Sunteți pe pagina 1din 13

Academia de Studii Economice

din Moldova

Catedra “Filosofie şi politologie”

PROGRAMA CURSULUI
“P O L I T O L O G I E”

Autori:
V.Saca
I.Chistruga

Chişinău – 1998

Actuala programă reprezintă un demers teoretic structurat asupra celor


mai importante aspecte ale ştiinţei politice contemporane. Păstrînd o anumită
continuitate a problematicii politologiei, ea ţine cont de noile imperative şi
paradigme ale cercetării ştiinţifice.

1
Programa întregeşte realizările şi experienţa predării ştiinţei politice la
etapa actuală cu specificul predării politologiei în cadrul Academiei de
Studii Economice.
Destinată studenţilor economişti, programa acordă o atenţie deosebită
interacţiunii politicului şi economicului la nivel procesual, instituţional şi
normativ. Conştienţi de faptul că caracterul acestei interacţiuni influenţează
în mod decisiv procesul formării elitei politice şi economice, autorii doresc
succes tuturor celor care au intenţii serioase în studierea ştiinţei politice.
Repartizarea
tematică şi în timp a cursului normativ de politologie

Nr. Nr.
d/o de
Denumirea temei ore
1. Politologia ca ştiinţă şi obiect de studiu. 2
2. Existenţa politică. 2
3. Fenomenul puterii politice. 2
4. Sistemul politic. 2
5. Societatea politică şi societatea civilă. 2
6. Democraţia ca formă de organizare a societăţii. 2
7. Partidele şi mişcările social-politice. 2
8. Sisteme electorale şi proces electoral. 2
9. Elita politică şi liderismul politic. 2
10. Opoziţia politică. 2
11. Dimensiunea umană a politicului. 2
12. Acţiunea politică şi sistemul relaţiilor politice. 2
13. Dezvoltarea şi modernizarea politică 2
14. Politica socială. 2
15. Procesul politic internaţional. 2
16. Ideologia şi cultura politică. 2
17. Previziunea politică. 2
TOTAL 34

TEMA 1. Politologia ca ştiinţă şi obiect de studiu.


Geneza teoriei politice. Necesitatea şi importanţa studierii politologiei
(ştiinţei politice). Specificul studiului politic. Constituirea şi evoluţia
politologiei. Formarea şi instituţionalizarea ştiinţei politice în Moldova.

2
Obiectul de studiu şi structura politologiei. Interpretările moderne ale
teoriei politice. Limbajul şi aparatul categorial al politologiei. Explicarea şi
conceperea în ştiinţa politică. Funcţiile politologiei.
Metodologia, metode şi tehnici de cercetare a fenomenelor politice.
Nivelurile de valorificare a realităţii politice. Paradigmele de bază ale
politologiei. Interacţiuni între paradigmele ştiinţelor politice.
Locul şi rolul politologiei în sistemul ştiinţelor socio-umane.
Politologia ca ştiinţă general integrativă. Teoria politică şi teoria economică:
probleme de interacţiune. Politologia în ambianţa intelectuală şi culturală a
contemporaneităţii. Rolul teoriei politice în crearea unor noi paradigme de
dezvoltare.

Tema 2. Existenţa politică.


Politica - element constitutiv al naturii şi existenţei umane. Geneza
politicului: determinări şi modalităţi. Producţia materială şi politicul.
Polisemia termenului de politică. Interpretările moderne ale
politicului. Ipostazele manifeste ale politicii: sistemul politic, acţiunea
politică, gîndirea politică.
Dimensiunile existenţei politice: normativă, instituţională şi
procesuală. Noţiune de geohronopolitică.
Funcţiile politicii. Obiectul şi actorii politicii. Criteriile subiectivităţii
politice.
Coraportul politicului şi economicului: istorie şi actualitate. Politica şi
proprietatea. Proprietatea privată şi existenţa politică. Determinism în
coraportul politicului şi economicului. Tendinţe actuale de interacţiune a
politicului şi economicului. Aspecte politice şi economice ale alienării.
Politica şi cultura. Politica şi dreptul. Politica şi morala. Progresul
social-economic şi politica.
Politica ca vocaţie şi ca profesie. Economistul şi politica.

Tema 3. Fenomenul puterii politice.


Conceptul de putere. Puterea ca relaţie socială. Specificul puterii
politice în sistemul relaţiilor sociale.
Interpretările moderne ale fenomenului puterii politice. Proprietăţile
puterii politice.
Sistemul puterii politice: statul, partidele politice, mass-media, opinia
publică. Structura şi nivelurile puterii politice. Puterea şi “contraputerea”.
Legitimitatea puterii. Tipologia legitimităţii puterii politice.

3
Funcţiile puterii politice. Factorii, resursele şi formele puterii politice.
Mecanismul realizării puterii: metode, mijloace şi principii. Semnificaţia şi
corelativele autorităţii, prestigiului, influenţei şi forţei în procesul realizării
puterii.
Rolul economicului în funcţionarea puterii politice. Puterea politică şi
puterea economică: intersectări şi interdependenţe. Puterea şi proprietatea.
Puterea şi informaţia. Puterea şi morala.
Tendinţe şi probleme de dezvoltare a fenomenului puterii în epoca
postmodernistă.

Tema 4. Sistemul politic.


Conceptul şi concepţiile sistemului politic în ştiinţa politică
contemporană. Categoriile conceptuale ale analizei sistemice şi aplicarea lor
în studiul sistemului politic.
Esenţa şi structura sistemului politic. Funcţiile sistemului politic.
Sistemul politic ca subsistem al sistemului social global. Interacţiunea
sistemului politic cu alte subsisteme sociale.
Nivelurile de funcţionare a sistemului politic.
Relaţia sistem politic - sistem economic în cadrul relaţiilor sociale.
Determinismul politic şi economic în dezvoltarea sistemului social-global.
Mecanismul adaptării sistemului politic şi economic. Rolul mecanismelor
sistemului politic în reglarea şi dezvoltarea sistemului economic.
Modele şi criterii în tipologia sistemelor politice. Sistemul politic în
Republica Moldova: aspect general şi particular.
Destinele sistemului politic în epoca postmodernă.

Tema 5. Societatea politică şi societatea civilă.


Noţiune de societate politică. Statul ca instituţie prim a societăţii
politice. Trăsăturile esenţiale şi funcţiile statului. Statul ca fenomen
civilizatoric. Orînduirea de stat. Formele structurii statale. Formele de
guvernare şi nivelul dezvoltării economice a statelor. Tendinţe în dezvoltarea
statelor contemporane.
Statul de drept: principiile şi mecanismele funcţionării.
Noţiune de stat social. Sarcinile statului în dezvoltarea social-
economică a societăţii.

4
Noţiune de regim politic. Esenţa regimului politic. Regimul politic şi
societatea politică. Clasificarea regimurilor politice. Specificul regimului
politic în Republica Moldova.
Fenomenul societăţii civile. Structura şi caracteristica generală a
societăţii civile. Condiţii de apariţie şi dezvoltare a societăţii civile.
Societatea civilă şi statul: interacţiuni şi determinări. Specificul constituirii şi
dezvoltării societăţii civile în Republica Moldova.
Tendinţe de dezvoltare în opoziţia societate politică - societate civilă -
societate economică.

Tema 6. Democraţia ca formă de organizare a


societăţii.
Concept şi teorii a democraţiei. Interpretările actuale ale democraţiei.
Democraţia ca principiu de organizare a societăţii. Democraţia ca sistem şi
ca proces. Democraţia ca valoare general-umană.
Formele democraţiei. Democraţia reprezentativă (majoritară).
Principiile democraţiei majoritare. Interacţiunea şi unitatea principiilor
democratice. Suveranitatea poporului-nucleu al democraţiei. Principiul
libertăţii şi pluralismului. Formele pluralismului politic.
Democraţia directă. Referendumul ca formă a democraţiei directe.
Noţiune şi caracteristica generală a democraţiei cosociale
(“consociational”). Principiile democraţiei cosociale.
Bazele constituţionale ale democraţiei. Instituţiile democraţiei.
Fenomenul parlamentarismului - caracteristica generală.
Experienţa democratică în lumea contemporană. Analiza comparativă
a modelelor democraţiei politice. Perspectiva valorificării ei în condiţiile
Moldovei.
Democraţia, politicul şi economicul: tangenţe şi tendinţe de
dezvoltare.

Tema 7. Partidele şi mişcările social-politice.


Conceptul şi teoriile contemporane a partidelor politice. Partidul - cea
mai dezvoltată formă de organizaţie politică. Geneza partidelor politice.
Factorii şi condiţiile instituţionalizării partidelor politice. Structura şi
funcţiile partidelor politice. Izvoarele şi mijloacele de finanţare a partidelor.
Tipologia partidelor politice. Sistemul de partide. Monopartidismul.
Bipartidismul. Pluripartidismul şi variantele sale. Etapa boo-mului partidist a

5
societăţii tranziţionale. Perspectiva partidelor politice în lumea
contemporană.
Mişcările social-politice şi locul lor în sistemul politic. Configurarea
şi tipologia mişcărilor social-politice.
Grupurile de presiune. Corelaţia “partid - mişcare - grup de presiune”.
Fenomenul corporativismului. Lobismul.
Partidele, mişcările social-politice şi grupurile de presiune în
Republica Moldova: tendinţe şi perspective.

Tema 8. Sisteme electorale şi proces electoral.


Noţiunile de sistem electoral şi proces electoral. Conceptul sistemului
electoral în teoria politică contemporană. Interacţiunea sistemului partidist
cu sistemul electoral: probleme şi perspective.
Legislaţia cu privire la sistemul electoral. Sistem electoral şi drepturi
electorale. Structura electoratului. Funcţiile alegerilor.
Tipuri de sisteme electorale. Noţiune de majoritate relativă şi
majoritate absolută. Nivelurile reprezentării proporţionale. Sistemele
electorale mixte. Obţiuni şi imperfecţiuni, eficienţe şi deficienţe a diferitori
tipuri de scrutin.
Noţiune de marketing politic. Esenţa şi etapele marketingului politic.
Locul şi rolul mass-media în efectuarea marketingului politic. Reclama
politică în compania electorală. Organizarea şi reglementarea finanţării
companiilor electorale. Dimensiunile social-economice ale marketingului
politic. Marketing politic şi marketing economic: interferenţe şi perspective
de dezvoltare.

Tema 9. Elita politică şi liderismul politic.

Teoriile şi concepţiile clasice şi contemporane despre esenţa şi rolul


elitei în societate. Noţiunile de “elită politică“, “clasă politică“, “elită
conducătoare”: interferenţe şi semnificaţii.
Circulaţia elitelor. Elita ca agent politic. Sistemul de selectare a elitei
politice.
Clasa politică: structura şi caracteristici definitorii. Funcţiile clasei
politice. Mecanismul şi căile de formare a clasei politice. Clasa politică şi
birocraţia. Particularităţile creării şi activităţii clasei politice în societatea
moldovenească.
Elita conducătoare: accepţiune şi manifestări. Structura elitei
conducătoare. Locul şi rolul elitei economice în societate. Fenomenul

6
dominaţiei economice. Elita economică şi elita politică: caracter, forme şi
dimensiuni de interacţiune. Elita politică şi elita economică în societatea în
tranziţie. Tendinţe a interacţiunii elitei politice şi elitei economice în
Republica Moldova.
Noţiunea şi esenţa liderismului politic. Determinările obiective şi
subiective ale liderismului. Tipologia şi funcţiile liderilor. Liderul şi masa.
Fenomenul liderismului politic şi economic în societatea moldovenească.
Elita politică şi liderismul politic în epoca postmodernistă.

Tema 10. Opoziţia politică.


Conceptul de opoziţie. Geneza şi evoluţia opoziţiei. Retrospectiva
instituţionalizării politice. Opoziţia politică - fenomen indispensabil al
societăţii democratice contemporane.
Esenţa şi structura opoziţiei politice. Locul şi rolul opoziţiei în
structura şi relaţiile sistemului politic. Funcţiile opoziţiei politice.
Manifestări la nivel de idee şi acţiune. Factorul critic vis-a-vis de politica
cercurilor guvernante. Programele social-economice a opoziţiei politice şi
posibilităţi de promovare a lor.
Opoziţia politică în lumea contemporană: generalul şi distinctul,
modele de activitate şi eficienţe. Tipurile opoziţiei politice. Opoziţia
“moderată” şi “radicală”, “loială” şi “fundamentalistă”. Opoziţia
“unilaterală” şi “bilaterală”. Opoziţia parlamentară şi extraparlamentară.
Particularităţile opoziţiei politice în Republica Moldova.

Tema 11. Dimensiunea umană a politicului.


Personalitatea ca subiect primar a participării politice: adeziuni şi
angajări. Tipurile orientării comportamentale a personalităţii. Nivelurile şi
formele participării politice.
Personalitatea ca obiect al politicii. Socializarea politică şi aculturaţia
politică. Direcţiile şi etapele socializării politice. Formarea atitudinilor şi
opiniilor politice.
Statutul de drept ca factor al umanizării politicului. Conceptul de
drepturi ale omului. Concepţiile şi declaraţiile despre drepturile omului:
istoria şi actualitatea. Categoriile de drepturi ale omului. Drepturi personale
şi cetăţeneşti. Drepturi social-politice. Drepturi economice. Drepturi sociale
şi culturale. Libertatea economică ca bază a tuturor drepturilor şi libertăţilor

7
omului. Interdependenţa drepturilor, obligaţiunilor şi responsabilităţii
personalităţii.
Reglementări naţionale şi internaţionale în domeniul drepturilor
omului: probleme şi contradicţii. Problema încălcării drepturilor omului.
Mecanisme internaţionale de control şi monotorizare a respectării drepturilor
omului.
Drepturile minorităţilor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.
Drepturile personalităţii şi drepturile colectivităţii.
Libertăţile şi drepturile omului în Republica Moldova.

Tema 12. Acţiunea politică şi sistemul relaţiilor politice.


Noţiune de acţiune politică. Poziţii conceptuale de definire a acţiunii
politice.
Acţiunea politică - tip special de acţiune socială. Interdependenţa între
acţiunea politică şi alte tipuri a acţiunii sociale. Acţiunea politică şi acţiunea
economică. Baza condiţională şi motivaţională a acţiunii politice. Interes -
necesitate - acţiune politică. Rolul interesului şi necesităţii economice în
profilarea acţiunii politice.
Obiectul şi agenţii acţiunii politice. Interacţiunea individului cu
grupurile sociale. Comportamentul agenţilor politici: partriciparea şi
orientarea comportamentală.
Elementele structurale ale acţiunii politice. Relaţia scop-mijloace în
acţiunea politică. Procesul şi rezultatul acţiunii politice.
Proprietăţile acţiunii politice. Tipologia acţiunii politice. Conducerea
politică ca gen de activitate. Strategia şi tactica politică. Decizia politică.
Dimensiunile politice ale deciziilor economice.
Relaţiile politice - expresie concentrată a relaţiilor sociale. Definirea
relaţiilor politice. Interesul - motiv principal al generării relaţiilor politice.
Trăsăturile esenţiale ale relaţiilor politice. Agenţii relaţiilor politice. Modele
istorice şi formele relaţiilor politice. Relaţiile politice ca sistem de
organizare, coordonare şi control a societăţii. Raportul “relaţie politică -
relaţie economică”: determinări şi repercursiuni. Tipologia relaţiilor politice.
Relaţii politice de conflict: trepte, niveluri, disfuncţionalităţi.
Alternativele conflictului politic. Modalităţi şi căi de rezolvare a conflictului.
Relaţii de consens: niveluri şi rol coeziv, integrativ în cadrul societăţii.
Tehnica colaborării. Acordul, înţelegerea, asentimentul ca principiu
fundamental al organizării politice şi formă universală a relaţiilor politice.
Particularităţile acţiunii şi relaţiilor politice în Republica Moldova.

8
Tema 13. Dezvoltarea şi modernizarea politică.
Natura şi caracterul dinamismului politic. Tipurile dinamismului
politic. Definirea procesului politic în ştiinţa politică contemporană.
Caracterul şi structura procesului politic. Tipologia proceselor politice.
Procesul politic şi procesul economic: mecanisme de interacţiune şi
contradicţii.
Schimbarea şi dezvoltarea politică. Interacţiunea între procesul politic
şi dezvoltarea politică. Căile şi crizele dezvoltării politice.
Modernizarea politică. Criteriile şi tipurile modernizării politice.
Modernizarea şi instituţionalizarea politică. Specificul modernizării politice
în Republica Moldova. Corelaţia politicului şi economicului în procesul
modernizării.
Modernizarea politică în contextul civilizaţiei contemporane.

Tema 14. Politica socială.

Noţiunile de “politică socială”, “proces politic intern” şi “politică


internă”. Conţinutul procesului politic intern: mecanisme, principii, scopuri,
metode şi mijloace.
Direcţiile principale ale procesului politic intern: economică, socială,
culturală, naţională, ecologică etc.
Politica economică în dezvoltarea societăţii. Politica economică şi
problema primatului între politică şi economie. Subsistemele politicii
economice - politică industrială, agrară, investiţională, comercială,
financiară, etc. - şi caracterul lor de interacţiune. Politica economică în
condiţiile tranziţiei la economia de piaţă.
Politica socială - sferă specifică a proceselor politice interne. Actorii
sociali ale procesului politic intern. Esenţa, obiectivele şi proprietăţile
politicii sociale. Programe sociale şi activităţi sociale în domeniul educaţiei,
sănătăţii, familiei şi copilului. Evaluarea politicilor sociale.
Politica culturală, inclusiv în domeniul învăţămîntului, şi rolul ei în
transformările proceselor politice interne. Specificul politicii culturale în
societatea de tranziţie: reevaluări a valorilor politice şi spirituale şi activităţi
de resocializare politică şi culturală.

9
Procesele politice interne în contextul intereselor comunităţii naţional-
etnice. Politica naţională: obiective şi principii. Renaşterea naţională în
Moldova: între evaluări şi deziderate.
Interdependenţa direcţiilor politicii sociale şi problema unităţii şi
integrităţii proceselor politice interne.

Tema 15. Procesul politic internaţional.


Definirea procesului politic internaţional. Profilarea şi manifestarea
procesului politic sub forma relaţiilor internaţionale. Conţinutul relaţiilor
internaţionale. Politica internaţională şi aspectele politice ale relaţiilor
internaţionale. Dimensiunile geohronopolitice ale politicii internaţionale.
Locul şi rolul relaţiilor economice în cadrul relaţiilor politice internaţionale.
Elementele structurale ale procesului politic internaţional. Actorii
activităţii şi relaţiilor politice internaţionale. Mecanismul articulării şi
agregării intereselor statale în procesul politic internaţional. Puterea
internaţională. Specificul relaţiilor de putere pe arena internaţională.
Politicul şi economicul în procesul politic internaţional. Formele de
organizare, reproducere şi desfăşurare a procesului politic internaţional.
Paradigmele şi tendinţele procesului politic internaţional. Globalizarea
relaţiilor politice şi globalizarea economiei. Aspectele politice ale formării
unui spaţiu economic mondial unic. Dezintegrarea politică şi economică ca
tendinţă a relaţiilor internaţionale.
Formele interacţiunilor politice internaţionale. Sistemul bipolar şi
multipolar al procesului politic internaţional. Conflictele în cadrul relaţiilor
internaţionale. Noţiune de criză politică internaţională.
Politica externă: esenţa şi funcţiile. Diplomaţia şi politica
internaţională. Conceptul de securitate. Noile dimensiuni ale securităţii
naţionale şi internaţionale. Rolul organizaţiilor internaţionale în asigurarea
securităţii şi păcii mondiale. Politica externă a Republicii Moldova: principii
şi priorităţi.

Tema 16. Ideologia şi cultura politică.

10
Conceptul de ideologie. Ideologia ca formă a conştiinţei politice.
Unitatea între ideologie şi politică. Interacţiunea ideologiei, politicii şi
economiei. Ideologia ca mijloc de exprimare şi realizare a intereselor
economice.
Esenţa, structura şi funcţiile ideologiei politice. Ideologizarea,
deideologizarea şi reideologizarea politicului. Destinul ideologiilor în epoca
contemporană. Politica ca arenă a ciocnirii diverselor sisteme şi curente
politico-ideologice. Criteriile departajării ideologiilor politice. Tipurile
ideologiei contemporane: marxismul, liberalismul şi neoliberalismul,
conservatorismul şi neoconservatorismul, social-democraţia, democraţia
creştină. Ideologiile naţionaliste, etnice şi religioase.
Substratul cultural al politicului. Conceptul de cultură politică.
Elementele structurale, nivelurile şi funcţiile culturii politice. Corelaţia
culturii politice cu valorile, simbolurile şi emblematica politică. Semiotiotica
politică şi economică: interferenţe şi perspective de dezvoltare.
Tipuri şi modele ale culturii politice. Modelarea culturii politice în
noile democraţii.
Căile de formare a culturii politice. Cultura politică şi cultura civică.
Cultura politică şi cultura economică: interferenţe şi influenţe. Relaţia dintre
cultura politică, dezvoltarea şi modernizarea politică şi economică.
Cultura politică şi procesul civilizatoric contemporan.

Tema 17. Previziunea politică.


Previziunea ca fenomen social. ştiinţa şi previziunea. Previziunea
politică: esenţa şi caracteristica generală.
Metodologii şi tehnici ale analizei şi pronosticării politice.
Paradigmele previziunii politice. Sinergetica şi previziunea politică.
Utopia politică şi previziunea politică. Fenomenul astrologiei politice.
Tendinţe actuale de dezvoltare a pronosticului politic. Modele de analiză şi
pronosticare politică. Scenariul politic. Previziunea politică ca factor de
valorificare a potenţialului spiritual al societăţii.
Previziunea politică şi previziunea economică: probleme, tendinţe şi
perspective. Previziunea politică în societatea tranziţională.
Previziunea politică în contextul civilizaţiei postmoderne.

11
12
13