Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA UNITĂŢII DE CUR S/M ODUL U LU I

MD-2060, CHIŞINĂU, bd. DACIA 41, tel: 0 22 77-39-96, www.utm.md

DREPTUL MEDIULUI
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea Cadastru, Geodezie și Construcții
Catedra/departamentul Drept Patrimonial
Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I
Programul de studiu 381.1 Drept
Anul de studiu Semestrul Tip de Categoria Categoria de Credite
evaluare formativă opţionalitate ECTS
IV (învăţământ cu frecvenţă) 7 S – unitate de O - unitate de
E
curs de curs 4
specialitate obligatorie

2. Timpul total estimat


Din care
Total ore în
Ore auditoriale Lucrul individual
planul de
Proiect de Studiul materialului
învăţământ Curs Laborator/seminar Pregătire aplicaţii
an teoretic
120 30 30 - 30 30

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul


Conform planului de învăţământ Teoria generală a dreptului, Drept constituțional, Drept administrativ,
Drept funciar, Drept civil I, Drept civil II, Drept civil III, Drept imobiliar
Conform competenţelor Interpretarea corectă a normelor legale, exprimarea logică și coerentă a
ideilor, găsirea soluțiilor argumentate asupra studiilor de caz

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru


Curs Orele de curs se desfășoară în sala de studii, cu utilizarea materialelor didactice vizuale și
informative adecvate conținutului cursului, precum și sunt însoțite de cursul on-line
plasat pe platforma Moodle a UTM. Prezența la ore este obligatorie.
Laborator/seminar Orele practice se desfășoară în sala de studii, cu implicarea activă a fiecărui student în
realizarea diferitor sarcini practice individuale, în grup sau în perechi. Prezența la ore
este obligatorie.

5. Competenţe specifice acumulate


Competenţe CP2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic. Aplicarea legislaţiei
profesionale RM, a legislaţiei Uniunii Europene şi a instrumentelor juridice internaţionale.
 Definirea şi clasificarea teoriilor, paradigmelor şi principiilor utilizate în studiul dreptului
mediului.
 Utilizarea conceptelor și teoriilor din domeniul ecologic, pentru explicarea şi
interpretarea textelor de lege (normelor juridice) naţionale, europene şi internaţionale.
 Aplicarea teoriilor, a principiilor și a conceptelor într-un context determinat.
 Analiza datelor preliminare, interpretarea acestora, realizarea de clasificări şi a unor
delimitări conceptuale.
 Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea teoriilor, principiilor şi metodelor
specifice dreptului mediului.
Competenţe CPL5. Elaborarea proiectelor juridice specifice domeniului profesional, inclusiv cu utilizarea

1
FI Ş A UN IT Ă ŢI I D E CU R S/ M O D U LU L UI

profesionale tehnologiilor informaţionale


 Identificarea, explicarea și interpretarea surselor de informare în domeniul dreptului
(legislaţiei, doctrinei şi jurisprudenţei), aplicabile la o problemă de drept ecologic,
inclusiv utilizarea bazelor de date juridice.
 Selectarea informaţiilor juridice necesare pentru rezolvarea unei probleme concrete.
 Evaluarea critică a textelor din legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, referitoare la o
problemă de drept concretă.
 Elaborarea de proiecte profesionale utilizând legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa, inclusiv
tehnologiile informaționale.
Competenţe CPL6. Organizarea activităţii juridice manageriale profitabile.
profesionale  Identificarea corectă a răspunderii ecologice şi utilizarea raţionamentelor juridice.
 Explicarea şi interpretarea modului în care răspunderea ecologică se corelează cu fapta
ilicită săvârșită de către persoanele fizice și juridice, inclusiv de către stat.
 Soluţionarea problemei de drept pe care o ridică poluarea mediului.
 Realizarea selecţiei corecte şi argumentate între mai multe soluţii care pot fi date în
cadrul examinării cauzelor de poluare a mediului.
 Elaborarea unui studiu profesional pornind de la încadrarea juridică a unei fapte ilicite.
Competenţe CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de
transversale interdisciplinaritate), cu respectarea ierarhiei legilor.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului


Obiectivul general Acumularea de către studenţi a unor cunoştinţe teoretice profunde privind
conceptele de bază, ideile şi doctrinele principale, expuse în literatura de specialitate,
inclusiv cele contradictorii, cu privire la fenomenul poluării, criza ecologică şi
sistemele de protecţie a mediului.
Obiectivele specifice Să dea dovadă de cunoştinţe juridice profunde privind conceptele de bază ale
dreptului mediului.
Să determine particularitățile răspunderii juridice în dreptul mediului, în special a
răspunderi materiale pentru daunele cauzate mediului conform convenţiilor şi
tratatelor internaţionale.
Să identifice soluții corecte în problemele de reglementare normativă, teoretice și/sau
practice, ce persistă în știința dreptului mediului, în legislația cu privire la mediu.
Să formuleze propuneri de ajustare a legislaţiei naţionale privind mediul cu
prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi prevederile convenţiilor şi tratatelor
internaţionale privind protecţia mediului, parte a cărora este RM.
Să se expună în problemele teoretice și practice ce țin de regimul juridic de folosire şi
protecţie a diferitor componente ale mediului (antropice, abiotice, biotice, al ariilor
naturale protejate de stat).

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului


Numărul de ore
învăţământ învăţământ
Tematica activităţilor didactice
cu cu frecvenţă
frecvenţă redusă
Tematica prelegerilor
T1. Introducere în studiul dreptului mediului 2 0
T2. Drepturile și obligațiile ecologice 6 0
T3. Administrarea de stat în domeniul protecției mediului 6 0
T4. Regimul juridic de utilizare și protecție a obiectelor naturii 6 0
2
FI Ş A UN IT Ă ŢI I D E CU R S/ M O D U LU L UI

T5. Regimul juridic al fondului ariilor naturale protejate de stat 4 0


T6. Răspunderea ecologico-juridică 4 0
T7. Protecția internațională a mediului înconjurător 2 0
Total prelegeri: 30 0

Numărul de ore
învăţământ învăţământ cu
Tematica activităţilor didactice
cu frecvenţă
frecvenţă redusă
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
LL1. Introducere în studiul dreptului mediului 2 0
LL2. Drepturile și obligațiile ecologice 6 0
LL3. Administrarea de stat în domeniul protecției mediului 6 0
LL4. Regimul juridic de utilizare și protecție a obiectelor naturii 6 0
LL5. Regimul juridic al fondului ariilor naturale protejate de stat 4 0
LL6. Răspunderea ecologico-juridică 4 0
LL7. Protecția internațională a mediului înconjurător 2 0
Total lucrări de laborator/seminare: 30 0

8. Referinţe bibliografice
Principale 1. Lupan E. Dicţionar de protecţia mediului. Bucureşti: Lumina Lex, 1997.
2. Marinescu D. Tratat de dreptul mediului. Bucureşti: ALL Beck, 2003.
3. Sion I.G. Ecologie şi drept internaţional. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1990.
4. Tanislav E., Turdean N. Protecţia juridică a mediului. Bucureşti: Editura Semne, 2002.
5. Trofimof I. Dreptul Mediului. Chişinău: Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”, 2002.
6. Zamfir P. Dreptul mediului. Partea specială. Chişinău: CEP USM, 1998.
7. Zamfir P., Macinskaia V. Dreptul Mediului. Seria: Suporturi de curs. Cartea a 16-a. Chișinău:
Elan Poligraf SRL, 2009, 224 p.
Suplimentare 1. Arnăut S. Particularităţile juridice privind participarea cetăţenilor la soluţionarea
problemelor ecologice. În: Legea şi viaţa, 2012, nr.12, pag.46.
2. Belecciu Ş., Rotaru A. Politica de mediu a Republicii Moldova – cadru general de realizare a
protecţiei mediului înconjurător. În: Legea şi viaţa, 2009, nr.12, pag.16.

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an Examen final
Atestarea 1 Atestarea 2
30% 30% - 40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de control;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare
constructivă.

S-ar putea să vă placă și