Sunteți pe pagina 1din 12
‘ MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEL PARTEAI Nr 69727.12012 MINISTERUL EDUCATIEl, CERCETARIL,TINERETULU! §! SPORTULU ORDIN privind aprobarea Metodo'ogiei-cadru de organizare gi desfagurare a competiilor gcolare ‘31a Regulamentului de orgenizare a activitatilor cuprinse in calendarul activitafjilor educative, scolare gi extragcolare In confomitate cs at 7 alin.) in Logea educate naionae 1/2011, cu modifcnl complete weir, Intoreil Hotrai Guvomulu. 5382071 pring orgarzarea mclonares Mintel Educa Cre, Tertl Sport, cu mode complete utara, iinistrul educate, ceeetritinertull sportull emits pezentl on It 1.— (1) Se aproba Metedologia cacy de organiza g sestigurae a competitor scolar, prevazuth ia ana. 2a face parte itogranta in prezertulori (2) Se aproba Regulamentul de organizare a actvtaler cuptinse In calendarul activator educative, goolare = suracolre provazut in anexa m2, cane face parte negra din prezentl on "At 2. ~ La data pubic in Montnd Ocal Ror, Partea | a prezertuliocn so abroga orc dspaiteconvars, At 3. — Direclia generaid educa sive pe tot parcrsul voli, Deechagonerala.Invalamdnt tn. imble ‘nor aia cu Palamenta patent soc, Cont Nafonal do. Evaluae. gi Examine, Diecia” geverald ‘ccononie, inane, resuse umane, inspectorate, sole Ielene, respect al muricipulu Aucurest g unitate de Intamint preunversiar duc la Tndepinire. proves ‘rezeruorin, "AR 4. Prezetul rn se pUBEE In Monitor fia al Romani Partoa | Mise educate, crcl, noel sport, ‘Daniel Petru Funeria ‘Bucuregt,10januario 2012 eTopoLocie-caDRU do organiza gi destsqurare a comptiilorgoolare Ne 3085, caprrowut Cadral general At 1.— Prezonta_metodologie-adru reglementenrs organizatoa 9 estapurarea compel ses, "At 2. In sonal prezontl mafosiogi-eadr, snag sompotii gcalare”incuda’ olmpade yconcorsun inerdscpinae pi anseipinae sau eranzate pe dscoing de invatamaniicalics | domeni de wregaive potesonal, concurs ce fea, cones fess clue ton, camponale ¢coneursun sprivegclas pei slew. Aces au carci gnc, tehnico apie, cultra-artst spor ‘At. 3. Competiio selare. au ea. abiect gonerl simlare elevior cu performanje gare aie sa care interes 1 aptludn!deosebie In domenil tii, tehnco. spleatw, culuatartstie, eve qin sal spor, Toda compotlilo.scolare promaveazd valoile cuuraie #1 elce undamenale, spr "de. fairpay, competivtaea i comunizaea interpersonal (ht. 4. ~ In vederea preg slovior pair compaitile jcdlro, caste idactea pt labora uta programe de sud complementar, teme So conaws, oe cooslare $1 pblogral spocee 'At. 5. ~ Olimpadelo scolaro sunt considerate competi jolare de exoslats, aeatncuae wevior co apg perfomanfe iale in coment matematct sal sin. at imi ertur remane al kmble modeme, a cpineor socouane al califiror profesional, al alr, al sportaut ‘A 6, — Pariparea la compete goto esta derhiss tutu ‘elevion de Ta toate formale do ied Invilamantul de sa. particuar i confesional ‘at 7. (1) Compebiie colre so organizoaz8 $i se ostaoara contorm asponiiorprezent metosologiesdr, ecu 9 epulasnttor spocten “@) Usia Conpaliiir ystare najonalo i grafcd de estore a acostora sunt aprobatesrual de secrets de apart valamartpreuiversta. CCAPITOLUL Ctasitcare ¢ etapele competitor scolare ‘Nt 8.—lnfuncade tematic aborts, competi lara pot 2) competi pe scipine }eompet mutdecplnarelntersscplnaefranssacipnae: ©) camped ecuealve axrageoare 3 oxracursculare ‘An. 8. In funcje. do gradul de partepare e lover, compete jcolar otf 2) competi ocala cave part le into ute do Invatamanepreunverstor sau din mai mut unt de [rwstrdetpreuniversti din acon naltatelsector >) compas udefene, a care parties ee dn untae de Invade rouniversta i ats utemnspul Beret =) competi region peti najonal, a cae palo ie in unite de toro pune MONFTCRUL OFICIAL AL ROMANIEL, PARTEA!, Nr. 6912712012 5 ‘ac excepye dea acoas regula compatiie rganzate pity Iseptineleldomenile de stsis pon care hu 20 segur8 {udlugolarzarea note adele fr cazin care compat consideranajional, daca compet parcp le cs! ‘jo 70% ‘dire jdofele Th care se agers sud ‘Seplinovscolalzares domi de sts 2) carpet rraora, a ae par lo dn mi ‘At 10,— (1) Rogulamentoe de orgarizare pi destguare 9 ‘ompetiiior locale, ludelene $1 regonalaintrudefene sat Iaborate de organiza (2) paar pce de ranzare dete ‘ompetiir najenale sum elaborate ji aprobte la rive finsterukh Edueapa,‘Carcetse, Titre st Sport ‘humitin continuare MECTS. (@), Regulamenteie do organizare 1 destigurare ompetiior interajionle_ Sunt elaorate de comet ‘amajonalurullerajinal al fecre compet ‘Ars Tt. — Etapole do destaguare competi naonale 3) etapa pe scoot: Dyetapa at ©) etapa jsteanala muncipius Buc {apa reioaisinanudetesnd 2} etapa rational ‘etapa ntornajenas At 12. — (1) In cazul Ip caro nimant uit walmanelvi care pot particpa eats mi, inspectorate Colac pot decide a nu organizazeetapele pe gala glsau al ale nel competi nabonal, oreanzane rect etapa réleanS/a. unis! Buctest, 49, im cazut In care squlamentte specice previ acest lc, caficarea aps sional so face dec! ds elapa pe gel (2) Elapareginaiameridoean se organizeaarumain az care reguamentlspecticprevede acest ue ‘An. 19. Califearea parelpanio’ hepa supercar a nel competi naponae se face cu respectares prevedaior rezentl motodalogl-adh so aparece crise saulamorile specie ‘ale ecares canpatis. itor de aifcare 31 numa de lou sloeste petty etapa superiors untcomnicate elven. cu col pun 8 sie inainte de cofagurarea eapol curate a compete ‘caPrOLUL I Organizaea gi destigurarea competitor geolare nat onale SECTUNEAT Conmlsile competitor nafonsle — Struct, responsi ‘pat An. 14. — (1) Responsabiltatea organi si destiutic ompetiiior nina, in fnie de eapa de decasurre, 3} utter de invjimnprewivestar, pent etapa pe ©) inspectorate scolare, pent etapa local, anv de rund, cas, sclor penny elapajudeeantis murah reures respect elgpa roginalalineg.saleana. ©) Drecit gonerale eduesle§ Unvtare pe fot pacursl i denumta In contuare DGENTPV,s, cups eax Drecie! nerala Invatamant in ble minoiior i laa co riamentul $1 partenor coval, denursta 9 contnuare GILMRPPS. cin MECTS. pen etapa nafonaa, respect spa inomajonala ncaa heave acotta se destgoara in smn (2) Pentru orpnizaea si destgurres competi se reskzuart de regu, colbert, acter su pareneite Scoeti glinie/aociatprfesonae sian Meth de invalimén super rstul grits, nascar, oy ae ewoane fee ‘ott dee, suena ese, Oana hhoguvemamenile nafenale sa iniemationle (3) In”condile lei, colabore,seoteresau pateneitelo. pot Include ‘actin a sponeorizare 9 Exmpetior pole TXt. 16. "Pentru coordonarea competion score so ‘consti, la inesput ecdrat an gla la nivel MECTS, Gomis najonalé pent coorsonarea competi scl, Gatoarea 9) regedit. secrelaul de stat perky tnvajimant preaniverstar 7 B) cere: directo general DGEITPY giceectot ene OGLE PS Ms 6) 2 secrete Stn: un decor al DGEITPY glum hector alo MPS, 4) member: inepacto genera in OGEITPY inspec de specialateloxpor an carl DGLMRPPS, care Coodoneacd competi goa, "At. 16.— Comisia nationala._ pent ooordonarea competi’ scolar ae umstotee au 2) elaboreac si publics pe siteul MECTS, la Input Sera la Sap apcbrs ite pean {cstl, ats compotirselarenafcnale i siernahral ‘fatal de dectagurae assests 7 )slaboreazd bugetlsompatiorgcoare nafonale sa ‘olor inteajonale, tn cazln care acest so desta in Romania, precom s! bugetul necosar sig echipelor Romine fa compete solr intel veumonteacaseponares sire peice 9) analzeazi, pe baza rapoatelor member Consist nationale pert cooréenarea compettioe genre, ast {cdr an gol reautaolocompetilrsolare informa Conducerea MECTS, petr-unraport eodrdonat de sera Sic labora de ment coms ‘An_17,— (1) Perr eapel pe sco, local, defend ‘munispivsl “Bucuresb 3 vegenalfmtenodeleend ale Compete nafonala se canatise const Ge ganz $t raire, coresunedoare fecarel ere (@) Comisii do organsare 1 evaluare réspund de corcttusnes organic i dstagutl compete fc 18 — (1) Coma Go orgarizare 9 evauae panty ‘apa pe pcan mai pn cece a condseatonia uh So Invi preuniversta,cpsinde cel pul 2 pose un soca, Caltatea do preset reine recor Unt ‘vaiamantpreunverstar (2) Coma de oganizare gl evaluse pani etapa pe soa stable cere de paris la eapa po gona ‘At 18.-~ Goria de erganlzare$evalare pny apa local este propa nivel inspectors gear do Conta onstaty a eepnalteclpnelr este um pn dese ‘inspector gear genera, avand umdtoaea cormponent 2} progodins inspector! scour Se specataelpoorol meledit de specatate b) veemresednte: —prfeson_metodst de spoiltatlpretesrd e specliate cu rezutatecansobo th avai profesor, ©) souear: un inomatcan su un profesor gn unas de Inwslrant preuivestar n cara o0 deaftgorselopa, ein ‘ompetene de operare pe calculator 1d) membr: profesor cu rezutatedeosebite In action polesonal, nuns acestora find proprional tur ‘levi parcipay, 6 [MONITORUL OFICIAL AL ROMANE, PARTEA!, Nr. 692712012 ‘An, 20, — (1) Comisia de organzare 9 evalare petra etapa judojeanafa municils Bucirgt exe propia de ‘Const eoneuta a scpnascip inl gest nani en deciie a speciorlu gealar general, avind.umatoarea components 8) pregedint: inspector colar general sau inepecton seclar general acct ) pregecmte execu ngpectont gelar de spociattatlproteorl modi de spelt ©) voepreyedi periru subcomak. cadre ) ad te a destagurari competitie, “Sytem ltl neces dstqurit compte inc confojenrea samp 6) cesonmaten gl eacires proesorlo: astn itn ‘Sea eg dor at ety cba cpt pon nso ssa pet ‘mombr Comsie centrale compat najonale: 2) asmmiaren fst ase Ge" MECTS, tn confoatecogiltan vigoae "Nt 26. Cf fot nerrlor Comical a coon ron st sae pn scree ant aap sec esas Gomi cos acanperflnsond are urmatoarele atribufi: vt a) panded coecttsren detiur comet a ‘evaluarii probelor de concurs: 7 absent, pound cv roped exec al comise, in um ana dodaraficr sass ale meri, eves ‘ote i components ) avzeack, npeuna ci preedile execute $1 oy viwprogeanpsubconisao om inalé 9 sbi 9's ramets onan 1) deco, impound cu pregedntle erect 9h cu vespogedny de scons tie Ge ware asi sour clita p coreitudnes eva” fete interes ice ) coordonearh naga acvisle de eva 2 lution eid carcass, i versa scasteen eve Wrens ce impin copra 9 avseae toro Ge Caper: