Sunteți pe pagina 1din 33

1

SLUJBA ICOANEI MAICII DOMNULUI MÎNGÎIETOAREA
Stihirile de la Doamne strigat-am, glas 1 T s
Q V
Podobie: Ceea ce eşti MU
bucuria ...

P !v11000! 1'!!!2'!!! 0avV 01


e Cu vân tul Cel mai pre su us de fi i in ţă năs când mai pre

q!e!
sus de fi re A m<C $11q!w#a
te-ai a ră tat Fe cioa ră vV 00r!01'
mân tu i re a lu

!
mii!q
cu na_11a
z te rea ta m<C !şi !
aş bles1o'
te e s mul
! !l-ai0'
ni !
mi !
citA vV 11
iar a

1q!
cum da rul0I'
mi nu !u!!
ni lor211a
iz vo răşti m<C 00Q!11
că tre cei ce sâr gu

1' !!!2'
iesc spre a ju to !o!
ru!S
};ul0
tău.k vV 3
M

S !v110! 1'!!1'! !2'!Q!0a vV ! 1


fân ta ta mă năs ti i re cea din A ton pă zeş te o Mân gâ

110!e!
ie toa re Fe cioa răA m<C #
în 110!w#a
tru to tul slă vi tă vV r!0!
în că şi i

q!q
coa na ta _1P00!!
z a cea cin sti tă şi în chi1o'
na a s!
tă!0'
pă zeş !te!o A vV 1
ce

11q!
ea ce dă mân0I'
gâ ie !e !
re ! 211a
cu-a de vă rat m<C 0'
ce !
lor!11
ce sâr gu

1'
iesc !
la !a!2'
ju to !
o!ru!S
}; 0
ul tău. k vV 3
M

D !v110!1'!!1'!!2'!!!S}; 0a vV 01
in cin sti tă i coa a na ta de de mu ult gră ă ind ai scă

10!
pat de cume!
pli tăA m<C #11000!w#a
a pi ra ţi lor nă vă li re vV 00
ce ve

r!0!q!q
nea o di ni oa ră spre_11a
z e Va to ped m<mă
C !!
năs1o'
ti i s!
rea! 0'
cea sfâ !
ân!tă.
A vV

111q!0I'
Pen tru a ceas ta mi nu !u !
nea!
toţi211a
o ves tim m<C pur
!q ta !11'
rea de gri

!!1'
i jă şi !o!
cro2'
ti !i rea
!!};a 0k
s ta. vV 3
M

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu


2

D @v111000! 1 '! ! 1}! ! 2'!!!


um ne ze ias că Îm pă ră tea a să Fe cioa ră bu u cu ră

0a
te vV !111000!e!
a cre din cio şi lor a pă ra reA m<C @100
şi pri ci nă

0!w#a
bu cu ri ei vV 00r!
cu pu te rea0!q!
mij lo ci riiqta_11a
z a le a lungi m<C

!o'
ne e s!
gu!0'
ra scâr !
be!
lorA vV 111q!00I'
Mân gâ ie toa re de la ce !eiQ!2
bi ne cre

11a
din cioşi m<C 0!1q!
iz bă vi toa rea1'
lu !
mii!şi1'
scă !
pa!
re2'
î !în!
ne!S
};e 0k
voi. vV

Alte Stihiri, glas 2 q T , Podobie: Când de pe


s
WB lemn mort...

Cwb! 1'!! 12'! !_1a b? !v1b1w!0


ând al o ob ştii în tâ âi stă ă tă tor al mă năs ti rii Va

!w!00p
to pe du lui cu ! 1'
o chii lu !
ui!11a
a vă zut m? 01p!
chi pul tău cel0'
prea!
cin

! Mângâ
stit /! ! 11b
ie toa oa 's!
re_w
e prea bu !
năA b? 011O'
de o po tri !
vă!0'
şi Chi!i

U@v
pul Ce 0
lui rb
Sfânt!
năsp
cut !
dinP0a
ti ne m? 01' ! !în!00'
schim bân du-şi fă ţi şa /!
rea

!
prea11b
cu ra oa 's!
tă_w!
ă Fe cioa ră.A b? 01'
A tu v!
un!
cea001b
A i-au măr tu 1
ri q
sit

!w!
şi vă zul0!P00\!11P0a
şi a u zul stră i na mi nu ne ,M 02
a cal

00Q!
dei iu bi riiO@a
ta le P
cea ' ! ! toţi
că tre !! mo2'
na !a !K
hii.b?

C wb!1'!! 12'! !_1a b? !v1b12'!U


ând al o ob ştii în tâ âi stă ă tă tor din sfân ta ta i coa

0a
nă 0
glas '!!11a
a a u zit m? 01p!0!I'/
de ui mi re s-a um plu!
ut!11b
mi nu nâ oân 's

!)
duu 1a
S se b? 011O'
cum el ne vred !
nic!0'
mo nah !
fiU@v
ind s-a 0în 1b
vred1
ni 2'
cit

!!P0a
de a u zul m? 010! 0
mi nu nii dum ne !
ze ! 01'!
ieşti a ce lei/! ! 11b
ce poar tă Pru

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu


3
o'
un s!
cu_1a
ul cel Sfânt; b? 01v
a tu '!
un!
ceaA 04b
ge nun ' chii
! !pleP001'
cân du-şi ai su

!
fle !
tu!
lui11100a
şi ai tru pu lui ,M 00q!
te-a mă rit din1q!
a dân cul1'
i !
ni!
mii

0P'
pe ti ! ! !gâ!
ne Mân ie 2'
toa !a !K
re. b?

C wb! 1'!! 12'! !_1a b? ! v 1b12'! !


ând al o ob ştii în tâ âi stă ă tă tor Mân gâ ie toa re Cu

P0000p
ra tă a ! 1'
cu nos cut pur ta !
rea!
ta1P0a
de gri jă m? 00
cea iu

0p!1q ! 0!0!0'
bi toa re de oa meni şi ne în ce ta /!at!11b
a ju to oo 's! ) 1a
ruul S tău b?

011O'
a tun cea por !ţi!le0
mă !
năs1'
ti !i U@v
rii Va0
to 4'
pe b!
du!
lui1'
nu !
u!le-a

11a
des chis m? 0!1q
scă pând de groaz!0!0!
ni ca a me nin0'
ţa /!re!11b
a pi ra oa 's!ţi)i S

1a
lor. b? 001'
Drept a ce v!e!
eaA 0rb
cu ce !te0!w!0a
le mo na hi lor m? 1'
la !u!

!11P0a
de mul ţu mi re ,M 2000Q!O@000
ţi e a cân tat Fe cioa ră o cro ti

P'
toa !
re!a !
mă!
năs2'
ti !i !K
rii. b?

C wb! 1'!! 12'! !_1a b? ! v001b1


ând al o obştii în tâ âi stă ă tă tor cu a ne vo i

2'
to !ri !
lorP000!
ce te Mân gâ ie1'
toa !a !1P0a
re slă vi tă m? 00
dum ne

10'
ze ias !
că!p!0'
i coa na ta /!a!11b
au în co o
on 's!
ju)u1a
S rat b? 11O' !
au vă zut Prea

!
cu0'
ra !
atU@v
chi pul0
tău 1b
su 1
fe 2' ! U0a
rind schim ba re m? 010!
în chip mi nu

0'
nat !
ves I'
ti /!
ind!11b
o cro ti o 's!)a 1a
i rea S ta; b? 01'
a tu v!
un! A 00rb
cea în tr-un glas

!1'
şi fă !
ră!P0000Q!111a
ză ba vă Mân gâ ie toa re te-au ves tit ,M 0 q !şi
cu psalmi

11'
cân tări !
cu!O@000P'
vi oa se cu bu cu ri !e!!!2'
în cu nu nân !
du!Kte. b?
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Slavă Şi acum la Doamne strigat-am, glas 6 Tg 4
?g
H
Î !c1v1O'!!!0p1aosOS!) 1d a mM 1k2'!
m bel şu ga ta a re văr sa a a re e e a da ru

U'
ri !i !^i !
lo`PS
or ta \0!S
a a0
le a mM 20!q!S
toa tă su fla a 0
rea 0!os
îm bi i

0a
e 0spre ,1
cân 11'
ta a )
a !Sa!m
reaO
şi @\1k
i la !aS1a O'
a !u!!^
u u!u11
da mi

1'
nu !
ni!q)
lor ta a ok
h a o'
s a _v
s a le !e 6 P\!
S Fe cioaA) 1}s
S a !0a
a ră v? 011
căci pre tu

P00P'
tin de nea grab !
ni!\!S
că te 1e OS
a !a1a
răţi mM 10q
a-i scă pa !
zpe!S};e

\0!S
ce e1
ei O'
di !i!!
in pri`PS
i me \0!S
e ej0
dii a mM 0m
ca 1iz kO
vo S!orUS
a

!O'!!S0y
al mi i i lei 0
pe 1'v
ce !ei!!!o10a
în ne ca a zuri mânU
gâ \!i iA) 1}s
S i !0a
in du-i. v?

001~os000PS
Drept a ce e ea a vâ ând \!
] sfân+1
:S ta p a, 1a
i 2
coa'!YS\0
a a a

!Sa0
nă a ,? 0k
ce 2
es m'!
te!q!S
nu mi i 0
tă ya0
du v 0PS
pă fi 0i @`0a
rea a ta smoas

1}US
Mân gâ \0!S
â â \0!S
ie e 1
e PS
toa !a)aY1}s
S a !0a
a rea mM 0v
ca 1
ză 1'
log

!!0Pp
al a ju to o !S
]o 0
ru aO
lu S!ui1a
tău ,? 001'
în tru to !
tul!m
că1tre 0k
ti

os
i )
i !S
S}; i 0
ne y0
ne v!
ri11'
di că !ăU\!
ăm o A)
o 1}s
S o !0a
o chii. v? 4,
Ci 3o z0
mult

0UP]
cân ta a U
tă S!ă_!S
ă Fe e1e 1
cioa !S
};a1a ~\00[
a a s!a A\!1a
a ră {

!ă A ,? !ma!
co11k
pe ră O
mâ S!
ânUS
tu !
ulO'
no !o!! A1
os tru u s}!u +1
:S şi aoi sO
mânS!
gâ!S
};â

\0!S
ie e 1e PS!)
toa a aY1}s
S a !0a
a rea mM qv
tur !
ma11'
ta pu !uQ
ru uz)!S !cmâ`ân1v
rea tu

OS
u Uie S!e_1}
eş te e s!eeo )
o}; 1a
D o oo {g!o.K mM

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu


5
Stihirile samoglasnice ale Litiei, glas I Tg
QV

P 0v1q! 1'!! P'! /! \!S1OS! 1av vV 0


e iz vo rul mi lei cel pu ru rea cu ur gă ă tor pe

1
a 1
dân 0
cul 0
iu q
bi US
ri !ii\!\!/
de oa S1a 1a
meniv1
să o!S
ă ă-lPS
lă !ă

_1s
ă u u }!
u0dăm a vV !c
pe1v
pur 1
tă 1'
toa !
reaUS
de !!+
e lu`uPS
mi \0!S
i i0

1~00q!0q
Mân gâ ie toa rea Fe cioa z\!1a
a ră nN PS
mâ !
ân\!\!S
tu i /1i 1v
rea a

OS
Va !aOUS
to pe !e_1}
e du u s!u0a
lui. vV 001'
Căci a ceas !
ta!c1
s-a a v1
ră q
tat

!O'
fân tâ !
nă!!02'.
îm bel şu ga !a\!\0!:
tă de e S!
mi+`i 1a
nu !
{uniA .>1c
din 1
ca v1
re 1
noi

q!00
cei ce ne în !
chi11q
năm a ces!
z )e 1a
te S ia nN 000q!
ne a dă păm de2'
a !

!01'
dă tă toa !
reUS
de \0_`O'
e e vi i a !
ţă!U@c
şi de pu `u vwte !S
e 0re a0
spre

00OO!
a lup ta cu ce!S
};el\0!S
po o1
o PS
tri !i )i 1}s!0k
S i iv nic. vV

S0v1100!p!w!S0a\/!OS!1avOS!
tră lu ci ri le pur tă rii ta a le de gri i jă Prea a

O\!
cu ra A)a 1}s!0a
S a a tă vV p/
su !
fle1v
te 1
le w!00!111'
ro bi lor tăi le lu mi nea

!!!+
a a a1
ză a nN 0q!0!2'
iar ne gu ra is pi 6!i !te!S
};e00k
lor şi Pa S!a!neAOca m'!a

!aU\!\0!:
zu ri lo or yv
în !
tru11'
to o )o !So\!S/
tu 1ul 1v
o a1
ri o
i !S
i

\0a
si i) 1}s
S i !0a
i pesc. vV Pen
!c1 tru v1
a 10 ! !OS
ceas ta mul ţu mi ! ! A 011
in du-ţi pen tru toa

0!1q!1p
te bu nă tă ţi le ta z\!+
a 1le a nN 02'
cân ta !
re!00!q
de re cu noş ti !S
};i

\0\!S/
in ţă 1ă 1v
îţi 0a 1o!S
du u uP
ce S!e _1}s!0a
em stri i i gând: vV u-
Bu '

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu


6

!u!US
u cu !u\!S11#c
ră ă te Mân1
gâ v1
ie q
toa !
rea1'
ce !
lor!
ne!/
};e S \0!S
că ă1ă

1v
jiţi a vV 00q!1'
a ju to rul ce !e \!/
lorO
ne vO
a PS
ju !u_1}s
u to o !0a
o raţi vV

1~0q
şi a ce !
lor0
ce 11'
râv nesc !
de!să0Q_c
vâr şi i rea Oî vS!
înOS
Hri !is1a
tos nN

000!OPS
po vă ţu i toa a !
] a SPS
re !e_aOS
e fă ră !ăO\
gre !
şeaA)a 1}s
S a !0k
a lă. vV

C 0v0q! 11'!! A/!`vP\S 0!S0a vV 01


u a ta mi los ti i vă pri i vi i i re de vi

10011'
clea na nă vă li !
re!0q
a pi ra\!+
z ţi 1
lor a nN #c
ai 0
scă 1v
pat 1
cândO'
va

!!q
mă nă sti \!\!S/
z rea Va 1a 1
to av1
pe o
e !Se\0a
du )
u 1}s!0a
S u u lui vV Mân
!c1 gâ v

0OS
ie toa !a!re!
A a+`a O@av
noas tră V w!q
Mai că gra !S
};a\0\!S/
ab ni 1
ic 1a
a vO
ju S!uO

\!
toaA)a 1}s!0a
S a a re. vV 000q
Pen tru a ce !
ea00!
ca pri cic1
nu avOi S!i O'
toa !
re

!a mân
! !tuc Oi .' !
rii!
cin\!S/
sti 1
in OS
du !u1a
te v vV w
noi !
urw
ma !
şiq
ce z\!\!S
lor de

1OS
e de !e 1a
mult nN !
îm1
X bră 1q!q
ţi şăm i coa z!)
na a+1
S ta 000q!0
de ne gră i tă bu

!OPS
cu ri i !
] i SPS
e !e _a1
e um plâ oâ !S
ân\0a
du )
u 1}s!0k
S u u ne. vV

L0vq!110!p ! 000PS\0_=`
u crând cu iu bi re de oa meni Mân gâ ie toa a a re e

PS
du \0!S
u ul0
ce a vV 1~0q@11'
ai gră it în tâ â )
â !âi
S \!S/
stă1ă 1a
tă v1
to

oo !S
o \0a
ru )
u 1}s!0
S u u lui vV
a !cşi1
mă v1
năs 1'!U'
ti rea ta !o/!ai\!S1OS
i iz bă

!1v
ă vit 1de ~00!o1
pus ti i i i !
rea!S
};a\0!S
pi i 1i PS
ra !a_1}s
a ţi i !i

0a
lor. v V !
Penc 1
tru v1a 1@1O'
ceas ta ca ce !
ea!
ce !
eşti01'
a lă !
ă !/
tu_uri în 1a

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
7

OS
ti !i 1a
miri v vV e
nor!
al q
mi !
lei0
şi !
al111o'
în du ră ă s_
ă ri )i !
Si1
X lor a nN

0q!0qUS
Stă pâ nă de lu me !e_`P0a
e râ âv ni tă nN 01'
noi cea !
ta!OPS
mo na a ]

!SPS
a hi !i_a1
i lor te oe !Se\0a
mă )ă1}s!0k
S ă ă rim. vV
Slavă ... Şi acum... la Litie, glas 6 Tg
?g
H
C 6v'!!!\1k!O'
i ] !!!S0a0os0aPS\0_!S
ne va pu tea a spu u u u ne ta ai na o o o cro o

1O'!!!`PS
o ti i i ri ii ta \0!S
a a0
le 00!1m
Mân gâ ie toa soa OS
a !re!S
};e\0a

!Sa1
a PS!)
lu u uY1}s
S u !0a
u mii mM 0q!001k
prin ca re în mul te 0
chi os
i )i !S
}; is 0
puria

0yv!2'
o dih !!!!o10a
ne eşti pre e ce ei ce-ţi cân U
tă \!ţiA)i 1s
S i }!0a
i e. v? 01~
Căci tu

os
u 0
iz 0q
bă veşti zU'
de !
e !!
e neAOca S~\0!S
a a0
zuri a ,? !
şi 1
, X îm 0q
blân zeşti!
tul

111'
bu ra a )
a !Sa!m\1k
rea su !uS1u O'
u !
fle!\!6
e tu 1
lui a mM 2v
ce ' !
lor!
ce!1
se în

O!0Q
chi nă i coa_`P0a
za ne ei ta le mM q!
ce lei0!11a
iz vo râ toa 1a x0@
a re

1,
de aKO
mi !
S i S1a
nu 1
u x0
uni cN
a / #m
şi 0
cu e
do oz) v )oS !
y S orO
X stri!
S iU
A i S\0!S
i iPi S]

\!:
i \
S 00s
gă ă 0ă: a[ v? t
nu z!
ri0Up
di ca a !S0a
] a de 1la `aq
no \
z!o

1k
oi ,? 0,
pri q
vi !01o0UP]
rea pur tă ă rii ta a U
le S!e_!S
e de e 1
e O'
gri

!!\0)
i i jă ă 1a
d ă ,? 0\1k
pre ro m!oS1o OS
o !S
]o Pbi S!i _a
ii tăi 1
pă o!S
ă ă

\0a
ze )e 1}s
y S e !0a
e şte-i mM 0v
de 0
răz OS
boa !aU0@1a
ie e du ho U
ov \!
niA)i 1}s
S i

!0a
i ceşti v? 4q
cu pa !S
};a\1!S
a aOa\
S] !
ce : ,? @1a
ne clă smOti !
S i 1a
na 1a s}!a!a

\0!
tă ă0v
y : în P
cu S!
u)u !!c
S nâo
nu â vO
ân S\!
duA)u1s
S u }!0k
u ne. v?
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Stihirile Stihoavnei, glas 5 4 T s 8
HqV
Podobie: <
Bucură-te, cămara...

C qv_ z!!#k300p!110a ,<V !001


e e e te a le mo na hi lor ve niţi pe a ju tă

1'
toa !
a!rea00!11O@a
şi pă zi toa rea noas tră ,<V 0011#1
cu bu cu ri e cân

1'
tân !
du!o A 0011q
ca spri ji ni toa @10@1a
z re în tru ne voi ,<V 100
şi mij lo

!1'
ci toa !a!
re !
preaw
sfân!p ! 0'
tă că tre Dum !
ne! vV
A 0e!112'!!
zeu stri gând că tre a cea as taA ,<V

!0011'
ca u tă din cer !
Îm!0\0111@1a
pă ră tea să a tu tu ror ,<V 10
Mân gâ

!w#a
ie toa re m<C #e
şi grab !
nic111@1a
iz bă veş te ne ,<V 0110!
pe toţi cei ce te

!!stim
cin A m<C #30p!112'
de toa tă rea ua pă ti mi !i!
reA ,<V e,
pen !00'
z ca tu _
tru u tu

101'
ror ves tin !
du! ! 112'
le dum ne ze ias m!
ca!
ta! 1'
pur ta !a!0\011,
re de gri jă şi

1@1a
mi la ta ,<V p_1m
să ă ne în 1
chi 10! `Xe1
năm cu cre di '!i_01,
in ţă că tre

1q
prea sfân z!!1@1a
tă i coa na ta ,<V !v
noi0
cei 000!os
ce în ne ca a 0
zuri a0
a ,1
ler

q
găm z!!1'
cu o sâr m!
di!01,
e la o 1
cro q@q@1k
ti rea ta me reu. ,<V

AX$v3z1000000000000
s cul tă fi i că şi vezi şi plea că u re chea ta

00000000000
şi ui tă po po rul tău şi ca sa pă s P0_
rin te e lui

1k
tău ,<V !1110!!\!112'
şi Îm pă ra tul va do ri fru mu se !
ţea!K
ta. ,<V

B qv z!! #k000300!110a,<V !0
u cu ră te a mă năs ti rii Va to pe du lui Mân gâ

11'
ie toa !
re!şi0p
cin sti !
tă11O@a
des fă ta re ,<V 00011
cu a de vă rat

#11'
iz vor ve !
eş!
nicA1
ce 1q
re varz@
să 10@1a
tă mă du iri ,<V 100
tu tu ror
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
9

!1'
mo na !
hi!
lorA!
ceo'
e s!
lor!
ce0'
pă ! ! A vV 300
ti mesc bo li le !tă112'
mă du in !
du

!le A ,<V !11'


a le su !u! 00!111
fle tu lui şi a le tru @1a
pu lui ,<V 010
iar no rii

!w#a
mâ ni ei m <C #000300!111@1a
cei în tu ne caţi şi stri că tori de su fle te ,<V

10!`X
cu pri so o1
si '!i _a
in ţă m<C #0e!112'
de la to oţi iz go ni !
in! A ,<V e,
du-i a z

!_101'
du u-ţi a min te şi !
de!
noi12m
de cei '!
ce!!\!111@1,
te cin stim Mai ca Dom nu lui a ,<V

p_1m
şi i îm bră 1
ţi q
şăm!i `X
i 1'
coa !
na_01,
a ta ne în 1
ce q !
z !mă1
tat prea rin @
du

1
o a ,<V $v
şi 3
ploa00!os0!m
ie de pa a ce ră1
co ,1
ri q
toa z!!
re tri1'
mi m!te!neA 1
no ,

1q@q@1k
uă ce lor ce-ţi cîn tăm. ,<V

F Xv! A 1000000 x 0\!112'


e ţei ta le se vor ru ga mai ma rii po po

!
ru!
luiA ,<V

B q !!#a
vz 300!110a ,<V !11'!!0
u cu ră te ce ea ce ai bi ru it a pi ra a ţi lor

\0111@1a
hoar dă cu ha rul tău ,<V 0
iz 1
bă 1
vind #11'
toa tă ob !
ştea!
ta0
Mân

11q
gâ ie toa z ! ! 1@1a
re prea grab ni că ,<V 0
de 1000
groaz ni că stri !căq!S
ciu u

0!0o'
ne pră da a !1}
s re şi !ni!0'
mi ci !i !
reA vV 0e!112'
gre şea le le mo na !
hi!
lorA ,<V

!0\0111@1a
cu ve de rea tre cân du le ,<V 10!w#a
şi cu iu bi re m<C #0
mai în

e!111@1a
tâ âi stă tă to ru lui ,<V 011'
dân du-i ve !e_a
es te m<C #00
de a pro

0e!112'
pi e e rea pri mej !
di!ei.A ,<V e
Pen, tru
z!00'
a cea _
a sta 101'
ca scă pa !a

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu


10
!12'
re pre ti m!
ne!!1'
te mă rim !
Mi\!11,
rea să a 1
Dom@1a
nu lui ,<V p_1m
şi i pu te

1q!`X
rea cal de ei1
ta '!a_01,
a le pur tări 1
de q
gri !!1@1a
z vă zân du o ,<V $v
jă ves3
tim

00!os
tu tu ro or 0
mul ,1
ta q
ta !
z !
în 1'
drăz nea m!a!0e,
lă şi ha @
rul q@1k
tău bo gat. ,<V

Slavă ... Şi acum... la Stihoavnă, glas 6 ? g Tg


H
AO~'v!! ! A 300!1O'!!\0OS!1a ,? 0k
a as tăzi cei ce în Va to ped se e ne vo o iesc bi

0
ne 2'
fa !
ce!
ri !S
};i \06
le !Se 10
e ta =s!S
a a 0
le 00
cu o 1
se 1a
bi #a
i

1O@m
re le e 1
câ koâ US
ân \0!:
tă ă!
S ă A v0ă ' !ă!ă!ă o]
ă mG m<C 0v
Mân 0
gâ !
ie

OS
toa 0a W
re e)z `111s
Se prea a a }!US
a a \!
duA)u1}s!0a
S u ul ce; vV 4k
căci 2tu '!
ca

!00os
o co moa a )a !S
};as 0
ră ya0a 0PS
mi lo !
o _`P0a
o sti i vi rii mM 01
şi a

q!0,
ob ştii a 3
ces z0
te 0US
ia ve \0_!S
e e ghe e1e O'
toa !a!\0)
a re e 1a
d e ,?

$
în v1
ver 11'
şu na !
a !a3}!
a rea20
cea de !
de1'
mu !
ult!a!\!S
pi ra 1a OS
ţi !i

1a
lor mM 1,
îm 0
po q
triUS
z va !a 1`2'!YS
+S mo o na a hi \0!S
i i0
lor a ,? 0a

01'
ne vred m!
ni!
ci 1k
lor O
ro '!o!o Uv
bi S!i ^_
i lo `O0@1a
or tăi o ai de Uez \!leA )e S

1}s!0a
e e gat. v? t!0a
Grab ni că \!S1OS
fi i da !ar!m
A şi0
ri 1k
si q
peş!2'!
te ne e !
gu!S
};u

0aPv
ra dez \!9
nă \0!:
de eSoe sOej S\!:
dii mN^ 1\0!S
şi sca a1
a 1a
a ')a:\!
S a

2a
a m1
a a,1
a aOa S!
a S1~\00[
sca a a s!aA \!1a
a pă {!ă-iA ,? 0v
de 0
ghe qe

!1a
na fo #
o 1
a cu mO
lu @3z
ui ce &\0)
e e OS
d e ]U
lu S!_y
u ui ne 1e }s!e0a
stins mM 0v
pe

q!11'
cei ce te au !
năIz
de e') !!
S dec`e v1
ej şi OS
i \! A) 1}s!0k
spri S i i jin. v?
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
11
Troparul, glas 5 4 Ts
HqV
Podobie: <
P e Cuvântul cel împreună...

V 0,12'! ! 10!!101'!! A ,<V !11


rând să scapi Va to pe dul de tâl hari Fe cioa a ră Mân gâ ie

1@1O!01'
toa re prea dul ce în chip !
mi!nu
q na_11a
z i-ai gră it c<N/ 11'
at în tâ !
âi !
stă

01@1a
stă to ru lui 001' !Q
des lu şin du-i ca !
lea101'
iz bă vi !i!
rii.A ,<V w!
De a

q
ce _11a
ez ea a cum 0
lă 11'
u dâ !
ân!!q
du te toţi z!
cu !
cre!
dim`in11}!
ţă îţi ce!
A rem
A , ,<V

!ma0
le 3,
ta 0
le 0
cu 0
ră !ţi0
toa os
a #
re a0
ru 0
gă 0
ciu ' !
/ uni!că1
tre O,
Fi

\00k
ul tău. ,<V

Troparul, glas 1 T s, Podobie: Piatra fiind pecetluită...


QV

T ev!1q!0!1'!!1P0a m<C ! ! 11
ur ma fi ind în con ju ra tă de po triv nici şi pri go ni

1000!2'
to rii în ver şu nân !
du!
seA 0
îm 01@1@1P0a
po tri va o i lor ta le m<C

00\13'
ai ves tit ro !o !
bu !
lui !
tău!
CuO000' _
ra tă gră i ind a 1~0[
e vea !
că!
tre

!el.A vV 01~1101'
Pen tru a ceas ta ce !
te !
le01`X
ne vo o 1
i '!
to!
ri !
lorA ! !
în tr-un

1o'
gla as s stri
!!0' gă ţi !i !e:A v V r!01'
Sla vă mi nu !
ni!1@1P0a
lor ta le Cu ra tă; m<C

100!
Sla vă o cro101'
ti rii ta !a!le;A m<C q!3'
Sla vă ţi !i ! ! !gâ!ieO0
e Mân toa re

1'
u !na!1'
a tot !
lă!2'
u da !a!
a !S
};a0
tă. k vV

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu


12
Troparul, glas 5 4 Tg
Podobie: PeHqV < împreună...
Cuvântul cel (pe larg)

V 0,12'!!q z\!\!S/11a,OS!O\! A) 1}s!


rând să scapi Va to pe S dul de e tâl ha ari Fe cioa a a

0a
ră ,<V Mân
! m 1,
gâ 1
ie O!0O'
toa re prea du ! )102'
u ul S ce în chi !ip!!q
mi nu na_!S
z i-a a
at

1OS
ai gră !ăOS
i !itA cN / 11'
în tâ !
âi!0q
stă tă to\!1a001'
z ru lui des lu şi !in

\!\!S/
du-i ca 1
a 1a
lea ,Oi S!O\!
iz bă vi A)
i 1}s
S i !0a
i rii. cN / w!q
De a ce_a
z e ea O
a S

!1a
a cum 0
lă 11'!!
u dâ ân du\
A !S11aPS
te e toţi cu !u\!\
cre !S/
di 1in 1a
ţă ,1
î

o!S
î îţi\0a
ce e) 1}s
S e !0a
e rem ,<V 01O!0PS!US
a le ta le cu ră ă ţi !iO'
toa !a

!!
a reA 000a
ru gă ciu 1u s}!u/! US
uni că !ă1a
tre 1
Fi ,oi 1i \!u A)u 1}s
S u !0k
ul tău. ,<V

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu


13
Troparul, glas 1 T, g Podobie: Piatra fiind pecetluită... (pe larg)
QV

T wv!os!_0q!11PPS]!_od!_
u u u u ur ma fi ind în con ju ra a a a tă ă ă ă de

1\1!S
po tri i1
i \1!S
i iO
iv S]\!:
ni 1x
S i 0
ici a m<C !!
şi pri11OS
go ni to !o!
rii

0US
în ve !e_aOS
er şu nâ !
ânOS
du !u1a
se m<C 00OYS
îm po tri va !aUS
o !
o SOS
i

!O
i lor !
ta!S
};a\0\0!:
a le e vV 3m
ai 0
ves \13'
tit ro !o!
bu!S
};u0a
lui \!v
tă OS
S ă ]

!_\1!S
ă ău Cu ra a1
a OS
a !a SO00US
tă ă gră i \0!S \0OS
i ind a e !e1a
vea

US
că \0!S
ă ăP
tre S!
e \
S 0!:
e el. vV 011OYP]
Pen tru a ceas ta a S!
a S

\0!:
ce e SO
te S!10m
e le ne 0
vo 01o!S
i to o o \0a
ri )
i 1}s
S i !0a
i lor m<C Pv
î S

!S
în P
tr-u S!
u_o1}
un gla a as U
stri S\0!S
i i \0!S
gă ă O
ă S]\!
ţi A)
i 1}s
S i !0a
i e: vV

w
Sla !a os
a !
a _01oOS
a vă mi nu u u @
ni 0
lor UPS
ta a ]!a_od
a le e !e

_a\
e Cu 1!S
ra a1a OS
a !a SO0a
tă ă; m<C p
Sla z\!OS
vă o !oOp!S\0
cro ti i ri

!Si 1
ii PS
ta !a)a 1}s
S a !0a
a le; v V 0oOS
Sla a a !vă`q!S0a
ă ţi i e U
MâPS
â ]

!_od
â ân gâ â !â_a
â ie \1!S
toa a1
a `X
a\1!S
a aO
a S]\!:
re 1x
S e 0a
e m<C US
u

\0!S
u u0na +!!o1}
a to o ot U
lă S\0!S
ă ă\0!S
u uOu S]\!
da A)a 1}s
S a !0k
a tă. vV

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu


14
Prima Sedealnă, glas 1 T s
2
Q <
Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule...

C 0,0a01p ! 0'! ! 1O' ! !w ! A ,<? 0


u ra tă cu ha rul tă ău tot ne ca zul a lun gă-l şi

0a
a 1
le p
su !
fle0
tu !
lui1'
meu !
în!
tu 1O@w
ne ca te pa ! A ,<? eUS
timi Mai ca !a

_0os
a lui Du um '!neQ _t
z prea bu !PS
ze eu nă ri !i _0o'
i si pe e s!
şte!leA ,<? 1a
căci ~

1p!0'
cân ta re bi !i !!!1O' ! !w
ne ră su nă toa re-ţi a du ! A ,<? 1~0a
cem şi mij 1
lo 0'
ci

!!!q!0'
i ri le ta le că !
tre!
Zi1O'
di to !
rul!w ! A ,<? 0000'
le ce rem Mân gâ ie toa !a

!1O@=!K
re a lu u u mii.,<?
Slavă ...,tot aceasta.
Şi acum... ,acelaşi glas şi Podobie
,<?

C q,!0a1p ! 0'!!1O'! !w ! A ,<? 00a


e te le mo na hi lor cu bu cu ri e Fe cioa ră dum ne

1p
ze ieş !
tii 0'
ta !a!1O'
le i coa !
ne !w
se-n chi !
năA ,<? 0e!0PS
pe ca re ca î !î

_0os
în tă ri i '!
reUS
şi !i_0
i ne si t
li !
tă0PS
co moa !a_00o'
a ră a vâ ân s

!
du!
teA ,<? 1~0a
ves ti 1
ta 0'
la !a!a!
vră!a!
Va1O'
to pe !
du !w
lui stri!
găA ,<? 1a
a ~

10'
ju to !o!
rulI'
tă !
ău!
cel1O'
fier bin !
te !aw
ra !
tă-lA ,<? 0q
căci no !
uă00
te-ai fă

0' ! !gâ1O@=!K
cut Mân ie toa a a re.,<?

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu


15
A doua Sedealnă, glas 4 Ts
6
R Spăimântatu-s-a
Podobie: M Iosif...

A!m112'!!\!11v02'7
l mă năs a m! !1'! ! ^ ! 1amM
ti i rii Va to ped în tâi stă tă tor s-a spăi mân tat

012'
Năs că toa !a!!\011v
re de Dum ne zeu 002'
a căci prea sfân 7 m!
tul!
tău1'
chi !
ip!^
l-a!vă1a
zut mM

000qv
în tru cin sti U
ta S!a_O'
a i coa !a!a ! A v? 31'
nă. Iar fra !
ţii ! 11a
ţi-au a dus

!
îmm1
pre q!1'
u nă la !a\!1a
u dă mM 001'
căci prin ti !
ne!
au11a
scă pat v!
din11m
ro bi '

!!!1a
i i i e mM 0001@1Ox
Mân gâ ie toa re Fe cioa!
răwUS
prea lă !ă !}uO
da '!a!a

!tăA y mM 00011'
şi cu bu cu ri !
e !0qv
au stri gat Uţi S!i _3'
i e: Bu !u!!!
cu ră teA v?F

5m
o Pcro S!o!}tiO
toa !
' a!!
a reaA 1~0PS
a co pe !e !}
răOmâ !
' â!!
ân tul000
A şi ne în

11'
do iel !
ni!
ca q
noas v!
trăPS
mâ !
â _1`PS
ân gâ ie e e m\0!S
e e0
re. k mM
Slavă ...,tot aceasta. Şi acum... ,acelaşi glas şi Podobie
mM
M !m112'! ! \!11v002'7
ân gâ a
ie m! ! 1'!!^ !
toa a rea noas tră eşti şi fier bin te scă pa a a a

1a
re mM 00012'
şi o cro ti toa!
re!
cu!a \011v
de vă rat !
a cre11'
din cioam !a !a!a

1a
să mM !
ca111'
Năs că toa !
re!0v ! OS
a lui Hris to !o_O'
os Fe cioa!!
a a!
ră.v?
A 300
Pen tru a

1'
ce !
ea !
stri1O!
găm ţi e A !
cum1
e 1'
vla !a\!1a
vi e mM 1'
tur !
ma!
ta1Ov
a ceas !
taA

1m
pu 0
ru 0!1'
rea pă ze !
eş\!1a
te o mM 000!110OS
ca re se ve se leş te şi

!!}
i seO
bu !
' cu!!
u răA 0110
de cin sti ta !
ta!i q
coa !
năq
MânvU
gâ S!â_O'
â ie toa !a!a

!reA v?F iS
dă m!ă!}
ruOi !
' i !! A 1OS
in du-i din Ce !
er!}
FeOcioa !
' a!a !răA y mM 2'
da !
ru!0
ri le

qv
ta Ule S!e_1`PS
e de Ma a a m\0!S
a ai0
că. k mM
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
16
Sedealna după Polieleu, glas 1 Ts
2
Q <
Podobie: Mormântul Tău, Mântuitorule...

V 0,0a1p ! 0'! ! 1O'!!w! A ,<? ! 1a1


ă zân du-ţi sfân tul chi ip iz vo rân du ne no uă pâ ra ie

p
ne !
se0
ca ' !
te !a 1O
le mi '!
lei!w
Fe cioa !
răA ,<? 00eUS
cu cre din ţă !ă_
ă stri

0os
gă ăm '!
că!p
tre ti z_t
i ne mân US
gâ !
â _0o'
â ie pu u s !
ru! A ,<? 1~0a
rea prea bi

10'
ne cu !
u! I'
vân ta !!
a tă1O@w
Mân gâ ie toa !
reA ,<? 1~0a
pre cei 1
ce 0'
î !în

!Q ! !te1O@w
ne ca zuri a vem scă pa !
reA ,<? 00000'
a co pe ră mânt! ! 1O
şi mân tu i

@=!K
i i re. ,<?

Slavă ..., tot aceasta. Şi acum... , glas 3 T


s
Podobie: De frumuseţeae N tale...
fecioriei

L0n1'!!111'!!oa ,<V !c011'!!1'!


i man ne în vi fo ra a a at şi a dă post ne u dat de

!+
vaoa 'luri
s! m<
A C p!n
a re0
Va 11'
to pe !e !oa
du ul ,<V !c
în0a 1'
ta !i !+o
coa a 's!
năA m<C

0000'
Mân gâ ie toa !a!1n
re cin O
sti 0a
tă @
şi 1v
dum0
ne 0Q
ze ia _a
z că vV 2n
as la

00q!11'
ca re cei ce se a !a!
flăoa
ă ,<V !c
în1fur 1'
tu !
ni!0!
le cum pli+oi 's!
te A m<C

11q
a le ce z!
lui! ! 0OS
vi clean a lea !
ar!
găA #11'
şi gă sesc !
scă!paA!re.A cC 41
De a

1'
ce !
eaI'
ve !
eş!1n
ni că O
sla 00P@
vă a du cemw
ţi !e A ,<V 11
a oa !
' me!ni!
lor

wUS
Mai că !ă_O\!K
ă prea dul ce. nN

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu


17
Prochimen, glas 4 Ts
B
P 0b110P0@1000\!11
o me ni voi nu me le tău în tru tot nea mul şi

q
nea\!\0!K
z a mu ul. bB ( de două ori )

P 0b110\011w}) 1ad .B @00\!


o me ni voi nu me le tă ă ău în tru tot nea

11
mul şi s w!S0k
nea a mu )u !+
S uou a{!
ul.K bB

Pentru rugăciunile, glas 2 Ts


W t
S 0m11'!! 11'!! !P@11a m<?
la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu lui Duh.

P w m!0!1'!! A01' ! ! 111' ! ! !w !


en tru ru gă ciu ni le Cin sti tei Mân gâ ie toa a re a oa me

00PS
ni lor Mi !i _e!
i los ti veA m<? 00q
dă ru ieş !
te11O'
dez le ga ! ! !şea
re gre

3}!
a le!
lor!
noaA !K
stre m<?

Ş0m1q!1'!! A011'! Q ! !11a m<?


i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor. A min.

P wm!0!1'!! 0
A 1O'! ! ! ! wUS!_e
en tru ru gă ciu ni le Năs că toa rei de Dum ne zeu Mi i i los ti

!
ve A m<? 00\111O'
cu ră !!
ţeş te mul ţi mea gre !
şea3}
a!le !
lor!
noaA !K
stre.m<?

Stihira, glas 6 ? g T g
H
M X 0v030000000000 i lu ieş te ne Dum ne ze u le du pă ma

0000k
re mi la Ta mM #0111000000
şi du pă mul ţi mea în du ră ri lor

s O@a
Ta le mM 01q!S0000p!ok
cu ră ţe eş te fă ră de le e e o'
s e_
s e gi

!6
i P\!
S le noaA) 1}s
S a !0k
as tre. v?
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
18

Î 0v1O'!!!111'!!3}!!11q
m A
pre u zU'!
u u nă lup tă toa a a a re şi a ju tor î î

!!`PS
în ne e ca \0!S
a a0
zurimM
a 0m
te 1a kO
ve S!
emUS
pre !e O'
ti !i !!S
i i0
ne y0
Mân

001'
gâ ie toa v!a\!1a
re prea O
slă \!!K
vi i !i S 0a
i] 1i s}!!0a
i i tă. v? 01
Căci tu

2'
a !
arYS
şi \0!S
i i0
ţa 0k
că O
de ' c!ri!\0!:
i lo or12'
is pi _
i te !lorA Um
şi S

!_11o'
i i a ne ca a !
a SPS
zu !u_1}s
u ri i !0a
i lor 700Ox
ne măr gi nit

PS
mi \0!S
i iP
lo !
S o_ae
os ti vi \!0
z i 1i a1i }s!i!!S o
in du u 1\0!:
u te e S!e Av

1}
e s!e!e^!e!eom
e mM
G !11q)
ai stins cu ro !S
};o\1!S
o oOo S\!
] ua :v0
cea!
' a^\!1a
dum ne

O\!!K
ze ia a!aS 0a
a] 1a s}!a!0a
as că. v? 4q
A ra !PS
ztă ă ]\!S
ne : =1
şi ,`
i 2'
no

!o!o!S};o01q
uă lu cra\!US
z rea în /@
du 1m
ră soă OS
ă !ri!S
};i\0!S
lo o1
or PS
ta

!)
a aY1}s
S a !0a
a le mM 0v
şi 0
pre 2'
ce !
ei\!\!S1OS
ce te e ci !in1`1a
ste esc sca ')a: S

\!2a
a a m1
a a,1
a aq
a !S3\00[
a sca a a s!aA \!1a
a pă {!ă-iA ,? 0k
de O
toa'm

!!Qv
tă ă rea ^ az)!
Sua!cpă`ă v1ti OS
i \!
miA)i S4i 0[
i s!
re )e};1a
de oe {g!e.K mM

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu


19
Canoanele
Primul canon al Născătoarei de Dumnezeu Mângâietoarea
glas 4, T s
Cântarea 1. Irmos: B
Deschide-voi gura mea...

D0b2000'! !/!!11ab110'!! A bB 0
es chi de voi gu ra mea şi se va um ple de Du u hul şi

05' !Q!0'
cu vânt răs pun de vo _
oi Îm 110'
pă ră te ! ! AbB 00q)
sei Maici şi mă vo oi11
S a ră

1a
ta @
lu 01v
mi nat0
prăz !w#a
nu in d-o vV 01b
şi voi 1
cân 101'
ta mi nu !
ni!q
le ei z

!!2'
bu cu rân !
du! A bB
mă.

P 0b10!11'!!!+ 111a011-'! ! ! ! A bB
rea Sfân tă Năs că toa a re de Dum ne zeu mi lu ieş te ne pe noi

S 0b200000' ! ! /! !11ba110'!
tă pâ nă Îm pă ră tea a să Mân gâ ie toa re dul cea ţa

! A bB 5'
mea bu !ze!p!0q!0!!O0!! A bB 01'_
le me le des chi de le ca să cânt lu mi nat pur ta a rea

11P0a
ta de gri !v0
jă cea dum0!w#a
ne ze ias că vV 1b
ne 1
sfâr q!1'
şi tă şi !
ne !
clin

2'
ti !i !
tă.A bB

P 0b10!11'!!!+ 111a011-'! ! ! ! A bB
rea Sfân tă Năs că toa a re de Dum ne zeu mi lu ieş te ne pe noi

P 0b02001'! ! !/!!11ab110'!! A bB
rea Cu ra tă sfin ţeş te pe cei ce cu cre din ţă se-n chi i nă

5'
sfin !
tei!p!1'
i coa nei ta !a! ! 110'
le Mân gâ ie toa !a!
reA bB 00000
ce ea ce mai pre

1'_111a
su us de în ţe les @
ai 01v
scă pat0
Va !w#a
to pe dul vV 01b
de pus 1
ti qi

!11'
rea cum pli !tă!!2'
a pi ra !
ţi! A bB
lor.

P 0b10!11'!!!+ 111a011-'! ! ! ! A bB
rea Sfân tă Năs că toa a re de Dum ne zeu mi lu ieş te ne pe noi

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu


20

P 0b200010!!I'/!!11ba110'
re cum o di ni oa ră ai văr sa at pi că tu ri le mi

!!
i leiA bB 00005'
şi mi los ti vi !
riiQ!00Q!110'
ta le pes te ce te le mo na !
hi

!lorA bB 000q)
a cum strig ţi i 11P
S e Cu ra 0a ! v 0!
tă Mân gâ iew
toa #a
re vV 0
de

1b
grab 1
şi q!11'
mi e le dă ! ! !tu2'
ă mân in !
du! A bB
mă.

P 0b10!11'!!!+ 111a011-'! ! ! ! A bB
rea Sfân tă Năs că toa a re de Dum ne zeu mi lu ieş te ne pe noi

S0b20001'!!I/'! ! 11ab110'!
că pa re de pi raţi au gă si it mai pre sus de nă de ej

!
deA bB 00t!0!p!00q!1'
de de mult ne vo i to rii de !!
a ici în chi pul tău ! 11
Mân gâ ie

0'
toa !
a!re A bB 0001'_111a
chiar da că u u nii din tre ei !
auv0
a 0p!w
mă rât pe Dom

#a
nul.vV 01b
Pen tru 1a 1000!11' !!1'
ceas ta te în cu nu nă ăm cu dum !
ne!
ze2' !
ieşti cân

! A bB
tări.

P 0b10!11'!!!+ 111a011-'! ! ! ! A bB
rea Sfân tă Năs că toa a re de Dum ne zeu mi lu ieş te ne pe noi

M 2b0q!000'! I'/!! 11ab1 10'


ai că fă ră de băr bat Stă pâ â nă co moa ră a mi

!!
i leiA bB 0005'
ne so co tind !
în Q
dem !
nul1'
Ce !e!
lui !
năs110'
cut din ti !i !
neA bB

0q!0!11P0a
e gu me nu lui mă năs ti rii !
cuv0
mi0!w#a
los ti vi re vV 1b
ai 1
ves

q
tit !
pus11'
ti i !i!
rea!2'
pi ra !
ţi ! A bB
lor.

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu


Al doilea canon al Născătoarei de Dumnezeu Mângâietoarea 21
C 1glas 8 Ts
HrC ca3D
Irmos: Apa trecând-o pre uscat...

A0n!1q !z ! ! +11a nC 01v00I'!! A vV


pa tre cân d-o ca pre us cat şi din ră u ta a tea

1c
e 1
gip q
te !
z ni!
lor!
oa+1
re 1a
când nnC 0000q!
is ra i li tea nul11a
stri ga: ,B

0!11000
Iz bă vi ! !O'
to ru lui şi Dum ne ze !u!1'
lui nos -! !!
tru să-i cân+ 1a
tăm. nC

P #c3n000q z!0!11ac!11'-n! ! !+1anC


rea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu mân tu ieş te ne pre noi.

M 0n! 1q !z ! ! +11a nC 01v00I'!! A vV


i los ti vi re de Mai că ai ca Mân gâ ie toa a re

1c
re 1
vărq
sân !
z du!ne!tu+1
tu 1a
ror nnC 0q!00\011P
dul cea ţa în du ră ri lor ta

0a
le ,B 0!110
ca de a ma ra !
în !
trisO'
ta !
re!p
să fim !
scă0a
paţi. nC

P #c3n000q z!0!11ac!11'-n! ! !+1anC


rea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu mân tu ieş te ne pre noi.

D0n00p! 1q !z ! ! +11a nC 01v00


e Dum ne zeu Năs că toa re pli nă de har iz vor bu cu

I'!!
ri i ei A vV 1c
şi 1
al q
mi !
z dum
lei ! !ne+ 11a
ze ieşti nnC 000q!p!
mân gâ ie tai nic i ni

11P0
mi le noas tre a,B 0!110!1'
de să ge tă ri le ce !
lui!O'
vi clean!iz!p
bă vin!
du

0a
ne. nC

S #c03n0!110!11'-! ! !+1anC
la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh.

M 0n!1q !z ! ! +11a nC 01v00I'!! A vV


ân gâ ie toa re a noas tră eşti dul ce a li na a re

1c
şi 1
pa q !
z !
lat Ce lui ! + 11a
Prea î nalt n nC 00q
cu lu mi !
na\01
ta ri 1P
si peş

0
te a,B !1100
în tu ne ri cul !
în !
trisO'
tă !
rii!
cei p
groaz!
ni0a
ce. nC
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
22

Ş 0n0300!! A c00!11'-n! ! !+1anC


i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor. A min.

D0!n 1q z! ! ! + 11a nC 01v000I'!


um ne ze ias că i coa na ta cu mul ta-ţi bu nă ta a

!teA vV 1c
şi 1
cu q
da !
z ru!ri!le+ 11a
ce reşti n nC 000q!0p
Mân gâ ie toa re pre toţi !
ne

1
pri 1P0
me neş te a,B 00!11'
cei ce cu cre din !
ţă!
căO'
dem!î !na
p in !
tea0a
ei. nC

Catavasia, glas 3 T
g
eN
P #c
ă 3mânnz0
tul a1
cel Y
a ro S!+o1
di a1
to a1o s}!o`0a0a
or de a O a S!a_`
a dâ ân

PS
ci \0!S
i i0
me a ,<V 02'
us ca !
at !
L-aA!
umAO
blav!
S atUS
oa !a!`O
re e când\!P
Soa a

!re!S};e\0\
e 0!:
le e vV 0/
căci O
ca !
S a1an
un 1a
zi 1
id }s@
s-a `1a
a î Oî S!î _`
în che e

PS
e \0!S
e e0
gat a2a '!
a !o1#a ! A US
pa a de a mân do v!o!`PP]
uă ă pă ăr !ţi!S
};i

\0\
i 0!:
le e vV 0t)
tre când!
noc1
ro '!o! A1
dul ma '!a !)
a a1a
S rea 1
pe na1
de a1e s}!e`
es

0a
tru ,<V 0
şi !S
}i ;1
lu os
ui U
Du !
S u_
um ne!Se1e O'
ze !e!USv
eu cu !u!`PP]
plă ă ce e

!re!S};e\0
câ !S
} ;\0!:
ân vV 4n
tâ ând să 1
cân 11'
tă ă ă) !1
S Do !S0}o;O
ăm o S!
o _`PS
om nu u u

\0!S
u u0
lui a ,<V 00PS
căci cu sla !a_a
a vă 1
S-a a0a
pro 1
o x0'!US
o o o !o_=
o slă

`Xă \1!S
ă ă\2)
vi i 1k
dit. nN

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu


23

Cântarea 3. Irmos: Pe ai tăi cântăreţi...


bB
P0b00os00q!00\!11O@am<C
e ai tă ăi cân tă reţi de Dum ne zeu Năs că toa re

3'
ce !
ea!
ce!00q
eşti iz vor viu z!!
şi în! 11a
des tu lat m<C 10[ ! !îm!pre!u +1
ca re s-au na `
at

1'
cea !a!!}
tă du!
hov1=
ni 1
ceas @1v
că în 1
tă q
re z!
e !S
}; 0a
eş te-i vV 0001b
şi în dum ne

1111'
ze ias că sla !
va!taA 02'
cu nu !
ni!
lorq
sla z!0 ! !ni2'
vei în vred ce !
eş! A bB
te-i.

P 0b10!11'!!!+ 111a011-'! ! ! ! A bB
rea Sfân tă Năs că toa a re de Dum ne zeu mi lu ieş te ne pe noi

L0b0os0000Q !11O@am<C 0!1


o ca a şul lui Dum ne zeu Mân gâ ie toa re a mi los

12'
ti vi !
ri !
lor! q
fîn z!!ne!de1P0a
tî nă şer ta tă m<C 0010[
mă năs ti rea ! ! !pat
ai scă

!}
de!a 1=
pi 1
ra @1v
ţi lor 1
pri q
mej z!
di!S
};i 0a
e vV 00
şi ai 1
de b1
păr 1`
ta at

1'
moa !
ar!
teaA 00q@q
ce z! !pă2'
ve nea a su pra rin !
ţi!
lor.A bB

P 0b10!11'!!!+ 111a011-'! ! ! ! A bB
rea Sfân tă Năs că toa a re de Dum ne zeu mi lu ieş te ne pe noi

A0b0000os q!000q!Q!11
i în de păr ta at mâ na lui Dum ne zeu şi Fi ul tău Prea

O@12'
bu nă pe ca !
a !!
re ca q
Prunc!0'
în bra !a!11a
ţe Îl porţim<C 10[
cea ca !
re!
vo!`
ia a

1'
gu ! ! !}pe!cet1=
ra să-ţi lu 1
ias @1
că iar v1
în 10!
tâi stă tăq
to z!
ru!S
u}; 0a
lui vV 0
ca

01b
o iu 1
bi 1011'
toa re de oa ! ! A 001'
a meni i-ai ves tit !
al !
duşq
ma !
z !
ni lor2'
iu

!! A bB
u reş.

P 0b10!11'!!!+ 111a011-'! ! ! ! A bB
rea Sfân tă Năs că toa a re de Dum ne zeu mi lu ieş te ne pe noi

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu


24

P0b0os 00Q!11O@12'!!!0'
u te e re scă pa re mân gâ ie re nă de ej de şi spri

!!11a
jin ta re eşti m<C 10[
tu tu !!1'
ro or ce !e !
lor!}
ce!te1=
măqre !S1v
esc cu 1
cre q
di z

!i !Sin
}; 0aţă vV 01b
Mân gâ 1ie 1011'
toa re Stă pâ !â!0q!0!!
nă co moa ră a Va to

2'
pe !
du! A bB
lui.

P 0b10!11'!!!+ 111a011-'! ! ! ! A bB
rea Sfân tă Năs că toa a re de Dum ne zeu mi lu ieş te ne pe noi

C 0b000os 00\!11O@a m<C 3'!


a pre un ţă ărm şi li man fă ră vi for a au

! !cinq
prea sti z!!
tă i !
coa11a
na ta m<C q!010[
cei ce cu dra gos !
te !
de !
Dum!ne+1
zeu ' !}
se !
ne

1=
vo 1
iesc @1v
în Sfîn 1
tul q
Mu z!
u !S
}; 0a
un te. vV 1b
De 1
a 101
ce ea cu 1'
prinşi!
de

!!q
vi je lii z!1'
că tre ! !2'
ea+a lea !
ar !
gă.A bB

Irmos: Doamne, Cela ce ai făcut...


nC

D1v11'!!!!\!c21110'n! ! A nC 00
oam ne Ce la ce ai fă cut bol ta cea ce rea as că şi ai

1q
zi dit !
Biq
se @12'
ri ca Tu !
în!tă1'
reş !
te!
măA nC 01O0@
în tru dra gos tea

1a
Ta ,B 1c
mar 0
gi !
nea!
do2'
ri !
ri !
lorA mV !şi!
cre1w
din cio !00!I'
şi lor în tă ri !i

!reA cC 3n
U 0nu 1110!!p!0a
le de oa meni iu bi to ru le. nC

P #c3n000q z!0!11ac!11'-n! ! !+1anC


rea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu mân tu ieş te ne pre noi.

C 1v11' ! !I'!! !c211010'n! ! A nC


hi pul tău Prea cu ra a tă cel zu gră vit în i coa na ta

00q
tu tu ror !
răs1q
pân deş @e
te ha!
rul0
bu !
cu1'
ri !i !
eiA nC 011
iar în tris

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu


25

1c
ta 0
rea !
su!
fle2'
tea !
as!
căA mV !o!ri12'
si peş !
te !
StăI'
pâ !
â!năA cC 3n
a q
ce

!
lor111'
ce de ti !
ne !
se-ap!
pro pi0a
e. nC

P #c3n000q z!0!11ac!11'-n! ! !+1anC


rea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu mân tu ieş te ne pre noi.

A1v11' ! !I'! ! ! c211010'n! ! A nC


ju to rul tău gra ab nic mi-l dă ru ieş te şi mi i e

0q
sme ri !
tu110@3' ! !cu1'
lui ro bu lui tău Prea ra !a!
tăA nC 0111c
ca mân gâ ie

0
re ! ! 2'
şi scă pa !a !
reA mV !
ca!să12'
gă sesc !iz!
băI'
vi !i !
reA cC 3n
de q
cel !1
ce ne

100!11'
lup tă cu vi cle ni !e !şip!
fu ri0a
e. nC

S #c03n0!110!11'-! ! !+1anC
la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh.

O0n111'v! ! I'!\!c21110'n! ! A nC
di ni oa ră vor bi i ta-ai mai pre sus de fi i re

110!q@3' ! !cu1'
din sfân tă i coa na ta prea ra !a!
tăA nC 0q@11c
a şa şi a cum 1
gră

1' ! !în2'
ieş te-mi i !
ni!
măA mV !
cu! 12'
vân ! !tuI'
tul de mân i !i !
reA cC 3n
cel 0
ce 0
iz

110!11'
go neş te vi cle şu !
gul ! p
vrăj ma!
şu 0a
lui. nC

Ş 0n0300!! A c00!11'-n! ! !+1anC


i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor. A min.

C 1v11' ! !I'! ! !c211010n'! ! A nC


u ge ta rea tru pea as că o ri si peş te Fe cioa a ră

00q!1q
şi cu dor de vi a !q@3' !!
ţă sfân tă min tea 1'
mea um !
ple!o A nC 0q!1
iar i ni ma

2c
mea0
cea !
tul!
bu2'
ra !a!
tăA mV !a!
ra12'
t-o pli !
nă!cu
I'to !o!
tulA cC 3n
de 0
dum1
ne

110!
ze ias că mân!gâp
ie !
rea0a
ta. nC
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Catavasia glas 3 T 26
g
eN
Î 0a
n n1
tă !S
}ă;1
ri av1
i xPi S!
i S0PS
rea a ]!ce!S
};e\0\
e 0!:
lo orvV OS
ce !e

OS
nă !ă100a
dăj du ie 1e s}!e!US
esc spre!e O'
ti !i !\0!:
i ne e vV 4n
în 0
tă 0a
re %

os
e 1
e Iz
e 'e) !!oos
eS e e eş \!:
te S1
Doa '!a!a!S
};am0a
ne !
Biv`i0`P!
se e e ri!S
};i

\0\
i 0!:
ca a vV 1n
ca ~os
a 0
re a1a !S
0}a;Oa S!a_`PS
ai câ âş ti \0!S
i i\1
ga

!:at ,<V 0
cu 1'
u u) !uS O'
scump!
sâ!S
};ân1a
ge 1e x0e ' !e US
e !e_=
e le `X
e \1!S
e e

\2)
Tă ă 1k
d nN
ău.

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu


27
Sedealna la C3, glas 4 Ts
Podobie: R tne întâmpină pe noi...
Degrab

C @mw!1q!0q!1'!!2'!!! A b<? 00
a u na ce eşti mi los ti vă Prea lă u da a a tă de stri

1q!1q!0@11q!1@1a
că ciu ni le dra ci lor şi de ne voi nă praz ni ce !iz1q
bă vi !re

0!p!0a
dă ru ieş te le b<? 40I'
ce lor ce !e!w
se-n chi !
năA m<? @1O0
sfin tei ta le

@w!
i coa neA m<? 1~0I'
şi cer cu !
u !w
cre din !
ţăA m<? @110O'
mij lo ci rea ta !

!
tre 0'
Dum !
ne! A b<? 0100!
zeu şi sin gu rul Dă11'
tă tor !
de_1os
e vi a a 0
ţă

2'
Că !
ru!qUS
ia tu i-a ! ! !K
ai dat trup.b<?
Slavă ...,tot aceasta. Şi acum... ,acelaşi glas şi Podobie
m<?

P @mw!1q! 0001' ! ! 2'!!! A b<? 0


rea Sfân tă Stă pâ nă de Dum ne zeu Năs că toa a a re cu

1q!1q!
a ta bu nă ta te @1110
de tot pră pă dul !
vrăj1@1a
ma şu lui q
tur!p!
ma ta pă

p!0a
zeş te o b<? 41'
cin sti !taI'
ta !a!w
i coa !năA m<? @1O0@
ca un zid noi a

w!
vân d-oA m<? 1~0I'
cu în dre !
ep!w
tă ţi !
reA m<? @1110!0'
o che măm Mân gâ ie toa

!!
a reA b<? ! 011q!q
căci că tre a ceas ta pu!_111a
z u rea a ler găm !şi1qUS
ru scă pa re

!e !
gă !K
sim. b<?

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu


28
Luminânda, glas 2 Ts
WPodobie:
t Femei, auziţi...

P 0mq!00'!!0os010'!!!os@a
e pri ci na bu u cu ri i ei cea ne e gră i i tă b<?

40!11'
şi iz go ni toa !a!
rea!
scâos
âr !
be!
lorA m<? 100'
cea dum ne !e!!os
ze ia as @
că ab<?

00e!00'
pe Fe cioa ra Mân gâ !â!0os
ie toa a 0
re !
no200'
ian al bu !u!
nă!tăos
ă

@a
ţii b<? 4000'
şi al mi lo !
os!0os
ti vi i @
rii a m<? 00001'
du pă da to ri

!!!0os
e e să o o !
cin1a
stim m<? 1~001'
şi îm pre u !u !
nă!îos !!
în cân tări!cu2
dor

0'
să !ă!!os
o lă ă !u!K
dăm.b<?

Slavă ... Şi acum..., asemenea


m<?

P qm!0'!!0os00q@200' ! ! ! os
u ru rea a Fe cioa a ră i coa na ta es te e nu mi i

@a
tă b<? 400'
du pă cu !u!0os
vi i in @
ţă 10'
Mân gâ !
â!ie !
toaos
a @
rea a b<?

1~00'
căci din to '!
ot!0os
dea u u 0
na 1000'
ce lor ce cu !u!
e!vlaos
a !
vi!e A b<?

41'
se roa !
gă!!0os
ă a ce es !
te!
ia A m<? 001'
şi te cân !tă!!0os
ă Fe cioa a 0
ră a m<?

1~0q
dă ru ieş !
tePS
mâ !
â _0os
ân gâ ie e !
re,! 0!11'
har şi a li na '!a!
re!taos
ai

!!K
ni că. b<?

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu


29
Stihirile Laudelor, glas 8 g T s
H r C O,
Podobie: ypreaslăvită minune...

Owv#110!1'
z !! Aqc@1O0@1a bB
prea slă vi tă mi nu u ne tu ai vor bit lă mu rit

1q
în tâi v !
z stă!1'
tă to !
ru!lui
m0 ves 2'
ti !
in!
du-i!priQ!!
mej di a A 4c
ce 1
ve 1'
nea !aQ
su

!
pra0a
lor cC 01~1q
Mân gâ ie toav!
z !Fe1'
re cioa!răU0@1a
ce ea ce eşti vV 00
prea cin

q!1qc
sti tă co moa!
ră1'
a !Va!p!0a
to pe du lui. cC 001~o0q!
De a ce e ea ce te

0!1'
le mo na !
hi!
lorA bB 00\011P0a
cu e vla vi e as tăzi m<C Qm
la !
u !1'
dă de

!
mul!ţuI'
mi !i !
reA 7'
ţi !
e c!
îţi !1'
a du !u!
ce A o
em. g bB

O wv#110!1'
z !! Aqc@1O0@1a bB
prea slă vi tă mi nu u ne sfân tul tău chip l-ai schim bat

! 11q
Mân gâ ie toa v!
z re !
prea1'
bu !u!
năA m0
ca 02'
în da !a ! ! !de!
tă să-n păr! A 4
tezi mâ

0q!11'
na Fi u lui tău c!
CelQ
Prea!
cu0a
rat, cC 01~1O
Cel ce v! 0
vo ia să-ţi pe !
cet!
lu!
ias

10@1a
că bu ze le vV 00q!11'
ca să nu se ves teas c!
că!p!0a
pri mej di a cC 0a

01~o1}!
du nă ă ă rii !
mo1'
na !
hi!
lorA bB q!0!111a
ce lor ce au a mă rât m<C

! m!păI'
prin ca !a!!!
te le lorA 3c
pe 4 ' ! Dum
Dom nul ! !ne!zeA o
eu. g bB

O wv#110!
z 1' ! ! A 00q!0 !c 11a
prea slă vi tă mi nu u ne de la por ţi le pus ti i

010@1a
rii i-ai iz bă vit bB Prea
!11 lă u 1v
da 0
tă !
pe!1'
mo na !a!
hiim0
din 2'
ob

! !!to!pe!du!luiA bB
şteaVa 401qc
cu mi los ti !
vă1'
că !u!p!0a
tă tu ra ta cC 01~
şi de

1qv !
z !pi1'
pră da rea ra !ţi !
lor10@10011'
ce lor cum pliţi ai iz bă vit c !
mă!p!
năs ti rea
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
30

0a
ta. cC 001~o00!q!S0a
De a ce e ea îţi a du u cem bB 000
cu re cu

0\0111a
noş tin ţă a cum m<C Q
cea m!
ta !
cre!
dinQ
cio !şi !
lorA 7'
la !cu!
dă1' !!
de prăz nu

1'
i !i !
reA oe g bB

O wv#110!1'
z !! A00!c1O0@1a
prea slă vi tă mi nu u ne pe în ver şu na ţii pi raţi

w
cea !
zv ta!1'
mo na !
hi !
lorm0
i-a 000'
iz go nit !
cu!
ha !
rul !
tăuA 4011c
şi cu al mi ' !
lei

Q!
ta le 0a
glas. cC 1~11v
De a ce 0
ea !
în!
pri1'
me !
ej !
dii10@1a
gă sin du ne vV

01qc
că tre cal!
dă0!p
o cro ti !
rea0a
ta cC 0001~o1}!0
şi că tre sfâ â ânt a co

0!1'
pe ră mân !
tul! A bB 00p!111a
tău cu cre din ţă a ler găm m<C I'
Ma m!
ai !
ca ! !
lui Dum

!ne!zeuA 7'
şi !
nec!
iz!
bă!
viA o
im. g bB

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu


31
Slavă ... Şi acum... la Laude, glas 5 Tg
Hq V

C 0v11\1OPS!!`w!S0@1m1w
u în drăz nea la ta a de e Ma ai că şi cu pur ta

!
rea!
A de!S};ew!S
gri i 0
jă a m<C q
cea!zv iu!bi!o1!
toa a a re!S
};e \0!S
de e1e PS
oa !a)a S

1s
a }!a0a
meni vV 011O00UPS
în tu ne ci mea ne ca a ]!
a \
S 0OS
zu ri !i

1a
lor ,<V 0x
şi 1,1a 1q
pri mej!0PS
z di i lo !o_a
or o 1
ri o!S
i i \0a
si )
i S1s
i }

!0a
i peşti ,? 0000k
Mân gâ ie toa mo
a s)a !S
};as 0
re 0Q
prea bi v z_`\10[
i ne e cu u!
u

o1}
u u !
vânA \0!K
ta a !S
a0a
a] 1a s}!a!0a
a tă. vV 4,
Căci 2 0!
tu schimbi trisO'
te !e!e

!00OS
ţea în ne gră \!\!/
i tă O
bu ,O
cu PS
ri !i)i 1}
S i s!i 0a
e ,<V 0v
iar 1
cur '

!U\!9
se le vrăj\0!
ma a :SO
şi S!i 1a
lor sQ
gra )
ab1a
S nic O
stri !
S i1a
vind m<C 1q!q
de ce le re

!S0!OS
e le pre ro Po S]@
bii aUS
tă !ă_`111s
ăi î îi mâ â â !
} âUS
ân \!
tu A)u1}
S u s!u

0a
ieşti. vV 6'
Nu ,!
u!în1q
ce ta+z\!\!S/
a ne 1e 1
în a,1
vă o!S
ă ă\0a
lu )u S1s
u }

!0a
u i ,V < 0x001og
cu o cro ti i 1i 0[
i s!i !!!\!S/
i i cu o 1o 1a
cro ,3
ti !S
};i

PS
rea !
a S\0m
ta !a S0a 1
] a x0
a a1a xPa S,!ap
S a !S1a
a a ,<V !m
şi1în

10
Zi 0
ua 0a
Ju U
de S!eO'
că !ă!!S
ă ă0
ţii 1k
a ,2
ra '!
tă!
neA OS
pre !eOPS
no o ]!
oi S

PS
fă !ă_a
ă ră O
de !
S eOo \!
sâ)
A â1}
S â s!ân0a
dă ,<V 000O'm
cu a le ta !
le!Uv
e ru S

!\!S11a
u gă ă ciuni m<C !
căos
A ă0
tre 1a
Fi ')i : US
S u!
ul S1a
tă ~oS
ă {!ă )
Aă )ăS !S ă co
A ă {g

!Kău. vvV

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu

S-ar putea să vă placă și