Sunteți pe pagina 1din 12

MEDIUM MEDICAL

TIMES:
VI NDECAREA
m Medical
GLANDEI TI RCIDE
ADEVARUL DIN SPATELE BOLII LUI HASHIMOTO, BOLII LUI GRAVES, INSOMNIEI,
HtPOTtROlDlEl, NODULILOR LA TIROIDA $l BOLII EPSTEIN-BARR

ANTHONY WILLIAM

Tnnoucrare DtN LTMBA ENGLEZA: Cristian HANU

ADEVAR fl$ ,wr*


Braqov,2018
CUPRINS
rt
il
xt
2
CuvAnt inainte
O notd pentru cititor a
il
6
Partea l: Revelafii referitoare la glanda tiroida
fr
Capitolul 1 Adevdruldespre glanda tiroida......... ..........3
Capitolul 2 Factorli care declangeazl.boalaviralda tiroidei............................... 1i
Capitolul 3 tiroide
Cum opereazd virusul glandei ........ jT alFc
Capitolul 4 Adevaratulscop alglandeitiroide......... ..............,........ g1 2T
Capitolul 5 Explicarea simptomelor gi afecfiunilor de care suferi....................... gs iftrhrr zo
Capitolul 6 Cancerul la tiroida .................67 *,: full I
Capitolul 7 tiroidei
Testele ambigue pentru evaluarea ....................79
;qtutr ilt
Capitolul 8 Medicafia pentru tiroida.......... ..................77 Qturr 3r

Partea a ll-a: Marile gregeli care te impiedica sa te vindeci

Capitolul 9 O punte de legatura cdtre o stare mai bund de sanatate ................87


Capitolul 10 Marea Gregeala nr. 1 : Confuzia autoimuna .................. 95
Capitolul 11 Marea Gregeall,nr.2: Perspectiva gregitd asupra bolilor misterioase... 99
Gapitolul 12 Marea Gregeald nr. 3: Prezenlarea de etichete in loc de rdspunsuri .. 1 01
Capitolul 13 Marea Gregeala nr. 4: lnflamalia- cauzita bo|ii............................ .103
Capitolul 14 Marea Gres,eald nr. 5: Mitulmetabolismului .................................. 107
Capitolul 15 Marea Gregeala nr. 6: Jocul de-a ,,dalivina pe gene" ................... 111
Capitolul 16 Marea Gregeald nr. 7: lgnorarea celor patru factori care nu iartrl .... 1 1S
Capitolul 17 Marea Gregeala nr. B: ,,Nu existd decAt in mintea ta" .............,...... 1 jg
Capitolul 18 Marea Gregeala nr. g: ,,Ji-ai creat singur boala" ......_.. j2j
Partea a lll-a: Regenerarea glandeitiroide

Capitolul 19 A sosit timpulsailireconstruiegticorpul......... ...........127


Capitolul 20 Viala frira glanda tiroida......... ................. 131
Capitolul 21 Conceplii gregite comune si ce anume trebuie sa evifi.................. 133
Capitolul 22 Alimente, plante medicinale, plante aromatice gisuplimente cu efecte
vindecatoare extrem de puternice ..........141
Capitolul 23 Un program de recuperare a glandei tiroide in 90 de 2i1e.............. 153
Capitolul 24 Refete pentru vindecarea tiroidei ............ 163
Capitolul 25 Tehnici pentru vindecarea tiroidei......... ...227
Capitolul 26 in sfArgit vindecatd - Povestea unei femei ................. 231

Partea a lV-a: Secretele somnului


17
Capitolul 27 lnsomnia si glanda tiroida......... .............. 239
suferi ....... . .. .. .. . .. .. .. . . 35 Capitolul 28 Somnul- sursa a stariide bine ..............243
Gapitolul- 29 ldentificarea problemelor legate de somn.......... ........247
................. 73 Capitolul 30 Vindecarea problemelor legate de somn.......... .........255
77 Gapitolul 31 De ce sunt benefice visele,,urdte ............261

de sdnatate ................ 87

bolilor misterioase ... 99


h loc de raspunsuri .. 10i
bolii ............................ 1 03

pe gene" ................... 111


tactori care nu iarta . ... 1 1 5
ta" .................... 1'1 I
121
1
CAPITOLUL 1

Adevarul despre glanda tiroida

Te trezegti devreme pentru marea zi. Te sose$te gi doctorul. Dupa cdteva momente de
-braci cu ateniie, mandnci un mic dejun con- conversafie ugoara, ili da verdictul:
=
stent gi lagi un mesaj pentru geful tau pentru - Suferi de tiroidita lui Hashimoto.
a-r reaminti ca vei intArzia. ln maginii, in drum Te simti ugurat auzind ca simptomele de
scre cabineiul medicului, simfi un firicel de spe- care suferi au un nume... dar acesta nu ifi spune
'arta la gdndul ca data viitoare cdnd te vei afla nimic in privinla problemei tale.
: rrolanul maginii, vei avea un control ceva mai - Ce este asta? intrebi.
-are asupra vielii tale. - Analizele sdngelui arala ca ai o prezenlA
Poate ca doctoruliti va da in sfArgit un ras- ridicata a anticorpilor pentru tiroida. Daca adEr-
:rns, explicAndu-ti de ce !i-ai pierdut somnul, ugam gi nivelul ridicat al hormonului care stimu-
l: ce nu reugegti sii ili conirolezi deloc greu- leaza tiroida (TSH), glanda tiroida marita pe care
ce te lupti cu ceala mentala, de ce am vazut-o la ultima examinare gi simptomele
'. cadedeparul
a:ea,
sau de ce te simJi tot timpul atAt de hipotiroidie pe care le manifegti, totul indica
:: obosit. in sflrsit, te gAndegti, voi inlelege faptul ca sistemul tdu imunitar a devenit confuz.
:. ce am aceste bufeuri de caldura, de ce am Noi numim acest lucru: reacJie autoimuna, ceea
=,::remitalile mdinilor gi picioarelor atlt de reci, ce inseamna ca organismul tdu iJi atacdr tiroida,
:: ce mi-au devenit unghiile fragile gi pielea ca gi cum aceasta ar fi o prezenJa straina. Acest
-scata, de ce am palpitatii la inima, picioare lucru inflameaza glanda si o distruge in timp,
=iitate, probleme cu memoria, puncte care reducandu-i treptat fu ncf ionalitatea.
-.i plutesc prin fala ochilor, mugchii slabili, flu- ParcA nu te mai simli la fel de ugurat in timp
--Latii hormonale, ameleli, furnicaturi gi amor- ce i|i imaginezi aceasta glanda micuJa gi ino-
.-'ala, de ce aud un blzilit sau un tiuitin urechi, centa de labaza gAtului tau atacata de propriul
:: ce ma dor toate si de ce sufar de anxietate tau sistem imunitar. li-ai dori ca diagnosticul sd
: Tepresie. in sala de agteptare, abia reugegti poata fi la fel ca pantofii pe care i-ai comandat
sa te concentrezi asupra revistei pe care o Jii online gi pe care i-ai returnat cdnd ai vazut ca te
- mAna, agteptAnd sa fii chemat in cabinetul strAng. Nu mi s-au potrivit, ai indicatin caseta de
- edicului. returnare, gi astfel ai scapat de ei, fiind liber sa
in sfdrgit, sosegte gi momentul cel mare, iJi alegi o alta pereche, mai potrivita. De aceasta
:sti condus in sala de examinare, unde iei loc gi datEr insa, egti nevoit sa privegti in faJa realitatea.
'-cerci
sa respiri addnc. CAteva minute mai tarziu - Cum s-a intdmplat aga ceva?
MEDIUM MEDICAL VINDECABEA GLANDEI TIFOIDE

- Este posibil sa ai o deficienta genetica la Poate cd, atunci cdnd ai fost prima data Ia
autojmunitate, declangata de diferifi factori de medic, analizele 9i examinareafizicit nu au reve-
mediu precum bacteriile, dieta sau stresul. lat nicio problema de sanatate. Te-ai dus de la
- Totugi, nu infeleg... De ce s-ar ataca un medic la altul, in cautare de raspunsuri, dar
organismul meu pe el insugi? Cum s-a nascut nimeni nu Ji-a gdsit nimic. Ai inceput sa iti pierzi
aceasta confuzie? incredereain medici, dar giin tineinsuJi, Convins
- i
Ei bine, if raspunde doctorul, cauza pentru o vreme ca simptomele tale exista doar
exacta a bolilor autoimune nu este cunoscutA. in mintea ta, ai citit tot ce ai giisit in literatura de
i1i ofera apoi un zAmbet plin de simpatie. specialitate gi ai ajuns la propriile tale conclu-
- Dar cercetarile avanseaza de la o zi la alta. zii referitoare la sAnatatea ta. Ai incercat sa iti
Acum, haide sa discutam despre medicamente. schimbi dieta gi ai simJit o anumita ugurare, dar
in timp ce te afli la volanul masinii pe drumul Iiecare zi continua sa fie un efort, cAci in conti-
de intoarcere, nu te simli deloc mai bine decat la nuare nu te simii Ia apogeu.
venire. Dimpotriva, te simti trAdai. Cum a putut Poate ca te-ai simfit prea nervos la gAndul
propriul tau corp sd ili faca asa ceva? Cu ce de a-!i vizita doctorul pentru oboseala, anxi-
ai gregit ca sd meriJi un sistem imunitar care a etatea, ceala mentala si amelelile pe care le
luat-o razna? ln cine sa mai ai incredere, daca simti. Ai citit mai multe articole despre glanda
nici macarin propriul tau corp nu poti aveal? tiroida gi te intrebi daca aceasta este cauza
Poate cd scenariul de mai sus nu descrie problemelor tale,
exact povestea ta. Poate ca ai fost diagnosticat Sau poate cd astfel de simptome persis-
cu boala lui Graves, o boalii autoimuna, dupa tente gi inexplicabile, ori o boala identificata a
cum |i-a spus doctorul, care face ca tiroida sa tiroidei afecteazir o persoana draga de ldnga
funcfioneze excesiv. tine. Asigti astfel la drama unei fiinte iubite afec-
Poate ti s-a spus ca suferi de hipotiroidie, tate de aceastd boala cronica 9i ili doregti sa
de o productie deficitara de hormoni tiroidieni, o pofi face sa dispard cumva, astfel incdt ruda
lucru indicat de o analiza a sangelui sau intuit sau prietenul tau sa revinA la persoana care a
de un medic care gtie sa interpreteze semnele. fost inainte,
Poate ca ai un nodul la tiroida, un chist sau Poate ca egti tu insuli doctor gi te doare
chiar o tumoare. Dacd ifi intrebi doctorul cum inima sd vezi pacient dupd pacient in dureri
s-a intdmplat acest lucru, el ili raspunde ca este cronice sau intr-o stare de disconfort. Citesti
posibil sa imbatranesti prematur, mesal destul ultimele teorii legate de autoimunitate si de JOCUL ARUNC,
de dramatic, mai ales daca ai 20 sau 30 9i ceva sanatatea glandei tiroide. Citegti printre rAnduri I-A UNUL I.A AI.
de ani. simptomele, nu consideri cA analizele sangelui
Poate ca doctorultau nu s-a oprit la un diag- ofera un raspuns final, le prezinJi pacientilor tai
nostic al tiroidei. Pe lAnga boala lui Hashimoto ultimele instrumente de gestionare a bolii cro-
sau a lui Graves, hipotiroidie sau hipertiroidie, nice gi observi medicamentele care nu le ofera
tiroiditri sau o tumoare, poate ca mai suferi 9i nicio alinare, dar continui sa agtepfi un studiu
de boala Lyme, de artrita reumatoida (AR), de revoluJionar care sdr rezolve o datA pentru tot-
fibromialgie, sau poate treci prin perimenopa- deauna misterele glandei tiroide.
uza sau menopauza, AlJi doctori !i-ar putea Daca ai trait o experienJa similara unuia din
spune cA esti ipohondru gi ca totul exista scenariile de mai sus, afla ca nu esti singurul, ci
,,numai in mintea ta", Iucru care te raneste cel doar unul din milioanele de oameni care se con-
mai tare, dat fiind ca egti primul care gi-ar dori frunta cu simptome misterioase pe care comu-
sa nu ai niciun fel de probleme. intr-un astfel nitaJile medicale au inceput sa le conecteze cu
de caz, Ji se pare cd nu ai cui sd te plAngi, caci boala glandei tiroide. Desi povestea ta este cAt
nimeni nu te asculta. se poate de personala, iar detaliile ei particulare
E Adev6rul despre glanda tiroidd

irc : 'cst prima data la sunt unice, apartindndu-ti numai !ie, aldturi de vindecarea pentru ca ifi doregti atenlia celor
ma'ea'izicd nu au reve- line exista milioane de oameni care nu sunt dis- din jur. SuferinJa ta nu este o pedeapsd de la
u-i-.a:e. Te-ai dus de la cusi sA accepte decat adevarul suprem referitor Dumnezeu sau de la Univers, nici o rasplata kar-
j1'€..3 le raspunsuri, dar a sanAtatea glandei tiroide. mica pentru ceva ce ai facut in aceast6 viafa sau
c. : '^ceput
sa iti pierzi ln pofida dificultatilor legate de experienfa intr-o alta.
r S, '- re inSufi. Convins
. :a personala, simti nevoia sa iJi continui cauta- Mai mult decAt atAt, corpul tau nu te-a
]tcr:: tale exista doar 'ea. Indiferent de cAte ori Ji s-a spus ca boala tradat. Simptomele gi bolile glandei tiroide nu
E a lasit in literatura de autoimuna consta intr-un atac al corpului impo- reprezintd o revoltd a corpului tdu impotriva ta.
h c":::iile tale conclu- -'rva sa, indiferent cdte autoritali susfin cd pro- El nu te-ar trada niciodata. Corpul nu face alt-
lei :a. Ai incercat sa iJi : emele glandei tiroide sunt genetice, indiferent ceva decdt sd lucreze zi 9i noapte pentru a te
ic a--Tita ugurare, dar :ati altii te-au facut sEr te indoiegti de suferinJele susJine - caci te iubegte necondifionat.
., .r- :'cr-t, caci in conti- :ale, cdte griji !i-ai fricut tu insuJi cA egti cumva Nici chiar cele mai avansate informa-
3e- Jefect" sau cAt te-ai intrebat daca nu cumva Jii referitoare la glanda tiroidd de pe piaJd nu
!'=a nervos la gAndul
rt -r incerci suficient de mult sa te vindeci, ceva descriu aceste adevaruri fundamentale. De ce?
p€-:.,, oboseala, anxi- Deoarece traim intr-o societate in care toata
= impinge de la spate, facAndule sa crezi ca
s a-etelile pe care le ::va nu este in regula in toata aceasta poveste. lumea di vina pe altcineva. Oamenii incearca
aa t: e despre glanda De ce s-ar ataca organismul tdu pe el intotdeauna sd umple golurile, indiferent daca
;i :::asta este cauza -sugi? Daca este adevarat ca problemele glan- dispun sau nu de solutiile corecte. Noi putem
::l tiroide sunt genetice, de ce s-au raspAndit lrititirit probleme cu misterele Universului, con-
S C; s mptome perSiS- =: doar in ultimele generaJii? Cum este posi- gtienJi ca degi nu delinem toate raspunsurile
n c .lala identificata a : ca toata suferinla la fizicit sA existe doar referitoare la timp gi la spaJiu, putem agtepta ca
rs3a-a draga de ldnga - rnintea ta, sau sd fie un fel de rdzbunare genera{iile urmatoare sd descopere aceste rds-
la --= iiinte iubite afec- - : smica? punsuri. Daca suntem afectati insa de un lucru
qc- ia si iti doregti sii Cu siguranla trebuie sa existe o explica- care ne influenleaza direct, cum ar fi o durere
IJr:-. a. astfel incAt ruda := "nai buna, te gdndegti, nigte revelaiii care sEr fizica, absenJa rdspunsurilor nu ne mai sati-
rxna a persoana Care a :=a sens intregii povegti. Cel putin, aga ifi spune sface deloc.
d. De aceea, noi avem tendinJa sd umplem
sji l3ctor 9i te doare Si are dreptate. acest gol, Atunci cAnd ceva nu merge aga cum
duci cacient in dureri trebuie, ne dorim o explicafie, cAt mai rapid
e c: c.sconfort, Citesti posibil. Spre exemplu, dacd un proiect da greg
le a-:cimunitate gi de JOCUL ARUNCARII VINOVATIEI DE
la serviciu, toata lumea doregte sa gtie cine este
e. C::sti printre rAnduri LA UNUL LA ALTUL de vina. La baza acestei dorinJe sta un princi-
* :a analizele sdngelui Doresc sa te asigur cd nu tu egti vinovat piu foarte nobil: responsabilitatea. Cu cAt obfi-
b c':zrqti pacienlilor tai :=-:r'u simptomele sau pentru boala ta. nem mai rapid rdspunsurile pe care le cdutam,
I gES: cnare a bolii cro- 'infeles?
Ai Doresc sa repet acest lucru, cdci ne gandim noi, cu atAt mai ugor vom putea evita
rrer:s e care nu le ofera -:-:tionarea opusd este incredibil de puter- pe viitor repetarea unor gregeli similare.
rJ sa astepti un studiu - -='. nu tu esti vinovat pentru simptomele sau Ce se intdmpla insa dacd dam vina pe cine
DF.: : data pentru tot- -e-:'u boala ta. nu merita? De pilda, ce se intAmplii daca in
a ':'r le. \u tu !i-ai creat boala. Nu tu ai atras-o gi nu graba de a afla de ce sunt gregite datele din-
re..:a similara unuia din -, manifestat-o. ln niciun caz nu ti-ai imagi- tr-o fisa de lucru, un manager da vina pe tine,
=
ki :i ^,t egti singurul, ci - -:.
Nu te simli bolnav pentru cd egti nebun, pregedintele executiv, susJindnd ca instrucJiu-
"
oe:arreni care se con- ;-=s. ..defect", plictisit sau pentru c5r ai voinfa nile tale au fost gregite de la bun inceput? Ce
ft€r':ase pe care comu- ,
':a. Nu tu ai atras simptomele asupra ta prin se va intdmpla dacii de acum inainte, toli subal-
lpr-: sa le conecteze cu ;r'.- :,ri negative sau prin focalizarea pe teama. ternii gi gefii tai (ba poate chiar gi tu insuli) igi
es c:r.'estea ta este cAt .='= e tale nu au nimic de-a face cu problemele vor pierde increderea in sarcinile transmise de
er :::allile ei particulare : - :;'e te confrunti. Nu iti refuzi in subcongtient tine? in mod paradoxal, ceilalJi se vor simJi mai

t i
MEDIUM MEDICAL VINDECAREA GLANDEI TIROIDE

confortabil, caci au obiinut un raspuns gi au dat neplAcute sunt gi simptomele misterioase car6 eu&
vina pe cineva. nici macar nu au un nume, astfel incAt sa ili potl 2Il san t)
Dar daca acest raspuns este gregit din explica macar pa(ial ce se intAmpla in corpul Or
start? Dacii instrucliunile tale au fost corecte de sau in mintea ta. Ai sr*fl
la bun inceput, adevdratul vinovat fiind un virus Daca te afli la vArsta pensionarii, aceasta rrfttrilii
informatic, lucru pe care nimeni nu gi-a dat oste- povara pare extrem de nedreapta. Tocmai cdnd ssa
neala sa il depisteze, iar acum toata lumea da ai reugit sA te degrevezi de o buna parte din obli- rE**
vina pe tine? galii gi simfi cd pofiincepe sa te bucuri plenar ThEdH
Exaci aga se petrec lucrurile cu boala glan- de viafa, apar aceste simptome care te impie-
dei tiroide. ldeea de a nu avea o explicalie pentru
faptul cii un segment din ce in ce mai mare de
dica sa o faci. & gfft
Daca problemele tiroidei apar la 30, 40 sau nae si ru
populalie sufera de dureri sau o stare de discon- 50 de ani, ele te pot face sd te simti imbatrA- ctu diit tirp
fort pe termen lung lezeaza imaginea autoritara nit inainte de vreme. Viata pe care te-ai straduit
a lumii medicale, aga cd acesta se vede nevoit -
din greu sd fi-o construiegti familia pe care Gircnpd
sa umple cu orice pre! acest gol. in absenta altor !i-ai fdcut-o, cariera ta - incep sa se destrame. CI*r daca
raspunsuri, cercetatorii creeazd teorii precum Ajungi sd te intrebi astfel cum ai putea avea grija peflfu
cea a autoimunitafii, care aruncd povara vinova- de cei care depind de tine, facdnd tot ceea ce este posbl
liei pe corpul bolnavului. Aceste concepfii medi- trebuie sa faci.
cale gregite sunl Marile Erorl asociate cu bolile Daca te afli la o vdrsta la care abia ai deve- ,aEnte nu sunth
cronice, pe care le vom explora in Partea a ll-a nit adult, aparifia acestor simptome !i se pare ,+ lhi terapeqi $
a cd(ii de fa!a, Ele sunt bazate pe bune intenlii. o sentinfa pe viafA. Aflat la inceputul unei cds- *haga acest
$tiinfa medicala igi doregte sa Ie prezinte oame- nicii sau al carierei, ori poate chiar inainte de a
Fbfi.ti cu
nilor un motiv pentru care acegtia suferd de fi apucat sa ili intemeiezi o familie sau sa ai o
insomnie, se ingraga necontrolat sau sufera de
?fia analizelor
viafa profesionala, egti silit dintr-odatd sa treci lr, € ca ajurg h
o oboseala coplegitoare, astfel incAt bolnavii sa
nu md creadain misterul simptomelor lor.
pe banca de rezerve, intrebdndu-te cum te vei rd mu$ oamern
putea susline vreodata sau cum vei putea inilia rHlirxlde decdt
Problema este ca aceste teorii au rapid priza ori menfine o relalie. foe$i
la public, iar dacd sunt repetate de suficiente in ce etapa a viefii apar aceste
lndiferent rHtioide tinde si
ori, ele devin erori unanim acceptate, nemai- simptome, tu ai deja foarte multe lucruri de Din pdcate,
fiind puse la indoiala. Aga se face cd cerceta- facut. Ultimul lucru din lume de care ai nevoie ifrrmafii referitoare
rea medicala moderna opereazl pe premisa ca este sd crezi ca Ji-ai atras singur boala prin com- ru sunt suficiente-
prezum!ia autormunitiitii este corecta, explordnd portamentul, gAndurile sau emoliile tale gregite. rse parte dintre
diferitele motive peniru care sistemul imunitar De altfel, aceasta convingere este extrem de Qtului cd boala
ataca glanda tiroidA. Aceastri premisa nu poate departe de adevar. Prin urmare, putem scoate gegit, chiar gi cde
conduce la raspunsuri, caci boala autoimuna nu autovinovdfia din start din aceastA ecuafie. in h sdndtatea acestd
are nimic de-a face cu un atac al corpului impo- continuare, ili propun sd vorbim despre adeva- hahte ca ele sd
triva sa, iar boala glandei tiroide nu are nimic ralii factori care stau la baza imbolnavirii glandei sultafi de reporteri
de-a face cu procesul de imbatrdnire, cu gene- tiroide, astfelincAt sa descoperim in final gi solu-. rua sd propage
tica, emiterea de gdnduri negative, ancorarea in !iile pentru vindecarea acesteia. sunt complet
anumite emoiii sau consumul anumitor alimente Mi-ag dori ca
care declangeaza inflamatii. cunoscute de
Primirea unui diagnostic referitor la glanda TTROTDA 9r VrRU$tr
poli face bine! Din
tiroida este dificila Ia orice vdrsta. Primirea mai Nu putem decdt sa speram cain urmatoa- GJte, gi este
multor diagnostice care te fac sd crezi ca orga- rele doua sau trei decenii, comunitAiile medicale pentru a nu-!i mai
nismul tdu te-a tradat, atacdndu-se pe el insugi, vor define testele gi raspunsurile care !i-ar putea cdnd sa studiel
este o povard foarte greu de dus. La fel de aduce o alinare autentica. Din pdcate, daca tm sunt bazale
TrF,: t a Adevdrul despre glanda tiroida

p sn-l:crnele misterioase care suferi chiar acum, nu cred ca egti dispus sa mai cronice care ar trebui sa fie considerate de mult
I ur - -Te. astfel incat sa iJi poti :stepJi 20 sau 30 de ani pentru a obJine aceste depagite. Daca o carte ifi spune ca boala lui
Eta :e se intAmplA in corpul 'aspunsuri. Cu siguranld, ai agteptat suficient Hashimoto sau cea a lui Graves este cauzatir
le mult. Ai suferit mai mult decdt suficient. Ai de faptul ca organismul tau se ataca singur (aga
ih ,i:"c:a pensionarii, aceasta avut suficienta rabdare. A sosit timpul sa afli cum pretind toate carJile moderne de specia-
ern ::
^edreapta. Tocmai cAnd :devarul gi sd descoperi raspunsurile referitoare litate), gdndegte-te la ea ca la o relicva. Orice
IrBr€: l3 o bund parte din obli- a cauzele reale ale suferinlei tale. incercare de a inlelege teoriile legate de glanda
pd "-::oe sa te bucuri plenar Daca ai fost diagnosticat cu boala Iui tiroida echivaleaza cu o cdutare printr-un anti-
Des:s s -ptome care te impie- ''lashimoto, hipotiroidie sau orice altd problemd cariat. Aceste teorii sunt simple vechituri ce
egata de glanda tiroidd, existd o probabilitate pot fi colectate pentru a-Ji aminti cum gdndeau
rrele :':tdei apar la 30, 40 sau 'carte mare sd nu primegti un tratament adec- oamenii din vremurile de demult. Altminteri, nu
B pc- 'a:e sa te simti imbatrd- ,at, caci atAt timp cAt nu cunosc cauza reala te vor ajuta cu nimic saili rezolvi problemele din
rE, . ata pe care te-ai straduit a imbolnavirii tiroidei, comunitdfile medicale nu prezent.
co-s:'-iesti - familia pe care cot oferi remedii care siL o corecteze. Degi informaliile care exista la ora actuala
era :a - lncep sa se destrame. Chiar dacEr Ji-ai facut analizele cerute in pe piata nu ajutdr pe nimeni, ele ii conduc pe
E as:e cum ai putea avea grija 3eneral pentru tiroida, iar acestea !i-au iegit nor- foarte mulli oameni pe cai gregite. De ce spun
rd := :.e. facAnd tot ceea ce rale, este posibil totugi sd ai un deficit sau o acest lucru? Din doua motive: 1) aceste surse
superactivitate a glandei tiroide, caci analizele opereaza pe premisa cd bolile autoimune repre-
b c ,i's:a la care abia ai deve- :rrente nu sunt in totalitate corecte. zinta un atac al organismului impotriva sa, lucru
t urc:s:3. simptome ti se pare Unii terapeuli 9i medici mai intuitiviincep sA extrem de departe de adevar, aga cum vom
fA l'a: ia inceputul unei cas- ":teleaga
acest lucru, caci au vdzut prea mulJi vedea imediat, si 2) cu cdt specialigtii se focali-
E- :- c3ate chiar inainte de a :acienli cu simptome clasice de hipotiroidie, in zeazamai mult asupra tiroidei, cu atat mai pufin
*er-.:z o familie sau sa ai o rofida analizelor care nu indica ceva nelalocul inclinali se simt ei sd fac-r un pas inapoi 9i sa
ii. es: srlit dintr-odata sA treci ,!, aga cd ajung la concluzia corecta ca mult vada imaginea de ansamblu.
erve."^:rebAndu-te cum te vei .rai multi oameni sufera de probleme ale glan- lar aceasta imagine este intr-adevZLr mult
ma:a sau cum vei putea initia :ei tiroide decAt arata diagnosticele tradiJionale. mai ampla.
ile. icegti specialisti incep sa creada cEr boala glan- Teoriile moderne nu sesizeazd decdt
ce 3:aca a vieJii apar aceste :ei tiroide tinde sa devinA o pandemie. momeala, similara unei rate din lemn plasate
i de.: 'carte multe lucruri de Din pacate, nici chiar cele mai avansate intr-un iaz ca sd atragd raJele sAlbatice, pentru
nJ I - Jme de care ai nevoie -iormafii referitoare la tiroida din zilele noastre a le putea impugca mai ugor. Aceasta momeala
rii a-'as singur boala prin com- -r sunt suficiente. Mai mult decdt atdt, cea mai - ideea gregitd cii glanda tiroida este de vina
ld.ir : sau emoJiile tale gresite. -are parte dintre ele sunt gregite. Din cauza pentru nenumaratele boli - reprezinta o distra-
El c'r-. ngere este extrem de 'aptului ca boala glandei tiroide este inteleasa gere a atenJiei. Dacd ne ludm binoclul de Ia ochi
e:. ?" rrmare, putem scoate 3resit, chiar 9i cele mai recente ca(i referitoare gi urcdm pe o movila mai inalta, observdm ca
t sta: :tn aceaste ecualie. in a sanatatea acestei glande sunt depdgite, chiar exista un loc sigur pentru pasarile care gtiu sa
opL- sa vorbim despre adeva- "^ainte
ca ele sEr ajungd pe rafturi. Experfii con- il caute. Ce vreau sa spun prin aceasta meta-
ita'i z :.aza
?mbolnavirii glandei srltati de reporteri la programele de gtiri conti- fora este ca tu te poJi salva pe tine 9i pe cei
hsa ::scoperim in final gi solu- ^ra sA propage teorii referitoare la tiroidd care dragi daca stii unde sa gasegti adevarul legat de
caea a:esteia. srnt complet invechite. glanda tiroida.
Mi-ag dori ca raspunsurile corecte sa fie Este tiroida oamenilor atacata? Da, este.
:.:noscute de acegti expe(i, astfel incAt sa te Reprezinta ea un aspect impodant al starii de
rusil :oti face binel Din pdcate, ele nu sunt cunos- sanatate? Mai mult chiar decdt ai putea crede.
EcE: sa speram ca in urmatoa- :.:te, si este impoftant sa 'inJelegi acest lucru Este o tiroida compromisd motivul pentru care
idec;- . comunitalile medicale 3entru a nu-ti mai pierde timpul preiios incer- milioane de oameni sufera de boli? Nu!
rg rasc-nsurile care ti-ar putea :and sA studiezi resursele curente, caci aces- Acesta este adeviuul fundamental care
a-it:-::a. Din pacate, daca .:a sunt bazale pe teorii referitoare la bolile trece neobservat in revistele medicale, pe
MEDIUM MEDICAL VINDECAREA GLANDEI TIROIDE

lnternet gi in literatura de specialitate de ultima a bolilor cronice, impiedicdnd astfel vindecarea gEIt
ord: nu problemele tiroidei sunt cauza suprema acestora. ln partea a lll-a, ,,Regenerarea glan- m
a imbolnavirii oamenilor. Dimpotrivd, ele sunt dei tiroide", vei descoperi o trusd cu instrumente mdff,
doar un alt simptom al adevaratei lor boli. pentru vindecarea acestei glande. Vom examina Gre
Cauza imbolnavirii tiroidei este cu mult mai ce trebuie sd gtii dacd !i-ai extirpat deja tiroida, h
ampla decAt aceasta glandii micuta de la baza complet sau pa(ial, cum poli opri evolufia viru- cne sle
gAtului, Problemele asociate cu aceasta nu sului, gi vei afla cAteva secrete pentru vindeca- toib,dr$a
explicd miriadele de simptome pe care le poate rea gi revitalizarea glandei tale tiroide, dar gi a
experimenta cineva, caci tiroida nu este sursa
tr.JEatri
restului organismului tau. Prlntre aceste secrete silglr O,
ultima a acestora. Exista ceva mult mai invaziv, se va numara gi Metoda de Reabilitare a Glandei ghlda
care afecteaza intregul organism, ceva omni- Tiroide de 90 de Zile, precum si o serie de relete luub nr s
prezent, care este responsabil pentru lunga menite sd ajute acest proces. €ffima
lista de simptome atribuite glandei tiroide: viru- in sfArgit, din Pariea a lV-a, ,,secretele som-
sultiroidei. nului", vei afla cum poli sA ifi depagegti proble-
Orice om care are acest virus comun fie mele legate de somn, de la trezirea in timpul
experimenteazit dqa probleme ale acestei noplii 9i pAna la Irezirea de dimineafa fara a
glande, fie urmeazd sa le experimenteze. larviru- te simii odihnit sau chiar la incapacitatea de a
sul nu afecteaza exclusiv glanda tiroida. Atunci pune geand pe geanA de-a lungulintregii nopli.
cAnd ajunge in aceasta, el se afld deja in cea Problemele legate de somn sunt citate adese-
de-a treia etapd a evoluliei sale, dar fi-a afec- ori ca un simptom al tulburarilor tiroidiene, dar
tat deja sdndtatea inclusiv inainte, chiar daca adevArul este cA insomnia are cauze mult mai
nu !i-ai dat seama de acest lucru. Virusul cau profunde. Somnul este un mister pentru comu-
zeazafoarle multe simptome gi condifii, nu doar nitAlile medicale, dar reprezinta o componenta
pe cele asociate direct cu tiroida, as,a cd este chintesenliala a vindecarii de virusul tiroidei gi a
posibil ca toate problemele tale legate de sana- procesului de menfinere a sanatalii pe viitor. De
tate sa fi avut ca singura cauza aceasta sursd, aceea, am decis sa ii acord o intreaga secfiune
Chiar daca a ajuns la nivelul tiroidei, virusul nu in cadrul acesteic6(i. Cu tofii meritam un somn
se opregte aici. Scopul lui este sa mearga mai odihnitor, iar acesta ne stA la dispozilie, daca
departe 9i sa ili dea pesie cap intregul sistem gtim ce trebuie sd facem.
neryos, generAnd zeci de alte simptome miste-
rioase care vor produce un haos gi mai mare in
NOUL EXPERT iru OOTTAENIUL GLANDEI
organismul tAu.
Din fericire, acum cd detii adevarul prin citi- T|ROTDE: TU INSUTT
rea acestei cA(i, tu ai puterea de a opri acest in aceasta cafte vei gasi numeroase ras-
haos. punsuri clare pe care le-ai agteptat foarte mult
in capitolele care vor urma din Partea l, timp. Ele provin de la o sursa superioara 9i iti
,,Revelalii referitoare la glanda tiroida", vom exa- explicd cum ai ajuns sa te imbolnavegti gi ce pofi
mina in detaliu virusul tiroidei: cum funclioneaza face pentru a inversa acest proces. De altfel, poli
acesta, cum genereaza el simptomele cu care spune cd ai inceput deja acest proces. Aflarea
te confrunli 9i ce trebuie sa gtii dacii !i-ai facut adevarulu i reprezinta intotdeau na prim ul pas.
analizele pentru tiroida sau dacd ai incercat CAnd vei ajunge la ultima pagina a ca(ii, vei
medicamentele pe care le prescriu in general deline cunogtinfe la nivel de expert referitoare la
doctorii pentru problemele asociate cu aceasta. glanda tiroida, care vor depagi cu mult ieoriile
ln Partea a ll-a, ,,Marile gres,eli care te impiedica existente la ora actuald pe piafa. Veifi astfel mai
sa te vindeci", vom analiza principalele erori care informat ca oricine altcineva in privinla acestei
conduc la inlelegerea gregitd a simptomelor si glande. La urma urmelor, ce este un expert in
Adevdrul despre glanda tiroidd

astfel vindecarea domeniul glandei tiroide? Este el o persoand proces gi te vor intreba care este secretul tdu.
,Regenerarea glan- care cunoagte foarte bine ipotezele care cir- La supermarket, la librtirie, online sau in mediul
tusii cu instrumente culA la ora actuala, sau una care inlelege reali- prietenilor 9i al familiei, ii vei putea citlituzi pe cei-
Vom examina tatea profundd care std labaza bolii gi vindecdrii lalfi catre adevdrul legat de glanda tiroidA. Vei
o<tirpat deja tiroida, acestei glande? in scurl timp vei incepe sa in!e- contribui astfel la nagterea uneiveritabile migcari
opri evolutia viru- legi realitatea care std labaza funcfionarii glan- a vindecarii. Expertiza ta va ajuta foarte mulfi
rete pentru vindeca- deitale tiroide, dar gi a restului organismului tdu, oameni, mult mai mulfi decdt ili imaginezi la ora
tale tiroide, dar 9i a -si te vei
putea folosi de acest adevar pentru a actuald, sau chiar decAt vei ajuta direct (cdci
aceste secrete te vindeca singur. Cu alte cuvinte, tu vei fi noul fenomenul va continua sd se raspdndeascA prin
Reabilitare a Glandei expert in glanda tiroidA. intermediul acestora).
gio serie de relete lar lucrurile nu se opresc aici. Pe mdsurd Haide, agadar, sa incepeml
ce te vei transforma, ceilalti vor asista la acest
,,Secretele som-
S depagegti proble-
h trezirea in timpul
de dimineafa fara a
incapacitatea de a
hngulintregii nopfi.
sunt citate adese-
{ilor tiroidiene, dar
are cauze mult mai
mbter pentru comu-
o componenta
virusultiroidei gi a
pe viitor. De
o intreaga secfiune
meritam un somn
h dispozitie, dacA

GLANDEI

numeroase ras-
qsteptat foarte mult
superioara 9i ili
9i ce poli
De altfel, pofi
proces. Aflarea
primulpas.
paginri a cartii, vei
expert referitoare la
i cu mult teoriile
Veifi astfel mai
in privinla acestei
este un expert in

S-ar putea să vă placă și