Sunteți pe pagina 1din 4

Nr.

1
1. Se consideră un şir x cu n numere întregi.
a. Ce va afişa următorul program pentru n=7 şi valorile şirului x: 12,-4,13,7,8,11,2?
b. Formulaţi un enunţ pentru o problemă care se poate rezolva cu ajutorul acestui program
#include<iostream.h>
int x[20],n;
…………….
int s(int p, int u)
{int poz;
if (p==u)
if(x[p]%2==0) return 1;
else return 0;
else
{poz=(p+u)/2; return s(p,poz)+s(poz+1,u);}
}
void main() {……cout<<s(1,n);……..}
2. Se consideră graful neorientat G=(V,U), unde V=5 şi U={(1,5), (1,2),(5,2),(5,3),(3,4),(3,2),(2,4)}.Ce se poate spune
despre succesiunea de vârfuri 5 2 4 3 2 1:
a) Reprezintă un circuit ne-elementar de lungime 3 c) Reprezimtă un ciclu ne-elementar de lungime 3
b) Reprezintă un lanţ elementar de lungime 5 d) Reprezintă un lanţ simplu dar ne-elementar de
lungime 5
Un graf neorientat are 80 de vârfuri şi 80 de muchii. Numărul de noduri izolate este cel mult :
3. a)67 ; b) 10 ; c) 90 ; d)66
a. 67 b. 10 c. 90 d. 66

4. Considerând un graf neorientat având nodurile notate cu 1, 2, 3, 4, 5, 00000


00011
corespunzător liniilor matricei de adiacenţă date, stabiliţi dacă nodurile 1 şi 3:
00000
01001
01010
a. sunt noduri izolate b. sunt conectate printr-un lanţ
c. aparţin aceleiaşi componente conexe d. sunt noduri adiacente

5. Se consideră un graf neorientat cu 7 noduri şi 3 muchii. Numărul de componente conexe din care poate fi format graful
este:
a. exact 4 b. cel puţin 5 c. 4 sau 5 d. 3 sau 4
6. Scriind în ordine crescătoare toate numerele de 3 cifre formate numai cu ajutorul cifrelor 1,4,3, astfel încât să nu existe
două cifre identice vecine, obţinem şirul: 131, 134, 141, 143, 313, 314, 341, 343, 413, 414, 431, 434. Dacă se scriu în
ordine crescătoare toate numerele de 4 cifre formate numai cu ajutorul cifrelor 2,1,5, astfel încât să nu existe două cifre
identice vecine, atunci cel de-al şaselea număr scris este:
a. 1255 b. 1525 c. 1252 d. 1515
7. Se consideră graful neorientat G=(V,U), unde V=9 şi U={(1,6), (1,2), (1,3),(2,6),(3,5),(3,4),(2,3),(3,8)}. Care
este lungimea maximă a unui ciclu elementar dacă în graf se introduce o nouă muchie:
a) 5 b) 1 c) 4 d) 3
8. Completaţi afirmaţiile:
a) Într-un graf complet gradul oricărui nod este egal c) Într-un graf neorientat orice vârf..........are gradul 0
cu...................... d) În orice graf neorientat există un număr.........de
b) Suma gradelor nodurilor unui graf neorientat este noduri cu grad impar.
egal cu dublul...............
9. Fie secvenţa următoare de program de calcul al gradelor unui graf:
for(i=1;i<=n;i++) a) Cum rezultă din program că a fost memorat graful?
{ b) Modificaţi secvenţa de instrucţiuni asfel încât gradul
gr=0; să fie calculat ca sumă a valorilor din linia i a
for(j=1;j<=n;j++) matricii.
if (a[i][j]==1) gr++; c) Modicaţi programul asfel încât să fie tipărite
cout<<”gradul lui “<<i; nodurile izolate.
cout<<gr; d) Scrieţi în mod asemănător un program de calcul al
} nodului de grad maxim într-un graf.
10. Scrieţi un program care va afişa în fişierul text rez.txt toate circuitele elementare ale unui graf cu n vârfuri dat prin
matricea de adiacenţă . Dacă problema nu are soluţii în fişier se va afişa un mesaj
Nr. 2
1. Se consideră un şir x cu n numere întregi.
a. Ce va afişa următorul program pentru n=8 şi valorile şirului x: 21,-14,3,5,18,11,12,8?
b. Formulaţi un enunţ pentru o problemă care se poate rezolva cu ajutorul acestui program
#include<iostream.h>
int x[20],n;
…………….
int s(int p, int u)
{int poz;
if (p==u)
if(x[u]%3==0) return x[u];
else return 0;
else
{poz=(p+u)/2; return s(p,poz)+s(poz+1,u);}
}
void main() {……cout<<s(1,n);……..}
Se consideră graful neorientat G=(V,E) unde |V|=9 şi E={(1,6), (1,2), (1,3), (2,6), (2,3), (3,4), (3,5), (3,8) }.Care este lungimea
2. maximă a unui ciclu elementar dacă în graf se poate introduce o nouă muchie.
a) 5; b) 1; c)4; d)3.
a. 5 b. 1 c. 4 d. 3
3. Se consideră un graf neorientat conex cu 7 noduri şi 8 muchii. Numărul minim de muchii ce pot fi eliminate astfel încât graful
să fie conex aciclic este:
a. 4 b. 5 c. 2 d. 3 sau 4
4. Se consideră graful neorientat având nodurile notate cu 1, 2, 3, 4, 5, corespunzător 00100
00011
liniilor matricei de adiacenţă alăturate. Stabiliţi care dintre următoarele propoziţii 10000
este adevărată. 01001
01010
a. orice muchie s-ar elimina graful devine aciclic b. graful este aciclic
c. orice nouă muchie s-ar adăuga graful devine conex d. graful este conex

5. Se foloseşte o metodă de generare a numerelor de exact 4 cifre pare nenule care au prima cifră şi ultima cifră egale astfel încât
ele se obţin în ordinea: 2222, 4224, 6226, 8228, 2242, 4244, 6246 etc.Dacă se foloseşte exact aceeaşi metodă pentru a genera
numerele formate din exact 3 cifre impare care au prima şi ultima cifră egale stabiliţi care va fi cel de-al zecelea număr generat:
a. 393 b. 939 c. 515 d. 373
6. Identificaţi care din secvenţele următoare reprezintă şirul gradelor nodurilor unui graf complet:
a) 1 2 3 4 b) 5 5 5 5 5 c) 1 2 1 2 1 2 d) 4 4 4 4 4
7. Se consideră graful neorientat G=(V,U), unde V=6 şi U={(1,6), (2,3),(2,5),(3,4),(4,6),(4,5)}. Identificaţi care este numărul minim
de muchii care trebuie adăugate pentru ca graful să devină regulat:
a) 2 b) 1 c) 4 d) 3
8. Asociaţi fiecărui element din coloana A proprietatea corespunzătoare din coloana B
1 nod izolat 1 Numărul muchiilor incidente unui nod
2 adiacenţă 2 este incident cu o singură muchie
3 incidenţă 3 se obţine prin eliminarea unor muchii
4 grad 4 nu există muchii incidente cu el
5 lanţ 5 se obţine prin eliminarea tuturor nodurilor
6 subgraf 6 nodul extrem şi muchia corespunzătoare
7 nod terminal 7 succesiune de noduri consecutive adiacente
8 graf parţial 8 există muchie între două noduri
9 se obţine prin eliminarea unor noduri şi a muchiilor adiacente
9. Fie următoarea secvenţă de citire a unui graf:
Cin>>n>>m;
for( k=1;k<=m;k++)
{
cin>>i>>j;
a[i][j]=1;
a[j][i]=1;
}
a) Modificaţi secvenţa pentru realizarea citirii din fişierul ‘in_graf.txt’ , unde pe prima linie se află numărul de noduri respectiv de
muchii, iar pe următoarele linii perechi de valori întregi reprezentând muchiile grafului.
b) Scrieţi o secvenţă de program care va permite crearea unui graf complet cu n noduri.
c) Scrieţi un program care va permite să se verifice dacă graful dat este regulat.
10. Scrieţi un program care va afişa în fişierul text rez.txt toate lanţurile care trec prin toate vârfurile unui graf cu n vârfuri dat prin
matricea de adiacenţă . Dacă problema nu are soluţii în fişier se va afişa un mesaj