Sunteți pe pagina 1din 7

GRILE,INTREBARI,SPETE-DREPTUL AFACERILOR,

prof. univ. Silvia Cristea

CAP I

1. Când conţinutul literal al legii civile este mai restrâns decât cel real, dorit de legiuitor,
interpretarea se va face:

a) literal;

b) restrictiv;

c) extensiv

Motivaţi :Când, în urma interpretării se ajunge la concluzia că între formularea textului legal şi
cazurile din practică la care se aplică textul nu există concordanţă, textul trebuie extins şi asupra
cazurilor care nu se încadrează în litera (formularea) textului (contextul literal este mai restrâns
decât cel real, faţă de intenţia reală a legiuitorului).

3. Trimit la o normă ulterioară, ce urmează să fie adoptată:

a) normele de trimitere;

b) normele supletive;

c) normele de recomandare;

d) normele prohibitive;

e) normele în alb.

4. Interzic o anumită conduită:

a) normele prohibitive;

b) normele onerative;

c) normele dispozitive;

d) normele supletive;

e) normele de recomandare

CAP II

1. Dreptul la nume este un drept:

a) de creanţă;

b) absolut;

c) relativ;

1
d) patrimonial;

e) real.

2. Dreptul de proprietate:

a) nu este un drept personal nepatrimonial;

b) nu este un drept de creanţă;

c) nu este un drept relativ;

d) nu conferă titularului dreptul de urmărire asupra bunului în orice mâini s-ar găsi.

3. Dreptul la pseudonim este un drept:

a) absolut;

b) de creanţă;

c) relativ;

d) patrimonial;

e) real.

4. Dreptul patrimonial:

a) este intim legat de persoana titularului;

b) nu poate fi urmărit în justiţie;

c) nu poate fi tranzacţionat;

d) este pasibil de transmitere prin acte juridice pentru cauză de moarte;

e) nu poate fi exprimat valoric.

5. Dreptul soţului supravieţuitor care nu are locuinţă proprie, de a locui 1 an de zile în


locuinţa ce a aparţinut soţului care a decedat este un drept:

a) de uz;

b) de uzufruct;

c) de abitaţie;

d) de superficie;

e) de servitute;

f) de proprietate.

CAP.III
2
CAP.IV

1. Pot avea cel mult cincizeci de asociaţi:

a) societăţile pe acţiuni;

b) societăţile cu răspundere limitată;

c) societăţile în comandită pe acţiuni;

d) societăţile în nume colectiv;

e) societăţile în comandită simplă.

2. În cazul societăţii comerciale constituite prin subscripţie publică, capitalul social subscris
trebuie vărsat, în întregime, în termen de:

a) 3 luni;

b) 9 luni;

c) 12 luni;

d) 1 an şi 6 luni;

e) 3 ani.

4. Aporturile în numerar sunt obligatorii:

a) numai în cazul societăţii cu răspundere limitată;

b) numai în cazul societăţii pe acţiuni;

c) numai în cazul societăţii în comandită pe acţiuni;

d) numai în cazul societăţii în nume colectiv;

e) la constituirea oricărei forme de societate comercială.

5. Societăţile comerciale dobândesc personalitate juridică:

a) din momentul obţinerii codului fiscal;

b) din momentul autentificării actelor constitutive;

c) din momentul autorizării constituirii de către judecătorul delegat la Oficiul


registrului Comerţului;

d) din momentul publicării în Monitorul Oficial a hotărârii irevocabile de autorizare a


constituirii;

e) din momentul înregistrării în Registrul Comerţului.

3
6. Pot beneficia de o cotă de cel mult 6% din beneficiul net corespunzător capitalului
iniţial, timp de cel mult 5 ani de la constituire:

a) fondatorii persoane fizice şi juridice;

b) fondatorii persoane fizice;

c) fondatorii persoane juridice;

d) primii administratori;

e) membrii primei comisii de cenzori.

7. Dreptul de vot este suspendat pentru asociatul care nu este la curent cu vărsămintele
ajunse la scadenţă pentru:

a) asociaţii în societatea în nume colectiv;

b) asociaţii comanditaţi în societatea în comandită simplă,

c) asociaţii în societatea cu răspundere limitată;

d) acţionarii comanditaţi în societatea în comandită pe acţiuni;

e) acţionarii în societatea pe acţiuni.

8. În raporturile juridice comerciale încheiate cu terţii, îşi asumă obligaţia în nume propriu:

a) mandatarul;

b) comisionarul;

c) consignatarul.

9. Comanditarul care savarseste acte de administrare:

a) este exclus din societatea comerciala;

b) devine asociat comanditat;

c) raspunde solidar si nelimitat;

10. Sunt în principiu netransmisibile:

a) părţile sociale;

b) acţiunile la purtător;

c) părţile de interes;

d) acţiunile nominative;

e) nici un răspuns corect.

11. Nu se poate aduce ca aport la capitalul social:

4
a) emblema;

b) marca de comerţ;

c) firma comerciantului;

d) drepturile de proprietatea industrială;

e) aportul in munca.

12. Actiunile neachitate sunt:

a) nominative;

b) ordinare;

c) nevotante;

d) preferentiale;

e) nici un răspuns corect.

13. Nu dau dreptul la vot în adunările generale:

a) acţiunile la purtător;

b) acţiunile nominative;

c) acţiunile dematerializate;

d) acţiunile preferenţiale;

14. Cenzorii sunt numiti pentru o perioada de:

a) 4 ani

b) 2 ani

c) 3 ani.

15. Au personalitate juridica:

a) sucursalele;

b) birourile comerciale;

c) reprezentantele

d) filialele

e) nici un raspuns corect .

16. Aportul în creanţe este posibil:

a) numai în cazul SA;

5
b) numai în cadrul societăţilor de persoane;

c) în cazul SA.

17. Arătaţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată:

a) asociaţii pot stabili diferite criterii de distribuire a dividendelor;

b) singurul criteriu de distribuire este legat de cota de participare la capitalul social.

c) este posibilă clauza conform căreia un asociat va percepe totalitatea câştigurilor


realizate dar nu va participa la pierderi.

CAP VII

1. In contractul de leasing, riscul pieirii bunului este suportat de:

a) utilizator;

b) finantator;

c) furnizor;

d) toata lumea

Motivati varianta aleasa.

2. Între A.I. ca finanţator-locator şi O.P. ca utilizator s-a încheiat un contract de leasing


având ca obiect o construcţie. Având în vedere că rata de leasing trebuie plătită lunar să
se rezolve următoarele aspecte:

a) Cine are obligaţia asigurării bunului? De ce?


b)Ce efecte are neachitarea ratei de leasing timp de două luni consecutiv?

3. Prin ce se deosebeste leasingul operational de cel financiar ?

4. De ce poate fi privit leasingul ca un contract complex , cuprinzand mai multe operatii


juridice , respectiv : un contract de vanzare-cumparare , un contract de mandat , un
contract de locatie si o promisiune unilaterala de vanzare ?

5.. Ce este si ce cuprinde rata de leasing ?

6. Ce caractere sunt specifice contractului de leasing ?

7. Ce obiect poate avea leasingul ?

8. De catre cine este incheiat contractul de asigurare a bunului ? De ce ?

9. Ce intelegeti prin obligatia finantatorului de a garanta utilizatorului linistita folosinta a


bunului ?

6
10. Ce intelegeti prin obligatia utilizatorului de a nu greva de sarcini bunul fara acordul
finantatorului ?

11. Ce poate face finantatorul daca utilizatorul nu-si plateste rata de leasing timp de 2 luni
consecutive ?

12. Cine suporta riscul pieirii bunului in contractul de leasing ? Ce inseamna aceasta
obligatie ?

13. Prin ce se deosebeste leasingul de contracte ca : imprumutul , vanzarea-cumpararea cu


plata in rate , locatia , mandatul ?

CAP VIII

1. Folosinţa mărcii francizorului constituie obiect al francizei? De ce?


2. Se poate confunda activitatea beneficiarului de franciză cu cea a sucursalei
francizorului? De ce?
3. Ce cuprinde preţul plătit de beneficiar francizorului?
4. Pe durata contractului, poate francizorul să transmită dreptul de a exploata afacerea
şi altor beneficiari? Când?
5. Ce avantaje prezintă pentru beneficiar recurgerea la contractul de franciză?
6. Ce bunuri nu pot face obiectul leasingului? De ce?
7. Cui revine obligaţia de asigurare a bunului pe durata leasingului? De ce?
8. Care este tripla opţiune ce aparţine utilizatorului în contractul de leasing? Când
poate opta: chiar la încheierea contractului, pe parcurs sau după curgerea perioadei
de leasing? De ce?
9. Ce înseamnă: valoare de intrare, valoare totală şi reziduală?
10. De ce nu poate utilizatorul să greveze de sarcini bunul ce face obiectul contractului
de leasing, fără acordul finanţatorului?

CAP IX

10.Enumeraţi două deosebiri între acţiuni şi obligaţiuni.

11.Enumeraţi patru deosebiri între cec şi cambie.


12.Ce înţelegeţi prin principiul inopozabilităţii excepţiilor cambiale.

S-ar putea să vă placă și