Sunteți pe pagina 1din 314

DedicaÆie:

Lui Vlad Månescu


PREFAæÅ
Lucrarea de faÆå cuprinde câteva sute de biografii çi discografii ale unor artiçti çi trupe
care au abordat diverse stiluri çi genuri muzicale, ca pop, rock, blues, soul, jaz çi altele.
Cartea este dedicatå celor care doresc så-çi facå o idee despre muzica çi activitatea celor mai
cunoscuÆi artiçti, mai noi çi mai vechi, de la începutul secolului çi pânå în zilele noastre.
Totodatå am inclus çi un capitol de termeni muzicali la care cititorul poate apela pentru a
înÆelege anumite cuvinte sau expresii care nu îi sunt familiare. Fårå a se dori o lucrare foarte
complexå, aceastå micå enciclopedie oferå date esenÆiale din biografia celor mai cunoscuÆi
artiçti çi trupe, låsând loc lucrårilor specializate pe un anumit gen sau stil muzical så
dezvolte çi så aprofundeze ceea ce am încercat så conturez în câteva rânduri.
Discografia fiecårui artist sau trupå cuprinde albumele apårute de la începutul activitåÆii
çi pânå în prezent, sau, de la caz la caz, pânå la data desfiinÆårii trupei sau abandonårii
carierei. Am numit disc de platinå sau aur acele albume care s-au vândut într-un anumit
numår de exemplare (diferit de la Æarå la Æarå, vezi capitolul TERMENI MUZICALI) care
le-au adus acest statut. Totodatå, am inclus çi o serie de LP-uri BEST OF sau GREATEST
HITS apårute la casele de discuri din întreaga lume. De aceea veÆi observa cå discografia
unui artist sau a unei trupe cuprinde mai multe albume decât au apårut în timpul vieÆii sau
activitåÆii acestora (vezi Jimi Hendrix, de exemplu) çi asta pentru cå industria muzicalå çi
magnaÆii acesteia çi-au protejat contractele çi investiÆiile iniÆiale cât mai mult posibil,
profitând la maximum de numele artiçtilor çi trupelor lor. Multe albume cu acelaçi conÆinut
apar uneori cu titluri diferite, acestea depinzând de Æara çi casa de discuri care le-a
comercializat. De asemenea, de-a lungul timpului au apårut çi o serie de colecÆii Best Of
(aça-numite „Box Sets“) editate cu diverse ocazii (de Cråciun, la împlinirea unui anumit
numår de ani de la înfiinÆarea trupei, de la moartea artistului etc.) atât pentru a satisface
cerinÆele publicului, cât çi din motive strict financiare. Reeditårile unor albume sunt, de
asemenea, incluse în multe dintre discografii. Nu apar înså albumele bootleg (neoficiale) çi
nici discurile single sau maxi single. În schimb, apar câteva LP-uri pentru colecÆionari, aça-
numitele raritåÆi, publicate într-un numår restrâns çi dedicate fanilor înfocaÆi. Discografiile
cuprind atât albumele çi mini-albumele editate pe CD, cât çi discurile vinil.
Acestea fiind spuse, nu-mi råmâne decât så vå urez lecturå plåcutå, în speranÆa cå aceastå
micå enciclopedie vå va fi de folos.

Diana Singer
discuri a lui Jonathan King, cu piesa Donna, care
10,000 Maniacs a ajuns pe locul doi în Marea Britanie. În 1975 au
Grup american înfiinÆat în 1981 la New York. lansat I’m Not In Love, care le-a adus un succes
Membrii såi erau: Natalie Merchant (lead vo- memorabil, atât în Marea Britanie cât çi în Statele
cal), Jerome Augustyniak (drums), Robert Buck Unite. Un an mai târziu, grupul se divide în
(guitar), Dennis Drew (keyboards) çi Steven douå: Godley çi Creme încep o nouå carierå în
Gustafson (bas). SpecializaÆi iniÆial în piese cover producÆia video, în timp ce Stewart çi Gouldman
dupå trupe ca Joy Division çi Gang Of Four, duc mai departe numele grupului într-o nouå for-
10,000 Maniacs au devenit cu adevårat cunos- mulå, care-i cuprinde pe Rik Fenn (guitar), Tony
cuÆi când DJ-ul de la BBC, John Peel, i-a introdus O’Malley (keyboards) çi Stuart Tosh (drums).
în programele sale cu piesa My Mother, The War. În decursul timpului, 10CC au mai atins doar
Aceeaçi pieså a intrat çi în Top 50 în 1983. În ocazional topurile. În 1982, Stewart çi Gouldman
anul urmåtor au întreprins un turneu în Marea au abandonat activitatea în cadrul grupului, de-
Britanie, iar în 1985 au semnat un contract cu dicându-se unor proiecte çi colaboråri externe.
Elektra Records. Prima intrare în Top 40 din SUA Un nou album apare abia în 1992, când cei doi
s-a produs în 1987 cu albumul BLIND MAN’S reîncep så scrie împreunå, iar Godley çi Creme se
ZOO, devenit disc de aur în 1988 çi de platinå în alåturå çi ei la înregistråri. Aceastå reunire tem-
1989. porarå nu s-a bucurat înså de succesul scontat.
În 1993, Merchant a påråsit grupul pentru o The Very Best Of 10CC (1997), King Biscuit
carierå solo. Cei råmaçi au hotårât så-çi con- Flower Hour (1996), Alive (1995), Mirror Mirror
tinue activitatea, alåturând trupei duoul folk- (1995), …Menswhile (1992), Windows In The
rock John & Mary. Jungle (1983), 10CC In Concert (1982)
În întreaga sa activitate, 10,000 Maniacs a fost 10 Out Of 10 (1981), Best of 10CC (1980), Look
cunoscut ca un grup original, deçi folosea in- Hear (1980), Greatest Hits 1972 – 1978, (1979),
fluenÆe muzicale stråine. Bloody Tourists (1978), Deceptive Bends (1977),
Love Among The Ruins (1997), MTV Unplugged Live & Let Live (1977), How Dare You? (1976),
(1993), Our Time In Eden (1992), Hope Chest – 100CC (1975), The Original Soundtrack (1975),
The Fredonia Recordings 1982-1983 (1990), Blind Greatest Hits (1975), Sheet Music (1974), Ten CC
Man's Zoo (1989), In My Tribe (1987), The Wishing (1973).
Chair (1985), Secrets Of The I Ching (1983)
2 Live Crew
10CC Trupå rap din Miami, Florida, SUA, înfiinÆatå
Grup format în 1970 în Manchester, în com- în 1985, de Luther „Luke Skywalker“ Campbell
ponenÆa: Eric Stewart (n. la 20 ianuarie 1945, (n. 1960). Ceea ce a atras atenÆia asupra lor a
Manchester, Anglia; vocals, guitar), Lol Creme fost faptul cå un judecåtor din Broward County a
(n. Lawrence Creme, la 9 septembrie1947, declarat cel de-al treilea lor LP, intitulat AS NASTY
Manchester; vocals, guitar), Kevin Godley (n. AS THEY WANT TO BE (care include çi single-ul
la 7 octombrie 1945, Manchester; vocals, Me So Horny), ca fiind, din punct de vedere
drums) çi Graham Gouldman (n. la 10 mai legal… obscen! Oricum acest lucru nu a îm-
1945, Manchester; vocals, guitar), care avea piedicat vânzarea lui în 3 milioane de exem-
deja la activ multe hituri compuse pentru trupe plare, iar în 1993, o curte de apel federalå a
ca Yardbirds, Hollies çi Jeff Beck. anulat verdictul. Trupa a mai avut înså parte çi
Dupå ce au lucrat o perioadå cu Neil Sedaka, de alte procese: pentru cå au luat în derâdere
10CC au demarat propria lor carierå la casa de diverse nume de directori, pentru cå au fåcut
2 Live Crew 8

gesturi obscene într-un concert din Hollywood, În iunie 1994, dupå succesul cu Faces, au în-
pentru cå n-ar fi plåtit drepturile pentru piesa lui registrat LP-ul REAL THINGS, cu al cårui single,
Roy Orbison Pretty Woman, pe care au paro- The Real Thing, au intrat în numai trei såptåmâni
diat-o etc. direct pe poziÆia a cincea în topurile europene.
Albumele lor au fost interzise spre vânzare Cu single-ul Twilight Zone au cucerit apoi Asia,
minorilor din cauza textelor lor pornografice. Australia çi Canada. În 1996 au realizat HITS
Dupå destråmarea 2 Live Crew, Campbell a cântat UNLIMITED, care este o retrospectivå a celor 4
solo çi a publicat o autobiografie, dupå care a ani petrecuÆi împreunå. Din påcate, Anita a påråsit
refåcut grupul sub denumirea de The New 2 Live grupul pentru o carierå solisticå.
Crew. Hits Unlimited (1996), Real Things (1994), No
The Original 2 Live Crew (1995), Back At Your Limits (1993), Get Ready (1992)
Ass For The Nine-4 (1994), Greatest Hits (1992),
Live (1991), Sports Weekend (As Clean As They 24-7 Spyz
Wanna Be) (1991), Live In Concert (1990), As Grup format în 1986 în sudul Bronxului, un
Clean As They Wanna Be (1989), As Nasty as They cartier din New York, din Jimi Hazel (guitar,
Wanna Be (1989), Move Somethin' (1988), Is vocals), Peter Fluid (vocals), Rick Skatore (bass)
What We Are (1984) çi Anthony Johnson (drums). Albumul de debut
a apårut în 1988 çi se numeçte HARDER THAN
2 Unlimited YOU. Acesta amestecå elemente de rap cu reggae
Grup înfiinÆat în 1991, 2 Unlimited este un într-o substanÆå de funk çi thrash. Urmeazå al-
proiect tehno-house al producåtorilor çi compo- bumul GUMBO MILLENIUM çi concerte în care
zitorilor Jean-Paul de Coster çi Phil Wilde din încep så atragå atenÆia presei prin reprezentaÆii
Belgia, al rapper-ului çi textierului Ray Shijngaard extrem de sålbatice. Din påcate, din cauza unor
çi al cântåreÆei olandeze Anita Doth. divergenÆe de ordin muzical, Fluid çi Johnson au
Ray Shijngaard (n. la 28.07.1971), cunoscut påråsit trupa. Au fost înlocuiÆi de Joel Maitoza
cândva sub pseudonimul de Ray Kid, dansa încå (drums) çi Jeff Brodnax (vocals), care au debutat
de la vârsta de 13 ani breakdance çi electro în trupå pe EP-ul – care conÆine cinci piese –
boogie pe stråzile din Amsterdam. Pe când era THIS IS 24-7 SPYZ, apårut în 1991. Discografia
copil de trupå pe lângå un grup hip-hop, Ray a este completatå cu STRENGTH IN NUMBERS çi
început så devinå interesat de rap-ul hardcore TEMPORARILY DISCONNECTED, dupå care çi-au
american al formaÆiilor Public Enemy, Ice Cube çi refåcut componenÆa originalå çi au înregistrat
Ice-T. O vreme a lucrat çi ca bucåtar la aeroportul albumul 6. Doug Pinnick (vocals), de la King’s X,
din Amsterdam, la restaurantul business class. colaboreazå çi el la douå piese de pe acest album.
Anita (n. la 28 decembrie 1971) a cântat cu un Heavy Metal Soul by the Pound (1996), 6 (1996),
grup feminin numit The Trouble Sisters, a lucrat Temporarily Disconnected (1995), I Wanna Show
ca model, dar çi ca administrator de tichete de You (1995), Slave To The Music (1994), Strength In
trafic la divizia de poliÆie din Amsterdam. Atât Numbers (1992), This Is... 24-7 Spyz (EP), (1991),
ea, cât çi Ray aveau mama olandezå çi tatål Gumbo Millenium (1990), Harder Than You (1988)
surinamez. În 1991 au înfiinÆat (alåturi de
producåtorii Jean-Paul de Coster çi Phil Wilde) 2pac
2 Unlimited çi s-au lansat cu piesa Get Ready for Tupac Amaru Shakur s-a nåscut la New York în
This çi apoi cu albumul GET READY. Pentru a 1971. În copilårie s-a mutat la Baltimore unde a
påstra legåtura cu atmosfera de club, cei doi urmat „The Baltimore School for the Performing
trimiteau aça-numitele „white-labels“ DJ-ilor de Arts“. Din påcate, deçi a fost un elev foarte
club, înainte cu douå såptåmâni de apariÆia ofi- apreciat, nu a putut så-çi termine studiile pentru
cialå a single-urilor. cå a trebuit så se mute împreunå cu familia în
Cel de-al doilea album, NO LIMITS, a fost rås- Oakland, California. Aici a intrat în grupul rap
plåtit cu platina în Anglia, Germania çi Olanda çi Digital Underground, ca dansator. Dar cu puÆin
a ocupat prima poziÆie în toate topurile euro- înainte ca acesta så se bucure de succes, Tupac a
pene. Cu cel de-al doilea single de pe primul LP realizat propriul såu album 2 PACALLYPS NOW,
(dupå No Limit), Tribal Dance, realizat în vara lui de pe care s-a remarcat Brenda’s Got A Baby. Cel
’93, 2 Unlimited a devenit un adevårat feno- de-al doilea album, STRICTLY FOR MY NIGGAZ
men, reuçind så påtrundå çi pe piaÆa americanå. a fost çi mai bine primit. Între timp Tupac a
9 ABBA

apårut în filme ca Juice çi Poetic Justice. În 1995, În 1996 a realizat, ca råspuns la critica muzi-
pe când juca în ABOVE THE RIM, dupå ce lan- calå, cel mai bun LP al såu, care s-a vândut în 6
sase LP-ul ME AGAINST THE WORLD, Tupac a milioane de exemplare, intitulat ALL EYES ON
fost acuzat de agresiune sexualå de o femeie pe ME. Câteva luni mai târziu, pe când lucra la filmul
care o întâlnise într-un club de noapte. La câteva Gridlock, Tupac a fost asasinat, fiind împuçcat de
ore înainte de a primi sentinÆa (vinovat) el a fost un anonim. A murit la 13 septembrie 1996.
prådat sub ameninÆare cu arma de niçte indivizi All Eyes On Me (1996), Me Against The World
necunoscuÆi. Rapper-ul a fost eliberat pentru o (1995), Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z. (1993),
cauÆiune în valoare de 1 milion de dolari. 2pacalypse Now (1991)

A
târziu, la numai 15 ani (dupå unele surse),
A-HA lanseazå primul album, AGE AIN’T NOTHING
Grup norvegian, compus din Morten Harket BUT A NUMBER (probabil mai mult decât un
(n. la 14 septembrie 1959, Oslo, lead vocals), titlu, „vârsta nu-i decât un numår“ a fåcut-o så-çi
Magne Furuholmen (n. la 1 noiembrie 1962, Æinå secretå data naçterii). În acelaçi an se cåså-
Oslo; vocals, keyboards) çi Pal Waaktaar (n. la 6 toreçte cu producåtorul LP-ului, R. Kelly.
septembrie 1961, Oslo; vocals, guitar) çi înfiinÆat În ciuda succesului comercial, Aalyiah s-a
în 1982, dupå mai mulÆi ani în care componenÆii dedicat cu aceeaçi perseverenÆå studiilor, pe care
såi au cântat în diferite trupe scandinave. le-a urmat la High School Of The Performing Arts,
Primul lor contract semnat cu Warner Bros în Detroit.
Records s-a soldat cu single-ul Take On Me, fårå One In A Million (1996), Age Ain’t Nothing But
succes pe piaÆå la vremea apariÆiei sale. Remixat A Number (1994)
mai târziu çi însoÆit çi de un videoclip (cu per-
sonaje de desene animate care-i reprezentau pe ABBA
membrii grupului), single-ul a ajuns numårul 1 Grup suedez format în 1971. Membrii såi avu-
în SUA çi 2 în Marea Britanie. seserå pânå atunci fiecare o carierå solo çi erau
Un turneu mondial çi o serie de hituri le-au figuri cunoscute în Æara lor. Anni-Frid (n. 15 no-
consolidat succesul. În 1987, lui Pal Waaktaar i iembrie 1945 în Norvegia) s-a mutat la Stockholm
s-a încredinÆat compunerea temei muzicale a în 1967 pentru o carierå solisticå, sub numele de
filmului James Bond “The Living Daylights”. Frida. Agneta Falstog (n. la 5 aprilie 1950 în
Ultima pieså a grupului ajunså în topurile Suedia) a început så cânte la 17 ani, iar în 1968 a
din Marea Britanie a fost remake-ul din 1990 avut mare succes cu hitul I Was So in Love. Bjorn
dupå piesa trupei Everly Brothers Crying In The Ulvaeus (n. la 25 aprilie 1945 în Suedia) a cântat
Rain. alåturi de Hootenanny Singers, iar Benny Anderson
Memorial Beach (1993), East Of The Sun, West (n. la 16 decembrie 1946, în Suedia) a fost
Of The Moon (1991), Stay On These Roads (1988), liderul grupului The Hep Cats.
Scoundrel Days (1986), Hunting High And Low Abia la doi ani dupå ce au format cvartetul
(1985) çi-au luat numele de ABBA (acronim al numelor
lor), participând la festivalul Eurovision cu piesa
Aaliyah
Ring, Ring, care înså nu s-a bucurat de succes.
Nåscutå Aaliyah Houghton, în Detroit, Michigan, Çi-au luat revança un an mai târziu cu Waterloo,
SUA, cântåreaÆa este un nume de referinÆå în piesa care le-a adus celebritatea nu numai in
dezvoltarea miçcårii muzicale New Jill. Single-ul Europa, ci çi în SUA, prin intermediul televiziunii.
ei de debut din 1993 Back And Force a påtruns Au urmat o serie de hit single-uri çi de turnee
rapid în topurile americane R&B. Un an mai care i-au fåcut cunoscuÆi în întreaga lume çi au
ABBA 10

adus mai mulÆi bani economiei suedeze decât Up (1989), Alphabet City (1987), How To Be A
uzinele Volvo. Din påcate, cariera lor ca grup a Zillionaire (1985), Beauty Stab (1983), The Lexicon
început så fie çtirbitå de problemele personale. of Love (1982)
Agneta çi Bjorn au divorÆat în 1979, iar Anni-
Fried çi Benny doi ani mai târziu. Grupul s-a Paula Abdul
dizolvat în 1982, fiecare membru implicându-se S-a nåscut la 19 iunie 1963 în Los Angeles,
în proiecte personale. California, SUA. Cea mai mare parte a copilåriei
More Abba Gold (1996), Thank You For The çi-a petrecut-o în trupe de dans çcolare. La 17 ani a
Music (1995), Mas Oro (1994), Gold: Greatest, devenit coregrafå a trupei de majorete a echipei de
Hits (1992), Abba Live (1986), Thank You For The baschet LA Lakers, iar mai târziu a fost angajatå a
Music (1983), The Singles (1982), The Visitors trupei Jacksons, pe post de coregraf consultant
(1981), Super Trouper (1980), Greatest Hits, Vol. 2 pentru turnee. Paula a mai colaborat, tot în calitate
(1979), Voulez-Vous (1979), The Album (1977), de coregrafå, cu George Michael, Duran Duran, ZZ
Arrival (1976), Greatest Hits, Vol. 1 (1976), Abba Top, Doly Parton çi Janet Jackson. Concentrân-
(1975), Waterloo (1974) du-çi atenÆia spre propria sa carierå muzicalå, a
realizat în 1988 albumul de debut FOREVER
ABC YOUR GIRL, care s-a bucurat de succes pe ambele
Grup înfiinÆat la începutul anilor ’80 de Martin pårÆi ale Atlanticului. Apogeul l-a atins înså cu
Fry (n. la 9 martie 1958, Manchester, Anglia, SPELLBOUND din 1991, din cuprinsul cåruia
vocals), Mark White (n. 1 aprilie 1961, Sheffield, piesa Rush, Rush a ajuns number one.
Yorkshire, Anglia; guitar) çi Stephen Singleton Anii urmåtori çi i-a petrecut fåcând faÆå unui
(n. 17 aprilie 1959, Sheffield, Yorkshire, Anglia; proces intentat de o fostå cântåreaÆå din grupul
sax). A fost completat apoi cu Mark Lickley (bass) ei, care susÆinea cå ea ar fi cântat Forever Your
çi David Robinson (drums), acesta din urmå fiind Girl, çi nu Paula.
înlocuit mai târziu de David Palmer (n. 29 mai În vara lui ’95, Abdul a realizat cel de-al treilea
1961, Chesterfield, Derbyshire, Anglia). LP, HEAD OVER HEELS, care a generat hiturile:
Albumul de debut, TEARS ARE NOT ENOUGH, My Love Is For Real, Crazy, Cool çi Ain’t Never
editat la propria lor caså de discuri, Neutron, a Gonna Give You Up.
intrat în Top 20 U.K. în decembrie 1981. Anul Head Over Heels (1995), Spellbound (1991),
urmåtor le-a adus nu mai puÆin de trei intråri în Spellbound Compact (1991), Shut Up And Dance
Top 10 cu piesele Poison Arrow, The Look of Love (1990), Forever Your Girl (1988)
çi All of My Heart.
Albumul din 1982, LEXICON OF LOVE, editat AC/DC
de Trevor-Horn, este o colecÆie completå de piese Formatå în 1973 de Malcolm (n. 6 ianuarie
melodramatice pop çi a devenit number one în 1953, Glasgow, ScoÆia, ex. - Velvet Underground,
topurile din Marea Britanie, unde a råmas nu rhythm guitar) çi Angus (n. 31 martie 1959,
mai puÆin de un an. Realizårile imediat urmå- Glasgow, ScoÆia; guitar), fraÆii lui George Young,
toare au fost mai prost primite de public, ceea ce component al trupei Easybeats. Trupa çi-a fåcut
a dus la påråsirea grupului de cåtre mulÆi dintre debutul într-un bar din Sidney, cu Dave Evans
componenÆii såi, astfel cå în 1984 ramåseserå (vocals), Larry Van Knedt (bass) çi Colin Burgess
numai Fry çi White. Ei au menÆinut grupul folo- (drums). Angus avea pe vremea aceea doar 15
sind în continuare muzicieni de studio (session ani! Tot în Sidney au înregistrat çi o pieså in-
musicians) çi operând schimbåri de imagine. Noul titulatå: Can I Sit Next To You. În 1974, fraÆii
look, în special cel din clipurile video, le-a adus Young çi Dave Evans s-au mutat în Melbourne,
un oarecare succes în SUA, piesa Be Near Me unde Mark Evans (n. 2 martie 1956, Melbourne,
intrând în Top 10, iar Millionaire în Top 20. Australia; bass) çi Phil Rudd (n. 19 mai 1954,
Martin Fry s-a îmbolnåvit apoi grav, absentând o Melbourne, Australia; drums) s-au alåturat trupei.
lungå perioadå. Come-back-ul s-a petrecut în Un alt imigrant britanic, Bon Scott (n. Ronald
1987 cu When Smokey Sings (un tribut adus lui Scott, 9 iulie 1946, Kirriemuir, ScoÆia, d. 20
Smokey Robinson). Din påcate, ABC nu s-a mai februarie 1980; vocals) a intrat în trupå în sep-
bucurat de succesul pe care l-a avut la debut. tembrie 1974, înlocuindu-l pe Dave Evans.
Skyscraping (1997), Remix Collection (1994), IniÆial, el a fost angajat ca çofer al grupului,
Abracadabra (1991), Absolutely ABC (1990), dar a ajuns pe scenå la un concert la care Dave a
11 Bryan Adams

refuzat så mai cânte, påråsind AC/DC çi înfiin- dupå care în 1995 au înregistrat BALLBREAKER,
Æând mai apoi Rabbit. Scott a mai avut înainte de produs de Rick Rubin. AC/DC au început lucrul
AC/DC antecedente muzicale, cântând în trupele la un nou LP într-un studio din Canada. Pro-
australiene Spectors (1965-1966), Valentines ducåtorul albumului, care va apårea probabil la
(1966-1968) çi Fraternity (1970-1974). În 1951, sfârçitul anului 1999, este George Young.
dupå ce a emigrat din ScoÆia, Bon a mai cântat çi Ballbreaker (1995), AC/DC Live: Collector’s
la tobe cu Perth Pipe Band. Edition (1992), Live (1992), The Razor's Edge
Primele douå albume AC/DC cu Scott la voce (1990), Blow Up Your Video (1988), Who Made
au fost HIGH VOLTAGE çi TNT, amândouå pro- Who (1986), Fly On The Wall (1985), 74 Jailbreak
duse de George Young çi Harry Vanda. Acestea (EP, 1984), Flick Of The Switch (1983), For Those
nu au apårut decât în Australia, pânå când About To Rock We Salute You (1981), Back In Black
Atlantic Records din Marea Britanie a editat (1980), Highway To Hell (1979), If You Want Blood
HIGH VOLTAGE în 1976, o compilaÆie de piese You’ve Got It (1978), Powerage (1978), Let There Be
apårute pe LP-urile lor australiene. Datoritå suc- Rock (1977), Dirty Deeds Done Dirt Cheap (1976),
cesului pe care l-au avut, AC/DC s-au mutat la High Voltage (1976), TNT (1975), High Voltage
Londra în ianuarie 1976. Un an mai târziu, (1974)
Mark Evans, plictisit de atâtea turnee, a fost
Bryan Adams
înlocuit de Cliff Williams (n. 14 decembrie 1949,
în Romford, Essex, Anglia, ex-Home). Cu Whole Nåscut Bryan Guy Adams, la 5 noiembrie 1959,
Lotta Rosie. However çi albumul LET THERE BE în Kingston, Ontario, Canada, çi-a început cari-
ROCK, AC/DC au intrat pe primele poziÆii în era de compozitor în 1978 (dupå ce a colaborat
topurile din Marea Britanie, iar cu HIGHWAY TO cu Sweeney Todd çi a cântat prin diferite cluburi
HELL din 1979 au reuçit så devinå staruri inter- din Vancouver) alåturi de Jim Vallance, un fost
naÆionale. Din påcate, acesta a fost çi ultimul membru Prism. Câteva dintre primele compoziÆii
album cu Bon Scott, care la 20 februarie 1980, au fost înregistrate de Loverboy, Bonnie Tyler,
dupå o noapte de beÆie cruntå, a fost gåsit in- Kiss, Ian Lloyd çi alÆii.
conçtient în maçina unui prieten, dupå care a În 1981 Adams a semnat un contract cu A&M
murit. Scott a fost înlocuit de Brian Johnson (n. 5 Records, alcåtuind o trupå care-i avea pe Vallance
octombrie 1947, Newcastle, Anglia, ex-Geordie). (la tobe), pe Ken Scott (lead guitar) çi Dave
Primul lui album cu trupa a fost BACK IN BLACK, Taylor (bass). Single-ul de debut, Let Me Take
care a ajuns number one în U.K. çi Australia. În You Dancing, a fost urmat de un LP ce-i poartå
1981 AC/DC a înregistrat FOR THOSE ABOUT numele. În 1982, You Want It, You Got It a intrat
TO ROCK çi a apårut pentru prima datå la fes- în topurile din SUA. Cel de al treilea album,
tivalul de la Castle Donington. CUTS LIKE A KNIFE, din 1983, a fost adevårata
Dupå FLICK OF THE SWITCH din 1983, Phil lansare a lui Bryan, cucerind platina în State. Tot
Rudd a påråsit grupul pentru a deveni pilot pe în acest an, Mickey Curry i-a luat locul lui Vallace
elicopter în Noua Zeelandå. A fost înlocuit de la tobe, deçi acesta din urmå a continuat så
Simon Wright (n. 19 iunie 1963, ex-A II Z çi compunå împreunå cu Adams. Primul single de
Tytan), care a plecat çi el în 1990 la Dio, fiind pe album, Straight From The Heart, a ajuns çi
înlocuit de Chris Slade (n. 30 octombrie 1946; acesta, cu ajutorul MTV, în Top 10 în Statele
ex-Manfred Mann's Earth Band, Firm çi Gary Unite, iar urmåtoarele, Cuts Like A Knife çi This
Moore). Time, au ajuns în Top 20 çi respectiv Top 30. Cel
AC/DC au efectuat turnee de promovare dupå de-al patrulea album, RECKLESS, a apårut la
fiecare album. Din cauza vieÆii de turneu, uneori sfârçitul lui 1984 çi l-a readus pe Bryan Adams în
foarte obositoare, Malcolm Young a fost înlocuit Top 10. Single-urile Run To You çi Somebody au
pe scenå în 1988 cu Stevie Young (vårul såu, ex- fost primite foarte bine pe ambele pårÆi ale
Starfighters). Paul Greg l-a înlocuit çi el pe Cliff Atlanticului.
Williams în 1991, într-un turneu în SUA. La jumåtatea lui ’85 a ajuns numårul 1 cu
Albumul THE RAZOR'S EDGE s-a dovedit cel Heaven, a cårui faÆå B a fost Diana, un tribut adus
mai mare succes al trupei de dupå FLICK OF THE prinÆesei britanice, ceea ce i-a fåcut pe ziariçti så
SWITCH, generând hitul de Top 20 în Marea scrie cu litere de o çchioapå: „Princess Di flirts
Britanie, Thunderstruck. În 1992 au lansat un with canadian rock star“ (adicå prinÆesa Diana
album live çi o ediÆie pentru colecÆionari, tot live, flirteazå cu starul rock canadian). Summer Of ’69
Bryan Adams 12

l-a readus în Top 10 din SUA, iar anul a fost În 1991 a fost nominalizatå la premiul Grammy.
încheiat cu succes de duetul såu cu Tina Turner: Albumul EVOLUTION a apårut în 1993 çi cu-
It’s Only Love. Cel de-al cincilea LP, INTO THE prinde printre altele çi un cover al piesei lui Billy
FIRE (1987), a devenit repede un mare hit, atât Joel, New York State Of Mind.
în SUA cât çi în Marea Britanie. LP-ul a repre- Urmeazå, în 1995, LP-ul soul MOVIN’ON, pro-
zentat totodatå çi finalul parteneriatului Adams- dus de Rich&Friedman çi Vassal Benford, produ-
Vallace çi al colaborårii cu producåtorul Bob cåtorii lui Whitney Houston çi respectiv Mariah
Clearmountain. Carey.
În 1988 a participat la concertul aniversar al Pânå în prezent înså, cel mai mare hit al ei a
lui Nelson Mandela pe Wembley Stadium din råmas piesa care-i aparÆine de fapt Brendei
Londra, iar în 1990 a apårut în concertul din Russell – Get Here.
Berlin al lui Roger Waters: The Wall. Come Walk With Me (1997), Movin’ On (1995),
În 1991 a compus pentru filmul Robin Hood, Evolution (1993), Circle Of One (1990)
Prince Of Thieves, Everything I Do I Do It For You,
care a fost un succes extraordinar, piesa råmânând Aerosmith
în topurile britanice 16 såptåmâni, cea mai lungå Trupa s-a format în 1970, când Steven Tyler
perioadå de la cântecul lui Frankie Laine I Believe (n. Steven Victor Tallarico, 26 martie 1948, New
din 1953. Au urmat Can’t Stop This Thing We York, SUA; vocals) l-a întâlnit pe Joe Perry (n.
Started çi Thought I’d Died And Gone To Heaven, Anthony Joseph Perry, 10 septembrie 1950,
de asemenea foarte bine cotate, apoi WAKING Boston, Massachusetts, SUA; guitar), pe vremea
UP THE NEIGHBOURS din 1991, SO FAR SO când acesta din urmå lucra ca vânzåtor într-un
GOOD çi 18 TILL I DIE. În 1988 Bryan Adams a ieçit magazin de îngheÆatå din New Hampshire. Perry,
din nou la rampå cu ON A DAY LIKE TODAY. care cânta çi în trupa Jam Band, l-a invitat pe
On A Day Like Today (1998), 18 Till I Die Tylor (care realizase deja un single cu trupa lui
(1996), So Far So Good (1993), Fan Box Set Chain Reaction, When I Needed You, çi altul, You
(1991), Waking Up The Neighbours (1991), Live! Should Have Been Here Yesterday, cu William
Live! Live! (1988), Into The Fire (1987), One Proud And The Strangers) så cânte împreunå. Cu
Good Reason, (1985), Reckless (A&M) (1984), Tom Hamilton (n. 31 decembrie 1951, Colorado
Cuts Like A Knife (1983), You Want It, You Got It Springs, Colorado, SUA; bass) çi noii veniÆi Joey
(1982), Bryan Adams (1980) Kramer (n. 21 iunie 1950, New York, SUA; drums)
plus Ray Tabano (guitar), formula originalå a
Oleta Adams grupului era completå. Tabano a fost înså repede
Compozitoare, vocalistå çi pianistå, nåscutå în înlocuit de Brad Whitford (n. 23 februarie 1952,
Yakima, Washington, SUA, în anul 1961, Oleta Winchester, Massachusetts, SUA).
este fiica unui preot baptist, iar prima experienÆå Dupå primul concert la Nipmuc Regional High
muzicalå a avut-o cântând gospel în corul bi- School, trupa çi-a luat numele de Aerosmith.
sericii la care predica tatål ei. Dupå semnarea unui contract cu Columbia/Cbs
În anii ’80 ea a înfiinÆat propriul trio cu care a Records, în 1973, Aerosmith a înregistrat primul
înregistrat douå albume autofinanÆate, pentru o LP ce poartå chiar numele trupei. Single-ul,
caså de discuri din Kansas. În 1985, pe când Dream On, ajuns iniÆial pe locul 59 în topuri, avea
cânta într-un program de cabaret, în barul unui så ajungå în ’76 un hit top 10, iar Get Your Wings a
hotel din Kansas City, a fost remarcatå de Roland reprezentat începutul unei colaboråri fructuoase
Orzabal de la Tears For Fears. Doi ani mai târziu cu producåtorul Jack Douglas. Turneele au cres-
acesta a invitat-o så cânte douå piese pentru cut cota trupei, care çi-a consolidat poziÆia cu
albumul grupului, SEEDS OF LOVE, apårut în albumul TOYS IN THE ATTIC, vândut în 6 mili-
1989. Succesul single-ului Women In Chains de oane de exemplare.
pe acest LP i-a fåcut loc Oletei în trupa Tears For Cel de-al patrulea album, ROCKS, a devenit
Fears, ca al treilea membru. Dupå un turneu disc de platinå la numai câteva luni de la lansare.
întreprins cu aceasta, Oleta a obÆinut propriul ei A urmat DRAW THE LINE çi LIVE! BOOTLEG, iar
contract cu casa de discuri Phonogram, unde în în 1978, dupå un turneu prin SUA, Aerosmith au
1990 a realizat albumul solo CIRCLE OF ONE, de apårut în filmul Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
pe care single-urile Rhythm Of Love çi Get Here au Band (purtând numele de Future Villain Band).
intrat în topurile din Marea Britanie. Versiunea piesei Come Together a ajuns în US Top 30.
13 Jan Akkerman

Apoi, pentru cå Perry çi Tyler au început så nu se ca nou membru pe chitaristul Rex Goh (n. 5 mai
mai înÆeleagå, chitaristul a påråsit Aerosmith 1951, Singapore).
dupå albumul NIGHT IN THE RUTS çi a alcåtuit În 1980 au semnat un contract cu Arista
propriul såu grup: Joe Perry Project. Records, care le-a editat albumul de debut la
New-yorkez-ul Jimmy Crespo (ex-Flame) a sfârçitul aceluiaçi an. LP-ul s-a vândut în peste 2
venit la Aerosmith în 1980. Anul urmåtor a plecat milioane de exemplare çi a fost un mare succes în
Brad Whitford, fiind înlocuit de Rick Dufay, care a Statele Unite, mai ales prin hit-single-urile: Lost
debutat pe ROCK IN A HARD PLACE, singurul In Love, All Out Of Love çi Every Woman In The
album în aceastå nouå componenÆå. World. În anul urmåtor au lansat cel de-al doilea
Nefericit cu partenerii såi, Tyler a reluat con- album, THE ONE THAT YOU LOVE, de pe care
tactul cu Perry çi mai târziu cu Whitford, propu- piesa-titlu , Here I Am çi Sweet Dreams au intrat în
nându-le reîntoarcerea în grup. S-au înÆeles çi au çi Top 10.
pornit într-un turneu, dupå care au intrat în stu- În 1982 apare NOW AND FOREVER, care nu
diouri. În 1985 au lansat DONE WITH MIRRORS, s-a bucurat de un prea mare succes. Çi-au luat
iar apoi Tyler çi Perry (porecliÆi The Toxic Brothers) revança cu GREATEST HITS, vândut în 4 mi-
au urmat un program de dezintoxicare. În 1986 lioane de exemplare. A urmat o perioadå de
i-au acompaniat pe rapperii Run-Dmc la piesa declin cu albumele AIR SUPPLY çi HEARTS IN
Walk This Way, un cântec Aerosmith de pe LP-ul MOTION, dupå care grupul s-a desfiinÆat.
TOYS IN THE ATTIC. Hitchcock çi Russell s-au reîntâlnit în 1991 çi
PERMANENT VACATION, care a urmat, le-a au înregistrat un nou album, EARTH IS, care înså
asigurat prima intrare în topurile din Marea n-a avut un prea mare ecou, cum n-au avut nici
Britanie, iar PUMP çi GET A GRIP i-a clasat VANISHING RACE din 1993 çi NEWS FROM
definitiv in istoria rockului. NOWHERE din 1995.
A Little South Of Sanity (1998), Live. Greatest Book Of Love (1997), Greatest Hits Live…Now
Hits (1998), Nine Lives (1997), Big Ones (1994), And Forever (1996), News From Nowhere (1995),
Box Of Fire (1994), Get A Grip (1993), Pandora’s The Vanishing Race (1993), The Earth Is (1991),
Box (1991), Pump (1989), Classics Live II (1988), Hearts In Motion (1986), Greatest Hits (1983),
Gems (1988), Permanent Vacation (1987), Classics Now And Forever (1982), The One That You Love
Live (1986), Done With Mirrors (1985), Rock In A (1981), Lost In Love (1980)
Hard Place (1982), Greatest Hits (1972-1979)
(1980), Night In The Ruts (1979), Live! Bootleg Jan Akkerman
(1978), Draw The Line (1977), Rocks (1976), Toys S-a nåscut la 24 decembrie 1946 în Amsterdam,
In The Attic (1975), Get Your Wings (1974), Olanda. În anii ’60 a cântat cu Johnny And The
Aerosmith (1973) Cellar Rockers, apoi cu Pierre Van Der Linden în
grupul Hunters, în timpul celor cinci ani de
Air Supply studiu la liceul de muzicå din Amsterdam. Cu Van
Grup format în jurul lui Russell Hitchcock (n. Der Linden, Bert Ruiter (bass) çi Kaz Lux (vocals) a
15 iunie 1949, Melbourne, Australia; vocals) çi al înfiinÆat Brainbox, care a realizat în 1970 un singur
lui Graham Russell (n. 1 iunie 1950, Sherwood, album, la casa de discuri Parlophone. Un an mai
Nottingham, Anglia; guitar, vocals), care s-au târziu a înregistrat IN AND OUT OF FOCUS cu
întâlnit pentru prima oarå în Sidney, la înregis- grupul Focus, al cårui chitarist a çi devenit.
trarea musicalului JESUS CHRIST SUPERSTAR. Primul lui LP solo, PROFILE, din 1972, a fost
Împreunå au format un sextet cu Frank Esler- orchestrat de George Flynn, profesor de muzicå
Smith (n. 5 iunie 1948, Londra, Anglia; key- la Columbia University. Urmeazå GUITAR FOR
boards), Ralph Cooper (n. 6 aprilie 1951), Coffs SALE çi TABERNAKEL, care i-a avut ca invitaÆi pe
Harbour (Australia; drums), David Moyse (n. Tim Bogert çi Carmine Appice.
5 noiembrie 1957, Adelaide, Australia; lead Såtul de viaÆa de turneu, Akkerman a påråsit
guitar) çi David Green (n. 30 octombrie 1949, Focus în 1976, pentru a cânta cu Kaz Lux. Îm-
Melbourne, Australia; bass). Multå vreme Air preunå au înregistrat albumul ELI, în 1977. Au
Supply a fost cunoscutå numai în Australia, urmat mai multe jazz fusion collections, printre
mai ales pentru single-ul de succes Love And care çi ARUNJUEZ (album înregistrat cu Claus
Other Bruises din 1977. La sfârçitul anilor ’70 Ogerman, la fel ca çi COLLAGE din 1981) çi un
au plecat într-un turneu cu Rod Stewart, avându-l set live din 1979.
Jan Akkerman 14

În anii ’80, LP-urile sale se gåseau numai în Dave Townsend, Chris Rainbow çi o voce femi-
magazinele olandeze. Ele au fost înså republi- ninå: Clare Taylor.
cate de casa de discuri Charly, pentru piaÆa en- În 1980 Alan Parsons realizeazå TURN OF
glezå. Între timp, reuniunile sale cu Focus atrå- THE FRIENDLY CARD, care a fost recompensat
geau atenÆia çi interesul publicului. A înregis- cu platina. În 1982, single-ul Eye In The Sky, de
trat de asemenea albumele THE TALISMAN pe albumul cu acelaçi titlu, recompensat çi acesta
(1988) çi TO OZ AND BACK (1989), ca mem- cu discul de platinå, a intrat în US Top 3.
bru Forcefield, cu Ray Fenwick (ex-Spencer Dupå BEST OF ALAN PARSONS PROJECT çi
Davis Group) çi Cozy Powell, dupå care s-a AMMONIA AVENUE, de pe care se remarcå Prime
retras din nou în cariera solo, lansând THE Time çi Don’t Answer, înregistreazå VULTURE
NOISE OF ART la casa de discuri IRS a lui CULTURE, care denunÆå „jungla“ din societatea
Miles Copeland. umanå. Pe albumul STEREOTOMY colaboreazå cu
În anii ’90 Jan a compus çi înregistrat o serie de Gary Brooker (Procol Harum) la piesa Limelight.
albume noi, apårute la diverse case de discuri, În 1987 lanseazå GAUDI, un LP inspirat din viaÆa
care i-au mai editat çi compilaÆii, plus operele çi opera arhitectului spaniol Antonio Gaudi.
sale mai vechi. Piesa Money Talks îl are ca solist vocal pe John
10.000 Clowns On A Rainy Day (1997), The Miles.
Complete Guitarist (1996), The Guitar Player În 1993, pe TRY ANYTHING ONCE, colabo-
(1996), Jan Akkerman 50 (1996), Focus In Time reazå cu Chris Thompson (Manfred Man), Eric
(1996), Live (1996), Blues Hearts (1993), Puccini’s Stewart (10CC) çi Jacqui Copland (ex-Duran
Caffe (1993), Jan Akkerman Guitar Special (1991), Duran). Cei doi, Alan çi Eric, au mai lucrat çi cu
The Noise Of Art (1990), To Oz And Back (1989), alÆi muzicieni precum Arthur Brown, Graham
Jan Akkerman (1988), The Talisman (1988), A Dye (ex-Scarlet Party) çi Colin Blunstone.
Talent’s Profile (1988), Heartware (1987), From Din påcate, Alan Parsons Project n-au reuçit så
The Basement (1984, 1985), Can’t Stand Noise se menÆinå pentru prea mult timp în topuri, iar
(1983, 1986, 1995), It Could Happen To You succesul lor comercial a scåzut în ultima peri-
(1982, 1985), Pleasure Point (1982, 1986), oadå, mai ales din 1987 încoace.
Collage (1981), Oil In The Family (1981, 1988), On Air (1996), The Very Best Live (1995), Try
Transparental (1980), Best Of Akkerman & Friends Anything Once (1993), The Instrumental Works
(1980), Live (1979), A Phenomenon (1979), 3 Of The Alan Parsons Project (1988), Best Of, Vol. 2
(1979), Jan Akkerman (1978), Arunjuez (1978), (1987), Gaudi (1987), Stereotomy (1985), Vulture
ELI (1977), Tabernakel (1974,1994), Guitar For Culture (1985), Ammonia Avenue (1984), Best Of
Sale (1973), Profile (1972) (1983), Eye In The Sky (1982), The Turn Of A
Friendly Card (1980), Eve (1979), Pyramid (1978),
The Alan Parsons Project I Robot (1977), Tales Of Mystery & Imagination
Alan Parsons s-a nåscut în 1949. Ca inginer de (1976)
sunet la studiourile EMI, Parsons a atras atenÆia
pentru prima datå când a lucrat la albumul Alcatrazz
Beatles, ABBEY ROAD. Prin urmare a fost rugat Grup american heavy-metal, înfiinÆat în 1983
så colaboreze çi la primele înregistråri Wings, de Graham Bonnet (ex-MSG çi Rainbow, vocals).
dar cea mai bunå reputaÆie çi-a fåcut-o cola- Formula iniÆialå îi includea pe chitaristul Yngwie
borând la albumul Pink Floyd: DARK SIDE OF Malmsteen, pe Jimmy Waldo (keyboards) çi
THE MOON. Gary Shea (bass), ultimii doi ex-New England.
Împreunå cu textierul çi compozitorul Eric La tobe era Jan Uvena (ex-Alice Cooper). Dupå
Woolfson a creat în 1975 Alan Parsons Project. primele douå albume, Steve Vai (pe atunci
Albumul de debut al trupei a fost TALES OF ex-Frank Zappa) l-a înlocuit pe Malmsteen. Au
MYSTERY AND IMAGINATION, inspirat de realizat DISTURBING THE PEACE, la noua caså
opera lui Edgar Allan Poe. Acesta a fost urmat çi de de discuri, Capitol, dupå care, în 1986, Vai a
alte realizåri, inspirate tot de teme science fiction plecat la trupa lui David Lee Roth. Locul såu a
(I ROBOT, din ’77), dar çi de teme mistice fost ocupat de Danny Johnson (ex-Axis) cu care
(PYRAMID din 1978, disc de aur). Albumul EVE au înregistrat DANGEROUS GAMES, LP care nu
din 1979 are ca subiect mitul Adam çi Eva çi i-a s-a bucurat de o prea mare audienÆå. Alcatrazz
avut ca invitaÆi pe Lanny Zakatek, David Paton, s-a desfiinÆat în 1987.
15 Allman Brothers Band

Best Of (1998), Dangerous Games (1986), tat din aceastå colaborare nu ajunge în topuri.
Disturbing The Peace (1985), Live Sentence (1984), Abia în 1989, TRASH, primul album la Epic
No Parole From Rock 'N'Roll (1984) Records, produs de Desmond Child, îl readuce în
Top 40, iar single-ul Poison în Top 10. La LP au
Alice Cooper mai colaborat Jon Bon Jovi, Kip Winger, Ritchie
Nåscut Vincent Damon Furnier, la 4 februarie Sambora çi aproape toÆi membrii Aerosmith.
1948, în Detroit, Michigan, SUA çi crescut în Albumul HEY STOOPID din 1991 a fost reali-
Phoenix, Arizona. Aici Vincent, încå elev de zat cu Slash çi Axl de la Guns N’Roses, Joe
liceu, a început så scrie cântece, fiind inspirat de Satriani, Steve Vai, Ozzy Osbourne plus Nikki
visul de a deveni la fel de faimos ca Beatles çi Sixx çi Mick Mars de la Motley Crue, iar cel din
Rolling Stones. La începutul anilor ’60 a înfiinÆat 1994, THE LAST TEMPTATION, cu membrii
grupul Earwigs, care în 1965 çi-a schimbat Soundgarden.
numele în Spiders çi mai apoi în Nazz. În 1968, The Life And Crimes Of Alice Cooper (1999), A
Nazz, care îi avea în componenÆå pe Mike Bruce Fistful Of Alice (1996), Classics (1995), The Last
(lead guitar), Dennis Dunaway (bass), Glen Temptation (1994), Live At The Whiskey A-Go-Go
Buxton (guitar) çi Neal Smith (drums), s-a mutat 1969 (1992), Hey Stoopid (1991), Prince Of
în California çi çi-a schimbat numele în Alice Darkness (1989), Trash (1989), Raise Your Fist &
Cooper, datoritå lui Furnier (acesta credea cå Yell (1987), Constrictor (1986), From The Inside
este reîncarnarea unei vråjitoare cu acest nume, (1978), The Alice Cooper Show (1977), Lace And
care tråise în secolul al XVII-lea). Numele Alice Whiskey (1977), Goes To Hell (1976), Welcome
Cooper a fost adoptat çi de însuçi Furnier, care a To My Nightmare (1975), Greatest Hits (1974),
conceput o îmbråcåminte androginå çi scandaloaså Muscle Of Love (1974), Billion Dollar Babies
pentru a atrage atenÆia. (1973), School’s Out (1972), Killer (1971), Love
În 1969 Alice Cooper a semnat un contract cu It To Death (1971), Easy Action (1970), Pretties
casa de discuri a lui Frank Zappa, Straight Records, For You (1969), A Man Called Alice
unde a înregistrat douå albume: PRETTIES FOR
YOU çi EASY ACTION. Alice In Chains
Un an mai târziu trupa s-a mutat în Detroit çi a Grup din Seattle, SUA, înfiinÆat în 1987, în
semnat cu Warner Brothers Records. În 1971 urmåtoarea componenÆå: Layne Stanley (guitars),
Eighteen a fost primul single care a intrat in Jerry Cantrell (guitars, vocals), Mike Starr (bass)
topurile americane, iar în anul urmåtor single-ul çi Sean Kinney (drums). Primul lor LP se nu-
Billion Dollar Babies a devenit number one. În meçte FACELIFT çi a apårut în 1990, fiind urmat
contrast cu imaginea de concert (amplasa ghilo- în 1992 de EP-ul SAP çi de albumul DIRT, care
tine çi scaune electrice pe scenå sau apårea cu s-a vândut în 2 milioane de exemplare, asigurân-
çerpi vii ca parte a garderobei sale), în afara scenei, du-le un succes garantat çi participarea la tur-
Cooper devine o celebritate a Hollywood-ului, neul Lollapaloza din 1993. Mike Starr a påråsit
jucând golf çi apårând în talk show-uri TV. grupul în acelaçi an, fiind înlocuit de Mike Inez
În 1974, Alice Cooper i-a concediat pe toÆi (ex-Ozzy Osbourne). La începutul lui ’94 au în-
membrii trupei çi i-a angajat pe Dick Wagner registrat al doilea EP, JAR OF FLIES, primul EP
(guitar), Steve Hunter (guitar), Parkash John care a debutat ca number one în topul Billboard.
(bass), Joseph Chrowski (keyboards) çi Penti Nothing Safe – The Best Of The Box (1999),
Glan (drums). Unplugged (1996), Alice In Chains (1995), Jar Of
La sfârçitul anilor ’70 a apårut în filmele Flies (EP,1994), Dirt (1992), Sap (EP, 1992),
Sextette çi Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Facelift (1990)
În 1978 Cooper s-a internat într-un spital din
Allman Brothers Band
New York pentru a se trata de alcoolism. Ex-
perienÆa tråitå acolo este redatå în piesa From Duanne Allman (n. Nashville, la 20 noiembrie
The Inside, scriså în colaborare cu Bernie Taupin, 1946, guitar - d. 29 octombrie 1971) a fost
textierul lui Elton John. Alice Cooper continuå crescut în Daytona Beach, Florida. În anii ’60 s-a
turneele, iar între 1979 çi 1982 îl are în com- mutat în Los Angeles, unde a înfiinÆat grupul
ponenÆå çi pe Mike Pinera (ex-Iron Butterfly). Hour Glass împreunå cu fratele lui, Gregg (n. 8
În 1986, dupå o absenÆå de patru ani, sem- decembrie 1947; guitar, vocals, keyboards),
neazå cu MCA Records, dar nici un album rezul- Paul Hornsby (keyboards, guitar, vocals), Jesse
Allman Brothers Band 16

Willard Carr (bass) çi John Sandlin (drums, Dicky Betts (vocals, lead guitar), Butch Trucks
guitar). Piesele pentru albumul de debut au fost (drums), John Neal (keyboards), Warren Haynes
înregistrate în studioul lor din L.A. çi în cel al lui (guitar), Allan Woody (bass) çi Mark Quinones
Rick Hall, Muscle Shoals, unde Duanne a lucrat (percussion).
ca session musician în 1967. Casa de discuri Albumul lor din 1994, WHERE IT ALL BEGINS,
Liberty i-a respins înså çi, ca urmare, trupa s-a a fost înregistrat practic live în studio cu produ-
desfiinÆat. cåtorul Tom Dowd.
Duanne Allman a lucrat cu Percy Sledge, Mycology: An Anthology (1998), 2nd Set (1995),
Aretha Franklin, Boz Scaggs çi alÆii çi a scris un Hell & High Water: The Best Of The Arista Years
material pentru un LP solo, pânå la urmå nereali- (1994), Where It All Begins (1994), An Evening
zat. A semnat apoi un contract cu Capricorn With The Allman Brothers Band – First Set (1992),
Records a lui Phil Walden, care l-a ajutat pe The Fillmore Concerts (1992), A Decade Of Hits
Duanne så reînfiinÆeze Allman Brothers Band. 1969-1979 (1991), Shades Of Two Worlds (1991),
În 1969 trupa a debutat cu albumul care îi Seven Turns (1990), Dreams (1989), Best Of
poartå numele, iar un an mai târziu single-ul (1981), Enlightened Rogues (1979), Wipe The
Midnight Rider de pe IDLEWILD SOUTH a devenit Windows, Check The Oil, Dollar Gas (1976), The
mare hit. Road Go On Forever (1975), Win, Lose Or Draw
În 1971, Duanne a murit, la numai 24 de ani, (1975), Beginnings (1973), Brothers And Sisters
într-un accident de motocicletå, la 29 octombrie (1973), Eat A Peach (1972), The Allman Brothers
1971, chiar dupå înregistrarea albumului AT Band At Fillmore East (1971), Idlewild South
FILLMORE EAST. (1970), Live At Ludlow Garage 1970 (1970), The
EAT A PEACH din 1972 cuprinde trei piese Allman Brothers Band (1969)
scrise cu Duanne, înainte de moartea acestuia.
The Almighty
Trupa a decis så compunå çi så înregistreze restul
pieselor fårå a-l înlocui. LP-ul s-a vândut excelent, Grup scoÆian format în 1988 de chitaristul çi
dar când så-çi savureze bucuria, trupa a avut vocalistul Ricky Warwick (fostul soÆ al Vanessei,
parte de o altå tragedie: Berry Oakley a murit, tot realizatoarea emisiunii Hadbangers Ball, de la
într-un accident de motocicletå, la 11 noiembrie MTV), chitaristul Tantrum, Floyd London (bass)
1972. çi Stump Munroe (drums). Primul lor LP s-a
În 1973 au fost cooptaÆi Chuck Leavill (key- numit iniÆial BLOOD, FIRE & ROSES, dar titlul a
boards) çi Lamar Williams (bass). Dupå WIN, fost schimbat în BLOOD, FIRE & LOVE, pentru a
LOSE OR DRAW din 1975, Betts çi Gregg Allman evita orice asemånare cu Guns N’Roses.
s-au lansat în proiecte solo, astfel cå THE ROAD Adevåratul succes a venit cu cel de-al doilea
GOES ON FOREVER a fost mai degrabå o compi- LP, SOUL DESTRUCTION. Datoritå tensiunilor
laÆie decât un album nou. Cei doi s-au despårÆit din grup, Tantrum a påråsit trupa, fiind înlocuit
când Gregg a depus mårturie împotriva mana- de canadianul Peter Friesen. Dupå participarea
gerului såu, care a primit o sentinÆå de 75 de ani la festivalul Monsters Of Rock din 1992 au urmat
de închisoare pentru trafic de droguri. Betts çi-a albumul POWERTIPPIN’ în 1993, un turneu cu
format propriul grup, Great Southern çi a debu- Iron Maiden prin Europa, la care au cântat în
tat cu un album în 1977 la casa de discuri Arista. deschidere, çi un turneu în Marea Britanie. În
Johnson, Williams çi Leavill, împreunå cu Jimmy 1994 s-au despårÆit de casa de discuri Polydor
Nalls, au înfiinÆat Sea Level, o trupå de jaz rock. semnând un nou contract cu Chrysalis.
Gregg a lansat propriul lui LP, PLAYIN’ UP A Crank And Deceit (1996), Just Add Live (1996),
STORM, în acelaçi an. Crank (1994), Powertrippin' (1993), Soul Destruction
Allman Brothers Band s-a reînfiinÆat în 1979 în- (1991), Blood, Fire & Love (1989)
registrând ENLIGHTENED ROGUES, dupå care
s-a mutat la Arista Records, care în 1980 a editat Marc Almond
REACH FOR THE SKY. Datoritå reapariÆiei pro- Peter Marc Almond s-a nåscut la 9 iulie 1956, în
blemelor interne, Gregg a înfiinÆat apoi Gregg
Southport, Lancashire, Anglia çi a studiat artele
Allman Band iar Betts s-a reangajat în proiecte
frumoase. În 1978, împreunå cu Dave Ballin, a
solo. În 1990, grupul s-a reunit încå o datå,
format duoul Soft Cell, dupå care a înfiinÆat Marc
înregistrând SEVEN TURNS la casa de discuri
And The Mambas, cu Matt Johnson (de la The
Epic, în formula Gregg Allman (vocals, organ),
The) çi Annie Hogan. Împreunå au realizat covers
17 Tori Amos

dupå piesele lui Scott Walker, Lou Reed, Syd a fost un mare hit în Marea Britanie ajungând çi
Barett çi Jacques Brel, cuprinse în albumul în topurile din SUA. Un an mai târziu s-au çi
UNTITLED din 1982, iar în 1983 – TORMENT mutat în Statele Unite. Dupå un turneu cu Everly
AND TOREROS. Brothers, America au realizat cel de-al doilea
Dupå desfiinÆarea trupei, Almond çi-a anunÆat album cu fostul producåtor Beatles, George
retragerea din muzicå, råzgândindu-se înså ime- Martin, album de pe care Ventura Highway a
diat çi formând trupa Marc Almond And The devenit hit Top Ten.
Willing Sinners, cu care a realizat LP-ul VERMIN În 1973 trupa a primit premiul Grammy pentru
IN ERMINE în 1984 çi STORIES OF JOHNNY un cel mai bun grup rock al anului 1972. În acelaçi
an mai târziu. an au înregistrat HOMECOMING, care, ca çi HAT
În aceeaçi perioadå, a susÆinut o serie de „one TRICK n-a avut un succes prea mare; înså çi-au
man shows“ în mai multe teatre londoneze. A impri- luat revança în ’74 cu HOLIDAY, care i-a readus
mat împreunå cu Bronsky Beat single-ul I Feel Love, în fruntea clasamentelor.
alimentând astfel zvonurile ce s-au dovedit Piesa Sister Golden Hair de pe albumul din
nefondate, cum cå ar urma så-l înlocuiascå pe 1975 – HEARTS – a fost cel de-al doilea number
Jimmy Sommerville. one al trupei. HISTORY/AMERICA’S GREATEST
În 1987 a lansat primul lui album solo MOTHER HITS, din acelaçi an, s-a vândut în peste 4
FIST AND HER FIVE DAUGHTERS, urmat în milioane de exemplare, iar pentru HIDEAWAY
acelaçi an de compilaÆia SINGLES 1984-1987. din ’76 au primit discul de aur.
THE STARS WE ARE a apårut un an mai târziu În 1977 Dan Peek a påråsit grupul pentru a
în SUA çi s-a dovedit ceva mai comercial decât compune muzicå creçtinå. America a continuat
precedentele. Albumul cuprinde printre altele o ca duo, înregistrând HARBOR, iar în 1979 –
pieså în duet cu Nico, Your Kisses Burn çi alta în SILENT LETTER. În 1982 au revenit în forÆå cu
duet cu Gene Pitney, Somethings Gotten Hold Of un album produs de Russ Ballard, VIEW FROM
My Heart, care a devenit hit single. THE GROUND, care include hitul Right Before
În 1990 a realizat o colecÆie de cântece ale Your Eyes. Cu acesta, grupul çi-a încheiat seria de
lui Jacques Brel, dupå care a înregistrat albu- succese, deçi au continuat så compunå çi så susÆinå
mul ENCHANTED. Au urmat THE TENEMENT concerte.
SYMPHONIE, iar în 1993 o compilaÆie intitulatå Live (1997), King Biscuit Flower Hour (1996),
TWELVE YEARS OF TEARS. Live In Concert (1995), Hourglass (1994), Ventura
Live In Concert (1998), Treasure Box (1995), Highway & Other Favorites (1992), Encore: More
12 Years Of Tears: Live At The Royal Albert Hall Greatest Hits (1991), America In Concert (1985),
(1993), Tenement Symphony (1991), Enchanted Perspectiva (1984), Alibi (1983), Your Move
(1990), The Stars We Are (1988), Singles 1984- (1983), Silent Letter (1983), View From The
1987(1987), Mother Fist And Her Five Daughters Ground (1982), America Live (1978), Harbor
(1987). (1977), Hideaway (1976), History – America’s
Greatest Hits (1975), Hearts (1975), Holiday
America (1974), America In Concert (1973), Hat Trick
Grup înfiinÆat la sfârçitul anilor ’60 de Dewey (1973), America (1972), Homecoming (1973),
Bunnell (n. 19 ianuarie 1952, Yorkshire, Anglia), America (1972)
Dan Peek (n. 1950, SUA) çi Gerry Beckley (n. 12
Tori Amos
septembrie 1952, SUA). ToÆi trei erau fii de
ofiÆeri ai AviaÆiei americane, ale cåror unitåÆi se Nåscutå Myra Ellen Amos, în North Carolina,
aflau staÆionate în Marea Britanie. Dupå ter- SUA, dintr-un tatå scoÆian çi o mamå indiancå
minarea liceului, în 1970, au format la Londra un cherokee. Tatål ei a fost preot çi de aceea, la
cvartet acustic folk-rock, numit Daze, la care au numai patru ani, Tori cânta în bisericå, atât la
renunÆat înså foarte repede, înfiinÆând America pian cât çi în corul acesteia. Curând a început så
çi semnând un contract de management cu Jeff çi compunå, iar ceva mai târziu a cântat la pian
Dexter (fost DJ underground), care le-a asigurat prin diferite baruri, dupå care s-a mutat în Los
o serie de concerte. Angeles.
Foarte curând au semnat cu Warner Bros. În 1987 a semnat un contract cu casa de
Records, iar în toamna lui 1970 au debutat cu discuri Atlantic, sub egida cåreia a scos albumul
primul lor album, de pe care Horse With No Name Y KANT TORI READ (1988), care nu s-a bucurat
Tori Amos 18

de o criticå prea favorabilå. Cåutând totuçi o The Promise Ring (1997), Angels Embrace
soluÆie pentru talentata artistå, Atlantic a tri- (1995), Change We Must (1994), Deseo (1994),
mis-o în Marea Britanie, unde s-a crezut cå va fi The Power Of Silence (1993), The City Of Angels
mult mai apreciatå. Acolo s-a lansat în 1991 cu (1988), 3 Ships (1985), Animation (1982), Songs
EP-ul ME AND MY GUN, care include povestea Of Seven (1980), Olias Of Sunhillow (1976)
unui viol a cårui victimå fusese chiar Tori. Atât
criticii muzicali cât çi publicul au primit EP-ul cu Laurie Anderson
încântare, iar Tori a început så susÆinå concerte Nåscutå Laura Phillips Anderson, la 5 iunie
în Londra. 1950 în Chicago, Illinois, SUA, Laurie a fost,
În 1992 a realizat albumul LITTLE EARTH- înainte de a se apuca de muzicå, sculptoriÆå.
QUAKES, care a apårut atât în Anglia cât çi – un Single-ul ei de debut, un cântec pop avan-
an mai târziu – în SUA. Au urmat CRUCIFY (un gardist intitulat O Superman, a fost realizat în
EP din 5 piese care include covers ale hiturilor 1981, mai întâi la casa de discuri One Ten, fiind
Smells Like Teen Spirit a grupului Nirvana, Thank preluat apoi de Warner Bros., care l-a inclus çi pe
You, pieså Led Zeppelin çi o versiune proprie a primul ei album, BIG SCIENCE. Artistå fasci-
piesei Angie, compuså de Rolling Stones), UNDER nantå çi provocatoare, Laurie Anderson combinå
THE PINK (vândut în peste un milion de exem- inteligent în creaÆiile sale muzica çi dansul cu
plare) çi BOYS FOR PELE. Tori Amos a fost imaginea çi cuvântul rostit. De altfel ea nu s-a
adesea asemånatå cu Kate Bush çi Joni Mitchell. rezumat numai la muzicå, ci s-a avântat çi în
From the Choirgirl Hotel (1998), Boys For publicisticå çi film (în 1986 realizeazå filmul
Pele (1996), Under The Pink (1994), Crucify Home Of The Brave). În 1984 înregistreazå al-
(EP,1992), Little Earthquakes (1991), Y Kant bumul MISTER HEARTBREAK, cu contribuÆia lui
Tori Read (1988) Peter Gabriel çi William S. Burroughs. La BRIGHT
Jon Anderson RED au contribuit artiçti ca Lou Reed, Adrian
Belew çi fostul chitarist de la Fixx, Jamie-West
Nåscut la 25 octombrie 1944, în Accrington, Oram. Albumul din 1995, THE UGLY ONE WITH
Lancashire, Anglia. Prima trupå în care a cântat a THE JEWELS este o înregistrare live a poveçtilor
fost Warriors, dupå care, în 1967, Jon çi-a înce- din cartea sa STORIES FROM THE NERVE BIBLE.
put cariera solo sub numele de Hans Christian În 1998 artista a semnat un contract cu Nonesuch
Anderson. Prima lui realizare a fost piesa Never Records, care a editat în 1999 SONGS AND
My Love (o versiune a unei piese Association), STORIES FROM MOBY DICK, un album cu texte
dupå care a înfiinÆat Yes, cu basistul Chris Squire. bazate pe romanul lui Herman Melville.
Anderson a înregistrat primul såu album solo, Moby Dick (1999), The Ugly One With The
intitulat OLIAS OF SUNHILLOW, în 1976, pe Jewels And Other Stories (1995), Bright Red
când era încå la Yes. SHORT STORIES a fost o (1994), Strange Angels (1989), Home Of The
colaborare cu Vangelis. Brave (soundtrack, 1986), United States Of America
În 1980 a påråsit Yes, pentru a-çi construi o (1984), Mister Heartbreak (1984), Big Science
carierå solo. I Hear You Now, a ajuns în UK Top (1982)
10 iar I’ll Find My Way Home a påtruns un an mai
târziu pe poziÆia a çasea în topuri. Çi-a conti- The Animals
nuat cariera cu albumele SONG OF SEVEN çi Grup înfiinÆat în Newcastle, Anglia, în 1963, când
ANIMATION çi a mai colaborat la încå douå Eric Burdon (n. 4 mai 1941, Walker, Newcastle,
albume cu Vangelis FRIENDS OF MR. CAIRO çi Tyne & Wear, Anglia; vocals) a fost primit ca
PRIVATE COLLECTION, sub numele de Jon and membru în trupa localå Alan Price Combo, care
Vangelis. çi-a schimbat apoi numele în The Animals, trupå
În 1983 Anderson s-a reîntors la Yes, de unde formatå din: Alan Price, (n. 19 aprilie 1942,
avea så plece înså foarte repede. El a efectuat Fatfield, Co. Durham, Anglia; piano), Hilton
turnee cu ex-membrii trupei, mai întâi sub numele Valentine, (n. 22 mai 1943, North Shields, Tyne
de Affirmative, apoi ca Anderson, Wakeman, & Wear, Anglia; guitar), John Steel (n. 4 fe-
Bruford and Howe. bruarie 1941, Gateshead, Co. Durham, Anglia;
Concentrându-se din nou asupra propriei cari- drums) çi Chas Chandler (n. Bryan James Chandler,
ere, Anderson a realizat IN THE CITY OF ANGELS 18 decembrie 1938, Heaton, Tyne & Wear, Anglia;
în 1988, urmat de numeroase alte albume. Sbas, d. 17 iulie 1996). Valentine a mai cântat cu
19 Annihilator

Gamblers, iar Burdon çi Steel cântau la trombon Collection (1989), The Best Of (1988), The
çi respectiv la trompetå în trupe jaz de colegiu. Animals With Sonny Boy (1988), Rip It To Shreds
Graham Bond i-a recomandat managerului såu (1984), Ark (1983), Eric Burdon & The Animals
Ronan O’Rahilly, dupå ce i-a våzut cântând (1983), Let It Rock (1983), The Original Animals
într-un concert, astfel ajungând staruri la Club (1977), Before We Were So Rudely Interrupted
A-Go-Go din Newcastle. (1976), Greatest Hits Live! (1976), Newcastle 63
La sfârçitul lui 1963 s-au mutat la Londra çi au (1976), House Of The Rising Sun (1970), Greatest
semnat cu producåtorul Mickie Most, debutând Hits (1969), Every One Of Us (1968), The Twain
cu Baby Let Me Take You Home (o versiune a Shall Meet (1968), Love Is (1968), Best Of Eric
piesei lui Eric Von Schmidt Baby Let Me Follow Burdon And The Animals, Vol. II (1967), Eric Is
You Down). A urmat un cântec despre un bordel Here (1967), Winds Of Change (1967), The Most
din New Orleans, pieså care a fost respinså de Of The Animals (1966), Best Of The Animals
Columbia Records pe motiv cå e prea lungå (1966), Don’t Bring Me Down (1966), Animalism
pentru a fi difuzatå la radio. Josh White's House (1966), Animalization (1966), Anthology 1964-
Of The Rising Sun s-a vândut înså în milioane de 1965 (1965), Animal Track (1965), The Animals
exemplare. On Tour (1965), In The Beginning (1965), Get
În urmåtorii doi ani, Animals au mai realizat Yourself A College Girl (1965), British Go Go
încå çapte hituri, cunoscute de ambele pårÆi ale (1965), Animals (1964)
Atlanticului. Albumele lor conÆin versiuni ale Annihilator
unor piese clasice compuse de Chuck Berry, Sam
Cooke, Jimmy Reed çi Ray Charles. În mai 1965, Trupå înfiinÆatå de chitaristul canadian Jeff
Price a plecat din trupå (invocând frica de zbor Waters (n. în Ottawa). Înaintea primului album,
cu avionul) çi a fost înlocuit de Dave Rowberry Annihilator a atras atenÆia cu un demo intitulat
de la Mike Cotton Sound. În 1966 a plecat çi Phantasmagoria. Randy Rampage (vocals, ex-
Steel, înlocuit çi el de Barry Jenkins. În noua D.O.A.) çi Ray Hartmann (drums), împreunå cu
formulå au înregistrat IT’S MY LIFE çi INSIDE Anthony Greenham (guitar) çi Wayne Darley
LOOKING OUT. (bass) au fåcut parte din formula iniÆialå a gru-
În 1967 drogurile çi alcoolismul au dus la pului, care de-a lungul existenÆei sale a suferit
desfiinÆarea trupei. Burdon a påstrat numele çi a mai multe modificåri. Dupå primul LP, ALICE
reapårut ca Eric Burdon And The New Animals în IN HELL, Greenham a fost înlocuit de Dave
compania a diverçi muzicieni, cum ar fi John Scott Davis, iar Rampage de Coburn Pharr. Al
Weider, Vic Briggs, Danny McCulloch, Zoot doilea album, NEVER NEVERLAND, a apårut în
Money çi Andy Summers. Noul grup a realizat 1990, cuprinzând çi o nouå versiune a piesei
LP-urile WINDS OF CHANGE, THE TWAIN SHALL Phantasmagoria. Din påcate, stabilitatea trupei
MEET, EVERYONE OF US çi LOVE IS. Trupa s-a råmâne o problemå: Davis påråseçte frontul
destråmat la sfârçitul lui 1968, când Eric Burdon tocmai la începutul unui turneu european.
a plecat så cânte cu un grup din L.A. numit War, Dupå o lungå pauzå, Annihilator revine cu un
dupå care s-a concentrat asupra carierei solo. nou chitarist, Neil Goldberg çi cu Aaron Randall
În formula iniÆialå s-au reunit de douå ori: în (vocals). Înregistreazå SET THE WORLD ON FIRE
1976, când au realizat LP-ul BEFORE WE WERE în 1993. Urmeazå BAG OF TRACKS, o compilaÆie
SO RUDELY INTERRUPTED, care s-a bucurat de de piese mai vechi remixate, iar ultimul LP produs
o criticå excelentå, dar de o slabå primire în de casa de discuri Roadrunner, KING OF THE
rândul publicului çi în 1983, când formulei ini- KILL, este çi prima realizare la Music For Nation
Æiale i s-a adåugat çi Zoot Money (keyboards). Records.
Astfel au înregistrat ARK, un album care a intrat Din componenÆa actualå a grupului fac parte:
de data aceasta çi în topuri, fiind urmat de un Jeff Waters (lead & rhythm guitars, bass, vocals),
turneu mondial. Oricum, la sfârçitul anului s-au Randy Rampage (vocals), Dave Davis (guitar),
despårÆit din nou. Russell Bergquist (bass) çi Ray Hartmann (drums).
Chas Chandler a murit la 17 iulie 1996, dupå o Criteria For A Black Widow (1999), Remains
lungå perioadå de suferinÆå. (1997), In Command (1996), Refresh The Demon
Best Of Eric Burdon & The Animals (1991), (1996), King Of The Kill (1995), Bag Of Tracks
Trackin’ The Hits (1990), The Complete Animals (1994), Set The World On Fire (1993), Never
(1990), Inside Looking Out (1990), The EP Neverland (1990), Alice In Hell (1989)
Adam And The Ants 20

Adam And The Ants Anthrax


Grup înfiinÆat în 1977, de Adam Ant (n. Grup înfiinÆat în 1981 în componenÆa: Scott
Stuart Leslie Goddard, 3 noiembrie 1954, Londra, Ian (guitar), Danny Lilker (guitar), Dave Weiss
vocals, guitar), Lester Square (guitar), Andy (drums), John Connelly (vocals) çi Kenny (bass).
Warren (bass) çi Paul Flanagan (drums). Mark Primele lor piese au fost Howling Furies çi Across
Gaumont l-a înlocuit la scurtå vreme pe Lester The River, care au apårut pe albumul FISTFUL
Square, iar managerul lor, Jordan, a mai cântat OF METAL, iar primul lor concert a avut loc în
la voce, ocazional, între 1977 çi 1979. Au subsolul unei biserici din Flushing, Queens.
debutat cu albumul DIRK WEARS WHITE Kenny a fost apoi înlocuit de Paul Kahn, iar Neil
SOCKS în 1979, pe care Adam Ant l-a remixat Turbin a devenit noul solist vocal. Gregg D'Angelo
mai apoi în 1983. a trecut în locul lui Dave Weiss la tobe, apoi Paul
La sfârçitul anilor ’70, Malcolm McLaren, ma- Kahn a plecat çi el, fiind înlocuit de Greg Walls la
nagerul grupului Sex Pistols, a devenit consul- chitarå, iar Danny Lilker a devenit basist. În
tantul de imagine al trupei çi astfel aceasta çi-a 1983, Anthrax a înregistrat un demo cu producå-
schimbat stilul çi apariÆiile scenice; în 1980, torul Ross the Boss, de la grupul Manowar.
liderul Adam Ant, la sugestia lui McLaren, a fost Curând, Greg D'Angelo a fost înlocuit de Charlie
Benante. Caseta demo i-a atras atenÆia lui Jon
abandonat de ceilalÆi membri, care au înfiinÆat
Zazula (Aka Johnny Z), proprietarul Megaforce
Bow Wow Wow.
Records, care a semnat cu ei un contract de
Într-o cu totul altå componenÆå, cu Marco
înregistrare. La puÆin timp a apårut single-ul
Pirroni (guitar), Kevin Mooney (bass): Terry Lee
Soldiers Of Metal, cu Charlie Benante la tobe, iar
Miall çi Merrick (Chris Hughes) (drums), Ant a
chitaristul Danny Spitz (ex-Overkill) a completat
plecat din nou la drum çi a înregistrat trei hituri
formula grupului imediat dupå realizarea acestui
în 1980, care au apårut pe albumul KINGS OF single. Au urmat turnee alåturi de Metallica çi
THE WILD FRONTIER. În 1981 Adam And The Raven, apoi albumul de debut FISTFUL OF
Ants au realizat o serie de clipuri video pentru METAL. Din cauza neînÆelegerilor cu Neil Turbin,
piesele Stand And Deliver çi Prince Charming, Danny Lilker a påråsit trupa çi a fost înlocuit cu
ambele devenite hituri number one în Marea nepotul lui Charlie, Frank Bello. La scurtå vreme
Britanie. În 1982 Adam a dizolvat grupul dedi- (în august 1984), Neil a fost concediat, iar locul lui
cându-se unei cariere solo sub numele de Adam a fost luat de Matt Fallon, înså numai pentru o lunå
Ant çi s-a relansat cu albumul FRIEND OR FOE çi jumåtate, dupå care a venit Joey Belladonna
de pe care Goody Two Shoes a devenit number (n. Joseph Bellardini), care a apårut pe urmå-
one. Urmeazå STRIP în 1983, dupå care audi- torul LP, intitulat SPREADING THE DISEASE.
enÆa lui Adam Ant începe så scadå, iar cariera Înregistrårile la AMONG THE LIVING au început
pieselor lui în topuri devine practic inexistentå. în toamna anului 1986, iar LP-ul a apårut în
Mai apare într-un concert Live Aid în 1985, cu primåvara anului urmåtor. ConÆine titluri ca N.F.L.
Vive Le Rock, de pe albumul cu acelaçi nume, (Efilnikufesin), Skeleton In The Closet, pieså inspi-
produs de Tony Visconti, înså piesa nu s-a do- ratå de nuvela lui Stephen King, „Apt Pupil“, din
vedit un mare succes, ajungând abia pe locul 50 cartea Different Seasons. A urmat realizarea
în topuri. Ant se reîntoarce la actorie çi încearcå EP-ului I’M THE MAN, care include printre altele
så mai revinå o datå în 1990 cu Room At The çi un cover al piesei Sabbath Bloody Sabbath, iar
Top, de pe MANNERS & PHYSIQUE, dar fårå apoi o serie de concerte în SUA çi Europa. De pe
rezultat. STATE OF EUPHORIA, primul extras pe single a
Cu toate acestea, în 1995 înregistreazå al- fost Antisocial, pieså compuså de trupa francezå
bumul WONDERFUL, care deçi ajunge cunos- Trust. LP-ul, ca çi EP-ul a devenit disc de aur în
cut çi în SUA, nu reuçeçte så-l relanseze. scurt timp çi cuprinde piese ca Now It's Dark,
Wonderful (1995), B-Side Babies (1994), Antics inspiratå de filmul lui David Lynch, „Blue Velvet“
In The Forbidden Zone (1990), Manners And çi Misery Loves Company, care este un råspuns la
Physique (1990), Vive Le Rock (1985), Dirk Wears romanul lui Stephen King, „Misery“. Un nou EP,
White Socks (1983), Strip (1983), Friend Or Foe PENIKUFESIN, a fost lansat în 1989, iar un nou
(1982), Prince Charming (1981), Kings Of The album, PERSISTENCE OF TIME, în august 1990.
Wild Frontier (1980), Dirk Wears White Socks În anul urmåtor a apårut EP-ul ATTACK OF THE
(1979)
21 Art Of Noise

KILLER B’S, urmat de single-ul realizat împreunå


cu membrii trupei Public Enemy çi intitulat Bring Argent
the Noise, cu titlul original Don’t Believe the Hype. Dupå destråmarea grupului Zombies, Rod Argent
Anthrax a semnat apoi cu Elektra Records, înså (n. 14 iunie 1945, St. Albans, Hertfordshire,
între timp Joey a fost înlocuit cu John Bush, de la Anglia) a înfiinÆat repede o nouå trupå cu Russ
Armored Saint, iar noul lor album, SOUND OF Ballard (n. 31 octombrie 1947, Waltham Cross,
WHITE NOISE, a apårut în aprilie 1993. Hertfordshire, Anglia; guitar, vocals), Bob Henrit
Au urmat mai multe extrase pe single çi EP-uri, (n. 2 mai 1944, Broxbourne, Hertfordshire, Anglia;
unul dintre ele conÆinând un cover dupå piesa drums) çi Jim Rodford (n. 7 iulie 1941, St. Albans,
Kiss Love Her All I Can, cu Paul Stanley çi Gene Hertfordshire, Anglia; bass).
Simmons ca invitaÆi. Au debutat cu ARGENT, de pe care Liar
Între 1993-1994 Anthrax au apårut pe mai (compuså de Ballard) a devenit hit Top 10 în
multe soundtracks-uri çi albume tribut cum ar fi SUA çi pieså de rezistenÆå în concerte. Albumul
KISS MY ASS. Primul lor album live, LIVE THE ALL TOGETHER NOW conÆine Hold Your Head
ISLAND YEARS, a fost lansat în 1994, an în care Up, un hit Top 5, atât în Statele Unite, cât çi în
a fost concediat çi Danny, care îçi pierduse in- Europa. Un alt album, IN DEEP, a dat un alt hit
teresul pentru trupå. La urmåtorul LP, STOMP, memorabil, God Gave Rock ‘N’ Roll To You (pe
442, au fost folosiÆi o serie de invitaÆi cum ar fi care Kiss l-au preluat pe albumul lor din 1992).
Dimebag Darrel de la Pantera, Mike Tempesta çi Ballard a påråsit grupul în 1974 (dupå albumul
alÆii. Albumul a apårut în 1995, iar în turneul NEXUS), pentru o carierå solo, locul lui fiind luat de
care a urmat a fost cooptat Paul Crook (la chitarå). John Verity (n. 3 iulie 1949, Bradford, Yorkshire,
Deoarece nu s-a ocupat îndeajuns de promo- Anglia; guitar, bass, vocals) çi John Grimaldi (n.
varea albumului, membrii grupului au decis så 25 mai 1955, St. Albans, Hertfordshire, Anglia;
påråseascå Elektra Records, dupå care Anthrax a cello, mandolin, violin), dar trupa nu a mai
înfiinÆat propria caså de discuri, Skism Records, cunoscut succesul de altådatå. Prin urmare, în
la care au editat un nou album, VOLUME 8, 1976, membrii såi au hotårât så o desfiinÆeze.
apårut în 1998. Bob çi Jim au plecat la Kinks, iar Rod Argent s-a
Volume 8: The Threat Is Real (1998), Stomp implicat în munca de producåtor de studio çi
442 (1995), Live: The Island Years (1994), Sound session player. A lucrat, printre alÆii, cu Barbara
Of White Noise (1993), Attack Of The Killer B’s Thompson çi Tanita Tikaram. Russ a devenit un
(EP,1991), Persistence Of Time (1990), State Of compozitor de succes (vezi Since You've Been
Euphoria (1988), Among The Living (1987), I’m Gone – Rainbow, Winning – Santana etc.).
The Man (EP,1987), Spreading The Disease (1985), În ultimii ani grupul s-a mai reunit de câteva
Armed And Dangerous (EP,1985), Fistful Of Metal ori, susÆinând concerte de caritate. Rod çi Russ
(1984) au început din nou så compunå împreunå în
1997. În 1998 a apårut albumul lui Rod Argent,
Tasmin Archer intitulat CLASSICALLY SPEAKING.
Nåscutå în 1964, Bradford, Yorkshire, Anglia, Counterpoints (1975), Circus (1975), Encore
Tasmin nu este numai cântåreaÆå, ci çi compo- (1974), Nexus (1974), In Deep (1973), All Together
zitoare. A debutat cu piesa Sleepin' Satellite (un Now (1971), Ring Of Hands (1970), Argent (1969)
cântec compus cu patru ani în urmå) în 1993.
Înainte de asta, Tasmin a lucrat ca grefier la Art Of Noise
magistraturå, iar când s-a angajat la studiourile Trupå britanicå înfiinÆatå în 1983 cu Anne
Bradford fåcea, pe lângå ceai çi curåÆatul toa- Dudley (keyboards), J.J. Jeczalek (keyboards) çi
letelor, çi backing vocals. Aici i-a întâlnit pe viitorii Gary Langan (various instruments). În 1983 au
ei parteneri: John Hughes (guitar) çi John Beck realizat, la casa de discuri ZZT a lui Trevor Horn,
(keyboards). Timp de 5 ani au lucrat împreunå EP-ul INTO THE BATTLE WITH ART OF NOISE,
(mai întâi sub numele de Archers), dupå care iar în anul urmåtor LP-ul (WHO’S AFRAID OF)
s-au lansat cu Sleepin’ Satellite, urmat de In ART OF NOISE, de pe care single-ul Close (To The
Your Care çi albumele GREAT EXPECTATIONS Edit) a ajuns foarte repede în Top 10 în Marea
çi SHIPBUILDING. Britanie. Urmeazå despårÆirea de Trevor çi ZZT çi
Bloom (1996), Shipbuilding (1994), Great realizarea unui nou album la China Records – IN
Expectations (1993) VISIBLE SILENCE în 1986. Acesta include hitul
Art Of Noise 22

Peter Gunn cu Duane Eddy la chitarå. În acelaçi înfiinÆat GTR, cu Steve Hackett (ex-Genesis), Phil
an scot RE-WORKS OF ART OF NOISE, compus Spalding (bass) çi Max Bacon. John Wetton a
din piese live çi remixate. înregistrat un album cu Phil Manzanera, iar
În 1987, cu IN NO SENSE? NONSENSE! Mandy Mayers avea så înfiinÆeze în 1990 grupul
grupul experimenteazå cu orchestre, coruri çi Kkatmandu. În 1987, Wetton a realizat Gypsy
diverse trupe rock. Urmeazå un Best Of, pe care Soul, sub numele de Asia, pentru soundtrackul
apare Tom Jones, cu o variantå a piesei Kiss a lui filmului Over The Top, cu Sylvester Stallone,
Prince. BELOW THE WASTE apare un an mai dupå care a colaborat la Phenomena II: Dream
târziu, urmat de THE AMBIENT COLLECTION, o Runner. Tot în 1987 a apårut çi albumul lui Geoff
colecÆie de remixuri. Downes, THE NEW DANCE ORCHESTRA.
La sfârçitul anului 1991 grupul se desfiinÆeazå, Wetton & Downes, alåturi de Gorham çi
datoritå plecårii lui Dudley. Sturgis, au început apoi så lucreze pentru o
The Seduction of Claude Debussy (1999), Daft posibilå reunire a grupului Asia, care n-a mai
(1998), The Best Of The Art Of Noise (1994), The avut înså loc.
Fon Mixes (1991), The Ambient Collection (1990), La sfârçitul lui 1987 çi începutul lui 1988
Below The Waste (1989), The Best Of The Art Of Downes a colaborat la proiectul RAIN cu John
Noise (1988), In No Sense? Nonsense! (1987), Payne çi Max Bacon (ex-GTR), dupå care acesta
Re-Works Of Art Of Noise (1986), In Visible Silence din urmå a plecat. Payne çi Downes au continuat
(1986), Who’s Afraid Of The Art Of Noise? (1984), så lucreze împreunå, multe din materialele
Into The Battle With the Art Of Noise (EP, 1983) compuse atunci având så aparå pe albumele
ARCHIVA 1 çi ARCHIVA 2 din 1996.
Asia În 1990 Asia s-a reînfiinÆat, cu Pat Thrall în locul
Grup înfiinÆat în ianuarie 1981 de Steve Howe lui Wetton, çi a înregistrat THEN AND NOW.
(guitar, ex-Yes) çi John Wetton (ex-King Crimson), Dupå numeroase turnee, s-au despårÆit din nou.
împreunå cu Geoff Downes (keyboards, ex- În 1991, Downes a încercat så reclådeascå
Buggles, King Crimson, Uriah Heep) çi Carl grupul cu John Payne (bass, vocals), Carl Palmer,
Palmer (ex-Emerson, Lake & Palmer). Primul lor Steve Howe, Al Pitrelli çi Michael Sturgis. În
album a apårut în 1982 çi a fost urmat de un 1992 au înregistrat albumul AQUA. A urmat în
turneu modest. Piesa Heat Of The Moment a 1994 ARIA plus participåri la diverse festivaluri
intrat înså pe primele poziÆii în topuri çi 9 mili- cu Michael Sturgis (drums) çi Al Pitrelli (ex-Alice
oane de copii ale LP-ului lor s-au vândut în Cooper, Danger Danger), înlocuit apoi de Aziz
întreaga lume. În timpul unui turneu mondial, Ibrihim (ex-Simply Red). Asia a mai colaborat cu
trupa a înregistrat clipuri video pentru piesele Vinny Burns (ex-Dare) çi Trevor Thornton (Walk
Heat Of The Moment, Only Time Will Tell çi Soul On Fire).
Survivor. La întoarcerea din turneu, pentru a În 1995 Downes & Payne çi-au fåcut propriul lor
scåpa de impozitele foarte mari, grupul s-a mutat studio în Londra çi au început înregistrårile la
la Morin Heights, în Canada çi au început så urmåtorul album, ARENA, cu John Payne, Michael
lucreze la cel de-al doilea album, ALPHA, dupå Sturgis (drums), Aziz Ibrihim (guitar), Elliot
apariÆia cåruia au plecat din nou în turnee. În Randall (guitar), Luis Jardim (percussion) çi
decembrie 1983, John Wetton a fost înlocuit cu Tomoyasu Hotei (guitar), album care a fost lansat
Greg Lake (ex-ELP), care a apårut alåturi de Asia în 1996. În acelaçi an au apårut çi ARCHIVA 1 çi 2,
în show-ul ASIA IN ASIA realizat pentru MTV. El care conÆin piese ale lui Downes çi Payne, de pe
a påråsit înså trupa în anul urmåtor, când atât albumele AQUA, ARIA çi ARENA.
membrii grupului, cât çi casa de discuri Geffen În 1997 au apårut 3 albume: LIVE IN
au realizat cå vocea lui Wetton era mult mai NOTTINGHAM – 1990, LIVE IN OSAKA – 1992,
potrivitå çi l-au rechemat. LIVE IN PHILADELPHIA –1992 çi LIVE IN KÖLN –
Steve Howe a påråsit trupa din cauza neîn- 1994.
Æelegerilor cu Wetton, în timp ce compuneau A mai apårut çi ANTHOLOGY: THE BEST OF
piese pentru cel de-al treilea LP, fiind înlocuit cu ASIA, editat în Japonia, care cuprinde piese mai
Mandy Meyer (ex-Krokus, guitar). vechi, remixate, çi douå piese noi: Different Worlds
În 1985 a apårut ASTRA, dupå care trupa s-a çi The Hunter.
destråmat. Geoff Downes a început så înregis- În 1998 au început munca pentru un nou
treze pentru un album solo, iar Steve Howe a album, alåturi de Ian Crichton (guitar, ex-Saga).
23 Atomic Rooster

Anthology (1997), Live In Köln (1997), Live In çi Warrior Child au devenit în anii ’70 extrem de
Philadelphia (1997), Live In Osaka (1997), Live populare în cluburile de dans din Marea Britanie.
In Nottingham (1997), Archiva 2 (1996), Archiva În 1976 au acompaniat artiçti jamaicani precum
1 (1996), Arena (1996), Aria (1994), Aqua Dennis Brown, Black Uhuru çi Bob Marley.
(1992), Live In Moscow (1991), Then And Now Primul lor album, purtând numele trupei, a
(1990), Aurora (EP,1986), Astra (1985), Alpha fost un mare succes în Marea Britanie çi a fost
(1983), Asia (1982) urmat de HULET. Între cele douå realizåri,
Courtney Hemmings a fost înlocuit de Tony
Rick Astley „Gad“ Robinson. Li s-a mai alåturat de asemenea
Nåscut în Warrington, Cheshire, Anglia, la 6 çi producåtorul çi managerul Michael „Reuben“
februarie 1966, Rick a cântat la începutul cari- Campbell. Trupa a concertat adesea alåturi de
erei sale la tobe, într-o trupå localå, Give Way. În Police çi Elvis Costello. În 1980 au jucat çi în
1964 a devenit solistul grupului soul FBI. A fost filmul Babylon, al cårui soundtrack l-au çi
descoperit de producåtorul Pete Waterman în compus.
1985, în al cårui studio (PWL) a lucrat. La începutul anilor ’80 au semnat cu CBS, la
În 1987 l-a acompaniat pe O’chi Brown, la care au înregistrat NEW CHAPTER (1982), care
piesa Learning To Live Without Your Love çi a n-a avut un prea mare succes, atât din cauza
fåcut parte din grupul Rick & Lisa înregistrând politicii de marketing cât çi a scåderii audienÆei
piesa When You Gonna. A mai colaborat çi la pentru muzica reggae în Anglia. În anul urmåtor
hitul number one Let It Be al lui Ferry Aid, dupå au relansat acelaçi album la casa de discuri
care a debutat cu piesa Never Gonna Give You Up, independentå Dub For Mango, reuçind de data
care a devenit cel mai de succes single al anului aceasta så aibå vânzåri mult mai bune.
1987. Albumul lui de debut, WHENEVER YOU Aswad au devenit apoi un trio çi s-au reîntors
NEED SOMEBODY a intrat de asemenea în la vechea caså de discuri Simba, unde înregis-
topurile din Marea Britanie çi s-a vândut în peste traserå Bubblin çi Kool Noh. Au început så cânte
un milion de exemplare. A urmat un turneu covers ale unor piese pop, dar s-au reîntors la
mondial, dupå care, în 1988, Astley a ajuns pe propriul lor stil înregistrând hitul Don’t Turn
primul loc în topurile americane cu Together Around (pe care l-au preluat mai târziu Ace Of
Forever çi Never Gonna Give You Up. Sub pro- Base), în 1988. În anul urmåtor au concertat
tecÆia grupului de compozitori Stock, Aitken çi alåturi de Cliff Richard pe Wembley Stadium. În
Waterman, Astley a avut 7 single-uri number one 1991 au efectuat primul lor turneu în SUA,
în Marea Britanie çi patru în US Top 10. Såtul så urmat de un cover dupå piesa Eagles, Best Of My
audå înså tot timpul cå este påpuça compo- Love. În 1994 au realizat RISE AND SHINE,
zitorilor çi producåtorilor såi, Astley a påråsit produs chiar de ei. În 1995, Aswad era compus
echipa, dar dupå o lungå pauzå a revenit, în din Forde, Drummie Zeb çi Tony Gad.
1991, cu albumul FREE, care include apariÆii ale Roots Revival (1999), Dub: The Next Frontier
lui Elton John çi Mark King (de la Level 42). (1995), Rise & Shine Again! (1995), Rise And
Single-ul Cry For Help a ajuns în Top 10, atât în Shine (1994), Too Wicked (1990), New Chapter
SUA, cât çi în Marea Britanie. Of Dub (1989), Crucial Tracks – Best Of Aswad
Body & Soul (1993), Free (1991), Hold Me In (1989), Live And Direct (1989), Distant Thunder
Your Arms (1989), Whenever You Need Somebody (1988), Aswad (1988), A New Chapter Of Dub
(1987) (1982), Hulet (1979), Aswad (1976)

Aswad Atomic Rooster


Trio reggae înfiinÆat în 1975 în Marea Britanie. Grup format în 1969 în Marea Britanie în com-
La origine au fost un cvintet format din George ponenÆa: Vincent Crane (organ), Nick Graham
„Ras Levi“ Oban (bass), Angus „Drummie Zeb“ (bass) çi Carl Palmer (drums). Dupå numai un
Gaye (drums), Brinsley „Dan“ Forde (vocals), album, Graham a plecat la Skin Alley iar Palmer
Courtney Hemmings (keyboards) çi Donald a fondat Emerson, Lake and Palmer. Crane i-a
„Benjamin“ Griffiths (guitar). Aswad (ceea ce cooptat atunci pe John Cann (guitar, vocals) çi
înseamnå „negru“ în limba arabå) au cântat la Paul Hammond (drums). În 1971 au realizat
început un fel de reggae amestecat cu jaz, funk çi douå hit single-uri, Tomorrow Night çi The Devil’s
soul. Single-urile lor, Back To Africa, Three Babylon Answer. Dupå cel de-al treilea LP, membrii trupei
Atomic Rooster 24

s-au despårÆit din nou. Cann çi Hammond s-au (Pink Floyd), Bernie Torme (Gillan) çi John
dus la Bullet, iar apoi a plecat çi Hardstuff. Mazarolli la chitarå, în locul lui Cann.
French a înfiinÆat Leafhound. Crane s-a încåpå- În 1983, Crane a colaborat cu Dexy’s Midnight
Æânat så påstreze totuçi grupul çi i-a adus pe Runners çi a apårut pe albumul lor DON’T
Steve Bolton (guitars), Bill Smith (bass), Rick STAND ME DOWN. Din påcate, înså, din cauza
Parnell (drums) çi Chris Farlowe (vocals). Din depresiei de care suferea de mai multå vreme,
påcate nici aceastå formulå n-a rezistat, iar în Crane s-a sinucis în anul 1989.
1974 Crane a luat hotårârea så dizolve trupa, Best And The Rest Of Atomic Rooster (1994),
dupå care a colaborat cu fostul såu coleg Arthur Headlines News (1983), Atomic Rooster (1980),
Brown, dar n-a rezistat så nu refacå, în 1979, Home To Roots (1977), Assortment (1974), Nice ‘N’
Atomic Rooster. Dupå douå albume nereuçite cu Greasy (1973), Atomic Rooster IV (1973), Made
Preston Hayman (drums) çi Hammond, Crane In England (1972), In Hearing Of (1971),
s-a hotårât în sfârçit så renunÆe. Ultimul album Atomic Rooster (1970), Death Walks Behind You
de studio i-a avut ca oaspeÆi pe Dave Gilmour (1970)

B
Dupå o pauzå de trei ani, în 1989 au realizat hit
The B-52s single-ul Love Shack de pe albumul COSMIC
Grup înfiinÆat în octombrie 1976 în Athens, THING, produs de Don Was çi Nile Rodgers (cu
Georgia, SUA de Kate Pierson (n. 27 aprilie Kate Strickland la chitarå). LP-ul s-a vândut în
1948, Weehawken, New Jersey, SUA, organ, patru milioane de exemplare çi a fost urmat de un
vocals), Cindy Wilson (n. 28 februarie 1957, turneu mondial care a durat 18 luni. În 1992 s-au
Athens, Georgia, SUA; guitar, vocals), fratele lui despårÆit de Cindy Wilson çi au înregistrat GOOD
Cindy, Ricky (n. 19 martie 1953, Athens, Georgia, STUFF, de pe care s-au remarcat Is That You
SUA; guitar), Fred Schneider (n. 1 iulie 1951, Mo-Dean çi piesa titlu. A urmat un cover dupå tema
Newark, Georgia, SUA; keyboards, vocals) çi principalå a filmului de desene animate Flinstones,
Keith Strickland (n. 26 octombrie 1953, Athens, intitulat Meet The Flinstones. Acesta a fost ultimul
Georgia, SUA; drums). hit al grupului. Alåturi de Cindy ei au mai înre-
În 1979, dupå o serie de concerte prin clu- gistrat apoi douå piese noi care au apårut pe
burile din New York, au semnat un contract cu compilaÆia TIME CAPSULE: Debbie, dedicatå pri-
Island Records la care au înregistrat albumul etenei lor Debbie Harry çi Hallucinating Pluto.
care le poartå numele, album ce a devenit rapid Good Stuff (1992), Party Mix/Mesopotamia
un best seller. A urmat un turneu în Statele (1991), Best Of B-52’s: Dance This Mess Around
Unite, iar în 1980, single-ul Rock Lobster a (1990), Cosmic Thing (1989), Bouncing Off The
devenit mare hit în SUA. În acelaçi an John Satellites (1986), Whammy! (1983), Mesopotamia
Lennon a declarat cå B-52 este trupa lui favo- (1982), Party Mix! (minialbum,1981), Wild
ritå. Planet (1980), The B-52s (1979)
Cel de-al doilea lor album, WILD PLANET,
Bachman-Turner Overdrive
apårut în 1980, a generat hiturile Private Idaho,
Party Out Of Bounds çi Strobelight. Au urmat Trupå înfiinÆatå în Vancouver, Canada în
MESOPOTAMIA (1982) çi WHAMMY (1983). 1972, de Randy Bachman (n. 27 septembrie
Doi ani mai târziu, Rick Wilson s-a îmbolnåvit de 1943, Winnipeg, Manitoba, Canada; guitar, lead
SIDA (deçi la început s-a declarat cå ar fi cancer, vocals), care a påråsit Guess Who în 1970, înre-
pentru a-i proteja familia) çi a murit. Albumul gistrând un album solo AXE. A înfiinÆat apoi
BOUNCING OFF THE SATELLITES, lansat în 1986, Brave Belt cu fratele lui, Robbie Bachman (n. 18
i-a fost dedicat. februarie 1943, Winnipeg, Manitoba, Canada;
25 Baby Animals

drums), C.F. ‘Fred’ Turner (n. 16 octombrie 1943, În 1992 Leon a påråsit trupa fiind înlocuitå de
Winnipeg, Manitoba, Canada; bass, vocals) çi Maureen Herman (n. Chicago, Illinois, SUA).
Chad Allan (de la Chad Allan And The Expressions, Albumul FONTANELLE (produs de Lee Ranaldo de
devenit mai apoi Guess Who). Brave Belt a la Sonic Youth) s-a bucurat de o preså excelentå,
realizat la Reprise Records, în 1971 çi 1972, fiind urmat de un turneu cu Faith No More çi un
douå albume fårå succes, dupå care Allan a fost contract cu managerul Debbie Gordon. În 1993 a
înlocuit de un alt frate Bachman, Tim. urmat o pauzå de scurtå duratå. Lori Barbero a
În 1972, trupa çi-a schimbat numele în Bachman creat propria-i caså de discuri – Spanish – Fly iar
Turner Overdrive çi a semnat cu Mercury Records, Kat a lucrat împreunå cu soÆul ei Stuart Grey la
un an mai târziu. Primul lor LP, purtând numele proiectele Crunt çi KatSu. Ulterior, au înregistrat
trupei, a avut un impact minor, dupå care Tim EP-ul PAINKILLERS çi au plecat în turneul
Bachman a fost înlocuit de Blair Thornton (n. 23 Lollapaloza. Au urmat albumele DYSTOPIA çi, în
iulie, 1950). Dupå mai multe turnee în SUA au 1995, NEMESISTERS, care cuprinde covers ale
lansat un al doilea album BACHMAN-TURNER pieselor We Are Family a lui Sister Sledge çi All By
OVERDRIVE II, care a spart gheaÆa, ajungând pe Myself a lui Eric Carmen. Herman a fost înlocuitå
poziÆia a patra în topurile din SUA. Cel de-al de Danna Cochran la sfârçitul anului 1996.
treilea album, NOT FRAGILE, din 1974, a ajuns Babes In Toyland au mai apårut çi pe LP-ul
number one pe ambele pårÆi ale Atlanticului, în THE PEEL SESSIONS.
SUA în topul albumelor, iar în Marea Britanie la Nemesisters (1995), Dystopia (1994), Painkillers
categoria single-uri, cu piesa You Ain’t Seen (EP, 1993), Fontanelle (1992), To Mother (EP,
Nothing Yet. 1991), Spanking Machine (1989)
FOUR WHEEL DRIVE, din 1975 a fost ultima
realizare care a ajuns în Top 10. Baby Animals
Randy Bachman a plecat în 1977 çi a înfiinÆat Cvartet australian format în 1990 de Suzi De
Ironhorse, înregistrând înså çi albume solo. A Marchi (vocals) çi Dave Leslie (guitars). Împreunå
fost înlocuit de Jim Clench, care a apårut pe cu Eddie Parise (bass) çi Frank Delenza (care a
LP-ul FREEWAYS. Perioada care a urmat s-a sugerat çi numele trupei; drums), au semnat cu
dovedit înså nefastå pentru grup. Imago Records din New York, la care au debutat
În 1984, Randy Bachman, Tim Bachman çi cu un LP purtând numele trupei, în anul 1991.
C.F. Turner s-au reîntâlnit pentru înregistrarea Grupul s-a bucurat de un extraordinar impact,
unui alt album, apårut la Compleat Records, atât în SUA cât çi în Australia. În 1991 au parti-
album care abia a ajuns în topurile americane. În cipat la turneul lui Bryan Adams, „Waking Up
anii ’90 BTO a mai fåcut câteva turnee, dar n-a The Neighbours“ çi au primit premiul de „Best
mai înregistrat nici un album. New Artist“ la Australian Music Awards. În 1992
Best Of – Live (1994), The Anthology (1993), Bto’s au cântat cu Black Crowes, au apårut în show-ul
Greatest (1981), Rock N’ Roll Nights (1979), Street lui David Letterman, au cântat în deschidere la
Action (1978), Freeways (1977), Best Of (So Far) turneul american de promovare a albumului
(1976), Head On (1976), Four Wheel Drive (1975), F.U.C.K. (Van Halen), iar la sfârçitul anului au
Not Fragile (1974), Bachman-Turner Overdrive II început så scrie piese pentru un nou LP.
(1974), Bachman-Turner Overdrive (1973) În 1993 au lansat SHAVED AND DANGEROUS,
urmat de un lung turneu australian.
Babes In Toyland Un an mai târziu, Baby Animals au cântat alåturi
Trio feminin înfiinÆat în 1987, când Kat Bjelland de Extreme într-un concert din insulele Azore,
(n. în Woodburn, Oregon, SUA, vocals, guitar) s-a unde Suze s-a çi cåsåtorit cu Nuno Bettencourt,
mutat în Minneapolis. Alåturi de Michelle Leon chitaristul çi liderul grupului Extreme. Înregis-
(bass) çi Lori Barbero (drums, vocals), Babes In trårile pentru cel de-al treilea album au fost
Toyland s-au lansat la casa de discuri Sub Pop çi au programate så înceapå în noiembrie 1994 înså
susÆinut un turneu european împreunå cu Sonic albumul nu a apårut nici în 1998! Între timp,
Youth. Primul lor LP, SPANKING MACHINE, a fost Suze a început så lucreze la un proiect solo
înregistrat live. Dupå încå o apariÆie (EP-ul TO pentru Sony Records, produs de Nuno çi Anthony
MOTHER) au semnat un contract cu WEA, caså de J. Resta.
discuri al cårui director (A&R) le remarcase în Shaved And Dangerous (1993), Baby Animals
timpul unui concert. (1991)
Bad Company 26

Bad Company Bad Manners


Grup britanic înfiinÆat în 1973, format din Paul Format în 1979 în Marea Britanie din Buster
Rodgers (n. 17 decembrie 1949, Middlesbrough, Bloodvessel (n. Douglas Trendle, 6 septembrie
Anglia, ex-Free, vocals), Simon Kirke (n. 27 1958; vocals), Gus ‘Hot Lips’ Herman (trumpet),
august 1949, Wales, ex-Free, drums), Mick Ralphs Chris Kane (saxophone), Andrew ‘Marcus Absent’
(n. 31 mai 1944, Hertfordshire, Anglia, ex-Mott Marson (saxophone), Winston Bazoomies (har-
The Hoople; guitar) çi Boz Burrell (n. Raymond monica), Brian ‘Chew-it’ Tuitti (drums), David
Burrell, 1946, Lincolnshire, Anglia; bass). Primul Farren (bass), Martin Stewart (keyboards) çi
lor album, BAD COMPANY, s-a vândut foarte Louis ‘Alphonzo’ Cook (guitar). La începutul
bine çi a fost urmat de o serie de alte succese pe anilor ’80 au intrat în topurile britanice cu nume-
parcursul anilor ’70, care i-au fåcut celebri în roase hituri cum ar fi: Ne-Ne Na-Na Na-Na Nu-Nu,
întreaga lume. De asemenea, turneele lor au Special Brew, Can Can, Walking In The Sunshine
umplut sålile çi stadioanele. Au intrat în topuri çi un remake al unui hit Millie reintitulat My Girl
cu Can’t Get Enough Of Your Love çi Feel Like Lollipop.
Makin’ Love. La mijlocul anilor ’80 s-au retras temporar,
Dupå o pauzå de trei ani a apårut ROUGH reîntorcându-se în 1989 cu albumul RETURN OF
DIAMONDS, care a påtruns în UK Top 20, iar în THE UGLY. Fårå a mai compune noi hituri, trupa
SUA a ajuns pe locul 26 în topul albumelor. a råmas totuçi o atracÆie de concert. În anii ’90 a
În 1983 Bad Company s-a desfiinÆat, revenind stârnit din nou interesul prin albume ca: EAT
în 1986 într-o nouå formulå, cu Brian Howe THE BEAT din 1996 çi UNEASY LISTENING,
(ex-Ted Nuggent; vocals) pentru a înregistra lansat un an mai târziu.
albumul FAME AND FORTUNE. Urmåtoarele lor Rare & Fatty (1999), Vive la Ska Revolution
LP-uri au fost înså mediocre, fiind înregistrate în (1998), Heavy Petting (1997), Uneasy Listening
diverse componenÆe ale grupului, al cårui singur (1997), Eat The Beat (1996), Lip Up Fatty (1996),
membru constant a råmas Mick Ralphs. Fat Sound (1993), Anthology-Bad Manners (1989),
Stories Told And Untold (1996), Company Of Return Of The Ugly (1989), Live And Loud (1987),
Strangers (1995), The Best Of Bad Company Live- Mental Notes (1985), Can Can (1984), The Heights
What You Hear Is What You Get (1993), Here Of Bad Manners (1983), Klass (1983), Forging
Comes Trouble (1992), Holy Water (1990), Ahead (1982), Loonee Tunes (1981), Gosh It’s Bad
Dangerous Age (1988), 10 From 6 – Best Of Bad Manners (1981), Bad Manners (1981), Ska’N’B
Company (1987), Fame And Fortune (1986), (1980)
Rough Diamonds (1982), Desolation Angels
(1979), Burnin’ Sky (1977), Run With The Pack Bad Religion
(1976), Straight Shooter (1975), Bad Company Trupå hardcore înfiinÆatå în Los Angeles în
(1974) 1980 în formula: Greg Graffin (n. Madison,
Wisconsin, vocals), Brett Gurewitz (guitar), Jay
Bad English Lishrout (drums) çi Jay Bentley (n. în Kansas;
Grup înfiinÆat în 1988 de John Waite (ex-Babys; bass). Bad Religion a debutat cu EP-ul BAD
vocals), Neal Schon (ex-Santana çi Journey; RELIGION la casa lor de discuri Epitaph, al cårei
guitars), Jonathan Cain (ex-Babys çi Journey; preçedinte a fost Gurewitz. EP-ul a fost realizat
keyboards), Ricky Phillips (ex-Babys; bass) çi oficial în 1981 çi cuprinde 6 piese punk.
Dene Castronovo (ex-Wild Dog; drums). În 1982, Pete Finestone i-a luat locul lui Jay
În 1989 înregistreazå primul LP, intitulat BAD Bentley. În noua componenÆå au lansat HOW
ENGLISH, care s-a dovedit a fi un succes in- COULD HELL BE ANY WORSE?, vândut în
stantaneu, mai ales prin hitul When I See You 10.000 de exemplare în mai puÆin de un an çi
Smile al lui Dianne Warren. Dupå cel de-al care conÆine 14 piese. La LP, ca çi la EP a mai
doilea album, datoritå neînÆelegerilor interne, colaborat çi Greg Hetson, care a devenit mai apoi
trupa se desfiinÆeazå. John Waite se rezumå la o membru al trupei. În anul urmåtor, Paul Dedona
carierå solo, în timp ce Phillips çi Castronovo l-a înlocuit pe Jay Bentley la bas, iar Davy
fac parte din proiectul Jimmy Page – David Goldmand a devenit noul chitarist. INTO THE
Coverdale. UNKNOWN a fost un album minor, care a dez-
Backlash (1991), Bad English (1989) iluzionat fanii grupului. În 1984 Pete a plecat în
27 Joan Baez

Anglia så studieze literatura englezå çi irlandezå, pieså scriså de Paul McCartney. A urmat un nou
iar Greg s-a reîntors în Wisconsin, pentru a hit, No Matter What, care a intrat în Top 10. La
studia geologia. Astfel Graffin a råmas singurul începutul anilor ’70, Badfinger era un fel de
membru din vechea gardå. Lui i s-au alåturat trupå a casei de discuri Apple, apårând pe trei
Greg Hetson (guitar) çi Tim Gallegos (bass). Pete înregistråri Beatles: ALL THINGS MUST PASS, It
Finestone s-a reîntors la tobe. În acest timp, Don’t Come Easy çi IMAGINE. De pe albumul lor
Gurewitz çi-a rezolvat problemele cu drogurile çi din 1971, STRAIGHT UP, s-au remarcat Day
alcoolismul. Grupul a realizat EP-ul BACK TO After Day çi Baby Blue.
THE KNOWN, care cuprinde piesa Along The În 1972, Ham çi Evans au compus pentru
Way, devenitå cea mai popularå realizare a lor. Nilssen piesa Without You, care a fost un succes
În 1986, Brett çi Jay s-au reîntors în trupå. Doi mondial. Dupå aceastå datå, trupa a intrat în
ani mai târziu au lansat SUFFER, album ce s-a declin. Pentru albumul ASS de exemplu, Molland
dovedit un succes çi le-a deschis un nou drum. a scris jumåtate din piese, dupå care s-a decis så
De atunci au înregistrat câte un album pe an. påråseascå grupul, din motive financiare. Badfinger
Dupå AGAINST THE GRAIN, Pete a påråsit trupa a semnat apoi cu Warners çi au lansat un LP
çi a fost înlocuit de Bobby Schayer (drums) iar
autointitulat. A urmat WISH YOU WERE HERE çi
dupå RECIPE FOR HATE, au semnat cu Atlantic,
un LP nepublicat, HEAD FIRST. În 1975, la 23
caså la care au realizat toate celelalte albume,
aprilie, dupå o lungå perioadå de fråmântåri per-
începând cu STRANGER THAN FICTION, apårut
sonale çi profesionale, Pete Ham s-a spânzurat.
în 1994. În acelaçi an, Brett a påråsit grupul
Atunci s-a desfiinÆat çi grupul, fiind reînfiinÆat
pentru a se concentra asupra casei de discuri
dupå aproape 5 ani, de Joey Molland çi Tom
Epitaph. Conform zvonurilor, adevåratul motiv
ar fi fost înså neînÆelegerile cu Jay. Mai târziu a Evans, care au schimbat numeroase componen-
înfiinÆat grupul The Daredevils. În locul såu a Æe, înså fårå nici un succes. În noiembrie 1983,
fost cooptat Brian Baker. Au urmat albumele ALL istoria s-a repetat, atunci când Tom Evans s-a
AGES, un Best Of 1982-1992, THE GRAY RACE, sinucis în casa lui din Surrey. La fel ca çi Pete
TESTED, un album live cu numai trei piese noi çi Ham, Tom suferise de mari depresii cauzate de
NO SUBSTANCE. situaÆia financiarå çi personalå. Molland a mai
No Substance (1998), Tested (1997), The Gray continuat pentru o perioadå så aparå cu numele
Race (1996), All Ages (1995), Stranger Than de Badfinger, angajând o serie de muzicieni
Fiction (1994), Recipe For Hate (1993), Generator pentru concerte, dupå care s-a ocupat de propria
(1992), Bad Religion 80-85 (1991), Against The sa carierå solo.
Grain (1990), No Control (1989), Suffer (1988), The Best Of Badfinger (1995), Day After Day:
Back To The Known (EP, 1987), Into The Unknown Live (1990), The Best Of Badfinger. Vol. 2 (1989),
(1983), How Could Hell Be Any Worse? (1982), Shine On (1989), Say No More (1981), Airwaves
Bad Religion (EP, 1980) (1979), Day After Day (1974), Wish You Were
Here (1974), Badfinger (1974), Ass (1973),
Badfinger Straight Up (1972), Magic Christian Music (1970),
În anii ’60, Pete Ham (n. 27 aprilie 1947, d. 23 No Dice (1970), Maybe Tomorrow (1969)
aprilie 1975; vocals), Mike Gibbons (n. 1949; Joan Baez
drums), David Jenkins (guitar) çi Ron Griffiths
(bass) cântau împreunå sub numele de Iveys. În Nåscutå Joan Chandos Baez, la 9 ianuarie
1967, ei au fåcut backing vocals pentru David, 1941, în Staten Island, New York, SUA, Joan
dupå care çi-au încercat norocul la Apple, casa de Baez a început så cânte încå din 1959, când a
discuri a grupului Beatles. Jenkins a fost înlocuit participat la festivalul de folk din Newport çi a
cu Tom Evans, care a compus single-ul lor de susÆinut concerte prin diverse cluburi din Boston.
Primele ei patru albume conÆineau balade ameri-
debut Maybe Tomorrow, produs de Tony Visconti.
cane çi englezeçti, iar apoi, o datå cu intensifi-
Deoarece nu au avut succes nici cu acesta çi nici
carea campaniei pentru drepturile civile, cântå-
cu urmåtorul – Walls Ice Cream – membrii grupu-
reaÆa a început så ia atitudine în acest sens çi så
lui au decis så desfiinÆeze Iveys çi så creeze
se implice în problemele politice çi sociale ale
Badfinger. Înainte de primul album, basistul a
vremii.
fost înlocuit de Joey Molland çi, în aceastå
We Shall Overcome a apårut pentru prima datå
formulå, au dat lovitura cu Come And Get It, o
pe JOAN BAEZ IN CONCERT, PART 2, care mai
Joan Baez 28

conÆine çi piesa lui Bob Dylan, Don’t Think Twice, experienÆå. A cântat cu trupe de jaz încå din çcoalå,
It’s All Right. Datoritå legåturii amoroase dintre a lucrat cu Terry Lightfoot çi Acker Bilk, apoi cu
cei doi, dar çi a calitåÆilor incontestabile de com- trupa lui Alexis Korner Blues Incorporated.
pozitor ale lui Bob, Joan a interpretat pe par- Dupå Cream, Baker a cântat cu Steve Winwood,
cursul carierei sale multe din cântecele lui, cum Rick Grech çi Clapton în grupul Blind Faith, iar
ar fi Farewell Angelina çi Love Is Just A Four Letter apoi în Ginger Baker’s Air Force, cu Stevie
Word. Winwood, Graham Bond (organ, vocal), Danny
În anii ’60 a fondat Institutul de studiu al non- Laine (guitar; vocals), Chris Wood çi Remi Kabaka.
violenÆei (Institute for the Study of Nonviolence) În aceastå formulå au scos douå albume çi au
çi a fost închiså de douå ori pentru participarea la fåcut un turneu, dupå care Ginger a påråsit
demonstraÆii anti-råzboi. Baez a mai cântat çi Anglia cu prietenul såu, percuÆionistul Kabaka,
piese ale compozitorilor Phil Ochs, Richard Farina, pentru a locui în Nigeria, unde a experimentat
Tim Hardin çi Donovan, dupå care a început så-çi muzica africanå çi a înfiinÆat propriul studio de
compunå singurå materialele. În 1968, ea s-a înregistråri. A cântat în trupa nigerianå Salt çi a
cåsåtorit cu David Harris, un militant pacifist, de înregistrat Fela Ransome-Kuti. Dupå ce çi-a
care a divorÆat înså patru ani mai târziu. pierdut toÆi banii, s-a întors în Anglia unde, din
În 1971, o versiune a piesei grupului The Band, cauza problemelor financiare, a început så fie
The Night They Drove Old Dixie Down, a devenit dependent de heroinå. Pentru a uita de toate, a
hit single. În 1973 a realizat WHERE ARE YOU plecat în Italia, unde s-a cåsåtorit. A locuit acolo
NOW MY SON, care include piese înregistrate în aproape un deceniu, dupå care a mai cântat o
nordul Vietnamului, iar doi ani mai târziu, co- vreme prin Europa, mutându-se în California,
lecÆia DIAMONDS AND RUST. unde çi-a fåcut o fermå, la est de Denver, çi-a
GULF WINDS, un album compus în întregime continuat pasiunea pentru polo çi a reînceput så
de Joan, cuprinde noi teme de care cântåreaÆa a compunå çi så cânte.
fost preocupatå. Implicatå în activitatea umani- În 1986 a realizat HORSES AND TREES, iar în
tarå, ea a înfiinÆat în 1979 Humanitas International. 1990, MIDDLE PASSAGE, cu percuÆioniçti afri-
În 1989, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de cani, cu Bernie Worrell, Jonas Hellborg, Nicky
activitate muzicalå, realizeazå albumul aniversar, Skopelitis çi basiçtii Jah Wohble çi Laswell. Doi
SPEAKING OF DREAMS, care cuprinde duete cu ani mai târziu a înregistrat albumul UNSEEN
Paul Simon, Jackson Browne çi un cover dupå RAIN, cu acelaçi Jonas Hellborg (bass) çi cu Jens
piesa grupului Gipsy Kings, My Way. Johansson (piano).
De-a lungul timpului, Joan a primit numeroase În 1994 a colaborat la un album cu Jack Bruce
premii pentru activitatea ei socialå çi muzicalå. çi Gary Moore (AROUND THE NEXT DREAM) çi
Greatest Hits (1996), Ring Them Bells (1995), a realizat GOING BACK HOME, cu trioul såu,
Rare, Live And Classic (1993), Play Me Backwards compus din Bill Frisell (guitar) çi Charlie Haden
(1992), Brothers In Arms (1991), Honest Lullaby (bass), album care a intrat în Billboard Jazz Top
(1979), The Joan Baez Country Music Album 10.
(1979), Best Of Joan C. Baez (1977), Blowin’ Coward Of The County (1999), Falling Off The
Away (1977), Diamonds & Rust (1975), Gracias A Roof (1995), Going Back Home (1994), Unseen
La Vida (1974), Hits/Greatest And Others (1973), Rain (1992), Middle Passage (1990), Horses And
Come From The Shadows (1972), The First 10 Trees (1986), From Humble Oranges (1983),
Years (1970), Any Day Now: Songs Of Bob Dylan Ginger Baker Air Force Greatest (1980), Eleven
(1969), David’s Album (1969), Baptism (1968), Sides Of Baker (1977), At His Best (1973), Live
Joan (1967), Farewell, Angelina (1965), Joan (1972), Stratavarious (1972), Ginger Baker’s Best
Baez, 5 (1964), Joan Baez In Concert, Part 2 (1972), Ginger Baker's Air Force 2 (1970), Ginger
(1963), Joan Baez In Concert, Part 1 (1962), Baker’s Air Force (1970), Free Kings (1970)
Joan Baez Volume 2 (1961), Joan Baez Volume 1
(1960) Long John Baldry
Nåscut la 12 ianuarie 1941, la Londra, în Anglia,
Ginger Baker Baldry çi-a început cariera la sfârçitul anilor ’50,
Nåscut Peter Baker, în Londra, la 19 august cântând folk çi blues. A fåcut turnee cu Jack
1939. Când a format Cream, în 1967, cu Eric Elliott, dupå care s-a lansat în R&B. A cântat în
Clapton çi Jack Bruce, era deja un toboçar cu Blues Incorporated, iar apoi în trupa lui Cyril
29 The Band

Davies, All Stars. Dupå moartea acestuia, în 1964, backing vocals pentru trioul såu la piesa It Ain't
Long John a fost liderul grupului, redenumit What You Do, It’s The Way That You Do It. Apoi
Long John Baldry And His Hoochie Coochie Men, rolurile s-au inversat, Fun Boy Three acom-
cântând cu Rod Stewart (vocals) çi Geoff Bradford paniind Bananarama la piesa cover Really Saying
(guitar). În 1965 a ajutat la formarea grupului Something (a lui Velvette), care a ajuns în Top 10
Steampacket (cu Brian Auger, Rod Stewart çi britanic în 1982. De la acea datå, Bananarama
Julie Driscoll). Când trupa s-a destråmat, a în- çi-a început propria carierå. Tony Swain çi Steve
fiinÆat Bluesology (care-l avea pe tânårul Reg Jolley le-au compus hiturile Top 10 Shy Boy, Na
Dwight, alias Elton John, la keyboards), dupå Na, Hey Hey, Kiss Him Goodbye çi Cruel Summer.
care Baldry a ales cariera solo. A urmat Robert De Niro's Waiting çi Rough Justice,
Compozitorul çi producåtorul Tony Macauley, un cântec de protest, privind situaÆia politicå din
împreunå cu John McLeod, au compus Let The Irlanda de Nord.
Heartaches Begin, o baladå care, în interpretarea Dupå o perioadå, au colaborat cu echipa de
lui Baldry, a devenit un hit number 1 în Marea producÆie Stock, Aitken And Waterman pentru
Britanie, la sfârçitul lui 1967. Cariera lui a conti- un remake Venus, Shocking Blue, care a adus
nuat în anul urmåtor cu tema Jocurilor Olimpice grupul pe primul loc în SUA. Dupå I Heard A
din Mexico, o pieså care a intrat de asemenea în Rumour a urmat cel mai mare hit al lor în Marea
Top 20. Britanie, Love In The First Degree. În decembrie
Alte piese çi o nouå înfåÆiçare i-au adus un 1987, Siobhan Fahey a plecat din grup çi s-a
public nou, la sfârçitul anilor ’60. Cu Rod Stewart måritat cu David A. Stewart de la Eurythmics.
çi Elton John ca asistenÆi çi producåtori, a reali- Mai târziu a înfiinÆat Shakespeare’s Sister. Jacqui
zat albumul IT AIN'T EASY, din 1971, care înså Sullivan i-a luat locul, iar trupa çi-a continuat
n-a reuçit så se vândå. Dupå câÆiva ani petrecuÆi cariera.
la New York çi Los Angeles, Baldry a emigrat în În 1991, Sullivan a plecat din grup pentru o
Canada, la Vancouver, în 1980, unde a cântat în carierå solo. Sarah çi Keren au continuat ca duo,
cluburi. dar s-au despårÆit çi ele în 1993 dupå hitul Last
La începutul anilor ’90 vocea sa a devenit cea a Thing On My Mind din toamna lui 1992.
cåpitanului Robotnick dintr-un joc pe calculator Ultra Violet (1996), Bunch Of Hits (1994), Pop
pentru copii, The Hedgehog. În 1991 a înregis- Life (1991), Greatest Hits Collection (1988), Wow
trat albumul intitulat sugestiv: IT STILL AIN’T (1987), True Confessions (1986), Bananarama
EASY. (1984), Deep Sea Skiving (1983)
Let The Heartaches Begin/Wait For Me (1995), The Band
On Stage Tonight (1993), It Still Ain’t Easy (1991),
Long John Baldry (1980), Baldry’s Out (1979), Formatå în Toronto, Canada, la sfârçitul anilor
Welcome To The Club (1977), Good To Be Alive ’50, în componenÆa: Robbie Robertson (n. Jaime
(1976), Heartaches (1974), Everything Stops For Robbie Robertson, 5 iulie 1943, Toronto, Ontario,
Tea (1972), It Ain’t Easy (1971), Long John Baldry Canada; guitar, vocals), Richard Manuel (n. 3
& The Hoochie (1970), Wait For Me (1969), Let aprilie 1943, Stratford, Canada, d. 7 martie 1986;
There Be Long John (1968), Let The Heartache piano, drums/vocals), Garth Hudson (n. Eric
Begin (1968), Looking At Long John (1966), Long Hudson, 2 august 1937, London, Ontario, Canada;
John’s Blues (1964) organ) çi Rick Danko (n. 9 decembrie 1943,
Simcoe, Canada; bass, vocals). La începutul cari-
Bananarama erei au fost un grup de acompaniament pentru
Trio feminin format la Londra, în 1980, din Ronnie Hawkins, cu care au înregistrat variante
Keren Woodward (n. 2 aprilie 1961, Bristol, cover ale unor piese blues, împreunå cu Levon
Avon, Anglia), Sarah Dallin (n. 17 decembrie Helm (n. Mark Levon Helm, 26 mai 1942,
1961, Bristol, Avon, Anglia) çi Siobhan Fahey (n. Marvell, Arkansas, SUA; drums, vocals), pe care
Siobhan Marie Deidre Fahey, 10 septembrie 1958, l-au cooptat ceva mai târziu. Cvintetul l-a påråsit
Dublin, Irlanda). Au început prin a cânta la pe Hawkins în 1963 çi a început så susÆinå
petreceri çi prin cârciumile din Londra. Apoi, concerte în Canada çi în baruri din oråçele ale
grupul a înregistrat cu Paul Cook (drums, ex-Sex Statelor Unite, mai întâi sub numele de Canadian
Pistols) un cover, Ai A Mwana, care i-a atras Squires, apoi ca Levon And The Hawks. Au
atenÆia lui Terry Hall. Acesta le-a invitat så facå înregistrat single-ul Leave Me Alone, iar dupå ce
The Band 30

s-au stabilit la New York, piesele Go Go Liza Jane La data de 7 martie 1986, dupå un concert în
çi The Stones I Throw. Florida, Richard Manuel s-a spânzurat în camera
În 1964, Robertson, Helm çi Hudson l-au acom- de hotel. Moartea sa a inspirat piesa Fallen Angel
paniat pe cântåreÆul de blues John Hammond Jr. de pe albumul lui Robertson din 1987.
la piesa I Wish You Would. Prin intermediul În 1990, The Band erau: Hudson, Danko, Helm,
acestuia, l-au cunoscut pe Bob Dylan pe care, în James Weider (guitars) çi Stan Szelest. În aceastå
august 1965, Robertson çi Helm l-au acompaniat formulå au semnat un contract cu Columbia
în concertul lui, Forest Hills, çi în turneul såu Records, unde a fost realizat primul lor album de
mondial din 1966 (de data aceasta cu Mickey studio, în 1993. În 1998 a apårut JUBILATION,
Jones în locul lui Helm). Datoritå unui accident la care au colaborat Eric Clapton çi John Hiatt.
de motocicletå, Dylan a trebuit så urmeze un Jubilation (1998), High On The Hog (1996),
tratament de refacere çi s-a întors la New York, Live At Watkins Glen (1995), Across The Great
unde The Band, reuniÆi cu Helm, l-au ajutat la Divide (1994), Jericho (1993), Live In Concert
înregistrarea albumului BASEMENT TAPES. (1992), The Night They Drove Old Dixie Down
MUSIC FROM BIG PINK, din 1968, a fost primul (1992), To Kingdom Come (1989), Anthology,
album The Band. De pe acesta, The Weight a dat Vol. 2 (1980), Anthology, Vol. 1 (1978), The Last
naçtere la o serie de versiuni cover, interpretate Waltz (1978), Islands (1977), The Best Of The
de-a lungul anilor de Jackie DeShannon, Aretha Band (1976), Northern Lights, Southern Cross
Franklin, Diana Ross (cu Supremes çi Temptations) (1975), Moondog Matinee (1973), Rock Of Ages
çi Spooky Tooth. (1972), Cahoots (1971), Stage Fright (1970),
THE BAND, cel de-al doilea LP al grupului, The Band (1969), Music From Big Pink (1968)
include compoziÆii ale lui Robertson, cum ar fi
Across The Great Divide, The Unfaithful Servant, The Bangles
The Night They Drove Old Dixie Down çi Rag The Bangles a luat fiinÆå în Los Angeles, în
Mama Rag, care a devenit hit Top 20 în Marea 1981, în componenÆa: Susanna Hoffs (n. 17
Britanie. ianuarie, 1962, Newport Beach, California, SUA;
STAGE FRIGHT, care a urmat, este un album guitar, vocals), Debbi Peterson (n. 22 august
rezultat din lungile turnee întreprinse de trupå. 1961, Los Angeles, California, SUA; drums,
CAHOOTS a apårut în 1971 çi include o pieså vocals), Vicki Peterson (n. 11 ianuarie 1958, Los
interpretatå împreunå cu Van Morrison. A urmat Angeles, California, SUA; guitar, vocals) çi
ROCK OF AGES. Dupå doi ani de pauzå au apårut Annette Zilinkas (bass, vocals). Pânå în 1982 au
pentru prima datå la Watkins Glen Festival, în cântat sub denumirea de The Bangs, pe care au
iulie 1973, çi au înregistrat albumul MOONDOG schimbat-o datoritå existenÆei unui alt grup cu
MATINEE, o selecÆie de oldies. acelaçi nume. Prima înregistrare, Getting Out Of
În 1974, The Band l-a acompaniat din nou pe Hand, a fost fåcutå pentru propria lor caså de
Bob Dylan la realizarea albumului PLANET WAVES, discuri, Downkiddie, çi a apårut pe primul lor
urmat de un turneu imortalizat pe LP-ul BEFORE mini-album, THE BANGLES. În 1983 au semnat
THE FLOOD din 1974. cu CBS, la care au realizat albumul ALL OVER
A urmat NORTHERN LIGHTS, SOUTHERN THE PLACE. Apoi Zilinkas a plecat (mai târziu a
CROSS, iar la sfârçitul anului 1976, The Band fåcut parte din Blood On The Saddle) çi a fost
çi-a anunÆat retragerea, dupå un turneu încheiat înlocuitå de Michael Steele (n. 2 iunie 1954;
cu un concert la Winterland în San Francisco. bass, vocals, ex-Runaways).
THE LAST WALTZ i-a avut ca invitaÆi pe Dylan, Single-urile de debut, Hero Takes A Fall çi
Eric Clapton, Muddy Waters, Van Morrison, Neil Going Down To Liverpool, n-au reuçit så intre în
Young, Joni Mitchell, Dr.John, Neil Diamond, topuri, înså au dat lovitura cu Manic Monday, o
Paul Butterfield, çi a constituit subiectul filmului compoziÆie a lui Prince, sub pseudonimul de
cu acelaçi nume al lui Martin Scorsese. Christopher, care a ajuns pe locul 2 în topurile
De asemenea, The Band çi-a îndeplinit obli- din SUA çi Marea Britanie.
gaÆiile contractuale cu casa de discuri Capitol, Succesul lor a continuat cu albumul DIFFERENT
realizând albumul ISLANDS, din 1977, dupå LIGHT din 1986, de pe care s-a remarcat piesa lui
care membrii grupului çi-au våzut fiecare de Jules Shear, If She Knew What She Wants, iar Walk
cariera solo. The Band s-a reunit în 1984 çi Like An Egyptian (compuså de Liam Sternberg) a
1985. ajuns pe prima poziÆie în SUA çi pe locul trei în
31 Syd Barrett

Marea Britanie. Hazy Shade Of Winter, un cover de promovare în ElveÆia çi Germania, dupå care
dupå o pieså a lui Paul Simon, care apare în fiecare membru a început så lucreze la proiecte
filmul Less Than Zero, a fost în 1988 un alt mare solo. John çi Woolly lucreazå din nou împreunå,
hit, pe ambele pårÆi ale Atlanticului. Cel de-al dupå 20 de ani, la un album ce va apårea probabil
treilea album, EVERYTHING, apårut în 1988, a în 1999, la Eagle Records.
generat hit single-urile In Your Room çi Eternal River Of Dreams (1997), The Best Of (1997),
Flame. Au urmat, în 1989, With You çi I’ll Set You Caught In The Light (1993), Sorcerers And Keepers
Free. Din påcate înså, la sfârçitul aceluiaçi an, (1993), The Best Of Barclay James Harvest (1992),
dupå un scurt turneu, din cauza unor conflicte The Harvest Years (1991), Alone We Fly (1990),
interne, grupul s-a destråmat. Welcome To The Show (1990), Glasnost (1988),
Greatest Hits (1990), Everything (1988), A Another Arable Parable (1987), Face To Face
Different Light (1986), All Over The Place (1984), (1987), The Compact Story Of BJH (1985), Victims
Bangles (1983) Of Circumstance (1984), Ring Of Changes (1983),
Barclay James Harvest A Concert For The People (1982), Turn On The
Tide (1981), Best Of BJH, Vol. III (1981), Eyes Of
Trupå formatå în 1966 în Oldham, Anglia. For- The Universe (1979), The Best Of Barclay James
mula originalå era Stewart ‘Woolly’ Wolstenholme Harvest. Vol. II (1979), XII (1978), Live Tapes
(n. Oldham, 15 aprilie 1947; keyboards, vocals), (1978), Gone To Earth (1977), Best Of Barclay
John Lees (n. Oldham, 13 ianuarie 1947; guitar, James Harvest (1977), Octoberon (1976), Time
vocals), Les Holroyd (n. Bolton, 12 martie 1948; Honoured Ghosts (1975), Barclay James Harvest
keyboards, bass, vocals) çi Mel Pritchard (n. Live (1974), Everybody Is Everybody Else (1974),
Oldham, 20 ianuarie, 1948; drums). Once Again (1973), Early Morning Onwards
Au început så susÆinå concerte în 1967, iar (1972), BJH And Another Short Stories (1971),
primul contract l-au semnat cu Parlophone, unde Barclay James Harvest (1970)
au înregistrat single-ul Early Morning, dupå care
s-au mutat la Harvest (EMI), la care au înregis- Syd Barrett
trat împreunå cu o orchestrå, între 1970 çi 1972, Nåscut Roger Keith Barrett, la 6 ianuarie 1946,
patru albume. Din påcate, acestea nu s-au vân- în Cambridge, Anglia, Syd a început så cânte la
dut foarte bine çi, prin urmare, casa de discuri începutul anilor ’60 în grupul Geoff Mutt And
le-a desfåcut contractul. În 1974 s-au mutat la The Mottoes, dupå care a plecat la Hollering
Polydor Records unde a apårut EVERYONE IS Blues, înainte de a se muta la Londra pentru a
EVERYBODY ELSE, care s-a dovedit un mare studia la Camberwell School of Art.
succes. În 1976, de pe OCTOBERON, au intrat în În 1965, împreunå cu trei studenÆi la arhi-
topuri Rock ‘n’ Roll Star çi Suicide. tecturå, a înfiinÆat The Pink Floyd Sound, care a
Dupå albumul XII, Wolstenholme a påråsit devenit mai apoi Pink Floyd. Syd a compus
grupul, care a continuat ca trio, utilizând la primele hit single-uri ale grupului, Arnold Layne
nevoie muzicieni de studio. çi See Emily Play, precum çi multe piese de pe
În anii ’80, BJH au devenit superstaruri în albumul THE PIPER AT THE GATES OF DAWN.
Germania, ElveÆia çi FranÆa, primind numeroase În aprilie 1968, datoritå comportamentului såu
premii, discuri de aur çi platinå çi având concerte ciudat çi instabil çi drogurilor, a fost înlåturat din
cu såli çi stadioane pline. În anii ’90, succesul a grup. A mai apårut înså çi pe câteva piese din A
fost mai greu de dobândit, deçi albumul THE SAUCERFUL OF SECRETS, cel de-al doilea LP
BEST OF BARCLAY JAMES HARVEST a devenit Pink Floyd. Dupå un an de pauzå a început så
disc de aur, iar în 1992 trupa a participat la lucreze la albumul solo THE MADCAP LAUGHS,
turneul aniversar de 25 de ani în Europa. o colaborare cu producåtorul Malcolm Jones çi
Din påcate, slaba vânzare a albumului din 1993 mai apoi cu foçtii såi colegi, Dave Gilmour çi
– CAUGHT IN THE LIGHT – a dus la numeroase Roger Waters. Tot în 1970 apare BARRETT, o
probleme, printre care çi desfacerea contractului colaborare cu Gilmour (guitar), Rick Wright çi
cu Polydor. Nu s-au descurajat înså nici de aceastå Jerry Shirley (drums), care include Rats. În
datå çi au continuat så susÆinå concerte, mun- acelaçi an a realizat cinci piese pentru show-ul
cind în acelaçi timp çi la un nou material. lui John Peel, de la BBC.
În 1997 au înregistrat RIVER OF DREAMS, la Chitaristul çi compozitorul Syd Barrett s-a
Polydor Records din Germania. Au urmat turnee întors la Cambridge, unde a råmas pânå în 1972
Syd Barrett 32

çi a cântat cu Stars, cu Jack Monck (ex-Delivery) Johnson. La voce, Basie îi folosea pe Jimmy
çi Twink (ex-Tomorrow and Pretty Things). Rushing, pentru piesele blues çi Helen Humes
Trioul çi-a fåcut debutul cântând cu MC5 çi s-a pentru cele pop. Din motive economice, trupa s-a
desfiinÆat când Barrett n-a mai apårut la cel de-al mai micçorat cu 7 membri la începutul anilor ’50.
doilea concert. Dupå aceasta, Syd n-a mai apårut În 1952 a înfiinÆat trupa de jaz New Testament,
niciodatå în public çi nu a mai publicat nici un alt iar în 1954 Count Basie a fåcut primul turneu în
material. Legenda lui înså s-a påstrat. În 1989 a Europa. În 1957 a cântat vreme de patru luni la
apårut OPEL, un album cu piese Barrett nemai- barul hotelului Waldorf-Astoria din New York. În
apårute pânå atunci, realizat cu muzicieni de la acelaçi an, THE ATOMIC MR BASIE a fost primul
Floyd çi Soft Machine. OCTOPUS-BEST OF SYD lui album, înregistrat stereo.
BARRETT din 1992 cuprinde 14 piese apårute pe În 1960, Jimmy Rushing a plecat din trupa
albumele solo ale lui Syd. În 1994 a mai apårut care continua så susÆinå concerte în Europa çi, în
CRAZY DIAMOND, un set de trei CD-uri, care 1963, în Japonia. Count Basie a apårut în filmele
include piesele de pe albumele din 1970 çi OPEL. Sex And The Single Girl çi Made In Paris. A fost de
Crazy Diamond (1994), Octopus – The Best Of asemenea foarte des invitat så aparå ca oaspete
Syd Barrett (1992),Opel (1989), Peel Sessions în show-uri TV, alåturi de Frank Sinatra, Fred
(1987), Barrett (1970), The Madcap Laughs (1970) Astaire, Sammy Davis Jr. çi alÆii. Quincy Jones a
fåcut aranjamentele muzicale pentru Basie. El
Count Basie s-a ocupat printre altele çi de albumul HITS OF
Count Basie (n. William Basie, 21 august 1904, THE ’50s AND ’60s.
Red Bank, New Jersey, SUA, d. 26 aprilie 1984) a În 1965, pianistul a cântat pentru casa de
învåÆat så cânte la pian de la mama sa, iar în discuri Reprise a lui Frank Sinatra, realizând
copilårie îl asculta cu admiraÆie pe Fats Waller, la câteva înregistråri çi apariÆii împreunå cu acesta.
teatrul Lincoln din Harlem. Mai târziu, acesta l-a La sfârçitul lui ’69, majoritatea membrilor trupei
recomandat pe Basie så fie succesorul såu în grupul l-au påråsit, în afarå de Freddie Green. Cu Eddie
Katie Crippen And Her Kids. O vreme, Basie a „Lockjaw“ Davis (tenor) çi aranjorul Sammy
cântat în cinematografe, pentru filme mute, iar în Nestico a înregistrat câteva piese, iar în 1970
1928 a intrat în trupa lui Walter Page, Blue Devils, albumul AFRIQUE a fost realizat cu aranjorul
dupå care a cântat cu Bennie Moten, iar în 1935, Oliver Nelson, saxofoniçtii Albert Ayler çi Pharoah
dupå moartea prematurå a acestuia çi-a înfiinÆat Sanders.
propriul grup, cunoscut iniÆial ca The Barons Of În 1975, dupå alte albume înregistrate la
Rhythm, çi a început så înregistreze piese care erau diverse case de discuri, Basie s-a stabilit la Pablo
apoi difuzate la radio. Records, a lui Norman Granz.
În 1937 çi-a fåcut debutul la casa de discuri La un an dupå moartea soÆiei sale, cu care a
Decca, cu The Count Basie Band, alåturi de fost cåsåtorit 40 de ani, Count Basie a murit çi el
Freddie Green (guitar), Walter Page (bass), Jo la 24 aprilie 1984, låsând în urma sa o valoroaså
Jones (drums), Lester Young (tenor saxophone) moçtenire muzicalå.
çi Buck Clayton (trumpet). Un an mai târziu, Greatest Hits (1996), Giants Of The Big Band
trupa a înregistrat piesa Jumpin' At The Woodside, Era (1994), Verve Jazz Masters 2 (1994), Best Of
o compoziÆie a lui Basie, cu solouri ale lui Earle The Roulette Years (1992), Compact Jazz – Basie
Warren (alto saxophone) çi Herschel Evans Plays The Blues (1992), The Complete Decca
(clarinet). Din iulie 1938 çi pânå în ianuarie Recordings (1992), Count Basie (1991), I Like
1939, Basie çi-a avut reçedinÆa la clubul Famous Jazz: The Essence Of Count Basie (1991), Basie And
Door din New York. CBS i-a preluat piesele çi le-a Friends (1988), Compact Jazz (1987), The Essential
difuzat în reÆeaua sa de radiouri. Înregistrårile Count Basie, Vol. 1, 2, 3 (1987), Mostly Blues...
au fost påstrate çi remixate în anii ’90. And Some Others (1983), Farmer’s Market Barbecue
În 1939, pianistul s-a mutat la Chicago çi a (1982), The Indispensable Count Basie (1982),
schimbat Decca pentru Columbia, la care a înre- Shout (1980), Basie Jam 2,3 (1976), The Basie
gistrat pânå în 1946. În anii ’40, Count Basie Big Band (1975), Jam Session At Montreux, 1975
Band s-a îmbogåÆit cu tenori ca Don Byas, Buddy (1975), Basie Jam (1973), Have A Nice Day
Tate, Lucky Thompson, Illinois Jacquet, Paul (1971), Basic Basie (1969), Jazz Collector Edition:
Gonsalves, trompetiçtii Al Killian çi Joe Newman, Ain’t Misbehavin’ (1969), Jazz Fest Masters (1969),
iar la trombon au cântat Vic Dickenson çi J.J. Blues Alley (1968), Live In Antibes 1968 (1968),
33 Beach Boys

Count Basie Plays The Hits Of Frank Sinatra påråsit scena rostind cuvintele: “Rest in peace”,
(1963), Count Basie And The Kansas City 7 care au dat titlul unui album live REST IN PEACE-
(1962), Live In Sweden (1962), Basie At Birdland THE FINAL CONCERT. În 1983, la puÆin timp
(1961), The Legend (1961), Swingin The Blues dupå apariÆia LP-ului BURNING FROM THE
(1960), One More Time (1958), Sing Along With INSIDE, trupa s-a destråmat. Peter Murphy (vo-
Basie (1958), At Newport (1957), The Complete cals) a plecat la Dali’s Car, dupå care a cântat
Atomic Basie (1957), April In Paris (1956), Class solo, iar ceilalÆi trei au cântat sub numele de
Of ’54 (1954), Basie's Basement (1950), Blues By Love And Rockets.
Basie (1950), Count Basie 1947: Brand New Au mai apårut albumele CRACKLE – ce cuprinde
Wagon (1947), And His Orchestra (1944), Volume 2 printre altele prima lor pieså Bela Lugosi’s Death,
(1939), The First Recordings He Ever Made (1937), neapårutå pe nici un alt LP çi un single The Sanity
One O’Clock Jump (1937) Asassin – plus un best of BAUHAUS 1979-1983 çi
un LP ce cuprinde radio sessions, SWING THE
Bauhaus HEARTACHE. BENEATH THE MASK este o
CunoscuÆi iniÆial ca Bauhaus 1919, cvartetul carte biograficå, care include un CD cu primele
compus din Peter Murphy (vocals), Daniel Ash înregistråri ale grupului.
(vocals, guitar), David Jay aka David J. (vocals, Deçi au declarat cå nu vor mai cânta niciodatå
bass) çi Kevin Haskins (drums) a debutat în 1979 împreunå, membrii Bauhaus au reapårut într-un
cu piesa Bela Lugosi’s Dead, cu o duratå de concert la Hollywood Palladium din Los Angeles
aproximativ nouå minute. De-a lungul timpului în iulie 1998.
au înregistrat pentru diverse case de discuri. La Swing The Heartache: The Bbc (1989), 1979-83,
4 AD au realizat single-uri ca Dark Entries, Terror Volume 1 (1986), Burning From The Inside (1983),
Couple Kill Colonel çi un cover dupå o pieså T. Press The Eject And Give Me The Tape (1982), The
Rex, Telegram Sam. La sfârçitul anului 1980 au Sky's Gone Out (1982), Mask (1981)
debutat cu albumul IN THE FLAT FIELD, remixat
Beach Boys
mai târziu în SUA. S-au mutat apoi la Beggars
Banquet, unde au înregistrat single-urile Kick In Grup format din fraÆii Brian Wilson (n. 20
The Eye çi The Passion Of Lovers, urmate de iunie 1942), Carl Wilson (n. 22 decembrie 1946),
albumul MASK, care a constituit o reorientare de Dennis Wilson (n. 4 decembrie 1944, Hawthorne,
stil, cu piese mult mai ritmate çi mai accesibile. California, SUA), veriçorul lor, Al Jardine (n. 3
Piesa Kick In The Eye a apårut câteva luni mai septembrie 1942, Lima, Ohio, SUA) çi colegul de
târziu çi pe EP-ul SEARCHING FOR SATORI. A çcoalå Mike Love (n. 15 martie 1941, Baldwin
urmat un turneu în Marea Britanie çi single-ul Hills, California, SUA). În 1961, au început så
Spirit. Au înregistrat patru albume, dintre care cânte sub diverse nume, precum Carl And The
MASK (1981) a fost cel mai accesibil. Au apårut Passions, Pendletones çi Kenny And The Cadets.
în filmul The Hunger, cu David Bowie çi Catherine Prima pieså, Surfin’, compuså de Brian, a apårut
Deneuve çi au înregistrat piesele Ziggy Stardust çi la o caså de discuri localå sub semnåtura Beach
Third Uncle, care au apårut pe un single ce a Boys. Aça s-a nåscut grupul, al cårui manager çi
intrat în Top 20 britanic. A urmat albumul THE producåtor a fost Murray Wilson, tatål celor trei
SKY’S GONE OUT, care a ajuns pe locul 4 în fraÆi. Surfin’ a devenit un hit local çi a intrat în
topul LP-urilor. Cu primele 30.000 de exemplare Billboard Hot 100. Beach Boys au semnat în
a fost vândut çi albumul remixat mai târziu sub 1962 cu Capitol Records, unde au înregistrat 10
numele de PRESS THE EJECT AND GIVE ME hituri çi patru albume. În 1963 fenomenul Beach
THE TAPE, care conÆine înregistråri live ale Boys a ajuns çi în Marea Britanie cu single-ul
pieselor cântate în show-uri de la sfârçitul anului Surfin’ USA. Anul urmåtor au mai înregistrat o
1981 çi 1982. serie de 4 albume, printre care çi CHRISTMAS
La reînceperea muncii de studio, Peter Murphy ALBUM. Între timp, în SUA, The Beatles au
s-a îmbolnåvit grav de pneumonie. Cu toate câçtigat din ce în ce mai mult teren, ceea ce a dat
acestea, grupul s-a apucat de treabå, iar Peter a naçtere la frustråri în ceea ce-i privea pe Beach
colaborat pânå la urmå la patru piese. Single-ul Boys. Oricum, în 1966 ei au fost consideraÆi de
She’s In Parties, a fost urmat de un turneu în cåtre presa britanicå drept grupul number one în
Japonia çi altul în Anglia. În timpul ultimului lume. Piesele I Get Around, California Girls, God
concert, de la Hammersmith Palais, David a Only Knows çi albume precum SUMMER DAYS
Beach Boys 34

(AND SUMMER NIGHTS!!) çi TODAY le-au adus solo. În 1980, numai Love çi Jardine mai erau
celebritatea. „veterani“. În 1982, Brian Wilson a fost concediat
PET SOUNDS a apårut în 1966 çi a avut parte oficial, iar în decembrie 1983, Dennis Wilson a
de o criticå excelentå, dar de o vânzare slabå, murit într-un accident tragic, în schimb Brian çi-a
ceea ce, cumulat cu succesul Beatles, i-au pricinuit revenit în mod cu totul neaçteptat çi a început så
lui Brian o cådere nervoaså, el renunÆând la aparå din nou pe scenå, alåturi de grup. În 1985,
muzicå çi refugiindu-se în barbiturice. Glen Steve Levine a produs THE BEACH BOYS, dupå
Campbell, urmat de Bruce Johnston, i-au Æinut care Beach Boys au fåcut o serie de turnee
locul în concerte. La sfârçitul lui 1966 au realizat mondiale çi au înregistrat single-uri ca Rock And
GOOD VIBRATIONS, urmat de un turneu euro- Roll To The Rescue, o versiune a piesei grupului
pean. Între timp, Brian a compus SMILE, album Mamas & The Papas, California Dreaming’, cu
care nu a fost înså niciodatå realizat oficial. Roger McGuinn la chitarå. În 1987, au fåcut
Câteva pårÆi de pe acesta au apårut pe ur- echipå cu rapperii Fat Boys pentru un remake al
måtoarele 3 LP-uri ale grupului çi pe diferite piesei Surfaris' Wipe Out.
colecÆii. Albumele SMILEY SMILE din 1967 çi În 1988, Beach Boys a realizat Kokomo, pieså
WILD HONEY din ’68, fårå contribuÆia directå a incluså în filmul Cocktail çi a reintrat în topurile
lui Brian, au fost dezamågitoare. Totuçi, în 1968 americane, iar în mai 1990 l-au dat pe Brian
au intrat în topurile europene cu Do It Again. Wilson în judecatå pentru suma de 80 de milioane
Între timp Love a devenit un devotat Maharishi de dolari. Brian a câçtigat înså procesul.
Mahesh Yogi, iar Dennis Wilson a compus pentru În anii ’90 trupa a continuat så concerteze,
Charles Manson, care a devenit cunoscut mai cântând piesele vechi çi bucurându-se de succes
târziu ca ucigaç în maså. În 1969, Beach Boys au în rândul nostalgicilor.
påråsit casa de discuri Capitol, iar un an mai A 30Th Anniversary Collection (1996), The
târziu au realizat albumul SUNFLOWER, de- „Smile“ Era (1995), 20 Good Vibrations (1995),
zastruos din punct de vedere financiar. În 1971 Original Surfin’ Hits (1995), Good Vibrations
ies înså din nou la rampå cu SURF’S UP, care a (1993), All-Time Greatest Hits (1992), Do It Again!
constituit practic renaçterea grupului. Piesele au (1992), Merry Christmas From The Beach Boys
fost compoziÆii ale lui Van Dyke Parks çi ale lui (1992), Summer In Paradise (1992), The Absolute
Carl, singurul dintre cei trei fraÆi råmaçi în trupå. Best Of The Beach Boys, V.1, 2 (1991), Lost & Found
Bruce Johnston a plecat çi el iar formula grupului (1961-1962) (1991), Still Cruisin’ (1989), The
a fost completatå de Ricky Fataar, Blondie Chaplin Beach Boys (1985), L.A. (1979), Spirit Of America
çi Daryl Dragon. În 1973 apare HOLLAND, înre-
(1975), Endless Summer (1974), Holland (1973),
gistrat chiar în Olanda, unde s-au mutat pentru
Surf’s Up (1971), Stack-O-Tracks (1970), Sunflower
opt luni. Murray Wilson a murit de infarct în
(1970), Friends (1968), Smiley Smile (1967), Beach
iunie 1973. Un an mai târziu, dupå un album live
Boys Party! (1966), Best Of (1966), Pet Sounds
descurajator, a apårut compilaÆia ENDLESS
(1966), The Beach Boys Today (1965), Summer
SUMMER, care a intrat foarte repede în topurile
Days (1965), Beach Boys Concert (1964), Christmas
americane. Cu noul membru James William
Guercio (ex-Chicago) grupul a avut succese Album (1964), Surfer Girl (1963), Surfin’ U.S.A.
råsunåtoare, iar în 1974 a fost votat „Band of (1963), Surfin’ Safari (1962)
the Year“ de revista Rolling Stone. SPIRIT OF Beastie Boys
AMERICA, o altå compilaÆie de piese mai vechi,
a stat în topuri mai mult de un an. Între timp, Grup hardcore format la New York University
starea sånåtåÆii lui Brian s-a deteriorat. Albumul de John Berry çi Kate Shellenbach, care au plecat
15 BIG ONES din1976 a fost urmat de o campanie imediat dupå realizarea piesei Pollywog Stew,
„Brian Is Back“, din motive financiare. Cu LP-urile låsându-i pe Adam ‘MCA’ Yauch (n. 15 august
THE BEACH BOYS LOVE YOU çi M.I.U. au urmat 1967, Brooklyn, New York, SUA), Mike ‘D’
aceeaçi tacticå, deçi nimeni nu credea în reîn- Diamond (n. 20 noiembrie 1965, New York, SUA)
toarcerea lui Brian, aflat sub tratament sever. çi chitaristul Adam ‘Ad Rock’ Horovitz (n. 31
În 1977 au semnat cu CBS, la care au editat octombrie 1966, Manhattan, New York, SUA) så
LIGHT ALBUM, cu Bruce Johnston, care s-a continue singuri. Au debutat cu EP-ul COOKIE
întors în echipå. Urmåtorul album, KEEPING PUSS. Prietenul lor çi uneori çi component al
THE SUMMER ALIVE, a fost înregistrat fårå grupului, Rick Rubin, a semnat cu ei un contract
Dennis, care a påråsit grupul pentru o carierå pentru propria-i caså de discuri Def Jam. Piesa
35 The Beatles

Fight For Your Right To Party, de pe albumul lor unde au cântat la Top Ten club çi l-au acom-
de debut, a ajuns pe poziÆia a 11-a în Marea paniat pe Tony Sheridan la piesa My Bonnie.
Britanie iar albumul LICENSED TO ILL a intrat Între timp, Sutcliffe a påråsit grupul fiind în-
în topurile americane. Au urmat single-urile No locuit la bas de Paul McCartney.
Sleep Till Brooklyn çi She's On It, iar grupul a Noiembrie 1961 i-a regåsit în clubul Cavern
devenit celebru cu ajutorul mass-media pentru din Anglia, unde au fost remarcaÆi de Brian
show-urile sale tråsnite. Dupå o serie de pro- Epstein, care le-a devenit manager. Din påcate,
iecte solo, grupul s-a adunat dupå o perioadå de nici o caså de discuri n-a vrut så semneze cu ei.
tåcere de trei ani çi a înregistrat un nou album Decca i-a respins în 1962, preferându-i pe Brian
PAUL'S BOUTIQUE, co-produs cu Dust Poole And The Tremeloes, iar alte case nici
Brothers. Urmåtorul LP, CHECK YOUR HEAD, a måcar nu s-au obosit så-i ia în considerare. Pânå
apårut la casa lor de discuri, Grand Royal, din la urmå, tot Decca a hotårât så le finanÆeze o
California. înregistrare, numai cå la data de 10 aprilie,
ILL COMMUNICATION a fost lansat în 1994, Beatles au fost profund afectaÆi de faptul cå
dupå SOME OLD BULLSHIT çi a fost un alt mare Stuart Sutcliffe, care råmåsese în Germania, a
murit din cauza unei hemoragii cerebrale. Grupul
succes al trupei. La acest LP, precum çi la cel din
s-a reîntors la Star Club din Hamburg, unde a
1992 au colaborat cu Biz Markie, în locul lui
cântat aproape douå luni. În mai au reuçit în
Horovitz, care s-a dedicat religiei budiste.
sfârçit så semneze cu Parlaphone Records, cu
Hello Nasty (1998), The In Sound From Way
ajutorul producåtorului George Martin. Trei luni
Out! (1996), Aglio E Olio (EP, 1995), Root Down
mai târziu, la sugestia acestuia, Pete Best a fost
(EP,1995), Ill Communication (1994), Some Old
înlocuit cu Ringo Starr (n. Richard Starkey, 7
Bullshit (1994), Check Your Head (1992), Jimmy iulie 1940, Liverpool, Anglia, ex-Rory Storm And
James (1992), Paul’s Boutique (1989), Licensed The Hurricanes, drums).
To Ill (1986) La sfârçitul lui 1962, grupul a dat lovitura,
The Beatles intrând în topurile britanice cu piesa Love Me Do.
Pe 13 februarie 1963, The Beatles au apårut
Grup care îçi are originea în Liverpool. În 1957, pentru prima datå în show-ul TV ‘Thank Your
Paul McCartney (n. 18 iunie, 1942, Liverpool, Lucky Stars’, unde çi-au promovat single-ul
Anglia) l-a întâlnit pe John Lennon (n. 9 octombrie, Please Please Me, fiind våzuÆi çi ascultaÆi de 6
1940, Liverpool, Anglia). Dupå un an cei doi i-au milioane de telespectatori. Acesta a fost momentul
cunoscut pe George Harrison (n. 25 februarie, crucial al carierei lor. Single-ul a ajuns foarte
1943, Liverpool, Anglia; guitar), în vârstå pe repede în fruntea tuturor topurilor. Albumul lor
atunci de numai 15 ani, çi pe Stuart Sutcliffe, un de debut cu acelaçi nume a ajuns çi el numårul 1
coleg de la çcoala de arte, unde studia Lennon. în clasamente. Din acel moment, fiecare pieså a
Împreunå au înfiinÆat grupul Johnny And the lor a intrat în topuri. Dupå From Me To You, au
Moondogs, pe care l-au redenumit apoi Silver realizat She Loves You, care a dat naçtere unui
Beetles iar în aprilie 1960, cu ajutorul im- adevårat fenomen, denumit beatlesmania. Sin-
presarului Larry Parnes au reuçit så obÆinå un gle-ul I Want To Hold Your Hand, din 1963 s-a
contract pentru un turneu în ScoÆia, alåturi de vândut în peste un milion de exemplare çi a
vedeta Johnny Gentle. Dupå acest turneu, în intrat în clasamente pe prima poziÆie. În 1964
vara lui 1960 grupul çi-a asumat denumirea de aceeaçi pieså avea så cucereascå çi America, fiind
The Beatles (nume inspirat de The Crickets, prezentatå în show-ul TV al lui Ed Sullivan. În
grupul lui Buddy Holly), l-a cooptat pe Pete Best luna aprilie a aceluiaçi an aveau deja 5 piese pe
(drums) çi a cântat în Indra Club al lui Bruno primele 5 poziÆii în Billboard Hot 100, iar în
Koschminder, din Hamburg, câte 6-8 ore pe Canada aveau 9 cântece în Top 10. Succesul lor
noapte, pentru sume dezirabile. din America a deschis poarta muzicalå a acestui
Lennon çi McCartney au început så compunå continent pentru mai multe grupuri, cum ar fi
apoi împreunå, iar membrii grupului çi-au tåiat The Rolling Stones, The Pacemakers çi alÆii.
pårul în stil franÆuzesc çi s-au întors în Anglia, Primele douå filme ale lor, A Hard Day’s Night çi
deoarece le expiraserå permisele de muncå în Help! s-au bucurat atât de o criticå favorabilå, cât
Germania. Asta s-a întâmplat în decembrie 1960. çi de un succes de caså uimitor. În 1965 au
Câteva luni mai târziu au cântat la Cavern Club apårut pe lista invitaÆilor de onoare ai reginei
din Liverpool dupå care s-au reîntors în Germania, Angliei, fiecare membru primind distincÆia de
The Beatles 36

MBE pentru servicii deosebite aduse industriei cu alcool. A urmat realizarea filmului TV çi a
britanice. Anul s-a încheiat cu publicarea single- LP-ului MAGICAL MYSTERY TOUR.
ului We Can Work It Out/Day Tripper, de pe care 1968 a fost anul în care Beatles au înfiinÆat
ambele piese au ajuns în topuri. ApariÆia al- compania Apple Corps (care includea o caså de
bumului RUBBER SOUL, care include printre discuri, magazine, caså de filme etc.) çi au compus
altele Nowhere Man, In My Life çi Michelle, çi care THE WHITE ALBUM, precedat de hitul number 1
a ajuns number 1, s-a produs un an mai târziu. Lady Madonna. În acelaçi an, la Apple a apårut
În 1966, Beatles au concertat cu succes în single-ul Hey Jude, primul number 1 cu o duratå
Europa, dar mai greu le-a fost la Tokyo, unde au de peste 7 minute. Au mai fåcut çi filmul de
fost nevoiÆi så-i înfrunte pe studenÆii militanÆi desene animate Yellow Submarine, plus dublul
reacÆionari care au protestat împotriva concertului album THE BEATLES, care cuprinde Back In The
de la Budokan. Dupå mai multe ameninÆåri cu USSR, Julia, Blackbird, While My Guitar Gently
moartea, grupul a påråsit Japonia. Nici la Manila Weeps, cu Eric Clapton la chitarå, çi altele. Anii ’60
nu le-a fost uçor, fiind huiduiÆi pentru refuzul lor s-au încheiat cu Get Back, cu Billy Preston la
de a participa la o petrecere datå de preçedintele orgå. Ultimul lor number 1 din Marea Britanie a
Ferdinand Marcos. Câteva såptåmâni mai târziu, fost Ballad Of John And Yoko, pe care apar numai
discurile çi single-urile lor au fost arse, într-o Lennon çi McCartney.
ceremonie care a avut loc în sudul Americii, din A urmat ABBEY ROAD, cu piese precum Mean
cauza declaraÆiei lui Lennon: ‘We are more Mr. Mustard, Polythene Pam, She Came In Through
popular than Jesus now’ (acum suntem mult mai The Bathroom Window çi Golden Slumbers/Carry
populari decât Isus). Vorbele lui, trecute cu That Weight, Come.
vederea în Marea Britanie, au generat înså o În 1970 au colaborat cu producåtorul Phil
serie de proteste în America çi o campanie de Spector la proiectul filmului Let It Be. A urmat
interzicere a lor, duså de gruparea Ku Klux Klan. dizolvarea grupului (generatå de neînÆelegeri
Tot atunci, membrii grupului au primit çi o serie interne çi de succesul carierei solo a fiecårui
de ameninÆåri cu moartea. În 1966, au apårut membru) çi, o datå cu ea, sfârçitul unei ere.
pentru ultima oarå în Candlestick Park, San Anthology 2 (1996), Anthology (1995), Live At
Francisco, la data de 29 august. Au urmat hitu- The BBC (1994), Talk Downunder (1993), The
rile Paperback Writer, single-ul Yellow Submarine/ Beatles Compact Disc Ep Collection (1992), The
Eleanor Rigby çi albumul REVOLVER. Beatles Tapes I: In The Northwest (1992), Multi-
Dupå 1966, Beatles s-au retras în studio, selection Box Set (2) (1988), Past Masters, Vol. 1
refuzând så mai susÆinå concerte, din cauza & 2 (1988), Reel Music (1982), 20 Greatest Hits
isteriei fanilor, care fåcea concertele prea riscante, (1981), Rarities (1980), Live At The Hollywood
iar dupå o perioadå de 6 luni au realizat single-ul Bowl (1977), Live At The Star Club, 1962 Vol. 1, 2
Penny Lane/Strawberry Fields Forever, care a fost (1977), Live In Hamburg 1962 (1977), Love Songs
eclipsat înså în topuri de piesa lui Engelbert (1977), Rock ‘N’ Roll Music, Vol. 1, 2 (1976),
Humperdinck Release Me. În 1967 au lansat SGT. 1962-1966 (1973), 1967-1970 (1973), Hey Jude
PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND cu o (1970), Let It Be (1970), Abbey Road (1969),
copertå pe care sunt incluse fotografii ale tuturor
Yellow Submarine (1969), The White Album
celor care au influenÆat viaÆa membrilor Beatles.
(1968), Magical Mystery Tour (1967), Sgt. Pepper’s
De asemenea, albumul a fost primul LP pop pe
Lonely Hearts Club Band (1967), Revolver (1966),
care au apårut textele pieselor. Pauzele (blankurile)
Rubber Soul (1966), Yesterday & Today (1966),
dintre piese au fost înlocuite cu conversaÆii de
Beatles ’65 (1965), Beatles VI (1965), Help (1965),
studio, râsete, zgomote electronice çi zgomote
Rubber Soul (1965), Beatles For Sale (1964),
de animale, iar albumul cuprinde piese ca Lucy In
The Sky With Diamonds, When I’m 64, Being For Early Beatles (1964), A Hard Day’s Night (1964),
The Benefit of Mr Kite, Within You, Without You, Meet The Beatles (1964), Second Album (1964),
She’s Leaving Home, of Good Morning, Good Please Please Me (1963)
Morning, Day In The Life ç.a. Au apårut apoi The Beautiful South
într-un show TV, unde au cântat live All You Need
Is Love, care a intrat pe primul loc în topuri. Grup britanic alcåtuit în 1989 de Paul Heaton
La 21 august, înså, Brian Epstein a fost gåsit (n. 9 mai 1962, Birkenhead, Merseyside, Anglia;
mort din cauza unei supradoze de drog combinat vocals) çi David Hemmingway (drums, vocals).
Lor li s-au alåturat Sean Welch (bass), Briana
37 Jeff Beck

Corrigan (vocals, ex-Anthill Runaways), David Mutations (1998), Odelay (1996), Mellow Gold
Stead (drums), çi David Rotheray (guitar). (1994), One Foot In The Grave (1994), Stereopathic
Primul lor hit single a fost Song For Whoever. A Soul Manure (1994)
urmat albumul WELCOME TO THE BEAUTIFUL
SOUTH apårut în 1989, de pe care single-ul A Jeff Beck
Little Time a devenit în anul urmåtor number 1 în Nåscut la 24 iunie 1944, în Wallington, Surrey,
Marea Britanie. Clipul video al acestei piese a Anglia, Jeff a fost interesat de muzicå încå de
câçtigat çi premiul la categoria The Best Music mic, cântând în coruri, iar la vârsta de 11 ani era
Video, la BRIT Awards din 1991. LP-ul CHOKE a deja un bun pianist çi chitarist. Prima lui trupå a
apårut tot în 1990 çi a intrat la rândul såu destul fost Tridents, dupå care a fost primit în Yardbirds,
de repede în Top 10 din Marea Britanie. CARRY în locul lui Eric Clapton. Cu acest grup a cântat
ON UP THE CHARTS, un album Greatest Hits, pânå în octombrie 1966, când çi-a dat demisia,
apårut în 1994, dupå MIAOW çi 0898, a fost cel din cauza neînÆelegerilor sale cu Jimmy Page.
mai mare hit al sezonului de sårbåtori. Beck çi-a început cariera solo în martie 1967 cu
În 1998 a apårut albumul QUENCH, de pe care un single pop Hi-Ho Silver Lining, care a reuçit så
Perfect 10 a devenit un hit extrem de mediatizat. intre în topuri, în ciuda vocii sale mult inferioare
Quench (1998), Carry On Up The Charts (1994), solourilor de chitarå. A urmat un alt hit minor,
Miaow (1994), 0898 (1992), Choke (1990), Tallyman. În 1968 a înfiinÆat The Jeff Beck
Welcome To The Beautiful South (1989) Group, cu Rod Stewart (vocals), Ron Wood
(bass), Nicky Hopkins (piano) çi Mickey Waller
Beck (drums). Primul lor album se intituleazå TRUTH
De mic, Beck îçi petrecea timpul dansând çi a fost urmat de un turneu în SUA, iar apoi de
breakdance çi însoÆindu-l pe tatål såu, care cânta LP-ul COSA NOSTRA BECK-OLA, dupå care
pe stråzi çi prin pieÆele publice din Los Angeles. A Stewart çi Wood au plecat la Faces. Beck a mai
locuit o vreme çi în Kansas cu bunica çi bunicul colaborat cu Donovan la hitul Goo Goo Barabajagal
såu, care era preot, apoi în Europa cu celålalt (Love Is Hot). În 1968, un accident de maçinå l-a
bunic, artistul Al Hansen. imobilizat pentru aproape 18 luni, dupå care çi-a
Când a început så cânte la chitarå, idolul lui reînfiinÆat grupul împreunå cu Max Middleton,
era bluesman-ul John Hurt. Primele sale con- Cozy Powell çi Bob Tench, çi a înregistrat
certe au avut loc în tot felul de cluburi din L.A., albumele ROUGH AND READY çi JEFF BECK
iar compoziÆiile sale erau un amalgam de hip-hop, GROUP.
Delta blues, muzicå bisericeascå çi punk. Primul În 1973 Beck a format trioul Beck, Bogert And
lui single se numeçte MTV Makes Me Want To Appice, ultimii doi provenind de la Vanilla Fudge.
Smoke Crack çi a fost urmat de LOSER, realizat în Albumul instrumental BLOW BY BLOW çi cel
1993 la casa de discuri Bong Load Custom care a urmat, WIRED, s-au vândut în milioane de
Records din L.A. Au urmat STEVE THREW UP, la exemplare. Beck a fåcut apoi echipå cu Jan
aceeaçi caså de discuri, çi albumul A WESTERN Hammer înregistrând cu acesta un album live,
HARVEST FIELD BY MOONLIGHT, la Fingerpaint dupå care s-a retras din muzicå pentru aproape
Records, dupå care a semnat cu Geffen, care i-a trei ani.
permis (lucru neobiçnuit în general) så realizeze În 1980 a revenit cu un nou album, THERE
albume çi la alte case de discuri. Prin urmare, în AND BACK, care a ajuns çi el pe locuri importante
1994, Beck a înregistrat la Geffen MELLOW în topuri. În anii ’80 apariÆiile sale au fost
GOLD, la Filipside STEREO PATHETIC SOUL sporadice. A cântat cu Tina Turner pe PRIVATE
MANURE çi la K Records ONE FOOT IN THE DANCER çi a lucrat cu Robert Plant çi Jimmy
GRAVE (în colaborare cu Calvin Johnson de la Page la albumul Honeydripper. A mai fåcut turnee
Beat Happening). ODELAY din 1996 a fost cel cu Rod Stewart çi a realizat single-ul People Get
mai mare succes al såu, câçtigând numeroase Ready, iar în 1985 a înregistrat FLASH, ultimul
premii acordate de presa muzicalå. De pe acest album de succes al lui Jeff.
album s-au remarcat single-urile Where It’s At çi În 1992 a apårut un Best Of cu cele mai bune
un remix al lui Noel Gallagher (Oasis) – Devil’s piese din cariera sa, iar în 1993 a primit un premiu
Haircut. pentru tema muzicalå a producÆiei TV englezeçti,
Frankie’s House. A mai realizat CRAZY LEGS, în
1993, un tribut adus muzicii lui Gene Vincent. Çi-a
Jeff Beck 38

fåcut debutul cinematografic în rolul lui Brad, Bee Gees au încheiat anii ’60 sub presiunea
ucigaçul în serie din filmul Diary Of A Nutcase. neînÆelegerilor interne. Apoi Maurice Gibb s-a
Who Else (1999), Best Of Beck (1995), Crazy însurat cu starul pop Lulu, iar grupul a intrat în
Legs (1993), Beckology (1991), Jeff Beck’s Guitar elita muzicalå, preluând çi obiceiul de a bea çi de
Shop (1989), The Best Of Jeff Beck 1967-1969 a consuma droguri. Robin Gibb a påråsit grupul
(1985), Flash (1985), Early Anthology (1981), în favoarea carierei solo, pe când ceilalÆi doi au
There And Back (1980), Live With The Jan continuat så cânte, înregistrând Don’t Forget To
Hammer Group (1977), Wired (1976), Blow By Remember. Cu Colin Peterson, Maurice çi Barry
Blow (1975), Master Of Rock (1974), Blow By au lucrat la filmul Cucumber Castle, dupå care
Blow (1975), Shapes Of Things (1972), Jeff Beck amândoi au realizat câte un single solo.
Group (1972), Rough & Ready (1971), Beck-Ola În 1970 s-au reunit cu Robin çi au realizat
(1969), Truth (1968) douå hituri care au intrat în topurile americane,
Lonely Days çi How Can You Mend A Broken
The Bee Gees Heart.
Trio englezo-australian compus din gemenii Dupå o serie de hituri ca My World çi Run To
Maurice çi Robin Gibb (n. 22 decembrie 1949, în Me, din 1972, a urmat o perioadå de insucces
Insulele britanice) çi fratele lor mai mare Barry Gibb care a durat trei ani, timp în care au cântat în
(n. 1 septembrie 1946, tot în Insulele Britanice). cabarete. Dupå plecarea de la Polydor Records la
Provenind dintr-o familie din Manchester, Anglia, RSO au adoptat un sound mult mai american pe
implicatå în showbusiness, ei au cântat încå de albumul LIFE IN A TIN CAN. Au fåcut apoi
mici într-o serie de cinematografe. echipå cu producåtorul Arif Mardin, iar MR.
În 1958, familia Gibb a emigrat în Australia, NATURAL a suferit influenÆe R&B çi soul care
unde copiii au cântat în Brisbane, Queensland. apar çi pe albumul lor din 1975, MAIN COURSE.
Sub numele de Bee Gees, abreviere de la Brothers În Miami, grupul a cântat cu Alan Kendall
Gibb, au semnat cu o caså de discuri australianå, (guitar), Dennis Bryon (drums) çi Blue Weaver
Festival Records, la care au realizat o serie de (keyboards). Jive Talkin, a ajuns number 1 în
single-uri, compuse de fratele mai mare. În SUA çi i-a readus în Top 10 din Marea Britanie.
vreme ce Spicks And Specks a ajuns pe prima Schimbårile în stilul muzical al grupului le-a
poziÆie în clasamentele muzicale australiene, trupa adus un hit Top 10 american, Nights On Broadway,
era deja în drum spre Londra pentru a fi audiaÆi iar urmåtorul lor album CHILDREN OF THE
de Robert Stigwood, un director al companiei WORLD, a fost råsplåtit cu platina. Urmåtorul
NEMS a lui Brian Epstein. AudiÆia a dus la semnarea single, You Should Be Dancing, a ajuns number 1
unui contract cu Polydor çi la realizarea New în Statele Unite, iar Love So Right, number 3,
York Mining Disaster, din 1941, care a devenit un fiind urmate de If I Can’t Have You çi More Than A
hit çi le-a atras dupå sine comparaÆia cu Beatles. Woman. ReputaÆia lor de noi zei ai discotecilor a
Trioul a fost suplimentat de australienii Colin fost consolidatå çi de soundtrackul filmului
Peterson (drums) çi Vince Melouney (guitar). A Saturday Night Fever, care s-a vândut în 30 de
urmat cel de-al doilea single, balada To Love milioane de exemplare. Au urmat 6 hituri con-
Somebody, care nu a intrat în Top 40, deçi a fost secutive, printre care How Deep Is Your Love,
urmatå de o serie de versiuni cover ale lui Nina Stayin’ Alive, Tragedy çi Love You Inside Out.
Simone, Eric Burdon And The Animals, Janis Succesul lor a continuat cu filmul Grease, pentru
Joplin çi alÆii. Primul lor LP se numeçte THE BEE care au produs tema principalå a lui Frankie
GEES FIRST çi cuprinde 14 piese, toate compoziÆii Valli. Au mai jucat în filmul Sgt. Pepper’s Lonely
proprii. În toamna anului 1967 au realizat primul Hearts Club Band.
lor hit number 1, Massachusetts. La sfârçitul anilor ’70, Bee Gees au devenit
Dublul album ODESSA a generat World çi mult mai interesaÆi de munca de producåtori,
Words, care au intrat în Top 10 din Marea Britanie. deçi au mai realizat SPIRITS HAVING FLOWN
Single-ul Jumbo/The Singer Not The Song nu s-a (1979) çi LIVING EYES (1981). Dintre ei, Barry a
bucurat de succes comercial. Bee Gees çi-au luat fost cel care s-a dovedit cel mai prolific produ-
înså revança cu I’ve Gotta Get A Message To You, cåtor çi compozitor.
care a fost cel de al doilea lor hit number 1 din Bee Gees s-au reunit din nou în 1987 pentru
Marea Britanie. Au urmat First Of May çi Only excelentul ESP çi single-ul You Win Again, care a
One Woman. fost cel de-al cincilea lor hit number 1.
39 George Benson

Moartea fratelui lor mai mic, Andy, survenitå Al doilea ei album a apårut în 1980 cu titlul
în 1988, i-a mâhnit enorm. CRIMES OF PASSION. Datoritå lui a câçtigat
Grupul a fost råsplåtit cu un premiu Ivor mai târziu un premiu Grammy la categoria Best
Novello pentru contribuÆia lor de excepÆie aduså Female Rock Vocal Performance. De pe acest LP,
muzicii britanice. piesa Hit Me With Your Best Shot a devenit primul
Tomorrow the World (1999), One Night Only ei single Top 10.
(1998), The Very Best Of (1998), Still Waters (1997), Albumul PRECIOUS TIME, realizat în 1981, a
Size Isn’t Everything (1993), High Civilization ajuns number 1 în SUA. A câçtigat un alt Grammy
(1991), Tales From The Brothers Gibb (1990), pentru Fire And Ice. În 1982 Benatar s-a recå-
One (1989), E.S.P. (1987), Living Eyes (1981), såtorit, de aceastå datå cu producåtorul Neil
Greatest (1979), Spirits Having Flown (1979), Geraldo, care a devenit chitaristul trupei sale çi a
Here At Last...Live (1977), Children Of The World compus majoritatea pieselor care au apårut pe
(1976), Gold (1976), Main Course (1975), Mr. albumul GET NERVOUS, ajuns pe poziÆia a patra
Natural (1974), Best Of The Bee Gees, Volume II în SUA. Anul urmåtor a înregistrat un album live
(1973), Life In A Tin Can (1973), To Whom It care include çi douå piese de studio. Una dintre
May Concern (1972), 2 Years On (1971), Trafalgar acestea, Love Is A Battlefield, a intrat în topurile a-
(1971), Cucumber Castle (1970), Best Of The Bee mericane pe locul 5. În 1984 realizeazå TROPICO.
Gees, Vol. I (1969), Odessa (1969), Horizontal Un an mai târziu, piesa Invincible, din coloana
(1968), Idea (1968), Bee Gees (1967) sonorå a filmului Legend Of Billie Jean, a fost un
alt single de Top 10. Cu albumul SEVEN THE
Belly HARD WAY, din 1985, popularitatea lui Pat a
Trupå din Newport, Rhode Island, alcåtuitå început så scadå. Doi ani mai târziu apare WIDE
din Tanya Donelly (n. 14 august 1966, SUA, fostå AWAY IN DREAMLAND, urmat de BEST SHOTS,
membrå The Throwing Muses çi The Breeders; în 1989, o compilaÆie care cuprinde majoritatea
vocals/guitar), Thomas Gorman (n. 20 mai hiturilor, devenind un mare succes în Europa.
1966, SUA; lead guitar), Gail Greenwood (n. 3 Din 1988 Benatar çi-a început çi cariera de
octombrie 1960, SUA; bass) çi Chris Gorman (n. actriÆå, continuând så înregistreze înså çi alte
Christopher Toll Gorman, 29 august 1967, SUA; albume, cum ar fi TRUE LOVE din 1991 çi
drums). GRAVITY’S RAINBOW din 1993, care nu s-au
Belly au debutat în 1991 cu douå EP-uri: mai bucurat înså de succesul de altådatå.
SLOW DUST çi GEPETTO, care au precedat Innamorata (1997), Heartbreaker (1997), All
primul album – STAR, înregistrat în Nashville în Fired Up: The Very Best Of Pat Benatar (1994),
1993. Primul hit a fost Feed The Tree, urmat de Gravity’s Rainbow (1993), True Love (1991), Best
Slow Dog. Albumul mai cuprinde çi o versiune a Shots (1989), Wide Awake In Dreamland (1988),
cântecului Trust In Me din coloana sonorå a Seven The Hard Way (1985), Tropico (1984), Live
filmului de desene animate Jungle Book. From Earth (1983), Get Nervous (1982), Precious
În 1995 au lansat albumul KING, înregistrat în Time (1981), Crimes Of Passion (1980), In The
1994 în Nassau, Bahamas cu producåtorul Glyn Heat Of The Night (1979)
Johns. În anul urmåtor Donelly çi-a anunÆat
plecarea din grup, iar Greenwood a migrat la L7. George Benson
King (1995), Feed The Tree (EP, 1994), Star Chitaristul çi vocalistul George Benson s-a nåscut
(1993) la 22 martie 1943, în Pittsburgh, Pennsylvania,
SUA. A început så cânte în diverse trupe locale,
Pat Benatar
iar în 1954 a înregistrat single-ul It Should Have
Nåscutå Pat Andrzejewski, la 10 ianuarie 1953, Been Me, dupå care, în 1963, s-a mutat la New
în Brooklyn, New York, SUA, Pat Benatar çi-a York, unde a colaborat cu Brother Jack McDuff,
început cariera muzicalå sperând cå va ajunge Herbie Hancock çi Wes Montgomery, al cårui
cântåreaÆå de operå. În anul 1979 a fost desco- succesor stilistic a fost, dupå moartea acestuia,
peritå de Rick Newman la clubul Catch A Rising care a survenit în 1969.
Star. Cu el ca manager a semnat cu Chrysalis În 1966 Benson a semnat cu Columbia Records.
Records, unde a înregistrat albumul de debut IN Pe primele sale albume au apårut Hancock, Earl
THE HEAT OF THE NIGHT, produs de Mike Klugh, Miles Davis, Joe Farrell çi alÆi muzicieni
Chapman, album care a generat trei hit single-uri. de jaz. Patru dintre ele au fost produse de Creed
George Benson 40

Taylor, care l-a adus pe George la propria lui caså În 1986 piesa Take My Breath Away de pe
de discuri, CTI, în 1971. Dupå albumul BAD albumul COUNT THREE AND PRAY a ajuns hit
BENSON din 1974, care a ajuns în topurile number one pe ambele pårÆi ale Atlanticului çi a
americane, piesa titlu a albumului SUPERSHIP a fost incluså ca temå principalå în soundtrackul
intrat în clasamentele europene, ceea ce i-a dat filmului Top Gun, cu Tom Cruise. A reintrat în
posibilitatea så semneze un contract avantajos topuri în 1988 çi a fost remixatå în 1990, fiind
cu Warner Brothers, unde în 1976 a înregistrat folositå çi într-o reclamå TV pentru maçini. În
BREEZIN’, album råsplåtit cu premiul Grammy. 1987 Nunn a ales cariera solo, iar Crawford çi
Benson a mai înregistrat piesa The Greatest Brill au plecat la The Big F.
Love Of All (care a fost tema principalå a filmului The Best Of Berlin 1979-1988 (1989), Count
autobiografic al lui Muhammed Ali, The Greatest), Three And Pray (1986), Love Life (1984), Pleasure
GIVE ME THE NIGHT, care s-a vândut în milioane Victim (EP,1983)
de exemplare, çi THE LOVE SONGS. În 1987 a
realizat COLLABORATION, cu Earl Klugh, çi un Chuck Berry
duet cu Aretha Franklin: Love All The Hurt Away. Nåscut Charles Edward Anderson Berry, la 18
A reînregistrat apoi On Broadway – un single Top octombrie 1926, în St. Louis, Missouri, SUA,
10 de pe albumul din 1978 WEEKEND IN L.A. çi Berry a învåÆat så cânte la chitarå în adolescenÆå.
piesa lui Bobby Darin, Beyond The Sea (La Mer). Tânår fiind, a fost condamnat la închisoare
De asemenea, George Benson s-a bucurat de pentru jaf armat, pe o perioadå de trei ani, la
succes cu piesa lui Nat King Cole, Nature Boy (un Algoa Reformatory. La eliberarea sa a lucrat în
single de pe IN FLIGHT), iar în 1990 a început diverse trupe de bar din St. Louis çi cu Johnnie
colaborarea de lungå duratå cu orchestra lui Johnson (piano) çi Ebby Hardy (drums) în trupa
Count Basie, efectuând împreunå cu aceasta çi clubului Cosmopolitan. Çi-a fåcut apoi propriul
un turneu în Marea Britanie. grup, Chuck Berry Combo, alåturi de care a
That’s Right (1996), Verve Jazz Masters 21 cântat la Crank Club, schimbându-çi numele.
(1994), I Like Jazz: The Essence Of George Benson În 1955, în timpul unei vizite la Chicago, Berry
(1993), I’ll Be Good To You (1993), Love Remembers l-a cunoscut pe Muddy Waters, care i-a fåcut
(1993), Tenderly (1989), Twice The Love (1988), intrarea la Chess Records, unde a realizat Ida
Weekend In L.A. (1988), While The City Sleeps Mae, reintitulatå mai apoi Maybellene çi devenitå
(1986), 20/20 (1985), In Your Eyes (1983), The prima lui înregistrare pe single, care a çi intrat pe
Best (1981), The George Benson Collection (1981), prima poziÆie în topurile R&B çi pe poziÆia a
Give Me The Night (1980), Livin’ Inside Your Love cincea în clasamentele pop americane. Au urmat
(1979), Blue Benson (1976), Breezin’ (1976), hiturile Thirty Days, No Money Down, Roll Over
In Flight (1976), Good King Bad (1975), Bad Beethoven, Too Much Monkey Business çi Brown-
Benson (1974), Body Talk (1973), Tell It Like It Eyed Handsome Man, School Days (cel de-al
Is (1969), The New Boss Guitar Of George Benson doilea number 1 în topurile R&B), Reelin’ And
(1964) Rockin’, Rock ‘N’ Roll Music (toate în 1957), Sweet
Berlin Little Sixteen, Johnny B. Goode (1958), Back In
The USA, Let It Rock (1959), Bye Bye Johnny
Trupå înfiinÆatå în 1979 la Los Angeles de (1960), cu care a intrat în istoria muzicii, devenind
John Crawford (bass, synthesizer, ex-Videos), surså de inspiraÆie pentru trupe precum Beatles,
Terri Nunn (vocals), Virginia McCalino (vocals), Rolling Stones çi Beach Boys.
Jo Julian (synthesizer), Chris Velasco (guitar) çi Între 1955-60, Berry a avut o serie de intråri în
Dan Van Patten (drums, ex-Barbies). Au debutat R&B Top 20, a apårut în filmele Go Johnny Go,
cu EP-ul PLEASURE VICTIM în 1983. În 1991 Rock, Rock, Rock çi Jazz On A Summer’s Day.
înså s-au çi despårÆit. Crawford çi Nunn au Pe 28 octombrie 1961 a fost condamnat din
reformat grupul cu David Diamond (guitars), nou la închisoare, de data aceasta pentru in-
Rick Olsen (guitar), Matt Reid (keyboards) çi fracÆiunea de a fi transportat o minorå în alt stat,
Rod Learned (drums). în scopuri imorale. Berry a fost închis pentru 20
În 1984 au lansat LOVE LIFE, de pe care No de luni, iar în octombrie 1963, când s-a eliberat,
More Words a ajuns în 1984 în US Top 30. Un an piesa Memphis Tennessee, înregistratå în 1958,
mai târziu trupa era compuså din Crawford, tocmai devenea primul såu hit Top 10 din Marea
Nunn çi Rob Brill (drums). Britanie. În închisoare, Chuck Berry a compus
41 Big Country

Nadine, No Particular Place To Go, You Never Can BAD II, cu Nick Hawkins (guitar), Gary Stonedage
Tell çi Promised Land, fiecare dintre ele ajungând (bass) çi Chris Kavanagh (drums). DJ Zonka a fost
în UK Top 30. folosit çi el în concerte, pentru efecte çi mixaje.
În 1966 Berry s-a mutat de la Chess la casa de Letts, William çi Roberts au înfiinÆat Screaming
discuri Mercury. Au urmat GOLDEN HITS, care Target, iar Donovan a plecat la Sisters Of Mercy.
cuprinde piese mai vechi, LIVE AT THE FILLMORE În 1991 BAD II a realizat THE GLOBE, de pe
AUDITORIUM (înregistrat cu Steve Miller Band) care single-ul Rush a ajuns în Top 40, în SUA. În
çi CONCERTO IN B. GOODE, care s-au dovedit 1994 numele trupei a devenit Big Audio, sub
înså fårå relevanÆå. care au înregistrat HIGHER POWER.
S-a întors la Chess în 1969 çi s-a reabilitat cu În 1995 s-au despårÆit de casa de discuri Epic çi
Tulane. BACK HOME çi SAN FRANCISCO DUES au semnat cu Radioactive, la care au scos PUNK,
conÆin selecÆii din concerte. ApariÆia sa din 1972 revenind la numele de Big Audio Dynamite.
la Manchester Arts Festival a fost imortalizatå pe Jones a mai contribuit çi la soundtrackul
prima jumåtate a albumului LONDON SESSIONS FLASHBACK. O pieså BAD a apårut pe faÆa B a
pe care apare çi cel mai mare hit al lui, My single-ului number one al grupului Clash Should
Ding-A-Ling, dar din påcate acesta este çi ultimul. I Stay Or Should I Go.
În 1979 a fost din nou închis sub acuzaÆia de Planet Bad (1995), F-Punk (1995), Higher Power
evaziune fiscalå. La ieçirea din închisoare a (1994), Megatop Phoenix (1989), Tighten Up,
plecat într-un turneu mondial, dar anii ’80 s-au Volume ’88 (1988), No. 10 Upping Street (1986),
dovedit pentru Berry total neproductivi. This Is Big Audio Dynamite (1985)
În 1986 çi-a aniversat cei 60 de ani printr-un
concert de galå în St. Louis çi altul la New York. Big Country
La primul a apårut ca invitat çi Keith Richard, Dupå plecarea de la grupul Skids, în 1982,
deçi relaÆia dintre cei doi era cam încordatå, aça Stuart Adamson (n. 11 aprilie 1958, Manchester,
cum rezultå çi din documentarul „Hail! Hail! Rock Anglia; guitar, vocals) a înfiinÆat Big Country cu
‘N’ Roll”, despre întreaga carierå a lui Berry. prietenul såu din copilårie, Bruce Watson (n. 11
His Best Vol. 1, 2 (1997), Let It Rock (1996), martie 1961, Timmins, Ontario, Canada; guitar).
Chuck Berry (1991), Best Of (1990), Missing Li s-au alåturat Mark Brzezicki (n. 21 iunie 1957,
Berries/Rarities, Vol. 3 (1990), The Chess Box Slough, Buckinghamshire, Anglia; drums) çi
(1988), More Rock & Roll Rarities (1986), Rock ’N Tony Butler (n. 2 februarie 1957, Londra, Anglia,
Roll Rarities (1986), The Great Twenty-Eight ex-Pretenders, Pete Townshend; bass). Albumul
(1984), The London Chuck Berry Sessions (1972), lor de debut THE CROSSING include hiturile
Concerto In B Goode (1969), Chuck Berry In Fields Of Fire (400 Miles) çi In A Big Country. În
Memphis (1967), From St. Louis To Frisco (1967), 1984 a urmat un EP, WONDERLAND, care cu-
Golden Hits (1967), Live At Fillmore Auditorium prinde pe lângå piesa titlu încå trei nume: Angle
(1967), St. Louis To Liverpool (1964), New Jukebox Park, All Fall Together çi The Crossing. STEELTOWN,
Hits (1961), Chuck Berry Is On Top (1959), After din 1984, produs de Steve Lillywhite, a fost un
School Sessions (1957) nou succes. În 1986 au lansat THE SEER, de pe
care Look Away a ajuns în UK Top 10. Urmåtorul
Big Audio Dynamite
album, PEACE IN OUR TIME, realizat în 1988 la
Trupå formatå în 1984 de fostul chitarist Clash, o nouå caså de discuri, Reprise, a dat înså
Mick Jones (n. 26 iunie 1955, Brixton, Londra, dovadå de lipså de inspiraÆie, doar o singurå
Anglia) împreunå cu Don Letts (keyboards), Dan pieså reuçind så ajungå în UK Top 20: King Of
Donovan (keyboards), Leo „E-Zee Kill“ Williams Emotion.
(bass) çi Greg Roberts (drums). Grupul a debutat Dupå ce s-au despårÆit de Reprise au realizat în
cu single-ul The Bottom Line în 1985, urmat de 1991 NO PLACE LIKE HOME, apårut doar în
albumul THIS IS BIG AUDIO DYNAMITE. La Marea Britanie, iar în 1993 au semnat cu RCA, la
piesele pentru cel de-al doilea LP a contribuit çi care au înregistrat THE BUFFALO SKINNERS, la
Joe Strummer. În 1988 trupa era så-l piardå pe fel de neinspirat ca çi predecesorul såu.
Jones din cauza unei pneumonii, care a întârziat Big Country (1997), The Best Of Big Country
apariÆia albumului MEGATOP PHOENIX. (1994), The Buffalo Skinners (1993), No Place
Big Audio Dynamite s-a destråmat în 1989, dar Like Home (1991), Through A Big Country-
în 1990, Jones l-a format din nou, sub numele de Greatest Hits (1990), Peace In Our Time (1988),
Big Country 42

The Seer (1986), Steeltown (1984), Wonderland Master Tapes (1985), Rock Around The Country
(EP, 1984), The Crossing (1983) (1976), Bill Haley & His Comets (1970), Greatest
Hits (1968)
Bill Haley & His Comets
Nåscut William John Clifton Haley, la 6 iulie Biohazard
1925, în Highland Park, Michigan, SUA, d. 9 Cvartet hardcore din Brooklyn, New York,
februarie 1981, Haley a fost unul dintre pionierii apårut în 1988 în formula Evan Seinfeld (bass,
rock ‘n’ roll-ului. A cântat cu Downhomers çi vocals), Billy Graziedi (guitar, vocals), Bobby
Range Drifters, dupå care a înfiinÆat Four Aces Of Hambel (guitar) çi Danny Schul (drums). Primul
Western Swing în 1948, iar apoi Saddlemen. În lor album care poartå numele trupei a fost
1951 a înregistrat hitul R&B Rocket 88. realizat din propriul lor buget çi a apårut în
În 1953, Haley a abandonat imaginea de 1991.
cowboy çi a format un nou grup, Bill Haley And În 1992 au semnat cu Roadrunner. Albumul
His Comets, cu o formulå care avea så se schimbe URBAN DISCIPLINE a fost înregistrat în douå
adesea de-a lungul timpului. Primul single al såptåmâni cu un buget sårac, dar s-a dovedit o
trupei a fost Crazy Man Crazy, primul hit rock ‘n’ reuçitå. A urmat un turneu cu Kreator în Europa
roll din Top 20 US. çi cu Sick Of It All în SUA. Biohazard a mai înregis-
În mai 1954 a semnat cu casa de discuri Decca trat o pieså foarte bine primitå cu rapperii Onyx,
çi a înregistrat o serie de piese cruciale în istoria pentru coloana sonorå a filmului JUDGEMENT
rock ’n’ roll-ului: Rock Around The Clock, Shake NIGHT.
Rattle And Roll, Dim Dim The Lights, Mambo Rock çi Urmåtorul LP, STATE OF THE WORLD
altele. În 1955, când Rock Around The Clock a fost ADDRESS din 1994, a fost înregistrat în 7 såp-
incluså în filmul controversat THE BLACKBOARD tåmâni, dupå care trupa a plecat într-un turneu
JUNGLE, piesa a intrat imediat în topurile din în SUA cu Pantera çi Sepultura. Au participat la
SUA çi Marea Britanie, iar Haley a fost proclamat festivalul de la Donington, au plecat apoi în
regele rock ‘n’ roll, reuçind apoi så domine to- Europa, unde au avut un mare succes cu show-urile
purile din SUA çi Marea Britanie, din perioada lor agresive. Întorçi în State au susÆinut concerte
1955-56 cu piese ca Rock-A-Beatin’ Boogie’, See alåturi de House Of Pain çi Danzig, iar în 1996 au
You Later Alligator, The Saints Rock ‘N’ Roll’, înregistrat MATA LEAO.
Razzle Dazzle, Burn That Candle, Rip It Up çi New World Disorder (1999), Urban Discipline
Rudy’s Rock. Ultima dintre ele, o pieså instru- (1998), Mata Leao (1996), State Of The World
mentalå, a atras în special atenÆia asupra saxo- Address (1994), Urban Discipline (1992), Biohazard
fonistului Rudy Pompilli. Fratele acestuia, Al (1991)
Pompilli, cânta çi el în trupa lui Haley, la bas.
În 1957, Haley a susÆinut concerte în Anglia la Bjork
Dominion Theatre, în faÆa unor fani cuprinçi de Nåscutå Björk Gudmundsdóttir, la 21 octombrie
isterie. ApariÆiile sale au fost criticate de mora- 1966 în Reykjavic, Islanda, solista çi-a început
liçtii vremii, iar ca råspuns, artistul a compus cariera cu grupul Sugarcubes (la care a cântat
piesa de protest Don’t Knock The Rock, care este timp de 6 ani), iar dupå dizolvarea acestuia în
çi tema principalå dintr-un film al lui Alan Freed. 1993 a înregistrat propriul album intitulat DEBUT,
Steaua lui Haley a mai strålucit câÆiva ani, produs de Nellee Hooper, album pentru care a
dupå care s-a stins în umbra lui Elvis Presley. Cu fost recompensatå în 1994 cu premiile Best
toate acestea, el a continuat så dea concerte çi så International Newcomer çi Best International
înregistreze. Artist, la BRIT Awards.
La sfârçitul anilor ’70, Haley era foarte bolnav De altfel, Bjork a fost preocupatå de muzicå
çi dependent de alcool. S-a reîntors totuçi în încå de la 11 ani, vârstå la care a înregistrat în
Anglia pentru un concert memorabil la Royal Islanda un LP ce cuprinde versiuni cover ale unor
Variety Show. În urmåtorii ani s-a zvonit cå ar trupe consacrate, cum ar fi Beatles. A mai co-
suferi de o tumoare pe creier. La 9 februarie laborat çi cu Kukl, care a prezentat-o grupului
1981 a murit de infarct în Harlingen, Texas, Sugarcubes, alåturi de care a înregistrat douå
SUA. LP-uri.
Rock The Joint! (1995), Shake Rattle & Roll De pe albumul DEBUT, în topuri au intrat
(1994), Greatest Hits (1985), From The Original single-urile Big Time Sensuality, Human Behavior
43 Black Sabbath

çi Venus As A Boy. În 1994 çi-a adus contribuÆia la grup feminin de backing vocals. De pe acest LP
piesa care då titlul albumului Madonnei, BEDTIME s-au remarcat Remedy çi Thorn In My Pride,
STORIES. Un an mai târziu înregistreazå al doilea care au intrat în Top 100. Imediat, Crowes au
ei album, POST, care are parte, la fel ca çi primul, pornit din nou la drum participând la turneul
de o criticå favorabilå çi o urcare vertiginoaså, High As The Moon.
atât în topurile din State cât çi în cele europene, În 1994 au realizat albumul AMORICA, deve-
cu piese ca Army Of Me, Isobel çi It’s Oh So Quiet. nit disc de aur, deçi nici unul din single-uri nu a
Urmåtoarele LP-uri, TELEGRAM çi HOMOGENIC ajuns în topuri. Au urmat numeroase turnee, la
(produs chiar de ea), nu sunt nici ele mai prejos unele dintre ele participând çi Chris Trujillo
çi reconfirmå faptul cå Bjork este unul dintre cele (drums). THREE SNAKES AND ONE CHARM a
mai mari çi semnificative talente ale acestui apårut în 1996. În august 1997 Marc Ford a
deceniu. påråsit trupa, fiind înlocuit de Johnny Colt, la
Homogenic (1998), Telegram (1997), Post rândul lui înlocuit la începutul lui 1998 cu Sven
(1995), Debut (1993) Pipien.
By Your Side (1998), Three Snakes And One
The Black Crowes Charm (1996), Amorica (1994), The Southern
Grupul a fost înfiinÆat de fraÆii Chris (n. Harmony & Musical Companion (1992), Shake
Christopher Mark Robinson, 20 decembrie 1966, Your Money Maker (1990)
Atlanta, Georgia, SUA; vocals) çi Rich Robinson
(n. Richard S. Robinson, 24 mai 1969, Atlanta, Black Sabbath
Georgia, SUA; guitar) în 1984, sub numele de La început grupul s-a numit Earth çi a fost
Mr. Crowe’s Garden. La bas çi drums au trecut, în înfiinÆat de Terry “Geezer” Butler (n. 17 iulie
total, prin trupå 9 persoane pânå când s-au 1949, Birmingham, Anglia; bass), Tony Iommi (n.
stabilit la Johnny Colt (bass) çi Steve Gorman 19 februarie 1948, Birmingham, Anglia; guitar),
(ex-Mary My Hope; drums), al cårui predecesor, Bill Ward (n. 5 mai 1948, Birmingham, Anglia;
Jeff Sullivan, a plecat la Drivin’ N’ Cryin’. Jeff drums) çi Ozzy Osbourne (n. 3 decembrie 1948,
Cease (guitar) a fost cooptat în 1988. Birmingham, Anglia; vocals). Numele de Black
Dupå schimbarea numelui în Black Crowes au Sabbath l-au adoptat în 1969 çi vine de la titlul
semnat un contract cu Def American Records, la unei piese a celor de la Polka Tulk, o trupå de
care au înregistrat albumul de debut SHAKE blues pre-Earth, care-i avea în componenÆå pe
YOUR MONEY MAKER. Primul single, Jealous aceiaçi Iommi, Ward, Butler çi Osbourne. La
Again, a fost un succes moderat, dar piesa Hard rândul ei, piesa a fost inspiratå de filmul horror
To Handle (un cover dupå piesa lui Otis Redding) cu acelaçi titlu, deçi mulÆi cred cå „Black Sabbath“
a adus trupei platina. She Talks To Angels, o vine de la titlul unei cårÆi scrise de scriitorul
baladå acusticå despre abuzul de droguri, a Denis Wheatley. Formula de bazå a trupei a
devenit cel de-al doilea hit de pe album. Au råmas neschimbatå pânå în 1973, când Rick
urmat turnee în Statele Unite, cu Atomic Playboys, Wakeman, (ex-Yes, keyboards) a fost cooptat
Aerosmith çi Junkyard, plus concerte în Marea pentru albumul SABBATH, BLOODY SABBATH.
Britanie. Canadianul Ed Hawrysch (keyboards), Din 1977 înså, în trupå au început så aparå
recomandat de Chuck Leavell, a venit în trupå în tensiuni, în detrimentul calitåÆii muzicale. Din
1991. Concertele s-au Æinut lanÆ. A urmat partici- aceastå cauzå, Ozzy Osbourne a påråsit grupul
parea la turneul Monsters Of Rock, Black Crowes un an mai târziu, dupå realizarea albumului
deschizând festivalul de la Donington din Anglia, NEVER SAY DIE! çi a fost înlocuit mai întâi cu
dupå care au susÆinut un concert la Moscova. Dave Walker (ex-Savoy Brown), iar apoi cu
Dupå 22 de såptåmâni de turneu, pe Chris Ronnie James Dio (ex-Elf, Rainbow) care înså a
Robinson l-a råpus oboseala çi grupul a trebuit så plecat çi el în 1982, când la voce poate fi auzit
ia o pauzå de cinci såptåmâni . Ian Gillan.
La terminarea turneului s-au despårÆit de În 1986 numai Iommi a mai råmas din formula
Jeff Cease, pe care l-au înlocuit cu Marc Ford iniÆialå, restul grupului cuprinzându-i pe Geoff
(guitar/vocals) çi au intrat în studio pentru Nichols (n. în Birmingham, Anglia, ex-Quartz,
înregistrarea celui de al doilea LP, THE SOUTHERN keyboards), care a mai cântat ocazional cu
HARMONY AND MUSICAL COMPANION, lan- Sabbath încå din 1980, Glenn Hughes (n. în
sat în 1992. Trupa a fost completatå çi de un Anglia, ex-Trapeze, Deep Purple, vocals), Dave
Black Sabbath 44

„The Beast“ Spitz (n. în New York City, New Debutul çi l-au fåcut la un concert în aer liber
York, SUA, bass) çi Eric Singer (n. în Cleveland, în celebrul Hyde Park din Londra, în iunie
Ohio, SUA, ex-Lita Ford Band, drums). În aceastå 1969, în faÆa unei audienÆe de peste 100000 de
formulå au înregistrat în 1986 SEVENTH STAR, fani.
dupå care Hughes a påråsit trupa, fiind înlocuit Istoria grupului a fost înså una extrem de
de americanul Ray Gillen, care nu a înregistrat scurtå, membrii såi înregistrând un singur album
înså nici un album cu Sabbath. Tony Martin (dar care s-a vândut în milioane de exemplare) çi
(vocals) a colaborat la albumele THE ETERNAL efectuând un singur turneu în SUA. Albumul,
IDOL din 1987 çi HEADLESS CROSS din 1988, care poartå numele trupei, cuprinde 6 piese
pe care apare çi Cozy Powell (drums). Tony dintre care trei ale lui Steve Winwood: Had To
Martin a fost înlocuit pe rând de-a lungul tim- Cry Today, Can’t Find My Way Home çi Sea Of Joy,
pului cu Rob Halford (Judas Priest), Ozzy çi Dio. o pieså a lui Eric Clapton, Presence Of The Lord,
În 1991, vânzarea albumelor çi succesul gru- Well All Right çi un solo de tobe de 15 minute al
pului au început så scadå, aça cå Iommi l-a lui Ginger Baker, Do What You Like.
readus pe Butler çi a fåcut presiuni çi asupra lui Blind Faith (1969)
Bill Ward, care înså nu a acceptat så se întoarcå.
Între timp, Cozy Powell se recupera dupå un Blind Melon
accident, aça cå Vinnie Appice a devenit noul Grup american alcåtuit din Glen Graham (n. în
membru al trupei, în care de-a lungul timpului Columbus, Mississippi, SUA; drums), Shannon
s-au mai perindat Bev Bevan de la ELO, care a Hoon (n. în Lafeyette, Indiana, SUA; vocals),
cântat pe BORN AGAIN, çi Terry Chimes de la Roger Stevens (n. în West Point, Mississippi,
Clash. SUA; guitar), Christopher Thorn (n. în Dover,
În 1994 a apårut albumul NATIVITY IN BLACK, Pennsylvania, SUA; guitar) çi Brad Smith (n. în
un tribut adus grupului Black Sabbath, pe care West Point, Mississippi, SUA; bass). Albumul de
au apårut toÆi membrii originali, plus grupurile debut, BLIND MELON, a apårut în 1992 çi a dat
Megadeth, White Zombie, Sepultura, Biohazard, naçtere fenomenului ‘bee girl’, adicå fata albi-
Ugly Kid Joe, Bruce Dickinson, Therapy, Corrosion nuÆå, care a apårut pe coperta albumului çi care
Of Conformity, Type O Negative çi alÆii. nu este nimeni alta decât sora lui Graham,
Live Recording From The Black Box (1998), Georgia, îmbråcatå într-un costum de albinå.
Between Heaven & Hell 1970-1983 (1995), Imaginea aceasta apare çi pe cel de-al doilea
Forbidden (1995), Ozzy Years (1994), Cross single al albumului, No Rain, al cårui clip a fost
Purposes (1994), Dehumanizer (1992), Tyr (1990), regizat de Sam Bayer (acelaçi care a realizat çi
Headless Cross (1989), The Eternal Idol (1987), clipul Smells Like Teen Spirit al grupului Nirvana),
Seventh Star (1986), Born Again (1983), Live Evil cu fetiÆa de numai 10 ani, Heather DeLoach în
(1982), The Mob Rules (1981), Greatest Hits rolul albinuÆei.
(1980), Live At Last (1980), Heaven And Hell Înainte de a înfiinÆa grupul, Smith a cântat la
(1980), Never Say Die! (1978), Technical Ecstasy drums, baritone saxophone çi guitar, dupå care
(1976), We Sold Our Soul For Rock & Roll (1976), s-a întâlnit cu Stevens çi împreunå au påråsit
Best Of Black Sabbath Vol. 2 (1975), Sabotage Columbus în 1989 plecând la Los Angeles, unde
(1975), Sabbath, Bloody Sabbath (1973), Black i-au cunoscut pe Hoon çi pe Thorn. L-au cooptat
Sabbath Vol. 4 (1972), Master Of Reality (1971), apoi pe Graham çi au înregistrat o casetå demo
Paranoid (apårut în 1970 în Marea Britanie çi în de 5 piese, care a circulat pe la mai multe case de
1971 în SUA), Black Sabbath (1970) discuri. În final au semnat cu Atlantic Records.
Dupå un turneu cu Soundgarden, grupul s-a
Blind Faith stabilit în Durham, North Carolina pentru a
Trupå înfiinÆatå în 1969, care cuprinde nume termina munca la primul album, dupå care s-au
celebre precum Eric Clapton (n. 30 martie 1945, mutat la Seattle cu producåtorul Rick Parashar.
Ripley, Surrey, Anglia; guitar/vocals), Ginger La terminarea LP-ului, Blind Melon a dat lo-
Baker (n. 19 august 1939, Londra, Anglia; drums), vitura, intrând repede în topurile americane çi
Steve Winwood (n. 12 mai 1948, Birmingham, câçtigând o imenså popularitate, datoratå clipurilor
Anglia; keyboards, vocals) çi Rick Grech (n. 1 difuzate intens de MTV, iar în 1993 membrii såi
noiembrie 1945, Bordeaux, FranÆa, d. 17 martie au apårut goi pe coperta numårului din luna
1990; bass, violin). noiembrie a celebrei reviste Rolling Stone.
45 Mike Bloomfield

Albumul de debut a mai fost recompensat de în timp ce-l îngrijea pe Chris care, în cele din
mai multe ori cu discul de platinå. urmå, a reuçit så se însånåtoçeascå. În 1999, în
Din påcate, nici aceastå trupå nu a fost scutitå componenÆa: Debbie Harry (vocals), Clem Burke
de o tragedie: la data de 21 octombrie 1995, (drums), Jimmy Destri (keyboards), Chris Stein
dupå apariÆia celui de-al doilea album, SOUP, (guitars) çi Leigh Foxx (bass), plus Paul Carbonara
Shannon Hoon a fost gåsit mort în autocarul de (guitar), Blondie a lansat albumul NO EXIT.
turneu. Avea numai 28 de ani. No Exit (1999), Picture This Live (1998),
Nico (1996), Soup (1995), Blind Melon (1992) Remixed, Remade, Remodeled (1995), The
Platinum Collection (1994), Blondie And Beyond:
Blondie Rarities & Oddities (1993), Once More Into The
Grup format în New York City în luna august Bleach (1989), The Hunter (1982), Best Of Blondie
1974 de Debbie Harry (n. 1 iulie, 1945 Miami, (1981), Autoamerican (1980), Eat To The Beat
Florida, SUA; vocals), Chris Stein (n. 5 ianuarie, (1979), Parallel Lines (1978), Plastic Letters
1950, Brooklyn, New York, SUA; guitar), Fred (1977), Blondie (1976)
Smith (bass) çi Bill O’Connor (drums). Julie çi
Mike Bloomfield
Jackie, apoi Tish çi Snookie au fåcut backing
vocals. Grupul l-a pierdut mai întâi pe Smith, Nåscut la 28 iulie 1944 în Chicago, Illinois,
care a plecat så lucreze în televiziune, apoi pe SUA, d. 15 februarie, 1981, Mike a fost cel mai
O’Connor. Au venit în schimb James Destri (n. 13 bun chitarist alb de blues al Americii. În 1965 a
aprilie 1954; keyboards), Gary Valentine (bass) çi intrat în trupa Paul Butterfield Blues Band çi a
Clement Burke (n. 24 noiembrie 1955, New York, cântat alåturi de Bob Dylan la festivalul de folk
SUA; drums). de la Newport. Tot cu el a înregistrat çi piesele
Albumul de debut BLONDIE a apårut în 1976 Highway 61 Revisited çi Like A Rolling Stone. În
la casa de discuri Private Stock çi a captat 1967 a påråsit Butterfield çi a înfiinÆat Electric
interesul fanilor din Marea Britanie, unde Blondie Flag. Albumul lui din 1968, SUPER SESSION, cu
au devenit extrem de populari. Au urmat turnee Stephen Stills çi Al Kooper a fost un best seller.
alåturi de Iggy Pop çi David Bowie. Din cauza Dupå 6 ani a realizat TRIUMVIRATE, cu John
unor neînÆelegeri interne, Gary Valentine a plecat, Paul Hammond çi Dr. John (Mac Rebennack).
fiind înlocuit de Frank Infante. În noua formulå, Numeroase albume care au urmat au fost produse
au semnat cu Chrysalis Records, la care au realizat de mici case de discuri çi nu au fost distribuite pe
PLASTIC LETTERS, care conÆine douå hituri UK Top plan naÆional. În afarå de asta, din cauza depen-
10, Denis çi I’m Always Touched By Your Presence, denÆei de droguri, Mike a trebuit så-çi rotun-
dupå care în grup a mai apårut çi Nigel Harrison (n. jeascå veniturile scriind muzicå pentru diverse
la Princes Risborough, Buckinghamshire, Anglia; filme ca: THE TRIP (1967), MEDIUM COOL
bass), iar Infante a trecut la chitarå. (1969) çi STEELYARD BLUES (1973). De ase-
Urmåtorul album, PARALLEL LINES, produs de menea, Mike a mai predat muzica la Stanford
Mike Chapman, include superhitul Heart Of Glass University din San Francisco, a scris jingle-uri
çi Sunday Girl. A urmat EAT TO THE BEAT, de pe pentru reclame çi a fost consultant la revista
care s-au remarcat single-urile Union City Blue, Guitar Player. În 1975 a fost convins så intre în
Atomic çi Call Me, ultimul fåcând parte çi din grupul KGB alåturi de Rick Grech, Barry Goldberg çi
coloana sonorå a filmului AMERICAN GIGOLO. Carmine Appice. În aceastå formulå au realizat un
În 1980 au înregistrat AUTOAMERICAN, de pe album dezastruos, iar Bloomfield s-a decis pentru
care The Tide Is High çi Rapture au ajuns pe muzica acusticå, realizând în 1977 cinci albume,
primele poziÆii în topurile americane çi englezeçti. dintre care cel mai bun a fost considerat IF YOU
În grup au început så aparå înså disensiuni, din LOVE THESE BLUES, PLAY ’EM AS YOU PLEASE.
cauza atenÆiei deosebite de care se bucura Debbie Compusese deja materiale pentru încå trei
Harry, disensiuni care s-au accentuat o datå cu albume, când a survenit din påcate tragica sa
apariÆia albumului ei solo KOO KOO. dispariÆie. La 15 februarie 1981, Bloomfield a
În 1982 Blondie a realizat totuçi un nou LP, fost gåsit mort în maçina sa din cauza unei supra-
THE HUNTER, care a dezamågit în toate pri- doze de droguri.
vinÆele. În octombrie, acelaçi an, boala de care Don’t Say That I Ain’t Your Man! Essential
suferea Chris Stein a dus la întreruperea unui Blues, 1964-1969 (1994), Blues, Gospel And
turneu. Debbie s-a dedicat apoi carierei sale solo, Ragtime Guitar Instrumentals (1993), Living In
Mike Bloomfield 46

The Fast Lane (1980), If You Love These Blues, fi Soft White Underbelly çi Stalk Forrest Group.
Play ‘Em As You Please (1977), Triumvirate În 1969 au venit Eric Bloom (n. 11 decembrie
(1974), Try It Before You Buy It (1973), Super 1944; guitar/vocals), Donald “Buck Dharma”
Session (1968) Roeser (n. 12 noiembrie 1947; guitar/vocals),
Allen Lanier (n. 25 iunie 1986; keyboards/
Blue Aeroplanes synthesiser), Joe Bouchard (n. 9 noiembrie 1948;
Grup înfiinÆat la Bristol, Anglia, la începutul bass/vocals) çi Albert Bouchard (drums/vocals).
anilor ’80, de Gerard Langley (vocals), fratele În aceastå formulå au realizat un single, What Is
såu, John, (drums), Nick Jacobs (guitar), Dave Quicksand, çi douå albume care n-au mai apårut,
Chapman (multi-instrumentalist) çi Wojtek la casa de discuri Elektra, dupå care çi-au luat
Dmochowski (dancer). De-a lungul timpului, tru- numele de Blue Öyster Cult çi au semnat un nou
pa a suferit numeroase schimbåri de compo- contract, de aceastå datå cu Columbia Records,
nenÆå, colaborând cu Angelo Bruschini (guitar, la care au debutat cu un LP purtând numele
bass, organ), John Stapleton (tapes), Ruth trupei. Au continuat cu piesele A Kiss Before The
Coltrane (bass, mandolin), Ian Kearey (guitar, Redap, OD’d On Life Itself çi Career Of Evil, ultima
banjimer, harmonium), Rodney Allen (guitar), scriså în colaborare cu Patti Smith çi apårutå pe
Simon Heathfield (bass) çi Caroline Halcrow cel de-al treilea album, SECRET TREATIES, cu
(guitar, care avea så-çi semneze apoi propriile care au spart gheaÆa.
albume cu pseudonimul Caroline Trettine). Au urmat LP-urile ON YOUR FEET OR ON
Au debutat la casa de discuri Abstract, cu al- YOUR KNEES (live), AGENTS OF FORTUNE, al-
bumul BOP ART, în 1984, dupå care au semnat bum din ’76 pe care apare çi Patti Smith, care a
cu Fire Records. Au urmat o serie de EP-uri, contribuit cu douå piese, The revolution by night,
ACTION PAINTING AND OTHER ORIGINAL mirrors, cultosaurus erectus çi albumul live SOME
WORKS (1985), LOVER AND CONFIDANTE AND ENCHANTED EVENING, care a semnalat înce-
OTHER STORIES OF TRAVEL çi RELIGION AND perea declinului, deçi Joan Crawford Has Risen
HEARTBREAK (1986) dupå care au realizat From The Grave, de pe FIRE OF UNKNOWN
albumul TOLERANCE (octombrie, 1986). Anul ORIGIN din 1981 a devenit hit single. În acelaçi
urmåtor au scos SPITTING OUT MIRACLES, iar an, dupå un turneu cu Black Sabbath, Rick
apoi VEILS OF COLOUR (1988) çi NIGHT TRACKS. Downey l-a înlocuit pe Albert Bouchard, iar în
FRIENDLOVERPLANE este un dublu album, anul urmåtor Roeser a înregistrat un album solo,
ultimul apårut la Fire Records, dupå care, în FLAT OUT.
1990 s-au mutat la Ensign çi au înregistrat ime- În 1985 trupa a susÆinut concerte în Europa,
diat un nou album, SWAGGER, urmat în acelaçi unde a înregistrat çi CLUB NINJA, album produs
an de AND STONES. În 1991, avându-i în compo- de Sandy Pearlman. Fiindcå nu i-au plåcut com-
nenÆå pe Langley, Bruschini, Dmochowski, Allen, poziÆiile de pe LP, Allen Lanier (keyboards) a
Paul Mulreany (drums), Andy McCreeth, Hazel påråsit trupa, în semn de protest, fiind înlocuit
Winter çi Robin Key, Blue Aeroplanes a realizat de Tony Zvancheck. Tot atunci a fost „recrutat“ çi
BEATSONGS, co-produs de Elvis Costello çi Jimmy Wilcox (drums).
Larry Hirsch. Dupå doi ani au înregistrat un EP, Albumul IMAGINOS din 1988 a fost o reinter-
BROKEN AND MENDED, iar în 1994 au realizat pretare a LP-ului solo compus de Bouchard, care
albumul LIFE MODEL, cu un sound nou, adaptat nu a mai fost niciodatå editat. Oricum, rea-
noii decade. lizarea a fost bine primitå de critici, care au
Huh!: The Best 1987-1992 (1997), Fruit: The considerat albumul ca fiind cel mai bun din
Best of the Blue Aeroplanes Live...(1996), Rough ultimul timp. El a fost urmat de un turneu în
Music (1995), Sugared Almond (1995), Life Model Marea Britanie, dupå care Joe Bouchard a på-
(1994), Beatsongs (1991), Swagger (1990), World råsit trupa, pentru a înfiinÆa Deadringer. Grupul
View Blue (1990), Friendloverplane (1989), The a intrat apoi într-o perioadå de pauzå. În 1990 a
Peel Sessions (1987) apårut un BEST OF, iar în 1992 Blue Öyster Cult
a compus çi înregistrat majoritatea pieselor din
Blue Öyster Cult coloana sonorå a filmului horror Bad Channels.
Grup format în Long Island, New York de com- Champions of Rock (1998), Heaven Forbid
pozitorii Sandy Pearlman çi Richard Meltzer. La (1998), Workshop Of The Telescopes (1995), Cult
început a fost cunoscut sub diverse nume, cum ar Classic (1994), Bad Channels (1992), Career Of
47 Body Count

Evil (1990), (Don’t Fear) the Reaper (1989), Food Records, o sucursalå EMI (care le-a schim-
Imaginos (1988), Club Ninja (1986), The bat numele în Blur) çi au înregistrat She’s So
Revolution By Night (1983), Extraterrestrial Live High, care a intrat în Top 50 UK. Al doilea single,
(1982), Fire Of Unknown Origin (1981), There’s No Other Way, a atins poziÆia a cincea în
Cultosaurus Erectus (1980), Mirrors (1978), Some Top, iar ambele au fost incluse pe primul lor
Enchanted Evening (1978), Spectres (1977), Agents album, LEISURE, din 1991, care înså a fost primit
Of Fortune (1976), On Your Feet Or On Your sub açteptåri.
Knees (1975), Secret Treaties (1974), Tyranny & În 1993, dupå un an de înregistråri în studio,
Mutation (1973), Blue Oyster Cult (1972) realizeazå MODERN LIFE IS RUBBISH. Casa de
discuri americanå SBK le-a cerut så refacå albu-
The Blues Brothers mul cu producåtorul Butch Vig (Sonic Youth,
Grup soul american înfiinÆat în 1978, în jurul Nirvana), înså Blur au refuzat çi l-au scos în
comedianÆilor John Belushi (n. 24 ianuarie 1949, Marea Britanie, în luna mai, iar în toamnå a
Chicago, Illinois, SUA. d. 5 martie, 1982, Los apårut çi în Statele Unite.
Angeles, California, SUA) çi Dan Aykroyd (n. 1 iu- Marea loviturå avea så vinå abia dupå un an, o
lie 1952, Ottawa, Ontario, Canada). Sub pseudo- datå cu PARKLIFE, care a ajuns number one în
nimele de Joliet Jake Blues (Belushi) çi Elwood Marea Britanie çi a cucerit de trei ori platina.
Blues (Aykroyd) au început så concerteze cu Single-urile Boys And Girls çi piesa titlu au cucerit
Steve Cropper (guitar), Donald Duck Dunn (bass) locuri importante çi în topurile din Statele Unite,
çi Tom Scott (saxophone). Albumul BRIEFCASE aducându-le celebritatea.
FULL OF BLUES din 1978 a ajuns pe primele Blur au devenit deschizåtori de drumuri pentru
poziÆii în topurile americane çi a inspirat filmul grupuri ca Oasis, Pulp, Supergrass çi multe altele.
THE BLUES BROTHERS (1980), cu Aretha Bustin’+ Dronin’ (1998), Blur (1997), Another
Franklin, Ray Charles, John Lee Hooker, James Side Of… (1995, bootleg), The Great Escape (1995),
Brown çi alÆii. Parklife (1994), Modern Life Is Rubbish (1993),
Moartea lui Belushi, survenitå în 1982, din Leisure (1991)
cauza unei supradoze de droguri, a încheiat pre-
Body Count
matur cariera grupului. Aykroyd çi-a continuat
activitatea cu o carierå cinematograficå de succes Este grupul lui Ice-T, grup care a atras atenÆia
(vezi de exemplu filmul GHOSTBUSTERS). MulÆi întregii Americi cu piesa Cop Killer, de pe albu-
muzicieni înså, printre care çi Cropper çi Dunn, au mul de debut din 1992, editat de Warner Bros.,
continuat så facå turnee çi så înregistreze sub deoarece acesta atacå crunt poliÆiçtii din LA. Po-
numele de Blues Brothers Band. vestind despre un cop killer, adicå un poliÆist
În august 1991 conceptul a fost reluat într-o ucigaç, Body Count au stârnit mânia L.A.P.D. çi o
producÆie din London’s West End. A urmat un demonstraÆie a poliÆiçtilor, care au militat pentru
nou film, intitulat BLUES BROTHERS 2000, în scoaterea albumului de pe piaÆå, ceea ce s-a çi
care reapare Dan Aykroyd. întâmplat. Împotriva piesei au mai fost: FBI-ul,
The Definitive Collection (1992), Red, White & Oliver North çi preçedintele George Bush! Dupå
Blues (1992), Best Of The Blues Brothers (1982), ce au scos piesa de pe album a urmat bineînÆeles
The Blues Brothers (1980), Made In America çi ruperea contractului cu Warner Records, ame-
(1980), Briefcase Full Of Blues (1978) ninÆatå de poliÆiçti cu boicotul. AngajaÆii såi au
fost çi ei ameninÆaÆi cu moartea. Astfel Ice-T a
Blur devenit inamicul public numårul unu.
Format în Londra, Colchester, Essex, în 1989, Înainte de primul album, Body Count au cân-
de Damon Albarn (n. 23 martie 1968, Whitechapel, tat la Lollapaloza, în formula Ernie-C (guitar),
London, England; vocals), Alex James (n. 21 D-Roc (guitar), Mooseman (bass) çi Beatmaster V
noiembrie 1968, Dorset, England; bass) çi Graham (drums), pe care Ice-T îl cunoçtea de la Crenshaw
Coxon (n. 12 martie 1969, West Germany; guitar), High School din South Central.
care studiau pe vremea aceea la Goldsmith’s Primul album, BODY COUNT, a apårut în 1992.
College. Dave Rowntree (n. 8 aprilie 1963, De pe acesta s-a remarcat There Goes the
Colchester, Essex, England; drums) a completat Neighborhood. Au urmat multe turnee alåturi de
trupa, numitå iniÆial Seymours. Debutul çi l-au Exodus, DRI çi ProPain, Metallica çi Guns N’
fåcut în cluburi, iar dupå un an au semnat cu Roses. În 1994 s-au mutat la casa de discuri
Body Count 48

Virgin care le-a produs cel de-al doilea LP – arie 1962, Edison, New Jersey, SUA; keyboards),
BORN DEAD (care cuprinde piese ca Necessary Tico Torres (n. 7 octombrie 1953; drums) çi Alec
Evil çi un cover al piesei Hey Joe a lui Jimi John Such (n. 14 noiembrie 1956; bass). Italianul
Hendrix). De remarcat cå multe dintre piese au Bongiovi, crescut în New Jersey, l-a întâlnit pe
fost cunoscute de public înainte så fie editate pe David Rashbaum la Sayreville High School çi au
album, iar majoritatea textelor au fost compuse cântat alåturi de încå alÆi 8 muzicieni în Atlantic
de Ice T. City Expressway. Când Rashbaum s-a mutat la
În 1997 grupul a înregistrat VIOLENT DEMISE New York, Bongiovi l-a urmat. Dupå doi ani çi
THE LAST DAY. mai multe încercåri, Billy Squier a acceptat så-i
Violent Demise The Last Day (1997), Born Dead producå prima casetå demo, de pe care piesa
(1994), Body Count (1992) Runaway a fost difuzatå de radiourile locale çi a
apårut pe o compilaÆie. Împreunå cu Rashbaum
Michael Bolton au înfiinÆat Bon Jovi, cooptându-i çi pe Sambora,
Nåscut Michael Bolotin, în 1953, New Haven, care fusese session musician, Alec John Such
Connecticut, SUA, Bolton a crescut cu muzica lui (ex-Phantom Opera) çi Torres (ex-Knockouts).
Stevie Wonder, Ray Charles çi Marvin Gaye. În În 1983 au semnat cu Polygram çi au cântat în
1968 a înregistrat la casa de discuri Epic primul concerte cu Eddie Money çi ZZ Top. Albumul de
såu single. La sfârçitul anilor ’80, sub numele de debut a precedat un turneu cu Scorpions,
Bolotin, a fost solistul trupei Blakjack, cu care a Whitesnake çi Kiss. 7800 DEGREES FAHRENHEIT
înregistrat douå albume. Neavând succes, trupa a fost un album mediocru, dar s-au revançat cu
s-a desfiinÆat, chitaristul Bruce Kulick plecând så SLIPPERY WHEN WET din 1987, de pe care You
cânte cu Billy Squire çi Sandy Gennaro (drums) Give Love A Bad Name çi Livin’ On A Prayer au
la Pat Travers Band, iar Jim Haslip devenind devenit hituri. Albumul s-a vândut în peste 9
session musician. În 1983 compune, împreunå milioane de copii çi a fost urmat de numeroase
cu Doug James, piesa How Am I Supposed To Live turnee. A urmat NEW JERSEY din 1989, apoi
Without You pentru Laura Branigan. Îçi schimbå turnee îndelungi, dupå care trupa s-a retras pen-
numele în Michael Bolton çi debuteazå cu albu- tru un timp. John Bon Jovi s-a concentrat asupra
mul care-i poartå numele, editat la RCA. Bernard carierei sale solo çi a cåsniciei cu Dorothea Hurley,
Purdie, David Sanborn, Muscle Shoals çi Wayne apårând çi în primul lui film, Young Guns II.
Perkins au fåcut pe acest album backing vocals. Sambora a înregistrat propriile lui albume.
În 1987 apare THE HUNGER, de pe care KEEP THE FAITH a apårut dupå patru ani çi s-a
That’s What Love Is All About devine primul såu vândut într-un milion de exemplare. Piesa Keep
single intrat în Top 20. De aici încolo Bolton The Faith a cucerit încå o datå inima fanilor.
compune çi cântå o serie de piese foarte bine Cu LP-ul CROSS ROAD, o compilaÆie a grupu-
cotate, printre care çi o nouå versiune a piesei lui, Bon Jovi a intrat pe primul loc în topurile din
How Am I Supposed To Live Without You din Marea Britanie, LP-ul vânzându-se în peste douå
1990, apoi How Can We Be Lovers çi, în 1991, milioane de exemplare. Single-ul Always a ajuns
Love Is A Wonderful Thing çi Time, Love And pe primele locuri în topurile din 1994.
Tenderness. Bolton a compus çi piese împreunå În 1995, dupå apariÆia albumului THESE DAYS,
cu Bob Dylan. liderul grupului, John Bon Jovi, a jucat în filmul
My Secret Passion (1998), All That Matters Moonlight And Valentino, dupå care a realizat
(1997), This Is The Time. The Christmas Album albumul solo DESTINATION ANYWHERE. Ritchie
(1996), Said I Loved You (But I Lied)(1995), The a lansat çi el un LP solo, intitulat UNDISCOVERED
One Thing (1993), Timeless (1992), Time, Love & SOUL.
Tenderness (1991), Soul Provider (1989), The Live From London (1995), These Days (1995),
Hunger (1987), Michael Bolton (1983) Cross Road: 14 Classic Grooves (1994), Keep The
Faith (1992), New Jersey (1988), Slippery When
Bon Jovi Wet (1986), 7800 Degrees Fahrenheit (1985),
Trupå înfiinÆatå în New Jersey de Jon Bon Jovi Bon Jovi (1984)
(n. John Francis Bongiovi Jnr, 2 martie 1962,
Perth Sayreville, New Jersey, SUA; vocals), împre- Jason Bonham
unå cu Ritchie Sambora (n. 11 iulie 1959; Jason Bonham (n. 1967, Anglia) este fiul lui
guitar), David Bryan (n. David Rashbaum, 7 febru- John Bonham, fostul component (drums) al
49 The Boomtown Rats

grupului Led Zeppelin, decedat în 1980. De la Zepset Live (1996), Mad Hatter (1992), The
acesta, la numai 4 ani, Jason a primit primul såu Disregard Of Timekeeping (1989)
set de tobe.
Prima trupå a lui Jason, cu care a editat çi un The Boo Radleys
album la numai 17 ani, s-a numit Air Race. Cu Trupå britanicå, formatå în 1988 în Liverpool
urmåtoarea trupå, Virginia Wolf, a înregistrat un de Sice (n. Simon Rowbottom, 18 iunie 1969,
album produs de Roger Tylor, de la Queen. Wallasey, Merseyside, Anglia; guitar/vocals),
În 1987 Jason a plecat în turneu cu Jimmy Martin Carr (n. 29 noiembrie 1968, Thurso,
Page, pentru promovarea albumului acestuia, Highland Region, ScoÆia; guitar), Timothy Brown
OUTRIDER, la care çi-a adus çi el aportul. A mai (n. 26 februarie 1969, Wallasey, Merseyside,
înregistrat un LP cu Virginia Wolf, iar în 1988 a Anglia; bass) çi Steve Drewitt (n. Northwich,
cântat cu Led Zeppelin în New York, când trupa Anglia; drums). Numele grupului provine de la
s-a reunit, pentru prima datå, la cea de a 40-a cel al eroului lui Harper Lee din romanul To Kill
aniversare a casei de discuri Atlantic. A Mockingbird.
A format Jason Bonham Band cu fostul chita- La câtåva vreme de la înfiinÆare, dupå o activi-
rist al trupei lui Robert Plant, Honeydrippers Ian tate sporadicå, Boo Radleys a realizat ICHABOD
Hatton (n. 1962, Kidderminster, Worcestershire AND I la o caså de discuri independentå, dar
Anglia), cu John Smithson (n. 1963, Sussex, interesul criticii nu l-a stârnit decât dupå ce DJ-ul
Anglia; keyboards/bass) çi Daniel McMaster (n. John Peel l-a difuzat la BBC Radio 1.
1968, Barrie, Ontario, Canada; vocals). În 1990, Steve Drewitt a plecat la Breed, fiind
Primul lor single se numeçte Wait For You, înlocuit cu Robert Cieka (n. 4 august 1968,
înregistrat cu producåtorul lui Alice Cooper, Bob Birmingham, West Midlands, England), apoi grupul
Ezrin, urmat de un impresionant album de debut – a semnat cu Rough Trade Records, unde au
THE DISREGARD OF TIMEKEEPING – din 1989, înregistrat EP-ul EVERY HEAVEN, dupå care
care a fost premiat cu discurile de aur çi platinå. Rough Trade a dat faliment, iar Boo Radleys au
A urmat un turneu de doi ani, dupå care, în 1992 fost preluaÆi de Creation Records, la care au
a înregistrat MAD HATTER, ultimul în aceastå realizat EVERYTHING’S ALRIGHT FOREVER, cu
formulå. care au reuçit så atragå atenÆia. Piesa Lazy Days a
Datoritå fricÆiunilor existente în trupå, Jason fost inspiratå de crimele lui Mason, descrise în
s-a decis så se concentreze asupra muncii de lecturile lui Sice.
studio çi så compunå piese noi, iar în 1993 a A urmat în 1993 albumul GIANT STEPS, care a
înregistrat albumul MUDDY WATER BLUES, A fost Album Of The Year în presa muzicalå brita-
TRIBUTE TO MUDDY WATERS, cu muzicieni ca nicå. Doi ani mai târziu au continuat la fel de
Paul Rodgers, Slash, Jeff Beck, Steve Miller, bine cu WAKE UP, care a intrat în topurile din
Ritchie Sambora, Buddy Guy, Brian Setzer çi Marea Britanie direct pe primul loc, concurând
Dave Gilmour (de la Pink Floyd). În 1994 a cu trupe precum Blur çi Oasis, iar în 1997 au
cântat cu Slash çi Paul Rodgers la Woodstock II. realizat albumul C’MON KIDS.
Jason s-a reunit cu doi din foçtii membri ai C’mon Kids (1997), Wake Up (1995), Giant
trupei sale, Ian Hatton çi John Smithson, çi cu Steps (1993), Everything’s Alright Forever (1992)
Marti Frederiksen, alcåtuind Motherland, cu care
au realizat PEACE FOR ME în 1994. The Boomtown Rats
Jason Bonham Band a fost realcåtuitå apoi din Grup irlandez format în 1975, într-un oråçel
John Smithson (bass/keyboards), Tony Catania de lângå Dublin, în componenÆa Bob Geldof (n.
(guitar) çi Charles West (vocals) çi a realizat IN Robert Frederick Zenon Geldof, 5 octombrie 1954,
THE NAME OF MY FATHER, THE ZEPSET LIVE Dun Laoghaire, Irlanda; vocals), Gerry Roberts
la Electric Lady Land în 1996. Fondurile strânse (guitar), Johnny Fingers (keyboards), Pete Briquette
din vânzarea acestui album au fost donate (bass) çi Simon Crowe (drums).
pentru John Bonham Memorial Motorcycle Înainte de a se muta la Londra, grupul a semnat
Camp for Kids. un contract cu Ensign Records, unde au înregis-
În 1998 Jason Bonham Band a înregistrat LP-ul trat albumul lor de debut autointitulat, care a
WHEN U SEE THE SUN. fost un mare succes de top. Include single-urile
LP-uri cu Jason Bonham Band: When U See The Looking After No. 1 çi Mary Of The Fourth Form,
Sun (1998), In The Name Of My Father, The care au ajuns amândouå în Top 20 britanic. Anul
The Boomtown Rats 50

urmåtor au realizat A TONIC FOR THE TROOPS, bum care a generat hit single-urile Amanda (care
ale cårui hit single-uri au fost She’s So Modern çi a ajuns pe locul 1) çi We’re Ready.
Like Clockwork. În toamna lui 1978, cu cel de al Dupå 8 ani, în 1994, a apårut WALK ON,
treilea hit de pe album, Rat Trap, au ajuns pe urmat în 1997 de un Greatest Hits.
primul loc în Marea Britanie. Apoi, Donnelly çi Deçi nu a fost un grup foarte productiv, Boston
Cott au påråsit grupul, nemaifiind înlocuiÆi. Pe a vândut în decursul carierei peste 20 de milioa-
cel de-al treilea album, THE FINE ART OF ne de albume.
SURFACING, a apårut una dintre piesele lor me- Greatest Hits (1997), Walk On (1994), Third
morabile, I Don’t Like Mondays, care cuprinde o Stage (1986), Don’t Look Back (1978), Boston
poveste adevåratå despre o fetiÆå din San Diego, (1976)
care a rånit opt copii çi i-a ucis pe îngrijitorul çi
pe directorul çcolii. A urmat single-ul Someone’s David Bowie
Looking At You, care a intrat în Top 5. Din 1982 Nåscut David Robert Jones, la 8 aprilie 1947,
înså, dupå apariÆia albumului MONDO BONGO, în Brixton, Londra, Anglia, Bowie a început så
care a reuçit så ajungå în Top 10 din Marea cânte încå din adolescenÆå, mai întâi la saxofon
Britanie, succesul grupului a intrat în declin.
cu diverse grupuri çcolare, iar apoi cu grupuri ca
Între timp, Bob Geldoff s-a implicat într-o serie
King Bees, Manish Boys, Lower Third çi Buzz. La
de acÆiuni caritabile, compunând în acest sens,
sfârçitul anului 1966 çi-a schimbat numele în
împreunå cu Midge Ure (guitar, vocals) de la
Davy Jones çi a intrat sub aripa protectoare a
Ultravox, piesa Do They know It’s Christmas, apå-
producåtorului Kenneth Pitt, semnând apoi un
rutå pe un single pentru refugiaÆii din Etiopia.
contract cu Deram, o caså de discuri Decca unde
Boomtown Rats au mai participat la concertul
a realizat câteva single-uri çi un LP, care înså nu
de binefacere (Live Aid) din 13 iulie 1985, din
s-au vândut prea bine. Dupå alte câteva eçecuri,
Londra, iar în anul urmåtor la concertul Dublin’s
în 1969 a spart gheaÆa cu Space Oddity, care a
Self Aid.
fost lansat o datå cu aterizarea primei navete
Five Deep (1982), Mondo Bongo (1981), The
spaÆiale pe Lunå. Piesa a devenit un hit UK Top
Fine Art Of Surfacing (1979), A Tonic For The
10. A urmat The Prettiest Star çi alte câteva piese,
Troops (1979), The Boomtown Rats (1977)
care înså nu s-au mai bucurat de succes.
Boston În 1970 s-au petrecut o serie de schimbåri în
viaÆa lui personalå çi profesionalå: fratele såu
Grup înfiinÆat în anii ’70 de Tom Scholz (n. 10
Terry a fost dus spre îngrijire într-un sanatoriu
martie 1947, Toledo, Ohio, SUA), care a impresio-
de boli mintale, tatål såu a murit, iar la scurt
nat casa de discuri Epic Records cu înregistråri
timp dupå aceastå tragedie, David s-a cåsåtorit
demo fåcute în studioul såu de acaså. Împreunå cu Angela Barnett çi a renunÆat la managerul
cu Fran Sheehan (n. 26 martie 1949, Boston, Kenneth Pitt, înlocuindu-l cu Tony De Fries. A
Massachusetts, SUA; bass), Brad Delp (n. 12 iunie urmat albumul THE MAN WHO SOLD THE
1951, Boston, Massachusetts, SUA, guitar), Barry WORLD, cu Mick Ronson (guitar), Mick
Goudreau (n. 29 noiembrie, 1951, Boston, Woodmansey (drums), Tony Visconti (bass) çi
Massachusetts, SUA; guitar) çi Sib Hashian (n. Ralph Mace (synthesizer). Apoi, Bowie a reuçit
17 august 1949, Boston, Massachusetts, SUA; så semneze cu RCA, la care a realizat HUNKY
drums) au realizat primul LP, care a intrat ime- DORY în 1971, album pe care, la unele piese
diat în americanul Top 3 çi s-a vândut în 10 cântå çi la chitarå acusticå. A urmat un turneu iar
milioane de exemplare în întreaga lume. Albu- în 1972 albumul THE RISE AND FALL OF ZIGGY
mul cuprinde single-ul More Than A Feeling. În STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS, în
1978, succesul s-a repetat cu DON’T LOOK BACK, care este vorba despre un star rock apocaliptic, a
care a intrat çi el pe primele locuri în topurile din cårui ridicare çi cådere coincid cu sfârçitul lumii.
SUA. Între timp, Scholz, fost designer la compania ALADDIN SANE, urmåtorul lui LP, a ajuns num-
Polaroid, a inventat un miniamplificator produs ber 1 în Marea Britanie. La 4 iulie 1974, pe scena
sub numele de Rockman, iar Goudreau a înre- clubului londonez Hammersmith Odeon, Bowie
gistrat un album solo, dupå care a påråsit trupa, a çocat întreaga lume muzicalå anunÆându-çi
pentru a înfiinÆa Orion. retragerea. Mai târziu a explicat înså cå nu el
Abia dupå multå vreme, Boston a reintrat în este cel care se retrage, ci personajul såu, Ziggy
studiouri pentru a înregistra THIRD STAGE, al- Stardust. A continuat cu albumul PIN-UPS, care
51 Boyz II Men

cuprinde hiturile lui favorite din anii ’60, printre Santa Monica ’72 (1995), Jump (1994), Black Tie
care Let’s Spend The Night Together a grupului White Noise (1993), The Singles 1969 - 1993
Rolling Stones çi un cover al unei piese Kinks, (1993), Early On (1964-1969) (1991), Tech Unit
Where Have All The Good Times Gone. (1991), Changesbowie (1990), Sound + Vision
La DIAMOND DOGS a colaborat cu Mick (1989), Never Let Me Down (1987), Fame &
Ronson (guitar), dupå care a efectuat o serie de Fashion (1984), Tonight (1984), Golden Years
turnee în SUA çi Canada, imortalizate pe LP-ul (1983), Let’s Dance (1983), Changestwobowie
DAVID LIVE din 1974. (1981), Scary Monsters (1980), Lodger (1979),
Single-ul Fame, realizat în colaborare cu John Stage (1978), Heroes (1977), Low (1977),
Lennon, a ajuns number one în topurile ameri- Changesonebowie (1976), Station To Station
cane çi a apårut pe urmåtorul såu LP, YOUNG (1976), Young Americans (1975), David Live
AMERICANS. Între timp, Bowie s-a despårÆit atât (1974), Diamond Dogs (1974), Aladdin Sane
de managerul Tony De Fries cât çi de soÆia sa, (1973), Pin-Ups (1973), Ziggy Stardust: The
Angie, ceea ce nu l-a împiedicat så lucreze la Motion Picture (1973), The Rise And Fall Of Ziggy
filmul lui Nicholas Roeg, The Man Who Fell To Stardust And The Spiders From Mars (1972),
Earth, în care juca rolul principal (al unui extra- Space Oddity (1972), Hunky Dory (1971), The
terestru), dupå care a realizat STATION TO Man Who Sold The World (1971), Love You ’Til
STATION. În perioada urmåtoare a colaborat cu Tuesday (1969), Starting Point (1969), David
Brian Eno, înregistrând albumele instrumentale Bowie (1967), 1966 (1966)
LOW çi HEROES, apårute în 1977 çi urmate de
STAGE, un alt LP live. Colaborarea cu Eno a Boyz II Men
luat sfârçit dupå albumul din 1979, LODGER. A fost cel mai de succes grup de adolescenÆi al
Bowie a jucat apoi în filmul The Elephant Man anilor ’90. Compus din Wanya ‘Squirt’ Morris (n.
çi a realizat SCARY MONSTERS, cu Robert 1974), Michael ‘Bass’ McCary (n. 1972), Shawn
Fripp, album ce conÆine celebra pieså Ashes To ‘Slim’ Stockman (n. 1973), çi Nathan ‘Alex-
Ashes. Vanderpool’ Morris (n. 1972), care s-au întâlnit
O datå cu mutarea sa la EMI Records, Poowie a în Philadelphia High School Of Creative And
realizat LET’S DANCE, produs de Nile Rodgers, Performing Arts, grupul a luat fiinÆå în anul
album care i-a revitalizat cariera, piesa titlu intrând 1988. Michael Bivins de la Bell Biv Devoe i-a luat
pe prima poziÆie în topurile din Marea Britanie. sub aripa sa protectoare çi i-a dus la casa de
Turneul care a urmat, „Serious Moonlight“, a discuri Motown.
fost un mare succes, înså albumul TONIGHT n-a Albumul lor de debut, COOLEYHIGHHARMONY,
fost foarte bine primit. În 1985, Bowie a cola- a fost un best seller în SUA, vânzându-se în peste
borat cu Pat Metheny Group la This Is Not America 7 milioane de exemplare. De pe acesta, single-ul
(din filmul The Falcon And The Snowman) çi cu The End Of The Road a båtut recordul lui Elvis
Mick Jagger la Martha & The Vandellas’ Dancing Presley la numår de såptåmâni ca number one în
In The Street. A mai colaborat la filmul Labyrinth topuri.
çi a cântat tema principalå a filmului de desene În 1993 scot un album de sårbåtori, dupå care
animate Where The Wind Blows. În 1987 a cântat înregistreazå cel de al doilea LP intitulat II, apå-
alåturi de fostul såu coleg de claså, Peter Frampton, rut în 1994, album al cårui single I’ll Make Love
în turneul „Glass Spider“. To You a fost un mare hit çi s-a vândut în 8
Albumul NEVER LET ME DOWN a fost un nou milioane de exemplare numai în Statele Unite.
insucces, iar în 1989 Bowie a înfiinÆat un grup cu On Bended Knee çi One Sweet Day (cu Mariah
Reeves Gabrels (guitar), Tony Sales (bass) çi Carey) s-au vândut çi ele la fel de bine.
Hunt Sales (drums), grup denumit Tin Machine,
La albumul EVOLUTION din 1997 çi-au adus
dupå albumul cu acelaçi nume.
contribuÆia Sean ‘Puff Daddy’ Combs, Keith
BLACK TIE WHITE NOISE din 1993 a fost cel
Crouch, Babyface çi Jimmy Jam çi Jerry Lewis. În
mai bun album din ultima vreme, conÆinând
acelaçi an au înfiinÆat çi propria lor caså de
piese ca Don’t Let Me Down And Down, piesa
discuri – Stonecreek.
Cream I Feel Free çi cea a lui Morrissey I Know It’s
Millenium (1999), Evolution (1997), The
Going To Happen Someday.
Remix Collection (1995), II (1994), Christmas
Earthling (1997), Outside (1995), Radio
Interpretations (1993), Cooleyhighharmony
Sessions, Vol. 1, 2 (1995), Santa Monica ’72 (1995),
(1993)
Laura Branigan 52

condus de Fred Wesley, cu Maceo Parker, St.


Laura Branigan Clair Pinckney çi alÆii. În 1974 a realizat 3
Nåscutå la 3 iulie 1957, în Brewster, New single-uri R&B number 1: The Payback, My Thang
York, SUA, Branigan a debutat în 1982 cu un çi Papa Don’t Take No Mess (Part 1) plus douå
album ce-i poartå numele, de pe care piesa Gloria soundtrackuri: BLACK CAESAR çi SLAUGHTER’S
a devenit un mare hit, ajungând pe locul 2 în BIG RIP OFF. A urmat apariÆia sa în filmul The
topurile din SUA, unde a råmas vreme de 8 luni. Blues Brothers, iar în 1980 a påråsit casa de
În Marea Britanie, hitul a ajuns pe locul 10. discuri Polydor.
La fel ca çi primul LP, BRANIGAN 2 s-a vândut Înregistrårile sale fåcute apoi la mai multe
într-un milion de exemplare, incluzând hitul case, cum ar fi TK, Augusta Sound çi Backstreet
Solitaire, din 1983, care a intrat în Top 10. Succe- au fost succese marginale. În 1986 înså a compus
sul de top al cântåreÆei a continuat cu o versiune Livin’ In America, tema muzicalå a filmului
a piesei lui Michael Bolton, How Am I Supposed ROCKY IV, urmatå de hiturile How Do You Stop
To Live Without You, care a intrat în Top 20 çi cu (1987) çi I’m Real (1988), de pe albumul cu
Self Control, un hit Top 5, atât în SUA, cât çi în acelaçi nume. În acelaçi an a fost arestat sub
Marea Britanie. acuzaÆiile de posesie de droguri çi arme de foc çi
Dupå o serie de hituri minore, s-a întors în Top a fost închis pentru o perioadå de 6 ani çi jumå-
30 la sfârçitul anului 1987, cu piesa lui Jennifer tate în State Park Correctional Centre. A fost
Rush, The Power Of Love. eliberat în 1991, Brown având o gråmadå de
The Best Of Branigan (1995), Over My Heart piese scrise în închisoare.
(1993), Laura Branigan (1990), Touch (1987), Back Again (1998), Hooked On Brown (1996),
Self Control (1984), Branigan 2 (1983), Branigan th
40 Anniversary Collection (1996), Live At The
(1982) Apollo 1995 (1995), Living In America (1995),
Soul Pride: The Instrumentals (1960-69) (1993),
James Brown
Is Back (1992), Universal James (1992), 20 All
S-a nåscut la 3 mai 1928, în Barnwell, South Time Greatest Hits! (1991), Love Over-Due (1991),
Carolina, SUA. Prima trupå în care a cântat a fost Soul’s Alive (1991), Star Time (1991), Messin’
cea a lui Bobby Byrd, Gospel Starlighters, care With The Blues (1990), Roots Of A Revolution
s-a transformat apoi în Flames. În 1955 au înre- (1989), I’m Real (1988), Motherlode (1988),
gistrat piesa demo Please Please Please la WIBB, Santa’s Got A Brand New Bag (1988), The CD Of
un post de radio din Georgia. Difuzarea ei a dus Jb, Vol. 2 (1987), In The Jungle Groove (1987),
la semnarea unui contract cu Ralph Bass çi compa- Gravity (1986), The CD Of JB (1985), Dead On
nia King/Federal. Un an mai târziu, o altå versiune The Heavy Funk (74-76) (1985), Ain’t That A
a piesei, înregistratå sub numele de ‘James Brown Groove – The James Brown Story 1966-69 (1984),
And The Famous Flames’, a intrat în topul R&B Doing It To Death – The James Brown Story
din SUA. În 1958, Try Me a ajuns number 1 în ace- 1970-73 (1984), Soul Syndrome (1980), Solid
laçi top. Piesele I’ll Go Crazy çi Think (din 1960) Gold – 30 Golden Hits (1977), Hell (1974), The
au intrat amândouå în topuri, la fel ca toate cele- Payback (1974), Reality (1974), Get On The Good
lalte înregistråri care au urmat, pânå în 1977. Foot (1972), There It Is (1972), Hot Pants (1971),
Albumul LIVE AT THE APOLLO i-a asigurat o Love Power Peace: Live At The Olympia, Paris,
carierå de succes, la fel ca piesele Night Train, 1971 (1971), Live At The Apollo, Vol. 3 (1971),
Shout And Shimmy, I Don’t Mind, Bewildered çi Sex Machine (1970), Live At The Apollo, Vol. 2,
Prisoner Of Love (1963), care a fost prima sa Part 1, 2 (1966), Live At The Apollo, 1962 (1963)
intrare în US Top 20 pop single.
În anii ’60, James a compus piese precum Papa’s Jack Bruce
Got A Brand New Bag, I Got You (I Feel Good), It’s Nåscut John Symon Asher, la 4 mai 1943, în
A Man’s Man’s Man’s World çi Money Won’t Glasgow, Lanarkshire, ScoÆia, Bruce a studiat
Change You. Din 1967 a început så cânte cu pianul la Royal Scottish Academy of Music, dar a
Clyde Stubblefield (drums) çi a înregistrat Say It cântat de-a lungul carierei sale atât la chitarå
Loud – I’m Black And I’m Proud (1968), Mother bas, cât çi la cello çi harmonica. La 19 ani s-a
Popcorn (1969) çi Get Up (I Feel Like Being A) Sex mutat la Londra, unde a cântat cu trupa lui Alexis
Machine (1970). Din 1971 Brown s-a mutat la Korner çi a fost membru de bazå în Graham Bond
Polydor çi a înfiinÆat un alt grup, denumit JB, Organisation. A mai colaborat cu grupul lui John
53 Kate Bush

Mayall, Bluesbreakers çi cu Manfred Mann, dupå Smitten (1998), Sleepy Eyed (1995), Big Red
care, împreunå cu Ginger Baker çi Eric Clapton, a Letter Day (1993), Let Me Come Over (1992),
înfiinÆat Cream. La desfiinÆarea acesteia, Bruce a Birdbrain (1990), Buffalo Tom (1988)
realizat primul, dar çi cel mai de succes album
solo, SONGS FOR A TAILOR, cu o serie de muzi- Chris De Burgh
cieni de jaz çi rock. Piesele au fost compuse Nåscut Christopher Davidson, la 15 octombrie
împreunå cu Pete Brown, care a scris çi pentru 1948, în Argentina, De Burgh a început så scrie
Cream, Theme For An Imaginary Western çi The cântece pop pe când studia la Trinity College din
Weird Of Hermiston etalând calitåÆile de vocalist Dublin. A semnat apoi cu A&M Records çi a
ale lui Jack. La începutul anilor ’70 a lansat o cântat în deschidere la Supertramp, în 1975. Nici
serie de albume, a colaborat cu Lifetime, a lui albumul såu de debut FAR BEYOND THESE
Tony Williams çi a înfiinÆat grupul West Bruce CASTLE WALLS, çi nici SPANISH TRAIN AND
And Laing çi Jack Bruce And Friends, cu Larry OTHER STORIES nu s-au prea bucurat de apre-
Coryell (guitar) çi Mitch Mitchell (drums, ex-Jimi ciere, dar o pieså, A Spaceman Came Travelling, a
Hendrix). Tot în aceastå perioadå a cântat la fost frecvent difuzatå la radio, de un DJ britanic,
voce pe albumul ESCALATOR OVER THE HILL al
devenind hit.
Carlei Bley, care a devenit membrå a trupei Jack
Cel de-al cincilea lui LP, EASTERN WIND, a fost
Bruce Band, în 1975.
vândut extraordinar în Norvegia. În 1982 a avut
În 1979 a concertat cu Mahavishnu
în sfârçit un mare hit în topurile din Marea Britanie
Orchestra, iar în anul urmåtor i-a cooptat în
cu albumul THE GETAWAY. LP-ul cel mai bine
trupa sa pe Dave ‘Clem’ Clempson (guitar, ex-
primit a fost înså MAN ON THE LINE din 1984,
Bakerloo, Colosseum çi Humble Pie) çi pe David
cu un hit minor, High On Emotion, dar un an mai
Sancious.
târziu, compilaÆia THE VERY BEST OF l-a fåcut un
În 1981 a format BLT cu Robin Trower (guitar)
mare nume în Marea Britanie. Dupå 11 ani de
çi Bill Lordan (drums), dar a renunÆat dupå douå
carierå, De Burgh a ajuns în cele din urmå number
albume foarte prost primite.
one în 1986 cu piesa romanticå Lady In Red, care
Abia în 1987 a apårut un alt album,
l-a fåcut cunoscut în toatå lumea. Ba mai mult,
AUTOMATIC, realizat cu un buget foarte mic,
au început så se vândå bine çi albumele mai
urmat în 1990 de A QUESTION OF TIMEWHICH,
vechi. În 1987 a reînregistrat A Spaceman Came
care nu a reuçit înså så-i relanseze cariera.
Travelling, care a intrat în topurile din Marea
Cu toate acestea, Bruce a råmas în istoria muzicii
Britanie. FLYING COLOURS din 1988 a fost cel
ca cel mai bun basist rock.
mai bine vândut album al lui.
Sitting on Top of the World (1997), Monkjack
În 1991, dupå råzboiul din Golf, De Burgh a
(1995), BBC Radio 1 in Concert (1995), Jack
donat refugiaÆilor curzi toate drepturile båneçti
Bruce & Friends (1994), Cities of the Heart (1994),
care i-au revenit în urma vânzårii lui THE SIMPLE
Somethin, Else (1993), Out Of The Storm (1974),
TRUTH.
Harmony Row (1971), Songs for a Tailor (1969),
În 1992 a lansat POWER OF TEN, urmat de
Things We Like (1968)
THIS WAY UP, în ’94, çi un album live în 1995.
Buffalo Tom The Love Songs Album (1997), High On Emotion:
Live From Dublin (1995), This Way Up (1994),
Trio hardcore din Boston, SUA, format la Power Of Ten (1992), The Lady In Red...The Very
Massachusetts University în 1986 din Bill Janowitz Best Of (1991), Flying Colours (1988), Into The
(vocals, guitar), Tom Maginnis (drums) çi Chris Light (1986), The Very Best Of Chris De Burgh
Colbourn (bass). (1984), Man On The Line (1984), The Getaway
Primul lor LP a fost realizat la casa de discuri (1982), Best Moves (1981), Eastern Wind (1980),
underground SST çi poartå numele trupei. În Crusader (1979), Spanish Train And Other Stories
1992 au lansat BIRDBRAIN, de pe care piesa (1976), At The End Of a Perfect Day (1977), Far
Sunflower Suit a fost inspiratå din filmul lui Beyond This Castle Walls (1975)
Hitchcock The Birds (Påsårile).
A urmat albumul LET ME COME OVER, iar în Kate Bush
1995, SLEEPY EYES, de pe care se remarcå piesele Catherine Bush s-a nåscut la 30 iulie 1958, în
Summer çi Tangerine. Trei ani mai târziu a apårut Bexleyheath, Kent, Anglia çi a fost descoperitå de
SMITTEN. David Gilmour, de la Pink Floyd, pe când era încå
Kate Bush 54

la çcoalå. Impresionat de calitåÆile ei, David i-a Love You a apårut sub egida Elektra Records sub
finanÆat primele casete demo. Apoi Kate a semnat pseudonimul Beefeaters.
cu EMI Records, care nu i-a editat nimic imediat, La sfârçitul anului 1964, cei trei i-au cooptat pe
dar a încurajat-o så-çi perfecÆioneze stilul compo- Chris Hillman (n. 4 decembrie 1942, Los Angeles,
nistic, dansul çi vocea. California, SUA; bass) çi pe Michael Clarke (n.
În 1978 a înregistrat în sfârçit Wuthering Heights, Michael Dick, 3 iunie 1944, Texas, SUA, d. 19
o pieså inspiratå de romanul lui Emily Brontë çi decembrie, 1993; drums). În acelaçi an au semnat
care a ajuns foarte repede number 1 în topurile cu CBS sub numele The Byrds. Producåtorul Terry
britanice. Albumul THE KICK INSIDE, realizat Melcher este responsabil de single-ul lor de debut,
dupå 3 ani, a fost urmat de hitul The Man With Mr Tambourine Man, care în vara anului 1965 a
The Child In His Eyes, care a intrat în Top 10. ocupat prima poziÆie, atât în topurile americane,
Dupå LIONHEART din 1979 a efectuat primul cât çi în cele englezeçti. A urmat un turneu în care
ei turneu, în care a avut apariÆii scenice extra- The Byrds au fost prezentaÆi ca „America’s Answer
vagante. EP-ul KATE BUSH ON STAGE i-a dat un To The Beatles“, adicå råspunsul, replica Americii
alt hit Top 10. A urmat colaborarea cu Peter la (fenomenul) Beatles.
Gabriel la albumul Games Without Frontiers, Cel de-al doilea single, All I Really Want To Do,
dupå care Bush a reintrat în topuri cu piesele n-a avut succesul scontat, în schimb cea de a
Breathing çi Babooshka. Cu albumul urmåtor, doua faÆå a single-ului, Feel A Whole Lot Better, a
NEVER FOR EVER, a intrat pe primul loc în devenit piesa de concert favoritå.
topurile britanice. Army Dreamers çi December Albumul MR. TAMBOURINE MAN conÆine 4
Will Be Magic au fost alte noi hituri, iar în 1982 a variante cover ale unor piese compuse de Bob
apårut albumul THE DREAMING. Dupå o perioadå Dylan çi cântece precum I Knew I’d Want You,
de trei ani, în care a compus çi perfecÆionat un Here Without You,You Won’t Have To Cry çi We’ll
nou LP, a înregistrat piesa single Running Up Meet Again, care încheie albumul.
That Hill. HOUNDS OF LOVE i-a råsplåtit pe Single-ul Turn! Turn! Turn! a fost un alt num-
deplin efortul. A urmat o altå colaborare cu Peter ber 1 în America, fiind urmat de albumul cu
Gabriel la hitul Don’t Give Up, dupå care, în 1989 acelaçi nume. În 1966, grupul s-a despårÆit de
a revenit cu LP-ul THE SENSUAL WORLD, pe producåtorul Melcher çi a renunÆat la stilul folk-
care a experimentat diverse stiluri çi forme rock pentru reggae çi jaz. Piesa Eight Miles High a
muzicale, folosind çi o trupå folk bulgåreascå, fost interziså la posturile de radio, fiind consi-
alåturi de instrumente tradiÆionale çi altele, mai deratå un cântec de propagandå pentru droguri.
deosebite. Kate a fost declaratå de cåtre presa Dupå realizarea acesteia, compozitorul Gene Clark
muzicalå drept cea mai originalå artistå. Pe a påråsit grupul din cauza aerofobiei çi pentru cå
albumul THE RED SHOES din 1993 a colaborat ura turneele.
cu o serie de muzicieni celebri, ca Eric Clapton, The Byrds au continuat în formula de patru çi
Prince, Jeff Beck, Trio Bulgarka çi Gary Brooker. au înregistrat FIFTH DIMENSION, de pe care nici
Hounds Of Love (1998), Live At The una din piese nu a intrat în topuri. 1967 a fost un
Hammersmith Odeon (1998), The Red Shoes an mai norocos, grupul realizând hit single-ul So
(1993), Interview Picture Disc (1991), The Sensual You Want To Be A Rock ‘N’ Roll Star, cu Hugh
World (1989), The Whole Story (1986), Hounds Masekela (trumpet).
Of Love (1985), The Dreaming (1982), Never For Compozitorul principal al pieselor celui de al
Ever (1980), The Kick Inside (1978), Lionheart patrulea LP, YOUNGER THAN YESTERDAY, a
(1978) fost David Crosby, care a påråsit apoi grupul çi,
mai târziu, a înfiinÆat Crosby, Stills & Nash. În
The Byrds The Byrds a revenit atunci Gene Clark, dar numai
The Byrds au fost mai întâi un trio care a pentru 3 såptåmâni. Michael Clarke (drums) a
cântat sub numele de Jet Set, cu Jim (Roger) fost concediat, iar McGuinn çi Hillman au reali-
McGuinn (n. 13 iulie 1942, Chicago, Illinois, zat THE NOTORIOUS BYRD BROTHERS, cu
SUA; vocals, guitar), Gene Clark (n. 17 noiembrie producåtorul Gary Usher.
1941, Tipton, Missouri, SUA, d. 24 mai 1991; În 1968, Kevin Kelley (drums) çi Gram Parsons
vocals, tambourine, guitar) çi David Crosby (n. (vocals, guitars) au completat grupul, care a
14 august 1941, Los Angeles, California, SUA; realizat albumul country-rock SWEETHEART OF
vocals, guitar). Primul lor single, Please Let Me THE RODEO. Gram Parsons i-a påråsit în timpul
55 J.J. Cale

unui turneu din Africa de Sud, în vara lui 1968. discuri, pe când Crosby a devenit dependent de
La sfârçitul aceluiaçi an a plecat Hillman, dupå o droguri çi a fost condamnat la închisoare. Un
disputå cu noul lor manager Larry Spector. proces intentat de Michael Clarke (drums) s-a
McGuinn a preluat atunci controlul çi a reformat sfârçit cu acordarea dreptului de a folosi numele
trupa cu Clarence White (vocals, guitar), John de The Byrds.
York (vocals, bass) çi Gene Parsons (vocals, drums). McGuinn, Crosby çi Hillman au mai înregistrat
York a contribuit la albumele DR. BYRDS & MR. în 1990 patru piese, care au fost incluse pe un
HYDE çi BALLAD OF EASY RIDER, dupå care a album ce conÆine 90 de cântece Byrds. Grupul s-a
fost înlocuit cu Skip Battin. În aceastå formulå au reunit în sfârçit, dupå mai multe încercåri, în
cântat pânå în 1972 çi au înregistrat Chestnut Mare 1991, când au fost incluçi în Rock ‘n’ Roll Hall of
çi cel mai bine vândut album al lor (UNTITLED). Fame. La sfârçitul aceluiaçi an a murit Gene Clark,
Au urmat BYRDMANIAX çi FARTHER ALONG, iar doi ani mai târziu s-a stins çi Michael Clarke.
care au fost eçecuri, iar ca urmare McGuinn a 20 Essential Tracks: 1965-1990 (1992), The
decis så dizolve grupul. În 1973, Clarence White Byrds (1990), In The Beginning (1988), Greatest
(ex-Byrds) a murit într-un accident rutier, iar Hits, Vol. 2 (1972), Byrdmaniax (1971), Untitled
dupå nici trei luni, Gram Parsons a decedat çi el (1970), The Ballad Of Easy Rider (1969), Dr.
din cauza unei supradoze de droguri. Byrds & Mr. Hyde (1969), The Notorious Byrd
CeilalÆi membri au mai fåcut parte din diverse Brothers (1968), Sweetheart Of The Rodeo (1968),
alte grupuri ca Dillard & Clark, Flying Burrito Greatest Hits (1967), Younger Than Yesterday
Brothers, Manassas, Souther Hillman Furay çi (1967), Fifth Dimension (1966), Turn! Turn!
Crosby, Stills, Nash & Young. McGuinn, Clark çi Turn! (1966), Mr. Tambourine Man (1965),
Hillman au înregistrat în anii ’80 la case mici de Mesopotamia (1983)

C
Cactus J.J. Cale
Grup rock cu o carierå extrem de scurtå (nu- Nåscut Jean Jacques Cale, la 5 decembrie 1938,
mai trei ani), înfiinÆat în 1969, în componenÆa: în Tulsa, Oklahoma, SUA, J.J. a început så cânte la
Rusty Day (ex-Amboy Dukes, vocals), Jim McCarty chitarå în anii ’50, într-un grup western swing,
(ex- Mitch Ryder’s Detroit Wheel, guitar) çi 2 foçti dupå care a înfiinÆat propria sa trupå: Johnnie Cale
membri Vanilla Fudge: Tim Bogert (bass) çi And The Valentines. A cutreierat mai multe oraçe
Carmine Appice (drums). ca Nashville çi Los Angeles, unde a cântat cu Carl
Au debutat în 1970 cu un album purtând Radle, Leon Russell çi Chuck Blackwell, a apårut în
numele trupei, continuând în 1971 cu ONE WAY diverse trupe de bar, a lucrat ca inginer de studio çi
OR ANOTHER çi RESTRICTIONS. În 1972, Cactus a înregistrat câteva single-uri minore, dupå care a
s-a çi desfiinÆat. Tim Bogert çi Carmine Appice au colaborat cu compozitorul Roger Tillison la un
înfiinÆat trupa Beck, Bogert And Appice, care n-a album psihedelic: A TRIP DOWN SUNSET STRIP.
supravieÆuit mai mult de un an. Cale s-a reîntors în Tulsa în 1967, unde a
Duane Hitchins (keyboards) a reînfiinÆat grupul, cântat în urmåtorii trei ani, pânå când Eric Clapton
sub numele de New Cactus Band, cu Mike Pinera a înregistrat After Midnight, un cântec scris de el
(guitar, ex-Iron Butterfly), Roland Robinson (bass) çi realizat pe single în 1965. Apoi, producåtorul
çi Jerry Norris (drums), dar nici aceastå formulå Audie Ashworth l-a invitat la Nashville, unde a
n-a Æinut, iar grupul s-a desfiinÆat definitiv în 1973. înregistrat albumul NATURALLY, realizat la casa
Cactology-The Cactus Collection (1996), de discuri a lui Leon Russell, Shelter. Albumul
Restrictions (1971), One Way...Or Another (1971), include piese precum Call Me The Breeze, Magnolia
Cactus (1970) çi Crazy Mama, care a devenit hit Top 30. L-au
J.J. Cale 56

acompaniat David Briggs (keyboards), Norbert fost redenumitå Cab Calloway & His Orchestra,
Putnam (bass) çi Tim Drummond (drums), foçti iar în 1931 s-a mutat la Cotton Club, în locul lui
membri Area Code 615. Duke Ellington.
A urmat albumul REALLY, care include Lies çi În acelaçi timp, difuzarea pieselor sale la radio
la care a contribuit echipa Muscle Shoals a lui a fåcut din el o vedetå pe plan naÆional. A cântat
Barry Beckett (keyboards), David Hood (bass) çi Geechy Joe çi Sunday In Savannah, în filmul din
Roger Hawkins (drums). 1943 Stormy Weather. A compus o mulÆime de
LP-urile OKIE din 1974 çi TROUBADOUR din piese, printre care çi celebra Minnie The Moocher
1976 i-au reconfirmat talentul, ultimul inclu- din 1931 çi Kicking The Gong Around din acelaçi
zând piesa Cocaine, reluatå çi ea de Clapton, aça an, piesa lui Fats Waller, Six Or Seven Times çi
cum s-a întâmplat çi cu I’ll Make Love To You cântecul compozitorilor Harold Arlen çi Ted
Anytime de pe urmåtorul LP, FIVE. Koehler, Triggeration.
La SHADES a colaborat, din 1981, cu Dennis Din orchestra sa au fåcut parte de-a lungul
Solee (saxophone). Urmåtoarele lui realizåri la timpului artiçti ca Reuben Reeves (cornet), Ed
Phonogram, GRASSHOPPER çi NUMBER 8 nu Swayzee (trombon), Doc Cheatham çi Bennie
s-au vândut foarte bine, ceea ce a dus la desfa- Payne, Hilton Jefferson (Willow Weep For Me),
cerea contractului cu casa de discuri. Albumul Milt Hinton (Pluckin’ The Bass), Cozy Cole
SPECIAL EDITION din 1984 este o colecÆie de (Ratamacue çi Crescendo In Drums), Jonah Jones
greatest hits, precum celebra Cocaine, After (Jonah Joins The Cab), Chu Berry, care apare pe
Midnight, Lies çi Crazy Mama. Ghost Of A Chance çi Tappin’ Off, Shad Collins,
În 1990, Cale revine în forÆå cu TRAVEL LOG, re- Garvin Bushell, Ben Webster, Walter ‘Foots’
alizat la o caså britanicå independentå, Silvertone. Thomas, Tyree Glenn, Mario Bauza, Dizzy
La album au mai colaborat çi James Burton, Hoyt Gillespie çi alÆii.
Axon, Spooner Oldham çi John Keltner. Cuprinde Cab Calloway a interpretat roluri în Porgy And
piese ca Lean On Me çi Lady Luck. Bess çi în musicalul Hello, Dolly!, a jucat în filme
Cale a influenÆat prin muzica çi stilul såu mai ca The Blues Brothers (1980), The Big Broadcast
mulÆi artiçti, cum ar fi Mark Knopfler de la Dire (1932), International House, The Singing Kid,
Straits çi, bineînÆeles, Eric Clapton. Manhattan Merry Go Round, Sensations Of 1945,
Guitar Man (1996), Closer To You (1994), The Cincinnati Kid, St. Louis Blues çi A Man Called
Number 10 (1992), Travel Log (1990), La Femme Adam (1966). În anii ’70 a apårut pe Broadway
De Mon Pote (1984), Special Edition (1984), în Bubbling Brown Sugar, iar în deceniul ur-
Number 8 (1983), Grasshopper (1982), Shades måtor çi la televiziune, atât în SUA cât çi în
(1981), 5 (1979), Troubadour (1976), Okie Marea Britanie.
(1974), Really (1972), Naturally (1971) În 1993 a apårut la London Barbican Centre çi
a sårbåtorit doctoratul onorific în artele frumoase
Cab Calloway la University of Rochester din New York State
Nåscut Cabell Calloway, la 25 decembrie 1907, cântând, cu cei 9.000 de absolvenÆi çi oaspeÆi,
în Rochester, New York, SUA, d. la 18 noiembrie, piesa Minnie The Moocher.
1994, vocalistul s-a implicat în show business de Cab Calloway a murit în Hosckessin, Delaware,
la o vârstå foarte fragedå. A urmat Dreptul dar SUA, la 18 noiembrie 1994.
çi-a întrerupt studiile pentru a deveni cântåreÆ çi On Film (1934-1950)(1995), Cruisin’ With Cab
dansator. Cab a mai fost toboçar de ocazie çi MC (1930-1943)(1995), Are You Hep To The Jive?:
(un fel de maestru de ceremonii), lucrând mai 22 Sensational Tracks (1994), Kicking The Gong
ales în Baltimore, unde a fost crescut, çi apoi în Around (1992), Best Of The Big Bands (1990),
Chicago, unde s-a mutat la sfârçitul anilor ’20. A Stands In For The Moon (1987), Cab Calloway &
cântat împreunå cu sora lui mai mare Blanche Co. (1985), Mr. Hi-De-Ho (1930-31) (1982), The
Calloway, dupå care, în 1929, a devenit liderul Hi-De-Ho Man (1974), 16 Cab Calloway Classic
grupului The Alabamians çi a plecat la New York, (1973), Blues Make Me Happy (1962), Hi-De-Hi,
unde a devenit membru The Missourians, o trupå Hi-De-Ho (1959), The Cotton Club Revue Of Cab
angajatå de Savoy Ballroom. æinuta sa extra- (1958), Live At The New Cafe Zanzibar 1945
vagantå çi felul de a vorbi cu publicul, folosind (1945), Soundtracks And Broadcasts (1944), Cab
celebra adresare „Hi-De-Hi“ l-au fåcut foarte Calloway 1944 (1944), Get With Cab (1944), Cab
repede favoritul number 1 al acestuia. Trupa sa a Calloway And His Orchestra (1943), 1940-1941
57 John Campbell

(1941), 1940 (1940), Cab Calloway (1939), (1978), Rain Dances (1977), Moonmadness
Jumpin’ Five (1938), Penguin Swing (1937), Jazz (1976), The Snow Goos (1975), Mirage (1974),
Heritage: Mr. Hi-De-Ho (1930-1931) (1931), Cab Camel (1973)
Calloway And Company (1931), Minnie The
Cameo
Moocher (1931), Cab Calloway And The Missourians
(1929-1930) (1930) Grup funk, american, denumit la început New
York City Players çi format în 1974 de Larry Mr.
Camel B Blackmon (n. în New York City, New York,
Grup britanic apårut în 1973, din a cårui com- SUA; drums/vocals) çi Thomas Jenkins (vocals),
ponenÆå iniÆialå fåceau parte: Andy Latimer (n. alåturi de Nathan Leftenant. Dupå o serie de con-
17 mai 1947, în Guildford, Surrey, Anglia; guitar, certe, alåturi de trupe ca Parliament çi Funkadelic,
flute, vocals), Doug Ferguson (n. 4 aprilie 1947, au semnat cu Chocolate City, unde au debutat cu
în Carlisle, Cumbria, Anglia; bass), Andy Ward CARDIAC ARREST, produs de Larry Blackmon.
(n. 28 septembrie 1952, în Epsom, Surrey, Anglia; Au urmat alte turnee çi albume, dar abia cu
drums), çi Peter Bardens (n. 19 iunie 1945, în KNIGHTS OF THE SOUND TABLE din 1981 au
Westminster, Londra, Anglia; keyboards). reuçit så se facå remarcaÆi.
Dupå albumul de debut, CAMEL çi MIRAGE ALLIGATOR WOMAN cuprinde hiturile Flirt,
din 1974 au fåcut o adaptare dupå povestea Just Be Yourself çi piesa titlu. În 1984, single-ul
pentru copii a lui Paul Gallico The Snow Goose, She’s Strange a fost primul lor UK Top 40 single.
realizând un LP cu acelaçi nume, care a intrat în În anul urmåtor au realizat Single Life (UK Top
Top 30 în Marea Britanie, în anul 1975. 20), apoi She’s Strange (de pe albumul cu acelaçi
Dupå MOONMADNESS, Ferguson a plecat, fiind titlu), care a fost remixat çi a ajuns pe poziÆia 22
înlocuit de un fost membru Caravan, Richard în topuri.
Sinclair. Au urmat LP-urile Top 30: RAIN În 1986 au reuçit så ajungå çi în US Top 40.
DANCES (pe care apare çi Mel Collins (sax, Single-ul Word Up, pieså funk, a ajuns number 3
flute), la piesa Tell Me) çi BREATHLESS. În 1979 în Marea Britanie, number 1 în topul american
realizeazå I CAN SEE YOUR HOUSE FROM HERE R&B çi number 6 în topul pop Billboard. Înre-
pe care apar Phil Collins çi din nou Mel Collins, la gistrårile Cameo au început så se facå în studioul
piesele Survival çi Who We Are. Urmeazå NUDE, lui Blackmon, Atlanta Artists. Au continuat cu
bazat pe povestea adevåratå a unui soldat care a MACHISMO, REAL MEN WEAR BLACK, un BEST
luptat în cel de al doilea råzboi mondial çi care, OF din 1993 çi altele.
dupå o båtålie, a fost uitat vreme de 30 de ani pe The Best Of Cameo. Vol. 2 (1996), Secret Omen
o insulå tropicalå. (1996), In The Face Of Funk (1994), The Best Of
Peter Bardens a fost apoi înlocuit de Jan Cameo (1993), Emotional Violence (1992), Real
Schelhaas (tot ex-Caravan). Men...Wear Black (1990), Machismo (1988), Single
La sfârçitul anilor ’80, singurul membru din Life (1985), Word Up (1985), She’s Strange (1984),
formula iniÆialå era Latimer, care cânta alåturi Alligator Woman (1982), Knights Of The Sound
de Tom Scherpenzeel (keyboards), Christopher Table (1981), Cameosis (1980), Feel Me (1980),
Rainbow (vocals), Paul Burgess (drums) çi Paul Secret Omen (1979), Ugly Ego (1978), We’ll All
Bass (bass). Know Who We Are (1978), Cardiac Arrest (1977)
În 1991 Camel a înregistrat DUST AND
John Campbell
DREAMS, inspirat de romanul lui Steinbeck,
Grapes Of Wrath (Fructele mâniei), pe care apare Nåscut în 1952, în Shreveport, Louisiana, SUA,
Mae McKenna, la piesa Rose Of Sharon. A urmat d. 13 iunie 1993, la New York, cântåreÆul çi
o retrospectivå Camel care cuprinde perioada chitaristul de blues John Campbell çi-a început
1972-1992 çi ON THE ROAD. cariera dupå accidentul avut în 1967 într-o curså
On The Road 1972 (1994), Echoes: The de tråsuri, accident care l-a låsat fårå un ochi çi
Retrospective (1972-1992) (1993), Dust And cu o mulÆime de cicatrici pe faÆå. Atunci a învåÆat
Dreams (1991), A Compact Collection (1986), singur så cânte la chitarå, fiind influenÆat de
Pressure Points: Live In Concert (1984), Stationary artiçti ca John Lee Hooker çi Lightnin’ Hopkins.
Traveller (1984), The Single Factor (1982), Nude A påråsit çcoala la sfârçitul anilor ’60 çi a
(1981), I Can See Your House From Here (1979), susÆinut concerte în deschidere la diverse trupe,
A Live Record (1978), Camel (1978), Breathless cum ar fi ‘Gatemouth’ Brown çi Hubert Smith çi
John Campbell 58

prin cluburile din New York. A început så înre- Bill Steer (vocals, guitar; ex-Napalm Death) çi
gistreze abia în 1988, când chitaristul Ronnie Ken Owen (drums). Mai târziu a venit çi cel de-al
Earl a trimis o casetå a lui Campbell la Crosscut doilea chitarist, Michael Amott (ex-Carnage).
Label din Germania. Tot Earl i-a produs çi primul Primele albume au apårut la Earache Records.
album intitulat A MAN AND HIS BLUES, dar din În ciuda textelor lor bizare, Carcass au reuçit
cauza proastei distribuÆii çi vânzåri a råmas un så semneze un contract cu o importantå caså de
album obscur. A lucrat apoi cu un alt chitarist, discuri, Columbia, la care au scos în 1994
Alexander Kennedy, cântând împreunå cu acesta HEARTWORK, LP pe care apare çi Carlo Regedas
în deschidere la Albert King, în New York, dupå (ex-Devoid).
care a semnat cu Elektra, iar în 1991 a realizat ONE WAKE UP AND SMELL THE...CARCASS este o
BELIEVER, produs de Dennis Walker çi acompa- compilaÆie care a apårut dupå albumul
niat de membrii trupelor lui Robert Gray çi Joe Ely. SWANSONG din 1996.
Colaborarea lui Campbell cu Walker çi Kennedy În noiembrie 1997 a ieçit pe piaÆå BEST OF
la compunerea pieselor sale a generat o serie de CARCASS, o altå colecÆie, compuså dintr-un set
cântece ca Devil In My Closet, Tiny Coffin çi Take de douå CD-uri.
Me Down. Best Of Carcass (1997), Swansong (1996),
HOWLIN’ MERCY i-a consolidat poziÆia de lider Heartwork (1994), Necroticism: Descanting The
al bluesului modern. Din påcate înså, Campbell a Insalubrious (1992), Symphonies Of Sickness/
murit la 13 iunie 1993, înaintea unui turneu Reek Of Putrefaction (1990), The Peel Sessions
(1988), Reek Of Putrefaction (1988)
european.
Howlin’ Mercy (1993), Live At Maybeck Recital Mariah Carey
Hall, Vol. 29 (1993), One Believer (1991), Turning
Nåscutå la 27 martie 1970 în Long Island, New
Point (1990), After Hours (1989), A Man And His
York, SUA, Mariah Carey a fost cel de-al treilea
Blues (1988)
copil al unei mame americano-irlandeze, fostå
Candlebox cântåreaÆå de operå, çi a unui tatå pe jumåtate
venezuelean. A început så cânte încå de micå,
Trupå din California cu un sound ce aduce a
uimindu-çi mama, care a ajutat-o så-çi dezvolte
Seattle, compuså iniÆial din Kevin Martin (vocals), talentul. Obiçnuia så asculte discuri cu Aretha
Peter Klett (guitar), Bardi Martin (bass) çi Scott Franklin çi Al Green, care au devenit idolii ei, çi
Mercado (drums). Mai târziu l-au cooptat pe så cânte melodiile pe care le auzea în reclamele
Dave Krusen. Numele grupului provine de la o radio sau TV. La 13 ani fåcea backing vocals
pieså Midnight Oil intitulatå Tin Legs and Tin pentru o trupå care îçi înregistra casete demo. La
Mines, care cuprinde versul „boxed in like candles“. 16 ani a påråsit çcoala, dedicându-se muzicii. L-a
Single-urile Far Behind çi You au fost primele cunoscut pe Ben Margulies (n. 1963; keyboards,
lor hituri în Statele Unite, în 1995. Acestea au compozitor) care i-a devenit partener. Împreunå
apårut pe albumul CANDLEBOX din 1993, LP au început så lucreze într-un studio din
co-produs de Kelly Gray, care s-a vândut în peste Manhattan, amenajat într-o magazie ce-i apar-
3 milioane de exemplare. Backing vocals au fåcut Æinea tatålui lui Ben. Mariah Carey compunea
Laurie Lewis çi Scott Heard, iar la orgå (folositå melodiile çi majoritatea textelor, iar Margulies
în piesa He Calls Home) a fost Randy Gane. fåcea aranjamentele muzicale. Here We Go Round
Doi ani mai târziu înregistreazå LUCY, album Again a fost prima pieså compuså împreunå pe
ce cuprinde piesa Best Friend, care vorbeçte despre care au înregistrat-o pe o casetå demo, multi-
dependenÆå çi prietenie. Albumul a fost realizat plicatå çi trimiså la multe case de discuri. Din
la London Bridge Studios din Seattle çi a intrat påcate înså n-au primit de la nici una un råspuns
repede în topuri, certificând faptul cå trupa face favorabil. Întâmplarea a fåcut ca Mariah så intre
parte din elita rock, lucru demonstrat çi de LP-ul în grupul de acompaniament al Brendei K. Starr,
lor din 1998, HAPPY PILLS. cu care s-a împrietenit, iar norocul i-a surâs în
Happy Pills (1998), Lucy (1995), Candlebox 1988 când aceasta a luat-o cu ea la o petrecere
(1993) de afaceri unde Carey i-a dat o casetå demo
preçedintelui Sony Music, Tommy Mottola, care
Carcass
a fost deosebit de impresionat çi, la numai câteva
Trupå din Liverpool, Anglia, formatå în 1987 zile, a chemat-o pentru a semna un contract de
din Jeff Walker (vocals, bass; ex-Electro Hippies), înregistrare cu casa de discuri. La scurt timp
59 The Carpenters

Mariah çi-a fåcut debutul cu piesa Visions Of çi-a folosit renumele în scopuri umanitare çi în
Love, care a devenit un mare hit. Albumul de lupta pentru drepturile animalelor.
debut, compus împreunå cu Ben, a intrat în topul A Woman And A Man (1996), Real (1993), Her
albumelor din SUA çi a råmas acolo 22 de såptå- Greatest Hits (1992), Live Your Life Be Free (1991),
mâni la rând. Au urmat extrasele pe single Love Runaway Horses (1989), Heaven On Earth (1987),
Takes Time, Someday çi I Don’t Wanna Cry, care Belinda (1986)
au devenit toate number one în topuri. În 1990 a
fost råsplåtitå cu premiul Grammy la secÆiunile The Carpenters
„Best Female Vocalist“ çi „Best New Artist“, ceea Duet format din frate çi sorå: Richard Carpenter
ce a însemnat un excelent început de carierå. (n. 15 octombrie 1946, New Haven, Connecticut,
Înainte de înregistrarea celui de al doilea LP, SUA; piano) çi Karen Carpenter (n. 2 martie
echipa Mariah-Ben s-a destråmat, ultimul fiind 1950, în New Haven, Connecticut, SUA, d. 4 fe-
înlocuit de Walter Afanasieff, care a colaborat la bruarie, 1983; vocals, drums). În 1968 au semnat
urmåtorul ei LP, EMOTIONS. De pe acesta, piesa cu A&M Records sub numele de Carpenters (dupå
titlu a intrat direct pe primele locuri în clasa- ce încercaserå mai multe formule). Au debutat
mente, fiind urmatå de Can’t Let Go çi Make it cu OFFERING, care n-a intrat înså în topuri. Un
Happen. Cel de-al treilea LP, MTV UNPLUGGED, an mai târziu, versiunea lor dupå Ticket To Ride,
este o colecÆie de piese de pe primele douå plus
compuså de Beatles, a ajuns pe poziÆia 54 în
un duet cu Trey Lorenz, I’ll Be There, cover al
topurile americane. Number 1 au ajuns cu Close
unei piese Jackson 5. La data de 5 iunie 1993, la
To You a lui Burt Bacharach çi Hal David, pieså
biserica St. Thomas din New York, Mariah s-a cåså-
care i-a lansat çi pe plan internaÆional. În 1970
torit cu Mottola. La scurt timp a apårut albumul
au intrat pe locul 2 în topurile din SUA cu o
MUSIC BOX, de pe care primele single-uri,
compoziÆie Paul Williams/Roger Nichols, We’ve
Dreamlover çi Hero au avut un succes enorm. În
1994 a apårut MERRY CHRISTMAS, un album Only Just Begun. Au urmat hiturile For All We
de Cråciun, de pe care a fost realizat un singur Know, Rainy Days And Mondays çi The Beasts And
extras pe single: All I Want For Christmas Is You. Children. The Carpenters au fost recompensaÆi
Au urmat DAYDREAM, compus împreunå cu Dave cu premii Grammy çi çi-au lansat propriul show
’Jam’ Hall, çi single-urile Fantasy çi One Sweet de televiziune intitulat „Make Your Own Kind Of
Day, cântate împreunå cu grupul Boyz II Men, iar Music.“
în 1997 – BUTTERFLY. Cel mai recent album Între 1972-73 au continuat cu noi hituri, precum
este #1 din 1998. Yesterday Once More, Goodbye To Love, Sing çi
#1(1998), Butterfly (1997), Daydream (1995), Top Of The World. Un cover dupå o altå pieså
Merry Christmas (1994), Music Box (1993), Beatles, Please Mr. Postman a adus grupul din
Emotions (1991), Mariah Carey (1990) nou pe prima poziÆie în topurile americane din
1974. În acelaçi an au cântat în faÆa preçedintelui
Belinda Carlisle Richard Nixon la Casa Albå.
Nåscutå la 16 august 1958, în Hollywood, The Carpenters au mai avut câteva piese de
California, SUA, Belinda Carlisle çi-a început ca- top ca Only Yesterday, înså declinul lor a început
riera solo în 1985, dupå destråmarea grupului în cea de-a doua jumåtate a anilor ’70. Tot atunci
Go-Go, din care a fåcut parte. Cu ajutorul fostei au început çi problemele lor personale çi de sånå-
sale colege, Charlotte Caffey, Carlisle a intrat tate. Richard a devenit dependent de droguri çi a
direct în US Top 3 cu single-ul ei de debut Mad intrat la dezintoxicare în 1978, în timp ce Karen
About You din 1986, iar primul ei album solo a suferea de anorexia nervosa, care a dus çi la
ajuns number 13 în topul Billboard. Dupå ce a moartea sa, ceva mai târziu. În 1979 a înregistrat
påråsit casa de discuri IRS a semnat cu MCA în materiale pentru un album solo, care a råmas
SUA çi cu Virgin Records în Marea Britanie çi a înså nerealizat. Împreunå cu Richard au mai
asaltat topurile internaÆionale cu hitul Heaven Is lansat MADE IN AMERICA, de pe care Touch Me
A Place On Earth. A continuat cu excelente al- When We’re Dancing a intrat în Top 20 din SUA.
bume çi piese ca I Get Weak (1988), Circle In The În anii ’80, grupul s-a menÆinut la un standard
Sand (1988), Leave A Light On (1989), We Want scåzut, iar pe 4 februarie 1983 Karen a fost gåsitå
The Same Thing çi multe altele. în stare de inconçtienÆå în locuinÆa pårinÆilor ei
În afara activitåÆii sale muzicale, Belinda din New Haven çi a murit la spital câteva ore mai
Carlisle, alåturi de o altå ex-Go-Go, Jane Wiedlin, târziu.
The Carpenters 60

Dupå moartea surorii lui, Richard s-a dedicat Grup care çi-a început cariera în 1976 în Boston.
muncii de producåtor, iar în timp au apårut o Din formula iniÆialå, care a purtat numele de
serie de compilaÆii Carpenters çi un album postum: Cap’n Swing, au fåcut parte Ric Ocasek (n. Richard
VOICE OF THE HEART. În 1987, Richard a înre- Otcasek, 23 martie 1949, în Baltimore, Maryland,
gistrat TIME, alåturi de voci ca Dusty Springfield SUA; guitar, vocals), Benjamin Orr (n. Benjamin
çi Dionne Warwick. La sfârçitul anului 1989 a Orzechowski, în Cleveland, Ohio, SUA; bass, vo-
supervizat realizarea unui set de 12 CD-uri, care cals), Greg Hawkes (keyboards), Elliot Easton
cuprinde antologia Carpenters. (n. Elliot Shapiro, 18 decembrie 1953, în Brooklyn,
A Kind Of Hush (1998), Interpretations: A 25th New York City, New York, SUA; guitar) çi David
Anniversary Celebration (1995), From The Top Robinson (drums).
(1991), Loveliness (1989), Old Fashioned Christmas Au debutat în 1978 cu un LP purtând numele
(1985), Yesterday Once More (1985), Christmas trupei, care a fost un succes instantaneu, gene-
Portrait (1984), Voice Of The Heart (1983), Made rând hituri ca: Just What I Needed çi My Best
In America (1981), Christmas Portrait (1978), Friend’s Girl (de pe primul LP) care le-au asigurat o
Passage (1977), A Kind Of Hush (1976), Horizon mare popularitate de ambele pårÆi ale Atlanticului.
(1975), Now & Then (1973), The Singles
Dupå o serie de albume vândute în milioane de
1969-1973 (1973), A Song For You (1972), The
exemplare, membrii grupului s-au ocupat de pro-
Carpenters (1971), Close To You (1970), Ticket
pria lor carierå, dar The Cars s-a reîntors în 1984
To Ride (1969)
cu cel mai bun LP al lor, HEARTBEAT CITY, de
Paul Carrack pe care s-a remarcat în special Drive. Trei ani mai
târziu înså, cariera trupei a intrat în declin, o
S-a nåscut la 22 aprilie 1951, în Sheffield,
datå cu apariÆia albumului DOOR TO DOOR din
Yorkshire, Anglia. Paul Carrack (keyboards,
vocals) a devenit cunoscut în 1974 cu o pieså a 1987. La scurt timp dupå apariÆia acestuia, trupa
grupului Ace (din care çi fåcea parte): How Long. s-a destråmat în favoarea proiectelor solo ale
În 1977, dupå ce a påråsit Ace, a cântat în trupa membrilor såi, Ocasek fiind de departe cea mai
lui Frankie Miller, iar un an mai târziu cu Roxy proeminentå figurå.
Music, apårând pe LP-urile MANIFESTO çi FLESH Anthology (1995), Door To Door (1987), Greatest
& BLOOD. Dupå înregistrarea albumului solo Hits (1985), Heartbeat City (1984), Shake It Up
NIGHTBIRD, Carrack a fost invitat så cânte cu (1981), Panorama (1980), Candy-O (1979), The
Squeeze, cu care a realizat TEMPTED (1981) çi Cars/Candy-O (1979), The Cars (1978)
EAST SIDE STORY, dupå care a cântat cu Nick
Cathedral
Lowe çi a înregistrat cel de-al doilea album solo,
SUBURBAN VOODOO, de pe care I Need You a Trupå britanicå de doom/grind formatå de Lee
ajuns în Top 40 din SUA. Pe la mijlocul anilor ’80 Dorrian (vocals), dupå plecarea sa de la Napalm
a fost unul din membrii trupei lui Eric Clapton çi Death, împreunå cu prietenul såu Mark Griffiths
a cântat cu Mike & The Mechanics în 1985, vocea (bass), foçtii chitariçti de la Acid Reign, Garry
lui putând fi auzitå la piesele Silent Running (On Jennings çi Adam Lehan, plus Ben Mockrie
Dangerous Ground) çi All I Need Is A Miracle. În (drums).
1987, ca artist solo, a înregistrat un succes minor În aceastå formulå au înregistrat demo-ul care
cu When You Walk In The Room, dar çi-a luat conÆine 4 piese, IN MEMORIUM.
revança cu hitul Top 10, Don’t Shed A Tear. În Pentru albumul de debut, FOREST OF
1989 GROOVE APPROVED a avut un mare succes EQUILIBRIUM, l-au folosit pe Mike Smail (drums),
în SUA. Pe lângå proiectele sale solo, Carrack care l-a înlocuit pe Mockrie. Înlocuirile mem-
este çi un session musician foarte cåutat, apårând brilor au continuat cu Mark Ramsey Wharton, cu
alåturi de nume mari ale muzicii. care au înregistrat EP-ul SOUL SACRIFICE. A
Blue Views (1997), The Paul Carrack Collection urmat turneul Gods Of Grind din Marea Britanie,
(1994), Carrackter Reference (1991), Groove alåturi de Carcass, Entombed çi Confessor, cu
Approved (1989), The Carrack Collection (1988), Trouble çi Obsessed. Au continuat cu o altå serie
One Good Reason (1987), Suburban Voodoo de concerte, de data aceasta în SUA, alåturi de
(1982) grupurile Brutal Truth, Napalm Death çi Carcass,
concerte urmate de semnarea unui contract cu
The Cars casa de discuri Columbia.
61 The Charlatans

THE ETHEREAL MIRROR a fost produs în 1993 Cohen (cu vocea cåruia a fost asemånatå çi cea a
de Dave Bianco, care a mai colaborat çi cu Trouble, lui Nick Cave).
Danzig çi Mick Jagger. În turneul din Marea Live At The Royal Albert Hall (1998), The Best
Britanie au fost cu Sleep çi Penance, înainte de a Of (1998), The Boatman’s Call (1997), Murder
înregistra STATIK MAJIK (EP) cu chitaristul de la Ballads (1996), Let Love In (1994), Live Seeds
Cronos, Mike Hickey (bass). EP-ul include o pieså (1993), Henry’s Dream (1992), The Good Son
de 23 de minute: The Voyage Of The Homeless (1990), Tender Prey (1988), Kicking Against The
Sapien. Prick (1986), Your Funeral, My Trial (1986), The
Lehan çi Wharton au påråsit grupul dupå un First Born Is Dead (1985), From Her To Eternity
turneu american cu Mercyful Fate, iar formula a (1984)
fost completatå cu membrii Pentagram: Victor
Griffin (drums) çi Joe Hasselvander (guitar). Tracy Chapman
Astfel au deschis concertele turneului cu Black Nåscutå çi crescutå în Cleveland, Ohio, SUA,
Sabbath. La scurtå vreme dupå acesta a plecat çi Tracy Chapman (vocals, guitar) a urmat o çcoalå
Hasselvander. privatå în Connecticut çi apoi universitatea Tuffts
Cathedral s-au refåcut în 1994 cu Dorrian çi din Medford, Massachusetts. Aici a început så
Jennings, alåturi de Scott Carlson (ex-Repulsion; cânte, pe stråzi, prin baruri çi cluburi de noapte.
bass) çi Dave Hornyak (drums). Tracy a debutat practic la concertul organizat pe
There in the Shadows (1999), Kingdom of Ends stadionul Wembley din Londra în 1988, cu o-
(1999), Caravan Beyond Redemption (1998), cazia celei de a 70-a aniversåri a lui Nelson
Hopkins (1996), Supernatural Birth Machine Mandela. Datoritå transmisiunii acestui concert
(1996), The Carnival Bizarre (1995), Cosmic prin satelit, ea a câçtigat inima publicului specta-
Requiem (1994), The Ethereal Mirror (1993),
tor, acest lucru ducând çi la succesul albumului
Forest Of Equilibrium (1992), Soul Sacrifice (EP,
de debut care-i poartå numele, album ce s-a
1992)
vândut în 3 milioane de exemplare. LP-ul a fost
Nick Cave & The Bad Seeds înregistrat la Elektra Records, fiind produs de
David Kershenbaum, care a mai lucrat çi cu Joan
Australianul Nick Cave (vocals) a fåcut echipå,
dupå destråmarea grupului Birthday Party, cu Baez çi Richie Havens. Piesa Fast Car a fost un hit
Blixa Bargeld (guitar, ex-Einsturzende Neu- Top 10. În 1988, Tracy a câçtigat trei premii
bauten), Barry Adamson (bass çi alte instru- Grammy.
mente, ex-Magazine) çi multi-instrumentalistul Cel de-al doilea LP a fost editat tot de Elektra
Mick Harvey. A debutat cu albumul FROM HERE Records dupå un turneu mondial pentru Amnesty
TO ETERNITY, urmat de THE FIRST BORN IS International, cu Peter Gabriel, Sting çi alÆii.
DEAD un an mai târziu, dar grupul Bad Seeds s-a CROSSROADS a apårut în 1989 çi s-a vândut în
fåcut cu adevårat cunoscut cu KICKING AGAINST peste un milion de exemplare. Cele mai bune
THE PRICKS din 1986 (cu Thomas Wylder la piese au fost Bridges, Subcity, piesa titlu çi All
tobe), LP de pe care The Singer a fost number one That You Have Is Your Soul.
în Marea Britanie. YOUR FUNERAL, MY TRIAL MATTERS OF THE HEART din 1992 include
conÆine, spre deosebire de precedentul, compo- cântece care vorbesc despre libertate, dreptate
ziÆii proprii. Dupå doi ani de pauzå au revenit cu socialå çi condiÆia femeii în societate. Din påcate,
The Mercy Seat çi Oh Deanna, care au apårut pe nici unul din albumele care au urmat nu s-a mai
albumul din 1988, TENDER PREY. ridicat la standardele primului.
Au urmat The Ship Song, în 1990, çi albumul Tracy Chapman (1998), New Beginning (1995),
THE GOOD SON, din acelaçi an. Între timp Cave Matters Of The Heart (1992), Crossroads (1989),
a publicat (în 1989) un roman intitulat And the Tracy Chapman (1988)
ass saw the angel çi a apårut în filme ca Wings of
desire çi Ghosts of the civil dead. El a mai scris The Charlatans
scenarii çi soundtrackurile pentru diverse filme Grup din Manchester alcåtuit din Tim Burgess
în care a çi apårut. De asemenea, împreunå cu (n. 30 mai 1968, în Salford, Manchester, Anglia;
Bad Seeds, a apårut pe diverse compilaÆii, printre lead vocals, ex-Electric Crayons), Martin Blunt
care I’M YOUR FAN (1991), dedicatå lui Leonard (n. 1965; bass, ex-Makin’ Time), Jon Baker (n.
The Charlatans 62

1969; guitar), Jon Brookes (n. 1969; drums) çi ca Let’s Go Get Stoned çi I Don’t Need No Doctor,
Rob Collins (n. 1967; keyboards). critica muzicalå i-a semnalat declinul artistic. A
În 1990 debuteazå cu Indian Rope, la propria urmat totuçi un album, CRYING TIME, care a
lor caså de discuri – Dead Dead Good, dupå care avut succes. În anii ’60 a înregistrat versiuni ale
semneazå cu Beggars Banquet. unor piese Beatles, cum ar fi Yesterday çi Eleanor
Single-ul The Only One I Know, un hit UK Top Rigby. În deceniul urmåtor au apårut A MESSAGE
10, i-a catapultat în lumea muzicalå. Albumul de FROM THE PEOPLE çi RENAISSANCE, iar în anii
debut, SOME FRIENDLY, a apårut în 1990 çi s-a ’80 munca artistului a inclus colecÆii cu iz de
dovedit un real succes. Din påcate, în 1992, LP-ul country, o apariÆie în filmul The Blues Brothers çi
BETWEEN 10TH AND 11TH a dezamågit, fiind pe LP-ul SUA FOR AFRICA, cu piesa We Are The
urmat de numeroase probleme ale membrilor World (1985).
grupului. Martin Blunt (bass) a suferit o cådere Ray Charles a inspirat prin opera sa numeroçi
nervoaså, Baker (guitar) a plecat din trupå, iar cântåreÆi, cum ar fi Van Morrison, Steve Winwood,
Rob Collins (keyboards) a fost închis, fiind acuzat Eric Burdon, Joe Cocker çi alÆii. A primit de-a
cå a participat la un jaf armat. Acesta din urmå a lungul timpului numeroase premii, printre care
murit într-un accident de maçinå la 23 iulie 1996, çi The Lifetime Achievement Award, çi a fost
când se întorcea de la Rockfield Studious din considerat „pårintele muzicii soul“. În 1992, tele-
Monmouth, Wales. S-a presupus cå ar fi pierdut viziunea PBS a realizat documentarul Ray Charles:
controlul maçinii. The Genius Of Soul.
The Charlatans U.K. (1995), Between 10th And Imagine (1998), Strong Love Affair (1996),
11th (1992), Some Friendly (1990) Berlin, 1962 (1996), Brother Ray „Rocks“ Rhythm
& Blues (1995), It’s A Blues Thing (1995), The
Ray Charles Atlantic Years (1994), Blues+Jazz (1994), The Early
Ray Charles Robinson s-a nåscut la 23 sep- Years (1994), My World (1993), His Greatest Hits
tembrie 1930, în Albany, Georgia, SUA. Provine (1992), The Complete Atlantic Rhythm & Blues
dintr-o familie extrem de såracå, secåtuitå de Recordings, 1952-1959 (1991), The Early Years
tragedii (fratele lui mai mic a murit înecat, iar (1990), Would You Believe? (1990), Seven Spanish
mama sa, Aretha, l-a påråsit pe când avea numai Angels And Other Hits (1989), Anthology (1988),
15 ani). Ray a orbit încå de la vârsta de 7 ani, din Greatest Country & Western Hits (1988), Greatest
cauza unui glaucom. La terminarea liceului çtia Hits, Vol. 1, 2 (1988), Just Between Us (1988),
så scrie çi så citeascå muzicå folosind alfabetul His Greatest Hits, Vol. 1, 2 (1987), From The
braille çi så cânte la diverse instrumente. O vreme Pages Of My Mind (1986), The Spirit Of Christmas
a avut diverse slujbe în Florida, dupå care s-a (1985), Do I Ever Cross Your Mind (1984),
mutat la Seattle, unde a cântat la pian în mai Friendship (1984), Wish You Were Here Tonight
multe cluburi de noapte. (1983), The Best Of Ray Charles (1970), Ingredients
Ray a început så înregistreze ca muzician de In A Recipe For Soul (1963), Modern Sounds In
acompaniament în 1949, iar trei ani mai târziu a Country & Western Music (1962), Genius + Soul
semnat cu Atlantic Records. It Should’ve Been Me, = Jazz (1961), The Genius After Hours (1961),
Mess Around çi Losing Hand au fost primele sale The Genius Of Ray Charles (1959), The Great Ray
compoziÆii de succes. A rearanjat piesa lui Guitar Charles (1956)
Slim, Things That I Used To Do, iar în 1954 a
Cheap Trick
înregistrat I Got A Woman, urmatå de This Little
Girl Of Mine (1955), Talkin’ ’Bout You (1957), Cheap Trick s-au format în Chicago, Illinois,
Don’t Let The Sun Catch You Crying (1959) çi SUA, în 1973. Fondatorii grupului, Rick Neilsen
What’d I Say (1959). Stilurile pe care le-a adoptat (n. 22 decembrie 1946, în Rockford, Illinois, SUA;
au fost blues, jaz çi chiar country. guitar, vocals) çi Tom Petersson (n. Petersson, 9
În 1959, Charles a påråsit casa de discuri mai 1950, tot în Rockford, Illinois, SUA; bass,
Atlantic çi s-a mutat la ABC Records, unde a re- vocals) çi-au început cariera muzicalå cântând
alizat memorabilele Georgia On My Mind (1960) prin diverse trupe çcolare, înainte de a deveni
çi Hit The Road Jack (1961), care alåturi de membri Fuse. Cei doi s-au mutat apoi în
albumul din 1962, MODERN SOUNDS IN Philadelphia, schimbându-çi numele în Sick Man
COUNTRY AND WESTERN, l-au fåcut cunoscut în Of Europe, iar în 1972 au efectuat un turneu
toatå lumea. Apoi, deçi a mai avut piese inspirate european. Întorçi în SUA, în 1973 au format Cheap
63 Cher

Trick, cu Thom Mooney çi Robert ‘Stewkey’ One On One (1982), All Shook Up (1980), Found
Antoni de la Nazz. Mooney a fost înlocuit înså cu- All The Parts (EP, 1980), Dream Police (1979),
rând cu Brad Carlson (n. 12 iunie 1951, Rockford, Live At Budokan (1978), Heaven Tonight (1978),
Illinois, SUA; drums), dupå care a plecat çi In Color (1977), Cheap Trick (1977)
Stewkey. Formula iniÆialå Cheap Trick a fost
completatå de Randy ‘Xeno’ Hogan (vocals), în- Cher
locuit mai apoi cu Robin Zander (n. 23 ianuarie Nåscutå Cherilyn Sarkarsian La Pier, pe 20 mai
1952, în Loves Park, Illinois, SUA; guitar/ vocals). 1946 în El Centro, California, SUA, Cher este
La început au cântat prin baruri çi în deschi- fiica lui John çi a Georgiei (fost model) Sarkesian.
derea concertelor unor trupe, cum ar fi Kinks, CântåreaÆa çi-a început cariera fåcând backing
Boston, Santana çi Kiss, dupå care au înregistrat vocals pentru numeroçi artiçti. La numai 16 ani,
benzi demo pe care le-au trimis la diverse case de într-o cafenea frecventatå de oameni de radio,
disuri, pânå când au reuçit så obÆinå un contract. l-a întâlnit pe Sonny Bono, cel care avea så-i
Grupul çi-a fåcut în sfârçit debutul discografic în devinå peste doi ani soÆ. Dupå realizarea a douå
1977, cu albumul CHEAP TRICK, urmat de IN single-uri sub numele de Caeser And Cleo, duoul
COLOUR, de pe care I Want You To Want Me, çi-a schimbat numele în Sonny And Cher, nume
Hello There çi Clock Strikes Ten au devenit piesele sub care au devenit foarte cunoscuÆi. Realizårile
favorite ale publicului. lor, printre care hitul I Got You, Babe din 1965,
HEAVEN TONIGHT din 1978 le-a consolidat s-au vândut în 4 milioane de exemplare. La sfâr-
succesul, iar albumul live AT BUDOKAN, în urma çitul aceluiaçi an aveau 5 single-uri în Top-40 çi
unui extraordinar turneu în Japonia, a devenit apåreau în concerte majore atât în Europa cât çi
primul disc de platinå al trupei. Au urmat LP-uri în SUA. Cariera lor a intrat apoi în impas, cei doi
ca DREAM POLICE, ALL SHOOK UP etc. ajungând så cânte în cluburi, înså dupå o vreme
Dupå FOUND ALL THE PARTS, un EP alcåtuit au avut propriile lor show-uri TV. Cher s-a mai
din piese compuse între 1976-1979, au început ocupat între timp çi de cariera ei solo, sub nu-
så aparå probleme interne urmate de plecarea lui mele de Bonnie Jo Mason. A avut o serie de
Petersson în 1980, acesta fiind înlocuit de Pete hituri, printre care çi All I Really Want To Do, o
Comita çi mai apoi de Jon Brandt. Nici ALL versiune a piesei grupului Byrds, Bang Bang, I
SHOOK UP, nici ONE ON ONE çi nici chiar al- Feel Something In The Air çi You Better Sit Down
bumul produs de Todd Rundgren în 1983, NEXT Kids. În anii ’60 a apårut în douå filme: Good
POSITION PLEASE, nu s-au mai bucurat înså de Times (1967) çi Chastity (1969).
succesul de odinioarå, pe când STANDING ON Între 1971 çi 1974, „The Sonny and Cher
THE EDGE le-a dat speranÆe. În 1986 piesa lor Comedy Hour“, un show TV difuzat såptåmânal,
Mighty Wings a fost folositå în coloana sonorå a a fost vizionat de mai mult de 30 de milioane de
filmului Top Gun. În 1988 s-a reîntors Petersson, telespectatori. În 1971, Cher a intrat în topuri cu
refåcând astfel formula de aur. LAP OF LUXURY GYPSIES, TRAMPS AND THIEVES, apoi cu HALF
din acelaçi an a primit de mai multe ori platina, BREED çi DARK LADY. A urmat divorÆul de Sonny
iar single-ul The Flame a ajuns pe primele locuri (1975), deçi pentru o perioadå au mai apårut
în topurile din SUA, la fel ca çi BUSTED, care i-a împreunå pe scenå çi în show-uri televizate. În
clasat definitiv pe podiumul muzicii rock. În 1994 1975, solista a semnat cu Warner Brothers, unde
Cheap Trick a semnat cu Warner Brothers Records a înregistrat STARS çi a realizat un album cu
la care au realizat WAKE UP WITH A MONSTER. noul ei soÆ, Gregg Allman (de care a divorÆat în
În acelaçi an, fosta lor caså de discuri, Epic, a 1979): ALLMAN AND WOMAN: TWO THE HARD
realizat BUDOKAN II, care a fost o altå demon- WAY.
straÆie a popularitåÆii de care s-a bucurat grupul În 1980 a înfiinÆat grupul hard rock Black
în întreaga sa carierå. Rose, iar un an mai târziu a colaborat cu Meat
Music For Hangovers (1999), Cheap Trick Loaf la piesa Dead Ringer For Love. A mai jucat în
(1997), Sex, America, Cheap Trick (1996), filmele Come Back To The Five, Dime, Jimmy
Budokan II (1994), Woke Up With A Monster Dean, Jimmy Dean (1982) çi în Silkwood (1983),
(1994), I Want You To Want Me (1992), Voices fiind nominalizatå la premiul Oscar.
(1992), The Greatest Hits (1991), Busted (1990), În 1985 a apårut în filmul Mask, apoi în The
Lap Of Luxury (1988), The Doctor (1986), Standing Witches Of Eastwick (alåturi de Jack Nicholson,
On The Edge (1985), Next Position Please (1983), 1987) çi Suspect (1987). Pentru rolul din
Cher 64

Moonstruck (1987) a primit Oscarul pentru cea mul MAN din 1995 cuprinde excelenta pieså 7
mai bunå actriÆå. A urmat albumul CHER, care Seconds, care a consacrat-o definitiv.
cuprinde single-ul Top 10, I Found Someone. Cherry a contribuit çi la colecÆia de caritate
În 1991 are din nou un hit number 1, un cover AIDS: RED HOT AND BLUE, cântând piesa lui
al piesei lui Betty Everett The Shoop Shoop Song. Cole Porter I’ve Got You Under My Skin.
Cher a fost foarte mediatizatå, atât pentru Neneh Cherry (1997), Woman (1996), Trouble
albumele çi filmele sale, cât çi pentru relaÆiile Man (1995), Homebrew (1992), Raw Like Sushi
sale amoroase çi „dragostea“ sa pentru chirurgia (1989)
plasticå.
În 1998 ea a publicat o carte autobiograficå: Chicago
THE FIRST TIME, apårutå la editura Simon & Grup înfiinÆat în februarie 1967 în Chicago,
Schuster din New York çi a înregistrat BELIEVE, Illinois, SUA, mai întâi sub denumirea de Missing
un album al cårui single cu acelaçi titlu a intrat Links, apoi Big Thing çi, în acelaçi an, Chicago
pe primele locuri în majoritatea topurilor din Transit Authority, la sugestia managerului James
Europa çi SUA. Piesa Dove l’Amore are çi ea, de William Guercio. Din formula iniÆialå fåceau parte
curând, un succes råsunåtor. Terry Kath (n. 31 ianuarie 1946, în Chicago,
Bang, Bang: The Early Years (1999), Believe SUA, d. 23 ianuarie 1987; guitar/vocals), Robert
(1998), It’s A Man’s World (1996), The Cassablanca Lamm (n. 13 octombrie 1944, în Brooklyn, New
Years (1996), Bang Bang & Other Hits (1992), York, SUA; keyboards/vocals), Walter Parazaider
Love Hurts (1991), Heart Of Stone (1988), Cher (n. 14 martie 1945, în Chicago, SUA; saxophone),
(1987), Golden Greatest Hits (1985), I Paralyze Danny Seraphine (n. 28 august 1948, în Chicago,
(1982), Best of Cher. Vol. 1, 2 (1981), Prisoner SUA; drums), Walt Perry (n. 1945, în Chicago,
(1980), Take Me Home (1979), This Is Cher (1978), SUA; bass), Lee Loughnane (n. 21 octombrie 1941,
Cherished (1977), I’d Rather Believe In You (1976), în Chicago, SUA; trumpet) çi James Pankow (n.
Stars (1975), Greatest Hits (1974), Dark Lady 20 august 1947 în Chicago, SUA; trombone). În
(1974), Half Breed (1973), Beetersweet White acelaçi an l-au cooptat çi pe Peter Cetera (n. 13
Light (1973), Foxy Lady (1972), Cher Sings The septembrie 1944, în Chicago, SUA, ex-The
Hits. Vol 1, 2 (1972), Gypsys, Tramps & Thieves Exceptions; bass/vocals). În 1967 çi 1968 grupul
(1971), 3614 Jackson Highway (1969), Cher’s a cântat în diferite cluburi din Los Angeles, iar în
Golden Greatest (1968), Backstage (1968), With 1969 au semnat un contract cu Columbia Records,
Love, Cher (1968), The Sonny Side Of Cher (1966), unde au debutat cu un album purtând numele
All I Really Want To Do (1965) trupei. S-a vândut în peste 2 milioane de exem-
plare. Primele lor hit single-uri au fost Does Anybody
Neneh Cherry Really Know What Time It Is çi Beginnings.
Nåscutå la 10 martie 1964 în Stockholm, Suedia, În 1970 çi-au prescurtat numele în Chicago.
Neneh Cherry este fata vitregå a trompetistului Påstrându-çi stilul jaz-rock au realizat CHICAGO
de jaz Don Cherry. A påråsit çcoala la 14 ani în II, urmat de o serie de albume cu acelaçi titlu (ex-
favoarea unei cariere muzicale. La început, în cepÆie fåcând cel de-al patrulea, intitulat CHICAGO
1981, a cântat într-o trupå de punk – Rip, Rig + AT CARNEGIE HALL, cel de-al doisprezecelea,
Panic – ca vocalistå, iar apoi cu Float Up CP. A HOT STREETS, çi volumele 15 çi 20, care au fost
fåcut backing vocals pentru Slits çi The The (Slow Greatest Hits). În 1991 ajunseserå la CHICAGO
Train To Dawn, 1987). 21. Copertele albumelor au fost de fiecare datå
În 1989, Cherry a înregistrat o serie de dance deosebite, primind numeroase premii pentru gra-
hits pentru Circa. Printre acestea se numårå çi ficå. La începutul anilor ’70, stilul lor s-a orientat
Buffalo Stance, un mare hit al anului 1989 (care a mai mult spre pop, mårturie stând piese cum ar fi
apårut çi pe coloana sonorå a filmului SLAVES Colour My World çi hiturile number 1 If You Leave
OF NEW YORK), Inna City Mama, Manchild çi Me Now (1976) çi Hard To Say I’m Sorry (1982).
Kisses On The Wind (toate incluse pe albumul ei În 1974, în grup a apårut çi percuÆionistul
de debut). Principalul co-autor al pieselor ei este brazilian Laudir de Oliveira, iar în anul urmåtor
Cameron McVey, cu care s-a çi cåsåtorit. A au fåcut un turneu cu Beach Boys. În 1977, dupå al-
continuat cu albumul HOMEBREW, de pe care bumul CHICAGO X, care a primit premiul Grammy
au fost extrase pe single piesele Buddy X çi un pentru Best Album, trupa s-a despårÆit de
duet cu Michael Stipe (de la R.E.M), Trout. Albu- managerul Guercio. La 23 ianuarie 1978 mem-
65 The Church

brul fondator Chicago, Kath, s-a împuçcat din gre- topurile britanice alternative. În 1984, The Church
çealå cu propria-i armå çi a decedat. În grup a au fåcut o serie de turnee çi au înregistrat douå
venit atunci Donnie Dacus (ex-Stephen Stills; minialbume de 5 piese: REMOTE LUXURY çi
guitar), înlocuit un an mai târziu de Chris Pinnick, PERSIA, care au fost realizate peste ocean în va-
care a plecat la rândul såu în 1981, când a venit rianta unui singur LP intitulat REMOTE LUXURY.
Bill Champlin (ex-Sons Of Champlin; keyboards). Realizarea americanå a acestuia, la Warner Bros,
În acelaçi an, Chicago au fost respinçi de casa de a dus la efectuarea primului lor turneu în SUA. În
discuri Columbia çi au semnat un nou contract anul urmåtor, The Church a compus un nou
cu Full Moon Records. Tot atunci, Peter Cetera a material, apårut pe albumul HEYDAY din 1986, al-
realizat un LP solo. El a påråsit grupul în 1985, bum produs de Peter Walsh. În 1987 EMI Australia
fiind înlocuit de Jason Scheff, fiul basistului lui a editat o compilaÆie de b-sides, HINDSIGHT. În
Elvis Presley, Jerry Scheff. ciuda calitåÆii albumului HEYDAY, casele de dis-
În 1988, Chicago s-a mutat la Reprise Records, curi EMI çi Warner Bros au renunÆat la The Church,
iar muzica lor a continuat så impresioneze în care a semnat cu Arista Records çi Mushroom
continuare generaÆii de fani. Records în Australia, iar cu urmåtorul LP,
STARFISH, grupul a dat marea loviturå. LP-ul s-a
The Heart Of Chicago 1967-1997 (1997), Night
vândut în peste un milion de exemplare, sin-
And Day (1995), Chicago 21 (1991), Group
gle-ul extras de pe acesta, Under the Milky Way,
Portrait (1991), Greatest Hits, Vol. 3 1982-89
intrând în US top 30 çi aducându-le o mare
(1989), Chicago 19 (1988), Chicago 18 (1986),
audienÆå. Cariera grupului a continuat cu un
Chicago 17 (1984), Chicago 16 (1982), Greatest
turneu mondial. Fosta lor caså de discuri, Carrere,
Hits, Vol. 2 (1974-81) (1981), Chicago XIV (1980),
a editat compilaÆia CONCEPTION în 1988, profi-
Chicago XIII (1979), Hot Streets (1978), Chicago XI tând de succesul grupului. ColecÆia include piese
(1977), Chicago X (1976), Chicago IX – Greatest de pe primele douå albume çi de pe EP-ul SING
Hits (1975), Chicago VIII (1975), Chicago VII SONGS. GOLD AFTERNOON FIX, realizat în 1990,
(1974), Chicago VI (1973), Chicago V (1972), a fost înregistrat ca çi precedentul, în Los Angeles,
Chicago At Carnegie Hall, Vol. I-IV (1971), Chicago cu Waddy Wachtel ca producåtor. În timpul în-
III (1971), Liberation (1971), Chicago II (1970), registrårilor, Richard Ploog a plecat, ca urmare a
Chicago Transit Authority (1969) tensiunilor interne acumulate în ultimul timp. A
fost înlocuit cu o…drum machine. Dupå rea-
The Church
lizarea albumului, The Church au susÆinut con-
Grup înfiinÆat în 1980 de Nick Ward (drums), certe în Australia, Japonia çi SUA, avându-l la
Peter Koppes (guitar) çi Steve Kilbey (vocals, tobe pe Jay Dee Daugherty. În ciuda faptului cå
bass). La început au susÆinut o serie de concerte în single-ul Metropolis a ajuns number 1 în topurile
oraçul lor natal, Sydney. La scurt timp l-au cooptat australiene, albumul nu s-a ridicat la înålÆimea
pe Marty Willson-Piper (n. în Anglia; guitar) çi açteptårilor. În 1991 a apårut o colecÆie de out-
au înregistrat o casetå demo cu patru piese care takes çi raritåÆi din perioada 1986-1990, colecÆie
le-a asigurat un contract cu Northem Songs çi EMI intitulatå A QUICK SMOKE AT SPOTS. Un an mai
Australia. La sfârçitul anului 1980 au debutat cu târziu, grupul s-a reîntors cu PRIEST = AURA, LP
albumul OF SKINS AND HEART, precedat de urmat de un turneu dupå care Peter Koppes çi-a
single-ul She Never Said, care n-a fåcut prea mare anunÆat retragerea din grup, înså acest lucru nu
vâlvå, înså urmåtorul, The Unguarded Moment, a a fost sfârçitul, cåci Steve çi Marty au realizat
ajuns în Top 20 din Australia, asigurându-le suc- singuri, în 1994, SOMETIME ANYWHERE. Tot în
cesul pe plan naÆional çi atrågând atenÆia asupra ’94 a apårut çi o compilaÆie, realizatå de casa de
lor. Nick Ward a fost apoi înlocuit cu Richard discuri Raven din Australia: ALMOST YESTERDAY
Ploog. Urmåtorul album, THE BLURRED 1981-1990. Cei doi au efectuat apoi un turneu în
CRUSADE, a apårut în martie 1982 çi a avut Australia, Europa çi SUA în anul 1995, dupå care
parte de o primire excelentå. A urmat un turneu au înregistrat un nou LP, pe care poate fi auzit çi
în Marea Britanie çi Europa. La întoarcere, The Peter. Albumul, intitulat MAGICIAN AMONG THE
Church a realizat un EP de 5 piese, intitulat SING SPIRITS, a apårut la propria lor caså de discuri,
SONGS, urmat de cel de-al treilea album, SEANCE Deep Karma, în 1996. Un an mai târziu, s-au reunit
(1983), album de pe care s-au remarcat Fly, It’s cu Peter Koppes, Steve çi Tim Powels (drums)
No Reason, Electric Lash çi Now I Wonder Why. pentru un turneu australian çi înregistrarea unui
SEANCE a fost realizat în Europa çi a intrat în
The Church 66

nou LP, HOLOGRAM OF BAAL, care a apårut în plecat çi el în timpul înregistrårilor, la STILL
1998 çi a deschis un nou drum grupului, asi- CLIMBING, fiind înlocuit de Ray Brinker. Al-
gurându-i totodatå çi un nou contract de înre- bumul a apårut abia în 1994, dar a fost o re-
gistrare. venire privitå cu destulå råcealå de preså. Dupå
The Church Magician Among the Spirits (1999), dizolvarea grupului, în 1995, Tom çi Ray au
Hologram Of Ball (1998), Magician Among The lucrat împreunå la realizarea LP-ului lui Tom, iar
Spirits (1996), Almost Yesterday (1994), Sometime Eric a compus çi a cântat cu Marshall Coleman.
Anywhere (1994), Priest = Aura (1992), Quick Fred Coury a continuat så susÆinå concerte alåturi
Smoke At Spots (1991), Gold Afternoon Fix (1990), de diverse trupe çi så se ocupe de propriul såu
Conception (1988), Hindsight (1988), Starfish studio din Nashville.
(1988), Heyday (1986), Remote Luxury (1984), Dupå un concert de binefacere la clubul de
Seance (1983), The Blurred Crusade (1982), The noapte RT din New Jersey (noiembrie 1996),
Church (1982), Of Skins And Heart (1981) concert care i-a reunit pe Tom Keifer Guitar, Jeff
LaBar, Eric Brittingham çi Fred Coury, a apårut
Cinderella LP-ul ONCE UPON A.... (mai 1997). Acesta cu-
Grup rock format în Philadelphia în anul 1983 prinde, pe lângå o serie de hituri ale grupului, çi
de Tom Keifer (guitar/vocals, keyboards) çi Eric un cover al piesei lui Janis Joplin, Move Over,
Brittingham (bass), cu Michael Kelly Smith (guitar) plus o pieså nouå: War Stories.
çi Tony Destra (drums). Ultimii doi au plecat înså În martie 1998 Cinderella a plecat în turneul
în 1985 pentru a forma Britny Fox çi au fost american "Unfinished Business", la care a luat
înlocuiÆi de Jeff LaBar (ex-White Fox, guitar) çi parte çi Charlie Lawrence (keyboards).
Jody Cortez (guitar). Trupa a fost descoperitå de Cinderella Live (1998), Bad Attitude 1986-1994
John Bon Jovi, care are de altfel çi o apariÆie în (1998), Looking Back (1997), Once Upon A....
clipul lor video „Somebody Save Me“. La re- (1997), Still Climbing (1994), Live Train To
comandarea lui, Cinderella a semnat primul con- Heartbreak Station (1991), Heartbreak Station
tract cu Mercury Records. Keifer a fost autorul (1990), Long Cold Winter (1988), Night Songs
majoritåÆii pieselor, în timp ce soÆia sa, Emily, (1986)
artist grafic, a desenat emblema grupului. Eric Clapton
Stilul trupei a devenit repede foarte popular,
atât prin show-urile sålbatice, cât çi prin piese ca Nåscut Eric Patrick Clapp, la 30 martie 1945,
Shake Me çi Nobody’s Fool (de pe albumul lor de în Ripley, Surrey, Anglia, Clapton a fost crescut
debut), piese care au intrat repede în topuri. de bunicii såi, Rose çi Jack Clapp, deoarece mama
Fred Coury (drums) l-a înlocuit pe Cortez dupå lui nu s-a putut împåca cu gândul de a avea un
albumul NIGHT SONGS din 1986. copil nelegitim la numai 16 ani. La aniversarea
LP-ul LONG COLD WINTER cuprinde hituri vârstei de 14 ani, Eric a primit în dar de la bunici
precum Gypsy Road, Don’t Know What You Got o chitarå acusticå, care a costat 14 lire. Aça a
(Till It’s Gone) çi Coming Home, piese care le-au început så cânte, copiindu-i pe marii chitariçti.
asigurat ascensiunea. Pentru a-çi promova primele Prima sa trupå, Roosters, îl avea ca membru pe
douå albume, Cinderella a susÆinut concerte a- Tom McGuinness, viitor component al grupului
låturi de Bon Jovi, AC/DC, David Lee Roth çi Manfred Mann. Împreunå cu acesta a plecat la
Judas Priest, înså dupå albumul LONG COLD Casey Jones And The Engineers. În 1963, Clapton
WINTER, care a devenit disc de platinå, au de- a fost cooptat în Yardbirds, pentru a-l înlocui pe
venit cap de afiç. HEARTBREAK STATION a dat Tony Topham. Dupå numai 18 luni înså, din
un alt hit: Shelter Me. La acest LP au utilizat saxul cauza unor diferende de ordin muzical, Clapton
çi chiar o orchestrå, conduså de John Paul Jones a påråsit trupa. A cântat apoi cu grupul
de la Led Zeppelin. Bluesbreakers al lui John Mayall, iar apoi cu
În 1993, cariera grupului a fost încetinitå de Powerhouse (din care fåceau parte Steve
probleme: Tom Keifer a trebuit så se supunå unei Winwood, Paul Jones, Jack Bruce çi Pete York).
operaÆii pe corzile vocale. Fred Coury a plecat la În 1966 a înfiinÆat Cream, alåturi de Jack Bruce
Arcade, fiind înlocuit de Kevin Valentine (ex- çi Ginger Baker, iar dupå doi ani grupul Blind
Shadow King; drums). Tot în aceeaçi perioadå, Faith, tot cu Baker, plus Steve Winwood çi Rick
mama lui Tom Keifer a decedat, piesa Hard To Grech, dupå care a cântat cu Delaney And Bonnie,
Find The Words fiindu-i dedicatå. Valentine a cu care a înregistrat un singur album. Trei luni
67 Stanley Clarke

mai târziu a înfiinÆat Eric Clapton, înregistrând alÆii. El a mai apårut çi în rolul preotului din
piesa memorabilå Layla, care se pare cå i-a fost filmul lui Ken Russell, dupå opera rock a lui Pete
dedicatå lui Pattie, soÆia lui George Harrison. Townshend, Tommy.
Dupå înregistrarea albumului LAYLA AND În ultimii ani, Eric Clapton a fåcut numeroase
OTHER ASSORTED LOVE SONGS, Clapton a turnee, a participat la Live Aids, a apårut în
devenit dependent de heroinå çi a trebuit så-çi documentare TV, a fost subiectul a douå biografii
amaneteze câteva dintre chitåri pentru a-çi pro- çi a cântat la Royal Albert Hall din Londra. În anii
cura bani de droguri. Cheltuia cam 1500 de lire ’90, cariera sa a fost din ce în ce mai înfloritoare,
såptåmânal. Atunci, Pete Townshend de la The deçi problemele personale nu l-au ocolit. Fiul
Who a încercat så-l salveze pe el çi pe prietena såu, Conor, a murit în 1991, la vârsta de 4 ani,
lui, Alice Ormsby-Gore de la o moarte sigurå çi a cåzând de la fereastra apartamentului såu, de la
organizat concertul Eric Clapton AT THE etajul 53 al unui bloc din New York. Cu un an
RAINBOW, cu Steve Winwood, Ron Wood, Rick înainte, managerul, agentul çi bodyguardul såu,
Grech çi Jim Capaldi. ApariÆia în acest spectacol muriserå toÆi în acelaçi accident de avion în care
a rupt doi ani de tåcere çi a fost un punct de coti- a dispårut çi Stevie Ray Vaughan.
turå în viaÆa chitaristului. Apoi, datoritå tatålui Câteva luni mai târziu a fåcut un turneu în
prietenei sale, Lord Harlech, Clapton a reuçit så Japonia, alåturi de George Harrison, dupå care a
ajungå la dezintoxicare, în clinica Harley Street. realizat albumul live 24 NIGHTS, care cuprinde,
Dupå ce çi-a revenit, în august 1974, a în- printre altele, piese clasice Cream, ca White Room
registrat 461 OCEAN BOULEVARD, care a avut çi Sunshine Of Your Love. În 1992 a înregistrat
un succes incredibil, ajungând hit number 1 în UNPLUGGED la MTV çi a pregåtit coloana sonorå
SUA. Albumul include I Shot The Sheriff a lui Bob a filmului RUSH, care cuprinde Tears In Heaven,
Marley çi piesa autobiograficå Give Me Strength, dedicatå fiului såu. Piesa a fost un mare hit în
alåturi de Let It Flow. întreaga lume. Doi ani mai târziu s-a reîntors cu
În 1975 a devenit înså dependent de alcool, dar un album blues, FROM THE CRADLE, ce conÆine
a continuat så înregistreze, realizând THERE’S piese clasice compuse de Willie Dixon (Hoochie
ONE IN EVERY CROWD çi albumul live E.C. Coochie Man), James Elmore (It Hurts Me Too) çi
WAS HERE. În 1977 çi 1978 a mai realizat douå alÆii.
albume best seller, SLOWHAND çi BACKLESS, În conçtiinÆa publicului, Eric råmâne atât cel
continuând cu single-uri ca Lay Down Sally (scris mai mare chitarist alb de blues cât çi cel mai bun
în colaborare cu Marcella Detroit, care avea så artist rock al secolului.
facå apoi parte din Shakespeare’s Sister), Promises, Blues (1999), Crossroads 2 (1996), The Cream
Wonderful Tonight, Cocaine a lui J.J. Cale, çi Of Clapton (1995), From The Cradle (1994),
piesa lui John Martyn, May You Never. De Unplugged (1992), 24 Nights: Live From Albert Hall
asemenea, Clapton a cântat çi la concertul de (1991), Through The Years (1990), Journeyman
reuniune a grupului The Band – LAST WALTZ. (1989), Crossroads (1988), August (1986), Behind
Popularitatea lui a crescut cu fiecare album, The Sun (1985), Money And Cigarettes (1983),
care s-au vândut extrem de bine, în special Time Pieces Vol. II – Live In The 70’s (1982), Time
ANOTHER TICKET çi MONEY AND CIGARETTES, Pieces Vol. I – Best Of Eric Clapton (1982), Another
cu Ry Cooder. BEHIND THE SUN a fost produs Ticket (1981), Just One Night (1980), Backless
de prietenul såu apropiat, Phil Collins, pe care îl (1978), Slowhand (1977), No Reason To Cry
putem auzi la tobe pe urmåtorul LP al lui Clapton, (1976), E.C. Was Here (1975), There’s One In
AUGUST, care conÆine Behind The Mask çi un Every Crowd (1975), 461 Ocean Boulevard (1974),
excelent duet cu Tina Turner: Tearing Us Apart. Rainbow Concert (1973), Eric Clapton (1970)
JOURNEYMAN din 1989 a fost de asemenea un
succes. Stanley Clarke
Clapton a contribuit la înregistrarea mai multor S-a nåscut la 21 iulie 1951, în Philadelphia,
albume ale unor artiçti ca Ronnie Laine, Jackie Pennsylvania, SUA. La început a cântat la acor-
Lomax, Alexis Korner, Christine McVie, John deon çi vioarå, dupå care a trecut la violoncel, ca
Martyn, Phil Collins, Duane Allman, Gary Brooker, în sfârçit så ajungå la instrumentul care l-a fåcut
Ringo Starr, Roger Waters, Roger Daltrey, Joe celebru: chitara bas. A studiat la Philadelphia
Cocker, Bob Dylan, Aretha Franklin, Howlin’ Wolf, Musical Academy, iar prima sa experienÆå mu-
The Mothers Of Invention, Otis Spann çi mulÆi zicalå a avut-o cântând funk, dupå care, în 1970,
Stanley Clarke 68

i s-a deschis apetitul pentru jazz, în timp ce lucra fåcut cunoscut cântând în deschiderea unui alt
cu Horace Silver. A cântat cu Joe Henderson grup punk britanic, Sex Pistols.
(tenor saxophon) çi cu Pharoah Sanders la al- Primul contract al grupului a fost cu CBS
bumul acestuia din urmå, BLACK UNITY. Cola- Records, unde au înregistrat THE CLASH. Al-
borarea cu Chick Corea în grupul Return To bumul a ajuns pe locul 12 în Marea Britanie. De-
Forever i-a demonstrat aptitudinile pentru chi- oarece cu urmåtorul album, GIVE ’EM ENOUGH
tara bas electricå çi l-a fåcut un pionier al stilului ROPE, casa de discuri CBS a intenÆionat så intre
fusion. Stanley a mai colaborat cu Stan Getz, pe piaÆa americanå, a fost adus textierul çi fon-
Herbie Hancock, Gil Evans, Horace Silver, Dexter datorul Blue Oyster Cult, Sandy Pearlman, pe
Gordon, Jeff Beck, Keith Richards, Carlos Santana, post de producåtor. Din påcate înså, iniÆiativa a
Quincy Jones çi Aretha Franklin. A compus alåturi dat greç, LP-ul având o slabå vânzare în SUA. În
de Paul McCartney çi a produs piese ale lui schimb, în topurile engleze el a ajuns pe poziÆia a
Natalie Cole, Ramsey Lewis çi Brenda Russell. doua. A urmat un hit minor, White Man, din
În 1980, alåturi de George Duke (keyboards), 1978 çi Tommy Gun, primul lor hit Top 20.
a creat The Clarke/Duke Project, înregistrând Albumul de debut a fost apoi realizat çi în SUA.
trei albume best seller çi single-ul Top 20, Sweet A urmat LONDON CALLING, un dublu album
Baby. Albumele sale solo, JOURNEY TO LOVE, produs de Guy Stevens, care a avut chiar un
SCHOOL DAZE çi un LP ce-i poartå numele sunt succes de top, atât în SUA cât çi în Marea Britanie,
considerate ilustråri clasice ale stilului jazz-fusion. generând hitul Train In Vain. La începutul anilor
A compus muzicå de film (vezi Boyz in The ’80 au dat concerte în SUA, cu sålile pline, çi au
Hood, What’s Love Got To Do With It çi Passenger fost favoriÆii revistelor muzicale. Au realizat apoi
57). A fost nominalizat la premiul Emmy pentru un set de trei albume, SANDINISTA!, care înså a
aportul la serialele TV Pee Wee’s Playhouse, trebuit så fie vândut la preÆ redus. Urmåtorul
Knightwatch çi Hull High. album, COMBAT ROCK, a fost înregistrat cu pro-
În 1995 a colaborat cu Jean Luc Ponty çi Al ducåtorul Glyn Johns, avându-l pe Terry Chimes
DiMeola la albumul acustic THE RITE OF la tobe, în locul lui Headon, care påråsise grupul.
STRINGS Chimes a fost çi el înlocuit mai târziu de Pete
Howard. Rock The Casbah, o pieså compuså de
De-a lungul vremii, Clarke a avut o serie de
Headon, a ajuns în Top 10 din SUA unde, în
imitatori, dar nici unul n-a reuçit så-i egaleze
1982, Clash au dat din nou concerte în des-
rapiditatea çi stilul.
chidere la The Who. Dupå o ceartå între Jones çi
At The Movies (1995), East River Drive (1993),
Strummer, primul a fost concediat. CUT THE
Live At The Greek (1993), Passanger (1992), If
CRAP a ajuns pe locul 16 în topurile britanice din
This Bass Could Talk (1988), Hideaway (1986),
1985. Mick Jones a înfiinÆat Big Audio Dynamite.
Find Out (1985), Time Exposure (1984), Let Me
Strummer a desfiinÆat Clash în toamna lui 1986,
Know You (1982), Rocks, Pebbles And Sand (1980),
iar dupå un turneu cu Latino Rockabilly War çi o
Fuse One (1980), I Wanna Play For You (1979),
perioadå în care a fost chitaristul grupului Pogues,
Modern Man (1978), Live (1976-1977) (1977),
s-a dedicat muncii de producåtor. A supervizat
School Days (1976), Journey To Love (1975),
soundtrackul filmului Sid And Nancy, despre ba-
Stanley Clarke (1974), Children Of Forever (1972)
sistul de la Sex Pistols, Sid Vicious çi prietena
The Clash acestuia, Nancy Spungen.
În 1988, cele mai bune piese Clash au apårut
Mick Jones (n. 26 iunie 1953, în Londra, Anglia;
pe o compilaÆie, THE STORY OF THE CLASH.
guitar) a înfiinÆat London SS în 1975, cu Paul
Grupul a revenit pe neaçteptate în topuri în 1991,
Simonon (n. 15 decembrie 1956, în Londra,
cu piesa Should I Stay Or Should I Go?, din 1982,
Anglia; bass) çi Nicky ‘Topper’ Headon (n. 30 mai
1955, în Bromley, Kent, Anglia; drums). Joe care a fost remixatå de CBS dupå ce aceasta
Strummer (n. John Graham Mellor, 21 august apåruse într-o reclamå la blugii Levis. S-a zvonit
1952, în Ankara, Turcia) a cântat în anii ’70 chiar despre o reuniune a trupei, care înså a
într-un grup numit 101ers. ToÆi au fåcut parte råmas doar în faza de proiect. În 1994 a fost
mai apoi din grupul punk Clash, alåturi de Keith editat albumul SUPER BLACK MARKET CLASH, o
Levene (guitars), care a plecat înså în 1976, versiune a EP-ului BLACK MARKET CLASH, cåreia
împreunå cu un alt membru, Terry Chimes i s-au adåugat single-uri çi piese remixate, printre
(drums). La începutul carierei, The Clash s-a care The Prisoner, Capital Radio One çi altele.
69 Eddie Cochran

Singles (1999), Super Black Market Clash America de Sud. Piesele sale au fost preluate
(1994), Clash On Broadway (1991), Crucial de-a lungul timpului de trupe çi artiçti ca: Rolling
Music – 1977 Revisited (1990), Crucial Music – Stones, Bruce Springsteen, Percy Sledge, Desmond
The Clash Collection (1989), The Story Of The Dekker çi The Pioneers.
Clash, Volume 1 (1988), Cut The Crap (1985), Higher And Higher (1997), Breakout (1992),
Combat Rock (1982), Black Market Clash (1980), Images (1991), Reggae Greats (1985), The Power
Sandinista! (1980), London Calling (1979), Return & The Glory (1983), Special (1982), Give The
To Brixton (1979), Give ’Em Enough Rope (1978), People What They Want (1981), I Am The Living
The Clash (1977) (1980), Give Thanks (1978), In Concert: Best Of
Jimmy Cliff (1976), The Harder They Come (1972),
Jimmy Cliff Another Cycle (1971), Wonderful World, Beautiful
Nåscut James Chambers, 1948, în St. Catherine, People (1970), A Har’ Road To Travel (1960),
Jamaica, Indiile de Vest, Jimmy Cliff a påråsit Jimmy Cliff (1969)
çcoala çi s-a mutat în Kingston în anul 1962,
pentru a începe o carierå muzicalå. Dupå mai Eddie Cochran
multe încercåri s-a lansat cu un hit scris de el la Nåscut Eddie Ray Cochrane, în Oklahoma City,
vârsta de numai 14 ani, Hurricane Hattie. A lucrat la 3 octombrie 1938, într-o familie cu cinci copii
cu producåtorul Leslie Kong în 1963, cântând (care s-a mutat apoi în Minnesota, iar când Eddie
piesele King Of Kings çi Dearest Beverly, çi a avea 11 ani au plecat în California), d. 17 aprilie
apårut în THIS IS SKA, un video din 1964, an în 1960, în Anglia.
care a întreprins çi un turneu a cårui vedetå era În 1953 l-a cunoscut pe Connie Smith (bass) cu
grupul Byron Lee And The Dragonaires, turneu care a cântat la chitarå, alåturi çi de Hank Cochran
sponsorizat de politicianul Eward Seaga, care (vocals). Tot împreunå au cântat ca duo, sub
intenÆiona så promoveze muzica reggae în lume. numele de Cochran Brothers. În 1955 au înre-
A semnat apoi un contract cu Island Records, la gistrat douå single-uri, orientându-se spre rock
care a debutat cu albumul A HAR’ ROAD TO and roll, dupå ce l-au våzut pe Elvis Presley în-
TRAVEL. În 1968 a cântat cu muzicieni ca Ian tr-un concert din Dallas. Anul urmåtor cei doi s-au
Hunter, Madeline Bell çi P.P. Arnold. Versiunea despårÆit, Eddie întâlnindu-l pe Jerry Capehart,
dupå piesa Procol Harum Whiter Shade of Pale çi un compozitor care i-a devenit çi manager, asi-
apariÆia lui pe demo-uri ale casei de discuri, gurându-i un contract cu Liberty Records, care la
alåturi de trupe ca Incredible String Band çi
rându-i i-a asigurat un rol în filmul The Girl Can’t
Jethro Tull, au demonstrat îndepårtarea artis-
Help It, în care Eddie a interpretat piesa Twenty
tului de reggae. În 1968 a reprezentat Jamaica la
Flight Rock. În 1957 casa de discuri Liberty a
International Song Festival din Brazilia. Un an
editat Sittin’ In The Balcony, o baladå rock care a
mai târziu a dat lovitura cu Wonderful World,
ajuns pe poziÆia a 18-a în Billboard Hot 100 çi s-a
Beautiful People. A urmat Vietnam, o pieså despre
vândut într-un milion de exemplare. Au urmat
råzboi care i-a impresionat pe mulÆi, în speÆå pe
Bob Dylan, care a declarat cå este cel mai bun douå mari hituri: Summertime Blues çi C’mon
cântec protestatar pe care l-a auzit vreodatå, çi Everybody, amândouå compuse de el çi Jerry
pe Paul Simon. Cariera lui Jimmy Cliff a fost Capehart, apoi Somethin’ Else, Jeannie Jeannie
completatå de albumele JIMMY CLIFF (1969), Jeannie çi Drive In Show. Între timp, Eddie a mai
HARD ROAD TO TRAVEL (1970), ANOTHER apårut în douå filme: Untamed youth çi Go Johnny
CYCLE (1971) çi THE HARDER THEY COME Go.
(1972). A urmat despårÆirea de Island (gurile În 1960 a fåcut un turneu în Marea Britanie cu
rele spun cå din cauza apariÆiei lui Bob Marley la prietenul såu Gene Vincent, la sfârçitul acestuia
aceastå caså de discuri) çi semnarea unor noi fiind amândoi råniÆi într-un accident de maçinå, în
contracte cu EMI, Reprise çi CBS, dupå care a în- drum spre aeroportul din Londra. Din påcate, Eddie
registrat la propria lui caså de discuri, Sunpower. Cochran a murit câteva ore mai târziu, la spital.
A scris Many Rivers To Cross, care a devenit un Cel mai mare hit al såu, Three Steps To Heaven,
mare hit pentru UB40. a ajuns number one în topurile britanice imediat
Albumele sale din anii ‘90, IMAGES çi dupå moartea sa.
BREAKOUT, i-au consolidat cariera, demonstrând Summertime Blues And Other Hits (1992), Eddie
încå o datå calitåÆile sale de compozitor çi interpret. Cochran Vol. 1 (1990), The Early Years (1988),
Popularitatea sa este foarte mare în Africa çi în
Eddie Cochran 70

The Many Styles Of Eddie Cochran (1986), l-au uitat. Joe era atât de beat pe scenå încât abia
Hollywood Sessions (1986), Portrait Of A Legend mai gåsea microfonul çi adeseori i se fåcea råu.
(1985), 25th Anniversary Album (1985), The Best Înregistrårile sale, precum versiunea dupå
Of (1985), The Young Eddie Cochran (1982), 20th Midnight Runner a lui Gregg Allman, intitulatå
Anniversary Album (1980), The Eddie Cochran You Are So Beautiful çi Put Out The Light, alåturi
Singles Album (1979), The Many Sides Of Eddie de albumul I CAN STAND A LITTLE RAIN (1974)
Cochran (1979), 15th Anniversary Album (1972), au fost noi succese în cariera sa de solist. Pânå în
Cherished Memories (1972), The Legendary Eddie 1982 s-au auzit foarte puÆine despre el, dupå
th
Cochran (1971), 10 Anniversary Album (1970), care, un Cocker mai båtrân çi trecut printr-o curå
My Way (1964), Cherished Memories (1962), de dezintoxicare a realizat un nou album, foarte
Memorial Abum (1960), Singin’ To My Baby (1959) bine primit, SHEFFIELD STEEL. A urmat intrarea
în topurile americane a piesei cântate în duet cu
Joe Cocker Jennifer Warnes, care a fåcut parte çi din sound-
S-a nåscut la 20 mai 1944, în Sheffield, trackul filmului An Officer And A Gentleman. Up
Yorkshire, Anglia. Cariera sa a început în 1961 Where We Belong l-a readus çi în topurile britanice,
cu o trupå localå, Cavaliers, care çi-a schimbat în 1983.
apoi numele în Vance Arnold (pseudonimul lui Albumul CIVILIZED MAN a fost dupå unii o
Joe) And The Avengers. Pe vremea aceea, Cocker dezamågire, înså concertele sale îi sporeau în
lucra ziua ca instalator, iar noaptea cânta împre- mod susÆinut succesul. Albumul UNCHAIN MY
unå cu trupa prin cluburile de noapte din Sheffield. HEART – de pe care piesa titlu, ce-i aparÆine
Cocker a fost apoi descoperit de casa de discuri mentorului såu, Ray Charles, a devenit hit – a
Decca, la care a debutat cu un cover al piesei fost urmat de NIGHT CALLS, care conÆine printre
Beatles I’ll Cry Instead. A înfiinÆat Big Blues în altele cântecul lui Bryan Adams Feels Like Forever,
1966, o trupå ce-i avea în componenÆå pe Vernon o nouå versiune dupå piesa Beatles You’ve Got To
Nash (piano), Frank Myles (guitar), Chris Stainton Hide Your Love Away çi un cântec Blind Faith,
(bass) çi Dave Memmott (drums). În aceastå for- Can’t Find My Way Home. Joe Cocker a cântat
mulå au cântat timp de doi ani, dupå care Cocker piese incluse în soundtrackurile filmelor 9 1/2
çi Stainton au înregistrat single-ul Marjorine, Weeks, Harry and The Hendersons, Bull Durham,
produs de Denny Cordell de la A&M Records. çi Innocent Man. În 1991 a înregistrat Sorry Seems
Piesa a fost un hit minor. Cei doi au înfiinÆat apoi To Be The Hardest Word, de pe albumul dedicat
Grease Band, cu Mickey Gee (guitar), Tommy lui Elton John çi Bernie Taupin, TWO ROOMS,
Reilly (drums) çi Tommy Eyre (keyboards), çi au care s-a vândut în 3 milioane de exemplare în
înregistrat cu Jimmy Page, Steve Winwood, N.J. întreaga lume. A mai cântat în concertele Princes
Wilson çi alÆii un LP ce conÆinea piesa lui John Trust Gala, Nelson Mandela’s Birthday Concert,
Lennon çi a lui Paul McCartney, With A Little Konzert for Berlin çi la concertul de numire în
Help From My Friends, care a ajuns direct în funcÆie a preçedintelui George Bush.
fruntea clasamentelor din Marea Britanie, în 1968. În 1995, A&M Records a editat THE LONG
The Grease Band çi-a schimbat apoi din nou VOYAGE HOME, un set de patru CD-uri, iar la
componenÆa, avându-I pe Henry McCullough (ex- Sony Music a apårut LP-ul ORGANIC, ce cuprinde
Eire Apparent) la chitarå. În 1969 au efectuat în piese mai vechi, reprelucrate de Joe Cocker, prin-
SUA primul lor mare turneu çi au devenit celebri tre care Anybody Seen My Girl çi You Are So
prin apariÆia în show-ul TV al lui Ed Sullivan. În Beautiful.
acelaçi an au participat la festivalul Woodstock çi Across From Midnight (1997), Organic (1996),
çi-au mai îmbogåÆit repertoriul cu încå douå piese: The Long Voyage Home (1995), Have A Little
Feelin’ Alright a lui Dave Mason çi Delta Lady a lui Faith (1994), The Best Of Joe Cocker (1993), I
Leon Russell, incluse pe albumul JOE COCKER. Love The Night (1992), Night Calls (1992), Fan
În 1970 au cântat în turneul MAD DOGS AND Box Set (1991), Joe Cocker Live (1990), One
ENGLISHMEN, în urma cåruia au rezultat un Night Of Sin (1989), 16 Greatest Hits (1988), The
film çi un dublu album. Nemaiavând bani, Cocker Very Best Of The Voice (1987), Classics Vol. 1
s-a apucat apoi de alcool çi droguri, obicei care (1987), Unchain My Heart (1987), Cocker (1986),
l-a Æinut aproape un deceniu. El a continuat Greatest Hits (1985), Civilized Man (1984),
totuçi så înregistreze çi så susÆinå concerte, mai Sheffield Steel (1982), Platinium Collection (1981),
ales în SUA, în timp ce fanii englezi aproape cå Luxury You Can Afford (1978), Greatest Hits
71 Leonard Cohen

(1977), Live In L.A. (1976), Stingray (1976), Milk & Kisses (1996), Bluebeard (EP, 1994),
Jamaica Say You Will (1975), I Can Stand A Little Four-Calendar Café (1993), Cd Single Box Set
Rain (1974), Something To Say (1973), Joe Cocker (1991), Heaven Or Las Vegas (1990), Blue Bell
(1972), The Grease Band (1971), Cocker Happy Knoll (1988), Moon And The Melodies (1986),
(1971), Mad Dogs & Englishmen (1970), Joe Victorialand (1986), Love’s Easy Tears (EP, 1986),
Cocker! (1969), With A Little Help From My Friends The Pink Opaque (1985), Tiny Dynamite (1985),
(1969) Treasure (1984), Head Over Heels/Sunburst And
Snowblind (1983), Head Over Heels (1983),
Cocteau Twins
Garlands (1982)
Trupå din Grangemouth, ScoÆia, Cocteau Twins
s-a format în 1982 în jurul duoului Elizabeth Leonard Cohen
Fraser (n. 29 august 1958; vocals) çi Robin Guthrie Leonard Norman Cohen s-a nåscut la 21 sep-
(guitars). La bas se afla Will Heggie, prietenul lui tembrie 1934, în Montreal, Canada. Studia la
Guthrie, împreunå cu care au descoperit-o pe McGill University când, la vârsta de 17 ani, a
Fraser, dupå ce au våzut-o dansând într-o disco- înfiinÆat un trio country-western numit Buckskin
tecå din Grangemouth. Boys.
Ivo Watts-Russell, proprietarul casei de discuri A început apoi så scrie poezie, prima lui co-
4AD a fost încântat de înregistrårile demo ale lecÆie de poezii, Let Us Compare Mythologies,
trupei çi i-a adus la studiourile sale din Londra. fiind publicatå în 1956. A continuat cu The Spice
Primul lor album, GARLANDS, realizat în 1982, Box Of Earth (1961). Dupå ce a studiat pentru o
a generat un foarte mare interes din partea celui scurtå perioadå la Columbia University din New
mai bun DJ de la Radio One (BBC), John Peel. York, Cohen a cålåtorit prin Europa, dupå care
În primåvara lui 1983, Heggie a plecat din s-a stabilit în insula greceascå Hydra, unde a tråit
grup, låsându-i doar pe Fraser çi Guthrie så înre- 7 ani alåturi de Marianne Jenson çi fiul ei.
gistreze HEAD OVER HEELS. Trupa s-a implicat În 1964 a scris o controversatå colecÆie de
çi în proiectul 4AD intitulat This Mortal Coil, poezii, Flowers For Hitler, urmatå de douå romane
înregistrând o versiune proprie a piesei lui Tim foarte apreciate: The Favorite Game (1963) çi
Buckley, Song To the Siren. Beautiful Losers (1966). S-a întors în SUA pentru a
Simon Raymonde (bass) a devenit noul membru deveni compozitor. Judy Collins a înregistrat douå
Cocteau Twins, implicându-se atât în compo- piese compuse de el: Suzanne çi Dress Rehearsal
ziÆie, cât çi în aranjamente muzicale çi producÆie. Rag. În 1967, Cohen a apårut la Newport Folk
Împreunå au realizat douå colecÆii de EP-uri: Festival, unde i-a atras atenÆia lui John
SUNBURST AND SNOWBLIND çi PEARLY- Hammond de la casa de discuri Columbia, care,
DEWDROPS’ DROPS, care au ajuns în topuri. în iarna aceluiaçi an, i-a editat albumul de debut
În 1984 au lansat TREASURE, care a råmas THE SONGS OF LEONARD COHEN. Piese ca
vreme de mulÆi ani albumul lor favorit. Suzanne, Hey, That’s No Way To Say Goodbye, So
În urmåtoarea perioadå au înregistrat o serie Long, Marianne çi Sisters of Mercy l-au propulsat
de EP-uri: AIKEA-GUINEA, TINY DYNAMITE çi în topul profesioniçtilor. SONGS FROM A ROOM
ECHOES IN A SHALLOW BAY. VICTORIALAND, (1969) çi urmåtorul LP, SONGS OF LOVE AND
din 1986, l-a avut ca oaspete pe Richard Thomas HATE (1971), au generat hituri ca Bird On a
(saxophone, tablas). Raymonde s-a reîntors pentru Wire, The Song of Isaac, Joan of Arc çi Famous
setul EP LOVE’S EASY TEARS çi pentru o cola- Blue Raincoat.
borare a grupului cu Harold Budd. În 1972 a apårut LIVE SONGS, care include o
Dupå o pauzå de doi ani apare BLUE BELL improvizaÆie de 14 minute, Please Don’t Pass Me
KNOLL urmat de HEAVEN OR LAS VEGAS. Sin- By, plus versiuni live ale pieselor apårute pe
gle-ul Iceblink Luck îi readuce în UK Top 40. primele 3 albume. A urmat NEW SKIN FOR THE
În martie 1991 Cocteau Twins se despart de OLD CEREMONY (1973), care include piesa
4AD, dupå care semneazå un nou contract cu Chelsea Hotel, dedicatå lui Janis Joplin, cu care
Capitol Records. Dupå un lung tratament cu lo- avusese o aventurå, iar dupå o pauzå de doi ani,
gopedul ei, Fraser s-a întors în studio så înre- BEST OF LEONARD COHEN (1975). În 1977,
gistreze FOUR-CALENDER CAFÉ, care a apårut albumul DEATH OF A LADIES’ MAN, la care a co-
în toamna lui 1993. Trei ani mai târziu a apårut laborat cu producåtorul Phil Spector, i-a comple-
MILK & KISSES. tat discografia, fiind urmat de RECENT SONGS
Leonard Cohen 72

(1979), coprodus de Henry Lewy. VARIOUS În 1939, Cole a înfiinÆat un trio împreunå cu
POSITIONS (1984) a fost înregistrat într-o peri- Oscar Moore (guitar) çi Wesley Prince (bass). În
oadå în care Cohen era preocupat de probleme 1943 a înregistrat Straighten Up And Fly Right la
religioase, multe piese fiind asemånate cu psalmii casa de discuri Capitol. Piesa a devenit repede un
biblici. mare hit çi a fost urmatå de Sweet Lorraine, It’s
I’M YOUR MAN (1988) a fost number one în Only A Paper Moon, (Get Your Kicks) On Route
numeroase Æåri europene, fiind considerat cel 66, (I Love You) For Sentimental Reasons çi The
mai bun album al lui. Artiçti ca Neil Diamond, Christmas Song. Cole colabora cu aranjori ca
Nick Cave, Diana Ross, Joan Baez, Rita Coolidge Nelson Riddle, Gordon Jenkins, Ralph Carmichael,
çi Joe Cocker i-au cântat piesele. Fosta lui parte- Pete Rugolo çi Billy May. În 1948 a înregistrat
nerå de grup, Jennifer Warnes, a realizat albumul Nature Boy (un hit number 1), fiind acompaniat
cu muzica lui Cohen FAMOUS BLUE RAINCOAT de Frank DeVol’s Orchestra. Doi ani mai târziu,
în 1986. alåturi de Les Baxter, a fåcut aranjamentele mu-
În 1984 a scris scenariul çi a regizat filmul de o zicale pentru Mona Lisa, cea mai popularå pieså
jumåtate de orå I Am A Hotel, care a primit a sa. Succesul lui Cole a fost întårit de hituri ca
premiul întâi la Festival International de Télévision Too Young, Faith Can Move Mountains, Because
din Montreux. A colaborat cu Lewis Furey (singer/ You’re Mine, Unforgettable, Somewhere Along The
songwriter) la Night Magic, o operå rock filmatå, Way, Funny (Not Much), Pretend, Can’t I?, Answer
pentru care a câçtigat premiul canadian Juno la Me, My Love, Smile, Darling Je Vous Aime Beaucoup,
secÆiunea „Best Movie Score“, în 1985. Cohen a The Sand And The Sea, A Blossom Fell, When I Fall
jucat chiar çi rolul unui çef al Interpolului în In Love çi altele. Albumele AFTER MIDNIGHT
serialul produs de NBC, Miami Vice. (cu Trio), LOVE IS THE THING, JUST ONE OF
Leonard Cohen a influenÆat generaÆii de mu- THOSE THINGS, COLE ESPANOL çi THE VERY
zicieni, fiind fondator de stil, model muzical çi THOUGHT OF YOU s-au vândut foarte bine çi au
uman. Artiçti ca Nick Cave, Ian McCulloch çi petrecut mai multe såptåmâni în topuri.
Morrissey au fost influenÆaÆi de muzica sa. Grupul În anii ’50 a apårut în filme ca Blue Gardenia,
The Sisters Of Mercy çi-a luat numele de la una China Gate, Night Of The Quarter Moon, St. Louis
din piesele lui mai vechi. Blues. Alåturi de Stubby Kaye a apårut în Cat
În 1991 a apårut albumul I’M YOUR FAN, Ballou (1965), cântând piesele western care au
dedicat lui de artiçti printre care Nick Cave, alcåtuit coloana sonorå a filmului. În deceniul
grupurile Pixies, R.E.M, House Of Love, Cole care a urmat a continuat så înregistreze çi så
Lloyd çi alÆii. La Cracovia, în Polonia, existå un susÆinå concerte în peste 100 de oraçe. Au apårut
festival anual Leonard Cohen. piesele Those Lazy Hazy Crazy Days Of Summer,
More Best Of (1997), Cohen Live (1994), The propria versiune a piesei Let There Be Love, çi
Future (1992), I’m Your Man (1988), Various multe altele.
Positions (1985), Recent Songs (1979), Death Of În afarå de muzicå çi filme, Cole a prezentat çi
A Ladies’ Man (1977), Best Of Leonard Cohen o emisiune TV, devenind astfel primul prezen-
(1975), New Skin For The Old Ceremony (1974), tator de culoare, çi a militat pentru drepturile
Songs Of Love And Hate (1971), Songs From A cetåÆenilor negri. A murit în 1965 de cancer
Room (1969), Songs Of Leonard Cohen (1968) pulmonar.
The Vocal Classics 1947-1950 (1996), Spotlight
Nat “King” Cole
On Nat “King” Cole (1995), Swingin’ Easy Down
Nåscut Nathaniel Adams Coles, la 17 martie Memory Lane (1995), The Greatest Hits (1994),
1916, în Montgomery, Alabama, SUA, d. 15 fe- Mis Mejores Canciones (1993), At The Movies
bruarie 1965. Tatål lui era preot la First Baptist (1992), The Christmas Song (1992), Jazz Encounters
Church. În 1921 s-a mutat împreunå cu familia la (1992), Nat “King” Cole (1992), Sweet Hour Of
Chicago. La patru ani a învåÆat så cânte la pian Prayer (1992), The Unforgettable Nat King Cole
dupå ureche, ascultând-o pe mama sa, care era (1992), The Trio Recordings, Vol. 1, 2, 3, 4, 5
dirijor de cor în bisericå. La 12 ani a luat lecÆii de (1991), Cole, Christmas & Kids (1990), Let’s Fall
pian clasic, iar în çcoalå a învåÆat så cânte jaz. In Love (1989), Unforgettable (1989), Best Of Nat
Prima sa apariÆie scenicå a avut loc în spectacolul "King" Cole (1968), L-O-V-E (1965), Ramblin’ Rose
Shuffle Along, alåturi de fratele lui, Eddie (bass). (1962), The Billy May Sessions (1961), At The
A lucrat apoi în Los Angeles, la Century Club. Sands (1960), Big Band Cole (1959), Everytime I
73 Phil Collins

Feel The Spirit (1959), To Whom It May Concern Brown çi pe vårul såu, Willow Young. Primele
(1959), Cole Espanol, Vol. 1 (1958), Just One Of sale single-uri au fost piese instrumentale çi au
Those Things (1957), Ballads Of The Day apårut în 1958 la case de discuri locale. The
(1956), The Complete After Midnight Sessions Freeze çi Frosty, compuse în aceastå perioadå,
(1956), Love Is The Thing (1956), The Piano Style aveau så devinå standarde blues. A fost des-
Of Nat “King” Cole (1955) coperit de membrii grupului Canned Heat în
1966. La sfârçitul anilor ’60 a început så cânte çi
Natalie Cole cu vocea, compunând çi înregistrând o serie de
Nåscutå la 6 februarie 1950, în Los Angeles, albume de studio çi live. Supranumit çi „The
California, SUA, Natalie este fiica celebrului pianist Master Of Telecaster“, Albert Collins a influenÆat
çi vocalist Nat King Cole. A început så cânte încå numeroçi muzicieni, cum ar fi, de exemplu, Robert
de la vârsta de 11 ani. În 1973 i-a întâlnit pe Cray.
compozitorii çi producåtorii Chuck Jackson çi Rockin’ With The Iceman (1998), The Hot ’Cool’
Marvin Yancey, iar un an mai târziu a luat parte Sound of Albert Collins (1998), Iceman Cometh
împreunå cu aceçtia la înregistrårile fåcute în (1996), Albert Collins & The Icebreakers (1995),
studioul Curtum al lui Curtis Mayfield. În 1975 a Live 92/93 (1995), Collins Mix (1993), Molten Ice
debutat, ca çi tatål ei, tot la casa de discuri (1992), The Complete Imperial Recordings (1991),
Capitol, cu piesa This Will Be, care a devenit hit Iceman (1991), Cold Snap (1986), Ice Cold Blues
Top 10 în SUA, urmatå de I’ve Got Love On My (1986), Showdown (1985), Live In Japan (1984),
Mind çi Our Love (din 1977). În 1983 s-a mutat la Don’t Lose Your Cool (1983), Live In Japan
casa de discuri Epic çi a realizat ultimul ei album (1982), Frozen Alive! (1981), Frostbite (1980),
în colaborare cu Yancey çi Jackson. În anii ’80 With Barrelhouse Live (1978), Ice Pickin’ (1978),
dependenÆa de droguri çi-a pus amprenta atât pe There’s Gotta Be A Change (1971), The Complete
viaÆa personalå, cât çi pe cariera cântåreÆei. Çi-a Albert Collins (1970), The Cool Sound Of Albert
revenit înså în 1987 realizând albumul EVER- Collins (1965), Truckin’ With Albert Collins (1969),
LASTING, care a generat 3 hit single-uri: Jump Love Can Be Found Anywhere (1969), Trash Talkin’
Start, I Live For Your Love çi Pink Cadillac, (1969)
precum çi o pieså cântatå de tatål ei în 1957,
When I Fall In Love. În 1991 a înregistrat o pieså, Phil Collins
tribut adus lui Nat „King“ Cole, celebra Nåscut la 30 ianuarie 1951, în Chiswick, Londra,
Unforgettable, de pe albumul cu acelaçi titlu, Anglia, Phil Collins nu este numai un vocalist çi
apårut la Elektra, album ce a câçtigat 7 premii drummer de excepÆie, ci çi un compozitor foarte
Grammy. A continuat cu TAKE A LOOK, nume- apreciat. În afarå de Genesis, Collins a cântat çi
roase turnee çi înregistråri pentru televiziune cu cu Brand X. Cariera sa solo a debutat în 1981, cu
orchestra conduså de Nelsson Riddle. În 1994 a albumul FACE VALUE, care a apårut dupå des-
participat la înregistrarea albumului RHYTHM, pårÆirea de soÆia sa çi a devenit number one în
COUNTRY & BLUES, alåturi de o serie de alÆi topurile britanice, unde a råmas vreme de 5 ani.
artiçti. Cu toate acestea, nu a påråsit Genesis. A urmat
Stardust (1996), Holly & Ivy (1994), Take A un alt album, HELLO, I MUST BE GOING, de pe
Look (1993), I’ve Got Love On My Mind (1992), care piesa cover dupå compoziÆia Supremes, You
Unforgettable (1991), Good To Be Back (1989), Can’t Hurry Love, a fost hit în 1982. Collins a
Everlasting (1987), The Natalie Cole Collection lucrat çi ca producåtor çi session drummer, cola-
(1987), Dangerous (1985), I’m Ready (1983), borând cu artiçti ca John Martyn, Robert Plant,
Happy Love (1981), Don’t Look Back (1980), I Adam And The Ants, Frida, Eric Clapton, Brand
Love You So (1979), We’re The Best Of Friends X, Howard Jones çi alÆii. Against All Odds, din
(1979), Natalie Live! (1978), Thankful (1977), coloana sonorå a filmului cu acelaçi nume, a
Unpredictable (1977), Natalie (1976), Inseparable ajuns în fruntea clasamentelor din SUA. La câteva
(1975) såptåmâni de la realizarea ei a apårut într-un
episod din serialul TV “Miami Vice”. A cântat la
Albert Collins tobe în faimoasa Band Aid la single-ul Do They
Nåscut la 3 octombrie 1932, în Leona, Texas, Know It’s Christmas, çi a cântat în duet cu Philip
SUA, d. 24 noiembrie 1993, în Las Vegas, cel care Bailey piesa Easy Lover, dupå care a realizat NO
avea så devinå unul dintre cei mai mari chitariçti, JACKET REQUIRED, care a fost number one în
a crescut ascultându-I pe Clarence „Gatemouth“ majoritatea topurilor din întreaga lume.
Phil Collins 74

Pe data de 13 iulie acelaçi an, a apårut la douå WE LIKE, alåturi de John McLaughlin. Hiseman
concerte diferite în aceeaçi zi: la Live Aid pe mai cântase cu Jack Bruce în The Mike Taylor
Wembley çi în Philadelphia. Câteva ore mai târziu Trio.
a cântat alåturi de Jimmy Page, Robert Plant çi Primul LP Colosseum a fost THOSE WHO ARE
Eric Clapton. ABOUT TO DIE SALUTE YOU, din 1969, çi conÆine
Duetul såu cu Marilyn Martin, Separate Lives, o versiune a piesei lui Graham Bond, Walking In
din coloana sonorå a filmului White Nights a fost The Park. A urmat albumul VALENTYNE SUITE,
un alt mare succes de top. Anul 1986 çi l-a din noiembrie 1969, realizat la casa de discuri
petrecut cântând cu trupa lui Eric Clapton, iar un Vertigo. Litherland a påråsit apoi grupul pentru a
an mai târziu a interpretat rolul unui jefuitor de înfiinÆa Mogul Trash, iar Tony Reeves a plecat
trenuri în filmul Buster. Cel de-al patrulea album pentru a produce o serie de trupe daneze. Au
solo a fost realizat în 1989 çi a generat noi venit Mark Clarke (bass), Dave Clempson (ex-
single-uri. La începutul anilor ’90 a cântat cu Bakerloo; guitar) çi Chris Farlowe (vocals). În
David Crosby pe albumul acestuia, THOUSAND aceastå formulå au înregistrat DAUGHTER OF
ROADS, çi a jucat în filmul Frauds. BOTH SIDES TIME, album ajuns number 23 în topurile bri-
din 1993 a ajuns number 1 în Marea Britanie. În tanice. S-au mutat apoi la Bronze label, care a
ciuda succesului personal, a continuat så cânte editat un album COLOSSEUM LIVE în 1971 çi THE
cu Genesis, pânå în aprilie 1996, când a anunÆat COLLECTORS COLOSSEUM, un an mai târziu.
cå va påråsi trupa. În acelaçi an a realizat DANCE Trupa s-a destråmat în 1971. Clem Clempson l-a
INTO THE LIGHT, produs împreunå cu Hugh înlocuit pe Peter Frampton în Humble Pie, Chris
Padgham. Albumul conÆine printre multe altele Farlowe a plecat mai târziu la Atomic Rooster,
çi un cover dupå o pieså Bob Dylan, The Times Dick Heckstall-Smith a înregistrat un album solo,
They Are A-Changin, iar trupa care l-a acompaniat iar Dave Greenslade a înfiinÆat propriul såu grup,
pe Phil la înregistrarea lui a fost compuså din Greenslade.
Nathan East (bass), Brad Cole (keyboards), Daryl Hiseman çi Clarke au înfiinÆat Tempest, dar
Stuermer (lead guitar), Ronnie Caryl (rhythm dupå douå albume mediocre, în 1975 au înfiinÆat
guitar), Amy Keys & Arnold McCuller (vocals) çi Colosseum II cu Gary Moore (guitars, ex-Thin
Vine St. Horns (Harry Kim, Daniel Fornero, Arturo Lizzy), Neil Murray (bass, mai târziu la
Velasco, Andrew Woolfolk). Whitesnake), Don Airey (keyboards, mai târziu
Hits (1998), Dance Into The Light (1996), Both la Rainbow) çi Mike Starrs (vocals). Au urmat
Sides (1993), Serious Hits... Live! (1990), But trei albume, dupå care trupa s-a desfiinÆat din
Seriously (1989), 12’Ers (1987), No Jacket Required nou. Mark Clarke a plecat la Uriah Heep, iar Jon
(1985), Hello, I Must Be Going (1982), Face Value Hiseman a cântat ani de zile cu trupele soÆiei
(1981) sale, Barbara Thompson.
În 1994, vechii membri s-au reunit pentru un
Colosseum turneu european, un LP live çi o casetå video cu
Grup jaz-rock format în 1968 de Jon Hiseman clipuri realizate în concerte.
(n. 21 iunie 1944, în Londra, Anglia; drums, În 1996 s-au întâlnit de mai multe ori pentru a
percussion), Tony Reeves (n. 18 aprilie 1943, în compune piese noi çi pentru a repeta. În martie
Londra, Anglia; bass) çi Dave Greenslade (n. 18 ’97 au realizat un nou LP intitulat BREAD AND
ianuarie 1943, în Woking, Surrey, Anglia; organ, CIRCUSES.
piano, vibraphone), dupå destråmarea grupului Primele patru albume ale grupului au fost re-
lui John Mayall, Bluesbreakers #89, în care au editate pe CD în 1998.
cântat Dick Heckstall-Smith (n. 26 septembrie Bread And Circuses (1997), Colosseum Live(s) –
1934, în Ludlow, Shropshire, Anglia; saxophones), The Reunion Concerts (1995), Colosseum Live
Reeves çi Hiseman. Greenslade påråsise în acelaçi (1992), Those Who Are About To Die Salute You/
an grupul lui Chris Farlowe, Thunderbirds. Lor li Valentyne Suite (1990), The Grass Is Greener
s-a alåturat mai întâi Jim Roche, çi câteva såptå- (1971), Collectors Colosseum (1971), Colosseum
mâni mai târziu, James Litherland (n. 6 septem- Live (1971), Daughter Of Time (1996), Valentyne
brie 1949, în Manchester, Anglia; guitar, vocals). Suite (1969), Those Who Are About To Die Salute
Înainte de a cânta cu Mayall, Hiseman çi Heckstall- You (1969),
Smith au cântat cu Graham Bond Organisation çi
au apårut pe albumul lui Jack Bruce, THINGS
75 Ry Cooder

întâi. În 1993 a apårut RING, produs de Lou


The Communards Giordano (Goo Goo Dolls, Paul Westerberg,
Grup înfiinÆat în 1985 de Jimmy Somerville (n. Sugar) de pe care primul single, Slackjawed, a
22 iunie1961, Glasgow, ScoÆia, ex-Bronskie Beat; fost un hit alternativ, iar clipul video care l-a
vocals) çi Richard Coles (n. 23 iunie 1962, în acompaniat a fost çi acesta un succes, la MTV.
Northampton, Anglia; piano), numit la început De-abia piesa ’74 -’75 a reuçit înså så propulseze
Committee. Au debutat cu o pieså disco, You Are The Connells spre un succes neaçteptat. Aceasta
My World, care a ajuns în Top 30, fiind urmatå de a intrat în Top 20 din 13 Æåri, iar albumul RING a
Disenchanted. Primul lor LP, THE COMMUNARDS, fost cel mai bine vândut LP rock independent al
a ajuns number 2 în Marea Britanie. În 1986, cu anului. Doi ani mai târziu au recidivat cu WEIRD
o versiune proprie a piesei lui Harold Melvin, FOOD & DEVASTATION, produs de Tim Harper.
Don’t Leave Me This Way, au intrat pe prima Albumul cuprinde 14 piese, selectate din 23.
poziÆie în topuri. Alåturi de Sommerville la voce În 1998 a apårut o colecÆie live, care cuprinde
era Sarah Jane Morris. A urmat un alt hit Top 10, cele mai bune piese ale trupei.
So Cold The Night, iar dupå un lung turneu, Still Life (1998), Weird Food & Devastation
albumul RED, care a generat single-ul Tomorrow. (1996), New Boy (EP, 1994), Ring (1993), One
Communards au reintrat în Top 5 cu o pieså a Simple Word (1990), Fun And Games (1989),
Gloriei Gaynor, Never Can Say Goodbye. Boylan Heights (1987), Darker Days (1985)
În 1988 au mai intrat în clasamente cu For A
Friend çi There’s More To Love, dupå care Ry Cooder
Somerville s-a concentrat mai mult asupra cari- Nåscut Ryland Peter Cooder, la 15 martie 1947,
erei sale solo. în Los Angeles, California, SUA, Ry a învåÆat så
În 1994 a apårut o colecÆie Communards care cânte la chitarå încå din copilårie, de la Gary
cuprinde cele mai bune piese ale grupului. Davis, iar la 17 ani era deja membru al unui grup
Heaven (1994), Red (1987), The Communards blues, alåturi de Jackie DeShannon. În 1965 a
(1986) înfiinÆat The Rising Sons cu Taj Mahal çi Ed
Cassidy (drums), grup ce s-a desfiinÆat înainte de
The Connells a scoate vreun album. Producåtorul Terry Melcher
Grup înfiinÆat în 1984 de fraÆii Mike (guitar, l-a angajat pe Ry ca muzician de studio çi astfel a
vocals) çi David Connell (bass), care i-au recrutat colaborat cu Paul Revere & The Raiders. Pentru o
apoi pe Doug Macmillan (vocals/guitar) çi John scurtå perioadå a mai cântat cu Captain Beefheart
Schultz (drums) pentru a cânta în concertele sus- & His Magic Band, înregistrând albumul SAFE
Æinute pe plan local. Au semnat apoi cu Demon AS MILK. A mai colaborat cu Randy Newman,
Records a lui Elvis Costello, la care au înregistrat Little Feat, Van Dyke Parks çi Rolling Stones. Pro-
DARKER DAYS, un disc pe care aveau så-l repro- priul såu album de debut cuprinde piese compuse
ducå în 1986. Înainte de înregistrarea acestuia, de Leadbelly, Sleepy John Estes çi Blind Willie
Peele Wemberley l-a înlocuit pe Schultz la tobe, Johnson. A fost urmat de INTO THE PURPLE
iar în grup a fost cooptat çi chitaristul George VALLEY, la care au colaborat Jim Keltner çi Jim
Huntley. O serie de turnee le-a consolidat ca- Dickinson. A continuat cu BOOMER’S STORY,
riera, iar în 1987, The Connells au reuçit så iar în 1974 cu PARADISE AND LUNCH, care l-a
semneze un contract cu TVT Records, care le-a lansat cu adevårat. La LP-ul CHICKEN SKIN
editat un nou LP, BOYLAN HEIGHTS (1987), LP MUSIC çi-au adus aportul Flaco Jiminez çi Gabby
ce a condus în topurile de colegiu. Produs de Pahinui, cu primul înregistrând de altfel çi setul
Mitch Easter, albumul cuprinde piese ca Over SHOWTIME. Stilul såu, influenÆat de muzica ja-
There, primul lor succes comercial de radio. În maicanå, a fost supus apoi redirecÆionårii spre
1988 grupul a realizat FUN & GAMES (1989), jaz. Aça a apårut JAZZ, un tribut adus erei dixie-
urmat de ONE SIMPLE WORD (1990), de pe care land. BOP TILL YOU DROP, o colecÆie rock pe
Stone Cold Yesterday a intrat în topurile alter- care apare çi Chaka Khan, cuprinde piese ca Little
native. Au urmat o serie de alte concerte çi, în Sister, Go Home Girl çi Don’t Mess Up A Good
1991, cooptarea lui Steve Potak (piano, organ, Thing. BORDERLINE çi THE SLIDE AREA i-au
keyboards). succedat alåturi de piese pentru coloanele sonore
Deçi avea la activ patru albume foarte bine ale unor filme ca THE LONG RIDERS, PARIS,
primite, grupul nu a reuçit så ajungå în linia TEXAS çi CROSSROADS. GET RHYTHM a apårut
Ry Cooder 76

dupå o pauzå de cinci ani. În 1992, Cooder a Unforgettable Sam Cooke (1966), Best Of, Vol. 2
cântat alåturi de Nick Lowe, Jim Keltner çi John (1965), Shake (1965), Gospel Soul Of Sam Cooke
Hiatt sub numele de Little Village. & The Stirres (1964), Sam Cooke At The Copa
End Of Violence (1997), Buena Vista Social Club (1964), Ain’t That Good News (1964), Soul Stirres
(1997), Music By Ry Cooder (1995), Meeting By The (1964), Mr. Soul (1963), Live At The Harlem
River (1993), Trespass (1992), Johnny Handsome Square Club (1963), Sam Cooke’s Night Beat
(1989), Pecos Bill (1988), Get Rhythm (1987), (1963), The Best Of (1962), Twistin’ The Night
Crossroads (1986), Blue City (1986), Alamo Bay Away (1962), Cooke’s Tour (1960), Hit Kit (1969),
(1985), Streets Of Fire (1984), The Slide Area My Kind Of Blues (1961), Swing Low (1960), I
(1982), Borderline (1980), Bop Till You Drop Thank God (1960), The Wonderful World Of Sam
(1978), Jazz (1978), Chicken Skin Music (1976), (1960), Tribute To The Lady-Billie Halliday (1969),
Showtime (1976), Paradise And Lunch (1974), Encore (1958), Sam Cooke (1958)
Boomer’s Story (1972), Into The Purple Valley Chick Corea
(1972), Ry Cooder (1970)
Nåscut Armando Anthony Corea, la 12 iunie
Sam Cooke 1941, în Chelsea, Massachusetts, SUA, pianistul,
Nåscut Sam Cook, la 22 ianuarie 1931, în compozitorul çi aranjorul muzical Chick Corea
Clarksdale, Mississippi, SUA, d. 11 decembrie çi-a început cariera cântând în trupele lui Mongo
1964, la Los Angeles, California, SUA. Fiind fiu Santamaria çi Willie Bobo (1962-63). În 1964 a
de preot, a debutat alåturi de fratele çi surorile intrat în grupul trompetistului Blue Mitchell çi a
lui în cvartetul baptist The Soul Children. În avut çansa så înregistreze câteva dintre propriile
adolescenÆå a cântat cu Highway QC çi Soul sale compoziÆii la casa de discuri Blue Note.
Stirrers (1951-1956). Cooke a înregistrat primul Primul såu LP a apårut în 1966 cu titlul: TONES
såu single, Loveable/Forever, sub pseudonimul FOR JOAN’S BONES. În 1968 a cântat cu Miles
Dale Cook. Au urmat piese ca You Send Me (un Davis, luând parte la înregistrarea mai multor
cântec scris de fratele såu), Only Sixteen çi albume ale acestuia. În 1970 a înfiinÆat un grup
Wonderful World, dupå care, în 1960 a semnat cu de jaz, Circle, cu Dave Holland, Barry Altschul çi
RCA, unde deja consacratul cântåreÆ a înregistrat mai apoi cu Anthony Braxton. Un an mai târziu a
Chain Gang (1960), Cupid (1961), Twistin’ The renunÆat înså la acest grup, formând celebra
Night Away (1962) çi multe altele. Cooke a în- Return To Forever, cu Flora Purim (vocals), Airto
fiinÆat apoi douå case de discuri, Sar çi Derby. Moreira (percussion), Stanley Clarke (bass) çi Joe
Cariera sa a continuat cu (AIN’T THAT) GOOD Farrell. Dupå o serie de albume, Purim çi Airto au
NEWS çi GOOD TIMES. La data de 11 decembrie plecat, iar Chick l-a cooptat pe Bill Connors,
1964, în urma unei altercaÆii cu o prostituatå, înlocuit apoi de Al Dimeola. Stanley Clarke l-a
Sam a fost împuçcat mortal de managerul unui adus pe Lenny White (drums) çi a trecut la bas-ul
motel din Los Angeles. Piesele sale au fost editate electric, în timp ce Corea a adåugat sintetizatoare.
pe zeci de albume care au apårut dupå dispariÆia În anii ’70 grupul a avut un succes foarte mare,
sa, iar multe dintre ele au fost interpretate de-a dând concerte cu såli pline çi reuçind så atragå
lungul timpului de artiçti ca Rod Stewart, Cat spre jaz chiar çi tinerele generaÆii. În acest timp,
Stevens, Art Garfunkel, grupurile The Animals, fiecare membru avea propriile proiecte solo, ceea
Rolling Stones, Otis Redding, Aretha Franklin, ce a însemnat o schimbare permanentå a compo-
Smokey Robinson çi mulÆi alÆii. nenÆei. În 1980, grupul s-a desfiinÆat, iar Corea a
Sar Records Story (1994), His Earliest Recordings creat The Chick Corea Elektric Band çi apoi The
(1991), Heaven Is My Home (1988), 20 Greatest Chick Corea Akoustic Band. A mai cântat cu nu-
Hits (1987), The Man & His Music (1986), Solitude meroçi muzicieni, ca Herbie Hancock çi Michael
(1984), Fabulous Sam Cooke (1983), Havin’ A Brecker. Din 1985 a înregistrat la casa de discuri
Party (1981), When I Fall In Love (1979), Golden GRP Records, alåturi de John Patitucci (bass) çi
Age (1976), Sings The Billie Halliday Story (1976), Dave Weckl (drums).
Golden Sounds (1972), Two Sides Of Sam Cooke În 1992, Chick çi-a îndeplinit visul, înfiinÆând
(1970), Only Sixteen (1969), Sam’s Songs (1969), propria sa caså de discuri, Stretch Records, alåturi
The One And Only Sam Cooke (1969), Cha, Cha, de managerul såu, Ron Moss. La aceasta a editat
Cha (1969), The Late & Great Sam Cook (1969), albume ca THREE QUARTETS, TOUCHSTONE,
The Man Who Invented Soul (1968), The TAP STEP, LIVE IN MONTREUX çi CHICK COREA &
77 Cowboy Junkies

FRIENDS: Remembering Bud Powell, Roy Haynes,


Kenny Garrett, Christian McBride, Joshua Country Joe & The Fish
Redman, Wallace Roney. În 1996 a înregistrat Cvintet din Berkeley, California, SUA, înfiinÆat
concerte pentru pian, de Mozart, cu Bobby în 1965 çi cunoscut iniÆial ca The Instant Action
McFerrin çi cu orchestra de camerå St. Paul, Jug Band. Membrii såi de bazå sunt Country Joe
concerte care au apårut pe albumul editat de McDonald (n. 1 ianuarie 1942, El Monte,
casa de discuri Sony, sub numele CLASSICAL’S California, SUA; vocals) çi Barry Melton (n. 1947,
THE MOZART SESSIONS. De altfel, el însuçi a Brooklyn, New York, SUA; guitar). Printre primele
compus muzicå clasicå pentru pian, încå din înregistråri se numårå çi I Feel Like I’m Fixin’ To
anii ’80. Die Rag (1965), un atac virulent la adresa råz-
Origin (1998), The Selected Works Of Chick Corea boiului din Vietnam. Formulei iniÆiale i s-a mai
(1996), Expressions (1994), Verve Jazz Masters 3 adåugat David Cohen (guitar/keyboards), Paul
(1994), The Best Of Chick Corea (1993), Compact Armstrong (bass) çi John Francis Gunning (drums).
Jazz – The Seventies (1993), Beneath The Mask În aceastå componenÆå au înregistrat un EP, dupå
(1991), Trio Music Live In Europe (1990), Ecm care, în 1967, Armstrong çi Gunning au fost în-
Works (1985), Septet (1985), Children’s Songs locuiÆi de Bruce Barthol çi Gary ‘Chicken’ Hirsh.
(1984), Touchstone (1982), Trio Music (1982), Au urmat ELECTRIC MUSIC FOR THE MIND
AND BODY, care include piese ca Section 43, Bass
Three Quartets (1981), Tap Step (1980), Mad
Strings çi altele. Albumul I FEEL LIKE I’M FIXIN’
Hatter (1978), The Leprechaun (1976), My Spanish
TO DIE, din 1967, conÆine o pieså tribut dedicatå
Heart (1976), Inner Space (1972), Return To
lui Janis Joplin, intitulatå chiar Janis. Cu al-
Forever (1972), Early Circle (1970), Early Days
bumul TOGETHER, cariera grupului a început så
(1970), Piano Improvisations, Volume 1 (1970),
intre înså în declin. HERE WE ARE AGAIN a fost
Piano Improvisations, Volume 2 (1970), Song Of
realizat cu ajutorul unor muzicieni ca Peter Albin
Singing (1970), Now He Sings, Now He Sobs (1968) çi Dave Getz, de la Big Brother And The Holding
Corrosion Of Conformity Company, Mark Kapner (keyboards), Doug
Metzner (bass) çi Greg Dewey (drums, fost la Mad
Grup hardcore cunoscut iniÆial ca No Labels, în- River). În aceastå componenÆå au înregistrat çi
fiinÆat în Raleigh, North Carolina, în 1982, de ultimul album, C.J. FISH. Formula iniÆialå, în
Reed Mullin (drums), Woody Weatherman care au înregistrat primele trei albume, a fost
(guitar) çi Mike Dean (bass/vocals). La albumul refåcutå pentru o scurtå perioadå, între 1976 çi
EYE FOR AN EYE a mai colaborat çi Eric Eyke 1977, iar rezultatul acestei reuniuni s-a materi-
(vocals). A urmat ANIMOSITY çi o serie de apariÆii alizat în albumul REUNION, care a fost înså
scenice extrem de çocante datoritå agresivitåÆii lor dezamågitor.
extreme. La realizarea LP-ului TECHNOCRACY a Live! Fillmore West 1969 (1996), Collectors Items
contribuit Simon Bob (ex-Ugly Americans; vocals). (1994), Best Of (1983), Animal’s Tracks (1983),
Din påcate, dupå aceastå apariÆie, grupul i-a pierdut
The Life And Times Of Country Joe & The Fish
pe Simon Bob çi pe Dean, ceea ce a dus la destrå-
(From Haight-Ashbury To Woodstock) (1981),
marea sa. Corrosion Of Conformity s-a refåcut
Early Years (1981), Reunion (1977), Essential
înså în formula: Mullin, Weatherman, Karl Agell
(1976), C.J. Fish (1970), Here We Are Again
(vocals, ex-School Of Violence), Pepper Keenan
(1969), Together (1968), I Feel Like I’m Fixin’ To
(guitar, vocals) çi Phil Swisher (bass). Dupå turnee
Die (1967), Electric Music For The Mind And Body
alåturi de DRI çi Danzig au semnat un nou contract
de înregistrare çi au realizat albumul BLIND. Piesa (1967)
Vote With A Bullet, concertele çi apariÆia alåturi Cowboy Junkies
de Soundgarden au dus la reabilitarea grupului,
înså plecarea lui Agell çi a lui Swisher a creat din Grup canadian înfiinÆat de Michael Timmins
nou probleme. La albumul DELIVERANCE, Keenan (n. 21 aprilie 1959, Montreal, Canada; guitar) çi
a preluat postul de lead vocals, iar stilul lor a Alan Anton (n. Alan Alizojvodic, 22 iunie 1959,
început så se îndepårteze din ce în ce mai mult Montreal, Canada; bass), alåturi de sora lui
de cel iniÆial, suferind diverse influenÆe. Timmins, Margo (n. 27 iunie, 1961, Montreal,
Wiseblood (1996), Deliverance (1994), Blind Canada; vocal), çi fratele lui, Peter (n. 29 oc-
(1991), Technocracy (1987), Eye For An Eye/Six tombrie 1965, Montreal, Canada; drums).
Songs With Mike Singing (1983)
Cowboy Junkies 78

Primul lor album, WHITES OFF EARTH NOW!, Dreams, dar nici unul nu a atras atenÆia scontatå.
a fost înregistrat într-un studio amenajat într-o A urmat single-ul Linger çi un turneu în SUA, în
caså particularå çi cuprinde piese cover ale unor deschidere la grupurile The The çi Suede. Se
compoziÆii Bruce Springsteen, Robert Johnson çi pare cå americanilor le-a plåcut muzica lor, pri-
alÆii. Cel de-al doilea, THE TRINITY SESSION, a vindu-i chiar mai bine decât pe ceilalÆi, iar postul
fost fåcut cu ajutorul unui singur microfon, într-o MTV a înscris piesa Linger pe lista de heavy
bisericå din Toronto, çi include o variantå proprie rotation. La sfârçitul anului, aceasta devenise un
a piesei Blue Moon, reintitulatå Blue Moon Revisited hit mondial. Albumul a primit de douå ori platina.
(Song For Elvis) çi piese country clasice ca I’m So În 1994 a apårut un nou LP, intitulat NO NEED
Lonesome I Could Cry, a lui Hank Williams, Walking TO ARGUE, produs de Stephen Street, album
After Midnight, ca çi piese ale lui Lou Reed çi vândut çi mai bine decât precedentul. A generat
Patsy Cline. În 1990 a apårut THE CAUTION hiturile Zombie çi Ode to My Family. În timpul
HORSES (care cuprinde çi o pieså a lui Neil turneului de promovare au început så circule
Young), iar doi ani mai târziu, albumul BLACK- zvonuri cum cå Dolores va påråsi trupa pentru o
EYED MAN, însoÆit de un concert susÆinut la carierå solo. Faptul cå au început så lucreze la cel
Royal Albert Hall din Londra. de-al treilea LP a spulberat înså aceste zvonuri.
Lay It Down (1996), 200 More Miles: Live Bruce Fairburn, care mai lucrase çi cu Aerosmith, a
Performances 1985 – 1994 (1995), Pale Sun, fost producåtorul albumului TO THE FAITHFUL
Crescent Moon (1993), Live! (1992), Black Eyed DEPARTED, apårut în 1996, primul extras pe
Man (1992), This Street That Man This Life (EP, single fiind Salvation. Din påcate LP-ul nu s-a
1992), The Caution Horses (1990), The Trinity vândut la fel de bine ca primele douå, dar a reuçit
Session (1988), Whites Off Earth Now!! (1986) så le menÆinå statutul de vedete. În toamna anului
1996, grupul çi-a anulat turneele din Australia çi
The Cranberries Europa, låsând încå o datå loc speculaÆiilor cum
Trupå irlandezå intitulatå iniÆial Cranberry Saw cå O’Riordan îçi va lansa cariera solo.
Us, înfiinÆatå în 1990 în Limerick, Irlanda, de Bury The Hatchet (1999), To The Faithful
fraÆii Noel Anthony Hogan (n. 25 decembrie Departed (1997), Doors And Windows (Ecd)
1971, Limerick, Irlanda; electric & acoustic (1995), No Need To Argue (1994), Everybody Else
guitars) çi Michael Gerard Hogan (n. 29 aprilie Is Doing It, So Why Can’t We? (1993)
1973, Limerick, Irlanda; bass) cu Fergal Patrick
Lawler (n. 4 martie 1971, Limerick, Irlanda), la Crazy Horse
tobe. Deoarece locul de solist vocal a råmas vacant Crazy Horse s-a înfiinÆat în 1969, când Neil
dupå plecarea lui Niall, cei trei au dat un anunÆ, Young i-a invitat pe Danny Whitten (guitar),
la care a råspuns Dolores Mary O’Riordan Burton Billy Talbot (n. New York, New York, SUA; bass)
(n. 6 septembrie 1971, Limerick, Irlanda; vocals, çi Ralph Molina (n. Puerto Rico; drums) så-l
electric & acoustic guitars, keyboards). Trupa a acompanieze la realizarea celui de-al doilea album
acceptat-o imediat çi Dolores s-a apucat de treabå, al såu, EVERYBODY KNOWS THIS IS NOWHERE.
compunând o pieså care a fost incluså pe o casetå Succesul albumului a dus la efectuarea unui
demo, realizatå de grup, casetå care s-a vândut turneu çi la înregistrarea altui album, AFTER
în 300 de exemplare în magazinele din Irlanda. THE GOLDRUSH, înså relaÆia lor a fost amenin-
Çi-au schimbat apoi numele în Cranberries çi au Æatå de dependenÆa crescândå a lui Whitten de
trimis înregistråri demo caselor de discuri bri- droguri. LP-ul CRAZY HORSE, realizat cu spri-
tanice. Acestea cuprindeau piesele Linger çi Dreams jinul lui Jack Nitzsche çi al lui Nils Lofgren,
çi au fost realizate în studioul Xeric, al lui Pearse conÆine piese ca I Don’t Want To Talk About It,
Gilmore, cel care avea så le devinå manager. Din reluatå mai apoi çi de Rod Stewart çi de grupul
mai multe case de discuri care ar fi dorit så co- Everything But The Girl. Whitten a murit de o
laboreze cu ei, Cranberries au ales Island Records, supradozå de heroinå în noiembrie 1972 çi a fost
la care au înregistrat single-ul Uncertain. Înainte înlocuit de Frank Sanpedro. Talbot çi Molina au
de a înregistra primul album, trupa çi-a schimbat menÆinut grupul, cooptându-i pe Sonny Mone
managerul, angajându-i pe Geoff Travis çi pe (vocals) çi Matt Piucci (guitar). Nici un album
Stephen Street, ca producåtor. Albumul de debut, nu le-a mai egalat înså pe primele. Împreunå cu
EVERYBODY ELSE IS DOING IT, SO WHY CAN’T Young au înregistrat TONIGHT’S THE NIGHT
WE?, realizat în 1993, a fost urmat de single-ul çi ZUMA, acompaniaÆi de chitaristul Frank
79 Bing Crosby

Stampedro, iar grupul a realizat CRAZY MOON, Velvets, nume sub care au înregistrat çi single-ul
unul dintre cele mai bune albume, dar din påcate Bonita, apårut la o caså de discuri localå. În 1964
çi ultimul. Apoi Crazy Horse a råmas un grup de au semnat cu Fantasy label, care le-a impus
acompaniament al lui Neil Young, deçi în 1981 schimbarea numelui în Golliwogs. În perioada
au mai avut o încercare: LEFT FOR DEAD, care 1965-67, au înregistrat 7 single-uri, printre care
cuprinde opt piese, printre care Child Of War, If I Don’t Tell Me No More Lies, Fight Fire çi Walk
Ever Do çi World Of Love. Upon The Water. În 1967 cvartetul çi-a schimbat
Left For Dead (1981), Crazy Moon (1978), At numele în Creedence Clearwater Revival.
Crooked Lake (1973), Crazy Horse (1971), Loose Albumul de debut include piese Golliwogs çi
(1971) câteva compoziÆii noi ale lui John Fogerty, printre
care Suzie Q çi I Put A Spell On You, care a ajuns
Cream pe poziÆia a 11-a în topurile americane. A urmat
Grup rock înfiinÆat în iulie, 1966 la Londra, BAYOU COUNTRY, de pe care Proud Mary a
compus din Jack Bruce (n. John Symon Asher intrat în Top 10 atât în SUA cât çi în Marea
Bruce, la 4 mai 1943, în Glasgow, Lanarkshire, Britanie. Albumul a primit discul de aur. GREEN
ScoÆia; bass/vocals), Eric Clapton (n. Eric Patrick RIVER le-a consolidat succesul, cuprinzând titluri
Clapp, la 30 martie 1945, în Ripley, Surrey, ca Green River çi Bad Moon Rising. Au urmat
Anglia; guitar) çi Ginger Baker (n. Peter Baker, la WILLIE AND THE POOR BOYS çi COSMO’S
19 august 1940, în Lewisham, Londra, Anglia; FACTORY, care cuprinde trei gold single-uri:
drums). A debutat cu Wrapping Paper, urmat de Travellin’ Band, Up Around The Bend çi Looking
single-ul I Feel Free çi de albumul FRESH CREAM, Out My Back Door. Albumul PENDULUM., deçi
care a ajuns pe locul 6 în topurile britanice. conÆine single-ul Have You Ever Seen The Rain,
DISRAELI GEARS, cel de-al doilea LP, a lansat care a devenit mare hit, a fost în ansamblu o
grupul çi în SUA, unde au çi susÆinut cele mai dezamågire. La vremea apariÆiei sale se pare cå
multe concerte. Compozitorul grupului era Jack fraÆii Fogerty începuserå så nu se mai înÆeleagå,
Bruce, iar textierul, Pete Brown. Cel de-al treilea lucru care a afectat çi activitatea grupului. Tom
LP al lor, WHEELS OF FIRE, este un dublu album, Fogerty a plecat în februarie 1971, grupul conti-
înregistrat jumåtate în concert çi jumåtate în nuând ca trio, cu turnee în SUA, Europa, Australia
studio. ConÆine hiturile Crossroads çi White Room. çi Japonia, çi cu albumul MARDI GRAS. În iulie
Destul de curând au apårut înså disensiuni între 1972, Creedence Clearwater Revival s-a des-
Baker çi Bruce, iar dupå realizarea albumului fiinÆat oficial. Moartea lui Tom Fogerty, în 1990,
GOODBYE, din 1969, precedat de un turneu în a pus capåt oricårei speranÆe de reunire a grupului.
SUA çi Marea Britanie, grupul s-a desfiinÆat. Best Of Vol. 1, 2 (1988), Hey Tonight (1988),
În 1993, cei trei membri s-au reunit pentru un Complete Hits (1988), Chronicle, Vol. 2: 20 Great
singur concert, la decernarea premiilor Rock ‘n’ CCR Classics (1986), Creedence Clearwater Revival
Roll Hall Of Fame, la New York. 1969 (1985), The Movie Album (1985), Music For
The Very Best Of Cream (1995), Strange Brew: Millions (1984), Singles 68/72 (1983), Hits Album
Very Best Of Cream (1983), Live Cream Volume II (1982), Creedence Country (1981), Chooglin’
(1972), Live Cream Volume I (1970), Goodbye (1981), The Concert (1980), Greatest Hits (1979),
(1969), Wheels Of Fire (1968), Disraeli Gears Hot Stuff (1977), Chronicle: The 20 Greatest Hits
(1967), Fresh Cream (1966) (1976), Down On The Corner (1976), Live In
Europe (1973), More Creedence Gold (1973),
Creedence Clearwater Revival Creedence Gold (1972), Mardi Gras (1972),
Grup format din John Fogerty (n. 28 mai 1945, Creedence Clearwater Revival 1970 (1970), Live
în Berkeley, California, SUA; lead guitar/vocals), At The Albert Hall (1970), Pendulum (1970),
Tom Fogerty (n. 9 noiembrie 1941, în Berkeley, Cosmo’s Factory (1970), Green River (1969), Willy
California, SUA, d. 6 septembrie 1990; rhythm And The Poor Boys (1969), Creedence Clearwater
guitar/vocals), Stu Cook (n. 25 aprilie 1945, în Revival 1968/69 (1969), Bayou Country (1968),
Oakland, California, SUA; bass) çi Doug Clifford Creedence Clearwater Revival (1968)
(n. 24 aprilie 1945, în Palo Alto, California, SUA;
drums), care au început så cânte împreunå în Bing Crosby
1959, pe când erau încå în liceu. IniÆial çi-au spus Nåscut Harry Lillis Crosby, la 3 mai 1903, în
Blue Velvets, apoi Tommy Fogerty And The Blue Tacoma, Washington, SUA, d. 14 octombrie 1977,
Bing Crosby 80

Crosby çi-a luat numele dupå un personaj de prinde titluri ca Carry On, 4+20, Country Girl,
benzi desenate apårute în ziarul local çi de care Teach Your Children (realizate cu Jerry Garcia;
era fascinat în copilårie. Dupå ce a cântat în liceu guitar) çi Almost Cut My Hair. În 1971 a apårut
cu trupe de jaz, la universitate a cântat împreunå FOUR WAY STREET, ca rezultat al unei suc-
cu Al Rinker, amândoi abandonându-çi studiile cesiuni de concerte. La vremea aceea, fiecare
pentru a intra în showbusiness. Prima oarå au membru era implicat într-o serie de proiecte solo,
fost angajaÆii lui Paul Whiteman, dupå care, co- acest lucru ducând çi la destråmarea CSN&Y, în
optându-l pe Harry Barris, au format un trio, The acelaçi an.
Rhythm Boys, cu care au înregistrat Mississippi Trei ani mai târziu înså, membrii trupei s-au
Mud, I’m Coming Virginia çi au apårut în filmul reunit pentru un turneu, urmat apoi de un nou
The king of jazz (1930). Crosby s-a decis apoi LP de studio, HUMAN HIGHWAY. Dupå doi ani
pentru cariera solo. A colaborat cu mulÆi oameni au cântat sub denumirea de Stills/Young Band,
de jaz, cum ar fi Jimmy çi Tommy Dorsey, Joe dupå care au intrat din nou într-un con de umbrå.
Venuti çi Bix Beiderbecke. Succesul såu a venit Abia în 1988 au mai revenit cu un album, çi
foarte repede, fiind mult ajutat çi de difuzarea anume AMERICAN DREAM, care cuprinde titluri
pieselor sale la radio, care la acea vreme domina precum Night Song, Compass çi Soldiers Of Peace.
industria de divertisment. A apårut çi într-o mul- Din påcate, nu a mai urmat nici un turneu de
Æime de filme çi pe sute de înregistråri, dintre promovare çi nici un alt proiect de LP, deçi Crosby,
care multe au fost mari hituri. La începutul anilor Stills çi Nash au realizat împreunå albume çi în
’40 a jucat într-o serie de comedii, alåturi de Bob anii ’90, printre care se numårå AFTER THE
Hope çi Dorothy Lamour. În anii ’50, Crosby a STORM din 1994.
lucrat în radio çi în televiziune, susÆinând înså çi American Dream (1988), So Far (1974), Crosby,
o serie de concerte çi fåcând tot mai multe înre- Stills, Nash & Young (1974), 4 Way Street (1971),
gistråri. La radio çi TV a lucrat cu vedete ca Al Deja Vu (1970)
Jolson, Connee Boswell, Dinah Shore, Judy
Garland, Armstrong, Hope çi fratele lui, Bob Sheryl Crow
Crosby. S-a nåscut la 11 februarie 1964, în Kennet,
De la jumåtatea anilor ’60 a apårut înså din ce Missouri. A început så cânte la pian încå de la 4
în ce mai rar. La 14 octombrie 1977, Bing Crosby ani, iar la 13 a compus primul ei cântec. Când era
a avut probleme în timpul unei partide de golf, încå la çcoalå cânta deja în diverse trupe.
pe un teren din Spania, dupå care s-a stins din Dupå ce çi-a terminat studiile de muzicå clasicå,
viaÆå. Sheryl Crow s-a mutat, în 1986, la Los Angeles,
The Complete Decca Christmas Songbook (1998), pentru a-çi gåsi o slujbå de muzician. Dupå nu-
Love Songs (1997), My Favorite Country Songs meroase încercåri (lucrase chiar çi pe post de
(1996), Bing Crosby And Friends (1995), Bing- chelneriÆå) a fost angajatå så facå backing vocals
His Legendary Years 1931- 1957 (1993), The Great în turneul BAD, al lui Michael Jackson. La întoar-
Years (1993), 16 Most Requested Songs (1992),
cere a devenit foarte cåutatå çi de alÆi artiçti, cum
Christmas With Bing (1992), The Jazzin’ Bing
ar fi Eric Clapton, Bob Dylan, Stevie Wonder,
Crosby 1927-1940 (1992), Bing Crosby’s Christmas
Rod Stewart, George Harrison, Joe Cocker, Sinead
Classic (1977), When Irish Eyes Are Smiling
O’Connor çi alÆii.
(1971), Bing’s Buddies (1951)
Primul ei contract cu o caså de discuri a fost cel
Crosby, Stills, Nash & Young cu Giant Records, dupå care a semnat cu A&M, la
Grup înfiinÆat de David Crosby (n. 14 august care a înregistrat în 1993 TUESDAY NIGHT
1941, în Los Angeles, California, SUA), Stephen MUSIC CLUB, album ce a fost iniÆial un eçec.
Stills (n. 3 ianuarie 1945, în Dallas, Texas, SUA) çi Abia dupå un an, când A&M i-a sugerat så scoatå
Graham Nash (n. 2 februarie 1942, în Blackpool, pe single piesa All I Wanna Do, Sheryl Crow a
Lancashire, Anglia). În 1969, cei trei l-au re- putut så se considere lansatå în cariera muzicalå.
crutat pe Neil Young (n. 12 noiembrie 1945, în Cântecul a devenit cel mai mare hit al anului
Toronto, Canada) çi, în aceastå nouå formulå, au 1994, ajungând number 2 în SUA çi number 4 în
apårut la festivalul de la Woodstock. În 1970 au Marea Britanie. În primåvara lui 1997 albumul
realizat albumul DEJA VU, care s-a bucurat de o s-a vândut în peste 7 milioane de exemplare,
vânzare excelentå, fiind un succes imediat. Cu- numai în America.
81 The Cult

În noiembrie 1994, dupå succesul cu TUESDAY Death Cult a debutat în 1982 cu single-ul Moya/
NIGHT, Sheryl a cântat în duet cu Mick Jagger, Fatman, dupå care au plecat în turneu cu grupul
în faÆa unei audienÆe de 65.000 de spectatori, la Bauhaus. În 1983 înså Astbury a renunÆat la
un concert din Miami. În acelaçi an a apårut çi la membrii grupului alcåtuind Death Cult, cu Ray
Woodstock II, unde a cântat pentru 300.000 de The Reverend Mondo (drums), Jamie Stewart
spectatori. În anul urmåtor a cântat în deschidere (bass) çi Billy Duffy (n. 12 mai, 1959, Manchester,
la Eagles, în concertul lor impresionant de re- Anglia; guitar). Noua formulå a debutat în 1983
venire pe scena muzicalå, çi a fåcut turnee, atât cu un EP, iar dupå apariÆia la festivalul Futurama,
singurå, cât çi cu Joe Cocker. Mondo a fost înlocuit de Nigel Preston (d. 7 mai
La sfârçitul lui 1996 înregistreazå un nou LP, 1992). În anul urmåtor trupa çi-a schimbat numele
care avea så câçtige premiul Grammy pentru cel în The Cult çi a înregistrat albumul DREAMTIME,
mai bun album rock, în februarie 1997. de pe care Spiritwalker a intrat în topurile inde-
My Globe Sessions (1998), Tuesday Night Music pendente. A urmat single-ul She Sells Sanctuary,
Club (1993), Sheryl Crow (1992) dupå care Preston a påråsit grupul, fiind înlocuit
mai întâi de Mark Brzezicki de la Big Country, iar
Crowded House apoi de Les Warner (n. 13 februarie 1961). The
Grup înfiinÆat în 1986, în componenÆa Neil Cult s-au fåcut cu adevårat remarcaÆi o datå cu
Finn (n. 27 mai 1958, Te Awamutu, Noua apariÆia albumului LOVE din 1985, de pe care au
Zeelandå, ex-Split Enz; guitar), Paul Hester intrat în Top 20 în Marea Britanie douå hit sin-
(drums), Craig Hooper (guitar) çi Nick Seymour gle-uri: She Sells Sanctuary çi Rain. A urmat
(bass). La început s-au numit The Mullanes, iar ELECTRIC, parÆial produs de Rick Rubin, çi co-
primul lor contract a fost cu Capitol Records. optarea lui Kid Haggis Chaos (n. Mark Manning;
Primul care a påråsit trupa a fost Hooper, chiar ex-Zodiac Mindwarp, The Love Reaction; bass),
înainte de realizarea albumului de debut, care a pentru concertele de promovare pe care le-au
generat hituri ca Don’t Dream It’s Over (number susÆinut. Stewart a preluat chitara ritmicå, dar
2) çi Something So Strong (number 7), din 1987. nu pentru multå vreme, deoarece el çi Warner au
Din påcate, cel de al doilea album nu s-a bucurat fost concediaÆi în 1988. Cei råmaçi, Astbury,
de acelaçi succes. Tim Finn (ex-Split Enz; key- Stewart çi Duffy, l-au angajat pentru înregis-
boards, vocals), fratele lui Neil, a intrat çi el în trarea albumului SONIC TEMPLE pe Mickey Curry
grup pentru o scurtå perioadå, în 1991. Piesele (drums). În 1989 au fåcut un turneu mondial,
Fall At Your Feet (1991) çi Weather With You avându-l de data aceasta la tobe pe Matt Sorum,
(1992) au ajuns pe primele locuri în clasamente, çi pe Mark Taylor (ex-Alarm, Armoury Show) la
iar albumul WOODFACE a påtruns în Top 10 din keyboards. În 1990 a plecat Stewart, iar lui Sorum
Marea Britanie. Doi ani mai târziu, în grup a i s-a oferit o colaborare, pe care a çi acceptat-o,
venit chitaristul Mark Hart. cu grupul Guns ’N’ Roses. CEREMONY, realizat
Crowded House a înregistrat TOGETHER în 1991, cu Charley Drayton (bass) çi Mickey
ALONE, alåturi de un fost membru Killing Joke, Curry, reîntors între timp, este o colecÆie çi a fost
Youth. În timpul unui turneu american din 1994, urmat în 1994 de un nou LP, THE CULT, produs
Paul Hester (drums) a påråsit grupul pentru a-çi de unul dintre cei mai apreciaÆi producåtori, Bob
petrece mai mult timp cu familia. Rock. Printre altele, LP-ul cuprinde o pieså dedi-
Recurring Dream: The Very Best Of Crowded catå memoriei fostului lider al grupului Nirvana,
House (1996), Together Alone (1993), Fleadh Kurt Cobain, çi se intituleazå Sacred Life. Grupul
(1994), Getting Bigger (1992), Live At The Town s-a destråmat în prima jumåtate a anului 1995,
And Country Club (1991), Woodface (1991), din cauza lui Ian Astnury, care a plecat chiar în
Temple Of Low Men (1988), Crowded House (1986) timpul unui turneu. Se pare înså cå anul acesta a
decis så se reîntoarcå, plånuind un nou turneu
The Cult The Cult çi, bineînÆeles, un nou LP, ce va apårea
Grup înfiinÆat de Ian Astbury (n. 14 mai 1962, probabil în prima jumåtate a anului 2000. Noul
în Heswell, Merseyside, Anglia; vocals), în 1981 membru al grupului este Martyn LeNoble (ex-
çi numit mai întâi Southern Death Cult, iar pe Porno For Pyros; bass).
urmå Death Cult. Haq Quereshi (drums), David The Cult (1994), Ceremony (1991), Sonic Temple
‘Buzz’ Burrows (guitar) çi Barry Jepson (bass) au (1989), Electric (1987), Love (1985), Dreamtime
fost cei care l-au acompaniat pe Ian, iar Southern (1984)
Culture Club 82

intitulatå Killing An Arab, care a fost editatå la


Culture Club casa independentå Small Wonder. Aceeaçi pieså
Grup înfiinÆat la Londra în 1981, în compo- a apårut un an mai târziu la casa de discuri
nenÆa: Boy George (n. George O’Dowd, 14 iunie Fiction, fiind urmatå de Boys Don’t Cry, Fire In
1961, în Eltham, Kent, Anglia; vocals), Roy Hay Cairo, It’s Not You çi 10.15, toate înregistrate în
(n. 12 august 1961, în Southend-on-Sea, Essex, studiourile Chestnut din Sussex. Între timp, Smith
Anglia; guitar/keyboards), Mikey Craig (n. 15 fe- a schimbat numele grupului în The Cure, iar
bruarie 1960, în Hammersmith, Londra, Anglia; Thompson a plecat.
bass) çi Jon Moss (n. 11 septembrie 1957, în Albumul de debut a fost THREE IMAGINARY
Wandsworth, Londra, Anglia; drums). Dupå ce BOYS, fiind urmat de o apariÆie în concert alåturi
au fost respinçi de casa de discuri EMI, Culture de grupul Siouxsie And The Banshees. Jumping
Club au semnat în 1982 cu Virgin Records, la Someone Else’s Train çi I’m A Cult Hero, apårute
care au realizat douå single-uri: White Boy çi I’m sub pseudonimul The Cult Heroes, au trecut ne-
Afraid Of Me, urmate de Do You Really Want To observate, iar la scurt timp dupå apariÆia lor,
Hurt Me?, care a asigurat grupului primul loc în Dempsey a fost înlocuit de Simon Gallup. Mathieu
clasamentele din Marea Britanie. Primul album Hartley a fost de asemenea cooptat la keyboards.
înså, KISSING TO BE CLEVER, n-a avut succesul În 1980, The Cure a realizat cel de-al doilea LP,
single-urilor. În SUA piesele lor s-au fåcut cunos- 17 SECONDS, care a påtruns în Top 20, înså abia
cute cu ajutorul MTV, ajungând chiar printre PORNOGRAPHY i-a clasat între trupele britanice
primele în topuri. În 1983, Church Of The Poison cele mai importante. Din påcate înså, din cauza
Mind, cântatå împreunå cu Helen Terry, a devenit unor disensiuni interne, Hartley a plecat la în-
foarte repede un alt hit Culture Club în Æara lor ceputul lui 1982, iar Gallup a fost concediat çi
natalå, iar Karma Chameleon s-a vândut în înlocuit de Steve Goulding. Între timp, Smith a
milioane de exemplare pe ambele pårÆi ale cântat cu Siouxsie And The Banshees çi cu The
Atlanticului. Cariera trupei a continuat cu cel Glove. The Cure a realizat apoi single-ul Top 20,
de-al doilea album, COLOUR BY NUMBERS, un The Walk, intrând la scurt timp în Top 10 cu The
alt number 1 în Marea Britanie çi number 2 în Love Cats, single urmat de The Caterpillar. Ma-
SUA. Victims, It’s A Miracle, Miss You Blind, The chiajul adoptat de Smith çi clipurile grupului,
War Song au fost çi acestea hituri. Între timp, presa regizate de Tim Pope, au surprins în mod plåcut
de scandal a început så se intereseze din ce în ce publicul çi au adus trupei din ce în ce mai multå
mai mult de viaÆa extravagantului Boy George, popularitate. În 1985 a apårut THE HEAD ON
care în 1986, a fåcut greçeala de a se confesa cå THE DOOR. Membrii constanÆi The Cure erau
este dependent de heroinå. A urmat persecutarea Smith çi Tolhurst, ceilalÆi fiind diverçi muzicieni
lui de cåtre mass media çi chiar arestarea pentru care alcåtuiau echipa, componenÆa ei fiind adesea
o presupuså deÆinere de canabis. Çi-a revenit un schimbatå. STANDING ON A BEACH este o re-
an mai târziu, când a desfiinÆat trupa, în favoarea trospectivå The Cure, urmatå în 1987 de un
propriei cariere solistice. turneu în America de Sud çi de single-uri ca Why
This Time: 12 Worldwide Hits – The First 4 Can’t I Be You ?, Catch çi Just Like Heaven. Dublul
Years (1987), From Kluxury To Heartache (1986), album KISS ME, KISS ME, KISS ME a fost urmat
Waking Up With The House On Fire (1984), Colour de o pauzå de doi ani, dupå care a apårut
By Numbers (1983), Kissing To Be Clever (1982), DISINTEGRATION, care a intrat în Marea Britanie
Top 3. Lullaby, Lovesong, Pictures Of You çi Never
The Cure Enough au fost noi succese, în timp ce grupul
Grup britanic, înfiinÆat în anul 1976 sub numele schimba diverse componenÆe. Tolhurst çi mai
de Easy Cure, în componenÆa: Robert Smith (n. târziu Presence, au plecat çi ei, Smith råmânând
21 aprilie 1959, în Crawley, Sussex, Anglia; guitar/ singurul membru din formula initialå. În 1990 a
vocals), Michael Dempsey (bass), Lol Tolhurst apårut totuçi albumul dublu MIXED UP, care
(drums), Porl Thompson (guitar) çi Peter O’Toole cuprinde single-uri remixate. În 1992, The Cure
(vocals). Au început så cânte prin cluburi çi au îi avea în componenÆå pe Smith, Gallup, Perry
înregistrat o casetå demo pentru Hansa Records Bamonte (keyboards, guitar), Porl Thompson
din Germania. La scurt timp, O’Toole a plecat, la (guitar) çi Boris Williams (drums). Împreunå au
voce råmânând Smith. Au debutat în 1978 cu o realizat WISH, care le-a consolidat poziÆia. Porl
pieså inspiratå de opera lui Albert Camus, pieså Thompson a plecat din nou în 1993. Jason Cooper
83 Terence Trent D’Arby

(drums) a înregistrat cu The Cure WILD MOOD trupa pânå la moartea sa, în anul 1987. Cel de-al
SWINGS (1996), album urmat de un turneu doilea single, Down To Earth, a intrat, cu ajutorul
mondial. televiziunii, în Top 10. Au urmat o serie de
Wild Mood Swings (1996), Interview, Vol. 2 single-uri, printre care Free in September, din
(1993), Paris (1993), Show (1993), Wish (1992), 1987, çi albumul GET AHEAD, dupå realizarea
Mixed Up (1990), Disintegration (1989), Interview cåruia a çi intervenit o perioadå de tåcere. S-au
Picture Disc (1988), Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me reîntors în 1989 cu Name And Number, semnatå
(1987), Standing On A Beach: The Singles (1986), simplu: Curiosity.
Staring At The Sea – The Singles (1986), The Head Get Ahead (1989), Keep Your Distance (1987)
On The Door (1985), The Top (1984), Japanese
Whispers/The Singles (1983), The Walk (1983), Cutting Crew
Pornography (1982), Faith (1981), Happily Ever Grup înfiinÆat în 1985 la Londra, de Nick Van
After (1981), Boys Don’t Cry (1980), Seventeen Eede (n. Nicholas Van Eede, 14 iunie 1958, în East
Seconds (1980), The Peel Sessions (1978) Grinstead, West Sussex, Anglia; vocals/ guitars)
çi Kevin Scott MacMichael (n. în Halifax, Nova
Curiosity Killed The Cat Scotia, Canada; guitar). Colin Farley (n. 24 fe-
Trupå formatå din Ben Volpeliere-Pierrot (n. bruarie 1959; bass) çi Martin Beadle (n. 18 sep-
19 mai 1964, în Londra, Anglia), Julian Godfrey tembrie 1961, în Hull, North Humberside, Anglia;
Brookhouse, (n. 13 mai 1963, în Londra, Anglia), drums) li s-au alåturat ulterior, astfel nåscându-se
Nicholas Bernard Throp (n. 25 octombrie 1964, Cutting Crew. S-au lansat în 1987 cu piesa (I
în Londra, Anglia), Michael Drummond (n. Miguel Just) Died In Your Arms, number 4 în Marea
John Drummond, 27 ianuarie 1964, în Middlesex, Britanie çi number 1 în SUA. Au urmat One For
Anglia) çi Toby Anderson (keyboards). Curiosity The Mockingbird, Mirror And A Blade çi I’ve Been
Killed the Cat a fost piesa lor demo, de la care le In Love Before. Ultimul lor LP a fost GREATEST
provine çi numele, la sugestia lui Peter Rosengard, HITS (1993), dupå care Nick s-a dedicat carierei
care a devenit managerul lor. Primul lor concert solo, iar Kevin a colaborat cu Robert Plant la al-
a avut loc la Embasy Club în iarna anului 1984. bumul acestuia, FATE OF NATIONS, çi a produs
În 1985 au semnat cu Phonogram Records, unde numeroase alte LP-uri pentru diverçi artiçti.
au debutat cu un album de pe care piesa Misfit, în Greatest Hits (1993), Compus Mentus (1992),
varianta de videoclip, îl are printre personaje çi The Scattering (1989), Live (1988), Broadcast
pe celebrul Andy Warhol, care a colaborat cu (1986)

D
mågit cå nu mai poate boxa, a reînceput så cânte,
Terence Trent D’Arby intrând în grupul local The Touch, ca solist vocal.
Nåscut la 15 martie 1962, în New York, SUA, Deoarece înregistrårile lor n-au reuçit så intre în
D’Arby s-a mutat în copilårie, împreunå cu familia, topuri, D’Arby a plecat în 1983 la Londra, unde a
în DeLand, California, unde a urmat o çcoalå pentru înregistrat casete demo pentru casele de discuri,
copii speciali. A cântat, la fel ca çi mama lui, în în timp ce cânta çi cu un grup, intitulat The
corul gospel în biserica în care predica tatål såu çi a Bojangles. Prin intermediul agentului K.P.
fåcut parte dintr-un grup vocal, The Modernaires. Schleinitz, în 1986 solistul a reuçit så semneze cu
În timp ce era încå la çcoalå, Terence a devenit CBS Records. Dupå apariÆia sa în show-ul postului
preocupat de box çi a câçtigat chiar un titlu într-o TV Channel 4, The Tube, primul såu single, If
competiÆie localå. La terminarea çcolii a fost luat You Let Me Stay, a intrat în topurile britanice,
în armatå çi cantonat în Germania, în regimentul ajungând pe locul 7. Çi mai mult succes a avut
din care fåcuse parte cândva Elvis Presley. Deza- piesa Wishing Well, care a intrat pe locul 4, iar
Terence Trent D’Arby 84

dupå aproape un an a ajuns pe prima poziÆie în Jon Moss. Cel de-al doilea LP al lor, MUSIC FOR
topurile americane. PLEASURE, a fost produs de Nick Mason de la Pink
Albumul såu de debut, INTRODUCING THE Floyd, dar n-a avut succesul primului, motiv pentru
HARDLINE ACCORDING TO TERENCE TRENT care casa de discuri le-a desfåcut contractul.
D’ARBY, a fost number 1 în Marea Britanie. A ur- DezamågiÆi, membrii trupei au decis în 1978 så
mat un nou single, Dance Little Sister, hit number se despartå.
20 În Marea Britanie. În 1988, Sign Your Name a Un an mai târziu, Sensible, Vanian çi Scabies
fost un hit internaÆional, iar Terence a fost re- au înfiinÆat The Doomed, dupå care au primit
compensat cu un premiu Grammy la secÆiunea permisiunea så foloseascå vechiul nume, Damned.
Best Newcomer. Un an mai târziu s-a reîntors în Cea de-a doua parte a carierei grupului a debutat
topuri cu un nou album, NEITHER FISH NOR cu un single Top 20, Love Song, urmat de altele
FLESH, de pe care au fost extrase pe single piesele minore çi de o serie de concerte. Algy Ward (bass)
This Side of Love çi To Know Someone Deeply Is To a plecat apoi la Tank çi a fost înlocuit de Paul
Know Someone Softly (#55). Din påcate, LP-ul a Gray, de la Eddie And The Hot Rods. În anul
ieçit din topuri dupå numai câteva såptåmâni. urmåtor au mai intrat în topuri cu diverse piese,
Pânå în 1993 Terence nu a mai apårut pe iar Captain Sensible a semnat un contract cu
scena muzicalå. Realizarea single-ului Do You A&M Records çi a realizat un hit number one, cu
Love Me Like You Say? (#14) çi a albumului un cover al piesei Rogers & Hammerstein, Happy
SYMPHONY OR DAMN (#4) l-a readus în topuri. Talk. Doi ani mai târziu a påråsit The Damned,
LP-ul cuprinde douå single-uri Top 20: Let Her fiind înlocuit cu Roman Jugg, care mai cântase în
Down Easy (#18) çi un duet cu solista Des’ree, grup cu câÆiva ani în urmå, la keyboards.
Delicate (#14). A fost declarat de multe reviste În 1986, în componenÆa Dave, Rat, Roman çi
muzicale drept albumul anului. În 1995 a apårut Bryn, grupul a înregistrat cel mai mare hit, un
VIBRATOR (BATTERIES INCLUDED), care a in- cover dupå piesa lui Barry Ryan, Eloise. Dupå ce-au
trat pe poziÆia a 11-a în topuri çi a generat hitul realizat încå douå albume, PHANTASMAGORIA
Holding On To You. O altå pieså de pe acesta, çi ANYTHING, cei patru s-au reunit în 1988 cu
Supermodel Sandwich, a apårut pe coloana sonorå Captain çi Brian James pentru un concert londo-
a filmului Pret-à-Porter. În 1997, D’Arby a påråsit nez, imortalizat pe albumul FINAL DAMNATION.
casa de discuri Sony pentru a semna cu Java The Damned au petrecut urmåtorii ani într-o
Records, o filialå a casei de discuri Polydor. semiretragere, apårând doar în turnee de „reu-
Terence Trent D’Arby’s Vibrator (1995), niune“ çi diverse show-uri. În 1993, în formula
Symphony Or Damn (1993), Neither Fish Nor Flesh Dave, Rat, Kris Dollimore (ex-Godfathers), Allan
(1989), Introducing The Hardline According To T.T. Lee Shaw çi Moose (ex-New Model Army), The
D’Arby (1987) Damned au realizat un nou album, NOT OF THIS
EARTH, dar din cauza neînÆelegerilor privind
The Damned
contracul cu casa de discuri, membrii trupei s-au
Grup punk înfiinÆat în Marea Britanie în anul despårÆit din nou în 1995.
1976, în componenÆa: Captain Sensible (n. Ray Doi ani mai târziu, Dave çi Captain, alåturi de
Burns, 23 aprilie 1955, în Anglia; bass), Rat Scabies Garrie Dreadful, Monty çi basistul Patricia
(n. Chris Miller, 30 iulie 1957, în Surrey, Anglia; Morrison (ex-Sisters Of Mercy) au efectuat un
drums), Brian James (n. Brian Robertson, Anglia; turneu în Australia çi unul în ScoÆia. Au urmat
guitar) çi Dave Vanian (n. David Letts, în Anglia; turnee în SUA çi Canada, plus concerte în Marea
vocals). La început au susÆinut o serie de concerte, Britanie. The Damned au mai realizat çi un mini-
inclusiv alåturi de Sex Pistols, au apårut la fes- album live, LOOKING AT YOU, urmat de un LP
tivalul punk Mont de Marsan, iar apoi au semnat live, MOLTEN LAGER.
cu Stiff Records. În octombrie 1976 au realizat Molten Lager (1999), Looking At You (1998), Not
primul single, New Rose, pe a cårui faÆå B se aflå un Of This Earth (1996), Sessions Of The Damned
cover al piesei Beatles, Help!. A urmat albumul (1993), Final Damnation (1989), The Light At
DAMNED DAMNED DAMNED, produs de Nick The End Of The Tunnel (1988), Damned But Not
Lowe. Un an mai târziu au fåcut un turneu în SUA, Forgotten (1986), Anything (1986), Phantasmagoria
dupå care au mai cooptat un chitarist, pe Lu (1984), Live In Newcastle (1983), Strawberries
Edmunds. Rat Scabies a fost înlocuit pentru o (1982), Live Shepperton (1982), Live At The Lyceum
scurtå perioadå cu Dave Berk (drums), iar apoi cu (1981), The Best Of The Damned (1980), Machine
85 Miles Davis

Gun Etiquette (1979), Music For Pleasure (1977), fiind înlocuit de Paul Lidel (ex-Dirty Looks). Cari-
Damned Damned Damned (1977) era trupei a continuat cu albumul PISSED, apå-
rut la casa de discuri Bullet Proof, iar un an mai
Dan Reed Network târziu cu THE R*TIST 4*MERLY KNOWN AS
Grup funk-rock format în anii ’80 în Oregon, DANGEROUS TOYS, pe care trupa a experimentat
SUA, de Dan Reed (vocals), Brion James (lead un sound nou, alternativ.
guitar), Melvin Brannon II (bass), Daniel Pred The R*Tist 4*Merly Known As Dangerous Toys
(drums) çi Blake Sakamoto (keyboards), care au (1995), Pissed (1994), Hellacious Acres (1991),
semnat cu Mercury Records. Au debutat în 1988 cu Dangerous Toys (1989)
un LP purtând numele trupei, care a fost un succes
Danzig
imediat, generând hituri ca Get To You çi Ritual.
Dan Reed Network au continuat cu SLAM, de pe Grup death metal, înfiinÆat în 1987 de solistul
care Rainbow a intrat abia în Top 40, în 1989. În vocal de la Misfits, Glenn Danzig (vocals), care
anul urmåtor au susÆinut concerte în Europa, i-a cooptat pe John Christ (guitar), Eerie Von
alåturi de grupurile Bon Jovi çi The Rolling Stones. (bass) çi Chuck Biscuits (drums, ex-D.O.A.).
În 1991, THE HEAT, album produs de Bruce Danzig a debutat la casa de discuri a lui Rick
Fairburn, conÆine o versiune deosebitå a piesei Rubin, Def American, cu un LP purtând numele
Pink Floyd, Money, çi single-uri ca Mix It Up çi Baby trupei. A urmat DANZIG II – LUCIFUGE, care
Now I, care înså n-au intrat în topuri. Deçi foarte încorporeazå o diversitate de stiluri, çi multe alte
apreciat de critica muzicalå, grupul n-a reuçit så se albume, care au crescut audienÆa grupului, fiind
ridice la standarde foarte înalte din punct de ve- susÆinute de numeroase turnee. În 1994, o pieså
dere comercial, neavând succesul trupelor Living mai veche, Mother, într-o înregistrare live, a fost
Colour sau Faith No More, cu care a fost adesea intens difuzatå de MTV, devenind hit. Albumele
comparat. care au urmat n-au reuçit înså så mai producå
The Heat (1991), Slam (1989), Dan Reed nici o intrare în topuri. În 1996 au realizat
Network (1988) BLACKACIDEVIL, la Hollywood Records cu
Tommy Victor (ex-Prong; guitar). LP-ul conÆine
Dangerous Toys printre altele çi un cover al unei piese Black
Trupå formatå în Texas, în 1987, de membrii Sabbath, Hand of Doom, çi a fost urmat de un
ex-Onyx, Scott Dalhover (guitar), Mike Watson turneu de promovare, alåturi de Ozzy Osbourne çi
(bass) çi Mark Geary (drums). Dupå cooptarea lui la cererea acestuia. Jerry Cantrell (Alice In Chains;
Jason McMaster (ex-Watchtower; vocals) au guitar) a colaborat çi el la trei piese (Hand of Doom,
semnat cu CBS çi au debutat în 1989 cu un LP See All You Were çi Come To Silver). Au mai
purtând numele trupei. Danny Aaron a devenit colaborat Joey Castillo (drums), basistul Josh
apoi cel de-al doilea chitarist, pentru a completa Lazie, iar chitaristul çi solistul de la Prong, Tommy
formula de turneu a grupului. Dangerous Toys Victor, a cântat cu trupa în turneul cu Ozzy.
au avut câteva succese cu single-uri ca Teas’n, Glenn Danzig a mai compus printre altele çi Life
Pleas’n çi Scared, ultimul fiindu-i dedicat idolului Fades Away, dedicatå lui Roy Orbison, pieså ce
lor, Alice Cooper. Ambele au fost editate pe al- apare pe coloana sonorå a filmului Less Than Zero,
bumul de debut al grupului, DANGEROUS TOYS, çi çi-a fåcut debutul în film, jucând în Prophecy II,
çi s-au bucurat de sprijinul MTV, care le-a inclus cu Christopher Walken.
pe lista de heavy rotation. Au urmat concerte a- În ianuarie 1999 a apårut DANZIG 6, un album
låturi de Judas Priest, Alice Cooper çi Motorhead. de 12 piese, înregistrat în formula Glenn Danzig
Deçi primul lor album s-a vândut destul de bine, (vocals), Joey Castillo (drums), Jeff Chambers
Columbia Records a renunÆat la colaborarea cu (guitar) çi Josh Lazie (bass).
ei, aça cå membrii trupei s-au întors în Austin, iar Danzig 6 (1999), Blackacidevil (1996), 4P
dupå un an au semnat cu DMZ Records. Colabo- (1994), Thrall/ Demonsweatlive (EP, 1993), Danzig
rarea lor cu Desmond Child a dus la realizarea III: How The Gods Kill (1992), Dirty Black Summer
piesei Demon Bell, incluså în coloana sonorå a fil- (1992), Danzig IILucifuge (1990), Danzig (1988)
mului horror, Shocker. Au urmat turnee alåturi
de The Cult çi Bonham. De pe HELLACIOUS Miles Davis
ACRES din 1991 s-au remarcat Gimme No Lip çi
Nåscut la 26 mai 1926, în Alton, Illinois, SUA,
Line ’Em Up. Aaron a plecat un an mai târziu,
d. 28 septembrie 1991, Miles a primit prima sa
Miles Davis 86

trompetå de la tatål lui, la aniversarea vârstei de (guitar), Bill Evans (saxophone) çi alÆii. Au urmat
13 ani. Prima sa trupå a fost una de liceu, dupå albumele YOU’RE UNDER ARREST, TUTU çi o
care, în 1941, a intrat în grupul lui Eddie Randall, pieså care a fost incluså în soundtrackul filmului
când familia sa s-a mutat în St. Louis. În 1945 a regizat de Dennis Hopper, The Hot Spot, un cântec
studiat la Juilliard School of Music din New interpretat alåturi de Taj Mahal, John Lee Hooker,
York, iar apoi a cântat cu Charlie Parker. Tim Drummond çi Roy Rogers.
În 1948, Miles cântase deja cu o serie de giganÆi În ultimii såi ani de viaÆå, Miles a continuat så
ai jazului, ca Dizzy Gillespie, Benny Carter, susÆinå concerte çi så înregistreze, având acelaçi
Coleman Hawkins, John Lewis, Illinois Jacquet çi succes enorm. A murit în septembrie 1991, dupå
Gerry Mulligan. În acelaçi an, în colaborare cu ce a fost internat o vreme într-un spital din
Gil Evans, a produs o serie de piese care au California. Cauzele decesului au fost insuficienÆå
apårut în 1957 pe albumul THE BIRTH OF THE respiratorie, pneumonie çi congestie cerebralå.
COOL. În anii ’50, Davis a devenit dependent de Cântecele sale au continuat så influenÆeze o serie
heroinå, ceea ce a fost o piedicå în cariera sa. Çi-a de artiçti de rock çi jaz.
revenit înså în 1954, înfiinÆând un cvintet ai cårui Live Around The World (1996), The Complete
membri au fost: Red Garland, John Coltrane, Live At The Plugged Nickel 1965 (1995), The Blue
Charles Mingus, Paul Chambers, Philly Joe Jones, Note And Capitol Recordings (1993), The Ballad
Bill Evans çi Sonny Rollins. În acest timp, Miles a Artistry Of Miles Davis (1992), Best Of (1992),
devenit artistul number 1 în clasamente. Între Doo – Bop (1992), The Essence Of Miles Davis
1957 çi 1959, a realizat împreunå cu Gil Evans, o (1991), Amandla (1989), Ballads (1988), The
serie de albume orchestrale care au devenit ilus- Columbia Years 1955-1985 (1988), First Miles
tråri clasice ale genului: MILES AHEAD, PORGY (1988), Tutu (1986), You’re Under Arrest (1985),
AND BESS çi SKETCHES OF SPAIN. Apoi, trom- Aura (1984), Decoy (1983), The Birdland Sessions
petistul çi compozitorul Miles Davis a înfiinÆat un (1981), The Man With The Horn (1981), Circle In
sextet din care au fåcut parte Coltrane, Chambers, The Round (1979), Agartha (1975), Pangaea
Evans, Jimmy Cobb çi Cannonball Adderley. Au (1975), Big Fun (1974), On The Corner (1972),
urmat alte douå albume: MILESTONES çi KIND Live Evil (1971), At The Fillmore (1970), A Tribute
OF BLUE, a cårui pieså de deschidere, So What, a To Jack Johnson (1970), Bitches Brew (1969), In
fost reluatå de o serie de artiçti, printre care A Silent Way (1969), Filles De Kilimanjaro (1968),
Miles In The Sky (1968), Nefertiti (1967), Sorcerer
Ronnie Jordan, Larry Carlton, saxofonista Candy
(1967), Cookin’ At The Plugged Nickel (1965),
Dulfer çi starul reggae Smiley Culture.
E.S.P. (1965), Four & More (1964), Paris, France
În 1964, Miles a înfiinÆat un nou grup, cu
(1964), Miles In Concert (1964), Quiet Nights
Herbie Hancock, Wayne Shorter, Ron Carter çi
(1963), Seven Steps To Heaven (1963), Cote Blues
Tony Williams, realizând E.S.P. în 1965, apoi
(1963), At Carnegie Hall, 1961 (1961), Friday
MILES SMILES, NEFERTITI çi altele. La vremea
Night At The Blackhawk, Vol. 1 (1961), Live Miles
apariÆiei albumului FILLES DE KILIMANJARO,
(1961), Saturday Night At The Blackhawk, Vol. 2
Miles începuse deja så cocheteze cu muzica rock,
(1961), Someday My Prince Will Come (1961),
introducând electric keyboards, electric guitar
Sketches Of Spain (1960), Live In Zurich (1960),
çi utilizând o pedalå wah-wah, conectatå la trom-
Kind Of Blue (1959), 58 Sessions (1958), Milestones
peta sa electricå. A apårut la o serie de festi-
(1958), Porgy & Bess (1958), Miles Ahead (1957),
valuri, fiind îndelung aclamat de fani. Cânta cu
Collectors’ Items (1956), Round About Midnight
John McLaughlin (guitar), Keith Jarrett, Airto
(1956), Blue Moods (1955), Miles & Coltrane
Moreira, Chick Corea, Dave Holland, Joe Zawinul,
(1955), The New Miles Davis Quintet (1955), Bags’
Billy Cobham çi Jack DeJohnette. Cu albumele IN
Groove (1954), Blue Haze (1954), Miles Davis And
A SILENT WAY çi BITCHES BREW a inventat
Horns (1953), Miles Davis (1952), Birth Of The
practic jazz-rock-ul çi ceea ce mai târziu s-a
Cool (1950), Bopping The Blues (1946)
numit fusion.
În 1975, dupå ce a supravieÆuit unui accident Taylor Dayne
de maçinå çi a trecut printr-o nouå crizå generatå
Nåscutå Lesley Wunderman, în 1963, în Long
de droguri, Miles s-a retras din activitatea mu-
Island, New York, SUA, Dayne a început så asculte
zicalå, fiind çi foarte bolnav. S-a reîntors abia
muzicå rock çi soul încå din copilårie çi çi-a fåcut
dupå 6 ani, cu albumul THE MAN WITH THE
debutul scenic la numai 6 ani. În liceu a luat lecÆii
HORN. A înfiinÆat un nou grup cu John Scofield
87 Deep Purple

de canto, iar dupå absolvire a intrat în grupul fårå Schuldiner, înlocuit de Louie Carrisalez çi
rock Felony, dupå care a cântat cu o trupå new Walter Thrashler (guitar). La întoarcerea în SUA,
wave, The Next. Dupå terminarea facultåÆii, solista grupul s-a destråmat, Bill Andrews çi Terry Butler
s-a decis pentru o carierå solo çi a semnat cu refåcând Massacre. Atunci Schuldiner a reînfiinÆat
Arista Records în 1987, la care a debutat cu Death, cu Paul Masvidal (guitar, ex-Cybic), Steve
single-ul Tell It To My Heart, care a ajuns în Top DiGiorgio (bass, ex-Sadus) çi Sean Reinert (drums,
10, la fel ca çi urmåtoarele, Prove Your Love, I’ll ex- Sadus). În aceastå formulå au realizat HUMAN,
Always Love You çi Don’t Rush Me, iar albumul pe din 1991. În anul urmåtor au fost cooptaÆi Gene
care au apårut, TELL IT TO MY HEART, produs Hoglan (ex-Dark Angel; drums) çi Skott Karino
de Ric Wake, a intrat în Top 20 din SUA. A urmat (guitar). INDIVIDUAL THOUGHT PATTERNS a
un turneu american çi unul european. Cel de-al fost înregistrat cu Andy Larocque (guitar; ex-King
doilea album, CAN’T FIGHT FATE (1989), a intrat Diamond), DiGiorgio (bass) çi Hoglan (drums).
în Top 30 în SUA çi a generat încå patru hit Albumul cuprinde piese ca Overactive Imagination
single-uri: With Every Beat Of My Heart, Love Will çi Trapped In A Corner, care sunt atacuri la adresa
Lead You Back, I’ll Be Your Shelter çi Heart Of industriei muzicale, çi a fost produs de Scott Burns.
Stone. În 1993 a lansat SOUL DANCING, care Sound of Perseverence (1998), Symbolic (1995),
cuprinde un remake al piesei lui Barry White, Individual Thought Patterns (1993), Human
Can’t Get Enough Of Your Love. În 1994, Taylor çi (1991), Spiritual Healing (1990), Leprosy (1988),
compozitorul Jim Steinman au înregistrat piesa Scream Bloody Gore (1987)
titlu a soundtrackului The Shadow, cu Alec Deep Purple
Baldwin în rolul principal.
ORIGINAL SIN, un album greatest hits, a apårut Grup rock britanic, înfiinÆat în 1968 de Jon
în 1995 çi include douå remixuri ale hiturilor Tell Lord (n. 9 iunie 1941, în Leicester, Anglia; key-
It To My Heart çi Say A Prayer. În ultimii ani, pe boards), Chris Curtis (n. 26 august 1942, în
lângå concerte çi înregistråri, Tylor Dayne s-a Liverpool, Anglia; vocals) çi Nick Simper (bass). A
lansat çi ca actriÆå, debutând în filmul Love Affair. venit apoi Ritchie Blackmore (n. 14 aprilie 1945,
A jucat în piesa Archie And Mehitabel, la Town în Weston, Anglia; guitar), înså a plecat Curtis.
Hall din New York, într-un musical pe Broadway, În final, Rod Evans (vocals) çi Ian Paice (drums)
în filmele Stag, Fools Paradise çi altele. În 1998 a au completat formula. Au debutat cu SHADES
înregistrat albumul NAKED WITHOUT YOU, pre- OF DEEP PURPLE, care include variante ale unor
cedat de single-ul Whatever You Want. piese ca Hey Joe çi Hush, pieså care a devenit mai
Naked Without You (1998), Greatest Hits (1997), târziu hit Top 5. Au urmat o serie de turnee çi
Soul Dancing (1993), Can’t Fight Fate (1989), Tell albumul THE BOOK OF TALIESYN, care conÆine
It To My Heart (1988) numeroase piese cover dupå compoziÆii cum ar fi
Kentucky Woman (Neil Diamond) çi River Deep
Death Mountain High (Ike And Tina Turner), plus al-
Proiect ce-i aparÆine lui Chuck Schuldiner bumul DEEP PURPLE. În 1969, Evans çi Simper
(vocals, guitar), naçul miçcårii ‘death metal’, Death au fost înlocuiÆi de Ian Gillan (n. 19 august 1945,
este o trupå înfiinÆatå în Florida, SUA, în 1983. în Hounslow, Middlesex, Anglia; vocals) çi Roger
Primele casete demo au fost realizate cu ajutorul a Glover (n. 30 noiembrie 1945, în Brecon, æara
diverçi muzicieni, printre care Rick Rozz (guitar) çi Galilor; bass). Cariera Deep Purple a continuat cu
Kam Lee (drums), sub numele de Mantas. Apoi albumul CONCERTO FOR GROUP AND
Schuldiner a mutat trupa în San Francisco çi a ORCHESTRA, compus în principal de Lord çi
semnat cu Combat Records pentru distribuÆia în înregistrat cu London Philharmonic Orchestra,
America çi cu Under One Flag pentru Europa. urmat de DEEP PURPLE IN ROCK, care i-a con-
Death a debutat în 1987 cu SCREAM BLOODY sacrat, conÆinând Speed King çi Child In Time, çi
GORE, în formula Schuldiner (vocals/ guitar/ de single-uri ca Black Night çi Strange Kind Of
bass) çi Chris Reifert (drums). A urmat LEPROSY, Woman. Albumele urmåtoare, FIREBALL çi
cu Terry Butler (bass), Bill Andrews (drums) çi MACHINE HEAD, au condus în topuri. Smoke On
Rick Rozz (guitar), acesta din urmå påråsind The Water a fost prima realizare la propria lor
trupa dupå SPIRITUAL HEALING, çi fiind în- caså de discuri.
locuit de James Murphy. Death a participat la MADE IN JAPAN s-a vândut în milioane de
concerte în Europa, în deschidere la Kreator, dar exemplare, înså WHO DO WE THINK WE ARE? a
Deep Purple 88

marcat destråmarea formulei de aur. Au plecat Battle Rages On (1993), Live And Rare (1992),
Gillan çi Glover, fiind înlocuiÆi de Dave Coverdale Knocking At Your Back Door: The Best Of Deep
(n. 22 septembrie 1949, în Saltburn, Lancashire, Purple In The 80’s (1992), Slaves And Masters
Anglia; vocals) çi Glenn Hughes (ex-Trapeze, (1990), Nobody’s Perfect (1988), The House Of
bass). Albumele BURN çi STORMBRINGER au in- Blue Light (1987), Perfect Strangers (1984), Deepest
trat în Top 10, dar dupå realizarea lor, Blackmore Purple (1980), When We Rock We Rock & When
a påråsit grupul pentru a înfiinÆa Rainbow. În We Roll We Roll (1978), Come Taste The Band
1975, Deep Purple a intrat în Cartea Recordurilor, (1975), Burn (1974), Made In Europe (1974),
fiind consideratå cea mai zgomotoaså trupå din Stormbringer (1974), Who Do We Think We Are?
lume. (1973), Machine Head (1972), Made In Japan
Tommy Bolin (ex-James Gang; guitar) a apårut (1972), Fireball (1971), In Rock (1970), Deep
pe albumul Deep Purple, COME TASTE THE Purple (1969), The Book Of Taliesyn (1968), Shades
BAND, dar stilul såu s-a dovedit incompatibil cu Of Deep Purple (1968)
cel al trupei care, în 1976, a întreprins un turneu
de adio în Marea Britanie. Coverdale a înfiinÆat Def Leppard
apoi Whitesnake, iar Paice çi Lord au format Trupå hard-rock înfiinÆatå în Sheffield, Anglia,
Paice Ashton & Lord. Din påcate, din cauza unei de Pete Willis (n. 16 februarie 1960, în Sheffield,
supradoze de heroinå, Tommy Bolin a murit, în Anglia; guitar), Rick Savage (n. 2 decembrie
Miami, în anul 1976. 1960, în Sheffield, Anglia; bass) çi Tony Kenning
În 1984, Gillan, Lord, Blackmore, Glover çi (drums), la început sub numele de Atomic Mass,
Paice au înregistrat împreunå un nou LP Deep pe care l-au schimbat în Def Leppard o datå cu
Purple, PERFECT STRANGERS, dupå care au venirea lui Joe Elliott (n. 1 august 1959, în
urmat THE INTERVIEW ALBUM, care cuprinde Sheffield, Anglia; vocals). Prima lor compoziÆie a
interviuri cu toÆi membrii grupului çi pårÆi din fost piesa Misty Dreamer. În ianuarie 1978 chita-
piesele Knocking At Your Back Door, Under The ristul Steve Clark (n. 23 aprilie 1960, în Sheffield,
Gun, Perfect Strangers çi Nobody’s Home, de pe Anglia, d. 8 ianuarie 1991, în Londra, Anglia) a
PERFECT STRANGERS. completat formula, iar în vara aceluiaçi an au
HOUSE OF BLUE LIGHTS a fost lansat în 1987, susÆinut primul concert, la çcoala Westfield, urmat
iar primul extras pe single de pe acest album a de multe altele, dupå care Frank Noon l-a în-
fost Call of the Wild/Strangeways, apårut un an locuit pe Tony Kenning la tobe. În 1979 au de-
mai târziu. Dupå dublul album live NOBODY’S butat cu EP-ul înregistrat la casa lor de discuri,
PERFECT (care conÆine versiuni ale pieselor mai Bludgeon Riffola, çi finanÆat de tatål lui Joe.
vechi), Gillan a plecat din nou, din cauza neîn- Cuprinde piesele Ride Into The Sun, Getcha Rocks
Æelegerilor mai vechi cu Blackmore, care dorea så Off çi The Overture. Dupå realizarea lui, Noon s-a
domine Deep Purple. A fost înlocuit cu Joe Lynn reîntors la Next Band, iar Rick Allen (n. 1 noiem-
Turner, care apare pe albumul din 1990, SLAVES brie 1963, în Sheffield, Anglia; drums) a devenit
AND MASTERS. Gillan s-a reîntors în 1992. Au membru al grupului. În 1979, Phonogram Records
urmat THE BATTLE RAGES ON (1993), de pe le-a editat EP-ul în 50.000 de exemplare, iar
care s-a remarcat Anya, çi albumul live COME Peter Martin a devenit primul lor manager. Grupul
HELL OR HIGH WATER. Ritchie Blackmore a a cântat în deschidere la Sammy Hagar çi AC/DC,
påråsit grupul în timpul unui turneu, fiind în- dupå care au debutat la Vertigo Records, cu ON
locuit de Joe Satriani, care nu a apårut înså pe THROUGH THE NIGHT, din 1980, album pre-
nici un LP. Tot atunci a plecat çi Gillan, care s-a
cedat de single-urile Wasted çi Hello America. Dupå
întors din nou în 1995 çi a contribuit la înre-
ce Peter Mensch çi Cliff Burnstein au devenit
gistrarea albumelor PURPENDICULAR (1996),
managerii lor au urmat turnee în Marea Britanie
cu Roger Glover (bass), Jon Lord (keyboards),
çi în SUA. Între timp, albumul lor a ajuns pe locul
Steve Morse (guitar) çi Ian Paice (drums) çi
15 în topurile britanice çi pe poziÆia 51 în SUA. În
ABANDON (1998), realizat în aceeaçi compo-
1981 au realizat cel de-al doilea album, HIGH
nenÆå çi produs de Deep Purple çi Roger Glover.
N’DRY, produs de „Mutt“ Lange, çi au cântat în
Shades (1968-1998)(1999), Abandon (1998),
deschiderea concertelor turneului american al
Live At The California Jam (1996), Purpendicular
lui Ozzy Osbourne. Ca çi precedentul, acest LP a in-
(1996), Live In Concert (1995), Come Hell Or
trat în topurile de pe ambele pårÆi ale Atlanticului.
High Water (1994), Live In Japan (1994), The
Albumul PYROMANIA, apårut în 1983, a fost
89 Del Amitri

realizat cu Phil Collen (n. 8 decembrie 1957, în Clef pentru excelenÆå în industria muzicalå brita-
Hackney, Londra, Anglia), în locul lui Pete Willis nicå, în cadrul unei ceremonii oficiate în sprijinul
(care a fost înlocuit din cauza problemelor sale Nordoff-Robbins Music Therapy Centre, la hotelul
cu alcoolul) çi a fost albumul lor cu cel mai mare Inter-Continental din Londra. Pe 9 septembrie,
succes. Primul single de pe acest album a fost trupa a cântat Let’s Get Rocked, la MTV Music
Photograph, care a intrat atât în topurile din Video Awards, iar pe 1 septembrie în anul ur-
Marea Britanie, cât çi în cele din SUA, unde trupa måtor, primarul oraçului Fargo, North Dakota a
a susÆinut din nou concerte, în cadrul unui turneu declarat acea zi "Def Leppard Day" çi staÆiile de
mondial. Un an mai târziu, la 31 noiembrie, Rick radio au difuzat 24 de ore numai piese ale gru-
Allen çi-a pierdut braÆul stâng într-un accident pului. Membrii trupei çi-au låsat amprentele pe
de maçinå. Membrii trupei l-au ajutat så con- Fargo Walk Of Fame. În octombrie 1993 a apårut
struiascå un set de tobe special, pentru a putea albumul RETRO ACTIVE, care conÆine B-sides çi
cânta cu o singurå mânå, ajutat de pedale speciale raritåÆi, cuprinzând çi piese compuse în urmå cu
pentru picioare. Def Leppard a înregistrat apoi aproape 10 ani. LP-ul a fost un nou hit trans-
HYSTERIA, album apårut în 1987 çi care s-a atlantic. La data de 5 octombrie 1995, Def Leppard
a fost onoratå de oraçul Sheffield cu “Def Leppard
vândut în 15 milioane de exemplare în lumea
Day”. O nouå pieså înregistratå pentru albumul
întreagå, ocupând primul loc atât în topurile
lor GREATEST HITS, When Love & Hate Collide, a
britanice cât çi în cele americane. Acesta a generat
fost hit number 2 în Marea Britanie. O lunå mai
hit single-uri ca Animal, Woman, Hysteria,
târziu a apårut VAULT: GREATEST HITS 1980 –
Armageddon It, Pour Some Sugar On Me çi Love
1995, care a debutat pe poziÆia a treia în topurile
Bites. Pentru a-çi promova albumul, grupul a
din Marea Britanie. În februarie 1996 au început
plecat într-un turneu mondial încheiat în Tacoma, înregistrårile la un nou album. În mai, piesa care a
Washington. Între timp, tragedia s-a abåtut din dat titlul albumului SLANG a intrat în topurile
nou asupra trupei, prin moartea tehnicianului britanice. LP-ul a apårut câteva zile mai târziu çi a
lor de turneu, Steve Cayter, survenitå înaintea debutat pe locul 14 în topurile americane. A
unui concert din Wisconsin. generat hiturile Work It Out çi All I Want Is
La data de 6 septembrie 1989, grupul a cântat Everything. Trupa a plecat apoi într-un turneu
Tear It Down la MTV Music Video Awards, cere- mondial. Reîntorçi acaså, au început lucrul la
monie ce a avut loc la Universal Amphitheatre albumul EUPHORIA, lansat în prima jumåtate a
din California. Acesta avea så fie ultimul concert anului 1999.
al lui Steve Clark. În decembrie, el a fost internat Euphoria (1999), Slang (1996), Vault (1995),
la un spital de psihiatrie din Minnesota, dupå ce Retro Active (1993), Adrenalize (1992), Hysteria
a fost gåsit în comå alcoolicå. Între timp, grupul (1987), Pyromania (1983), High ‘N’ Dry (1981),
a început så lucreze la un nou album. În sep- On Through The Night (1980)
tembrie 1990, Clark a fost concediat pentru o
perioadå de çase luni din cauza problemelor sale Del Amitri
cu alcoolul, iar pe 8 ianuarie 1991 a fost gåsit
Grup pop-rock scoÆian, înfiinÆat în 1982 de
mort în apartamentul prietenei sale din Londra.
Justin Currie (n. 11 decembrie 1964; vocals,
Diagnosticul a fost insuficienÆå respiratorie.
piano, bass) çi Iain Harvie (n. 19 mai 1962;
În februarie 1992, Vivian Campbell (n. 25 au-
guitar), care i-au cooptat pe Bryan Tolland (guitar)
gust 1962, în Belfast, Irlanda de Nord, ex-Dio,
çi Paul Tyagi (drums). În 1983 au realizat sin-
Trinity, Whitesnake çi Shadow King) l-a înlocuit
gle-ul Sense Sickness, iar în anul urmåtor au fåcut
pe Clark, iar în luna aprilie a aceluiaçi an a apårut
o serie de înregistråri pentru DJ-ul de la Radio 1
ADRENALIZE, care a avut succes pe ambele pårÆi
BBC, John Peel, çi au susÆinut concerte cu trupe
ale Atlanticului, intrând pe prima poziÆie în cla-
ca The Fall çi Smiths. Au semnat cu Chrysalis
samente. Au urmat o serie de concerte, printre
Records, la care au debutat în 1985 cu un LP
care çi cel în memoria lui Freddie Mercury, de pe
purtând numele trupei. S-au despårÆit de aceastå
Wembley Stadium, în care Vivian a fost pentru
caså de discuri destul de repede, dupå un turneu
prima oarå prezentat ca membru permanent al
american, semnând cu A&M din Anglia, în 1987.
grupului. Primele douå single-uri de pe
Tolland a fost apoi înlocuit de chitaristul David
ADRENALIZE au fost Let’s Get Rocked çi Make
Cummings, iar Tyagi de Bryan McDermot (drums).
Love Like A Man. Pe 26 iunie 1992, Elton John a
Tot atunci în grup a fost cooptat çi Andy Alston
înmânat trupei Def Leppard premiul The Silver
Del Amitri 90

(keyboards). Au intrat în topurile din Marea Dreaming of Me, a fost un hit minor în Marea
Britanie cu Kiss This Thing Goodbye çi Nothing Britanie. A fost urmat înså de New Life, care a
Ever Happens, de pe albumul WAKING HOURS, urcat pânå pe poziÆia a 11-a. Cu Just Can’t Get
din 1989. LP-ul lor din 1992, CHANGE EVERY- Enough au dat lovitura, intrând în britanicul Top
THING, a produs un alt hit, care a intrat în 10, pe primul loc. Albumul de debut, SPEAK &
topurile americane: Always The Last To Know. În SPELL, a apårut în 1981. Trupa a semnat apoi cu
1994, McDermott a påråsit Del Amitri, fiind înlocu- Sire Records din SUA, unde au cântat în nume-
it de Ashley Soan. Doi ani mai târziu au realizat roase cluburi, iar single-ul Just Can’t Get Enough
TWISTED, urmat de SOME OTHER SUCKER’S a devenit hit dance çi a fost difuzat la toate
PARADE, al cårui prim extras pe single a fost Not radiourile alternative americane. Dupå un turneu
Where It’s At. În 1998 au apårut albumele HATFUL: prin Europa, Vince Clark a påråsit Depeche Mode
THE BEST OF DEL AMITRI çi THE B SIDES pentru a înfiinÆa Yazoo. A venit înså Alan Wilder,
LOUSY WITH LOVE. iar trupa a realizat cel de-al patrulea single, The
Hatful: The Best of Del Amitri (1998), The B Sides Meaning of Love.
Lousy With Love (1998), Some Others Sucker’s Cel de-al doilea album, A BROKEN FRAME, a
Parade (1997), Twisted (1995), Change Everything apårut în 1982. În anul urmåtor au înregistrat
(1992), Waking Hours (1989), Del Amitri (1985) CONSTRUCTION TIME AGAIN. PEOPLE ARE
PEOPLE din 1984 a fost primul succes nord-
The Dentists american al grupului, urmat de SOME GREAT
Grup înfiinÆat la sfârçitul anului 1983 în REWARD, CATCHING UP WITH DEPECHE MODE
Chatham, Kent, Anglia, în componenÆa Michael çi BLACK CELEBRATION, acesta din urmå fiind
Murphy (n. 8 octombrie 1963, în Bexley, Kent, influenÆat de fricÆiunile din interiorul grupului,
Anglia; guitar/vocals), Robert Collins (n. 12 care erau så ducå la destråmarea lui. Dupå turneul
iunie 1965, în Gillingham, Kent, Anglia; lead de promovare a acestui album în SUA, Depeche
guitar), Mark Matthew (n. 15 mai 1965, în Mode au înregistrat MUSIC FOR THE MASSES în
Farnborough, Hampshire, Anglia; bass) çi Ian 1987, de pe care Starglow, primul single, are nu
Smith (drums), înlocuit doi ani mai târziu de mai puÆin de 17 re-mixuri diferite. Piesa titlu s-a
Alun Gwynne Jones (n. 3 februarie 1966, în luptat mult så ajungå în Top 10 în Marea Britanie,
Chatham, Kent, Anglia), iar în 1991 de Robert iar Little 15, realizatå numai în Germania, a
Grigg (n. 28 iulie 1968, în Canterbury, Kent, ajuns abia pe poziÆia 60!
Anglia). Au debutat cântând prin cluburile lon- Deçi albumul nu s-a vândut prea bine, Depeche
doneze, iar în 1986 au realizat EP-ul DOWN AND Mode s-a bucurat de un mare succes în concerte.
OUT IN PARIS AND CHATHAM, urmat de În 1988 au realizat un album live çi o casetå
WRITHING ON THE SHAGPILE çi alte EP-uri la video, intitulate 101, dupå care au înregistrat
diverse case de discuri. În 1990, HEADS AND LP-ul VIOLATOR. Personal Jesus, primul extras
HOW TO READ THEM s-a bucurat de o criticå pe single, a devenit single-ul cel mai bine vândut
favorabilå. Între 1991-92 The Dentists au con- din istoria muzicalå americanå çi a fost primul
tinuat cu turnee în SUA çi Marea Britanie, urmate lor single de aur. A urmat Enjoy the Silence, un
de albumul DRESSED çi alte albume editate de mare hit, care a devenit emblema grupului. Dupå
case de discuri independente. un turneu american, membrii trupei au decis så
Naked (1996), Deep Six (1995), Behind The se despartå. Dave s-a întors în Los Angeles, iar
Door, I Keep The Universe (1994), Dressed (1992), ceilalÆi s-au concentrat asupra vieÆii de familie.
Heads & How To Read Them (1990), Beer Bottle În 1992 înså, Martin i-a trimis lui Dave o
And Bannister Symphonies (1988), Some People casetå cu piese absolut noi ca stil, acesta din
Are On The Pitch They Think... (1985) urmå fiind deosebit de încântat. Urmarea a fost
cå, în 1993, dupå trei ani de pauzå, Depeche
Depeche Mode Mode a înregistrat SONGS OF FAITH AND
Grup înfiinÆat în 1980 în Basildon, Essex, Anglia, DEVOTION, album la care au folosit live drums çi
de Andy Fletcher (guitars, vocals), Martin Gore muzicieni din afara grupului. Primul single, I Feel
çi Vince Clarke (keyboards). Dupå cooptarea lui You, a ajuns direct number 1 în Billboard Top
David Gahan, trupa a abandonat chitårile în fa- 100 çi în topurile britanice. Au urmat turnee cu
voarea sintetizatoarelor. Primul lor contract l-au såli pline în Africa de Sud, Hong Kong, SUA,
semnat cu Mute Records, iar primul single, Australia, Europa çi America de Sud.
91 Neil Diamond

În 1995, Alan Wilder a påråsit Depeche Mode. Satisfaction. S-au lansat înså cu adevårat cu
Fletch, Martin çi Dave çi-au continuat munca, FREEDOM OF CHOICE, care conÆine hiturile Girl
înregistrând în 1997, la Londra, albumul ULTRA, You Want çi Whip It.
cu producåtorul Tim Simenon. Au urmat alte albume, înså nerelevante, dupå
Ultra (1997), Interview Picture Disc (1993), care compozitorii Gerald Casale çi Mark
Songs Of Faith And Devotion (1993), Songs Of Mothersbaugh s-au ocupat mai mult de sound-
Faith And Devotion – Live (1993), The Singles Box trackuri. Alan Myers a påråsit grupul în 1986 çi a
– Vol. 1,2,3 (1991), Violator (1990), 101 (1989), fost înlocuit de David Kendrick (ex-Sparks çi
Music For The Masses (1987), Black Celebration Gleaming Spires; drums). Devo au cântat tema
(1986), Catching Up With Depeche Mode (1985), filmului Doctor Detroit, cu Dan Aykroyd, çi au
People Are People (1984), Some Great Reward colaborat la seriale TV ca "Pee-Wee’s Playhouse"
(1984), Construction Time Again (1983), A Broken çi "Davis Rules." Mothersbaugh a mai înregistrat
Frame (1982), Speak & Spell (1981) çi o serie de LP-uri solo, a colaborat cu Sheena
Easton çi Debbie Harry çi a deschis o caså de
Derek & The Dominos producÆie numitå Mutato Muzika.
Trupå înfiinÆatå de Eric Clapton (n. 30 martie Urmåtorul album Devo, TOTAL DEVOs, cu
1945, Ripley, Surrey, Anglia), în anul 1970, dupå Myers înlocuit de David Kendrick (ex-Gleaming
despårÆirea sa de Blind Faith çi Delaney And Spires, Sparks) n-a reuçit så mai genereze nici un
Bonnie And Friends. Din grup au mai fåcut parte hit. Grupuri ca Nirvana, Soundgarden, Robert
Carl Radle (bass), Bobby Whitlock (keyboards, Palmer çi Superchunk au preluat înså mai târziu
vocals) çi Jim Gordon (drums). Alåturi de Duane piesele lor. În 1996 Devo a susÆinut 6 concerte
Allman, la chitarå, grupul a înregistrat dublul din turneul Lollapaloza, iar în anul urmåtor a
album LAYLA AND OTHER ASSORTED LOVE realizat un CD-Rom çi a apårut din nou în acelaçi
SONGS, urmat de turnee în Marea Britanie çi turneu.
SUA. În afarå de clasica Layla, albumul mai cu- Oh, No! It’s Devo/Freedom of Choice (1998),
prinde çi variante cover ale unor piese ca Little Adventures Of The Smart Patrol (1996), Now It
Wing, a lui Jimy Hendrix çi Key To The Highway. Can Be Told (1994), Live: The Mongoloid Years
A mai urmat un album live, înregistrat în timpul (1992), Hardcore, Vol. 2 (1974-77) (1991), The
turneelor din SUA, dupå care grupul s-a desfiinÆat. Rest: Greatest Misses (1990), Greatest Hits (1990),
In Concert (1973), Layla And Other Assorted Hardcore, Vol. 1 (1990), Smooth Noodle Maps
Love Songs (1970) (1990), Now It Can Be Told (1988), Total Devo
(1988), Ez Listening Disc (1987), Oh, No! It’s
Devo Devo (1982), New Traditionalists (1981), Freedom
Grup american new wave, înfiinÆat în 1972, în Of Choice (1980), Duty Now For The Future (1979),
Akron, Ohio, SUA, în componenÆa: Gerald Casale Q: Are We Not Men? A: We Are Devo (1978)
(bass, vocals), Alan Myers (drums), Mark Neil Diamond
Mothersbaugh (keyboards, guitar), Bob Mothers-
baugh (guitar, vocals) çi Bob Casale (guitar). Nåscut la 24 ianuarie 1941, în Brooklyn, New
Numele grupului provine de la conceptul de York, SUA, Neil Diamond a fost coleg de liceu cu
„de-evolution“ (involuÆie), bazat pe faptul cå Neil Sedaka çi Bobby Feldman de la The
umanitatea çi, mai ales societatea americanå, Strangeloves çi a început så compunå muzicå
involueazå (concept apårut în cartea The Beginning încå din adolescenÆå. Primele sale înregistråri au
Was the End: Knowledge Can Be Eaten). avut loc în 1960 la casa de discuri localå, Duel,
Dupå ce au atras atenÆia unor muzicieni ca împreunå cu Jack Packer, cântând sub numele
David Bowie çi Iggy Pop, prin soundtrackul fil- de Neil And Jack. Dupå absolvirea colegiului,
mului de scurt metraj The Truth About De- Diamond s-a dedicat cu totul muncii de compo-
Evolution, care a câçtigat un premiu la festivalul zitor, piesa Sunday And Me, produså de Leiber çi
de film Ann Arbour, çi au înregistrat câteva sin- Stoller pentru Jay And The Americans, aducându-i
gle-uri la propria lor caså de discuri, Devo au primul succes din cariera de compozitor, în 1965.
debutat în 1978 la Warner Brothers, cu albumul În anul urmåtor, Diamond a semnat cu Bang
Q: ARE WE NOT MEN? A: WE ARE DEVO!, Records, la care a înregistrat Solitary Man, pieså
produs de Brian Eno, care cuprinde o excelentå urmatå de Cherry Cherry, care a intrat în Top 10
versiune a piesei Rolling Stones (I Can’t Get No) în SUA. În 1967, The Monkees a vândut milioane
Neil Diamond 92

de exemplare cu piesa lui Diamond, I’m A Believer. Future (1986), Primitive (1984), The Early Years
În acelaçi an Thank The Lord For The Night a (1983), 12 Greatest Hits, Vol. 2 (1982), Heartlight
devenit hit pentru însuçi compozitorul ei. A urmat (1982), On The Way To The Sky (1981), September
Kentucky Woman çi semnarea unui nou contract Morn (1980), You Don’t Bring Me Flowers (1978),
cu MCA Records. Dupå un album nereuçit, I’m Glad You’re Here With Me Tonight (1977),
VELVET GLOVES AND SPIT, a realizat hituri ca: Love At The Greek (1977), And The Singer Sings
Sweet Caroline (1968), Holly Holy, Cracklin Rosie His Song (1976), Beautiful Noise (1976), 12 Greatest
(1970) çi Song Sung Blue (1972). Diamond a Hits (1974), Serenade (1974), Rainbow (1973), Hot
continuat cu albumul TAP ROOT MANUSCRIPT, August Night (1972), Love Songs (1972), Moods
evidenÆiindu-se balada I Am…I Said, care a intrat (1972), Stones (1971), Gold (1970), Tap Root
în Top 10 atât în SUA cât çi în Marea Britanie. A Manuscript (1970), Sweet Caroline (1969),
apårut çi în diverse concerte imortalizate pe HOT Touching You, Touching Me (1969), Velvet Gloves &
AUGUST NIGHT, dupå care, timp de trei ani, s-a Spit (1968)
retras din activitatea publicå, pentru a compune. Bruce Dickinson
Tot atunci a început så se implice çi în film,
câçtigând chiar un premiu Grammy pentru sound- Nåscut Paul Bruce Dickinson, la 7 august 1958,
trackul filmului Jonathan Livingston Seagull. A în Worksop, Nottinghamshire, Anglia, Bruce a
realizat apoi best seller-ul BEAUTIFUL NOISE, cântat la începutul carierei sale într-o serie de
produs de Robbie Robertson de la The Band. A grupuri, printre care çi Samson, iar din 1982 cu
mai apårut în The Last Waltz, un film dedicat Iron Maiden. În 1990 a scris un roman comic,
grupului The Band. THE ADVENTURES OF LORD IFFY BOATRACE,
În 1978 Diamond a cântat în duet cu Barbra çi a realizat primul såu album solo: TATTOOED
Streisand piesa You Don’t Bring Me Flowers, dupå MILLIONAIRE, a cårui pieså titlu a intrat în Top
care a jucat într-un remake al filmului The Jazz 20 în Marea Britanie, iar versiunea sa dupå piesa
Singer (1980), al cårui soundtrack s-a vândut în grupului Mott The Hoople, All The Young Dudes,
milioane de exemplare. În anii ’80 a compus în în Top 30. Albumul a fost înregistrat cu Janick
colaborare cu Gilbert Becaud, David Foster, Carole Gers, Andy Carr çi Fabio Del Rio, fiind produs de
Bayer Sager çi Burt Bacharach. Au colaborat la Chris Tsangarides.
balada Heartlight (1982), inspiratå de filmul lui În 1994 a påråsit Iron Maiden, dupå ce în 1992
Spielberg, E.T. În anul urmåtor, UB 40 a cântat îçi lansase cea de a doua carte, THE MISSIONARY
una dintre compoziÆiile mai vechi ale lui Diamond, POSITION. În acelaçi an, cariera sa a continuat çi
Red Red Wine, care a intrat pe prima poziÆie în cu un nou LP, BALLS TO PICASSO, înregistrat cu
topurile britanice. A urmat albumul HEADED Roy Z. (guitar), Eddie Casillas (bass), Dave
FOR THE FUTURE, iar apoi The Best Years Of Our Ingraham (drums), Doug Van Booven çi produs
Lives, albumul din 1991, LOVESCAPE, produs de de Shay Baby.
Don Was çi Peter Asher. În 1993 Diamond a A urmat ALIVE IN STUDIO A din 1995, iar
realizat unul dintre cele mai bune albume ale apoi SKUNKWORKS, un dublu album la care a
sale, UP ON THE ROOF: SONGS FROM BRILL colaborat çi chitaristul Adrian Smith (Iron
BUILDING, un album de variante cover ale unor Maiden), care mai apare çi pe urmåtoarele douå
piese clasice ca: You’ve Lost That Lovin’ Feelin’, Do albume, ACCIDENT OF BIRTH çi CHEMICAL
Wah Diddy, Spanish Harlem, A groovy Kind Of Love, WEDDING.
Sweets For My Sweet çi altele. În 1994 Neil a Chemical Wedding (1998), Accident Of Birth
revenit, dupå o perioadå de cinci ani de tåcere, (1997), Skunkworks (1996), Alive In Studio A
cu o nouå colecÆie de piese proprii, TENNESSEE (1995), Balls To Picasso (1994), Tattooed
MOON. Millionaire (1990)
As Time Goes By (1998), Tennessee Moon (1996), Bo Diddley
The Christmas Album Vol. 2 (1994), Live In America
(1994), Up On The Roof: Songs From Brill Building Nåscut Elias Bates, la 30 decembrie 1928, în
(1993), The Christmas Album (1992), Glory Road: McComb, Mississippi, SUA, Diddley çi-a început
1968 To 1972 (1992), Greatest Hits 1966-1992 cariera ca boxer, tot atunci primind çi aceastå
(1992), Lovescape (1991), Best Years Of Our Lives poreclå, dupå care a cântat prin diverse cluburi
(1988), Hot August Night 2 (1987), Rainbow/ blues din Chicago. În 1954 chitaristul çi solistul
Velvet Gloves And Spit (1986), Headed To The Bo Diddley a fåcut echipå cu Billy Boy Arnold çi a
93 Dinosaur Jr

înregistrat single-uri demo ca: I’m A Man çi Bo care înså l-a påråsit pentru a cânta cu grupul lui
Diddley, în studioul Chess, cu muzicieni ca Otis Barry Miles. S-a reîntors înså la colegiu trei ani
Spann (piano), Lester Davenport (harmonica), mai târziu pentru a învåÆa despre aranjamente
Frank Kirkland (drums) çi Jerome Green (ma- orchestrale. A fost apoi invitat de Chick Corea så
racas). Piesa Bo Diddley a devenit hit R&B în cânte în Return To Forever, în care l-a înlocuit pe
1955. A continuat cu hiturile: Diddley Daddy, Bill Conners. În 1976 Di Meola a început så
Bo’s A Lumberjack, Say Man (singurul såu hit Top înregistreze albume proprii jaz-rock la casa de
20) çi Pretty Thing and Hey Good Lookin’, din discuri Columbia. În 1982 çi 1983 a realizat douå
1963. Diddley a apårut pe albume ale lui Chuck LP-uri, influenÆate de stilul flamenco, cu John
Berry çi Muddy Waters. LP-ul WHERE IT ALL McLaughlin çi Paco de Lucia. The Al Di Meola
BEGINS, produs de Johnny Otis, a fost consi- Project a luat fiinÆå în 1985, cu Phil Markowitz
derat drept cel mai interesant album al såu din (synthesizer) çi Airto Moreiro (percussion). Grupul
anii ’60. Dupå 1963 n-a mai realizat nici o pieså a fåcut o serie de turnee çi a înregistrat albume
care så se poatå compara cu cele dinainte. care l-au clasat definitiv în istoria jazului. În
În 1979, Diddley a fåcut turnee cu grupul 1998 a apårut un nou album, THE INFINITE
Clash, iar în 1984 a apårut într-un rol secundar DESIRE, cu Al Di Meola (guitars, cymbals, per-
din filmul Trading Places. Apoi a susÆinut con- cussion, keyboards), Gumbi Ortiz (percussion),
certe alåturi de Ron Wood, iar în 1989 a fåcut… Tom Kennedy (bass), Steve Vai (guitar), Erine
o reclamå TV. Adams (drums), Mario Parimasino (piano, key-
Opera sa a fost cântatå de grupurile Rolling boards), Rachel Z (piano, keyboards), Herbie
Stones, Animals, Manfred Mann, Kinks, The Doors, Hancock (piano), John Patitucci (bass) çi Peter
Tom Rush, de Bob Seger, Craig McLachlan, Juicy Erskine (drums).
Lucy Yardbirds, Downliner’s Sect çi alÆii. The Infinite Desire (1998), Greatest Hits (1996),
His Best (1997), Promises (1994), This Should Plays Piazzolla (1996), The Essence Of Al Di Meola
Not Be (1992), Rare And Well Done (1991), The (1994), Orange And Blue (1994), World SinfoniaII-
Chess Box (1990), Breakin’ Through The B.S. Heart of the Immigrants (1993), The Best Of Al Di
(1989), Live At The Ritz (1989), Give Me A Break Meola (1992), Kiss My Axe (1991), World Sinfonia
(1988), In The Spotlight (1987), Bo Diddley/Go (1990), Tirami Su (1987), Cielo E Terra (1985),
Bo Diddley (1986), The Mighty Bo Diddley (1985), Soaring Through A Dream (1985), Scenario
Ain’t Good To Be Free (1984), Chess Masters, (1983), Electric Rendezvous (1982), Tour De Force
th
Vol.1, 2 (1982), The 20 Anniversary Of Rock (1982), Splendido Hotel (1980), Casino (1978),
N’Roll (1976), The Black Gladiator (1975), Big Elegant Gypsy (1977), Land Of The Midnight Sun
Bad Bo (1974), The London Bo Diddley Sessions (1976)
(1973), Golden Decade (1973), Where It All Began
(1972), Another Dimension (1971), Super Blues Dinosaur Jr.
(1968), Road Runner (1967), Boss Man (1967), Grup rock înfiinÆat în Massachusetts, SUA, sub
The Originator (1966), 500% More Man (1965), denumirea de Dinosaur. Membrii såi erau J.
I’m A Man (1965), Let Me Pass (1965), 16 All Mascis (vocals, guitar), Lou Barlow (bass), Charlie
Time Greatest Hits (1964), Diddling (1964), Bo (vocals) çi Murphy (ex-All White Jury; drums).
Diddley Is A Gunslinger (1963), Bo Diddley’s Beach Dupå plecarea lui Charlie, grupul a cântat ca trio.
Party (1963), Bo Diddley & Company (1962), Bo Dinosaur Jr. a debutat în 1985 cu albumul
Diddley Is A Lover (1961), Have Guitar Will Travel DINOSAUR, la casa de discuri independentå
(1960), In The Spotlight (1960), Go Bo Diddley Homestead. Cea de-a doua realizare a fost YOU’RE
(1958), Bo Diddley (1958) LIVING ALL OVER ME, care îl are ca invitat pe
Al Di Meola Lee Renaldo, de la Sonic Youth (backing vocals).
Între timp, numele trupei se schimbase din cauza
Nåscut la 22 iulie 1954, în Jersey City, New unui grup, The Dinosaurs, înfiinÆat în anii ’60.
Jersey, SUA, Di Meola a început så cânte încå din În 1988 au înregistrat BUG, dupå care Barlow
copilårie, mai întâi la tobe. Ideea de a studia a plecat, fiind înlocuit temporar cu Donna (ex-
chitara i-a venit ascultând Beatles, la numai nouå Screaming Trees). În aceastå formulå au înregis-
ani. La 15 ani a cântat pentru prima datå într-un trat EP-ul JUST LIKE HEAVEN, din 1989, inspirat
grup, dupå care a devenit interesat de jaz çi s-a de grupul The Cure, dupå care au semnat cu
înscris la colegiul de muzicå Berklee, în 1971, pe Warner Brothers. În 1991 a apårut FOSSILS, o
Dinosaur Jr 94

colecÆie de piese care nu mai apåruserå pe alte foarte bine primit de public, ceea ce i-a fåcut så
LP-uri Dinosaur Jr. çi de variante cover ale unor efectueze un turneu mondial. Un an mai târziu
piese ca Show Me The Way (Peter Framton) çi au revenit cu un nou album, THE LAST IN LINE,
Just Like Heaven (The Cure). Formula grupului pe care apare çi Claude Schnell (keyboards). Cel
s-a modificat periodic, incluzându-i printre mem- de-al treilea LP, SACRED HEART, din 1985, a
brii såi pe Don Fleming (ex-Gumball), iar apoi pe fost ultimul cu Vivian, el fiind înlocuit apoi de
Mike Johnson (bass), care a venit în 1993. Al- Craig Goldie (ex-Giuffria; guitar), care apare
bumul WHERE YOU BEEN a intrat în Top 10 în pentru prima datå pe EP-ul live INTERMISSION.
Marea Britanie. Cuprinde piese ca Out There, On A urmat DREAM EVIL, lansat în 1987, dupå care
The Way çi I Ain’t Sayin’. Între timp, Mascis a Dio a fåcut o pauzå, datoratå schimbårilor de
cochetat cu diverse trupe çi a produs albume componenÆå. În 1990 au revenit cu LOCK UP THE
pentru Tad çi Firehouse. A urmat un album live, WOLVES, în formula: Ronnie (vocals), Rowan
JAYLOUMURPH, înså înainte de începerea în- Robertson (guitar), Teddy Cook (bass), Simon
registrårilor pentru WITHOUT A SOUND, apårut Wright (ex-AC/DC; drums) çi Jens Johansson
în 1994, vechiul membru al trupei, Murph, a fost (fost membru al trupei Ynwie J. Malmsteen Rising
Force; keyboards).
concediat.
Din nefericire, albumul nu a fost un succes, iar
Dinosaur Jr. a influenÆat prin muzica sa o serie
când lui Ronnie i s-a oferit posibilitatea de a
de trupe, fåcând legåtura între post punk çi
reforma Black Sabbath, a acceptat. Cu aceçtia
grounge-ul anilor ’90.
din urmå a înregistrat DEHUMANIZER în 1992 çi
Hand It Over (1997), Without A Sound (1994),
a început un turneu. Au început înså neînÆele-
Jayloumurph (1993), Where You Been (1993),
gerile cu Tony Iommi çi Geezer Butler în momentul
Fossils (1991), Green Mind (1991), Whatever’s
în care aceçtia au acceptat så cânte alåturi de
Cool With Me (1991), Bug (1988), Freak Scene
Ozzy Osbourne în douå concerte. Prin urmare,
(1988), You’re Living All Over Me (1987), Dinosaur
Ronnie a påråsit din nou grupul, iar peste puÆin
(1985)
timp a reînfiinÆat Dio, cu Vinnie, Tracy G (de la
Ronnie James Dio World War III, guitar) çi Jeff Pilson (ex-Dokken;
bass). În 1993 au înregistrat STRANGE
Nåscut Ronald Padavona, la 10 iulie 1940, în
HIGHWAYS urmat, trei ani mai târziu, de ANGRY
New Hampshire, SUA, Dio a crescut în New York,
MACHINES, cu care au efectuat un turneu
SUA çi a debutat în anii ’50 cu trupe ca Vegas
mondial. Jeff nu a apårut în acest turneu, fiind
Kings, Ronnie And The Rumblers çi Ronnie And
înlocuit la bass de Larry Dennison, iar la clape s-a
the Redcaps. Între 1961-67 a fost liderul grupului
aflat Scott Warren. În urma acestui turneu a
Ronnie Dio And the Prophets, cântând la voce,
apårut dublul album live DIO’S INFERNO – THE
pian, chitarå bass çi chiar trompetå. În 1967,
LAST IN LIVE, care conÆine piese Rainbow, Black
alåturi de veriçorul lui, David Feinstein, a înfiinÆat
Sabbath, Dio çi chiar Deep Purple. Dupå apariÆia
Electric Elves, care çi-a schimbat apoi numele în
acestuia, Dio au continuat turneul în SUA, pe
Elf. În 1970, trupa a suferit un accident de maçinå
parcursul cåruia Vinny a fost înlocuit de Simon
în urma cåruia chitaristul Nick Pantas a decedat.
Wright la majoritatea concertelor, deoarece acesta
În 1972, Elf a fost descoperit de Roger Glover
cânta cu Black Sabbath în turneul lor de reuniune
çi Ian Paice de la Deep Purple, care au luat
cu Ozzy Osbourne.
grupul în turnee çi au semnat cu ei un contract de
înregistrare pentru propria lor caså de discuri din Dio’s Inferno-The Last in Live (1997), Angry
Marea Britanie. În 1975, Dio a apårut pe albumul Machine (1996), Strange Highways (1993), Lock
lui Glover, THE BUTTERFLY BALL, dupå care a Up The Wolves (1990), Dream Evil (1987),
cântat cu trupa lui Richie Blackmore, Rainbow, Intermission (EP, 1985), Sacred Heart (1985),
trupå pe care a påråsit-o în 1979 pentru Black Last In Line (1984), Holy Diver (1983)
Sabbath. În 1982, Ronnie James Dio a înfiinÆat
Céline Dion
propria lui trupå, Dio, în componenÆa: Vinny
Appice (drums), Jimmy Bain (bass) çi Vivian Nåscutå la 30 martie 1968, în Charlemagne,
Campbell (guitar). În 1983 au realizat primul lor Canada, într-o familie cu 14 copii, Céline a cântat
album, HOLLY DIVER, care conÆine piese clasice pentru prima datå în Le Vieux Baril, un bar ai
precum Rainbow In The Dark, Stand Up And cårui proprietari erau chiar pårinÆii ei. La 12 ani,
Shout çi Don’t Talk To Strangers. Albumul a fost când s-a decis så devinå cântåreaÆå, mama ei i-a
95 Céline Dion

compus cântecul Ce n’était qu’un rêve, care a fost pentru cea mai bunå solistå. Albumul ei din
înregistrat pe o casetå demo çi trimis lui René acelaçi an, dedicat lui Luc Plamondon, autorul
Angelil, un binecunoscut manager din Montreal, operei rock STARMANIA, s-a intitulat DION
care a fost atât de impresionat de vocea ei încât CHANTE PLAMONDON, în varianta apårutå în
çi-a ipotecat casa pentru a-i produce primele Quebec, çi DES MOTS QUI SONNENT, în va-
douå albume. Mai mult decât atât, René a deschis rianta francezå. Céline a mai primit un premiu
mai târziu un restaurant împreunå cu Céline, iar Felix çi unul al Uniunii Artiçtilor, dupå care a
în decembrie 1994 s-au çi cåsåtorit. cântat la Art National Center din Ottawa, în faÆa
În 1981, compozitorul francez Eddy Marnay a prinÆului Charles çi a prinÆesei Diana. În luna
compus pentru Céline La Voix Du Bon Dieu, pieså decembrie a semnat, cu Sony Music International,
pa care solista a cântat-o pentru prima oarå un contract pentru 5 albume.
într-un talk-show de la o televiziune din Quebec. În mai 1992, la decernarea premiilor Oscar, a
În decembrie, acelaçi an, a înregistrat un album cântat în duet cu Peabo Bryson piesa Beauty And
de Cråciun: CELINE CHANTE NOËL. The Beast. A lansat apoi cel de-al doilea album în
Un an mai târziu, Céline a lansat TELLEMENT limba englezå, CELINE DION, în emisiunea TV
J’AI D’AMOUR, al cårui prim single a fost realizat de la NBC, Tonight Show, dupå care a cântat în
în FranÆa, Æarå pe care a reprezentat-o la fes- deschidere la Michael Bolton, într-un turneu a-
tivalul World Popular Song din Tokyo. În anul merican. LP-ul a devenit în timp disc de platinå.
urmåtor, Dion a reprezentat Canada la MIDEM În 1993 a primit premiul pentru personalitatea
(un târg de muzicå internaÆional, care are loc anului 1992, acordat de ziarul La Presse, din
anual în FranÆa), cu piesa D’amour ou d’amitié. Montreal, dupå care a cântat piesa Love Can Move
Tot în FranÆa çi-a lansat çi albumul DU SOLEIL Mountains, la Kennedy Center din Washington,
AU CŒUR, care a devenit disc de aur. A urmat în faÆa preçedintelui american Bill Clinton. În
LES CHEMINS DE MA MAISON, single-ul Mon luna februarie a câçtigat, împreunå cu Peabo
ami m’a quittée, la EMI, çi un album de Cråciun: Bryson, un premiu Grammy pentru piesa Beauty
CHANTS ET CONTES DE NOËL. And The Beast. Au urmat încå douå premii
În 1984 a susÆinut o serie de concerte în Billboard, Juno çi ADISQ. A interpretat apoi în
Montreal çi Quebec çi a lansat MELANIE, dupå duet cu Clive Griffen piesa When I Fall In Love
care a cântat piesa Une colombe, în faÆa Papei pentru coloana sonorå a filmului Sleepless In
Ioan Paul al II-lea. În septembrie, acelaçi an, a Seattle.
lansat un LP Greatest Hits, album urmat de Les Cariera artistei a continuat cu THE COLOUR
oiseaux du bonheur çi Mon rêve de toujours, apårute OF MY LOVE çi un nou LP de Cråciun. În 1994 a
în FranÆa. În 1985 a întreprins un turneu canadian susÆinut câteva concerte la sala Olympia, concerte
în urma cåruia a apårut LP-ul live CELINE DION care au generat albumul live CELINE À
EN CONCERT. A continuat cu C’EST POUR TOI, L’OLYMPIA. În anul urmåtor a lansat D’EUX,
iar în toamna aceluiaçi an a câçtigat 5 premii compus çi produs de Jean-Jacques Goldman. LP-ul
Felix (acordate de ADISQ). s-a bucurat de o vânzare excepÆionalå çi a fost
În 1986 a lansat compilaÆia LES CHANSONS urmat de LES PREMIÈRES ANNÉES çi de douå
EN OR, dupå care, în 1987, a semnat un contract noi compilaÆii: CELINE DION GOLD çi CELINE
cu CBS Records, la care a debutat cu albumul DION GOLD, VOL. 2.
INCOGNITO. Dorind så se lanseze în întreaga În 1996, cititorii publicaÆiei franceze Gala au
lume, Céline a luat lecÆii de limba englezå în desemnat-o „Woman of the year“, iar ministrul
1989 çi a înregistrat duete cum ar fi Can’t Live culturii din FranÆa a numit-o Chevalier de l’Ordre
With You, Can’t Live Without You, cu Billy Newton- des Arts et des Lettres.
Davis, Wishful Thinking, cu Dan Hill, çi tema De pe FALLING INTO YOU au fost extrase
muzicalå a filmului Listen To Me, cu Warren single-urile Because You Loved Me, care este tema
Wiebe. A debutat apoi în SUA cu albumul muzicalå a filmului Up Close, çi piesa titlu. Cel
UNISON, care s-a vândut în 2 milioane de exem- de-al treilea single, All By Myself, a fost urmat de
plare în întreaga lume. În ianuarie 1991, piesa It’s All Coming Back To Me Now. Cântecul Send
Where Does My Heart Beat Now a intrat în topul Me A Lover a apårut pe THE POWER OF THE
Billboard, ajungând pânå pe locul patru. Douå PEACE çi pe compilaÆia WOMEN FOR WOMEN
luni mai târziu Céline a debutat într-un serial TV, 2, vândute pentru obÆinerea de fonduri destinate
realizat de SRC. A câçtigat apoi premiul Juno cercetårii cancerului. Cel de-al treilea album live
Céline Dion 96

al artistei, intitulat LIVE À PARIS, înregistrat în înlocuit cu Hal Lindes, iar la keyboards a fost
octombrie 1995, include piese de pe LP-ul D’EUX, cooptat Alan Clark. În aceastå formulå au realizat
plus To Love You More. În 1997 a dat un concert MAKING MOVIES, care a generat un single Top
în faÆa sultanului din Brunei çi a reginei Marii 10, Romeo And Juliet. De pe LOVE OVER GOLD,
Britanii, a mai înregistrat un LP çi a primit 19 Private Investigation a devenit cel mai de succes
premii (VH1 Artist of the Year, douå Grammy, 4 hit al lor, ajungând pe locul 2 în topurile britanice
Juno, 3 NARM, 3 World Music Awards, 5 Felix çi din 1982. În anul urmåtor Terry Williams l-a
un premiu Amigo), urmate în 1998 de premiul înlocuit pe Withers pentru un turneu mondial în
Globul de Aur. Piesa My Heart Will Go On, care urma cåruia a apårut ALCHEMY LIVE, urmat de
este tema principalå a filmului Titanic, a primit un LP de studio, BROTHERS IN ARMS, doi ani
premiul pentru cel mai bun cântec al unui film. mai târziu. De pe acesta au intrat în topuri, atât
Ca la fiecare sfârçit de an, Céline Dion a realizat în SUA cât çi în Marea Britanie, Money For Nothing,
un album de Cråciun, THIS ARE SPECIAL TIMES. Walk Of Life, So Far Away çi piesa titlu.
This Are Special Times (1998), Let’s Talk About Între timp, Knopfler a produs albumul lui Bob
Love (1998), S’il Suffisait D’Aimer (1998), Falling Dylan, INFIDELS (1983), a scris Private Dancer,
Into You (1996), Céline Dion Gold, Vol.1, 2 (1995), care a devenit un hit pentru Tina Turner în 1984,
Live À Paris (1995), The French Album (1995), a colaborat cu Aztec Camera, Randy Newman çi
Les Premières Années(1995), D’eux (1995), Céline Willy DeVille. În 1983 çi 1984 a scris scenarii
À L’Olympia (1994), The Colour Of My Love (1993), pentru filmele Local Hero çi Cal çi muzica pentru
Céline Dion (1992), Love Can Move Mountains comedia The Princess Bride, din 1987. În 1990 a
(1992), Dion Chante Plamondon (1991), Unison înfiinÆat Notting Hillbillies, grup care s-a destråmat
(1990), Incognito (1987), Les Chansons En Or dupå un album çi un singur turneu. John Illsley a
(1986), C’est Pour Toi (1985), Céline Dion En realizat çi el douå albume. Cu toate acestea, în
Concert (1985), Melanie (1984), Chants Et Contes 1991 Dire Straits a revenit cu un nou best seller,
De Noël (1983), Les Chemins De Ma Maison (1982), ON EVERY STREET, însoÆit de un turneu mondial.
Du Soleil Au Cœur (1982), Tellement J’ai D’amour Din formula grupului fåceau parte Marc Knopfler,
(1982), Céline Chante Noël (1981) Guy Fletcher, Alan Clark (keyboards), un session
drummer çi John Illsey (bass). A urmat ON THE
Dire Straits NIGHT, un nou LP live, care cuprinde piese de pe
Grup înfiinÆat în anul 1977 de Mark Knopfler albumul precedent, dar çi piese mai vechi, plus
(n. 12 august 1949, în Glasgow, ScoÆia; guitar, LIVE AT THE BBC din 1995. În 1996, Mark
vocals) çi fratele såu, David Knopfler (n. 1951, în Knopfler çi-a lansat propria carierå solo. În oc-
Glasgow, ScoÆia; guitar). Primul a studiat lite- tombrie 1998, casa de discuri Warner Brothers a
ratura englezå la Leeds University çi a lucrat ca editat albumul SULTANS OF SWING: THE VERY
reporter la Yorkshire Evening Post çi la un ziar BEST OF.
din Essex. Dupå terminarea studiilor a înfiinÆat o Sultans Of Swing: The Very Best Of (1998), Live
trupå punk, Brewer’s Droop. S-a mutat apoi la At The BBC (1995), Interview: Brothers In
Londra unde i-a întâlnit pe John Illsley (n. 24 Conversation (1993), On The Night (1993), On
iunie 1949, în Leicester, Anglia; bass) çi Pick Every Street (1991), Money For Nothing (1988),
Withers (drums), cu care a format Dire Straits. Brothers In Arms (1985), Alchemy (1984), Twisting
Prima lor pieså, Sultans Of Swing, a fost intens By The Pool (1983), Love Over Gold (1982), Making
difuzatå de DJ-ul Charlie Gillett de la Radio Movies (1980), Communiqué (1979), Dire Straits
London. În 1977 grupul a debutat la Vertigo (1978)
Records cu un album purtând numele trupei.
Sultans Of Swing a devenit hit în Olanda, intrând Dog Eat Dog
apoi în Top 10 în Marea Britanie. Distribuit de Trupå rock formatå în 1990 la New York, SUA,
Warner Brothers în SUA, LP-ul a ajuns pe locul 2 în componenÆa: John Connor (vocals), Dan Nastasi
în Billboard, în 1979. Cel de-al doilea single a (guitar, vocals), Sean Kilkenny (guitar), Dave
fost Lady Writer, care a prefaÆat COMMUNIQUÉ, Neabore (bass) çi David Maltby (drums). Dog
album vândut în peste trei milioane de exemplare Eat Dog a debutat în 1993 cu EP-ul de 6 piese
în întreaga lume. Între timp, David Knopfler çi-a WARRANT, urmat un an mai târziu de albumul
lansat cariera solo çi a înregistrat o serie de ALL BORO KINGS, la care au contribuit Darryl
albume la case de discuri independente. A fost Jennifer de la Bad Brains çi producåtorul Jason
97 Fats Domino

Corsaro (Soundgarden, Danzig, Madonna etc.). învåÆat så cânte la pian de la cumnatul såu,
LP-ul a generat hit single-ul No Fronts çi a fost muzicianul Harrison Verrett. Dupå terminarea
urmat de PLAY GAMES. De pe acesta din urmå çcolii, muncea ziua într-o fabricå, iar noaptea
s-au remarcat Rocky, o pieså de inspiraÆie punk, cânta prin cluburi. La 17 ani fåcea parte din
Bulletproof çi piesa titlu, pe care apare ca invitat grupul lui Billy Diamonds, de la care i se çi trage
çi Ronnie James Dio. Au cântat cu grupurile hip- porecla de „Fats“. În 1949 a fost remarcat de
hop Goats çi Onyx çi cu trupele rock Biohazard, trompetistul çi conducåtorul de grup, Dave
Bad Brains çi altele, ceea ce le-a extins audienÆa. Bartholomew, çi de Lew Chudd de la Imperial
Stilul lor include elemente hardcore, hip-hop, Records, care au semnat un contract cu el. A
metal, ska çi reggae. debutat în 1950, cu The Fat Man, care a devenit
În 1995, Dog Eat Dog au câçtigat premiul hit Top 10 R&B în SUA, fiind çi una dintre primele
„Breakthrough Artist of the Year“ la European sale înregistråri rock n’roll. Stilul såu era un
MTV Music Awards. amestec de jaz, boogie-woogie, cajun, ritmuri
Play Games (1996), All Boro Kings (1994), latine çi blues. Domino cânta atât la pian cât çi la
Warrant (EP, 1993) voce. În anii ’50 a devenit unul dintre cei mai
cunoscuÆi muzicieni ai Americii. A realizat piese
Dokken ca Goin’, Home, Going To The River, Please Don’t
Grup rock din Sacramento, California, SUA, Leave Me çi Don’t You Know, care au fost piese
înfiinÆat de solistul Don Dokken. A debutat la best-seller, çi a fåcut o serie de turnee cu grupul
Carrere Records în componenÆa George Lynch såu, asamblat de compozitorul çi prietenul lui,
(guitar), Mick Brown (drums) çi Juan Croucier Dave Bartholomew. Printre muzicienii care
(bass), acesta din urmå plecând apoi la Ratt çi fåceau parte din grup se numårau Lee Allen
fiind înlocuit de Jeff Pilson. În 1982, membrii (saxophone), Waltet ‘Papoos’ Nelson (guitar) çi
trupei au semnat cu Elektra Records, unde au re- Frank Field (bass).
mixat çi reeditat albumul apårut iniÆial la Carrere, Primul såu succes de top naÆional l-a avut cu
BREAKING THE CHAINS, care a intrat în topul Ain’t That A Shame în 1955, urmat de Bo Weevil,
Billboard. Dupå încå trei albume, desele dispute I’m In Love Again, My Blue Heaven. A compus
dintre Lynch çi Don Dokken au dus la desfiinÆarea apoi Blueberry Hill, inspiratå de piesa lui Louis
grupului, în 1988. LP-ul live de adio BEAST Armstrong, Walking To New Orleans, compuså de
FROM THE EAST cuprinde înregistråri din con- Bobby Charles. Red Sails In The Sunset, din 1963,
certele susÆinute în Japonia. Lynch a înfiinÆat, a fost ultimul såu hit single editat de casa de
împreunå cu Mick, grupul Lynch Mob, iar Don discuri Imperial, care a fost vândutå de Lew
Dokken a realizat la Geffen Records, în 1990, al-
Chudd, iar Domino s-a mutat la ABC Paramount.
bumul UP FROM THE ASHES. În 1994, grupul s-a
Aici a înregistrat o serie de albume, urmate de nu-
reunit în formula iniÆialå realizând albumul BACK
meroase turnee în SUA çi Europa. Fats Domino a
IN THE STREETS, urmat de DYSFUNCTIONAL,
apårut çi în filme, ca Disk Jockey Jamboree, Shake
un an mai târziu, care cuprinde printre altele çi o
Rattle & Roll, The Girl Can’t Help It çi altele.
compoziÆie a lui Greg Lake, From The Beginning. Au
În 1965, casa de discuri Mercury a editat un
continuat cu SHADOW LIFE, la CMC International
album live, înregistrat la Las Vegas cu Roy Montrell
Records, care a mai editat în 1996 çi un LP live çi o
(guitar), Cornelius Coleman (drums) çi saxo-
casetå video: ONE LIVE NIGHT, care include versi-
foniçtii Herb Hardesty çi Lee Allen. În martie
uni live acustice ale unor piese mai vechi Dokken.
1967 Fats Domino a debutat în Marea Britanie la
Nine (1999), The Very Best Of (1999), Shadow
Saville Theatre. Deoarece timp de doi ani nu a
Life (1997), One Live Night (1996), Dysfunctional
reuçit så semneze un contract mulÆumitor, çi-a
(1995), Back In The Streets (1994), Up From The
creat propriul såu label, Broadmoor, la care a
Ashes (1990), Beast From The East (1988), Back
produs douå single-uri. În 1968 a semnat înså cu
For The Attack (1987), Under Lock And Key (1985),
Reprise Records, care i-a editat albumul FATS IS
Tooth And Nail (1984), Dokken (1983), Breaking
BACK, ce include çi un cover dupå piesa Beatles,
The Chains (1982)
Lady Madonna, single care a intrat în topurile
Fats Domino SUA. Pentru o vreme, Domino pårea så se fi
retras din viaÆa muzicalå, dedicându-se soÆiei
Nåscut Antoine Domino, la 26 februarie 1928,
sale, Rosemarie, çi celor 8 copii çi apårând doar
în New Orleans, Louisiana, SUA, Fats Domino a
ocazional în diverse turnee. În 1978 a lansat înså
Fats Domino 98

LP-ul SLEEPING ON THE JOB, apårut la casa de GARDEN, çi de Mellow Yellow (1967). În 1969 a
discuri Sonet. Dupå încå cinci ani artistul a apårut colaborat cu Jeff Beck la Goo Goo Barabajagal
pe un dublu album live editat la casa de discuri (Love Is Hot), dupå care s-a retras în Irlanda
Tomato çi pe un LP al trupei de jaz The Dirty pentru un an de zile. A revenit cu un soundtrack
Dozen’s Brass Band. În 1987 Fats a fost onorat cu pentru filmul If It’s Tuesday It Must be Belgium
premiul Narras, pentru întreaga carierå muzicalå. (Dacå e marÆi, e Belgia). În 1972 a continuat cu
Celebra sa pieså, My Blue Heaven, a fost tema un nou soundtrack, The pied piper, pentru filmul
filmului din 1990 cu acelaçi nume. cu acelaçi nume, în care a çi apårut, ca çi în
În 1991, EMI, care cumpårase catalogul Imperial, Brother Sun Sister Moon. Albumele COSMIC
a realizat un box-set Fat Domino. Doi ani mai WHEELS çi apoi ESSENCE TO ESSENCE, din
târziu, muzicianul a înregistrat CHRISTMAS IS A 1973, au fost înså dezamågitoare. În 1974 s-a
SPECIAL DAY. mutat în SUA, unde a compus 7 Tease çi un nou
Greatest Hits (1997), 25 Classic Performances album, dupå care s-a retras din nou. A reapårut
(1996), The Fat Man Sings Live (1996), Christmas la Festivalul de la Edinburgh çi a concertat în
Is A Special Day (1993), Best Of Vol, 1, 2 (1992), Germania, FranÆa çi Anglia. Un nou LP, LADY OF
Greatest Hits “Live” (1992), Whole Lotta Loving THE STARS, a apårut dupå 10 ani.
(1992), Fats Domino (1991), Antoine “Fats” În 1990, dupå mai mulÆi ani de inactivitate,
Domino, The Legendary Imperial Recordings grupul Happy Mondays i-a readus opera în actuali-
(1991), Whole Lotta Rock ’N’ Roll (1991), My tate çi l-a invitat så cânte în concertele lor din
Blue Heaven (1990), 88 (1988), Greatest Hits Vol. 1991. Un an mai târziu a întreprins propriul lui
2 (1988), Easy Riding (1988), The Fat Man Live turneu çi tot atunci a apårut albumul
(1986), Greatest Hits Vol. 1 (1985), Boogy Woogy TROUBADOUR.
Baby (1985), The Fat Man (1984), Jambalaya Sutars (1996), Originals (1995), Early Years
(1984), 20 Rock ‘N’ Roll Hits (1983), Fats Domino (1994), Troubadour: The Definitive Collection,
1980 (1980), Sleeping On The Job (1979), Live In 1964-1976 (1992), The Classics Live (1991),
New York (1976), Live At Montreux (1974), Big Greatest Hits And More (1989), Lady Of The Stars
Rock Sounds (1974), Live In Las Vegas (1973), (1984), Banzani! (1989), Minstrel Boy (1983),
Live In Concert (1972), Legendary Masters (1972), Spotlight (1981), Neutronic (1981), Love Is Only
Cooking With Fats (1971), Ain’t That A Shame Feeling (1981), Troubadour (1979), Donovan
(1970), When I’m Walking (1969), Fats In Black (1977), Donovan File (1977), Slow Down World
(1968), Fats Domino, Vol. II (1967), Fats Domino (1976), Hurdy Gurdy-Barabajagal (1975), 7 Tease
Sings Million Record (1967), Trouble In Mind (1974), Live In Japan (1973), 4 Shades (1973),
(1968), Stompin’ (1967), Gateway With Fats Essence To Essence (1973), Cosmic Wheels (1973),
Domino (1966), Fats Domino (1966), ’65 (1965), Early Treasures (1973), Colours (1972), World Of
Fantastic Fats (1964), Fats On Fire (1964), Walking Donovan (1972), Golden Hour (1971), Hear Me
To New Orleans (1963), Here Comes Fats (1963), Now (1971), Donovan P. Leitch (1970), Open
Million Sellers (1962), Let The Four Winds Blow Road (1970), Greatest Hits (1969), Barabajagal
(1961), I Miss You So (1961), What A Party (1969), A Gift From A Flower To A Garden (1968),
(1961), Be My Guest (1960), Let’s Play Fats Domino Hurdy Gurdy Man (1968), Like It Is, Was And
(1959), Fabulous Mr. D (1958), Here Stands Fats Evermore Shall Be (1968), In Concert (1968), For
Domino (1958), This Is Fats (1957), Rock And Little Ones (1967), Mellow Yellow (1967), Universal
Rollin’ (1956), Carry On Rockin’ (1955) Soldier (1967), Wear Your Love Like Heaven (1967),
The Real Donovan (1966), Sunshine Superman
Donovan (1966), Catch The Wind (1965), Fairytale (1965),
Nåscut Donovan Leitch, la 10 mai 1946, în What’s Bin Did (1965)
Glasgow, ScoÆia, chitaristul çi solistul Donovan
The Doors
s-a lansat în 1965 prin intermediul unui show TV
în care a fost prezentat ca o replicå britanicå a lui Grup al cårui nume a fost inspirat de versurile
Bob Dylan, deoarece Donovan promova imaginea, lui William Blake: „If the doors of perception
la modå pe atunci, a protestatarului. Dupå ce a were cleansed, everything would appear to man
semnat cu Pye Records, a realizat çi primul såu as it is, infinite“ çi care a fost înfiinÆat în 1965 de
hit, Catch The Wind, urmat de Sunshine Superman, un student la teatru pe nume Jim Morrison (n.
din 1966, A GIFT FROM A FLOWER TO A James Douglas Morrison, 8 decembrie 1943, în
99 Doro

Melbourne, Florida, SUA, d. 3 iulie 1971, în SupravieÆuitorii grupului au mai înregistrat al-
Paris, FranÆa), alåturi de Ray Manzarek (n. 12 bumele OTHER VOICES çi FULL CIRCLE, dupå
februarie 1935, în Chicago, Illinois, SUA; key- care The Doors s-a dizolvat. Densmore çi Krieger
boards). Acesta îl invitase iniÆial pe Jim så cânte au înfiinÆat Butts Band, Manzarek a avut o serie
în grupul Rick And The Ravens, din care mai de proiecte artistice çi a lucrat ca producåtor çi
fåceau parte çi cei doi fraÆi ai såi. John Densmore manager.
(n. 1 decembrie 1945, în Los Angeles, California, În 1978 membrii Doors au realizat AN
SUA; drums) a fost çi el cooptat çi, în aceastå AMERICAN PRAYER, care cuprinde poezii re-
formulå, au înregistrat 6 cântece compuse de citate de Morrison, puse pe muzicå. Pentru cå a
Morrison în studiourile World Pacific. FraÆii avut succes, albumul a fost urmat de ALIVE, SHE
Manzarek nu prea au agreat noul material çi au CRIED, o compilaÆie de piese din concerte çi THE
påråsit grupul, fiind înlocuiÆi de Robbie Krieger DOORS LIVE AT HOLLYWOOD BOWL. În 1991,
(n. 8 ianuarie 1946, în Los Angeles, California, Oliver Stone a regizat filmul The Doors, cu Val
SUA; guitar). The Doors au cântat mai întâi la Kilmer în rolul lui Jim Morrison.
London Fog, pe Sunset Strip, dupå care s-au The Ceremony Continues (1993), The Doors
mutat la clubul Whisky-A-Go-Go. În 1966, la Soundtrack (1991), In Concert (1991), Live At
recomandarea grupului Love, au semnat cu Elektra The Hollywood Bowl (1987), Classics (1985), The
Records. Best Of (1985), Alive, She Cried (1983), Greatest
Un an mai târziu a apårut albumul THE DOORS, Hits (1980), American Prayer (1978), Star
care include printre altele piesele Break On Collection I, II (1975), Doors/Strange Days (1975),
Through, o versiune de 11 minute – The End – Best Of The Doors (1973), Full Circle (1972),
compuså cu ceva timp în urmå, un cover dupå Weird Scenes Inside The Gold (1972), L.A. Woman
piesa lui Willie Dixon, Back Door Man, çi Alabama (1971), Strange Days/L.A. Woman (1971), Other
Song (Whisky Bar). Cea mai bunå pieså a fost Voices (1971), 13 (1970), Absolutely Live (1970),
înså Light My Fire, care a devenit single number 1 Morrison Hotel (Hard Rock Café/Morrison Hotel)
în SUA. The Doors au realizat apoi STRANGE (1970), The Soft Parade (1969), Waiting For The
DAYS, de pe care When The Music’s Over, People Sun (1968), Strange Days (1967), The Doors (1967)
Are Strange çi Hello I Love You au devenit piese de
forÆå. Ultima a devenit chiar primul hit major al Doro
grupului în Marea Britanie, deçi Ray Davies de la Nåscutå Dorothee Pesch, la 3 iunie 1964, în
The Kinks i-a dat în judecatå pentru cå ar fi Dusseldorf, Germania, Doro çi-a descoperit pa-
preluat pårÆi din cântecul såu All Day And All Of siunea pentru muzicå de la o vârstå fragedå.
The Night. Dupå terminarea liceului çi-a transformat cel de-al
A urmat un turneu european çi un documentar doilea hobby, desenul, în profesie. A început så
„The Doors Are Open“, inspirat de vizita grupului studieze designul, ceea ce mai târziu i-a permis
la Chalk Farm Roundhouse din Londra. ColecÆia så-çi deseneze singurå copertele albumelor. Prima
WAITING FOR THE SUN include piese ca Five To pasiune råmânând totuçi muzica, Doro s-a alåturat
One çi cântecul de protest The Unknown Soldier, unei aça-numite „garage band“ din Dusseldorf,
iar albumul THE SOFT PARADE a generat un alt numitå Snakebite. În ianuarie 1983 a înfiinÆat
hit în SUA, Touch Me. În iulie 1969, ca urmare a grupul Warlock, care çi-a fåcut repede un renume,
unui concert la Dinner Key din Miami, Morrison bucurându-se de articole favorabile în reviste
a fost arestat pentru comportament indecent pe muzicale, iar spre sfârçitul anului au semnat un
scenå, fiind înså achitat. contract cu Belgian Mausoleum Records, la care
Au urmat MORRISON HOTEL çi ABSOLUTELY au debutat un an mai târziu cu albumul BURNING
LIVE, apariÆia a douå volume de poezii scrise de THE WITCHES. Trupa a fost dizolvatå în 1987
Morrison: The Lords çi The New Creatures, dupå dupå TRIUMPH AND AGONY. Alåturi de basistul
care solistul a plecat la Paris pentru a se ocupa de Tommy Henriksen, Doro Pesch (vocals) s-a
cariera sa literarå. Din påcate înså, la 3 iulie lansat într-o carierå solo, realizând albumul
1971, Jim Morrison a fost gåsit mort în cada de FORCE MAJEURE, urmat de un turneu de 8 luni
baie a unui hotel din Paris. Diagnosticul oficial a în SUA. Din grupul ei mai fåceau parte John
fost atac de cord. L.A. WOMAN a fost ultima sa Devin (guitar) çi Bobby Rondinelli (drums). LP-ul
realizare cu The Doors çi include piesa deja clasicå, conÆine printre altele çi o variantå a piesei Procol
Riders On The Storm. Harum, A Whiter Shade Of Pale, care a ajuns pe
Doro 100

locul 5 în topurile americane çi a fost urmatå de Johnny Guitar l-a înlocuit pe Maio, iar în anul
participarea lui Doro la Festivalul Metal Hammer urmåtor, John N. Sparks çi The Big Figure au
Anniversary din Dortmund. A urmat DORO, cu påråsit trupa. Dr. Feelgood a continuat cu o serie
Gene Simmons (de la Kiss) ca producåtor, apårut de turnee çi albume. În 1993, membrul fondator
pe piaÆå în primåvara anului 1990. La începutul al trupei, Lee Brilleaux, s-a îmbolnåvit de limfocitå
anului urmåtor a fost editat RARE DIAMONDS, o çi a urmat diverse tratamente care au întrerupt
compilaÆie de piese mai vechi. A urmat albumul adesea turneele grupului. A murit un an mai
TRUE AT HEART, ale cårui piese sunt influenÆate târziu.
de jaz çi blues. În 1993 a fost lansat ANGELS Live at the BBC, 1974-1975 (1999), Down At
NEVER DIE, urmat de un turneu de succes, imor- The Doctors (1995), Looking Back (1995), Live In
talizat pe LP-ul DORO LIVE. Dupå o perioadå de London (1990), Singles (1989), Classic (1987),
liniçte, întreruptå doar de apariÆia single-ului Case History (1987), Brilleaux (1986), Mad Man
Bad Blood, care a câçtigat premiul MTV pentru Blues (1987), What’s Up Doc (1984), Doctor’s
cel mai bun clip antirasist, în martie 1995, Doro Orders (1984), Fast Woman & Slow Horses (1982),
a revenit cu MACHINE II MACHINE, cu un sunet Casebook (1981), On The Job (1981), A Case Of
mult mai apropiat de stilul industrial. Albumul The Shakes (1980), Let It Roll (1979), As It Happens
cuprinde, printre altele, piesa Ceremony çi un (1979), Private Practice (1978), Sneakin’ Suspicion
cover dupå Die Krupps, Tie Me Up. Pentru promo- (1977), Be Seeing You (1977), Stupidity (1976),
varea lui, solista a efectuat un turneu în Germania. Malpractice (1975), Down By The Jetty (1974)
EP-ul IN FREIHEIT STIRBT MEIN HERTZ cuprinde
Dr. Hook
3 piese çi a fost urmat de albumul MACHINE II
MACHINE ELECTRIC CLUB MIXES, care conÆine Grup rock din New Jersey, înfiinÆat de Dr. Hook
piese remixate de pe MACHINE II MACHINE, (n. Ray Sawyer, 1 februarie 1937, în Chicksaw,
precum çi o nouå pieså, Emotional Suicide. A Alabama, SUA; vocals), Denis Locorriere (n. 13
WHITER SHADE OF PALE este o altå compilaÆie iunie 1949, în New Jersey, SUA; guitar,vocals),
ce cuprinde piese de pe toate albumele ei solo. George Cummings (n. 1938; lead/slide guitar),
În martie 1999, Doro a înregistrat o versiune a William Francis (n. 1942; keyboards) çi Jay David
piesei Egypt (The Chains Are On), care va fi (n. 1942; drums). Au debutat, ca multe alte
incluså pe un LP, tribut Ronnie James Dio. trupe, în baruri. Prima lor colaborare a fost cu
Best Of (1998), The Ballads – Compilation Shel Silverstein la Who’s Harry Kellerman And
(1998), Love Me in Black (1998), A Whiter Shade Why Is He Saying These Terrible Things About Me?
Of Pale (1995), Machine II Machine (1995), Doro (1970), dupå care au semnat cu CBS. Grupul s-a
Live (1993), Angels Never Die (1993), True At bucurat de un succes internaÆional imediat cu
Heart (1991), Rare Diamonds – Best Of (1991), piesa Sylvia’s Mother de pe albumul lor de debut,
Doro (1990), Force Majeure (1989) care a fost urmat de SLOPPY SECONDS çi THE
COVER OF THE ROLLING STONE. Alåturi de Rik
Dr. Feelgood Elswit (n. 1945; guitar) çi Jance Garfat (n. 1944;
Grup rock înfiinÆat în Canvey Island, Essex, în bass) au realizat o serie de concerte. S-au întors
1971, în formula: Lee Brilleaux (n. 1953, d. 7 în studiouri pentru înregistrarea albumelor BELLY
aprilie 1994; vocals, harmonica), Wilko Johnson UP çi FRIED FACE, dupå care s-au transferat la
(n. John Wilkinson, 1947; guitar), John N. Sparks Capitol, cooptându-l çi pe John Wolters (drums).
(n. 1953; bass), John Potter (piano) çi Bandsman BANKRUPT çi piesa lui Sam Cooke, Only 16, A
Howarth (drums), acesta din urmå fiind înlocuit LITTLE BIT MORE çi hitul number 1 în clasa-
la scurt timp de la înfiinÆare cu John ‘The Big mentele britanice, When You’re In Love With A
Figure’ Martin. În 1974 s-au mutat la Londra, Beautiful Woman, de pe albumul PLEASURE AND
unde au cântat în diverse cluburi. Grupul a debutat PAIN, le-au completat cariera. Cu Locorriere la
cu DOWN BY THE JETTY, în acelaçi an, çi a voce au înregistrat în 1979 SOMETIMES YOU
continuat cu STUPIDITY, un album live care le-a WIN. În anii ’80, Dr. Hook au mai fåcut o serie de
adus succesul comercial mult dorit, intrând pe concerte, dar opera lor nu a mai atins succesul de
primele locuri în topurile britanice. Înainte de altådatå. Apoi Sawyer a înregistrat albume solo,
înregistrarea urmåtorului album, Johnson a fost iar implicarea lui Locorriere în meseria de com-
înlocuit de John ‘Gypie’ Maio. Milk And Alcohol pozitor a dus la sfârçitul carierei grupului, în
(1978) a fost singurul lor hit Top 10. În 1981, anul 1990.
101 Dream Theater

Complete Collection (1998), Country Side pentru a nu fi confundat cu celålalt Kevin. A


(1995), Dr. Hook (1995), Carry On (1992), The urmat semnarea unui contract cu Atco/East West
Cover Of The Rolling Stone (1992), Greatest Hits Records, la care trupa a realizat cel de-al doilea
(1992), Sharing The Night Together (1988), album, IMAGES AND WORDS, cu producåtorul
Country Sore (1988), Love Songs (1988), Greatest David Prater. Acest album a fost editat la sfârçitul
Hits (1987), Live In The U.K. (1985), The Best Of anului 1991, la Bear Track Studios, din Suffern,
(1984), Collection (1983), Players In The Dark New York, proprietatea saxofonistului Jay
(1982), Rising (1980), The Best Of Doctor Hook Beckenstein, care apare ca invitat pe piesa Another
(1980), Greatest Hits (1980), Sometimes You Day. James çi-a fåcut apariÆia live alåturi de
Win… (1979), Pleasure & Pain (1978), Making trupå la 8 iunie 1992, la Ritz, din New York City,
Love & Music (1977), Sylvia’s Mother (1977), Dr. în deschidere la Iron Maiden. Dupå apariÆia al-
Hook Revisited (1976), A Little Bit More (1976), bumului, Dream Theater a semnat cu Roundtable
Ballad Of Lucy Jordan (1975), Bankrupt (1975), Entertainment çi au efectuat un scurt turneu. Cu
Fried Face (1974), Belly Up (1973), Sloppy Seconds ajutorul mass media çi, în special al postului
(1972), Dr. Hook & The Medicine Show (1971) MTV, IMAGES AND WORDS a devenit disc de
aur în Japonia. A urmat un turneu în Europa, în
Dream Theater timpul cåruia a apårut EP-ul LIVE AT THE
MARQUEE. Show-ul lor din Tokyo a fost filmat çi
În toamna anului 1985, chitaristul John Petrucci
realizat pe o casetå video la sfârçitul anului ’93.
çi basistul John Myung l-au descoperit pe Mike
În martie anul urmåtor, Dream Theater au
Portnoy (drums), exersând într-un studio al co-
început lucrul la un nou album, pe care a apårut
legiului Berklee School of Music din Boston, la
çi o pieså mai veche, Puppies On Acid, trans-
care studiau cu toÆii. ToÆi trei se nåscuserå în
formatå în The Mirror. To Live Forever a fost
Long Island. În timpul pauzelor, cei trei au decis
realizatå pe faÆa B a single-ului Lie, iar vechea lor
så cânte împreunå, cooptându-i çi pe Kevin Moore
pieså, Eve, poate fi gåsitå pe single-ul Silent Man.
(care mai cântase cu cei doi John într-o trupå de
În timpul înregistrårilor la noul LP, AWAKE, care
liceu, Centurion, çi studia la Fredonia College
au avut loc în Los Angeles cu producåtorii John
din New York; keyboards) çi Chris Collins
Purdell çi Duane Baron, Kevin Moore (keyboards)
(vocals). Aceasta a fost prima formulå a grupului,
a decis så påråseascå trupa în mod amiabil, din
numit iniÆial Majesty. Dupå ce au decis så på-
cauza unor diferende de ordin muzical. Dupå
råseascå çcoala pentru a se concentra asupra
mai multe audiÆii, în locul lui Kevin a fost adus
trupei, au înregistrat un demo de 6 piese care a
Jordan Rudess (de la The Dixie Dregs), pentru
fost trimis la diverse case de discuri. În final au
un concert, çi apoi Derek Sherinian, pentru un
semnat cu nou înfiinÆata Mechanic Records çi
turneu european. Acesta din urmå studiase çi el
çi-au schimbat numele în Dream Theater. Curând
la Colegiul Berkelee çi cântase cu grupuri ca
înså solistul Chris Collins a fost înlocuit cu Charlie
Alice Cooper, Kiss çi alÆii. Albumul AWAKE a
Dominici. WHEN DREAM AND DAY UNITE a fost
debutat pe locul 32 în topul Billboard çi s-a
înregistrat în studiourile Kajem/Victory Studios
vândut în peste 40.000 de exemplare în
din Gladwyne, Pennsylvania, în vara lui ’88, cu
Germania, la numai o såptåmânå de la apariÆie.
producåtorul Terry Date. Din cauza unui buget
Între timp, single-ul Lie a devenit un mare hit la
limitat çi a unei slabe distribuÆii, albumul nu s-a
posturile de radio americane çi la MTV. A urmat
vândut înså foarte bine, deçi critica a fost favo-
un turneu mondial, iar în aprilie 1995, Dream
rabilå. Charlie a fost concediat în 1990. Au urmat
Theater, împreunå cu producåtorul David Prater,
doi ani de cåutare a unui solist vocal, timp în care
au înregistrat EP-ul de 6 piese, A CHANGE OF
au cântat în cluburi çi au compus piese (ca Images
SEASONS. În sep- tembrie 1997 a apårut un nou
And Words) care au fost iniÆial instrumentale.
album, FALLING INTO INFINITY, urmat în 1998
Din repertoriul lor mai fåceau parte piese clasice
de un dublu album live, ONCE IN A LIFETIME,
ale grupurilor Led Zeppelin, Yes, Queen, The
înregistrat la Paris.
Beatles çi Van Halen.
În ianuarie 1999, Derek Sherinian (keyboards)
În cåutarea unui solist vocal, au încercat variante
a fost înlocuit cu Jordan Rudess.
ca: John Arch, de la Fates Warning, Steve Stone,
Once In A Lifetime (1998), Falling Into Infinity
care a cântat cu ei în câteva concerte, çi Chris
Cintron. Alesul a fost înså canadianul Kevin LaBrie, (1997), Change Of Season (EP, 1995), Awake
care a preferat så foloseascå numele de James, (1994), Live At The Marquee (EP, 1993), Images
Dream Theater 102

And Words (1992), When Dream And Day Unite Live At Harvard University (1986), Their Top Hits
(1989) (1986), Greatest Hits Live (1984), Jukebox Giants
(1982), 24 Original Hits (1975), The Drifters
The Drifters Story (1975), Greatest Recordings (1971), Golden
Grup R&B, înfiinÆat în 1953 în New York, de Hits (1968), I’ll Take You Where The Music’s Playing
Clyde McPhatter (vocals), alåturi de Gerhart (1965), The Good Life With The Drifters (1964),
Thrasher, Andrew Thrasher çi Bill Pinkney (bass). Our Biggest Hits (1964), Rockin’&Driftin’ (1964),
Au debutat cu single-ul number 1 Money Honey, Under The Boardwalk (1964), The Drifters (1964),
urmat de Such A Night, Lucille çi Honey Love. În Up On The Roof (1963), Save The Last Dance For
1954, McPhatters a fost luat în armatå, iar la Me (1961), Greatest Hits (1960)
eliberare a optat pentru o carierå solo, în timp ce
Drifters au continuat cu hituri ca Adorable (number 1 Duran Duran
R&B 1955), Steamboat (1955), Ruby Baby (1956) Este un grup britanic (al cårui nume este inspirat
çi Fools Fall In Love (1957), având o serie de din filmul Barbarella) înfiinÆat în anii ’80 în com-
soliçti ca David Baughn çi Johnny Moore. Tensi- ponenÆa: Simon Le Bon (n. 27 octombrie 1958,
unile din grup, provocate de neînÆelegerile cu în Hertfordshire, Anglia; vocals), Nick Rhodes
managerul George Treadwell, au dus la destrå- (n. Nicholas Bates, 8 iunie 1962; piano), Andy
marea trupei în 1958. Acesta din urmå a avut înså Taylor (n. 16 februarie 1961, în Wolverhampton,
posibilitatea, pe care a çi folosit-o, så dea acest Anglia; guitar), John Taylor (n. 20 iunie 1960, în
nume mai departe grupului The Five Crowns, din
Birmingham, Anglia; bass) çi Roger Taylor (n. 26
care fåceau parte Ben E. King (tenor), Charlie
aprilie 1960, în Birmingham, Anglia; drums).
Thomas (tenor), Doc Green Jr. (baritone), Elsbury
De-a lungul carierei sale, grupul i-a mai avut ca
Hobbs (bass) çi Reggie Kimber (guitar), iar piesa
membri pe Simon Calley (bass/clarinet), Stephen
There Goes My Baby a fost prima realizare în
Duffy (vocals), Andy Wickett (vocals) çi John
noua formulå. Au urmat Dance With Me (1959),
Curtis (guitar). Au debutat la EMI Records cu
This Magic Moment (1960) çi Save The Last Dance
For Me, care au intrat pe primele locuri, atât în single-ul Planet Earth, care a intrat în topuri,
clasamentele din Marea Britanie, cât çi în cele urmat de Careless Memories, Girls On Film, Hungry
din SUA. Dupå I Count The Tears (1960), King a Like A Wolf çi Say A Prayer, de pe primele lor
plecat, fiind înlocuit de Rudy Lewis, care a cântat LP-uri. În martie 1983 au intrat çi în Top 10 din
cu Drifters pânå la moartea sa prematurå, surve- SUA cu Is There Something I Should Know?, care
nitå în 1964. În aceastå perioadå au mai apårut în Marea Britanie a fost number 1. Au continuat
hituri ca Sweets For My Sweet, When My Little Girl cu o serie de hituri Top 10 în Marea Britanie, ca
Is Smiling, Up On The Roof çi On Broadway, care Union Of The Snake, New Moon On Monday, The
au fost reluate de-a lungul timpului de numeroçi Reflex (hit number 1 atât în SUA cât çi în Marea
artiçti. Johnny Moore s-a reîntors în 1963, dar Britanie), Wild Boys, A View To A Kill (din co-
Under The Boardwalk a fost ultimul hit Top 10 al loana sonorå a filmului James Bond) çi Notorious.
grupului, din anii ’60. Cariera lui a fost revi- O datå cu sfârçitul anilor ’80 înså, succesul lor s-a
talizatå în 1972 cu douå single-uri: At The Club çi diminuat, iar grupul çi-a pierdut din membri.
Come On Over To My Place, urmate de Kissin’ In Trioul compus din Le Bon, Rhodes çi John Taylor
The Back Row Of The Movies’, Down On The Beach a continuat så înregistreze. În 1989, în trupå au
Tonight çi There Goes My First Love. În 1982 venit Warren Cuccurullo çi Sterling Campbell,
Moore a påråsit echipa çi a fost înlocuit de… Ben ultimul înså a plecat în 1991. Duran Duran a
E. King! Din påcate, cariera grupului nu s-a mai revenit în forÆå în 1993 cu Ordinary World de pe
ridicat la standardele de altådatå. Hobbs, alias DURAN DURAN (THE WEDDING ALBUM), care
Elsbeary, a murit la 31 mai 1996 în New York, la mai cuprinde çi hitul Top 10 în SUA, Come Undone.
numai 59 de ani. LP-ul însuçi a intrat în Top 10 din Marea Britanie
Rockin’ & Drifin’ (1996), Up On The Roof, On çi SUA. A urmat un LP de piese cover, THANK
Broadway & Under The Boardwalk (1993), The YOU, care a devenit disc de aur în SUA. În 1996,
Very Best Of (1993), Collection (1988), Greatest John Taylor a påråsit trupa pentru a se dedica
Hits With Ben E King (1988), Let The Boogie unei cariere solo. În 1997, Duran Duran a rea-
Woogie Roll (1988), 16 Greatest Hits (1988), All lizat MEDAZZALAND, al cårui prim single a fost
Time Greatest Hits And More (1988), Let The Electric Barbarella.
Boogie Woogie Roll – Great Hits 1953-1958 (1988),
103 Bob Dylan

Un an mai târziu, grupul s-a despårÆit de EMI fost înregistratå cu chitaristul Michael Bloomfield,
Records, iar în luna aprilie a lansat albumul cu Harvey Brooks (bass) çi Al Kooper (organ), în
ESSENTIALS, o compilaÆie de single-uri de la 1965.
Planet Earth la New Moon On Monday. În no- Dylan a mai participat la concerte alåturi de
iembrie a apårut în Marea Britanie un album Paul Butterfield Blues Band, dupå care i-a des-
GREATEST HITS. Din componenÆa actualå a trupei coperit pe The Hawks, devenitå mai târziu The
fac parte Nick Rhodes (keyboards, vocals), Simon Band, ai cårei membri erau Robbie Robertson,
Le Bon (vocals) çi Warren Bruce Cuccurullo (n. 8 Richard Manuel, Garth Hudson, Rick Danko çi
decembrie 1956, în Brooklyn (Canarsie), New Levon Helm. Au susÆinut concerte împreunå în
York, USA; guitars, backing vocals). întreaga lume, pânå în 1966. La 29 iulie 1966,
Essential (1998), Greatest (1998), Medazzaland Dylan a avut un accident de motocicletå, lângå
(1997), Thank You (1995), Duran Duran (The casa lui din Bearsville, în apropiere de Woodstock,
Wedding Album) (1993), Liberty (1990), Decade çi a fost nevoit så urmeze un tratament îndelung.
(1989), Big Thing (1988), Master Mixes (1987), În acest timp, The Hawks au închiriat o caså în
Notorious (1986), Arena (1984), Seven & The West Saugerties, unde l-au transportat pe Dylan
Ragged Tiger (1983), Rio (1982), Duran Duran zi de zi pentru a cânta împreunå. Materialele înre-
(1981) gistrate în acea perioadå au apårut pe BASEMENT
TAPES. În 1968, Dylan çi The Hawks, care-çi
Bob Dylan schimbaserå numele în The Crackers, au apårut
Nåscut Robert Allen Zimmerman, la 24 mai în concertul Woody Guthrie Memorial de la
1941, în Duluth, Minnesota, SUA, Bob Dylan a Carnegie Hall din New York. O lunå mai târziu a
început så cânte în trupe çcolare pe post de apårut JOHN WESLEY HARDING, album urmat
pianist. A studiat la Universitatea din Minnesota de NASHVILLE SKYLINE, care include piese ca
çi a continuat så cânte folk, iar apoi blues, în Lay Lady Lay, un duet cu Johnny Cash la piesa
diverse cluburi. În 1960, pe când se afla în Denver, Girl From The North Country çi altele.
Dylan l-a întâlnit pe Jesse Fuller, care cânta la Dylan n-a apårut la Festivalul de la Woodstock
chitarå çi armonicå în acelaçi timp, ceea ce l-a (deçi The Band au participat), în schimb a apårut
inspirat så facå la fel. Dupå ce a cutreierat câteva la Festivalul Isle Of Wight, din 31 august 1969.
oraçe, a ajuns la New York, în 1961, unde a În iunie 1970 a realizat SELF PORTRAIT, pre-
cântat prin cafenele çi cluburi. În acelaçi an, a cedat de GREAT WHITE WONDER. Un an mai
semnat cu Columbia Records çi a debutat cu târziu a participat la concertul de binefacere
albumul BOB DYLAN, o colecÆie de standarde „Concert For Bangladesh“ çi a realizat cântecul
blues çi folk, acompaniate de douå compoziÆii protestatar George Jackson. În 1973 a scris sound-
proprii, una dintre ele fiind Song To Woody. A trackul (care cuprinde piesa Knocking On Heaven’s
compus apoi o serie de piese ca Blowin’ In The Door) çi a avut un rol în filmul Pat Garrett & Billy
Wind, din 1962, incluså pe cel de-al doilea LP al The Kid. Tot în acelaçi an a påråsit CBS Records,
såu, THE FREEWHEELIN’ BOB DYLAN, din 1963. semnând cu Asylum Records, la care a realizat
Dylan a mai scris cântece politice, ca Masters Of PLANET WAVES, cu The Band çi, dupå un turneu
War çi A Hard Rain’s A-Gonna Fall, un cântec de american, BEFORE THE FLOOD.
dragoste, Don’t Think Twice, It’s All Right. Cân- BLOOD ON THE TRACKS cuprinde piese ca
tåreaÆa folk Joan Baez a devenit prietena lui, Tangled Up In Blue, Idiot Wind, If You See Her Say
realizând o serie de variante cover dupå piesele Hello, You’re A Big Girl Now, She’s Your Lover Now
sale. Dylan a mai compus When The Ship Comes (scriså în urma despårÆirii de soÆia sa, Sara). Bob
In, Times They Are A-Changin’ çi The Lonesome Dylan a participat la concerte cu Joan Baez,
Death Of Hattie Carroll, incluså pe albumul såu Roger McGuinn, Ramblin’ Jack Elliott, Allen
THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN’, din 1964. Ginsberg, Mick Ronson, Ronee Blakley çi alÆii,
Inspirat de poeziile lui John Keats çi ale lui sub denumirea de The Revue. Au urmat albumele
Arthur Rimbaud, a compus apoi piese pentru un HARD RAIN, DESIRE, STREET LEGAL, AT
nou album, ANOTHER SIDE OF BOB DYLAN. A BUDOKAN.
continuat cu BRINGING IT ALL BACK HOME, În 1979, Dylan a realizat un album ce conÆine
HIGHWAY 61 REVISITED, dublul LP, BLONDE cântece evanghelice, SLOW TRAIN COMING, în-
ON BLONDE çi ANOTHER SIDE OF BOB DYLAN, registrat cu Jerry Wexler, Barry Beckett, Mark
ultimul lui album acustic. Like A Rolling Stone a Knopfler çi Pick Withers de la Dire Straits. Un alt
Bob Dylan 104

album de aceeaçi facturå, SAVED, a apårut un an 1997, împreunå cu muzicianul Jim Dickinson, a
mai târziu. SHOT OF LOVE çi INFIDELS (o nouå înregistrat un nou LP, produs de Daniel Lanois.
colaborare cu Mark Knopfler) au fost realizate în LP-ul, intitulat TIME OUT OF MIND, a fost primul
1983. În anul urmåtor a efectuat un turneu euro- lui disc de aur din anii ’90.
pean, în urma cåruia a rezultat REAL LIVE. În Live 1966 (1998), Time Out Of Mind (1997),
1985 a contribuit la single-ul USA For Africa, We Bob Dylan’s Greatest Hits, Vol. 3 (1995), Highway
Are The World, çi a cântat la Live Aid, alåturi de 61 Interactive (1995), MTV Unplugged (1995),
th
Ron Wood çi Keith Richards de la Rolling Stones. The Bob Dylan 30 Anniversary (1993), World
A urmat albumul BIOGRAPH çi colaborarea cu Gone Wrong (1993), Good As I Been To You (1992),
Tom Petty And The Heartbreakers. Dylan a mai The Bootleg Series, Volumes 1-3 (1991), Under
apårut în filmul Hearts Of Fire, în rolul lui Billy The Red Sky (1990), Dylan & The Dead (1989),
Parker, a cântat apoi cu grupul Grateful Dead çi a Oh Mercy (1989), Down In The Groove (1988),
realizat DOWN IN THE GROOVE, un album de Knocked Out Loaded (1986), Biograph (1985),
piese cover. Alåturi de George Harrison, Jeff Empire Burlesque (1985), Real Live (1985), Infidels
Lynne, Tom Petty çi Roy Orbison a înregistrat (1983), Shot Of Love (1981), Saved (1980), At
albumul VOLUME ONE. Un nou LP al såu, OH Budokan (1979), Slow Train Coming (1979), Street
MERCY, a fost produs de Daniel Lanois, fiind Legal (1978), Desire (1976), Hard Rain (1976),
urmat în 1990 de UNDER THE RED SKY, THE The Basement Tapes (1975), Blood On The Tracks
BOOTLEG SERIES, VOLUMES 1-3 (RARE AND (1975), Before The Flood (1974), Planet Waves
UNRELEASED) 1961-1991. În 1992 a avut loc la (1974), Dylan (1973), Pat Garrett & Billy The Kid
Madison Square Garden un concert aniversar (1973), Greatest Hits, Vol. 2 (1971), New Morning
Bob Dylan, care a celebrat cei treizeci de ani de (1970), Self Portrait (1970), Nashville Skyline
activitate ai såi. Albumele GOOD AS I BEEN TO (1969), Bob Dylan/Times They Are A-Changin’
YOU (1992) çi WORLD GONE WRONG (1993) (1968), John Wesley Harding (1968), Greatest
cuprind piese folk çi blues mai vechi. GREATEST Hits (1967), Blonde On Blonde (1966), Bringing
HITS VOLUME 3 (1994), UNPLUGGED (1995) çi It All Back Home (1965), Highway 61 Revisited
un CD-ROM: HIGHWAY 61 INTERACTIVE au (1965), Another Side Of Bob Dylan (1964), The
completat cariera artistului care, de-a lungul tim- Freewheelin’ Bob Dylan (1963), Bob Dylan
pului, a trecut printr-o serie de schimbåri. În (1962)

E
brele piese Take It Easy, compuså de Frey çi
The Eagles Jackson Browne çi Witchy Woman, care, la fel ca
Grup rock înfiinÆat în Los Angeles, California, prima, a intrat în Top 20. A urmat DESPERADO,
în 1971, de Bernie Leadon (n. 19 iulie 1947 în care a clasat definitiv grupul printre liderii ge-
Minneapolis, Minnesota, SUA; vocals, guitar), nului.
Randy Meisner (n. 8 martie 1947, în Scottsbluff, Albumul ON THE BORDER a generat Best Of
Nebraska, SUA; bass), Glenn Frey (n. 6 noiem- My Love, pieså ce a fost primul lor hit number 1
brie 1948, în Detroit, Michigan, SUA; vocals, din SUA. În aceeaçi perioadå a venit çi Don Felder
guitar) çi Don Henley (n. 22 iulie 1947, în Gilmer, (n. 21 septembrie 1947, în Topanga, California,
Texas, SUA; drums). ToÆi aveau în spate o acti- SUA; guitar, vocals), care a contribuit la urmåtorul
vitate muzicalå bogatå, motiv pentru care grupul album, ONE OF THESE NIGHTS, devenit disc de
a çi fost atât de repede acceptat de casa de platinå. În 1975, Leadon a påråsit grupul, fiind
discuri Asylum. The Eagles au debutat cu un LP înlocuit de Joe Walsh (n. 20 noiembrie 1947, în
purtând numele trupei, înregistrat în Londra çi Wichita, Kansas, SUA, ex-James Gang; guitar).
produs de Glyn Johns. Acesta conÆine deja cele- În noua formulå, Eagles a realizat celebrul HOTEL
105 Electric Light Orchestra

CALIFORNIA, care a ajuns number 1 în topurile NACH OBEN OFFENEN RICHTERSKALA. Dupå
americane, vânzându-se în milioane de exemplare o lungå perioadå de absenÆå, s-au reîntors cu
çi generând o serie de hituri binecunoscute. HAUS DER LUGE (1989), urmat de noi albume,
În 1978, trupa a realizat doar o singurå înre- tocmai atunci când toatå lumea credea cå trupa
gistrare, Please Come Home For Christmas, iar în s-a desfiinÆat.
anul urmåtor, din cauza deselor dispute interne Faustmusik (1996), Ende Neu (1996), Stella
care au început så aparå, Meisner a plecat. A fost Maris (1996), Drawings Of O.T. (1995), Der
înlocuit de Timothy N. Schmit (n. 30 octombrie Hamlet Maschin (1994), Interim (1993), Tabula
1947, în Sacramento, California, SUA, ex-Poco). Rasa (1993), Strategies Against Architecture Vol. II
Albumul care a urmat, THE LONG RUN, a fost (1991), Haus Der Luge (1989), Funf Auf Der Nach
dezamågitor, în ciuda unor hituri ca Heartache Oben (1987), Halber Mensch (1985), Strategies
Tonight, iar dupå realizarea lui a urmat o lungå Against Architecture (1984), 2 X 4 (1984),
perioadå de inactivitate. În 1982 grupul s-a des- Drawings Of Patient O.T. (1983), Kollaps(1981),
fiinÆat. Henley, Frey çi Felder s-au lansat fiecare Schwartz (EP, 1981)
în propria carierå solo.
Electric Light Orchestra
The Eagles a revenit în 1994 cu HELL FREEZES
OVER, un LP unplugged care cuprinde cele mai Grup înfiinÆat în formula Roy Wood (n. 8
bune piese ale grupului. noiembrie 1946, în Birmingham, Anglia; vocals,
Hell Freezes Over (1994), The Very Best Of cello, woodwind, guitars), Jeff Lynne (n. 30 de-
(1994), Greatest Hits, Vol. II (1982), Live (1980), cembrie 1947, în Birmingham, Anglia; vocals,
The Long Run (1979), Hotel California (1976), piano, guitar) çi Bev Bevan (n. Beverley Bevan,
Their Greatest Hits 1971-1975 (1976), Hotel 25 noiembrie 1945, în Birmingham, Anglia;
California (1976), On The Border/One Of These drums), toÆi foçti membri ai grupului The Move.
Nights (1975), One Of These Nights (1975), On Lor li s-au alåturat Bill Hunt (french horn) çi
The Border (1974), Desperado (1973), The Eagles/ Steve Woolam (violin). Printre primele lor piese
Desperado (1973), The Eagles (1972) se numårå çi 10538 Overture, un single Top 10 în
Marea Britanie, realizat în 1972. Dupå plecarea
Einsturzende Neubauten lui Woolam, în trupå au venit Hugh McDowell,
Grup german care a debutat la un concert din Andy Craig (cellos), Richard Tandy (n. 26 martie
luna aprilie a anului 1980, în componenÆa: Blixa 1948, în Birmingham, Anglia, ex-Balls; bass, piano,
Bargeld (vocals, guitar), N.U. Unruh, Beate Bartel guitar) çi Wilf Gibson (n. 28 februarie 1945, în
çi Gudrun Gut. Dupå cooptarea lui Alexander Dilston, Northumberland, Anglia; violin). ELO a
Van Borsig, trupa a înregistrat primul single: Fur susÆinut în aceastå formulå câteva concerte, dupå
Den Untergang. Apoi, Bartel çi Gut au plecat care Wood, Hunt çi McDowell au înfiinÆat Wizzard.
pentru a înfiinÆa Mania D çi Matador. Au fost Craig a plecat çi el, iar cei råmaçi i-au cooptat pe
înlocuiÆi cu F.M. (Mufti) çi Einheit (ex-Abwarts). Mike D’Albuquerque (n. 24 iunie 1947, în
Primul lor album a fost KOLLAPS, urmat în 1982 Wimbledon, Londra, Anglia; bass, vocals), Mike
de single-ul Durstiges Tier, realizat alåturi de doi Edwards (n. 31 mai în Ealing, Londra, Anglia;
membri Birthday Party: Rowland S. Howard çi cello) çi Colin Walker (n. 8 iulie 1949, în
Lydia Lunch. Van Borsig a devenit în acea perioadå Minchinhampton, Gloucestershire, Anglia). Au
inginerul lor de sunet, iar Marc Chung (ex- înregistrat astfel ELO II, care a generat hitul Top
Abwarts), basistul trupei. Dupå un turneu în 10 Roll Over Beethoven, o variantå a piesei lui
Marea Britanie au semnat cu Some Bizzare Chuck Berry ce include pasaje ale Simfoniei a 5-a
Records, la care au realizat DIE ZEICHNUNGEN de Beethoven. Cel de-al treilea hit a fost Showdown,
DAS PATIENTEN O.T., urmat în 1984 de iar Can’t Get It Out Of My Head a intrat în Top 10
STRATEGIEN GEGEN ARCHITEKTUREN çi de un în SUA. Urmåtorul album, ELDORADO, a devenit
show în Londra cu Genesis P. Orridge (Psychic disc de aur. La acea vreme, formula grupului s-a
TV), Frank Tovey (Fad Gadget) çi Stevo (Some stabilizat la: Lynne, Bevan, Tandy, McDowell,
Bizzare), show care s-a terminat într-un mod
Kelly Grouchett (bass), Mik Kaminski (violin) çi
violent, atrågând numeroase dezbateri în preså.
Melvyn Gale (cello). O serie de concerte
Bargeld a cântat apoi ca basist în grupul lui Nick
americane le-au adus celebritatea, fiind urmate
Cave. În 1987 Einsturzende Neubauten au realizat
de albume ca A NEW WORLD RECORD, OUT OF
soundtrackul ANDI çi albumul FUNF AUF DER
THE BLUE çi DISCOVERY. Între 1976 çi 1981,
Electric Light Orchestra 106

ELO au avut 15 single-uri de Top 20, printre care Ellington a devenit un compozitor prolific, cu
Livin’ Thing (1976), Telephone Line (1977), Mr. piese ca It Don’t Mean A Thing (If It Ain’t Got That
Blue Sky (1978), Don’t Bring Me Down (1979) çi Swing), Sophisticated Lady, In A Sentimental Mood,
Xanadu, o colaborare cu Olivia Newton-John, Prelude To A Kiss, Concert For Cootie (Do Nothin’
apårutå în filmul cu acelaçi nume. Till You Hear From Me), Cotton Tail, In A Mellotone,
Declinul lor a venit când albumele TIME çi I Got It Bad And That Ain’t Good, Don’t Get Around
SECRET MESSAGES nu s-au mai bucurat de suc- Much Anymore, I’m Beginning To See The Light çi
cesul celorlalte. Lynne çi-a început propria carierå altele. A mai compus çi soundtrackuri (vezi filmele
solo, iar grupul s-a desfiinÆat. În 1991 Bevan a The Asphalt Jungle (1950), Anatomy Of A Murder
înfiinÆat ELO 2, fårå Lynne, care fusese autorul (1959), Paris Blues (1960) çi Assault On A Queen
majoritåÆii pieselor. Fårå el, noul grup n-a mai (1966)) plus muzicå religioaså, cântatå în biserici
spus înså nimic. çi catedrale. Împreunå cu grupul såu, care a råmas
Strange Magic: The Best Of (1995), Afterglow de-a lungul timpului relativ stabil, a fåcut o serie de
(1990), Balance Of Power (1986), Secret Messages concerte çi înregistråri çi a participat la festivaluri.
(1983), Time (1981), Discovery (1979), Greatest Dupå moartea sa, survenitå în 1974, trupa a
Hits 1973-1977 (1979), Out Of The Blue (1977), A continuat pentru o perioadå så dea concerte, sub
New World Record (1976), Ole’ Elo (1976), Face conducerea fiului såu, Mercer Ellington.
The Music (1975), Eldorado (1974), Eldorado/ Elo Cornell University (1997), Best Of (1995), The
II (1974), On The Third Day (1973), Elo II (1972), Duke Plays Ellington Vol. 1 (1995), New York
No Answer (1971) Concert (1995), Early Ellington: 1926-1931
(1994), Sir Duke (1994), Swing Vol. 2 (1930-
Duke Ellington 1938) (1994), Verve Jazz Masters 4 (1994), The
Nåscut Edward Kennedy Ellington, la 29 aprilie Great London Concerts (1993), Jubilee Stomp
1899, în Washington DC, SUA, d. 24 mai 1974, (1992), Jungle Style (1927-1938) (1992),
Duke Ellington a început så cânte la pian încå din Masterpieces (1938-1940) (1992), The Young Duke
copilårie, fiind influenÆat de mama sa, de ase- (1992), The Brunswick Sessions, Vol. 2 (1932-35)
menea pianistå. A mai studiat armonia çi chiar a (1991), Duke Ellington (1991), The Duke’s Men,
compus câteva piese. Împreunå cu prietenii såi Vol. 1 (1991), The Essence Of Duke Ellington
Sonny Greer, Artie Whetsol çi Otto Hardwicke, a (1991), Reminiscing In Tempo (1991), Solos,
cântat în diverse trupe. În 1923, Duke a plecat la Duets & Trios (1990), Take The “A” Train (1990),
New York pentru a lucra cu Elmer Snowden, iar Early Ellington (1927-1934) (1989), Back Room
un an mai târziu a înfiinÆat The Washingtonians, Romp (1988), Black, Brown & Beige (1988), The
cântând în cluburi de noapte. La Cotton Club din Great Ellington Units (1988), The Blanton-Webster
Harlem, grupul a beneficiat de înregistrarea piese- Band (1986), The Indispensable Duke Ellington
lor la radio, ceea ce le-a adus mai multå popu- And The Small Groups Vol. 9/10 (1940-1946)
laritate, reuçind apoi så susÆinå concerte în SUA, (1985), Sophisticated Ellington (1981), Second
så aparå în filme çi så viziteze chiar Europa, în Sacred Concert (1974), The Afro-Eurasian Eclipse
1933. Pe când a început så cânte acolo, grupul (1971), New Orleans Suite (1971), Togo Brava
era format din Greer çi Hardwicke, James ‘Bubber’ Suite (1971), Orchestral Works (1970), The Pianist
Miley (trumpet), Joe ‘Tricky Sam’ Nanton (trom- (1970), Yale Concert (1968), And His Mother
bone), Wellman Braud (bass) çi Carney (saxo- Called Him Bill (1967), Harlem (1964), New Mood
phone). Managerul lor a devenit Irving Mills. În Indigo (1964), The Great Paris Concert (1963),
1927, Duke a compus Black And Tan Fantasy çi The Symphonic Ellington (1963), S.R.O. (1961),
Creole Love Call, ultima pieså fiind cântatå împreunå Hot Summer Dance (1960), Live At The Blue Note
cu solista Adelaide Hall. În anii ’30, din trupå fåceau
(1959), Jazz Party (1959), Live At The Newport
parte Juan Tizol (trombone), Cootie Williams
Jazz Festival ’59 (1959), Ellington Indigos (1957),
(trumpet) çi Johnny Hodges (alto saxophone).
Happy Reunion (1957), Live At The 1957 Stratford
Billy Strayhorn a venit çi el în 1939. Era aranjor,
Festival (1957), Duke Ellington Presents (1956),
compozitor çi cânta ocazional la pian. Tot atunci
Ellington At Newport (1956), The Duke (1956),
au mai venit çi Ben Webster (tenor saxophone) çi
The 1952 Seattle Concert (1954), The 1954 Los
basistul Jimmy Blanton, care a murit în 1943, la
numai 23 de ani. Angeles Concert (1954), Piano Reflections (1953),
Duke Ellington From The Blue Note (1952), Uptown
(1952), Carnegie Hall, November 13, 1948 (1948),
107 Emerson, Lake & Palmer

Fargo, North Dakota-November 7, 1940 (1940), cancer la gât. Cu toate acestea, în 1988 a realizat
The Duke’s Men (1938) excelentul album REG STRIKES BACK, dupå care
a dat în judecatå revista Sun pentru calomnie, mul-
Elton John Æumindu-se cu o despågubire de 1 milion de lire!
Nåscut Reginald Kenneth Dwight, la 25 martie Au urmat albumele SLEEPING WITH THE PAST
1947, în Pinner, Middlesex, Anglia, Elton John a çi THE ONE. În 1993, albumul DUETS i-a avut ca
început så cânte încå de la 4 ani, luând lecÆii de invitaÆi pe Bonnie Raitt, Paul Young, K.D. Lang,
pian. În anii ’60 a înfiinÆat prima lui trupå, Little Richard çi George Michael. În anul urmåtor
Bluesology, care era çi grupul de acompaniament a compus împreunå cu Tim Rice cinci piese pentru
al lui Long John Baldry. În 1966 a devenit el filmul de desene animate The Lion King.
însuçi membru Bluesology, alåturi de Elton Dean Love Songs (1996), Made In England (1995),
(saxophone) çi Caleb Quaye (guitar). La Dick Duets (1993), Greatest Hits, 1976-1986 (1992),
James Music, Elton l-a întâlnit apoi pentru prima The One (1992), Rare Masters (1992), To Be
oarå pe compozitorul Bernie Taupin, care avea Continued (1990), Sleeping With The Past (1989),
så compunå alåturi de el o serie de piese, începând Reg Strikes Back (1988), Greatest Hits Vol. 3,
cu Scarecrow. În 1968 cei doi au semnat un 1979-1987 (1987), Live In Australia (1987),
contract cu Dick James, care i-a angajat pe post Leather Jackets (1986), Ice On Fire (1985), Your
de compozitori ai casei sale de discuri, DJM, Songs (1985), Breaking Hearts (1984), Too Low
plåtindu-i cu 10 lire pe såptåmânå. Numeroase For Zero (1983), Jump Up! (1982), The Fox (1981),
piese compuse de ei, inclusiv albumul din 1969, 21 At 33 (1980), The Complete Thom Bell Sessions
EMPTY SKY, au trecut neobservate. Elton a înre- (1979), Victim Of Love (1979), A Single Man
gistrat apoi cu The Hollies, çi o serie de piese (1978), Greatest Hits Vol. II (1977), Blue Moves
cover. Un an mai târziu a reuçit så se facå remarcat (1976), Here And There (1976), Captain
cu albumul ELTON JOHN, care cuprinde piese ca Fantastic & Brown Dirt Cowboy (1975), Rock Of
Border Song çi Your Song, acesta fiind çi primul lui The Westies (1975), Caribou (1974), Greatest
hit în Marea Britanie. A continuat cu Hits (1974), Goodbye Yellow Brick Road (1973),
TUMBLEWEED CONNECTION, soundtrackul Don’t Shoot Me I’m Only The Piano Player (1972),
FRIENDS çi 17-11-70. Între 1972 çi 1975 a avut Honky Chateau (1972), 11-17-70 (1971), Madman
çapte albume consecutive number 1, care au Across The Water (1971), Elton John (1970),
generat hituri ca Rocket Man, Daniel, Saturday Tumbleweed Connection (1970), Empty Sky (1969)
Night’s Alright For Fighting, Candle In The Wind çi Emerson, Lake & Palmer
altele.
În 1976, duetul såu cu Kiki Dee, Don’t Go Grup înfiinÆat în 1969 de Keith Emerson (n. 1
Breaking My Heart, a condus în clasamentele noiembrie 1944, în Todmorden, Lancashire,
britanice çi a fost urmat de albumele HERE AND Anglia; keyboards), cu Greg Lake (n. 10 noiem-
THERE çi BLUE MOVES, vândute în milioane de brie 1948, în Bournemouth, Dorset, Anglia; vo-
exemplare. În 1979, colaborarea lui cu Taupin a cals, bass) çi Carl Palmer (n. 20 martie 1951, în
încetat, atunci când acesta din urmå s-a mutat la Birmingham, Anglia; drums, percussion). Au de-
Los Angeles. Elton a continuat så compunå cu butat într-un concert la Guildhall, Plymouth, iar
pianistul Gary Osborne, realizând o serie de hituri, în 1970 au participat la festivalul Isle of Wight,
printre care Song For Guy. Albumele sale nu s-au dupå care au semnat cu Island Records, la care
mai vândut la fel de bine ca înainte, înså reîn- au debutat cu un album purtând numele trupei.
tâlnirea cu Topin çi lansarea albumului TOO În anul urmåtor, la City Hall din Newcastle, au
LOW FOR ZERO din 1983 l-au readus în topuri, lansat un aranjament muzical inspirat de cre-
generând hit single-ul I’m Still Standing. aÆia lui Musorski: PICTURES AT AN EXHIBITION.
În 1985 Elton John a apårut la concertul de A urmat un nou LP, TARKUSFOLLOWED, turnee
adio al grupului lui George Michael, Wham!, çi la çi LP-uri ca TRILOGY, BRAIN SALAD SURGERY
istoricul Live Aid, dupå care a înregistrat albumul çi un LP live. Grupul a înfiinÆat apoi propria caså
ICE ON FIRE. În anul urmåtor, muzicianul a de discuri, dupå care membrii såi s-au lansat în
clacat pe scenå, într-un concert din Australia çi a proiecte solo, reunindu-se înså pentru a înregistra
fost operat pe corzile vocale. A urmat despårÆirea WORKS, un dublu album. LOVE BEACH a fost
de soÆia sa çi o serie de neplåceri generate de înså ultimul realizat împreunå, fiind urmat de un
articolele din preså care speculau cå ar fi avut turneu de adio, imortalizat pe albumul IN
Emerson, Lake & Palmer 108

CONCERT. În 1986 a fost açteptatå o reuniune a soare. Grupul a trebuit så plåteascå o sumå de
trupei, dar Carl Palmer nu a fost disponibil, el 15.000 de dolari çi så retragå vocea lui Chapman
cântând la acea vreme cu Asia. În schimb, Emerson de pe înregistrare. Alte piese controversate includ
çi Lake au fåcut echipå cu Cozy Powell (drums), anunÆuri fåcute de Radio 3 çi vocea lui Kermit
înregistrând albumul EMERSON, LAKE AND The Frog. În 1992 au realizat albumul STIGMA,
PALMER, urmat de un turneu american de pro- care a fost înså dezamågitor, iar dupå trei ani de
movare, dupå care Powell a çi plecat. pauzå, care au urmat realizårii EP-ului
Emerson l-a mai cooptat apoi pe Robert Berry UNEXPLAINED, au revenit cu CHA CHA CHA,
(drums) pentru TO THE POWER OF THREE, produs de Johnny Dollar, care a mai colaborat cu
care s-a vândut înså foarte slab, semnalând de- Youssou N’Dour çi Neneh Cherry. Albumul înså
clinul evident al grupului. nu a avut succesul scontat. EMF s-a reîntors în
The Best Of Emerson, Lake & Palmer (1994), topuri alåturi de comedianÆii Vic Reeves çi Bob
Classic Rock Featuring “Lucky Man” (1994), In Mortimer, care au colaborat la realizarea unui
The Hot Seat (1994), The Return Of The Manticore cover al piesei The Monkees, I’m A Believer. Înså
(1993), Works Live (1993), The Atlantic Years dupå ce casa de discuri Parlophone a renunÆat la
serviciile lor, trupa s-a destråmat.
(1992), Live At The Royal Albert Hall (1992),
Cha Cha Cha (1995), Unexplained (1992), Stigma
Black Moon (1992), To The Power Of Three (1988),
(1992), Schubert Dip (1991)
In Concert (1979), Love Beach (1978), Works,
Vol. 1, 2 (1977), Ladies & Gentlemen (1974), Brain Enya
Salad Surgery (1973), Trilogy (1972), Emerson,
Nåscutå Eithne Ni Bhraonain, la 17 mai 1961,
Lake & Palmer (1970), Pictures At An Exhibition
în Gweedore, County Donegal, Irlanda, într-o
(1971), Tarkus (1971)
familie de muzicieni, Enya a studiat pianul clasic
EMF çi a fåcut parte mai întâi din grupul Clannad
(1976), cântând la keyboards çi fåcând backing
Grup pop-rock înfiinÆat în 1989 în Forest of
vocals, dupå care, în 1982, çi-a lansat cariera
Dean, Gloucestershire, Anglia, de James Atkin solo, dominând clasamentele englezeçti cu piesa
(n. 28 martie 1969, în Cinderford, Gloucestershire, Orinoco Flow. CâÆiva ani mai târziu a realizat
Anglia; vocals), Ian Dench (n. 7 august 1964, în coloana sonorå a filmului produs de televiziunea
Cheltenham, Gloucestershire, Anglia; guitar, key- BBC, THE CELTS, care cuprinde piese cântate în
boards), Derry Brownson (10 noiembrie 1970, în englezå çi galezå, apårute çi pe albumul ei de
Gloucester, Anglia; keyboards, samples), Zak Foley debut din 1987. Albumul a fost ignorat, înså cel
(n. 9 decembrie 1970, în Gloucester, Anglia; bass) de-al doilea, WATERMARK, a generat hitul mai
çi Mark Decloedt (n. 26 iunie 1969, Gloucester, sus menÆionat. Alåturi de textierul Roma Ryan çi
Anglia; drums) plus DJ Milf. Cu toÆii fåcuserå de producåtorul Nicky Ryan, Enya a continuat så
parte din diverse trupe indie, locale. aibå succes cu hituri ca Evening Falls çi Storms In
S-au fåcut o serie de speculaÆii în ceea ce Africa Part II. Dupå doi ani de tåcere çi o apariÆie
priveçte provenienÆa numelui de EMF. Grupul a pe unul dintre albumele lui Sinead O’Connor, s-a
declarat cå ar proveni de la „Espon Mad Funkers“, reîntors în 1991 cu SHEPHERD MOONS, de pe
înså ziarele au susÆinut varianta: „Ecstacy Mother care Caribbean Blue a devenit hit single. În 1992,
Fuckers!“. Casa lor de discuri, EMI, a zis cå THE CELTS a fost reeditat de casa de discuri
provine de la „Every Mother’s Favourites“. Cu Reprise. Trei ani mai târziu Enya a lansat THE
EMI, grupul a semnat dupå numai patru concerte. MEMORY OF TREES, de pe care primul extras pe
Au debutat cu single-ul Unbelievable, care a de- single a fost Anywhere Is.
venit hit Top 5. A urmat I Believe, pentru care au Storms In Africa (1998), Bo Of Dreams (1998),
fost acuzaÆi de plagiat dupå Jesus Jones. Cu toate Paint The Sky With Stars-The Best Of Enya (1997),
acestea, primul lor album s-a vândut în peste Frogprince (1995), The Memory Of Trees (1995),
douå milioane de exemplare, iar grupul a con- Shepherd Moons (1991), Watermark (1988), I Want
tinuat så susÆinå concerte, mai ales în SUA, unde Tomorrow (1987), Enya (1987), The Celts (1986)
s-a bucurat de un succes enorm. Yoko Ono i-a dat
apoi în judecatå pentru piesa Lies, care include Erasure
un sample cu vocea ucigaçului lui John Lennon, Grup înfiinÆat în 1985 de Vince Clarke (n. 3
Mark Chapman, recitând versurile lui Lennon de iulie 1961; keyboards), fost membru Depeche
la Watching The Wheels, din celula lui de închi-
Mode, Yazoo çi The Assembly, cu solistul Andy
109 Europe

Bell. Un an mai târziu, duoul a intrat pe prima From You, Anything For You çi 1-2-3. Gloria Estefan
poziÆie în topurile britanice cu Sometimes, pieså a înregistrat çi un album solo, CUTS BOTH WAYS,
urmatå de It Doesn’t Have To Be Me, din 1987, çi în 1989, album ale cårui hituri au fost Don’t
de cel de-al doilea album, CIRCUS, care a intrat Wanna Lose You, Get On Your Feet çi Here We Are.
în Top 10 în Marea Britanie. Au continuat cu o La începutul anului 1990, pe 20 martie, grupul
serie de hituri ca Victim Of Love, The Circus, Ship a suferit un accident cu autocarul lor de turneu.
Of Fools, A Little Respect, Drama!, Blue Savannah, În urma acestuia, Gloria a fost internatå în spital,
Chorus, Love To Hate You, Breath Of Life çi EP-ul suferind o operaÆie. Un an mai târziu, solista a
CRACKERS INTERNATIONAL. revenit înså cu un nou material çi a întreprins un
Albumele THE INNOCENTS, WILD! çi CHORUS turneu.
au ajuns çi ele number 1 în Marea Britanie, ceea Gloria! (1998), Destiny (1996), Abriendo Puertas
ce s-a întâmplat çi cu EP-ul ABBA-ESQUE, EP din (1995), Hold Me, Thrill Me, Kiss Me (1994),
1992. Christmas Through Your Eyes (1993), Mi Tierra
Cowboy (1997), Erasure (1995), I Say, I Say, I (1993), Greatest Hits (1992), Into The Light (1991),
Say (1994), Abba-Esque (1992), Pop! – The First 20 Cuts Both Ways (1989), Let It Loose (1988),
Hits (1992), Chorus (1991), Wild! (1989), Crackers Anything For You (1988), A Toda Maquina (1986),
International (1989), The Innocents (1988), Circus Primitive Love (1986), Eyes Of Innocence (1984),
(1987), The Two Ring Circus (1987), Wonderland Rio (1978)
(1986)
Melissa Etheridge
Gloria Estefan & Miami Sound Machine
Nåscutå în 1961, în Kansas, SUA, Melissa
Grup pop care a luat fiinÆå în Miami, Florida, Etheridge a început så cânte încå din adolescenÆå,
SUA, în 1973, çi care iniÆial a fost un trio numit la pian çi chitarå, în diverse trupe locale. A studiat
Miami Latin Boys, compus din Emilio Estefan la Berklee College Of Music, dupå care a cântat
(keyboards), Juan Avila (bass) çi Enrique ‘Kiki’ prin cluburile din Boston. Dupå ce s-a mutat la
Garcia (drums), toÆi trei nåscuÆi în Cuba çi cres- Los Angeles, a fost remarcatå de çeful casei Island
cuÆi în Miami. Un an mai târziu, la nunta unui Records, celebrul descoperitor de talente, Chris
prieten comun, au cântat alåturi de Gloria Fajardo Blackwell. În 1986 a debutat cu muzica pentru
(n. 1 septembrie 1957; vocals). Aceasta urma pe filmul Weeds. A înfiinÆat apoi propriul ei trio, cu
vremea aceea o çcoalå catolicå çi cânta la chitarå Kevin McCormick la bass çi Craig Kampf la tobe.
çi voce în timpul liber. În 1975 a devenit membrå
Primul album a generat hituri ca Bring Me
a grupului, care çi-a schimbat numele în Miami
Some Water çi l-a avut ca invitat pe Scott Thurston.
Sound Machine. Primul lor single a fost Renecer.
Pe cel de-al doilea, invitaÆi au fost Waddy Weichtel,
Emilio çi Gloria s-au cåsåtorit în 1978, iar un an
Bono (U2) çi alÆii. Între timp, Kampf fusese înlocuit
mai târziu grupul a înregistrat un album în limba
cu Maurigio Fritz Lewak.
spaniolå, distribuit de CBS International. În ur-
Albumul NEVER ENOUGH a câçtigat un premiu
måtorii 6 ani au continuat cu încå çapte albume,
tot în spaniolå, fåcându-se cunoscuÆi în America Grammy, iar YES I AM i-a conturat succesul.
Centralå çi de Sud, dar çi în Europa. Primul Melissa a recunoscut public cå este lesbianå,
single în limba englezå a fost Dr. Beat, din 1984, sårutând-o pe scenå pe Elvira, la petrecerea lesbi-
care a devenit hit Top 10 în Marea Britanie. În enelor çi homosexualilor, Triangle Ball, care a
anul urmåtor au concertat în Japonia, iar Miami avut loc cu ocazia inaugurårii în funcÆie a preçe-
i-a onorat cu numirea unei stråzi a oraçului: dintelui Bill Clinton. Întâmplarea nu numai cå
Miami Sound Machine Boulevard. Dupå semnarea nu i-a adus deservicii, ci i-a adus un çi mai mare
unui contract cu Epic Records, primul lor single succes.
care a intrat în topurile americane a fost Conga, Your Little Secret (1995), Yes I Am (1993),
din 1985, urmat un an mai târziu de Bad Boy çi Never Enough (1992), Brave And Crazy (1989),
Words Get In The Way. Primul lor album în limba Melissa Etheridge (1988)
englezå, PRIMITIVE LOVE, a ajuns pe poziÆia 23
Europe
în topurile din acelaçi an. În 1987 grupul çi-a
schimbat denumirea în Gloria Estefan And Miami Grup heavy metal suedez, înfiinÆat în 1982, de
Sound Machine, realizând single-ul Top 10 Rhythm Joey Tempest (19 august 1963, în Stockholm,
Is Gonna Get You çi albumul LET IT LOOSE din Suedia; vocals), John Norum (guitar) çi John
1988. Au urmat hituri cum ar fi Can’t Stay Away Leven (bass), numit mai întâi Force. Dupå câçti-
Europe 110

garea unui concurs naÆional muzical çi înregis- Acesta a fost urmat de SAVAGE, în 1987. În 1988
trarea a douå albume, în 1986 au semnat cu Epic au participat la Nelson Mandela Concert, de pe
Records. Norum a påråsit grupul, fiind înlocuit Wembley, unde au cântat You Have Placed A Chill
de chitaristul Kee Marcello (ex-Easy Action). Au In My Heart. În acelaçi an, Lennox a cântat în
mai fost cooptaÆi Michael Michaeli (keyboards) duet cu Al Green piesa Put A Little Love In Your
çi Ian Haughland (drums). Heart. WE TOO ARE ONE din 1989 a devenit
Primul lor album, cântat în limba englezå çi apoi cel mai de succes album al grupului la acea
produs de Kevin Elson, a generat deja celebrele datå, dar çi ultimul, deoarece, dupå apariÆia lui,
Carrie, The Final Countdown, Rock The Night çi David a înfiinÆat Spiritual Cowboys, iar în 1992,
Cherokee. THE FINAL COUNTDOWN a devenit Lennox a debutat solo cu albumul DIVA.
triplu disc de platinå, ridicând standardele gru- Live 1983-1989 (1993), Greatest Hits (1991),
pului, pe care acesta, din påcate, nu le-a putut We Two Are One (1989), Savage (1987), Revenge
menÆine. Europe a fåcut o serie de turnee în toatå (1986), Be Yourself Tonight (1985), 1984 (For
lumea, a mai avut un hit: Superstitious, de pe cel The Love Of Big Brother) (1984), Touch Dance
de-al doilea album, înså PRISONERS OF (1984), Touch (1983), Sweet Dreams (Are Made
PARADISE din 1991 s-a vândut extrem de slab, Of This) (1983), In The Garden (1981)
semnalizând regresul grupului. Joey Tempest a The Everly Brothers
semnat solo cu Polygram Records, în 1994, çi a
realizat un an mai târziu albumul A PLACE TO Grup înfiinÆat de Don (n. 1 februarie 1937, în
CALL HOME. Brownie, Kentucky, SUA) çi Phil Everly (n. 19
Europe 1982–1992 (1993), Prisoners In Paradise ianuarie 1939, Chicago, Illinois, SUA), fiii artiçtilor
(1992), The Final Countdown (1986), Wings Of country Ike çi Margaret, cu care au apårut în
Tomorrow (1984), Europe (1983) concerte çi în show-uri radio încå din adoles-
cenÆå. În anii ’50 cei doi s-au mutat în Nashville,
Eurythmics unde Don a realizat hitul Kitty Wells, înregistrat
Grup pop englez, înfiinÆat de David A. Stewart în 1954.
(n. 9 septembrie 1952, în Sunderland, Anglia) çi În 1957 au prelucrat cântecul lui Felice çi
Annie Lennox (n. 25 decembrie 1954, în Boudleaux Bryant, Bye Bye Love, care a devenit
Aberdeen, ScoÆia), fostå membrå a grupului folk hit number 6 în Marea Britanie. Au urmat Wake
rock Longdancer. Annie a studiat la Royal College Up Little Susie, All I Have To Do Is Dream, Bird
of Music, câçtigându-çi în acelaçi timp existenÆa Dog, Problems, So Sad çi Devoted To You, urmat de
lucrând pe post de chelneriÆå. La început, cei doi o succesiune de turnee care, la sfârçitul anilor ’50,
au înfiinÆat Tourists, iar în 1980 – Eurythmics, au fåcut din ei grupul vocal number 1.
debutând cu IN THE GARDEN, care a fost un Au semnat cu Warner Brothers Records, la
eçec comercial. Single-ul Love Is A Stranger a care au realizat Cathy’s Clown, scriså de Don,
intrat înså mai târziu în topurile britanice. SWEET pieså ce s-a vândut în milioane de exemplare. Au
DREAMS a generat o serie de hituri, mai ales în continuat cu o serie de hituri Top 10 în SUA çi
SUA, printre care piesa titlu, Who’s That Girl, çi number 1 în Marea Britanie çi cu un turneu
Right By Your Side. TOUCH, din 1984, a fost de european. Don a devenit apoi dependent de dro-
asemenea un succes, la fel ca çi muzica pentru guri, fiind la un moment dat foarte aproape de
coloana sonorå a filmului 1984, cu John Hurt. BE moarte. În urmåtorii trei ani, cât a durat depen-
YOURSELF TONIGHT, care a urmat, include un denÆa sa, numeroase turnee au fost întrerupte
duet cu Aretha Franklin, piesa Sisters (Are Doin’ sau amânate, iar înregistrårile au fost sporadice.
It For Themselves). În 1985, Lennox a trecut În 1965 grupul a revenit în forÆå cu hiturile.
printr-o serie de probleme cu vocea, grupul ne- The Price Of Love çi Love Is Strange. În 1966 au
putând så participe la Live Aid. În acelaçi an, realizat TWO YANKS IN ANGLIA, un album care
single-ul There Must Be An Angel a intrat în topurile cuprinde opt piese compuse de Nash, Clarke çi
britanice. Lennox a debutat apoi în film, jucând Hicks de la The Hollies, urmat de multe altele, ca
în Revolution, alåturi de Donald Sutherland çi Al STORIES WE COULD TELL, care înså nu au reuçit
Pacino. Stewart a început între timp så lucreze ca så mai intre în topuri. De aceea, grupul a ajuns
producåtor. În anul urmåtor, Eurythmics a realizat
din nou så cânte în cluburi, iar dupå un concert
REVENGE, un album ce include Missionary Man,
din 1973 la Knotts Berry Farm, California, în care
Thorn In My Side, The Miracle Of Love çi altele.
111 Extreme

Don, beat fiind, l-a insultat în public pe fratele zat douå albume. Ea çi Ben au cântat împreunå
såu, acesta din urmå a declarat cå nu va mai pentru prima datå în 1982, realizând o nouå
cânta niciodatå alåturi de el. În urmåtorii 10 ani, versiune a piesei lui Cole Porter, Night And Day.
cei doi s-au întâlnit o singurå datå çi asta a fost la Thorn a mai fåcut în acelaçi an un mini album, A
înmormântarea tatålui lor. Amândoi çi-au våzut DISTANT SHORE, iar Watt a înregistrat NORTH
de propria carierå solo. Don a cântat cu grupul MARINE DRIVE în anul urmåtor. În 1983 au
såu, The Dead Cowboys, iar Phil a realizat al- semnat cu Blanco y Negro Records, unde au
bumele de succes STAR SPANGLED SPRINGER çi debutat cu Each And Everyone, care a precedat
MYSTIC LINE, a apårut în filmul Every Which Way albumul EDEN. Succesul major l-au avut înså cu
But Loose çi a scris o sumedenie de piese. Cei doi un cântec al lui Danny Whitten, I Don’t Want To
s-au împåcat în 1983, susÆinând un concert de Talk About It, care a intrat în Top 3 în Marea
revenire emoÆionant, la Royal Albert Hall din Britanie. Au continuat cu alte albume cum ar fi
Londra. Un an mai târziu au realizat EB 84, de pe THE LANGUAGE OF LIFE, care îl are ca invitat la
care un cover dupå piesa lui Paul McCartney, piesa The Road, pe Stan Getz (saxophone).
Wings Of A Nightingale, a devenit hit. În 1986 au WORLD-WIDE, din 1991, a fost un LP mediocru,
fost incluçi în Rock ‘n’ Roll Hall Of Fame, iar în anul înså AMPLIFIED HEART, realizat cu aportul lui
urmåtor Phil i-a dat lui Don în dar o chitarå fåcutå Danny Thompson, Dave Mattacks, Richard
de mânå, la aniversarea celor 50 de ani ai acestuia Thompson çi a aranjorului Harry Robinson, a
Best Of (1995), Heartaches & Harmonies (1994), readus grupul la rampå.
The Mercury Years (1993), The Everly Brothers On Everything But the Girl Vs. Drum & Bass (1996),
Warner Brothers, 1960-1969 (1993), Classic Everly Walking Wounded (1996), Amplified Heart (1994),
Brothers (1992), Rare Solo Classics (1991), All- Acoustic (1992), Worldwide (1991), The Language
Time Greatest Hits (1990), Hidden Gems From Of Life (1990), Idlewild (1988), Baby, The Stars
The Warner (1989), Some Hearts (1989), Born Shine Bright (1986), Love Not Money (1985),
Yesterday (1986), Their 20 Greatest Hits (1986), Eden (1984), Everything But The Girl (1984)
Golden Archive (1986), All They Had To Do Was
Extreme
Dream (1985), The Reunion Concert (1984), EB
84 (1984), 24 Original Classics (1984), Nashville Grup rock american, înfiinÆat în Boston, în
Tennessee Nov 1955 (1981), Don’t Worry Babe componenÆa: Gary Cherone (n. 26 iulie 1961, în
(1973), Pass The Chicken And Listen (1973), Stories Malden, Massachusetts, SUA; vocals) Nuno
We Could Tell (1972), The Everly Brothers Show Bettencourt (n. 20 septembrie 1966, în Azores,
(1970), Chained To A Memory (1970), Roots Portugalia; guitar), Pat Badger (n. 22 iulie 1967,
(1968), Everly Brothers Sing (1967), Living Legends în Boston, Massachusetts, SUA; bass) çi Paul Geary
(1967), In Our Image (1966), Two Yanks In (n. 24 iulie 1961, în Medford, Massachusetts,
England (1966), Gone, Gone, Gone (1965), Rock N’ SUA; drums). În 1987 au semnat cu A&M Records
Soul (1965), Very Best Of (1964), Great Country çi au debutat cu piesa Play With Me pentru sound-
Hits (1963), Folk Songs Of The Everly Brothers trackul filmului Bill And Ted’s Excellent Adventure.
(1962), Instant Party (1962), Both Sides Of An A urmat albumul de debut, EXTREME, primit cu
Evening (1961), A Date With The Everly Brothers råcealå de critica muzicalå. Au dat înså lovitura
(1961), The Fabulous Style Of The E.B. (1960), cu PORNOGRAFFITTI, subintitulat A Funked Up
It’s Everly Time (1960), Best (1959), The Everly Fairy Tale. De pe acest al doilea LP, balada rock
Brothers (1958), Songs Our Daddy Taught Us More Than Words a ajuns în fruntea clasamentelor
(1958) americane çi britanice.
Dupå apariÆia la concertul în memoria lui Freddie
Everything But The Girl Mercury de pe stadionul Wembley, Extreme a
Duo compus din Tracey Thorn (n. 26 septembrie realizat III SIDES TO EVERY STORY. În 1994,
1962, în Hertfordshire, Anglia) çi Ben Watt (n. 6 Mike Mangini (ex-Annihilator) l-a înlocuit pe
decembrie 1962, în Anglia), înfiinÆat pe vremea Paul Geary la tobe. Un an mai târziu, Bettencourt
când studiau la Hull University. Numele trupei a realizat un LP solo, dar grupul a revenit în 1995
provine de la cel al unui magazin de mobilå. Thorn cu WAITING FOR THE PUNCHLINE. Din påcate,
a fost membra grupului Marine Girlscare çi a reali- Extreme s-a desfiinÆat în octombrie 1996.
Extreme 112

Gary Cherone a plecat la Van Halen, Nuno çi-a Accidental Collision (1998), Running Gag
continuat cariera solo, iar Pat Badger cântå în (1998), The Best Of Extreme (1997), Waiting For
prezent cu trupa lui Jason (Saigon Kick) Bieler, The Punchline (1995), Ill Sides To Every Story
Supertransatlantic. (1992), Pornograffitti (1990), Extreme (1989)

F
Matthews MacDonald, 16 iulie 1946, în
The Faces Scunthorpe, Lincolnshire, Anglia; vocals), Judy
Grup britanic înfiinÆat dupå destråmarea trupei Dyble (n. 13 februarie 1949, în Londra, Anglia;
The Small Faces, de Ronnie Lane (n. 1 aprilie vocals), Ashley ‘Tyger’ Hutchings (n. 26 ianuarie
1946, în Plaistow, Londra, Anglia; bass), Kenny 1945, în Muswell Hill, Londra, Anglia; bass),
Jones (n. 16 septembrie 1948, în Stepney, Londra, Richard Thompson (n. 3 aprilie 1949, în Londra,
Anglia; drums), Ian McLagan (n. 12 mai 1945, în Anglia; guitar, vocals), Simon Nicol (n. 13 oc-
Londra, Anglia; organ), Rod Stewart (n. 10 ianu- tombrie 1950, în Muswell Hill, Londra, Anglia;
arie 1945, în Highgate, Londra, Anglia; vocals) çi guitar, vocals) çi Martin Lamble (n. 28 august
Ron Wood (n. 1 iulie 1947; guitar). A debutat în 1949, în St. Johns Wood, Londra, Anglia, d. 12
1970 cu albumul FIRST STEP, urmat de LONG mai 1969; drums). Dupå o serie de concerte prin
PLAYER. Între timp, Rod Stewart çi-a lansat pro- cluburi au semnat cu producåtorul american Joe
pria carierå solo, The Faces devenind grupul såu de Boyd, au realizat If I Had A Ribbon Bow çi un
acompaniament. Deçi au avut succes cu A NOD’S album de debut, FAIR PORT CONVENTION, care
AS GOOD AS A WINK…TO A BLIND HORSE çi o s-a vândut înså slab. Judy Dyble a fost înlocuitå
serie de single-uri, era clar cå toatå atenÆia era de Sandy Denny (n. Alexandra Denny, 6 ianuarie
îndreptatå înspre Rod. Lane a plecat în 1973, fiind 1948, în Wimbledon, Londra, Anglia, d. 21 aprilie
înlocuit cu Tetsu Yamauchi. Au urmat hituri ca 1978; vocals). A urmat WHAT WE DID ON OUR
Pool Hall Richard, You Can Make Me Dance Sing Or HOLIDAY, care cuprinde She Moved Through The
çi un album live de succes, dupå care, în 1975, Fair, Fotheringay, Book Song, I’ll Keep It With
grupul s-a destråmat. Mai întâi a fost påråsit chiar Mine çi Meet On The Ledge. Matthews a plecat çi
de Stewart (care se autoexilase pentru a scåpa de el la scurt timp dupå realizarea albumului, ne-
impozite), apoi a plecat Wood la Rolling Stones, în mulÆumit de direcÆia tradiÆionalå înspre care se
timp ce restul au cântat pentru o scurtå perioadå îndrepta grupul. Câteva luni mai târziu, auto-
cu Steve Marriott, într-o nouå formulå, neinspiratå, carul lor de turneu a avut un accident care s-a
Small Faces, dupå care trupa s-a desfiinÆat definitiv. soldat cu moartea lui Martin Lamble çi a pri-
În 1993, la Brits Awards, The Faces s-au reunit etenei sale, Jeannie Franklyn.
pe neaçteptate, cântând cu Rod Stewart çi Bill Fairport Convention au realizat apoi UN-
Wyman la bass, în locul lui Ronnie Lane. Acesta HALFBRICKING, care cuprinde piese ale lui Bob
din urmå a murit de sclerozå multiplå la 4 iunie Dylan çi Sandy, care a compus Autopsy çi Who
1997, la Trinidad, Colorado. Knows Where The Time Goes. Ca invitat l-au avut
Faces Featuring Rod Stewart (1980), Best Of pe Dave Swarbrick (fiddle, mandolin). Piesele de
(1977), Snakes & Ladders (1976), Overture/ Coast pe urmåtorul LP au fost difuzate în premierå în
To Coast (1974), Coast To Coast Live (1974), show-ul lui John Peel de la BBC, „Top Gear.“
Ooh-La-La (1973), Long Player (1971), A Nod Is Swarbrick devenise membru permanent, iar la
As Good As A Wink...To A Blind Horse (1971), tobe a fost cooptat Dave Mattacks (n. 1948, în
First Step (1970) Edgeware, Middlesex, Anglia). Dupå LIEGE AND
LIEF, care a fost o altå piatrå de hotar în folk-
Fairport Convention rock-ul britanic, Hutchings a plecat pentru a
Grup folk-rock britanic înfiinÆat în 1967, la înfiinÆa ceva mai târziu Steeleye Span, iar Sandy
Londra, în varianta: Iain Matthews (n. Ian pentru a forma Fotheringay, cu Trevor Lucas.
113 Falco

Fairport Convention i-a cooptat atunci pe Dave ex-Vicious Hatred; guitar), Roddy Bottum (n. 1
Pegg (bass). Thompson a plecat çi el, înainte de iulie 1963, în Los Angeles, California, SUA; key-
realizarea albumului ANGEL DELIGHT. În 1970 boards), Bill Gould (n. 24 aprilie 1963, în Los
au intrat în Guinness Book Of Records, cu cel mai Angeles, California, SUA; bass), Chuck Moseley
lung titlu de pieså: Sir N. McKenzies’s Daughter’s (vocals) çi Mike Bordin (n. 27 noiembrie 1962,
Lament For The 77th Mounted Lancer’s Retreat în San Francisco, California, SUA; drums). Au
From The Straits Of Loch Knombe, In The Year Of debutat la casa de discuri independentå Mordam,
Our Lord 1727, On The Occasion Of The Announce- cu un album, urmat de INTRODUCE YOURSELF
ment Of Her Marriage To The Laird Of Kinleakie. la casa de discuri Slash, o filialå a Warner Brothers.
Dupå albumele FULL HOUSE çi BABBA COMBE Moseley a fost apoi concediat, ca urmare a unor
LEE, Simon Nicol a înfiinÆat Albion Band, alåturi dispute interne. Acesta a activat o perioadå cu
de Ashley Hutchings, iar Swarbrick începuse så Bad Brains, dupå care a înfiinÆat Cement. Înlo-
aibå probleme cu auzul. În grup au venit çi au ple- cuitorul såu, Mike Patton (n. 27 ianuarie 1968,
cat atâÆia muzicieni încât greu li se mai poate Æine în Eureka, California, SUA; vocals) a fost înså çi
socoteala. Oricum, Sandy Denny çi Dave Mattacks mai bine primit de cåtre public, debutând pe
s-au reîntors, ultimul chiar de douå ori, dar la albumul THE REAL THING, de pe care Epic a
sfârçitul anilor ’70 grupul a început så regreseze, condus în Top 20 în Marea Britanie. LIVE AT
susÆinând chiar çi un concert de adio în 1979 la THE BRIXTON ACADEMY a fost realizat dupå
Cropredy în Oxfordshire. De atunci, trupa s-a trei ani de turneu în întreaga lume. Urmåtorul
reunit anual în diverse formule. Au mai scos lor LP de studio, ANGEL DUST, cuprinde un
câteva albume, dupå care Swarbrick a fost înlocuit cover al unei piese Commodores, I’m Easy, care a
în 1985 de Ric Sanders. Au urmat GLADYS’ LEAP, intrat în Top 10 în SUA. În 1994, Jim Martin a
cu Simon Nicol (vocals), albumul instrumental fost înlocuit cu Trey Spruance, care a fåcut parte
EXPLETIVE DELIGHTED, THE FIVE SEASONS çi din trupa lui Mike Patton, Mr. Bungle.
altele. Greatest Hits (1998), Album Of The Year (1997),
Close to the Wind (1998), Who Knows Where the King For A Day, Fool For A Lifetime (1995), Songs
Time Goes? (1997), Old New Borrowed Blues (1996), To Make Love To (1993), Angel Dust (1992), The
th
Jewel In The Crown (1995), 25 Anniversary (1994), Real Thing (1989), Introduce Yourself (1987), We
From Past Archive (1994), Bonny Bunch Of Roses/ Care A Lot (1985)
Tipplers Tales (1992), Five Seasons (1990), Red
And Gold (1989), The Best Of Fairport Convention Falco
(1988), It All Comes Round Again (1987), In Real Nåscut Johann Hoelzl, la19 februarie 1957, în
Time, Live ’87 (1987), Heyday (1987), Expletive Austria, Falco a studiat la conservatorul din Viena
Delighted (1986), Oathe Boot (1986), House Full çi a fost basist în trupa punk Drahdiwaberl. Din
(1986), Gladys’ Leap (1985), Moat On The Ledge 1982 a început så cânte solo, primul lui succes
(1982), The Airing Cupboard Tapes ’71-’74 (1981), fiind piesa Der Kommisar, urmatå de Jeanny,
Farewell, Farewell (1979), Tipplers Tales (1978), care a ajuns în fruntea clasamentelor germane,
Bonny Bunch Of Roses (1977), Live At L.A. deçi a fost interziså la radio. Rock Me Amadeus
Troubadour (1977), Fairport Chronicles (1976), (din 1985) a fost scriså în colaborare cu pro-
Gottle O’Gear (1976), Rising For The Moon ducåtorii olandezi Rob çi Ferdi Bolland çi a fost
(1975), A Fairport Live Convention (1974), Nine number 1 în Marea Britanie în 1986, an în care
(1973), Rosie (1973), History Of (1972), Angel albumul FALCO 3 a intrat în Top 10 în SUA. Au
Delight (1971), Babbacobe Lee (1971), House Full urmat hiturile Vienna Calling çi The Sound Of
(Live 1970) (1970), Full House (1970), Liege And Musik, dupå care, în afarå de Titanic din 1992,
Lief (1969), Unhalfbricking (1969), What We Did piesele sale n-au mai avut impact decât în
On Our Holiday (1969), Fairport Convention Germania çi la vorbitorii de limbå germanå. Falco
(1968) a murit în 1999, în urma unui accident de
maçinå.
Faith No More
Nachtflug (1998), The Remix Hit Collection
Grup din San Francisco, înfiinÆat în 1980, Faith (1992), Data-De-Groove (1991), Data-De-Groove
No More îmbinå stilurile funk, thrash çi hardcore. (1990), Wiener Blut (1988), Emotional (1986),
La început, din trupå fåceau parte: Jim Martin Falco 3 (1986), Young Romans (1984), Jungle
(n. 21 iulie 1961, în Oakland, California, SUA, Roemer (1984), Einzelhaft (1982)
The Farm 114

çi single-ul Aquarius/Let The Sunshine In, un pot-


The Farm puriu de cântece din musicalul Hair, care a intrat
Grup înfiinÆat în 1983 în Liverpool, Anglia, de pe prima poziÆie în topurile americane din 1969
Peter Hooton (n. 28 septembrie 1962, în Liverpool, çi a fost number 11 în Marea Britanie. În 1971,
Anglia; vocals), Steve Grimes (n. 4 iulie 1962, în One Less Bell To Answer a intrat în clasamentele
Liverpool, Anglia; guitar), Phillip Strongman (bass) americane pe locul doi. Cinci ani mai târziu,
çi Andy McVann (drums). dupå o serie de insuccese, Marilyn McCoo çi Billy
În 1984 formulei de bazå i s-au adåugat noii Davis Jnr au påråsit grupul.
membri: John Melvin, George Maher, Steve Levy çi Up, Up And Away: The Definitive Collection
Anthony Evans. Doi ani mai târziu, McVann a (1997), In The House (1995), Anthology
murit într-un accident de maçinå çi a fost înlocuit 1967-1973 (1986), Very Best (1982), High On
de Roy Boulter (n. 2 iulie 1964, în Liverpool, Sunshine (1978), Dimension Five (1975),
Anglia). Au venit apoi Keith Mullen (n. în Bootle, Earthbound (1975), Soul & Inspiration (1974),
Anglia; guitar), Carl Hunter (n. 14 aprilie 1965, în Living Together, Growing Together (1973), Greatest
Bootle, Anglia; bass), Ben Leach (n. 2 mai 1969, în Hits On Earth (1972), Individually & Collectively
Liverpool, Anglia; keyboards). Dupå o serie de (1972), Live (1971), Love’s Lines, Angels And
apariÆii la diverse case de discuri independente, Rhymes (1971), Portrait (1970), The Age Of
The Farm çi-a creat propria caså. Au continuat cu o Aquarius (1969), Stone Soul Picnic (1968), Magic
versiune cover a unei piese Monkee, Stepping Garden (1967), Up, Up & Away (1967)
Stone, apoi cu Groovy Train çi All Together Now,
Fine Young Cannibals
ultima ajungând în Top 10 din Marea Britanie în
1990 çi fiind urmatå, un an mai târziu, de albumul Trio britanic pop, înfiinÆat în 1983, în com-
SPARTACUS, care a intrat direct pe prima poziÆie ponenÆa: Andy Cox (n. 25 ianuarie 1960, în
în topurile britanice. Nu acelaçi lucru s-a întâmplat Birmingham, Anglia; guitar), David Steele (n. 8
cu urmåtorul album, LOVE SEE NO COLOUR, care septembrie 1960, în Isle of Wight, Anglia; bass çi
n-a ajuns nici måcar pe locul 50. Prin urmare, Sony keyboards) çi Roland Gift (n. 28 aprilie 1961, în
Records a renunÆat la serviciile grupului, înså Birmingham, Anglia; ex-Acrylic Victims; vocals).
Seymour Stein de la Sire Records, SUA, a fost de Numele grupului provine de la cel al filmului lui
pårere cå grupul mai avea multe de spus çi le-a Robert Wagner. Au semnat cu London Records çi
oferit un nou contract. Astfel, în 1994, a apårut un au realizat single-ul Johnny Come Home, cu Martin
nou album, intitulat HULLABALOO. Parry (percussion) çi Graeme Hamilton (trumpet),
The Best Of The Farm (1998), Hullabaloo (1994), care a intrat în Top 10 în Marea Britanie. Au
Pastures Old & New (1993), Love See No Colour urmat Blue çi albumul de debut, care a intrat în
(1992), Spartacus (1991) topurile britanice pe poziÆia a 11-a. Backing vocals
fåcea Jimmy Somerville. Un cover dupå o pieså
The Fifth Dimension Buzzcocks, Ever Fallen In Love, Two Men, A Drum
Grup soul vocal, înfiinÆat în Los Angeles çi Machine And A Trumpet, un hit Top 20 din 1988,
cunoscut mai întâi ca Versatiles, compus din: Wee Papa Girl Rappers, Pop Will Eat Itself çi She
Marilyn McCoo (n. 30 septembrie 1944, în Jersey Drives Me Crazy au completat succesul Fine Young
City, New Jersey, SUA), Florence LaRue (n. 4 Cannibals. Cel de-al doilea album a intrat atât în
februarie 1944, în Philadelphia, Pennsylvania, topurile britanice, cât çi în cele americane, ge-
SUA), Billy Davis Jnr. (n. 26 iulie 1940, în St. nerând hitul Good Thing. În 1990 au câçtigat
Louis, Missouri, SUA), Lamont McLemore (n. 17 premiile pentru: „Best British Group“ çi „Best
septembrie 1940, în St. Louis, Missouri, SUA) çi Album“, la BRIT Awards. În 1990, Cox çi Steele
Ron Townsend (n. 29 ianuarie 1941, în St. Louis, au realizat o versiune remixatå a albumului lor
Missouri, SUA). Primul succes l-au avut în 1967 din 1989, THE RAW AND THE COOKED.
cu piese ca: Go Where You Wanna, Up, Up And Fine Young Cannibals Finest (1997), The Raw &
Away çi Carpet Man, compoziÆii ale lui Jimmy The Remix (1990), The Raw And The Cooked
Webb. Dupå douå albume, grupul a început o (1989), Fine Young Cannibals (1985)
nouå colaborare, cu Laura Nyro, care le-a compus
piesele Stoned Soul Picnic, Sweet Blindness (1968), Firehouse
Wedding Bell Blues (1969) çi Save The Country Grup rock înfiinÆat în 1989 în Carolina de
(1970), toate succese de top. Lor li s-a mai adåugat Nord, SUA, în componenÆa: C.J. Snare (n. 14
115 Ella Fitzgerald

decembrie 1964, în Washington D.C, SUA; vocals, în 1986. În 1993 a realizat un LP de variante
keyboards), Michael Foster (drums, percussion), cover, printre care piesa Kinks, Apeman, çi cea a
William Gordon Leverty II (n. 30 ianuarie 1967, grupului Moody Blues, Question.
în Richmond, Virginia, SUA; guitar) çi Perry Kettle Of Fish: The Best of (1999), Raindogs
Richardson (n. 7 iulie 1963, în Conway, SC, SUA; With Zippos (1998), Krakow (1996), Fish Head
bass). Au debutat în 1991 cu albumul FIRE- Curry (1996), Derek Dick & His Amazing Electric
HOUSE, care a devenit disc de platinå, ge- Bear (1993), Internal Exile (1992), For Whom
nerând douå single-uri Top 20: Don’t Treat Me The Bells Toll! (1991), Uncle Fish & The Crypt
Bad çi Love of a Lifetime. Creepers (1991)
Cel de-al doilea album, HOLD YOUR FIRE, a
Ella Fitzgerald
devenit disc de aur çi a fost urmat trei ani mai
târziu de FIREHOUSE 3, un succes moderat, iar Nåscutå la 25 aprilie 1917, în Newport News,
apoi de GOOD ACOUSTICS. Virginia, SUA, d. 15 iunie 1997, în Beverly Hills,
Good Acoustics (1996), Firehouse 3 (1995), Mr. Ella a fost crescutå la New York de mama sa,
Machinery Operator (1993), Live Totem Pole (EP, dupå moartea tatålui. A început så cânte încå din
1992), Hold Your Fire (1992), Flyin’ The Flannel çcoalå, câçtigând o serie de concursuri. Aça a
(1991), Firehouse (1991), From Ohio (1989), ajuns så aparå pe scenå la Harlem Opera House,
Sometimes (1988), If’n (1987), Ragin’ Full-On unde a fost ascultatå de numeroçi oameni in-
(1986) fluenÆi. Cei care au încercat så facå din ea o
cântåreaÆå profesionistå au fost Benny Carter çi
The Firm Charles Linton, înså încercarea lor a dat greç,
Grup înfiinÆat în 1984 de chitaristul ex-Led Ella preferând så participe în continuare la con-
Zeppelin, Jimmy Page, çi de Paul Rodgers (ex- cursuri. A cântat apoi la Harlem’s Apollo Theater,
Free, Bad Company; vocals). Lor li s-a alåturat câçtigând din nou çi fiind ascultatå de Linton
un alt muzician celebru: Chris Slade (ex-Uriah Webb, de la The Chick Webb, care a cooptat-o în
Heep, Manfred Mann; drums) dar çi Tony Franklin trupa sa. Ella a fåcut o serie de înregistråri cu un
(bass). Au realizat single-uri ca Midnight grup condus de Teddy Wilson, apoi cu Ink Spots
Moonlight, Radioactive çi un cover dupå You’ve çi chiar cu Benny Goodman. Hiturile sale cu
Lost That Loving Feeling, de pe primul album, Webb au fost: Sing Me A Swing Song, Oh, Yes,
urmat de o serie de concerte çi MEAN BUSINESS Take Another Guess, The Dipsy Doodle, If Dreams
din 1986. The Firm, ca atâtea alte trupe formate Come True, A-Tisket, A-Tasket, F.D.R. Jones çi
din celebritåÆi, s-a desfiinÆat dupå un turneu Undecided. Dupå moartea acestuia, în 1939, Ella
mondial. Page çi Rodgers s-au reîntors la cariera a devenit conducåtoarea grupului pânå în 1942,
lor solo, Slade a plecat la AC/DC, iar Franklin la când çi-a început propria carierå, înregistrând
Blue Murder. câteva piese foarte populare, cântând în duet cu
Mean Business (1986), The Firm (1985) diverçi artiçti, printre care se numårå çi Norman
Granz, care a ajutat-o så devinå cântåreaÆå de jaz
Fish în adevåratul sens al cuvântului, cultivându-çi un
Nåscut Derek William Dick, la 25 aprilie 1958, public adecvat. A lucrat cu acompaniatorul Ray
în Dalkeith, Edinburgh, ScoÆia, Fish çi-a primit Brown, care a fost çi soÆul ei pentru o peri- oadå, cu
porecla de la un proprietar de case care a obiectat Joe Pass çi Tommy Flanagan, cu Louis Armstrong
la faptul cå artistul îçi petrecea enorm de multå çi mulÆi alÆii. Din påcate, la jumåtatea anilor ’80,
vreme în cadå. A debutat într-o trupå din problemele de sånåtate au Æinut-o departe de
Nottingham, numitå Stone Dome, dupå care a scenå. În 1990 înså a revenit, susÆinând concerte
fost cooptat în Marillion, de la care a plecat dupå în Marea Britanie, unde a fost deosebit de bine
realizarea albumului CLUTCHING AT STRAWS, primitå.
în 1988, din cauzå cå nu agrea noua direcÆie Ella a murit la 15 iunie 1997, în Beverly Hills,
muzicalå a grupului. Çi-a început cariera solo cu din cauza diabetului çi a problemelor sale cu
un album apårut în 1991. În 1989 a colaborat cu inima.
Peter Hammill la opera acestuia, THE FALL OF Rhythm & Romance (1997), Ella & Friends
THE HOUSE OF USHER, dar a fost înlocuit cu (1996), The Early Years: Part 1 & 2 (1995),
Andy Bell. A mai înregistrat single-ul Shortcut To Hallelujah (1995), The Best Of (1994), The
Somewhere, alåturi de Tony Banks de la Genesis, Ballads (1994), The Concert Years (1994), Pure
Ella Fitzgerald 116

Ella (1994), The War Years (1994), 75th Birthday Live & More (1980), First Time I Saw You (1980),
Celebration (1993), The Complete Ella Fitzgerald Roberta Flack (1978), Blue Lights In The Basement
Song Books (1993), The Early Years, Part II (1977), Feel Like Makin’ Love (1975), Killing Me
(1939-1941) (1993), The Early Years, Part 1 Softly (1973), Roberta Flack & Donny Hathaway
(1935-1938) (1992), All That Jazz (1989), The (1972), Quiet Fire (1971), Chapter Two (1970),
Best Of (1989), Ella In Rome – The Birthday First Take (1969)
Concert (1988), The Irving Berlin Songbook (1986),
Silver Collection: The Songbooks (1984), Best Is Fleetwood Mac
Yet To Come (1982), Ella Abraca Jobim (1981), Grup înfiinÆat în iulie 1967 de Peter Green (n.
Fine And Mellow (1979), Dream Dancing (1978), Peter Greenbaum, 29 octombrie 1946, Bethnel
Lady Time (1978), At The Montreux Jazz Festival Green, în Londra, Anglia; guitar) çi Mick
(1975), Ella In London (1974), Ella A Nice (1971), Fleetwood (n. 24 iulie 1947, în Londra, Anglia;
Ella Fitzgerald’s Christmas (1967), Johnny Mercer drums). Amândoi au cântat cu Bluesbreakers a
Songbook (1964), Jerome Kern Songbook (1963), lui John Mayall çi au reuçit så semneze cu Blue
These Are The Blues (1963), Ella In Hollywood Horizon Records. În grup au venit apoi Bob
(1961), Harold Arlen Songbook, Vol. 1, 2 (1961), Brunning (bass), Jeremy Spencer (guitar) çi
Ella In Berlin (1960), Wishes You A Swinging John McVie (n. 26 noiembrie 1945, în Londra,
Christmas (1960), Sings The George & Ira Gershwin Anglia). Fleetwood Mac a debutat în august
Songbook (1959), Ella Swings Lightly (1958), 1967 la Windsor’s National Jazz And Blues
The Irving Berlin Songbook Vol. 1, 2 (1958), At Festival. Un an mai târziu au realizat primul
The Opera House (1957), The Complete Duke album, FLEETWOOD MAC, care a påtruns în
Ellington Songbook (1957), Ella Fitzgerald & Jazz Top 5 în Marea Britanie. Au mai avut câteva
At The Philharmonic (1957), Lady Be Good! (1957), succese cu Black Magic Woman, o compoziÆie a
Like Someone In Love (1957), Cole Porter Songbook lui Green care a fost mai târziu foarte popu-
Volume 1, 2 (1956), Rodgers And Hart Songbook larizatå de Santana, çi Need Your Love So Bad,
Vol. 1, 2 (1956), Gershwin Songbook (1950) înregistratå pentru prima datå de Little Willie
Roberta Flack John.
Cel de-al doilea album, MR. WONDERFUL, a
Nåscutå la 10 februarie 1937, în Asheville, fost un nou succes, la care a contribuit çi Christine
North Carolina, SUA, Roberta Flack a studiat
Perfect (n. 12 iulie 1943, în Birmingham, Anglia;
muzica la Howard University. A fost descoperitå
piano). În 1968 a venit çi chitaristul Danny Kirwan
cântând jaz într-un club de noapte din
(n. 13 mai 1950, Londra, Anglia), dupå care
Washington, de pianistul Les McCannwho, care
a recomandat-o casei de discuri Atlantic. Dupå trupa a avut un nou succes cu Albatross, care a
douå albume, FIRST TAKE çi CHAPTER TWO, fost primul lor single vândut în milioane de exem-
pianista çi cântåreaÆa a avut un hit cu piesa lui plare. Au påråsit apoi casa de discuri Blue Horizon,
Ewan MacColl, First Time Ever I Saw Your Face, semnând cu Immediate Records, care le-a editat
din 1969. Aceasta a fost incluså în coloana so- Man Of The World, dupå care s-au mutat la
norå a filmului Play Misty For Me, ceea ce a fåcut Reprise, realizând Oh Well çi albumul THEN PLAY
din ea un hit internaÆional. Au urmat Where Is ON, la înregistrarea cåruia Jeremy Spencer a lipsit.
The Love? (1972), un duet cu Donny Hathaway Peter Green a påråsit grupul în mai 1970, fiind
la Killing Me Softly With His Song (1973), The înlocuit de Christine Perfect, cåsåtoritå între timp
Closer I Get To You (1978) çi You Are My Heaven cu John McVie. Alåturi de Kirwan çi Spencer, au
(1979). Hathaway s-a sinucis în 1979, ceea ce a înregistrat un nou LP: KILIN HOUSE. Un an mai
çocat-o foarte mult pe Roberta. În anii ’80, ea s-a târziu înså, Spencer a intrat într-o sectå reli-
asociat cu Peabo Bryson, cântând în duet cu el gioaså. A fost înlocuit cu Bob Welch (n. 31 iulie
piese dintre care s-a remarcat Tonight I Celebrate 1946, în California, SUA). Au urmat FUTURE
My Love, din 1983. GAMES çi BARE TREES, plecarea lui Kirwan
Christmas Album (1997), Roberta (1995), Softly (înlocuit de Bob Weston, fost chitarist în grupul
With These Songs: The Best Of Roberta Flack de acompaniament al lui Long John Baldry) çi
(1993), Set The Night To Music (1991), Oasis
cooptarea lui Dave Walker (vocals), care a plecat
(1988), Greatest Hits (1984), Born To Love (1983),
înså dupå numai 8 luni, apucând så înregistreze
I’m The One (1982), Best Of Roberta Flack (1980),
alåturi de Fleetwood Mac albumul PENGUIN.
117 Focus

Dupå lansarea lui MYSTERY TO ME, Weston a


fost concediat în timpul unui concert american, Flotsam & Jetsam
dupå ce s-a aflat de aventura sa cu soÆia lui Grup rock înfiinÆat în Phoenix, Arizona, SUA,
Fleetwood. Perfect, Welch, McVie çi Fleetwood în 1984, de David Kelly Smith (drums) çi Jason
au realizat apoi HEROES ARE HARD TO FIND. În Newsted (bass). Li s-au alåturat Eric A.K. (vocals)
decembrie 1974 a plecat Welch, fiind înlocuit de çi chitariçtii Mike Gilbert çi Ed Carlson. Au de-
Lindsey Buckingham, care cânta pe vremea aceea butat cu piese cuprinse pe compilaÆiile SPEED
cu solista Stevie Nicks, pe care grupul a adoptat-o METAL HELL II çi METAL MASSACRE IV, dupå
imediat. În aceastå nouå formulå s-a nåscut al- care au semnat cu Roadrunner Records la care
bumul FLEETWOOD MAC, din 1975. O succesiune au realizat DOOMSDAY FOR THE DECEIVER,
de compoziÆii ca Over My Head, Say You Love Me çi din 1986. Newsted a plecat apoi la Metallica,
Rhiannon au intrat în topuri, noua formulå dove- fiind înlocuit cu Troy Gregory. A urmat NO PLACE
dindu-se extrem de reuçitå. A urmat RUMOURS, FOR DISGRACE din 1988 çi un cover dupå piesa
care s-a vândut în 25 de milioane de exemplare, lui Elton John, Saturday Night’s Alright For
apoi dublul album TUSK, de pe care piesa titlu çi Fighting, care înså nu au avut succesul comercial
Sara au fost hituri internaÆionale. FLEETWOOD scontat. Roadrunner a renunÆat la trupå, motiv
MAC (LIVE) a fost lansat în 1980. Încå de pe pentru care au semnat cu MCA în 1990, înce-
atunci se zvonea despre destråmarea grupului, pând o nouå etapå din cariera lor cu albumul
Æinând cont cå Stevie Nicks çi Lindsey Buckingham WHEN THE STORM COMES DOWN, produs de
se certaserå, iar Christine çi John McVie au di- Alex Periallis (care a mai produs çi albume
vorÆat. Zvonurile s-au adeverit înså abia dupå doi Testament çi Anthrax).
ani çi dupå apariÆia albumului MIRAGE, care a Unnatural Selection (1999), High (1997), Drift
generat hiturile Hold Me, Gypsy çi Oh Diane. (1995), Cuatro (1992), When The Storm Comes
Dupå cinci ani înså, Fleetwood Mac a revenit Down (1990), No Place For Disgrace (1988),
cu TANGO IN THE NIGHT, de pe care Little Lies, Doomsday For The Deceiver (1986)
Family Man çi You And I (Part 2) au fost piesele
cele mai populare. Lindsey Buckingham a påråsit Focus
oficial grupul în 1988. Au fost cooptaÆi Rick Vito Grup înfiinÆat în 1969 de Thijs van Leer (organ,
(n. 1950) çi Billy Burnette (n. 7 mai 1953), iar flute, vocals), Martin Dresden (bass) çi Hans
albumul BEHIND THE MASK din 1990 a con- Cleuver (drums). PuÆin mai târziu a fost cooptat
firmat încå o datå cå Fleetwood Mac este unul çi Jan Akkerman (guitar). Primul album a fost
dintre cele mai bune grupuri din lume. foarte bine primit în Europa. Dupå realizarea lui,
Peter Green’s Fleetwood Mac Live At The BBC Akkerman a påråsit grupul, înfiinÆând unul nou
(1995), Time (1995), 25 Years: The Chain (1992), cu Pierre Van der Linden (drums) çi Cyril
Behind The Mask (1990), Blues Collection (1989), Havermans (bass). Thijs Van Leer a fost inclus çi
Greatest Hits Live (1988), Tango In The Night el, iar trupa s-a numit din nou Focus. A urmat
(1987), London Live ’68 (1986), Rattlesnake Shake albumul MOVING WAVES. La sfârçitul anului
(1986), Cerulean (1985), Live In Boston (1985), 1970, l-au întâlnit pe producåtorul Mike Vernon
Jumping At Shadows (1985), Mirage (1982), (Fleetwood Mac, John Mayall), cel care avea så-i
Fleetwood Mac Live (1980), Tusk (1979), The facå cunoscuÆi în toatå lumea. În 1972 a apårut
Fleetwood Mac Story (1979), Man Of The World FOCUS 3, un dublu album care a generat hitul
(1978), Best Of (1978), Rumours (1977), Sylvia. Pe acest LP, Cyril Havermans a fost în-
Fleetwood Mac In Chicago (1975), Vintahe Years locuit de Bert Ruiter.
(1975), Heroes Are Hard To Find (1974), Mystery La 5 mai 1973, Focus a cântat la Rainbow
To Me (1973), Penguin (1973), Bare Trees (1972), Theatre din Londra (vezi LP-ul LIVE AT THE
Greatest Hits (1971), Future Games (1971), Black RAINBOW). Pierre Van der Linden a påråsit apoi
Magic Woman (1971), Kilin House (1970), grupul, nefiind de acord cu intenÆia lui Bert
Jumping At Shadows (1970), The Biggest Thing Ruiter de a face din Focus o trupå comercialå. În
Since Colossus (1970), Pious Bird Of Good Omen locul lui l-au cooptat pe Collin Allen (ex-John
(1969), Fleetwood Mac In Chicago (1969), Then Mayall Band) çi au realizat HAMBURGER
Play On (1969), Blues Jam At Chess (1969), Blues CONCERTO, urmat de MOTHER FOCUS, dupå
Jam In Chicago (1969), English Rose (1969), Mr. care Colin a fost înlocuit cu americanul David
Wonderful (1968), Fleetwood Mac (1968) Kemper (drums), iar Akkerman a påråsit çi el
Focus 118

grupul, care nu a mai realizat nimic pânå în înså DANGEROUS CURVES din 1991 i-a scåzut
1977. În aceastå perioadå a mai apårut doar o mult audienÆa.
compilaÆie produså de Mike Vernon, SHIP OF Black (1995), Greatest Hits (1993), Best Of Lita
MEMORIES. Ford (1992), Dangerous Curves (1991), Stiletto
În 1977, Focus s-a reîntors cu P.J. Proby, la (1990), Lita (1988), Dancin’ On The Edge (1984),
voce, Thijs Van Leer, Bert Ruiter, Eef Albers Out For Blood (1983)
(guitar), Phillip Catherine (guitar) çi Steve
Smith (drums), dupå care au påråsit din nou Foreigner
scena pânå în 1985, când din grup fåceau parte Grup rock înfiinÆat în 1976 de Mick Jones (n.
doar Jan Akkerman çi Thijs Van Leer, plus invi- 27 decembrie 1944, Londra, Anglia; guitar), cu
taÆi ca Tato Gomez (bass), Ruud Jacobs (bass), Ian McDonald (n. 25 iulie 1946, Londra, Anglia;
Ustad Zamir Ahmad Khan (tabla) çi Sergio guitar, keyboards, horns, ex-King Crimson), Lou
Castillo (drum programer). Au realizat un nou Gramm (n. Lou Grammatico, 2 mai 1950,
LP, FOCUS, care conÆine piese precum Russian Rochester, New York, SUA; vocals), Dennis Elliott
Roulette, King Kong çi Beethoven’s Revenge, înså (n. 18 august 1950, Londra, Anglia; drums), Al
dupå câteva concerte s-au despårÆit din nou. Greenwood (n. New York, SUA; keyboards) çi
Focus s-a reunit în 1990 în formula: Bert Ruiter Edward Gagliardi (n. 13 februarie 1952, New
(bass), Pierre van der Linden (drums), Jan York, SUA; bass). Au debutat un an mai târziu cu
Akkerman (guitar) çi Thijs van Leer (organ, FOREIGNER, care cuprinde piese scrise de Jones
flute), apårând într-un show TV olandez. În çi Gramm, precum Feels Like The First Time çi
1993, Akkerman çi Van Leer au cântat împreunå Cold As Ice. Au urmat o serie de concerte, trupa
la North Sea Jazz Festival, cu Akkerman/Van având mai mult succes în SUA decât în Europa.
Leer Band, piese Focus. Jan Akkerman çi Pierre În 1979, Rick Wills (n. Anglia; bass) l-a înlocuit
van der Linden au continuat så susÆinå concerte pe Gagliardi, dupå care grupul a înregistrat HEAD
împreunå. Din 1996, Jan Akkerman Band a dat GAMES. Un an mai târziu au plecat McDonald çi
Greenwood, Foreigner invitându-i pe Thomas
concerte în Olanda, în componenÆa: Nico
Dolby çi Junior Walker så ia parte la înregis-
Brandsen (organ), Ton Dijkman (drums) çi
trarea albumului 4, de pe care Waiting For A Girl
Manuel Hugas (bass). În 1998, Thijs van Leer a
Like You a devenit hit single. I Want To Know
încercat så refacå Focus, alåturi de Hans
What Love Is a avut înså cel mai mare succes
Cleuver çi Bert Ruiter, plus chitaristul Menno
comercial, conducând atât în clasamentele bri-
Gootjes, înså formula n-a rezistat.
tanice, cât çi în cele americane. La jumåtatea
Focus (1995), The Best Of Focus Hocus Pocus anilor ’80, membrii grupului s-au preocupat mai
(1994), Focus-Jan Akkerman & Thijs Van Leer mult de proiectele personale. Succesul lui Lou
(1985), Focus Con Proby (1978), Ship Of Memories Gramm cu albumul såu READY OR NOT din
(1976), Mother Focus (1975), Focus (1975), 1987 a dus la speculaÆii privind sfârçitul trupei
Hamburger Concerto (1974), Live At The Rainbow Foreigner, ceea ce nu a fost înså cazul, la scurtå
(1973), Focus III (1972), Moving Waves (1971), vreme apårând INSIDE INFORMATION. În 1990
In And Out Of Focus (1970) înså, dupå cel de-al doilea succes al lui Gramm
cu LONG HARD LOOK, acesta a påråsit definitiv
Lita Ford
grupul, înfiinÆând Shadow King. Jones l-a recrutat
Nåscutå la 23 septembrie 1959, în Londra, atunci pe Johnny Edwards, care apare pe
Anglia, Ford a intrat la vârsta de 15 ani în UNUSUAL HEAT. În 1994, el çi Gramm, alåturi
grupul Runaways, ca çi chitaristå. În 1979, când de Bruce Turgon (bass), Jeff Jacobs (keyboards;
grupul s-a destråmat, Lita çi-a început cariera ex-Billy Joel) çi Mark Schulman (drums; ex-Billy
solo, debutând la casa de discuri Mercury cu un Idol, Simple Minds) au refåcut Foreigner.
LP la care a colaborat çi Neil Merryweather Juke Box Hero: Best Of (1996), Mr. Moonlight
(bass): DANCIN’ ON THE EDGE, urmat în 1988 (1995), Classic Hits Live (1993), The Very Best...
de LITA, care a påtruns în Top 30 în Marea And Beyond (1992), Unusual Heat (1991), Inside
Britanie, generând hiturile Kiss Me Deadly çi Information (1987), Agent Provocateur (1984),
duetul cu Ozzy Osbourne, Close My Eyes Forever. Best Of Foreigner (1982), Records (Greatest Hits)
În acelaçi an, Lita s-a cåsåtorit cu chitaristul de (1982), 4 (1981), Head Games (1979), Double
la W.A.S.P., Chris Holmes. STILETTO a con- Vision (1978), Foreigner (1977)
tinuat în acelaçi stil ca çi albumul precedent,
119 Aretha Franklin

încå de micå, fiind influenÆatå de tatål ei, un


Frankie Goes To Hollywood preot baptist celebru prin predicile sale çi care le
ÎnfiinÆat în 1980, în Liverpool, Anglia, de Holly cunoçtea pe Mahalia Jackson çi Clara Ward,
Johnson (n. William Johnson, 19 februarie 1960, acestea dându-i fiicei sale primele lecÆii de canto.
în Khartoum, Sudan; vocals), Paul Rutherford La 14 ani, Aretha fåcea înregistråri la JVB çi
(n. 8 decembrie 1959, în Liverpool, Anglia; vo- Checker. A semnat apoi cu Columbia, la care a
cals), Nasher Nash (n. Brian Nash, 20 mai 1963; realizat Running Out Of Fools (1964), Cry Like A
guitar), Mark O’Toole (n. 6 ianuarie 1964, în Baby (1966) çi altele, plus o serie de albume, fårå
Liverpool, Anglia; bass) çi Peter Gill (n. 8 martie succes înså. Deziluzionatå, Aretha s-a mutat la
1964, Liverpool, Anglia; drums), grupul a de- Atlantic, în 1966, realizând I Never Loved A Man
butat la casa de discuri a lui Trevor Horn, ZTT, (The Way I Loved You), care a intrat în Top 10 çi a
cu single-ul Relax, o pieså dance care, din cauza fost urmat de Do Right Woman – Do Right Man. A
textului, a fost interziså de radioul çi televiziunea continuat cu Respect, Baby I Love You, (You Make
BBC, ceea ce a sporit interesul publicului, piesa Me Feel Like) A Natural Woman, Chain Of Fools çi
ajungând în topurile britanice çi vânzându-se în (Sweet Sweet Baby) Since You’ve Been Gone, care
douå milioane de exemplare. De altfel, de pro- i-au atras denumirea de Queen Of Soul.
movarea grupului se ocupa nimeni altul decât A realizat apoi excelentele Think (incluså çi în
redactorul muzical Paul Morley, care a folosit filmul The Blues Brothers) çi I Say A Little Prayer.
sloganuri excelente çi a lansat producÆia de tri- În 1970 au apårut Call Me, Spirit In The Dark çi
couri imprimate cu textul: „Frankie Says…“. La Don’t Play That Song, iar în anul urmåtor,
aceasta s-a mai adåugat çi homosexualitatea ne- ARETHA ALIVE AT THE FILLMORE WEST,
mascatå a vocaliçtilor Johnson çi Rutherford, urmat de albumul AMAZING GRACE, înregistrat
care a sporit çi mai mult interesul publicului. cu James Cleveland çi corul Southern California
A urmat un alt single, Two Tribes, remixat în Community. În anii ’70 a mai avut câteva hituri
diverse variante de 7 çi 12 inci. La single a R&B: Angel, Until You Come Back To Me (That’s
contribuit çi actorul Patrick Allen, citind în stilul What I’m Gonna Do) çi I’m In Love çi a jucat în
lui Orwell un comunicat despre un posibil råzboi filmul The Blues Brothers. În 1980 s-a mutat la
nuclear. A intrat pe primele locuri în topuri, casa de discuri Arista înregistrând United Together,
urmat de Relax, single remixat. ARETHA, LOVE ALL THE HURT AWAY. Jump To
Dublul album WELCOME TO THE PLEA- It çi Get It Right, compuse de Luther Vandross, ca
SUREDOME include versiuni cover dupå piesa çi WHO’S ZOOMIN’ WHO? (1985), produs de
lui Bruce Springsteen, Born To Run, cea a lui Narada Michael Walden (de pe care Freeway Of
Dionne Warwick, Do You Know The Way To San Love, Another Night çi piesa titlu au fost hit sin-
Jose?, çi cea a grupului Gerry & The Pace- gle-uri), i-au completat discografia. În anii ’80 a
makers, Ferry Across The Mersey. Albumul a fost cântat în duet cu Annie Lennox (Sisters Are Doin’
bineînÆeles un succes, iar la sfârçitul anului It For Themselves) çi George Michael (I Knew You
1984, FGTH au avut un nou number 1 cu piesa: Were Waiting (For Me), din 1987. Pe albumul
The Power Of Love. În anul urmåtor, un alt THROUGH THE STORM (1989) cântå cu Elton
single, Welcome To The Pleasuredome, a ajuns John piesa titlu, cu James Brown Gimme Some
number 2. Lovin’ çi cu Whitney Houston It Isn’t, It Wasn’t, It
Dupå un autoexil în Irlanda, pentru a scåpa de Ain’t Never Gonna Be. LP-ul din1991, WHAT YOU
impozite, în 1986 grupul a revenit cu Rage Hard, SEE IS WHAT YOU SWEAT, include piese com-
devenit hit number 4 în Marea Britanie, çi cu puse de Burt Bacharach, Carole Bayer Sager, o
albumul LIVERPOOL, care n-a mai avut succesul colaborare cu Luther Vandross, o baladå çi
de altå datå. La mai puÆin de un an înså, grupul Everyday People, o pieså disco scriså de Sly Stone.
s-a desfiinÆat. Aretha Franklin s-a reîntors în Top 10 în 1994 cu
Bang...The Greatest Hits Of Frankie Goes To A Deeper Love.
Hollywood (1994), Liverpool (1986), Welcome To Aretha (1996), Greatest Hits (1980-1994)
The Pleasuredome (1984) (1994), The Very Best Of Aretha Franklin, Vol. 1,
2 (1994), Jazz To Soul (1992), Queen Of Soul
Aretha Franklin (1992), What You See Is What You Sweat (1991),
Nåscutå la 25 martie 1942, în Memphis, Aretha After Hours (1989), Through The Storm
Tennessee, SUA, Aretha a început så cânte gospel (1989), One Lord, One Faith, One Baptism (1987),
Aretha Franklin 120

30 Greatest Hits (1985), Aretha Sings The Blues albumul TONS OF SOBS, dar abia cu FIRE AND
(1961-1965) (1985), Who’s Zoomin’ Who? (1985), WATER au reuçit så atingå succesul comercial.
Aretha’s Jazz (1984), Jump To It (1982), Sweet LP-ul cuprinde piese ca Heavy Load, Oh I Wept çi
Bitter Love (1982), Love All The Hurt Away All Right Now, care în 1970 a ajuns number 2 în
(1981), Aretha (1980), Let Me In Your Life (1974), Marea Britanie çi number 4 în SUA. Dupå albumul
The Best Of (1973), Hey Now Hey (1973), Amazing HIGHWAY, grupul s-a destråmat, în mai 1971,
Grace (1972), The First 12 Sides (1972), Young, dar s-a reunit în ianuarie anul urmåtor, realizând
Gifted And Black (1972), Aretha’s Greatest Hits FREE AT LAST, care include un alt hit Top 20,
(1971), Live At The Fillmore West (1971), Spirit Little Bit Of Love. În urma problemelor de sånåtate
In The Dark (1970), This Girl’s In Love With You ale lui Kossoff çi a plecårii lui Fraser la grupul
(1970), Aretha’s Gold (1969), Soul ’69 (1969), Sharks, Free a întreprins un turneu în Japonia în
Aretha In Paris (1968), Aretha Now (1968), Lady componenÆa: Rodgers, Kirke, John Rabbit
Soul (1968), Aretha Arrives (1967), I Never Loved Bundrick (keyboards) çi Tetsu Yamauchi (n. 1946,
A Man The Way I Love You (1967), Unforgettable – în Fukuoka, Japonia; bass). Kossoff a mai par-
A Tribute To Dinah Washington (1964) ticipat înså alåturi de Free çi la câteva concerte
din Marea Britanie, contribuind çi la albumul
Free HEARTBREAKER. A plecat definitiv în 1972, fiind
Grup rock britanic, înfiinÆat în 1968, în com- înlocuit de Wendel Richardson. Un an mai târziu,
ponenÆa: Paul Rodgers (n. 17 decembrie 1949, trupa s-a desfiinÆat, iar Rodgers çi Kirke au pus
în Middlesbrough, Cleveland, Anglia; vocals), bazele grupului Bad Company.
Paul Kossoff (n. 14 septembrie 1950, în Londra, Molten Gold: The Anthology (1993), Heart-
Anglia, d. 19 martie 1976; guitar), Andy Fraser breaker (1973), Best Of Free (1973), Free At Last
(n. 7 august 1952, în Londra, Anglia; bass) çi (1972), Highway (1971), Kossoff, Kirke, Tetsu &
Simon Kirke (n. 28 iulie 1949, în Shrewsbury, Rabbit (1971), Free Live! (1971), Fire And Water
Shropshire, Anglia; drums). Free a debutat cu (1970), Free (1969), Tons Of Sobs (1968)

G
Sledgehammer, çi un duet cu Kate Bush, Don’t
Peter Gabriel Give Up, devenit hit Top 10 în Marea Britanie.
Nåscut la 13 februarie 1950, în Londra, Anglia, Peter Gabriel a înregistrat çi a cântat în concerte cu
Peter Gabriel, fostul solist al grupului Genesis, senegalezul Youssou N’Dour, colectând bani
çi-a început cariera solo în 1975. Primele patru pentru Amnesty International. În 1989 a compus
albume ale sale i-au purtat, toate, numele. coloana sonorå a filmului The Last Temptation Of
Solsbury Hill, de pe primul LP, a intrat în Top 20 Christ. Un an mai târziu a apårut o colecÆie de
în Marea Britanie, dar çi în topurile din SUA, Greatest Hits cu titlul: SHAKING THE TREE,
unde Gabriel a fåcut primul såu turneu solo. Cel inspirat de o pieså compuså de Gabriel împreunå
de-al doilea LP a fost produs de Robert Fripp çi a cu N’Dour, incluså iniÆial pe albumul acestuia din
ajuns în Top 10 în Marea Britanie, iar de pe cel urmå, THE LION.
de-al treilea, distribuit de casa de discuri Eve (CD-ROM, 1997), Secret World Live
Mercury în SUA, s-au remarcat Games Without (1994), Me (1993), Revisited (1992), Us (1992),
Frontiers çi Biko. A urmat un alt album PETER Shaking The Tree (1990), Slowburn (1989),
GABRIEL, apårut în 1982, iar un an mai târziu, Passion: Music For “The Last Temptation Of Christ.”
un album în concert: PETER GABRIEL PLAYS (1989), So (1986), Music From Birdy (1985),
LIVE. În 1985, artistul a compus coloana sonorå Plays Live (1983), 1&2 (1983), Security (1982),
a filmului Birdy, regizat de Alan Parker. SO din Peter Gabriel III (1980), Peter Gabriel II (1978),
1986 conÆine single-ul number 1 în SUA, Peter Gabriel I (1977)
121 Marvin Gaye

la fel de bine la banjo cât çi la pedal-steel guitar,


Rory Gallagher chiar dacå îi lipsea cel de-al treilea deget de la
Nåscut la 2 martie 1949, în Ballyshannon, Co. mâna dreaptå, pierdut în urma unui accident din
Donegal, Irlanda, d. 14 iunie 1995, Gallagher a copilårie. A început så cânte solo în 1971, re-
înfiinÆat în 1965 Taste, un trio rock cu influenÆe alizând un LP acompaniat de Howard Wales
blues. Cinci ani mai târziu, când grupul s-a destrå- (keyboards), Bill Vit (drums) çi John Kahn (bass).
mat, chitaristul çi-a început cariera solo, acompa- În 1986, Garcia a fost foarte aproape de moarte,
niat de Gerry McAvoy (bass) çi Wilgar Campbell din cauza unei supradoze de heroinå. A murit
(drums). înså de atac de cord în 1995, în timp ce urma un
Ultimul a fost înlocuit de Rod De’ath dupå tratament de dezintoxicare, într-un centru medical
albumul LIVE IN EUROPE çi tot atunci a fost ra- din California. Discografia lui mai cuprinde JERRY
colat la keyboards Lou Marrin. În aceastå formulå GARCIA BAND, un dublu album de variante cover
au înregistrat albumele cu cel mai mare succes: ale unor compoziÆii Smokey Robinson, Bob Dylan,
BLUEPRINT çi IRISH TOUR, din ’74. Patru ani The Band çi alÆii, JERRY GARCIA & DAVID
mai târziu, De’ath çi Marrin au påråsit grupul. La GRISMAN, NOT FOR KIDS ONLY, un album pen-
tru copii, care a cimentat parteneriatul chita-
tobe a venit Ted McKenna, care a fost apoi înlocuit
ristului cu Grisman (mandolin) çi altele.
cu Brendan O’Neill, iar Mark Feltham (harmonica)
So What (1998), How Sweet It Is (1997), Shady
a devenit un oaspete permanent al grupului.
Grove (1996), Not For Kids Only (1993), Jerry
Alåturi de trupa sa, Gallagher a fåcut numeroase
Garcia & David Grisman (1991), Jerry Garcia
turnee în întreaga lume, iar discurile sale s-au
Band (1991), Compliments Of Garcia (1989),
vândut în milioane de exemplare. Chitaristul a
Almost Acustic (1988), Keystone Encores Vol. I, II
colaborat cu artiçti ca Donegan, Waters, Jerry
(1988), Run For The Roses (1982), Cats Under
Lee Lewis çi Albert King. A contribuit la câteva
The Stars (1978), Reflections (1976), Compliments
albume Fureys, Davy Spillane çi Joe O’Donnell.
(1974), Live At The Keystone (1973), Garcia (1972),
Rory Gallagher a murit din cauza unor compli-
Hooteroll? (1971)
caÆii apårute în urma unui transplant de ficat, la
14 iunie 1995. Marvin Gaye
A Blue Day For The Blues (1995), G. Men
Nåscut Marvin Pentz Gay Jr., la 2 aprilie 1939,
(1994), Edged In Blue (1992), Calling Hard
în Washington, DC, SUA, d. 1 aprilie 1984, Gaye
(1992), The Bullfrog Interlude (1992), Fresh
a început så cânte mai întâi într-un cor bisericesc,
Evidence (1988), Best Of (1988), The Defender
influenÆat de tatål såu, care era preot. A înfiinÆat
(1988), Jinx (1982), Stage Struck (1980), Top
apoi, alåturi de Don Covay çi Billy Stewart, grupul
Priority (1979), Photo-Finish (1978), Best Years
R&B, The Rainbows. În 1957 a cântat cu The
(1976), Take It Easy Baby (1976), Calling Card
Marquees. Alåturi de cântåreÆul çi producåtorul
(1976), Against The Grain (1975), In The
Harvey Fuqu, s-a mutat la Detroit în 1960, iar
Beginning (1975), Sinner And Saint (1975), Irish
când acesta a început colaborarea cu Berry Gordy
Tour ’74 (1974), The Story So Far (1974), Tatoo
la casa de discuri Motown, Marvin a devenit
(1973), Blueprint (1973), Live In Europe/Stage
session drummer çi vocalist.
Struck (1972), Deuce (1971), Rory Gallagher
În 1961, lui Marvin Gaye i s-a oferit un contract
(1971)
solo. A cântat mai întâi jaz, trecând în 1962 la
Jerry Garcia R&B çi realizând primul lui single: Stubborn Kind
Of Fellow, care a intrat în Top 10, fiind urmat çi
Nåscut la 1 august 1942, în San Francisco,
California, SUA, d. 9 august 1995, în Forest de altele. Între timp, a mai colaborat cu Martha
Knolls, California, SUA, Jerry Garcia a fåcut parte And The Vandellas la hitul Dancing In The Street
pânå la moartea sa, survenitå la 53 de ani, din çi a înregistrat cu Little Stevie Wonder primele
Grateful Dead. Între timp a mai contribuit la albume ale acestuia. În 1965, Gaye a realizat un
albumul Jefferson Airplane SURREALISTIC alt hit, How Sweet It Is (To Be Loved By You),
PILLOW, a colaborat cu David Crosby, Paul urmat de I’ll Be Doggone çi Ain’t That Peculiar. A
Kantner, Jefferson Starship, New Riders Of The cântat în duet cu Mary Wells, cu Kim Weston, iar
Purple Sage, Crosby, Stills, Nash & Young, David din 1967, cu Tammi Terrell. Din påcate, ca urmare
Nelson, Merl Saunders, Howard Wales, David a unei tumori pe creier, aceasta din urmå a clacat
Grisman, Peter Rowan çi alÆii. Chitaristul cânta chiar pe scenå, în 1968, cåzând în braÆele lui
Marvin Gaye 122

Gaye. Locul ei a fost luat apoi de Simpson, iar (1985), Romantically Yours (1985), Compact
Marvin a dat lovitura cu I Heard It Through The Command Performances (1984), Great Songs &
Grapevine, care a fost best seller-ul casei Motown Performances That Inspired Motown 25 (1983),
la acea datå. A urmat un alt hit number 1, Too Midnight Love (1982), In Our Lifetime: The Final
Busy Thinking ’Bout My Baby, dar cariera ar- Motown Sessions (1981), Motown Superstars Series,
tistului a fost încetinitå de boala de care suferea Vol. 15 (1980), Here, My Dear (1978), Live! At
çi de moartea lui Tammi Terrell, survenitå în The London Palladium (1977), Greatest Hits
martie 1970. Un an mai târziu a realizat albumul (1976), I Want You (1976), Anthology (1974),
WHAT’S GOING ON, care a ajuns pe primul loc Live! (1974), Let’s Get It On (1973), What’s Going
în topuri, la fel ca single-urile: Mercy Mercy Me On (1971), Superhits (1970), That’s The Way
(The Ecology) çi Inner City Blues, de pe albumul Love Is (1970), M.P.G. (1969), Marvin Gaye & His
WHAT’S GOING ON. În 1972 a realizat You’re Girls (1969), I Heard It Through The Grapevine
The Man çi a compus soundtrackul filmului Trouble (1968), Moods Of Marvin Gaye (1966), How Sweet
Man, a cårui pieså titlu a devenit hit single. It Is To Be Loved By You (1965), That Stubborn
DependenÆa de droguri çi divorÆul de Anna Kinda, Fellow/How Sweet It Is To Be (1965), A
Gordy (din 1975), i-au întârziat munca la urmå- Tribute To The Great Nat “King” Cole (1965),
torul album, I WANT YOU, a cårui pieså titlu a Hello Broadway (1964), When I’m Alone I Cry
ajuns hit number 1 în topurile soul, la fel ca çi cea (1964), That Stubborn Kinda’ Fellow (1963)
din 1977, Got To Give It Up. În 1978, a plecat în
Hawaii pentru a scåpa de impozite, albumul dublu Gloria Gaynor
HERE, MY DEAR apårând abia dupå un an. A Nåscutå la 7 septembrie 1947, în Newark, New
continuat cu LOVER MAN, iar în 1980 s-a auto- Jersey, SUA, Gloria Gaynor a debutat în 1965 cu
exilat din nou, de aceastå datå în Europa, unde a un single, produs de Johnny Nash, care a precedat
înregistrat un album, IN OUR LIFETIME, apårut activitatea solistei cu grupul Soul Satisfiers. A
tot la Motown. Gaye a acuzat casa de discuri cå a fost descoperitå cântând într-un club de noapte
remixat çi editat albumul fårå consimÆåmântul din Manhattan, de cel care avea så-i devinå ma-
såu, schimbându-i titlul çi coperta. Prin urmare, nager, Jay Ellis. Alåturi de producåtorii Tony
vocalistul s-a mutat la Columbia în 1982, unde a Bongiovia çi Meco Monardo a realizat NEVER
realizat Sexual Healing çi MIDNIGHT LOVE. A CAN SAY GOODBYE (1974) çi REACH OUT I’LL
revenit apoi în SUA, unde a locuit împreunå cu BE THERE (1975). În 1979, single-ul I Will Survive
pårinÆii såi, înså dependenÆa de cocainå l-a îm- a intrat pe primul loc, atât în topurile americane
piedicat încå o datå så lucreze, împingându-l cât çi în cele britanice. I Am What I Am din 1983 a
într-o depresie puternicå, care a condus la de- fost de asemenea hit, înså ‘Queen Of The
claraÆia sa de la începutul anului 1984 – cå Discotheques’, cum a fost supranumitå Gloria, n-a
doreçte så se sinucidå. Certurile între el çi tatål reuçit så-çi adapteze stilul la ritmul anilor ’90.
såu au dus la tragicul eveniment din 1 aprilie Never Can Say Goodbye ’98 (1998), I Am What I
1984, când, în urma unei confruntåri violente, Am ’96 (1996), I’ll Be There (1995), The Power Of
Marvin Gaye Sr. çi-a împuçcat fiul mortal. (1986), I Am Gloria Gaynor (1984), Gloria Gaynor
Dupå moartea lui, Motown çi Columbia au (1983), Greatest Hits (1982), I Kinda Like Me
colaborat la înregistrarea a douå albume care (1981), Stories (1980), Love Tracks (1979), I
conÆin piesele nefinisate ale lui Marvin Gaye: Have A Right (1979), Park Avenue Sound (1978),
DREAM OF A LIFETIME çi ROMANTICALLY Best Of Gloria Gaynor (1977), Glorious (1977),
YOURS. I’ve Got You (1976), Reach Out I’ll Be There (1975),
Vulnerable (1997), The Master (1961-1984) Experience (1975), Never Can Say Good bye (1974)
(1995), The Marvin Gaye Classics Collection
(1994), Motown Legends: I’ll Be Doggone (1994), Generation X
The Norman Whitfield Sessions (1994), More Of Este grupul lui Billy Idol (n. William Broad, 30
The Best 1963-81 (1993), Adults (1992), The Last noiembrie 1955, în Stanmore, Middlesex, Anglia;
Concert Tour (1991), The Marvin Gaye Collection vocals), înfiinÆat în 1976, alåturi de Tony James
(1990), A Musical Testament 1964-1984 (1988), (bass, vocals), Bob Andrews (guitar, vocals) çi
Compact Command Performances Vol. 2 (1986), John Towe (drums). Generation X a debutat
Dream Of A Lifetime (1985), Marvin Gaye & His într-un concert la Londra, în 1976. Towe a fost
Women Classic Duets (1985), Motown Legends apoi înlocuit de Mark Laff, iar grupul a semnat cu
123 Gentle Giant

Chrysalis Records, la care au realizat hiturile TOUCH au fost number 1 în topurile britanice,
Your Generation çi Ready Steady Go. Cel mai ultimul çi în SUA. Piesele Mama, That’s All çi
mare succes comercial l-au avut cu King Rocker, Illegal Alien au condus în clasamentele britanice.
un single din 1979, number 11 în topurile bri- În paralel cu Genesis, membrii grupului aveau
tanice. Trupa s-a desfiinÆat în 1981, dupå numai çi alte proiecte: Collins çi-a lansat propria carierå
trei albume, printre care KISS ME DEADLY, pe solo, iar Rutherford a înfiinÆat Mike & The
care se gåseçte prima versiune a piesei Dancing Mechanics. În 1991 grupul a revenit cu albumul
With Myself, ce va deveni primul hit din cariera WE CAN’T DANCE, de asemenea de succes.
solo a lui Billy Idol. În aprilie 1996 înså, au råmas doar doi membri,
Perfect Hits 1975-1981 (1991), Live (1988), prin plecarea lui Phil Collins.
Original Generation X (1986), Best Of (1985), Interview Picture Disc (1993), The Way We Walk,
Kiss Me Deadly (1981), Valley Of The Dolls (1979), Vol. 2: The Longs (1993), The Way We Walk, Vol. 1:
Generation X (1978) The Shorts (1992), We Can’t Dance (1991), And
The Word Was (1987), Invisible Touch (1986),
Genesis Genesis (1983), Three Sides Live (1982), Abacab
Grup britanic înfiinÆat în componenÆa: Peter (1981), Duke (1980), And Then There Were Three
Gabriel (n. 13 mai 1950, în Londra; Anglia, vo- (1978), Seconds Out (1977), Wind & Wuthering
cals), Tony Banks (n. 27 martie 1951, în East (1977), Trick Of The Tail (1975), The Lamb Lies
Heathly, Sussex, Anglia; keyboards) çi Chris Down On Broadway (1974), Genesis Live (1973),
Stewart (drums), care fåceau parte din Garden Selling Anglia By The Pound (1973), Foxtrot
Wall, pe de o parte, çi de Anthony Philips (guitar, (1972), Nursery Cryme (1971), Trespass (1970),
vocals), plus Mike Rutherford (n. 2 octombrie From Genesis To Revelation (1969)
1950 bass, guitar, vocals), din grupul rival, The
Gentle Giant
Anon. În ianuarie 1967, grupul a trimis o casetå
demo lui Jonathan King, de la Decca Records. Grup înfiinÆat în 1969 de fraÆii Shulman:
Acesta le-a finanÆat apoi çi alte înregistråri. În Derek (n. 11 februarie 1947, în Glasgow, ScoÆia;
1968, grupul a realizat single-ul The Silent Sun, vocals, guitar, bass), Ray (n. 3 decembrie 1949,
iar un an mai târziu au debutat cu albumul în Portsmouth, Hampshire, Anglia; vocals, bass,
FROM GENESIS TO REVELATION, lipsit de violin) çi Phil (n. 27 august 1937, în Glasgow,
succes, motiv pentru care Decca a påråsit trupa. ScoÆia; saxophone), dupå destråmarea grupului
Cvintetul a semnat cu nou-înfiinÆata Charisma Simon Dupree And The Big Sound. Lor li s-au
Records, în 1970. La tobe a apårut atunci Phil alåturat Kerry Minnear (n. 2 ianuarie 1948, în
Collins (n. 31 ianuarie 1951, în Londra, Anglia), Shaftsbury, Dorset, Anglia; keyboards, vocals),
care mai lucrase cu un grup profesionist, Gary Green (n. 20 noiembrie 1950, în Muswell
Flaming Youth. Hill, Londra, Anglia; guitar, vocals) çi Martin
A urmat albumul TRESPASS, cu vânzåri la fel Smith (drums). Primul contract de înregistrare
de scåzute ca çi primul, çi cooptarea lui Steve al grupului a fost cu Vertigo Records, în 1970.
Hackett (n. 12 februarie 1950, în Londra, Anglia; Smith a plecat dupå realizarea albumului
guitar). NURSERY CRYME, realizat un an mai ACQUIRING THE TASTE, fiind înlocuit de
târziu, a avut çi el soarta celorlalte douå, înså Malcolm Mortimore, care apare pe THREE
FOXTROT a ajuns în Top 20 în Marea Britanie, FRIENDS çi care a decedat în urma unui accident
aducând grupului celebritatea. Dupå SELLING de motocicletå. John ‘Pugwash’ Weathers (n. 2
ENGLAND BY THE POUND çi THE LAMB LIES februarie 1947, în Carmarthen, Glamorganshire,
DOWN ON BROADWAY, Peter Gabriel a plecat Wales, ex-Eyes Of Blue), Graham Bond çi Pete
(mai 1975), fiind înlocuit de Phil Collins. Brown’s Piblokto au completat Gentle Giant la
Au urmat A TRICK OF THE TAIL çi WIND & realizarea albumului OCTOPUS, urmat de un
WUTHERING, foarte bine primite amândouå, iar turneu dupå care Phil s-a retras din activitatea
în 1977, plecarea lui Hackett, dupå care Genesis muzicalå.
a råmas un trio. Un an mai târziu a apårut AND Grupul s-a mutat la casa de discuri WWA,
THEN THERE WERE THREE, primul lor disc de unde a înregistrat IN A GLASS HOUSE çi THE
aur, iar dupå doi ani, DUKE. În 1981 muzica POWER & THE GLORY. Gentle Giant au semnat
grupului a påtruns çi în SUA, unde ABACAB a apoi cu Chrysalis. FREE HAND a fost cel mai bine
intrat în Top 10. Atât GENESIS cât çi INVISIBLE vândut LP al lor. Nu acelaçi lucru s-a întâmplat
Gentle Giant 124

înså cu INTERVIEW çi cu dublul album PLAYING lui Gillan a mai înregistrat încå douå albume,
THE FOOL. Grupul s-a destråmat în 1980, dupå care n-au avut succesul comercial scontat, iar în
apariÆia albumului CIVILIAN çi plecarea lui 1978 s-a destråmat.
Minnear, directorul lor artistic. Gillan înregistrase, inspirat de cântecul lui
Civilian (1980), Giant For A Day (1978), Playing Towns, Fighting Man – cu Leon Genocky (drums),
The Fool (1977), Interview (1976), Free Hand Steve Byrd (guitar), John McCoy (bass) çi Towns –
(1975), The Power & The Glory (1974), Octopus albumul GILLAN, care nu a fost realizat niciodatå.
(1973), Three Friends (1972), Acquiring The Taste Totuçi, câteva dintre piese sunt incluse pe urmå-
(1971), Gentle Giant (1970) torul, MR. UNIVERSE, din 1979, înregistrat cu
Pete Barnacle la tobe. Gillan a continuat cu GLORY
Andy Gibb
ROAD, împreunå cu Bernie Torme (guitar) çi
Nåscut la 5 martie 1958, în Manchester, Anglia, Mick Underwood (drums) çi FOR GILLAN FANS
d. 10 martie 1988, în Oxford, Anglia, Andy Gibb ONLY, FUTURE SHOCK. Torme a fost înlocuit
era cel mai mic dintre fraÆii Gibb, membrii grupului apoi de Janick Gers, care apare pe DOUBLE
Bee Gees. A debutat solo în 1977, având trei TROUBLE. În 1982 a apårut MAGIC, ultimul
hituri number 1 în SUA: I Just Want To Be Your album în aceastå formulå. Un an mai târziu Gillan
Everything, (Love Is) Thicker Than Water çi Shadow a cântat cu Black Sabbath, înså doar pentru un
Dancing, eclipsându-i în popularitate chiar çi pe turneu çi un singur album, dupå care Deep Purple
fraÆii såi. Au urmat încå çase hituri, plus o co- s-a reunit, iar Gillan a fost alåturi de ei. Au urmat
laborare cu Olivia Newton-John (I Can’t Help It), câteva turnee çi douå albume, înså vechile di-
dupå care a început så lucreze în televiziune. Din vergenÆe au reînceput. Gillan a plecat din nou în
cauza problemelor de ordin personal (una dintre
mai 1989. Între timp înså, el çi Glover au în-
ele era çi celebritatea fraÆilor lui), Andy a devenit
registrat un album. Dupå plecarea din Purple s-a
dependent de cocainå. Din påcate, nici fraÆii såi,
nåscut Ian Gillan, noua trupå a vocalistului, din
care l-au invitat de numeroase ori så cânte împre-
care fåceau parte Steve Morris (guitar), Chris
unå, nici muzica n-au reuçit så-l salveze. Solistul
Glen (bass), Ted McKenna (drums), Tommy Eyre
a murit la numai 30 de ani, din cauza unei boli de
(keyboards), Mick O’Donoghue (guitar) çi Dave
inimå, cauzate de droguri.
Lloyd (backing vocals, percussion). Albumul
A Collection Of His Greatest Hits (1991), Andy
Gibb Greatest Hits (1980), After Dark (1980), NAKED THUNDER a apårut în 1990, fiind urmat
Shadow Dancing (1978), Flowing Rivers (1977) de un turneu de promovare, iar apoi de recrutarea
lui Brett Bloomfield la bass çi Leonard Haze la
Ian Gillan tobe. TOOLBOX, din 1991, a fost un album de-
Nåscut la 19 august 1945, în Hounslow, osebit de apreciat. Gillan a mai cântat cu Deep
Middlesex, Anglia, Ian Gillan çi-a înfiinÆat propria Purple un an mai târziu, participând la câteva
trupå la numai 16 ani. Din 1962 pânå în 1964 a turnee çi înregistråri, dupå care a plecat din nou.
cântat cu trupa R&B The Javelins, dupå care a în- În 1994, alåturi de prima sa trupå, The Javelins,
fiinÆat The Hickies, înså la scurt timp a intrat în Gillan a înregistrat o colecÆie de versiuni cover
grupul Wainwright’s Gentlemen, iar apoi în Episode dupå piese ale anilor ’60.
Six (1965). În 1969, el çi Roger Glover (n. 30 Gillan At The BBC – Vol. 1, 2 (1997), The Radio
noiembrie 1945, în Brecon, South Wales; bass) One Club Sessions (Live 1968/69) (1997),
au fost cooptaÆi în Deep Purple, alåturi de Ritchie Dreamcatcher (1997), Ian Gillan – Rock Profile
Blackmore, Jon Lord çi Ian Paice. În iunie 1973, (1995), The Javelins (1994), The Best Of (1992),
Gillan s-a decis pentru o carierå solo. A înfiinÆat Cherkazoo And Other Stories... (1992), Trouble –
Kingsway Studios, iar în 1974 a înregistrat un The Best Of Gillan (1991), Toolbox (1991), The
album, iniÆial prevåzut så fie editat la casa de Complete Episode Six (1991), Naked Thunder
discuri Purple, care înså a respins ideea. În 1975, (1990), Live At Reading 1980 (1990), Put
Gillan a înfiinÆat Ian Gillan’s Shand Grenade, cu Yourself In My Place (1987), Magic (1981),
Glover, iar ceva mai târziu Ian Gillan Band, trupå Future Shock (1981), Live At The Double Trouble
compuså din Gillan, Ray Fenwick (guitar), Mike (1981), Glory Road (1980), Mr. Universe (1979),
Moran (keyboards), Mark Nauseef (drums) çi Budokan (1977), Gillan (1977), Clear Air
John Gustafson (bass). Dupå albumul CHILD IN Turbulence (1977), Scarabus (1977), Child In
TIME, la keyboards a venit Colin Towns. Grupul Time (1976)
125 Gin Blossoms

ideal pentru a conduce orchestra sponsorizatå de


Dizzy Gillespie departamentul de stat pentru a face turnee în
Nåscut John Birks Gillespie, la 21 octombrie Africa, Orientul Mijlociu çi Asia. A susÆinut apoi
1917, în Cheraw, South Carolina, SUA, d. 6 concerte în America de Sud cu o altå trupå. La
ianuarie 1993, Gillespie a început så cânte la sfârçitul anilor ’50, Gillespie, împreunå cu grupul
trombon, de la 12 ani, dupå care a trecut la såu, a continuat så facå turnee, så cânte în cluburi
trompetå. În 1935 a påråsit universitatea çi a çi la festivaluri, iar la începutul anilor ’70 a
plecat în Philadelphia, unde a cântat cu diverse colaborat cu Blakey, Monk, Stitt, McKibbon çi
trupe locale. Tot atunci a primit çi porecla Dizzy, Kai Winding. A cântat apoi cu Jon Faddis, un alt
de la un alt trompetist, Fats Palmer. În 1937, trompetist, fost fan al såu, participând la Festivalul
Dizzy a plecat la New York încercând så intre în de la Montreux. Alåturi de Milt Jackson, Ray
trupa Lucky Millinder. N-a primit slujba, în schimb Brown, Monty Alexander çi Jimmie Smith (drums),
a fost angajat de Teddy Hill pentru un turneu cei doi trompetiçti au fåcut çi o serie de înregistråri.
european. Întors în SUA în 1939, Gillespie a mai La începutul anilor ’80, Gillespie a înregistrat
cântat cu diverse trupe, dupå care s-a întors în pentru televiziunea americanå, a apårut la Londra
cea a lui Hill. Când aceasta s-a destråmat, trom- cu un cvintet din care fåcea parte çi Paquito
petistul a plecat la Cab Calloway Band. Un an Rivera çi a cântat la diverse festivaluri, în duet cu
mai târziu l-a întâlnit pe Charlie Parker, iar în Art Farmer, Chico Freeman çi Art Blakey.
1941, dupå ce a fost concediat de Calloway, s-a La 70 de ani, Dizzy conducea din nou o trupå
întors la New York, unde a lucrat cu muzicieni din care fåceau parte Faddis çi Sam Rivers.
ca: Benny Carter, Millinder, Charlie Barnet çi La 6 ianuarie 1993, când a încetat din viaÆå,
Earl Hines, în a cårui trupå s-a întâlnit din nou cu Dizzy a fost regretat de întreaga lume muzicalå.
Parker çi cu Billy Eckstine (vocals). The Cool World/Dizzy Goes Hollywood (1996),
Gillespie a înfiinÆat apoi o trupå micå, pentru In Paris, Vol. 2 (1995), The Complete RCA Victor
înregistråri çi concerte. În acea perioadå a realizat Recordings 1937-1949 (1995), Groovin’ High
Salt Peanuts çi Hot House. În 1944 a cântat în (1994), Verve Jazz Masters 10 (1994), Dizzy’s
grupul lui Eckstine, alåturi de Gene Ammons, Diamond’s (1992), Best Of (1992), To Diz With
Sonny Stitt, Wardell Gray, Dexter Gordon, Fats Love: The Diamond Jubilee Recordings (1992), The
Navarro, Howard McGhee çi Miles Davis. În acelaçi Winter In Lisbon (1991), Dizzy Gillespie: Sonny
timp, el çi-a înfiinÆat propria trupå çi a început så Lester Collection (1990), Symphony Sessions (1989),
cânte în mod regulat cu Parker, într-un cvintet. Compact Jazz (1987), New Faces (1984), Endlessly
Din trupa sa au fåcut parte: James Moody, Cecil (1981), Summertime Montreux 1980 (1980), Free
Payne, Benny Bailey, Al McKibbon, Willie Cook, Ride (1977), Dizzy’s Party (1977), The Bop Sessions
Big Nick Nicholas, John Lewis, Milt Jackson, Ray (1975), Dizzy (1975), The Giant (1973), Blues
Brown çi Clarke. A fåcut înregistråri cu Don Byas çi People (1971), Dizzy Gillespie & The Mitchell-Ruff
Al Haig. Cvartetul såu çi al lui Parker a fost compus Duo (1971), Live At The Village Vanguard (1967),
în decursul timpului din Haig, Curley Russell, Big Swing Low, Sweet Cadillac (1967), Dizzy Gillespie
Sid Catlett, Jackson Brown çi Stan Levey. With Gil Fuller/The Monterey Jazz Festival Orchestra
Gillespie a devenit cu timpul una dintre cele (1965), En Concert Avec Europe 1 (1965), Angel
mai cunoscute figuri ale jazului. Era atât compo- City (1965), And The Double Six Of Paris (1963),
zitor, cât çi un trompetist de excepÆie. Stilul såu a Dizzy On The French Riviera (1962), At Newport
influenÆat bebopp-ul çi swingul. Cântând cu Chano (1957), Big Band Live In Stereo At Chester, Pa.,
Pozo, iar mai târziu cu Machito, el a fost çi pio- June 14, 1957 (1957), World Statesman (1956),
nierul jazului latino-american. The Champ (1952), Dee Gee Days (1952), School
În anii ’50 a înregistrat cu J.J. Johnson, John Days (1951), Dizzy Gillespie Story (1950), Dizzy
Coltrane, Wynton Kelly çi mulÆi alÆii. A fåcut de Gillespie And His Big Band (1948), Jivin’ In Bebop
asemenea turnee în Europa. (1947), Live 1946 (1946), Shaw ’Nuff (1946),
În 1953, Gillespie a susÆinut concerte în Toronto Dizziest (1946), Groovin’ High (1945)
cu Parker, Bud Powell, Charles Mingus çi Max Gin Blossoms
Roach. Apoi a colaborat cu grupul lui Norman
Granz, Jazz At The Philharmonic, iar în 1956 a Grup înfiinÆat în Tempe, Arizona, SUA, în 1987,
fost recomandat de Adam Clayton Powell, Jr. în componenÆa: Robin Wilson (vocals, acoustic
preçedintelui Dwight D. Eisenhower ca fiind omul guitar), Jesse Valenzuela (guitar, mandolin),
Gin Blossoms 126

Phillip Rhodes (drums), Bill Leen (bass) çi Doug Carlisle (n. 16 august 1958, în Hollywood,
Hopkins (guitar). Albumul lor, NEW MISERABLE California, SUA; vocals) çi Jane Wiedlin (n. 20 mai
EXPERIENCE, a devenit disc de platinå. Apoi, din 1958, în Oconomowoc, Wisconsin, SUA; rhythm
cauza depresiei çi a alcoolismului de care suferea, guitar), alåturi de Charlotte Caffey (n. 21 octom-
Hopkins a trebuit så fie concediat, în aprilie brie 1953, în Santa Monica, California, SUA;
1992, primind 15000 de dolari pentru drep- lead guitar, keyboards), Elissa Bello (drums) çi
turile asupra pieselor compuse de el, apårute pe Margot Olaverra (bass). Primul lor contract a
album. Când piesele sale Hey Jealousy çi Found fost cu Stiff Records, iar dupå single-ul We Got
Out About You au devenit hituri majore, depresia The Beat s-au mutat la IRS label, unde au realizat
sa a crescut çi, la 3 decembrie 1993, s-a împuçcat. albumul de debut, BEAUTY AND THE BEAT. La
A fost înlocuit în trupå cu Scott Johnson, înså Gin vremea aceea, Olaverra a fost înlocuitå de Kathy
Blossoms n-au mai reuçit så revinå la succesul Valentine, iar Bello de Gina Schock. Albumul a
avut cu piesele lui Hopkins. fost number 1 în SUA, incluzând piesele Our Lips
Congratulations. I’m Sorry (1996), New Mise- Are Sealed (Top 20) çi We Got The Beat (number
rable Experience (1992), Up And Crumbling (1991) 2). De pe cel de-al doilea album, piesa titlu a
intrat în Top 10. TALK SHOW a ajuns în Top 20,
Gary Glitter incluzând single-ul de succes Head Over Heels
Nåscut Paul Gadd, la 8 mai 1940, în Banbury, (1984). Grupul s-a destråmat în 1984, refor-
Oxfordshire, Anglia, Garry Glitter çi-a început mându-se în 1990, pentru un concert de bine-
cariera într-un mic grup, intitulat Paul Russell facere organizat de PETA (People for the Ethical
And The Rebels. Sub numele de Paul Raven a Treatment of Animals).
înregistrat la Decca Records piesa Alone In The Return To The Valley Of The Go-Go’s (1994),
Night. A mai fåcut un cover dupå Tower Of Strength Greatest Hits (1990), Talk Show (1984), Vacation
a lui Frankie Vaughan, dupå care a locuit o vreme (1982), Beauty And The Beat (1981)
în Germania. La sfârçitul anilor ’60 a semnat cu The Godfathers
MCA Records, sub numele de Paul Raven çi
Monday, ultimul fiind folosit când a înregistrat o Trupå R&B înfiinÆatå de fraÆii Peter çi Chris
pieså Beatles, Here Comes The Sun. Când nimeni Coyne (n. Londra, Anglia; vocals, bass), care au
nu se mai açtepta, a reuçit în sfârçit så se lanseze, debutat în trupa punk londonezå Sid Presley
sub pseudonimul Gary Glitter. Piesa înregistratå Experience (cu Del Bartle la chitarå çi Kevin
Murphy la tobe). Când aceasta s-a destråmat, în
la Bell Records, Rock ’N’ Roll Part, 2 a ajuns hit
1985, fraÆii Coyne au cântat mai departe sub
number 2 în Marea Britanie çi a intrat în Top 10
numele The Sid Presley, recrutându-i pe Mike
în SUA. Au urmat o serie de hituri Top 10 çi trei
Gibson (n. Londra, Anglia; guitar), Kris Dollimore
single-uri: I’m The Leader Of The Gang (I Am), I
(n. Isle Of Sheppey, Kent, Anglia; guitar) çi George
Love You Love Me Love çi Always Yours. O supra-
Mazur (n. Bradford, Yorkshire, Anglia; drums).
dozå de droguri çi falimentul i-au încetinit apoi
Apoi çi-au schimbat numele în The Godfathers.
cariera. Garry Glitter a continuat så susÆinå con-
Au înregistrat piesa Lonely Man în 1985, la propria
certe în Marea Britanie, înså fårå succesul de lor caså de discuri, Corporate Image, iar în anul
altådatå. urmåtor albumul HIT BY HIT. În 1986 au semnat
Rock & Roll: Gary Glitter’s Greatest Hits (1990), cu Epic, care le-a editat BIRTH, SCHOOL, WORK,
Gary Glitter’s Gang Show: The Gang, The Band, DEATH. Kris Dollimore a plecat în 1989, fiind
The Leader (1989), Live + Alive (1988), C’mon, înlocuit de Chris Burrows. Au urmat o serie de
C’mon (1987), Alive & Kickin’ (1985), Boys Will turnee în Europa çi un nou album: UNREAL
Be Boys (1984), The Leader (1980), Silver Star WORLD, din 1991.
(1978), Golden Greatest (1977), I Love You Love Birth, School, Work, Death: The Best Of The
(1977), Greatest Hits (1976), Always Yours (1975), Godfathers (1996), Unreal World (1991), Morye
G.G. (1975), Remember This Way (1974), Touch Songs About Love And Hate (1989), Birth, School,
Me (1973), Glitter (1972) Work, Death (1988), Hit By Hit (1986)
The Go-Go’s Golden Earring
Grup feminin intitulat la început The Misfits, Grup rock înfiinÆat la Haga, Olanda, în 1961,
înfiinÆat în California, SUA, în 1978, de Belinda de George Kooymans (n. 11 martie 1948, în
127 Steve Goodman

Haga, Olanda; guitar/vocals) çi Rinus Gerritsen debutat în 1970 cu înregistråri apårute pe albumul
(n. 9 august 1946, în Haga, Olanda; bass/vocals) GATHERING AT THE EARL OF OLD TOWN, o
împreunå cu Hans Van Herwerden (guitar) çi colecÆie de piese ale unor trupe care cântau într-un
Fred Van Der Hilst (drums). Primul lor succes a club folk din Chicago, condus de Earl Plonk. În
fost o pieså care a intrat în Top 10 din Olanda, 1972 a fost remarcat de Kris Kristofferson, care
Please Go (1965). ComponenÆa grupului s-a l-a recomandat lui Paul Anka. Acesta din urmå a
schimbat apoi, cu noii veniÆi, Frans Krassenburg convins casa de discuri Buddah så semneze cu
(vocals), Peter De Ronde (guitar) çi Jaap Goodman un contract de înregistrare. Astfel a
Eggermont (drums). Barry Hay (n. 16 august apårut albumul STEVE GOODMAN, care include
1948, în Fyzabad, India; lead vocals/ flute/ saxo- piesele You Never Even Call Me By My Name çi
phone/ guitar) l-a înlocuit pe Krassenburg în City Of New Orleans, un hit Top 20 pentru Arlo
1966, dupå care De Ronde a påråsit Golden Guthrie, în 1972, cântat apoi de o serie de alÆi
Earring. Primul lor hit number one olandez a fost artiçti. A urmat SOMEBODY ELSE’S TROUBLES,
Dong-Dong-Di-Ki-Di-Gi-Dong din 1968, urmat de la care au colaborat David Bromberg, Bob Dylan
concerte în Europa çi un turneu în SUA. Eggermont (sub pseudonimul Robert Milkwood Thomas) çi
a påråsit grupul pentru a deveni producåtor çi a membrii grupului The Rascals.
fost înlocuit de Cesar Zuiderwijk (n. 18 iulie Goodman a semnat apoi cu Asylum Records,
1948, în Haga, Olanda) în 1969, dupå apariÆia dupå care çi-a produs singur albumele JESSIE’S
albumului EIGHT MILES HIGH. JIG AND OTHER FAVOURITES (1975) çi WORDS
În 1972, Golden Earring au fost invitaÆi så WE CAN DANCE TO (1976). În 1977 a realizat
cânte în deschiderea unui turneu european al SAY IT IN PRIVATE (produs de Joel Dorn), care
grupului The Who, iar un an mai târziu au re- include o pieså compuså de Smokey Robbinson,
alizat hitul de Top 10 britanic, Radar Love, care a Two Lovers. Albumul din 1979, HIGH AND
intrat în 1974 în Top 20 din SUA. În grup a venit OUTSIDE, çi cel din 1980, HOT SPOT, n-au intrat
apoi Robert Jan Stips, iar la plecarea lui, în 1976, în topuri, ceea ce a dus la imposibilitatea de a
a venit Eelco Gelling (guitar). La sfârçitul anilor mai semna cu vreo caså de discuri majorå.
’70, din grup fåceau parte Kooymans, Gerritsen, Goodman, care suferea de leucemie, nici nu era
Hay çi Zuiderwijk. În aceastå formulå au realizat într-o stare fizicå foarte bunå. Cu toate acestea,
SECOND LIVE, urmat de CUT, din 1982, de pe în 1983, a reuçit så înfiinÆeze propria sa caså de
care Twilight Zone a intrat în Top 10 în SUA. Au discuri, Red Pajamas, cu ajutorul managerului
urmat turnee în SUA çi Canada çi un nou succes såu, Al Bunetta. Primul lui album apårut aici este
o colecÆie de piese live. Pe coperta albumului
cu Lady Smiles.
ARTISTIC HAIR’S artistul apare aproape chel,
Naked II (1997), Face It (1995), Going To The
din cauza chimioterapiei la care era supus. A
Run (1991), Bloody Buccanners (1991), Temporary
urmat AFFORDABLE ART, la care a colaborat çi
Madness (1991), Keeper Of The Flame (1989),
prietenul såu, John Prine. Ultimul såu album,
The Very Best Vol. I, II (1988), The Hole (1986),
SANTA ANA WINDS, care i-a avut ca invitaÆi pe
North, South, East, North (1984), N.E.W.S (1984),
Emmylou Harris çi Kris Kristofferson, include
Something Heavy Going On (1984), Cut (1982),
nd douå piese pe care le-a scris cu Jim Ibbotson çi
Golden Hits Vol. III (1981), 2 Live (1981), Long
Jeff Hanna: Face On The Cutting Room Floor çi
Blond Animal (1980), No Promises (1979), Grab
Queen Of The Road.
It For A Second (1978), Mad Love (1977), Story
(1977), Contraband (1976), To The Hilt (1975), Steve Goodman a decedat în septembrie 1984,
Switch (1975), Moontan (1973), Hearing Earring în urma unei operaÆii de transplant de måduvå.
(1973), Golden Earring Live (1972), Together În 1985, Red Pajamas Records a editat un dublu
(1972), Seven Tears (1971), Golden Earring album în memoria artistului: TRIBUTE TO STEVE
(1971), Best Of (1970), Eight Miles High (1970), GOODMAN, la care au colaborat Prine, Bonnie
Sing My Song (1970), On The Double (1969), Raitt, Arlo Guthrie, John Hartford, Bromberg,
Miracle Mirror (1969), Greatest Hits (1968), Richie Havens çi The Nitty Gritty Dirt Band.
Winter Harvest (1967), Just Earring (1965) The Easter Tapes (1996), No Big Surprise: The
Steve Goodman Anthology (1994), The Best Of
Steve Goodman The Asylum Years, Vol. 1, 2 (1989), Santa Ana
Nåscut la 25 iulie 1948, în Chicago, Illinois, Winds (1988), Unfinished Business (1987),
SUA, d. 20 septembrie 1984, Steve Goodman a Affordable Art (1984), Artistic Hair (1983), High
Steve Goodman 128

And Outside (1979), City Of New Orleans (1978), (1974), Shining On (1974), We’re An American
The Essential Steve Goodman (1976), Somebody Band (1973), Granicus (1973), Mark, Don & Mel
Else’s Troubles (1973), Steve Goodman (1971), 1969-71 (1972), Phoenix (1972), Mark, Don & Mel
Gathering At The Ear (1970) 1969-1971 (1972), E Pluribus Funk (1971), Survival
(1971), Closer To Home (1970), Live Album (1970),
Grand Funk Railroad Grand Funk (1970), On Time (1969)
Grup american rock, înfiinÆat în 1968 de Mark
Farner (n. 29 septembrie 1948, în Flint, Michigan, Grant Lee Buffalo
SUA; guitar), Mel Schacher (n. 3 aprilie 1951, în Grup rock înfiinÆat în Los Angeles, SUA, în 1989,
Owosso, Michigan, SUA; bass) çi Don Brewer (3 în componenÆa: Grant Lee Phillips (n. Stockton,
septembrie 1948, în Flint, Michigan, SUA; drums). California; vocals, guitar), Paul Kimble (bass,
Farner çi Brewer au fåcut parte din The Pack, un keyboards) çi Joey Peters (drums).
grup soul-rock din Michigan, în care a venit apoi Pânå în 1991 trupa a înregistrat doar o casetå
çi Schacher çi au luat numele de Grand Funk cu 11 piese, în studioul lui Kimble, casetå pe care
Railroad. Cei trei au semnat cu Capitol Records i-au încredinÆat-o lui Bob Mould, acesta realizând
în 1969, unde au debutat cu ON TIME, urmat de FUZZY, la casa lui de discuri, Singles Only Label.
GRAND FUNK, în 1970. În acelaçi an au devenit Grupul a semnat apoi cu Slash Records, la care a
cea mai popularå trupå de concert, iar albumele apårut albumul lor de debut, de pe care s-au
lor au început så intre în Top 10. Dintre acestea, remarcat America Snoring çi Stars N’ Stripes. A
cel mai bine vândut a fost WE’RE AN AMERICAN urmat MIGHTY JOE MOON, al cårui extras pe
BAND, din 1973. single a fost Rock Of Ages, iar doi ani mai târziu,
În 1972, grupul l-a concediat pe managerul lor, COPPERPOLIS. În 1999, dupå apariÆia albumului
Knight, din cauza unor procese de fraudå, çi l-au JUBILEE, grupul a fost concediat de casa de
angajat pe John Eastman, tatål Lindei McCartney, discuri Warner Bros. Ceea ce a condus la decizia
În anul urmåtor çi-au schimbat numele în Grand Grant Lee Buffalo de a se desfiinÆa.
Funk, cooptându-l pe Craig Frost (n. 20 aprilie Jubilee (1998), Copperpolis (1996), Mighty Joe
1948, în Flint, Michigan, SUA; keyboards). Piesa Moon (1994), Fuzzy (1993)
titlu a albumului WE’RE AN AMERICAN BAND,
produs de Todd Rundgren, a ajuns number 1. În Grateful Dead
1974 un cover dupå piesa lui Little Eva, Loco- Grup din San Francisco, SUA, înfiinÆat în 1965,
motion, a ajuns de asemenea number 1, iar în în formula: Jerry Garcia (n. Jerome John Garcia,
anul urmåtor s-au întors la numele original, Grand 1 august 1942, San Francisco, California, SUA. d.
Funk Railroad. Au semnat cu MCA Records, care 9 august 1995, Forest Knolls, California, SUA;
le-a editat GOOD SINGIN’, GOOD PLAYIN’, produs guitar), Bob Weir (n. Robert Hall, 16 octombrie
de Frank Zappa. Din cauzå cå albumul n-a avut 1947, San Francisco, California, SUA; rhythm
succes, Farner a påråsit grupul, care l-a cooptat guitar), Phil Lesh (n. Philip Chapman, 15 martie
atunci pe chitaristul Billy Elworthy, schimbându-çi 1940, Berkeley, California, SUA; bass), Ron Pigpen
din nou numele, de aceastå datå în Flint. Au McKernan (n. 8 septembrie 1945, San Bruno,
înregistrat un singur album, fårå nici un succes. California, SUA. d. 8 martie 1973; keyboards) çi
În 1981 înså, Grand Funk a renåscut, cu Farner, Bill Kreutzmann (n. 7 aprilie 1946, Palo Alto,
Brewer çi Dennis Bellinger la bass, înregistrând California, SUA; drums). Primul lor album,
GRAND FUNK LIVES çi WHAT’S FUNK?, la casa GRATEFUL DEAD, a apårut în 1967, fiind urmat
de discuri Full Moon. Pentru cå nu çi-au mai de ANTHEM OF THE SUN, care cuprinde piese
putut recåpåta faima de altådatå, în 1983 grupul ca The Faster We Go The Rounder We Get çi
s-a destråmat definitiv. Farner s-a întors la cariera Quadlibet For Tenderfeet. A urmat AOXOMOXOA
solo, iar Frost çi Brewer au intrat în trupa lui Bob çi, ca de obicei, o serie de concerte, care le-au
Seger, Silver Bullet Band. adus multå audienÆå. Fanii lor au fost porecliÆi
Bosnia (1997), Best Of Grand Funk (1992), Heavy Deadheads. În grup au venit apoi Micky Hartand
Hitters! (1992), Grand Funk Hits (1991), More Of (drums) çi Tom Constanten (keyboards). În
The Best (1991), Grand Funk Lives (1981), Hits aceastå formulå a apårut LIVE DEAD, din 1970.
(1977), Born To Die (1976), Good Singin’, Good RenumiÆi pentru piese extrem de lungi (mai ales
Playin’ (1976), Caught In The Act (1975), Masters Of când erau cântate în concert), Greatful Dead nu
s-au dezminÆit nici de data aceasta: Dark Star are
Rock (1975), All The Girls In The World Beware
129 Green Day

23 de minute. Au urmat WORKINGMAN’S DEAD, (1972), Grateful Dead (1971), American Beauty
AMERICAN BEAUTY çi EUROPE ’72. În 1973, (1970), Workingman’s Dead (1970), Aoxomoxoa
din cauza bolii provocate de abuzul de alcool, (1969), Live Dead (1969), Anthem Of The Sun
McKernan a murit, fiind înlocuit în trupå de (1968), The Grateful Dead (1967)
Keith Godcheaux care, împreunå cu soÆia sa,
Great White
Donna (vocals), au încercat så-i compenseze ab-
senÆa. Cu albume psihedelice la început, apoi Grup rock înfiinÆat în 1981 la Los Angeles, în
influenÆate de country, trupa a trecut çi prin jaz, componenÆa: Jack Russell (vocals), Mark Kendall
cu WAKE OF THE FLOOD din 1973, album care (guitar), Lorne Black (bass) çi Gary Holland
s-a vândut cel mai bine. Dupå TERRAPIN (drums). Au atras atenÆia EMI Records cu un
STATION, din 1977, grupul a continuat så fie la mini-LP, autofinanÆat, OUT OF THE NIGHT, pro-
fel de bun în concerte, înså valoarea albumelor a dus de prietenul lor, Don Dokken. Au debutat cu
început så scadå. La SHAKEDOWN STREET au STICK IT, care a dus la desfacerea contractului
colaborat cu Lowell George. Keith çi Donna cu EMI, din cauza proastei vânzåri. Au finanÆat
Godcheaux au început så aibå probleme, ea cu apoi SHOT IN THE DARK, care le-a deschis uça
vocea, el cu alcoolul çi, prin urmare, în 1979 au celor de la Capitol Records. Lorne Black çi Gary
fost concediaÆi. Holland au fost înlocuiÆi cu Tony Montana çi
Audie Desbrow, iar Michael Lardie a fost cooptat
La 21 iulie 1980, Keith a murit într-un accident
la keyboards.
de maçinå.
Mult mai melodic çi mai accesibil, albumul
GO TO HEAVEN (1980) l-a avut la keyboards
ONCE BITTEN a fost foarte bine primit çi s-a
pe noul venit, Brent Mydland. În 1982, Garcia a
vândut excelent. A urmat RECOVERY: LIVE, care
devenit dependent de droguri, ceea ce i-a afectat
este o selecÆie de variante cover dupå piese The
serios calitåÆile de muzician. În 1986 a fost aproape
Who, Led Zeppelin, Humble Pie çi Jimi Hendrix.
de moarte din cauza unei crize de diabet. Al- TWICE SHY çi HOOKED au consolidat succesul
bumul IN THE DARK, editat ulterior, a generat trupei, devenind discuri de platinå, iar SAIL
hit single-ul Touch Of Grey. Dupå BUILT TO AWAY, inspirat de romanul lui Julian Barnes,
LAST, în august 1990, Mydland a murit din cauza The History Of The World In Ten And A Half
unei combinaÆii letale de cocainå çi morfinå. În Chapters, îl are la bass pe Teddy Cook.
locul lui a venit Bruce Hornsby, iar apoi Vince Can’t Get There From Here (1999), Great
Welnick. În acelaçi an a apårut albumul live White, Great Zeppelin: A Tribute to Led Zeppelin
WITHOUT A NET. Garcia a avut iaråçi probleme, (1999), Stage (1996), If I Ever Saw A Good Thing
de data aceasta cu plåmânii, çi a trebuit så se (1995), Sail Away (1994), The Best Of Great White
trateze o lungå perioadå de timp. Dupå ce çi-a (1993), Psycho City (1992), Hooked (1991),
revenit, grupul a continuat så susÆinå concerte, Hooked (Clean Version) (1991), Twice Shy (1989),
veniturile lor ridicându-se la sume imense. Recovery: Live! (1988), Once Bitten (1987), Shot
Jerry Garcia a murit înså din cauza unui atac In The Dark (1986), Great White (1984), On Your
de cord, la 10 august 1995 într-un centru de Knees (1982)
dezintoxicare din California.
Dick’s Picks Volume 3 (1995), Hundred Year Green Day
Hall (1995), Dick’s Picks Vol. 2 (1995), Dick’s Grup rock din Rodeo California, SUA, înfiinÆat
Picks Vol.1 (1993), Still Truckin’ (1993), Two în 1987 de Billy Joe Armstrong (n. 17 februarie
From The Vault (1992), Infrared Roses (1991), 1972; vocals, guitar) çi Mike Dirnt (n. 4 mai
One From The Vault (1991), Without A Net (1990), 1972; bass, vocals), alåturi de Tre Cool (drums).
Built To Last (1989), Dead Zone: Grateful Dead Armstrong çi Dirnt au cântat împreunå încå de la
CD Collection 77-87 (1987), In The Dark (1987), vârsta de 11 ani, sub denumirea de Sweet Children.
Dead Set (1981), Reckoning (1981), Go To Heaven Dupå douå albume realizate la o caså de discuri
(1980), Shakedown Street (1978), Terrapin Station minorå (1039/SMOOTH çi KERPLUNK), s-au mu-
(1977), What A Long Strange Trip It’s Been – Best tat la Reprise Records, la care au debutat cu
Of The Grateful Dead (1977), Steal Your Face DOOKIE, album ce a devenit dublu disc de platinå.
(1976), Blues For Allah (1975), From The Mars Basket Case a fost primul single, suficient me-
Hotel (1974), History Of The Grateful Dead, Vol. 1: diatizat pentru a le aduce celebritatea. Au urmat
Bear’s Choice (1973), Skeletons From The Closet o serie de concerte, printre care çi cele din 1994
(1973), Wake Of The Flood (1973), Europe ’72 la festivalul Lollapaloza çi apoi la Woodstock II.
Green Day 130

În 1995 au revenit în atenÆia publicului cu chitariçtii Kurt Winter çi Greg Leskiw. A urmat
INSOMNIAC, iar doi ani mai târziu au lansat un alt single Top 10, Share The Land, din 1970,
NIMROD, care conÆine hitul Good Riddance (Time apoi Albert Flasher çi Rain Dance In din 1971,
of Your Life), pieså care apare pe coloana sonorå plus albumul GREATEST HITS. În 1972, Leskiw
a serialului TV Seinfeld (vezi ultimul episod) çi a çi Kale au påråsit çi ei trupa, fiind înlocuiÆi de
devenit cântecul oficial al turneului PGA din ’98. Don McDougall çi Bill Wallace. În 1974 au plecat
În februarie 1999, trupa a intrat iaråçi în studio Winter çi McDougall, fiind înlocuiÆi de Domenic
pentru înregistrarea unui nou album. Troiano. În acelaçi an au mai avut un hit Top 10
Foot in Mouth (1998), Nimrod (1997), Insomniac cu Clap For The Wolfman, o pieså scriså pentru
(1995), Dookie (1994), Kerplunk (1992), 1039/ DJ-ul american Wolfman Jack. Din påcate, acesta
Smoothed Out Slappy Hour (1991) a fost ultimul hit. Cummings a desfiinÆat grupul
în 1975.
The Guess Who În 1979, Allan, Kale, McDougall çi alÆi trei noi
Grup rock al anilor ’60, care îçi are rådåcinile membri au încercat så reînvie grupul, dar fårå
în Chad Allan And The Reflections, înfiinÆat în succes. Au recidivat çi în 1983, Guess Who reali-
1962 în Winnipeg, Canada, în componenÆa: zând un album çi o casetå video.
Allan (n. Allan Kobel; guitar/vocals), Jim Kale Greatest Hits (1999), The Spirit Lives On: Greatest
(bass), Randy Bachman (guitar), Bob Ashley Hits Live (1998), The Ultimate Collection (1997),
(piano) çi Garry Peterson (drums). Primul lor Lonely One (1995), Liberty (1995), At Their Best
single, Tribute To Buddy Holly, realizat în anul (1993), These Eyes (1992), No Strings Attached
înfiinÆårii, a fost urmat de multe altele, iar în (1989), Track Record: The Guess Who Collection
1965 grupul çi-a schimbat denumirea în Chad (1988), The Best Of Guess Who: Live (1986),
Allan and the Expressions çi au realizat un cover American Woman, These Eyes & Other Hits (1985),
dupå piesa grupului Johnny Kidd And The All This For A Song (1979), The Greatest Of The
Pirates, Shakin’ All Over’, care a devenit un hit Guess Who (1977), The Way They Were (1976),
number 1 în Canada çi number 22 în SUA. Ashley Play The Guess Who (1976), Flavours (1975),
a fost apoi înlocuit de Burton Cummings, de la Power In The Music (1975), The Best Of Guess
The Deverons. În 1966 au realizat primul album, Who Vol. 2 (1974), Road Food (1974), Artificial
SHAKIN’ ALL OVER, çi çi-au schimbat numele în Paradise (1973), # 10 (1973), Live At The
Guess Who. În 1966 a plecat Allan, fiind înlocuit Paramount (1972), Rockin’ (1972), Wild One
cu Bruce Decker, care i-a påråsit înså çi el destul (1972), The Guess Who Play Pure Guess Who
de repede. În 1967, piesa His Girl a intrat în (1971), The Best Of The Guess Who (1971), So
topurile britanice, fiind urmatå de un turneu în Long Bannatyne (1971), Share The Land (1970),
Anglia. S-au întors apoi în Canada çi au fåcut American Woman (1970), Canned Wheat (1969),
reclame la Coca-Cola, apårând çi într-un show Wheatfield Soul (1969), Born In Canada (1969),
TV: LET’S GO. Au continuat cu alte single-uri Guess Who (1969), Wheatfield Soul (1968),
apårute atât în Canada cât çi în SUA, iar în 1968 Shackin’ All Over (1965)
au realizat albumul WHEATFIELD SOULIN. Cel
Guns N’ Roses
de-al treilea single de pe acesta, These Eyes, com-
pus de Cummings çi Bachman, a adus grupului Grup rock american înfiinÆat de W. Axl Rose (o
un contract cu RCA Records, ajungând number 6 anagramå a cuvântului Oral Sex, n. William Bailey,
în topurile americane din 1969. A urmat un alt 6 februarie 1962, în Lafayette, Indiana, SUA;
album de succes, CANNED WHEAT PACKED BY vocals) çi Izzy Stradlin (n. Jeffrey Isbell, 8 aprilie
THE GUESS WHO, precum çi Laughing, Undun çi 1962, în Lafayette, Indiana, SUA, guitar). Cei doi
hitul number 5 No Time. s-au întâlnit pentru prima datå la Los Angeles, în
În 1970, American Woman a devenit hit 1984. Rose începuse så cânte încå de la 5 ani în
number 1 în SUA, iar albumul cu acelaçi titlu a corul unei biserici çi çi-a schimbat numele la 17.
intrat în Top 10. Tot în acelaçi an a plecat El çi Stradlin, alåturi de Tracii Guns (guitar) çi
Bachman, din cauza religiei sale (mormonå), Rob Gardner (drums) au înfiinÆat Rose, Hollywood
care nu se potrivea cu viaÆa grupului. Culmea Rose. Ultimii doi au plecat curând, fiind înlocuiÆi
ironiei, muzicianul avea så cânte ceva mai târziu de Steven Adler (n. 22 ianuarie 1965, în
într-un alt grup de succes de aceeaçi naturå: Cleveland, Ohio, SUA; drums) çi Slash (n. Saul
Bachman Turner Overdrive. A fost înlocuit de Hudson, 23 iulie 1965, în Stoke-on-Trent, Stafford-
131 Green Day

shire, Anglia; guitar). O datå cu cooptarea lui så cânte pe o chitarå rudimentarå, fåcutå de
Duff Rose McKagan (n. Michael McKagan, 5 fe- mânå, încercând så reproducå hiturile auzite la
bruarie 1964, în Seattle, Washington, SUA, radio. Dupå ce a cântat cu câteva trupe locale s-a
ex-Fartz, Fastbacks, Ten Minute Warning çi altele), mutat la Chicago în 1957 çi a intrat în trupa lui
trupa s-a reintitulat Guns N’Roses. EP-ul LIVE! Rufus Foreman. Un an mai târziu a realizat pri-
LIKE A SUICIDE, realizat la Suicide Records, le-a mul såu single, dupå care l-a întâlnit pe Willie
adus apoi un contract cu casa de discuri Geffen, Dixon, care i-a fåcut intrarea la Chess Records,
care a reeditat EP-ul un an mai târziu. În 1987, unde a participat ca session musician la înre-
grupul a fåcut numeroase turnee, iar în 1988 a gistråri fåcute de Muddy Waters çi Howlin’ Wolf.
lansat primul album, APPETITE FOR DES- Guy a realizat apoi o serie de piese, dintre care
TRUCTION, care a devenit rapid un best seller, s-au remarcat First Time I Met The Blues çi Stone
ajungând number 1 în SUA, datoritå hitului Sweet Crazy.
Child O’Mine. Piesa Welcome To The Jungle a A mai colaborat cu harpistul Junior Wells, la
apårut pe coloana sonorå a filmului Dead Pool çi albumele acestuia, HOODOO MAN BLUES çi IT’S
a intrat în Top 30 în Marea Britanie. În 1989 a MY LIFE BABY, çi a înregistrat o serie de LP-uri
apårut LIES, care a generat hituri ca Paradise City proprii la Vanguard label, în care se întâlnesc
çi One In A Million. ritmurile blues (din Chicago) çi soul. Curând
În 1990, Adler a fost înlocuit cu Matt Sorum avea så-çi facå un renume çi printre fanii muzicii
(n. 19 noiembrie 1960, în Mission Viejo, rock, participând la un turneu Rolling Stones din
California, SUA, ex-The Cult; drums) iar Dizzy 1970. În anii urmåtori, realizårile sale nu le-au
Reed (n. Darren Reed; keyboards) a fost çi el mai egalat pe cele de început, iar casele de discuri
cooptat pentru un turneu mondial din 1991. Au i-au întors spatele. Nici posturile de radio nu l-au
lansat apoi setul de douå albume USE YOUR mai difuzat, astfel încât Buddy a intrat în ano-
ILLUSION I AND II, precedat de o pieså a lui Bob nimat. A revenit abia în 1990, cu DAMN RIGHT I
Dylan, Knockin’ On Heaven’s Door, incluså în co- GOT THE BLUES, înregistrat cu prietenul lui,
loana sonorå a filmului Days Of Thunder. A ur- Eric Clapton, cu Jeff Beck çi Mark Knopfler. Albu-
mat plecarea lui Izzy Stradlin, înlocuit de Gilby mul a fost urmat de FEELS LIKE RAIN çi altele.
Clarke (ex-Kill For Thrills), dupå care au realizat Buddy’s Blues (1997), Slippin’ In (1994),
THE SPAGHETTI INCIDENT, o colecÆie de va- Southern Blues 1957-63 (1994), Feels Like Rain
riante cover ale unor piese UK Subs, Nazareth, (1993), The Complete Chess Studio Recordings
(1992), My Time After Awhile (1992), The Very
Misfits, Fear etc., plus o pieså compuså de uci-
Best Of (1992), Damn Right, I’ve Got The Blues
gaçul în maså Charles Manson (Look At Your
(1991), Alone & Acoustic (1991), I Ain’t Got No
Game, Girl). În aceeaçi perioadå, Duff McKagan a
Money (1989), Chicago Golden Years (1988),
realizat un LP solo. În 1994, Gilby Clarke a
Breakin’ Out (1988), Buddy Guy On Chess Vol. 1
demisionat. În locul såu a fost adus Paul Huge, a
(1988), Live At The Checkerboard Lounge (1988),
cårui primå pieså cu Guns N’ Roses a fost un
Chess Masters (1987), Ten Blue Fingers (1985),
cover dupå Sympathy For The Devil, a grupului Buddy Guy (1983), Original Blues Brothers Live
Rolling Stones, incluså în coloana sonorå a fil- (1983), DJ Play My Blues (1982), Drinkin’ TNT n’
mului Interview With A Vampire. Smokin’ Dynamite (1982), Stone Crazy! (1981),
The Spaghetti Incident? (1993), Use Your Illusion Pleading The Blues (1979), Buddy & Phil Guy
I (1991), Use Your Illusion II (1991), G N’R Lies (EP, (1979), Got To Use Your Head (1979), Live In
1988), Appetite For Destruction (1987), Live! Like A Montreux (1977), I Was Walkin’ Through The
Suicide (EP, 1986) Woods (1974), Buddy Guy & Junior Wells Sings
The Blues (1972), Hold That Plane (1972), In The
Buddy Guy
Beginning (1971), Buddy & The Juniors (1970), A
Nåscut George Guy, la 30 iulie 1936, în Man And The Blues (1968), This Is Buddy Guy!
Lettsworth, Louisiana, SUA, cel mai bun chitarist (1968), Left My Blues In San Francisco (1967),
de blues, cum a fost numit Buddy Guy, a învåÆat Crazy Music (1965), With The Blues (1965)
H
Love Is Driving Me Crazy. Apoi Hagar a cântat cu
Steve Hackett chitaristul de la Journey Neal Schon, cu Kenny
Nåscut la 12 februarie 1950, în Londra, Anglia, Aaronson (bass) çi Mike Shrieve (ex-Santana;
Steve a fåcut parte la început dintr-o serie de drums), înregistrând un LP care poartå iniÆialele
grupuri minore ca Heel Pier, Sarabande, grupului: HSAS. Revenit la cariera solo, a înre-
Canterbury Glass çi Quiet World, dupå care a gistrat VOICE OF AMERICA, de pe care I Can’t
devenit chitaristul grupului Genesis (1971), în- Drive 55 a fost cel mai mare hit al såu. Din 1985 a
locuindu-l pe Anthony Phillips. Ceva mai târziu fåcut parte din Van Halen, înlocuindu-l pa Dave
çi-a început propria carierå solo, påråsind Lee Roth, dar a continuat så înregistreze în para-
Genesis dupå albumul din 1977, SECONDS OUT. lel çi LP-uri solo.
Pe lângå primul såu LP din 1975, VOYAGE OF Red Voodoo (1999), Martieing To Mars (1997),
THE ACOLYTE TWO, Hackett a realizat çi altele, Red (1996), Unboxed (1994), The Best Of (1992),
printre care DEFECTOR, care a intrat în Top 10 în Crusin’ And Boozin’ (1992), Red Hot! (1992), Live
Marea Britanie. Alåturi de chitaristul Steve Very Live In Concert (1989), Looking Back (1987),
Howe çi de Max Bacon (vocals) a fåcut parte din I Never Said Goodbye (1987), Sammy Hagar
GTR, în 1986, înregistrând un album purtând (1987), Through The Fire (1984), Collection
numele trupei çi single-ul When The Heart Rules (1983), VOA (1983), Three Lock Box (1983),
The Mind, care au intrat în clasamentele Rematch (1982), Red Alert Dial Nine (1982),
americane. Au urmat o serie de albume solo, dar Standing Hampton (1981), Centre Hole (1980),
fårå prea mare succes, deçi întotdeauna numele Loud & Clear (1980), Danger Zone (1979), Street
såu a fost asociat cu cel al grupului Genesis. Machine (1979), All Night Long (1978), Musical
Darktown (1999), A Midsummer’s Night Dream Chairs (1978), Sammy Hagar II (1977), Nine On
(1997), Blues With A Feeling (1995), Guitar Noir A Ten Scale (1976)
(1993), Time Lapse (1992), Momentum (1988),
Highly Strung (1985), Cured (1984), Bay of Kings Nina Hagen
(1983), Live (1981), Defector (1980), Clocks Nåscutå la 11 martie 1955, în Berlin, Germania,
(1979), Spectral Mornings (1979), Please Don’t Nina a fost crescutå dupå divorÆul pårinÆilor, de
Touch (1978), Voyage Of The Acolyte (1975) mama sa, care era actriÆå, çi de tatål såu vitreg,
poetul çi scriitorul disident Wold Biermann. În
Sammy Hagar
1972 a cântat cu o trupå polonezå, dupå care s-a
Nåscut la 13 octombrie 1947, în Monterey, înscris la Studio Für Unterhaltungsmusik. A intrat
California, SUA, Sammy Hagar a început så cânte, apoi în Alfons Wonneberg Orchestra, fåcând turnee
ca mulÆi alÆii, în trupe locale, ca Fabulous Castillas, în Germania de Est, dupå care a cântat tot ca
Skinny, Justice Brothers çi Dust Cloud. În 1973 a solistå, în Automobil çi apoi în Fritzens
intrat în Montrose, trupa lui Edgar Winter çi a Dampferband, dupå care, în 1976, l-a însoÆit pe
chitaristului Ronnie Montrose. A påråsit grupul tatål ei vitreg în Germania de Vest. Interesatå
pentru a cânta solo, realizând o serie de albume fiind de miçcarea punk, Nina a plecat la Londra
çi single-uri avându-i ca membri pe Bill Church la unde, împreunå cu Ari Up de la Slits, a colaborat
bass, Alan Fitzgerald (keyboards) çi Denny la o serie de cântece. Întorcându-se în Germania,
Carmassi (drums). a înfiinÆat Nina Hagen Band, cu Bernhard Potschka
În 1979, Hagar çi-a schimbat radical grupul, (guitar), Manfred Praeker (bass) çi Herwig
racolându-i pe Gary Pihl (guitar), Chuck Ruff Mitteregger (drums). Grupul a debutat în 1978
(drums) çi Geoff Workman (keyboards), plus cu un album de pe care African Reggae i-a adus
Church. În 1983 au realizat THREE LOCK BOX, Ninei Hagen fani care i-au råmas fideli çi în anii
care a intrat în Top 20, incluzând single-ul Your ’80 çi ’90.
133 Herbie Hancock

Best Of Nina Hagen (1996), Revolution Ballroom College din Boston, Massachusetts, SUA. În 1970
(1994), Street (1991), In My World (1991), Nina a cântat cu Elvin Jones çi Sarah Vaughan, dupå
Hagen (1989), X Love (1989), Love (1987), In care a fåcut parte din grupul Mahavishnu
Ecstasy (1985), Angstlos (1983), Nunsexmonkrock Orchestra çi a cântat la synthesisers pe albume
(1982), Fearless (1983), Unbehagen (1980), Nina semnate Santana, Billy Cobham çi alÆii. Cu violo-
Hagen Band (1979) nistul Jerry Goodman, Jan Hammer a realizat în
1974 un album, urmat de un altul, solo, THE
Hall & Oates FIRST SEVEN DAYS. A colaborat cu mulÆi artiçti,
printre care Jeff Beck, la WIRED çi THERE AND
Grup înfiinÆat de Daryl Hall (n. Daryl Franklin
BACK, realizând çi câteva turnee. A mai înre-
Hohl, 11 octombrie 1949, în Pottstown,
gistrat cu Neil Schon, chitaristul de la Journey, çi
Pennsylvania, SUA) çi Oates (n. 7 aprilie 1949, în
cu un alt chitarist de jaz, John Abercrombie, dupå
New York, SUA), în 1969. Cei doi au fost des- care a compus muzicå pentru seriale çi filme de
coperiÆi de Tommy Mottola, care era pe vremea televiziune. El este cel care a compus tema muzi-
aceea reprezentantul Chappell Music. Acesta a calå a celebrului serial Miami Vice, care, realizatå
devenit managerul lor, asigurându-le un contract pe single, a ajuns number 1 în SUA çi number 5
cu Atlantic. Aici, Hall & Oates au realizat trei al- în Marea Britanie, în anul 1985. Au urmat în
bume, care au avut înså o vânzare foarte slabå, deçi 1987 Crocketts, Eurocops çi altele. În 1991 a
unul dintre ele, ABANDONED LUNCHEONETTE, compus chiar çi muzicå pentru un joc pe computer.
include balada lor, clasicå acum, She’s Gone. Au Drive (1995), Beyond The Mind’s Eye (1992),
spart înså gheaÆa cu un alt single, Sara Smile, Chancer (1990), Escape From Television (1988),
editat de RCA, single care s-a vândut în milioane The Early Years (1974-1977)
de exemplare, dupå care a urmat Rich Girl
Which, number 1 în SUA în 1977. Duoul a Herbie Hancock
înregistrat apoi albumele X-STATIC çi VOICES. Nåscut la 12 aprilie 1940, în Chicago, Illinois,
Ultimul a generat 4 hit single-uri, printre care o SUA, Hancock a studiat pianul de la 7 ani, iar la
pieså Righteous Brothers, You’ve Lost That Lovin’ nouå a cântat pentru prima datå în public. În
Feelin çi Every Time You Go Away, un hit al lui timpul çcolii a cântat într-o serie de trupe semi-
Paul Young, în 1985. Au urmat alte hituri ca profesioniste, ajungând så acompanieze çi inter-
Maneater, I Can’t Go For That (No Can Do), Out preÆi de jaz consacraÆi precum Donald Byrd. Alå-
Of Touch (o compoziÆie Mike Oldfield). Pe albumul turi de acesta a apårut prima oarå la New York,
LIVE AT THE APOLLO apar membrii Temptations în 1961, fåcând çi înregistråri, printre care piesa
Eddie Kendricks çi David Ruffin. În cei trei ani de Watermelon Man, a cårei versiune, prelucratå de
pauzå care au urmat, Hall a mai înregistrat un LP Mongo Santamaría, a ajuns mai apoi în Top 10
solo. În 1988, cei doi au mai avut un mare hit în din SUA. În anii ’60, Hancock a fost liderul câtor-
SUA, Everything Your Heart Desires, editat de va trupe de club afirmându-se în trupa lui Miles
Arista. În 1990, hitul So Close, produs de Jon Bon Davis, în care a cântat aproape cinci ani. În 1968
a înfiinÆat un sextet jaz-rock, cu muzicieni ca
Jovi çi Danny Kortchmar, denotå o reorientare
Julian Priester, Buster Williams çi Eddie
puternicå a duetului spre rock.
Henderson. Din 1969, Hancock s-a extins la elec-
The Atlantic Collection (1996), Best Of (1993),
Soulful Sounds (1992), Change Of Season (1990), tronic piano çi electric keyboard. Din cauza difi-
Ooh Yeah! (1988), Live At The Apollo (1985), Big cultåÆilor financiare, în 1973 grupul a devenit
Bam Boom (1984), Greatest Hits: Rock ’N’ Soul, cvartet, avându-l printre membri pe Bennie
Part 1 (1983), H2O (1982), Private Eyes (1981), Maupin çi orientându-se spre jaz-funk. Primul
Voices (1980), No Goodbyes (1977), Bigger Than lor album a fost HEADHUNTERS, care s-a bu-
Both Of Us (1976), Daryl Hall & John Oates (1975), curat de vânzåri foarte mari, cochetând cu stilul
War Babies (1974), Abandoned Luncheonette disco. A fåcut albume cu Chick Corea çi cu pro-
(1973), Whole Oats (1972) pria trupå, V.S.O.P, o nouå formulå a cvintetului
lui Davis, cu Freddie Hubbard în locul lui Miles,
Jan Hammer înså succesele sale cu piese disco au fost mult
Nåscut la 17 aprilie 1948, în Praga, Ceho- mai mari. You Bet Your Love a devenit hit Top 20
slovacia, Jan Hammer a dorit så devinå pianist în Marea Britanie, în 1979, iar piesa Rockit, de pe
de jaz, iar în 1968 a câçtigat o burså la Berklee albumul realizat cu grupul Material, FUTURE
Herbie Hancock 134

SHOCK, a intrat în Top 10 în 1983 în Marea Before These Dreams. A urmat BAD ANIMALS,
Britanie çi a fost number 1 în SUA. În 1986, aproape la fel de bine primit, iar în 1990 BRIGADE,
Hancock a cântat çi a jucat în filmul Round care a generat hit single-uri ca: All I Wanna Do Is
Midnight, pentru care a scris çi scenariul, recom- Make Love To You, number 1 în SUA.
pensat cu un premiu al Academiei Americane de Surorile Wilson s-au implicat apoi în diverse
Film. A mai fåcut turnee cu Williams, Ron Carter, proiecte solo, în timp ce Fossen, Roger Fisher çi
Michael Brecker çi alÆii, însoÆite de o serie de Derosier au cântat împreunå în Alias. În 1993
albume în care se îmbinå perfect diverse stiluri. înså membrii Heart s-au reunit çi au înregistrat
Jazz Profile (1997), Dis Is Da Drum (1995), Will You Be There (In The Morning), care a prece-
Cantaloupe Island (1994), Mwandishi – The dat albumul DESIRE WALKS ON çi a continuat
Complete Warner Bros. Recordings (1994), A Jazz seria de hituri.
Collection (1991), Secrets (1991), Perfect Machine Greatest Hits (1997), Road Road Home (1995),
(1988), Best Of (1988), Takin’ Off (1987), Village Desire Walks On (1993), Rock The House (1991),
Life (1985), Sound-System (1984), Future Shock Brigade (1990), Bad Animals (1987), Heart
(1983), Lite Me Up (1982), Mr. Hands (1982), (1985), Passion Works (1983), Private Audition
Quartet (1981), Monster (1980), Greatest Hits (1982), Bebe Le Strange (1980), Greatest Hits/Live
(1980), Live Under The Sky (1979), Feets Don’t (1980), Dog And Butterfly (1978), Magazine (1978),
Fail Me Now (1979), The Piano (1978), Sunlight Little Queen (1977), Dreamboat Annie (1976)
(1977), The Vsop Quintet (1977), Live In Japan
Helloween
(1977), Kawaida (1976), Secrets (1976),
Man-Child (1975), Treasure Chest (1974), Thrust Grup înfiinÆat în 1984, în Hamburg, Germania,
(1974), Head Hunters (1974), Succotash (1973), în formula: Kai Hansen (guitar, vocals), Michael
Sextant (1972), Mwandishi The Complete Warner Weikath (guitar), Markus Grosskopf (bass) çi
Bros. Recordings (1969), The Prisoner (1969), Ingo Schwichenberg (drums). În 1984 au avut
Speak Like A Child (1968), Maiden Voyage (1965), douå piese incluse în colecÆia DEATH METAL,
Empyrean Isles (1964), Inventions And Dimensions dupå care Noise Records le-a editat un mini-album
(1963), My Point Of View (1963), Takin’ Of (1962) purtând numele trupei. Acesta a fost urmat de
WALLS OF JERICHOAND çi de un EP, JUDAS.,
Heart dupå care în grup a fost cooptat Michael Kiske
Trupå rock americanå, înfiinÆatå de surorile (vocals), pe atunci în vârstå de numai 18 ani.
Ann (n. 19 iunie 1951, în San Diego, California, Albumul KEEPER OF THE SEVEN KEYS PART I,
SUA) çi Nancy Wilson (n. 16 martie 1954, în San din 1987, a fost urmat de un turneu în Europa,
Francisco, California, SUA), alåturi de Steve Fossen iar dupå un an, de KEEPER OF THE SEVEN KEYS
(n. 15 noiembrie 1949; bass), Roger Fisher (n. 14 PART II. Helloween a participat în acelaçi an la
februarie 1950; guitar) çi Michael Derosier (n. 24 festivalul de la Donnington, Monsters Of Rock, çi
august 1951, Canada; drums). De pe DREAM- a realizat un nou EP, DR. STEIN, urmat de LIVE
BOAT ANNIE din 1976, cel de-al doilea single, IN THE UK, înregistrat la Hammersmith Odeon
Crazy On You, a adus grupul în atenÆia în 1989. Kai Hansen a påråsit apoi grupul çi a
publicului. A urmat LITTLE QUEEN çi single-ul înfiinÆat Gamma Ray. A fost înlocuit temporar de
Barracuda, care a intrat pe primele locuri în Roland Grapow. Såtui de casa lor de discuri, s-au
topurile americane. În 1978, dupå DOG AND mutat la EMI Records, în 1990, realizând PINK
BUTTERFLY, Mike Fisher a devenit managerul BUBBLES GO APE. Dupå demisia lui Kiske, Ingo
lor, iar înainte de BEBE LE STRANGE, Roger Schwichenberg a påråsit çi el frontul din cauza
Fisher a påråsit grupul. Dupå cooptarea lui problemelor de sånåtate. Între timp, Weikath
Howard Leese (n. 13 iunie 1953, Canada; devenise liderul formaÆiei, iar în locul celor doi
keyboards) au lansat PRIVATE AUDITION (1983), au venit Andi Deris (vocals, ex-Pink Cream 69) çi
dupå care Fossen çi Derosier au fost înlocuiÆi de Ulli Kusch (drums). În 1995, în ciuda tuturor
Mark Andes (n. 19 februarie 1948, Philadelphia, zvonurilor care anunÆau destråmarea definitivå
SUA; ex-Spirit) çi Denny Carmassi (ex-Montrose).
a grupului, Helloween çi-a completat discografia
Dupå PASSIONWORKS, Heart s-au mutat la Capitol
cu MASTER OF THE RINGS.
Records, în 1985, realizând o revenire în clasa-
Better Than Raw (1998), Master Of The Rings
mente cu albumul HEART, number 1 în SUA, la
(1995), Mr. Ego EP, (1994), The Best, Rest & Rare
fel ca çi single-urile What About Love çi Never,
(1991), I Want Out – Live (1989), Live In The U.K.
135 Jimi Hendrix

(1989), Keeper Of The 7 Keys, Part 2 (1988), Ealing, Middlesex, Anglia; drums). Noul grup s-a
Keeper Of The 7 Keys, Part 1 (1987), Judas (1987), numit The Jimi Hendrix Experience çi a debutat
Walls Of Jericho (1986) o lunå mai târziu la Evereux în FranÆa. Întorçi în
Anglia, au cântat într-o serie de cluburi çi au
Helmet realizat un single, Hey Joe, care a intrat în Top 10
Grup înfiinÆat în New York, SUA, de Page în Marea Britanie, fiind urmat de Purple Haze.
Hamilton (guitar), alåturi de Henry Bogdan (bass), Atât muzica lui, cât çi modul çi tehnica de a cânta
australianul Peter Mengede (guitar) çi John la chitarå i-au adus repede faimå lui Hendrix. A
Stanier (guitar). Dupå albumul lansat în 1990, urmat un album ce cuprinde piese memorabile,
STRAP IT ON, a urmat MEANTIME çi un turneu ca I Don’t Live Today, Red House, Fire çi Foxy Lady.
american cu Faith No More çi un altul alåturi de Hendrix s-a întors în SUA în iunie 1967, unde a
Ministry, în Europa. Mengede a fost înlocuit în apårut la festivalul pop de la Monterey, produ-
1993 cu Rob Echeverria, iar Helmet a înregistrat când senzaÆie. A urmat un turneu în care The
piesa Just Another Victim cu grupul House Of Jimi Hendrix Experience a cântat în deschidere
Pain, pentru coloana sonorå a filmului Judgement la The Monkees. În 1967 a apårut albumul AXIS:
Night. Albumul BETTY din 1994 conÆine çi el o BOLD AS LOVE, iar în 1968 ELECTRIC
pieså (realizatå cu Butch Vig, Milquetoast) apå- LADYLAND, ultimul lor album oficial. Acesta in-
rutå de asemenea în coloana sonorå a unui film, clude piese ca Gypsy Eyes, Crosstown Traffic,
de aceastå datå The crow. Un nou album a apårut Voodoo Chile (Slight Return), un single number 1
abia dupå trei ani çi se numeçte AFTER TASTE. postum çi douå hituri: The Burning Of The
After Taste (1997), Betty (1994), Meantime Midnight Lamp çi All Along The Watchtower. În
(1992), Strap It On (1990) ciuda succesului profesional, în plan personal
viaÆa chitaristului era destul de complicatå: a fost
Jimi Hendrix arestat în Toronto pentru posesie de heroinå çi,
Nåscut Johnny Allen Hendrix, la 27 noiembrie deçi acuzaÆiile au fost mai târziu retrase, proce-
1942, în Seattle, Washington, SUA, d. 18 sep- dura a Æinut pânå în 1969. Chas Chandler çi-a dat
tembrie 1970, Jimmy Hendrix a învåÆat singur så demisia din funcÆia de manager, iar Redding a
cânte la chitarå, ascultându-i pe Robert Johnson, început så cânte cu un grup rival, Fat Mattress.
B.B. King çi alÆii. A cântat apoi într-o serie de Prin urmare, The Experience a cântat pentru
trupe R&B locale, dupå care a fost luat în armatå, ultima oarå în concert la 29 iunie 1969, dupå
unde l-a întâlnit pe basistul Billy Cox çi, care Jimi a înfiinÆat Gypsies Sons And Rainbows,
împreunå, au înfiinÆat King Kasuals, o trupå care cu Mitchell, Billy Cox (bass), Larry Lee (rhythm
a supravieÆuit çi când s-au întors la viaÆa civilå. guitar), Juma Sultan çi Jerry Velez (percussion).
Hendrix a fost eliberat în iulie 1962, dupå ce çi-a
În aceastå formulå au cântat la festivalul de la
rupt încheietura de la mâna dreaptå. A început
Woodstock. În octombrie 1969, Hendrix a înfiin-
så acompanieze în concert o serie de artiçti çi
Æat un alt grup, Band Of Gypsies, cu Billy Cox çi
trupe ca The Impressions, Sam Cooke çi
Valentinos çi så înregistreze cu Isley Brothers, Buddy Miles (drums), ambii de culoare. Grupul
Little Richard çi alÆii. În 1965, Hendrix se afla la s-a destråmat înså dupå numai trei concerte, iar
New York, unde cânta alåturi de Curtis Knight, al Hendrix a pus bazele unui studio propriu, Electric
cårui manager era Ed Chaplin. Un an mai târziu Ladyland. A început apoi så lucreze la FIRST
çi-a luat pseudonimul de Jimmy James çi a înfiin- RAYS OF THE NEW RISING SUN, råmas nereali-
Æat un grup, numit la început Rainflowers, iar zat, çi så cânte cu Mitchell çi Cox. Ultimul såu
apoi Jimmy James And The Blue Flames. Cântau concert în Marea Britanie a fost la festivalul Isle
la Cafe Wha? din Greenwich Village, unde au Of Wight. În ajunul unui turneu european, la 18
fost remarcaÆi de Chas Chandler, basistul de la septembrie 1970, pe când se afla la Londra,
The Animals. Acesta l-a convins pe Hendrix så se prietena sa, Monika Danneman, a început så se
mute la Londra, în 1966. Chandler a devenit alarmeze când n-a mai putut så-l trezeascå din
co-managerul lui, alåturi de Mike Jeffries, çi în somn. A chemat ambulanÆa, dar Hendrix a fost
curând au început audiÆiile pentru o trupå de declarat mort în momentul când a ajuns la spital.
acompaniament. Au fost aleçi Noel Redding (n. Au apårut douå albume postume: CRY OF LOVE
25 decembrie 1945, Folkestone, Kent, Anglia; çi RAINBOW BRIDGE, care au fost tributuri aduse
bass) çi John ’Mitch’ Mitchell (n. 9 iulie 1947, artistului.
Jimi Hendrix 136

First Rays Of The New Rising Sun (1997), Voodoo s-a produs înså curând, când Pfaff a fost gåsitå
Soup (1995), Blues (1994), Interview – Crosstown moartå din cauza unei supradoze de heroinå,
Conversation (1994), The Experience Collection imediat dupå realizarea albumului çi la douå luni
(1993), The Ultimate Experience (1993), Stages dupå moartea lui Kurt. Ea a fost înlocuitå de
(1991), Jimi Hendrix Speaks (1990), Lifelines: Melissa Auf Der Mau, pentru turneul Hole din
The Jimi Hendrix Story (1990), The Peel Sessions 1994.
(1990), The Essential Jimi Hendrix, Vol. 1 & 2 MY BODY THE HAND GRENADE este o compi-
(1989), Live At Winterland (1987), Band Of Gypsys laÆie de piese rare çi nepublicate, din perioada
2 (1986), Historic Hendrix (1986), Jimi Plays de început a grupului, fiind urmat de albume
Monterey (1986), Kiss The Sky (1984), The Jimi ale cåror single-uri au fost extrem de media-
Hendrix Concerts (1982), Stone Free (1981), Nine tizate de posturile de radio çi televiziune din
To The Universe (1980), The Essential Jimi Hendrix, întreaga lume.
Vol. 2 (1979), The Essential Jimi Hendrix (1978), Celebrity Skin (1998), Ask For It (EP, 1995),
Crash Landing (1975), Moods (1974), Midnight Asking For It (1995), My Body The Hand Grenade
Lightning (1975), Jimi Hendrix (1973), In (1994), Live Through This (1994), Pretty On The
Concert (1972), War Heroes (1972), In The Inside (1991)
Beginning (1972), Hendrix In The West (1972),
Rare Hendrix (1972), The Cry Of Love (1971), Buddy Holly
Rainbow Bridge (1971), Isle Of Wight (1971), Nåscut Charles Hardin Holley, la 7 septembrie
Band Of Gypsies (1970), Smash Hits (1969), 1936, în Lubbock, Texas, SUA, Holly çi-a fåcut
Smash Hits (1968), Strange Things (1968), Electric prima apariÆie scenicå la vârsta de 5 ani, într-un
Ladyland (1968), Are You Experienced? (1967), concurs al tinerelor talente. În copilårie a început
Axis: Bold As Love (1967) så cânte la chitarå çi pian, iar în 1949 a format un
duo bluegrass, cu prietenul såu, Bob Montgomery.
Hole În aceastå perioadå a învåÆat så cânte çi la banjo
Trupå americanå hardcore a cårei liderå este çi mandolinå. Prima lui înregistrare a fost fåcutå
Courtney Love, fosta soÆie a lui Kurt Cobain acaså, în acelaçi an, çi se numeçte My Two Timin’
(Nirvana). Courtney a fost stripteuzå çi actriÆå, Woman. În 1952, Buddy çi Bob au devenit foarte
interpretând roluri minore în câteva filme. S-a populari în oraçul lor natal, Lubbock. Un an mai
nåscut din pårinÆi care aparÆineau epocii hippy. târziu au apårut la postul de radio KDAV, unde
Tatål ei, Hank Harrison, a fost asociat cu cei de la au cântat douå piese. Apoi, cu Larry Welborn la
Greatful Dead, iar mama sa, Linda Carroll, este bass, au avut propria lor emisiune: ’The Buddy
terapeut naturist. În copilårie a urmat diverse And Bob Show’, în care cântau piese country çi
çcoli, în Anglia çi apoi în Noua Zeelandå, unde R&B. Un DJ al postului de radio, Hipockets
pårinÆii ei au cumpårat o fermå. Ca adolescentå, Duncan, a devenit managerul lor, asigurându-le
a colindat toatå lumea. A petrecut câtåva vreme de lucru. În 1954, grupul a fost completat cu
în San Francisco, cântând în Sugar Baby Doll, cu Sonny Curtis (fiddle) çi Don Guess (guitar) çi a
Jenifer Finch çi Kat Bjelland. În Los Angeles, fåcut câteva înregistråri într-un studio din Wichita
Love a cântat o perioadå cu Faith No More, dupå Falls, Texas. În grup a mai venit Jerry Allison
care a format Hole, cu Caroline Rue (drums), Jill (drums) çi astfel au început så dea concerte,
Emery (bass) çi Eric Erlandson (guitar). Au înre- cântând în deschidere la Bill Haley And His Comets
gistrat single-urile Retard Girl, Dicknail çi Teenage çi Elvis Presley. Impresionat de acesta din urmå,
Whore. Albumul lor de debut a fost produs de Holly a adoptat stilul rock ‘n’ roll.
Don Fleming çi Kim Gordon çi a fost urmat de un În 1955, Eddie Crandall i-a cerut DJ-ului Dave
turneu în Europa cu Mudhoney. În martie 1992, Stone så-i trimitå o casetå demo cu trupa, în
Love s-a cåsåtorit cu Kurt Cobain. Tot în aceeaçi vederea asigurårii unui contract Decca Records.
lunå, Emery a påråsit grupul, dupå care a plecat Grupul, acum fårå Montgomery, i-a trimis 5 piese
çi Rue. ViaÆa de familie a dominat cariera muzi- çi astfel, în 1956, au început så înregistreze în
calå a lui Courtney. Mai întâi a nåscut-o pe fiica studioul Bradley’s Barn din Nashville. Decca a
sa, apoi, chiar înainte de albumul LIVE TROUGH editat single-ul Blue Days, Black Nights, a cårui
THIS, Kurt s-a sinucis. faÆå B era Love Me, sub numele Buddy Holly And
Emery çi Rue au fost înlocuite de Kristen Pfaff The Three Tunes. Au mai urmat câteva înre-
(bass) çi Patty Schemel (drums). O altå tragedie gistråri, dupå care Holly a påråsit Decca, såtul så
137 Buddy Holly

cânte country, çi a înfiinÆat The Crickets, cu Allison în Surf Ballroom din Clear Lake, apoi în Iowa.
çi Niki Sullivan la chitarå. La 25 februarie 1957 Pentru a ajunge la urmåtorul concert, Holly,
au înregistrat o versiune rock ‘n’ roll a piesei lui Valens çi The Big Bopper au închiriat un mic
Holly: That’ll Be The Day, care avea så devinå o avion, deoarece autobuzul de turneu se stricase.
revelaÆie a anilor ’50. Joe N. Mauldin a devenit Din cauza vremii nefavorabile, avionul s-a prå-
basistul grupului, dupå care piesa a fost editatå buçit la câteva minute de la decolare. Nici unul
de Brunswick Records, culmea, chiar o filialå dintre cei aflaÆi la bord nu a scåpat cu viaÆå.
Decca. Piesa a ajuns number 1 în topurile ameri- Popularitatea lui Holly a crescut dupå dispa-
cane çi britanice, în 1957. Au urmat o serie de riÆia sa, iar piesele sale au intrat multå vreme în
concerte çi un turneu american. Alte înregistråri topuri, mai ales în cele britanice. În 1962, Norman
The Crickets au fost: Words Of Love, Maibe Baby, Petty a luat înregistrårile fåcute de Holly acaså (în
Not Fade Away, Everyday, Peggy Sue çi Oh Boy. 1958) çi le-a încredinÆat grupului instrumental
Holly a semnat apoi solo cu Coral Records, unde The Fireballs, aceçtia creând noi piese Buddy
a înregistrat cu membrii Crickets, dar çi cu Vi Holly. În 1965 a fost editat HOLLY IN THE HILLS,
Petty (piano) çi grupul vocal The Picks. The cu piese pe care Buddy çi Bob le înregistraserå la
Crickets au încheiat anul 1957 cu o apariÆie la postul de radio. În anii ’70 drepturile de autor
’Ed Sullivan Show’, dupå care au realizat Rave asupra pieselor lui Holly au fost cumpårate de
On çi Well…All Right, urmate de un turneu Paul McCartney, care a sponsorizat çi o celebrare
britanic. Au avut 9 single-uri Top 10, iar Maibe anualå: Buddy Holly Week. A fost înfiinÆatå çi
Baby a fost number 17 în SUA (çi number 4 în Societatea Buddy Holly Memorial, în SUA, iar în
Marea Britanie). A urmat un turneu american 1978 a avut loc premiera filmului The Buddy
organizat de DJ-ul Alan Freed, dupå care Holly a Holly Story, cu Gary Busey în rolul lui Holly. În
înre- gistrat douå piese compuse de Bobby Darin, anul urmåtor a apårut în Marea Britanie setul
la New York, fårå Crickets. Acolo a întâlnit-o pe THE COMPLETE BUDDY HOLLY.
Maria Elena Santiago, care avea så-i devinå soÆie. The Crickets au continuat så susÆinå concerte
Revenit în Clovis, Holly a mai înregistrat çi în anii ’90. În 1986, Holly a fost inclus în Rock
Heartbeat, Love’s Made A Fool Of You çi Wishing, and Roll Hall of Fame.
cu chitaristul Tommy Allsup. Lui Holly i s-au Greatest Hits (1996), The Buddy Holly
alåturat apoi King Curtis (saxophone) çi Phil Collection (1993), Buddy Holly (1990), Buddy
Everly (guitar). Holly Rocks (1988), The Stereo Album (1986),
Holly a mai cântat în concerte cu The Crickets Legend: From The Original Master Tapes (1985),
în SUA çi Canada, dupå care în 1958 a påråsit Buddy Holly & The Crickets (1984), For The First
grupul, care a råmas în continuare alåturi de Time Anywhere (1983), 20 Love Songs (1982),
Petty, continuând så înregistreze. Împreunå cu Heartbeat (1980), Rock On With Buddy Holly
muzicieni de studio a realizat apoi True Love (1980), The Complete Buddy Holly (1979), 20
Ways, It Doesn’t Matter Anymore (compuså de Golden Greats (1978), Western & Bop (1978),
Paul Anka), Raining In My Heart çi Moondreams. Buddy Holly In Person Vol. II (1977), Nashville
Au urmat It’s So Easy çi Heartbeat, care a fost Sessions (1975), Legend (1974), Rock ’N’ Roll
ultima pieså intratå în topurile americane în tim-
Collection (1972), Remember (1971), Greatest
pul vieÆii lui Holly.
Hits II (1970), Giant (1969), Rave On (1968),
La sfârçitul aceluiaçi an artistul, care tråia acum
Listen To Me (1968), He’s The One (1968), The
în New York, a înregistrat acaså 6 piese, iar de
Cråciun s-a reîntors în Lubbock, unde a apårut Great Buddy Holly (1968), Brown Eyed Handsome
într-o emisiune la radio KLLL, împreunå cu Man (1968), Wishing (1968), Greatest Hits (1967),
Jennings. În 1959 a mai fåcut çi câteva înre- Best Of (1966), Holly In The Hills (1965),
gistråri demo, înfiinÆând o nouå trupå de turneu, Reminiscing (1963), Buddy Holly Story 2 (1969),
cu Allsup (guitar), Jennings (bass) çi Carl Bunch Showcase 2 (1965), Showcase (1964), By Request
(drums). S-au numit Cricket, deçi Holly fusese de (1964), Reminiscing (1963), Buddy Holly & The
acord så le lase foçtilor lui colegi numele. Alåturi Crickets (1962), The Buddy Holly Story (1959),
de Ritchie Valens, The Big Bopper, Dion And The Heartbeat (1959), It Doesn’t Matter Anymore
Belmonts çi Frankie Sardo, grupul a plecat în (1959), That’ll Be The Day (1958), Buddy Holly
turneu în SUA. La 1 februarie au cântat în Green (1958), Sound Of The Crickets (1958), The
Bay, Wisconsin. A doua zi au susÆinut un concert “Chirping” Crickets (1957)
John Lee Hooker 138

Albert Collins çi alte supervedete. În 1992, feno-


John Lee Hooker menul Hooker a continuat, o nouå versiune a
Nåscut la 22 august 1917, în Clarksdale, piesei sale Boom Boom fiind întrebuinÆatå într-o
Mississippi, SUA, într-o familie numeroaså, de reclamå televizatå la blugii Lee. Atât single-ul cât
agricultori, Hooker a început så cânte în bisericå. çi albumul care îl conÆineau au fost mari hituri.
Çi-a construit apoi un fel de instrument în formå Don’t Look Back (1997), His Best Chess Sides
de tub, dupå care a învåÆat så cânte la chitarå de (1997), Alone – The Second Concert (1997), Blues
la tatål såu vitreg, William Moore, cu care a Legend (1996), Alone – The First Concert (1996),
cântat la diverse petreceri locale. La 14 ani a Live At The Café Au Go-Go (1996), Chill Out
plecat în Memphis, unde a cântat cu Robert (1995), Very Best Of (1995), The Early Years
Lockwood. Doi ani mai târziu s-a mutat în (1994), King Of The Boogie (1994), The Rising
Cincinnatti, cântând cu o serie de cvartete gospel. Sun Collection (1994), The Legendary Modern
În 1943 s-a mutat în Detroit, unde çi-a fåcut Recordings (1993), On Vee-Jay, 1955-1958
apariÆia în cluburi de blues. Prima lui înregistra- (1993), The Best Of 1965-1974 (1992), Boom
re dateazå din 1948. Aceasta a fost Boogie Chillen, Boom (1992), Graveyard Blues (1992), Mr. Lucky
la Modern Records. (1991), The Ultimate Collection (1948-1990)
În urmåtorii ani a realizat o serie de piese solo, (1991), Boogie Awhile (1990), 40th Anniversary
ca çi duete cu Eddie Kirkland çi alÆi chitariçti. Album (1989), The Healer (1989), John Lee Hooker
Piese cum ar fi Crawling King Snake, In The (1988), John Lee Hooker Story (1989), Let’s Make
Mood, Rock House Boogie çi Shake Holler & Run It (1989), John Lee Hooker Live (1988), House
Rent Boogie (1987), Jealous (1987), Detroit Blues
au fost înregistrate sub nume propriu, înså au
1950-1951 (1986), Do The Boogie (1984), Chess
apårut çi altele sub pseudonimele Johnny Williams
Masters (1982), No Friend Around (1979), Sad
(la casa de discuri Gotham), Birmingham Sam And
And Lonesome (1979), The Cream (1978), Black
His Magic Guitar (la Savoy), John Lee Booker (la
Snake (1977), Dimples (1977), Mad Man Blues
Chess), Delta John (la Regent), The Boogie Man
(1974), Free Beer & Chicken (1974), Best Of
(la Acorn), Johnny Lee (la DeLuxe) çi Texas Slim
(1973), Born In Mississippi, Raised In Tennessee
sau John Lee Cooker (la casa de discuri King). Au (1973), Detroit Special (1972), Never Get Out Of
urmat turneele, chitaristul cântând în circuitul These Blues, Goin’ Down Highway 51 (1971),
R&B american, ceea ce i-a adus o imenså popu- Endless Boogie (1971), Coast To Coast Blues Band
laritate. În 1955 a început o lungå colaborare cu (1971), Hooker & Heat (1971), Alone (1970), Get
VeeJay Records din Chicago. Back Home (1969), That’s Where It’s At (1969),
A adoptat apoi instrumente de acompania- Big Band Blues (1969), Simply The Truth (1968),
ment, introducând pianul çi instrumentele de Urban Blues (1967), It Serves You Right To Suffer
suflat. Au urmat hituri ca Dimples, Maudie çi (1966), The Real Folk Blues (1966), Big Soul Of
Boom Boom, plus numeroase turnee. La sfârçitul John Lee Hooker (1964), At Newport (1964), The
anilor ’50, Hooker a început så aparå în cluburi çi Great John Lee Hooker (1964), The Blues (1963),
la festivaluri folk. A înregistrat piese ca Bundle Don’t Turn Me From Your Door (1963), On Campus
Up And Go çi Pea Vine Special, care au fost reali- (1963), Boogie Chillun (1962), Burnin’ (1962),
zate çi în Europa. În anii ’60 a fost citat de multe Drifting The Blues (1962), Plays And Sings The
trupe ca fiind influenÆa lor majorå (vezi Rolling Blues (1961), The Folk Lore Of John Lee Hooker
Stones). Au urmat alte single-uri çi albume la (1961), That’s My Story (1960), House Of The
VeeJay, dar çi la alte case. A participat la ‘super Blues (1960), I’m John Lee Hooker (1960), Sings
sessions’ cu o serie de muzicieni de marcå, iar la The Blues (1960), Folk Blues (1959), The Country
începutul anilor ’70 a apårut albumul HOOKER Blues Of John Lee Hooker (1959), House Of The
’N’ HEAT, înregistrat cu grupul Canned Heat. Blues (1959), Everybody’s Blues (1950)
John Lee Hooker a continuat så înregistreze çi
în anii ’80, atât singur cât çi cu Coast To Coast Hot Tuna
Blues Band, iar piesele sale mai vechi au fost Grup blues rock american format din doi mem-
remixate. În 1989, când a lansat THE HEALER, bri Jefferson Airplane, Jack Casady (n. 13 aprilie
i-a avut printre invitaÆi pe Bonnie Raitt, Los Lobos, 1944, Washington DC, SUA; bass) çi Jorma
Carlos Santana çi alÆii. A urmat MR LUCKY, înre- Kaukonen (n. 23 decembrie 1940, Washington
gistrat de Hooker la 74 de ani, çi un alt LP, în care DC, SUA; guitar/vocals). La început, cei doi au
i-a avut invitaÆi pe Ry Cooder, Van Morrison, cântat în paralel cu Airplane, ajutaÆi de colegii lor
139 Whitney Houston

Paul Kantner (guitar) çi Spencer Dryden (drums), revenit abia în 1991, cu un EP foarte bine primit,
dupå care au devenit un trio, avându-l pe Joey de pe care The Girl With The Loneliest Eyes a
Covington, tot de la Airplane, la tobe. Totuçi Hot devenit hit. În 1992 au realizat un nou album,
Tuna a debutat cu primul LP ca duo, ajutaÆi de BABE RAINBOW, urmat în 1993 de AUDIENCE
Will Scarlet (harmonica). Al doilea album a fost OF THE MIND, dupå care grupul s-a destråmat.
înregistrat cu Papa John Creach (violin) çi Audience With The Mind (1993), Babe Rainbow
Sammy Piazza (drums). Creach a plecat înainte (1992), A Spy In The House Of Love (1991), The
de realizarea albumului THE PHOSPHORESCENT House Of Love (1990)
RAT, iar Piazza a fost înlocuit cu Bob Steeler în
Whitney Houston
1974.
Dupå încå o serie de albume, la sfârçitul anilor Nåscutå la 9 august 1963, în New Jersey, SUA,
’70 duoul s-a destråmat, Casady plecând la gru- Whitney a început prin a cânta gospel, la fel ca çi
pul punk SVT, iar Kaukonen continuând cu o mama ei, Cissy, çi veriçoara, Dionne Warwick. A
carierå solo. Cei doi s-au reunit în 1991, reali- fåcut backing vocals pentru Chaka Khan çi alÆii, a
zând un album nesemnificativ çi prost primit de fost model çi actriÆå în filme de televiziune cum
public. ar fi Give Me A Break. În 1983 a semnat cu Arista
Classic Electric (1996), Classic Acoustic (1996), Records, iar un an mai târziu, piesa Hold Me, un
Trimmed & Burnin’ (1995), Live At Sweetwater 2 duet cu Teddy Pendergrass, a intrat în Top 50 în
(1993), Live At Sweetwater (1992), Pair A Dice SUA. În 1984 a debutat cu WHITNEY HOUSTON,
Found (1990), Historic Hot Tuna (1985), care a urcat în topuri încet, dar sigur, generând
Splashdown (1984), Final Vinyl (1979), Double hituri ca: You Give Good Love çi Saving All My
Dose (1978), Hoppkorv (1976), Yellow Fever Love For You, ultimul intrând çi în topurile brita-
(1975), America’s Choice (1975), Phosphorescent nice. Piesa disco How Will I Know çi Greatest Love
Rat (1973), Burgers (1972), Electric (1971), First Of All au ajuns în fruntea clasamentelor ameri-
Pull Up, Than Pull Down (1971), Hot Tuna (1970), cane. A primit un premiu Grammy pentru Saving
Recorded Live (1969) All My Love For You çi un Emmy pentru apariÆiile
sale deosebite în programe TV americane. În
The House Of Love
1987, piesa I Want To Dance With Somebody a
Grup rock britanic, înfiinÆat de Guy Chadwick condus atât în clasamentele americane cât çi în
(guitar, vocals), împreunå cu Pete Evans (drums), cele europene, iar albumul WHITNEY a devenit
Terry Bickers (guitar), Chris Groothuizen (bass) çi
primul LP al unei femei care a debutat în topurile
Andrea Heukamp (vocals, guitar). În 1986 au
americane pe locul întâi. LP-ul include çi o ver-
cântat în mici cluburi çi au realizat o casetå demo
siune a piesei I Know Him So Well, cântate în
care a dus la semnarea unui contract cu Creation
Records. Au debutat cu single-ul Shine On, în duet cu mama ei, Cissy, çi Didn’t We Almost Have
1987, acesta fiind urmat de Real Animal, ambele It All, un alt number 1. Au urmat o serie de alte
destul de slab vândute. Dupå o serie de turnee, premii ca: Pop Female Vocal çi Soul/R&B Female
Andrea Heukamp s-a decis så påråseascå grupul. Vocal, la American Music Awards, apoi hiturile
The House of Love au continuat în patru, înregis- One Moment In Time, I’m Your Baby Tonight, All
trând în 1988 un prim album. Single-ul promo- The Man That I Need, o versiune a piesei The Star
Æional al acestuia, Christine, a fost foarte bine Spangled Banner, pe care a cântat-o în deschi-
primit, fiind considerat de cåtre critici drept cel dere la Super Bowl XXV din Miami çi în Houston
mai bun single al anului, la fel ca çi albumul. În la concertul de întâmpinare a trupelor militare
1989, Destroy The Heart le-a consolidat succesul, americane, la întoarcerea lor dupå Råzboiul din
aducându-le un contract cu Fontana Records. Golf.
Primele douå single-uri, au fost mediocre (Never În 1992 s-a cåsåtorit cu Bobby Brown çi a jucat
çi I Don’t Know Why I Love You), iar noul album a în filmul The Bodyguard, alåturi de Kevin Costner.
suferit diverse amânåri. În decembrie 1989, Terry Din coloana sonorå a filmului, douå piese inter-
Bickers a plecat, fiind înlocuit de Simon Walker. pretate de Whitney au ajuns pe primele locuri în
În anul urmåtor a apårut în sfârçit LP-ul mult topurile americane çi europene: un cover dupå
açteptat, FONTANA, urmat de turnee îndelungi
piesa lui Dolly Parton: I Will Always Love You çi o
în urma cårora Walker a plecat din grup fiind
pieså a lui Chaka Khan: I’m Every Woman.
înlocuit de Andrea Heukamp. House Of Love au
Whitney Houston 140

În 1994, Whitney a primit trei premii Grammy,


çapte Image Awards, cinci Peoples, Choice Awards, Human League
douå Emmy çi cinci Soul Train Awards. În no- Grup înfiinÆat în 1978, în formula Ian Craig
iembrie 1995 a fost incluså în Soul Train Hall of Marsh (n. 11 noiembrie 1956, în Sheffield,
Fame. Cel de-al doilea film al ei, Waiting To Exhale, Anglia; synthesizer), Martyn Ware (n. 19 mai
a fost lansat în decembrie 1995, iar din coloana 1956, Sheffield, Anglia; synthesizer), Phil Oakey
sonorå a acestuia fac parte piese ca Exhale (Shoop (n. 2 octombrie 1955, Sheffield, Anglia; vocals)
Shoop), Count On Me (un duet cu CeCe Winans çi Addy Newton, care a fost destul de repede
compus de Whitney împreunå cu Babyface) çi înlocuit de Adrian Wright (n. 30 iunie 1956,
Why Does It Hurt So Bad. Albumul s-a vândut în Sheffield, Anglia). În 1978 au realizat single-ul
peste 6 milioane de exemplare. Being Boiled, care le-a asigurat un contract cu
Un an mai târziu Whitney a apårut în filmul Virgin Records. Albumul de debut se numeçte
The Preacher’s Wife, cu Denzel Washington în REPRODUCTION çi a fost urmat de un EP exce-
rolul principal. A urmat un album cu acelaçi titlu, lent, intitulat HOLIDAY. Cel de-al doilea album,
plus WHITNEY HOUSTON GREATEST HITS. În TRAVELOGUE, nu s-a bucurat înså de succesul
1998 solista a revenit în topuri cu albumul MY scontat, iar la sfârçitul anului 1980, Marsh çi
LOVE IS YOUR LOVE. Ware au påråsit trupa. Oakey a completat atunci
My Love Is Your Love (1998), Greatest Hits grupul cu douå adolescente pe care le-a desco-
(1997), The Preacher’s Wife (soundtrack, 1996), perit la o discotecå din Sheffield: Susanne Sulley
Waiting To Exhale (soundtrack, 1995), The (n. 22 martie 1963, Sheffield, Anglia) çi Joanne
Bodyguard (soundtrack, 1992), I’m Your Baby Catherall (n. 16 septembrie 1962, Sheffield,
Tonight (1990), Whitney (1987), Whitney Houston Anglia), dupå care au fost cooptaÆi Ian Burden
(1985) (n. 24 decembrie 1957, Sheffield, Anglia; bass)
çi chitaristul Jo Callis (n. 2 mai 1955, Glasgow,
Huey Lewis & The News ScoÆia). Noul grup contrasta evident cu cel origi-
Grup rock înfiinÆat în Marin Country, nal, înså compoziÆiile sale pop s-au bucurat de
California, SUA, în 1980, de Huey Lewis (n. succes în 1981. Boys And Girls, The Sound Of The
Hugh Anthony Cregg III, 1951, ex-Clover; vocals, Crowd, Love Action çi alte piese au precedat albu-
harmonica) çi Sean Hopper (keyboards), alåturi mul DARE, vândut în milioane de exemplare. Tot
de Johnny Colla (guitar, saxophone), Mario în 1981, de Cråciun, au realizat çi single-ul Don’t
Cipollina (bass), Bill Gibson (drums) çi Chris You Want Me, cel mai bine vândut single britanic
Hayes (lead guitar). Au debutat cu un album din acel an. Piesa a devenit number 1 çi în SUA.
realizat la Chrysalis Records çi un single, Do You Au urmat o serie de hituri ca Mirror Man, (Keep
Believe In Love, care a intrat în Top 10. Cel mai Feeling) Fascination çi un mini-album. În 1984 a
bun LP al grupului a fost înså SPORTS, care a apårut HYSTERIA, iar single-urile The Lebanon,
generat cinci hituri Top 20. Printre acestea se Life On Your Own çi Louise au intrat toate în Top
numårå: Heart & Soul, The Heart Of Rock & Roll, 20 în Marea Britanie. Doi ani mai târziu a apårut
If This Is It çi I Want A New Drug. Între 1985-1986, albumul CRASH, dupå care Wright çi Callis au
trei piese ale lor au condus în clasamentele bri- påråsit grupul. LP-ul a generat un hit number 1
tanice: The Power Of Love (care este çi tema în SUA, Human. În 1990 au revenit cu un nou
filmului lui Steven Spielberg, Back To The Future), album, primit înså foarte rece.
Stuck With You çi Jacob’s Ladder, compuså de Octopus (1995), Romantic?(1990), Greatest
Bruce Hornsby. Perfect World (1988), de pe cel Hits (1988), Crash (1986), Hysteria (1984),
de-al cincilea album al grupului, a fost de ase- Fascination! (1983), Love And Dancing (1982),
menea un succes. În 1991 înså, cota lor a Dare (1981), Travelogue (1980), Reproduction
început så scadå, albumul HARD AT PLAY (1979)
nefiind la fel de bine primit ca celelalte.
Time Flies…The Best Of (1996), Four Chords Humble Pie
And Several Years Ago (1994), Hard At Play Grup rock, înfiinÆat în 1969 de Peter Frampton
(1991), Small World (1988), Fore! (1986), (guitar/vocals), Steve Marriott (guitar/vocals),
Sports (1983), Picture This (1982), Huey Lewis Greg Ridley (n. 23 octombrie 1943, în Carlisle,
& The News (1980) Cumbria, Anglia; bass) çi Jerry Shirley (n. 4
februarie 1952; bass). Au debutat cu un single
141 Ice Cube

care a intrat direct în Top 5, Natural Born Bugie. Împreunå cu chitaristul Mick Ronson a realizat
Au urmat douå albume, dupå care succesul albumul IAN HUNTER, care conÆine hitul Once
Humble Pie a început så scadå. În 1971, Frampton Bitten Twice Shy, care avea så fie reluat de o serie
a optat pentru o carierå solo, iar grupul a conti- de grupuri în anii care au urmat. Cei doi au
nuat cu chitaristul Dave Clempson, de la cântat împreunå în concerte, sub numele de
Colosseum, cel mai bun album al lor devenind Hunter/Ronson, cu Peter Arnesen (keyboards),
SMOKIN’. Nereuçind så-çi menÆinå înså statutul Jeff Appleby (bass) çi Dennis Elliott (drums),
çi intrând în crizå de inspiraÆie, Humble Pie s-a dupå care s-au despårÆit. La albumul såu ALL
destråmat în martie 1975. Marriott a înfiinÆat AMERICAN ALIEN BOY au contribuit Aynsley
Steve Marriott’s All Stars, în care au cântat atât Dunbar, David Sanborn çi câÆiva membri Queen.
Clempson cât çi Ridley, iar Shirley a creat grupul A urmat OVERNIGHT ANGELS, dupå care Hunter
Natural Gas. Marriott a decedat la 20 aprilie a produs mai multe albume, printre care BEYOND
1991, în urma unui incendiu care a avut loc la THE VALLEY OF THE DOLLS al grupului
casa lui din Essex. Generation X.
In Concert (1996), Piece Of The Pie (1995), Hot YOU’RE NEVER ALONE WITH A SCHIZO-
’N’ Nasty: The Anthology (1994), Town And Country PHRENIC a marcat reîntâlnirea sa cu Ronson, iar
(1991), Classics Vol. 14 (1987), Collection o serie de piese din concertele sale au apårut pe
(1985), Best Of (1982), Go For The Throat albumul IAN HUNTER LIVE/WELCOME TO THE
(1981), On To Victory (1980), Greatest Hits CLUB. La sfârçitul anilor ’80, Hunter a mai scris
(1978), Back Home Again (1976), Street Rats piese pentru coloana sonorå a unor filme, iar în
(1975), Thunderbox (1974), Lost And Found 1990, tot cu Mick Ronson, a realizat YUI OTRA.
(1973), Eat It (1973), Smokin’ (1972), Rockin’ At În anii ’90 a mai apårut ocazional în concerte,
Fillmore (1971), Rock On (1971), Shine On cum ar fi cel din 1992 de pe Wembley, în
(1971), Performance: Rockin’ The Fillmore (1971), memoria lui Freddy Mercury.
Humble Pie (1970), As Safe As Yesterday Is (1969), Dirty Laundry (1995), Collection (1994), Yui
Town N’ Country (1969) Orta (1990), Shades Of Ian Hunter (1988), All Of
The Good Ones Are Taken (1983), Short Back N’
Ian Hunter
Sides (1981), Ian Hunter Live /Welcome To The
Nåscut la 3 iunie 1946, în Shrewsbury, Club (1980), Shades Of Ian Hunter (1979),
Shropshire, Anglia, Ian Hunter (piano, vocals) a Ballads Of Ian Hunter & Mott The Hopple (1979),
cântat mai întâi cu o serie de grupuri minore, You’re Never Alone With A Schizophrenic (1979),
dupå care a fost cooptat de Silence, devenit Mott Overnight Angels (1977), All American Alien Boy
The Hoople. În 1974 çi-a început cariera solo. (1976), Ian Hunter (1975)

I
COMPTON. În 1989 a debutat cu un album solo,
KILL AT WILL, produs de Bomb Squad, care a
Ice Cube mai lucrat çi cu Public Enemy. Acesta a atras
Rapper hardcore, nåscut Oshea Jackson, în imediat atenÆia, mai ales prin texte. A scris des-
iunie 1969, în Crenshaw, Los Angeles, California, pre violenÆå, sexism çi alte teme, într-un mod
SUA. La vârsta de 16 ani a compus prima lui care a çocat presa muzicalå çi publicul.
pieså rap, Boyz N The Hood, înregistratå de gru- De-a lungul carierei sale, Ice Cube a colaborat
pul Eazy-E. A fåcut parte din trupa CIA, produså cu solista de culoare Yo Yo, a scris cântece despre
de Dr. Dre. Ice a mai compus 8 Ball çi Dopeman çi rasism, a realizat THE PREDATOR, LETHAL
a înregistrat cu NWA albumul STRAIGHT OUTTA INJECTION çi altele, iar în 1993 a cântat cu Ice-T.
Ice Cube 142

A apårut în filme ca Trespass, Boyz ‘N The Hood çi Of Speech...Just Watch What You Say (1989),
Higher Learning. A compus albume care s-au Power (1988), Rhyme Pays (1987)
vândut în peste 4 milioane de exemplare.
A produs la casa lui de discuri, Street Billy Idol
Knowledge, albume pentru Da Lench Mob çi Nåscut William Michael Albert Broad, la 30
Kam, a mai scris o serie de scenarii çi a înfiinÆat o noiembrie 1955, în Stanmore, Middlesex, Anglia.
a doua caså de discuri, Lench Mon. În timp ce studia literatura englezå la Sussex
War & Peace, Vol. 1 (1998), Featuring...Ice University, a început så cânte punk, iar în 1976 a
Cube (1997), Bootlegs & B-Sides (1994), Lethal înfiinÆat propriul såu grup, Chelsea, luându-çi
Injection (1993), Really Doe (1993), The Predator numele de Billy Idol. Dupå desfiinÆarea acestuia
(1992), Death Certificate (1991), Amerikkka’s Most a creat Generation X, o altå trupå, care a cântat
Wanted (1990), Kill At Will (1990) între 1976 çi 1981, dupå care solistul çi-a lansat
propria carierå solo, debutând la New York cu
Ice-T albumul BILLY IDOL, care cuprinde hiturile White
Nåscut Tracy Marrow, în 1958, în Newark, Wedding çi Hot In The City. Idol s-a lansat înså cu
New Jersey, SUA. Copil fiind s-a mutat în adevårat cu albumul REBEL YELL din 1983, care
California, dupå ce pårinÆii såi au murit într-un s-a vândut în douå milioane de exemplare çi a
accident de maçinå. Încå din timpul liceului, Ice generat hiturile Rebel Yell çi Eyes Without A Face
a devenit pasionat de rap çi a înregistrat o serie (compuså în colaborare cu Steve Stevens, care a
de single-uri fårå succes înså, çi a apårut în filme mai colaborat çi la albumul WHIPLASH SMILE).
cu buget restrâns. În 1987 a semnat cu Sire Cu fiecare an care trecea, albumele sale se
Records, la care a debutat cu RHYME PAYS, la vindeau din ce în ce mai bine. Billy Idol a jucat çi
care a colaborat cu DJ Aladdin çi producåtorul în filmul lui Oliver Stone, The Doors. Apoi, un
Afrika Islam. În acelaçi an a compus tema filmu- accident de maçinå aproape cå i-a distrus un
lui Colors. Succesul såu i-a adus banii necesari picior, dar çi-a revenit destul de repede. În 1992
pentru a înfiinÆa casa de discuri Rhyme Syndicate, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu
în 1988. Aici a produs POWER, care a devenit cel suspendare pentru atacarea unui fan. Un an mai
de-al doilea lui disc de aur. târziu a înregistrat înså un nou album,
În 1990 a fåcut echipå cu Curtis Mayfield pen- CYBERPUNK, care cuprinde piese ca Shock To
tru un remake, Superfly. Au urmat o serie de
The System, Wasteland, un cover dupå piesa lui,
piese agresive ca L.G.B.N.A.F. (adicå Let’s Get
Heroin, çi altele.
Butt Naked And Fuck), OG (acronim pentru
Cyberpunk (1993), Charmed Life (1990), Idol’s
Original Gangster), de pe albumul cu acelaçi ti-
Songs. Best Of (1988), Vital Idol (1987), Whiplash
tlu, çi altele. În 1991 a jucat rolul unui poliÆist în
Smile (1986), Rebel Yell (1983), Billy Idol (1982)
filmul New Jack City. Alåturi de Ice Cube a apårut
în filmul lui Walter Hill, Looters, (reintitulat Iggy Pop
Trespass). Mai poate fi våzut în producÆii cine-
matografice ca Surviving The Game çi comedia Nåscut James Jewel Osterberg, la 21 aprilie
Tank Girl. 1947, în Ypsilanti, Michigan, SUA, Iggy a început
Ice-T a mai compus coloana sonorå a filmului så cânte çi el, ca mulÆi alÆii, încå de pe vremea
DICK TRACY çi a înfiinÆat un grup thrash metal, çcolii, cu diverse trupe, iniÆial la tobe. În 1964,
Body Count, pe al cårui album din 1992 apare când era membru Iguanas, a fost poreclit Iggy.
piesa Cop Killer, care a dus la o demonstraÆie a Un an mai târziu a cântat cu Prime Movers, dupå
poliÆiçtilor din Los Angeles çi la scoaterea ei de care a plecat la Chicago unde a cântat cu Sam
cåtre Warner Brothers Records de pe albumul Lay. Întors în Detroit ca Iggy Stooge, a înfiinÆat
BODY COUNT. În 1993 a realizat HOME grupul The Psychedelic Stooges, cu Ron Asheton.
INVASION, la Priority Records, iar un an mai Iggy cânta la chitarå çi voce, iar Asheton la bass.
târziu a scris o carte The Ice-T Opinion, çi a Apoi l-au adus în trupå pe fratele lui, Scott, la
realizat un nou album cu Body Count, BORN tobe. Au debutat în 1967 în Ann Arbor, la un
DEAD. Cariera lui Ice-T se împarte între concerte concert care a avut loc în noaptea de Halloween.
çi albume Body Count çi propria lui carierå solo. În acelaçi an, Iggy a debutat în filmul lui Franûoise
VI: Return Of The Real (1996), Cold As Ever De Monierre, film în care juca çi Nico. În trupå a
(1996), The Classic Collection (1993), Home venit apoi Dave Alexander la bass çi au renunÆat
Invasion (1993), O.G. (1991), The Iceberg/Freedom la numele ‘Psychedelic’. Ron a trecut la chitarå,
143 Inner Circle

Iggy råmânând doar la voce. The Stooges au Your Pretty Face Is Going to Hell (1998), Heroin
semnat în 1968 cu Elektra Records, unde au Hates You (1997), Naughty Little Doggie (1996),
înregistrat douå albume ce conÆineau piese ca No Hippodrome Paris ’77 (1995), We’re Not Talking
Fun çi I Wanna Be Your Dog. Steven MacKay a About Commercial Shit (1995), Iggy Pop Live At
fost cooptat la saxofon în 1970, an în care a venit The Ritz (1995), American Caesar (1993), Brick
çi Bill Cheatham (guitar). Apoi Cheatham çi By Brick (1990), Instinct (1988), Blah Blah Blah
Alexander au plecat, fiind înlocuiÆi de James (1986), Choice Cuts (1984), Zombie Birdhouse
Williamson çi Zeke Zettner. The Stooges s-a di- (1982), Party (1981), Soldier (1980), New Values
zolvat dupå cele douå LP-uri, din cauza pro- (1979), T.V. Eye (1978), Lust For Life (1977), The
blemelor lui Iggy cu heroina. Atunci, fanul lor, Idiot (1977)
nimeni altul decât David Bowie, i-a ajutat så
înregistreze RAW POWER, în 1972 (sub numele Infectious Grooves
de Iggy And The Stooges, cu Williamson la chi- Trupå heavy funk-rock înfiinÆatå în 1991 de
tarå çi Scott Thurston la bass). Au urmat LP-ul solistul grupului Suicidal Tendencies, Mike Muir,
live METALLIC KO, realizat în FranÆa, RAW çi basistul Robert Trujillo, alåturi de chitaristul
POWER, KILL CITY, înregistrat cu James Adam Siegel (de la Excel) çi Dean Pleasants
Williamson, Thurston, Hunt, Tony Sales, Brian (guitar) plus Stephen Perkins (ex-Jane’s Addiction,
Glascock (ex-Toe Fat) çi alÆii. The Stooges s-au Porno For Pyros; drums), care a plecat înså dupå
desfiinÆat din nou în 1974. Ron Asheton a în- numai un an la Porno For Pyros, fiind înlocuit de
fiinÆat New Order (fårå legåturå cu trupa brita- Josh Freese. Acesta a debutat în trupå la albumul
nicå) çi apoi Destroy All Monsters. Steve MacKay SARSIPPIUS’ ARK, o colecÆie de piese neapårute
a murit ceva mai târziu de o supradozå de dro- pânå atunci, cu variante cover, piese live çi titluri
guri, iar Dave Alexander din cauza abuzului de noi. A urmat GROOVE FAMILY CYCO, un album
alcool. Thurston a plecat çi el la The Motels. mult mai convenÆional, cu materiale noi. O datå
Iggy a înregistrat în 1977 douå albume: THE cu destråmarea grupului Suicidal Tendencies,
IDIOT çi LUST FOR LIFE, cu Hunt, Tony Sales çi
din 1995, Mike çi Robert çi-au dedicat mai mult
Bowie însuçi la keyboards. Albumele includ piese
timp proiectului Infectious Grooves, deçi primul
ca Night Clubbin’, The Passenger çi China Girl
a mai înfiinÆat un grup punk, intitulat My Head,
(scriså în colaborare cu Bowie, care avea s-o
cânte çi el mai târziu). alåturi de Adam Siegel.
La sfârçitul anilor ’70, solistul a semnat cu Groove Family Cyco (1994), Sarsippius’ Ark
Arista Records çi a înregistrat câteva albume cu (1993), Plague That Makes Your Booty Move
asistenÆa lui Glen Matlock (ex-Sex Pistols) çi Ivan (1991)
Kral. Dupå ce çi-a scris autobiografia în 1982 çi a
Inner Circle
înregistrat ZOMBIE BIRDHOUSE, a urmat o curå
de dezintoxicare çi s-a cåsåtorit. Urmåtorul lui LP Grup înfiinÆat în anii ’70, de fraÆii Ian çi Roger
a apårut abia peste trei ani. A luat lecÆii de Lewis (guitars), cu Stephen Cat Coore, Ritchie
actorie, apårând în filme ca Sid And Nancy, The Daley çi Michael Ibo Cooper de la Third World,
Color Of Money, Hardware çi în serialul TV Miami grup în care s-au reîntors la scurtå vreme. FraÆii
Vice. În 1986 a realizat un alt album, produs de Lewis i-au cooptat atunci pe Calvin McKenzie
Bowie, BLAH BLAH BLAH, çi primul lui hit single (drums), pe Charles Farquharson la keyboards çi
în Marea Britanie, Real Wild Child, un cover dupå Bernard Touter Harvey. Albumele çi piesele lor
o pieså a cântåreÆului australian din anii ’50, au avut un succes moderat, pânå la venirea în
Johnny O’Keefe. Albumul BRICK BY BRICK, pro- trupå a lui Jacob ‘Killer’ Miller (vocals). În 1976,
dus de Don Was, îi are ca invitaÆi pe chitaristul de Inner Circle au semnat cu Capitol Records, la
la grupul Guns N’Roses, Slash, çi pe Kate Pierson care au realizat REGGAE THING çi READY FOR
(la piesa Candy, care a devenit hit single).
THE WORLD, care i-a clasat foarte sus în ierarhia
Iggy a mai cântat în duet cu Debbie Harry, la
stilului reggae.
Well Did You Evah?, iar în 1991 din nou cu Kate
La Island Records au înregistrat apoi
Pierson, de la B’52. În 1993 a realizat AMERICAN
EVERYTHING IS GREAT, a cårei pieså titlu a
CAESAR, apoi HIPPODROME PARIS 77, din 1995,
devenit hit internaÆional. Stop Breaking My Heart
çi altele.
a fost de asemenea un hit, iar albumul NEW AGE
MUSIC le-a consolidat poziÆia de lideri.
Inner Circle 144

În 1980, Jacob Miller a murit într-un accident document al concertului INXS de pe Wembley
de maçinå, iar grupul s-a desfiinÆat. FraÆii Lewis Stadium din iulie 1991.
çi Harvey au deschis un studio de înregistråri în Setul din 1993, FULL MOON, DIRTY HEARTS,
Miami. În 1987 înså au revenit cu albumul ONE include un duet Hutchence – Chrissie Hynde (de
WAY, cu un nou solist, Carlton Coffey. A urmat la Pretenders), piesa Kill The Pain çi single-ul The
un turneu american, alåturi de Lance Hall (drums) Gift.
çi Lester Adderley (guitar), dupå care au semnat Dupå un lung turneu mondial pentru promo-
cu WEA/Metronome. IDENTIFIED, primul lor LP varea albumului ELEGANTLY WASTED, apårut
pentru aceastå caså de discuri, a generat hitul în 1996, INXS au luat o scurtå pauzå, pentru a
Bad Boys, care a devenit tema muzicalå princi- porni apoi din nou la drum, de aceastå datå prin
palå a serialului TV Cops. În 1993 au revenit în Australia. Pe 22 noiembrie 1997, Michael a fost
topuri cu hitul pop Sweat (A La La La La Long), de gåsit spânzurat în camera sa de hotel din Sydney.
pe albumul BAD TO THE BONE. Aparent, el s-a sinucis, înså existå çi multe alte
Speak My Language (1998), Da Bomb (1997), teorii ale motivelor çi împrejurårilor care au dus
Reggae Dancer (1994), Bad Boys (1993), The Best la stingerea lui din viaÆå.
Of Inner Circle: The Capitol Years 1976-1977 Elegantly Wasted (1996), Greatest Hits (1994),
(1993), Blame It On The Sun/Rock The Boat Full Moon, Dirty Hearts (1993), Welcome To
(1993), The Best Of Inner Circle Featuring Jacob Wherever You Are (1992), Live Baby Live (1991),
Miller (1992), Burnin’ Reggae (1992), Identified X (1990), Kick (1987), Listen Like Thieves
(1991), One Way (1987), Black Roses (1986), (1985), The Swing (1984), Dekadance (1983),
New Age Music (1986), Something So Good (1982), Shabooh Shoobah (1982), Underneath The Colors
Everything Is Great (1979), Killer Dub (1978), (1981), Inxs (1980)
Ready For The World (1977), Blame It On The Sun
Iron Butterfly
(1975), Rock The Boat (1974)
Trupå rock înfiinÆatå în 1966, de Doug Ingle
Inxs (n. 9 septembrie 1947, în Omaha, Nebraska,
Formatå în 1977 în Sydney, Australia, trupa SUA; organ, vocals), cu Ron Bushy (n. 23 septem-
INXS îi avea iniÆial în componenÆå pe cei trei fraÆi brie 1941, în Washington DC, SUA; drums), Eric
Farris: Tim (guitar), Jon (drums) çi Andrew (key- Brann (n. 10 august 1950, în Boston,
boards), pe Michael Kelland Frank Hutchence (n. Massachusetts, SUA; guitar), Lee Dorman (n. 19
în Sydney, la 22 ianuarie 1960, d. 22 noiembrie, septembrie 1945, în St. Louis, Missouri, SUA;
1997; lead vocals), Kirk Pengilly (guitar, saxo- bass/vocals) çi Danny Weiss. Au debutat cu albu-
mul HEAVY, urmat de IN-A-GADDA-DA-VIDA
phone, vocals) çi Garry Beers (bass, vocals).
(In The Garden Of Eden). Realizat în 1968 la
În 1980 au înregistrat primul lor single, Simple
Atlantic Records, s-a vândut în milioane de exem-
Simon/We Are The Vegetables. Pânå în 1983, 6
plare çi a fost primul album de platinå din indus-
single-uri au ajuns în Top 40 din Australia, iar cel
tria muzicalå. Urmåtorul album, BALL, a fost mai
de al doilea album, UNDERNEATH THE
slab primit, deçi conÆine piese excelente, ca It
COLOURS, s-a vândut foarte bine, la fel ca çi
Must Be Love çi Soul Experience. Brann a plecat
urmåtorul, SHABOOH SHOOBAH. În 1985 au
dupå realizarea unui album live çi a fost înlocuit
ajuns în vârful topurilor australiene, cu Original
de chitariçtii Larry Rhino Reinhardt (n. 7 iulie
Sin, de pe THE SWING, cu care au atras atenÆia
1948, în Florida, SUA) çi Mike Pinera (n. 29
întregii lumi. LISTEN LIKE THIEVES le-a conso-
septembrie 1948, în Florida, SUA; ex-Cactus,
lidat succesul mondial, cu excepÆia Marii Britanii
Alice Cooper). Succesul grupului a luat înså sfâr-
unde au fost sabotaÆi de critica muzicalå. În
çit, iar Iron Butterfly s-a destråmat dupå apariÆia
1986, Michael Hutchence a påråsit o scurtå pe-
colecÆiei METAMORPHOSIS (ce cuprinde çi Easy
rioadå INXS pentru a debuta ca actor în filmul
Rider, care face parte din coloana sonorå a fil-
Dogs In Space. Trupa a efectuat apoi numeroase
mului cu acelaçi nume). În 1975 a revenit înså
turnee în Europa çi Statele Unite, unde Need You
cu douå albume dezamågitoare, SCORCHING
Tonight din 1988 a devenit hit number one.
BEAUTY çi SUN AND STEEL, dupå care s-a desfiin-
Dupå KICK çi înainte de a realiza X, grupul a luat
Æat din nou pentru a reapårea în 1992, cu o nouå
o pauzå de un an, în care fiecare s-a ocupat de
versiune IN-A-GADDA-DA-VIDA, Pinera cooptân-
proiecte solo. LIVE BABY LIVE este un album-
du-i pe Dorman çi Bushy pentru un turneu
american.
145 Chris Isaak

În 1993, albumul lor se vânduse în 25 de nee, apoi POWERSLAVE, hiturile Aces High çi
milioane de exemplare. Two Minutes To Midnight, plus un dublu album,
In-A-Gadda-Davida Deluxe Box (1996), Light LIVE AFTER DEATH.
And Heavy: The Best Of (1993), Sun And Steel Cu SOMEWHERE IN TIME, în muzica trupei
(1976), Scorching Beauty (1975), Live (1970), s-a produs o schimbare, albumul cuprinzând piese
Metamorphosis (1970), Best Of Iron Butterfly. mult mai melodice çi folosind guitar synthesi-
Evolution (1970), Ball (1969), Heavy (1968), zers. LP-ul a ajuns pe locul 11 în SUA çi s-a
In-A-Gadda-Da-Vida (1968), Heavy (1968) vândut în peste un milion de exemplare.
SEVENTH SON OF A SEVENTH SON a generat
Iron Maiden hit single-uri cum ar fi Can I Play With Madness,
Trupå heavy-metal înfiinÆatå la Londra, în Evil That Men Do çi The Clairvoyant. Dupå apa-
Anglia, în anul 1976, de Steve Harris (n. 12 riÆia acestuia, trupa a luat o pauzå, iar Adrian
martie 1957, în Leytonstone, Londra, Anglia; Smith a fost înlocuit de Janick Gers (n. în
bass). Numele ei provine de la un instrument de Hartlepool, Lancashire, Anglia, ex-White Spirit,
torturå inventat în Evul Mediu, iar componenÆa Gillan). Dupå doi ani au realizat NO PRAYER
Iron Maiden s-a schimbat de mai multe ori în anii FOR THE DYING, un album foarte bine primit,
de început. La înregistrarea primului EP, grupul cu hit single-uri ca Holy Smoke çi Bring Your
era format din Harris, Dave Murray (n. 23 decem- Daughter To The Slaughter (care face parte çi din
brie 1958, Londra, Anglia; guitar), Paul Di’Anno coloana sonorå a filmului A Nightmare On Elm
(n. 17 mai 1959, Chingford, Londra, Anglia; Street 5 çi a fost recompensat cu premiul Golden
vocals) çi Doug Sampson (drums). Au cântat Raspberry pentru cea mai proastå pieså a anu-
apoi la Cart & Horses Pub din Stratford, Londra, lui). A urmat un turneu mondial, iar în 1992 au
în 1977, iar în urmåtorii doi ani au susÆinut o debutat pe prima poziÆie în topurile din Marea
serie de concerte prin cluburi locale. Nereuçind Britanie cu FEAR OF THE DARK, care a generat
så semneze contracte cu nici o caså de discuri, un alt hit single: Be Quick Or Be Dead. Din påcate,
grupul a trimis o casetå demo cu trei piese (Iron dupå acest album, Bruce Dickinson s-a retras din
Maiden, Prowler çi Strange World) lui Neal Kay, grup, în favoarea propriei cariere solo.
DJ la clubul Kingsbury Bandwagon Soundhouse. Best Of The Beast (1996), A Real Live One
Sub patronajul acestuia au realizat primul LP, (1993), A Real Dead One (1993), Fear Of The
THE SOUNDHOUSE TAPES. În 1979, în trupå a Dark (1992), No Prayer For The Dying (1990),
venit Tony Parsons (guitar), care apare pe douå Seventh Son Of A Seventh Son (1988), Somewhere
piese ale compilaÆiei METAL FOR MUTHAS, çi In Time (1986), Live After Death (1985), Power-
care a fost apoi înlocuit cu Dennis Stratton (n. 9 slave (1984), Piece Of Mind (1983), Number Of
noiembrie 1954, Londra, Anglia), fiind cooptat çi The Beast (1982), Killers (1981), Maiden Japan
Sampson de Clive Burr (n. 8 martie 1957; drums). (1981), Iron Maiden (1980)
A urmat single-ul Running Free, care a precedat
albumul IRON MAIDEN, number 4 în topurile Chris Isaak
britanice. Înainte de KILLERS, Dennis Stratton a Nåscut la 26 iunie 1956, în Stockton,
fost înlocuit de chitaristul Adrian Smith (n. 27 California, SUA, Chris Isaak a alcåtuit prima sa
februarie 1957). Managerul grupului a devenit trupå dupå terminarea facultåÆii. Numele acesteia
Rod Smallwood, iar mascota Eddie a început så era Silvertone, iar printre membrii ei se numårau
fie adoratå de fanii trupei, din ce în ce mai James Calvin Wilsey (guitar), Rowland Salley
numeroçi. Pe NUMBER OF THE BEAST çi-a fåcut (bass) çi Kenney Dale Johnson (drums), care au
debutul în Iron Maiden, Bruce Dickinson (n. Paul çi råmas de altfel membri constanÆi ai trupei sale
Bruce Dickinson, 7 august 1958, Worksop, de acompaniament. Dupå semnarea unui con-
Nottinghamshire, Anglia, fost la Samson; vocals), tract cu Warner Brothers, în 1985, Isaak (vocals)
înlocuindu-l pe Paul Di’Anno. Single-uri ca Run çi trupa sa au realizat douå albume fårå succes
To The Hills çi The Number Of The Beast au fost comercial, dar foarte apreciate de criticå. În timp
mari hituri în topurile britanice. PIECE OF MIND ce primul, SILVERTONE, cuprindea piese country
le-a consolidat succesul, fiind mare hit çi în SUA. blues çi balade folk, cel de-al doilea, intitulat
Clive Burr a fost înlocuit de Nicko McBrain în CHRIS ISAAK, cocheta cu R&B. Dupå ce a cola-
1981. Piesele Flight of Icarus çi The Trooper au borat cu regizorul David Lynch la filmul Wild At
Heart, cântåreÆul a reuçit în sfârçit så dea lovitura
fost succese imediate. Au urmat douå mari tur-
Chris Isaak 146

cu piesa Wicked Game (de pe albumul HEART Marvin (bass), ca çi pe Chris Jasper (keyboards).
SHAPED WORLD), iar o nouå realizare a unui Au urmat hituri ca It’s Your Thing çi I Turned You
cântec mai vechi, Blue Hotel, apårut prima oarå On çi o serie de albume de studio çi live. În anii
pe albumul din 1987, a intrat în topuri în 1991. ‘70 au cântat piese compuse de Bob Dylan, Stephen
Au urmat SAN FRANCISCO DAYS, care include o Stills çi Carole King.
pieså a lui Neil Diamond, Solitary Days, FOR- În 1973 la albumul 3 + 3 au colaborat cei trei
EVER BLUE çi altele. noi membri ai familiei, care fuseserå cooptaÆi în
În mijlocul unei lumi muzicale foarte agitate çi grup: Ernie (guitar/drums), Marvin çi Chris
zgomotoase, el a continuat så cânte piese decu- Jasper. Albumul cuprinde reinterpretåri soul ale
pate parcå din anii ’60. În afarå de cariera mu- pieselor grupurilor Seals & Crofts, James Taylor
zicalå, Chris Isaak s-a preocupat çi de cea de çi The Doobie Brothers. Au urmat albume ca THE
actor. A mai apårut în diverse filme, ca Married HEAT IS ON, din 1975, hitul Harvest For The
To The Mob çi Silence Of The Lambs (Tåcerea World (1976), apoi The Pride, Take Me To The
mieilor). Next Phase, I Wanna Be With You And Don’t Say
Speak Of The Devil (1998), Baja Sessions (1996), Goodnight, care au condus în clasamente, piesa
Forever Blue (1995), San Francisco Days (1993), It’s A Disco Night, din 1980 etc.
Heart Shaped World (1989), Chris Isaak (1987), Declinul a început în anii ’80. ConçtienÆi de
Silvertone (1985) acest fapt, în 1984, Ernie, Marvin Isley çi Chris
Jasper au påråsit grupul pentru a înfiinÆa Isley
The Isley Brothers Jasper Isley. Moartea lui O’Kelly Isley, la 31 mar-
Grup înfiinÆat de fraÆii O’Kelly, Rudolph (n. 1 tie 1986, a însemnat sfârçitul unei cariere de
aprilie 1939) çi Ronald Isley (n. 21 mai 1941), aproape 30 de ani. Ronald çi Rudolph i-au dedicat
care au început prin a cânta gospel în oraçul lor albumul SMOOTH SAILIN’.
natal, Cincinnati, SUA, la începutul anilor ’50, Mission To Plase (1996), Funky Family (1995),
fiind acompaniaÆi de un alt frate, Vernon, acesta The Isley Brothers Live (1993), Complete UA
murind înså într-un accident de maçinå din Sessions (1992), Greatest Hits & Rare Classics
1957. Cei trei s-au mutat la New York çi au (1991), The Isley Brothers Story, Vol. 1, 2 (1991),
semnat cu RCA Records, la care au debutat cu Tracks Of Life (1991), Best Of (1990), Spend The
piesa Shout, ce avea så devinå un standard R&B. Night (1989), Smooth Sailin’ (1987), Masterpiece
În 1962 s-au mutat la casa de discuri Wand, (1985), Between The Sheets (1983), The Real Deal
având un succes enorm cu Twist And Shout. Au (1982), Grand Slam (1981), Motown Superstars
colaborat apoi cu United Artists çi Atlantic, la Series, Vol. 6 (1981), Inside You (1981), Go All
care au realizat Who’s That Lady?, în 1964, dupå The Way (1980), Timeless (1979), Winner Takes
care, în acelaçi an, au înfiinÆat propria lor caså de All (1979), Go For Your Guns (1978), Showdown
discuri, T-Neck Records. Aici au înregistrat Testify, (1978), Forever Gold (1977), Go For Your Guns
o pieså la care a contribuit pe atunci foarte tânå- (1977), Super Hits (1976), Everything You Always
rul chitarist Jimi Hendrix. Din påcate, cântecul a Wanted To Hear (1976), Harvest For The World
trecut neobservat, iar Isley Brothers au fost nevo- (1976), The Heat Is On (1975), The Isley Brothers
iÆi så renunÆe atât la T-Neck cât çi la Hendrix. Au Live It Up (1974), 3 + 3 (1973), Greatest Hits
semnat cu Motown, caså de discuri care le-a (1972), Brother, Brother, Brother (1972), Giving
oferit mai multå libertate artisticå, colaborând çi It Back (1971), Live At Yankee Stadium (1969),
cu Dozier-Holland, ceea ce a dus la apariÆia hituri- Doing Their Thing (1969), Soul On The Rocks
lor This Old Heart Of Mine, din 1966, Behind A (1967), This Old Heart Of Mine (1966), Live It Up
Painted Smile çi I Guess I’ll Always Love You. (1965), Take Some Time Up For The Isleys (1964),
În 1969 au reactivat T-Neck, cooptându-i tot- The Famous Isley Brothers (1963), Twist & Shout!
odatå pe fraÆii Ernie (n. 7 martie 1952; guitar) çi (1962), Shout! The Complete Victor Sessions (1960)
J
The Ultimate Collection (1995), Greatest Hits
The Jackson 5 (1995), Soulsation! The 25th Anniversary Collection
Grup american format din: Jackie (n. Sigmund (1995), The Steeltown Collection (1995), 16 Grea-
Esco Jackson, 4 mai 1951), Tito (n. Toriano test Hits (1984), 18 Greatest Hits (1983), 20
Adaryll Jackson, 15 octombrie 1953), Jermaine Golden Greats (1989), 2300 Jackson Street (1989),
(n. 11 decembrie 1954), Marlon (n. 12 martie The Great Love Songs (1984), Victory (1984), Live
1957) çi Michael Jackson (n. 29 august 1958). (1982), The Jacksons Live (1981), Triumph (1980),
Cei cinci au fost crescuÆi în Gary, Indiana, SUA, Destiny (1978), Goin’ Places (1977), Anthology
de tatål lor, Joe, chitarist de blues. Au început så (1976), The Jacksons (1976), Moving Violation
cânte prin cluburi încå din 1962, cu Michael ca (1975), Dancing Machine (1974), Stand (1974),
solist. Primele înregistråri le-au fåcut la o caså de Get It Together (1973), Skywriter (1973),
discuri din Indiana, Steeltown, dupå care, în Looking Through The Windows (1972), Greatest
1968, au semnat cu Motown Records, la reco- Hits (1971), Goin’ Back To Indiana (1971), Maibe
mandarea lui Bobby Taylor. Acolo, o serie de Tomorrow (1971), Christmas Album (1970), Third
compozitori, cunoscuÆi ca The Corporation, au Album (1970), ABC (1970), Diana Ross Presents
compus piese pentru cei cinci. Au debutat cu The Jackson 5 (1969)
single-ul I Want You Back, în 1969, single extrem
de bine vândut. Urmåtoarele cinci au intrat çi ele Janet Jackson
în topurile americane.
Nåscutå Janet Damita Jackson, la 16 iunie
În 1971, Michael Jackson çi-a început în para-
1966, în Gary, Indiana, SUA, Janet este cea mai
lel propria carierå solo, urmat de Jermaine çi
micå dintre cei nouå copii ai familiei Jackson.
Jackie. Între timp, grupul a devenit subiectul unui
Dupå ce a împlinit 4 ani, s-a mutat la Los Angeles
film TV de desene animate, The Jackson 5, çi era
împreunå cu familia, iar trei ani mai târziu çi-a
gazda unui show intitulat Goin’ Back To Indiana.
fåcut debutul pe scenå în Las Vegas, alåturi de
Dupå destråmarea The Corporation, în 1971,
fraÆii ei, care cântau în The Jackson 5. La 9 ani i-a
cei cinci au cântat piese pop çi R&B ale anilor ’50
însoÆit çi la un show TV çi a fost cooptatå în
çi versiuni cover ale unor piese Motown. Au
“Good Times” (între 1977-79) çi în “Diff’rent
început apoi så cânte propriile compoziÆii, iar în
Strokes” (între 1981-82). A semnat apoi cu A&M
1975 îçi compuneau çi produceau deja singuri
albumele. The Jackson Five au fost în turneu în Records, debutând cu un album purtându-i nu-
Marea Britanie în 1972, ceea ce le-a crescut mele, album care a fost urmat în 1984 de DREAM
enorm popularitatea în Europa, dar la întoar- STREET. Nici unul nu a excelat în vânzåri, deçi au
cerea în SUA muzica lor, devenitå mult prea generat fiecare câte un hit Top 10. În 1986 înså,
sofisticatå, a început så nu se mai vândå. Contrac- albumul CONTROL a ajuns number 1 în topuri çi
tul cu Motown a expirat în 1975 çi, pentru cå li s-a vândut în peste 4 milioane de exemplare.
s-a pårut cå aceastå companie nu s-ar preocupa În 1989 a lansat RHYTHM NATION 1814, un
destul de mult de publicitatea grupului, s-au alt album devenit cvadruplu disc de platinå, cu
mutat la Epic Records. Jermaine Jackson a pårå- single-uri ca Miss You Much çi Rhythm Nation.
sit apoi grupul råmânând la Motown ca artist Primul ei turneu a avut loc în 1990. La sfârçitul
solo. Unul dintre motive a fost çi faptul cå era anului a primit opt premii Billboard. În 1993, cu
cåsåtorit cu fiica preçedintelui acestei case de albumul JANET, care a intrat direct pe locul 1 în
discuri, Berry Gordy. Acesta din urmå a dat grupul topurile americane, cântåreaÆa çi-a întrecut fra-
în judecatå în 1976 pentru încålcarea contrac- tele, pe Michael Jackson, la cifra de vânzåri,
tului, iar ca urmare, trupa çi-a schimbat numele primele 350.000 de exemplare fiind vândute în
în Jacksons. În 1980, fraÆii Jackson i-au plåtit lui numai o såptåmânå.
Gordy 600.000 de dolari, plus drepturile asupra The Velvet Rope (1997), Disign Of A Decade
folosirii numelui de The Jackson. 1986 - 1996 (1996), Janet Remixed (1995), Janet
Janet Jackson 148

(1993), Rhythm Nation 1814 (1989), Control Hymns (1991), Amazing Grace (1988), Collection
(1986), Dream Street (1984), Janet Jackson (1982) (1985), Sings America’s Favorite Hymns (1977),
The World’s Greatest Gospel Singer (1975), A Mighty
Mahalia Jackson Fortress (1968), Best Loved Hymn (1968), In The
Nåscutå la 26 octombrie 1911, în New Upper Room (1965), Mahalia (1965), Greatest
Orleans, Louisiana, SUA, d. 27 ianuarie 1972, în Hits (1963), Silent Night (Songs for Christmas)
Chicago, Illinois, SUA, Mahalia Jackson a înce- (1962), Sweet Little Jesus Boy (1961), The Power
put så cânte încå de la patru ani, într-o bisericå & The Glory (1960), Just As I Am (1960), Newport
baptistå. În 1927, cântåreaÆa s-a mutat la 1958 (1958), Bless This House (1956)
Chicago, unde a cântat în St. Church Choir çi alte
Michael Jackson
biserici din oraç, alåturi de Johnsons. Tot în
aceastå perioadå a început çi colaborarea, care a Nåscut Michael Joseph Jackson, la 29 august
Æinut pânå la sfârçitul vieÆii sale, cu Thomas A. 1958, în Gary, Indiana, SUA, Michael Jackson a
Dorsey, compozitor çi interpret. Çi-a lansat apoi fåcut parte în copilårie din grupul Jackson Five,
propria carierå solo, continuând så cânte în bise- alåturi de fraÆii såi. În 1970 a fåcut prima sa
rici, dar çi la mitinguri politice, iar în 1937 a înregistrare solo, Got To Be There, care a fost un
înregistrat 4 piese la Decca, dar fårå prea mare mare hit în topurile americane çi engleze. A
succes, motiv pentru care casa de discuri a renun- urmat o versiune a piesei lui Bobby Day, Rockin’
Æat la serviciile ei. A continuat så susÆinå concerte, Robin, care a intrat pe primul loc în topurile
pregåtindu-se în paralel çi pentru meseria de americane din 1972, iar apoi piesa Ben.
cosmeticianå, dupå care, în 1946, a fåcut câteva Cariera sa a fost apoi întreruptå de cea a gru-
înregistråri la casa de discuri Apollo. Aceste pului Jackson 5, care încerca så se repunå pe
înregistråri au introdus pentru prima oarå orga picioare. În 1976, Michael a atras din nou atenÆia
Hammond în locul pianului simplu în muzica jucând în filmul muzical The Wiz, participând,
gospel. Succesul acestor înregistråri, în special al alåturi de Quincy Jones, çi la realizarea coloanei
piesei Move On Up A Little Higher, a culminat în sonore. Doi ani mai târziu, Quincy Jones a pro-
1954, când Jackson a devenit realizatoarea pro- dus albumul OFF THE WALL, o colecÆie de piese
priului ei show la un post de radio din reÆeaua soul, care l-a prezentat lumii pe Michael Jackson.
CBS. În acelaçi an a început çi înregistrårile la LP-ul a ajuns number 1, atât în SUA cât çi în
casa de discuri CBS, realizând o serie de piese de Marea Britanie, generând douå single-uri
mare succes. În 1956 i-a cucerit pe spectatorii number 1: Don’t Stop Till You Get Enough (pentru
emisiunii ’Ed Sullivan Show’, iar peste doi ani a care Michael a câçtigat un premiu Grammy) çi
participat la Newport Jazz Festival. Au urmat Rock With You. Artistul a continuat så înre-
mai multe turnee europene. Cânta diverse gistreze cu grupul numit acum The Jacksons. În
ritmuri: de la jaz çi blues, la pop. A apårut chiar 1982 a fost ales pentru a nara povestea unui
la inaugurarea în funcÆie a preçedintelui John F. extraterestru, bazatå pe scenariul filmului ET,
Kennedy, din 1960, çi de mai multe ori în campa- apårutå pe un LP care, deçi a fost retras destul de
niile lui Dr. Martin Luther King (în 1968 a cântat repede, din cauza unor complicaÆii legale, i-a dat
la funeraliile acestuia). posibilitatea lui Michael så mai câçtige un pre-
Ultimul concert al „reginei gospelului“, cum a miu Grammy. În acelaçi an a realizat THRILLER,
fost supranumiå Mahalia, a avut loc în Germa- cel de-al doilea album al såu cu Quincy Jones,
nia, în luna octombrie 1971. Un an mai târziu a care a fost cel mai mare succes din industria
murit de insuficienÆå cardiacå. muzicalå, vânzându-se în peste 42 de milioane
In My Home Over There (1998), Gospels, Spiri- de exemplare pânå la începutul anilor ’90. Albu-
tuals & Hymns, Vol. 2 (1998), Queen Of Gospel mul a produs foarte multe hituri, printre care: un
(1996), Mahalia Sings Songs of Christmas! (1995), duet cu Paul McCartney, The Girl Is Mine, Billie
The Apollo Sessions, Vol. 2 (1995), The Best Of Jean, Beat It, la care a contribuit cu solouri de
(1995), The Apollo Sessions 1946-1951 (1994), chitarå Eddie Van Halen, çi Thriller.
The Essence Of Mahalia Jackson (1994), Negro Albumul i-a mai adus câteva premii Grammy çi
Spiritual (1994), Live At Newport, 1958 (1994), a fost urmat de Say Say Say, un nou duet cu Paul
Go Tell It On The Mountain (1993), I Sing Because McCartney. Un an mai târziu a participat la tur-
I’m Happy (1992), Silent Night, Holy Night (1992), neul The Jacksons, VICTORY. În 1985 a fost
I’m Going To Tell God (1992), Gospels, Spirituals & co-autorul çi performerul single-ului We Are The
149 Jan & Dean

World, care a fost un alt number 1 internaÆional. politic (ca çi liderul grupului, Paul Weller), Down
Michael a cumpårat apoi compania ATV Music, In The Tube Station At Midnight. Albumul ALL
care deÆinea drepturile de autor asupra pieselor MOD CONS a fost pentru The Jam o rampå de
lui John Lennon çi Paul McCartney, dupå care a lansare, iar SETTING SONS, din 1979, le-a dat
lansat BAD, de asemenea o colaborare cu Quincy primul single Top 10 (piesa titlu). În anul urmå-
Jones, din 1987. LP-ul a produs 7 single-uri Top tor au avut primul number 1, cu Going Under-
10 çi s-a vândut çi el în milioane de exemplare. A ground. Au continuat cu Start çi Town Called
urmat bineînÆeles un turneu de promovare, dupå Malice, de asemenea number 1, iar apoi cu The
care Michael Jackson çi-a scris autobiografia, Bitterest Pill (I Ever Had To Swallow), number 2.
Moonwalker. Urmåtorul såu album a apårut abia În 1982, tocmai când se aflau în culmea gloriei,
în 1992. Ca toate celelalte, çi DANGEROUS s-a Paul Weller a anunÆat destråmarea grupului çi
bucurat de un succes enorm. În 1993 a fost faptul cå intenÆioneazå så înfiinÆeze The Style
acuzat de abuz sexual asupra unui båieÆel. Imagi- Council. Ultimul single, Beat Surrender, a intrat
nea lui începuse så fie întinatå, atât de acest direct pe prima poziÆie în topurile britanice.
lucru cât çi de mass media. Jackson a trebuit så Collection (1996), Live Jam (1994), Live Jam
anuleze o serie de concerte, iar dupå ce acuza- (1993), Extras – A Collection Of Rarities (1992),
Æiile au fost retrase, în noiembrie 1993, a påråsit Greatest Hits (1991), The Peel Sessions (1990),
SUA. El s-a confesat mai târziu cå este dependent Snap! (1983), The Gift (1982), Dig The New Breed
de calmante çi cå s-ar fi dus så se trateze. S-a (1982), Setting Sons (1980), Sound Affects (1980),
cåsåtorit apoi cu Lisa Marie Presley, cåsåtoria lor All Mod Cons (1978), This Is The Modern World
fiind consideratå de cåtre preså ca fiind una de (1977), In The City (1977)
faÆadå. De altfel au çi divorÆat destul de repede.
Jamiroquai
Între timp, Michael a revenit în viaÆa muzicalå cu
impresionantul dublu album HISTORY. Grup funk britanic, înfiinÆat de Jason ‘Jay’ Kay’
Blood On The Dance Floor: History In The Mix Kay (n. 1969, în Londra, Anglia), fiul cântåreÆei
(1997), The Best Of Michael Jackson (1995), de jaz Karen Kay. Inspirat de muzica lui Sly
History: Past, Present And Future, Book 1 (1995), Stone, Gil Scott Heron çi Roy Ayers, Kay a început
Dangerous (1991), Dangerous Gift-Pack (1991), prin a le reinterpreta cântecele într-o manierå
The Original Soul Of Michael Jackson (1988), Bad proprie, într-un format pop çi funk. Fost break-
(1987), Anthology (1986), Looking Back To dancer, el a înregistrat un single hip-hop, realizat
Yesterday: A Young Michael (1986), 14 Greatest cu un sampler çi o drum machine la casa de
Hits (1984), The Great Love Songs (1984), Ain’t discuri Streetsounds, în 1986. A urmat Too Young
No Sunshine (1984), Michael Jackson & The To Die, care a intrat imediat în Top 10, iar albu-
Jackson 5 (1983), Thriller (1982), One Day In mul de debut, produs de Sony Records, a fost
Your Life (1981), Best Of Michael Jackson (1981), number 1, vânzându-se în peste douå milioane
Motown Superstars Series, Vol. 7 (1980), Off The de exemplare în întreaga lume. Cel de-al doilea
Wall (1979), The Best Of (1975), Forever Michael album a fost înså mult mai elaborat, generând
(1975), Music & Me (1973), Ben (1972), Got To hituri precum Kids, Return çi Morning Glory.
Be There (1972), Got To Be There/Ben (1971) Synkronized (1999), Travelling Without Moving
(1997), The Return Of The Space Cowboy (1995),
The Jam Emergency On Planet Earth (1993)
Grup al anilor ’70, compus din: Paul Weller (n.
Jan & Dean
25 mai 1958, în Woking, Surrey, Anglia; vocals,
guitar), Bruce Foxton (n. 1 septembrie 1955, Grup american înfiinÆat de Jan Berry (n. 3
Anglia; bass) çi Rick Buckler (n. Paul Richard aprilie 1941, Los Angeles, California, SUA) çi
Buckler, 6 decembrie 1955, Woking, Surrey, Dean Torrence (n. 10 martie 1940, Los Angeles,
Anglia; drums). În 1977, dupå o serie de concer- California, SUA), care au început så cânte împre-
te, cei trei au semnat cu Polydor Records. Au unå încå din timpul liceului. La început au for-
debutat cu In The City, urmatå de All Around The mat The Barons, cu Bruce Johnston çi Sandy
World, care a påtruns în Top 20 în Marea Britanie, Nelson. Dupå absolvire, au cântat ca trio, alåturi
iar apoi au înregistrat o serie de hituri minore ca de Arnie Ginsburg (vocals), înregistrând în 1958
News Of The World, un cover al unei piese Kinks, piesa Jennie Lee, care a ajuns pe locul 8 în clasa-
David Watts, çi apoi o pieså extrem de implicatå mentele americane.
Jan & Dean 150

În 1959, Berry çi Torrence çi-au unit din nou punk, rock, folk çi funk. Au debutat cu un album
forÆele înregistrând câteva casete demo. Mana- live la casa de discuri independentå Triple X.
gerul lor a devenit Lou Adler. N-a trecut mult çi LP-ul s-a bucurat de succes, motiv pentru care au
duoul a çi intrat în Top 10 cu Baby Talk, urmatå continuat cu RITUAL DE LO HABITUAL, a cårui
de hituri minore, pânå în 1963, când au realizat copertå a fost cenzuratå, albumul trebuind så se
Linda, pieså care a marcat çi o schimbare de stil. vândå într-un plic pe care era înscris primul
Liderul Beach Boys, Brian Wilson, a compus împre- amendament din constituÆia SUA. În acelaçi timp,
unå cu ei Surf City, primul lor hit number 1. El a Farrell a iniÆiat seria de concerte Lollapalooza.
mai colaborat çi la Drag City, Dead Man’s Curve çi Dupå încå trei albume, el a desfiinÆat grupul în
Ride The Wild Surf. În ciuda unei promisiuni de a 1992, înfiinÆând Porno For Pyros, cu Perkins çi
apårea înt-un serial de televiziune çi a unui rol în Martyn Le Noble. Navarro a intrat în grupul Red
filmul Easy Come-Easy Go, relaÆiile între Torrance Hot Chili Peppers în 1994.
çi Berry au devenit destul de reci. Barry a pus gaz Live And Rare (1991), Ritual De Lo Habitual
pe foc, colaborând la piesa Barbara Ann, un hit (1990), Nothing’s Shocking (1988), Jane’s
internaÆional, extras de pe BEACH BOYS PARTY. Addiction (1987)
Prin urmare, în 1966 a apårut ultimul single
realizat de Jan & Dean, Batman. La câteva såptå- Jean-Michel Jarre
mâni, Jan Berry a suferit un accident de maçinå Nåscut la 24 august 1948 în FranÆa, Jean
din care çi-a revenit extrem de greu, acesta cauzân- Michel Jarre este fiul compozitorului de muzicå
du-i grave leziuni cerebrale. Cu toate acestea, în de film, Maurice Jarre. A luat primele lecÆii de
anii ’70 a mai reuçit så înregistreze câteva pian la vârsta de 5 ani, iar mai târziu a studiat la
single-uri. Între timp, Torrance, care a påstrat Conservatorul din Paris, dupå care a påråsit muzi-
numele Jan & Dean, a fåcut o serie de înregistråri, ca clasicå, pentru a cânta cu trupa lui Pierre
înså fårå succes. S-a retras apoi în munca de Schaeffer, Musical Research. Devenind tot mai
designer. Cei doi s-au reunit în 1978, când au fascinat de muzica electronicå, prima sa realiza-
cântat în deschidere la Beach Boys, în cadrul unui re cuprinde pasaje din La Cage çi Eros Machine.
turneu. A colaborat apoi cu Opera din Paris çi a compus
Drag City/Jan & Dean’s Pop Symphony number 1 printre altele çi coloana sonorå a filmului Les
(1996), Golden Hits. Vol. 1, 2, 3 (1995), Teen Granges Bruless. Dupå cåsåtoria cu actriÆa
Suite 1958 – 1962 (1995), Save For A Rainy Day Charlotte Rampling, a compus primul lui album
(1993), All The Hits – One More Time (1992), major, OXYGENE, care a intrat pe locul 2 în
Greatest Hits (1992), Ride The Wild Surf/The topurile britanice. A urmat EQUINOXE, iar primul
Little Old Lady From (1992), Summer Means Fun din marile sale concerte în aer liber a avut loc la
(1992), All-Time Greatest Hits (1990), Surf City Paris, în Place De La Concorde. În 1981 a realizat
(1990), Best Of (1990), Surf City (1990), The MAGNETIC FIELDS, urmat de primul såu turneu,
Besty Of Jan & Dean (1989), Fun, Fun, Fun (1986), care a început în China, unde a cântat cu 35 de
20 Rock N’ Roll Hits (1983), Best (1981), muzicieni tradiÆionali, înregistrând totodatå çi
Deadman’s Curve (1980), Gotta Take That One un dublu album, care a imortalizat evenimentul.
Last Ride (1973), Remember (1973), Legendary În 1983 a apårut MUSIC FOR SUPERMARKETS,
Masters (1971), Jan & Dean (1968), Save For A din care s-a realizat un singur exemplar, vândut
Rainy Day (1967), Filet Of Soul (1966), Golden la o licitaÆie în scopuri de caritate, dupå care
Hits Vol. III (1966), Popsicle (1966), Command masterul a fost distrus. Au urmat compilaÆia
Performance (1965), Golden Hits Vol. II (1965), ESSENTIAL JEAN MICHEL JARRE, iar apoi
Little Old Lady From Pasadena (1964), Ride The ZOOLOOK çi RENDEZVOUS. Între timp çi-a conti-
Wild Surf (1964), Drag City (1964), Jan & Dean nuat seria de concerte în aer liber, multe dintre
Take Linda Surfin’ (1963), Surf City (1963), ele fiind televizate çi aducându-i o audienÆå enor-
Golden Hits (1962) må. REVOLUTIONS cuprinde o pieså realizatå pe
single, London Kid, în colaborare cu chitaristul
Jane’s Addiction Hank N. Marvin de la The Shadows. Dupå
Grup rock înfiinÆat în Los Angeles, SUA, în WAITING FOR COUSTEAU a urmat un nou con-
1986, de Perry Farrell (vocals), alåturi de David cert la Paris, cu ocazia zilei Bastiliei, la care au
Navarro (guitar), Eric A. (bass) çi Stephen asistat peste douå milioane de spectatori.
Perkins (drums). Stilul lor includea elemente de
151 Jefferson Starship

Oxygene 7 – 13 (1997), En Attendant Cousteau çi Jorma, iar Grace çi Paul au continuat så reali-
(1995), Hong Kong (1995), Images: The Best Of zeze o serie de albume solo. Numele grupului s-a
(1995), In Concert-Houston & Lyon (1994), The schimbat în Jefferson Starship. Cel de Airplane a
Concerts In China, Vol. 2 (1994), Chronologie fost reluat în 1989, când Slick, Kaukonen,
(1993), Images (1991), Waiting For Cousteau Casady, Balin çi Kantner s-au reunit, realizând
(1990), Jarre – Live! (1988), The London Con- albumul JEFFERSON AIRPLANE, care n-a stârnit
certs (1988), Musik Aus Zeit Und Raum (1988), deloc interesul. În anii ’90 s-a refåcut çi Hot
Revolutions (1988), CD Box Set (1987), Rendez- Tuna, Kantner a reînfiinÆat Jefferson Starship,
vous (1986), Zoolook (1984), The Essential iar Grace aproape cå s-a retras din muzicå.
(1983), Concerts In China (1982), Magnetic Fields
(1981), Equinoxe (1978), Oxygene (1977) Jefferson Starship
Este fosta Jefferson Airplane, care çi-a schim-
Jefferson Airplane bat numele în Jefferson Starship, dupå ce Paul
Grup înfiinÆat în San Francisco, în 1965, de Kantner (n. 17 martie 1941, San Francisco,
Marty Balin (n. Martyn Jerel Buchwald, 30 ianu- California, SUA; guitar,vocals) a realizat BLOWS
arie 1942, Cincinnati, Ohio, SUA; vocals, guitar), AGAINST THE EMPIRE, din 1970, sub numele
alåturi de Paul Kantner (n. 17 martie 1941, San de Paul Kantner And The Jefferson Starship. Sub
Francisco, California, SUA; guitar, vocals) çi noul nume a apårut DRAGONFLY, în 1974, care
Jorma Kaukonen (n. 23 decembrie 1940, a fost un succes imediat. La album au mai cola-
Washington DC, SUA; guitar, vocals). Din grup borat: Grace Slick (n. Grace Barnett Wing, 30
au mai fåcut parte Bob Harvey, Jerry Peloquin, octombrie 1939, Chicago, Illinois, SUA; vocals),
apoi Alexander ‘Skip’ Spence, Signe Anderson Papa John Creach (n. 28 mai 1917, Beaver Falls,
(n. Signe Toly Anderson, 15 septembrie 1941, Pennsylvania, SUA; violin), David Freiberg (n.
Seattle, Washington, SUA), Spencer Dryden (n. 24 august 1938, Boston, Massachusetts, SUA;
7 aprilie 1938, New York, SUA; drums) çi Jack vocals/keyboards), Craig Chaquico (n. 26 sep-
Casady (n. 13 aprilie 1944, Washington DC, tembrie 1954; lead guitar), John Barbata (drums)
SUA). Au debutat cu TAKES OFF, dupå care çi Pete Sears (bass, keyboards). Marty Balin a
Anderson a fost înlocuitå de Grace Slick (n. venit în grup în 1975. În acelaçi an a apårut RED
Grace Barnett Wing, 30 octombrie 1939, Evanston, OCTOPUS, care s-a vândut în milioane de exem-
Illinois, SUA; vocals), care a compus hiturile plare, generând o serie de hituri, printre care
White Rabbit çi Somebody To Love, incluså pe Miracles. Au urmat SPITFIRE çi EARTH. Piesa lui
colecÆia SURREALISTIC PILLOW. În 1967 au par- Balin, Count On Me, a fost un hit Top 10 în SUA,
ticipat la Monterey Pop Festival, dupå care au în 1978, an în care Grace a fost concediatå din
înregistrat AFTER BATHING AT BAXTERS çi cauza problemelor sale cu alcoolul. A plecat apoi
CROWN OF CREATION, care conÆine çi piesa çi Balin, care a fost înlocuit de Mickey Thomas.
Triad, dedicatå prietenului lor, David Crosby. A Grupul a realizat în 1979 FREEDOM FROM POINT
urmat albumul live BLESS ITS POINTED LITTLE ZERO çi hitul Top 20, Jane. În 1981, Grace Slick
HEAD, din 1969, an în care au participat çi la a fost reprimitå în trupå çi au apårut albumele
Woodstock Festival, iar apoi la Altamont Festival, MODERN TIMES (1981) çi WINDS OF CHANGE
unde un grup de Hells Angels au omorât un (1982). Kantner a realizat apoi un album solo. La
spectator tânår çi l-au atacat pe Balin. sfârçitul anului 1984 a cântat cu trupa lui Balin,
Dupå albumul VOLUNTEERS, Dryden a plecat. iar un an mai târziu a primit dreptul asupra
Casady çi Kaukonen au colaborat cu Hot Tuna, numelui de Jefferson Airplane, pe care înså nu
ultimul realizând çi un album solo, BLOWS l-a folosit. Fosta lui trupå a devenit la scurt timp
AGAINST THE EMPIRE, sub numele de Paul Starship çi a înregistrat KNEE DEEP IN THE
Kantner And The Jefferson Starship. HOOPLA, în 1985, album care a generat hiturile
Dupå apariÆia unui LP Greatest Hits: WORST We Built This City (compus de Bernie Taupin) çi
OF çi plecarea lui Balin, a apårut BARK, editat la Jane, ambele number 1 în SUA. În anul urmåtor
propria lor caså de discuri. A urmat LONG JOHN au intrat în topuri cu tema muzicalå a filmului
SILVER, apoi 30 SECONDS OVER WINTERLAND, Mannequin, Nothing’s Gonna Stop Us Now. Grace
care a fost ultima lor realizare, deçi mai târziu a Slick a plecat în 1989, pentru a li se alåtura lui
apårut o compilaÆie de single-uri, EARLY FLIGHT. Kaukonen, Casady, Balin çi Kantner în… Jefferson
Hot Tuna devenise trupa principalå pentru Jack Airplane.
Jefferson Starship 152

Deep Space/Virgin Sky (1995), The Best Of Edinburgh, ScoÆia; vocals, flute), Glenn Cornick
(1993), Jefferson Airplane Loves You (1992), Ten (n. 24 aprilie 1947, Barrow-in-Furness, Cumbria,
Years & Change (1991), White Rabbit & Other Anglia; bass), Mick Abrahams (n. 7 aprilie 1943,
Hits (1990), Jefferson Airplane (1989), Love Luton, Bedfordshire, Anglia; guitar, vocals) çi
Among The Cannibals (1989), 2400 Fulton Street Clive Bunker (n. 12 decembrie 1946, Blackpool,
(1987), No Protection (1987), Knee Deep In The Lancashire, Anglia; drums). La numai un an çi-au
Hoopla (1985), Nuclear Furniture (1984), Winds fåcut debutul cu single-ul Sunshine Day. Au urmat
Of Change (1982), Modern Times (1981), Free- concerte la celebrul club londonez Marquee çi
dom At Point Zero (1979), Gold (1979), Red apariÆia la Sunbury Blues Festival. Au semnat
Octopus (1975), Dragon Fly (1974), Early Flight apoi cu Island Records, la care au realizat Song
(1974), Thirty Seconds Over Winterland (1973), For Jeffrey. În 1968, Mick Abrahams a fost înlo-
The Worst Of Jefferson Airplane (1970), Bless Its cuit cu Tony Iommi, de la Black Sabbath, care s-a
Pointed Little Head (1969), Volunteers (1969), dovedit înså incompatibil cu stilul lor, fiind la
Crown Of Creation (1968), After Bathing At rândul såu înlocuit cu Martin Barre (n. 17 noiem-
Baxter’s (1967), Surrealistic Pillow (1967), Takes brie 1946), acesta debutând pe albumul STAND
Off (1966)
UP. Formula Jethro Tull a fost completatå de
Jesus & Mary Chain John Evan (n. 28 martie 1948; keyboards).
BENEFIT a fost urmat de trei single-uri de Top 10
Grup înfiinÆat în East Kilbride, ScoÆia, de William
în Marea Britanie, Living In The Past, Sweet Dream
Reid (vocals/guitar), Jim Reid (vocals/guitar),
(1969) çi The Witch’s Promise (1970). Cornick a
Douglas Hart (bass) çi Murray Dalglish (drums).
înfiinÆat apoi Wild Turkey, iar în locul lui a venit
În 1984 s-au mutat la Londra, unde au semnat un
Jeffrey Hammond (n. 30 iulie 1946), care apare
contract de înregistrare cu Creation Records.
pe albumul AQUALUNG.
Primul album cuprinde piesa Upside Down çi o
pieså a lui Syd Barrett, Vegetable Man. Dupå Clive Bunker a plecat çi el în mai 1971, iar
realizarea lui, Dalglish a fost înlocuit la tobe de Anderson, råmas acum singurul membru origi-
Bobby Gillespie, iar grupul a susÆinut o serie de nal, l-a cooptat pe Barriemore Barlow (n. 10
concerte, în care s-a remarcat prin violenÆå. În septembrie 1949). Au urmat THICK AS A BRICK,
anul urmåtor au semnat cu Blanco Y Negro, o care a condus în clasamentele americane, A PAS-
sucursalå WEA. Au urmat un cover dupå o pieså SION PLAY, WAR CHILD çi MINSTREL IN THE
Sex Pistols, Never Underst, apoi Just Like Honey, GALLERY. Dupå TOO OLD TO ROCK ‘N’ ROLL,
mult mai orientatå spre pop. În toamna anului TOO YOUNG TO DIE, Hammond a fost înlocuit
1985, Gillespie s-a întors la fosta sa trupå, Primal de John Glascock (n. 1953, Londra, Anglia, d. 17
Scream. O lunå mai târziu fraÆii Reid au debutat noiembrie 1979, ex-Gods, Toe Fat çi Chicken
cu PSYCHOCANDY, foarte bine primit de critici. Shack). Au urmat SONGS FROM THE WOOD çi
În 1986, grupul a intrat în Top 20 cu Some Candy HEAVY HORSES, iar David Palmer, care a orches-
Talking, Tot în aceastå perioadå a fost racolat trat toate LP-urile grupului, în afarå de primul, a
John Moore (drums). Piesele April Skies çi Happy fost çi el cooptat, la keyboards. Un an mai târziu,
When It Rains au precedat albumul DARKLANDS, în 1979, Glascock a murit în timpul unei operaÆii
urmat de turnee în Canada çi SUA, în timpul de inimå. În 1980, Anderson a început så lucreze
cårora Reid a fost arestat pentru o scurtå perioa- la un album solo, cu Barre, Dave Pegg (ex-Fair-
då, pe motiv cå ar fi atacat un fan. AcuzaÆiile au port Convention; bass), Eddie Jobson (ex-Curved
fost retrase, iar în 1988 a apårut o compilaÆie de Air çi Roxy Music; keyboards) çi Marc Craney
piese, Jesus & Mary Chain. Grupul çi-a consoli- (drums). În acest timp, Barlow, Evan çi David
dat poziÆia cu umåtoarele realizåri, AUTOMATIC Palmer au plecat fiecare în altå direcÆie. Albumul
çi HONEY’S DEAD, apårute în anii ’90. A a apårut sub numele de Jethro Tull, fiind
Munki (1998), Hate Rock N’Roll (1995), Stoned& urmat de LP-ul solo semnat Anderson, WALK
Dethroned (1994), Honey’s Dead (1992), Automatic INTO LIGHT. Jethro Tull a continuat så înregis-
(1989), Darklands (1987), The Peel Sessions (1986), treze çi så susÆinå concerte în diverse componenÆe,
Psychocandy (1985) formate în jurul nucleului Anderson, Barre çi
Jethro Tull Pegg.
CATFISH RISING din 1991 a semnalat reveni-
Grup înfiinÆat în Luton, Anglia, în 1967, în rea la blues, dar la fel ca çi celelalte albume care
componenÆa: Ian Anderson (n. 10 august 1947, au urmat, n-a mai impresionat.
153 Quincy Jones

Warchild (1999), BBC Radio One Live In Pure And Simple (1994), Flashback (1993),
Concert (1996), Roots To Branches (1995), 25th Notorious (1991), The Hit List (1990), Up Your
Anniversary Box Set (1993), A Little Light Music Alley (1988), Good Music (1986), Glorious Results
(1992), Catfish Rising (1991), Live At Hammer- Of A Misspent Youth (1984), Album (1983), I
smith ’84 (1991), 20 Years Of Jethro Tull (1988), Love Playing With Fire (1982), Bad Reputation
Rock Island (1989), Crest Of A Knave (1987), (1981), I Love Rock & Roll (1981), Joan Jett
Original Masters (1985), Under Wraps (1984), (1980)
Broadsword And The Beast (1982), A (1980),
Billy Joel
Stormwatch (1979), Bursting Out (1978), Heavy
Horses (1978), Repeat – The Best Of Jethro Tull – Nåscut la 9 mai 1949, în Hicksville, Long
Vol. 2 (1977), Songs From The Wood (1977), Island, New York, SUA, Joel a învåÆat så cânte la
M.U. Best Of Jethro Tull (1976), Too Old To Rock pian în adolescenÆå, iar în 1964 a intrat în primul
‘N’ Roll, Too Young To Die (1976), Minstrel In The såu grup, The Echoes, pe care l-a påråsit patru
Gallery (1975), Warchild (1974), A Passion Play ani mai târziu pentru a cânta cu The Hassels,
(1973), Living In The Past (1972), Thick As A care au semnat cu United Artists. Billy apare pe
Brick (1972), Aqualung (1971), Benefit (1970), albumele THE HASSELS çi HOUR OF THE WOLF,
Stand Up (1969), This Was (1968) dupå care, împreunå cu Jon Small (drums), înfiin-
Æeazå Attila, un duo care a realizat un singur LP,
Joan Jett & The Blackhearts purtând numele trupei.
Nåscutå Joan Larkin, la 22 septembrie 1960, în Joel a debutat cu un album solo, COLD
Philadelphia, Pennsylvania, SUA, Joan Jett çi-a SPRING HARBOR, urmat de piesa Captain Jack,
petrecut o mare parte a copilåriei în Baltimore, care a fost înregistratå pentru a fi difuzatå la
Maryland, unde a çi învåÆat så cânte la chitarå. În radio, devenind un fel de hit undergound. Billy a
1972 s-a mutat împreunå cu familia la Los fost descoperit de Columbia Records, care i-a
Angeles. La 15 ani çi-a înfiinÆat prima trupå, care editat PIANO MAN, a cårei pieså titlu a intrat în
a fost denumitå de producåtorul Kim Fowley, Top 30 din 1973, în SUA. Au urmat STREET LIFE
The Runaways. Au semnat cu Mercury Records, SERENADE çi TURNSTILES, iar în 1977 cel mai
bine vândut album al såu çi al casei de discuri
la care au înregistrat trei albume cu tentå punk,
Columbia: THE STRANGER. Piesa Just The Way
fårå succes în Statele Unite, dar care au fost
You Are a câçtigat douå premii Grammy la secÆi-
hituri în Japonia, unde grupul a çi înregistrat un
unile Song Of The Year çi Record Of The Year. În
album live. În Anglia, unde de asemenea au avut
1979 a apårut 52ND STREET, care a generat un
succes, au înregistrat ultimul LP, intitulat AND
alt hit single: My Life. Primul number 1 al lui Joel
NOW…THE RUNAWAYS, din 1979. Dupå destrå-
a fost It’s Still Rock ‘N’ Roll To Me, de pe GLASS
marea grupului, Jett s-a mutat la New York. Aici
HOUSES. Au urmat THE NYLON CURTAIN, iar
producåtorul Kenny Laguna, care a devenit mana- în 1984 AN INNOCENT MAN, care include hitul
gerul ei, i-a produs primul album solo, la Ariola Uptown Girl. Seria de hituri a continuat çi în anii
Record. Deoarece s-a vândut foarte bine, Joan a care au urmat.
reuçit så semneze cu Boardwalk Records, care a River Of Dreams (1993), Storm Front (1989),
editat BAD REPUTATION. Cu noul ei grup, The An Innocent Man/The Stranger (1989), In
Blackhearts (compus din chitaristul Ricky Byrd, Concert – “Kohuept” (1987), The Bridge (1986),
basistul Gary Ryan çi Lee Crystal la tobe), Jett a California Flash (1986), Greatest Hits, Vol.1 & 2
înregistrat I LOVE ROCK ‘N’ ROLL în 1981, album (1985), An Innocent Man (1983), The Nylon
produs de Laguna çi Ritchie Cordell. Piesa titlu a Curtain (1982), Songs In The Attic (1981), Box
devenit hit major, intrând pe primul loc în to- Set (1980), Glass Houses (1980), 52nd Street
purile americane. Urmåtorul single a fost un (1978), The Stranger (1977), Turnstiles (1976),
cover dupå piesa lui Tommy James And The Streetlife Serenade (1974), Piano Man (1973),
Shondells, Crimson And Clover, care a intrat în Cold Spring Harbor (1971)
Top 10 în 1982. Grupul a semnat cu MCA, care
mai târziu a devenit distribuitorul Blackheart Quincy Jones
Records. Din påcate, nici unul dintre albumele Nåscut la 14 martie 1933, în Chicago, Illinois,
care au urmat nu s-a mai bucurat de succesul SUA, Jones a început så cânte la trompetå încå
celor anterioare. din copilårie. Tot de tânår era interesat de aran-
Quincy Jones 154

jamentele muzicale, ceea ce a çi studiat mai Best Of Quincy Jones Vol. 1, 2 (1967), Plays Hip
târziu la Berklee College Of Music. În 1951 a Hits (1963), Bossa Nova (1962), Live At Newport
cântat împreunå cu Lionel Hampton, ajungând (1961), The Great Wide World Of Quincy Jones:
chiar çi în Europa. Din trupa lui Hampton fåceau Live! (1961), The Quintessence (1961), Free And
parte pe atunci muzicieni ca Clifford Brown, Art Easy, Swiss Radio Days Jazz Series Vol. 1 (1960),
Farmer, Gigi Gryce çi Alan Dawson. În 1953, Live In Sweden (1960), The Birth Of A Band, Vol. 1,
Jones a fåcut aranjamente muzicale pentru o 2 (1959), The Great Wide World Of Quincy Jones
serie de artiçti, printre care Count Basie çi Ray (1959), This Is How I Feel About Jazz (1957), Go
Anthony. A lucrat în general pe cont propriu, dar West, Man (1957)
çi ca angajat, pe post de director muzical al lui
Tom Jones
Dizzy Gillespie, rezultatul fiind un album din
1956, WORLD STATESMAN. În anii ’50 – ’60, Nåscut Thomas Jones Woodward, la 7 iunie
Jones a compus o serie de piese çi a dirijat 1940, în Pontypridd, Mid-Glamorgan, æara Galilor,
orchestre de acompaniament pentru artiçti ca: Tom Jones çi-a început cariera în 1963, ca solist
Frank Sinatra, Billy Eckstine, Brook Benton, Dinah vocal în grupul Tommy Scott (pseudonimul lui
Washington, Johnny Mathis çi Ray Charles, pe de atunci) And The Senators. Primele sale piese
care îl cunoçtea încå din copilårie, Count Basie, au fost respinse de casele de discuri, dupå care a
(la albumele ONE MORE TIME çi LIL OL’ fost descoperit de producåtorul Peter Sullivan de
GROOVEMAKER). la Decca çi, în urma recomandårii lui Dick Rowe,
În 1963, Quincy Jones era deja un cunoscut a fost dat pe mâinile antreprenorului Phil
producåtor. De parcå n-ar fi fost de-ajuns, el a Solomon. RelaÆia aceasta a fost de scurtå duratå,
compus çi muzicå pentru zeci de filme çi sute de deoarece Scott (alias Tom) s-a întors în æara
show-uri de televiziune. Printre primele se numå- Galilor. Acolo a fost descoperit într-un club de
rå The Pawnbroker (1965), In Cold Blood (1967) fostul solist Gordon Mills, care a devenit impre-
çi In The Heat Of The Night (1967). A continuat så sarul lui, schimbându-i totodatå çi numele în cel
producå muzicå, a lui çi a altora, înregistratå cu sub care a devenit mai târziu cunoscut: Tom
ajutorul a diverse orchestre. A colaborat la înce- Jones. Primul lui single, Chills And Fever, n-a
put cu casa de discuri Mercury din Paris, dupå intrat în topuri, dar cel de-al doilea, realizat în
care a devenit chiar vicepreçedintele filialei aceste- 1965, It’s Not Unusual, compus de Mills çi Les
ia, din New York. A lucrat câÆiva ani buni cu Reed, a intrat pe prima poziÆie în topurile brita-
A&M Records, dupå care a înfiinÆat popriul såu nice. Au urmat Once Upon A Time, With These
label: Qwest. În anii ’70-’80 a produs albume Hands çi What’s New Pussycat?, ultimul fiind un
pentru Aretha Franklin, George Benson (GIVE hit major atât în Marea Britanie cât çi în SUA. În
ME THE NIGHT), Michael Jackson (OFF THE 1966, Jones nu s-a mai bucurat de succese strålu-
WALL çi THRILLER), The Johnson Brothers. Mai cite. Chiar çi tema muzicalå a filmului James
târziu s-a implicat, nu neapårat din punct de Bond, Thunderball, n-a intrat decât în Top 30. A
vedere muzical, çi în producÆia de film çi de trebuit så se întoarcå în cluburi, înså Mills l-a
televiziune. În 1990 a fost realizat un film TV cu ajutat så-çi schimbe imaginea, iar de Cråciun,
titlul Listen Up: The Lives Of Quincy Jones. Tom a reuçit så se relanseze datoritå hitului
The Pawnbroker/The Deadly Affair (1996), Q’s Green Green Grass Of Home, vândut excelent. A
Juke Joint (1995), Q.D. III Soundlab (1991), Listen urmat un alt mare succes, I’ll Never Fall In Love
Up (1990), Back On The Block (1989), Compact Again, care a ajuns number 2, apoi I’m Coming
Jazz (1989), The Best, Vol. 2 (1988), Strike Up The Home, Delilah, iar în 1968, Help Yourself.
Band (1988), Classics Vol. 3 (1987), Music Is My La sfârçitul anilor ’60, impresarul såu, Mills, l-a
Life (1983), Best Of (1981), The Dude (1981), dus în America, unde a fost gazda unui show de
th
Quincy And His Orchestra (1980), 25 Anniver- televiziune foarte vizionat: „This Is Tom Jones“,
sary Series Vol. 3 (1978), Sounds...And Stuff Like în care cânta în duet cu invitaÆii såi. Jones a fåcut
That! (1978), We Had A Ball (1976), Mellow apoi echipå cu David Crosby, în Crosby, Stills
Madness (1975), Ironside (1975), Roots (1974), And Nash, iar apoi cu David Clayton-Thomas de
Body Heat (1974), I Heard That! (1973), Mode la Blood, Sweat And Tears’. Stabilit în SUA, Jones
(1973), You’ve Got It, Bad Girl (1973), Mellow a încetat så mai înregistreze la sfârçitul anilor ’70,
Madness (1972), Smackwater Jack (1971), Gula lansându-se într-o serie de spectacole bine
Matari (1970), Walking In Space (1969), The plåtite din circuitul Las Vegas. Devenind destul
155 Journey

de bogat, çi-a pierdut interesul pentru munca de A fåcut apoi senzaÆie la Monterey Pop Festival,
studio. Dupå moartea lui Mills, managerul såu a devenind o artistå foarte mediatizatå. Albumul
devenit fiul acestuia, Mark Woodward. La îndem- Big Brother, CHEAP THRILLS, cuprinde douå
nul lui, Tom Jones a început din nou så înregis- piese ale ei: Piece Of My Heart çi Ball And Chain,
treze, iar piesa The Boy From Nowhere a ajuns dar pentru cå înregistrårile la acesta s-au izbit de
number 2 în Marea Britanie, fiind urmatå de o o serie de dificultåÆi, Janis a påråsit grupul în no-
reluare a piesei It’s Not Unusual, care a intrat în iembrie 1968. Membrii Electric Flag, Mike
Top 20. În 1988 a colaborat cu Art Of Noise, la o Bloomfield, Harvey Brooks çi Nick Gravenites au
versiune a piesei Prince’s Kiss, care a intrat în Top ajutat-o så înfiinÆeze grupul denumit iniÆial Janis
5 în Marea Britanie, iar ceva mai târziu a fost And The Joplinaires, iar apoi Kozmic Blues Band.
invitat så cânte câteva piese compuse de Van Din acesta fåceau parte foçtii membri Big
Morrison. Tom Jones a continuat så înregistreze Brother, Sam Andrew (guitar, vocals) çi Terry
çi så susÆinå concerte çi în anii ’90, deçi popula- Clements (saxophone), Marcus Doubleday
ritatea sa a cam scåzut. A apårut çi într-o serie de (trumpet), Bill King (organ), Brad Campbell
filme, printre care çi comedia Atacul MarÆienilor, (bass) çi Roy Markowitz (drums). Albumul I
GOT DEM OL’ KOZMIC BLUES AGAIN MAMA! a
alåturi de Danny De Vito, Glenn Close çi Jack
fost bine primit, conÆinând piese ca Try, Maybe çi
Nicholson.
Little Girl Blue. Concertele înså au fost mai puÆin
Greatest Songs (1995), Country Memories
aplaudate, Janis reapucându-se între timp de
(1994), The Lead And How To Swing It (1994),
droguri çi alcool. Pânå la urmå a trebuit så desfiin-
The Complete Tom Jones (1993), All Time Hits
Æeze grupul çi så urmeze sfaturile medicilor. În
(1991), Things That Matter Most To Me (1988),
mai 1970 a înfiinÆat The Full Tilt Boogie Band,
Move Closer (1988), Tender Loving Care (1985), din care au fåcut parte Brad Campbell, John Till
Love Is On The Radio (1984), Don’t Let Our (guitar), Richard Bell (piano), Ken Pearson
Dreams Die Young (1983), Tom Jones Country (organ) çi Clark Pierson (drums). În iulie au
(1982), Darlin’ (1981), Rescue Me (1980), Golden fåcut un turneu în Canada alåturi de Grateful
Hits (1980), Memories Don’t Live Like People Do Dead, dupå care au început så lucreze la un prim
(1975), The Tenth Anniversary Album (1975), LP. Înregistrårile erau aproape gata când, la 4
Somethin’ ‘Bout You Baby I Like (1974), The Body octombrie 1970, Joplin a murit de o supradozå
& Soul Of Tom Jones (1973), Greatest Hits (1973), de heroinå, într-un hotel din Hollywood.
Close Up (1972), She’s A Lady (1971), Live At Albumul postum, PEARL, a råmas cea mai
Caesar’s Palace (1971), Tom (1970), I (Who Have bunå realizare a ei. ConÆine printre altele: My
Nothing) (1970), Live In Las Vegas (1969), This Is Baby, Cry Baby, Get It While You Can, Trust Me, A
Tom Jones (1969), Help Yourself (1968), Delilah Woman Left Lonely çi piesa lui Kris Kristofferson,
(1968), The Tom Jones Fever Zone (1968), Green, Me And Bobby McGee, care a condus în clasa-
Green Grass Of Home (1967), Funny Familiar mentele americane.
Forgotten (1967), A-Tom-Ic Jones (1966), It’s Not 18 Essential Songs (1995), Janis (1993), Prime
Unusual (1965), What’s New Pussycat? (1965), Cuts (1983), Farewell Song (1982), Anthology
Thunderball (1965) (1980), Janis Joplin (1978), Janis (1975), Greatest
Hits (1973), In Concert (1972), Pearl/ Cheap
Janis Joplin
Thrills (1970), Pearl (1970), I Got Dem Ol’ Kozmic
Nåscutå la 19 ianuarie 1941, în Port Arthur, Blues Again Mama! (1969)
Texas, SUA, d. 4 octombrie 1970, Janis a debutat
în decembrie 1961 la clubul Houston’s Purple Journey
Onion. În anul urmåtor a cântat cu Waller Creek Grup rock american, înfiinÆat în 1973, de mem-
Boys, o trupå din Austin, din care fåcea parte çi brii ex-Santana: Neal Schon (guitar) çi Gregg
Powell St. John (mai târziu membru Mother Rolie (keyboards), plus Ross Valory (ex-Steve
Earth). În 1963 s-a mutat în San Francisco, unde Miller Band; bass) çi Aynsley Dunbar (drums).
a cântat la North Beach Coffee Gallery. Depen-
Ceva mai târziu a venit çi George Tickner (guitar,
dentå de droguri, Joplin s-a întors în Texas în
vocals). În ajunul anului nou çi-au fåcut debutul
1965, încercând så se trateze. Çi-a continuat toto-
pe scenå la Winterland, în San Francisco. A doua
datå çi studiile universitare. În anul urmåtor a
zi au cântat la un festival în aer liber din Hawaii.
fost invitatå så cânte cu trupa de blues Big Brother
IniÆial erau specializaÆi în jaz-rock, tendinÆå ce se
And The Holding Company, realizând çi un album.
Journey 156

poate remarca ascultând primele trei albume ale dori så fiu mort. Pur çi simplu nu mai pot face
grupului. La cel de-al patrulea, INFINITY, s-au mu- faÆå“).
tat înså în zona pop rock. Dupå apariÆia acestuia, În 1980 a apårut postum single-ul Love Will
Tickner a plecat, fiind înlocuit de solistul Steve Tear Us Apart, în interpretarea lui Curtis, de pe
Perry. Albumul a avut mare succes, ajungând pe albumul CLOSER, care mai cuprinde piese ca
locul 21 în topul Billboard, înså Dunbar nu a fost Isolation çi Twenty-Four Hours. În anul urmåtor a
mulÆumit de noul stil çi a demisionat. A fost apårut dublul album STILL, o colecÆie de mate-
înlocuit cu Steve Smith, dupå care Journey a riale nepublicate. La câteva luni de la moartea lui
realizat EVOLUTION, care le-a adus primul hit Ian Curtis, cei råmaçi au pornit din nou la drum,
Top 20, Lovin’, Touchin’, Squeezin’. CAPTURED a fåcându-se cunoscuÆi sub numele de New Order.
fost un album dublu, live, care a intrat pe poziÆia Permanent: The Best Of Joy Division (1995),
a 9-a în topurile americane. Dupå realizarea lui, Substance 1977-1980 (1988), Still (1981), Closer
au fost påråsiÆi de membrul fondator, Rolie, în (1980), The Peel Sessions (1979), Unknown
locul cåruia l-au cooptat pe Jonathan Cain, ale Pleasures (1979)
cårui compoziÆii de pe albumul ESCAPE au dus
grupul direct în fruntea clasamentelor. LP-ul a Judas Priest
generat trei hituri Top 10: Who’s Crying Now, Grup rock înfiinÆat în 1970, în Birmingham,
Open Arms çi Don’t Stop Believin’. A urmat Anglia, de chitaristul K.K. Downing (n. Kenneth
FRONTIERS, locul 2 în Billboard, al cårui extras Downing) çi basistul Ian Hill. Primul lor concert
pe single, Separate Ways, a fost number 8. a avut loc un an mai târziu, în Essington, în
Dupå o serie de dispute interne, grupul a fost formula: Alan Atkins (vocals) çi John Ellis
redus la trei: Schon, Cain çi Perry, care au înregis- (drums). Dupå alte câteva concerte, la tobe a fost
trat RAISED ON RADIO, ultimul album Journey. cooptat Alan Moore, înlocuit la sfârçitul anului
Schon çi Cain s-au alåturat în 1988 grupului lui 1971 de Chris Campbell. În 1972, trupa a fåcut o
John Waite, Bad English. serie de turnee, dupå care, în 1973, Atkins (care
Trial By Fire (1996), Time Cubed (1992), Time botezase grupul dupå fosta sa trupå, cu acelaçi
3 (1992), Greatest Hits (1988), Raised On Radio nume) çi Campbell au påråsit Judas Priest. În
(1986), Dream After Dream (1985), Frontiers locul lor au venit Rob Halford (vocals) çi John
(1983), Escape (1981), Captured (1981), Depar- Hinch (drums), foçti componenÆi ai grupului
Hiroshima. Au urmat noi concerte în Marea
ture (1980), Evolution (1979), In The Beginning
Britanie, iar apoi în Germania çi Olanda. Întorçi
(1979), Infinity (1978), Next (1977), Look Into
acaså, au semnat cu o caså de discuri britanicå
The Future (1976), Journey (1975)
independentå, Gull, çi l-au cooptat pe chitaristul
Joy Division Glenn Tipton. Primul lor album, ROCKA ROLLA,
a trecut neobservat. În 1975 grupul a apårut la
Grup înfiinÆat în 1978, în Manchester, cunos-
Reading Festival, dupå care Hinch a plecat, fiind
cut iniÆial sub numele de Warsaw, alcåtuit din
înlocuit de Alan Moore, care revenise. SAD
Ian Curtis (n. iulie 1956, în Macclesfield, Cheshire,
WINGS OF DESTINY a fost produs chiar de
Anglia, d. 18 mai 1980; vocals), Bernard Dicken/
membrii grupului çi, în ciuda faptului cå a fost
Albrecht (n. 4 ianuarie 1956, în Salford,
bine primit, situaÆia lor financiarå a råmas dezas-
Manchester, Anglia; guitar, vocals), Peter Hook
tuoaså. Au fost salvaÆi înså de CBS, care le-a
(n. 13 februarie 1956, Manchester, Anglia; bass)
oferit un contract internaÆional. A urmat SIN
çi Steven Morris (n. 28 octombrie 1957, în
AFTER SIN, realizat cu Simon Philips în locul lui
Macclesfield, Cheshire, Anglia; drums). Dupå
Moore, care plecase din nou. Primul lor tuneu în
înregistrarea EP-ului AN IDEAL FOR LIVING, au
SUA l-au fåcut înså cu Les Binks la tobe, care mai
semnat cu Factory Records, la care au debutat cu
apare çi pe urmåtorul album, STAINED CLASS.
UNKNOWN PLEASURES, album urmat de nume-
Acesta a fost cel care a lansat Judas Priest pe plan
roase concerte. În 1979, crizele de epilepsie ale
internaÆional çi a dat naçtere aça-zisei miçcåri
lui Curtis au început så fie din ce în ce mai dese,
„new wave of British heavy-metal“. Apoi, KILLING
ele apårând de multe ori chiar în timpul concer-
MACHINE a generat primul lor hit single, Take
telor. La 18 mai 1980 a fost gåsit spânzurat, iar
On The World. UNLEASHED IN THE EAST (disc
verdictul a fost: sinucidere. S-a gåsit çi un bilet
de platinå) a apårut în urma unui turneu în
pe care scria: „At this moment I wish I were dead.
Japonia din 1979, an în care Les Binks a fost
I just can’t cope anymore“ („În acest moment aç
înlocuit la tobe de Dave Holland de la Trapeze.
157 Kenny G

Dupå turnee alåturi de grupurile Kiss çi AC/DC, catå de pårinÆii unui fan din Nevada, care pretin-
popularitatea grupului a început så creascå din deau cå fiul lor s-a sinucis din cauza pieselor de
ce în ce mai mult. BRITISH STEEL, un alt disc de pe albumul STAINED CLASS. Au fost gåsiÆi nevi-
platinå, a intrat pe poziÆia a treia în topurile novaÆi în 1993. La puÆin timp, Rob Halford a
britanice, generând hit single-uri ca Breaking The înfiinÆat propriul lui grup, Fight, påråsind Judas
Law çi Living After Midnight. Dupå participa- rea Priest.
în 1980 la festivalul de la Castle Donington, Metal Works ’73-’93 (1993), Beyond Metal
„Monsters of Rock“, au înregistrat POINT OF (1992), Trouble Shooter (1992), Painkiller (1990),
ENTRY, urmat de turnee britanice çi americane. Collection (1989), The Greatest Hits (1988), Ram
SCREAMING FOR VENGEANCE a avut un succes It Down (1988), Priest...Live! (1987), Turbo
deosebit de mare, iar hit single-ul You’ve Got (1986), Defenders Of The Faith (1983), Greatest
Another Thing Comin’ a fost urmat de un alt Original Hits (1983), Screaming For Vengeance
turneu în SUA, unde albumul lor a devenit disc (1982), Point Of Entry (1981), British Steel
de platinå. Acelaçi succes l-a avut çi DEFENDERS (1980), Box Set (1980), Hero, Hero (1979), Hell
OF THE FAITH, înså TURBO nu a fost la fel de Bent For Leather (1979), Unleashed In The East
bine primit, deçi s-a vândut destul de bine. Dupå (1979), Best Of (1978), Killing Machine (1978),
RAM IT DOWN, Dave Holland a fost înlocuit de Stained Class (1978), Sin After Sin (1977), Sad
Scott Travis, care a înregistrat alåturi de Judas Wings Of Destiny (1975), Rocka Rolla (1974).
Priest PAINKILLER. În 1992 au fost daÆi în jude-

K
brii Kansas. A fost înlocuit cu John Elefante (n.
Kansas 1958, Levittown, New York, SUA; keyboards/
Grup rock american înfiinÆat în 1972, dupå ce vocals), care este autorul a patru piese de pe
Dave Hope (n.1951, Kansas, SUA; bass) çi Phil urmåtorul lor album, VINYL CONFESSIONS. Dupå
Ehart (n. 1951, Kansas, SUA; drums/percussion) alte douå albume foarte slabe, în 1983 trupa s-a
au schimbat numele grupului lor, White Clover desfiinÆat. În octombrie 1986, Walsh, Ehart çi
în Kansas, cooptându-i pe Kerry Livgren (n. 18 Williams au reînfiinÆat Kansas, cu Steve Morse
septembrie 1949, Kansas, SUA; guitar/vocals), (guitar) çi Billy Greer (bass). Au înregistrat albu-
Robby Steinhardt (n. 1951, Michigan, SUA; mul POWER, urmat de IN THE SPIRIT OF THINGS
violin/strings/vocals), Steve Walsh (n. 1951, St. çi altele.
Joseph, Missouri, SUA; keyboards/vocals) çi House Of Fire (1998), Always Never The Same
Richard Williams (n. 1951, Kansas, SUA; guitars). (1998), Freaks Of Nature (1995), The Kansas
Au debutat în 1974, cu un album purtând nu- Boxed Set (1994), Live at the Whiskey (1992), In
mele trupei, urmat de încå douå albume, care au The Spirit Of Things (1988), Power (1986), The
devenit discuri de aur. În 1977 au renunÆat la Best Of (1984), Drastic Measures (1983), Vinyl
rockul progresiv, influenÆat de grupuri precum Confessions (1982), Audio Visions (1980),
Genesis çi Yes, çi s-au îndreptat cåtre un stil mai Monolith (1979), Two For The Show (1978),
comercial. La 27 iunie 1978 au participat la o Point Of Know Return (1977), Leftoverture (1976),
ceremonie care a avut loc la Madison Square Masque (1975), Song For America (1975),
Garden din New York, în cadrul cåreia organi- Kansas (1974)
zaÆia UNICEF i-a numit Deputy Ambassadors of
Goodwill. Kenny G
La începutul anilor ’80, Walsh, nemulÆumit de Nåscut Kenneth Gorelick, în 1959, în Seattle,
direcÆia comercialå a trupei, a plecat, realizând Washington, SUA. A învåÆat så cânte la saxofon
înså SCHEMER DREAMER, cu câÆiva dintre mem- de mic copil, iar în 1974 a fåcut un turneu în
Kenny G 158

Europa cu The Franklin High School Band. Doi în topurile britanice, la fel ca Wouldn’t It Be Good.
ani mai târziu a cântat cu trupa lui Barry White, Au urmat noi çi noi hituri çi turnee, cu trupa sa
Love Unlimited Orchestra, din Seattle, dupå care de acompaniament The Krew, din care fac parte
a urmat Universitatea din Washington, secÆia Dennis Smith, Keiffer Airey (fratele lui Don
contabilitate. Prima sa înregistrare a fost cu o Airey), Tim Moore, Mark Price çi soÆia lui
trupå localå de funk, Cold, Bold & Together. A Kershaw, Sheri. Primele douå albume ale sale i-a
mai acompaniat apoi o serie de artiçti în concer- avut ca invitaÆi pe Don Snow (ex-Squeeze,
Sinceroes) çi Mark King, de la Level 42. În 1985,
tele din Seattle. Dupå absolvirea facultåÆii, a
Elton John l-a solicitat så cânte la chitarå la
cântat cu grupul jaz-rock Jeff Lorber Fusion,
single-ul såu, Nikita. Dupå cel de-al treilea
înregistrând la Arista Records, care în 1981 i-a
album, intrårile lui Nik în topuri au devenit din
oferit un contract solo. Cel mai de succes album ce în ce mai rare, cariera sa intrând în declin.
al såu a fost DUOTONES, care include Songbird, Kershaw s-a decis så råmânå în spatele scenei,
un hit Top 10 din 1987. A mai colaborat la rezumându-se la munca de compozitor, çi reali-
albumele unor cântåreÆi ca Whitney Houston, zând hituri pentru alÆi artiçti, cum ar fi Chesney
Natalie Cole çi Aretha Franklin. Pe albumul såu Hawkes, pentru care a scris The One And Only.
din 1988, SILHOUETTE, l-a avut ca invitat pe 15 Minutes (1999), Anthology (1995), Best Of
Smokey Robinson, care a cântat We’ve Saved The (1994), Wouldn’t It Be Good (1994), The Works
Best Till Last. LP-ul s-a vândut, ca çi predecesorul (1990), Radio Musicola (1986), The Riddle
lui, în milioane de exemplare în întreaga lume. A (1984), Human Racing (1983)
urmat un alt album de succes, BREATHLESS,
Kenny G devenind saxofonistul preferat al Chaka Khan
preçedintelui Bill Clinton. Albumul såu din 1994, Nåscutå Yvette Marie Stevens, la 23 martie
MIRACLES: THE HOLIDAY ALBUM, a intrat pe 1953, în Great Lakes Naval Training Station,
primul loc în topurile americane, retrezind inte- Illinois, SUA, Chaka Khan a început så cânte cu o
resul pentu BREATHLESS, care se vânduse pânå serie de trupe de club din Chicago, printre care
în 1995 în peste 7 milioane de copii, numai în Lyfe, Lock And Chains çi Baby Huey And The
Statele Unite. Babysitters. A devenit cunoscutå cu Ask Rufus, în
Classics in the Key of G (1999), The Moment care mai târziu a înlocuit-o pe cântåreaÆa
(1996), Miracles: The Holiday Album (1994), Paulette McWilliams, grupul scurtându-çi numele
Breathless (1992), Kenny G Box Set (1991), Live în Rufus çi realizând o serie de single-uri funk. În
(1989), Silhouette (1988), Duotones (1986), 1978 a început så cânte solo. Piesa I’m Every
Woman a intrat în fruntea clasamentelor ame-
Gravity (1985), G Force (1983), Kenny G (1982)
ricane R&B, fiind urmatå de hituri ca What Cha’
Nik Kershaw Gonna Do For Me (1981) çi Got To Be There
(1982). În 1994 a realizat I Feel For You, pieså
Nåscut Nicolas David Kershaw, la 1 martie
number 2 în SUA çi number 1 în Marea Britanie,
1958, în Bristol, Somerset, Anglia, fiul unui flau-
care i-a adus recunoaçterea pe plan internaÆional.
tist çi al unei cântåreÆe de operå, Kershaw a
Piesa a fost compuså de Prince. Datoritå acesteia,
învåÆat så cânte la chitarå în 1974, repetând cu o
Chaka Khan a câçtigat un premiu Grammy pentru
trupå çcolarå, Half Pint Hogg, variante cover dupå
Best R&B Female Performance. CântåreaÆa a con-
piese Deep Purple. Dupå påråsirea çcolii, în 1976,
tinuat cu o serie de noi hituri, ca This Is My Night
a lucrat la Departamentul ForÆelor de Muncå,
çi Eye To Eye, iar un remix dupå I’m Every Woman
cântând în timpul liber cu trupa jaz-funk Fusion,
a intrat în 1989 în Top 10 din Marea Britanie. De
din care fåceau parte Reg Webb (keyboards),
pe albumul din 1992, THE WOMAN I AM, s-au
Ken Elson (bass) çi Alan Clarke (drums). Au
remarcat Love You All My Life, care a intrat în Top
semnat cu Plastic Fantastic Records, iar apoi cu
20, çi Everything Changes. CântåreaÆa a colaborat
Telephone Records, realizând un single çi un LP
cu diverçi artiçti, ca David Bowie çi Robert Palmer,
intitulat TILL I HEAR FROM YOU, care conÆine çi
çi a cântat în duet cu Steve Winwood, la hitul
piesa Human Racing, pe care Kershaw a reînregis-
acestuia, Higher Love.
trat-o mai târziu solo. Dupå destråmarea Fusion,
Come To My House (1998), Epiphany: The Best
managerul Micky Modern l-a ajutat pe Nik så
Of, Vol.1 (1996), The Woman I Am (1992), Life Is
semneze cu MCA Records. A debutat în 1983 cu I
Won‘t Let The Sun Go Down On Me, care a intrat A Dance – The Remix Project (1989), C.K. (1988),
Destiny (1986), I Feel For You (1984), Chaka
159 King Crimson

Khan (1982), What Cha’ Gonna Do For Me (1981), (1985), Fire Dances (1983), Revelations (1982),
Naughty (1980), Chaka (1979) What’s This For...! (1981), Killing Joke (1980)
Killing Joke King Crimson
Grup britanic înfiinÆat de Jaz Coleman (n. Grup rock înfiinÆat la începutul anului 1969,
Jeremy Coleman, Cheltenham, Anglia; vocals, key- de Robert Fripp (n. 1946, în Wimbourne, Dorset,
boards) çi Paul Ferguson, cu Geordie (n. K. Walker, Anglia; guitar) çi Mike Giles (n. 1 martie 1942, în
Newcastle, în Anglia; guitar) çi Youth (n. Martin Bournemouth, Dorset, Anglia; drums), alåturi de
Glover Youth, 27 decembrie 1960, în Africa; Ian McDonald (n. 25 iunie 1946, în Londra,
bass). Trupa a apårut pentru prima oarå pe scenå Anglia; keyboards) çi Greg Lake (n. 10 noiembrie
în 1977, la Vortex, alåturi de grupul punk The 1948, Bournemouth, Dorset, Anglia; vocals,
Rage. Primul lor album a fost înregistrat cu bani
bass). Grupul a debutat cu IN THE COURT OF
împrumutaÆi çi se numeçte TURN TO RED. A
THE CRIMSON KING, urmat de IN THE WAKE
urmat o înregistrare pentru DJ-ul John Peel, de
OF POSEIDON. Apoi McDonald çi Giles au plecat
la BBC Radio One, iar apoi, via Island Record,
trupa a reuçit så punå pe picioare primul ei label, pentru a cânta în duet, iar Greg Lake a înfiinÆat
Malicious Damage, la care a realizat single-ul Emerson, Lake And Palmer. Deçi a fost invitat så
Wardance/Psyche în 1980. Au urmat o serie de intre în Yes, Fripp a completat albumul cu
single-uri çi apariÆii live, alåturi de Joy Division, Gordon Haskell (n. 27 aprilie 1946, în
dupå care au negociat un contract cu EG Bournemouth, Dorset, Anglia; bass, vocals), Mel
Records, care le-a permis så påstreze numele de Collins (saxophone) çi Andy McCullough (drums).
Malicious Damage pentru albumele lor. Dupå Dupå terminarea înregistrårilor, Andy çi Haskell
realizarea primului LP, trupei i-a fost interzis så au plecat. Au fost înlocuiÆi de Boz Burrell (bass)
cânte într-un concert din Glasgow, datoritå çi Ian Wallace (drums), iar grupul a efectuat un
afiçelor care îl reprezentau pe Papa Pius dând turneu. În aceeaçi formulå au înregistrat
binecuvântarea pentru douå coloane de Brown ISLANDS çi EARTHBOUND, dupå care, în 1972,
Shirts ale lui Hitler. Dupå cel de-al treilea album, Collins, Wallace çi Burrell au plecat çi ei. Fripp
Coleman, care era fascinat de çtiinÆele oculte, a i-a cooptat atunci pe John Wetton (n. 12 iunie
început så fie convins de iminenÆa sfârçitului 1950, în Derby, Anglia; bass, vocals), Bill Bruford
lumii çi a plecat în Irlanda, fiind urmat mai târziu (drums), Jamie Muir (percussion) çi David Cross
de Youth. Când acesta din urmå s-a întors, a (n. 23 aprilie 1949, în Plymouth, Devon, Anglia;
lucrat cu Ferguson la un nou proiect: Brilliant. A
violin). A urmat LARK’S TONGUE’S IN ASPIC. În
urmat plecarea lui Ferguson în Islanda, unde l-a
1975, råmåseserå doar Fripp, Wetton çi Bruford,
luat cu el çi pe basistul Paul Raven (ex-Neon
care au realizat albumul RED, dupå care Fripp
Hearts). Brilliant a continuat cu Youth, ca singur
membru original. The Killing Joke au mai reali- s-a concentrat asupra carierei solo, renunÆând çi
zat apoi NIGHT TIME, iar în 1990 EXTREMITIES, el la grup.
DIRT AND VARIOUS REPRESSED EMOTIONS, În 1981, chitaristul a refåcut King Crimson,
pe care a debutat Martin Atkins (ex-PiL; drums). alåturi de Bruford, Tony Levin (bass) çi Adrian
În acelaçi an, trupa s-a destråmat pentru a doua Belew (guitar), realizând DISCIPLINE, BEAT çi
oarå. THREE OF A PERFECT PAIR, dupå care a înfiin-
Ceva mai târziu înså, Coleman a revitalizat Æat The League Of Gentlemen.
grupul. Albumul PANDEMONIUM, apårut în 1994, Epitaph (1997), Thrak (1995), The First Three
a fost realizat împreunå cu Youth çi Geordie, plus (1994), Vroom (1994), The Concise King Crimson
noul venit, Geoff Dugmore (drums). Piesa (1993), The Great Deceiver (Live 1973-1974)
Exorcism a fost înregistratå în Camera Regilor (1992), The Abbreviated King Crimson: Heartbeat
din Marea Piramidå din Cairo. Albumul s-a dove- (1991), Frame By Frame The Essential King
dit un succes, ceea ce le-a dat motive så continue. Crimson (1991), The Compact King Crimson
Democracy (1996), Wilful Days (1995), (1989), Beat (1984), Three Of A Perfect Pair
Pandemonium (1994), Laugh? I Nearly Bought (1984), Discipline (1981), Red (1975), Starless
One! (1992), Extremities, Dirt & Other Repressed And Bible Black (1974), Lark’s Tongue’s In Aspic
Emotions (1990), Brighter Than A Thousand Suns (1973), Islands (1972), Lizard (1971), In The
(1986), Outside The Gate (1986), Night Time Wake Of Poseidon (1970), In The Court Of The
Crimson King (1969)
King Diamond 160

prezentator çi DJ. A fost cunoscut sub numele de


King Diamond The Beale Street Blues Boy, apoi Blues Boy King
Grup rock înfiinÆat în 1985, dupå destråmarea çi în cele din urmå B.B. King. A început så cânte
grupului Mercyful Fate, din care fåceau parte cu o trupå de acompaniament, fåcând çi diverse
King Diamond (vocals), Michael Denner (guitar) înregistråri. În 1949 a semnat cu Bullet Records,
çi Timi Hansen (bass). Alåturi de ei au cântat iar în urmåtorii 10 ani a înregistrat la Modern
de-a lungul timpului numeroçi muzicieni, dar Records. În 1952 avusese deja un number 1 în
cea mai fericitå çi de lungå duratå componenÆå a topul R&B, Billboard, cu Three O’Clock Blues.
fost: Andy LaRocque (guitar, înlocuit de Mikael Anii ’50 i-a petrecut efectuând o serie de turnee,
Moon), Pete Blakk (guitar), Hal Patino (bass), cu o trupå compuså din 13 membri, dupå care a
Snowey Shaw (drums) çi, bineînÆeles, King pus pe picioare propria caså de discuri, Blues
Diamond. Cariera grupului s-a încheiat în 1991, Boy’s Kingdom, dar fårå succes. În 1960, King s-a
dupå dezamågitorul THE EYE, Diamond revitali- mu- tat la ABC, înså nu dupå mult timp, cariera
zând Mercyful Fate, în 1993. Doi ani mai târziu a sa a intrat în declin. În 1968, King a cântat la
reînfiinÆat King Diamond, cu La Rocque, Herbie Fillmore West, cu Johnny Winter çi Mike
Simonsen (guitar), Chris Estes (bass) çi Darrin Bloomfield, iar un an mai târziu a vizitat pentru
Anthony (drums). prima datå Europa. În 1970, a fåcut prima sa
Voodoo (1998), Graveyard (1996), The Spiders înregistrare cu muzicieni rock, pe un disc produs
Lullabye (1995), Dangerous Meeting (1992), In de Leon Russell. Cariera sa a continuat cu o serie
Concert 1987 – Abigail (1991), The Eye (1990), de reclame, muzicå de film, muzicå pentru
Conspiracy (1989), The Dark Sides (1988), Them show-uri TV, colaboråri cu diverse trupe (de
(1988), The Dark Sides (1988), Abigail (1987), exemplu cu U2, la piesa din 1989 When Love
Fatal Portrait (1986) Comes To Town). A fost recompensat cu nume-
roase premii çi titluri (cum ar fi cel de doctor în
King’s X muzicå, acordat de Universitatea Yale), a cântat
Grup numit iniÆial The Edge, înfiinÆat în anii pentru preçedinÆi, regi çi alÆi lideri mondiali.
’80, în componenÆa: Doug Pinnick (bass, vocals), Din anii ’70, „The King Of The Blues“, cum a
Ty Tabor (guitar) çi Jerry Gaskell (drums). În fost el supranumit, n-a mai avut înså nici un
1985 au fost luaÆi sub aripa ocrotitoare a lui Sam succes de top. A mai fåcut înregistråri cu Alexis
Tylor, producåtorul video al grupului ZZ Top, iar Korner, Steve Winwood çi Ringo Starr, apoi cu
datoritå acestuia çi-au schimbat stilul, compu- grupul Crusaders. A fost plånuit chiar çi un album
nând materiale proprii (pânå atunci cântaserå cu John Lee Hooker.
doar piese cover). S-au reintitulat Kings X. Dupå Blues On The Bayou (1998), Heart & Soul: A
o serie de înregistråri demo respinse de casele de Collection Of Blues Ballads (1995), Blues Summit
discuri, au reuçit în sfârçit så semneze cu (1993), My Sweet Little Angel (1993), King Of
Megaforce label. În 1988 au realizat albumul The Blues (1992), Best Of, Vol. 1 (1991), The
OUT OF THE SILENT PLANET, foarte apreciat çi Fabulous B.B. King (1991), Live At The Apollo
bine primit. GRETCHEN GOES TO NEBRASKA a (1991), There Is Always One More Time (1991),
fost un succes çi mai mare, iar FAITH, HOPE, Live At San Quentin (1990), There Must Be A
LOVE, apårut în 1990, i-a clasat pe primele locuri Better World Somewhere (1990), Got My Mojo
în ierarhia trupelor rock. Working (1989), King Of The Blues: 1989 (1989),
Tape Head (1998), Ear Candy (1996), Dogman Do The Boogie! (1988), Spotlight On Lucille
(1994), King’s X (1992), Faith, Hope, Love (1990), (1986), Why I Sing The Blues (1985), Six Silver
Gretchen Goes To Nebraska (1989), Out Of The Strings (1985), Blues ‘N’ Jazz (1983), Love Me
Silent Planet (1988) Tender (1982), Now Appearing At Ole Miss
(1980), Midnight Believer (1978), Lucille Talks
B.B. King Back (1975), Back In The Alley: The Classic Blues
Nåscut Riley B. King, la 16 septembrie 1925, în Of B.B. King (1973), Best Of B.B. King (1973),
Indianola, Mississippi, SUA, King a lucrat în copilå- Guess Who (1972), B.B. King In London (1971),
rie pe o plantaÆie çi a cântat în trupe gospel de Live In Cook County Jail (1971), To Know You Is
amatori. La 16 ani cânta blues la chitarå pe To Love You (1971), Completely Well (1970),
stråzi. În 1948 a plecat în Memphis, unde a Indianola Mississippi Seeds (1970), Live And Well
lucrat la radiourile KWEM, iar apoi cu WDIA, ca (1969), The Electric B.B. King – His Best (1968),
161 The Kinks

Great Moments With B.B. King (1968), Lucille Hill, Londra, Anglia; vocals, guitar, piano), cunos-
(1968), Blues Is King (1967), Live At The Regal/ cut la început ca The Ravens. Din componenÆa
Live At Cook County Jail (1964), Live At The lui mai fåceau parte fratele lui Ray, Dave Davies
Regal: A Classic Revisited (1964) (n. 3 februarie 1947, în Muswell Hill, Londra;
guitar, vocals) çi Peter Quaife (n. 31 decembrie
Ben E. King 1943, în Tavistock, Devon, Anglia; bass), iar mai
Nåscut Benjamin Earl Nelson, la 28 sep- târziu Mick Avory (n. 15 februarie 1944, în
tembrie 1938, în Henderson, North Carolina, Londra; drums). Primul lor single, un cover dupå
SUA, King a cântat încå din liceu cu o trupå piesa lui Little Richard, Long Tall Sally (1964),
doo-wop, The Four B’s. A fåcut parte apoi din nu s-a prea vândut, înså cel de-al treilea, You
Five Crowns, devenit în 1959, The Drifters. King Really Got Me, a fost hit number 1 în Marea
era solist çi compunea ocazional (vezi There Britanie, iar în SUA a ajuns pânå pe locul 7. A
Goes My Baby çi Save The Last Dance For Me). În urmat albumul THE KINKS, de asemenea de
1960 a påråsit grupul çi a înregistrat single-ul succes. În 1965 au revenit pe primul loc cu Tired
Spanish Harlem (1961), care a ajuns în Top 10. Of Waiting For You. În acelaçi an au mai înregis-
A continuat cu Stand By Me (1961), care a avut trat Everybody’s Gonna Be Happy, Set Me Free, See
un çi mai mare succes, fiind urmatå de Amor My Friend çi Till The End Of The Day. În ciuda
(1961), Don‘t Play That Song (You Lied) (1962), compoziÆiilor sale sentimentale, Davies era renu-
I (Who Have Nothing) çi I Could Have Danced All mit pentru un comportament excentric çi chiar
Night (1963). violent. The Kinks în general erau deseori destul
Seven Letters çi The Record (Baby I Love You) au de violenÆi. În 1965, placidul Mick Avory l-a
apårut în 1965, iar doi ani mai târziu, What Is atacat pe Dave Davies pe scenå, aruncând în el
Soul?. Din påcate, succesul lui Ben E. King a luat cu diverse componente ale setului såu de tobe.
sfârçit o datå cu anii ’60, când a påråsit casa de Au urmat çi o serie de dispute în instanÆå cu
discuri Atlantic. În 1975 a revenit înså asupra managerul grupului, Larry Page, la ale cårui servi-
acestei decizii çi s-a întors, realizând un hit Top cii au reuçit pânå la urmå så renunÆe. În urma
5, Supernatural Thing Part 1. În 1977, o colabo- unui turneu american au fost interziçi timp de
rare cu Average White Band a avut ca rezultat patru ani în SUA (mai precis li s-a retras viza de
albumul BENNY AND US. Celelalte înregistråri, lucru), de cåtre guvernul american, la recoman-
printre care MUSIC TRANCE çi STREET TOUGH, darea FederaÆiei Muzicienilor. Cu toate acestea,
nu s-au mai bucurat de succesul de altådatå. În grupul a råmas unit, continuând cu piese ca A
1986, Stand By Me a fost incluså în coloana Well Respected Man, Sunny Afternoon (alt
sonorå a filmului cu acelaçi nume çi a redevenit number 1 în Marea Britanie), albumele FACE TO
hit internaÆional, intrând în Top 10 în SUA çi pe FACE çi SOMETHING ELSE, acesta conÆinând
primul loc în topurile britanice. excelentele Waterloo Sunset çi Death Of A Clown.
The Best Of The Ben E. King And The Drifters În 1968, succesul grupului în Marea Britanie a
(1994), Anthology (1993), Best Of (1993), What’s încetat, în ciuda albumelor THE KINKS ARE THE
Important To Me (1992), Save The Last Dance For VILLAGE GREEN PRESERVATION SOCIETY çi
Me (1988), Stand By Me (1988), The Ultimate ARTHUR OR THE DECLINE AND FALL OF THE
Collection – Stand By Me (1987), Here Comes The BRITISH EMPIRE, care nu s-au vândut.
Night (1984), Street Tough (1981), Music Trance În 1968, Pete Quaife, såtul de insuccese, a
(1980), Let Me Live In Your Life (1978), Benny påråsit grupul, fiind înlocuit de John Dalton. Un
And Us (1977), I Had A Love (1976), Supernatural an mai târziu grupul a revenit în topurile brita-
Thing (1975), Ben E. King Story (1975), Beginning nice cu Lola, prima lor pieså ajunså çi în SUA în
Of It All (1971), Rough Edges (1970), What Is Top 10. În aceeaçi perioadå a fost cooptat çi John
Soul (1967), Seven Letters (1965), Greatest Hits Gosling (keyboards). LOLA VS POWERMAN AND
(1964), Young Boy Blues (1964), Ben E. King THE MONEYGOROUND PART ONE, un atac la
Sings For Soulful Lovers (1962), Don’t Play That adresa industriei muzicale, a avut de asemenea
Song (1962), Spanish Harlem (1961) succes în SUA, unde The Kinks au efectuat apoi
numeroase turnee, nemaiapårând aproape deloc
The Kinks
în Marea Britanie, deçi studioul lor de înregis-
Grup britanic înfiinÆat în 1963, de Raymond tråri, Konk, se afla la Londra. În 1971 au semnat
Douglas Davies (n. 21 iunie 1944, în Muswell cu RCA, adåugând o secÆie de brass soundului lor
The Kinks 162

çi înregistrând MUSWELL HILLBILLIES. Davies a Confusion (1983), Give The People What They Want
devenit apoi dependent de droguri çi a avut (1981), One For The Road (1980), Low Budget
pobleme conjugale, ceea ce i-a afectat serios (1979), Misfits (1978), Sleepwalker (1977),
munca. În anii ’70 au apårut PRESERVATION Schoolboys In Disgrace (1975), Soap Opera (1975),
ACT I, PRESERVATION ACT II, SOAP OPERA çi Preservation: A Play In Two Acts (1974), Everybody’s
SCHOOLBOYS IN DISGRACE. În 1976 a plecat In Showbiz (1972), The Kink Kronikles (1971),
John Dalton, chiar dupå ce grupul semnase cu Muswell Hillbillies (1971), Lola Versus Powerman
Arista Records. A fost înlocuit cu Andy Pyle, care & The Moneygoround (1970), Arthur – Or The
a plecat çi el dupå numai un album, fiind înlocuit Decline And Fall Of The British Empire (1969),
cu Dalton, care s-a întors. Albumele SLEEPWALK- Village Green Preservation Society (1968), The
ER (1977) çi MISFITS (1978) au avut parte de o Live Kinks (1967), Kinda Kinks (1966), Kinkdom
primire excelentå. Dupå un turneu britanic, Dalton (1965), Kinks-Size (1965), Kinks-Size Kinkdom
a plecat din nou, împreunå cu John Gosling. (1965), You Really Got Me (1964)
Locul lor a fost luat de Jim Rodford (bass) çi
Gordon Edwards; keyboards). Dave Davies a reali- Kiss
zat primul lui LP solo în 1980, urmat de cel de-al
Grup înfiinÆat în 1972, de Paul Stanley (n.
doilea, lansat chiar înainte de apariÆia unui nou
Stanley Eisen, 20 ianuarie 1950, în New York,
album Kinks, în 1981. GIVE THE PEOPLE WHAT
SUA; guitar, vocals) çi Gene Simmons, (n. Gene
THEY WANT a fost un alt succes, devenind disc
Klein, 25 august 1949, în New York, SUA; bass,
de aur în America, unde grupul a susÆinut concer-
vocals), alåturi de Peter Criss (n. Peter Crisscoula,
te întreg anul 1982. În 1983 au realizat Come
20 decembrie 1945, în New York, SUA; drums) çi
Dancing, urmat de State Of Confusion care, ca çi
precedentul, a devenit hit, intrând în topurile Ace Frehley (n. Paul Frehley, 27 aprilie 1950, în
americane. Înainte de înregistrarea albumului New York, SUA; lead guitar, vocals). Cei patru au
WORD OF MOUTH, Mick Avory a fost concediat fost remarcaÆi la un concert din 1973 de producå-
çi înlocuit cu Bob Henrit (ex-Argent). LP-ul a fost torul Bill Aucoin, care le-a oferit un contract de
o dezamågire din punct de vedere comercial, management, iar la scurt timp au semnat cu
semnalând începutul declinului The Kinks, care Casablanca Records, la care au debutat cu un LP
a påråsit casa de discuri Arista, în 1986, mutân- mediocru în februarie 1974. În 1975, ALIVE a
du-se la MCA Records, pentru distribuÆia în SUA generat primul lor hit single: Rock ‘N’ Roll All
çi la London Records, pentru distribuÆia în Marea Nite. Farmecul grupului ståtea în apariÆiile scenice,
Britanie. Au urmat THINK VISUAL çi THE ROAD. måçtile desenate pe feÆele lor çi garderoba extrava-
În 1989, Ian Gibbons (keyboards) a påråsit grupul. gantå devenind o atracÆie din ce în ce mai mare.
Un an mai târziu, Kinks au fost incluçi în Rock ‘N’ Dupå ALIV