Sunteți pe pagina 1din 22

- PLAN DE AFACERI -

Dezvoltarea firmei PM Consulting - firmă de


consultanţă şi training în management de proiect

PM Consulting

0
CUPRINS

I. DESCRIEREA AFACERII

II. PLANUL DE MARKETING

III. MANAGEMENTUL AFACERII

IV. NECESARUL DE FINANŢARE

V. PLANUL FINANCIAR

VI. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII

1
I . DESCRIEREA FIRMEI
I.1. Date de identificare:
1. Numele firmei: “PM Consulting”
2. Cod unic de înregistrare: R 14533151
3. Forma juridică de constituire: S.A.
4. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN al activităţii principale: servicii de
consultanţă şi training în domeniul managementului de proiect – Cod CAEN 7412
5. Natura capitalului social:
Natura capitalului social (%) Public Privat
Român 0 100%
Străin 0 0
6. Valoarea capitalului: 4,000 lei
7. Adresa, telefon, fax, e-mail: str. Ion Cimpineanu, nr. 27, tel/fax: 021/345 56 56, e-
mail: office@pmconsulting.ro
8. Persoana de contact: Alexandru Vlad-Andrei, Acţionar principal.
9. Conturi bancare deschise la: Banca Comercială Română
10. Asociaţi, acţionari principali:

Numele Adresa (sediul) Pondere in capital social


Alexandru Vlad-Andrei str. Ion Cimpineanu, nr. 2 50%
Matei Carmen Ana-Maria str. Ion Cimpineanu, nr. 2 50%

I.2. Istoric / principalele etape de dezvoltare:


 Ideea de a avea propria firmă de consultanţă şi formare în management de proiect
s-a conturat în iunie 2008, pe măsură ce diferitele acţiuni de cercetare – constatare
a pieţei au adus în prim plan necesitatea existenţei unor specialişti certificaţi în
domeniul managementului proiectelor.
 În urma realizării unor studii de piaţă sistematice, s-a ajuns la concluzia că
propulsarea criteriilor experienţei acumulate şi a intuiţiei nu reuşeşte să
suplinească eficienţa şi competenţa profesională conferită de fundamentarea
teoretică în această arie de interes.
 În vederea proiectării prezentului plan de afaceri care are ca centru de interes
dezvoltarea logistică şi a serviciilor PM Consulting, s-a recurs la utilizarea unor
metrici de evaluare şi monitorizare calitative şi cantitative ale configuraţiei

2
actuale a pieţei (cuantificarea numărului de firme concurente cu aceeaşi arie de
acoperire, evaluarea profilului de activitate, evaluarea indicatorilor tehnici şi
economici, analizarea tipurilor de servicii oferite, identificarea nişelor pe piaţa de
profil etc).
 În urma coroborării datelor, s-au prefigurat planrile strategic, tactic şi operaţional,
inerente promovării şi implementării planului de afaceri referitor la dezvoltarea
serviciilor de consultanţă şi training în domeniul managementului de proiect.

I.3. Produsele / serviciile actuale:

Serviciu Pondere în vânzările totale


Training destinat persoanelor juridice 50%
Consultanţă destinată persoanelor juridice 30%
Training destinat persoanelor fizice 12%
Consultanţă destinată persoanelor fizice 8%
Total 100%

 Prin intermediul PM Consulting ne propunem să oferim persoanelor fizice şi juridice


servicii de consultanţă şi formare în domeniul managementului de proiect;
 Serviciile oferite:
 Module de training destinate persoanelor juridice private (companii având
diferite profiluri de activitate - ne vom concentra asupra firmelor cu activitate în
domeniul IT şi construcţii – unde cererea de specialişti în project management este
în continuă creştere);
 Module de training destinate instituţiilor publice (Ministere, Direcţii Generale,
administraţii publice locale etc);
 Module de pregătire pentru persoane fizice – reprezentând o pregătire validă în
vederea absolvirii examenelor de certificare în project management – PMP, CMP);
 Servicii de consultanţă în management de proiect, oferite atât persoanelor fizice,
cât şi celor juridice.

I.4. Procesul tehnologic actual:


Procesul tehnologic actual constă în elaborarea şi implementarea programelor de
consultanţă şi training în management de proiect, programe adaptate fiecărui client:

3
Paşii către realizarea acestor programe sunt următorii:
după semnarea contractului de prestări servicii, cei doi consultanţi principali
(Managing Partners ai PM Consulting) se documentează atât în vederea
cunoaşterii, cât mai detaliate a mediului organizaţional în care îşi desfăşoară
activitatea compania-client, cât mai ales pentru a veni în contact cu nevoile şi
dorinţele beneficiarului;
pe baza analizei efectuate, este elaborat programul de consultanţă/training;
pentru persoanele fizice există trei module de pregătire în management de proiect,
fiecare dintre acestea având un grad diferit de complexitate (Modulul de iniţiere,
Modulul de aprofundare, Modulul de perfecţionare). Absolvirea unui modul nu
este condiţionată de parcurgerea tuturor pachetelor, ci poate fi o acţiune realizată
independent.

I.5. Necesarul actual de materii prime şi materiale

Materie primă/serviciu Valoarea achiziţiilor (EURO)


Birotică 500
Internet 500 I.6.
Curent 600
Apă 300
Servicii de curăţenie 1800
Logistică 900
Materiale promotionale 800
Suporturi curs 1600
TOTAL 7000
Imobile existente
Proprietate Închiriate
Denumire Adresa Valoare Ipoteci Valoare chirie / Perioadă de
lună închiriere
Sediu firmă Str. Ion - - 1200 euro/lună 36 luni
Cîmpineanu,
nr. 27

II. PLANUL DE MARKETING


II.1. Descrierea pietei:
II.1.1. Cererea
Pornind de la premisa că majoritatea organizaţiilor se confruntă cu un mediu din ce în
ce mai dinamic sub presiunea globalizării, că managementul firmelor întâmpină provocări

4
structurale şi funcţionale fără precedent, că instituţiile din mediul public şi privat trebuie să
se adapteze şi să susţină dezvoltarea şi perfecţionarea profesională / reprofesionalizarea
angajaţilor lor, contractarea unor servicii de specialitate în aceste domenii de interes devine o
exigenţă adaptativă indispensabilă. În plus, imperativul absorbţiei fondurilor structurale şi
elaborarea unor cereri de finanţare pertinente sunt condiţii majore de progres şi de dezvoltare
socială, economică, financiară, la nivel naţional.
Toate elemente enunţate anterior, departe de a fi simple ipoteze, se repercutează asupra
eficienţei, randamentului şi profitului organizaţiei, ameninţând în mod nemijlocit sănătatea şi
chiar supravieţuirea organizaţiei pe piaţa de profil.
De aceea, coroborând necesitatea stringentă a unor servicii de specialitate cu preţurile
reduse practicate, cu experienţa anterioară a acţionarilor şi angajaţilor pe zona
managementului de proiect, PM Consulting prezintă datele de bază pentru a-şi atinge
obiectivele propuse şi de a răspunde eficient cererilor existente pe piaţă.

 Principalii clienţi vizaţi de PM Consulting:

 Companii private, ce activează în special în domeniile IT şi construcţii;


 Instituţii publice (Ministere, Direcţii Generale, Administraţii publice locale);
 Organizaţii neguvernamentale;
 Persoane fizice interesate să parcurgă o pregătire riguroasă în management de
proiect.

Clienţi Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5


Mii Mii Mii Mii
Mii euro % euro % euro % euro % euro %
Firme 30 46,154 50 49,0196 85 52,15 120 53,3 150 54,55
Instituţii publice 20 30,769 35 34,3137 60 36,81 80 35,6 100 36,36
ONG 10 15,385 10 9,80392 10 6,135 15 6,67 15 5,455
Persoane fizice 5 7,6923 7 6,86275 8 4,908 10 4,44 10 3,636
Total cifra de
afaceri 65 100 102 100 163 100 225 100 275 100
II.1.2. Oferta
Clienţii vor beneficia de servicii complexe, complete, competitive la cele mai bune
preţuri de pe piaţa de profil. În plus, clienţii vor dispune de o gama largă de servicii
specializate (module de training, servicii de consultanţă). În furnizarea serviciilor, clienţii vor
beneficia atât de cunoştinţele de specialitate şi expertiza trainerilor, cât şi de “aerul de
prospeţime” conferit de creativitatea, originalitatea, imaginaţia şi spontaneitatea angajaţilor.

5
În cadrul primei interacţiuni cu un potenţial nou client, acestuia îi va fi prezentată
oferta generală a firmei, termenii şi clauzele contractuale fiind ulterior negociate în funcţie de
complexitatea şi specificul serviciului dorit.

 Serviciile oferite şi aspecte legate de concurenţa firmei


În ceea ce priveşte firmele din mediul organizaţional românesc, acestea nu acoperă
întreaga gamă de servicii oferite de PM Consulting, fie din lipsa specialiştilor pe toate
domeniile abordate de PM Consulting, fie din lipsa spaţiului de lucru (implicit a fondurilor)
pentru desfăşurarea unei activităţi cu un număr foarte mare de angajaţi / colaboratori. De
obicei, serviciile oferite de concurenţă sunt specializate pe anumite ramuri ale
managementului de proiect (proiecte pentru IMM-uri, cereri de finanţare din fondurile
nerambursabile, consultanţă pentru accesarea fondurilor structurale etc.), acestea nefiind
înglobate de o singură firmă. În consecinţă, clienţii care vor dori obţinerea unor servicii
complete, vor fi tentaţi să le finalizeze printr-o singură colaborare, cu atât mai mult cu cât
resursele de timp şi resursele bugetare alocate vor fi mult mai reduse.

 Poziţia serviciilor „PM Consulting” pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei:


 Datorită experienţei deţinute în domeniile IT şi construcţii de către cei doi Managing
Partners, „PM Consulting” oferă pachete de consultanţă şi training particularizate, în
funcţie de problemele-cheie ale proiectelor;
 Principalii concurenţi ai „PM Consulting” au ca public-ţintă persoanele fizice, care
doresc să capete o pregătire teoretică în domeniul managementului de proiect. Astfel,
segmentul corporativ este relativ uşor de abordat, ţinând seama de faptul că cei doi
Managing Partners au construit legături solide cu acest mediu;
 „PM Consulting” oferă un pachet extrem de atractiv pentru ONG-urile ce doresc să
îşi iniţieze membrii în management de proiect. În acest sens, „PM Consulting”
promovează colaborările şi contractele de tip „barter” – prin intermediul cărora
sesiunile de training sunt susţinute în schimbul participării în calitate de invitaţi
speciali la toate evenimentele (în special conferinţe naţional şi internaţionale)
organizate de aceste ONG-uri (ex: Asociaţia de Comunicare ETHOS, Junior Chamber
International, Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti ,
Leaders etc);

6
 Paleta de cursuri este foarte largă şi extrem de atractivă pentru segmente eterogene de
public – de la oameni care doresc să capete o pregătire elementară în management de
proiect, până la cei foarte experimentaţi, care aspiră către o certificare internaţională
în management de proiect (PMP sau CMP).

Principalii concurenţi
Nr. Produs/serviciu oferit Firma concurentă
crt. pieţei Denumirea firmelor Ponderea pe piaţă (%)
Codecs S.A. 20
ACT S.A. 10
1. Training MP TenStep S.R.L. 8
PM Solutions S.R.L. 7
BRM CAF S.A. 15
2. Consultanţă MP BRM CAF S.A. 20
DC INVEST S.A. 15
ACT S.A. 8
PM Solutions 5

II.2. Preţurile
Dată fiind gama largă de servicii şi specificul fiecărui serviciu prestat, nu pot fi trasate
anumite preţuri general valabile. Ca o privire de ansamblu, preţurile pentru fiecare serviciu
oferit va fi cu cel puţin 7% sub preţul practicat de concurenţă, ceea ce va permite firmei o
bună poziţionare pe piaţă.

Stabilirea preţurilor pentru fiecare serviciu va avea la bază trei criterii principale:

a. complexitatea şi natura serviciului oferit - resursele de timp alocate,


dificultatea sarcinilor de lucru; pentru clienţii care colaborează cu firma pentru
proiecte mai mari şi, implicit, cu costuri mai mari se vor face reduceri de preţ (între
5% şi 10% din valoarea totală pretinsă).

b. fidelitatea clientului în colaborarea cu firma - clienţii care au colaborat cu firma


pe cel puţin trei proiecte sunt consideraţi “parteneri” şi vor beneficia de reduceri de
preţ între 10% şi 15%.

c. contractarea altor clienţi în urma recomandării făcute de clienţii existenţi –


clienţii care facilitează stabilirea unor noi contracte cu alte firme interesate de
serviciile oferite de PM Consulting, pe baza recomandării lor explicite, vor
beneficia de reduceri de preţ între 5% şi 10% din valoarea totală pretinsă.

7
II.3. Promovarea / strategiile de comunicare externă
În faza incipientă, s-a demarat promovarea proiectului prin intermediul marketingului
direct şi a materialelor publicitare (pliante, flyere, broşuri) – promotorii proiectului se vor
duce personal să prezinte serviciile firmei în instituţii publice şi private în care
managementul de proiect este privit ca o exigenţă funcţională şi în dezvoltarea carierei
anganjaţilor. Simultan, vor fi contactaţi - direct, telefonic sau online – potenţialii clienţi
interesaţi de serviciile PM Consulting şi specialiştii / experţii din aria de interes a firmei.

II.4. Plasarea serviciilor


Serviciile PM Consulting vor fi prestate fie la sediul firmei din str. Ion Cîmpineanu nr.
27 (atunci când solicitanţii sunt persoane fizice), fie în incinta instituţiilor publice şi private
(atunci când numărul solicitanţilor din cadrul unei anumite instituţii este mai mare de 5
persoane/angajaţi), fie prin intermediul platformei virtuale interactive (atunci când serviciile
de consultanţă sau de training vor urmări doar aprofundarea unor cunoştinţe deja asimilate).

II.5. Identificarea şi analiza riscurilor

Risc / Impact potenţial Probabili Strategie de reducere Risc


Sursă de risc negativ tate de efectelor negative acoperit
apariţie contractual
Da/ Nu
Risc extern de Ideea proiectului nu <0,5% Analiza efectuată în stadiul Nu
ordin tehnic este în concordanţă cu iniţial va furniza şi soluţiile

8
mentalitatea şi necesare adaptării
disponibilităţile proiectului la interesele şi
utilizatorilor/beneficiari dorinţele utilizatorilor/
lor beneficiarilor
Risc intern, Beneficiul pe termen <0,5% Reducere sistematică a Da
legat de lung e greu de evaluat riscului prin apelarea la
prognoza iniţial experienţa unor specialişti
financiară – risc ce au mai implementat
referitor la proiecte de genul acesta
beneficiu
Risc intern legat Resursele planificate <0,5% Subcontractarea procesului Da
de prognoza sunt insuficiente de achiziţie
financiară – risc
referitor la cost
Risc intern, Calitatea produselor <0,5% Subcontractarea procesului Da
legat de finale nu este aceeaşi de imprimare a materialelor
implementarea cu cea prognozată în
defectuoasă a cadrul proiectului
tehnologiei

Risc intern de Promotorii proiectului <0,5% Reducerea sistematică a Da


ordin tehnic – nu respectă termenele riscului – planul de proiect
activităţile limită realizat diminuează riscul
proiectului se
întind pe o
perioadă de timp
mai mare decât
cea prevăzută de
finanţator
Risc intern Nerespectarea <0,5% Monitorizarea riscului şi Da
(operaţional) atribuţiilor stabilite de pregătirea planului prin
legat de personal către managerul de fixarea unor indici de
proiect pentru fiecare performanţă ce trebuie
dintre angajaţii firmei respectaţi de angajaţi

II.6. Analiza PEST


Pornind de la premisa că factorii din mediul extern organizaţiei pot avea influenţe
definitorii asupra mediului organizaţional intern, o importanţă deosebită se impune a fi
acordată factorilor politici, sociali, economici şi tehnologici.

 Factorii politici: având in vedere dinamica mediului politic din România putem
afirma faptul că aceste schimbări permanente influenţează firma PM Consulting
atât pozitiv, cât şi negativ. Adoptarea unor prevederi privind scutirea impozitării

9
profitului reinvestit creează cadrul necesar realizării unui proces investiţional
crescut. De asemenea, politica naţională care susţine absorbţia fondurilor europene
într-o proporţie cât mai mare se impune ca o exigenţă a formării şi perfecţionării
specialiştilor din domeniul managementului de proiect.

 În ceea ce priveşte factorii economici, se remarcă o instabilitate datorată crizei


economice ce afectează toate domeniile de activitate. Impactul asupra organizaţiei
s-a resimţit prin prisma pierderii unor clienţi fideli (intraţi sub incidenţa
falimentului), prin prisma rezilierii unor contracte (din cauza incapacităţii de plată
a clienţilor). Dincolo de aceste considerente, imperativul ca diferite instituţii
publice şi private să se adapteze condiţiilor mediului economic, au determinat un
număr mare de organizaţii/angajaţi să se orienteze spre reprofesionalizare sau spre
perfecţionarea cunostinţelor şi competenţelor în domeniul managementului de
proiect.

 Impactul factorilor sociali asupra firmei s-a concretizat în conservatorismul


întâlnit la companiile cu care s-au realizat parteneriate, unde deşi cererea de
specialişti în management de proiect este foarte crescută, instabilitatea pieţei
muncii corelată cu parametrii crizei economice i-a determinat pe mulţi dintre
potenţialii clienţi să fie refractari în distribuirea fondurilor pe această zonă de
prioritate.

 La nivel tehnologic, profesionalismul angajaţilor, precum şi accesul la


numeroase inovaţii în domeniul managementului de proiect (prezentări interactive,
suporturi audio-vizuale) au creat un cadru favorabil extinderii unor relaţii stabile cu
instituţii ale statului şi cu firme private, având posibilitatea de extindere a
serviciilor şi la nivel online prin intermediul unei platforme virtuale de training
interactiv.

II.7. Analiza SWOT


Puncte tari (Strengths) Puncte slabe (Weaknesses)
 este o firmă cu un profil de activitate care  firma nu este extinsă, având sediu doar în
răspunde exigenţei de profesionalizare şi Bucureşti;
dezvoltare a carierei angajaţilor atât din
 momentan firma nu beneficiază de sedii
mediul privat cât şi public România;
suficiente pentru realizarea training-
 prezintă o structură flexibilă, complexă, urilor, urmând să se dezvolte în acest

10
bazată pe echipe de proiect – stimulează sens;
spiritul competiţiei interne şi implicit
 structura şi numărul angajaţilor sunt încă
calitatea serviciilor oferite;
restrânse, acest lucru făcând imposibilă
 acoperă - la preţuri mult mai mici, toată contractarea unui număr mare de
gama de servicii de consultanţă şi training proiecte pentru moment;
pe domeniul managementului de proiect;
 angajaţii / colaboratorii prezintă un dublu
avantaj: cunoştinţe de specialitate +
creativitate, originalitate;
 face apel la resurse complexe - resurse de
instruire şi interrelaţionarea cu experţi şi
practicieni din domeniu;
 are la bază colaborarea cu instituţii
româneşti publice şi private;
 facilitează comunicarea în reţea,
bidirecţională (schimb de experienţă, feed-
back, comunicare între participanţi,
evaluarea la final pe toate direcţiile);
 cunoştinţe tehnologice şi capacitate de
muncă: cei doi acţionari sunt traineri
certificaţi în management de proiect, cu o
vastă experienţă în domeniu;
 cei doi acţionari sunt deja recunoscuţi pe
piaţa mangementului de proiect din
România – experienţa anterioară în
colaborarea cu reprezentanţi importanţi ai
mediului de afaceri, dar şi cu autorităţi ale
Statului;
Oportunităţi (Opportunities) Ameninţări (Threats)
 promovarea firmei în cât mai multe facultăţi  fiind o firmă relativ nouă pe piaţa din
de profil, agenţii studenţeşti etc.; România, există riscul de a fi
întâmpinată cu refractarism şi reticenţă
 încheierea unor parteneriate pe termen
de potenţialii clienţi.
mediu şi lung cu instituţii publice şi firme
din mediul privat;  obţinerea unui număr redus de contracte
în contextul crizei economice din
 creşterea numărului de angajaţi şi de
România, lipsa de fonduri alocate de
colaboratori prin cooptarea unor studenţi şi
instituţiile publice pentru această
masteranzi cu studii de profil;
activitate;
 crearea unui site performant cu vizibilitate
 dificultatea obţinerii unor contracte pe
mare prin subscrierea site-ului la programe
termen mediu şi lung în contextul
de advertising, cum ar fi Google AdWords.
existenţei unor firme de profil cu
 specializarea angajaţilor / colaboratorilor în notorietate mai mare.
cadrul unor sesiuni de training cu experţi în
domeniu (din România şi din străinătate).

11
III. MANAGEMENTUL AFACERII
III.1. Management
Nume şi prenume Funcţia Studii / specializări
Alexandru Vlad-Andrei Managing Partner Masterat în managementul
proiectelor internaţionale,
ASE, Bucureşti; Trainer
CODECS; Certificat PMP;
atestări internaţionale; Expert
IT.
Matei Carmen Ana-Maria Managing Partner Masterat în managementul
proiectelor internaţionale,
SNSPA, Bucureşti; Specialist
în gestionarea construcţiilor
civile; Certificat PMP.

III.2. Personal
Activitate Număr de salariaţi Contract de muncă
Contabilitate şi gestionarea resurselor financiare 1 Pe durată
nedeterminată
Departamentul juridic 1 Ibidem
Studii de piaţă, realizare oferte, contractare clienţi 1 Ibidem
Secretariat 1 Ibidem
Pregătire materiale training şi asistare traineri principali, 3 Ibidem
oferire consultanţă şi susţinere sesiuni de training direct
şi online
TOTAL 7 Ibidem

ORGANIGRAMA

12
MANAGING
PARTNER 1
MANAGING
PARTNER 2

Marketing Officer Secretară

Contabil Consilier juridic

Trainer Trainer Trainer

IV. NECESARUL DE FINANŢARE

IV.1. Tipul investiţiei: administrarea eficientă a locaţiei şi dezvoltarea capacităţii


de a oferi servicii de specialitate.

IV.2. Obiectivele investiţiei:

13
 achiziţionarea şi amenajarea spaţiului (sediului firmei) pentru a putea
răspunde exigenţelor funcţionale;

 mărirea capacităţii de a oferi servicii prin asigurarea unei structuri


materiale complete şi adaptate la cererea aflată într-o continuă creştere;

 posibilitatea de creştere a cifrei de afaceri şi a profitului prin crearea unui


cadru benefic de dezvoltare a afacerii;

 posibilitatea de extindere a serviciilor şi la nivel online prin intermediul


platformei virtuale;

 capacitatea firmei de a gestiona simultan un număr mai mare de clienţi


prin intermediul noilor specialişti în management de proiect angajaţi şi
susţinuţi material prin structura administrativă.

IV.3. Produsele/serviciile care se vor realiza sau dezvolta prin


intermediul investiţiei:
 Resurse materiale pentru gestionarea ergonomică a sediului firmei;

 Programe de consultanţă şi training destinate instituţiilor publice din


România;

 Platforma de consultanţă online;

 Adaptarea actualelor programe de consultanţă şi training la dinamismul şi


provocările mediului socio-economic;

 Realizarea unor noi studii de piaţă pliate pe modificările tehnologice


apărute în aria de interes a firmei;

 Activitatea de promovare a noilor servicii.

IV.4. Descrierea procesului tehnologic


 Toate resursele materiale achiziţionate vor fi utilizate pentru reamenajarea
actualului sediu al firmei „PM Consulting” – str. Ion Cîmpineanu, nr. 27,
sector 1, Bucureşti şi pentru dezvoltarea platformei online;

14
 Spaţiul este distribuit pe trei nivele (p+2) şi presupune existenţa a patru
birouri, a unei săli de şedinţă şi a unei săli de curs;
 Asigurarea cu utilităţile necesare este făcută prin intermediul reţelei
publice de alimentare (apă, curent electric, gaze), calitatea şi cantitatea
fiind cea standard;
 Se urmăreşte dotarea şi utilarea sălii de curs şi a două dintre birouri cu
mobilier, aparatură electronică - calculatoare, laptopuri, video-proiector,
boxe etc;
 Impactul asupra mediului este minim şi situat în termeni legali, deoarece
au fost obţinute toate avizele de mediu eliberate de Primăria Municipiului
Bucureşti.

IV.5. Descrierea investiţiei – administrarea locaţiei şi mărirea


capacităţii de a oferi servicii

Obiectul investiţiei Furnizori Ţara de Valoarea Durata de


provenienţă estimată amortizare
Sediu firmă 1.Impact Real România 150,000 EURO 5 ani
Estate
2.Regatta Real
Estate
3.Confid Estate
Calculatoare 1.Hewlett România 10,000 EURO 2 ani
Packard
2.Depozitul de
calculatoare
3.Altex
Accesorii IT (fax, 1.Hewlett România 5,000 EURO 1 an
videoproiector, Packard
retroproiector) 2.Depozitul de
calculatoare
3.Altex
Mobilier birou 1.Mobexpert România 15,000 EURO 2 ani
2.Silvarom
3.Neoset
Platforma de Webdesign România 30,000 EURO 3,5 ani
consultanţă online
TOTAL 200,000 EURO
IV.6. Graficul de realizare a investiţiei
Activitate Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sediu firmă
Mobilier birouri
Calculatoare

15
Accesorii IT
Platforma de
consultanţă
online

IV.7. Modificările necesare la nivelul echipamentelor, clădirii existente


 Spaţiul în care se desfăşoară activităţile va fi reorganizat, unul dintre cele trei
nivele fiind transformat într-o sală de curs;
 Vor fi create două noi birouri, ficare având o capacitate de câte 4 oameni;
 Va fi amenajat un birou special pentru platforma de consultanţă online.
 Modificările necesare a fi operate în structura şi numărul angajaţilor

Funcţie Activitate Număr de Contract de


salariaţi muncă
Trainer Elaborarea şi implementarea 2 Pe durată
programelor de training nedeterminată
Specialist Activităţi de promovare 1 Ibidem
relaţii publice
Operator PC Gestionarea platformei online 1 Ibidem
TOTAL 4 Ibidem

V. PLANUL FINANCIAR
V.1. Venituri anuale preconizate
Produs Suma MII EURO Pondere în
vânzări (%)
Produs 1 (module de training destinate companiilor) 26 40
Produs 2 (module de consultanţă destinate companiilor) 13 20
Produs 3 (module de training destinate persoanelor fizice) 4.55 7
Produs 4 (module de consultanţă destinate persoanelor fizice) 1.95 3
Produs nou 1 (module de training destinate administraţiilor 13 20
locale pentru accesarea de fonduri europene)
Produs nou 2 (consultanţă şi training interactiv online) 6.5 10
Toate produsele 65 100

16
V.2. Cheltuieli anuale preconizate
Suma MII
CHELTUIELI DE PRODUCŢIE EURO %
4
Cheltuieli de productie directe 23 5,45
3
Materii prime 2 ,03
1
Materiale auxiliare 1 ,515
Manoperă directă (salarii, taxe şi constribuţii 3
sociale) 15 0,3
1
Energie, alte utilităţi 1 ,515
1
Subansamble 1 ,515
4
Servicii sau lucrări subcontractate 1 ,545
3
Alte cheltuieli directe 2 ,03
5
Cheltuieli de producţie indirecte 25 4,55
3
Administraţie / Management 15 0,3
7
Cheltuieli de birou / secretariat 2 ,576
3
Cheltuieli de transport 2 ,03
6
Cheltuilei de pază 2 ,061
4
Cheltuieli de protecţia muncii şi a mediului 2 ,545
3
Alte cheltuieli indirecte 2 ,03
1
TOTAL 48 00

V.3. Cifra de afaceri preconizată

Clienti Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5


Mii Mii Mii Mii
euro % euro % Mii euro % euro % euro %
Firme 30 46,154 50 49,0196 85 52,15 120 53,3 150 54,55
Instituţii 20 35 60 80 100
publice 30,769 34,3137 36,81 35,6 36,36
ONG 10 15,385 10 9,80392 10 6,135 15 6,67 15 5,455
Persoane 5 7 8 10 10
fizice 7,6923 6,86275 4,908 4,44 3,636
Total cifra de
afaceri 65 100 102 100 163 100 225 100 275 100

17
18
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
Cheltuieli Venituri Profit Cheltuieli Venituri Profit Cheltuieli Venituri Profit Cheltuieli Venituri Profit Cheltuieli Venituri Profit
48 65 23 60 102 42 65 163 98 65 225 160 65 275 210
V.4. Profitul preconizat

19
20
VI. Managementul schimbării

În contextul iminenţei schimbării, managementul firmei va opta pentru schimbarea


planificată sau schimbarea participativă (în funcţie de natura situaţiei), ambele tipuri de
schimbare obiectivându-se la nivel psihologic (abordarea unor strategii proactive în raport cu
rezistenţa umană la schimbare şi nou), la nivel tehnologic (actualizarea şi perfecţionarea
designurilor tehnologice ale platformei online), la nivel organizatoric (forme de interacţiune
şi comunicare adaptate direcţiilor de dezvoltare menţionate anterior) şi la nivel procedural
(norme revizuite de colaborare şi contractare în contextul amplificării crizei economice –
renegocierea termenelor de plată, eşalonarea datoriilor clienţilor fideli, reduceri de tarife etc).

21

S-ar putea să vă placă și