Sunteți pe pagina 1din 22

DIRECŢIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ

INSTRUCŢIA 305
privind fixarea termenelor
şi a ordinii în care trebuie efectuate reviziile căii.

EDITURA FEROVIARĂ

Bucureşti - 1997
INSTRUCŢIA 305
privind fixarea termenelor
şi a ordinii în care trebuie efectuate reviziile căii.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR


NR. 71 din 17.02.1997

Văzând Documentul de avizare nr. 155 din 30.09.1996 al Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
- Consiliul Tehnico - Economic,
ţinând seama de prevederile art. 6 lit. a din Legea nr. 129 / 1996 privind transportul pe căile ferate
române,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 452 / 1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Transporturilor cu modificările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul
ORDIN
1. Se aprobă Instrucţia privind fixarea termenelor şi a ordinii În care trebuie efectuate reviziile căii,
anexă la prezentul ordin.

2. În scopul cunoaşterii prevederilor prezentei Instrucţii, Societatea Naţională a Căilor Ferate


Române va asigura instruirea personalului din regionalele de căi ferate, care participă la activitatea de
revizie a căii.

3. Prezentul ordin împreună cu anexa se publică în Foaia Oficială CFR şi va intra În vigoare În 30 de
zile de la publicare.

4. Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, Instrucţia privind fixarea termenelor şi a ordinii în
care trebuie efectuată revizia căii nr. 305/ 1987, aprobată prin Ordinul adjunctului ministrului
transporturilor şi telecomunicaţiilor nr. 926 /1987 şi orice altă dispoziţie contrară îşi încetează
aplicabilitatea.

5. Direcţia generală a Infrastructurilor Terestre, Direcţia Generală de Transporturi Terestre şi


Societatea Naţională a Căilor Ferate Române vor aduce la îndeplinire prezentul Ordin.

MINISTRU
TRAIAN BĂSESCU
FIŞA NR. 1
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Transportul pe căile ferate trebuie să funcţioneze permanent şi să asigure cu regularitate circulaţia
materiilor prime, materialelor, produselor finite şi a celorlalte mărfuri, precum şi transportul călătorilor, în
care scop calea şi instalaţiile aferente acesteia trebuie să fie menţinute în perfectă stare de utilitate. Ca
atare, este necesar ca acestea să fie revizuite după un plan amănunţit şi la datele stabilite, pentru a se lua
din timp măsurile necesare de prevenire şi înlăturare a defecţiunilor.
Prin prezentele instrucţiuni sunt fixate termenele şi ordinea în care trebuie executate reviziile căii, pe
liniile cu viteză de circulaţie mai mică de 140 km/h, precum şi sarcinile concrete ce revin personalului de
întreţinere şi reparaţie a căii, denumite în prezenta instrucţie atribuţii pentru a asigura transporturile pe
calea ferată în condiţii de siguranţă a circulaţiei trenurilor, securitatea personalului şi a călătorilor.
Pentru liniile de cale ferată pe care se circulă cu viteze mai mari de 140 km/h se vor întocmi şi se va
completa prezenta instrucţie, cu prevederi specifice.

Art.2. Supravegherea continuă a suprastructurii şi infrastructurii căii este una din sarcinile principale ale
personalului de întreţinere a căii.

Art.3. Pentru efectuarea reviziilor şi pentru măsurile ce trebuie să se ia în urma constatăril6r făcute,
personalul trebuie să aibă o bună pregătire profesională şi să folosească toate cunoştinţele necesare
exercitării funcţiei de încadrare.

Art.4. Dispoziţiile de amănunt asupra modului cum se fac reviziile sunt cuprinse în instrucţiile stabilite
pentru fiecare funcţie în parte, precum şi în reglementările, dispoziţiile şi îndrumările speciale date pentru
anumite lucrări de către organele competente.

FIŞA NR. 2
Atribuţiile revizorul de cale

Art.1. Revizorul de cale face revizia tehnică periodică a căii. Printr-o revizie tehnică periodică a căii se
înţelege :
- revizia pe jos odată pe zi a liniilor curente şi directe din staţii neechipate cu BLA, a aparatelor de
cale aferente, a terasamentelor şi lucrărilor de artă de pe distanţa de revizie stabilită;
- revizia pe jos odată la două zile a liniilor curente şi directe din staţii echipate cu BLA, a liniilor
secundare (trafic mai mic de 1 mil. tone brute/an) şi a liniilor cu ecartament îngust, a aparatelor de cale
aferente, a terasamentelor şi lucrărilor de artă de pe toată distanţa de revizie stabilită;
- revizia pe jos odată pe săptămână a liniilor de primire – expediere din staţii, a liniilor de circulaţie
din depouri şi ateliere, a liniilor din tiraje, a aparatelor de cale cât şi a terasamentelor şi lucrărilor de artă
aferente;
- revizia odată la două săptămâni a restului liniilor din staţii, a liniilor de garare şi manevră, a
aparatelor de cale, a terasamentelor şi a lucrărilor de artă aferente.
Distanţele de revizie se stabilesc din Divizia Infrastructură, în funcţie de normativele în vigoare.

Art.2. În cazuri excepţionale, revizorul de cale face revizii suplimentare, după cum urmează :
- din proprie iniţiativă, în cazuri de intemperii (ploi torenţiale, viscole, temperaturi ridicate sau
scăzute, etc.) cu respectarea dispoziţiilor în vigoare;
- conform graficului aprobat de şeful secţiei, la calea fără joante;
- conform ordinelor primite, scrise sau verbale, pe porţiunile de linie cu puncte periculoase (căderi
de stânci, ebulmente active, a unor porţiuni cu solicitare mare desemnate de şeful secţiei de întreţinere, în
cadrul reviziei chenzinale a şefului de district la nominalizarea acestuia, etc.)
Art.3. Revizorul de cale prestează serviciu de 8 ore zilnic, dintre care 6-7 ore le foloseşte pentru
revizia căii şi 1-2 ore pentru executarea lucrărilor mici de întreţinere curentă a căii sau verificare a şinelor.

Art.4. Revizia căii se face în conformitate cu graficul de revizie întocmit de şeful secţiei de întreţinere
a căii şi aprobat de şeful diviziei de infrastructură, iar executarea lucrărilor se va face în conformitate cu
programul întocmit chenzinal de şeful districtului de linie şi aprobat de şeful secţiei.
În lunile de verificare la rând a şinelor, revizorul de cale face parte din formaţia de verificare de pe
distanţa sa de revizie. În zilele respective, revizorul de cale va fi înlocuit la revizia căii de revizorul de
cale de rezervă sau de alt personal autorizat.
Modul cum trebuie efectuată revizia căii, constatările ce trebuie făcute, înscrierea lor, măsurile ce
trebuie luate, precum şi evidenţele tehnice, obiectele de inventar şi materialele ce trebuie să le aibă asupra
sa revizorul de cale sunt prevăzute în Instrucţia pentru cantonieri şi revizori de cale.

FIŞA NR. 3
Atribuţiile şefului de echipă

Art.1. Şeful de echipă face revizii după cum urmează :


- periodic, în termenele fixate prin prezentele instrucţiuni;
- conform graficului stabilit de şeful secţiei, la calea fără joante;
- din proprie iniţiativă, în cazuri de întreruperi (ploi torenţiale, viscole, temperaturi ridicate sau
scăzute, etc.) cu respectarea dispoziţiilor în vigoare;
- conform ordinelor primite, scrise sau verbale.

Art.2. Odată la 15 zile şeful de echipă împreună cu şeful de district şi revizorul de cale face pe jos revizia
căii (infrastructura şi suprastructura) pe întreaga distanţă stabilită echipei sale, în scopul cunoaşterii stării
tehnice a căii, a aparatelor de cale, a construcţiilor aferente, stabilirii şi programării lucrărilor de
remediere necesare.

La aceasta revizie şeful de echipă măsoară ecartamentul, nivelul şi săgeţile căii pe următoarele
porţiuni de linie :
a) în aliniament şi curbe unde s-au executat lucrări în perioada scursă de la revizia anterioară;
b) în zonele cu restricţii de viteză sau cu defecţiuni semnalate la măsurătoarea cu vagonul sau cu
căruciorul de măsurat calea, precum şi pe alte porţiuni de linie cu defecte constatate la revizie şi control,
stabilind cauzele care le-au provocat, în vederea programării lucrărilor prin care aceste cauze sa fie
eliminate;
c) la aparatele de cale în liniile curente şi directe din staţii şi la cele de pe liniile de primiri-expedieri.
Restul aparatelor de cale se măsoară trimestrial.
Cu ocazia reviziilor şefului de district, şeful de echipă va efectua controale şi verificări privind :
- starea instalaţiilor de la trecerile la nivel, prezenţa, activitatea şi modul de prezentare a personalului;
- secţiunile izolate din staţiile înzestrate cu centralizare electromecanică (CEM) sau electrodinamică
(CED), precum şi de pe liniile cu bloc de linie automat (BLA);
- integritatea şi starea prinderilor de linii şi a aparatelor de cale.
În decursul unei chenzine, şeful de echipă va efectua cel puţin două controale inopinate, din care unul
de noapte, la trecerile la nivel cu circulaţie rutieră dirijată şi la punctele periculoase păzite, dacă acestea
există pe distanţa echipei, consemnând controlul în condica de la canton sau de la punctul periculos.

Art.3. Odată pe an Ş.E. împreună cu şeful districtului şi anume în lunile octombrie-noiembrie, face
verificarea pe jos a liniei curente şi directe din staţii pe întreaga distanţă a echipei.
În trimestrul II, împreună cu şeful districtului, face verificarea pe jos şi la celelalte linii, inclusiv
porţiunile de linii dintre aparatele de cale, de pe distanţa echipei.
Această verificare cuprinde măsurarea cu tiparul, dacă nu s-a măsurat cu căruciorul de măsurat calea,
a ecartamentului şi a nivelului. Rezultatul măsurătorilor se înscriu în carnetul de revizie al echipei
respective.
Art.4. De patru ori pe an – în lunile ianuarie, martie, septembrie şi decembrie – face verificarea la rând a
şinelor de pe liniile curente şi directe din staţii. De două ori pe an - în lunile februarie şi septembrie –
face verificarea şinelor şi de pe celelalte linii din staţii.
Această verificare se face în echipă, formată din şeful de echipă, revizorul de cale şi un meseriaş I sau
II, în baza unui program – grafic întocmit de şeful districtului şi aprobat de şeful secţiei de întreţinere a
căii.
Verificarea şinelor cu defectoscopul ultrasonic înlocuieşte verificarea în echipă din luna respectivă.

Art.5. Şeful de echipă însoţeşte, pe distanţa echipei sale, căruciorul de măsurat calea şi defectoscopul ori
de câte ori se face cu acestea, măsurarea liniei sau verificarea şinelor. Obligaţiile sale în timpul acestui
parcurs sunt prevăzute în Instrucţia pentru şeful de echipă şi în Instrucţia pentru folosirea
căruciorului de măsurat calea şi a defectoscopului.

Art.6. Trimestrial, împreună cu şeful districtului de linie, verifică cu tiparul ORE toate aparatele de cale
de pe liniile directe, primiri şi expedieri, precum şi de pe cele cu solicitare deosebită de tiraje, staţii
tehnice, etc., nominalizate de şeful secţiei în carnetul de revizie a aparatelor de cale.
Celelalte aparate de cale din staţii, depouri, ateliere etc., se verifică odată pe an.

Art.7. De două ori pe an şeful de echipă, împreună cu şeful districtului de linie, face verificarea părţilor
ascunse de la aparatele de cale din liniile curente şi directe din staţii. Pentru restul aparatelor de cale
verificarea se face odată pe an. La aparatele de cale centralizate această verificare se face simultan cu
revizia bianuală a electromecanismelor de macaz în baza programului comun întocmit de secţia CT şi
secţia L.

Art.8. Odată pe an, în perioada august-octombrie, împreună cu şeful districtului de linii face verificarea
stării materialelor în vederea programării înlocuirii, respectiv a completării acestora.

Art.9. Cu ocazia fiecărei revizii şeful de echipă se va conforma tuturor instrucţiilor de serviciu,
îndrumătoarelor şi ordinelor privind serviciul de întreţinere a căii şi siguranţa circulaţiei.
În afara de măsurarea liniilor şi a aparatelor de cale, verifică şi starea traverselor din cale, integritatea
elementelor căii, asigurarea electroizolării pe podurile metalice de pe liniile electrificate sau cu circuite de
cale (BLA, CED, etc.), precum şi gabaritul de liberă trecere. Va da o atenţie deosebită porţiunilor de linie
unde se produc frecvent ruperi de şine, celor cu restricţii sau celor ameninţate de inundaţii şi căderi de
stânci şi celor cu terasamente slabe, etc. Constatările şi măsurile luate pentru remedierea defectelor căii,
ale terasamentelor şi lucrărilor de artă se înscriu în foaia zilnică respectivă din partea a II-a a carnetului de
şantier. Şeful de echipă va face măsurători înainte şi după executarea lucrărilor la cale şi le va înscrie tot
în partea a II-a a carnetului de şantier.
Împreună cu şeful de district face parte din comisia de recepţie a lucrărilor executate de districtul de
reparaţie periodică, pe distanţa echipei.
Art.10. Odată pe an, în lunile iulie-august, şeful de echipă verifică şi controlează execuţia strângerii la
rând a buloanelor verticale de pe C.F.J., în baza unui program întocmit de şeful de district şi aprobat de
şeful secţiei de întreţinere a căii.
Art.11. Cu ocazia deplasărilor pe linie, şeful de echipă controlează activitatea întregului personal în
subordine şi consemnează constatările şi măsurile de luat în condicile de serviciu aflate pe linia
respectivă.
FIŞA NR. 4
Atribuţiile şefului districtului de linie

Art.1. Şeful districtului de linie face revizii după cum urmează :


- periodic, în termenele fixate prin prezentele instrucţiuni;
- din proprie iniţiativă, în cazuri de intemperii (ploi torenţiale, viscol, temperaturi ridicate au
scăzute), cu respectarea dispoziţiilor în vigoare;
- conform instrucţiilor de serviciu, pe calea fără joante;
- conform ordinelor primite, scrise sau verbale.

Art.2. Lunar, împreună cu şeful de staţie şi şeful de district SCB, face revizia la schimbătoarele de cale
în linie curentă şi la cele aflate pe liniile de primire-expediere. În prezenta instrucţie se consideră
schimbător de cale în linie curentă şi schimbătorul de cale de la ramificaţii.
În celelalte unităţi (depou, atelier de zona, etc.) în locul şefului de staţie participă şeful unităţii
respective.
Lunar, împreună cu şeful de staţie şi de district Mecanizare, Automatizare, Cocoaşe de Triere –
MACT, face revizia schimbătorilor şi a frânelor de cale ale instalaţiei de mecanizare şi automatizare a
cocoaşelor de triere.
Trimestrial, împreună cu şeful de staţie, şeful de district SCB (dacă există instalaţii SCB) face revizia
liniilor şi instalaţiilor de S.C. din grupele de manevră şi liniile industriale pe care manevra se execută cu
mijloace şi personal CFR.
În punctele de secţionare de pe secţiile cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor, unde nu
participă şeful de staţie, regionala de căi ferate va stabili un organ competent din activitatea de mişcare
pentru efectuarea reviziei.
Rezultatul reviziei şi măsurile care trebuie luate pentru înlăturarea defecţiunilor constatate se trec în
registrul de revizie a instalaţiilor pentru siguranţa circulaţiei ce se află în biroul de mişcare al staţiei, în
biroul şefului de tură al depoului, în biroul atelierelor, al altor unităţi, iar o copie se transmite la secţia L.
La aceste revizii, aparatele de cale se controlează din punctul de vederea al bunei funcţionari al
integrităţii tuturor elementelor componente, al stării de curăţenie, al ungerii şi al stării de întreţinere
pentru ca trenurile să poată circula în siguranţă.

Art.3. Odată la cincisprezece zile, împreună cu şeful de echipă şi revizorul de cale de pe distanţa
respectivă, face pe jos revizia căii pe întreaga distanţă a districtului, inclusiv zonele predate şantierelor
care execută lucrări de reparaţie periodică, capitală sau de sudură a căii în scopul cunoaşterii stării căii, a
aparatelor de cale şi a construcţiilor aferente (suprastructura şi infrastructura), a stabilirii şi programării
lucrărilor de reparaţii necesare.
La revizia căii, şeful districtului de linii măsoară :
- ecartamentul, nivelul şi săgeţile căii pe porţiunile de linie în aliniament şi în curbă pe care s-au
executat lucrări în perioada scursă de la revizia anterioară, pe porţiunile cu restricţii de viteză, în punctele
cu defecte semnalate la măsurarea cu vagonul sau cu căruciorul de măsurat calea, precum şi pe ale
porţiunilor de linie cu defecte constatate la revizie şi control stabilind cauzele care le-au provocat, în
vederea programării lucrărilor prin care aceste cauze să fie eliminate;
- ecartamentul, nivelul jgheaburile la aparatele de cale din linie curenta, linii directe din staţii, de pe
liniile de primire şi expediere, precum şi la aparatele de cale cu o solicitare deosebită (în triaje, staţii
tehnice, etc.) nominalizate de şeful secţiei în condica de revizie a aparatelor de cale, astfel încât în fiecare
lună să se cunoască starea acestor aparate de cale.
Celelalte aparate de cale din staţii, depouri etc. vor fi măsurate trimestrial.
Rezultatele măsurării liniei şi a aparatelor de cale se înscriu în carnetele şefilor de echipă.
Constatările făcute la infrastructura căii (lucrări de artă care sunt provizorii, cu defecţiuni sau cu
restricţii de circulaţie, precum şi lucrările de apărare şi consolidare) vor fi notate în condicile districtului
şi comunicate secţiei în scris.
Recepţionează cantitativ şi calitativ lucrările de reparaţie periodică înscrise în programul chenzinal
efectuată de echipa locală. În cazul lucrărilor executate de districtul de reparaţie periodică face parte din
comisia de recepţie.
La revizia chenzinală, şeful districtului de linie controlează obligatoriu activitatea personalului
subaltern, îl instruieşte şi îi verifică cunoştinţele tehnice şi profesionale, cu înscriere în carnetul de şantier.
De regulă, revizia chenzinală se face în ultimele zile din fiecare chenzină, aceasta servind şefului de
district şi la întocmirea programelor de lucru din chenzina următoare pentru echipele şi revizorii de cale
respectivi, precum şi pentru recepţia lucrărilor din chenzina în curs.

Art.4. În intervalele dintre reviziile chenzinale, verifică personalul din subordine, controlează echipele,
şantierele de lucrări de pe raza districtului, joantele izolate, starea prinderilor la linie, a aparatelor de cale,
şi a acelora de pe zonele de respiraţie a tronsoanelor de cale fără joante.

Art.5. Odată pe an, împreună cu şeful de echipă şi anume în lunile octombrie-noiembrie, face verificarea
liniei curente şi directe din staţii, pe întreaga distanţă a districtului.
În trimestrul II, împreună cu şeful de echipă, face verificarea şi la celelalte linii - inclusiv porţiunile
de linie dintre aparatele de cale – de pe întreaga distanţă a districtului. Verificarea cuprinde măsurarea
ecartamentului şi a nivelului cu tiparul, dacă nu s-a măsurat cu căruciorul de măsurat calea. Rezultatul
măsurării se înscrie de şeful districtului în carnetul districtului.

Art.6. Trimestrial, împreună cu şefii de echipă, verifică cu tiparul ORE toate aparatele de cale de pe
liniile directe, primiri-expedieri, precum şi cele cu solicitare deosebită din triaje, staţii tehnice, etc.,
nominalizate de seful secţiei în carnetul de revizie a aparatelor de cale. Celelalte aparate de cale din staţii,
depouri, ateliere etc., se verifică anual.
Semestrial, face verificarea tuturor aparatelor de cale prin măsurarea ecartamentului, a nivelului, a
dimensiunilor jgheaburilor etc. Această verificare se poate efectua concomitent cu alte verificări ale
aparatelor de cale.
Rezultatul verificărilor se înscrie în carnetul de revizie a aparatelor de cale de la district.

Art.7. De două ori pe an, şeful districtului de linii face verificarea părţilor ascunse de la aparatele de cale
din liniile curente şi directe din staţii. Pentru restul aparatelor de cale verificarea se face odată pe an.
La aparatele de cale centralizate, aceasta verificare se face simultan cu revizia bianuală a
electromecanismelor de macaz, în baza programului comun întocmit de secţia CT şi secţia L.

Art.8. Odată pe an şi anume în perioada martie-aprilie, controlează amănunţit toate curbele din liniile
curente şi directe din staţii.
În trimestrul III face verificarea la celelalte curbe (de după aparatele de cale, de la linii de primire-
expediere, linii din triaje, restul liniilor).
La aceste revizii măsoară curbele la ecartament, nivelul, săgeata, uzura şinelor pe firul exterior al
curbei, precum şi uzura verticală a şinei pe firul inferior. Frecvenţa de măsurare a uzurii şinelor aflate pe
firul exterior al curbelor cu raze egale sau mai mici de 300 m poate fi mai mare şi este stabilită în
Prescripţiile tehnice privind măsurarea uzurilor verticale şi laterale a şinelor de cale ferată. Datele
se înscriu în carnetul de revizie a curbelor de la district.
Pentru ecartament, nivel şi săgeată se întocmesc şi diagrame care se analizează după care se dispun
rectificările defecţiunilor semnalate.

Art.9. Însoţeşte căruciorul de măsurat calea şi defectoscopul la verificările ce se fac pe raza sa de


activitate. Măsurile care trebuie luate imediat pentru remedierea defecţiunilor constatate cu ocazia acestor
însoţiri se înscriu în carnetul de şantier al echipei, iar pentru şinele defecte şi în evidenţa districtului. În
cazul când într-un trimestru liniile districtului nu sunt verificate cu vagonul sau cu căruciorul de măsurat
calea, şeful de district va face, în trimestrul respectiv, măsurarea cu tiparul a ecartamentului şi a nivelului
acestor linii înscriind datele în carnetul de revizie a liniei de la district.

Art.10. Odată pe an, împreună cu şeful districtului de poduri şi în baza programului întocmit de secţie,
face revizia tuturor podurilor, podeţelor, tunelurilor. Constatările făcute se înscriu în evidenţele
districtului.

Art.11. Revizuieşte împreună cu şeful districtului de poduri, odată pe an, starea căii pe podurile metalice
din punctul de vedere al integrităţii traverselor, al rezemării corecte a acestora pe tabliere, al integrităţii
elementelor de prindere a traverselor pe pod, al electroizolării şinelor faţă de tablier, respectiv starea
integrităţii dispozitivelor de prindere directă a şinelor de tablier, conform programului aprobat de şeful
secţiei de întreţinere a căii.

Art.12. Anual, până la 31 martie, măsoară rosturile de dilataţie de pe întreaga distanţă a districtului.
Urmăreşte în tot cursul anului modul cum se efectuează, de către şefii de echipă, verificarea rosturilor de
dilataţie înaintea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie a căii. Aceste măsurători, verificări şi rectificări
se fac în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art.13. De două ori pe an, în lunile martie-aprilie şi octombrie-noiembrie, face confruntarea evidenţei
căii fără joante de la district cu situaţia de pe teren în vederea actualizării evidenţei districtului.

Art.14. Supraveghează şi controlează strângerea la rând a buloanelor verticale de pe calea fără joante,
potrivit programului întocmit de şeful districtului de linie şi aprobat de şeful secţiei de întreţinere a căii.
De două ori pe an şi anume în lunile martie-aprilie şi octombrie-noiembrie face verificarea
buloanelor verticale de pe calea fără joante. Rezultatele verificărilor se trec în carnetul de revizie a liniei
adaptat conform Anexei 2 din Instrucţia pentru alcătuirea, întreţinerea şi supravegherea caii fără
joante, nr. 341.

Art.15. De trei ori pe lună (de două ori ziua şi odată noaptea) face revizia liniei din cabina locomotivei
de regulă la trenuri de mare viteză, după un grafic întocmit de secţia L.
La aceste revizii şeful de district controlează starea liniei şi a aparatelor de cale, prezenţa personalului
L la posturi, viteza de circulaţie, semnalizarea şi respectarea restricţiilor şi a limitărilor de viteză,
vizibilitatea semnalelor etc. Revizia va fi consemnată în foaia de parcurs a locomotivei.
Constatările făcute şi măsurile luate se raportează, în scris, secţiei L, consemnându-se numărul
locomotivei şi al foii de parcurs.

Art.16. Dacă pe distanţa districtului există pază la treceri la nivel cu circulaţie rutieră dirijată, la puncte
periculoase şi la restricţii de viteză, şeful de district va efectua lunar, cel puţin un control inopinat de
noapte.

Art.17. În timpul verificării la rând a şinelor, şeful districtului de linie urmăreşte ca această operaţie să se
execute după programul fixat, face verificarea prin dezeclisare a şinelor defecte descoperite şi stabileşte
categoria defectului. De asemeni, va participa la verificarea şinelor cel puţin câte o zi pe lună la fiecare
echipă a districtului, în lunile când se face verificarea la rând a şinelor. Rezultatele se înscriu în evidenţa
districtului.

Art.18. Odată pe an, în perioada august-octombrie, face împreună cu şeful de echipă verificarea
materialelor din cale, în vederea programării înlocuirii, respectiv a completării acestora.
Împreună cu şeful districtului de reparaţie periodică mecanizată efectuează recensământul materialelor
de cale de pe porţiunile de linie programate pentru reparaţie periodică în anul următor, recensământ care
va sta şi la baza întocmirii programului pentru lucrări de reparaţie.

Art.19. Trimestrial, verifică pe jos, liniile industriale de pe distanţa sa măsurând ecartamentul, nivelul la
linii, aparatele de cale şi săgeţile în curbe, prin sondaj. Verificarea se va face împreună cu delegatul
beneficiarului liniei, iar constatările şi măsurile consemnate în procesul verbal vor fi însuşite de
conducerea întreprinderii.

Art.20. Cu ocazia fiecărei revizii, şeful districtului de linii se va conforma prevederilor instrucţiei pentru
şeful de district precum şi tuturor instrucţiunilor, îndrumătoarelor şi ordinelor privind activităţile de
întreţinere şi siguranţa circulaţiei.

Art.21. Şeful de district însoţeşte şeful de secţie sau şeful de secţie adjunct după caz, în reviziile
amănunţite executate de aceştia pe raza districtului.
Art.22. În deplasările sale cu trenul pe distanţa districtului, şeful de district călătoreşte în cabina
locomotivei sau pe platforma ultimului vagon pentru a controla starea liniei şi prezenţa la posturi a
personalului.
FIŞA NR.5
Atribuţiile şefului districtului de reparaţie periodică mecanizată

Art.1. Şeful districtului de reparaţie periodică mecanizată face revizii după cum urmează :
- periodic, la termenele fixate prin prezentele instrucţiuni;
- din proprie iniţiativă, în cazuri de intemperii (ploi torenţiale, temperaturi ridicate sau scăzute) pe
distanţa pe care execută lucrări;
- conform ordinelor primite, scrise sau verbale.

Art.2. Zilnic, măsoară ecartamentul, nivelul şi săgeata pe porţiunea de linie pe care s-au făcut lucrări în
ziua respectivă şi pe distanţă cu restricţia de viteză de 30 km/h.
Rezultatele măsurătorilor liniei se vor Înscrie În carnetele de şantier de la şefii de echipă sau de la
districtul de reparaţie periodică mecanizată a căii.

Art.3. Însoţeşte căruciorul de măsurat calea şi defectoscopul pentru verificarea şinelor în cale, ori de câte
ori este programat pe distanţa pe care s-a executat reparaţia căii.

Art.4. O dată pe an, în perioada august - octombrie, efectuează împreună cu şeful districtului local,
recensământul materialelor de cale pe porţiunile de linie programate la reparaţie periodică în anul
următor, recensământ care va sta şi la baza întocmirii programului pentru lucrări de reparaţie.

Art.5. De trei ori pe lună (de două ori ziua şi odată noaptea) face revizia liniei din cabina locomotivei pe
distanţa pe care execută lucrări de reparaţie a căii, de regulă la trenuri de mare viteză şi după un grafic
aprobat de şeful secţiei de întreţinere a căii, urmărind comportarea căii, a aparatelor de cale, prezenţa
personalului la posturi, semnalizarea şi respectarea restricţiilor şi a limitări lor de viteză, vizibilitatea
semnalelor etc.
Revizia va fi consemnată în foaia de parcurs a locomotivei.
Constatările făcute şi măsurile luate se raportează în scris şefului secţiei de întreţinere a căii.

Art.6. La lucrările pe care le execută cu restricţie de viteză, asigură echipa de intervenţie atât în zilele de
lucru după terminarea programului, cât şi în zilele de sărbători legale.

Art.7. Însoţeşte şeful de secţie sau şeful de secţie adjunct după caz, în reviziile acestora la şantierele de
reparaţie periodică.

Art.8. Participă în comisia de recepţie a lucrărilor de reparaţie periodică pe care le-a executat.

FIŞA NR.6
Atribuţiile şefului districtului exploatare utilaje ( DEU)

Art.1. Şeful districtului exploatare utilaje face revizii după cum urmează :
- periodic, în termenele fixate prin prezente le instrucţiuni;
- conform ordinelor primite, scrise sau verbale .

Art.2. O dată la 15 zile, verifică pe teren activitatea formaţiilor din subordine care execută lucrări la cale
cu utilaje din dotare, consemnând constatările în carnetul de şantier al formaţiilor respective. Rezultatul
verificărilor îl raportează în scris şefului secţiei de întreţinere a căii.
Lunar, întocmeşte programul de verificare a dispozitivelor automate de uns şina, pe raza secţiei,
urmărind realizarea acestuia.

Art.3. Trimestrial, verifică funcţionarea dispozitivelor automate de uns şina, montate în curbe şi la
aparatele de cale, în baza programului aprobat de şeful secţiei de întreţinere a căii.
Art.4. Semestrial, verifică funcţionarea barierelor mecanice şi existenţa cumpenelor de rezervă de la
trecerile la nivel cu circulaţie rutieră dirijată, în baza programului aprobat de şeful secţiei de întreţinere a
căii.
De asemenea, semestrial, împreună cu personalul E L F verifică prizele de împământare a tuturor
maşinilor şi utilajelor de pe raza secţiei. Rezultatul verificărilor se raportează în scris şefului secţiei de
întreţinere a căii.

Art.5. Conduce echipa specializată (lăcătuşi, sudori etc.) la verificarea părţilor ascunse ale aparatelor de
cale, în baza programului comun M, L, CT, aprobat de şeful secţiei de întreţinere a căii.

Art.6. Semestrial, verifică integritatea cablurilor ocolitoare din dotarea districtelor L, precum şi dacă
acestea au fost verificate de către districtul ELF.
Trimestrial, verifică tiparele de măsurat calea şi cele tip ORE.

Art.7. Lunar, verifică starea tehnică a utilajelor şi a mijloacelor din dotare.

Art.8. Participă o dată pe chenzină la lucrări de sudură aluminotermică pe raza de activitate a secţiei.

FIŞANR.7
Atribuţiile şefului districtului poduri, lucrări de artă şi
ale maistrului poduri, lucrări de artă

Art.1. Şeful districtului poduri lucrări de artă sau maistrul (la formaţiile care nu au şef district), face
revizii după cum urmează :
- periodic, conform instrucţiei de faţă;
- din proprie iniţiativă, în cazuri de intemperii (ploi torenţiale sau de lungă durată, temperaturi
scăzute etc.) cu respectarea dispoziţiilor în vigoare;
- conform ordinelor primite, scrise sau verbale.

Art.2. De două ori pe an, din care odată împreună cu şeful districtului de linii, controlează starea
traverselor pe podurile metalice, rezemarea corectă a acestora pe tablier, integritatea elementelor de
prindere, electroizolarea şinelor faţă de tablier şi stabileşte măsurile de remediere ce se impun. Revizia se
efectuează conform programului aprobat de şeful secţiei de întreţinere a căii.

Art.3. Participă la revizia periodică sau intermediară a podurilor metalice nituite şi sudate pe care le
execută atelierul regional de poduri metalice pe raza secţiei L. Reţine pentru remediere în cadrul planului
de lucrări al districtului, lucrările de aşezare a traverselor pe pod, de zidării şi de albii în cazuri de afuieri
periculoase pentru infrastructura podului.
Constatările se consemnează în anexa fişei tehnice a podului.

Art.4. De două ori pe an, primăvara şi toamna, în perioadele când nivelul apelor este scăzut, ridică
relevee de fund de albii la podurile peste apele curgătoare, nominalizate de divizia de infrastructură.
În afară de aceste relevee, efectuează din proprie iniţiativă măsurători de fund de albii, ori de câte ori
este necesar, după ploi torenţiale de lungă durată sau creştere neobişnuit de mare a nivelului apelor.

Art.5. Trimestrial, în baza programului aprobat de şeful secţiei de întreţinere a căii, controlează
amănunţit podurile, podeţele, tunelele, terasamentele şi lucrările de apărare şi consolidare a lor, atât cele
de suprafaţă, cât şi cele subterane (diguri, garduri împotmolitoare, epiuri, ziduri de sprijin, drenuri,
pereuri, însămânţări, plantaţii, cleionaje, baraje, etc.) lucrările hidrotehnice, lucrările pentru apărarea
malurilor, a punctelor periculoase şi altele asemenea, luând măsurile ce se impun de siguranţa a
circulaţiei.
Două dintre aceste revizii se fac obligatoriu în lunile martie şi octombrie.
Constatările şi măsurile luate vor fi notate în anexele la fişele tehnice ale districtului de poduri.
Situaţiile deosebite care impun lucrări de mare volum vor fi raportate în scris şefului secţiei de
întreţinere a căii.

Art.6. Lunar, verifică evoluţia defectelor constatate la podurile metalice, comparând-o cu starea
înregistrată în evidenţe.
De asemenea, verifică defectele ţinute sub observaţie la terasamente poduri, podeţe, tuneluri sau alte
lucrări de artă.
Constatările se notează în anexa fişei tehnice aflate la district. Agravarea defectelor, precum şi apariţia
de noi defecte vor fi raportate în scris şefului secţiei de întreţinere a căii.

Art.7. O dată la zece zile, verifică zonele cu restricţii de viteză de la terasamente, poduri, tunele sau alte
lucrări de întreţinere a căii.
Constatările se notează în anexa fişei tehnice aflate la district, iar în cazul agravării situaţiilor care au
condus la introducerea restricţiei de viteză, acestea se raportează în scris şefului secţiei de întreţinere a
căii.

Art.8. Săptămânal, verifică modul de execuţie al lucrărilor de Întreţinere curentă şi reparaţie periodică ce
se execută conform programului la terasamente, pod uri, podeţe, tunele sau alte lucrări de artă.
În ultima săptămână a lunii face recepţia lucrărilor executate pe întreaga distanţă a districtului şi
stabileşte programul de lucrări pentru luna următoare.

Art.9. În perioada august - octombrie, împreună cu delegatul secţiei L şi în baza programului aprobat de
şeful secţiei de întreţinere a căii, face recensământul tuturor defectelor terasamentelor, podurilor,
podeţelor, tunelelor, a altor lucrări de artă şi a căii montate pe acestea, propunând lucrările necesare a se
executa în anul următor.

Art.l0. Cu ocazia fiecărei revizii, şeful districtului de poduri verifică activitatea personalului în subordine,
calitatea lucrărilor, cunoştinţele profesionale şi de protecţie a muncii şi ia măsuri corespunzătoare.

Art.11. De trei ori pe lună face revizia din cabina locomotivei după un grafic aprobat de şeful secţiei de
întreţinere a căii.
La aceste revizii şeful districtului de poduri controlează starea liniei în zona podurilor, a
terasamentelor şi punctelor periculoase de pe raza secţiei şi a zonelor cu restricţii de viteză.

FIŞA NR.8
Atribuţiile inginerului sau subinginerului desemnat responsabil cu clădirile,
terasamentele, lucrările de artă, (poduri, podeţe, viaducte, tuneluri) la secţia de linii

Art.1. Inginerul sau subinginerul desemnat responsabil cu clădirile, terasamentele şi lucrările de artă
împreună cu şeful districtului de poduri sau maistrul la formaţiile care nu au şef district, în perioada
august - octombrie, în baza programului aprobat de şeful secţiei de întreţinere a căii, face recensământul
tuturor defectelor clădirilor, terasamentelor, podurilor, podeţelor, tunelurilor, şi a altor lucrări de artă,
propunând lucrările necesare a se executa în anul următor.
Constatările şi măsurile luate vor fi notate În anexele la fişele tehnice ale secţiei.

Art.2. Urmăreşte revizia şi revopsirea periodică a podurilor cu tabliere metalice pe care o execută
atelierul regional de tabliere metalice pe raza secţiei L. Programează lucrările de aşezare a traverselor pe
pod, de remediere de zidării, albii etc.

Art.3. Analizează relevee de fund de albie, la podurile peste apele curgătoare, stabilite şi aprobate de către
divizia infrastructură.
În afară de acestea efectuează, din proprie iniţiativă, măsurători de fund de albie, ori de câte ori este
necesar.

Art.4. Lunar, în baza programului aprobat de şeful secţiei de întreţinere controlează toate podurile,
podeţele, tunelele, terasamentele şi lucrările de apărare şi consolidare a lor care determină limitări sau
restricţii ale circulaţiei feroviare (viteză, tonaj, gabarit).
Constatările şi măsurile luate vor fi consemnate în anexa fişei tehnice a lucrării respective.

Art.5. Trimestrial, verifică evoluţia defectelor constatate la podurile metalice, comparând-o cu starea
înregistrată în evidenţă.
Tot trimestrial, verifică defectele ţinute sub observaţie de la terasamente, poduri, podeţe, tunele sau
alte lucrări de artă.
Constatările se notează în anexa fişei tehnice aflate la secţie.
Agravarea defectelor, precum şi apariţia de noi defecte vor fi raportate în scris şefului secţiei de
întreţinere a căii.

Art.6. Lunar, verifică în prezenţa şefului de district poduri, linii, clădiri, sau a maistrului la formaţiile
care nu au şef de district, modul de execuţie a lucrărilor de întreţinere curentă şi reparaţie periodică ce se
execută.
Constatările şi măsurile luate vor fi notate în carnetul de şantier şi se vor aduce la cunoştinţa şefului
secţiei.

Art.7. Participă la recepţia lucrărilor de reparaţie periodică.


Verifică modul în care se execută recepţia lucrărilor de întreţinere curentă.

Art.8. In trimestrul IV va efectua măsurători de gabarit şi va actualiza evidenţa gabaritelor minime reale
conform prevederilor instrucţionale.
În cazul oricărei modificări a gabaritului minim real fie accidental, fie survenit în timpul executării
sau ca rezultat a unor lucrări va opera aceste modificări în evidenţe asigurând comunicarea lor, unităţilor
interesate, în termenele Instrucţiei privind tratarea transporturilor negabaritice, sau cu tonajul
depăşit pe liniile CF normale nr. 328 ediţia 1980, în vederea primirii la transport şi a expedierii
transporturilor negabaritice pe liniile de cale ferată.

Art.9. În baza programului aprobat de şeful secţiei va face urmărirea si verificarea tehnică a lucrărilor ce
se execută de alte unităţi la poduri, podeţe, tunele, terasamente şi lucrări de apărare şi consolidare a lor, a
lucrărilor de subtraversare şi supratraversare a căii ferate.

FIŞA NR. 9
Atribuţiile inginerului sau subinginerului desemnat responsabil cu calea fără joante
(CFJ) la secţia L

Art.1. Inginerul sau subinginerul desemnat responsabil cu calea fără joante la secţia L, împreună cu şeful
districtului de linii, de două ori pe an, în lunile martie - aprilie şi octombrie - noiembrie, face
recensământul căii fără joante prin verificare pe jos, cu măsurători, stabilind lucrările necesare ce trebuie
executate pentru asigurarea siguranţei circulaţiei. Corespunzător se vor actualiza şi evidenţele existente la
secţie şi la district, cu situaţia de pe teren.
Recensământul se efectuează pe baza programului Întocmit de şeful secţiei de întreţinere a căii.

Art.2. Anual, după primirea datelor privind traficul realizat pe fiecare secţie de circulaţie alcătuită cu
c.f.j., calculează şi comunică la districte şi echipe traficul zilnic şi fixează durata de stabilizare a căii
pentru fiecare distanţă aferentă echipelor.

Art.3. În baza programului întocmit de şefii districtelor de linii şi aprobat de şeful secţiei de întreţinere a
căii, în lunile iulie - august organizează, controlează şi ţine evidenţa la lucrările de strângere a buloanelor
verticale pe întreaga lungime a căii fără joante. În lunile martie-aprilie şi octombrie-noiembrie, verifică
valorile momentelor de strângere a buloanelor verticale, în primul rând pe zonele de respiraţie a căii fără
joante, şi a joantelor izolante lipite aducându-le în limitele prevederilor din Instrucţia pentru alcătuirea,
Întreţinerea şi supravegherea căii fără joante. De asemeni, verifică în prezenţa şefului districtului de
linie rosturile de la capetele tronsonului sudat, de la panourile tampon şi momentele de strângere a
buloanelor orizont ale de la joantele izolante lipite.

Art.4. Întocmeşte graficele de revizie suplimentară a căii fără joante, în funcţie de starea tehnică a liniei
(tronsoane fixate în afara ecartului de temperatură de fixare definitivă, porţiuni pe care s-au executat
lucrări care necesită restricţii de viteză pentru scurgerea tonaj ului de stabilizare şi pe porţiunile de linii pe
care le consideră necesare împreună cu şeful secţiei.

Art.5. În lunile martie şi octombrie organizează instruirea personalului stabilit pentru efectuarea reviziilor
suplimentare pe calea fără joante.

Art.6. Chenzinal verifică dacă lucrările, executate de către formaţiile de sudare a căii, s-au făcut cu
respectarea prevederilor din Instrucţia pentru alcătuirea, întreţinerea şi supravegherea căii fără
joante, după care preia de la executant porţiunea de calea fără joante. Participă la lucrările formaţiilor de
sudură şi verifică modul de fixare a tronsoanelor de şină lungă sudată în toate cazurile când fixarea se face
în urma operaţiilor de pretensionare şi detensionare.

Art.7. Întocmeşte şi verifică respectarea planului de control defectoscopic al şinelor, realizat conform
prescripţiilor Instrucţiei pentru controlul nedestructiv al şinelor, nr. 348.

Art.8. Stabileşte prin calcul şi efectuează pe teren lucrări de tensionare, pretensionare şi uniformizare de
eforturi pe calea fără joante ori de câte ori este necesar.

FIŞANR.10
Atribuţiile personalului cu sarcini de control şi instruire din secţia de întreţinere linii

Art.1. Instructorul cu sarcini de control şi instruire din secţia de întreţinere a liniei face revizii după cum
urmează :
- periodic, în termenele fixate prin prezentele instrucţiuni;
- din proprie iniţiativă, în cazuri de intemperii (ploi torenţiale, viscole, temperaturi ridicate sau
scăzute, etc.) cu respectarea dispoziţiilor în vigoare;
- conform reglementărilor pentru calea fără joante, prevăzute în instrucţia de serviciu;
- conform ordinelor primite, scrise sau verbale .

Art.2. Lunar, face revizii din cabina locomotivei, conform programului propus de şeful de secţie de
întreţinere linii şi aprobat de şeful de divizie, însoţind trenurile cu viteza cea mai mare. Numărul minim
de revizii este trei, din care două de zi şi una de noapte. Revizia de noapte se va efectua inopinat la
trecerile la nivel cu circulaţie dirijată, la punctele periculoase sau cu restricţie de viteză cu agent.
La aceste revizii controlează starea liniei şi a aparatelor de cale, prezenţa personalului L la posturi,
viteza de circulaţie, semnalizarea şi respectarea restricţiilor şi a limitărilor de viteză, vizibilitatea
semnalelor.
Reviziile vor fi consemnate în foaia de parcurs a locomotivei trenului respectiv, iar constatările făcute
se comunică, în scris, districtelor de linie sau altor unităţi interesate şi şefului secţiei de întreţinere a căii.

Art.3. Semestrial, controlează amănunţit fiecare district de întreţinere a căii, verificând ecartamentul,
nivelul şi săgeţile pe zonele cu restricţii de viteză şi în punctele semnalate cu ocazia reviziilor efectuate
potrivit articolului 2. Cu această ocazie verifică şi activitatea, cunoştinţele tehnice şi profesionale ale
personalului. Constatările făcute se notează în carnetele de măsurători ale echipelor, în condicile de la
cantoane şi în registrul de revizie a instalaţiilor din staţii.
Neregulile constatate şi măsurile stabilite se consemnează în registrul de control de la district şi se
comunică în scris şefului secţiei de întreţinere a căii, organul de control urmărind executarea remedierilor
la termenele stabilite cu ocazia controlului.

Art.4. Lunar, în decada a III-a, în baza programului aprobat de şeful secţiei de întreţinere a căii, verifică
punctele de lucru unde se execută reparaţi a periodică a căii, refacţia sau sudarea căii, urmărind calitatea
lucrărilor şi respectarea măsurilor privind siguranţa circulaţiei. Constatările se trec în registrul de control
al şantierului respectiv şi se raportează în scris şefului secţiei de întreţinere a căii, cu precizarea măsurilor
luate.

Art.5. În cadrul formei de perfecţionare prin Şcoala personalului desfăşoară activitate de instruire
teoretică şi practică a personalului care îndeplineşte funcţiile de meseriaş de întreţinere cale sau lucrări de
artă, cantonier, revizor cale sau puncte periculoase, şef echipă întreţinere cale sau lucrări de artă,
conducător de autodrezină sau vagon motor, picher şi controlează activitatea de instruire a personalului
muncitor de la districte de către şeful de district. Periodicitatea şi durata instruirii teoretice şi practice este
cea stabilită de Dispoziţia Nr. 1 / 75 din 10.01.1996 a Preşedintelui SNCFR.

Art.6. Întocmeşte programul tematic anual de instruire a personalului secţiei şi urmăreşte respectarea
acestuia.

Art.7. Semestrial, în baza programului de revizie aprobat de şeful secţiei de întreţinere a căii, verifică
liniile de garaj industriale care creează probleme privind starea căii şi siguranţa circulaţiei.
Constatările făcute şi măsurile stabilite vor fi consemnate în registrul de control al liniilor de la
întreprinderea respectivă. Asupra constatărilor făcute şi a măsurilor luate, va fi informat imediat şeful
secţiei de întreţinere a căii.

FIŞA NR.11
Atribuţiile şefului de secţie adjunct din secţia de întreţinere linii

Art.1. Şeful de secţie adjunct din secţia de întreţinere a căii face revizii, după cum urmează:
- periodic, în termenele fixate prin prezentele instrucţiuni;
- din proprie iniţiativă, în cazuri de intemperii (ploi torenţiale, viscole, temperaturi ridicate sau
scăzute etc.) în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;
- conform ordinelor primite, scrise sau verbale.

Art.2. O dată pe lună verifică amănunţit, pe un sfert din lungimea liniilor secţiei, suprastructura căii
liniilor curente şi din staţii, aparatele de cale, terasamentele, podurile, podeţele, tunelurile şi celelalte
lucrări de artă, porţiunile de linie cu defecţiuni ţinute sub observaţie sau cu restricţii de viteză.
În cadrul acestei revizii, urmăreşte pe toată lungimea liniei controlate, starea traverselor, a şinelor,
integritatea prinderilor, măsurând ecartamentul şi nivelul după cum urmează :
a) în punctele sau pe porţiunile de linie, ţinând seama de starea liniei şi de rezultatele măsurătorilor
efectuate cu căruciorul sau cu vagonul de verificat calea, precum şi pe porţiunile cu restricţii de viteză. În
curbe, măsoară şi săgeţile în punctele semnalate la vagon cu defecţiuni la cale faţă de poziţia curbelor în
plan.
b) toate aparatele de cale din linia curentă şi din linia directă din staţii de pe lungimea controlată şi
1/3 din numărul aparatelor de cale de pe liniile de primire şi expediere, astfel ca în cursul unui semestru în
cadrul controalelor efectuate de către seful secţiei şi de şef secţie adjunct, toate aparatele de cale de pe
liniile de primire şi expediere să fie măsurate.
În cadrul controlului efectuat, verifică şi instruieşte personalul, urmărind modul de aplicare a
cunoştinţelor tehnice şi profesionale de către acesta.
Pe tot parcursul acestei revizii este însoţit de şeful districtului de linie pe raza căruia se efectuează
controlul.
Rezultatele măsurătorilor efectuate la linie şi aparatele de cale se înscriu în carnetele de revizie de la
districte, iar constatările şi măsurile stabilite se trec în registrul de control şi protecţie a muncii de la
districtul controlat.
În timpul controlului şi după finalizarea acestuia, va informa pe şeful secţiei de întreţinere a căii
asupra constatărilor şi măsurilor luate, urmărind eliminarea defecţiunilor constatate, în termenele stabilite.
Constatările făcute la poduri şi la celelalte lucrări de artă se înscriu şi în condica districtului controlat,
respectiv în condica secţiei.

Art.3. O dată pe an şi anume în perioada martie - aprilie, împreună cu şeful districtului de linie şi şefii de
echipă controlează amănunţit jumătate din curbele existente în liniile curente şi directe din staţii.
La acest control măsoară curbele la ecartament, nivel, săgeată, uzura şinelor pe firul exterior, precum
şi uzura verticală a şinelor pe firul interior.
Datele se înscriu în carnetul de măsurare a curbelor de la district. Pentru ecartament, nivel şi săgeată
se întocmesc şi diagrame pe baza cărora se analizează şi se dispun rectificările necesare.

Art.4. O dată pe an, în semestrul II, face revizia terasamentelor şi a tuturor podurilor, podeţelor,
tunelurilor şi a lucrărilor de apărare.
În afara reviziilor lunare sau anuale menţionate mai sus, revizuieşte şi lucrările de artă amplasate în
punctele inundabile cu restricţii permanente, poduri provizorii etc. ori de câte ori este necesar.
Constatările făcute se înscriu în condica secţiei de întreţinere a căii.

Art.5. De trei ori pe lună (de două ori ziua şi o dată noaptea) face revizia liniei din cabina locomotivei,
conform graficului întocmit de şeful secţiei de întreţinere a căii şi aprobat de şeful de divizie, consemnând
revizia în foaia de parcurs a locomotivei.
În cadrul acestor revizii, controlează starea liniei şi a aparatelor de cale, viteza de circulaţie,
semnalizarea şi respectarea restricţiilor şi a limitărilor de viteză, vizibilitatea semnalelor, precum şi
prezenţa personalului la posturi.
Constatările făcute se analizează, iar modul de rezolvare se aduce la cunoştinţa şefului de secţie de
întreţinere a căii.

Art.6. În trimestrul I şi III, controlează celelalte subunităţi şi activităţi ale secţiei, districtul de reparaţie
periodică mecanizată, districtul de exploatare a utilajelor, districtul (sau formaţie) de poduri, districtul de
clădiri, activitatea PAZ, etc.
Controlul se face în baza programului întocmit de şeful secţiei, iar constatările se trec în registrul de
control şi protecţie a muncii de la aceste subunităţi. Constatările şi măsurile luate vor fi aduse la
cunoştinţă şefului secţiei, şeful de secţie adjunct urmărind remedierea defecţiunilor la termenele stabilite.

Art.7. Lunar, (în decada a II-a) verifică, fiind însoţit de şefii formaţiilor executante (şef de district RP, şef
şantier RK, şef atelier sudură), activitatea punctelor de lucru unde se execută reparaţia periodică a căii,
refacţia şi sudarea căii, urmărind calitatea lucrărilor şi respectarea măsurilor privind siguranţa circulaţiei.
Constatările se trec în registrul de control al şantierului respectiv, şi se raportează în scris şefului
secţiei de întreţinere a căii, împreună cu măsurile luate.

Art.8. Semestrial, în baza programului aprobat de şeful secţiei de întreţinere a căii, verifică liniile de
garaj industriale. Constatările şi măsurile stabilite vor fi consemnate în registrul de control a liniilor de la
întreprinderea respectivă. Acestea vor ti aduse la cunoştinţă, în scris, şefului secţiei de întreţinere a căii.

Art.9. Cu ocazia reviziilor, şeful de secţie adjunct va respecta prevederile instrucţiilor, îndrumătoarelor şi
ordinelor privind efectuarea serviciului de întreţinere şi reparare a căii în condiţii de siguranţă a
circulaţiei.

Art.10. Şeful de secţie adjunct, în toate deplasările sale cu trenul pe raza secţiei pentru efectuarea
reviziilor, va călători în cabina locomotivei trenului.

Art.11. Cu ocazia efectuării reviziilor amănunţite arătate la articolul 2 defecţiunile şi abaterile constatate,
precum şi măsurile dispuse se consemnează în registrul de control de la district, iar o copie se prezintă
şefului secţiei de întreţinere a căii, şeful de secţie adjunct urmărind remedierea defecţiunilor la termenele
stabilite.
În cazul celorlalte revizii, constatările şi măsurile dispuse se comunică în scris, fără a mai fi
consemnate în registrul de control la district.

Art.12. În lipsa şefului de secţie adjunct, reviziile şi măsurătorile prevăzute în sarcina acestuia se vor
efectua de personalul cu sarcini de control şi instruire (instructorul) şi un inginer din secţie, în baza
delegării scrise date de şeful secţiei de întreţinere a căii.

FIŞA NR.12
Atribuţiile şefului secţiei de întreţinere linii

Art.1. Şeful secţiei de întreţinere linii face revizii, după cum urmează :
- periodic, în termenele fixate prin prezentele instrucţiuni;
- din proprie iniţiativă, în cazuri de. intemperii (ploi torenţiale, viscole, temperaturi ridicate sau
scăzute etc.) în conformitate cu dispoziţiile În vigoare;
- conform ordinelor primite, scrise sau verbale.

Art.2. O dată pe lună verifică amănunţit un sfert din lungimea liniilor secţiei, suprastructura căii liniilor
curente şi din staţii, aparatele de cale, terasamentele, podurile, podeţele, tunelurile şi celelalte lucrări de
artă, porţiunile din linie curentă cu defecţiuni ţinute sub observaţie sau cu restricţii de viteză.
În cadrul acestei revizii urmăreşte, pe toată lungimea liniilor controlate, starea terasamentelor, a
şinelor, integritatea prinderilor, măsurând ecartamentul şi nivelul, după cum urmează :
a) în punctele sau pe porţiunile de linie, în funcţie de starea liniei si a rezultatelor măsurătorilor
efectuate cu căruciorul sau cu vagonul de verificat calea, precum şi pe porţiunile cu restricţii de viteză. În
curbe, măsoară şi săgeţile în punctele semnalate la vagon, cu defecţiuni la cale faţă de poziţia curbelor în
plan.
b) toate aparatele de cale din linia curentă şi directă din staţii, de pe lungimea controlată şi 1/3 din
numărul aparatelor de cale de pe liniile de primire şi expediere, astfel ca în cursul unui semestru, în cadrul
controalelor efectuate de către şeful secţiei şi de şeful de secţie adjunct, să fie măsurate toate aparatele de
cale de pe liniile de primire şi expediere.
În cadrul controlului efectuat, verifică şi instruieşte personalul, urmărind modul de aplicare a
cunoştinţelor tehnice şi profesionale de către acesta.
Pe tot parcursul acestei revizii este însoţit de şeful districtului de linie pe raza căruia se efectuează
controlul. Rezultatele măsurătorilor efectuate la linie şi la aparatele de cale se înscriu în carnetele de
revizie de la districte, iar constatările şi măsurile stabilite se trec în registrul de control şi protecţie a
muncii de la districtul controlat.
Constatările făcute la păduri şi celelalte lucrări de artă se înscriu şi în condica districtului controlat,
respectiv în condica secţiei.
Programul de revizie amănunţită de către şeful secţiei de întreţinere a căii trebuie stabilit astfel ca,
împreună cu cel al şefului de secţie adjunct, să asigure pe o durată de două luni, verificarea întregii secţii
de întreţinere linii.

Art.3. O dată pe an şi anume în perioada martie - aprilie, împreună cu şeful districtului de linii şi şefii de
echipă, controlează amănunţit jumătate din curbele existente în liniile curente şi directe din staţii.
La acest control măsoară curbele la ecartament, nivel, săgeată, uzura şinelor pe firul exterior, precum
şi uzura verticală a şinelor pe firul interior. Datele se înscriu în carnetul de măsurare a curbelor de la
district. Pentru ecartament, nivel şi săgeată se întocmesc şi diagrame, pe baza cărora se analizează, se
stabilesc şi se dispun rectificările necesare.

Art.4. Lunar, în decada I, verifică punctele de lucru unde se execută reparaţia periodică a căii, refacţia
sau sudarea căii, urmărind calitatea lucrărilor şi respectarea măsurilor privind siguranţa circulaţiei, fiind
însoţit de conducătorul formaţiei executante (şef şantier RK, şef district RP, şef atelier sudură).
Constatări le şi măsurile dispuse se trec în registrul de control al şantierului respectiv.
Art.5. De trei ori pe lună (de două ori ziua şi o dată noaptea) face revizia liniei din cabina locomotivei
trenului, conform graficului aprobat de şeful diviziei de infrastructură. În cadrul acestor revizii
controlează starea liniei şi a aparatelor de cale, viteza de circulaţie, semnalizarea restricţiilor şi a
limitărilor de viteză, respectarea lor şi vizibilitatea semnalelor, precum şi prezenţa personalului L la pos-
turi.
Revizia va fi consemnată în foaia de parcurs a locomotivei.

Art.6. În trimestrul II şi IV controlează celelalte unităţi şi activităţi ale secţiei : districtul de repllfaţie
periodică mecanizată, districtul de exploatare a utilajelor, districtul (sau formaţia) de poduri, districtul de
clădiri, activitatea PAZ etc.
Controlul se face in baza programului aprobat de şeful diviziei de infrastructură, iar constatările se
trec în registrul de control şi protecţie a muncii de la aceste subunităţi. O copie se reţine la secţie pentru
urmărirea remedierilor la termenele stabili te.

Art.7. O dată pe an, în semestrul I, face revizia terasamentelor şi a tuturor lucrărilor de artă (poduri,
podeţe, tuneluri, lucrări de apărare etc.).
În afara reviziilor lunare şi anuale menţionate mai sus, mai revizuieşte lucrările de artă amplasate în
puncte inundabile, cu restricţii permanente, poduri provizorii etc. ori de câte ori este necesar.

Art.8. Însoţeşte vagonul de verificat calea, ori de câte ori acesta execută verificarea liniilor pe distanţa
secţiei de întreţinere şi ia măsuri de remediere a defecţiunilor căii, semnalate cu ocazia măsurătorilor
efectuate cu vagonul.

Art.9. Şeful de secţie va propune şi şeful diviziei de infrastructură aprobă măsurile de revizie şi verificări
suplimentare pe porţiunile de linie solicitate, cu probleme de şină sau cu puncte periculoase (căderi de
stânci, ebulmente active etc.).

Art.10. Cu ocazia efectuării reviziilor amănunţite arătate la articolul 2, defecţiunile şi abaterile constatate,
precum şi măsurile dispuse se consemnează în registrul de control de la district, iar o copie se reţine la
secţie pentru urmărirea remedierilor la termenele stabilite.
În cazul celorlalte revizii, constatările şi măsurile dispuse se comunică în scris, fără a mai fi
consemnate în registrul de control de la district.

Art.11. Cu ocazia reviziilor, şeful de secţie va respecta prevederile instrucţiilor, îndrumătoarelor şi


ordinelor privind efectuarea serviciului de întreţinere şi reparare a căii în condiţii de siguranţă a
circulaţiei.

Art.12. Şeful secţiei, în toate deplasările sale cu trenul, în vederea efectuării reviziilor călătoreşte în
cabina locomotivei.

FIŞA NR.13

Atribuţiile revizorului de sector L

Art.1. Revizorul de sector L face controlul după cum urmează :


- periodic, după graficul aprobat de către şeful diviziei de infrastructură;
- conform ordinelor primite, scrise sau verbale.

Art.2. Graficul de revizie va fi astfel întocmit încât o secţie să fie controlată cel puţin o dată pe semestru,
iar în timp de un an să fie controlate toate districtele care aparţin secţiilor din sectorul repartizat.

Art.3. Lunar, va controla punctele de lucru unde se execută reparaţia periodică a căii, refacţia sau sudarea
căii, urmărind în special, respectarea proceselor tehnologice, calitatea lucrărilor şi siguranţa circulaţiei.
Art.4. Numărul minim de zile pentru control în cursul unei luni este de 12 zile din care două controale de
noapte.
Controlul la unităţi se execută pe jos şi constă din :
- măsurători la linie şi aparatele de cale, examinarea amănunţită şi integrală a stării căii, a instalaţiilor
şi construcţiilor căii, a lucrărilor de artă, a terasamentelor, a apărărilor şi consolidărilor, acordându-se o
deosebită atenţie porţiunilor de linie, lucrărilor de artă şi terasamentelor cu defecţiuni şi restricţii în
circulaţie;
- verificarea evidenţelor scriptice de la secţii, districte, echipe şi staţii în legătură cu calea şi anexele
ei, în ceea ce priveşte siguranţa circulaţiei;
- verificarea nivelului de pregătire profesională şi aplicarea corectă a instrucţiilor.

Art.5. Rezultatele măsurătorilor şi constatărilor făcute se înscriu în registrul de control al unităţilor


controlate şi se urmăresc de către revizorul de sector până la rezolvarea integrală a acestora. Constatările
făcute şi măsurile stabilite se aduc la cunoştinţă în scris, şefului diviziei de infrastructură, respectiv şefului
serviciului linii.

FIŞA NR.14
Atribuţiile şefului Diviziei Infrastructură, inginerului 1 II din serviciul Linii, şefilor
de birou din Serviciul Linii

Art.1. Şeful diviziei de infrastructură, inginerul I-II din serviciul de linii, şeful de serviciu şi şefii de birou
din serviciul de linii fac revizii, după cum urmează :
- periodic, după graficele aprobate de conducerea regionalei de căi ferate;
- din proprie iniţiativă;
- conform ordinelor primite, scrise sau verbale.

Art.2. Numărul de zile de control desfăşurat lunar este de :


- 5 zile, din care una de noapte, pentru şeful de divizie infrastructură şi şeful de serviciu linii;
- 4 zile, din care una de noapte, pentru inginerul I - II, şefii de birou din cadru serviciului de linii.
Revizia de noapte se execută din cabina locomotivei, iar atunci când nu este posibil revizia se
efectuează de pe platforma ultimului vagon al trenurilor în circulaţie. În cazuri deosebite, stabilite de
conducerea regionalei, aceste revizii se pot efectua şi cu alte mijloace.

Art.3. Graficele după care se fac reviziile vor fi întocmite astfel ca toate secţiile, respectiv liniile
regionalei de căi ferate, să fie controlate cel puţin de 2 ori pe an de către şeful de divizie, respectiv
inginerii I-II, şeful de serviciu şi de şefii de birou din serviciul linii, din cadrul Diviziei Infrastructură.

Art.4. La reviziile care se fac, şeful diviziei, inginerii I - II, şeful de serviciu şi şefii de birou au
următoarele îndatoriri :
- măsoară ecartamentul, nivelul şi săgeţile la linie şi aparatele de cale, acolo unde se consideră că este
necesar;
- acordă o deosebită atenţie porţiunilor de linie, lucrărilor de artă sau zonelor de terasamente, care
având anumite defecţiuni, sunt ţinute sub observaţie, cu restricţii de circulaţie; la trecerea prin staţii
verifică tabla de evidenţă a restricţiilor din biroul de mişcare;
- verifică evidenţele scriptice de la districte şi secţii privind linia cu toate instalaţiile, construcţiile,
lucrările de artă, terasamentele, apărările şi consolidările;
- instruieşte şi controlează personalul subaltern şi verifică cunoştinţele tehnice şi profesionale ale
acestuia;
- revizuieşte, cel puţin o dată pe trimestru podurile provizorii, precum şi podurile, tunelurile şi alte
lucrări de artă cu defecţiuni, cu restricţii de viteză sau ţinute sub observaţie, iar lucrările de artă cu
defecţiuni grave se vor revizui ori de câte ori se consideri! necesar;
- controlează modul în care şeful secţiei de întreţinere a căii îşi exercită periodic atribuţiile privind
munca de îndrumare şi control la subunităţi şi eficienţa activităţii acestuia.

Art.5. Lunar, pe bază de program, vor controla punctele de lucru de pe raza diviziei unde se execută
reparaţia periodică, refacţia sau sudarea căii urmărind, în special, organizarea şantierelor, respectarea
procesului tehnologic, calitatea lucrărilor şi siguranţa circulaţiei.

Art.6. Constatările făcute în urma reviziilor şi măsurile dispuse se consemnează în registrul de control de
la unitate, iar inginerii I-II, şeful de serviciu şi şefii de birou din serviciul linii le vor aduce şi la cunoştinţa
şefului diviziei de infrastructură.
Tratarea defecţiuni lor constatate, până la completa înlăturare a acestora se urmăreşte de organul care
a făcut revizia.

Art.7. Şeful diviziei, aprobă programul lunar de verificare a liniilor, aparatelor de cale şi a lucrărilor de
artă de pe cuprinsul întregii divizii, întocmit de şeful serviciului de linii pentru restul personalului
ingineresc din divizia de infrastructură.

Art.8. Şeful de divizie va dispune începerea lucrărilor executate cu unităţi din afara SNCFR numai după
ce s-a obţinut aprobarea documentaţiei tehnice de execuţie a lucrărilor în care şeful Serviciului de Linii
sau şeful Biroului RK din cadrul Diviziei Infrastructură va verifica şi confirma existenţa în documentaţie
a programelor şi măsurilor de organizare şi control ale executantului ce asigură siguranţa circulaţiei
trenurilor în porţiunea de linie predată acestuia pe durata lucrărilor :
- nominalizarea responsabilului cu siguranţa circulaţiei din partea executantului;
- organizarea verificării şi urmăririi executării măsurătorilor la linie pe zona de racordare şi cu
restricţie de viteză înainte de redeschiderea liniei şi supravegherea liniei după redeschiderea circulaţiei
conform prescripţiilor Instrucţiilor de specialitate pentru executarea lucrărilor de reparaţie radicală,
sau de refacţie a liniei de cale ferată nr. 302 şi 303 din 1986;
- programul de control efectuat de personalul executantului, inclusiv de însoţire a vagonului de
verificat calea în programul de măsurare a geometriei căii pe porţiunile de linie predate către executant;
- măsuri de remediere a defecţiunilor constatate de către vagonul de verificat calea sau de organele L
cu ocazia reviziilor acestora, în timpul execuţiei lucrărilor.

CUPRINS
Ordinul ministrului transporturilor

Fişa nr.1 Dispoziţii generale


Fişa nr.2 Atribuţiile revizorului de cale
Fişa nr.3 Atribuţiile şefului de echipă
Fişa nr.4 Atribuţiile şefului de district linii
Fişa nr.5 Atribuţiile şefului districtului reparaţie periodică mecanizată
Fişa nr.6 Atribuţiile şefului districtului de exploatare utilaje (DEU)
Fişa nr.7 Atribuţiile şefului districtului poduri, lucrări de artă şi ale maistrului poduri, lucrări de artă
Fişa nr.8 Atribuţiile inginerului sau subinginerului desemnat responsabil cu clădirile, terasamentele,
lucrările de artă ( poduri, podeţe, tunele) la secţia de linii
Fişa nr.9 Atribuţiile inginerului sau subinginerului, desemnat responsabil cu calea fără joante (c.f.j.) la
secţia L
Fişa nr.10 Atribuţiile personalului cu sarcini de control si instruire din secţia de întreţinere linii
Fişa nr.11 Atribuţiile şefului de secţie adjunct din secţia de întreţinere linii
Fişa nr.12 Atribuţiile şefului secţiei de întreţinere linii
Fişa nr.13 Atribuţiile revizorului de sector linii
Fişa nr.14 Atribuţiile şefului diviziei de infrastructură, inginerului I-II din serviciul de linii, şefului de
serviciu şi şefilor de birou din serviciul linii