Sunteți pe pagina 1din 21

LEGISLATIA FEROVIARA A ROMANIEI

Ordine ale Ministrului Transporturilor

 1545 - 17.12.2008 - OMT pentru aprobarea „Normelor privind autorizarea punerii


în funcţiune a subsistemelor structurale componente ale sistemului de trajnsport
feroviar convenţional din România” - M. Of. nr. 4 din 05.01.2009
 1484 - 28.11.2008 - OMT pentru aprobarea normelor privind acordarea avizului
tehnic vehiculelor feroviare care au depăşit durata normală de funcţionare/durata
de serviciu - M. Of. Nr. 861 din 20.12.2008
 1413 - 13.11.2008 - OMT pentru aprobarea normei privind elaborarea/actualizarea
normelor tehnice feroviare şi a normativelor feroviare pentru proiectarea,
construcţia, modernizarea, repararea şi întreţinerea infrastructurii feroviare şi a
meterialului rulant - M. Of. nr. 828 din 8. 12. 2008
 1280 - 14.10.2008 - OMT privind modificarea anexei la Ordinul ministrului
lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 207/2003 pentru aprobarea
formei şi conţinutului Documentului de conformitate, Documentului de
conformitate intermediar, Certificatului de manegement al siguranţei şi
Certificatului de manegement al siguranţei intermediar - M. Of. nr. 716 din
22.10.2008
 1274 - 13.10.2008 - OMT pentru organizarea recepţiei la terminarea lucrărilor
executate în cadrul proiectului PHARE RO 0107.13.01 „Modernizarea Centrului
de Testări Feroviare Făurei”
 1221 - 26.09.2008 - OMT pentru modificarea şi completarea OMLPTL nr.
547/2003 privind aprobarea Reglementărilor specifice de numerotare a trenurilor
pe reţeaua căilor ferate române
 1157 - 12.09.2008 - OMT pentru aprobarea unei derogări de la art. 54 din
Regulamentul de Exploatare Tehnică Feroviară – 002, aprobat prin OMLPTL nr.
1186/2001
 1010 - 12.08.2008 - OMT pentru modificarea Anexei nr. 1 la OMT nr. 655/2007
pentru aprobarea Normelor Uniforme privind transporturile pe căile ferate din
România - M. Of. nr. 607 din 15.08.2008
 1009 - 12.08.2008 - OMT pentru constituirea comisiei de evaluare pentru
închirierea secţiilor de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare
neinteroperabile
 1007 - 12.08.2008 - OMT privind aprobarea Normativului feroviar „Infrastructură
feroviară – Instalaţii fixe – Tracţiune electrică – Conductor de protecţie principal
– Partea 2: Calcul electric. Cerinţe”
 966 - 31.07.2008 - OMT pentru numirea comisie de analiză în vederea
implementării programelor informatice în managementul şi gestionarea
investigaţiilor din domeniul transporturilor
 897 - 16.07.2008 - OMT pentru stabilirea cadrului de formare a Comitetelor de
evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare din Programul Operaţional Sectorial
„Transport”
 737 - 05.06.2008 - OMT privind desemnarea coordonatorului naţional TER şi
reglementarea activităţii de colaborare internaţională în cadrul Acordului dintre
CEE/ONU şi TER
 690 - 22.05.2008 - OMT privind stabilirea responsabilităţii DGRFE, în calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Transport şi
beneficiar al proiectelor din cadrul Anexei Prioritare 4 „Asistenţă tehnică” a POS
–T
 632 - 13.05.2008 - OMT pentru modificarea şi completarea OMT nr.
840/06.09.2008 privind înfiinţarea Comitetului de Monitorizare pentru Programul
Operaţional Sectorial „Transport”
 611 - 10.05.2008 - OMT pentru stabilirea Comisiei de Cercetare a accidentului
feroviar produs la data de 10.05.2008 în staţia de cale ferată Valea Călugărească
 558 - 30.04.2008 - OMT comun cu MMDD, MSP şi MIRA pentru aprobarea
Ghidului privind adoptarea valorilor limită şi modul de aplicare a acestora atunci
când se elaborează planurile de acţiune, pentru indicatorii Lzsn şi Lnoaptea, în
cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în
aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul
aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din
aglomerări unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la
OUG nr. 152/2005, aprobată cu modificările completări prin Legea nr. 84/2006
 508 - 21.04.2008 - OMT pentru aprobarea Strategiei pentru transport durabil pe
perioada 2007-2013 şi 2020, 2030
 370 - 20.03.2008 - OMT pentru modificarea Anexei la OMTCT nr. 1516/2005
pentru aprobarea componenţei Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar
 366 - 18.03.2008 - OMT privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de
cale ferată. Locomotive electrice de 5100 kw. Prescripţii tehnice pentru revizii şi
reparaţii planificate”
 365 - 18.03.2008 - OMT privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule
feroviare. Controlul ultrasonic al osiilor montate de la vagoane”
 364 - 18.03.2008 - OMT privind aprobarea Normativului feroviar „Vehicule de
cale ferată. Revizii şi reparaţii planificate” - M. Of. nr. 291 din 15.04.2008
 363 - 18.03.2008 - OMT privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule
feroviar. Locomotiva diesel – electrică 060 DA de 2100 CP. Prescripţii tehnice
pentru revizia pe procesul tehnologic la intrarea locomotivei în unităţile de
tracţiune, prescripţii pentru alimentare şi echipare precum şi pentru curăţarea şi
spălarea locomotivei”
 239 - 21.02.2008 - OMT pentru împuternicirea dlui. Secretar de Stat Barna
Tanczos să semneze în numele ministrului transporturilor, Protocolul privind
cooperarea interinstituţională dintre Autoritatea Naţională pentru Reglementarea
şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi Ministerul Economiei şi Finanţelor –
Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice şi Ministerul
Transporturilor – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
Sectorial – Transport 2007-2013
 158 - 11.02.2008 - OMT privind înfiinţarea Comitetului de Conducere al Sub-
proiectului Phare RO 2005/017-553.04.03” Asistenţă tehnică pentru pregătirea
unor lucrări de reabilitare pentru poduri şi tuneluri de cale ferată”
 103 - 29.01.2008 - OMT pentru aprobarea Instrucţiunilor pentru admiterea şi
extinderea transporturilor excepţionale pe infrastructură feroviară – nr. 328
 101 - 29.01.2008 - OMT pentru aprobarea Normelor privind acordarea
autorizaţiei de siguranţă administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară
din România - M. Of. nr. 102 din 08.02.2008
 100 - 29.01.2008 - OMT pentru anularea OMTCT nr. 455/2007 pentru aprobarea
Instrucţiunilor pentru admiterea şi extinderea transporturilor excepţionale pe
infrastructură feroviară – nr. 328
 1323 - 17.12.2007 - OMT privind numirea Comitetului director al Organismului
Notificat Feroviar Român - ONFR
 1297 - 10.12.2007 - OMT pentru constituirea şi organizarea la nivelul MT a
Grupului de lucru pentru revizuirea şi actualizarea Strategiei naţionale pentru
dezvoltare durabilă - domeniul transport durabil
 1189 - 15.11.2007 - OMT privind aprobarea formei, modelului şi conţinutului
legitimaţiilor speciale pentru personalul însărcinat cu investigarea accidentelor şi
incidentelor din sistemul feroviar - M.Of. Nr. 796 din 22.11.2007

 1172 - 09.11.2007 - OMT privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule


de cale ferată. Prescripţii tehnice pentru revizia şi repararea planificată a
locomotivei diesel - hidraulice de 1250 CP" - M.Of. Nr. 852 din 12.12.2007

 1097 - 25.10.2007 - OMT pentru constituirea şi organizarea la nivelul MT a


Structurii de management pentru elaborarea Planului Strategic Etapa II -
Componenta de programare bugetară
 1095 - 25.10.2007 - OMT privind înfiinţarea Comitetului de Coordonare al
contractelor privind elaborarea proiectului tehnic şi a documentaţiei de licitaţie în
vederea realizării infrastructurii rutiere şi feroviare de acces la podul de la Calafat
- Vidin
 1091 - 25.10.2007 - OMT privind modificarea Anexei la OMTCT nr. 2053/2005
pentru reglementarea unor aspecte organizatorice legate de derularea proiectului
"Restructurare a Transporturilor" 4757-RO
 1067 - 24.10.2007 - OMT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii prin procedura de licitaţie
deschisă pentru "Servicii de consultanţă pentru elaborarea strategiei de
privatizare a SNTFM "CFR Marfă"
 967 - 02.10.2007 - OMT privind numirea Comitetului director al Organismului de
Investigare Feroviar Român - OIFR
 920 - 20.09.2007 - OMT pentru aprobarea Instrucţiunilor pentru exploatarea,
revizia tehnică şi repararea instalaţiilor de energoalimentare ale căii ferate
electrificate - nr. 354 - M.Of. Nr. 740 din 01.11.2007

 840 - 06.09.2007 - OMT privind înfiinţarea Comitetului de Monitorizare pentru


Programul Operaţional Sectorial "Transport", denumit în continuare CM POS-T
 748 - 16.08.2007 - OMT privind aprobarea structurii organizatorice a CENAFER
 720 - 03.08.2007 - OMT pentru modificarea OMTCT nr. 1258/2005 pentru
stabilirea unităţilor responsabile cu elaborarea hărţilor de zgomot pentru căile
ferate , drumurile şi aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărţilor strategice
de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de
activitate, precum şi limitele competenţă ale acestora
 699 - 27.07.2007 - OMT privind înfiinţarea Comitetului de Conducere al
Programului Phare 2004/016-772.03.14.09.05. "Consolidarea procesului de
restructurare a căilor ferate române- Asistenţă tehnică pentru reabilitare de gări "
 693 - 25.07.2007 - OMT privind înfiinţarea Comitetului de Conducere al Sub-
proiectului Phare 2004/016-772.03.14.09.01.01"Consolodarea procesului de
restructurare a căilor ferate române - Asistenţă tehnică pentru sistemul de
management financiar ".
 692 - 25.07.2007 - OMT privind înfiinţarea Comitetului de Conducere al Sub-
proiectului Phare RO2004/016-772.03.14.09.04- "Dezvoltarea unui Plan Strategic
operaţional pentru CFR Călători pentru creşterea competitivităţii de piaţă a CFR
Călători în România".
 659 - 19.07.2007 - OMT privind înfiinţarea Comitetului de Conducere al Sub-
proiectului PHARE 2004/016-772.03.14.09.02 "Consolidarea procesului de
restructurare a căilor ferate române - Asistenţă Tehnică pentru mersul trenurilor de
călători"
 658 - 19.07.2007 - OMT privind înfiinţarea Comitetului de Conducere al Sub-
proiectului PHARE 2004/016-772.03.14.09.01.03 - "Consolidarea procesului de
restructurare a căilor române - Asistenţă tehnică pentru tariful de utilizare a
infrastructurii"
 655 - 19.07.2007 - OMT pentru aprobarea Normelor Uniforme privind
transporturile pe căile ferate din România
 643 - 19.07.2007 - OMT privind înfiinţarea Comitetului de Coordonare pentru
dezvoltarea sistemului informatic în cadrul societăţilor feroviare
 613 - 12.07.2007 - OMT pentru aprobarea variantei finale a componentei de
management a Planului strategic în domeniul transporturilor, Etapa I
 607 - 12.07.2007 - OMT privind aprobarea structurii organizatorice a AFER
 590 - 05.07.2007 - Ordin al ministrului transporturilor pentru stabilirea unor
reguli privind transportul în trafic intern al mărfurilor periculoase pe calea ferată -
M OF. nr. 623 din 10.09.2007

 535 - 26.06.2007 - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea


normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de
siguranţă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din
România. - M. Of. nr.501 din 26.07.2007

 463 - 19.06.2007 - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea


Criteriilor de prioritate în alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară pe
secţia cu capacitate saturată Câmpina - Predeal, precum şi asigurarea transparenţei
- M. Of. nr. 451 din 04.07.2007
 462 - 19.06.2007 - Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea şi
completarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în
exploatare nr. 250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor
şi turismului nr. 1.817/2005 - M. Of. nr. 438 din 28.06.2007

 461 - 19.06.2007 - Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea şi


completarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevrarea vehiculelor
feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor
şi turismului nr. 1.816/2005 - M. Of. nr. 438 din 28.06.2007

 460 - 19.06.2007 - Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea şi


completarea Regulamentului de remorcarea şi frânarea nr. 006, aprobat prin
Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1815/2005 - M.
Of. nr. 470 din 12.07.2007

 441 - 15.06.2007 - OMT pentru modificarea şi completarea OMTCT nr.


1719/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind utilizarea cărucioarelor de
măsurat calea la metrou - 329M
 385 - 07.06.2007 - OMT privind modificarea Anexei la OMTCT nr. 305/2007
privind înfiinţarea Comitetului de Coordonarea pentru reglementarea unor aspecte
organizatorice legate de asistenţa tehnică pentru înfiinţarea Autorităţii de
Transport Metropolitan Bucureşti şi pentru extinderea serviciilor Societăţii
Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - SA în cadrul
Strategiei de transport public din Bucureşti şi a programului de investiţii
 250 - 25.05.2007 - OMT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică de produse prin procedura de licitaţie
internaţională deschisă pentru "Achiziţie de hardware pentru creşterea controlului
utilizatorilor şi nivelelor de servicii a reţelei de transmisie de date IRIS"
 114 - 10.05.2007 - OMT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii prin procedură de licitaţie
deschisă pentru "instalaţii CED cu costuri reduse şi controlul liniilor de staţie şi
dintre staţii cu numărătoare de osii în 12 staţii"
 113 - 10.05.2007 - OMT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii prin procedură de licitaţie
deschisă pentru " studiu de fezabilitate pentru instalaţii de centralizare electronică
în 32 de staţii"
 112 - 10.05.2007 - OMT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii prin procedură de licitaţie
deschisă pentru " Studiu de fezabilitate pentru controlul stării de liber a liniei
curente între staţiile CF, utilizând numărătoarea e osii, pe 42 de intervale
feroviare de staţie".
 90 - 07.05.2007 - OMT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii prin procedura de licitaţie
deschisă pentru "Expertiză tehnică poduri pe raza CF Iaşi"
 86 - 07.05.2007 - OMT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii prin procedura de licitaţie
deschisă pentru "Compatibilizarea instalaţiilor în vederea introducerii trenurilor
din noua generaţie pe magistralele, 1, 3.Adaptarea şinei a 3-a"
 82 - 07.05.2007 - OMT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii prin procedura de licitaţie
deschisă pentru "Expertizare tehnică poduri pe raza Regionalei CF Bucureşti"
 81 - 07.05.2007 - OMT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări prin procedura de licitaţie
deschisă pentru "Dezvoltarea capacităţii feroviare în portul Constanţa Sud
Agigea"
 686 - 03.04.2007 - OMTCT privind înfiinţarea Comitetului de Coordonare al
Contractului de asistenţă tehnică privind "Elaborarea unui Plan General de
Transport în România"
 629 - 27.03.2007 - OMTCT pentru aprobarea Instrucţiunilor privind revizia
aparatelor de cale la metrou - nr. 307 M
 488 - 16.03.2007 - OMTCT privind stabilirea cadrului organizatoric şi a
condiţiilor de realizare a proiectului de reabilitare a căii ferate Bucureşti -
Constanţa, secţiunile Bucureşti - Băneasa şi feteşti - Constanţa printr-un credit
extern în valoare de 100 milioane EURO conform prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 1862/2006
 455 - 12.03.2007 - OMTCT pentru aprobarea Instructiunilor pentru admiterea si
expedierea transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviara - nr. 328
 373 - 01.03.2007 - OMTCT privind aprobarea structurii organizatorice a AFER
 341 - 23.02.2007 - OMTCT pentru modificarea Anexei la OMTCT NR.
1516/2005 pentru aprobarea componentei Consiliului de supraveghere din
domeniul feroviar
 305 - 20.02.2007 - OMTCT privind infiintarea Comitetului de Coordonarea
pentru reglementarea unor aspecte organizatorice legate de asistenta tehnica
pentru infiintarea Autoritatii de Transport Metropolitan Bucuresti si pentru
extinderea serviciilor Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti
"METROREX" - SA in cadrul Strategiei de transport public din Bucuresti si a
programului de investitii
 248 - 14.02.2007 - OMTCT privind numirea Comitetului director al Autoritatii de
Siguranta Feroviara Romana
 247 - 14.02.2007 - OMTCT privind numirea Comitetului director al Organismului
de Licente Feroviare Roman
 246 - 14.02.2007 - OMTCT privind numirea Comitetului director al Organismului
de Investigare Feroviar Roman
 244 - 14.02.2007 - OMTCT privind numirea Comitetului director al Organismului
Notificat Feroviar Roman
 149 - 31.01.2007 - OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare
pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de
licitatie internationala pentru "Modernizarea instalatiilor de energoalimentare de
pe raza Centrelor de Electrificare Timisoara, Caransebes, Craiova si Targu Jiu"
 108 - 25.01.2007 - OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare
pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de
licitatie deschisa pentru "Proiectare lucrari de reparatii linii, instalatii si cladiri
necesare pentru modernizarea instalatiilor de centralizare electrodinamica din
statia de cale ferata SIMERIA CALĂTORI prin dotare cu sisteme de centralizare
electronica tip SIMIS W RO in cadrul proiectului CFR SIMIS W
ROEXTENSION"
 107 - 25.01.2007 - OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare
pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de
licitatie deschisa pentru "Proiectare lucrari de reparatii linii, instalatii si cladiri
necesare pentru modernizarea instalatiilor de centralizare electrodinamica din
statia de cale ferata DEVA prin dotare cu sisteme de centralizare electronica tip
SIMIS W RO in cadrul proiectului CFR SIMIS W RO-EXTENSION"
 15 - 09.01.2007 - OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura
de licitatie internationala pentru "Studiul de piata privind cererea de servicii
feroviare de calatori"
 2256 - 27.11.2006 - OMTCT pentru aprobarea Instructiunilor pentru diagnoza caii
si linie de contact efectuata cu automotorul TMC
 2240 - 23.11.2006 - OMTCT privind aprobarea normativului feroviar
"Infrastructura feroviara. Fixe. Tractiune electrica. Conductor de protectie
principal. Partea 1: Calcul mecanic" - M. Of . nr 989 din 12.12.2006

 2239 - 23.11.2006 - OMTCT pentru modificarea art. 10 lit. b) din Anexa la


OMTCT nr. 2122/2005 pentru aprobarea Instructiunilor pentru programarea si
analiza tehnico - operativa a ciculatiei trenurilor - nr. 099
 2229 - 23.11.2006 - OMTCT pentru aprobarea Instructiunilor pentru activitatea
personalului de locomotiva in transportul feroviar - nr. 201
 2095 - 10.11.2006 - OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare
pentru atribuirea contractului de achizitie publica de produse prin procedura de
negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare pentru "Sine de cale
ferata"
 2005 - 30.10.2006 - OMTCT pentru aprobarea efectuarii probelor de frana la
trenurile de calatori formate din rame electrice seria Z 6100 - M. Of. nr. 908 din
08.11.2006

 1823 - 05.10.2006 - OMTCT pentru modificarea si completarea OMTCT nr.


1111/2003 privind stabilirea cadrului organizatoric si a conditiilor de realizare a
Programului de reabilitare a unor statii de cale ferata din Romania, cu
modificarile si completarile ulterioare
 1779 - 26.09.2006 - OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare
pentru atribuirea contractului de achizitie publica de produse prin procedura de
licitatie internationala pentru "Achizitionare 8 vehicule pentru intretinerea
instalatiilor de electrificare"
 1533 - 17.08.2006 - OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare
pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de
licitatie internationala pentru "Consultanta pentru modernizarea instalatiilor de
energoalimentare de pe raza centrelor de electrificare Timisoara, Caransebes
Craiova, Targu Jiu si pentru achizitia de vehicule pentru intretinerea instalatiilor
de electrificare"
 1482 - 04.08.2006 - OMTCT pentru aprobarea Regulamentului de semnalizare -
nr. 004 - M. Of. nr. 814 din 03.10.2006

 1408 - 27.07.2006 - OMTCT privind aprobarea Normei tehnice feroviare


"Vehicule feroviare. Iluminatul electric al vehiculelor feroviare destinate
transportului de calatori . Cerinte pentru proiectare" - M. Of. nr. 855 din
18.10.2006

 1407 - 27.07.2006 - OMTCT privind aprobarea normei tehnice feroviare


"Infrastructura feroviara. Aparate de cale. Controlul ultrasonic" - M. Of. nr. 855
din 18.10.2006

 1406 - 27.07.2006 - OMTCT privind aprobarea normei tehnice feroviare


"Vehicule de cale ferata. Bandaje laminate din otel nealiat pentru rotile osiilor
montane. Conditii tehnice generale pentru fabricare, montare si prelucrare." - M.
Of. nr. 855 din 18.10.2006

 1405 - 27.07.2006 - OMTCT privind aprobarea Normei tehnice feroviare


"Vehicule de cale ferata. Vagoane de marfa. Prescriptii tehnice pentru reparare" -
M. Of. nr. 855 din 18.10.2006

 1404 - 27.07.2006 - OMTCT privind aprobarea Normei tehnice feroviare


"Vehicule de cale ferata. Prescriptii tehnice pentru repararea cadrelor de boghiuri
ce echipeaza vagoanele de marfa si calatori" - M. Of. nr. 855 din 18.10.2006

 1403 - 27.07.2006 - OMTCT privind aprobarea Normei tehnice feroviare


"Infrastructura feroviara. Reutilizarea materialelor de cale recuperate in urma
lucrarilor de intretinere si reparatie a caii" - M. Of. nr. 855 din 18.10.2006

 1376 - 21.07.2006 - OMTCT pentru modificarea Anexei la OMTCT nr.


1516/2005 pentru aprobarea componentei Consiliului de supraveghere din
domeniul feroviar
 1364 - 19.07.2006 - OMTCT pentru organizarea receptiei lucrarilor executate in
cadrul proiectului PHARE RO 0107.13.01 "Modernizarea Centrului de Testari
Feroviare Faurei"
 1344 - 17.07.2006 - OMTCT comun cu MMGA, MS si MAI pentru aprobarea
Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot produs
de activitatile din zonele industriale, de trafic rutier, feroviar si aerian, din
vecinatatea aeroporturilor
 1301 - 14.07.2006 - OMTCT pentru completarea art. 6 al OMTCT nr.
1111/15.07.2003 privind stabilirea cadrului organizatoric si a conditiilor de
realizare a Programului de reabilitare a unor statii de cale ferata din Romania,
modificat si completat de OMTCT nr. 897/2003 si nr.404/2006
 1286 - 14.07.2006 - OMTCT pentru completarea Regulamentului pentru circulatia
trenurilor si manevra vehiculelor feroviare - nr. 005 - M. Of. nr. 649 din
27.07.2006

 1196 - 04.07.2006 - OMTCT pentru modificarea si completarea Instructiunilor de


miscare la Metrou - nr. 005 M aprobate prin OMTCT nr. 2234/2004
 1192 - 04.07.2006 - OMTCT privind aprobarea Normei tehnice feroviare
"Infrastructura feroviara. Sudarea aparatelor de cale" - M. Of. nr. 619 din
18.07.2006

 1014 - 07.06.2006 - OMTCT privind aprobarea Normei tehnice feroviare


"Vehicule de cale ferata. Prescriptii tehnice pentru revizia si repararea planificata
a locomotivei diesel-electrice de 2100 CP" - M. Of. nr. 855 din 18.10.2006

 1013 - 07.06.2006 - OMTCT privind aprobarea Normei tehnice feroviare


"Vehicule de cale ferata. Reconditionarea prin sudare a subansamblului si pieselor
componente ale vagoanelor de marfa si calatori. Prescriptii tehnice pentru
executarea operatiilor de sudare" - M. Of. nr. 855 din 18.10.2006

 716 - 02.05.2006 - OMTCT pentru aprobarea Instructiunilor pentru efectuarea


incercarilor si masuratorilor la echipamentele si instalatiile electroenergetice
feroviare - nr. 357 - M. Of. nr. 497 din 08.06.2006

 715 - 02.05.2006 - OMTCT pentru aprobarea metodologiei privind concentrarea


datelor la nivel de sectie de circulatie, regulator de circulatie, structura regionala
si structura centrala a administratorului infrastructurii feroviare, in vederea
completarii formularului "Informare operativa privind analiza efectuarii
programului de circulatie a trenurilor" - M. Of. nr. 421 din 16.05.2006

 710 - 02.05.2006 - OMTCT privind aprobarea criteriilor de prioritate si asigurarea


transparentei in alocarea capacitatilor de infrastructura feroviara pe sectia cu
capacitate saturata Fetesti – Constanta - M. Of. nr. 401 din 09.05.2006

 621 - 20.04.2006 - OMTCT pentru modificarea OMTCT nr. 524/2006 pentru


numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de
achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie internationala pentru
componenta "Audit pentru CFR SA si filialele sale, CFR Marfa, CFR Calatori,
SAAF, si SNCFR" din cadrul proiectului de restructurare a transporturilor
 577 - 14.04.2006 - OMTCT pentru aprobarea Instructiunilor pentru comanda prin
dispecer energetic feroviar a instalatiilor de electrificare - nr. 356 - M. Of. nr. 405
din 10.05.2006

 537 - 06.04.2006 - OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare


pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de
licitatie internationala pentru componenta "Asistenta tehnica pentru
implementarea sistemului integrant calitate/mediu in scopul alinierii sectorului
feroviar la standardele europene de operare a trenurilor" din cadrul proiectului de
restructurare a transporturilor
 524 - 05.04.2006 - OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare
pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de
licitatie internationala pentru componenta "Audit pentru CFR SA si filialele sale,
CFR Marfa, CFR Calatori, SAAF, si SNCFR" din cadrul proiectului de
restructurare a transporturilor
 394 - 20.03.2006 - OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare
pentru inchirierea sectiilor de circulatie apartinand infrastructurii feroviare
neinteroperabile
 87 - 24.01.2006 - OMTCT pentru modificarea Anexei la OMTCT nr. 1516/2005
pentru aprobarea componentei Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar
 2262 - 29.12.2005 - OMTCT privind autorizarea personalului cu responsabilitati
in siguranta circulatiei care urmeaza sa desfasoare pe proprie raspundere activitati
specifice transportului feroviar
 2261 - 29.12.2005 - OMTCT privind aprobarea Metodologiilor de organizare si
de derulare a programelor de formare – calificare, perfectionare si verificare
profesionala periodica a personalului care efectueaza activitati specifice
desfasurarii transportului feroviar
 2260 - 29.12.2005 - OMTCT privind aprobarea de tarife pentru prestatii si servicii
specifice efectuate de Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara –
CENAFER
 2232 - 27.12.2005 - OMTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice „Cod pentru
proiectarea podurilor de cale ferata. Convoaie tip", indicativ CR 1-2.2-2005
 2229 - 27.12.2005 - OMTCT pentru aprobarea reglemntarii tehnice „Cod pentru
proiectarea podurilor de cale ferata. Actiuni", indicativ CR 1-2.1-2005
 2220 - 22.12.2005 - OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare
pentru atribuirea contactului de achizitie publica de servicii prin procedura de
licitatie internationala pentru componenta „Dezvoltare manageriala" din cadrul
proiectului de restructurare a transporturilor
 2122 - 06.12.2005 - OMTCT pentru aprobarea Instructiunilor pentru programerea
si analiza tehnico-operativa a circulatiei trenurilor nr. 099 - M.Of. nr. 1142 din
16.12. 2005

 2053 - 29.11.2005 - OMTCT pentru reglementarea unor aspecte organizatorice


legate de derularea proiectului „Restructurare a Transporturilor" 4757 – RO
 1984 - 17.11.2005 - OMTCT privind desemnarea responsabilului de proiect
pentru proiectul prioritar de infrastructura de transport de pe teritoriul Romaniei
„Calea ferata Curtici-Brasov (ramura spre Bucuresti si Constanta)" si „Calea
ferata Calafat (RO) – Vidin (BG)"
 1910 - 04.11.2005 - OMTCT pentru modificarea OMTCT nr. 137/2003 privind
aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea
Feroviara Romana – AFER
 1817 - 26.10.2005 - OMTCT pentru aprobarea Instructiunilor privind revizia
tehnica si intretinerea vagoanelor in exploatare – nr. 250 - M.Of. nr. 1039 din
23.11. 2005
 1816 - 26.10.2005 - OMTCT pentru aprobarea Regulamentului pentru circulatia
trenurilor si manevra vehiculelor feroviare – nr. 005 - M.Of. nr. 1064 din 28.11.
2005

 1815 - 26.10.2005 - OMTCT pentru aprobarea Regulamentului de remorcare si


franare – nr. 006 - M.Of. nr. 1043 din 24.11. 2005

 1719 - 12.10.2005 - OMTCT pentru aprobarea Instructiunilor privind utilizarea


caruciorului de masurat calea la metrou – nr. 329 M
 1641 - 3.10.2005 - OMTCT pentru aprobarea „Normelor privind remorcarea
trenurilor de calatori apartinand Societatii Nationale de Transport Feroviar de
Calatori – „CFR Calatori" S.A. in conducere simplificata pe pante mari"
 1480 - 07.09.2005 - OMTCT pentru asigurarea managementului proiectului
„Analiza si diagnoza preliminara a situatiei curente din sistemul de transport din
Romania"
 1364 - 17.08.2005 - OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare
pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de
cerere de oferte pentru obiectivul „Elaborare caiet de cercetare prealabila in
vederea lucrarii de reabilitare a liniei de cale ferata Bucuresti – Brasov, intre
localitatile Campina – Predeal, componenta a Coridorului IV Pan European"
 1269 - 02.08.2005 - OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare
pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de consultanta prin
procedura de licitatie deschisa pentru „Proiectul privind restructurarea sectorului
transporturi, componenta transport urban-Metrorex"
 1258 – 01.08.2005 - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si
turismului pentru stabilirea unitatilor responsabile cu elaborarea hartilor de
zgomot pentru caile ferate, drumurile si aeroporturile aflate in administrarea lor, a
hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora, din
domeniul propriu de activitate, precum si limitele de competenta ale acestora -
M.Of. nr. 766 din 23.08. 2005

 1065 - 05.07.2005 - OMTCT pentru nominalizarea comisiei de evaluare a


ofertelor primite in cadrul proiectului „Analiza si diagnoza preliminara a situatiei
curente din sistemul de transport din Romania"
 880 - 03.06.2005 - OMTCT privind aprobarea procedurilor de aplicare a
aprevederilor Ordonantei Guvernului nr.60/2004, privind reglementarile
referitoare la construirea, intretinerea, repararea si exploatarea cailor ferate, altele
decat cele administrate de Compania Nationala de Cai Ferate „CFR"-S.A. - M.Of.
nr. 566 din 01.07. 2005

 670 - 05.05.2005 - OMTCT pentru nominalizarea Comisiei de evaluare a


expresiilor de interes primite in cadrul proiectului „Analiza si diagnoza
preliminara a situatiei curente din sistemul de transport din Romania"
 644 – 03.05.2005 - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului
pentru stabilirea unor reguli privind transportul marfurilor periculoase pe calea
ferata - M.Of. nr. 416 din 17.05. 2005
 507 - 11.04.2005 - OMTCT pentru aprobarea Instructiunilor pentru revizorul caii
de rulare si a sinei de contact si pentru revizorul de tunel – nr. 321 M.
 485 - 04.04.2005 - OMTCT privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Aplicatii
feroviare. Tensiuni de alimentare ale sistemelor de tractiune electrica"
 484 - 04.04.2005 - OMTCT pentru aprobarea Normei tehnice feroviare „Aplicatii
feroviare. Cerinte de dimensionare a structurilor portante a vehiculelor feroviare.
Incercari ale structurilor portante si a elementelor componente"
 483 - 04.04.2005 - OMTCT privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vagoane
de cale ferata cu ecartament normal. Portsaboti. Conditii tehnice pentru fabricare
si reparare."
 482 - 04.04.2005 - OMTCT privind aprobarea Normei tehnice feroviare
„Infrastructura feroviara. Placute din cauciuc asezate sub sina, utilizate la
prinderea tip K"
 481 - 04.04.2005 - OMTCT pentru aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule
de cale ferata. Arcuri de suspensie. Prescriptii tehnice pentru verificare si
reparare."
 415 - 22.03.2005 - OMTCT pentru modificarea Normelor pentru acordarea
autorizatiei de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile preluate prin
inchiriere de la CNCF „CFR" – SA, aprobate prin OMTCT 691/2004 - M.Of. nr.
260 din 29.03. 2005

 169 - 15.02.2005 - OMTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ


privind proiectarea liniilor si statiilor de cale ferata pentru viteze pana la
200km/h", indicativ 109-04 - M.Of. nr. 370 din 03.05. 2005

 168 - 15.02.2005 - OMTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie


privind proiectarea aparatelor de cale", indicativ MP 038-04 - M.Of. nr. 365 din
28.04. 2005

 167 - 15.02.2005 - OMTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ


pentru intretinerea si reparatia liniilor de cale ferata pentru circulatia trenurilor cu
viteze pana la 200 km/h", indicativ NE 032-04 - M.Of. nr. 352 din 26.04. 2005

 154 - 15.02.2005 - OMTCT pentru constituirea grupului de lucru pentru


elaborarea Programului operational sectorial pentru infrastructura de transport
2007-2013
 118 - 03.02.2005 - OMTCT pentru completarea „Instructiei de remorcare si
franare nr. 200" aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 538/1997, cu
modificarile si completarile ulterioare
 2288 - 15.12.2004 - OMTCT privind stabilirea cadrului organizatoric si a
conditiilor de realizare a Proiectului de continuare a implementarii sistemelor de
centralizare electronica in statiile de cale ferata conform prevederilor Hotararii de
Guvern 835/2003
 2270 - 09.12.2004 - OMTCT pentru modificarea si completarea Ordinului
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 343/2003 privind
aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a
certificatului de siguranta, in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar
public si/sau in interes propriu pe caile ferate din Romania, precum si pentru
acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevra feroviara, cu
modificarile si completarile ulterioare
 2269 - 09.12.2004 - OMTCT pentru aprobarea modificarii si completarii
Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 340/1999 privind aprobarea Normelor
pentru acordarea autorizatiei de functionare, din punct de vedere tehnic, a statiilor
de cale ferata aflate in exploatare sau cu ocazia constructiei, reparatiei ori
modernizarii acestora
 2234 - 06.12.2004 - OMTCT pentru aprobarea Instructiunilor de miscare la
metrou - nr. 005M
 2224 - 29.11.2004 - OMTCT pentru stabilirea unor reguli privind transportul
marfurilor periculoase pe calea ferata - M. Of. nr.1.189 din 13.12.2004

 2207 - 29.11.2004 - OMTCT pentru aprobarea Instructiunilor pentru revizia si


intretinerea podurilor de cale ferata - nr. 309
 2197 - 24.11.2004 - OMTCT pentru anularea Ordinului ministrului
transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2169 din data de 23.11.2004, pentru
imputernicirea domnului Secretar de Stat Marius Sorin Bota, din partea
Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, sa semneze Contractele
de Finantare in valoare de 45.000.000 EURO (credit comercial in valoare de 9
milioane EURO si credit cumparator in valoare de36 milioane EURO - la care se
va adauga prima de asigurare OKB) ce urmeaza a fi incheiate intre Ministerul
Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in calitate de Imprumutat si ABN
Amro Bank, in calitate de Imprumutator, pentru finantarea Proiectului de
Continuare a Implementarii Sistemelor de Centralizare Electronica in Statiile de
Cale Ferata
 2169 - 23.11.2004 - OMTCT pentru imputernicirea domnului Secretar de Stat
Marius Sorin Bota, din partea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si
Turismului, sa semneze Contractele de Finantare in valoare de 45.000.000 EURO
(credit comercial in valoare de 9 milioane EURO si credit cumparator in valoare
de 36 milioane EURO - la care se va adauga prima de asigurare OKB) ce urmeaza
a fi incheiate intre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in
calitate de Imprumutat si ABN Amro Bank, in calitate de Imprumutator, pentru
finantarea Proiectului de Continuare a Implementarii Sistemelor de Centralizare
Electronica in Statiile de Cale Ferata
 2.146 – 18.11.2004 - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si
turismului privind modificarea NUT 5 la art. 66.4 din Normele uniforme pentru
pentru aplicarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania,
aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 746/1998 - M. Of. nr.1.140
din 02.12.2004

 2130 - 17.11.2004 - OMTCT privind aprobarea structurii organizatorice a


Centrului Nationale de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER
 2068 - 09.11.2004 - OMTCT pentru modificarea Ordinului ministrului
transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau
serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere
si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul
feroviar si cu metroul - M. Of. nr.1.076 din 18.11.2004

 1899 - 18.10.2004 - OMTCT pentru modificarea si completarea Ordinului


ministrului transporturilor nr. 746/1998 privind aprobarea normelor uniforme
pentru aplicarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania
 1834 - 07.10.2004 - OMTCT aprobare Normei tehnice feroviare "Infrastructura
feroviara. Instalatii fixe. Partea 1: Prevederi de protectie pentru securitatea
electrica si impamantare
 1833 - 07.10.2004 - OMTCT aprobare Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale
ferata. Aparate de ciocnire, de tractiune si de legare. Prescriptii tehnice pentru
reparatii"
 1832 - 07.102004 - OMTCT aprobare Normei tehnice feroviare "Infrastructura
feroviara. Terasamente de cale ferata. Prescriptii tehnice pentru metodologice
pentru controlul calitatii executiei la linii noi modernizate sau refactionate"
 1831 - 07.10.2004 - OMTCT aprobare Normei tehnice feroviare "Infrastructura
feroviara. Terasamente de cale ferata. Prescriptii tehnice pentru intretinerea si
repararea terasamentelor"
 1830 - 07.10.2004 - OMTCT aprobare Normei tehnice feroviare "Infrastructura
feroviara. Conditii generale pentru constructia si repararea sectoarelor de cale
ferata, pe care se regleaza si verifica cote si jocuri la vehicule feroviare"
 1829 - 07.10.2004 - OMTCT aprobare Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale
ferata. Conditii tehnice pentru repararea cutiilor de osie cu rulmenti"
 1828 - 07.10.2004 - OMTCT aprobare Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale
ferata. Protectie anticoroziva . prescriptii tehnice pentru realizare"
 1827 - 07.10.2004 - OMTCT aprobare Normei tehnice feroviare "Infrastructura
feroviara. Instalatii fixe. Tractiune electrica. Fire de contact renurate din cupru si
din aliaje de cupru"
 1826 - 07.10.2004 - OMTCT aprobare Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale
ferata. Osii montate conditii tehnice de calitate"
 1825 - 07.10.2004 - OMTCT aprobare Normei tehnice feroviare "Infrastructura
feroviara. Taluze si versanti de cale Ferata. Prescriptii tehnice pentru ranforsare cu
micropoliti"
 1600 - 1.09.2004 - OMTCT pentru organizarea unei verificari profesionale a
personalului feroviar cu responsabilitati in siguranta circulatiei feroviare si a celui
cu atributii de conducere, instruire, indrumare si control - M.Of.nr.804 din 16
septembrie 2004

 1598 - 1.09.2004 - OMTCT pentru completarea Anexei OMLPTL nr.655/2002


aprobarea Comisiei Centrale pentru siguranta circulatiei
 1595 - 1.09.2004 - OMTCT pentru modificarea OMTCT nr. 991/2004 pentru
numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie
publica de lproduse prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul -
"Achizitionarea si punerea in functiune a 20 de trenuri noi in vederea inlocuirea
parcului de material rulant existent"
 1524 - 26.08.2004 - OMTCT pentru aprobarea documentarii: "Ilustrari urbanistice
ale zonelor aferente garilor de calatori in vederea modernizarii si eficientizarii din
municipiul Constanta"
 1523 - 26.08.2004 - OMTCT pentru aprobarea documentarii: "Ilustrari urbanistice
ale zonelor aferente garilor de calatori in vederea modernizarii si eficientizarii din
municipiul Timisoara"
 1522 - 26.08.2004 - OMTCT pentru aprobarea documentarii: "Ilustrari urbanistice
ale zonelor aferente garilor de calatori in vederea modernizarii si eficientizarii -
Gara Burdujeni - Suceava"
 1521 - 26.08.2004 - OMTCT pentru aprobarea documentarii: "Ilustrari urbanistice
ale zonelor aferente garilor de calatori in vederea modernizarii si eficientizarii din
municipiul Bacau"
 1520 - 26.08.2004 - OMTCT pentru aprobarea documentarii: "Ilustrari urbanistice
ale zonelor aferente garilor de calatori in vederea modernizarii si eficientizarii din
municipiul Buzau"
 1519 - 26.08.2004 - OMTCT pentru aprobarea documentarii: "Ilustrari urbanistice
ale zonelor aferente garilor de calatori in vederea modernizarii si eficientizarii -
Piata Garii din municipiul Fetesti"
 1518 - 26.08.2004 - OMTCT pentru aprobarea documentarii: "Ilustrari urbanistice
ale zonelor aferente garilor de calatori in vederea modernizarii si eficientizarii -
piata Garii de Nord din Bucuresti"
 1517 - 26.08.2004 - OMTCT pentru aprobarea documentarii: "Ilustrari urbanistice
ale zonelor aferente garilor de calatori in vederea modernizarii si eficientizarii din
municipiul Craiova"
 1516 - 26.08.2004 - OMTCT pentru aprobarea documentarii "Enciclopedia garilor
din Romania"
 1496 - 20.08.2004 - OMTCT pentru aprobarea "Ilustrari urbanistice ale zonelor
aferente garilor de calatori in vederea modernizarii si eficientizarii din Municipiul
Drobeta Turnu- Severin"
 1495 - 20.08.2004 - OMTCT pentru aprobarea documentarii "Ilustrari urbanistice
ale zonelor aferente garilor de calatori in vederea modernizarii si eficientizarii -
statia Ploiesti - Sud"
 1424 - 11.08.2004 - OMTCT privind stabilirea cadrului organizatoric si a
conditiilor de realizare a proiectului de reabilitare si modernizare locomotive
Diesel electrice de 2100 Cp utilizate pentru asigurarea serviciului public de
transport feroviar de calatori
 1278 - 09.07.2004 - OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare
pentru atribuirea contractului de achizitie publica de produse prin procedura de
licitatie deschisa pentru Echipamente de testare pentru Centrul de Testari
Feroviare Faurei
 1193 – 30.06.2004 - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si
turismului pentru aprobarea Normelor privind inmatricularea si acordarea
marcajului unificat de identificare a vehiculelor de transport feroviar si cu metroul
- M.Of.nr.734 din 13 august 2004

 1082 - 07.06.2004 - OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru


atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie
internationala cu precalificare pentru obiectivul "Proiectul de reabilitare a liniei
CF Bucuresti-Constanta- Acordul de imprumut JBIC ROM"
 1081 - 07.06.2004 - OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de
oferte pentru obiectivul "Compatibilizarea instalatiilor in vederea introducerii
trenurilor din noua generatie pe magistrala 2 de metrou. "
 1077 – 07.06.2004 - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si
turismului pentru modificarea alin.3 al Nut 6 la art.62.4.3 din Normele uniforme
pentru aplicarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania,
aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.746/1998 - M.Of.nr.603 din 5
iulie 2004

 1015 - 26.05.2004 - OMTCT privind numire membrilor Comisiei de evaluare


pentru atribuirea contractului de achizitie pubica de servicii de consultanta tehnica
(inginer FIDIC) prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivele : "Noua
linie de cale ferata Valcela Ramnicu- Valcea" si "Suprainaltare sa consolidare
terasamente in zona SHN Portile de Fier I"
 876 - 6.05.2004 - OMTCT privind modificarea OMTCT nr. 1119/2003 privind
numirea membrilor comisiei de evaluarept. atribuirea contractului de achizitie
publica de lucrari prin procedura de licitatie restransa pentru obiectivul "Proiect
de modernizare a 5 statii de cale ferata" de achizitie publica de lucrari prin
procedura de cerere de oferte
 848 - 4.05.2004 - OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie
deschisa pentru obiectivul "Compatibilizarea instalatiilor in vederea introducerii
trenurilor din noua generatie pe Magistrala 2 de metrou. Instalatii radio"
 774 - 27.04.2004 - OMTCT pentru numirea comisiei de evaluare pentru
inchirierea sectiilor de circulatie apartinand infrastructurii feroviare
neinteroperabile.
 691 – 08.04.2004 - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului
pentru aprobarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de getionare a
infrastructurii feroviare neinteroperabile preluate prin inchiriere de la CN CFR SA
- M.Of. nr.360 din 23 aprilie 2004

 572 -24.03,2004 - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului


pentru aprobarea Reglementarii tehnice. "Normativ de proiectare sisteme
constructive de pozare a cablurilor in profilul transversal al caii ferate - revizuire
ID -28-76", indicativ ID -28-04 - M.Of.nr.456 din 20 mai 2004

 571 – 24.03,2004 - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului


pentru aprobarea Reglementarii tehnice. "Normativ privind utilizarea traverselor
de beton precomprimat la linii de cale ferata" indicativ CD - 27 - 04 - M.Of.nr.456
din 20 mai 2004

 538 - 22.03.2004 - OMTCT pentru aprobarea Normelor specifice privind


componenta si modul de lucru ale comisiei de evaluare pentru inchirierea sectiilor
de circulatie apartinand infrastructurii feroviare neinteroperabile - M.Of.nr.328
din 14 aprilie 2004

 279 - 18.02.2004 - OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare


pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de
licitatie restransa - Servicii de consultanta pentru elaborarea Planului de afaceri pe
cinci ani al companiei - in cadrul Proiectului de modernizare a cinci statii de cale
ferata
 212 - 06.02.2004 - OMTCT aprobare privind numirea Comisiei pentru negocierea
Acordului de imprumut pentru finantarea contractului de mentenanta de material
rulant si feroviar intre SCTMB "METROREX" SA si SC ALSTOM Transport SA
 1044 – 18.12.2003 - OMTCT privind aprobarea Regulamentului pentru
desemnarea, pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta
pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor
periculoase
 897 - 25.11.2003 - OMTCT de modificare a OMTCT nr.1111/2003 privind
stabilirea cadrului organizatoric si a conditiilor de realizare a programului de
reabilitare a unor statii de cale ferata din Romania
 830 - 12.11.2003 - OMTCT pentru modificarea si completarea OMTCT nr.
343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport
feroviar si a certificatului de siguranta - M. Of. nr. 836 din 25 noiembrie 2003

 658 - 27.10.2003 - OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare


pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de
cerere de oferte pentru obiectivul "Consultanta pentru asigurarea inspectiei de
santier la obiectivul de investitii - Modernizarea instalatiilor CED din complexul
CFR Bucuresti Nord"
 630 - 23.10.2003 - OMTCT privind aprobarea obiectivului de investitii
"Compatibilizarea instalatiilor de automatizare a traficului in vederea introducerii
trenurilor din noua generatie pe Magistrala 1, Magistrala 2, Magistrala 3, si
Tronsonul de legatura"
 629 - 23.10.2003 - OMTCT privind aprobarea obiectivului de investitii
"Modernizarea instalatiilor pe magistralele 1,2,3 si TL , metrou"
 551 - 14.10.2003 - OMTCT aprobarea Instructiunilor pentru lucrarilor de
reparatie capitala a liniilor de cale ferata -nr.303
 550 - 14.10.2003 - OMTCT privind aprobarea normei tehnice feroviare "Fire de
contact renurate din cupru si din aliaje de cupru"
 548 - 14.10.2003 - OMTCT de modificare a Instructiunilor pentru circulatia
masinilor si utilajelor pentru constructia, intretinerea caii si a liniei de contact
nr.340, aprobate prin OMLTL nr.1187/2001
 547 - 14.10.2003 - OMTCT privind aprobarea Normei tehnice feroviare
"Prevederi de protectie pentru securitate electrica si impamantare"
 486 - 8.10.2003 - OMTCT pentru modificarea ordinului primului adjunct al
ministrului transporturilor si comunicatiilor nr. 1634/1983 privind aprobarea
"Programului pentru imbunatatirea functionarii instalatiilor din cale ale
autostopului"
 485 - 8.10.2003 - OMTCT pentru modificarea Instructiei pentru intretinerea
tehnica si repararea instalatiilor de semnalizare, centralizare si bloc (SCB), nr.
351, aprobata prin ordinul nr. 1749/23.09.2003 al adjunctului ministrului
transporturilor si comunicatiilor privind reactualizarea si republicarea instructiei
nr. 351 privind intretinerea tehnica si reparatia instalatiilor de semnalizare,
centralizare si bloc (SCB), modificata prin dispozitia presedintelui SNCFR nr. 32
din 22 august 1994
 484 - 8.10.2003 - OMTCT pentru modificarea Instructiei instalatiei pentru
controlul automat al vitezei trenurilor si autostop tip INDUSI echipamentul din
cale - editia 1972
 461 - 8.10.2003 - OMTCT pentru modificarea Instructiei pentru intretinerea si
repararea instalatiilor de energoalimentare a caii ferate electrificate nr. 354,
aprobata prin ordinul nr. 173 din 10 februarie 1972 al adjunctului ministrului
transporturilor si telecomunicatiilor privind aprobarea Instructiei pentru
intretinerea si repararea instalatiilor de energoalimentare, nr. 354, a caii ferate
electrificate, modificata prin dispozitia presedintelui S.N.C.F.R. nr. 29 din 22
august 1994
 460 - 8.10.2003 - OMTCT pentru modificarea Instructiei pentru intretinerea
tehnica si repararea instalatiilor liniilor de contact ale caii ferate electrificate nr.
353, aprobata prin ordinul nr. 230/23.02.1972 al adjunctului ministrului
transporturilor si comunicatiilor privind aprobarea Instructiei pentru intretinerea
tehnica si repararea instalatiilor liniilor de contact ale caii ferate electrificate,
modificata prin ordinul nr. 105/31.-01.1992 al presedintelui SNCFR privind
modificarea unor prevederi din "Instructiei pentru intretinerea tehnica si repararea
instalatiilor liniilor de contact ale caii ferate electrificate" nr. 353/1972, modificata
prin dispozitia presedintelui SNCFR nr. 30/22.08.1994
 343 – 19.09.2003 - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului
privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a
certificatului de siguranta, in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar
public si/sau in interes propriu pe caile ferate din Romania, precum si pentru
acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevra agentilor
economici care efectueaza numai operatiuni de manevra feroviara. - M. Of. nr.
688 din 01 octombrie 2003

 309 – 16.09.2003 - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului


pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Normativ privind realizarea si urmarirea
in timp a protectiei structurilor subterane ale metroului impotriva curentilor de
dispersie produsi de circulatia trenurilor de metrou", indicativ N.E. 017-03 -
M.Of. nr. 670 din 23 septembrie 2003
 224 - 03.09.2003 - OMTCT pentru modificarea s completarea Instructiei de
remorcare si franare nr. 200/1997
 223 - 03.09.2003 - OMTCT pentru modificarea s completarea Instructiei
revizorului tehnic de vagoane nr. 250/1997
 101 - 18.08.2003 - OMTCT privind aprobarea organigramei Autoritatii Feroviare
Romane - AFER
 1132 - 16.07.2003 - OMTCT privind aprobarea "Normelor privind autorizarea
mecanicilor de locomotiva-automotor pentru conducerea trenurilor de calatori in
sistem simplificat"
 1131 - 15.07.2003 - OMTCT privind aprobarea "Normelor privind remorcarea
trenurilor de calatori in sistem simplificat pe linii de cale ferata incalecate".
 1119 - 15.07.2003 - OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare
pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de
licitatie restransa pentru "Proiectul de modernizare a cinci statii de cale ferata"
 1111 - 15.07.2003 - OMTCT privind stabilirea cadrului organizatoric si a
conditiilor de realizare a Programului de reabilitare a unor statii de cale ferata din
Romania.
 891 - 11.06.2003 - OMLPTL pentru stabilirea unor reguli privind transportul
marfurilor periculoase pe calea ferata - M. Of. nr. 433 din 19 iunie 2003

 746 – 22.05.2003 – OMLPTL pentru modificarea Instructiei personalului de


locomotiva nr. 201, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 280/1997,
si a Instructiunilor de completare a formularului "Foaie de parcurs", aprobate de
conducerea Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor cu actul nr.
124/1547/1979

 705 - 15.05.2003 - OMLPTL privind numirea comisiei de evaluare pentru


atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de consultanta privind
elaborarea si implementarea Planului de Management al proprietatii pentru
"Proiectul de modernizare a cinci statii de cale ferata"
 702 - 15.05.2003 - OMLPTL pentru modificarea OMLPTL nr.1958/5.12.2002
privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie
publica de servicii de intretinere, reparare si reconditionare material rulant
feroviar metrou.
 663 - 9.05.2003 - OMLPTL pentru modificarea art. 45 din Instructia revizorului
tehnic de vagoane nr. 250 - anexa la OMT nr. 225/1997
 549 - 9.04.2003 - OMLPTL pentru completarea Instructiei de norme si tolerante
pentru constructia si intretinerea caii - nr. 314 si a Instructiei de semnalizare nr. -
4.
 519 - 03.04.2003 - OMLPTL pentru aprobarea Instructiunilor de intretinere a
suprastructurii caii ferate - nr. 300
 485 - 31.03.2003 - OMLPTL pentru aprobarea Instructiunilor de miscare la
metrou - nr.005M
 417 - 18.03.2003 OMLPTL privind crearea cadrului organizatoric pentru
coordonarea activitatilor de continuare a restructurarii sistemului de transport
feroviar
 327 - 06.03.2003 - OMLPTL pentru aprobarea comisiei de negociere a
contractului de imprumut in suma de 60.000.000 USD, creditor CREDIT SUISSE
FIRST BOSTON, pentru Proiectul "reabilitarea statiilor de cale ferata din orasele
resedinta de judet"
 168 - 31.01.2003 - OMLTPL pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare
pentru atribuirea contractului de achizitie publica de produse prin procedura de
licitatie internationala deschisa pentru realizarea obiectivului "Modernizarea
sistemului de telecomunicatii al SNCFR - Extinderea retelei digitale" din cadrul
"Proiectului de Reabilitare a Cailor Ferate
 117 - 27.01.2003 - OMLPTL pentru efectuarea probelor de frana si circulatia
automotorului DESIRO
 2001 - 16.12.2002 - OMLPTL numire comisie receptie la obiectivul de investitii
"Amenajarea Liniei de proba IMGB pt. noua generatie de trenuri de metrou"
 1890 - 22.11.2002 - OMLPTL privind dezmembrarea si valorificarea materialului
rulant excedentar detinut de CNCFR S.A.
 1866 - 14.11.2002 - OMLPTL privind numirea membrilor Comisiei de negociere
pentru atribuirea contractului de achizitie instalatie interlocking si dispecerat
central prin procedura de negociere cu o singura sursa in cadrul Proiectului de
Modernizare a Metroului Bucuresti - etapa I.
 1828 - 6.11.2002 - OMPLTL numire comisia de evaluare pt,. selectarea listei
scurte in urma evaluarii expresiilor de interes -procedura de licitatie internationala
cu preselectie pt. proiectul:Modernizarea a cinci statii de cale ferata
 1347 - 18.09.2002 - OMLPTL pentru aprobarea modului de efectuare a reviziilor
caii de rulare, instalatiilor speciale ale caii, tunelurilor si constructiilor speciale
nr.305M
 1151 - 08.08.2002 - OMLPTL privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt.
atribuirea contractului de achizitie publica de produse aferente obiectivului
"Magistrala 2. Compatibilizarea instalatiilor in vederea introducerii trenurilor din
noua generatie: Telemecanica energetica, Retea fibra optica, Detectie incendiu,
Instalatii radio si TVCI
 901 - 21.06.2002 - OMLPTL pentru modificarea OMLPTL nr. 457/2002 privind
aprobarea metodologiei tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare
 900 - 20.06.2002 - OMLPTL pentru modificarea OMLPTL nr. 457/2002 privind
aprobarea metodologiei tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare
 788 - 23.05.2002 - OMLPTL pentru aprobarea Normelor Metodologice privind
executarea lucrarilor de cadastru de specialitate al cailor ferate.
 638 - 17.04.2002 - OMLPTL comisie evaluare - licitatie internationala cu lista
scurta pentru consultanta pentru management al CN CFR S.A
 538 - 10.04.2002 - OMLPTL pentru reglementarea unor aspecte organizatorice
legate de derularea proiectului asistenta pentru restructurarea si modernizarea
Cailor Ferate Romane - RO 9910
 457 - 27.03.2002 - OMLPTL privind aprobarea metodologiei privind tariful de
utilizare a infrastructurii feroviare
 354 - 13.03.2002 - OMLPTL licitatie deschisa modificare OMLPTL nr.
1105/31.07.2001 - CFR Calatori "Reabilitare locomotive Diesel electrice de 2100
CP"
 82 - 29.01.2002 - OMLPTL privind constituirea Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului proiectului pilot privind baza de date pentru managementul
infrastructurii CFR
 1350 - 24.09.2001 - Ordin ptr. Constituirea Grupului de Lucru pentru situatii ce
afecteaza siguranta nationala
 1230 - 07.06.2001 - Ordin privind aprobarea ROF al Comisiei Nationale
TRACECA, al ROF al Secretariatul National TRACECA si constituirea Grupelor
de Lucru TRACECA
 1206 - 04.09.2001 - Ordin privind dezvoltarea si crsterea eficientei activitatii de
cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in transportul feroviar si cu metroul.
 1187 - 29.08.2001 - Ordin aprobare Instruc'iuni pentru circulatia masinilor si
utilajelor pentru constructia, intretinerea caii si a liniei de contact nr. 340.
 1186 - 29.08.2001 - Ordin aprobare Regulament de Exploatare Tehnica Feroviara
nr. 002 - M. Of. nr. 681/29 oct. 2001

 1167 - 22.08.2001 - Ordin comisie evaluare "Modernizare a 60 trenuri de metrou


din parcul de material rulant existent"
 1126 - 06.08.2001 - Ordin pentru aprobarea "Instructiunilor pentru admiterea si
expedierea transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviara publica - nr.
328"
 934 - 21.06.2001 - Ordin pentru modificarea si completarea regelementarilor
privind prelungirea termenului de revizie periodica
 716 - 07.05.2001 - Ordin pt. autorizarea mecanicilor de locomotiva-automotor
pentru a deservi mijloace de tractiune si/sau instalatiile de siguranta a circulatiei
cu care sunt echipate acestea in activitatea de manevra si/sau de remorcare a
terenurilor.