Sunteți pe pagina 1din 14

Acatistul

Sfântului
Ierarh
Dosoftei,
Mitropolitul
Moldovei
2

Acatistul Sfântului Ierarh Dosoftei, Mitropolitul


Moldovei
13 Decembrie

Rugăciunile începătoare, obligatorii:


În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

2
3

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale


Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!


Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care


pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de
viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată
întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe


noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe
noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe
noi!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii


vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte


păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi
vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii


vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie


împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea
spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşalele noastre,
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne
izbăveşte de cel rău.

3
4

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-


ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi
păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-


ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi
păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Condac 1:
Pomenirea ta cea purtătoare de lumină, ierarhe al lui Hristos,
veselește sufletele celor binecredincioși; că tu înțelept tâlcuitor al dreptei
credințe și luminător al limbii române te-ai arătat. De aceea, toți se bucură
și te laudă cântând: Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al
cuvintelor!
Icos 1:
Ca pe un purtător de biruință te-au încununat cetele îngerești, ierarhe
Dosoftei, că, deși tânăr la trup, te-ai dovedit înțelept cu mintea, iar inima ta
s-a aflat pământ bine roditor, căci primind sămânța adevărului ai rodit
înmiit. Pentru aceasta, ca unui adevărat lucrător al celor duhovnicești te
rugăm: întărește și-n sufletele noastre nemuritoare virtuțile dreptei credințe,
celor ce-ți cântăm:
Bucură-te, lucrător plin de înțelepciune;
Bucură-te, ucenic săvârșitor al faptei bune;
Bucură-te, fire blândă și cucernică;
Bucură-te, păstor plin de râvnă;
Bucură-te, pildă vie a bunei cucernicii;
Bucură-te, veselie a celor fără bucurii;
Bucură-te, iubitor al vieții simple și curate;
Bucură-te, cugetare smerită;
Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

4
5

Condac 2:
Cu mare bucurie în suflet te slăvim, Sfinte Părinte, pentru că ai lăsat
casa părintească și la Mănăstirea Probota te-ai închinoviat pentru
duhovniceștile nevoințe în care, cu multă sârguință, i-ai întrecut pe cei ce-ți
erau povățuitori. De aceea, și noi, văzând acest minunat lucru, cu bucurie Îl
mărim pe Dumnezeu cântând: Aliluia!
Icos 2:
Plăcută a fost Domnului osteneala ta, că te-a ales să fii sfințit ca să-I
slujești cu dragoste și cu credință din tinerețe. De aceea îndrăznim să-ți
aducem laude ca acestea:
Bucură-te, ostenitorule pentru cele călugărești;
Bucură-te, smerit rugător cu îngerii în ceruri;
Bucură-te, că ai lăsat casa părintească;
Bucură-te, că din tinerețe ai ales viața monahicească;
Bucură-te, că ai părăsit deșertăciunile lumești;
Bucură-te, că te-ai îmbrăcat cu virtuțile dumnezeiești;
Bucură-te, că pentru curăția ta harul preoției ai primit;
Bucură-te, că lui Dumnezeu cu multă dragoste ai slujit;
Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

Condac 3:
Spre tine pururea nădăjduim, Părinte Sfinte, că multă râvnă ai avut a
urma povețelor părinților îmbunătățiți. Pentru aceea, și noi la ajutorul tău
alergăm, ca prin rugăciunile tale să împlinim poruncile dumnezeiești și să-I
cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 3:
Cu multa-ți osteneală ai sporit în credință, iubire și rugăciune și te-ai
învrednicit a fi părinte duhovnicesc și începător al obștii de la Probota.
Călăuzit-ai pe monahi către Hristos și, întărindu-i în buna nevoință și în
cunoașterea Sfintei Scripturi, ai înnoit viața duhovnicească. Pentru
aceasta primește de la noi aceste cuvinte de laudă:
Bucură-te, om duhovnicesc în trup pământesc;
Bucură-te, chip îmbunătățit al cinului monahicesc;
Bucură-te, că te-ai dovedit a fi țarină bună și roditoare;

5
6

Bucură-te, mlădiță tânără, rază curată a Bisericii;


Bucură-te, a călugărilor lumină;
Bucură-te, a celor cuvioși călăuză;
Bucură-te, iubitorule de nevoință;
Bucură-te, învățătorule cu multă credință;
Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

Condac 4:
Pentru multa ta înțelepciune, ierarh al Hușilor și Romanului ai fost
rânduit, unde cu multă sârguință și dragoste de Dumnezeu ai înnoit
bisericile și mănăstirile, zidind sufletește pe toți cei păstoriți cu smerenie și
bunătate. Pentru aceea văzând minunata ta lucrare, Îi cântăm lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icos 4:
Vrednic făcându-te de înălțimea chemării arhierești, te-ai arătat pildă
de slujire, de blândețe și milostenie, iar noi bucurându-ne îți zicem ție:
Bucură-te, tâlcuitor al Sfintelor Scripturi;
Bucură-te, poet duhovnicesc al Psaltirii;
Bucură-te, traducător al Liturghiei;
Bucură-te, rugător împreună cu îngerii;
Bucură-te, că ai unit rugăciunea cu fapta;
Bucură-te, că ai miluit săracii;
Bucură-te, cel ce te veselești în Biserica biruitoare;
Bucură-te, că de la Împăratul Hristos primești binecuvântare;
Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

Condac 5:
Ajungând părinte duhovnicesc și păstor al întregii Moldove, i-ai uimit
pe toți cu multa ta înțelepciune, precum și cronicarul scrie. De neam străin,
cucernic și blând ca un mielușel, multe limbi știai a vorbi. De aceea pentru
multele tale daruri Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 5:
Mare cărturar te-ai arătat, asemenea Sfinților Părinți, pe care i-ai iubit.
Căci, luminat fiind cu razele înțelepciunii celei mai presus de cunoștință,

6
7

Sfintele Scripturi și cărțile de cult pe limba poporului le-ai diortosit. Pentru


aceasta noi, nevrednicii, te cinstim, grăind așa:
Bucură-te, fiu și părinte duhovnicesc al Moldovei;
Bucură-te, arhiereule luminat cu cerească lumină;
Bucură-te, părinte duhovnicesc al monahilor;
Bucură-te, Arhipăstor al Mitropoliei;
Bucură-te, teolog al Sfintei Scripturi;
Bucură-te, prieten al Sfinților Părinți;
Bucură-te, al slujbelor sfinte tălmăcitorule;
Bucură-te, pe înțelesul poporului vorbitorule;
Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

Condac 6:
Sfinte Ierarhe Dosoftei, iubitor de frumos arătându-te, cuvintele
psalmistului David în dulci versuri românești le-ai preschimbat și în sufletele
credincioșilor le-ai semănat. Pentru aceasta, cunoscând roadele ostenelilor
tale, lui Dumnezeu, dăruitorul mulțimii darurilor, Îi cântăm: Aliluia!
Icos 6:
Auzind credincioșii versurile tale cele minunate, inimile lor s-au
întraripat de dumnezeiescul dor, că ai făcut să răsară într-însele credința
cea lucrătoare de fapte bune și iubirea cea pentru Dumnezeu. De aceea,
văzând harul tău cel dumnezeiesc, îți glăsuim:
Bucură-te, privighetoare dulce cântătoare;
Bucură-te, cel ce ești al psalmilor versuitor;
Bucură-te, cel ce ești priceput traducător;
Bucură-te, cel asemenea lui Gură de Aur cuvântător;
Bucură-te, minte sfințită de harul dumnezeiesc;
Bucură-te, călăuzitor al neamului românesc;
Bucură-te, teolog al Duhului Sfânt lucrător în Liturghie;
Bucură-te, prieten al Bisericilor Ortodoxe surori;
Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

7
8

Condac 7:
Mare dar ai făcut limbii românești prin tâlcuirile la slujbele
dumnezeiești și învățăturile Sfintei Scripturi pe înțelesul tuturor. Acestea noi
înțelegându-le și ca pe niște nestemate de mult preț avându-le, Îi cântăm lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icos 7:
Ca unul ce te-ai făcut sfinților următor, ai fost insuflat de Duhul Sfânt
să alcătuiești „Viața și petrecerea lor”, arătându-ne calea spre desăvârșire.
Iar ca o slugă credincioasă slujind Păstorului păstorilor, te lăudăm așa:
Bucură-te, ctitor al limbii românești;
Bucură-te, păstrător al tradițiilor apostolești;
Bucură-te, tâlcuitor de slujbe sfinte;
Bucură-te, următor al sfinților Părinți;
Bucură-te, scriitor al vieții sfinților;
Bucură-te, păstor cărturar al poporului;
Bucură-te, dascăl al rugăciunii;
Bucură-te, statornic slujitor al Bisericii;
Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

Condac 8:
Arhipăstor al Bisericii Moldovei, dascăl și lucrător al rugăciunii,
cercetai mănăstirile și sihăstriile din eparhie, pe Cuvioșii Părinți nevoitori,
folosindu-te mult de smerenia, răbdarea și sfințenia vieții lor. Iar tu, părinte
sfinte, întărindu-i cu povața, ajutându-i și cu fapta, pe toți i-ai mângâiat.
Pentru aceasta, cei care, prin rugăciunile tale, s-au învrednicit de mari
daruri de la Dumnezeu, I-au cântat: Aliluia!
Icos 8:
Odorul de mare preț al Moldovei, racla cu moaștele Sfântului Ioan cel
Nou de la Suceava, ți-a adus nespusă mângâiere și ajutor în multele ispite
și încercări. Iar când, din binecuvântate pricini, la Catedrala de la Iași le-ai
mutat, cu mare sfințenie le cinsteai, iar la vreme de primejdie rugăciuni prin
țară făceai și multe minuni și semne se făceau spre mângâierea poporului
binecredincios. De aceea, și noi cu dragoste cinstim sfintele tale moaște,
zicând:
Bucură-te, destoinic ocârmuitor al Bisericii în vremi de restriște;
8
9

Bucură-te, că mult te-ai împotrivit învățăturilor eretice;


Bucură-te, cel ce ai iubit înfrânarea;
Bucură-te, că te-ai întrarmat cu răbdare;
Bucură-te, al sfântului Ioan fierbinte cinstitor;
Bucură-te, că în multe primejdii i-ai cerut ajutorul;
Bucură-te, căci prin tine Dumnezeu minuni a lucrat;
Bucură-te, că ai alinat suferința poporului;
Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

Condac 9:
Când grele încercări s-au abătut peste țara Moldovei, mare
strâmtorare poporul suferind și multe biserici prin foc s-au mistuit, tu, ca un
ostaș vrednic al lui Hristos, stâlp al credinței te-ai arătat turmei tale,
Cuvioase Părinte. Pentru aceea Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 9:
Prădând năvălitorii bisericile și mănăstirile, au luat cu ei mulțime de
odoare sfinte și chiar racla cu moaștele sfântului Ioan cel Nou. Văzând
acestea, păstorule cel bun, cu lacrimi îi rugai să nu te despartă de sfântul
tău ocrotitor, alegând să pleci în pribegie; de aceea, te lăudăm:
Bucură-te, stâlp al credinței dreptmăritoare;
Bucură-te, grabnic ajutător al celor nevoiași;
Bucură-te, alinător al durerilor;
Bucură-te, părinte iubitor de țară și neam;
Bucură-te, că pe Sfântul Ioan mult l-ai cinstit;
Bucură-te, că în pribegie credința ortodoxă ai păstrat;
Bucură-te, că în Polonia păstor demn te-ai arătat;
Bucură-te, că nici atunci neamul tău nu l-ai uitat;
Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

Condac 10:
Fiind în țară străină, dorul de patrie te mistuia. De aceea, nu ai
încetat a scrie cărți de folos, tâlcuind din scrierile Sfinților Părinți, pentru
poporul tău. Și mulți folosindu-se de înțeleptele tale cuvinte și de smerita-
ți purtare minunându-se, cu bucurie cântau lui Dumnezeu, Celui ce te-a
slăvit: Aliluia!
Icos 10:

9
10

Multe din cele trebuincioase lipsindu-ți, nu ți-ai pierdut nădejdea, ci cu


mai multă sârguință ai lucrat pentru învățarea dumnezeieștilor dogme,
având grabnic ajutători pe trâmbițele Duhului: pe sfinții Hrisostom și pe
Efrem, pe Damaschin și pe Simeon Noul Teolog. Pentru aceasta, cu
smerenie, te lăudăm:
Bucură-te, pildă de îndelungă răbdare;
Bucură-te, a Bisericii făclie luminătoare;
Bucură-te, cel ce patria ta mult ai iubit-o;
Bucură-te, căci prin cuvânt pe mulți ai înțelepțit;
Bucură-te, spic ceresc cu însutită rodire;
Bucură-te, că de la sfinți ai cerut ajutor;
Bucură-te, candelă a învățăturii;
Bucură-te, luminat povățuitor al mântuirii;
Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

Condac 11:
După multă osteneală și răbdare, în pribegie săvârșind călătoria
acestei vieți, Cuvioase Părinte, te-ai mutat către locașurile cerești. Moartea
ta a fost înălțare la viața veșnică, căci înaintea Sfintei Treimi te-ai
învrednicit a sta. Sfântă ți-a fost ascultarea și binecuvântată a fost tăierea
voii tale, Sfinte Dosoftei. Pentru aceea, cu rugăciunile tale ajută-ne să ne
învrednicim a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 11:
Pom al raiului fiind, fericite, având stâlpări de rugăciuni neîncetate
către Dumnezeu, dă-ne ca sub umbra acelora totdeauna să ne sălășluim și
să grăim către tine:
Bucură-te, înger sfânt care te-ai născut pe pământ;
Bucură-te, cel ce-n lume boldul răului ai frânt;
Bucură-te, că în ceruri cu sfinții locuiești;
Bucură-te, că Domnului pentru noi te rogi;
Bucură-te, că ești rugăciune vie și nemuritoare;
Bucură-te, rază a Duhului Sfânt;
Bucură-te, visterie a comorilor cerești;
Bucură-te, că Moldova tu din cer o ocrotești;
Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

Condac 12:

10
11

Prealuminate Ierarhe Dosoftei, caută cu milostivire din înălțimea slavei


cerești spre noi, care luptăm cu multe necazuri pe marea acestei vieți și,
primind puținele noastre laude, dă-ne ajutor cu rugăciunile tale, ca,
mântuindu-ne, să ne învrednicim a cânta dimpreună cu tine lui Dumnezeu:
Aliluia!
Icos 12:
Lăudăm, cântăm și fericim viața ta curată, pentru că te-ai învrednicit a
vedea preafericita față a Treimii Celei nedespărțite și neîncetat te rogi
pentru plinătatea Bisericii lui Hristos și pentru poporul nostru românesc. De
aceea, te rugăm primește lacrimile noastre de mulțumire pentru tot darul cel
bun și desăvârșit mijlocit nouă de sus, de la Părintele luminilor, pentru care
îți cântăm:
Bucură-te, că lupta cea bună toată viața ai luptat;
Bucură-te, că adevărata credință până la sfârșit ai păstrat;
Bucură-te, cel care întru înălțimile cerești sălășluiești;
Bucură-te, că fața Sfintei Treimi o privești;
Bucură-te, al tuturor sfinților prieten iubit;
Bucură-te, al poporului tău ajutor neprețuit;
Bucură-te, sfinte mărturisitor al credinței strămoșești;
Bucură-te, cel ce din cer azi pe noi ne aperi;
Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

Condac 13:
O, prealuminate Ierarhe Dosoftei, primește smerita noastră rugăciune
și mijlocește pentru noi către Stăpânul Hristos, ca să ne izbăvească de
înfricoșata muncă a iadului și să ne învrednicească de bucuriile cerești, ca,
dimpreună cu tine, să cântăm lui Dumnezeu Cel în Treime lăudat: Aliluia!
(de 3 ori)

Icos 1:
Ca pe un purtător de biruință te-au încununat cetele îngerești,
ierarhe Dosoftei, că, deși tânăr la trup, te-ai dovedit înțelept cu mintea, iar
inima ta s-a aflat pământ bine roditor, căci primind sămânța adevărului ai
rodit înmiit. Pentru aceasta, ca unui adevărat lucrător al celor duhovnicești
te rugăm: întărește și-n sufletele noastre nemuritoare virtuțile dreptei
credințe, celor ce-ți cântăm:
Bucură-te, lucrător plin de înțelepciune;
Bucură-te, ucenic săvârșitor al faptei bune;
Bucură-te, fire blândă și cucernică;

11
12

Bucură-te, păstor plin de râvnă;


Bucură-te, pildă vie a bunei cucernicii;
Bucură-te, veselie a celor fără bucurii;
Bucură-te, iubitor al vieții simple și curate;
Bucură-te, cugetare smerită;
Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!
Condac 1:
Pomenirea ta cea purtătoare de lumină, ierarhe al lui Hristos,
veselește sufletele celor binecredincioși; că tu înțelept tâlcuitor al dreptei
credințe și luminător al limbii române te-ai arătat. De aceea, toți se bucură
și te laudă cântând: Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al
cuvintelor!

Rugăciune către Sf. Ier. Dosoftei, Mitropolitul Moldovei


O, preaînțelepte, Sfinte Ierarhe Dosoftei, ai fost trimis de Dumnezeu,
la vreme de strâmtorare, să fii pavăză Bisericii Moldovei. Pentru credința,
blândețea, răbdarea și milostenia ta, chipul îngeresc ai primit și vrednic te-
ai făcut de înălțimea chemării arhierești. Înțelept tâlcuitor al dreptei credințe,
luminător și sfințitor al limbii române, mare iubitor al Sfinților și al Sfintei
Liturghii te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Dosoftei. Întrucât te-ai învrednicit să stai
în preajma Sfintei Treimi, te lăudăm, cântăm și fericim viața ta curată și
multa ta osteneală pentru credința și lucrarea Bisericii lui Hristos.
Acum, te rugăm, păstor luminat al Bisericii și împreună liturghisitor cu
îngerii în ceruri, ajută-ne cu mijlocirile tale, rugând pe Dumnezeu să
dăruiască poporului nostru tăria dreptei credințe, bucuria vieții sfinte și
rodirea faptelor bune; să ocroteacă pe părinți și pe copii, să vindece pe cei
bolnavi și să mângâie pe cei întristați; să sporească dragostea noastră, a
tuturor, pentru cei săraci, singuri și neajutorați; să ne ajute pe toți să
împlinim poruncile Evangheliei lui Hristos, spre slava Sfintei Treimi și
mântuirea noastră.
Amin.

12
13

Încheierea:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea


pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce
ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât
serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine,
cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Fie numele Domnului binecuvântat, de acum şi până în veac.


(de 3 ori)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase


Fiul lui Dumnezeu miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi, amin!

Mănăstirea Probota

13
14

14