Sunteți pe pagina 1din 37

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANȚA
FACULTATEA DE CONSTRUCŢII

Specializarea
INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR ÎN
CONSTRUCȚII

Analiză cost beneficiu


Constructie Bază
Sportivă,Comuna Romuli,judeţul
Bistriţa Năsăud

Îndrumător proiect, Masterand,

Dr.Ing. Mari-Isabella Stan ing.Radu(Frigioiu)Mihaela-Costelia

Constanţa, 2018

Page 1
Analiză cost beneficiu

Obiectivul de investiţii

„CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ”

Beneficiarul investiţiei

COMUNA ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD

Page 2
CUPRINS

1. Date generale ..................................................................................................... 6

1.1. Denumirea obiectului de investiţie ........................................................... 6

1.2. Elaborator ................................................................................................... 6

1.3. Autoritatea contractantă ........................................................................... 6

1.4. Amplasamentul lucrărilor şi statutul juridic al


terenului................................................................................................................. 6

2. Informaţii generale privind proiectul ............................................................. 7

2.1. Descrierea investiţiei .................................................................................. 7

2.1.2. Scopul proiectului: ..................................................................................... 7

2.1.3. Necesitatea lucrărilor ................................................................................. 7

2.1.4. Descrierea funcţională: .............................................................................. 8

2.2. Descrierea tehnica a investiţiei ...............................................................10

2.2.1. Zona şi amplasamentul ............................................................................10

2.2.2. Statutul juridic al terenului.....................................................................10

2.2.3. Studii de teren...........................................................................................10

2.2.4. Caracteristicile principale ale construcţiilor din


cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de
activitate, şi variantele constructive de realizare a
investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru
aprobare ..............................................................................................................13

2.3. Principalele utilaje de dotare a construcţiilor.


Instalaţii aferente construcţiilor .......................................................................15

2.3.1. Instalaţii electrice .....................................................................................15

2.3.2. Instalaţii apa - canal .................................................................................17

2.3.3. Instalaţii termice ......................................................................................19

Page 3
2.4. Durata de realizare şi etapele principale; graficul de
realizare al investiţiei .........................................................................................25

2.5. Protectia mediului ....................................................................................26

3. Costul estimativ al investiţiei .........................................................................27

3.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului


general .................................................................................................................27

3.2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de


realizare a investiţiei ..........................................................................................35

4. Analiza cost-beneficiu .....................................................................................35

4.1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor,


inclusiv specificarea perioadei de referinţă .....................................................35

4.2. Analiza opţiunilor ....................................................................................36

4.2.1. Scenariul „fără proiect” ..........................................................................36

4.2.2. Scenariul minimal ....................................................................................37

4.2.3. Scenariul cu proiect .................................................................................37

4.3. Analiza financiara ........................................Error! Bookmark not defined.

4.3.1. Evoluţia prezumată a tarifelor ...................Error! Bookmark not defined.

4.3.2. Evoluţia prezumată a costurilor de operare (servicii


existente, personal, energie, operarea noilor investiţii,
întreţinerea de rutină şi reparaţii) ........................Error! Bookmark not defined.

4.3.3. Evoluţia prezumată a veniturilor ...............Error! Bookmark not defined.

4.4. Analiza economică........................................Error! Bookmark not defined.

4.4.1. Justificări, factori de conversie utilizaţi .....Error! Bookmark not defined.

4.4.2. Beneficii economico-sociale .........................Error! Bookmark not defined.

4.5. Analiza de senzitivitate ................................Error! Bookmark not defined.

4.5.1. Analiza financiara: RIR şi NPV .................Error! Bookmark not defined.

4.5.2. Analiza economica: ERR şi NPV ................Error! Bookmark not defined.


Page 4
4.6. Analiza de risc ..............................................Error! Bookmark not defined.

5. Sursele de finanţare a investiţiei ........................Error! Bookmark not defined.

6. Estimări privind forţa de muncă ocupata prin realizarea


investiţiei .....................................................................Error! Bookmark not defined.
6.1. Număr de locuri de munca create în faza de execuţieError! Bookmark not defin

6.2. Numar de locuri de munca create în faza de operareError! Bookmark not defin

7. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţieiError! Bookmark not defined.

7.1. Valoarea totala .............................................Error! Bookmark not defined.

7.2. Eşalonarea investiţiei ...................................Error! Bookmark not defined.

7.3. Durata de realizare ......................................Error! Bookmark not defined.

7.4. Capacităţi ......................................................Error! Bookmark not defined.

8. Avize şi acorduri de principiu............................Error! Bookmark not defined.

8.1. Avizul beneficiarului privind necesitatea şi


oportunitatea investiţiei .........................................Error! Bookmark not defined.

8.2. Certificatul de urbanism .............................Error! Bookmark not defined.

8.3. Avize de principiu privind asigurarea utilităţilorError! Bookmark not defined.

8.4. Acordul de mediu .........................................Error! Bookmark not defined.

Page 5
1. DATE GENERALE

1.1. DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTIŢIE


CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ, COMUNA
ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD

1.2. ELABORATOR
SC GELEP SRL
1.3. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
COMUNA ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD
1.4. AMPLASAMENTUL LUCRĂRILOR ŞI STATUTUL
JURIDIC AL TERENULUI
Ţara: România
Judeţul: Bistriţa Năsăud
Comuna: Romuli

Page 6
2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. DESCRIEREA INVESTIŢIEI


2.1.1. CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE
Anterior acestui studiu de fezabilitate nu a fost elaborat un studiu de
prefezabilitate, deoarece nu s-a considerat justificat acest aspect.

2.1.2. SCOPUL PROIECTULUI:


- Relansarea activităţilor de educaţie fizică şi sport (în special a
jocului de fotbal) pentru toate categoriile populaţiei.
- Stimularea interesului pentru activităţile cu caracter sportiv.
- Creşterea nivelului de educaţie, de socializare şi a stării de sănătate.
- Ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor comunei.
- Posibilitatea desfăşurării activităţilor sportive în corelare cu
programele naţionale de dezvoltare.
- Creşterea numărului de copii şi tineri care participă la competiţii
sportive.

2.1.3. NECESITATEA LUCRĂRILOR


Tema studiului de fezabilitate este “CONSTRUCŢIE BAZĂ
SPORTIVĂ, COMUNA ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD”.
Pornind de la unul din scopurile învăţământului european
şi anume cel de asigurare reală a egalităţii şanselor tuturor elevilor, fără
discriminare, se distinge necesitatea construcţiei unei baze sportive în
Comuna Bistriţa Năsăud, aflată în condiţiile prezentate mai jos.
Prezentul proiect este o cale viabilă care face posibilă
rezolvarea unor mari deziderate ale locuitorilor, astfel:
- răspunde cererilor locuitorilor care manifestă un interes deosebit
pentru fotbal;
- este o posibilă opţiune educativă, sănătoasă la petrecerea timpului
liber, ceea ce poate conduce la creşterea nivelului de sănătate al
locuitorilor comunei;

Page 7
- va creşte popularitatea fotbalului printre locuitori, deoarece vor
putea participa ca spectatori la competiţiile locale care vor fi
organizate; de asemenea se pot organiza partide de fotbal-amatori
la care să participe locuitorii comunei;
- baza sportivă poate contribui la dezvoltarea atracţiei turistice a
localităţii, prin interconectarea activităţilor recreative care se vor
desfăşura la baza sportivă cu agroturismul;
Însă scopul final este acela de a atrage cât mai mulţi
localnici în mişcarea sportivă locala şi revigorarea activităţii sportive.

2.1.4. DESCRIEREA FUNCŢIONALĂ:


Construcţia Bazei sportive presupune realizarea unei construcţii
moderne cu destinaţia “Vestiare”, realizarea spatiilor necesare grupurilor
sanitare şi centralei termice. Tribunele vor fi realizate pe latura opusă
clădirii vestiarelor, prin construcţia a trei module de câte 56 de locuri,
conform cerinţelor.

Lucrările de construcţie a clădirii vestiarelor cuprind lucrări de


terasamente, hidroizolaţii, lucrări de construcţii de rezistenţă şi
arhitectură, finisaje interioare şi exterioare, realizarea de instalaţii
electrice, sanitare şi termice corespunzătoare (încălzire şi apă caldă
menajeră).

Asigurarea utilităţilor este rezolvată astfel:

1. Necesarul de energie electrică este asigurat prin racordarea la


reţeaua locală, urmând ca reţeaua şi echipamentele de distribuţie să
fie dimensionate în urma instalării consumatorilor.

2. Necesarul de apă potabilă şi menajeră va fi asigurat de la reţeaua


de apă comunală după extinderea acesteia până în zona bazei
sportive.

3. Necesarul de apă caldă menajeră şi agent de încălzire va fi asigurat


de o centrală termică cu combustibil solid (lemne), urmând ca,
după executarea reţelei comunale de distribuţie a gazelor naturale,
aceasta să fie înlocuită cu o centrală pe gaz natural.

Page 8
4. Evacuarea apelor menajare uzate se face în fosa septică existentă,
urmând ca, după extinderea reţelei de canalizare în zonă, să se
realizeze racordarea la reţeaua comunala de canalizare.

A.- Corpul vestiarului şi construcţii anexă

1. Execuţia fundaţiilor;

2. Execuţia elementelor de construcţii de rezistentă şi arhitectură;

3. Execuţia lucrărilor necesare instalaţiilor electrice, sanitare;

4. Execuţia finisajelor interioare şi exterioare;

5. Realizarea unui sistem de încălzire a tuturor spatiilor, agentul


termic fiind furnizat de o centrală termică cu combustibil solid,
care va asigura şi necesarul de apă caldă menajeră, sau, ca soluţie
alternativă, se poate instala un boiler pentru asigurarea necesarului
de apă caldă menajeră, în condiţiile în care activităţile specifice
bazei sportive se desfăşoară preponderent în perioade ale anului ce
nu necesită prepararea agentului termic pentru încălzire;

6. Executarea termosistemului clădirii;

7. Execuţia tunelului de acces la şi de la clădirea vestiarelor în


conformitate cu amplasamentul spaţiilor pentru sportivi şi
spectatori.

B.- Incinta

Pentru respectarea actualelor norme de funcţionare, s-au avut în


vedere următoarele:

1. Realizarea pistelor de atletism şi săritură în lungime;

2. Realizarea gardului de împrejmuire a terenului cu stâlpii de


susţinere a plasei de protecţie, amplasaţi în spatele porţilor;

Page 9
3. Grupurile sanitare proiectate vor fi executate pe un amplasament
care să satisfacă optim condiţiile de racordare la fosa septică şi la
sistemul de alimentare cu apă, precum şi legătura cu clădirea
existentă;

4. Realizarea aleilor şi trotuarelor pietonale în conformitate cu


sistematizarea incintei. Acestea se vor executa din beton;

5. Se va realiza execuţia suprafeţei de joc. Se va realiza o reţea de apă


necesară întreţinerii spaţiului verde;

6. Construcţia tribunei cu numărul de locuri proiectat.

2.2. DESCRIEREA TEHNICA A INVESTIŢIEI

2.2.1. ZONA ŞI AMPLASAMENTUL


Terenul pe care se propune Construcţia bazei sportive se află în
comuna Romuli
2.2.2. STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI
Terenul pe care se propune Construcţia bazei sportive se află în
proprietatea Consiliului Local al comunei Romuli şi este absolvit de orice
obligaţie.
Suprafaţa terenului este de 1.561 mp.

2.2.3. STUDII DE TEREN


Cercetarea geotehnică a terenului s-a efectuat în luna august 2008
prin 2 foraje notate cu F1 şi F2 cu adâncimea de 6 m de nivelul terenului.
Forajele geotehnice s-au executat manual şi au permis prelevarea de
probe de pământ la intervale de 1 m adâncime. Pe probe reprezentative de
pământ s-au efectuat următoarele analize de laborator:
- analize granulometrice
- limite de plasticitate
- umidităţii, porozităţi, grade de umiditate
- încercări de compresibilitate în edometru
Stratificaţia terenului şi rezultatele determinărilor de laborator
geotehnic sunt evidenţiate pe adâncimi şi pe profilele forajelor F1 şi F2.

Page 10
Foraj F1
0,00m…..0,20m Pământ vegetal argilos
0,20m…..0,70m Nisip cenuşiu
0,70m…..2,00m Depozit granular alcătuit din pietriş cu
bolovăniş şi nisip.

Foraj F2
0,00m…..0,20m Pământ vegetal argilos
0,20m…..0,70m Nisip cenuşiu
0,70m…..2,00m Depozit granular alcătuit din pietriş cu
bolovăniş şi nisip.

Principalele caracteristici geotehnice ale stratului de depozit


granular alcătuit din pietriş cu bolovăniş şi nisip, situat în intervalul de
adăncime 0,70…..2,00 m de la nivelul terenului, au fost calculate ca
valori medii (normate) şi prezentate în tabelul următor:
În conformitate cu Normativul privind principiile, exigenţele şi
metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare indicativ 074/ 2002,
acest strat se încadrează în categoria terenurilor bune de fundare.

Condiţii de fundare
Ţinând seama de stratificaţia terenului din amplasamentul viitoarei
tribune (cu structura metalică), se pot formula următoarele concluzii
geotehnice:

Page 11
- Fundarea tribunei se poate face direct pe stratul de depozit granular
alcătuit din pietriş cu bolovăniş şi nisip, la adâncimea de 1,20 m de
la nivelul terenului.

- Presiunea convenţională de calcul pe stratul de argilă prăfoasă cafenie,


pentru fundaţii continue cu lăţimea B ≥ 0,50 m sau izolate cu lăţimea
B ≥ 1,0 m, se poate admite p.conv. = 220 kPa, în gruparea
fundamentală.

- Sporurile de presiune pentru încărcări excentrice în gruparea


fundamentală şi specială se vor calcula conform STAS 3300/2-85.
pct.2.1

 excentricităţi după o singură direcţie:

pefmax. ≤ 1,2 p conv., în gruparea fundamentala;

pefmax. ≤ 1,4 pconv. , în gruparea speciala;

 excentricităţi după ambele direcţii:

pefmax ≤ 1,4 p conv., în gruparea fundamentală;

pefmax. ≤ 1,6 pconv., în gruparea specială

- Tasările terenului de fundare vor fi mici, uniforme şi compatibile cu


structura de rezistenţă a viitoarei construcţii (tribune);

- În faza următoare se va proceda la decaparea stratului vegetal pe o


grosime de 0,20 m, urmată de nivelarea şi compactarea suprafeţei
rezultate după decapare. Compactarea se poate realiza cu cilidrii
compactori cu feţe netede sau cilidrii compactori cu pneuri multiple la
un număr de 18 treceri ale utilajului pe aceeaşi urmă (9 treceri la
ducere şi 9 treceri la întoarcere). După compactarea suprafeţei se va
trece la executarea unei umpluturi organizate (până la o cotă stabilită
în proiect), din pământ argilos (argilă prăfoasă) sau material granular
(pietriş cu nisip sau balast), adus dintr-o sursă apropiată. Umplutura se
va realiza prin aşternerea pământului în straturi elementare de 20 cm ,
în cazul folosirii argilei prăfoase, respectiv în straturi de 25-30 cm, în
cazul folosirii de balast sau pietriş cu nisip.

Page 12
- Datorită caracterului granular alcătuit din pietriş cu bolovăniş şi nisip
al terenului de fundare, săpăturile pentru fundaţii nu se vor lăsa expuse
precipitaţiilor, căldurii solare sau ciclului de îngheţ-dezgheţ. Terenul
se recomanda a se nivela prin lucrări de debleere, respectiv prin
decaparea acestuia pe o adâncime stabilită funcţie de panta terenului,
obţinându-se în final o suprafaţă orizontală. Aceste lucrări se vor
executa în perioadele lipsite de precipitaţii, pentru a se evita
împotmolirea utilajelor in terenul alcătuit din umpluturi.

- După obţinerea unei suprafeţe orizontale, se va trece la aşternerea de


material granular alcătuit din pietriş cu nisip, compactat cu un utilaj
compactor (compactor cu fete netede), în straturi elementare de 20-25
cm grosime, după care se va trece la aşternerea unui strat subţire de
20-25 cm de pământ argilos-prăfos cu umiditate redusă (16-17%),
compactat cu acelaşi utilaj. Partea superioară a suprafeţei se va
acoperii cu un strat de pământ vegetal, care urmează a se înierba.

- În paralel cu lucrările menţionate mai sus, se va trece la sistematizarea


terenului pe verticală pentru preluarea apelor din precipitaţii şi deviate
într-o zonă care să nu influenţeze zona sportivă.

Datele prezentate sunt extrase din studiul geotehnic inclus în


documentaţia anexată studiului de fezabilitate.
2.2.4. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE
CONSTRUCŢIILOR DIN CADRUL OBIECTIVULUI
DE INVESTIŢII, SPECIFICE DOMENIULUI DE
ACTIVITATE, ŞI VARIANTELE CONSTRUCTIVE DE
REALIZARE A INVESTIŢIEI, CU RECOMANDAREA
VARIANTEI OPTIME PENTRU APROBARE
În cadrul prezentului studiu de fezabilitate se propune construcţia
unei baze sportive în localitatea Romuli, Judeţul Bistriţa Năsăud. Tema
de proiectare este în conformitate cu Programul de dezvoltare a
infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural ce a fost demarat prin
Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de
dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 71/ 2007.
Proiectul respectă suprafeţele şi principalele dimensiuni ale
construcţiilor, fiind cele stabilite de federaţiile sportive naţionale pentru
licenţierea sporturilor pentru care se amenajează baza sportivă.

Page 13
Modelul Tip 2 pentru teren omologabil se refera la modernizarea şi
transformarea de baze sportive, ale căror dimensiuni şi dotări minime
pentru această bază multifuncţională sunt conforme cu prevederile
cuprinse în regulamentele de joc ale federaţiilor sportive naţionale, astfel
încât terenul de sport este omologabil pentru competiţii desfăşurate la
nivel naţional (atletism, fotbal, săritura în lungime etc.).
Cu privire la baza sportivă se are în vedere amenajarea terenului de
sport (teren de fotbal), a unei piste de sărituri în lungime şi a pistei de
atletism. Ca şi construcţii anexe, aceasta va fi prevăzută cu tribune,
vestiar, împrejmuire şi cabină poartă.
Dimensiunile terenului de fotbal/handbal sunt 50 m X 20 m.
Panta de drenare a terenului este de 1%.
Dimensiunile terenului sunt conforme cu standardele necesare
pentru jocul de handbal (de regulă la nivel şcolar), baschet şi tenis.
Suprafaţa de joc este compusă din:
- strat uzură – pardoseală sportivă de exterior din cauciuc reciclat,
agrementată tehnic;
- strat suport – placă beton slab armat;
- strat drenat din pietriş sau balast;
- pământ compactat.
Construcţiile anexe au în componenţă vestiare cu un regim de
înălţime de 4 m, pe o suprafaţă construită de 196 mp şi prevăzute cu
instalaţii sanitare, electrice şi de încălzire. Tribunele, cu o suprafaţă de
104 mp, vor avea o capacitate de 56 pers. pe scaune/ modul şi o înălţime
de maxim 4,60 m. Împrejmuirea terenului se va realiza din panouri din
sârmă galvanizată (250 cm X 200 cm) fixate prin sudură de stâlpi.
În consecinţă, suprafeţele obiectivelor din cadrul bazei sportive vor
fi:

Denumire Suprafaţă -
mp
- teren 1.010,50
- tribună 104,00
- vestiare 196,00
- curte 28,50
- parcare 101,20
TOTAL 1.440,20

Page 14
2.3. PRINCIPALELE UTILAJE DE DOTARE A
CONSTRUCŢIILOR. INSTALAŢII AFERENTE
CONSTRUCŢIILOR
1. Instalaţii electrice – Se va configura instalaţia electrică pentru a fi
asigurate instalaţia de iluminat local-normal general reproiectată,
iluminatul de siguranţă cu luminoblocuri cu acumulatori şi instalaţia de
prize. Instalaţia electrică pentru centrala termică va fi proiectată în
funcţie de caracteristicile şi parametrii acesteia. Tabloul general de
distribuţie va fi proiectat ţinând cont de mărirea puterii instalate cu noi
consumatori (centrala termică şi iluminatul exterior). Se va realiza
instalaţia de protecţie cu priză de pământ.

2. Instalaţii apa-canal - Alimentarea cu apă a grupului sanitar se va face


din reţeaua comunală.

Canalizarea va avea o rezolvare de incintă pentru ape provenite de la


grupul sanitar prin deversarea în fosa septică existentă. Apele pluviale se
vor dirija către spaţiul verde.

3. Instalaţii termice

Clădirea este prevăzută cu instalaţie de încălzire cu corpuri statice.


Agentul de încălzire este furnizat de centrala termică proprie.

2.3.1. INSTALAŢII ELECTRICE


Prezentul proiect în faza de studiu de fezabilitate tratează soluţiile
tehnice şi evaluarea lucrărilor principale pentru instalaţiile electrice
specifice unui astfel de obiectiv.
Lucrările de instalaţii electrice pentru această investiţie constau în:
- Lucrări de instalaţii electrice interioare;
- Lucrări de instalaţii electrice exterioare;
Lucrările de instalaţi electrice interioare structurate pe fiecare nivel
cuprind următoarele instalaţii:
- Instalaţii electrice de iluminat general;
- Instalaţii electrice de iluminat de siguranţă;

Page 15
- Instalaţii electrice de forţă şi prize;
Lucrările de instalaţii electrice exterioare cuprind următoarele
instalaţii:
- Iluminat exterior alei, trotuare şi perimetral;

- Instalaţia de protecţie prin legare la pământ;

- Racorduri subterane de distribuţie a energiei electrice.

Soluţii tehnice adoptate

Instalaţiile electrice de iluminat general şi iluminat de siguranţă

Se vor configura instalaţiile electrice de iluminat general pentru a


se realiza iluminatul cu corpuri de iluminat tip Spoturi 1 x 100 W, Spoturi
1 x 50 W, FIRI 2 x 20 W, FIRI 4 x 20 W echipate cu lămpi fluorescente
şi circuite realizate cu cablu CYY 3 x 2,5 mm² pe traseele proiectate
protejat în tub PVC 16 mm. Alimentarea cu energie electrică a circuitelor
de iluminat se va realiza din tablouri de distribuţie amplasate în zone cu
acces liber. Iluminatul de siguranţă se va realiza cu corpuri de iluminat de
siguranţă prevăzute cu acumulator.

Instalaţiile electrice pentru prize monofazice

Se vor proiecta instalaţiile electrice pentru prize monofazice în


vederea realizării unui sistem optim de prize, funcţie de consumatorii
prevăzuţi şi secţiunea în funcţie de puterea pe fiecare circuit. Alimentarea
cu energie electrică a acestor circuite se va realiza din tablourile de
distribuţie a energiei electrice amplasate în zone cu acces liber.

Instalaţiile electrice pentru curenţi slabi – Nu este cazul

Instalaţia de protecţie prin legare la pământ

Page 16
Se va realiza instalaţia de protecţie prin legare la pământ pentru
clădire şi se va proiecta instalaţia de protecţie prin legare la pământ
pentru iluminatul exterior. Aceasta se va realiza cu bandă din OLZn 40 x
4 mm la care vor fi racordate toate lămpile de iluminat exterior.

Instalaţia de paratrăsnet
Se va realiza instalaţia pentru protecţia împotriva trăsnetului şi a
tensiunilor atmosferice.

Instalaţia de protecţie prin legare la pământ

Se va construi instalaţia pentru protecţia împotriva tensiunilor


accidentale şi pentru captarea şi dispersarea electricităţii atmosferice
astfel încât să fie asigurată protecţia conform normativelor în vigoare.
La priza de pământ se vor lega :
- instalaţiile de împământare aferente clădirii.

- instalaţiile de protecţie contra trăsnetelor.

- stâlpii iluminatului exterior.

Toate aceste racorduri se vor realiza cu platbandă OLZn 40 x 4mm


sau conductor flexibil de cupru de 16- 50 mm² cu papuci la ambele
capete.
Execuţia prizei se va face conform STAS 12604/5
Având în vedere că priza este de tip comun (folosită şi pentru
instalaţiile de paratrăsnet) valoarea rezistenţei trebuie să fie mai mică de 1
ohm.

2.3.2. INSTALAŢII APA - CANAL


Alimentarea cu apă pentru viitoarea bază sportivă se va face din
reţeaua existentă în zonă. În imediata apropiere a terenului se află un puţ
forat.
Pentru producerea apei calde menajere a fost prevăzut un boiler
electric cu o capacitate de 100 l, amplasat în zona grupurilor sanitare.
Evacuarea apelor uzate se face în fosa septica existentă, aceasta
fiind în conformitate cu normele în vigoare. Apele pluviale vor fi dirijate
prin jgheaburi şi burlane spre spaţiul verde.
Page 17
S-au proiectat două grupuri sanitare diferenţiate pe sexe. Grupurile
sanitare au fost dimensionate şi dotate conform prevederilor STAS
1478/90 (Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale –
Prescripţii fundamentale de proiectare). S-au respectat de asemenea
prevederile Normativului I.9/1994 – Normativ pentru proiectarea şi
executarea instalaţilor sanitare.
Ţinând cont de normativele enumerate s-au prevăzut grupuri
sanitare pentru bărbaţi şi separat femei. Dotarea grupurilor sanitare se va
face cu următoarele obiecte:
- Vas closet din porţelan sanitar cu rezervor din fontă montat la
înălţime – buc.2;

- Lavoar din porţelan sanitar buc. 2

- Pisoar din porţelan sanitar : buc. 1

Amplasarea obiectelor sanitare, armăturilor şi accesoriilor s-a făcut


respectând prevederile STAS 1504 -85 (Distanţe de amplasare a
obiectelor sanitare, armăturilor şi accesoriilor lor).
Conductele de canalizare interioară au fost proiectate în aşa fel
încât să respecte prevederile STAS 1795-87 (Instalaţii sanitare –
Canalizare interioară – Prescripţii fundamentale de proiectare)
Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor se vor achiziţiona şi
amplasa următoarele dotări:
- Stingător portativ cu pulbere;

- Stingător portativ cu CO2.

Mijloacele de primă intervenţie pentru stingerea incendiilor se vor


amplasa ţinând cont de următoarele criterii:
- să se afle în imediata apropiere a locurilor cele mai vulnerabile de
incendiu;

- să se asigure accesul uşor şi rapid al personalului de intervenţie;

- să nu stânjeneasca circulaţia şi activitatea de producţie;

- mijlocul de stingere să fie adecvat (compatibil) cu eventualul focar


de incendiu.

Dimensionarea instalaţiei

Page 18
Determinarea debitului de calcul pentru apă rece s-a făcut conform
STAS 1478 -90.

Materiale

Conductele de distribuţie a apei reci potabile şi a apei calde de


consum se vor executa din ţevi din polipropilenă – PPR pentru apă rece şi
PPR- Al (cu inserţie de aluminiu) pentru apa caldă. Acestea vor fi însoţite
de certificatul de calitate al furnizorului.

Dotări

Echiparea cu obiecte sanitare şi accesorii se va face conform


prevederilor STAS 1478-990. Obiectele sanitare vor avea forma şi
mărimea normale, rezistente la variaţii de temperatură, la acţiunea
mecanică şi să aibă un aspect plăcut.
Grupurile sanitare au fost prevăzute cu următoarele obiecte :
- Closete din porţelan sanitar albe, cu rezervor montat la
semiînălţime;

- Lavoare de 550 mm din porţelan sanitar cu picior;

- Pisoar din porţelan sanitar;

- Robinete colţar de ½”şi racorduri flexibile;

- Sifoane de pardoseala cu ieşire laterală;

- Baterii stative pentru lavoare (rezistente la acţionări repetate);

- Oglinda sanitara 600 x600;

- Suport pentru hârtia igienică.

Obiectele sanitare vor fi pozate conform STAS 1504-85,


asigurându-se condiţii normale de funcţionare şi utilizare.

2.3.3. INSTALAŢII TERMICE


Generalităţi

Page 19
Prezentul capitol a fost întocmit având la bază necesitatea de
asigurare a unui microclimat corespunzător în conformitate cu normele în
vigoare.
Instalaţiile prevăzute sunt:
- Instalaţie de încălzire echipată cu corpuri statice, radiatoare din
otel;
- Sursa de producere a agentului termic de încălzire este o centrală
termică pe combustibil solid având capacitatea de 45 KW,
amplasată într-un spaţiu special amenajat.

Dimensionarea instalaţiei

Pierderile de căldură ale construcţiei s-au calculat conform SR


1907-1-97. Temperaturile interioare convenţionale de calcul s-au luat
conform SR 1907-2-97 şi anume între 15 şi 20 gr.C, funcţie de destinaţia
încăperilor.

Rezistenţa termică pentru elementele de construcţie :

- Ferestre – 0,33 mpk/kw

- Perete exterior – 1,3 mpk/w

Calculul elementelor de siguranţă (vas de expansiune deschis,


conductă de siguranţă ducere, conductă de siguranţă întoarcere) s-au făcut
conform prevederilor STAS 7132 şi prescripţiilor ISCIR C31.

Reţeaua de distribuţie interioară va fi de tip bitubular, arborescent


(două ramuri echilibrate termic şi hidraulic), cu distribuţie inferioară, în
conformitate cu recomandările normativului I 13-2002.

Conductele vor fi din ţeavă de cupru îmbinate prin fitinguri prin


lipire (sau ţeavă de otel – ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii
–STAS 7656-90).

În cazul soluţiei cu ţevi de otel conductele vor fi protejate împotriva


coroziunii prin aplicarea unui strat de bază anticorosiv (după curăţirea de
rugină a suprafeţei protejate).

Conductele vor fi montate cu pantă care să asigure golirea şi


dezaerisirea, panta fiind de 3 0/00 (I.13 -2002).

Page 20
Pentru golirea apei din instalaţie au fost montate robinete de golire.

Echilibrarea hidraulică a instalaţiei a fost luată în calcul la


dimensionarea ramurilor şi a diametrelor conductelor şi se va realiza şi cu
ajutorul robinetelor montate pe cele trei ramuri.

Dezaerisirea instalaţiei se va realiza prin montarea, în punctele cele


mai înalte ale instalaţiei, de vase de dezaerisire, ce se vor monta în
centrala termică. De asemenea pe fiecare radiator se vor monta ventile
manuale de dezaerisire.

Corpurile de încălzire proiectate au fost radiatoare tip panou din


otel, cu două suprafeţe de încălzire.

Racordarea corpurilor de încălzire la coloane se va efectua cu


respectarea prevederilor normativului I 13 -2002..

Fiecare corp de încălzire va fi echipat cu robinet de dublu reglaj de


colt (pe tur), robinet de reglaj (pe retur), ventil de dezaerisire şi robinet de
golire.

Montarea corpurilor de încălzire se va face cu respectarea


prevederilor I.13 -2002.

Dimensionarea corpurilor de încălzire s-a făcut conform


prescripţiilor:

- SR 1907-1-97 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură.


Prescripţii de calcul.

- SR 1907-2-97 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de


calcul. Temperaturi interioare convenţionale de calcul.

- I13-2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de


încălzire centrală.

Proiectarea instalaţiei s-a făcut astfel încât aceasta să corespunda


calitativ cel puţin la nivelurile minime de performanţă, referitoare la
cerinţele definite de Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii:

- Rezistenţă mecanică şi stabilitate;

- Securitate la incendiu;

Page 21
- Igiena, sănătate şi mediu;

- Siguranţa în exploatare;

- Protecţie împotriva zgomotului;

- Economie de energie şi izolare termică.

Centrala termică

Dimensionarea centralei termice s-a făcut conform prescripţiilor


GP 051 – 2000, normativului I 13 – 2002, prescripţiilor ISCIR C31.

Centrala termică este amplasată într-o încăpere separată.

Combustibilul utilizat este combustibilul solid (lemne).

Pentru producerea apei calde s-a prevăzut un cazan din fontă,


funcţionând cu combustibil solid (lemne). Daca producătorul utilajelor va
solicita aceasta în mod expres, cazanul va fi prevăzut şi cu o pompă de
recirculaţie a apei în cazan, cu caracteristicile Q=1,0 mc/h,
H=3mca.(conform prevederilor GP051)

Model de referinţă pentru cazan: Cazan LEGNO.

Pentru prepararea apei calde menajere se va prevede un boiler


electric de 100 l.

Circulaţia apei se realizează cu o pompă pe circuitul de încălzire cu


parametrii Q=3,0mc/h şi H=5,0mca.

Asigurarea instalaţiei se face cu vas de expansiune deschis cu o


capacitate de 50 l., întrucât majoritatea firmelor producătoare de astfel de
cazane recomandă (atunci când este posibil) folosirea vaselor de
expansiune deschise. Vasul de expansiune deschis se va monta în podul
construcţiei şi va fi izolat termic cu saltele din vată minerală.

Page 22
Calculul capacităţii, amplasarea vasului de expansiune deschis,
legarea acestuia la instalaţie s-a făcut conform prescripţiilor STAS 7132.

Pe conducta de retur s-a prevăzut un filtru de impurităţi, conform


Cerinţelor I 13 / 2002.

Umplerea instalaţiei se face din reţeaua de apă rece, printr-un


racord în retur, pe care s-au prevăzut robinete, filtru de impurităţi, filtru
anti calcar, ventil de reţinere.

Evacuarea gazelor arse se face printr-un coş metalic, izolat termic


cu saltele de vată minerală de 60 mm. Coşul de fum se va monta cu
respectarea prevederilor normativului I 13 – 2002.

Coşul va fi izolat termic faţă de elementele de construcţie conform


prevederilor STAS 6793.

Asigurarea aerului necesar arderii se face printr-o priză de aer


practicată în peretele exterior al clădirii (dimensiunea prizei : 10 x 10
cm.), conform prevederilor normativului I 13 -2002.

De asemenea se vor prevede guri de evacuare a aerului viciat, a


căror suprafaţă liberă va fi cel puţin egală cu secţiunea coşului de fum,
conform prevederilor normativului I13 -2002.

Materiale

Toate materialele vor fi însoţite de certificate de calitate şi garanţie.

Utilajele ce se vor monta în centrala termică vor fi însoţite de


documentele specificate în GP 051 – 2000, Pct.3.4.3. şi anume:

- Certificate de calitate întocmite de producători (furnizori), care să


confirme caracteristicile tehnice ale produsului (inclusiv declaraţii
de conformitate ale produsului conform normelor în vigoare)

- Cărţi tehnice cu caracteristicile tehnice şi funcţionale.

- Instrucţiuni de montare, probare, întreţinere, exploatare.

- Certificate de garanţie şi service.

Page 23
- Agremente tehnice.

Conductele vor fi din ţevi de otel sudate longitudinal pentru


instalaţii STAS 7656-90.

Înainte de punerea în operă se vor lua măsuri de depozitare şi


conservare corespunzătoare a materialelor.

Corpurile de încălzire vor fi panouri din otel cu două suprafeţe de


încălzire (însoţite de certificat care să ateste performanţele termice şi
durata garantată de funcţionare)

Probe şi verificări în vederea recepţiei

Principala verificare se face prin următoarele probe :

- Proba la rece (de presiune) – se executa conform indicaţiilor I.13-


2002, pct. 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 20.9, 20.10.

- Proba la cald are ca scop verificarea etanşeităţii, a modului de


comportare a elementelor instalaţiei la dilatare şi contractare, a
circulaţiei agentului termic.

- Se efectuează în conformitate cu recomandările I.13 -2002, Pct. :


20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18.

- Proba de eficacitate: are ca scop de a verifica dacă instalaţia


realizează în încăperi gradul de încălzire prevăzut în proiect.

- Procedura de efectuare a acestei probe este stabilita de I.13.-2002,


Pct. 20.20, 20.21, 20.22, 20.23, 20.24, 20.25, 20.27.

Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor urmări fazele determinante.

Măsuri de protecţia muncii şi PSI

În timpul execuţiei, cât şi în timpul exploatării vor fi respectate


capitolele de protecţia muncii şi PSI specifice, cuprinse în:

Page 24
- Norme Generale de protecţia muncii

- Ordin 9/9 93 Regulament privind protecţia şi igiena muncii în


construcţii;

- P118 –Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;

- Ord.M.I. 775/98 - Norme generale de prevenire şi stingere a


incendiilor;

- Lista nu este limitativă, ea se va completa de la caz la caz cu norme


specifice lucrărilor ce se execută pe şantier (lucrări de sudură
oxiacetilenică, sudură electrică, manipulări de materiale grele, etc.)

2.4. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE;


GRAFICUL DE REALIZARE AL INVESTIŢIEI
Execuţia lucrării va începe după ce antreprenorul şi-a adjudecat
execuţia proiectului, urmare a licitaţiei şi în urma încheierii contractului
cu beneficiarul.

Piesele principale pe baza cărora constructorul va realiza lucrarea sunt


următoarele:

 planuri de situaţie, de amplasament;

 detaliile tehnice de execuţie ce cuprind cote, dimensiuni, planşe de


detaliu pe subcategorii de lucrări;

 caiete de sarcini cu prescripţii tehnice speciale pentru lucrarea


respectivă;

 graficul de eşalonare a execuţiei lucrării.

Execuţia lucrărilor va fi urmărită de consultanţa de specialitate din


partea beneficiarului, inspectoratul de stat în construcţii şi proiectant prin
asistenţa tehnică de specialitate.

Contractanţii au deplina libertate de a-şi prevedea în oferta de


achiziţie a lucrării propriile consumuri şi tehnologii de execuţie precum şi
sursele de aprovizionare pe care le agreează, cu respectarea însă a
exigenţelor calitative şi cantitative prevăzute în proiectul tehnic, în

Page 25
caietele de sarcini, în actele normative în vigoare şi în avizele şi
acordurile obţinute pentru realizarea investiţiei conform legii.

Calitatea lucrărilor executate va fi asigurată prin respectarea


prevederilor din:

 Legea 10/ 1995 a calităţii lucrărilor cu toate reglementările ce


decurg din aceasta;

 HG 925/ 1995 privind responsabilul tehnic cu asigurarea calităţii


lucrărilor;

 Buletinul Construcţiilor 4/1996 – prescripţii tehnice pentru


verificarea calităţii lucrărilor, inclusiv controlul pe faze
determinate.

Durata de realizare este de 6 luni calendaristice.

2.5. PROTECTIA MEDIULUI


Protecţia aerului, protecţia solului şi subsolului, protecţia
împotriva zgomotului şi vibraţiilor, protecţia împotriva radiaţiilor

În regim de funcţionare normală, proiectul "CONSTRUCŢIE


BAZĂ SPORTIVĂ, COMUNA ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA
NĂSĂUD", nu reprezintă o sursa de zgomot sau de vibraţii, o sursă de
poluare a aerului, nu reprezintă sursa de poluare a solului şi subsolului şi
nici nu necesită măsuri pentru protecţia împotriva radiaţiilor.
Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Având în vedere specificul investiţiei ce urmează a se realiza,


"CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ, COMUNA ROMULI,
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD", putem spune că aceasta nu
reprezintă o sursă de poluare a ecosistemelor terestre şi acvatice.
Lucrări de refacere/Restaurare a amplasamentului

La finalizarea, lucrărilor aferente investiţiei "CONSTRUCŢIE


BAZĂ SPORTIVĂ, COMUNA ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA
NĂSĂUD" recomandăm următoarele:

Page 26
- curăţirea zonei aferente investiţiei, prin evacuarea din amplasament
a deşeurilor specifice şi transportul acestora la cel mai apropiat
depozit de deşeuri autorizate;
- evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la execuţia
investiţiei.
Prevederi pentru monitorizarea mediului

Având în vedere tipurile de impacturi generate de realizarea


investiţiei "CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ, COMUNA
ROMULI, JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD", considerăm că nu sunt
necesare dotări şi măsuri speciale de supraveghere a calităţii mediului şi
monitorizare a activităţilor destinate protecţiei mediului, deoarece în
condiţii de funcţionare normală aceasta investiţie nu va afecta factorii de
mediu.

3. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIŢIEI


Costul estimativ al investiţiei s-a calculat pe baza soluţiilor tehnice
ale proiectului urmărind fiecare categorie de lucrări care participă la
realizarea obiectivului final.
Valoarea totala a investiţiei conform devizului general, este de
631.442 Lei cu TVA.

3.1. VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE


STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de

Constructie baza sportiva comuna Romuli, judet Bistrita Nasaud

Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008

1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008 3,5295

DENUMIREA CAPITOLULUI DE Valoare Valoare


Nr. T.V.A.
Crt CHELTUIELI (fara TVA) (inclusiv TVA)

Page 27
. mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro

0 1 2 3 4 5 6

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1,1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1,2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1,3 Amenajari pentru protectia mediu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2,1 Instalatii curenti slabi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2,2 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2,3 Trotuare si alei interioare incintei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 3 - Proiectare si asistenta tehnica

3,1 Studiu geotehnic 3,530 1,000 0,671 4,200 1,190

3,2 Taxe pentru avize, acorduri si autorizatii 3,530 1,000 0,671 4,200 1,190

3,3 Proiectare si inginerie 21,523 6,098 4,089 25,612 7,257

Cheltuieli pt. organizarea procedurilor de


3,4 1,765 0,500 0,335 2,100 0,595
achizitie

3,5 Consultanta 10,589 3,000 2,012 12,600 3,570

Asistenta tehnica, supraveghere si verificare


3,6 10,589 3,000 2,012 12,600 3,570
lucrari

TOTAL CAPITOL 3 51,524 14,598 9,789 61,313 17,372

CAPITOLUL 4 - INVESTITIA DE BAZA

4,1 Constructii si instalatii 320,337 90,760 60,864 381,202 108,004

4,2 Montaj utilaje tehnologice 7,059 2,000 1,341 8,400 2,380

4,3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 44,119 12,500 8,383 52,501 14,875

4,4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4,5 Dotari 58,943 16,700 11,199 70,142 19,873

4,6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 4 430,458 121,960 81,787 512,245 145,13

Page 28
2

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5,1 Organizare santier 21,523 6,098 4,089 25,612 7,257

5.1.1 - Lucrari de constructii 7,059 2,000 1,341 8,400 2,380

5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii de santier 14,464 4,098 2,748 17,212 4,877

5,2 Comisioane, cote, taxe, cost credit 5,596 1,585 1,063 6,659 1,887

5.2.1 - Comisioane, taxe si cote legale 5,596 1,585 1,063 6,659 1,887

5.2.2 - Costul creditului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5,3 Cheltuieli diverse si neprevazute 21,523 6,098 4,089 25,612 7,257

TOTAL CAPITOL 5 48,642 13,781 9,242 57,884 16,400

CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6,1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6,2 Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

178,90
TOTAL G-RAL 530,623 150,339 100,818 631,442
4

145,13
din care C+M+I 430,458 121,960 81,787 512,245
2

Constructie baza sportiva comuna Romuli, judet Bistrita Nasaud

DEVIZ Nr. 01

privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de

Constructie vestiare

Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008

1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008

Valoare Valoare
Nr. DENUMIREA CAPITOLULUI DE T.V.A.
(fara TVA) (inclusiv TVA)
Crt. CHELTUIELI
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro

0 1 2 3 4 5 6

Page 29
I LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Constructii: rezistenta si arhitectura 127,062 36,000 24,142 151,204 42,840

3 Izolatii 22,942 6,500 4,359 27,301 7,735

4 Instalatii electrice 10,589 3,000 2,012 12,600 3,570

5 Instalatii sanitare 12,353 3,500 2,347 14,700 4,165

Instalatii de incalzire, ventilare,


6 10,589 3,000 2,012 12,600 3,570
climatizare, curenti slabi

7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL I 183,534 52,000 34,871 218,405 61,880

II MONTAJ

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 7,059 2,000 1,341 8,400 2,380

TOTAL II 7,059 2,000 1,341 8,400 2,380

III PROCURARE

1 Utilaje si echipamente tehnologice 44,119 12,500 8,383 52,501 14,875

2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL III 44,119 12,500 8,383 52,501 14,875

TOTAL G-RAL (I+II+III) 234,712 66,500 44,595 279,307 79,135

Constructie baza sportiva comuna Romuli, judet Bistrita Nasaud

DEVIZ Nr. 02

privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de

Realizare tribune

Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008

1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008

Nr. DENUMIREA CAPITOLULUI DE Valoare Valoare


Crt.
T.V.A.
CHELTUIELI (fara TVA) (inclusiv TVA)

Page 30
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro

0 1 2 3 4 5 6

I LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Constructii: rezistenta si arhitectura (2


2 55,060 15,600 10,461 65,522 18,564
module X 7800€/modul)

3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Instalatii de incalzire, ventilare,


6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
climatizare, curenti slabi

7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL I 55,060 15,600 10,461 65,522 18,564

II MONTAJ

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

III PROCURARE

1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Dotari 9,883 2,800 1,878 11,760 3,332

TOTAL III 9,883 2,800 1,878 11,760 3,332

TOTAL G-RAL (I+II+III) 64,943 18,400 12,339 77,282 21,896

Constructie baza sportiva comuna Romuli, judet Bistrita Nasaud

DEVIZ Nr. 03

privind cheltuielile necesare procurarii

Echipament tehnologic si scaune tribune

Page 31
Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008

1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008

Valoare Valoare
Nr. DENUMIREA CAPITOLULUI DE T.V.A.
(fara TVA) (inclusiv TVA)
Crt. CHELTUIELI
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro

0 1 2 3 4 5 6

I LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Constructii: rezistenta si arhitectura 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Instalatii de incalzire, ventilare,


6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
climatizare, curenti slabi

7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

II MONTAJ

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

III PROCURARE

1 Utilaje si echipamente tehnologice 44,119 12,500 8,383 52,501 14,875

2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Dotari (scaune 168 buc. X 25€/buc.) 14,824 4,200 2,817 17,640 4,998

TOTAL III 58,943 16,700 11,199 70,142 19,873

TOTAL G-RAL (I+II+III) 58,943 16,700 11,199 70,142 19,873

Constructie baza sportiva comuna Romuli, judet Bistrita Nasaud

DEVIZ Nr. 04

Page 32
privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de

Amenajare teren

Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008

1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008

Valoare Valoare
Nr. DENUMIREA CAPITOLULUI DE T.V.A.
(fara TVA) (inclusiv TVA)
Crt. CHELTUIELI
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro

0 1 2 3 4 5 6

I LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Constructii: rezistenta si arhitectura


2 41,154 11,660 7,819 48,973 13,875
(1100m² X 10.6€/m²)

3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Instalatii de incalzire, ventilare,


6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
climatizare, curenti slabi

7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL I 41,154 11,660 7,819 48,973 13,875

II MONTAJ

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

III PROCURARE

1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL G-RAL (I+II+III) 41,154 11,660 7,819 48,973 13,875

Page 33
Constructie baza sportiva comuna Romuli, judet Bistrita Nasaud

DEVIZ Nr. 05

privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de

Realizare imprejmuire

Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008

1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008

Valoare Valoare
Nr. DENUMIREA CAPITOLULUI DE T.V.A.
(fara TVA) (inclusiv TVA)
Crt. CHELTUIELI
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro

0 1 2 3 4 5 6

I LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Constructii: rezistenta si arhitectura


2 40,589 11,500 7,712 48,301 13,685
(115m² X 100€/m²)

3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Instalatii de incalzire, ventilare,


6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
climatizare, curenti slabi

7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL I 40,589 11,500 7,712 48,301 13,685

II MONTAJ

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

III PROCURARE

1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Page 34
TOTAL G-RAL (I+II+III) 40,589 11,500 7,712 48,301 13,685

3.2. EŞALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU


GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI

Operaţii / Luni 1 2 3 4 5 6

Organizare de şantier 7.257


euro

Realizare investiţie propriu-zisă 145.132 euro

4. ANALIZA COST-BENEFICIU

4.1. IDENTIFICAREA INVESTIŢIEI ŞI DEFINIREA


OBIECTIVELOR, INCLUSIV SPECIFICAREA
PERIOADEI DE REFERINŢĂ

Prin realizarea proiectului se intenţionează realizarea unui teren de


sport în comuna Romuli.

Realizarea proiectului vizează ameliorarea efectelor sociale şi


economice negative existente în prezent.

Avantajele economice aşteptate se referă la:

- reducerea costurilor de exploatare referitoare la antrenamente şi


meciuri oficiale pentru formaţiile şi asociaţiile sportive din
localitatea Romuli şi localităţile învecinate;

- reducerea costurilor de exploatare pentru echipele sportive ale


unităţilor de învăţământ din localitate – se au în vedere de
asemenea antrenamentele şi competiţiile;

Realizarea proiectului va aduce o serie de beneficii sociale:

Page 35
- Beneficiile cu caracter educaţional au în vedere posibilitatea
utilizării de către unităţile de învăţământ din localitate a terenului
pentru desfăşurarea de activităţi sportive;

- Existenţa bazei sportive permite organizarea unor competiţii locale,


la nivel de asociaţii sportive şi unităţi de învăţământ;

- Promovarea sportului în rândul locuitorilor comunei şi comunelor


învecinate.

4.2. ANALIZA OPŢIUNILOR


Ipoteze în evaluarea alternativelor (scenariilor) (Ipoteze la
diferite niveluri, Ipoteze privind analiza financiară şi analiza
economică)

4.2.1. SCENARIUL „FĂRĂ PROIECT”


Din punct de vedere al analizei financiare, scenariul „Fără proiect”
nu presupune cheltuieli pentru realizarea investiţiei. De asemenea,
deoarece baza sportivă nu există, acest scenariu nu implică nici costuri de
întreţinere.

Datorită inexistenţei bazei sportive, asociaţiile sportive şi unităţile


de învăţământ din comună au întâmpinat unele dificultăţi organizatorice
în desfăşurarea de activităţi sportive, precum:

 imposibilitatea organizării de evenimente sportive de mare anvergură;

 nu s-au putut organiza întreceri de atletism;

 deşi au fost solicitări în acest sens, nu s-au putut organiza în localitate


partide din campionatul judeţean de fotbal.

 dificultăţi în desfăşurarea activităţii echipei de fotbal din localitate.

Pentru Primăria Romuli, în acest moment nu există fluxuri


financiare de intrare sau de ieşire aferente bazei sportive. De aceea, nu se
justifică o analiză financiară şi nici calculul ratei interne de rentabilitate
financiară.

Page 36
Din punct de vedere al analizei economice, soluţia „Fără proiect” nu
generează costuri de investiţii sau de întreţinere. Apar în schimb costuri
ale externalităţilor – creşterea costurilor de exploatare pentru organizarea
de activităţi sportive şi amplificarea dificultăţilor organizatorice. Din
aceste considerente rezultă o amplificare a efectelor negative deja
existente. Inexistenţa beneficiilor, datorită inexistenţei bazei sportive,
implică o valoare foarte mică a ratei interne a rentabilităţii economice
(există şi posibilitatea ca valoarea acesteia să fie negativă).

4.2.2. SCENARIUL MINIMAL


Deoarece în localitatea Romuli nu există nici o bază sportivă, nu se
poate lua în calcul un scenariu minimal.

4.2.3. SCENARIUL CU PROIECT


Scenariul cu proiect presupune construirea bazei sportive conform
specificaţiilor proiectantului, iar indicatorii financiari şi economici vor fi
descrişi în secţiunile următoare: Analiza financiară, Analiza
economică, Analiza de risc, Analiza de senzitivitate.

Page 37