Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa 1.

Domeniul fundamental: Ştiinţe economice Domeniul de studii CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ Programul de Studii INFORMATICĂ ECONOMICĂ
Grila 1L – Descrierea domeniului/programului de studii prin competenţe profesionale şi competenţe transversale

Denumirea calificării: INFORMATICAĂ ECONOMICAĂ Ocupaţii posibile( conform COR): asistent de cercetare în informaticatica (250102), consultant in informatica (213104), programator (213102),
analist (213101), asistent de cercetare in economie (????), proiectant sisteme informatice (213103), administrator retea de calculatoare (213902),
Nivelul calificării : LICENŢĂ
dezvoltator e-learning(235905), programator web(????)

Noi ocupaţii propuse pt. a fi introduse în COR: analist baze de date, programator web, consultant ERP, economist IT&C, asistent auditor IT,
administrator de sistem, specialist testare software, specialist testare si configurare hardware, responsabil IT&C.

Competenţe profesionale C1 Utilizarea C2 C3 C4 C5 C6


conceptelor., teoriilor, Utilizarea eficientă a Utilizarea adecvată a Dezvoltarea de Dezvoltarea de Actualizarea
principiilor si resurselor sistemelor produselor software componente pentru aplicatii informatice sistemelor
metodelor de calcul , de operare si de birotica pentru produse software, care utilizeaza baze informationale
investigare a ale Internetului solutionarea de folosind structuri de de date, resurse / sistemelor
fenomenelor si probleme specifice date, algoritmi , multimedia si informatice si
proceselor economice tehnici si limbaje de tehnologii client- aplicatiilor ERP
programare evoluate server/servicii web

Descriptori de
nivel ai elementelor
structurale ale competenţelor profesionale

CUNOŞTINŢE

1. Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale C1.1 Recunoasterea si C2.1 C3.1 C4.1 C5.1 C6.1
domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea descrierea Identificarea Recunoasterea şi Definirea cerintelor Recunoaşterea Definirea cerintelor si
profesională conceptelor., teoriilor, resurselor si descrierea functiilor de parcurgere a tipurilor de aplicatii caracteristicilor de
principiilor si performantelor de prelucrare ale etapelor ciclului de care necesita lucrul actualizare a
metodelor de sistemelor de calcul, a produselor software dezvoltare pentru a cu baze de date, sistemelor
investigare a functiilor sistemelor de birotica necesare obtine componente resurse multimedia si informationale / a
fenomenelor si de operare si ale solutionarii de software tehnologii client- sistemelor
proceselor economice Internetului probleme performante, server in vederea informatice din
folosind tehnologii realizarii de organizaţie
moderne componente
integrabile in sisteme
informatice

2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor C1.2 Explicarea si C2.2 C3.2 C3.2 C4.2 C6.2
variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului interpretarea Explicarea claselor Explicarea şi compa- Explicarea Explicarea si Explicarea şi inter-
cerintelor specifice de probleme folosind rarea produselor de structurilor de date, interpretarea pretarea cerintelor
investigarii proceduri reutiliza- birotica pentru a a instrucţiunilor şi noţiunilor pentru preoiectarea si
fenemoenelor si bile pentru accesarea obtine solutia cea mai claselor de probleme fundamentale din dezvoltarea de noi
proceselor economice resurselor informa- eficienta in raport cu pentru a construi domeniul bazelor de sisteme
tice un set definit de componente date, aplicatii online informationale /
criterii de integrabile in sisteme si multimedia pentru sisteme informatice
performanta software complexe analiza, proiectarea si
realizarea de
componente destinate
prelucrarii complexe
a volumelor mari de
date
ABILITĂŢI


Se vor identifica maximum 6 competenţe profesionale

Se înscriu în grilă descriptorii de nivel prezentaţi în Matricea Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (FIgura 3) în funcţie de nivelul calificării (Licenţă/Masterat/Doctorat)
3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de C1.3 Aplicarea C2.3 C3.3 C4.3 C5.3 C6.3
probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă conceptelor, teoriilor Folosirea facilitatiilor Alegerea optiunilor Rezolvarea de Aplicarea si Folosirea noţiunilor
calificată si metodeleor pentru statiile de pentru introducerea probleme bine analizarea de soluţii economice în
economice pentru lucru in retea in si stocarea datelor si definite din economie flexibile destinate soluţionarea de
investigarea si / sau vederea pentru efectuarea de prin aplicarea de obtinerii de selectii si probleme prin
solutionarea comunicarii, prelucrari in proceduri integrabile rapoarte pentru dezvoltarea de
problemelor din informareii si contextul unui in sisteme software toate nivelurile de subsisteme informa-
organizatie accesarii aplicatiilor management eficient complexe decizie din tice noi / sisteme
online al documentelor organizatie informatice in
organizaţie

4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a C1.4 Analiza C2.4 C3.4 C4.4 C5.4 C6.4
aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, comparativa a Actualizarea Analiza şi evaluarea Actualizarea Folosirea şi evaluarea Folosirea si evaluarea
concepte, metode şi teorii solutiilor economice permanenta a calitatii solutiilor limbajelor, tehnicilor critică a instrumen- dupa criterii stabilite
pentru rezolvarea resurselor in vederea obtinute prin si metodelor de telor de dezvoltare a metodelor de
problemelor din lucrului cu cele mai utilizarea de produse programare, astfel aplicatii cu baze de analiza si proiectare
organizatie noi tehnologii software de birotica incat componentele date, multimedia si specifice dezvoltarii
informatice software construite sa client server pentru de sisteme
reflecte stadiul gestionarea informationale /
dezvoltarii IT&C resurselor din sisteme informatice
organizatie

5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode C1.5 Elaborarea si C2.5 C3.5 C4.5 C5.5 C6.5
consacrate în domeniu stucturarea Dezvoltarea în echipe Implementarea de Dezvoltarea Evidentierea prin Elaborarea de studii
informatica a a unor solutii solutii reutilizabile si activitatilor specifice studii si analize a de specificatii pentru
alternativelor de eficiente de integrabile in sisteme ciclului de realizare impactul utilizarii proiectarea si
solutionare a configurare si informatice software, urmarind sistemelor de gestiune realizarea de
problemelor din administrare sisteme, aspectele cantitative, a bazelor de date, componente ale
organizatie de comunicare si de calitative si de resurselor sistemelor
selectia proceduri de eficienta economica multimedia si a informationale /
lucru tehnologiilor client- sistemelor
server din organizatie informatice
cu luarea in
considerare a optimi-
zarii resurselor , a
proceselor si a
eficienţei economice
Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei: Elaborerea unui Elaborarea unei Organizarea unui Constituirea unei Elaborarea unui Elaborarea unui
studiu economic proceduri eficiente flux complet de colectii de proceduri model de analiză a program de
pentru un subsistem pentru accesarea unei prelucrare pentru un eficiente care prin prelucrărilor folosind parcurgere a etapelor
al organizatiei clase de resurse a set de date destinat parametrizare si baze de date, resurse de dezvoltare a
sistemului de calcul rezolvarii unei clase integrare sa conduca multimedia si sistemului
de probleme din la cresterea tehnologii client- informational /
organizaţie productivitatii server astfel incat sa sistemului informatic
fie asigurate cerintele din organizatie cu
fundamentale privind precizarea de sarcini,
gestiunea datelor necesar de resurse,
costuri si durate.
Descriptori de nivel ai competenţelor transversale Competenţe transversale Standarde minimale de performanţă pentru evalurea competenţei

6. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de CT1


autonomie restrânsă şi asistenţă calificată Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei
în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi probleme reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele
responsabilă deontologiei profesionale.
7. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi CT2
distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă Realizarea unei lucrări/unui proiect, asumând cu responsabilitate
plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă sarcini specifice rolului într-o echipă plurispecializată.
eficientă în cadrul echipei.
8. Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a CT3
resurselor şi tehnicilor de învăţare, pentru dezvoltarea personală şi Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal
profesională eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria de dezvoltare profesională.
dezvoltare.