Sunteți pe pagina 1din 1

Regulamentul intern al cercului științific studențesc de endodonție din cadrul Disciplinei de

Odontogie și Patologie Orală

Dispoziții generale

1. Cercul științific studențesc (CȘS) de endonție este un cadru pentru studenţi, de a participa la
activitatea de cercetare derulată, prin care să faciliteze aprofundarea cunoştinţelor în
domeniul cercetării ştiinţifice, cultivarea aptitudinilor, formarea abilităţilor de cercetare
ştiinţifică și dezvoltarea gândirii independente.
2. Activitatea din cadrul cercului este axată pe probleme ştiinţifice, permiţând studenţilor
dezvoltarea abilităţilor de stabilire a unor probleme ştiinţifice, de a găsi o metodologie
adecvată pentru rezolvarea problemei, de a efectua studiile propuse şi de a disemina
rezultatele studiilor în cadrul sesiunilor științifice studențești și prin redactarea şi prezentarea
lucrărilor de licenţă.

Organizare și funcționare

3. Conducătorul CȘS, șef lucrări dr. Kovács Mónika, decide dacă un student este admis în CŞS şi
pe ce perioadă poate participa la activităţile cercului. Selecția presupune formularea unei
scrisori de intenție și a unui CV din partea studenților interesați, care se predă conducătorului
științific până la data de 5 noiembrie.
4. Alte cadre didactice implicate în activitatea cercului din cadrul disciplinei: șef lucrări dr. Pop
Mihai.
5. Număr maxim fiind de 10 studenți
6. Fiecare participant acceptat al CŞS va lua la cunoștință prezentul Regulament sub semnătură.
7. Comunicarea cu membrii cercului se va realiza prin mail-uri, rețele de socializare și prin
ședințe programate și anunțate în prealabil.
8. Drepturile şi obligaţiile studentului membru în CŞS sunt:
- să beneficieze de procesul de instruire prevăzut în planul de cercetare al CŞS
- să utilizeze baza materială a disciplinei
- să îşi îndeplinească obligaţiile care îi revin, în conformitate cu planul de cercetare
- să folosească cu grijă bunurile materiale puse la dispoziţia sa în cadrul programului
- să cunoască şi să respecte toate normele şi regulamentele care guvernează activitatea
academică în cadrul universităţii, inclusiv normele de protecţia muncii și etica cercetării
ştiinţifice
- din rezultatele cercetării obținute va prezenta o lucrare științifică (TDK, Marisiensis, etc.).
9. Atribuţiile conducătorului CŞS sunt:
- stabilirea temelor de cercetare
- organizarea selecţiei studenţilor în CŞS
- comunicarea cu Decanatul (anunţarea temelor de cercetare, comunicarea studenţilor
participanţi la CŞS, depunerea raportului anual)
- asigurarea condiţiilor necesare (instrumente, materiale consumabile, surse bibliografice,
etc.) derulării activităţilor din cadrul CŞS.