Sunteți pe pagina 1din 36

CU PRINS

GHIO PENTRU DIMENSIONAREA PRAGURILOR


Cap. 1. Prevederi generate ............................................................... 7
DE FUND PE CURSURILE DE APA.
1.1. Obiectul ghidului .............................................................. 7
INDICATIV GP 084-03 1.2. Domeniul de aplicare al ghidului ...................................... 8
1.3. Utilizatorii ghidului ........................................................... 8
1.4. Alinierea la norme europene ............................................. 9

Cap. 2. Date �i studii necesare proiectarii .................................... IO


2.1. Cadrul general ................................................................. Io
2.2. Studii topohidrografice ................................................... J I
2.3. Studii hidrologice ............................................................ 13
2.4. Studii hidraulice .............................................................. 13
2.5. Studii geotehnice �i hidrogeologice ................................ 14
2.6. Date despre sursele locale de materiale de constructii .... 15
2.7. Studiul pedologic ............................................................ 15
2.8. Studiu ecologic ................................................................ 15

Cap. 3. Alcatuirea constructiva a pragurilor de fund


deasupra talvegului ........................................................... 16
3. I . Pragu I deversor .......... . .................................................... J 7
3.2. Bazinul disipator ............................................................. 19
3.3. Pragul disipator ............................................................... 21
3.4. Risberma ......................................................................... 22

5
3.5. Apararile de mal ..................................................
............ 22
······ 23 GHIO PENTRU DIMENSIONAREA
3.6. Adaptari la conditiile existcnte ································· PRAGURILOR DE FUND PE lndicativ GP 084-03
de fund ................ 24 CURSURI DE APA
Cap. 4. Prcscriptii de proicctare ale pragului -----------------1-----------l
r ....................... ....... ....... ....... ....... . 24 '--
4.1. Clasificarca pragurilo
....... 25 Cap. 1. - PREVEDERI GENERALE
4.2. Criterii privind amplasarea pragurilor de fund ........
...... 26
4.3. Conditii de fundare a pragurilor ................................
...... 27 1.1. Obiectul ghidului
4.4. Controlul infiltratiilor ................................................
4.5. Accidente posibile pc parcursul executiei exploatarii Obiectul ghidului este de a prezenta prescriptiile generale de
............. .. 27 proiecta r� (alcatui:ea. amplasare� �i calculul hidraulic) a pragurilor de
�i masurile de remediere .................................. fund. Ghtdul
_
urmare�te �1 armornzarca cu normele europene existente
_ .. • . . c ,.,
- 9
.......
4.6. Urmarirea comportarn in t1mp a pragun1 or d e aund in domeniu.
....................... 30 Pra�ul de fund estc o luc:�re de r�g�l�rizare a albiei ca��
Cap. s. Proiectarea pragurilor de fund ................. _
se execu�a transve�sal pe toata lat1mea alb1e1, m scopul meniinern
.
_ . ,,.1 . . . ······· 30 .
). I. D,m 1s1onarea h1drauhca ·································· talvegulm la o cota neccsara, 111 amonte de lucrare, prin reducerca
hidraulic al caderilor cu mai multe trepte ····· ···· 4 6 vitezei curentului �i limitand afuierilc 111 adancime.
5.2. Calculul
Pragul de fund protcjeaza patul �i malurile albiei impotriva
5.3. lndicatii privind detcrminarca aproximativa a
·'6 eroziunilor -?i prin amplasarca sa in avalul unor constructii contribuie
adancimii de afuiere a albiei in bieful aval ···················· � la menfincrea stabilitatii acestora.
fund ...... 5o
5.4. Calcule privind infiltratiile apei la pragurile de Proiectarea pragurilor de fund se va face in confo nn itate cu
......... 53 prevederile Legii I 0/1995 urmarindu-se realizarea �i mentinerea pe
5.5. Calculul de stabilitate a pragului de fund ...............
intreaga durata de existenta a constructiei. a cerintelor de calitate
ea cons truct iilor din zona , ce sunt influ entat e obligatorii: rezistenta si stabilitatea. siguranta in cxploatare -?i igiena,
Cap. 6. Verificar
........ .. 58 siinatatea oamenilor, refaccrea �i protectia mediului.
de pragurile de fund ....... ........................................ Praguri le de fund se vor proiecta cu respectarea .,Normativului
.............. Sf privind proiectarea lucrarilor de aparare a drumurilor. cailor ferate
Cap. 7. Solutii constructive aplicatc ...............................
,?i podurilor 'impotriva actiunii apelor curgatoare �i lacurilor" -
Cap. 8 - Anexe NP 067/2002.
Lista principalclor standarde. ghiduri �i reglementari
rilor
tehnice 111 vigoare. care se aplica la proiectarca lucra
c ...... 61
de aparare a drumurilor, cailor ferate !;,i podurilor rutier

Cap. 9. Bibliografie ··· · · · ·· · · · ··········· · · · ······· ········ ·· ··· · · · ·········· · · ·


····· · · · ·· · 7

7
6
(25) ***
- Instrucfiuni pentru ca/cu/ul scurgerii maxime in bazine
mici- I.N.M.H. - 1997.

(26) ***
- fndreptar pentru calcule hidraulice - traducere din limba
rusa sub coordonarea prof dr. doc. Simian Hancu - 19�

(27) ELENA TROFIN


- Hidraulica si hidrologie - Editura Didactica �i Pedagogicl
Bucure�ti, 1974.

(28) MIRCEA MANESCU


- Hidraulica podurilor .yi pode/elor - Editura Orizonturi
Universitare, Timi�oara, 2002.

74 75