Sunteți pe pagina 1din 48

$1 EXE�UTIE

GHIO DE PROIECTARE E AFERENTE


PENTRU CONSTRUCTIIL MVAIELOR
CAIi DE RULARE A TRA NTELOR
E
SATISFACEREA EXIG
DE CALITATE
INDICATIV GP 046 - 99
. ce pot
v p rivin d
. .
d1fer1�ele sisteme constructive
- tabel co mpa rati ........... 59
rular a tramv aiulu t ....................... · · · · · · · · �·
55
fi folosite la calea de ...................... ............
e
_ receptia lucrarilor ............................... ............. 57
rita tii mu nc11 ... · .. · .......... · ...... " .............
CUPRINS _ tehnica se cu
de Guvern,
1. Terminologie ................................................................................... 6 .
ta l
.
g1lo r, S ta ndardelor, Hotararilor
Anexa 1 - Lis e
. . entarilor in
vigoare ,
2. Generalitati ................................................................................... 13
lor no rm ativ e l?I • re gl em
-Obi ect, domeniu de aplicare, definitii, clasificari .......: .......... 13
acte
av ut e m vedere
in cuprinsul ghidului
me ntion at e sau .................. 61
3. Proiectarea caii de rulare ............................................................... 16 ··· ··· ·· ··
- generalitali ......................................................................... 16 ······················· ····················· · ·· ··· ··
........... 65
-alegerea traseului pentru liniile raoi de tramvai ..................... 16
a Oru mur ilo r (Nr . 13/1974) ..................
- studiul geotehnic pentru liniile noi, modernizari �i reparatii Anexa 2 - Lege
lor
capital e ................................................................................ 17 sistematizarea artere
Anexa 3 - Le�ea N r 37/1975 -privind .... ...... ........ 67
- incadrarea in profilul transversal al strazilor pentru linii noi . - e urbane �i rural
t til
e
de circult1e :m I oca1·ta
............................................................................................. 18
1 _ .. ........... ............... 69
- ecartani ent ......................................................................... 18 a1na- tarn .................
-gabarite .............................................................................. 19 Anexa 4 - Calculul supr
- distanta intra linii l?i latimea zonei caii de rulare a tramvaiului
.
e t pro gre sive
clo toi da
e nt e le c urb
............................................................................................. 22 An e x a 5 - E l e m · ........ · ....... · ..............
......... ...... 70
Relatii de calcul .... · .. ·
-persoane pentru calatori in stalii ......................................... 22
provizorii cu joan;�
-treceri la nivel ..................................................................... 23 de montaj pentru linii
Anexa 6 - Rosturile
-planul de situatie al traseului ............................................... 24
.. . .. .. ................ .........
-condilii privind alegerea el ementelor geometric e principale ale .......................................... .. . . .,
curbelor in plan ..................................................................... 25
-profilul in lung .................................................................... , 27
-profilul transversal .............................................................. 29
-alcatuirea caii de rulare a tramvaielor .................................. 29
-aparate de cale ................................................................... 37
-linii in depouri ..................................................................... 38
4. Executia liniilor de tramvai ............................................................. 40
- generalitali ......................................................................... 40
-materializarea axului pe teren ............................................. 40
-modul de abordare a lucrarilor executie ............................. 40
- executia infrastructurii caii de rulare .................................... 41
-executia drenurilor .............................................................. 42
- executia substratului caii .................................................... 43
- executia suprastructurii caii de rulare .................................. 43
-trasarea l?i montarea aparatelor de cale .............................. 49
-executia imbracamintilor rutiere ......................................... 50
-executia caii de rulare de tramvai fara balast cu l?ina CF tip 498
pe traverse din beton bibloc 28 .......................................................... 51
5
4
GHIO DE PROIECTARE
$1 EXECUTIE PENTR
CONSTRUCTIILE AFE
RENTE CAIi DE RULAR
TRAMVAIEL E\
lndlcativ · 1.13. BLOCHET = portiune din lungimea traversei situata in
SATISFACEREA EXIGEN OR
fELOR DE CALITATE
dreptul firului de �ina avand lungimea egala cu dublul distantei dintre
axa �inei �i capatul traversei. fn cazul treverselor din beton cu
GP046-99
1.TERMINOLOGIE antretoaze (elemente metalice sau din beton armat ca re leaga partile
din alcatuirea traversei situate in dreptul �inelor), blochetul este partea
1,1. Ac = element din alcatuirea traversei situata in dreptul �inei.
manevrare - permite com onen� al -�acazul
trecerea ban�aJulu . u1, care - prin 1.14. BURAJ = operatiune de indesare manuala sau mecanica
dorita din cuprinsul apar r rotrr vagonului de di
a tului de ca le. recfia a materialului de balastare sub tra versa.
1.2.AC ELASTIC= ac a 1.15. CALE DE RULARE = constructie destinata circulatiei
prin sudura de reperul f t ic-rur· ca -,c r este frxat prin eclis
a la fn con�rn_uare �r� are sau tramvaielor, alcatuita din infrastructura �i suprastructura caii de rulare.
varful acului se obfine l_a care cursa necesara
A,

prin incovorerea lur sub la Galea de rulare poate fi simpla (cu circulatia alternativa in ambele
manevrare. acfiunea fortei
de sensuri �i cu statii de incruci�are) sau dubla de circilafie fntr-un sens.
1,3, AC CU ARTICU
calcaiul lui. LATIE -- ac prevazut - cu articulafie la
1.16.CALE FARA JOANTE (CFJ) = o cale cu �ine lungi sudate
care are o zona centrala ce nu-�i modifica lungimea la variatii de
1.4. AGRAFA ELASTICA temperatura �i doua zone la capete de lungime variabila, numite zone
elastic§ a �inei de traver -
- pre · sa - drn· ofel serv.rnd la prinderea
sa sau de p Iaca suport. de respiratie.
1.5.ALINIAMENT - 1.17.CALE SIMPLA= ansamblul constructiv campus din doua
rt· e �aseu rn _li�ie dreapta.
1.6. ANTRETOAZt�
A

��i/ ecfr e metal_rca care serve�t randuri de �ina pozate para lel pe care se circula in ambele sensuri.
menfinerea ecartamentului e la 1.18.CALE DUBLA = ansamblul compus din doua cai simple
caii d r�Iar: a tramvarelor.
1.7. AMPRIZA - roi: de rulare.
terasamentul caii, cup �fr� rn �Ian orizontal
rins§ f�tre hnrrle . ocup ata de 1.19. CAROSABIL = partea din platforma drumului pe care
sup rafafa terenului natur de rntersecfie ale taluz
al. urilor cu circula vehiculele.
. 1.8. AMPATAMENT = 1.20.CALCAIUL ACULUI = partea finala a unui ac.
drstanta dintre osiile va d' t ntre osrrle boghiului sau
goanelor pe��;�:/ 1.21. CAMIN DE VIZITARE = put a menajat din foe in loc in
A
..

1.9. APARA T DE CALE . . lungul unui dren servind la vizitare, aerisire, curatire.
regula, pen tru ramificar - rns
-:- · talatr� frxa - a c_ n constr uita, de
a,,
ea �i fncr la nrv l a liniilor d
1.22.CIUPERCA �INEI= partea superioara a �inei.
_ 1.10. APARAT DE co::� : _: e tramvai. 1.23.CLE�TE = piesa din otel servind la prinderea rigida a �inei
confectronat in scopul .. �RE - p r t de cale special
relua-m drl. ata frrlor �r. contr de traversa sau de placa suport.
a a a
diferenfelor de tempera acfiilor datorate
tu�. 1.24. CONTRA�INA = reper (�ina sau profil special} montat
1.11. APARAT DE .. langa firul de �ina apartinand ca.ii de rulare, cale realizata cu �ine de cale
manuala a acelor din alca-t . MANEVRA - - drspo. zrtrv de actionare
urrea macazelor ferata. Aceste repere sunt elemente componente a le suprastructurii caii
1.12. AXA CAIi DE
planul de rulare, in . • RULARE _: l.rnre
- . teoretrc .
- , continua fn
de rulare dependente de locul de amplasare, in curbele cu raza mica, in
a 1rnrament �r • . cuprinsul aparatelor de cale, in zona trecerilor de nivel � in zona
curb _ §, situat-
a
ec art a men tul ui, cor:isi _ a 1a Jumatatea
der and ca 1 ea fara su pralar gir e �i fara podurilor.
suprafnalfare.
1.25. CRAMPON = element de fixare rigida a �inei de
traversele de lemn, introdus prin batere.
1.26. CRAMPON ELASTIC = tip de crampon care serve�te la
fixarea elastica a �inei.
1.27. DEBLEU = sapatura deschisa, de forma regulata,
6 executata sub nivelul terenului natural.
7
1.28. DECLIVITATE= r
a Portu Id'rntre d r.f�
puncte cons ecutiv e al renf a d e niv el a do 1.42 GABARIT DE MATERIAL RULANT = co nt urul geometric
e un ui tras eu �1. . ua
p unct e, exp rimat rn (%). drs tanf a orrzontala di nt re tr ansv ers al limi ta, a�ez at in pozifia m edi ana fntr-un pl an v ertical,
ac es te
1.29. DEPO U DE TRAMV perp endic ul ar pe ax ul lo ngitudi nal al m ate ri al ul ui rul ant afl at in s tar e

r ntr efi ne rea, r epa rar e AIE - - s patr.u speci.al amen f ncar cat s au n efncar cat, ata t 1n s tationar e ca t �i 1n mi� car e, f n
ay t
t:::i parc ar ea ramv ar elo r aj at p en tru
1.3�. DIAGRAMA TR alini am ent �i f n curba, cu toler ant e d e f abri ca1i e �i cu uz uri m axim e
.
lu ng ul f1r ulu1 d e
AVERSELO R . - pozr.. fr a trav ers elo r f n
�i na fntre doua joan te . admis e l a b and aj e.
1·31• DREN = construc 1.43. GEO METRIA CAIi = to talit at ea el em en telor geometri ce
s ubterane s au d es ti n ti e d estr·nat-a co�?,rarii niv
el ul ui apelo r car e s tabil es c pozifi a ax ei caii f n sp atiu �i poziti a r el ativa a el ement elo r
ata - d upa caz
sup erio ara a t eras am en - col ectaru ap elo r d e component e al e caii.
telor s au a ap elo p e f af a
s up erio ara a ter as am r ca re se i nfil tr
eaza s ub f afa 1.44. INFRASTRUCTURA CAIi DE RULARE = p art e a caii d e
entelo r.
1.32. ECARTAMENT r ul ar e al ca tuita di n t er asam ent e, l ucra ri de co nsolid ar e �i p ro tectie a
f ef el e l ateral e activ e al e = valoar:� nomr.nal-a
�i nelo r' m a-�ur�ta , ntr-un a drstanf ei di ntr e teras am ent elo r, l ucrari d e arta, l ucrari d e pro tecti e a ref el elo r edilit ar e
planul de rul are ' l a cal e - pl an situ at. l a 9m et c. S ubs trat ul caii f ac e p art e di n i nf ras tructur a caii d e r ul ar e.
a f-ara s up ral argrr m s ub
1·33· ECLISARE= l ucr e
1.45. INEL RESO RT= � aib a el asti ca cu u na pana l a tr ei spire,
ar e d e Ieg a . r e a �rn elor fntre ele la
cu aj utoru l eclisel . jo ante' s ervi nd l a asigur ar ea stra ng erii el em entelor de fix are (�ur uburi �i
or a � urub u .1 orrzo tal e �i a i nel elor
1.34. ECLISARE EL��� � r esort. tirfo ane).
capetelo r de �i n
RICA = lu crar ea d e l egar
a l a joante. e electrica a 1.46. INIMA $1NEI = part e a �i nei cupri nsa f ntr e ci uperca �i
1.35. ECLISA - pi esa m talp a �in ei.
eta rr ca d e as a
l egarea �i nelor f ntre el mbl are care serve�te la 1.47. INIMA SIMPLA = ans ambl u de pi es e m etali ce di n
ela joa nte .
1.36. ELEMENT DE PR compo nent a ap arat elo r d e cal e, ce permit e t recer ea nes ti ngh eri ta a
O FIL - s eg � e� t
d e do ua varturi de unghi ul d e dr eap ta ma r b uzei ba nd ajul ui fn zonel e de 1 ntr eruper e al e f et elo r activ e al e �i nelo r.
cons ecutiv e d.�n

=�
ginit
1.37. FATA SUP ER pro f rlul r n lung.
1.48. INSUFICIENTA DE SUPRAiNALTARE= dif er ent a di ntr e
O ARA A TER
pl atforma d e pamant am ' ! ASAMENTELO R = s upr afnalt ar ea teor eti ca �i s up rafnalt ar ea ef ectiva c ar e s e r ealiz eaza p e
. . en aJ ata de r eg u
ap e Ior d e rnfrl tr . la cu_p ante p ent ru s cur te ren.
afi e, rez ul tata l
a term1nar ea lucr .
g ere a
umpl ut ura. arrlor d e sapa tura
s au d e 1.49. J O ANTA= l ega tura de l a cap ete a doua �i ne cons ecutiv e
.. _ 1·38· FAZA DETE p entr u a s e asigura con ti nui tatea acestora.
s tabrlrta pri n proi ect RMINANTA - faz-a •i n
• ex ecufr a l ucraril 1.50. LINIE CURENTA = li ni a de tr amv ai si tuata fn af ar a
p entru c s� r� t?c��� te un proc or
admi tere a f az ei r es verb al d e d epo urilor �i a platformelor d e p arcare.
es�ec tiv e f n
l ucra rilor. ' p u O fr neru acordului d
e conti nuar e a 1.51. LINIE DE EVITARE = lini e d e tramv ai, r amific ata di n li ni a
1.39. FIR INTERIOR.
centr ul ui arc ul ui
de cerc resp ect·rv f,�u
EXTER R -'f .
_ fr rul d e �r.na_ afl at d e p
d:.�ina afl at de p art
art ea
curenta i naint e d e int ers ecti a cu o c al e f erata import anta i n s cop ul d e a
evit a tre cer ea tr amv aiul ui p es te cal ea f erata atunci ca nd b ari er a est e p e
aces tui c entr u, f n ea opusa oprir e.
cazuf c§ii d e_ru I
�re srtuat a I n curba.
1.40. FUNDATIA CAIi 1.. 52. LINIE DE TRAMVAI= ans ambl ul cons tructiv cup ri nzand
situata s ub t alp a �i nei. - p art e compo nenta a caii de ru atat calea de r ul ar e ca t �i cel elal te const ructii �i inst al atii l eg ate dir ect d e
l are
1.41. GABARIT DE LIB explo at area caii de rul are.
tr ansvers al limita a� ERA TRECERE = cont
uru f g eom et ri c 1.53. LINIE DE TRAMVAI DEFINITIVA = li nie a ca rei
ez at • ,: I �
lo ngitudi nala a caii de � �ertica� �erpe nd!c ul ar
r ul ar�� i �rro rul �re p e ax a constr ucti e es te co ncep uta sa d ur ez e f n explo atare minim 30 ani.
rul ant nu s e
admite sa pat
. , a, afara de m ateri alul 1.54. LINIE DE TRAMVAI PRO VIZO RIE = lini e a ca rei
d- nr c1 � �lta co nstru
accesorii �i d e am
enaj are ce ;��f cfi e s au l ucra ri cons tr ucti e es te imp usa d e org aniz ar ea d e � anti er a uno r l ucra ri
l:.r n vecr natatea caii de ru
l ar e. edilit ar e, d e ev entual el e lucrari d e sis tem atiz are, s au di n alte
8 9
considere nte , pe ntru o dura ta de timp scu rta. pier deinaltime . care se par a
A-II - _ su pra fat' a a me na ja ta
1.55. LINIE DE TRAMVAI CU CIRCULATIE FOARTE 1.69.PLATFORMA C
lare .
INTENSA = linie cu o inte nsitat e a tra ficu lu i ma i mare de 15.000 veh. infra stru ctura caii deru RE A TRAMVAIELOR
TFORMA DE PARCA .
=
e ta lon/zi. 1.70. PLA . mva 1e lor .
t ru pra carea tra -
1.56.LINIE DE TRAMVAI CU CIRCULATIE INTENSA = linie ame najare spe cia la-PE;n RT _
- pi. e� a meta lica
componenta a
cu o inte nsita te a tra ficu lui cu pr insaintre 11.000 �i15.000 veh. e ta lon/zi. 1.71. PLACA S UPO
. lpa c:.\ne i �i tra ver sa . .
1.57.LINIE DE TRAMVAI CU CIRCULATIE MEDIE = linie de pr inder ii, s1tua ta-•mtre t_ a y OARE _ la ca din ma ter ia l pla st ic sau
tra mva i cu o intensita te a tra ficu lu i cu pr insa intre 4.500 �i 11.000 veh. 1.72.PL�?A IZOL�; in co ul
t mt� � tra� sa de b� t�n �i pla ca su port � e �,� a
e ta lon/zi. t
cau ciuc, mon
n m a 1 bune �1•1mbu
. natatirea izolatie i e lectnc
a a
1.58.LINIE DE TRAMVAI CU CIRCULATIE REDUSA = linie a sigur ar ii u n i re z�m a
de�1.
e
de tra mva i cu o inte nsita te a tr aficu lu i cu pr insa intre 750 �i 4.500 veh. e la sticitatii prin efa bncat
ACU TA DE ETON -
e. _ placut' a din bet on pr
e ta lon/zi. PL
d_e tra mva 1�
1.73.
1.59.LUNGIME UTILA= lungimea liniei de par care in de pour i montat a la inima �ine i lor pe ki\ome tru de ca le
.
POZ A CAIi ': n u maru l tra ver se i caii,
sau pla tfor me de par care cupr insaintre mar cile de sigu ra nta. 4. pone nta a su pra stru ct i
= pa�e c
1.7
S�A ?Al�
ur
PR� �: in lobe aza tra ve rse le .
la , din�1atra :=· _
1.75 .
1.60.LONGRINA= gr inda din beton, le mn sau me tal, a �e za ta a lcatu it a de re gu n� p r in a xa ca.ii, de
sf�� ura ta
�� i cti .
in lungu l linie i, sub fie ca re �ina. 1.76.PROFIL I�L pr incipa le a le ca 11.
t ee le me nte le
e u

r ic l, c pn nz _ nd to I IC = profil
1.61.MACAZ = su ba nsa mblu a l u nu i a para t de ca le compus intr-u n pla n ve t V

RSAL CARACTER ST
a
NS
u
TRA
a
dina ce , contraa ce, tra ver se, mater ia l ma.r u nt , etc. P ROF IL a plica bile
ne I e de tra seu u nde su nt
1.77.
oi ct t p ntru zo
1.62.MARCA DE SIGURANTA= element, de regu la, din bet on tra nsver sa l p e a e

prof i\e le tra nsver sa le tip.


r
a �e za t in ve cinata tea a para te lor de ca le intre linii, pe ntru a mar ca linita orma la pe
P �? FIL TRA NSV ERS AL TIP = sectiu ne tip, n
dista ntei pe car e pot sta tiona vehicu lele pe o linie , far a a per iclita prin ada ptare la tere n.
1la peu n tr on;on de ca le
1.7�-
cir cu la tia pe cea lalta linie . a xa caii, a phca b ze nta ta- - d�
OR DAR VER TICALA = cur ba , re pre
1.63.MATERIAL MA RUNT = tota lita tea re pere lor care se rve sc RAC - dou a e le mente de pr of1I
a re ra cor dea za
. 1.79.
c. d _ c c, c
la fixarea �ine lor de tra ver se ( re pere le ca re intr a in a lcatu irea r egula - de un
er
lu ng.
e

conse cut ivein pr of1lu l m


ar
prinderilor) �i ca re se rvesc la le garea �ine lor intre e le pr in eclise _ ' P a-mA c:1 nt• sau a lte
mater ia le
MBL E U -:-
- mpl
_ u tura dm
( re pere le dina lcatu irea joa nte lor). 1.80.RA . p oara de fa ta su er ioar aa tera sa me nte lor .
u
en
1.64.METROU U$0R = siste m de tra nsport pu blic de mare mar ginit a la pa rtea e 1�u n t d e p

r ofi fn lungu l
caruia se ca�tiga
ca pacitate �i vite za cu mijloa ce de tra ctiu ne e le ctr ica care cir cu la, de 1.81.RAM PA = e l
e me
rs.
r egu la, la su pra fa ta, pe ca le de ru lar ein folosintae xclusiva. fnaltime in sensu l de me .u nea de a da ca.ii de ru lare o poz
t1
i\ie
1.65. NIVELUL SUPERIOR AL $1NEI (NSS) = cota fe tei . 1.82.RIPA RE = op era

su per ioare a ciu per cii �ine i peu nu l din fir ele de �ina. cta in pla n, potr ivit tra sar ii. t pe tele �ine lor
co IE - - spa1 iu liber intre ca
1.66.PALIER = e le me nt din pr ofil cu de clivitate ze ro. 1.83.ROST DE DILATAT
re

1.67.PANOU TAMPON = portiu ne a caii de r ulare care este la joante . J _ sp a tiu liber pre
scris, la.sa t fntre
MO NTA
situa ta in continuar ea u ne i portiu ni de ca le de ru lare far a joa nte �i care 1.84.ROST DE
se cara cter izea za prin aceea ca e ste marginita de dou a joa nte ca pet l �ine lor , la monta re��:���pa\iu su plime ntar ne ce sar pe ntr �
1.85.SPOR DE GA . e ze rvat in fu nctie de ra za cu rbe1
,
e e
meca nice su cce sive ; comportarea a ce ste i portiuni de ca le de r ulare la
a ctiu ni e ste influe nta ta de pre ze nta portiu nii de ca le de r ula re far a b i l d li b a � re c�re , ce t�e�u::1� .in io u l c a t �i in
ga a
t1pu l ma e na i ru lant a t at in
de su prainaltare �1 de
r t u e er ter r
joante .
1.6�.PANTA= e lement de pr ofil pe care , in se nsu l de mer s, se exte rioru l cur
be i.
10 11
de strazi exi stenta pe
. 1.102. T RA MA ST RAD ALA = reteaua
1.86. ST RADA = drum pubf'ic, special amenajat fn interiorul
localitafilor. teritoriul unei loc alitati. elem ent al supra
structu rii caii, amplasat
1.103. T VE SA= de $ina
transversa l caii - fire le
RA R
1.87.SUBST RATUL CAII- p�rte a mfrastructurii caii cuprinsa 1
e - leaga n s ens
-
fntre fata superioara a te rasamenteIor �1 platforma caii. sub fire le de $ina $i car
1.88. SUP RAFAT A D E RUL ARE = suprafata superioara a 1ntre ele . AC ATA= traversa
pe care este montata
ci upercii $inei.
1.104.T RAVE RSA PL
placa suport. ntional, 1n care
1.89. SUPR AINALT ARE A EF ECTIV A - A �All = va loare ON= autovehicul conve
1.105.V EHICUL ETAL are cir la pe un drum
n?minala, prevazuta a se realiza Pe te �e�� pentru d1ferenta de nive l iferite ve hicule c
cu
n echiv alare, d
dmtre suprafefe le de rulare ale f I de_�tna in curba. se tr sfor ma, pri
e referinta pen
tru dimensionarea $i
C:.�
an
r fol os $te ca u nitat e d ircu latie $i al
1.90.SUP RAST RUCT��� 11 �E RU��RE = parte a caii de $i vedere al capacitatii de c
ca e e
r dr m rilor din punct de
rulare situata dea supra platformei a $_1 tca_ tu1ta din $ine, material ve ri i ca ea u u
nte a sistemu lui rutier.
f
� � capacitatii porta ta din stratul de
marunt de cale, traverse ( sau alte a ena e), apara te de c ale , pavaj, M EI CAIi = zona alcatui
1.106.ZONA PLATFOR mente lor $i
prisma caii.
. gr os i me situat sub fa
ta superioara a te asa
r
. pam ant d 50 c m.
1.91. SUST E NT ATI E _ m tme ea unw :'eh(c � I la un anumit
e
; :� ( _ � din substratul caii. in carosabi l ca re
nive l fata de cale prin diferite si te sis em roata • �ma, perna de aer RULA RE = suprafata d
1.107.ZONA CAIi D E sar circulatiei.
sau magnetic). e siguranta nece
. nd l d r u lar e $i spatiu l d
cupr ca ea e
1 • 92. $1NA = e le men_t din oteI _cu pr�f1I caracteristic prin i e

intermediul caruia se asigura sustentatia, ghidarea $i tractiunea


materialului rulant.
1.93. $ERPUI RE = deformarea cadruIu1 $Ina
. .
- -traversa fn spatiu 2. GE NER ALITATI
. sificari
da torita pierderii stabilitatii acestuia ca urmare a va rialiilor de aplicare, defini\ii, cla
temperatura. Obiect, domeniu de
ecutie pentr u
1.94. T ALUZ = fata fnclinaCa a unu1 rambleu , a unui debleu, a de proiectare �i ex
prismei caii, a unui �ant, et�. 2.1. Pr ezentul "Ghid a tramvaie lor. Satisf
acerea
f r nt caii de rulare
ioara � profilului �ine�. construc tiile a e e e
litate", are ca scop:
a a
�: ::r . exigente lor de ca te hnice
� :::: ���p� �': :�� � NT AJ - temperatura in $Ina Tn t rea $i a ct u aliz
area "lnstructi u nilor
) Com pl d tra mvai"
structia liniilor
e a e
eetarea $i co n
a
momentul montarii $inelor fn cale. p ntr proi
departame nt a l e e u
1.97. T EMP ERATU RA IN $1NA _ temperatura Ia un moment
dat, masurata cu termome trul de yin
-
c::· a.
- (indicativ PD 164-1987). lor de proiectare $i execu
tie pentru calea
1.98. T ERAS AM E NT E = totalitat_:a lucra- nlor de pamant
. b) Armonizarea norme r din acte le normative
nation ale Tn
tr mv i lor cu prevederilo
executa te fn scopu l rea lizarii i nfr astructu rii can. de rul are a a a e
ene 1n domeniu.
. comu nitatii europ
. - .
1.99. TIRFON = �urub far-a p1urit�, .?u fllet tnunghiular �i cap vigoare $i cu no rmele baj tehnic comun pentr
u toti lucratorii
c) I ntroducerea unui lim area con diliilor
de cali tate ce
dreptunghiula r, folosit pentru f'ixarea placu suport sau a $inei de ni d tiv itate �i de preciz
din acest dom e u e ac
traversa.
. . trebuie respecate. nta tie tr ateaza
1.100. TON AJ B RUT = greutat .unu1 convo1 compusa din din pr ezenta docume
�� 2.2. Prescri ptiile tehnice e numai l a con
structiile aferente
greutatea materialu lui rulant plus 1ncarcat a ro t r e �i de executi
probleme l e d e p iec a
atat la caile de
rulare noi cat �i Ia
1·101· TON AJ D E ST ABILIZA RE - - numa- rul de tone brute tr mv i e lor �i se refera ara tii
. caii de ru l r la care se executa rep
a e a a a
suportate de O sectiune data n ca e, ?a u rmare a circulatiei
� c r s mod erni zeaza sau
cele existe nt e a e e
tramvaie lor necesar p�ntru asigur!;a gra u1 ui normal de compacta re a
capitale .
prismei caii. 13
12
te;
_ destinatiel?i tunctionalita
Solutiile constructive din prezentul ghid nu sunt obligatorii, - ecartament; .
t1e;
regiile de transport public, pot realiza linii de tramvai sau metrou Ul?Or _ numarul de fire de circula ns ve rs
_ .. .
al al strazn,
dupa propriile proiecte, tinand seama de acest ghidl?i in concordanta cu �re in p ofi lul t
- pozitia ca.ii de rul r ra

legislati a in vigoare. Proiectarea l?i executia constructiilor edilitare, a _ tipul del?ina folos1t; .
lucrarilor de a rta, a retelelor de contactl?i a celorlalte instalafii speci ale l?i _ intensitatea circulat1e1.
de exploatare aferente caii de rulare a tramvaielor, nu fac obiectul nalitate:
Oupa destinatiel?i functio
prezentului ghid. - linii curente;
2.3. La proiectarea l?i executia liniilor de tramvai, se va tine - linii de acces 'in depouri; .
1ce).
seama 1n mod obligatoriu de prevederile cuprinse 1n legislatia actuala i 'in de po u (de p arcarel?i tehnolog
- lini
pentru acest gende lucrari, prezentate in anexa nr. 1l?i in mod deosebit: Dupa ecartament: al: 1435mm'
- Legea nr. 37/75 privind "Sistematizare a, proiectarea l?i - linii cu ecartament norm
us t: 1000mm.
realiz area arterelor de circulatie in localitatile urbanel?i rurale"; - linii cu ecartament 'ing
cul tie:
- Norme de protectia munc ii spe cifice tuturor categoriilor de Oupa numarul de fire de ci
r a
lucrari ce se executa la aceste investitii; - linii simple;
- Norme generale de protectie fmpotriva in cendiilor la - linii duble. _:..11:
proiect areal?i realizarea constructiilorl?i instalatiilor; ti f ta de p rte a carosabila a str�
Oupa pozi a .
caro���Ila .
a a
- Standardele 13353 de la 1 la 7-96: "Transport public urban de 1. Linii inglobate in partea
calatori. Calea de rulare a tramvaielor". -1·1n11··s1·tuate in axul strazu; _ ..
rte a � rt. 11 arosab'II e·
Cele 7 parti ale SR 13353 sunt: - linii situate lateral pe o pa � ;
ele pa, t� �� partii car�sabile
Sr 13353-1 "Transport public urban de calatori. Cale a de rulare - Jinii situate lateral pe amb
a carosab__i l a.
a tramvaie lor. Clasificarel?i condilii tehnice generale". - linii de p arcare in parte carosabila
SR 13353-2 "Transport public urban de calatori. Calea de rulare ii cu pl tfo rm a pro pri e denivelata fata de partea
2. Lin a
a tramvaie lor. Prescriplii privind elemente le geometrice".
a strazii:
SR 13353-3 "Transport public urban de ca latori. Calea de rulare - linii.. 'in axul strazilor; .
. rtii carosab1le;
a tr amvaielor. Prescriptii privind infrastructura". - Iinn lateral pe o parte a pa -rt "
.
c rosab1 le
�b el� pa rt . le p
SR 13353-4 "Transport public urban de calatori. G alea de rulare - linii lateral pe t .
a
a�osabila
. ;.artea c
a

a tramva ie lor. Prescriplii privind supr astructura". ii u p tfo rm a pro pn e situate a nivel �u
3 Lin la
��rca1 rut1er.
numai prin linii con�inue d�
c
SR 13353-5 "Transport public urban de calatori. Calea de rulare a strazii �eparate
ab1le a stra211.
a tramva ie lor. Prescriptii privind gabaritele". '4. Linii in afara partii caros
:
SR 13353-6 "Transport public urban de calatori. Calea de rulare Dupa tipul de �in� f�losita
a tramvaie lor. Prescriptii privind aparatele de cale". - linii cu l?m a cu c a nal.,
SR 13353-7 "Transport public urban de calatori. Calea de rulare - linii cul?ina tip CF;
a tramvaielor. Regulil?i metode de verifi care a calitatii". _ Linii cu �ina tip 95/80. .
gen �rale urbane.
- Ordinul ministrului finantelor nr. 32/1993 l?i anexa cu norme Dupa intensitate� circul�tiei _ ,
metodologice privind investiliile ce se finanteaza, potrivit legii, de la - linii cu circulat1e redusa
buget. - linii cu circulatie medie;
- Legea Parlamentului, a Camerei Deputatilor l?i a Senatului nr. - linii cu circulatie intens�;
ensa.
10/10.01.1995, privind calitatea in constructii. - linii cu circulatie foarte mt
Clasificarea liniilor de tramvai:
Liniile de tramvai se clasifica, conform SR 13353i1-96 dupa: 15
14
natural; e sub $i su prat era
ne ,
stalatiilor edilitar
3. PROIECTAREA CAIi DE RU LARE
_ natu r $I . mp a .
m
_ .
a a l sar ea

ate ;
Generalititi existente $i proiect . rut.er a t az.
3.1. D e regula, in ora!,>e, pr in studiile d e ci rculatie care se - alcatuirea siste�ulu! , �� � �\��late accese la industrii,
sec , 11 e
intocmesc pentru o perioada de perspectiva $i care fac parte din planul - intersectii la rn vel, mter
urbanisti c g eneral (PUG), sunt prevazute - daca su nt necesare - liniile volumul expropie
rilor, etc.
de tramvai. ri 'i reparatii
Liniile de tramva i noi se pot amplasa pe strazile de categ oria I-a u liniile noi, moderniza
Studiul geotehnic pentr
!,>i a ll-a. nterior fazelor d�
. va fi into cmit a
. 3.4. Stud1u_l geotehrn.c
capitale
Galea de rulare se poate amplasa pe p artea c arosabila a strazii .
volumul l ucra rilor
precum $1
, prog r�n:1 I
$i la nivelul ei, astfel incat aceasta sa poata fi folosita atat pentru proiectare , iar contmutul A � tor $i pe t er e n se st abilesc
e m cerca�1 e f�bora
ci rculatia tramvaielor, cat $i a altor mijloace de tra nsport. nomenclatorul minimal d
zentate ,� art. 3
fn cazuri deo sebite, atunci cand intensitatea trafi cului, profilul in conformitate cu cele pre va1 are ;� eaza
sa fie modernizate
$i
transversal al str azii, circula tia pietonala sau alte conditii o impun, liniile 3.5. Pentru liniile d� tran:1 � stente , nd pri n
a e pe strazi exi
rulare no 1 pro�ect
e
d
u
de tramvai se pot realiza pe platforma proprie. p n r ail ortat s iste .mu i in
.,.te .modul in care s-a comp
e
oac:
c e er
exploatar e se cun
t u l rut
3.2. So lutiile tehni ce adoptate pentru organizarea transportului ncime de mm. 1, 0 m.
e

da ·e l O da
public urban, se stabilesc pe baza unui studiu comparativ din punct d e p, un ufl i nt e re�,z�r a � t-dezghet),
tim ��:liv� (sensibile la inghe
a a

3.6. In cazul paman un_1:
s t s c e
vedere al efic ientei tehnico- economice privind va rianta op tima, ce
1 e l_a umezir e
cu umflari contractii
$i
tr ebuie a dop tata. lntr oducer ea tramvai ulu i ca mijloc de tra nsp ort in ci ma loase, sens,b .l ederile din
mo aiba i� vedere prev
eta le, tr��u ,.e s s
sau

ase
$i
rlo
comun se recoma nda in gen eral de la flux uri de ca.la.tori de ee l putin ma ri, tur b � �oare la asemenea pamanturi
6. 000 calatori pe ora $i sens sau 60. 000 calatori pe zi. ce spec1f1ce re en
ve
n
se
hr
oa
gle m n a i le te

(STAS 1709/1, 2, 3-90).


e t r
.. de tramvai amplasate pe terenuri
re

,1 �
Realizar ea platf_:>rme1 or I',rn_ ; actare, in
,d, atea optima de comp
Alegerea traseului pentru liniile noi de tramvai
di p �� $:� um
3.3. Alegerea traseului va tine seama de traseele aprobate prin a mi e se aplic a
,
� punz-t a oar e la executi
e e a
e1 um1d1ta�1 �ores
u tat
ii un
c ror
studiul de circulatie sau prin planul urbanistic general (PUG). btin
a
p l � 7-1992 ,
.. ca um1d1tatea co
nform ormativului P
er
du
u o
-
sco
fn cazul in care la aproba re a planului urbanistic general (PUG) solu t11 r . In cazu acest or
$ .1 norm f,vuI CD125_1987
re
87
sa
-19
e
18
ca
C � � Ia adancimea necesara evaluarii
l
nu sunt prevazute trasee pentru transportul in comun cu tramvaiul , se norm i l i
e teren se vor ac
u 2
d
vu
diil
at
va elab ora un studiu de tra nsport fn comun pr in care se va stabili n i
Pama n umezir. e .
'.md producerea tasirri. lor pn
tur stu e
varianta o ptima ce trebuie adoptata avand fn veder e urmatoa rele : ri scul ui priv r fi fa.cute
_ ,. eotehnice sp ecifice vo
- categoria strazilor, intensitatea $i compozitia traficului, modul 3.7. C erc��arile geolo� 1ce 242 /3 -87,
de deplasare al populatiei pe relatiile origine-destinatie (0-D); ipt r STAS- 11 � 2�2/1-89 1242/2-83, 1 �i
confor m p ; ';_ /7-84, 1243-88, precum
242 6• 76 1242
11lo
, 1
cr
88
res
- specificul $i caracterul arterei fn ansamblul arhitectural al 1242 /4- 85 , 1 4 /5- tii-ins l t 11 ,
colectia .· "C on struc
ardele m scn.se' in
2 2
nd
a
,,
ta
localitatii (zo na central § comerciala aglomerata, d e agrement, istorica, pr eve d ril din · .
. t11. (G).
A A

. rt-a, cai de comu rn ca


sta

lucrari hid rotehrn ce $.1 de a


e e
de promenada, etc.); . executarea
tru p�oiectarea $i
- leg area zonelor industriale de cartierele de locuinte, de pietele 3.8. S olu _ tiile constructive pen f,1e de natura
. r aleg e in func
. ..
11 d e ru Ia_re se vo
A

$i zonele comerciale, statiile de cale ferata $i autogarile de calatori, etc. urn .1 va


infras tru
ed�nle stud" lor
geotehnice, geologice $
ca
p�
ct
- natu ra terenului a!,> a cum rezulta din studiul geotehnic $i paman i , de i
at?nu elemen;'e
de protect,i e privind agresi
ev
lg
lor ea
b
tur v tat
studiul hidr ologi c; cu prind in m d o l

$i rezistivitatea terenulu1.
e o
- fncadrarea in profilul transversal al strazilo r;
- fncadrarea fn profilul longitudinal al strazilor sa u al terenului
16 17
incadrarea in profilul tr - .
an 3.15. Supralargirea vaii, va fi realizata prin deplasare a firului
3.9. fn profil ul transv
ers sversal_al s��z,l�r pentru linii noi
al �� une 1 straz1,
t�a mva i sunt po caile de rulare i nterior de �i na spre centrul curbei. Pe zona arc de cerc supralargirea va
zitionate confor
m Le911 nr. 37-1 975 art. de
�1 plan,a nr. 1 �i anume: 10, 12, anexa 3 a vea valoarea constanta (s), iar, pe zona curbei progresive
- rn limita parfii carosa .. . supralargirea (s) se va pierde liniar cu v ariatia de eel mullt 0,5mm/m.
.
benz.1 de circufafie existen bile a strazu - �1· la nivel ul e1, •i ncadra te
de D aca nu sunt prevazute curbe progresive, atunci pierderea supralargirii
te·
- cu platforma de tra�vai caii se va face pe zonele de aliniament situate la extremitatile arcului de
ar�
- pe partea dreapta sau :: ta de parte� ca�osabila; cerc, respect and variatia maxima de 0,5mm/m.
sens unic, a unei cai fn f a carosab1lulu1 cu Tn cazul curbelor succesive, cu sau fara aliniament intermediar
unctie de con d�t�
circula fie rn
. ' 1 , 11·,efocale
: pe O s · fntre ele, racordarea se v a stabili prin proiect, respectand u-se
mgura parte a strazii In fa�a ca .
.
propne, i n zonele i ndustri rosab.1lului, pe o zona urmatoarele:
ale situate I� pen�f
3·1o· L'1n11"Ie de tramv ena localitafilor - nedepa�irea variatiei m axime a largimii caii de O,Smm/m;
ai care � un! •i nca
c.1r culaf.1e ale stra
zii vor ti astfel
drate de benzile de - s upralargirea prevazuta se mentine constanta pe rntreaga
aI'� zat i�cat pe
co ndifii coresp
unzatoare �i pe n
ona lor sa se asigure l ungime a arcului de cerc cu raza mai mica.
;� c1rcufaf1a general a urb
z

3·11· G alea de ruIare . ana In cazul prezentei curbelor progresive, racordarea supralargirii
sau nu cu pavaj (sau pe platforma- propne poate ti prevazuta
. . se face 1n cuprinsul curbei progresive fara depa�irea variatiei m axime a
alte sol t11. s1mil
amplasare r n are) rn functie de largimii caii de 0,5mm/m.
profilul strazii �i �e mod mod ul de
generale. l de organizare a circ D upa condifiile locale (respectiv, 1n af ara zonei statiilor, unde
ula fiei
u

Ecartament circulafia se efect ue aza cu viteza mai mare),curbele (simple sau


3.12. Larg imea nomina compuse) vor fi prevazute cu racordari (curbe progresive) prin clotoida,

i ntre fefele interioare ale la a �a -..u •in ah.ni.ament, care se co nform plan�ei nr. 2; relafiile de calcu l pe ntru determinarea
ciuperc1·1 o � masoara
trebuie sa fie de 1 �, � melor l a 9mm s ub planuf de rulare elementelor geometrice necesare trasarii acestei curbe progresive sunt
435_mm . y · respec t1v de
1 000mm.
3-13. Supral arg1rea caii fn prezentate rn anexa 5.
cu c anal sau �in
curb - _a f'i n.. ulor de tramvai, pen tru �in Lungimea curbei progresive se v a determi na conform pct. 3 40.
a de cale fer C a
a

conto�m art. 3.45. Ace semibun�, va fi sta bilita .


asta tre�u�� ��� /
a au 3.16. Constructia noilor linii de tramvai se va face num ai cu
matenalului rulant rn cu u a pentru a as 1gura fn ecartament normal.
rba �·I a m.1c�ora uzurile �in scrierea
rofile vagoanelor. elor �i bandajelor de la Fae exceptie exti nderile liniilor existente cu ecartament 1ng ust
(1000mm).
. 3.14. Pentru finiile de tramvai. si. tuate •I� ahrn . .ament �i curba se
admi t urmat oa
rele abateri limita la ,-argim
ea nomi nala a caii: Gabarite
3.17. La caile de rul are ale tramvaielor indiferent de ecartament
Ecartament
Tabelul 1 se deosebesc doua fel uri de gabarite (SR 13353/5-97):
Tipul�inei - g abaritul de material rulant;
- gabaritul de libera trecere.
3.18. fntre gabaritul materialului rulant �i eel de libera trecere se
cu canal sau CF
�ina 95/80
mm
mm asigura un spatiu liber care este interzis sa fie ocupat , cons tituind spafiul
Norm al (1435)
+2 de siguranfa.
-2 +3 3.19. In inci nta depourilor �i a platformelor de parcare, unde se
executa procese teh nologice de reparatii �i 1ntrefi nere a materia lului
-3
ingust (1000)
rulant se adopta dimensiuni de gabarit acoperitoare pentru calea de
+2
-2 +3
-3 rulare a tramvaielor.
18 19
3.20. Gabaritele de mat
fie simetrice fn raport cu erial rulant �i de libera trec
axa cuprinsa fntr-un ere trebuie sa
rulare �; care este perp plan tra nsversal caii de Tabelul 3
endi cula ra pe tangenta
�inelor de tramvai. comuna la ciupercile
Linii definitive Linii provizorii
3.21. Gabaritele fn alin Nr. Distanta minima
depouri sunt prezent ate iament, pentru linia cure ecarta- ecarta- ecarta- ecarta-
fn plan�ele nr. 3 �; 4. nta �i liniile fn crt. pana la ...., mm ment ment ment ment
3.22. Pentru calea de rula
re fn curb a, cu raza mai .... 1435mm 1000mm 1435mm 1 000mm
- 200m, inclusiv, pentr mare de:
u ecartament normal (14 1. Cladiri de locuit langa firul
2.750
- 160m, inclusiv, 35 mm) �i exterior de !;,ina
3.750 3.750 2.750
pentru ecartament fng
gaba ritele trebuie sa aiba ust (1000mm),
acelea�i dimensiuni ca �; fn 2. Zidurile constructiilor nelocuibile,
3.23. Pentru calea de rula alin iament.
specificate la pct. 3.22, re fn curbe cu raze ma; garduri, im�rej�uiri:
.
lafimile gabaritelor de mici decat cele - cu lungim1 mat man de 2 m,. 2.750 2.750 2.250 2.250
cu sporurile de gabarit libera trecere se maresc -cu lungimi pana la 2 m. 2.250 2.250 2.250 2.250
determin ate fn functie
supra fnaltare �i de tipul de raza curbei, de
materialului rulant, atat Fetele zidurilor, tunelurilo�, picioarelor
exterior ul curbei . f n pla
n�a nr. 5 se arata mod
fn interiorul cat �i fn
ul de determinare al
3. _
parapetelor, podurilor �1 v1ad uctelor,
. 2.250 2.250 - -
sporurilor de gabarit in cazul cand accesul pieton1lor este
pentru linia simpla, situ
suprafnaltare, pentru tipu ata Tn curba fara interzis
l de vehicul prezentat '
plan�a nr. 6 se arat a fn aceasta plan�a. fn 4. Trotuar sau bordura trotuarului in
modul de determinare al cazul cand calea de rulare are
gabarit pentru vagoane acelora�i sporuri de
platforma proprie, !;,i !n cazul ca1lor
-· 1.850 1.850 1.550 1.550
pe boghiuri avand forma 1·
,
plan�a respectiva. fn plan prezent ata fn inglobate in carosab1I
3.24. fn tabelul 3 sunt
alin ia ment, masurate de date distantele minime n
la axa caii de rulare de ecesare Tn
5. Fata sau muchia stalpilor de sustin�re
ai retelei de contact !;,i ilumina! P�?.hc, 2.350 2.200 - -
construcfii. Distanfele se tramvai pana la diferite amplasati pe partea exterioara cau
masoara fata de axul ca;;
de constructia respectiv celei mai apropiate Fata sau muchia stalpilor de �ustinere
a. 6.
3.25. fn curbe, distantele ai retelei de contact amplasat1 �e
indicate fn tabelul 3, vor minime fafa de axuJ caii portiunea dintre caile de rulare m 2.250 2.250 - •11, -
fi marite corespunzator de rulare incinta depourilor !;,i platformelor de
3.22 �; 3.23. celor prezentate fn ·art.
parcare
.
7. Fata sau muchia stalpilor de sust1nere
_
ai retelei de contact !;,i iluminat ,n
incinta depourilor sau platf�mel�r de 2.250 2.250 - -
parcare, exceptand amplasarea intre
linii
_
Portile deschise de la intrarea m
8.
incinta depourilor !;,i platformelor 1.850 1.850 - -
de parcare
9. Portile deschise ale halelor depourilor:
-construcpi existente 1.550 1.550
-construcpi noi 1.850 1.850
10. Stalpi de sustinere ai liniilor de me �i� Oupa avizul scris al orgi:ni�� tiei care
. .
!;,i inalta tensiune !;,i ai altor amenaJan define sau administreaza 11 �11�e de
_
speciale inalta tensiune sau amena1anle
speciale
' r

20
21
ate ·
Distanta intre linii fi suprafata zonei caii de rulare a unei viteze comerciale �idic . e sa fie amplasate in palier �i cu o
tramvaiului Se rec o m a nd a ca stat,11·1
mi a o, 15%.
3.26. Distanta intre axele cailor de rulare, in aliniament, fara declivitate mai _ . 1or se va face in colaborare cu
c de

stalpi de sustinere fntre cai este de eel putin 3,0m, iar cu stalpi de Definitiv area amplas:1rn. or ganele compete
nte ale
ort in comun �.1
sustinere fnt re cai este de minim 3,50m. fntreprinderile de transp
Latim ea maxima a stalpilor de sustinere a retelei de contact la primariilor din localit�ti . ne1or din statii pe s
trazi exi stente, se
nivelul �inelor se considera a ti de eel mult 0,40 m. 3.35. La p�o1��area p_e ro�
_1arg1ru pro�,1 _1u1 - ii existente cu asigurar
ea
3.27. fn curbe, distanta fntre axele cailor de rulare, va ti stabilita adopta solutia � de aceasta larg ir nu s
ilor de circu: 1� A:: un
e e te
tinand seama de majorarile rezultate din aplicarea art.3.22 �i 3.23 de continuitatii benz ii.
ns ruir·ea peroanelor i n stat
pozitia definitiva a stalpilor pentru firul de contact. posibila, se v a renµnta la co
3.28. fn plan�a nr. 7 se prezin ta modul de determinare a
sporurilor de gabarit (relatiile de calcul �i distantele dintre axele cailor de Treceri la nive_l aiului cu liniile de
cale
rulare), in curbe, fara a se tine cont de suprafnaltare. 3.36.. 1 ntersect1a can ;,;.·· de rulare a tramv . _
�i niv el ' nu este adm1sa.
ferata electnf. 1c ate 1a ace1.ay vel cu o

�=
po_?te admite trecerea la ni
Tn cazuri except1onale, �e l
u acordul organ
Peroane pentru calatori in statii care
linie de cal� ferata ne: � �� �::pe�tarea conditiilor impuse de
e or
3.29. La caile de rulare ce se construiesc pe artere noi, le tr c

peroanele pentru calatori fn statiile de tramvai var avea latimea de eel administreaz a ca
lea ferata �
2 41
putin 1.50m. Aces t peron se mai intalne�te sub denum irea de lac de normativele in vig oare (SR � � / -;r6etuie sa corespunda conditiilor de
refugiu s au r efugiu. Treceril� la � ni m1�e, ca t mai
i or trebuie sa fie
el a

un gh iul 1nt rs ec t1e a axelor lini l . .


La caile de r ulare ce se construiesc pe strazi existente, pentru v.1z1·b·i· t , a tramva1u1u1
_ tea opririi rapide
e
0 .
de
"bT
_ t
e
s
t a
p
1 1
peroanele de cala tori nu se admit latimi mai m ici de 1 20m cu conditia aproape de . 90 _
�1 sa . �f�

r o 1
. orul�1 hme1 de e
realizarii flu entei circulatiei fara reducerea latimi i carosabilului ex iste nt. inai n s�� - mb
vad pentru a fmpiedica
1 at
Linni e de ev1tare e p�:
tea trecerea
3.30. Lungimile peroanelor pentru calatori var ti de minim 30.0m CF este pe o prire.
p s �l fera�� a atu_nci cand b ariera
functie de tipul vag oanelor �i de frecventa orara a tramvaielor care tramv l elor capetel or de
e I in cuprinsul zon
o r e te c ea

Nu se admit trecen la mv
aie
op re sc in statii. _
apar atele de cale fe
rata).
3.31. Peroanele pentru calatori se var realiza la cote superioare statii de cale ferat�- (P:,�te ramv aiului cu liniile
de cale terata se
caros abilului sau a accesului la lin ie , tinan d cont de caracteristicile lntersect1a ca n � e ru1ar� a t care nu formeaza
obiectul
m aterialului rulant; diferenta de nivel intre peron �i partea carosabila va in g n l pn n p a�aJe de m·velate
realize aza e era
ti maxim 350mm. Aceste peroane var av ea partea superioara rug oasa. prezentului ghid._ m SR 12 44/1-96 in
e stabile�te confor·
3.32. Conturul peronului, format din borduri sau alte elemente
va ti evidentiat prin v opsire in culori distincte : alb-ro�u. alb-galben etc.,
Categon a trecern·· 1a m.veI s
nt nsi t trati<:_Ul� i, viteza m
r ·
axi ma de circuI a ie
�1 de clasa
functie de i e ta ea
i s au � _ str '
care alterneaza; latim ea fa�iei cu o anumita culoare va ti de 0.50m, tehnica a drumulu � \·11 e de se mnalizare ale circulatiei situate
conform legisl atiei rutiere. lndica�oarele �1 i ns � t
ucatorul de v ehicule,
l u s pu :� a prev eni pe cond
3.33. La capete vor ti prevazute bal ize de protectie �i de dirij are la treceri . l l mv
.v eI .
co
. eaza o trecere I a m
e a e a
.
a circulatiei auto, in clusiv un sis tem de avertiz are lumin oasa pe timp de precum �1 pe piet� m. , ca.urm ul de tramvai cu linii le
de garaJ
1ntersect1 a la mv e I u
-··
noapte conform legislatiei ru tiere. lizarilor �i reglementarilor in
a ca de r are

3.34. Statiile se prevad la distante care se stabil esc functie de s v r liz cu respectar �a semna
CFR, a ea a
nerala.
e
punctele de interes ale publicului cala tor, de si tuatia circulatiei generale vigoare privind circulatia ge
din zona i;;i de configuratia retelei de transport in comun. Se recom anda
ca dis tantele di ntre s tatii sa nu fie m ici, pentru a se favoriza obtinerea

22 23
- tangenta (T)
(B);
-bisectoarea unghiului
Planul de situa1ie al traseului
3.37. Proiectarea traseului ca.ii de rulare a tramvaiului se face
curb i ( ).
- lungimea C . pe planuri se vor nota
pe planuri de situatie cu ridicarile topografice a le amprizei strazii la scara elor progres1ve '
e

Tn cazul introduce-rii.. curb 1. 5.


1 :500, ia r pentru detalierea anumitor zone de interes se vor folosi
e sare trasar_11 a�es
tor curbe conform a nexe
el e nt l n c p in intermediul
planuri la scara 1 :100; acestea vor cuprinde in mod obligatoriu ulare se determina
Elementele curbe1 circ
me e e e r
scute .
urmatoa rele : pe baza formulelo� cun�
- elementele geometrice a le caii in plan (varfurile de unghi, tabelelor calculate sau le cur be1 unt.
Rela�ile dintre elemente
s
raze, tangente, bisectoare, lungimea curbelor circulare $i lungimile
curbelor progresive); " T = T;V = T.V = Rctg � = 2
Rtg
- traseele retelelor edilitare supra $i s ubterane, tipul $i
caracteristicile acestora , intersectiile cu alte cai de comunicatie, cursuri r
fr1u'\ unde :
de apa, etc. �
- pozitiile principalelor constructii afectate de cons truirea caii de I \c. \ a.= 200 - U
rulare ; I \ 1tRa.
- modificari ce se impun pentru corectarea elementelor ;:.,--.
b C = 200
geometrice ale arte re lor de circulatie pe c are se construie$te linia ;
B= vc = R(cosec � -1)
- pozitionarea gurilor de captare $i evacuare a apelor
me teorice, $a nturi de scurgere , casiuri. met rice
a eI ementel or geo
3.38. in planul cu ridicari topografice pentru terenuri cu Condi\i i privind ale gere
s upra fete mari (depouri, pl atforme de pa rcare, bucle de intoa rcere ,
n 20,0 m, atat pe ntru
plan.
sa r1e de. eel puti
principale ale curbelori�
etc.), se vor pozitiona eel putin 4 borne de referinta, acest ea fiind 3_42. R aza curbe1 tre bu1e -
11 e •1� depaun.
11.n"I
materia lizate pe teren ca si st em de referinta, astfel incat pozitia lor sa liniile curente , cat $1· pentru · · ntr-o curba cu
l a\1e maxima- (Vmax.) pri
ramana neschimbata pana la terminarea lucrarilor. 3 43 Viteza de circu . - ·ta
sa nu fi e dep a$
-
, s t bil $te as�el n�a�
1
3.39. in functie de condiliile locale (respectiv in afara zonei sup fnali r� f ctiva ;
re (I = 90 mm) din re at1a.
e s a e

insuficienta de suprainalta
e e
s tatiilor, unde circulatia se e fectueaza cu viteza mai mare), curbele var ti
ra a

prevazute cu ra cordari prin clotoida.


3.40. Lungimea curbei progresive se va determ ina in functie de
11 ,av\... _ h
I=.... .,
valaarea suprafnaltarii efective (h.,), astfel fncat sa fie respecta te R
s im ultan urm ataarele tr ei conditii: fn care :
a) rampa supra1naltarii sa nu depa$easca 1 :400;
R = raza curb ei, fn m ; • .
f�a�t�re , in �m,
b) viteza de ridicare a ratii pe rampa suprafnaltarii sa nu I= insuficien\a de supra
ct1v a, m m m ,
depa.$easca valoarea de 1/10 Km/h, fn condilii narmale $i valaarea de he1 = suprafnaltarea efe • ·
1/8 Km/h, fn conditii dificile de traseu; vmax. = viteza max ima de circuIati·e, •m Km/ora
c) viteza de varialie a insuficientei de suprainaltare (dl/dt), pe au cu rb d n contra r, se introduce un
lntr d - . a m. . - de O 6 m pentru vagoanele

e e se s
3.44. a
1ung
e
zona curbei progresive sa nu depa.$easca limita de 75mm/s, in condilii rm di r cu
aliniament inte
goa .:�: boghiuri.
1me
ntru
e a
normale $i valoarea de 90mm/s, fn canditii dificile de teren. d 3, p �� � alizata prin depla sare a firului
pe doua asii $i � �
3.45. supralargirea ca11
0
3.41. Atunci cand racordarea aliniamentelar se face prin curbe
e

supralargirea va
_ urbe1��eI :ina arc de cerc
arc de cerc, pe pl anuri se var trece urmatoarele elemente :
interior de $ina spre cent��� �. re. se va pierde liniar cu varia\ia de eel
- unghiul format intre aliniamente (U); avea valoarea
constanta s ca
-raza curbei (R);
25
24
rile cu alte ca i
d e comunicatie .
iilo r , de in cruci�a i
pietel r �i inte rse ct erior al curbe
praina lta rii fi rului ext
o
� ult 0,5 mm/m. D aca nu sunt rev- azute curbe �r�gresive , atunci,
3.48. Raco rd area su ate d p arte �i
de supr aina lta re situ
e o
p1erder�a sup rala rg ir ii ca. ii se va f:ce pe zo�e �e de ah rn ament situate la
f lini ar pe rampe le
cir cul ar e se ace
ext rem1tat ile arcului de cerc,respeet· and v an at1 a max·im-
a d � 0,_5mm/m.
de alt a a curbei. e stabile�t e
Se va line seama de preved erile SR 13353/ 2-97 �1 on entativ d e ala a r ampei l i
ni are a suprainaltarii s
. L ungimea norm
valonle p rezentate in tabelul nr. 4.
. cu relatiile :
V alorile definitiv e pentru su��a1- -·· vor fi stabilite d e
argirea ca11
_ l : 0,0 1hVmax
catre pr oiect ant in cadr ul d ocument at1e1 elaborate.
l : 0,4h

Tabelul 4 in care : ramp ei,in m;


I=lung imea normal§. a ta p e rampa liniara,
in
t re t rebuie pierd u
A (m) S (mm) A (m) S (mm) h =su pr aina l area ca

20 9 120 4 mm ; e cir culat ie adm


isa,in Km/h.
Vmax= viteza maxima d din ap licarea celo r d
oua
30 8 130 4 m i m are , rez ult ata
V al oarea cea a
m).
e norm al§. "I" (in
40 7 140 4 ,se al ege cu l ungim a ramp ei
f orm ule
curb pr ogr esive , lungi me
50 150 4 Atun ci c and e xi s ta e
6
cu lungimea cu
rbei prog resive.
p Tna l tar ii se va lua eg ala
60 6 160 3 s u ra

70 5 - 170 3
Profllul in lung tramv ai ului est e alcatui
t
80 5 180 3 in ng al c a.ii d e rul ar e a ati
3.49. P rofi lul lu
alte de clivit
90 5 190 3 p rofi l cu d eclivit a
te zero (pali er) sau cu
din m e nt e d e
cerc, n mit e curbe de
ical, cu arce de
ele u
100 4 200 3 in p la n v e rt
raco rd ate Tnt re
ele 4958-91 .
livitat ilor � i se r e
prez inta conf orm STAS
110 4 r aco rda re a de c
p arale profilul in lung
omanda ca in
l cu
'
t t r e c
In anumit e si u a ii se
pe linia rig olel or sau a
fig z � i a lt e p rofiluri in lung
din axa liniilor,sa se eva cua rii
ure e
.. . 3.46. Tn curbe cu raza. sub 200 m ' firul exterior v a ti supr ainaltat a colecta rii �i
ai ap rof und ate
ril r, in v e d erea studierii m
ut 1 hzand for mulele v
c i tabel uIdin anexa 4: bord u o

- la ecart ament normal : ap el or de su


pr af ata. de tramv ai se pro iecte
aza
cai le d e rulare
h=11,8 \...,..
V 3.50. Tn cazul in care a.i i v co r ela cu
d cotele platfo rmei c
se a
A rt r noi, lini a r ep rezentan ct nt es t e i a .
pe a e e
comun acord cu
proie a ul ac
st a z � s e v a d efinitiv a d e p tf m ei c a. ii,
- la ecartament ing ust: ce a i
liniei reprezentand cotel
a r ii e la or
V . 3.51. La d efinitivare a tf m i a.ii, se v a da o ate
ntie
h=83 ' \,v.
t nt ie d eo sebita co
telo r pla or e c
ai fer ate,
in c are : A . se va d a o a e
d e circu l ti e, c
cu alt e arter e
a
r d int ersect area lini ei
h=suprainalt area,Tn mm; cotelo e la
. import ante.
Vmax =viteza maxima de cir culatie in urb- a a veh1_c � lului - Km/hconfo rm podur i , ret ele ed ilitare ise pent ru caile
d e rul are de tr amv ai in

p reved er ilo r "R eg ulamentului de exp oatare tehrnca a tramvaielo r "; 3.52. D ecliv itat ile adm r atia t raseul ui � i d e tipu
l
, nt d : 5% - 6% , in functie de config u
A=raza curbei,in m. \oca litati su e
. • _ _ . tiile
3.47. Ma rimea suprala m · -1 or � 1 sup ra1 � alta�1lor va f i d ata d e materi alul ui rulant. p arcare in d epo uri, p
latforme, la st a
��
p ro iectant,p ent ru fiecare curba parte , r�spectand.v1tez a nomin al§. d e 3.53. P entr u linii le d e
c livit atea va fi
d e eel mult 0,15% .
circulat ie � i v itez a maxi·ma- . Aceast a _va f1 corelaCa c u_ celelalte conditii cap de linie,de
. .. .
1mp use la realiz area carosabi lului s tr azn, d e s1s tem at1z ar ea v ert icala a
27
26
3.54. fn curbe , declivi
ta tea maxim a
relafia : adm·1sa- se stabilei;,te cu Profilul transversal
3.56. La proiecta rea profilului transversal se v a fine seama de
unde : STAS10144/1-90, STAS3197/1-91 �i STAS3197/2-90.
Profilurile transversale trebuie sa contina date privind sist emul
ic= -1-x100 constructiv al caii de rulare �i anume :
2R �511plasarea caii de rulare fn plan;
ic = declivitatea echiv - racordarea caii de rulare la sistemul rutier al strazilor pe care
alenta- cu rez,.
stenfa suplim en
(%); tara datorata
curbei aceasta se construie�te ;
R = raza u bei fn axa - alcatuirea constructiva a infrastructurii �i suprastructurii caii
. � : caii (m);
1max.=dechv1tatea maxim liniei de tr amvai, conform SR 13353/3-96 �i SR 13353/4-97;
a adm isa m a rm1•ament
i = declivitatea maxima- (%);
adm·1sa- •m curba (%). -elemente de colectare �i evacuare a apelor de suprafata.
A

3.55. R acordarea fn
plan vertical a doua- de . In cazul cailor de rulare de tramvai fnglobate 1'n partea
p�ntru care suma de
clivitafilor (cand este chv1. ta-f1. adiacente , carosabila a strazilor, profilului transversal al caii de rulare se adapteaza
d1terenta .<cand acest unt de s�ns contrar) sau la profilul strazii.
ea s unt de ace l:�
a s
se v a reahza prin i;.1 sen�), :ste ma, mare Pantel e de colectare �i evacuare a apelor pluviale la suprafata
tr-un arc de ce
rc cu raza . nima 1000m de 2,5%,
Elementele curbelor de � . caii de rulare vor ti orientate dupa profilul s trazii existente sau proiectate,
cu formulele : racordare m plan vertic
al se calcule aza dar nu mai mari de 2%.
T= l!!B.. Detaliile �i alte completari privind proiectarea profilului
200 8 = T2 Y=l
2
unde: 2R transv ersal tip sunt prevazute fn SR 13353/2-96.
m =·12 :t ·111 suma algebrica 2R
3.57. Liniile de tramvai proi ectate fn afara paf1ii carosabile a
a dec 1•,v,·taplo
- . r adiacente (%),.
T-
-tangenta curbei de racordare strazilor, p e cale proprie , se proiecteaza fn conformitate cu prevederile
R=raza curbei, fn m ·
, ' fn m ( Ti- -o, Te= o); din STAS3197/1-91, STAS3197/2-90 �i SR 13353/2-96.
8-- b1.sect 3.58. In cazul amplasarii cailor de rulare de tramvai pe terenuri
oarea curbei de racord
are' fn m.'
Y= ordonat a curbei rn m . necoezive formate din nisipuri sau pietri�uri, care asigura colectarea �i
, ,
X=abscisa curbei, fn evacuarea rapida a apelor de suprafata, profilul transversal al platforme i
m.
. _ La proiectare, valorile (Y) · b.1sect a poate fi orizontal �i fara drenuri longitudinal e.
vert1cala, iar (X) i;.i resp
ect iv ta ngent1�) � rea (�) se mascara pe
Aceste relatr1 . P� onzo ntala. Alcatuirea caii de rulare a tramvaielor
t • sunt aprox1mat1ve d.in
matematic, dar sunt utili punct de vedere 3.59. La tramvaie· calea de rular e est e alcatuita din
zate fn mod curent •m pra
ctica. infrastructura (terasamente, lucrari de consolidare , drenuri, substratul
T caii) �i suprastructura (�ine, traverse, aparate de cale, m aterial marunt
de cale �i prisma caii).
·� 11>t
A) lnfrastructura caii de rulare
3.60. Alegerea tipului de infrastructura pentru caile de rulare a
tramvaielor se face functie de :
- intensitatea maxima zilnica a circulatiei; g
- natura terenului de fundatie ;
- amplasamentul caii de rulare fn profilul transversal al strazii;
- sistemul rutier adoptat pentru strada respectiva;
28
29
• e ca re ca lea
de rula re se
nele
- tipul suprastructurii adoptate pentru ca lea de rula re a
_In e�travilan sau pe pl�tforma pro prie , se recomanda
u �t i f ra ca rosa�l u��
tramvaiului. const r 1e e n a a
mbleu.
rea lize ze i n ra
ca platforma ca.ii sa se
Terasamente
de rilor
3.61. fn cazul ca.Hor de rulare inglobate in partea carosabila a Drenuri .
e drenu �1 se _ e cuta conform preve
3.6 8. Lu era.ril e � ��cumenta\iil or de execu\ie
strazilor, infras tructu ra
ca.ii trebuie sa fie a�a fel dimensiona ta, i ncat �1
ro1 ecte lo r t1 p . .
aceasta s a corespun da �i traficului ruti er ce se desfa�oara pe artera STAS 10 796/3-88, p d p c htate.
- · ctan . tii se va fa ce
intocmite de catre p
s e 1a
rea a pelor de i nfiltratie
ro1e e
respectiva. l ct a rea �1 evacua
In o � e . c o e
3.62. Terasa mentele se executa pe te renuri sta bile, care sa
ra
i de
asigure portanta necesara pen tru preluarea sa rci nilor rezulta te din prin drenuri. . l�ng·t1 ud'male se pozitioneaza in lungul ca.i
D u nl m t l i �i
· · uI . pante1 de la fata superioar a a tera
3.6 9. re n e en u u
trafic. sa
- m ·1sa-
rula re , la p1c �r .. e rulare. Declivitatea minim a a d
Terasamentele �i lucrarile de consolidare a acestora, se 1
c _ n d
u rmaresc pro
f1lul in lung 'aI a
proi ectea za, conform STAS 1339-79, STAS 2914-84 �i STAS 7582-91, a rea
este de0 ,3%. . ea za la canaliz
functie de natura terenului, pe care se construie�te ca lea de rulare a
nl d _ b c a1 ea _ de rulare s. e racord d c tare
Ore de racorda re �i
nu e e su e an
tramvaiului �i de solutia constructiva adoptata pentru aceasta . t rm e�1ul u or _ de
pluvial a a stra zii pri a fi
� ;:amine trebu ie
n m e s e
3.63. Terenul de ba za �i materialele cu care se executa 8-8 2. D 1stan 1a �i�;
conform ST AS 244
terasamen tele se s tudia za �i se analizeaza in conformitate cu : STAS
1242/1-89, STAS 1242/2-83, STAS 1242/3-87, ST AS1242/4-85, STAS maximum 50 ,0 m. . . are �- y1 drenurile sunt
prezent ate i n plan�a
ca m l d e v 1 z·t
1
1242/5-88, STAS 1242/6-76, STAS 1242/7-84, STAS 1242/9-76, STAS 3.70. me e

170 9/1,2,3-90 , STAS 3300 /1-85, STAS 1243-88, STAS 7582-91. nr.8. nur· ·n u rmatoa
rele cazuri:
3.71. Nu se_ p_reva- d d ata i n ca rosabil
este mai
3.64. Atunci can d pamantul din zona pla tformei este
c1tv t t c !�n d e ��lare execut
_ cand d e 1 a ea a
nec orespunzator din punct de vedere al portantei �i stabilitatii, se impun
lucrari speciale de imbunata\ire a acestuia, care se vor realiza \inand mare de 3%. . fltra1t·1e nu pot stagna i n zona platformei ca.ii,
- cand ap l d in I rm STAS
• e •in adancime confo
e e e
sea ma de prevede rile STAS 7582-91. turil e permeab'l
patrunzan d p r i n pa ma n
Stratu l de nisip este obligatoriu, in afara cazurilor cand se
1243-88 . beto n sau din tuburi d
e
prevad solutii de imbunatatir e a portan tei, prin trata re cu var, ciment sa u il execuC a d' n tu buri de
Dr r a.
rate la pa rtea superioa
se
alte materiale prevazute prin proiect, eventual geomembrane.
3.72. e nu r e
0 -2�0 mm pe�o
Materialu l geotextil Terasin 400 sau Madrite x 400 se a�eaza PVC cu di ame�ru de 15 e un strat de ni
sip d 5 cm gros im e , i ntr- un
z p e
Tub.u nle a�
. a- de 30 cm �i y taluzuri de 1 :1.
se ea a
a tat pe pla tfo rma cat �i pe pere tii vertica li ai s apaturii. Peste ma terialul
� ·d
1 la c u baza mic
�ant cu sec\1unea tr p cat sa fie asigurata
e o a
e�te astfel i n
a
geotextil se a�terne s tratul de nisip care dupa uniformizare se l�t _ st'ab'I
_ I
Pozi\ia t b o rmei ca�i.
f a superio ara a pl atf
u u se
compacteaza. ltrat e d
colectarea ape!o r d e m� 1
� �it d�osebit contra colmatarii, pnn
�r t 1at in textile.
Tubu rile treb�1e enante sau geo
e
o e
.
Protejarea taluzurilor , d1_ n mate .1 ale dr
3.65. Luera.rile de proteja re a taluzurilor, a �anturil or, rigolelor �i r liz rea d e f 1ltre i n v erse
1le de rula re d
bl , v o r fi respectate
ea a
tr dr nl la ca !. u e

casiurilor se vor face in conformitate cu STAS 2916-87, in vederea 3.73. Pen u e nu e

evitarii eroziun ilor �i degra darii terasamentel or in timp. rma toa rele regul�: ..
st'
1 mere a re\elei de
contact sunt planta�
u
lpn p� tr � aza
- cand st a laterale , care i ncadre
n u u
3.66. Can d calea de rula re se afla in debleu sau la nivelul v r f1 r hz a te pe zonele
intre cai, drenuril e o ea
terenu lui inconjurator, in extravilan, se vor executa �anturi sau rigole re ;
platform a caii de rul a . y de alta a cailo
r, drenul va
pentru asigurarea colectarii �i evacuarii apelor conform STAS 2916-87,
talp ii t pla nta\1 de o parte �i
STAS 10 796/2-79. - cand s su n

31
30
fi amplasat fntre cai ·
'
• fn cazu/ depou rilor vor putea face numai cu avizul proiectantului i;,i benefi ciarului pri n
d en n·,e care colect
grupa de cai, vor fi si �aza ape/e de la o
tuate' f� P �. ncte dispozifii de i;;antier.
intersecteaza sup rafe l� c:le �a, de jos
fele platfor e de pa unde se 3.80. In cazul cailor de rulare de tramvai fnglobate in partea
asigure co/ectarea i;,i e ; � ��nt, '.n ai;,a fel fncat sa se
vacuarea P lo� de rn!� carosabila, sistemul constructiv al acestora va fi di mensio nat in ai;;a fel
regula vor fi racor trafre. Aceste d
date la canalrza · rea e renur i de fncat, sa co respunda traficului rutier existent i;,i de perspectiva al arterei
xrstenta r n zona
. respective, confo rm p roiectului tip T 3121 - "Sisteme rutiere tip rigide i;,i
Refele edilitare sup le pentru strazi", intocmit de ISLGC - Bu curei;,ti.
3.74. Refelele edilitare . 3.81. La proiectarea cailor de rulare pe strazi existente, se
de rulare trebuie sa fie subt r�ne afectate de
deviate yc::·l pro�eJate c construirea caii poate utiliza o parte din infrastruc tura acestor strazi, cu condifia de a se
8591/1-91. onform prevederilor STA
S obfine date geotehni ce necesare privind g rosi mea straturilor de piatra
Proiecta ntul caii de r .
ulare •
c 1 d r n do cum
sparta sau balast i;,i calitatea acestora.
toa te m odific
arile i;;i p rotejar ile de
STAS-u/ui 8591/1-9 . 1, cu respectarea avrze/o
/f
e e;n �·
entafia tehnica
trna�n� seama de preved
r i;;r acordurilor le
erile
3.82. l mpietruirile existente se pot menfine in compo nenfa
stratu rilor caii de rulare, in funcfie de rezul tatele obfi nute di n studiile
3· 75• Pr orectarea de . gale· geoteh nice efectuate in vederea determinarii lafimii, grosimii i;,i calitafii
vierilor i;;i rote ·-
poate fi facuta de catre
specialii;,tii unin� 1anlo! la refelele edilitare agregatelor ce compun aceste straturi.
.
respective, sau de c �., or au r n exploatare refelele
atre unitaf' de P.ror�ct
ce

ca aceste lucr are specializate ' cu co n


ari sa fie coman�ate i;;r difia
de tramvai. avrzate de ca tre p roiect $ine
antu/ liniei 3.83. Tipul se i;,ina utilizat trebuie sa fie compatibil cu profilul
3. 76. Se interzice trec ..
erea r ef 1e 1�r .��,l bandaje lor rofilor materialului rulant utilizat .
de c ale sau alte inst ��are p e sub apara te/e
alafii specifice ex�foat 3.84. La co nstruefia cailor de rulare se folosesc urmatoarele
cand nu exista arrr lrnrrlor de tramvai,
proiec.t special elaborat atunci t ipuri de i;,ine :
rn acest sens.
3•77• Unghru/ de int - i;,i na cu canal tip Tv-60 (60,14Kg/ ml), utilizate pentru
ersec f'e r ntre
(conducte, cabluri, axa �efel:lor edilitare
etc.) i;,i axa c aliniamente i;;i pe fi rul exterior al curbelor STAS 11395-80 (plani;;a n r.
apropiat de 1009, dar nu -·· �e rula re trebure sa
mai mi c de
fie cat mai 20);
:;g.

• i;,ina cu canal tip Tv-65 (64,80kg/ml), utilizate pen tru firul


B) Suprastructura caii de rulare . interior al curbelor cu raza mai mica de 50,0 m i;,i la aparatel e de cale
3.78. Materialele folosi STAS 11395-80 sau i;,ina cu canal tip Rl-59 i;,i Rl-60 (plani;;a nr. 21);
te pen tru realrza
de rulare trebuie rea suprastru
sa co cturii caii
ederil r stan
-i;,ina de cale ferata tip 40 semibuna i;,i tip 498 (plani;;a nr. 22);
reg/ementarilor tehnic :��� ? dard elor i;,i
e fn vig�:���� - i;,ina 95/80, utilizat a la calea de rulare pe dale din beto n armat
. 3. 79. Profilul transv 3 �-97 i;,� S'.AS � 0849-85.
ersal ' for.m , dr pre.compri mat (plani;,a nr. 14).
folosrte p en tru ca/ea de � ensrunrle i;;r materialele
rulare, se �.1eg r n ;uncfre In anumite co ndifii stabilite de proiectant se pot utiliza i;,i alte
_ modul de. a_mp l�sare . de : .
a carr de rulare fn profilul tipuri de i;,ina
- trpu .
· I se i;;rna utrlrza strazii .
t. 3.85. La i;,inele cu canal pentru menfinerea ecartamentului, se
Galea de rulare trebuie . . ..
s-a asrgure condrfrrle de r folosesc antretoaze care trebuie montate numai la liniile provizorii fara
stabilitate i;,i de fiab ezistenfa, de
ilitate reducerea zgomo travers e. Antretoazele se vor mon ta astfel:
circulaf iE:i ma ter te lor i;,i vibra fiilor
ialului rul�nt. fn timpu/ - la caile fn aliniament p e platforma de piatra sparta la 2,0 m
In vederea crei;;terii c distanfa fntre ele ;
alitafii lucran
- ·1or Ia faza de proiecta
adopta solufii cons tructiv re se vo r
e omo/oga te.
. - la caile in curba cu raze mai mari de 50 m la 1,50 m distanfa
Modifican - · fafa - de prevedenle p r intre ele ;
oiectului fn timpul execu
tiei se - la caile in curba cu raze mai mici de 50 m la 1,0 m distanfa fnt re
32
33
ele.
3.86. Prinderea a . 3.95. La lucrarile noi, definitive, se va admite folosirea de
$aibelor de reglaj $i al $ ntretoazei de $tne se face prin intermediul
Uru burilor b t materiale refolosibile fn special $ina sau material marunt de cale, numai
ISO 4018-94 $i piulita
hexagonala ��:S���� 2.
��;:�onal M 24x60 SR cu acordul beneficiarului lucrarii. Materi alele refolosibile se vor folosi la
3.87. Pentru reglarea . . lucrarile provizorii $i fn depouri.
brute din otel care se intro ex acca_a 1-arg1m 11 caii,
. . se folosesc $aibe 3.96. Calea de rulare cu joante (avand eclisare mecanica fntre
. duc �,ntre $Ina $1 antretoaza..
3.88. Pnnderea $inei $ine realizata cu ajutorul ecliselor, $Uruburilor orizontale $i al inelelor
de traver� - se face cu a
marunt de cate $i al disp � Jutorul materialului resort) se utilizeaza la caile de rulare provizorii. La caile de rula re
ozitivetor spec, a e, func
structura caii. tie de tipul de $ina $i de
definitive, legarea $inelor fntre ele se realizeaza prin sudura, cu sau fara
eclisare mecanica prealabila.
Traverse La caile de rulare de tramvai construite cu $ina cu canal
3.89. Traverse/e care fnglobata fn carosabil, se sudeaza toate rosturile $i se va urmari
tramvaiului sunt de trei se folosesc pentru c
a/ea de rutare
tipuri $i anu me: a realizarea unei temperaturi de fixare cuprinsa fntre 17-27°C. Nu se vor
- traverse din betan prevedea aparate de compensare sau panouri tampon.
armat preco
8116/1-88; mprimat tip T13-K STA
S 3.97. Galea de rulare a tramvaiului proiectata cu $ina de cale
• traverse de lemn tip ferata tip 498 pe cale proprie, fara joante, va ti proiectata $i realizata
CF;
- traverse din beton arm
at precomprr.m conform prevederilor de la calea fer ata.
1000 mm omologate. at pentru ecart
ament de 3.98. Pentru calea proprie cu ecartament fngust de 1000 m cu
. _ 3.90. fn cazul realizarii _
caii de ru 1are, pe platfor $ina de cale ferata tip 40, 498 sau $ina cu can al tip Tv-60, se vor folosi
$Ina CF tip 40 $i tip 498 . ma proprie, cu
se vor fol. 0�' traverse de cate traverse din beton armat precomprimat proiectate special pentru aceste
STAS 8116/1-88 ' i ar fer ata tip T13-K
prinderea $Iner de traver linii.
calea fer ata. sa se va face la fel ca /
a 3.99. La calea sudata de pe poduri $i viaducte prevederea de
3.91. Pentru $ina cu c ap arate de compensare se va fa ce conform unor proiecte intocmite
se vor folosi fie travers anal ti T -60 'trp .
. Tv-65, trp Rl-59 $i
e tip CF STAJ'81� . Rl-60, speci al fn acest seep prin grija proiectantului general, indiferent de tipul
pl aca suport de prin . 6/ 1-88 adapta te, care
dere I rv vor avea $inei utilizate.
corespunzator, fie o tr
aversa s���i �� � a.1er�alul marunt de c ate 3.100. La calea de rulare sudata, cu :;;ina cu can al tip Tv-60, tip
$ina. prorec ata pentru ace
ste tipuri de Tv-65, Rl-59 :;;i Rl-60 inglobata fn carosabil, fn afara zonei lucrarilor de
3.92. Alcatuirea $i re arta, nu se vor prevedea aparate de compensare.
a lizarea supra
poate face fn diferite v �tr�cturii caii de rutare
ariante a se 3.101. fn afara cailor de rulare provizorii $i a cailor de rulare din
12, 13, 14 p entru caile
de rul a;e ir:���r��; ca,
ul ?:
:� d; p lan$ele n�. 10, 11,
e �r�l?re defrnrtrve. depouri, se utilizeaza, la realizarea caii fara jo ante, un a din urmatoarele
3.93. Materiale/e folosite - metode de sudura: aluminotermica; electrica prin topire intermedi ara :;;i
t�ebuie sa fndeplinea I � ubs tr�t ul can $1 rn sup rastructura
sca condifiil: e calitat presiune.
vrgoare $i anume: e conform stasurilor
fn Tehnologia de sudare a :;;inelor cap la cap nu este cuprinsa fn
- balast, nisip - STAS prezentul ghid ea urmand a ti stabilita de proiectant pentru fiecare caz fn
562_89 .
- pi .
3 9 atr� sparta: savura - STAS 667-90, STAS parte.
· 4. In cazun particular - 2246- 89 3.102. La ca lea de rul are cu joante cu $ina de cale ferata tip 40
viaducte, conducte m e ' tr�versarr · $1. subtraversari de po
ari c an I co
7ct o duri, $i tip 498 executate fn depouri sau pentru constructii provizorii conform
solufii constructive pentr� � are etc., se pot aplica $i a
cale: e ru are, conform lte proiectelor el aborate, se folose:;;te materi alul marunt de la calea ferata
elabora pentru fiecare proiectelor ce se vor
caz fn parte (Plan$ a nr. conform STAS 2 952/1-92 . Marimea rosturilor de montaj se va alege
15). .
conform anexei nr 6.
34
35
.........20%°
max . ........... .... ............................................. .40 .
3.103. Prinderea �m e1 m cazul dale i de beton armat rupere -
ita d e nefi abilitate
.....................................
-temper ur lim
precomprimat este prezentata in plan�a nr. 14.
at a

3.104. Suprastructura caii de rulare pe zona proprie �i prism de r


piatra sparta, cu �ine de cale ferata tip 40 sau tip 498 este identica cu Aparate de cal�
c le folosi te la calea
de rulare a tramvai elo
3.109. Ap r t d . maxima e osie de 8.000 daN �i p ru
cea de la calea ferata pentru care exist a o documentatie completa
e a
1�-a
e e t
en�ru o sarc
a a en
rm
elaborata de M.T.Tc. - Directi a de linii �i i nstala tii. Cu �i na tip 498 se su pr i c t p . ulat1e.1 de 250 �e osii pe ora �i sens confo
circ
ta e

o frecvenla maxima
nt o e

poate realiza at at cale cu joante cat �i cale fara joante. Cale fara joante
a

cu �ina tip 40 se poate realiza numai daca prinderile sunt la fe l ca la �ina SR 13353/6-96. _
s recomanda fo
losirea pe cat posibil,
a

3.110. Tn lini cur n schimbatori cu


tip 498. �0 ,0 � i ar in depour i
e ta e

ale cu raza de
e

3.105. Suprastructura caii de rulare inglobata in carosabil, cu schim bat rilor d c


de trasare p ntr u schimbator ul
l g �����:��ate in plan�a nr. 1 7' iar, pentru
e

raza de 30 m. Elem
o e

�ine de cale ferata tip 40 sau tip 498 cu exceptia alcatuirii imbracamintii
e eo
su
ente
30 , m
ruti ere, este identica cu cea de la ca lea ferata, cu diferenta : in aliniament de cale cu raza de .
u1 de 50 ,Om ' in plan�a
nr. 18.
n

aza macazul
0
r raza
distanta intre axele traverse lor se poate alege pana la 0,9 m, iar, in schim ba rul cu
ate �e pentru s
chimb ator ul dec calecccu
3.111. Unghiul de ab . 9 0 7 41 ' i ar la
to

curbe cu raza sub 200 m, distanta intre axele tra verselor se poate alege al cu 24
macazul 1 ghiul de
pana la 0, 70 m, in functie de structura circulatiei rutiere. de 30 ,0 m in zona � � , �� zona macazului un
a rul d c le cu raza e �;
3.106. Tn vederea realizarii unei conductibilitati electrice op time schimb a
00 .
e

. 'niile de legatura intre macaz �i inima �e


to

aba tere va ti 1 9 oo
c cc
a �ine lor, este necesar sa se execu te eclisarea electrica a �i nelor la
9
l
3.112. Raza �ur b 1 I � enta �i de 20 , 0
m in
joantele mecanice (intalni te in situatii speciale sau provizorat).
nu po t f1 m a1 � mic � de 25 'Om in linie cur
lndiferent de tipul �inei �i de felul caii (cale cu joante sau cale fara incruci�ar a e a

sunt standardizate
e

joante), pentru echilibrarea curentilor electrici de intoarcere, trebuie depou. cal� p�nt�� t�=�vai nu
prevazuta eclisarea electrica intre toate firele de �ina intalni te in 3.113. Aparatele_ de i i nand seama de condi
tiile
x cu a p baz a de pr o1ec e
sectiu nea transversala a liniei, conform STAS 833-72. Eclisarile �i ele se e t e
ze pe
e

el ec trice se fac din conductoare de cupru multifilar conform plan�ei nr. locale.
m and- a ca aparate le
de cale sa se monte
S r c
16, in punctele stabili te prin proiect. 14.
3.1 e e o

Lega turile elec trice transversa le vor a vea o sectiune traverse de l e


mn. au pentru cal ea
de rulare pe
n u p_a rate1 e de cale s de
echivalenta cu cea a unui conductor de cupru de minimum 35 mm , i ar
115. � � de c le ferat§. in curbe cu raze mai mici
3. e tr
� m
2
p
platforma pr n � .�. ..! c m s di l
suprafata contactului in punctele de sudar e la �ina va fi de eel PUlin . ·�
1 1 JUSt 1t ate , se
vor pr evedea tr av
n
t
e n e
u
o
s1
er e

50 ' om ' sau i lt


250 mm2 • - t are (stejar ' fag)
e t a

impregnate , de E:senta , se
n a

3.107. Dalele din beton armat precomp rimat: 6, 0m x 2,0m x ere a imbu�a tii
tirii vi tezei de exploatare
I v d d m n e vra
0 ,2m se vor confectiona in intreprinderi de pref abricate specializate in ada cu a parate
e cal e sa s� prev
3.1 16. e
l d
n a
r
e
p
A

recomanda c
asemenea lucrari, iar tiparul in care se va turna dala , se va confecfiona f1cul o cere.
cazelor' acolo unde tra
a a te e

macazelor se
a a

pe b aza unui proiect intocmi t de un insti tut de specialitate. automata a ma automata a


dica la 0, 60 m,
���;�rare � anuala, a
a
3.108. Elementele de cauciuc pentru fixarea �ine i 95/80 in
n
�;u �:
r
r �f ; :;�r
jghiabul de tabla, trebuie sa indeplineasca urmatoarele condilii tehnice : montea;i���- lcatuirea macazul��
a

-duritatea.......................................................... 60 ± 5 gr. shore de var ul t fizic al acului din a Poz � pe traverse,


in zona
r t ele de cale
1 r -cre�terea duri tatii maxime ........... �.�.. ! ... !............... 5 gr. shore 3.118· L p
a a macazului '
pentru a se 1-asa
are manua1-
a a
·
a
vr
a
d �� ane vrare auto
mata -
- rezistenta la rupere (tractiune) .........1....� ................. 100 kg/cm2 mecanismulu1 . re anismului de m
ne
ult o
e

posibilitate� m rn n : ��� a o distanta prevazut a in p i c .


-alungirea relativa la rupere -min ......... :-.��: .......................300%
e a

traversele se vor o
ta t

paratului de manevra-
on ro e

a macazulu1, eI or din cuti a a


a
-scaderea alungirii la rupere -max .....................................25% t u c l c tar p
P
- pondere din rezistenta la tractiune �i alungirea relativa la
o e ea a
3.119. en r
37
36
. an a en tru ca t re nurile care circula pe
s r - d •s 1 gur
d = distan\a nec a vecina. .
e
Parcat e p e lini
a a
se var p revedea tuburi care sa conduca ap ele de suprafata la reteauade
e
s z v�go an�I/ ��
dia go n la sa nu co teri alulur rul ant
e
arcar ea gre�ita
te
can alizare din zona, prin intermediul unor separatoare de uleiuri �i
a
p
a
v ta a ma
1 4 P
3. 2 . e. n u e 1 _. ' depou' se reco ma a nd
epl as an lor d 1 n
tr a
grasimi. f, pul d
acostarea ac estura . rn
• care se impune aces
toate locurile in
m t
3.120. Aparatel e de cale se mon teaza fn palier sau fn declivitati s1gu r n,C •,n
mon tarea marcilor d
e a a
de cel mult0,15%.
lucru. monta marcile
de siguran\a fa\a d
e
c s var fiecare
Dis tan\ a l.a re e
a calcula pentru
elor de cale se v
a
Linii in depouri p t
l
pun�tele geom:tr1c�
a ra
e g ab ari t .
e a
3.121. R eteaua de linii in depouri trebuie sa indeplineasca er e sporurile d
urmatoarele conditii: caz rn parte , avand n�ed
-sa asigure un acces u�or in depou;
- sa asigure accesul materialului rulant la constructiile
te hnologice privind intretin erea �i repararea vago ane lor;
- sa asigure deplasarea u�oara a vagoanelor conform fluxului
tehnologic; l
-sa asigure ie�irea rapida din depou in caz de incendiu. v,4
,,.:-·�---·-I
Al:=,---·-·--1
Tn plus se fac urmatoarele recomandari @
- distanta dintr e axele liniilor intre care se amplaseaza stalpii
p en tru sustinerea retelei de con tact va fi de minim5,0 m ;
- dis tanta intre gardul perimetral �i cea mai apropiata linie din
Aporot de c e al
@
£® tfff(('______ :___.--i
�---- -- ----·-·-··-·-\,
.
parc aj se recomanda a fi de minimum 3,0 m ;
® �\ ·-------------·-·-·,
I
- diagonalele �i amplasarea macazelor sa se faca in a�a fel
incat sa se utilizeze l a maximum terenul existent �i obtinerea unei Morea de siguroo�a._
,,...,..,.-�
cap acitati de p arcare cat mai mare.
3.122. Lin iile in depouri se recomanda sa fie construite astfel:
-calea in curbe numai din �ina cu canal noua p e traverse ; . depo urilo r de
p rrv.rnd ampl as ar ea
- calea in parcaje din �ina de cale ferata tip 40 sau tip 498 pe 3.125. Reco man da i
r
traverse din beton sau �ina cu can al semibuna; ze cat
-aparatele de cale din �ina tip Tv-60, Tv-65, sau din �ina de ca le
tr amv aie. . sa - fr e astf el ampla
sat incat sa se mic�ore
D p aul r bur ou.
retra er e l a dep
t e e
ile curselor de acces �i .
e
ferata tip 40 sau tip 498. ra cal e de r ul a�e
mai mult lungim ; za o sin gu
re s e p r�,ec
Tn cazul folosirii �inei cu canal semibuna nu sunt admise spre In localita\ile pentru ca depoul sa fre
t a

reint rebuintar e �inele a caror uzura depa� e�te : . e axa mediana a oral?ulur, se recomanda ca
de tr amv a r, p . ului
-uzura de fnaltime, la ciuperca �inei 9 mm;
amplas at unde
va la1uma- tatea tr se da a avea o
-uzura later ala ciupercii 7 mm. c !e s m � azi depoul se reco man
r nul p � ��,ntre laturi de eel pu\in 1 iar accesul
e
T e e e a e a
: 5
3.123. Lungimea de constructie lc a unei linii de garaj este data ung hiul r cu rapo u_
torma dr e p t a a
.
atura mr a
de relatia : l?i ie�ir ea sa se tac� pe l � :. a liniilor de garare se
va avea in
di nsro n r ea lu�grmrr utile
La m e a
goanelor din dotare.
r l?i lungrmea va
in care: vedere parcul inven ta
lc = lungimea construc tiva;
lu = lungimea utila;
39
38
4. EXECUTIA Lf NIIL
OR DE TRAMVAI
sau parfiala, dupa caz, mont area indicatoarelor fn noua situafie conform
Generalitafi legislafiei rutiere �i documentafiei de execufie efaborata;
4.1. Constructia ca.ii de . lor - pichetarea traseufui;
specializate fn execu ru/ar_e a tramvare se v a face de unitati
ta re a acestu,
g . .rar - reafizarea pfatformei ca.ii constand din efiberarea tras eufui �i
Iucr-an·1or va ti fncre en de lu cra -n,
dintata unor persoane conducerea pregatirea zonei de lucru : defri�ari, infaturarea stratufui vegetaf,
fn dom eniu. care au pregat ire supe
rioara desfacerea fmbracaminfifor rutiere, protej area $i devierea retelelor
. . 4.2. Unitafi/e de e . edilitare $i a altar instalafii sub $i supraterane afectate de construirea
rncredr ntare directa, pr xecutie care obtrn lu�r .
ar�a pnn licita fie
eiau proiectu / d , . sau liniifor de tram vai, lucrari de terasamente;
formelor legale de contr a rnves trtor $1 dup
actare p r� vazu
e
- te fn legisl a fndeplin irea - executarea sapaturilor pentru drenuri �i �anturi de scurgere;
putea trece la rea lizare afia fn vigoare v
' or - executarea drenu rilor �i racordarea /or fa canafizare ;
a obiect,· vu lur re
4: 3· La abordarea lucr sp ectiv·
arilor se v a pro�e?a dup _ - executarea suprastructurii ca.ii de rulare ;
- rnvestitorul lucrarii v . pnn. a cum urme aza:
a nu�' - ec/isarea electrica intre fire �i cai;
p entru p artea de ca/e decrzre u� �iriginte de $
de ru/are avand atest antier - refacerea fmbracaminlifor rutiere afectate de construirea ca.ii
Pub/ice $i Amenajarii T area Mrnrsterului L
e ritoriului · ucra rilor de rulare;
- proiectantul $i in ve - recepfionarea lucrarilor conform stadiilor fizice stabifite prin
preda constructorului stit�ru/ (p ersoana . . a
- trzrc - sau juridica) v
pe teren ampIasame n or documentafia de execufie ;
- executantu/.rmpreun / / crar ii. - probe tehnofogice �i darea in expfoatare a ca.ii de rulare .
tu u
refelelor edilitare (apa a cu inv estitoru1, �rore
gaze' c�na_rrzare, ter ctantul $i definatorii
stabili fn scris oblig�t mofrcare, te/efoane etc)
tiile rr ecarura' programul ' vor Execufia infrastructurii caii de rufare
desf-a$ur-aru.. /ucrarilor de Iucru, •rn vederea
de construct·tie.
Terasamente
Materializarea axufui
pe teren 4.7. Luera.rile d e terasam e nte se rea lizeaza conform
. . 4•4• Conform p/ prescripfiifor teh nice in vigoare pentru lucrari de cai de com unicatie
anului
. •de situatr·e, protrl· u/ur.
protrlurrlor trans vers longitudinal $i (drumuri, strazi �i cai ferate).
ale cup r r n docu entafia de ex
rulare, proiectan tul �:S: � ecutie a ca.ii de 4.8. Acofo unde trebuie desfacuta fmbracamintea rutiera
preda cutantulur traseul proi
proces verbal de predar ectat, prin tr-un
compusa di n p avele, acestea trebuie sa fie sortate �i a�ezate fn stive fn
e a amplasamen
. . tului·
Matenalrz ar ea pe teren a - . afara zonei de lucru, astfef i ncat sa nu deranjeze desfa�u rarea
alte repere topo c�". de rulare se face
gratice cu ajutorul caror prin taru$i sau circufafiei :;;i execufia fucrarii pana f a reutifizarea for. Tn cazul
necesare executiei lini a se �ot reco n
ei' pe toat-
_ stitu i e lementele fmbracami ntifor asfaftice, mat�riafuf rezuftat din desfacerea acestora se
a durata lucra nlor
4.5 · R p .
reIe de nrvel vor ti ve de executie·
va transport a fn depozit.
_unu.r nr. velm ent gener
e
rificat�- d� constructor cu
e
al a l obiec ti vulur. . ajutorul 4.9. Destacerea fmbracaminfii rutiere existente in zona ca.ii de
rnstalate uneori �i repe rnvestrtre,. P
entru siguranta
re suP 1·rm entar.e. pot fi rulare proiectate, poate sa depa�easca cu maxim 0,50 m fafimea zonei
ca.ii de rul are pentru a u�ura accesuf u tilajefor �i execufia mecanizata a
::dul d� �bordare a fucrarifor de execufie fucrarifor.
. . l ucranle ne .
cesare la execut·tra ca 4.10. Pentru pietoni se fasa pe trotuar un spafiu de trecere de
cuprind urmatoarele - u. de rulare a tr
faze : amvaiu lui eel pufin 1,0 m fa.time.
- el aborarea docum en 4.11. Pozitia retelelor subterane trebuie marcata cu vopsea pe
tafiei p .rv.nd
· cu avizul in vestitorul � ! or�anizarea de $antier de
cat re constructor
pavajuf care ramane nedesfacut sau pe alte repere di n zona.
_ organrz u, $1 al prorectan
area c.rrcul afiei tului· Tn juruf retefefor edifitare, sapaturife se vor face manu al sau
generale fn zona, cu fn
chiderea totala m e·canizat, num ai in pre zent a perso anefor numite oficial de
40 3
41
at a in
.. rforma propri e, situ
4.22. I n
• ca
cazul _ 11 de rulare pe la aliz felei
1'ntreprinderile care le exploateaza. const ru,· es c dupa
s cu rgere se
ea
d
ar
il
re

4.12. Pe parcursul executiei lucrarilor de teras amente s e .vor debleu, $an tu


mentelor.
e
e apa ce
r e

executa lu cra ri p rovizorii pentr u colectarea $i evacuarea apelor de superioare a ter as a e in funcli
e de debitul d
u s tora s e aI eg
suprafata, atunci cand este cazul. secti
at conform ST
AS 2914-84.
ne a ac e

4.13. Daca pe parcursul executiei apar anumite zone ,n care urmeaza a fi evacu
natu ra terenului difera de cea pre vazuta fn documentatie, executantul
a a
ste fata superioar
ciii
� Realizarea substra!�lui
va soli cita proiectantului solutiile care trebuie realizate pentru obtinerea x c ta p e
Sub s tul can � � : i strat de nisip, in gro si
capacitatii portante neces are .
e
1t d , n
4.23.
lca tu
tra me

El :st alas t in g osi


teras amentelor. _ ti ntr-un strat de b
n
4.14. Dupa realizarea fetei superioare a terasamentelor act are �,
e a me
o p
r
dup c
(i nclusiv nivelarea $i compactarea definitiva a acesteia) se 1' ntocme$te minima de 5
m

compactare.
cm a

procesul verbal de receptie calitativa, conform programului de control de � 0 cm dupa


din documentatia de executie, constituind faza determinanta pe
ncep e dupa
ra sparta ,
ii
Realizarea suprastructu�
parcursul e xecutiei lucrarilor .
cu ar s tr a tun lor d e pi. at_..
4• 24. E x . 1 ca de ru 1 are
.
hzare a �I atto - rme n
t ea

crarilor de re� ,n profiluril e


e

ter i r lu sp rta s d a
s ra u nlor d e p �t simea
vind alcatuirea $i gro
Executarea drenurilor
Alcatuire , �� �
m na ea e te at

4.15. Dupa realizarea fetei superioare a terasamentelor se face c ara cte ns , ce p


t
il
t
tiu
a

transversal e
$i ,n s
tras area $i sap area $antului p entru dren .
n e

vazut in
ec

4.16. Pe fundul $antului pentru dren se a$terne un strat de nisip s o a.


r , z area g radului
de compactare pre
_ n . t are .
Se va u . asoara dupa compac
ace t r

de 5 cm g rosime, dupa care s e a$eaza, cap la cap tuburile de dren cu s tratu c re s �


rea
sto r umai
rma

proiect �i grosim a , �, � . � sparta se poate fa c


diametru de 150-200 mm, din beton sau din PVC perforate la partea s tu u, din p, a r
e ace e n

4·25· A� te . b alast.
sup erioar a. Rosturil e dintr e t ron soa n e s e tr atea za c onfo rm _. 1 co.m us di n nisip $i
tra
t ratul ca
erea

executat subs substraturi astfel


rn

documentati ei de executie astfel 1'n cat sa fie fmpiedicata patrunderea du pa c s- ; n�ul ei ,n dou a
Piatra sp rta � a$ , ,nai nte de
a

u, de piarta sparta
e

ap ei din tub fn terasamente .


terne a
st ratu��
e
i _
a

4.17. Deasupra tubului de dren se realizeaza filtru inv.ers 'incat grosimea m _ 15 �m .


a

epa$eas c�
m a

s e executa cu
ax

prevazut. Pentru marirea fiabilitatii se pot utiliza $i materiale geotextile compactare sa nu d p 1etr�1 s�arte co
m pactarea
conform documentatiei de executie . Calitatea lucra rilor executate se Pana l a ,n l $t
actarea c u rulo
u com presor
o n�i nu a co�p
are a
poi s
c e

e p ne uri'
consemneaza 1'n procesul verbal pen tru faza determi nanta, 1n co relare comp actor p
lsat sau cilind� v1b! ���t de piatra sparta, cilindrata l a
a e c

cu prevederile de la pct . 4.15. st a tic utop ropu


s uri
a

alizarea celor oua �i


Dupa re cm de split
- - •in pr0·Iect ' -s e ayc:terne u n strat de 3
a

4.18. Concomitent cu a$ezarea tuburilor de dren se executa


rosimea prevaz ut
cami nele de vizitare, ce se cons truies c din tuburi de beton <I> 800 mm
se cilindre_aza: de protectie
a

a$ezate pe o funda tie din beton 1n grosime de 12-15 cm, con for m STAS � cm de nisip, car e nuta, se acop
era cu material
Supraf ata ast f l obti
816-80. vura) cilindr at .
e

ntos sau s a face


4.19. Dupa a$ezarea tuburilor de dren $i verificarea pantei (nisip g au
s ·
tr�t-�n1or de
piatra sparta se
· 4.26• com p
r

longitudinale a.acestor a, se executa umpl erea $ antului cu piatra sparta. toarele cond1l\
ac tare a

4.20. I n punctele de racordare a drenurilor la canalizarea resp a ndu-s e ur��


om p ac are v a fi c
onstanta $i eg ala c u
cea

_ viteza ut1la J lo d
ect

pluvia la din zona, se e xecuta camine de dec antare, care se co nstruiesc


e c
..
r
348-80;
e

prev azu t a ,n STAS 9 f


di n t uburi de beton <I> 800 mm, conform STAS 816-80. j lo r va fi line ra ;
4.21. Verificarea integrala a sis temului de drenaj: tubulatura, - depl as a uti! � ��:��;:�� s e suprapuna pe
compac are
a e
s1v d
rea

camine de decantare, racord la cana lizare, se f ace de catre executantul


- fa$iile su e e

20 cm latime ;
cce

lucrar ii $i dirigintele de $anti er, urmarindu-se prevederile din p roiect. min im u m


43
42
rin ridicarea
$inei exterioare
$i upr ainalta rea p
curb ei s
- nu es te permisa 1ntoarcerea un' aJ·elor pe portiunile spre centrul
rm proi ectului;
care se
cu rb ei, conf o ralar girea tre
buie sa fie
A nd compactate)·'
comp act eaza (sau sun t de cu ra
u u b e pr ogresive , sup nditiei
_ . - cand nu s nt c r
a curba , cu r
e spectarea co
.- num arul trecerilor p en tru realizarea gradulu, de comp actare , r i $i dup
inceputa in al iniam
ent na nte
se s ta b1 le$te p rin p roiect , iar gradul d e comp actare se poa t e verifica p rin
mm/m; de cale ferata tip 40
sau
metoda Proctor sau alte metode cunoscute · de racordare cu O ,5 r ru cturii cu $i na
. - la executa rea sup ast
con tra$ine;
- p entru a se realiza o compactare' urnf�r �a , pe toat a latimea cu raz a sub 20
0,0 m, se monteaza
tip 49B , in u r b e
s d e $ina cu
10-15 mm.
ontate mai su
c
pla tformei caii, nu este permisa- montarea ant,c,p ata a bordurilor $i bui m
- contra$in e l r fie eel prevazut in
e t e e
benzilor de incadrare; nt $i na tre bui e sa
_ .. canalul dintre
$ina $i co ra
. - deniv elarile care se produ.c in timpul com�actarn straturilor de ti ; port;
docu m n tate p e p laci su
e ta e
fundat 1e se completeaza cu mat enaI e de aport $1 se recilindreaza Ia e s a fie mon
cot ele din p roiec t.
- contra$in ele trebui na $i contra$i
na nu trebuie sa aib
a
v zut i tr e $i
- spatiul p re
n
_ .. a
Pen tru straturile de pia tra sparta, venf,carea p ract ica a se vor
. ari de 7 mm; cur b e, $inel e
compac tarii se poate face p � un erea la s trivi re a unei pietre de abateri ai m
m seu situ ate rn
il d
- pentru p ofliu bila la razel e prescri
e tra
? n e se
natura $i dim ensiunea celor f�� s, e la executarea stratului, aru ncata in i dup urb area lor p reala
ma
introduce in cale nu
a c
fata util ajului cu care.. s-a ex ecutat compactarea . ri n
4·27. Spat11le umplute cu piat�a- s?arta- dmt . re traverse , trebuie 1n pro iec t;
az elor este inter
zisa Yndoirea lor p
_ A - la mon tarea a nt r eto
sa fie bine ba tute cu maiul astfe I meat s a nu se taseze la ba teril e d e
prob a cu maiul de 35 Kg. ' · batere barosul;
c u m etalice f olosite
in lucrare trebuie sa
nf liil re iar
- materialele $i
ec e
ele Yn vig oa
c o
4·28. Executia suprastructurn·· ca-·u· de rulare se va face tinand r din s u rile $i normativ
ril verse, etc.- receptia s
tas
corespu nda
prevede o e
seama de u rmatoarele : - d di b et on, $ina , tra $i
lor de sarcini
n
p entru unele din ele
ca ale
· .
- nu este recomandata fo1 �sirea $� nelor �ai scurte de 8,0 m; fi ecare pi esa in
parte conform caiete
_ va face p e ntr u
- se interzice ta ierea $I gaunrea $I nelor noi cu f lacara
r tehnice in
momentul livrarii. prin
oxiacet ilen ica; agremen te lo
ctica a cu r burii
$inelor se poate face
4.29. Verificarea pra
- toate ros turile de I a J·oan te tre bu,e sa fie sudate conform ngime data.
o coarda d e lu ii $i
masurarea sagelii la lungim ea corz
proiectului; iv din tr e m arirea raze i,
Rela\ia aproxima t a
- la rea lizarea ros turilor se ven'f, ca- cont� . wtatea
. sup raf etelor d e
sageata este
urmatoarea :
rulare active ale celor doua yc: 1·ne care se sudeaza · 2
A A a
. . - ecartamentul se ex ecuta ,n�adrandu-' se m abaterile limita 'R= 125 -f-
i ndicate la capitolul 3 • 14• din prezentele m.stru.ctiuni·
A
- 1 a J•oan tele ce se ecliseaza prov,zonu pana' la sudarea rostului, unde:
eclisele se p rind cu dou a buloane · . . R = raza curb ei in m;
corzii 'in m ;
- la joan tele ecl isate �ecanic , echsele t rebu1 e stranse de a = lungim ea
f = marim ge\ii in mm. r pentru a obtine
osita p e $antl e
ea sa
supraf ata $i n�i:� aju torul a 4 bu loane;
.A · l ti e poate fi fol
- echsanle electrice intre in �J 1 mtre ca- , s� f�c de regula l a A cea sta re a
a razei. geata est e :
1�0,0 m in terval in tre ele sau acol� u e est� nev o,e $1 se realize aza valoarea aproxim ativa za, Iungimea corzii $i sa
l ti d l g atura intre ra
pnn sudarea unor conduc toare multifl1 are di n cupru cu resp ectarea R e a a e e

prevederilor din STAS a33_72.


. 2
.. _ . f = R - .f.2.-( � )
- la ex ecutarea suprastruct�:' �a�. de rulare in c� rbe la caile de
rul a�e ex ecutat e cu $ina cu canal s � m� de cale ferata, trebuie sa se
reahzeze sup ralargirea ecartamentulu, pnn dep lasarea $inei interioare
45
44
Formula este val
se alege fn functie abila ent�u curbel� .
de marimea �aze,, c,rculare. Lungimea
respectandu-se rela . corzii 4.33. La executia caii avand :;;ina cu canal, pe strat de piatra
a fia sparta cu traverse, se pr ocedeaza astfel:
. _ . �0.14R
Saget1/e se mascar - aducerea traverselor :;;i dispunerea l or la intervalele stabilite
.
:;,1ne1 din 2m fn 2m. a fn puncte/e s.tuate
i p e fata laterala act
iva a prin pr oiect;
. 4.30. La execu -a9ezarea placutelor de cauciuc pe placile suport;
tarea lucrari
ma tenale �are se p lor de sup rastructura
o t f o l osi sunt : principa/ele -aducerea 9inelor 9i a9ezarea lor pe placile sup ort;
-:;;! n a cu canal tip -marcarea cu creta, pe i nima 9inelor, a diagramei traverselor;
Tv-60, tip Tv-6 5 RI-
-:;;ina de ca/e ferata t 59:;;,. Rl -60;
ip 40 4 98 STAS -mi9carea traverselor la diagrama;
- material marunt 2954-80;
de cate' ferat·a- pent - montarea cle9tilor 9i a elementelor de fixare, cu asigurarea
2952/1, 2, 3 - 92; ru :;;ina tip 40, 4 98,
STAS largimii nomina/e a caii;
-eclise pentru :;;ina . -verificarea elementelor geometrice :;;i corectarea lor 1n cazu I fn
cu canal
-antretoaze· ' care este necesar;
-cle:;;ti; ' -sudura alumin otermica a :;;inelor .
-p ac� de ofe/ sub 4.34. La realizarea caii de rulare fn curba 1n situatiile prezentate
: talpa :;;inei cu canal.
s t / a :;,inei cu c� ; la pct. 4.3 2 :;;i pct.4. 3 3, fn plus fata de operatiile prevazu te la realizarea
� �u���i� ��t��� : � z nal
caii in aliniament, se va acorda atentie m ontarii :;;inelor curbate fn
xag onat, M24x 6 , SR
cu piulite hexag onale
M24 SR P ISO 4016-94· o ISO 4016-94 prealabil i;,i verificarii p ozitiei 1n plan a acestora.
·
ttrf oane tip 8 2 <l> 24x 4.35. La execu tia caii de tramvai, cu 9ina 95/80, 1n dale de beton
� 150, STAS 794-90.
.31. Pentru asigu . - .. armat precomprimat, se va tine seama de urmat oarele precizari:
canal, la inima :;;inei rar ea stab'th�at 11. �avelelor langa
se monteaz- la ext :;;ina cu - dalele din beton armat prec omprimat 9i 9ina 95/80 vor ti
executate conform eri or :;;11n terio r,
placute din beton
plan:;,ei nr. 19� receptionate la unitatile turniz oare 9i nu v or ti trimise pe 9antier decat
4.32. Exe cutarea caii
de piatra sparta, fara t ava d .na- c canal acelea care corespund conditiilor impuse fn procesul verbal de
i fn carosabi/, pe strat
raverse nece:;/ rm � omo l o gare al pr odusului;
- a$ezarea $ine/or ar el e operatiuni:
- -a ce urmea!t a ft��u -la pozarea dalelor se va urmari continuitatea 1n plan vertical la
to
ele f�ra deranja suprafata dat e aluminotermic fn tre
de rezemare a :;;in nivelul jgheabului de tabla (pro filul omega) 9i la linia interioara a
date 1n pr oie ct; elor conform tehno/og
iei acestuia;
-repartizarea mat - 9inele se vor suda pe tronsoane /ungi inainte de a ti intr oduse
erialului marunt de
- montarea antret cate·,
oaze1 or (pla
n:;,a nr. 19) $1· pu in jgheabul de tabla (pr ofilul omega);
ecartament,· nerea la - 9ina 95/80 se va m onta pe amplasament astfel fncat
-str��gerea antret racordarea existenta la partea ei superioara (realizata cu raza de 5 mm)
oazel o r;
- v�nf1carea p oziti sa fie spre axul caii;
aducere e, pe amp ei :;;inelor f ta- de
/asamentu/ definitiv� axul ca11 -·· pr oiect
� ate $i -da/ele se a9eaza in cale cu macarale, la cotele din pr oiect, pe
ex��utarea sudurii un strat de 4 cm mixtura asfaltica a9ezata la cota cu ajutoru/ unui
aluminotermice .
venf1carea element . ' . repartizor mecanic. Mixtura asfaltica trebuie sa fndeplineasca conditiile
,n care este necesa elor geometnce $1 corectarea tor fn
-

r; cazul de temperatura, comp ozitie prevazute in caietu/ de sarcini;


A

- inchiderea spafi .
ului din r .
e f,re :;;1 din . tre cai - rostul intre dale va fi de maximum 2-3 cm, iar aco/o unde se
ele mente prefabri cu p avele cu
cate din beton arm executa eclisarile electrice intre fire :;;i cai sau aco/o unde se executa
t

prevederilor din pro at, beton ast altic


iect. etc., conf�rm centre de fntoarcere a curentului, acest rost va fi de 8 cm;
- se recomanda ca jgheabul de tabla (profilul omega) sa fie
pr otejat fmp otriva ruginirii prin vopsirea lui pe conturul interi or unde se
46
47
de dilata\i e;
monteaza �ina; - realizarea rosturilor
- polizarea sudurilor se face cu polizoare portabile astfel incat • eclisarea �inelor; . . . _elor' a diagramei traverselor;
rea ( u ret a), pe irnma i;;m
sa fie asigurata con tinuitatea suprafefelor de rulare �i continuitatea - marca c c
or la diagrama;
suprafetelor laterale active ale celor doua �ine; - mi�carea traversel
_ riparea provizorie; ;
- verificarea continuitafii suprafefelor de rulare �i a fefelor telor de fix�re a �melor
laterale active, in zona rostului sudat se efectueaza cu ajutorul riglei - montarea elemen
prima faza;
metalice de 1,0 m lungime: abaterea admisa dupa polizare este de - punerea la cota, in
c de lucru;
± 0,5 mm, cu rigla metalica a�ezata cu mijlocul ei in dreptul rostului
��: �:� �=� ��i pentru buraj in zona
sudat; � ::;:
- la montaj nu se vor admite �ine torsionate sau curbate; _ balastarea liniilor; . _.
elor;
- introducerea elementelor de cauciuc pentru fixarea �inei se va _ b urajul I al travers ?ef1
. . va,_
rnt1
faza
fa ce prin procedee mecanice, conform caietelor de sarcini. - punerea la cota, in r'
def ini tiv a a t1rfoan elo
Sudarea tronsoanelor de i;;ina intre ele dupa i ntroducerea in - strangerea
jgheabul de tabla (profilul omega) se va fa ce cu electrozi conform _ riparea definitiva; . or' dupa scurgerea tonajului de
la cap a � m e1
- sudarea c a p
tehnologiei prevazute in proiect.
4.36. La executarea ca.ii de rulare cu i;;ina de cale ferata tip 498 stabilizare; selor,
pe platforma proprie se vor avea in vedere urmatoarele: _ burajul II al tra ver
al t�a ver selor; ase.
- infrastructura i;;i suprastructura sunt similare cu cele de la liniile - burajul Ill Ain d:Pozit al materialelor ram
a � 1 tran spo �u I opera�a de
t - strangere cuta in plus i;;i
de cale ferata i;;i se vor executa dupa normele tehnice, stasurile, �i
de rula re i n curba se exe
instructiile in vigoare la calea ferata ; La poza caii
electrica a
- pentru lungimi mai mari de linie se recomanda aducerea pe curb are a �i nei .
.
i;;1 1 or se
_ asigura prin metoda
�antier a tronsoanelor de �ina gata confecfionate in unitafile 4.38. Continu � ita ea r n� _ A ca p ete s au prin metoda
. c:1 p res1 un11 in
specializate �i recepfionate la locul de producfie; top.1ru. ·nt I ermediare y
ie sa
- in cazul utilizarii �inelor semibune (partial uzate) se va urmari aluminotermica . A axe le ceI or doua cai
de rulare , n u trebu
e +1 o mm '
4·39. Oistan\ a int re . .
ca ai;;ezarea lor cap la cap s a se fa ca astfel ca sa nu rezulte denivelari in
ede nle
· pro1e · ctului cu ma1 mult d de bitum
plan orizo ntal sau vertical; difere fa\ a de prev
vop s1
.
1
A 0
' d obligatoriu cu o solu\ie
4.40. $ina se v� ra p ar\ii
- se recomanda ca sudarea joantelor sa se faca imediat dupa rt1e de ... 5 ��o, Pe toate parfile, Tn ata
po
scurgerea tonajului de stabilizare; cu benzina Tn pro
- burajul la traversele de beton armat precomprimat se va face superioare.
numai cu mijloa ce mecanizate; . a apa ratelor de cale onteaza conform
- la curbe cu raza sub 200,0 m se monteaza contra�ine care se Trasarea ,;1 montare aseaz a i;;i m
cale se ampI
4•41 • Aparatele de. A v1go terata.
ai;;eaza mai sus decat �ina cu 10-15 mm, iar largimea jgheabului format nlor m · are la calea e
intre �ina i;;i contra�ina va ti conform proiectului. SR 133 5 3/ 6-1 99 7 �i sta su
pe te � n a par ate
lor de cale se va fac
Trasarea �i m o ta rea lor in
n
� estora �i de pozi\ia
Contrai;;inele trebuie sa fie montate pe placi suport.
am a d e elem ent ele geome nee a�e ac
4.37. La execufia ca.ii de rulare de tramvai cu �ina de cale ferata \inand se _ A �·. a
tip 498 ai;;ezata pe traverse, se vor avea in vedere urmatoarele operafii: planul de situa\1e. . r trasare� . montarea firelor de cale cat
In c azul depounlo materializa
- trasarea pe platforma liniei a pozifiei cupoanelor de �ina; va fa e nu ma �· up - ce topometrul va a�ie �i
aparatelor de cale se telor geome �nee . �n torm planurilor de situ
c
- manevrarea �inelor pe traverse cu ajutorul cle�tilor;
men
- a�ezarea pe pozifie a i;;inelor; pe teren pozi�a ele
(scara 1:100).
- repartizarea materialului ma.runt de cale; detaliilor de execu\ie
49
48
Fiecare aparat de ca
unitafilor de produc le trebuie montat fn p
realabil fn a teli -pavelele se a$eaza cu latura mare perpendicular pe $ina de
tie, unde este verific erele
vigoare $i numai dupa a t conform no
ac eas ta este d r mativelor fn tramvai.
cale. us pe $antier spre a 4 45 Pentru ca apele meteon. ce sa nu patru nda la infrastructu�a
fi montat fn
Aparate le de cale p . .
entru cai d e rul
ca_11 de r�la;e • rosturile dintre pavele vor f'I umplute cu un mastic
vor monta pe traverse are cu circula fi
de lemn e intensa se bitum inos.
Se recomanda am . Se recom�n�a_ �a_ e faca la eel putin 30 zile dupa_ ��rea ·1n
aliniame nt fn
plasarea schimbato . .
palier sau fn declivitat arelor de ca circulatie a fmb racammt11 r� t1er � � 1 co orta urmatoarele operat11:
e de eel mul t 0,2
le fn ! ��
in vederea fmbunat
afirii vitezei de cir
5%. - prepararea mast1culu1, in_ m oare dupa urmatoarea reteta_..
schimbatoarele de
cale sa se prevada culafie, se recomanda ca .
_ bitum de drumu n de tip D - O • 490t·
automata, a ma
cazelor aco/o unde i cu aparate de ma
nevra - cauciuc pudreta- 1001co - 0,049t',.
ntensitatea traficu
lui o cere . .
_ de$eun texfl, e - 0 024t,.
Execufia imbricami _ filer de calcar _ 1,'ooot·
nfiJ
4.42. fmbracamintile r or rutiere • curatirea rostun·ior pavajelor cu scoabe,. '
se vor executa num utiere din zona ca.ii d . - suflar:a cu aer com nm .
e r ulare la tra
circulat eel pufin 24
ai dupa ce pe
noua c ale d e
rulare d e tra
mvai e
� �t a rosturilor pavajelor ;
ore cu intensitatea pr mva; s-a - f ndepartarea cu �ena sipului scos din rosturi;
fn acest interval se oiectata. :
pot pune fn eviden - amorsarea pavaJelor c bitum dizolv at fn benzina;
treb uie reme .
diate pana la fncepere
a lucrarii.
ta une/e defecte . ce - um plerea rosturilor cu mastic b1�um.m�s:.
fmbracaminfile ruti . _ a�ternerea unu,· strat de protect1e de rns,p.
ere se pot e .
sisteme rutiere. Ele xecuta din pavele
se pot executa pe f sau alte 4 ·46 • La fmbracamintile rut,ere se vor d.a pantele prevazute m
linie, sau p artial fntre ntreaga supra
dalele de be ton armat fata ocupata de profilul transv ersal conform pro,· ectului de execut1e .
existent al straz;; pe po precomprimat $i ca
ftiunea desfacuta fn ti rosabilul
4.43. Pentru asigurare m pul executiei. . ca1
Execuf1a -·i de rulare de tramva1. fara
- - baI ast cu ,ini de cale
a stabilitafjj p
canal, la inima $inei avelelor d e la
nga $ina cu ferati tip 498 'i traverse dm . beton bibloc 2 81
se monteaza la exter . -
4.44. Pavajul din pav io r $i interior placufe de bet
ele no rmale on . 4.47. Ca/ea de rul are de tr�mva., fara balast, e xecutata cu l?m a
conform STAS 697 sau abnorme se e de cale ferata tip 498 $i traverse di n b eton 28 n este aratata fn plan$a
8-95, dupa urmatoare xecuta
- a$ternerea $i niv a te hnolog ie :
elarea unui s nr . 15 $i plan$a nr . 23.
grosime, stropit cu apa; tra t d e nisip p
ilonat de 3-5 cm 4.48. La reallz . area acestei solutii se parcurg urmatoarele
- a$ternerea unui al etap e :
doilea strat de nisip
- sortarea pavelor afanat;
dup a dimensiu ni $i a$ez - realizarea cuve., dt�. beton a rmat a caii de rulare ; •
langa alta, fixandu-se area lor pe nisip
- realizarea panou nlor de ? �Ie (�ine prinse de traverse), avand
prin batere cu ciocan una
- baterea pe usc ul;
a t cu maiul traverse le rezemate pe pl aca cuv e, d ,n beton armat a caii de rul are ;
denivelari; �i corectarea ev .. -•
entualelor - aducerea panoun.1 or •m pozi• tia lor defirnttv a m spat1·1 u,.
- fmpra.$tierea nisip - legarea $inelor panourilor ,n!r� ele '.
cu peria fn rosturi, con ului p e sup rafafa p av
ajului �i fm pin
comitent cu stropire gerea lui - turnarea bet onului de monoht1zare,
c u pa;
- baterea cu maiul p . ante la calea sudata- .
a a
ana la refuz, aducan - trecerea de la calea cu Jo
definitiv, cu rosturi de e d supraf afa la profil D aca proiectul �r:vede armarea betonului de monolitizare,
el mult 1O mm ; ul
- rectificarea denivelar atunci, armatura respect ,v a v a ft. am pI asata pe pozitie fnaintea monta ru
- ..
ilor prin refacerea por
- a$ternerea un ui fiunilor denivelate ; panourilor. • •
compresor, concomite strat de nisip $i
nt cu stropirea cu apa; cilindrarea cu
ruloul Solutia se utilizea za_ atat 1 azul caii de rul are fn zona podunlor,
� ?a separa_ ru.. complete a zonei caii de
so ca·t vc::i pe drumu rile pub/ice cu cond1f1
.
51
un gau rirea
$inei. i de monolitizare
rulare de restul circula tie i generale. care nu p resup rea turnarii betonulu
- . 4.48.4.inainte d incepe
e
le respective
_c u�a din beton armat pentru ca lea de rulare , formata din placa ons emneaza
'in procesele verba
de baza $1 d oi peret, i latera1·1, se a$ eaza - e "".c:a � de rotectie a se ve rifica
$i se c
o zitie i pa no
urilor $i atunci cand
. . p p p r v erificarea p nolitizare.
rezultatele p rivi toa e la
aturii betonului de mo
h1 dr o1zolatiei in caz ul podurilor sau, pe strat de p 1 atra spa rta, 1n afara arii pozi� ei arm
exista, rezulta
t e v e r ific
nscrierea in abaterile
esare pentru 'i
el
zonei podurilor. ta or ectii le nec
Daca este ca zul se c c
incadrarea in profilul stradal' presup une �a in tre partea aza
. . stabilite. are se realiz e
s �perioara a peretilor late rali ai cuve i $1 rnvelul carosa b 1lului sa ex is te o i de monolitiz
rii be tonulu
Cu oc azi t u rn a rii pelo r
ecesare conduc
a e a
d 1fere nta de nivel de 30 cm,·"m acest fel este. imp ·ied 1'cata patrunderea
- - e 'i n proiect n
r l r vaz ut
. pantele transv e sa e p e
au toveh 1cule lor in zona ca.ii de ru1are a tramva i ului
. din preci pitatii
in afara zonei ca.ii. nte la calea fara joa
nt e.
�.48.1. �ealiza�ea cuvei ca.ii de rulare-pre.�uPune. la calea cu joa \ii $i
T estarea calita
de
4.48.5. rece rea
etin pentru at
execut1a cofraJelor $i mon tarea armatun l�r, conform p lanurilor vizi onate cu bul n u de
$inele sun t a ro
defecte in r e sa
uie sa aiba
p te
de armare (cupr inse in pro iect) C casele � e a �matura sunt d in OB 37'
ifi r . $i nele nu treb
marca de ide ca e
<I> 1 O mm pen tru borduri $i d iaf ;ag:e le long�tudtnale $i t�a.nsversale, ca
nt
te.
te sau tors io na
sa f ie deforma defectoscop ul
$i pen tru plasele tip Buzau 10/1o m'!1·. �!�s1mea fundat1e1 variaza intre suprafata ori contr oleaz a cu
fi s u date $ ine le se
Inainte de a
rare.
17,50 cm $i 30, 00 cm' func ie d pos1�1f �aJ1le local�, difera insa sistemul
r cele ga sit e de
fecte se scot din luc renta de
de monolitizare, car e core�p un�e cu m altimea de mcastrare a gaf O$U f ui u ltr a s onic , i a
r cupoanelo r
de na a caror dife
$i
Se inter z ic e sud a ea
blochetilor;
m este mai ma
re de 2 mm. videnta a $inelor
in alti cme asca o e
obligat sa into
e
-turnar� a $i vibrarea betonului. _.. t trebuie
Executa ntu l es e
$ina introdusa in cale
" La reahz area c uvei d in beton ar,:nat a can de rulare, ina intea ta ef ic iarului. Orice o lui.
.. . car e ap oi va fi p
reda ben
t de lungimea
cup nu
mcepern turnarii betonului se f e v nf1c�rea topografica a pozitiei l f ri catie , indiferen in stare
t
fie comp lete , sa fie
b
�� . � sa aib a insc
rise da e e de a
cofraje lor $i ve rificarea arm atu m mdu se procesele ver bale
- in rilor trebuie sa
�� ��;� Elemen tel e p r de
re va i l l n rol l l a eformatii. e re
fecte $i f ara d
zute n anu de co t a u
e nt de strang
p p
bu na , a r a d e
e cu u n m om
se vor strang
f
C on trolul calitatii lucrarilor se va face cu respect area l v rt l 'i l e a
ea
ligatia ca dupa fixar
ica e
Buf oane e e n ca
p re v ede rilor normativului C140-86 $ .1 a standarde lor 1n vigoare . N . Ex ecu tantul are ob r
finala de 4-6 da
nelo
de strangere a b
m uloa
4.48 .2. Reahz . area anour1·1or de caIe resu une. · entele f inale
ic m n l
$inelor sa veri gerilor la c ate u
p
. p p f e mo bu on
- amplasarea pe poz itiile cn:e � traversel�r placat e $i
ficarea se face
prin m asurarea stran verse.
rti l .V i ru un gr up de patru tra
avand cutiile de cauc iuc (galo$ii ) le �;�� ve er
dat a altul p ent
ca e
1och_e t1; i r
la fiecare trave rsa, a intr-un proces
de f eca e
- �ezarea p lacutelor de c ;uciuc ;:��a:=:�po rt, a rat rHor se consem neaz
R ezultatul m su o
-a$ezarea $inelor pe placufele de cauci uc·' insa
.
- montarea elementelor pentru reahzarea prinderii $ine lor de verba l.
elo r se poate face
manual sau mecanic
Strangerea b u loa n
mometrica.
traverse. e cu c h eie dina
entelor se fac se st range $i
mas r e tija filet ata,
mom
ndere se ung e p
ura ea
P entru portiunile de linie · tu te 1 n �u!be �u raza de 300,0 m sau p r pri nge la
Orice $urub ta, dupa care se stra
t u
� en
mai mica, este obligatorie curbar:� p ealab Ila a $tne lor. . cursa axi m a eel putin o d a
.. . . . " se slabe$te la
m
pentru aducerea panourilor 1n oz1t1.a lor def1rn t 1v-a m spatiu $ i
l . escri s. elor de $ina cu
t l pr dar ea cupoan
1 eaza prin su
m en u
pe ntru mentinerea pa nourilor n aceas a po z1t1e se folosesc dispozitiv e
mo
s r ea \iz
.. $inele suda te e
conditii:
coresp unzatoare' num1·te de ca Iare · cu aceste d'ispo z1t1ve panour ile sunt urmatoarelor
. . rea si multan a a suda este de
me ntmute pe p oz itie pana la intar ir�a betonulu1 de monolitizare resp ecta
i ima a cup oan e lor de $ina ce se pot
. - t-a cu · -lungimea m n
4·48·3 · Legarea $1nelor intre ele poate f1· facu eclise
e eel
-
gaunte
.
, folosindu-se pentru ec1.1sare numai gau
.
- n 1e extreme ale 4,0 ; m
i r ea cordonulu
i de sudura se va fac
. . .. -debavura rea $i p o l za
ace ste1a ; deasemenea se pot fo los1 dis ' poz1t1ve speciale de eclisare
53
52
nivelu l f undatie
i,
orm TA 833 -72 montat e neizolat la
putin p e fata de rulare �i p e fetele laterale ale ciupercii �inei; multifilar c onf � �
m distanta intre e le.
- fnainte de sudarea cupoanelor de �ina desfacute din eclise din amplasarea le
gatunlo�fn�d la1�0' ,0 ctata �i cea existen '.
ta
g t nlor d1 t�e linia p roie b un
etapa p rovizorie se fnlatura. portiunea de �ina. ga urita. prin taiere In c z l l � l?i � r
. l?'. mecarnca se face cu eclise metalice .
u e a u u u
- p
a
l ctnc din c
mecanica.. continui tat e -
u I egatur·, ele
ctrice long. i tudinale
ru
t c
a u
ubl
e
d
a e
Abaterea maxima admisibila. dupa. polizare este de ± 0,5 mm de mare re�·1s t ta
1 -
l?m a.
AS833•72,p e fiec are
a e

a conform ST
en
ma.surata. cu o rigla metalica. de 1, 0 m a� ezata. cu mijlocul fn dreptul ava nd sect1une
asurat�ri t0 ogr afic e
sudurii. 4.50. Tolerante la � AS 902 4/2·75, astfel:
1lesc con orm �T

st b
#

l s
#

M etoda de sudare folosita p entru asamblarea �inelor lungi Tolera t e e a

La ridicari topo:
n e
sudate este m etoda electrica. a topi rii intermediare �i p resiunii fn capete. unghi de panta
m ai mic
dis t nt (D) p e t ronsoane cu
Toate sudu rile se controleaza cu defectoscopul ultrasonic, iar - pent ru a e

cele ga.site cu defecte se refac. decat3\ D=i nfe tri;


=0,003-{o (m), unde
n hiu ri orizo ntal
r e
;
marul directiilor m asur ate
;;:��� m. unde n=
Temperaturile de fixare a �nelor caii fara joante
Temperatura de montare a �inelor va corespunde unei fixa.ri
nu

definiti ve �i va fi fn interval ul 17-27 °C, iar notiun ea de temp eratura. se • p ent ru nivelment: traseului de nivelment i
d e L =1 ung•1me a
n

ref era. l a temperatura mas urata fn �ina.. T = ±20 {L (m m)' un

Se impune ca fixarea celor doua �ine sud ate montat e p e km.


bloch eli comuni sa se faca simultan, p entru a obtine aceea�i La trasari:
,04 m;
temperatura de fixare pentru ambele �ine. _ pentru distante T=0
Executantul raspunde de stabilirea corecta a temperaturii de - p entru cote T=±1 de rulare de tramvai
cu specific
tel l x C�-
c t1 a can _ ..
fixare �i va fntocmi o evidenta cu aceste temp eraturi. Toleran e e u
ti sunt:
e a

p tr �i na CF pe bloch e _ -turate ± 1 mm cu excep\ia zonelor


in
l l
4.49. Elemente pentru continuitatea electrica
- diferenta i t l?m
u
$ina sudata impreuna cu cabluril e negative reprezinta ci rcuitul
en
n re e e a a

de fntoa rcere al curentului electric in su bstatie . ca r exis ta suprainaltari; i rii ±1 mm fata


de p roiect;
supra m a-ita
P entru a preintampina scurgerea necontrol ata a curentului - toleranta la trasarea
e

r ± 3 0 mm;
_ interaxul traverselo
A

electric spre in stalaliil e edilitare metalice fngropate, se asigura o mm.


averselor ± 10
continuitate electrica galvanica a armaturii metalice din fundatia de - diferenta la ech er a tr
beton a liniei. Continuitat ea se asigura prin sudarea barelor metalice
longitudin ale �i transversale iar din loc in loc se scot prize m etalice pana Receptia lucrarilor ... . mvai va ti facuta
lor p�ntru r�ma de. tra
la nivelul betonului de monolitizare din bare OL300 x 10 mm. 4.51. Receptia lucrari do a etape.
Prizele p ermit controlarea rezistentei electrice a p anourilor de res ecta.n d HG
nr. 273 /14.06.1994, �n_ �
nlor , .
plasa sudata �i totodata, masurarea potentialelor intre armatura �i P _ tia la terminarea lucra ant1e .
rarea �� ade1 de gar
rio
diverse constructii metalice ingropate aflate in apropierea liniei de - �:�:�tia finala la expi
ueaza
tramvai. 4.52. Receptia se efect :
La poduri se p revede montarea unor diode redresoare intre - in cazul liniilo o (_ �a,:nva1 ;
d e
liniilor existente de tra
mvai
• in caz ul intervent11l�r in tim� � ���aratii capit ale, consoli dari,
r n

prizel e scoase din fundatie �i �ina de tramvai care sa p ermita


a u

baza de . pro 1ec (


intoarc erea eventualilor curenti electrici din armatura fundatiei fn �in a. care se efectueaza pe _
xtinden: etc.).
(invers nefiind posibil), p e baza unor proiecte de p rotectie c atodica. modificari, moderniza�i, e nar ea lucrarilor
l?i receptia finala la
Pentru egalizarea potentialelor electrice intre ce le 4 fire ale ca.ii 4.53. R ecept 1a la t ermi .
e s e pot face.
adei de garanti
de rulare la tramvai se prevad punti de legatura realizat e din cablu expirarea p erio
55
54
co ntr aacul
cor�spunzator
r- "2 s int
• r� acul activ �i
_ spa\.1ulu. ulu1 ;
·n dreptul vartutui ac
1 a a
- pentru obiectul fn totalitate, reprez entat de linia respectiva de
ca r nu tr ebui e sa de_P�l?�a
sca 1
rut ant r ci rcul a cu v1t. eza
tramvai; e
ma ;'�n ·,�1 ui ca e
- mersului lm 1l?t1t a
e a
- p entru paf"li ale liniei de tramvai (paf"li independent e 9i care pot
fi utilizate sep arat), precum: un aparat de cale; una dintre cail e de rulare maxima; . 1or de cir cutatie.
- plantarii ind1catoare _ . de rulare de tramvai se vor face
apaf"linand liniei de tramvai duble ; un tronson de linie simpla de tr amvai ep\.1�. c .

=
4.56. Cu ocazia rec ondilii normale de
1 an
.
etc.). . e proba cu trenun funct1ona• nd fn c
4.54. Pentru linia de tramvai 9i pentru partile componente ale parcursun d
circula\ie.
acestei a (paf"li independente 9i car e pot ti exptoa tate separat) perioada
de garantie este de 1 an. ��ncii
Teh ni ca sec uriti\ii mvai se va tine sea
ma
4.55. Cu ocazia recepfiilor, comisiile de receptie vor acorda r 1lo r e ru!are de tra
d_
4.57. La exe cut a ea ca
ecuritalii mun
cii:
e d tehnica s
a tentie deos ebita urmatoarelor aspect e : ato ar elor n ormat,�. ta\ile de
- existentei proceselor verbale de admitere a fazelor de p reved e rite urm
de p rot ect1e muncii pentru activi
1 · Norme uni ce
determinante, stabilit e prin proiect; . .CP . .- ed 1981·
gospod arie comuna1- a - CP
ro t� c� e a muncii
p entru constru1·rea ,
- examinarii fi9elor de masuratori, completate pe p arcursul No rm d p
Cap. 4.1. - e e
executi ei sau fnto cmite cu ocazia receptiei, masuratori privind
elementele dimensionale 9i de stare, cara cteristice caii de rulare (poziti a
fntretin ea l?i re;�z: �:\· area rosturilor p avajutui.
er
Cap. 4. t n
fn plan a firetor de 9ina, prin masurarea sagetilor; pozitia la nivel a firelor ul ux1..h are. .. ed . 1995, Ministerul
Cap. 5- Vehic a e
rot
.
ec\1� a � �cn
de 9ina; targimea caii; targimea 9i adancimea jghiaburilor; pozitia n r l d p _ �
2 · Norme g e e a e e
traverselor fn aliniam ent 9i curba; pozitia antretoa zetor; dimensiunile ti . Soc·�ale ' Ministerul Sanatatn · atun·tor ta
-
Muncii Pro
l?i t e1 ecutar ea sap
n Muncii l a ex
e c
prism ei de balast, fn cazul liniilor pe culoar de circutatie exclusiva; gradut hrn S un a+"
·t- t
Cap. IX _Te ca ec
_ 1
de strangere a prinderilor, cand este cazut; planeit atea fmbracamintilor .
suprafa a sotutui.
, . ar�a p ersonalului p e locuri de munca 9
ruti e re , c and e st e ca zut; tra ta rea rosturilor exist ent e fntr e p rt,z
Cap. XX • R e a
fmbracamintile rutiere 9i reperele metalice din atcatuirea caii de rulare, \ie a muncn. muncii fn transportun
etc.).
instruct l de protec
aju
m nt I e d e prot ec\ia
3. Norme de part e a
5, 12, 16,
c . - 1969 - cap. 1, 4,
a
-marimii sag etii elastice, la trecerea vagonului, trasarea t b orat d MT . T
.
ne, e
auto, navale l?i aerie
e a
etastica nu tr ebuie sa fie m ai m are de 1 mm, atat fn cuprinsul apara telor .
23, 27' 28 , 34 . . Norme Oepartament ate de prot ec\1e a
de cat e cat 9i fn afara lor; 19 85 l?'
4. Le gea nr. 5/
- continuitatii firelor de 9ina fn dreptul sudurilor 9i fn dreptul 968. .,,
joantelor mecanice (atat pe suprafata de rulare, cat 9i p e fetele laterate muncii R nr.1-1111
CF
active);
- suduritor et ementetor de asigurare a trecerii curentutui
electric;
- nedepa9irii abaterilor la marimea raz ei fata de prevederite
proiectului, cu eel mult 1,0 m, pentru razele pana la 30,0 m inclusiv, cu
eel mult 1,50 m la raze de la 30,0 m la 50,0 m 9i cu eel mult 5,0 m pentru
raze p este 50,0 m;
- diferentei de nivet fntre supra fata de rulare a contra9inei fata
de pta nul de rulare care nu trebuie sa depa9easca 1 o mm;
- pozitiei punctelor geometrice ale aparatelor de cal e prevazute
fn planurile de situatie; 57
56
ANEXA 1
LISTA
Legilor, Standardelor, Hotararilor de Guvern, actelor normative
ti reglementarilor in vigoare, mentionate sau avute in vedere
in cuprinsul ghidului
1. Legea nr. 37f75 Privind sistematizarea, proiectarea�i realizarea arterelor de circulatie
in localita�le urbane�i rurale;
2. Legea nr. 13f74 Legea drumurilor;
3. Legea nr. 43f75 Pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea �i
modernizarea drumurilor;
4. Legea nr. 137/95 Privind prote�a mediuluiinconjurator:
5. Ordinul nr. 34f75 Norme republicane de protectia muncii
�i nr. 60f75 Norme departamentale de protectia muncii iii transporturi auto, navale �i
aeriene, elaboratde M.T.Tc. in anul 1979;
6. Decret 290/1977 Norme generale de protec�e impotriva incendiilor la proiectarea �i
realizarea constructiilor�i instala�ilor;
7. Ordinul M.F. Norme metodologice privind investitiile ce se finanteaza nr. 32/ISO 1/1993
potrivit legii de Buget privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor �i adjudecarea
lucrarilor publice;
8. HG nr. 925 Hotararea pentru aprobarea Regulamentelor de verificare 20.Xl.1995 �i
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execu�ei lucriirilor�i a constructiilor;
9. Legea Protec�ei mediului nr. 137/29.12.1995;
10. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executiei constructiilor;
11. HG nr. 51/5.02.1996, privind aprobarea Regulamentului de recep�e a lucrarilor de
montaj utilaje, echipamente, instala�i tehnologice �i a punerii in fun�une a capacitatilor
de productie;
12. Legea nr. 10/10.01.1995, privind calitatea in constructii;
13. lnstructiuni tehnice pentru proiectarea �i executarea construc�ilor fundate pe
pam!nturi cu umpluturi�i construc�i (PUCM) indicativ P 70-79 publicatin 8.C. 4/1979.
14. Normativ privind proiectarea �i executarea constructiilor fundate pe terenuri slabe
indicativ P7-92 publicatin 8.C. nr. 2/1993;
15. Regulamentul de exploatare tehnica a tramvaielor intocmit de I.S.L.G.C. Bucuresti �i
aprobat de C.P.C.P. cu Ordinul nr. 92f7�;
16. Normativ departamental privind eicecutarea mecanizata a teresamentelor de cale
ferata. lndicativ CD 125-87 aprobat prin MTTC nr. 2024/21.12.1987, publicat in 8.C.
10/1988;
17. Normativ pentru folosirea traverselor din beton precomprimat indicativ CD 27-88
aprobat prinOrdinul M.T.Tc. nr. 331/23.02.1988, publicatin 8.C. nr. 10/1987;
18. Normativ privind executarea mecanizata a terasamentelor de drumuri - C 182-87
publicatin 8.C. 6/1987;
19. Normativ pentru executareaimbracamintilor din beton de ciment la drumuri • C 22-92,
publicatin 8.C. nr. 5-6/1994;
20. Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de construc�i �i a instala�ilor
aferente indicativ C 16-84, publicatin 8.C. nr. 6/1985�i 7/1986;
21. P.roiect tip T 3121 - DE - I.S.L.G.C./86 - Sisteme rutiere tip rigide�i suple pentru strazi;
22. lnstructiuni PD 177(76 pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide �i nerigide,
Ordinul MTTc 79/10.01, publicatin 8.C. nr. 8/1977;

61
23. STAS 174-83, "L uc
rari de drumuri.
cald. Cond ifi i tehnice g fmbracaminfi bituminoa
enerale d e calita se cilindrate exe
te". cutate la
24. STAS 179-95, "L u 56 STAs 2954-80, "�in
crari de drumuri. Macad v e grele . de cale f erata, tip 40. Di�ensiuni".
25. STAS 183/1-95, "L
ucrari d e drumu
am. Condifii t
ehnice g enerale
de calitate". 57: STAS 3197/1-91, "L�:rari de cale fe a - p · a ca11"
ri. imbracaminp din r �i
cofraje fix e. Condifii te
hnice de calita te". beton de ciment ex e 58. STAS 3197/2-90, "Ca1 ferate norma e. e�!�e geo�etr ice ".
26. STAS 662-89, "l u cutate in . . ..
crari de drumu ri. Agre 59. STAS 3300/1-85, "Taren de fundare. Pr c enerale de calcul".
27. STAS 667-90, "Agr gate nat ura le de balasti ; �i � ..
e gate na tura era". 60. STAS 3300/2-85, "Teren de f undare . a1 1 1 t erenului de fundare in ca:zu l fu nda - ru
g enerale de calitate". le �i piatra prelu crata p
entru dru mu ri.
Condifi i tehnice directe ".
28. STAS 729-89, "lucr ·
ari de drumuri. 61. STAS 3989/1-91, "Cai ferate. Planur i de s1t ua,1 t· e. Semn e convenfion ale pentru
rec e cu susp fmbracaminf i bitumino ·
ensie de bitum
fileri:zat (subif). Condi ase c ili ndrate ,
ex ecutat e la
infrastructur a �i suprastr uct � ca1 - j' · .
29. STAS 794-90, "Of fii tehnice generale de 62. SR ISO 4016-94, "$uru t ur� cu cap hexagonal parfial fi letate . G rad C".
el lami na t la
cald. Ofel rotund p calitate".
Di mensiuni ". entru org ane 63 SR IS04018-94, "$urub un cu cap hexagonal complet file tate.Grad C"
de asamblare.
30. STAS 816-80, "Tub
uri �i piese de canali:zar 64: STAS 4392-84, "Cai ferate n ormf/e }�a ·t e"
31. STAS 833-72, "Tra e din beton simp . � �� R .
cpunea electrica urba lu". 65. STAS 4958-91, "Cai ferate. Pro ' ur m u . eguli de repre:zentare grafica �1 semne
va gabon:zi". na. Prescr ipfii pentru convenpona le".
reducere a cu
renplo r . . . ..
32. STAS 922-89, "Piu 66. STAS 6400-84, "Lucran d e drumun. St raturi de ba:za �i de fu ndafie. Cond1f11 generale
life hexagonale. Clasa
33. STAS 1242/1-89, "T de ex ecuf ie C". de cali tate".
ere n de f undare .
34. STAS 1242/2-83, . Prescripfii generale
"Teren de f undare. de cercetare". 67. STAS 6420-88, "Unelte pneumafe I e Ciocane pneumat ice. Condifii tehnrce g enerale
specifice tras
eelor de cai ferat e, dru Cerc etari geologico-te de cali ta te ".
muri �i autostra:zi". hn ice �i geot ehni ce .
35. STAS 1242/3-87, "T 68. STAS 6978-95, "Lucr a-r, de dru mu ri. P avaje de p iatra nat urala, pavele normale, pav ele
eren de fund are
36. STAS 1242/4-85, . C erc etari prin s
ondaje deschise". abnorm e �i calupuri".
"Tare n de fundare. C . .
pamanturi ". ercetari ge otehn
ice p ri n foraj e
ex ec utate in
69 STAS 7582-91, "Lucran - de caIe fera ta. Terasament e. Prescri pfii de proi ectare �1 de
37. STAS 1242/5-88, ve�ificar e a calitafii".
"Teren de fundare. .
standard in for
aj". C erc etarea t ere
nului p rin p ene trare 70 STAS 8116/1-88, ''Traverse prefabn cate din beton pr ecompri mat. Trav erse pentr u ca -·1
dinamica ·
38. STAS 1242/6-76, ferate norma1e.
"Te ran de fundare. Cer
39. STAS 124217-84, "T cetarea terenului prin 71. STAS 8116/2-88, "Traverse pre 1abricate din baton armat. Tra verse pentru cai ferate
eren de fund ar pen e trare sta tica".
seismice". e. C ercetarea
g eofi:zica a terenului indu striale cu ecartame nt normal".
prin me tOde
40. STAS 124219-76, 72. STAS 8319-87, "Cai ferate norm.ale. A te de cale. Aparat de manevra".
"Teren de f undare. -
radiometr ic e ". Ce rcetarea g eofi:zi ca a t 73 STAS 8591/1-91, "Amplasarea m loca�-I�a�:,, a refelelor edilitare subterane, executate m
er enu/ui prin me
41. STAS 1243-88, "T tOde ·
eren de fu nd sap atura".
are. Clasificare .
42. SR 1244/1-96, "Sig a �i id entificarea
pa manturilor". 74. STAS 9312-87, "Su btrav ersan - de cai ferate �i dru mu ri cu conducte. Pre scr·,ppi de
uranfa circul
clasificarea �i stabilirea c afiei. Treceri la nive/ cu
at e go riei trecerii
ca/ea ferata. Condifii pro,ectare .
te hnice, · . . .
11

43. STAS 1339-79, "l la n i v el".


75 STAS 9348-80, "Ma�1n1 �i utilaje pentru lucran terasr• ere· Comp actor st atic,
ucrari de drum .
fundament ale". uri. Dimensionar
- •

ea s istemelor
rutiere. Principii auto ropulsat, c u rulouri m etalic�. Parametn pn·nci p Ii"
44. STAS 1709/1-90, a
"Acfi unea fenom enului 76 J'r AS 9824/2·75, "Masuraton t erestre. Trasarea e ·teren a liniilor de ca le f erata".
Adanc imea de inghef in de inghef-dezghef la n: STAS 10028/1-88, "Cai �e rat e norm�le. Ap arate � e cale. Schimba tor simplu S49-190-
complexul rutier. Presc lucrari de dru mur i.
45. STAS 1709/2-90,
"Acpu nea fenomenului
ripfii de ca/cu l".
1 . 9Dr. (St.)Af. Conditii tehnrce g enerale..
Prev enirea � i remedi de inghef-de:zghef la 78. STAS 10028/2-88, "Cai terate norm�re. A parate de cale . Schimbator simplu S49-300-
er ea d egrad aril
or din ingh ef-dezghef. lucrari de drumuri.
48. STAS 1709 /3-90,
"Acpunea fenomenului Prescripfii tehnice". 1 . 9D r. (St.)Af. Cond if ii tehnr:e ge�er�le .
Determinarea sensi bili de inghef-de:zghef la 79· $T AS 10144/1-90, "straz,. �r?filun transve�sale Prescr ipfii de proi ectare".
tapi la inghef a p amant lucrari de drumuri. .
49. STAS 2246-89, urilor de fundape. Me tod 80. STAS 10796/2-79 , "Lucran de drumun . c o�struct1ii ane xe •pentru col e ctar ea �'
"Agregate nat urale pe a de determinare". . . . . ,,
cailor ferate". ntru cai fera te. Piatr e v acuarea a pelor, rigole, �antun �' casrun . Prescri pfii de proie ctare �' e xecuh ,.e ·
a spa rta p entr
u ba lastarea . . .
50. STAS 2448-82, "C 81 STAS 10796/3-88, "Lucran de drumun . Constru cfii pentr u colectarea apelor. Drenun
analizar i. Cami
51. STAS 2914-84, "l n e de vi:zitare. Prescripf ·
ucrari de dru
ii de proiectare". de asanare. Prescrip� i de pro':: · tare �'· amp lasare".
calitate". muri. Terasamente. Cond _ ..
i fii t ehnice
generale de 82. STAS 10849-85, "Lucran de caI e f erata. lnfrastructura �i suprastructura ca 11.
52. STAS 2916-87, "L u Terminolog ie".
crari de drumuri �i cai .,,
Prescripfii g enerale de f te. Protejarea talu zuril 83. STAS 11395-80, "$i ne de tramva, .
proiectar e". or �i �anfurilor.
era

53. STAS 2952/1-92, "M .


at eria l marunt 84. STAS 13115/1-92, "Traverse prefabnc�.te din beton armat. Trave rse pentru cai fera te
54. STAS 2952/2-92, "M de cale ferata. Eclise .
at eri l marunt de
pentru �ine gre/e•. inguste. condilii tehnice gen erale de a t
cale ferata. Placi pe ntr � � ��: �
55. STAS 2952/3-92, "M a u � ine grele". 85. STAS 13115/2-92, "Tra��rse pre a n t din beton armat. Traverse pentru ca -·, ferate
at eria l maruntd .
e ca /e ferata. Cl
e�ti pentru � in . inguste. Forme �i dimens1 un1 .
e grele".
. .
62 86. SR 13353-1, "Transport pubhc urban d e cal atori. Calea de rulare a tramva,elor.

63
asificare $i cond.i,fii tehn
;; . ice genera/e".
S� �-33�3-2 Tr ansp
ort public urb n de
es fi1 c-
afa -ton.. Cafea de ANEXA2
:� . �: pnvind..efementefe geometrice�. rulare a tramvaiefor.
. 33 3
!_ � -3 Transport public LEGEA DRUMURILOR (Nr. 13/1974)
Prescr1pf11 pr,vind . n de cafa
urba - . .
infrastructura"· ton. Ca/ea de rulare
89. SR 1335 a tr.amva,eIor.
. . . .· 3-4 "Transport public
prescr1pf i1 pr,vind suprastructu urban de ca-,- aton.. Cafea de rufa - Cap. I I art. 2 Drumuri, in intelesul prezentei legi, sunt caile de
ra"· re a tramva,e .
90. SR 133 . 53_5 "Transpo Ior. comunicatie terestre, altele decat caile ferate, special amenajate pentru
· .
prescnpfi1pr,v)nd . rt pub lic urban de C:.1-
a aton. • Caiea de rufare a tr
91. SR 13353_6 "T
gabarite/e"· amva1. e/or. circulatia vehiculelor �i a pietonilor.
. .. . . ransport public urba
prescnpfi1pnv1nd ap n de ca-1-aton.. Cafea de rufare
arateledeca/e". a tramvaiefor.
9_2. SR 13353-7 "Tra - Cap. II/ art. 7 Din punct de vedere functional drumurile se Tmpart in
nsport public urban de .
�1 metode de verificar c-
ala
-ton. Ca/ea de rufare urmatoarele categorii:
e a cafitafii a tramvaiefor. Reguh.
93.CatafogM.T .Tc
-DLI uprastr · uctura caii cu $ina
94. fnstrucfiaM. T. T�
95. �G nr. 266/1994
31n� ! u norme $i toferanfe
tip 40.
la liniiCF. � b) drumuri publice de interes local
- Hota��;: • pentru aprobarea c
funcfionare a mijfo ace /asificafiei $i duratel
lor fixe. or normaIe de
96. lnstrucfia MTTc. Strazile sunt drumuri publice din interiorul localitatilor.
nr. 341 pentru afcat
jo an te. uirea, intrefinerea $i
supravegherea ca11 ·
- · fara art. 1 o Drumurile publice f�i pastreaza categoria din care tac
parte, considerandu-se fara intrerupere �i in traversarea localitatilor.
Portiunile de drum in traversare servesc ca strazi.

Cap. Ill/ art. 15 Proiectarea, construirea modernizarea, fntretinerea,


exploatarea drumurilor se tac dupa cum urmeaza:
a) ........................... portiunile de autostrazi �i drumuri nationale
1n traversarea perimetrelor construibile ale ora�elor re�edinta de judet �i
municipiilor, sunt Tn sarcina comitetelor executive ale consiliilor
populare ale acestora.

b) Strazile, inclusiv trotuarele, pietele, parcajele, zonele


LINIILOR DE TRAMVAI �i zonele verzi aferente strazilor, de catre
comitetul executiv al consiliului popular al comunei, ora�ului sau
muncipiului, dupa caz.
art. 16 ...................... fn ora�e se pot prevedea platforme pentru
statiile de tramvai �i pe partea carosabila a strazii.

- Cap IV I art.21 a) tonaje - 16 tone pe osia dubla (10 tone pe osia


simpla) maxim
b) gabarite- lungime30ml pentru tramvaie (lungime maxima).
art.25 Amplasarea de constructii �i instalatii sauu crearea de
obstacole de orice tel care fmpiedica desfa�urarea in siguranta a
circulatiei sau dezvoltarea in perspectiva a drumurilor publice,
executarea de lucrari sau exploatari care ar periclita stabilitatea
drumurilor ori ar provoca fnzapezirea sau inundarea acestora, sunt
interzise.
64
65
- Cap. V Autorizari de ..
constr uc+ii
• $1 1n stalaf11. . Am zona drumuril ANEXA 3
art. 26 . ............. or p ublice.
zonele de prote�i�·�le
dr u un·1or pub .
sunt fa$iile de teren sit . hce A,n afara localitafilor,
ua te de o a�
LEGEA Nr. 37/1975
ma rginile exterioare lta a zonei dr um
ale acestei� $1. p$} d: ului, fntre
e a privind sistematizarea, proiectarea ti realizarea arterelor
d�u':1 urilor nation a � a l a 22m de
ale, pana la 20m I� ax, fn cazul
? e a x, m cazul dr umu
de circulatie in localitatile urbane ti rurale
p ana la 18m de ax' fn c nlor judetene ..,�;
az ul drumunIor c
omunale. - Cap. I I art. 1 D ezvoltarea retelei de circ ul atie fn loc alitafi, parte
.... ............. ...... integranta a procesu lui de sistematizare, trebuie sa contribui e l a
. _ art. 2? Pe zona drumulu,· b · est . . fmbunatatirea p ermanenta a condiliilor de viafa $i de munca a
,

o ncarui fel de M1·,· $1. . P.� he e mterz,sa ampl locuitorilor, la cre�terea eficientei �i sigurantei transporturilor, la
constru-• asarea
ex ecutar ea de l
ms tal tn c ·
nu apa.rt1m drumului
ucrari in tra vers . . sau economisirea te ren urilor $i la modernizarea localitatilor.
a e

cazuri excepfionale, p :;�iru":� lu, pnn sap


e b aza
aturi deschise. fn art. 2 Sistem atizarea arterelor de circulatie se fundamenteza
administr eaza dr zat1e1 ehberate de or prin studiul de circulatie al localitatii, c are se intocme$te pentr u o
um ul • A,n zoneIe gan ul care
dr um ' ul ui p ubl',c se pot a
ex ecuta asem . mpl asa sau p erioada de perspectiva de minimum 15 ani $i alte studii de specialitate
enea luc rari ' c
u cond,f,a ca
siguranta circ ulatiei. acestea sa nu $i se aproba, potrivit l egii, odata cu schita de sistematizare a loc alitatii.
afecteze
Pentr u instalarea de . ..
dr um u lui p ubli
ca· f a!e sau !1n 11 de tramvai fn zona
c, se va lua $i acord�I : - Cap. II I art. 1 o Strazile din localitatile urbane au urmatoarele functii $i
art · 29 Execut
1nist er ul u1 de lnterne
caracteristici:
ar ea oricaru i fel . ·
poate face fn zonel e de de cons!�uc�,. $i
protecfie a drumul u, sta . inst alafii noi se a) strazi de categoria I- a - m agistrala, care asigura pr el uarea
acordu l organu
lui care administ - b1hte ,n art. 26, numai cu fl uxurilor majore ale ora$Ul ui, p e directia princip ala de legatura cu
reaza dr umul p ublic.
dr um ul n ational c are tra versea za ora$UI, avand 6 benzi de circul atie,
- Cap. VII I 41 Con incl usiv liniile de tr amvai $i alte mijlo ace de transport in comun (liniile de
ducerea' coord
activitatea de on�rea, controlul $i rasp
· proi ctar e • execut1.e $1 modern · under ea fn tramvai se amplaseaza in limit a parfii c arosabile a strazii, incadrate fn
com,tetelor executive izare a stra- zilor revin numar ul benzilor);
e
ale con sil"I r po
Bucure$ti. Proiectarea �ulare jud�fene $i al mu
exec�tf nicipiului b) strazi de categori a a II- a - de legat ura, c are asigura circulatia
c�n�tituie p arte compo , � od�m ,zarea strazilor generala fntre zo nele functionale $i de locuit, avand 4 benzi de
� enta a d��ulu, n� t,on care
M1nister ul ui Tr ansp ort u al s e fa ce cu circulatie, incl usiv liniile de tramvai $i. alte mijloace de transport in comun
.
rilor ..,�i TeIecomunicafnlor. . a co rdul
(liniile de tramvai se ampl aseaza in limita parfii c aro sabil e a strazii,
fnc adrate fn numarul benzilor). ...
art. 21 Solutiile de tr ansport fn com un se stabilesc pe baza un ui
studiu comparativ de eficienta tehnico-economica $i cu privire la
cerintele de tr ansport ale po pu latiei. Transportul fn comun se v a realiza
pe strazile de categori a 1-a $i a Ii-a ; strazile de c at egoria a Il l-a vor p utea
ti folosite fn acest scop in cazuri exceptionale , daca strazile de categorie
superioara n u pot fi folosite fn acest scop.
Liniile noi de tr amvai se ampl aseaza de regula pe partea
carosabila a strazii $i la nivelul ei, iar spatiile de tramvai se p ot amenaja
cu ref ugii p entru pietoni.
art. 29 Alcatuirea sistemul ui r utier se va face fn f unctie de
intensitate a $i componenta traficului, d e factorii climatici $i de
66
67
posibilitafile de folosire a materiale
lor locale �; de�eurilor industriale ANEXA4
Dimensionarea imbracaminfii, .
a fundafiei �i a straturilor de
baza se va face cu respectare
a normelor tehnice in vigoare
traficul de perspectiva pe o durata pentru CALCULUL SUPRAiNALTARIB.H
de eel pufin 15 ani.
- Cap. VI art. 43 Prevederile pre ln curbele cu raza sub 500m, firul exterior va fi suprafnalfat dupa
A

zentei legi se aplica porfiunilor de


national �i judefean in traversare drum cum urmeaza:
a localitatilor in masura 'in care Leg
Drumurilor nr. 13/1974 nu dispun ea - la ecartament normal h = 11,8 �v2/R)·, rl ,
e astfel.
- la ecartament 'ingust h = 8,3 (V /R),.
h = suprafnaltarea r.n mm;.
V = viteza de circulaf1e . rba a vehiculului (km/h) conform
A

prevederilo r Regulamen tu l UI ';e ��ploatare Tehnica a tramvaielor;


R = raza curbei in m.

e -1435mm e 1000mm
R < m> V(km,ll> h(rnm) h(mm)
20 10 56 41
25 10 45 33
30 10 37 27
35 10 32 23
40 10 28 20
45 10 25 18
50 10 22 16
55 10 20 15
60 15 42 31
65 15 39 28
70 15 36 26
80 20 56 41
90 20 50 36
100 20 45 33
125 20 36 26
150 20 30 22
200 20 22 16
300 35 46 33
400 30 25 18
500 40 36 26

68 69
0
ANEXAS ...-
I I
ELEMENTELE CURBEI <(
X
PROGRESIVE w
CLOTOIDA. RELATII DE z
CALCUL <( CX) ICU ...- ...-
0 ,q- C\I
...- ,....
...-
,- C
Luand originea sistemu �·ii).
I I I I

curbei progresive, axa O lui axelor de coordonate


X fn /ungu/ aliniamentu lui la fnceputu/ ,....
,-
Q)

perpendiculara pe acest inifial �; axa OY � "'O


...-
aliniament, raza arcului de co 2 ',:t 0)
r-,..
I ...-
definitiv "R", coordonatele cerc de pe traseu/ � oi
I I I

"X" �i "Y" pentru punctele I.O E


se determina cu relafiile: aparfinand clotoidei z ,- 0

-
<( � E ...- co
0 ,._

....,
',:t
2 ...-
X = 1(1 -
Q) I I
t 4
E �
S X21. + __!__ - ...... ) :::,
·-
E ::,
9X4! C')
0

a:
,-
(.)
C Q)

Q)
C\I � ct) 10
0 ::, I I

N
i ,­
,-
Ien
CU C\i �
'6 1---- E I I

Pentru raza "A" a arcu/ui 0 �@


progresive "L" data �i pent de cerc data, pentru lun
gimea curbei
a: Q)
0
,- ·m ��
ru unghiul de abatere "2a a. "'O
I---
C I I

"ii). ...- I.O


din plan�a nr. 2 se determi ", celelalte marimi Q) ',:t 0)

cu
0)
na cu relafii/e: Q) "T "'i'" "T "'i'"

'.J I.O 0 I.O ...-
CX) ++
0) �

= --L (radiani)
0

�e
I "'j" I

a:
I
t a: 1---­
,.... O""I" C? �
2A I- C.

z 1---­
,....�
Q)
w C\I C\I
co
"'O

t0 = � (radiani) a. + I
:e
Q) I
I
2 1----
co
1.0 ::,
0 T"" 0)
"'i" "'i'"
Xm = Y0 - R sin t0 I- e
I

z 1---­
'+ + C\I s;2
ilA = Y0 - A(1-cos t ) 0 ',:t [ I
0 E I

TK = Yo I sin 'to
f---­

w C')
Q)
I-
TL = X0 - Y0 I tg-r0 0 �
w C\I
t gcr = Y0 I X0
SL = Yo I sincr a: ,-

T0 = Xm + (R + ilA)tga I-
0
Xv = Xm + A sina 0
a:
Yv = ilA + R(1 - cosa) ·w 1au1s I.O 0 I.O C\I 0)

Le; = A(2a - 2t0) aw16un1 ,- C') T"" T""

Tn relafiile de mai sus


"Xv'' �i "Yv'' reprezin
punctului de sfar�it al curb ta coordonatele
ei progresive (punctu/
curba). principal racordare -

70
71
Plan�a nr. 1

PROFILURI CARACTERISTICE DE STRAzl


CONFORM LEGII nr. 37(15 (art. 10, 12 anexa 2, 3)

A - STRAZI DE CATEGORIA I a .I
\

3,00 1.001
V V 2 2.00
7.00 700
31 00

NOTA: stradala
. .c t parea in tama
Pentru alte tipuri de pro�1l�t ��a�vai se va face in func\ie de
a hn11 or
existents., amplasare
condi\jile locale.

B- STRAZI DE CATEGORIA II a

V
3.00 I.CO 3,5 700 35
22 00

73
72
Plan�a nr. 3
Plan�a nr. 2 T
GABARIT DE MATERIAL RULAN
, ELEMENTE GEOMETRICE ALE CLOTOIDEI
l.. (000 I I. {.()()0 • I

h, - inaltimea ramei
burghiului (pozi�a
cea mai de jos)
h2 - inaltimea maxima
a peretelui
materialului rulant
h3 - inaltimea maxima !2S0 l2S'0

a materialului rulant
h, - inaltimea minima
a pozi�ei
pantografului
h, - inaltimea minima
de lucru a
pantografului N,)

RULARE
I E , SUPRASTRUCTURA CAIi DE
0 AR- RC= L

AR- M = I
NOTA:
in anexa nr. 5 sunt date relatiile de
calcul necesare "R"; "a"; "L" sunt a) !;ilNA TIP C.F. 496
elemente cunoscute

1/ive-M � vior "v


al s/nei
b) !;ilNA TIP TRAMVAI N2)·

NOTE:
nsa a pantografului este de 6330 mm;
N,) - inal�mea maxima in pozi�e desti
sunt identice cu cele de la pct. a.
N2) - Cotele pentru materialul rulant

74 75
Plan�a nr. 6 Plan�a nr. 5
SPORURI DE GABARIT PENTRU LINIE SIMPLA IN CURBA FARA DETERMINAREA SPORURILOR DE GABARIT IN CURBE,
SUPRAINALTARE PENTRU VEHICULE PE BOGHIURI PENTRU CALE SIMPLA- FARA SUPRAiNALTARE
a) pentru vagoane obi�nuite fara boghiuri
Lt
L
r

R = raza curbei
R1 ; R2 = Raza de rotunjire a
caroseriei vagonului NOT.A:
r = ampatamentul boghiului - Elementele geometrice:
d = distanla intre punctele de NOT.A:
D; e• De;, se determina
retire a boghiurilor - Elementele geometrice:
la proiectare; R1 , D;e• De;, se determina
L = distanta intra centre pentru R1
- Valorile sporurilor
f = sageata corespunzatoare corzii "r' la proiectare;
sunt aproximative.
h= ordonata centrelor pentru R2 i._ = lungimea peretilor laterali - Valorile ob�nute pentru
b = la�mea vagonului L1 = lungimea intre capetele platformei sporuri sunt aproximative.
Urmeaza sa se determine ca necunoscute: r = ampatamentul vagonului
b = la�mea vagonului
D; - � = sporul de gabarit spre partea interioara a curbei b1 = la�mea pere�lor frontali
De1 ei - � = sporul de gabarit spre partea exterioara a curbei in zona rotunjirii R1 Urmeaza sa se gaseasca:

D 82 e - � = sporul de gabarit spre partea exterioara a curbei in zona rotunjirii R2 D; • � = sporul de gabarit spre partea interioara a curbei

2 De 1 - � = sporul de gabarit spre p'!,rtea exterioara a curbei


(5). f = R - � R - ( �)
2

.- De 2 - � = sporul de gabarit spre partea exterioara a curbei


2
(6). n = R - f - �(R---f)---(-�-)2 R = raza curbei

(7). D; = f + n + � (1 ). f = R - � R
2 2

t
- ( �)

(8). D; = R -� R -(
2
t 2
) - (f ) + t
2
(2). D; = f +
2
= R - ��R----(f_)_+
2

(9}.De1 e =
2 2 2
�(t) +[� R -( f ) -(f ) +t -R1 ] +R1-R
2 2
(3). De 1 =
2
� ( t} + (R - f + t } -R
2
=� ( t } + (\j R - (f }
2 2 2
+t 2
} -R

(10). De2 e = � � )2 +[ � 2 2 2
R -( � ) -( � ) +h ] +R2 -R
2 (4). De2 = � (� )
2
+ (R - f + �1 ) -R
2
=� ( � )
2
+ (\j R2-(� ) 2 +%, 2
} -R

78 77
Plani;;a nr. 6 Plani;;a nr. 7
SPORURI DE GABARIT PENTRU LINIE SIMPLA iN CURBA FARA 2. DETERMINAREA SPORURILOR DE GABARIT iNTRE
SUPRAiNALTARE PENTRU VEHICULE PE BOGHIURI AXELE CAILOR DE RULARE, iN CURBE FARA
SUPRAiNALTARI PENTRU VEHICULE PE BOGHIURI

R = raza curbei
R 1 ; R2 = Raza de rotunjire a
caroseriei vagonului NOTA:
r = ampatamentul boghiului - Elementele geometrice:
d = distanta intre punctele de D; e• De;, se determina
retire a boghiurilor
la proiectare;
L = distanta intre centre pentru R1
- Valorile sporurilor
f = sageata corespunzatoare corzii "r' sunt aproximative.
h= ordonata centrelor pentru R2
b = latimea vagonului
Urmeaza sa se determine ca necunoscute: D
Se considera cunoscuta Re = raza curbei exterioare precum �i forma vagonului
D; - � = sporul de gabarit spre partea interioara a curbei Distanta intre axele liniilor in curba se compune din urmatoarele:
De1 ei - � = sporul de gabarit spre partea exterioara a curbei in zona rotunjirii R 1 D· e •
,
l!. -
2 -
spor de gabarit spre partea interioara a curbei exterioare
De2 e • � = sporul de gabarit spre partea exterioara a curbei in zona rotunjirii R 2 z = spa�ul intre vagoane (min. 500 mm)
De; - � = spor de.gabarit spre partea exterioara a curbei interioare
2- f )2
(5). f = R -�R (
Raza cautata a curbei interioare·este:
R; = Re - D; e - z De ;
(6). n = R - f - �(R - f}2 -( � ) 2 d = distanta intre punctele de retire ale boghiurilor
Daca se exploateaza vagoane de diferite forme trebuie sa se
(7). D; = f + n + �
aleaga situatia care da cele mai mici valori pentru raza interioara (R;)
(8).D; = R -� R2 -( t ) -
2
(f ) + t
2 Rezultatele referitoare la (R;) se rotunjesc de preferinta la 5 cm.
Distanta (D) intre axele liniilor in curba este data de:
(9).De1 e= �(t) 2 +[� R2 -(f ) 2 -(f ) 2 +t ·R1J2 +R1·R D =Re ·R;
NOTA:
(10). De2 e = � ey- ) 2 +[ � R2 - ( � ) 2 -( � ) 2 + h J2 +R 2 -R Elementele geometrice D; e· De;, se determina la proiectare;
Valorile sporurilor sunt aproximative.

78 79
Plani;,a nr. 9
LINIE DUBLA DE TRAMVAI e = 1435 mm $1 e = 1000mm iN ALINIAMENT
CU $1NA CU CANAL iN PAVAJ PE STRAT DE PIATRA SPARTA STRAT DE
BALAST $1 NISIP
corosobll

00
w 1 . l;lina cu canal
DETALIU "A" 2. Pavaj din pavele normale pe nisip de NOTA:
5 cm grosime cu rosturi bituminate - Grosimile straturilor caii sunt dupa compactare;
3 . Placute din beton de ciment - Drenul se poate amplasa intre linii sau in alta
prefabricate pozi�e cu orientarea pantelor pentru dirijarea
4. Antretoaze apelor in mod corespunzator;
5. Piulita M 24, bulon patrat M24, �aiba Nu s-au prevazut in prezenta plan�a:
70x70x6 mm tipC - Straturile suplimentare pentru prevenirea
6. Strat din piatra sparta in grosime de degradarilor din inghet - dezghet conform
30 cm pe axul �inei STAS 1709/75;
7 . Strat din balast in grosime de 15 cm - Supralargiri �i suprainaltari;
8. Strat din nisip in grosime de7 cm - Modificarile �i protejarile la retele sub �i
9. Fata superioara a terasamentelor supraterane a instalatiilor edilitare.
10. Strat de 3 cm split �; 1 cm nisip Se aplica de regula la linii provizorii.
cilindrate pentru separarea stratului - e = ecartament
de nisip de piatra sparta - Dimensiunile sunt date in milimetri.