Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET” DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE, POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE


CONSILIUL FACULTĂȚII

HOTĂRÂREA
Nr.3 din 9 octombrie 2018
Extras program de studii – Drept – IF/IFR

Art.1. – Se aprobă Procedura de susţinere a evaluărilor pe parcurs / examenelor / colocviilor /


lucrărilor practice / prezentarea proiectelor de cercetare în anul universitar 2018-2019.
Art.2. – Se aprobă următoarele modalități de examinare în anul universitar 2018-2019:
(1) Specializarea Drept (IF-IFR):
a) Anul I
- Teoria generală a dreptului – examen scris, probă de sinteză;
- Istoria statului și dreptului – examen scris, test grilă;
- Drept constituțional și instituții politice I – examen scris, probă de sinteză;
- Drept civil. Teoria generală – examen oral (IF); examen scris, probă de sinteză (IFR);
- Drept roman I – examen scris, test grilă;
- Limba străină (engleză; franceză) I – colocviu / test grilă;
- Educație fizică – verificare practică;
- Drept constituțional și instituții politice II – examen scris, probă de sinteză;
- Drept civil. Persoanele – examen oral (IF); examen scris, probă de sinteză (IFR);
- Drept roman II – examen scris, test grilă;
- Limba străină (engleză; franceză) II – colocviu / test grilă (la aceeași limbă străină ca în
semestrul I);
- Educație fizică – verificare practică.
- O disciplină opțională (o disciplină la alegere din pachetul Introducere în studiul dreptului /
Sociologie juridică și din pachetul Economie / Informatică judiciară), conform alegerii
efectuate de student la înscrierea în anul universitar 2018-2019 – examen scris, test grilă;
b) Anul II
- Drept civil. Drepturile reale – examen oral (IF); examen scris, probă de sinteză (IFR);
- Drept administrativ I – examen scris, test grilă;
- Drept penal. Partea generală I – examen oral (IF); examen scris, probă de sinteză (IFR);
- Drept internațional public – examen scris, test grilă;
- Limba străină (engleză; franceză) III – colocviu / test grilă (la aceeași limbă străină ca în anul
I);
- Educație fizică – verificare practică.
- Drept civil. Teoria obligațiilor – examen oral (IF); examen scris, probă de sinteză (IFR);
- Drept administrativ II – examen scris, test grilă;
- Drept penal. Partea generală II – examen oral (IF); examen scris, probă de sinteză (IFR);
- Criminologie – examen scris, test grilă;
- Drept financiar și fiscal – examen scris, probă de sinteză;
- Limba străină (engleză; franceză) IV – colocviu / test grilă (la aceeași limbă străină ca în anul
I);
- O disciplină opțională (o disciplină la alegere din pachetul Managementul proiectelor
europene / Contabilitate și expertiză contabilă, din pachetul Sisteme politice comparate/
Logică juridică și o limbă străină (engleză; franceză, aceeași ca în semestrele 1,2,3), conform
alegerii efectuate de student la înscrierea în anul universitar 2018-2019 – examen scris, test
grilă.
c) Anul III
- Drept civil. Contracte – examen oral (IF); examen scris, probă de sinteză (IFR);
1
- Drept penal. Partea specială I – examen scris, probă de sinteză;
- Drept procesual penal I – examen scris, probă de sinteză;
- Dreptul familiei și regimuri matrimoniale - examen scris, test grilă;
- Drept comercial I - examen scris, test grilă;
- Dreptul mediului - examen scris, test grilă;
- Drept civil. Succesiuni – examen oral (IF); examen scris, probă de sinteză (IFR);
- Drept penal. Partea specială II – examen scris, probă de sinteză;
- Drept procesual penal II – examen scris, probă de sinteză;
- Drept comercial II - examen scris, test grilă;
- Dreptul instituțional european - examen scris, test grilă;
- Drept social european – examen scris, test grilă;
- O disciplină opțională (o disciplină la alegere din pachetul Jurisprudenţa CEDO / Protecţia
internaţională a drepturilor omului / Drept execuţional penal), conform alegerii efectuate de
student la înscrierea în anul universitar 2018-2019 – examen scris, test grilă.
d) Anul IV
- Drept procesual civil I – examen scris, probă de sinteză;
- Dreptul muncii - examen oral (IF); examen scris, probă de sinteză (IFR);
- Criminalistică - examen scris, test grilă;
- Dreptul asigurărilor - examen scris, test grilă;
- Dreptul comerțului internațional - examen scris, test grilă;
- Drept procesual civil II - examen scris, probă de sinteză;
- Dreptul securității sociale - examen scris, test grilă;
- Drept internațional privat - examen scris, test grilă;
- Dreptul transporturilor - examen scris, test grilă;
- Dreptul concurenței - examen oral (IF); examen scris, probă de sinteză (IFR);
- Practică de specialitate – colocviu;
- Îndrumarea și elaborarea lucrării de licență – colocviu;
- O disciplină opțională (o disciplină la alegere din pachetul Organizarea profesiilor juridice /
Medicină legală / Mediere și arbitraj), conform alegerii efectuate de student la înscrierea în
anul universitar 2018-2019 – examen scris, test grilă;
- susținerea examenului de licență – proba 1: examen scris, test grilă; proba 2: susținere orală
a lucrării de licență.

Art.3. - Se menţine structura notei finale privind examinarea studenţilor pentru anul universitar
2018-2019, după cum urmează:
a) 80% - rezultatul obținut de studenți la examinarea efectuată scris, oral, sau, după caz, în
sistemul e-learning (Platforma Blackboard);
b) 10% - ponderea primei verificări periodice, efectuată în sistemul e-learning (Platforma
Blackboard);
c) 10% - ponderea celei de-a doua verificări periodice, care se efectuează prin întocmirea și
predarea unui proiect, studiu de caz, eseu, lucrare practică (după caz) ş.a. recomandat de
cadrul didactic titular de disciplină.
Art.4 – (1) Evaluarea pe parcurs a studenţilor se realizează în două etape, în semestrul I, după
cum urmează:
a) Evaluarea pe parcurs 1 – test în sistemul e-learning, în perioada 04 – 20 decembrie 2018 (7
– 19 ianuarie 2019, pentru programul de studii Poliție Locală, Modulul II);
b) Evaluarea pe parcurs 2 – proiect, studiu de caz, eseu, lucrare practică (după caz), în
perioada 7 – 19 ianuarie 2019.
(2) Evaluarea pe parcurs a studenţilor se realizează, în semestrul al II-lea, după cum urmează:
a) Evaluarea pe parcurs 1 – anii terminali - test în sistemul e-learning, în perioada 22 aprilie –
11 mai 2019;
b) Evaluarea pe parcurs 2 – anii terminali – proiect, studiu de caz, eseu, lucrare practică (după
caz), în perioada 06 – 18 mai 2019.

2
c) Evaluarea pe parcurs 1 – anul I-III Drept, anul I-II AP și anul I Poliție Locală - test în
sistemul e-learning, în perioada 03 – 18 mai 2019 (13 – 25 mai 2019, pentru programul de
studii Poliție Locală, Modulul II);
c) Evaluarea pe parcurs 2 – anul I-III Drept, anul I-II AP și anul I Poliție Locală – proiect,
studiu de caz, eseu, lucrare practică (după caz), în perioada 13 – 25 mai 2019.
(3) Evaluarea pe parcurs 1 se efectuează la orele de seminar, la o dată ce va fi stabilită de către
fiecare cadru didactic titular de disciplină.
Art.5 – Masteranzii susțin examen de promovare pentru fiecare disciplină din planul de
învățământ în format test grilă, susținerea publică a unui proiect, studiu de caz sau eseu, în funcție de
opțiunea profesorului titular de disciplină, precum și colocviu la practica de specialitate.
Art.6 – (1) Comunitatea academică a facultății și Serviciul secretariat vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința cadrelor didactice / studenților / masteranzilor prin
afișare la avizierul facultății / pe pagina web și se transmite Secretariatului General al universității
pentru informare.

Pentru conformitate,
Decan,

Conf. univ.dr. Marian ILIE