Sunteți pe pagina 1din 12

Portofoliu curs Management

Educațional

Cursant: prof. Leric Adrian-Ioan

Arad, 2017
PortofoIiu curs Management educaţional (cursant: prof. Leric Adrian Ioan)

STRUCTURA PORTOFOLIULUI

Teme

Şcoala ca organizaţie. Realizaţi o secvenţă din Planul de dezvoltare instituţională.


1 Dezvoltarea
instituţională. Teoria
generală a
Managementului
educaţional
2 Managementul Pregătiţi o strategie dc comunicare pentru lansarea unui
comunicării ȋn proiect al şcolii ȋn comunitate.
organizaţiile
şcolare

Managementul calităţii Argumentaţi importanţa com isiei CEAC ȋntr-o şcoală/ȋn


totale in educaţie şcoala dvs., rolul şi funcţiile sale (Argumetare Pro sau Contra
conform opiniei/alegerii dvs., dar argumentarea să fie ȋntărită
cu cel puţin un exemplu relevant).

4 Politici educaţionale Fie următoarea situaţie problemă ȋn şcoala dvs. sau la nivelul
Marketing educaţional. mai multor şcoli din judeţ:
FORMAREA CONTIUUĂ A CADRELOR DIDACTICE.
Identi ficaţi 3 soluţii ,evaluaţi-le şi propuneţi o decizie de
politică educaţională, precizând şi o modalitate prin care s-ar
putea monitoriza şi evalua implementarea acesteia.
Propuneţi Casei Corpului Didactic din judetul dvs. cel
puţin 2 opţiuni/soluţii de ȋmbunătăţire a strategiei de
marketing.
Managementul Realizaţi o analiză de nevoi care să justifice implementarea
proiectelor in educaţie unui proiect educaţional ȋn şcoala dvs.

6 Management juridic Descrieţi condiţiile care favorizează apariţia faptelor de


şi legislaţie şcolară corupţie ȋn unităţile de ȋnvăţământ şi semnalele lor externe

7 Informatizare in Realizaţi un buletin informative cu caracter persuasiv ,de 2-


managementul 4 pagini, despre şcoala voastră. Utilizaţi imagini care să
educaţional susţină conţinutul, link-uri (legături) către alte site-uri web.

2
PortofoIiu curs Management educaţional (cursant: prof. Leric Adrian Ioan)

1.Şcoala ca organizaţie. Dezvoltarea instituţională. Teoria generală a


Managementului educaţional.
Cerinţa: Realizaţi o secvenţă din P.D.I.

II. STRATEGIA

Viziunea şcolii

,,O școală pentru toți, o școală pentru fiecare!,,

Școala Gimnazială ,,Ștefan Cicio-Pop,, Conop – o școală în care se lucrează în echipă, dar
se acordă atenție fiecărui copil în parte, o școală a egalității de șanse, o școală în care elevii,
cadrele didactice, părinții, întreaga comunitate își unesc eforturile pentru a construi o lume
mai bună.

Misiunea şcolii

Şcoala Gimnazială „Ștefan Cicio-Pop” Conop promovează o educaţie de calitate, prin


dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea a unui mediu favorabil învăţării, bazat pe valori
morale. Fiecare elev va beneficia de şansa dezvoltării unei personalităţi armonioase,
autonome şi creative, în vederea pregătirii pentru o treaptă superioară de educaţie şi ca bun
cetăţean european, care să se adapteze uşor la cerinţele societăţii moderne în permanentă
mişcare şi schimbare, prin efortul şi implicarea pozitivă a beneficiarilor direcţi şi a
personalului şcolii.
Misiunea noastră reiese nu numai din viziunea grupurilor de interes, ci şi din nevoile
educaţionale ale comunităţii, ţinând cont de resursele existente.
Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza
informaţia, deschis spre schimbare şi spre înţelegerea şi respectarea valorilor socio-culturale
ale unei societăţi democratice, prin încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice şi
oferirea de oportunităţi concrete pentru dezvoltarea individuală a fiecăruia.
Vom elabora strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi
elevii, indiferent de nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură,
prin oferirea de şanse egale şi promovarea educaţiei incluzive.

ŢINTE STRATEGICE

Şcoala Gimnazială ,,Ştefan Cicico-Pop,, Conop are ca ţinte strategice ale Planului de
dezvoltare scolara, urmatoarele :
1. Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi
părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară;
2. Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la
nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă;
3. Prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de
şcolarizare, creşterea performanţei şcolare.
4. Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii, dezvoltarea
acestuia prin atragerea de fonduri extrabugetareşi prin accesarea de fonduri UE.
5. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de
descentralizare şi autonomie instituţională

3
PortofoIiu curs Management educaţional (cursant: prof. Leric Adrian Ioan)

2. Managementul comunicării ȋn organizaţiile şcolare


Cerinţe: Pregătiţi o strategie de comunicare pentru lansarea uni proiect al şcolii ȋn
comunitate.

COMUNICAT DE PRESĂ- Lansarea proiectului educaţional ,,Tradiţii şi obiceiuri


româneşti’’
Școala Gimnazială ,,Ștefan Cicio-Pop,, Conop, ȋn colaborare cu Centrul cultural judeţean
anunţă lansarea proiectului educaţional ,,Tradiţii şi obiceiuri româneşti’’.
Nume proiect: Proiect educaţional ‚‚Tradiţii şi obiceiuri româneşti’’
Organizotari: Şcoala Gimnazială ,,Ştefan Cicico-Pop,, Conop
Condiţii de participare: Nu se percepe taxă de participare!
Perioadă de ȋnscriere:20.04-20.05.2018
Perioadă desfăşurare: 4.06.2018, Căminul Cultural Conop

SECŢIUNI:

1. Prezentarea unui moment artistic (cântece, dansuri, obiceiuri, şezătoare)


2. Creaţii plastice cu tema: „Copilaria,simfonie mirifică a vieţii”

Termen ȋnscriere 20.05.2018


Contact:
Leric Adrian,coordonator proiect
Telefon:0747872546
E-mail:lericadrian@yahoo.com

4
PortofoIiu curs Management educaţional (cursant: prof. Leric Adrian Ioan)

3.Managementul calității totale în educație


Cerinţa: Argumentați importanța comisiei CEAC într-o școală/în școala dvs. rolul și funcțiile
sale (Argumentare Pro sau Contra, conform opiniei/alegerii dvs. dar argumentarea să fie
întărită cu cel puțin un exemplu relevant).

Constituirea Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (numită în continuare


CEAC) se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 87 / 2006 pentru aprobarea
O.U.G. nr. 3928/21.04.2005 privind asigurarea caIității serviciilor educaționaIe în instituțiiIe
de învățământ preuniversitar.

Regulamentul de funcționare al CEAC stabilește modul de organizare și funcționare al


Sistemului de Management al Calității de la Școala Gimnazială “Ștefan Cicio-Pop” Conop,
având ca obiective: delimitarea atribuțiiIor și responsabiIităților la diferite niveluri ale
structurii organizatorice; stabilirea limitelor de competență la fiecare nivel ierarhic; stabilirea
relațiiIor între structurile existente și cele create de implementarea Sistemului de Management
al Calității; coordonarea aplicării procedurilor existente și a activităților de autoevaluare
(evaluare internă) instituțională; elaborarea anuală a unui raport de evaluare internă privind
calitatea educației la Școala Gimnazială „Ștefan Cicio-Pop” Conop ; formularea de propuneri
de îmbunătățire a calității educației.

La nivelul Școlii Gimnaziale ”Ștefan Cicio-Pop” Conop, CEAC este alcătuită din 7
membri, astfel:
 Un coordonator desemnat de conducerea școlii, cadru didactic, membru in Consiliul
de Administrație.
 3 reprezentanți ai corpului profesoral, aleși, în urma propunerilor și a
autopropunerilor, prin vot secret de consiliul profesoral și validați de către Consiliul de
Administrație al ȘcoIii;
 1 reprezentant al părințiIor
 1 reprezentant al elevilor
 1 reprezentant al Consiliului Local

Membrii CEAC, reprezentanți ai corpului profesoral trebuie să fie:


 bine pregătiți profesional, titulari;
 cu bună reputație în școală și comunitate;
 cu rezultate obținute de către elevi, prin care a sporit prestigiul școIii;
 adepți ai principiilor caIității, ai muncii de calitate;
 buni organizatori;
 persoane nonconflictuale;
 ținută morală impecabilă;
 atașați de elevi, comunicativi, empatici.

La începutul anului școlar, coordonatorul CEAC comunică etapa de reactualizare a


componenței CEAC cadrelor didactice din școaIă, reprezentantului Consiliului consultativ al
elevilor, președinteIui Consiliului consultativ al părințiIor și managerului școlii, afișează
condițiile pe care trebuie să le îndeplinească membrii CEAC (extras din Codul de etică
profesională al experților în evaluare și acreditare ai ARACIP). Cei care candidează pentru
funcția de membru CEAC depun o cerere și o scrisoare de intenție însoțită de un curriculum
vitae către CA se prezintă candidații în Consiliul Profesoral de stabilire a comisiilor de lucru

5
PortofoIiu curs Management educaţional (cursant: prof. Leric Adrian Ioan)

din școală. Alegerea reprezentanțiIor cadrelor didactice se face de către Consiliul profesoral,
prin vot secret. Consiliul părinților, Consiliul Elevilor și Consiliul Local desemnează câte un
reprezentant în CEAC. Rezultatele vor li afișate conform procedurii.

Calitatea de membru al acestei comisii încetează sau este pierdută în urma unei a dintre
următoarele condiții:
 pensionare / transferare / restrîngerea activității
 dobândirea unei funcții de conducere
 cerere personală motivată de renunțare a participării la aceasta comisie
 încălcarea normelor etice și morale ale unui cadru didactic, încălcarea codului
comportamental, codului civil sau penal
 sancționarea în urma abaterilor / încălcării normelor
 cercetarea de către organe constituite legal, abilitate (poIiție etc.) / condamnarea
persoanei pe baza unei hotărâri judecătorești;
 neîndeplinirea atribuțiiIor în cadrul CEAC.

Comisia se întrunește în ședință lunar, conform graficului, respectiv in ședință


extraordinară, ori de câte ori este cazul. În îndeplinirea atribuțiilor sale, C.E.A.C. adoptă
hotărâri prin votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți. Hotărârile se fac
publice.
Comisia penfru Evaluarea și Asigurarea Calității are următoarele atribuții:

 Elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și


asigurarea calității, aprobate de organismul de conducere;
 Elaborează anual, până la data stabilită, prin proceduri interne un raport privind
calitatea serviciilor educaționale și propuse măsuri de ameliorare. Raportul este adus
la cunoștința tuturor beneficiarilor direcți și indirecți ai serviciilor educaționale prin
afișare sau publicare pe site-ul școlii. Raportul anual rezumă autoevaluarea internă și
este pus la dispoziția unui evaluator extern (ISJ; ARACIP)
 Elaborează un plan operațional anual derivat din strategia aprobată, cuprinzând
proceduri și activități de evaluare și îmbunătățire a calității, plan operaț¡onal pe care îl
înaintează Consiliului de Administrație spre aprobare;
 Realizează anual sondaje de investigare a opțiunilor elevilor privind calitatea
serviciilor educaționaIe;
 Elaborează propria baza de date și informații privind calitatea serviciilor educaționaIe
prestate, structurate pe
 standarde și indicatori de performanță la nivel instituțional și pe fiecare arie
curriculară;
 Elaborează instrumente de evaluare, descrie metode de urmărire a progresului elevilor,
 Stabilește procedura de transmitere către părinți a scrisorilor semestriale care să
cuprindă informații referitoare la frecvență, învățătură și conduită, activitățiIe
extrașcolare la care a participat și gradul de interes pentru anumite materii;
 Elaborează propuneri de îmbunătățire a caIității ținând cont de standardele de referință
și ghidul de bune practici elaborate de ARACIP;
 Realizează propriul program de activitate, care va sta la baza îndeplinirii rolului,
misiunii și atribuțiiIor care le revin, în baza legii și a prevederilor prezentului
Regulament.

6
PortofoIiu curs Management educaţional (cursant: prof. Leric Adrian Ioan)

 Întocmește semestrial și anual propriul Raport de activitate, pe care îl va prezenta în


Consiliul Profesoral și ISJ- departamentul Evaluare instituționaIă și asigurarea
caIității, la termenele stabilite.
 Culegerea datelor privind activitatea cu elevii a cadrelor didactice se va face prin
chestionarea directorilor, a responsabililor de comisii metodice, a elevilor, a părinților,
prin observarea activitățiIor efectuate extraclasă, prin analiza documentelor școlare și
de proiectare, prin chestionarea cadrelor didactice.

Așadar, rolul acestei comisii este unul vital pentru derularea unor servicii educaționale
de calitate.

7
PortofoIiu curs Management educaţional (cursant: prof. Leric Adrian Ioan)

4.Marketing educaţional.Politici educaţionale.

Cerinţa: a)Fie următoarea situaţie problemă ȋn ş,coala dvs. sau la nivelul mai multor şcoli
din judeţ:FORMAREA CONTIUUĂ A CADRELOR DIDACTICE. Identificaţi 3 soluţii
,evaluaţi-le şi propuneţi o dec izie de politică cducaţională, precizând şi o modalitate prin care
s-ar putea monitoriza şi evalua implementarea acesteia.

La nivel european se înregistrează o serie de perspective şi tendinţe în domeniul


sistemelor de educare/formare a cadrelor didactice:
• Asigurarea unei dimensiuni europene a proceselor de formare a personalului didactic -
formarea cadrelor didactice – componentă fundamentală a procesului de redefinire culturală a
Europei contemporane;
• Dezvoltarea carierei didactice prin intermediul proceselor evolutive de: formare
continuă / perfecţionare / dezvoltare profesională;
• Formarea iniţială şi continuă – profesionalizarea carierei didactice; modelul
profesionalizării carierei didactice - de la aptitudine la competenţă pedagogică;
• Orientarea sistemelor de formare către competenţa pedagogică si performanţa
educaţională;
• Calitate şi formare – standarde pentru pregătirea personalului didactic;
• Mobilitate şi dezvoltare profesională - sistemul de credite profesionale transferabile;
• Induction Program / Mentorat / Pregătire practică – debut în cariera didactică;
• Dominantele curriculare ale programelor de formare – orientarea practică (practica
pedagogică);
• Managementul sistemelor de formare a cadrelor didactice – de la abordarea sistemică
la abordarea pe programe şi proiecte;
• Acreditarea programelor de formare – furnizori de programe de formare – piaţa
programelor de formare;
• De la instruirea asistată de calculator la formarea asistată de calculator sau formarea
pentru utilizarea calculatorului;
• E-learning / Învăţământul deschis la distanţă – suport pentru sistemul de formare
continuă a cadrelor didactice.

Sistemul de formare continuă din învăţământul preuniversitar prezintă câteva


caracteristici de bază care sunt luate în considerare de către organismele implicate în formarea
continuă a cadrelor didactice (CCD, 2006):
* Necesitatea unei oferte de formare multiplă (pentru a răspunde nevoilor concrete,
foarte diverse);
* Îmbinarea pregătirii ,,off-the-job”-cu orientare teoretică şi metodologică-cu cea
,,on-the-job”- în şcoli, prin cursuri la distanţă, proiecte personale, primirea de consultanţă,
focalizată pe caracterul metodologic aplicativ;
* Accent strategic pe formare de competenţe şi nu pe achiziţia de informaţii; *
Echilibrarea nevoilor individuale cu cele organizaţionale, ale şcolii;
* Considerarea organizaţiilor şcolare ca subiecţi ai formării şi dezvoltării;
* Lărgirea formării spre domenii care nu ţin strict de specialitatea academică;
* Trecerea de la programe stabilite de ofertant la cele propuse în urma analizei de
nevoi a organizaţiei;

8
PortofoIiu curs Management educaţional (cursant: prof. Leric Adrian Ioan)

* Accentuarea în programele de formare a plurarismului, multiculturalismului,


policentrismului. 1

b) Propuneţi Casei Corpului Didactic din judetul dvs. , cel puţin 2 opţiuni/soluţii de
ȋmbunătăţire a strategiei de marketing.

1. Creşterea numărului de programe acreditate derulate în calitate de furnizor


Termen: permanent;
Rezultate asteptate: cel puţin 1 program nou acreditat;
Indicatori de rezultat: creşterea numărului cadrelor didactice interesate de programele si
oferta CCD
Responsabil: personalul angajat.

2.Deplasarea formatorilor spre diferite centre metodice/ de formare din mediul rural
Termen: permanent;
Rezultate asteptate: mărirea gradului de participare a cursanţilor din mediul rural la
programele de formare continuă ;
Indicatori de rezultat: cel putin cinci cursuri/an realizate în mediul rural;
Responsabil: director, personalul angajat.

1
https://www.concursurilecomper.ro/rip/2014/februarie2014/17-PanaitAlina-
Politici_educationale.pdf

9
PortofoIiu curs Management educaţional (cursant: prof. Leric Adrian Ioan)

5.Managementul proiectelor ȋn educaţie

Cerinţa: Realizaţi o analiză de nevoi care să justifice implementarea unui proiect educaţional
ȋn şcoala dvs.

Stimate domnule inspector..........................................,


Școala Gimnazială ,,Ștefan Cicio-Pop,, Conop, reprezentată prin director prof. Mihuţa
Milica şi prof. Leric Adrian-ȋn calitate de coordonator al proiectului, ne propunem realizarea
unui festival pentru promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor de pa Valea Mureşului pentru a fi
inclus ȋn calendarul Activităţilor Educative Regionale.

Vă trimitem această scrisoare ca urmare a intenţiei noastre de a derula proiectul educativ


cu titlul ,, Tradiţii şi obiceiuri româneşti’’

Prin acest proiect ne-am propus să valorizăm tradiţiile şi obiceiurile poporului nostru în
contextul actual socio-cultural când influenţa mass-mediei promovează în rândul tinerilor
împrumuturi din diverse culturi. Tradiţiile noastre, moştenite din moşi-strămoşi, dorim să fie
preluate şi transmise următoarelor generaţii, pentru a sădi în inimile copiilor dragostea pentru
frumos şi autentic, armonie, graţie,ritm.
Dorim să învăţăm elevii să aprecieze frumuseţea portului popular, a dansului şi
cântecului românesc, a meşteşugurilor tradiţionale atât de mult apreciate în ţară cât şi în afara
ei. De aceea am considerat oportun acest proiect educaţional în vederea evidenţierii valorilor,
tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, prin care cultivăm de la cea mai fragedă vârstă
sentimentul de apartenenţă, de iubire şi dragoste pentru rădăcinile şi valorile poporului român.
O ocazie eficientă de valorificare a tradiţiilor populare şi a obiceiurilor româneşti o
constituie şi acest festival care creează copiilor o stare de bună dispoziţie favorabilă atât
dezvoltării psihice, fizice cât şi estetice.
Elevii sunt dornici să se implice în astfel de activităţi în care să se simtă importanţi, să
ştie că activităţile lor contribuie la păstrarea şi preţuirea acestor comori inestimabile ce
definesc un popor făcându-l unic, statornic şi nemuritor în ciuda scurgerii timpului.
Menţionăm faptul că acest concurs este fără taxă de participare şi se adresează
elevilor din ciclul gimnazial.

Precizăm faptul că proiectul a fost aprobat ȋn cadrul Consiliului de Administraţie al


Școalii Gimnaziale ,,Ștefan Cicio-Pop,, Conop.

Anexăm formularul de ȋnscriere şi regulamentul de organizare a festivalulu-


concurs.
Iniţiator proiect,
Prof. Leric Adrian

Coordonator de programe şi proiecte educative


şcolare şi extraşcolare
Prof. Coman Florentina

Director,
Prof. Mihuţa Milica

10
PortofoIiu curs Management educaţional (cursant: prof. Leric Adrian Ioan)

6.Management juridic şi legislaţie şcolară


Cerinţa: Descrieţi condiţiile care favorizează apariţia faptelor de corupţie ȋn unităţile de
ȋnvăţământ şi semnalele lor externe.

În categoria condițiilor favorizante create sau tolerate de către manageri/șef, putem să includem
următoarele:
a. supraveghere defectuoasă pe linie de serviciu și profesională;
b. „încrederea oarbă” față de angajații cu vechime și față de angajații specializări;
c. slăbiciunile și tarele comportamentale ale personalului din domeniile cu risc ridicat de
corupție;
d. exemplul negativ al șefilor în cazul acceptării unor cadouri sau mici atenții oferite de
subordonați :
e. neluarea măsurilor legale/administrative în situațiile de implicare în fapte de corupție
sau încălcarea normelor etice probate, conduce la încurajarea unui astfel de
comportament incorect.
f. solicitări ale șefilor, privind rezolvarea unor probleme personale de către subordonați.

Aceste condiții favorizante sunt datorate următoarelor nereguli, generate (și) de sistem:
 standard de viață inexplicabil de înalt, stil de viață luxos, afișarea mai mult sau mai
puțin ostentativă a unor simboluri menite sa reflecte statutul social;
 contacte personale bătătoare la ochi, între personalul instituției și terți ( invitații,
activități suplimentare etc.);
 rezistența inexplicabilă împotriva unei modificări a atribuțiilor sau a unei mutări, mai
ales dacă poate fi asociată unei promovări, respective unei măriri a salariului;
 executarea de activități suplimentare care nu se regăsesc în fișa postului, fără aprobare
și fără a informa despre aceasta;
 dorința de a se impune în orice împrejurare prin invocarea contactelor din sfera
serviciului și cea privată.2

2
http://www.academia.edu/31138578/culegere_de_texte-Management_juridic_si_legislatie_scolar.docx

11
PortofoIiu curs Management educaţional (cursant: prof. Leric Adrian Ioan)

7.Informatizare ȋn managementul educaţional

,,O școală pentru toți, o școală pentru fiecare!,,

Site: http://scoalaconop.info

12