Sunteți pe pagina 1din 8
Modelul nr, | Toate subiectele sunt obligatorii, Se i a Timpul efectiv de luctu este de 2 9 ecorda 10 puncte din oficiu, suBIECTULI (40 de puncte) Citeste cu atenfie textul urmator: : ‘Stau incremenit — ts Adancite-n vig Parcd niciodatd Florile gradinii, N-am mai pomenit ir i } eae Gingasul narcis*, Noapte-age i, Tasomia, crinii, Trandahriccint Tene ‘andafirii-nvolfi*, Mai stralucitoare, Sub catay fi ai stralucito ipeteasma Tril* mai fara gres, Uriasei bolfi, De privighetoare! Jsi unesc mireasma. Luna iese-acum $t.0. losif, Noaptea de mai Si-n albastra noapte Ninge-argint pe drum, Umple tot de soapte; *nil~cantecul unor pasari *narcis — planta de primavard, cu flori albe sau galbene *imolt— (despre flori) cu petale multe gi dese “catapeteasma ~ perete despastitor (impodobit cu icoane) intr altar si restul bisericii A. (24p.) Scrie, pe foaia de examen, raspunsul pentru fiecare dintre cerinjele de mai jos: (4p.) Noteaz& cate un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subli- niate: niciodatd, mireasma. - (4p.) Mentioneaza rolul virgulelor in secventa: asomia, crinii, trandafirii-nvolfi. . (4p.) Explic& modul de formare a unui cuvant objinut prin derivare si a unui cu- vant obtinut prin compunere din primele doud strofe. (4p.) Selecteaz& doua cuvinte care contin diftong din strofa a doua. : (4p.) Numeste tipul de rima din prima strofa a poeziei si masura primului vers. (4p.) Transcrie doua figuri de stil diferite din poezie, precizand felul lor. 1. » - (16p.) Redacteaza o compunere de minimum 150 de cuvinte, in care motivezi apartenenta la specie a pastelului Noaptea de mai de $t.0. losif. In Compunerea ta, trebuie: a ert 4 si izezi ituri ale pas 5 Ce esr ae pn valid ex dat > p.) si respecti structura specifica tipului de compunere cerut; > 2p.) s& ai obligatoriu numarul minim de cuvinte precizat. 3 = 2p.) shai un continut adecvat ti ae Vat tipului de text gi cerinte form 1 (ap) st reapet recizare efertore I mud de [Nott Respectarea, n care, Vel primi 14 puncte pentru compe ntatea comport ~ 2p: coerenta Miler apr commar wet een coat pO Sp. puncruatia— 3p. ajezareacorectéa text in pagind— 1p libitatea- 1p) Modelut nr. 2 1+ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord’ 10 puncte din oficiu. + Timpul efectiv de lucru este de 2 ore, SUBIECTUL. yuncte) Cites cu atengle textul urmator: sd tiu, de ce anume ii era dor? Il necdji prisdcarul®. ‘mogneagului ori, mai degrabé, de dulceaya fagurilor? in picioare, la marginea prispei, cu 0 usoard mnie inochi. Sia cf mumai tl zddeireste* mos Miron, finded nici el nu crede intr-adevar ci dorul de miere iaduce; dar nui veneau la indemdind asemenea béruiri nici sub chipul de glumd, mai cu spatelerezemat in perete. Cutele marunte ale obrazului pierdeau in barba albd, revarsatd chit de ‘mereu altfel de génduri nastrusnice. —Nuemi rdspurai? Cred si eu, Mihdi [Nici nui dd mina sa raspurci.. se apdrd moale: ine ed mu md bat eu dupa faguri, mas Miroane...Am venit Ia tine, finde ‘subordonate din fraza urmatoare, i te dnd in 1989, era cdi «Taman asa zice si vulpea. Ciel acrd poama, daci n-ajunge la dnsa ‘Mihai facu semn de plecare [..] Mosneagu! i prinse de dina —Ia rami colea léngd mosu, Mihdiga.. Se poate una ca asta, pristcar — persoan care eet albine a sadiri—asiedt TEM bun bic de inbcmitepince ewese asse P ine 4 5 Pee aaa funded nici el nu crede intra 4. (4p.) Transcrie cuvintele care confin triftong din seeventa: obrazuli pornecu din jurul ochlor ca din dowd cheotorsi se pieene e e % Pierdeau in barb, alba 5. (4p.) Selecteaza doud cuvinte/grupuri de cuvinte din ia » Se {gropuri de cuvinte din text care se refer ta cadny 6. Gp.) Precizeaza, intr-un enunt, motivul pentra i fr Pentru care Mihdita sustine cd a venit la B. (16p.) Redacteazi 0 compunere de minimum 150 de cuvinte, in care sn care st In compunerea ta, trebuie: htt eet ~ (Gp) preci dua tristan ale persona ses, rn vlorificare tex = (8p.) s& evidentiezi dou’ modalitati de caracterizare a personajuh cate 0 secvenf comentat’; ee Citeste cu atenfie textul urmator: La aceasta prima intdlnire de dupa vacanja, Maria-Patricia Birtocean ne-a citit Zalétu, a debutat in 2008 cu o plachetd de versuri, Apa sisiinge, apdrutd, prof. Tudor Opris, la Ed. Pro Transilvania din Bucuresti. In acelasi an, aceea i publica a doua placheté, Anima Mundi. Inaintea ei, debutaserd la aceast sialte eleve de la CNS Zaléu: Diana Olah (2004), Iulia Drugas (2006) an cu ea, Alexandra-Maria Cristea si Ana Pop (2008), iar, dupa ea, in poe — Ere (prozé scurta). $i ar mai fi Oana Andrada Gherman, care a Sonar Huse Origami, la Ed. Univers $titntific (2006)... In fine, Maria-Patricia = tp Prin 2009, sd publice o a treia placheta, din care ne-a prezentat mgripay amplu in cadrul cenaclubui. Ba chiar, dupa citrea manuscrisului, Marcel 2 any a ‘scris 0, Lipeved publicata, ‘mai apoi, in Caiete Silvane... Dar volumul mu fas — 4 aceasta aménare a fost oportund, pentru cd autoarea se cauti , xplozia adolescentina din primele doudi plachete. Poezia ei a inceput sii dea a tn pga dar musa, copt depin.Autoarea inceara formule not, shim reRI®> ‘experimenteazd. Daniel Hoblea, Maria-Patricia Birtocean ~ metamorfor ce lirice, in revista ,Caiete Silvane™ + metamorfoza'— transformare. |A. (24p.) Serie, pe foaia de examen, rAspunsul pent fecare dintre cerintele de mai 1. ap) Formuleaz cite un ent cares sumeyt urmatoarele elements care privese artiolulcitat = amul in care a debutat Maria-Patricia Birtocean; plachetei de versuri cu care a debutattindra poeta. 2. (dp) Serie numele autorulu si titul articotului din care este extras fragmentul dat. 3. (4p.) Mentioneaza modul gi timpul verbetorsubliniate in textul dat. ‘4, (4p) Precizeaza functiasintacticd a euvintelor subliniate, menyiondnd partea de vvorbire prin care se exprima: $i credem cd aceasta aménare a fost oportund, ‘pentru cé autoarea se eautd inca, dupa explozia adolescentind din primele dowd plachete. 5. 4p.) Transcrie dou’ propozi acestora: Maria-Patricia placheta, din care ne-a prezent 6. (4p.) Construieste o frazd alcatuité din doua propori zitie subordonati predicativa, introdus& prin conjunctia subordonatoare $2. sbordonate din fraza urmitoare, precizand fetul B. (12p.) Redacteaza o naratiune de 150-300 de cuvinte, in care s& prezingi 6 intimplare imaginaré petrecuta in timpul lansfrii umui volum semnat de Maria-Patricia Birtocean. in compunerea ta, trebuie: (6p, 8 relatezi o intimplare, respectind succesiunea logicd a evenimentelor, = (2p,) sii precizezi doua elemente ale contextului spatio-temporal; = (2p, s& ai un continut adeevat tipului de text si cerinei formulate; = (2p.) sd respecti precizarea referitoare la numarul de cuvinte, Nota! Respectarea, in lurare, a ordinii cerinjelor nu este obligatorie, ‘Vel primi 14 poncte pentru redactarea integer (unitate compose = 295 corerta text -2p;registral de comunicare sll vocabularl ade conrasi~ 29 ortografa ps punctuaia 3p; agezarea covet atexull in pagina i eibiltatea— 1P-