Sunteți pe pagina 1din 22

Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea Industria Uşoară

Catedra Design şi Tehnologii Poligrafice

INDICAŢII METODICE

pentru realizarea lucrării de control

la disciplina PLANIFICAREA PROCESELOR POLIGRAFICE

Elaborat: lector superior Alexandra Osoba

Cuprins

1. Prezentarea produsului poligrafic proiectat

3

2. Planificarea tehnologico-operaţională a fabricaţiei

9

2.1. Identificarea şi calculul consumului de materiale necesare pentru fabricaţia produselor poligrafice planificate

11

2.2.

Analiza cheltuielilor de timp necesare

11

3. Calculul cheltuielilor directe legate de materiale

13

4. Stabilirea capacităţii de fabricaţie a utilajelor implicate în

fabricaţie

15

4.1. Calculul fondului anual de timp de lucru efectiv

15

4.2. Calculul amortizării utilajelor implicate în fabricaţie (anual şi

pentru tiraj)

17

4.2.3. Costurile pentru reparaţia şi întreţinerea utilajului tehnologic şi mijloacelor de transport intern

18

5. Calculul consumului de energie electrică

19

6. Stabilirea volumului stocului lunar de materiale

19

7. Определение месячной суммы оборотных средств

20

Referinţe bibliografice

21

2

1. Prezentarea produsului poligrafic proiectat

Pornind de la datele inițiale pentru realizarea lucrării se prezintă produsul pentru care urmează să se realizeze toate estimările, particularizând:

1. Analiza aspectului exterior (fig.1.1, 1.2);

2. Prezentarea constituirii macrostructurale cu specificarea elementelor componente (fig. 1.3; fig. 1.4);

3. Elaborarea machetei de așezare a ediției în coală (fig. 1.6).

machetei de așezare a ediției în coală (fig. 1.6). а b Figura 1.1. Mod alități de

а

machetei de așezare a ediției în coală (fig. 1.6). а b Figura 1.1. Mod alități de

b

Figura 1.1. Modalități de prezentare a produselor poligrafice:

а ediție de carte în scoarță finisată după modelul tip 7; b – broșură publicitară cu prezentarea fețelor duble.

3

a b Figura 1.2. Mod alități de prezentare a produselor poligrafice: a – felicitare corporativă

a

a b Figura 1.2. Mod alități de prezentare a produselor poligrafice: a – felicitare corporativă ;

b

Figura 1.2. Modalități de prezentare a produselor poligrafice:

a – felicitare corporativă;

b – etichete.

4

Figura 1.3. Model de indicare a datelor tehnice pentru eticheta predestinată băuturilor 5

Figura 1.3. Model de indicare a datelor tehnice pentru eticheta predestinată băuturilor

5

Figura 1.4. Constituirea macrostructurală a cărţii legate în scoarţă finisată după modelul tip 5: 2

Figura 1.4. Constituirea macrostructurală a cărţii legate în scoarţă finisată după modelul tip 5:

2 – faţa scoarţei din mucava;

3 – ricăn;

4 – cotorul scoarţei;

5 – materialul de acoperire a feţei scoarţei;

10

– stratul de adeziv;

12

– blocul de carte;

13

forzaţ [9].

linii generale tehnologia de fabricare cu

specificarea etapelor și se va elabora succesiunea operațiilor tehnologice pentru produsul analizat (fig. 1.5).

Se

va descrie în

6

Figura 1.5. Model al succesiunii operațiilor tehnologice de fabricare a produselor poligrafice cu caracter publicitar

Figura 1.5. Model al succesiunii operațiilor tehnologice de fabricare a produselor poligrafice cu caracter publicitar (pliante)

7

Urmează elaborarea machetei de așezare în coală a ediției pentru realizarea filmelor (formelor) și imprimarea tirajului (fig. 1.6 și 1.7). În machetă se indică marcajele tehnologice obligatorii: marcarea registrului, sectorului de apucare, scării pentru controlul calității imprimării ș.a. Pentru edițiile de carte, reviste se elaborează macheta de așezare în coală atât pentru colile complete, cât și pentru colile de tipar incomplete (½; ¼; ¾ din coală), considerînd planșele și coperta.

(½; ¼; ¾ din coală), considerînd planșele și coperta. Figura 1.6. Machetă de așezare în coală

Figura 1.6. Machetă de așezare în coală a ediției (etichetă + contraetichetă + colleretă) pentru realizarea filmelor (formelor) și imprimarea tirajului:

1 – semne de registru;

2 – sector de apucare;

3 – semnul mijlocului formei;

4 – scară pentru controlul calității imprimării;

5 – semne de tăiere;

6 – date de identificare a comenzii.

8

Figura 1.7. Amplasarea zonelor de lăcuire selectivă a etichetei : 1 – semne de registru;

Figura 1.7. Amplasarea zonelor de lăcuire selectivă a etichetei:

1 – semne de registru;

2 – sector de apucare;

3 – semnul mijlocului formei;

4 – scară pentru controlul calității imprimării.

2. Planificarea tehnologico-operaţională a fabricaţiei

Planificarea tehnologico-operațională rezidă în elaborarea succesiunii tehnologice de realizare a produselor poligrafice proiectate cu indicarea tipului operației și a calificării necesare a muncitorului pentru efectuarea acestei operații. Succesiunea tehnologică de realizare a produselor poligrafice se va prezenta sub formă tabelară (tabelul 2.1).

9

Tabelul 2.1. Exemplu de succesiune a fazelor tehnologice de fabricație a etichetelor

Nr.

Faza tehnologică

Tipul operației

Calificarea

(manual-mașină)

muncitorului

 

Procese Pre-press

 

1

Primirea fișierului

man.

VI

2

Montajul în coală

maș.

VI

3

Expunerea pe film

maș.

VI

4

Prelucrarea filmului

maș.

VI

5

Controlul calității

man.

VI

6

Copierea de pe film pe placă

maș.

V

7

Prelucrarea plăcilor

man.

V

maș.

V

8

Controlul calității

man.

V

 

Procese de imprimare

 

9

Primirea fișei tehnologice

man.

VI

10

Pregătirea mașinii pentru tipar

man.

VI

11

Controlul stării tehnice a dechelului

man.

VI

12

Potrivirea formei pentru tipar

man.

VI

13

Alimentarea mașinii cu suport de imprimare

man. – maș.

VI

14

Reglarea formatului mașinii pentru tipar

man. – maș.

VI

15

Imprimarea de probă

maș.

VI

16

Semnat Bun de Tipar (BT)

man.

Maistru

18

Imprimarea tirajului

maș.

VI

19

Controlul calității

man.

III

 

Procese de finisare

 

20

Primirea fișei tehnologice

man.

IV

21

Primirea colilor imprimate

man.

IV

22

Reglarea utilajului

man.

IV

23

Baterea colilor

man.

IV

24

Tăierea colilor

maș.

IV

25

Controlul calității

man.

III

10

2.1. Identificarea şi calculul consumului de materiale necesare pentru fabricaţia produselor poligrafice planificate

Se prezintă desfășurat calculul consumurilor de materiale necesare pentru fabricația produsului poligrafic elaborat considerând datele inițiale tehnologice. Evaluarea materialelor de bază şi auxiliare se realizează conform normelor de consum în vigoare [14; 15; 17]. Rezultatele sunt sintetizate într-un tabel generalizator (tabelul 2.2).

Tabelul 2.2. Materialele necesare realizării produsului

 

Denumirea,

marca

Unitatea

de

Destinaţia

materialului

Cantitatea de

materiale

materialului

măsură

calculate

1

A

kg

   

2

B

m

2

   

3

C

buc.

   

4

D

l

   

n

.

.

.

     

2.2. Analiza cheltuielilor de timp necesare

Pentru fiecare operație tehnologică este necesar să se calculeze

timpul de realizare a ei. În structura timpului consumat de către executantul procesului de muncă pot fi evidențiate următoarele categorii de timp:

I. Timpul productiv care include:

1. timpul de pregătire-încheiere;

2. timpul operativ care este compus din:

a) timpul de bază (timpul de muncă manuală, manual- mecanică sau de supraveghere a funcționării utilajului);

b) timpul ajutător;

3. timpul de deservire a locului de muncă (deservire tehnică și organizatorică).

II. Timpul neproductiv este compus din:

11

1. timpul de întreruperi reglementate (timpul pentru odihnă și necesități fiziologice și timpul de întreruperi condiționate de tehnologie și organizarea muncii); 2. timpul de întreruperi nereglementate (întreruperi dependente și independente de executant); 3. timpul de muncă neproductiv. Normele de timp productiv și neproductiv pentru proiect pot fi preluate din sursele bibliografice [16; 18]. Rezultatele calculelor pentru durata fiecărei operaţii se înscriu în tabelul 2.3.

Tabelul 2.3. Necesarul de timp pentru realizarea tirajului de

de

(produse poligrafice)

ex.

     

Timp

Timp

Faza tehnologică

Timp de bază

auxiliar,

total*,

%

h

 

Procese pre-press

 

1

Machetarea electronică a colii de tipar

0,17h/montaj

   

2

Fotoreproducerea

0,03h/separație

   
 

Total:

 
 

Procese de imprimare

 
   

40min/set de

   

Potrivirea formelor ofset

forme (4)

 

Imprimarea tirajului

10000c.l./h

 
 

Total:

 
 

Procese de finisare

 
 

Imprimarea cu folie poligrafică:

     

potrivirea clișeului

30min

– tragerea tirajului

2000imp./h

 

Total:

 
 

Total pentru tiraj, h:

 

* Timpul total (T T ) se determină cu formula 2.1.

T T = T b × (1 +

) se determină cu formula 2.1. T T = T b × (1 + ), în

),

în care: T b timpul de bază; Nt aux – norma de timp auxiliar.

12

(2.1)

Pe baza calculelor pentru durata fiecărei operaţii se construieşte planul calendaristic de realizare al produsului — diagrama Gantt (figura 2.1).

Nr.

Procese

 

Пн 16 дек

Luni, 20.01.2014

 

8

9

10

11

12

1

2

3

4

1

Pregătirea formelor

   

2

Potrivirea formelor

 
2 Potrivirea formelor    
 

3

Imprimarea

 
3 Imprimarea      
   

4

Controlul calității

 
4 Controlul calității    
 

5

Tăierea

 
5 Tăierea    
 

6

Fălțuirea

 
6 Fălțuirea    
 

7

Adunarea

 
7 Adunarea      
   

8

Controlul și numărarea ziarelor

 
8 Controlul și numărarea ziarelor    
 

9

Ambalarea

 
9 Ambalarea    
 

Figura 2.1. Model de plan calendaristic ce vizează fabricaţia ziarelor

3. Calculul cheltuielilor directe legate de materiale

Pentru stabilirea consumurilor directe de materiale în primul rând este necesar a selecta argumentat materialele din care urmează a fi realizat produsul elaborat (tabelul 3.1). În tabel se indică prețurile actuale ale materialelor planificate în valuta națională.

Tabelul 3.1. Materialele necesare realizării unui tiraj de … ex. de (produse poligrafice)

   

Denumirea,

 

Prețul

 

Preţul

Forma

formei

Unitatea

unității de

marca

materialului,

producătorul

de

livrare

de

livrare,

lei

de

măsură

măsură a

materialului,

lei

1

A

   

kg

 

2

B

   

m

2

 

3

C

   

l

 

n

.

.

.

       

13

Rezultatele calculelor de consum ale materialelor pentru realizarea produsului propus se introduc în tabelul 3.2. Costul fiecărui material se calculează cu formula 3.1.

CM i = p i × QM,

(3.1)

unde: CM i – costul materialului de tip i; p i prețul de achiziție a materialului de tip i; QM – cantitatea de material de tip i (calculată în p. 2.1).

Tabelul 3.2. Consumul de materiale pentru realizarea unui tiraj de

… ex. de

(produse poligrafice)

 

Denumirea,

Unitatea

Cantitatea

de

Preţul

unității de

Costul

materi-

 

marca

de

măsură a

materialului

măsură

materiale

calculată

materialului,

lei

alelor,

lei

1

A

kg

     

2

B

m

2

     

3

C

buc.

     

4

D

l

     

n

.

.

.

       
 

Total:

СМ

Costul materialelor se calculează ca sumă a tuturor costurilor materialelor: CM = ∑CMi.

Costul total al consumului calculat de materiale se va calcula după relaţia 3.2 [3].

CM

T

=

CM

×

 

1

N

+ 100

ctd

,

(3.2)

unde: СМ Т — costul total al consumului calculat de materiale, lei; СМ preţul materialelor necesare pentru fabricație, lei; —

N

ctd

norma

cheltuielilor

pentru

transport,

depozitare

manipulare (2-5%).

14

şi

4. Stabilirea capacităţii de fabricaţie a utilajelor implicate în fabricaţie

Pentru a determina capacitatea de fabricaţie a utilajului planificat pentru a fi utilizat la fabricaţia produsului elaborat se recurge la calcularea timpului de fabricaţie al produsului pe operaţii tehnologice. În baza acestor calcule se stabileşte planul calendaristic de realizare al produsului. Ulterior se va calcula fondul anual de timp de lucru efectiv şi stabili numărul de tiraje posibil de realizat într-un an sau lună.

4.1. Calculul fondului anual de timp de lucru efectiv

Se deosebesc fondurile de timp de lucru al utilajului [3]:

1. Fondul de timp calendaristic (tabelul 3.1);

2. Fondul de timp de regie;

3. Fondul de timp util (efectiv).

Fondul de timp de regie – T r este produsul dintre numărul de zile lucrătore în perioada calculată şi durata unui schimb de lucru şi

numărul de schimburi planificate (relaţia 4.1).

T r = T cal – (t s.,od. t sc. - t î.s. ) K,

(4.1)

unde: T cal — fondul de timp calendaristic, zile; ts.,od. — numărul de zile de odihnă şi de sărbătoare; tsc. — durata unui schimb de lucru, ore; tî.s. — numărul de zile prescurtate precedente sărbătorilor; K — numărul de schimburi de lucru al utilajului.

Fondul de timp util – T ut este timpul în decursul căruia utilajul realizează operaţiuni tehnologice de fabricare a producţiei şi se exprimă ca diferenţa dintre fondul de timp de regie şi cheltuielile de timp care nu sunt luate în calcul de către norme de timp şi de productivitate (timpul pentru reparaţii, examinări periodice, verificări şi staţionări tehnologice). Se determină după relaţia 4.2.

15

T ut = T r – (t rep + t e.,v. + t st.t. ),

(4.2)

unde: t rep timpul pentru reparaţii, ore; t e.,v . — timpul pentru examinări, verificări, ore; t st.t. timpul de staţionări tehnologice (în % din fondul de timp de regie), ore.

Tabel 4.1. Fondul de timp calendaristic pentru anul 2009

Lunile

Nr. de zile

Nr. de zile de sărbătoare

Nr. de zile de odihnă

Numărul de

zile lucrătoare

Numărul de ore lucrătoare pentru 1 zi *

Numărul total de ore lucrătoare pentru 1 lună

anului

Ianuarie

31

3

9

19

8

151

Februarie

28

-

8

20

8

160

Martie

31

-

9

22

8

176

Aprilie

30

2

8

20

8

159

Mai

31

1

10

20

8

159

Iunie

30

-

8

22

8

176

Iulie

31

-

8

23

8

184

August

31

2

10

19

8

151

Septembrie

30

-

8

22

8

176

Octombrie

31

1

9

21

8

167

Noiembrie

30

-

9

21

8

168

Decembrie

31

-

8

23

8

175

Numărul total anual de ore lucrătoare pentru 1 schimb

2010

Numărul total anual de ore lucrătoare pentru 2 schimburi

4020

Fondul de timp util anual se împarte la 12 luni şi se determină fondul de timp util lunar. Numărul de tiraje (N tir ) posibil de realizat într-o lună sau în an se determină prin împărţirea Fondului de timp util (T ut ) la durata procesului de fabricaţie (T fabr ) (relaţia 4.3).

N

tir

=

T ut

T fabr

,

(4.3)

* În zile înainte de sărbătoare ziua de muncă se reduce cu 1 oră

16

4.2. Calculul amortizării utilajelor implicate în fabricaţie (anual şi pentru tiraj)

Pentru a efectua calculele aferente, este necesar de a prezenta sumar utilajul productiv şi mijloacele de transport automatizate (tabelul 4.2).

Tabel 4.2. Informaţii generale despre utilaj şi mijloacele de transport intern

     

Valoarea de intrare, lei

 

Norma de amortizare, %

 

Caracteristicile dimensionale ale utilajului,

 

Denumirea

Nr. de unităţi de utilaje

   

Valoarea de bilanţ, lei

Capacitatea utilajului instalat, kWh

 

utilajului,

mm

 

marca

Pe

unitate

Total

1

А

             

2

B

             

3

C

             

n

.

.

.

             
 

Total:

x

 

x

x

     

Uzura (amortizarea) utilajului (А) se calculează în baza valorii de intrare a utilajului şi a normelor de amortizare prin metoda selectată de către student (de exemplu: metoda liniară relaţia 4.10) [6, 8, 12].

(4.10)

А = V in × N A (%)/100,

unde: V in — valoarea de intrare a utilajului, lei; N A — norma de amortizare, % (N A = 1/T × 100%). Norma de amortizare este stabilită după durata de funcționare utilă a utilajului (T, ani) specificată în Catalogul de mijloace fixe și active nemateriale [2].

17

Uzura totală se va calcula ca suma amortizărilor tuturor tipurilor de utilaj. Cifra obținută reprezintă uzura anuală. Reieșind din ea, se calculează valoarea pentru perioada de gestiune, luând în considerație fondul de timp de muncă anual (inclusiv numărul de ture).

Tabel 4.3. Uzura utilajelor şi mijloacelor de transport intern pentru perioada de gestiune

 

Denumirea

Nr. de

Valoarea anuală de uzură a utilajului, lei

Valoarea uzurii pentru o lună, lei

 

utilajului,

unități de

marca

utilaje

1

А

       

2

B

     

3

C

       

4

D

       

n

.

.

.

     
 

Total:

     

Valoarea totală a uzurii utilajului şi mijloacelor de transport intern pentru perioada de gestiune se repartizează la numărul de tiraje planificate în perioada dată și astfel se determină suma ce se include în costul de fabricație. 4.2.3. Costurile pentru reparaţia şi întreţinerea utilajului tehnologic şi mijloacelor de transport intern Costurile pentru reparaţia şi întreţinerea utilajului tehnologic (R ut ) şi a mijloacelor de transport intern (R tr ) se calculează în dependență de starea acestora şi se pot considera în limitele a 2-18% din valoarea de intrare (relația 4.11 și 4.12). Valorile obținute se aduc la perioada de gestiune.

R ut = ΣV in × N r / 100

(4.11)

R tr = ΣV in × N r /100

(4.12)

unde: ΣV in – suma valorilor de intrare a unităților supuse întreținerii (reparației); N r norma cheltuielilor pentru reparație şi întreţinere.

18

5. Calculul consumului de energie electrică

Costurile de energie electrică se determină separat pentru scopurile tehnologice şi pentru iluminare [3]. Consumul de energie electrică tehnologică se calculează pentru fiecare utilaj separat după formula 5.1, după ce rezultatele calculelor se însumează.

C

et

=

T

e

×

C

ut

×

F

t

K

c

× η

× K

p

,

(5.1)

unde: T e — tariful pentru 1 kWh, lei; C ut — capacitatea utilajului instalat, kWh (tabelul 3.7); F t — fondul de timp de lucru al utilajului, ore; K c coeficientul activității concomitente a utilajului (0,7); η — randamentul utilajului (0,9); K p coeficientul pierderilor în rețea (0,95).

6. Stabilirea volumului stocului lunar de materiale

Stocul lunar de materiale se planifică pornind de la consumul de materiale pentru tiraj şi cunoscând numărul de tiraje lunar (relația

6.1).

(6.1)

CМ i = CМ tiri ×N tir

Se completează tabelul cu volumul lunar necesar de materiale (tabel 6.1).

Tabel 6.1. Volumul lunar necesar de materiale

     

Volumul

Volumul

 

de

de

Denumirea,

marca

materialului

Unitatea

de

măsură

materiale

pentru

materiale

pentru o

Costul

materi-

alelor, lei

tiraj,

lună,

unităţi

unităţi

 

1

A

       

2

B

       

3

C

       

n

.

.

.

       
 

Total:

   

19

7. Определение месячной суммы оборотных средств

Cantitatea de mijloace circulante necesare pentru funcționarea normală a întreprinderii pe parcursul unei luni este determinată de suma cheltuielilor materiale, costul energiei electrice, consumate în perioada respectivă, întreținerea și deservirea utilajului și mijloacelor de transport intern, cât ți de fondul de salarizare a muncitorilor direct productivi. Calculul fondului de salarizare nu se încadrează în sarcinile lucrării date, de aceea trebuie de considerat cheltuielile sus-numite cu excepția cheltuielilor legate de salarizarea (tabel 7.1).

Tabel 7.1. Suma lunară de mijloace circulante

Nr.

   

d/o

Denumirea articolului de cheltuieli

Suma, lei

1.

Stocul lunar de materiale

 

2.

Costul energiei electrice pentru o lună

 

3.

Întreținerea și deservirea utilajului și mijloacelor de transport intern

 
 

Total:

 

20

Referinţe bibliografice

1. S.N.C. 3 ”Componența consumurilor și cheltuielilor întreprinde- rii”, Monitorul Oficial al RM, nr.88-91 din 30.12.1997.

2. Hotărârea pentru aprobarea Catalogului de mijloace fixe și active nemateriale. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 338 din 21 martie 2003 (publicată în Monitorul Oficial al RM, nr. 62-66 din 4 aprilie 2003).

3. Bernaz, L. Economia ramurii. Indicaţii metodice, UTM, Chişinău, 2004, - 20 pag.

4. Horngren, C. ș.a. Contabilitatea costurilor, ediția a XI. Editura ARC, Chișinău, 2006.

5. Grigoroi, L., Lazari, L. Bazele teoretice ale contabilității, ediția a III-a. Editura Cartier, Chișinău, 2005.

6. Ciornîi, N., Blaj, I., Economia firmelor contemporane, Prut Internaţional, Chișinău, 2003, 312 pag.

7. Țurcanu, V. Calculația costurilor. Ed. ASEM, Chișinău, 2001

8. Бойков, В.П. Экономика полиграфического предприятия, Издательство «Петербургский Институт Печати», Санкт- Петербург, 2004, 104 стр.

9. Воробьев, Д.В., Дубасов, А.И., Лебедев, Ю.М. Технология брошюровочно-переплетных процессов, «Книга», Москва, 1989, - 392 стр.

10. Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление предпри- ятием. Издательство ИНФРА-М, Москва, 2005, 490 стр.

11. Кондрашова В.К., Исаева О.Г. Экономика полиграфическо- го предприятия, Издательство МГУП, Москва, 2000, - 320 стр.

12. Координатор Недерица, A. Финансовый учет. Изд-во ASEM, Кишинев, 2000.

21

13.

Положение о планово-предупредительном ремонте обору- дования предприятий полиграфической промышленности, М., Книга, 1979, 215 с.

14. Нормы расходования основных полиграфических материа- лов. Министерство Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств коммуникаций. Управление полиграфической промышленности. Утверждено началь- ником управления полиграфической промышленности Е. М. Марголиным 15 января 2003 года. 14 с.

15. Нормативы отходов бумаги в полиграфическом производ- стве. Министерство Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств коммуникаций. Управ- ление полиграфической промышленности. Утверждено на- чальником управления полиграфической промышленности Е. М. Марголиным 15 января 2003 года.

16. Межотраслевые нормы времени и выработки на процессы полиграфического производства. Утверждено Министер- ством труда Российской Федерации (Постановление от 22 июня 1996г. №46).

17. Нормы расхода материалов на полиграфических предприя- тиях. Издательство «Книжная палата», Москва, 1987.

18. Единые нормы времени и выработки на процессы полигра- фического производства. Для областных и городских типо- графий. Издательство «Книжная палата», Москва, 1987

22