Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaţiei,Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea Știinte Economice
Departamentul Administrarea Afacerilor

Lucrul individual
la disciplina Managementul Calității
Tema:Sisteme de management al calității

Chișinău 2018
Cuprins
Introducere........................................................................................................ 3

CAPITOLUL I. Sisteme de management al calității aplicat în cadrul


companiei Panillino………………………………………..…...4

1.1Implementarea Standartului ISO în cadrul întreprinderi Panillino..................4

Concluzie........................................................................................................7
Bibliografie.....................................................................................................8
Introducere
Fiecare organizaţie, indiferent de domeniu de activitate sau de mărimea acesteia, formează un
sistem în care interacţionează raţional sau mai puţin raţional, organizat sau mai puţin organizat,
identificabil sau mai puţin identificabil, unele elemente, procese ce sunt parte componentă ale
sistemului. Orice întreprindere, organizaţie reprezintă un sistem, în cadrul căruia se derulează
procese, are la bază un sistem managerial, inclusiv al calităţii. Punctul de plecare în sistemul de
management al calităţii îl reprezintă elaborarea politicii calităţii, cuprinzând orientările generale
organizației şi stabilirea responsabilităţilor pentru toate activităţile pe care le implică realizarea
obiectivelor calităţii. Aceste activităţi se referă la planificarea, ţinerea sub control, asigurarea şi
îmbunătăţirea calităţii, activităţi care se desfăşoară în cadrul sistemului calităţii organizației
Sistemul calităţii este definit ca reprezentând structura organizatorică, procedurile, procesele şi
resursele necesare pentru implementarea managementului calităţii.
O bună calitate presupune nu numai corectarea de fiecare dată a erorilor, ci şi prevenirea
lor. Un sistem de management al calităţii, consecvent practicat, trebuie să asigure controlul
factorului tehnic, organizatoric şi uman, care influenţează calitatea produselor şi serviciilor şi
evitarea erorilor printr-un sistem transparent de produse şi relaţii clar definite.
Abrevierea ISO semnifică „International Organization for Standardization” (Organizaţia
Internaţională de Standardizare).Ea este o federaţie mondială ai cărei membri sunt reprezentanţii
aleşi din peste o sută de organizaţii naţionale de standardizare. Fiecare organism membru ISO
reprezintă organizaţia de standardizare din ţara de origine. Din fiecare ţară este acceptat ca
membru un singur organism.
ISO este compus din 182 de comitete tehnice şi 633 de subcomitete, fiecare comitet
având competenţa şi responsabilitatea unui proiect de standardizare. Secretariatul central al ISO
cu sediul în Geneva coordonează activitatea comitetelor. ISO are ca obiectiv dezvoltarea
standardizării şi facilitarea schimbului internaţional de mărfuri şi servicii. Rezultatele activităţii
ISO sunt publicate sub forma standardelor internaţionale, ghidurilor şi a altor documente
similare. ISO elaborează norme tehnice benevole în foarte multe domenii de activitate
economică, industrie şi tehnologie începând cu anul 1947.

3
Capitolul1.Sisteme de management al calității aplicat în cadrul
întreprindereaSC“Panillino”SRL

Istoricul companiei
S.C. „Panilino” SRL a luat fiinţă în anul 2003, specializîndu-se în fabricarea produselor de
patiserie, prin îmbinarea reţetelor clasice şi tradiţionale cu tehnologiile moderne. O echipă de
profesioniști, iubitori de dulce care au mai mult de 10 ani când produc cele mai delicioase
produse de patiserie atât pentru piața Moldovei, cât și pentru consumatorii din Romania, Letonia,
Germania, Cehia și Polonia.Din prima zi și până astăzi, calitatea produselor marca Panilino
ramâne factorul de bază în activitatea companiei.Pentru a menține viu gustul copilăriei, păstrează
tradițiile și îmbină armonios rețetele clasice, produsele eco și tehnica modernă.
Panilino SRL oferă un asortiment variat de fursecuri, biscuiți digestivi, napoletane, rulouri, foietaj.
Actualmente „Panilino” prezintă un sortiment variat de produse – aproximativ 50 de denumiri de torte,
peste 45 de tipuri de prăjituri, o gamă bogată de biscuţi foarte delicioşi, precum şi diverse rulade, tartalete,
plăcinte şi colaci.
Patiseria Panilino oferă clienților săi cele mai bune și proaspete preparate din zonă. Acest lucru este
realizat prin utilizarea ingredientelor de înaltă calitate preparate în conformitate cu rețetele originale.
Astfel, oferta patiseriei este centrată pe prăjituri: de la prăjituri clasice (diplomat, eclere, tiramisu,
negrese, savarine etc), până la prăjituri originale, precum unt de migdale coapte sau cheesecake. Patiseria
Panilino produce peste 150T pe lună de produse de patisserie în asortiment. Patiseria oferă produse
proaspăte preparate în laboratorul
propriu pentru a menține prospețimea preparatelor de înaltă calitate.
1.1Implementarea Standartului ISO în cadrul întreprinderii.
Compania deține un sistem de management al siguranței alimente lor înconformitate cu
cerințele standardului ISO 22000:2005. În înţelesul strict a termenului, certificarea reprezintă
recunoaşterea de o terţă parte a faptului ca organizaţia aplica un Sistem de Management al
Siguranţei Alimentului în conformitate cu cerinţele ISO 22000:2005
Standartul ISO 22000
Standardul ISO 22000 «Food safety management systems – Requirements for any organization
in the food chain» este primul standard internaţional pentru Sistemul de Management al
Siguranței Alimentului. Siguranţa alimentului este un concept conform căruia produsul alimentar
nu va dăuna consumatorului dacă este preparat și/sau consumat potrivit utilizării prevăzute.
În sinteză, ISO 22000:2005 reprezintă o integrare între standardul ISO 9001 şi cerinţele HACCP.

Toate cerinţele standardului ISO 22000 sunt generale si sunt destinate sa fie aplicate de către
toate organizaţiile din lanţul alimentar, indiferent de mărime si complexitate.Aplicarea unui
sistem de siguranţa alimentului intr-o organizaţie se poate face numai in companiile care:

 Lucrează in condiţii tehnice si tehnologice care respecta bunele practici de procesare (GMP) si
prevederile legale referitoare la producerea igienica a alimentelor;
 Au un grad corespunzător de implementare a acestor prevederi;
 Este asigurat acordul si implicarea directa a conducerii organizaţiei si a personalului operativ
in aceste procese;
 Au o abordare multidisciplinara a proceselor din firma, care sa includă in mod corespunzător
cunoştinţe de: agronomie, medicina veterinara, microbiologie, sănătate publica, tehnologie
alimentara, sănătatea mediului înconjurător, chimie etc.
Acest standard permite tuturor tipurilor de întreprinderi din lanţul livrării produselor alimentare
să colaboreze mai bine între ele în interesul consumatorului final.
Pentru a asigura siguranţa alimentelor pe tot lanţul alimentar pana la momentul consumului final
standardul ISO 22000:2005 combina următoarele elemente cheie:
 Comunicare interactiva (interna si externa)-datorită faptului că mediul extern este
foarte dinamic (cerinţele clienţilor se modifică, tehnologiile se îmbunătăţesc, se
descoperă noi pericole sau noi măsuri pentru controlul acestora etc.) organizaţia trebuie
să aplice sisteme de comunicare externă – metode, proceduri, responsabilităţi - cu
furnizorii, clienţii, consumatorii, autorităţile si alte părţi interesate, sisteme care oferă
informaţii necesare îndeplinirii obiectivului primar de realizare produse sigure si
adecvate pentru consumul uman. De asemenea informaţiile obţinute sau furnizate extern
trebuie comunicate în interiorul organizaţiei prin intermediul sistemelor de comunicare
internă.
 Sistem de management (abordarea bazata pe proces)-s -a constat din experienţa
proiectării si implementării altor sisteme de management ca rezultatele planificate se
obţin numai dacă, pentru toate activităţile organizaţiei care contribuie la asigurarea
siguranţei alimentului, se aplică principiul abordare bazată pe proces sau metodologia
Plan – Do – Check – Act (planifica – efectuează – verifică – acţionează). Aceasta
abordarea conduce la creşterea controlului, transparentei și înţelegerii proceselor
organizaţiei.
 Programe preliminare (masuri de bune practici de producţie si igiena)
Pentru a implementa Sistemul de Management al Siguranței Alimentului este necesar să se
identifice condiţiile și activităţile de bază pentru a menţine un mediu igienic pe tot parcursul
5
lanţului alimentar. Condiţiile si activităţile se refera la controlul pe întreg lanţul alimentar a
contaminării produsului alimentar si dezvoltării microorganismelor . (ex.: condiţii referitoare la
infrastructura, incintele de producţie, depozite, vestiare si toalete, echipamente, activităţi de
control al dăunătorilor, igiena personalului, deşeurilor, substanţelor periculoase, etc.).
Pentru identificarea acestor cerinţe se ține cont de legislaţia în vigoare referitoare la siguranţa
alimentelor, de ghidurile recunoscute, standarde naţionale sau sectoriale precum si de principiile
si codurile de practica ale comisie Codex Alimentarius.
Avantajele certificării Sistemului de Management al Calităţii în cadrul întreprinderii SC
„Panillino” SRL (ISO 2200:2005)
-Principalul obiectiv al organizaţiei îl reprezintă siguranţa alimentului si respectarea cerinţelor
legale referitoare la siguranţa alimentului;
-Toate aspecte organizaţiei (performantele proceselor, competenta personalului, produsele,
serviciile) se îmbunătăţesc în mod continuu;
-Demonstrează abilitatea de a controla pericolele la siguranţa alimentului, în scopul furnizării de
produse finale sigure, care sa îndeplinească cerinţele de siguranţa a alimentului agreate de
clienţi/ consumatori si autoritatea de reglementare;
-Are interesul major de a-si propune sa îmbunătăţească satisfacţia clienţilor prin controlul
eficient al pericolelor la siguranţa alimentului.
Concluzie
În cadrul întrepinderii SC Panillino SRL ISO 22000:2005 asigură ,evaluează,și controleaz toate
pericolele fizice,chimice sau biologice care sunt generate de materii prime
incerte,mediu,personal,echipamnt sau procesul de producție.Tot odată asigură că întrepinderea
respect bunele practice și prevederile legale la producerea igienică a alimentelor.
Deficientele din cadrul companii care pot fi înlăturate prin implementarea a Sistemul de
Management al Siguranței Alimentului conform ISO 22000:2005 sunt:
 Imposibilitatea asigurării trasabilităţii produsului;
 Nesiguranţa consumatorului final in produs;
 Piaţa de desfacere a produsului mica;
 Lipsa unor metode de lucru si de control care ar asigura evitarea situaţiilor când produsele
potenţial nesigure ar ajunge la consumator;
 Inexistenta planului HACCP pentru fiecare produs, acţiunilor preventive si a celor corective in
cazul abaterilor de la limitele critice;
 Documentaţia normativa si tehnica pentru fabricare este învechita.

7
Surse bibliografice
1. http://panilino.md/
2. http://www.standard.md/print.php?l=ro&idc=196&id=1468
3.http://www.topconsulting.md/index.php?option=com_content&view=article
&id=16&Itemid=20&lang=ro
4.https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm#inbox/161ec071d7e7ad89?projec
tor=1&messagePartId=0.4
5. https://conspecte.com/Managementul-calitatii/sisteme-de-management-ale-
calitatii.html