Sunteți pe pagina 1din 10

Şcoala ………………………………………………………. Psiholog: ………………………….

Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică An şcolar:

Plan managerial semestrial


Cabinetului de asistenţă psihopedagogică
Semestrul I

Domeniu Obiective Activităţi Termen Loc de


desfăşur
are
1. Activităţi - achiziţionarea de oferte în vederea dotării 17.09-
organizatorice cabinetului cu bunurile necesare. 5.10
- amenajarea cabinetului de asistenţă
psihopedagogică.
- stabilirea programului cabinetului.
- elaborarea planului managerial
2. Promovarea - informarea cadrelor didactice despre rolul - afişe - activi- - în
cabinetului de profesorului psiholog şi despre avantajele - pliante tate şcoală
consiliere colaborării cu consiliul educativ. continuă
- participarea la şedinţele cu părinţii. - la
solicitare
3. Realizarea - întocmirea bazei de date privind situaţia - discuţii cu învățătorii şi cu ceilalţi profesori 25.10.-
unei baze de disciplinară, absenteismul, delincvenţa; în vederea stabilirii problemelor specifice 8.11.

1
date privind - stabilirea grupurilor ţintă; fiecărei clase şi semnalarea cazurilor - în
situaţia - examinarea elevilor care necesită consiliere deosebite; - la cabinet
şcolară şi individuală. solicitare
disciplinară
4. Evaluare şi - evaluare iniţială – determinarea necesităţilor de - chestionare, anamneza, discuţii cu profesorii 17.09- - sala de
psihodiag- consiliere psihologică şi educaţională diriginţi şi elevii 30.10 clasă
nostic - fişe psihopedagogice
sept. -dec. - cabinet
- testele elaborate de M.E.C
- evaluarea cadrelor didactice 2007
- evaluarea copiilor din clasa a-I-a şi a V-a în - septem-
Raven
vederea depistării copiilor care necesită cerinţe
brie
educative speciale Testul DROW-A-MAN

- evaluarea în scop diagnostic şi prognostic a


- teste şi chestionare psihologice, inventare de
diverselor dimensiuni ale personalităţii elevilor - activitate
personalitate
continu
5. Orientarea - realizarea unor investigaţii în rândul elevilor
şcolară şi pentru a evidenţia priorităţile educative; - în sala
profesională a - administrarea, cotarea şi interpretarea unor teste - chestionare de interese/ aptitudini în mod de clasă
individual sau/şi în grup
elevilor din ce privesc interesele, aptitudinile.
- perma-
clasa a VII-a - activităţi de informare şi consiliere de grup pe
- model de CV european nent
şi a VIII-a teme ca: alcătuirea unui CV, participarea la un - în
- cum decurge un interviu? Întrebări frecvent şi la
interviu, profile ocupaţionale, fişa postului. cabinet
întâlnite solicitare
- informarea elevilor privind oferta educaţională şi
- model fişa postului
profesională existente,
- colaborarea cu profesorii diriginţi şi cu

2
- furnizarea unor modalităţi eficiente de analiză a celelalte cadre pentru crearea profilului
ofertelor educaţionale şi profesionale aptitudinal al elevilor

- interviuri individuale în cabinetul de consiliere


6. Consilierea - dezvoltarea capacităţilor individuale de Motivaţia pentru schimbare, Contractul
individuală a autocunoaştere şi autoevaluare terapeutic, Natura relaţiei terapeutice, Lista de
elevilor - optimizare şi dezvoltare personală probleme/obiectivele consilierii
- armonizarea raportului elev - şcoală - familie - Cine sunt eu?, Eul ideal – eul perceput – eul
mediu social real, Cum mă văd ceilalţi?, Cum aş vrea să - cabinet
- îmbunătăţirea capacităţilor de integrare în grup fiu?, De la model la realitate, Viitorul meu - activitate
- ameliorarea tulburărilor socio-afective sunt eu, Drepturi şi obligaţii, Am dreptul să continuă
- combaterea şi prevenirea eşecului şi dezadaptării decid , Alegoria broscuţelor, Lecţia fluturelui, în funcţie
şcolare Cum să devin mai bun, Steaua calităţilor, de cerere
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare Diploma mea, Dacă aş fi..., Prietenii mei mă şi
interpersonală şi abilitaţilor sociale, a inteligenţei iubesc pentru că..., Merită să fii bun, Modelul necesităţi
emoţionale şi sociale meu în viaţă, etc.
- dezvoltarea capacităţilor de autocontrol personal Metode de psihodiagnostic ( teste psihologice,
emoţional şi comportamental chestionare, autoobservatia şi
- dezvoltarea structurilor psihomorale ale automonitorizarea, analiza produselor
personalităţii activităţii).
- corectarea unor tendinţe negative în structurarea Învăţ, dar de ce?, Planul vieţii, Relaţia
caracterului profesor – elev, Relaţia copil – părinte,
- înlocuirea treptată a unor comportamente Profesorul ideal, Elevul ideal, Nota nu este
indezirabile cu comportamente acceptate din punct doar o cifră...

3
de vedere social
- asigurarea de suport psihoafectiv elevilor aflaţi în Ce este comunicarea?, Pasiv, agresiv, asertiv
situaţii de criză în comunicare, Ascultarea activă, Bariere în
- dezvotarea abilităţilor de rezolvare a problemelor comunicare, Familia şi comunicarea cu
şi a abilităţilor de decizie părinţii, Stabilirea scopurilor şi asertivitatea,
- managementul stresului influenţa comportamentului agresiv, pasiv şi
- planificarea şi organizare timpului asertiv asupra stimei de sine, Presiunea
- depăşirea problemelor din familie grupului şi comportamentul pasiv, agresiv şi
asertiv, Evitarea manipularii, toţi avem emoţii,
Mi-e frică , Înfruntă-ţi emoţiile, Gândesc-
simt, Emoţii – credinţe – comportamente,
termometrul emoţiilor, Cât de puternic?,
Controlul propriilor emoţii, Toţi mă
enervează, Acceptarea emoţiilor dureroase,
etc.
Regulile: de ce, când şi pentru ce?, Ţară fără
reguli, Conformism – nonconformism social –
cine decide?, Avataje şi dezavantaje în
manifestarea diferitelor comportamente,
Valorile mele şi valorile sociale, Cum e
structurat sistemul meu caracterial, Stadiul
dezvoltării morale în care mă aflu, Respectă
pentru a fi respectat, Cum să mă relaxez, Cum
răspund la o provocare, etc

4
- discuţii privind desensibilizarea de
experienţele negative de viaţă, disputarea
cogniţiilor iraţionale, poveşti terapeutice, ex.
de relaxare , descărcare emoţională,
dezvoltarea capacităţii de rezolvare a
problemelor şi de a lua decizii.
- metode de autocunoaştere, luarea de decizii,
conştientizarea factorilor care intervin în
decizia de carieră, etc.
7. Consilierea 1. Cunoaştere şi autocunoaştere; cunoaşterea Îmi cunosc colegii? Unde-i unul nu-i putere!, -activitate
de grup grupului şcolar: Munca în echipă, Cine sunt colegii mei? , continuă,
a elevilor - creşterea coeziunii şi comunicării în grupul-clasă Grupurile cărora le aparţin, Puterea la cererea
- educarea capacităţii de descriere şi caracterizare a anturajului, Cine sunt prietenii mei?, Doar diriginţilor
propriei persoane, a unui coleg, a clasei unul e ca mine, maşina de judecat, O prietenie , în funcţie
educarea trebuinţei de apartenenţă la diverse sinceră, Dependentă emoţională, Sentimente de
grupuri negative faţă de ceilalţi, Lupta pentru necesităţi. - ore de
- educarea empatiei, a toleranţei şi capacităţii de a propriile păreri, Acceptarea celorlalţi, dirigenţi
oferi ajutor Rezolvarea problemelor într-o relaţie, Cum e
- identificarea şi rezolvarea tensiunilor şi rezolv un conflict?, etc.
conflictelor din cadrul grupului
- importanţa grupului formal şi a grupului informal - în sala
în dinamica clasei de clasă
2. Autocunoaştere şi dezvoltare personală: Cine sunt eu?, Eul ideal – eul perceput – eul
- educarea capacităţii de autocunoaştere şi real, Cum mă văd ceilalţi?, Cum aş vrea să

5
autocaracterizare fiu?, De la model la realitate, Viitorul meu
- formarea imaginii de sine, a identităţii personale sunt eu, Drepturi şi obligaţii, Am dreptul să
- structurarea unei stime de sine pozitive decid , Alegoria broscuţelor, Lecţia fluturelui,
- grupuri
- formarea sentimentului de control Cum să devin mai bun, Steaua calităţilor,
mici în
- formarea sentimentului de autoeficacitate Diploma mea, Dacă aş fi..., Prietenii mei mă cabinet
- optimizarea motivaţiei spre succes iubesc pentru că..., Merită să fii bun, Modelul
- acceptarea schimbărilor în plan fizic, psihic, social meu în viaţă, Te provoc!, Cine are controlul?,
Cercurile sinelui, Eu sunt-eu acţionez, Puterea
mea, Roata rezultatelor, Cum fac faţă
schimbărilor?, Succes - eşec, Ochelarii cu
lentile roz, Acceptă sau schimbă, Nu pot, nu
vreau, Evitarea autoblamării, etc.
Metode de psihodiagnostic ( teste psihologice,
chestionare, autoobservaţia şi
automonitorizarea, analiza produselor
activităţii)

3. Comunicarea şi dezvoltare abilităţilor sociale: Ce este comunicarea?, Pasiv, agresiv, asertiv


- dezvoltarea abilităţilor de comunicare asertivă în comunicare, Ascultarea activă, Bariere în
- dezvoltarea controlului emoţional şi comunicare, Familia şi comunicarea cu
comportamental părinţii, Stabilirea scopurilor şi asertivitatea,
- dezvoltarea inteligenţei emoţionale şi sociale influenţa comportamentului agresiv, pasiv şi
- dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a problemelor asertiv asupra stimei de sine, Presiunea
- luarea de decizii grupului şi comportamentul pasiv, agresiv şi

6
- dezvoltarea structurilor psihomorale ale asertiv, Evitarea manipularii, Toţi avem
personalităţii emoţii, Mi-e frică , Înfrunta-ţi emoţiile,
- dezvoltarea abilităţilor de identificare şi rezolvare Gândesc-simt, Emoţii – credinţe –
pozitivă a conflictelor comportamente, termometrul emoţiilor, Cât
- combaterea şi prevenirea eşecului şi dezadaptării de puternic?, Controlul propriilor emoţii, Toţi
şcolare. mă enervează, Acceptarea emoţiilor
dureroase, Rezolvarea pozitivă a conflictelor,
Comunică eficient!, “ Cum să eviţi un
conflict, etc.
4. Managementul învăţării:
- dezvoltarea abilităţilor de identificare şi utilizare a Învăţ, dar de ce?, Planul vieţii, Relaţia
resurselor de informare profesor – elev, Relaţia copil – părinte,
- conştientizarea relaţiei performanţă-învăţare Profesorul ideal, Elevul ideal, Nota nu este
- însuşirea unor modalităţi eficiente de management doar o cifră...
a învăţării Stiluri de învăţare, Cum învăţ, Condiţiile
- realizarea de planuri educaţionale învăţării eficiente, Strategii de învăţare, Tipuri
- managementul timpului liber de învăţare, Organizarea timpului, Scopuri de
- tehnici de învăţare activă. lungă şi de scurtă durată, Test de
supravieţuire, Inteligenţele multiple, Soluţii
creative, Înţeleg ce citesc?etc.
5. Planificarea carierei: - metode de autocunoaştere, luarea de
- conştientizarea relaţiei dintre aptitudini şi decizii ,conştientizarea factorilor care intervin
orientarea în carieră în decizia de carieră, etc.
- descrierea variabilelor implicate în decizia legată - Inventarul valorilor, Stilul de viaţă dorit,

7
de carieră şi identificarea propriilor valori Factori ai deciziei în carieră, Lumea
- analizarea factorilor implicaţi în decizia legată de ocupaţiilor, Job-ul meu ideal, Analiza
carieră şi de planificarea vieţii Ocupaţilor, Aspiraţii ocupaţionale, Scopuri în
- implicarea planificării carierei în cadrul mai larg carieră, Linia carierei, Decizia de carieră, CV-
al planificării vieţii ul personal, Scrisoarea de intenţie, Mituri în
- identificarea şi utilizarea diverselor surse de carieră, Interviul de angajare, Ce fac azi, ce
informare pentru explorarea oportunităţilor de fac mâine?, Întâlnirea de 10 ani, Masculin şi
carieră feminin, Modele de viaţă, modele de carieră,
- conturarea unei viziuni realiste asupra pieţii etc.
muncii
- identificarea relaţiei dintre planificarea carierei şi
planificarea vieţii
- dezvoltarea abilităţii de promovare a imaginii
proprii în vederea autorealizării profesionale.

6. Stil de viaţă: Ce este sănătatea, Comportamente cu risc


- promovarea unui stil de viaţă sănătos pentru sănătate, Alcoolul, tutunul şi drogurile
- identificarea şi corectarea comportamentelor de sau cum să nu ajungem dependenţi,
risc Comunicarea artificială, Ce ne oferă
- managementul stresului calculatorul, Cum să fac faţă stresului?,
- promovarea unor atitudini şi comportamente care Mijloace de relaxare, Puterea anturajului,
previn dezvoltarea afectivităţii negative Surse de stres din viaţa mea, Roluri, drepturi
şi responsabilităţi, Responsabilităţi în familie,
Postul de părinte, Stereotipuri şi diferenţe de

8
gen, Managementul conflictului, Ce fac atunci
când sunt furios?, etc.
5. Consilierea - discuţii cu diriginţii şi cu ceilalţi profesori în - tehnici de consiliere
cadrelor vederea stabilirii problemelor specifice fiecărei
didactice clase şi identificarea cazurilor deosebite; - tehnici de relaxare
- elaborarea şi comunicarea unor materiale - activitate
informative pe teme ca: managementul clasei, - psihodiagnostic continuă,
tulburarea de atenţie şi hiperactivitate, tulburările la cerere
- cabinet
- tehnici specifice
de învăţare.
- participarea la orele de consiliere pe diverse teme
(la solicitarea diriginţilor)
- la solicitarea cadrelor didactice, părinţilor, - la
elevilor- implicarea în soluţionarea unor situaţii solicitarea
conflictuale elevi-profesori-părinţi. diriginţilor
- cunoaşterea elevilor
- prevenirea şi combaterea eşecului şi dezadaptării
şcolare
- managementul stresului
6. Consilierea - consilierea individuală şi de grup a părinţilor. - tehnici de consiliere
părinţilor - comunicări pe diverse teme în cadrul şedinţelor şi
lectoratelor cu părinţii. - tehnici de relaxare
- la solicitarea cadrelor didactice, părinţilor,
elevilor- implicarea în soluţionarea unor situaţii - psihodiagnostic
conflictuale elevi-profesori-părinţi - activitate

9
- cunoaşterea elevului continuă,
- cabinet
- corectarea greşelilor educaţionale la cerere
- prevenirea şi combaterea eşecului şi dezadaptării
şcolare
7. Activitate - acoperirea cerinţelor normei didactice - activitate - în
didactică continuă şcoală

10