Sunteți pe pagina 1din 9

tare geologico-tehnica �i geotehnica a terenului <le fundare",

INSTIWCTIUNI TEHNICE PENTIW EXECUTAREA STAS 1912-66 ,,Cercetari prin foraje. Prescriptii ", STAS 1242/2-74
lndicativ C. 178-76 ,,Studii �i cercetari geologico-tehnice �i g eotehnice, specifice
DRENURILOR ORIZONTALE PRIN VIBROFORARE
traseclor de cai ferate �i drumuri"').

2. PRINCIPII DE ALCATUIRE CONSTRUCTIV A


I. GENERALITATI

1.1. Drenurile orizontale vibroforate sint drenuri de adincime 2.1. Constructi v un sistem de cap tare sau de drenare a apei
forate, orizontale sau putin tnclinate fata de orizontala, la care subterane cu ajutorul drenurilor orizontale executate prin vibro­
·'
forarea se executa cu ajutorul unor instalatii vibratoare de foraj. forare, sc compune dintr-un put colector (cheson circular din beton
armat) �i elemente filtrante pozate orizontal-radial tn teren
1.2. Drenurile orizontale executate prin vibroforare se pot (fig. 1).
folosi la urmatoarele categorii de lucrari:
a) Lucrari de drenare ·a apei subterane, 1n scopul combaterii 2.2. Elementele filtrante ale <lrenurilor constau din tuburi
alunecarilor de teren, a stabilizarii �i consolidarii terenurilor afec­ filtrante cu diametrul de 40... 110 mm �i lungime <le 20...25 m,
tate de instabilitate. introduse in foraje executate prin vibroforare.
b) Captari de apa cu drenuri orizontale radiale, folosite ca Tuburile filtrante stnt alcatuite din tronsoane cu Jungimi de
surse locale de apa pentru diverse scopuri (alimentare, irigatii etc.). 1...3 m, care se i'mbina tntre ele prin mufare 1n timpul pozarii i'n
teren. Acestea se pot confectiona din teava metalica sau <lin
c) Lucrari de cobortre a nivelului apei subterane, pentru exe­ material plastic (teava PVC tip mediu sau greu), i'n peretii careia
cutarea 1n conditii de uscat a sapaturilor �i a fun<latiilor unor stnt executate orificii circulare sau fante·.
construc\ii, atunci ctnd ad1ncimea �i dimensiunile tn plan ale
gropii de fundatie stnt mari, iar baza acesteia se apropie mult sau
chiar intra 1ntr-un strat acvifer sub presiune. 3 I)
1.3. Alegerea solutiei de drenare sau captare de ad1ncime cu \�;/
ajutorul <lrenurilor orizontale cu diametru redus executate prirl � . IIf,{_
vibroforare, se va face pe baza unui caleul de eficienta economica,
\\
\\, -
comparativ cu solutiile clasice.
1.4. Pentru intocmirea proiectului este necesar sa se efectueze
cercetarea geologico-tehnica, geotehnica �i hidrogeologica a zonei
de amplasare a lucrarilor de drenare sau de captare, 1n conformitate
,cu STAS-urile 1n vigoare (STAS 1241/1-73 ,,Principii de cerce-

Fig. I. Schema unei captarl cu drenuri radiate


l - put colector; 2 - radier; 3 - dren orizontal radial; 4 - robipct vana;
5 - strat permeabil; 6 - strat impermeabil.

80 8'1

fl
,.;,.
La executarea unor drenuri orizonlale prin procedeul vibroforarii cu con
�i coloana de tubaj (tub filtrant din PVC cu 0 76 nun pozat intr-un strat
acvifer alcatuit din nisip prafos), durata totala de execu\ie a unui dren cu
lungime medic de 20 m a fost de cca. 24 h, ceca cc corespunde unci vitcze de
execujie de 0,83 m/h.
La toate lucrarile de forarc executale cu instala\ia TVO- l aceasta a fost
dcservita de o forma\ie de lucr\J alcatuila dintr-un rnuncitor calificat (meca­
nicul care asiguril func\ionarea instala\iei) ;;i 3 ...4 muncitori necalifica\i, dar
instrui\i in prealabil.

Tabelul I
Diam. foraj Timp Timp
Nr. Lung. (mm) Timp opcra\ii total Vitcza
crt. fora; \'lbroi. ancxc exec. exec. Naltira tercnului
(m) (min) (min.) (min.) (111/lt)
con j c.irot.

I 6,50 IGO - --
. 90 170 260 1,50 Argila nisip
2 6,50 - --159 ---
105 270 375 1,04 Argila nisip
3 13,00 - ---
375 ---
470 --
915 1385 0,5G Argila nisip compacta
4 15,50 - 375 255 780 1035 0,90 Argila
5 12,00 IGO - 180 325 505 1,43 Nisip argilos
6 26,00 - 159 445 1090 1535 1,02 Nisip argilos
Noto.:
- pozi(iile 1 ...4 din label corespund unor lucrari de produc\ie exccutate,
iar pozi\iile 5 ;;i 6 unor lucriiri experimentale;
- coloana de foraj folosita a avut diametrul exterior de 114 mm.