Sunteți pe pagina 1din 1

SUB NR2: REGIMUL JURIDIC AL STRAINILOR

2.1DEFINITI REGIMUL JURIDIC AL STRAINILOR

Străinul este persoana, cetăţean al altui stat, care se află, per-manent sau temporar, pe teritoriul
unui stat, fără a avea şi cetăţenia acestuia.Regimul juridic al străinilor se referă la condiţiile de
intrare, de

şedere şi de ieşire a acestora din ţară şi la drepturile şi obligaţiile lor înraport cu statul pe
teritoriul căruia se află. El se stabileşte în principiude către fiecare stat prin legislaţia proprie şi
prin acte ale adminis-traţiei sau ale justiţiei statului primitor.

2.2ANALIZATI PRINCIPIILE REGIMUL JURIDIC AL STRAINILOR

Străinilor li se aplică următoarele regimuri juridice:1. Regimul naţional în temeiul căruia


străinilor li se acordă într-o mare măsură aceleaşi drepturi sociale, economice, culturale, civile şi
ca şi propriilor cetăţeni.2. Regimul special prin care statul acordă străinilor anumite drepturi
prevăzute de legislaţia sau de convenţii (limitarea străinilor de desfăţurare a unor genuri de
activităţi).3. Regimul clauze naţiuni celei mai favorizate-străinii dintr-un stat vor beneficia de
tratamentul cel mai favorabil acordat de acel stat străinilor din alte state pe bază convenţională.4.
Regimul capitulaţiilor potrivit căruia pe timpuri statele europene creştine prin intermediul unor
tratate international inegale, încheiate cu ţări de altă credinţă ca Turcia, Egipt, China, Siria,
Liban, obţineau pentru cetăţenii lor aflaţi pe teritoriul unor asemenea state anumite privelegii
cum ar fi nesupunerea jurisdicţiei acestuia sau beneficierea de un cerc mai larg de drepturi şi
libertăţi în raport cu cetăţenii proprii.Indiferent de regimul de care se bucură străinul pe teritoriul
statului de reşedinţă au obligaţia de a respecta legile, reglementările statului în care se găsesc,
obligaţia de a nu întreprinde nici o activitate ilegală împotriva acestui stat.5.Regimul
reciprocitatii –reciprocitatea implica situatii cind strainii dispune de anumite drepturi sub
conditia ca aceste drepturi sa fie acordate si cetatenilor proprii carora apartin strainii in cauza.
Intrarea străinilor pe teritoriul unui stat are loc în baza actelor cerut de legea internă pentru
terecerea frontierei de stat.

2.3 ESTIMATI CLAUZA NATIUNII CELE MAI FAVORIZATE


Clauza națiunii celei mai favorizate este un privilegiu pe care o țară îl acordă unei alte țări în
relațiile economice, în cadrul comerțului internațional. Acesta constă în a acorda avantaje egale
cu cele ale națiunii cele mai favorizate, în termeni de taxe vamale și cote deIMPORT . Țările
membre ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) își acordă între ele clauza națiunii celei
mai favorizate.
Principiul clauzei națiunii celei mai favorizate prevede că orice facilitate acordată de un stat
membru al Organizației Mondiale a Comerțului în favoarea altui stat membru, se extinde
obligatoriu tuturor statelor membre - acesta fiind principiul nediscriminării în comerțul
internațional.

 acest principiu se aplică atât la importul mărfurilor, cât și la exportul lor


 aria de cuprindere se referă la taxe vamale, alte taxe la frontieră, regimul de import-export,
formalitățile vamale, reglementările privind comerțul internațional