Sunteți pe pagina 1din 5

Soft-ul de evaluare „Teste computerizate pentru educaţie tehnologică

Paulina Matei – Scoala Generală ”Tudor Vladimirescu” Târgovişte, mateipaulina@gmail.com

Abstract

În această lucrare am prezentat soft-ul de evaluare ”Teste computerizate pentru educaţie tehnologică- clasele V-VIII”, un pachet exhaustive de teste, extrem de util atât profesorului de educaţie tehnologică cât şi elevilor care studiază această disciplină. Testele cuprind mai multe subiecte, fiecare subiect folosind un tip de itemi, elaborate cu ajutorul instrumentului software- pachetul Hot Potatoes şi configurarea acestora sub forma unor pagini web. Paginile web ale testelor sunt legate între ele, realizând un material compact, stucturat pe clase de studiu şi ţinând cont de timpii de evaluare: evaluare iniţială, evaluare dinamică şi evaluarea finală. Acest soft de evaluare are caracter de noutate şi este unic în domeniu.

1. Introducere

În contextual educaţional actual, problematica evaluării capătă o importanţă din ce în ce mai mare pentru toţi factorii implicaţi. Evaluarea (examinarea) este actul didactic complex integrat întregului proces de învăţământ, care asigură evidenţierea cunoştinţelor dobândite şi valoarea, nivelul, performanţele dobândite şi eficienţa acestora la un moment dat- în mod curent, periodic şi final, oferind soluţii de perfecţionare a actului de predare-învăţare. [1] Conceptele care definesc actul evaluativ sunt: măsurarea (culegerea de informaţii), aprecierea (judecată), decizia de ameliorare (scopul evaluării). [2] Pentru cunoaşterea rezultatelor şcolare la sfârşitul unui segment de activitate, a evoluţiei elevilor pe parcursul procesului, ca şi pentru stimularea activităţii acestora este necesară evaluarea lor la începutul activităţii, pe parcursul şi la finele acesteia. Aceşti timpi definesc trei strategii de evaluare: evaluare iniţială, evaluarea dinamică, evaluarea finală (de bilanţ). [1] Peocupată constant de îmbunătăţirea calităţii procesului de predare-învăţare a disciplinei

educaţie tehnologică, simţind nevoia de a-mi realiza materiale didactice, căutând soluţii de a utiliza calculatorul la clasă, am editat lucrarea „Ghid de evaluare pentru educaţie tehnologică-clasele V- VIII” la editura Bibliotheca. [3] Toate testele din această carte (109 teste) le-am elaborat cu ajutorul instrumentului de evaluare Hot Potatoes, obţinând soft-ul de evaluare ”Teste computerizate pentru educaţie tehnologică”. Acesta poate fi folosit pentru evaluarea tuturor conţinuturilor din programa actuală de educaţie tehnologică, utilizând cele trei strategii de evaluare prezentate mai sus.

2. Instrumentul de testare Hot Potatoes

2.1. Generalităţi Instrumentul software Hot Potatoes permite atât generarea propriu-zisă a exerciţiilor, cât şi configurarea acestora sub forma unor pagini web, foarte uşor de accesat cu ajutorul unui browser. Hot Potatoes este un produs al firmei Half-Baked Software, creat de echipa de cercetare şi dezvoltare a Humanities Computing and Media Centre din cadrul Victoria University din Canada. [4]

Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a VII-a, 2009

249

2.2. Scurtă prezentare a suitei de programe Hot Potatoes După instalarea soft-ului Hot Potatoes şi deschiderea acestuia, apare ecranul de întâmpinare, figura 1, cu cele şase programe de bază, prezentate mai jos: JQuiz, JMatch, JCloze, JCross, JMix, şi, cel care le asamblează pe acestea, The Masher.

1. JQuiz: crează exercitii bazate pe întrebări, exerciţii cu variante multiple de rãspuns,

exerciţii cu alegere duală, exerciţii cu răspuns scurt.

2. JMatch: aparţine tipului de exerciţii care vizează împerecherea (asocierea) de cuvinte sau

imagini.

3. JCloze: crează exerciţii de completare a spaţiilor libere. Utilizatorul lucrează cu un text din

care lipsesc anumite cuvinte şi trebuie să găsească termenii potriviţi pentru a rezolva exerciţiul.

4. JCross: realizează cuvinte încrucişate.

ţ iul. 4. JCross : realizeaz ă cuvinte încruci ş ate. Figura 1. Suita de programe

Figura 1. Suita de programe Hot Potatoes

5. JMix: se foloseşte la compunerea exerciţiilor cu propoziţii amestecate, foarte bune pentru

fixarea unor definiţii. Utilizatorului i se vor propune o serie de cuvinte, pe care va trebui să le

dispună în ordinea corectă.

6. The Masher: grupează seturile de exerciţii sub o denumire generică, oferă un aspect

uniform, creează hiperlegături pentru navigare şi o pagină de index. [5]

3. Prezentarea soft-ului ”Teste computerizate pentru educaţie tehnologicăÎn majoritatea instituţiilor de învăţământ, evaluarea şcolară este realizată de profesori care elaborează subiectele (itemii) probelor de evaluare, administrează aceste probe, le corectează şi în final le evaluează prin note (sau calificative) şcolare. În mod obiectiv activitatea examinatorilor

este limitată de factori subiectivi dintre care se detaşează viteza limitată de percepere şi analiză a răspunsurilor, oboseala, starea psihică de moment, influenţa unor relaţii personale etc. Calculatorul poate prelua o parte din aceste elemente cum ar fi: transmiterea itemilor, receptarea răspunsurilor, analizarea şi compararea răspunsului cu răspunsul corect, punctarea performanţelor relevante şi calcularea, respectiv afişarea notei şcolare. Profesorul rămâne numai cu sarcina formulării itemilor, a răspunsurilor corecte şi a regulilor de notare. Teoria şi practica evaluării evidenţiază mai multe criterii pe baza cărora pot fi clasificaţi itemii. În funcţie de criteriul, cel mai des utilizat, adică al gradului de obiectivitate oferit în corectare, itemii pot fi clasificaţi în trei mari categorii: obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi.

1. Itemii obiectivi, testează un număr mare de elemente de conţinut într-un interval de timp

relativ scurt, asigurând un grad de obiectivitate ridicat în măsurarea rezultatelor şcolare.

2. Itemii semiobiectivi, pot acoperi o gamă variată de capacităţi intelectuale care se doresc a fi

testate, oferind în acelaşi timp posibilitatea de a utiliza şi materiale auxiliare utile elevilor în rezolvarea sarcinilor de lucru propuse.

250 Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi

3. Itemii subiectivi (cu răspuns deschis) sunt relativ uşor de construit, principala problemă constituind-o modul de elaborare a schemei de notare a acestora, cu atât mai mult cu cât această categorie de itemi vizează demonstrarea de către elevi în răspuns a originalităţii şi creativităţii lor. [6] Fiecare test din pachetul ”Teste computerizate pentru educaţie tehnologică”cuprinde mai multe subiecte, folosind tipurile de itemi prezentate mai sus şi este elaborat cu ajutorul instrumentului software-pachetul Hot Potatoes sub forma unor pagini web. De exemplu, în unitatea de test, „Educatie tehnologică clasa a V-a -Testul iniţial nr. 1”, sunt prezentate:

- subiectul I- exerciţii cu alegere duală (realizat cu JQuiz), figura 2 ;

- subiectul II.1, 2- exerciţii de asociere (realizat cu JMatch), figura 3;

- subiectul III- exerciţii cu alegere multiplă (realizat cu JQuiz);

- subiectul IV- exerciţii de completare (realizat cu JCloze), figura 4;

- subiectul V- itemi subiectivi (de tip rezolvare de problemă), realizat cu alt program decât

cele din suita hot Potatoes, figura 5. După elaborarea exerciţiilor, cu programul The Masher, le-am grupat şi realizat o unitate de test, fiecare exerciţiu fiind uşor de accesat, făcând click de mouse pe link-ul respectiv, figura 6.

f ă când click de mouse pe link-ul respectiv, figura 6. Figura 2. Exerci ţ ii

Figura 2. Exerciţii cu alegere duală

figura 6. Figura 2. Exerci ţ ii cu alegere dual ă Figura 4. Exerci ţ ii

Figura 4. Exerciţii de completare

ii cu alegere dual ă Figura 4. Exerci ţ ii de completare Figura 3. Exerci ţ

Figura 3. Exerciţii de asociere

Figura 4. Exerci ţ ii de completare Figura 3. Exerci ţ ii de asociere Figura 5.

Figura 5. Exerciţiu tip rezolvare de problemă

Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a VII-a, 2009

251

Înv ăţă mânt Virtual, edi ţ ia a VII-a, 2009 2 5 1 Figura 6. Test

Figura 6. Test generat cu The Masher

Apoi, paginile web le-am legat între ele, realizând un material compact, structurat pe clase de studiu, ţinând cont de timpii de evaluare: evaluare iniţială, evaluarea dinamică şi evaluarea finală (de bilanţ), foarte uşor de accesat. La introducerea CD-ului cu soft-ul de evaluare în unitatea CD-ROM a calculatorului se deschide (cu autorun) fişierul Start.htm. După citirea ”Instrucţiunilor de utilizare” se accesează butonul ”Cuprins”, pentru a începe evaluarea. Se alege clasa de studiu (figura 7) şi la capitolul corespunzător se accesează testul dorit. După evaluare, cu ajutorul link-ului Ieşire, elevul se întoarce la pagina ”Cuprins”.

ajutorul link-ului Ie ş ire, elevul se întoarce la pagina ”Cuprins”. Figura 7. Pagina web “Cuprins”

Figura 7. Pagina web “Cuprins” a soft-ului

252 Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi

Soft-ul de evaluare poate fi folosit la evaluare în lecţiile realizate pe platforma AeL, ca alternativă. Se poate importa o unitate de test, la o lecţie de evaluare, sau orice subiect din test, dacă este necesar un moment de feedback al lecţiei. Platforma oferă posibilitatea de a realiza teste, dar, necesită timp pentru elaborarea acestora. Următorul pas în direcţia valorificării facilităţilor oferite prin extinderile suitei Hot Potatoes (JQuiz) ar fi realizarea de material didactic informatic pentru instruirea asistată diferenţiată. Realizarea acestuia se poate face folosind testele „inteligente”, doar că în loc de întrebări, ca în teste, se prezintă conţinuturi de învăţat, cu imagini, fişiere multimedia etc., solicitându-se opţiuni sau se pun întrebări pentru a verifica asimilarea. [7] Pentru a creşte calitatea actului de evaluare pot fi folosite, combinat, metodele propuse de autor cu tehnologii şi metode tradiţionale.

4. Concluzii Soft-ul de evaluare ”Teste computerizate pentru educaţie tehnologică-clasele V-VIII” cuprinde teste ce pot fi folosite pentru evaluarea tuturor conţinuturilor din programa actuală de educaţie tehnologică, utilizând cele trei strategii de evaluare: iniţială, dinamică şi finală. Toate testele soft-ului de evaluare sunt elaborate cu instrumentul software- pachetul Hot Potatoes, a cărui platformă permite atât generarea propriu-zisă a exerciţiilor, cât şi configurarea acestora sub forma unor pagini web, foarte uşor de accesat cu ajutorul unui browser. Un test cuprinde mai multe subiecte, fiecare folosind un tip de itemi, elaborate cu ajutorul programele: JQuiz, JCross, JMix, JMatch, JCloze. Cu programul The Masher am grupat seturile de exerciţii sub o denumire generică, cu hiperlegături pentru navigare şi o pagină de index. Apoi, paginile index le-am legat între ele, realizând un material compact, structurat pe clase, modulele studiate şi ţinând cont de timpii de evaluare. Soft-ul poate fi utilizat atât la clasă cât şi acasă de către elev pentru a se autoevalua şi pregăti pentru şcoală şi concursuri şcolare. Lucrarea poate fi folosită de profesori ca suport în activitatea la clasă, pentru pregătirea diferitelor testări, la lecţiile de recapitulare, la lecţiile de predare pentru realizarea feedback-ului, dar şi pentru antrenarea elevilor în vederea participării la concursurile şi olimpiadele şcolare. Un alt avantaj al acestui soft este acela că testele pot fi importate în AeL (platformă integrată de instruire asistată de calculator), ca alternativă. Utilizez la clasă soft-ul de evaluare, elevii mei sunt mai motivaţi, lucrează cu plăcere testele şi privesc evaluarea cu alţi ochi, fără emoţii şi stres. Pentru mai multe detalii despre soft-ul de evaluare se poate vizita site-ul http://www.softeduc.ro.

BIBLIOGRAFIE

[1] I. Bontaş, Pedagogie, Editura All, Bucureşti, 2000, p 229 [2] I. T. Radu, Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000, pp. 20, 140 [3] P. Matei, Ghid de evaluare pentru educaţie tehnologică- clasele V-VIII, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2009, pp 271-285 [4] http://www.halfbakedsoftware.com/hot_pot.php [5] M. Brut, Instrumente pentru e-learning- Ghidul informatic al profesorului modern, Editura Polirom, 2006, pp. 104-106 [6] Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, Ghid de evaluare şi examinare pentru educaţie tehnologică, Editura Prognosis, Bucureşti, 2001, pp 23-61.

2005,

[7]

Ioan,

I.

Vlaşin,

Conferinţa

Naţională

de

Învăţământ

Virtual,

ediţia

a

III-a,

http://www.fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2005/volum/documente/pdf/sectiuneaC/24_13_IVlasin.pdf