Sunteți pe pagina 1din 40

curieruladventist.

ro

OCTOMBRIE 2018: MAI DULCE DECÂT MIEREA + ÎNDRĂGOSTIT DE CUVÂNT


+ SCRIPTURA, AUTORITATEA SUPREMĂ +SCRIPTURILE ÎL DESCOPERĂ PE ISUS
+CUM SĂ LE INSPIRĂM SPERANȚĂ OAMENILOR DISPERAȚI +CUM SĂ DISTINGEM
BINELE DE RĂU +IMPORTANȚA SCRIPTURII ÎN TIMPUL SFÂRŞITULUI

PRELEGERI PENTRU SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE: 30 NOIEMBRIE–8 DECEMBRIE 2018

Atinge lumea
prin credincioșia
față de Cuvântul Lui!

CA_10_prelegeri_2018.indd 1 25/09/2018 12:02:07


Cuprins Importanţa Cuvântului lui Dumnezeu

Î
n această săptămână specială de rugăciune, tema noastră de discuţie şi de me-
3 Vineri
Mai dulce decât mierea ditaţie va fi Biblia – cea mai importantă, mai influentă şi mai controversată carte
din toate timpurile. Biblia este cartea cea mai vândută şi cea mai distribuită de pe
5 Sabat dimineață glob. Conform estimărilor recente, a fost tipărită în peste 5 miliarde de exemplare.
De ce Scriptura? A fost tradusă în cele mai multe limbi, unele dintre cărţile ei fiind traduse în 2 932 de
8 Sabat după-amiază limbi. Noul Testament complet este disponibil în 1 333 de limbi, iar Biblia completă
Îndrăgostit de Cuvânt în 553 de limbi.1
De-a lungul secolelor, Scriptura a fost o sursă de îndrumare, de mângâiere su-
10 Duminică fletească şi de încurajare pentru milioane de oameni. Ea a fost pe de altă parte
De ce constituie Scriptura
autoritatea supremă?
interzisă, arsă, defăimată şi greşit interpretată de opozanţii ei.
Asupra noastră însă, ca adventişti de ziua a şaptea, ce impact are această Car-
12 Luni te străveche şi totuşi nepieritoare? Cum Îi putem fi credincioşi lui Dumnezeu şi
Cum să citim Scriptura? Cuvântului Său în lumea postmodernă? La întrebările acestea şi la alte câteva,
14 Marți
încearcă să răspundă prelegerile de faţă prin prisma Cuvântului lui Dumnezeu.
De ce are un rol decisiv Scriptura? Vor fi abordate practic chestiunile legate de revelaţia şi de inspiraţia Bibliei.
Vor fi prezentate principiile generale de interpretare fidelă şi relevantă a Bibliei.
16 Miercuri Alte întrebări importante la care se oferă răspuns sunt următoarele: Cum mi-L
Scripturile Îl descoperă pe Isus
descoperă Biblia pe Isus? Cum mă ajută ea să fac diferenţa dintre bine şi rău? Cum
19 Colecta Săptămânii de Rugăciune îmi va oferi ea speranţă şi curaj în aceste zile din urmă?
Te îndemn ca în fiecare zi să-ţi pui timp deoparte pentru a te alătura familiei
20 Joi bisericii din întreaga lume şi a descoperi sau redescoperi Biblia, pentru a te ruga şi
Cum să le inspirăm speranţă
pentru a asculta glasul lui Dumnezeu prin paginile Cuvântului Său!
oamenilor disperaţi
Domnul să te binecuvânteze în pregătirea pentru revenirea Sa apropiată. Ma-
22 Vineri ranatha!
Cum să distingem binele de rău

24 Sabat dimineață
Importanţa Scripturii în timpul 1 Statistică furnizată de Wycliffe Global Alliance, oct. 2015, citat în Biblica, Societatea Biblică Internaţională, www.biblica.com/

sfârşitului resources/bible-faqs/how-many-different-languages-has-the-bible-been-translated-into/.

28 Sabat după-amiază
Sfânta Scriptură Ted N.C. Wilson este preşedintele Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea la nivel mondial.
Alte articole şi comentarii sunt puse la dispoziţia publicului de către biroul preşedintelui
31 Lecturi pentru copii pe Twitter: @PastorTedWilson şi pe Facebook: @PastorTed Wilson.

„Iată, Eu vin curând...”


Misiunea noastră este să-L înăl­ţăm pe Domnul Isus Hristos prin pre­
zentarea de experienţe ale dragostei Lui nemărginite, de ar­ti­co­le şi ştiri,
ajutându-l astfel pe cititor să-L cunoască mai bine pe Mân­tuito­rul şi
să aibă o speranţă vie în apropiata Lui revenire.

Anul XCV, OCTOMBRIE 2018. Publicaţia oficială a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România.
Apare lunar, sub coordonarea Comitetului Uniunii.
Director Balla Lorand; Redactor-şef Teodor Huțanu; Coordonator ediție limba maghiară Ernest Szasz; Consultanţi: Ştefan Tomoiagă, Aurel Neațu,
Eduard Călugăru, Mihai Maur, Tiberiu Nica, Georgel Pîrlitu, Viorel Răducan, Iosif Pașca, Gabriel Ban; Colaboratori speciali: Romică Sîrbu, Dragoș
Mușat, Daniel Chirileanu, Florian Ristea; Redactor web Marian Mihai; Lectura manuscrisului Adrian Neagu; Redactor-corector Livia Ciobanu-
Mihai; Tehnoredactor Irina Toncu; Adresa de corespondenţă: Curierul Adventist, str. Erou Iancu Nicolae nr. 38-38A, Voluntari, jud. Ilfov, cod 077190;
E-mail curierul@adventist.ro; Website www.curieruladventist.ro; Imprimare Tipografia Viață și Sănătate, Şos. Cernica nr. 101, Pantelimon, jud. Ilfov,
Tel. 021/323 00 20; Fax 021/323 00 40
ISSN 1220-6725

2 Curierul Adventist
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 2 25/09/2018 12:02:07


Vineri persoane, Biblia este o carte care poate fi
scumpă nu numai omului, ci și lui Dum-

Mai dulce
nezeu. Nu e un sfârșit, ci un început; un
precedent, nu o legendă.
În toiul aplauzelor noastre la ispră-
vile civilizației, Biblia se azvârle ca un

decât
cuțit, ciopârțindu-ne satisfacția, readu-
cându-ne aminte că Dumnezeu are – și
El – un glas în istorie. Obiectivul Bibliei
însă nu este consignarea istoriei, ci, mai

mierea
degrabă, consemnarea întâlnirii dintre
divin și uman la nivelul traiului concret.
Ea continuă să împrăștie semințele drep-
tății și îndurării, să fie ecoul strigătului lui
Dumnezeu adresat lumii și să străpungă
Conectați cu Dumnezeu armura nepăsării purtate de om. Fieca-
re întâlnire cu Scriptura trebuie să fie o
prin Cuvântul Său căutare după ceva relevant pentru viața
de azi. Trebuie să citesc până când o aud,
vorbind într-un mod dulce, care atinge
Ș T E FA N TO M O I AG Ă urechea mea.

INEXPRIMABIL DE DULCI
Provocarea pentru această Săptămâ-
nă de Rugăciune este să memorezi cel
mai lung și dulce capitol din Biblie. Psal-

V
mul 119 este un psalm alfabetic, împărțit
reau ceva dulce, mami!” se aude glasul fetiței care în 22 de secțiuni cu 8 versete la fiecare
tocmai a terminat masa. Și de cele mai multe ori secțiune, cu un total de 176 de versete.
primește o bomboană cu miere și propolis, numai Să ne oprim la versetul 103: „Ce dulci sunt
bună pentru creștere, bucurându-se astfel de un desert cuvintele Tale pentru cerul gurii mele!
delicios și sănătos. Spiritual vorbind, după multele mese Mai dulci decât mierea în gura mea!”
bogate de care ați avut parte un an întreg, este timpul Vrăjmașii lui Samson au răspuns la
pentru desert. Săptămâna de Rugăciune, care prin harul ghicitoarea pusă: „Ce este mai dulce de-
Domnului Isus Hristos stă înaintea noastră, aș vrea să fie cât mierea?” (Judecătorii 14:18). Această
un timp în care să ne bucurăm din plin de ceva dulce. întrebare este pusă într-o formă negativă,
retorică – adică nimic nu este mai dulce
BIBLIA ESTE O CARTE CARE NU POATE SĂ MOARĂ decât mierea, cel puțin nu în domeniul
Biblia nu seamănă cu nicio altă carte din lume. Aceas- fizic. Faptul că mierea a fost renumită pen-
ta își asumă propria valabilitate. Nu se apără. Pur și sim- tru dulceața ei din cele mai vechi timpuri
plu afirmă ce este și ce nu este adevărat. „Moise a strigat l-a determinat pe psalmist să facă o com-
către Domnul și Domnul i-a arătat un lemn, pe care l-a parație cu ceva și mai dulce – cuvintele
aruncat în apă. Și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul Scripturilor sacre. Forma de exclamație
poporului legi și porunci...” (Exodul 15:23-26). Biblia te este accentuată: „Cât de dulci sunt cuvin-
invită să beneficiezi din plin de savoarea și prospețimea tele Tale pentru gustul meu!” Cuvintele
ei. Ea te cheamă să fii rece sau fierbinte și te provoacă să Tale, Doamne, sunt atât de dulci, cu sensul
te examinezi înaintea sfintelor sale pagini. Biblia este de inexprimabil de dulci!
cuvântul lui Dumnezeu! Știm că putem experimenta patru
Ea vorbește în orice limbă și în orice eră. Se dăruiește senzații de bază cu referire la gust – amar,
lesne tuturor oamenilor, ca și cum ar aparține fiecărui sărat, acru și dulce – iar senzația plăcută
suflet de pe pământ. E de folos tuturor artelor și nu de dulceață este mediată în special de re-
rivalizează cu ele. Este o carte care nu poate muri. Uitarea ceptorii specifici gustativi situați în par-
îi ocolește paginile. Puterea ei nu slăbește. Eliberată de tea din față a limbii. Aceasta explică de ce
orice urmă de interes, liberă de orice considerație pentru savurăm gustul atât de bun al înghețatei

Curierul Adventist 3
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 3 25/09/2018 12:02:09


Să nu ascundem Săi. Ce avem de făcut este să Îl urmăm. Să
cultivăm spiritul manifestat de Domnul
a reuși ceva, mai ales dacă ei constituie o
minoritate nesemnificativă în lume?
adevărul dulce pe Isus în vorbire şi să prezentăm adevărul
aşa cum este el în Isus. Să urmăm exem-
Mai întâi, ar trebui să fim mai curajoși,
mai activi în a condamna răul. Uneori,
care îl cunoaștem! plul Său, în special în ce priveşte iubirea
şi curăţia inimii.”1
standardele decad într-o comunitate din
cauza lipsei unui protest creștin clar. Nu
În măsura în care biserica o transpu- te chem în stradă, ci în cămăruță, unde o
ne corect în viață, Scriptura va produce o să ai parte de o revoluție a vieții tale prin
cultură care, departe de a fi într-o ușoară care să te angajezi că, în ceea ce te priveș-
complicitate cu lumea, va fi mai degra- te, vei pune capăt păcatului.
dintr-un cornet cu vârful limbii. Origina- bă într-o revoluție permanentă. Lumea În calitate de ucenici, vă chem, să
lul ebraic are de fapt o conotație puțin este teatrul de acțiune pentru oamenii nu ascundem adevărul dulce pe care îl
diferită, pentru că înseamnă „gustoasă, lui Dumnezeu, nu căminul lor final. În cunoaștem. Să nu pretindem a fi altceva
foarte comestibilă, și anume o degustare cel mai bun caz, este o scenă pentru un decât suntem și să fim gata să lăsăm ca
netedă și atât de plăcută la mâncat”, „ne- grup de pelerini și menestreli călători ce viața de așteptare trăită să devină vizibilă
ted, alunecos”. În Vechiul Testament, ter- recită parabolele Împărăției lui Dumne- pentru toți. Fuga în invizibil este o tăgă-
menul apare numai în acest verset și ar zeu. Cea mai importantă și imperativă duire a chemării1. O comunitate a lui Isus
putea fi interpretat cu exactitate „cât de sarcină a bisericii este să creeze o cultură care nu proclamă prin vorbă și faptă a în-
neted (adică plăcut) pentru palatul meu a raportării la Cuvânt, în care libertatea cetat să-L mai urmeze. Lăsați ca sufletele
sunt cuvintele”. Nu numai limba, ci și pa- creștină să se exprime în ascultare de voastre să fie umplute cu principiile ce-
latul, adică cerul gurii, este impresionat Dumnezeu și care să fie îndreptată spre rului; atunci, venind în contact cu lumea,
de gustul dulce. gloria lui Dumnezeu. Nu este nici trivial, veți da pe față dulceața Cuvântului care
Este evident pentru toți că psalmistul nici irelevant că Johann Sebastian Bach v-a schimbat pe voi.
vorbește la modul figurat. El își exprimă și-a încheiat fiecare compoziție muzicală Pentru evrei, mierea era un deliciu și
aprobarea puternică și încântarea față de cu dedicația: Soli Deo Gloria. era simbolul a tot ce era plăcut pentru ce-
Cuvântul lui Dumnezeu. Prin harul Său, De ce căutăm așa de rar Cuvântul rul gurii. Dar pentru suflet, cuvintele lui
psalmistul a descoperit cuvintele profe- dulce și ne mulțumim deseori cu ama- Dumnezeu sunt mai dulci decât picurul
tice inspirate, eminamente acceptabile rul cuvintelor rostite în grabă? Poate că din faguri (Psalmii 19:10). „Gustați și ve-
pentru spiritul său reînnoit. El descrie nu suntem prea ocupați cu slujba sau copiii deți ce bun este Domnul” (Psalmii 34:8).
numai un răspuns intelectual al consim- ne ocupă o mare parte din timp. Poate Cineva poate să se sature de miere, dar
țământului, ci și un răspuns emoțional al că unii s-au îndepărtat de biserica unde niciodată n-ar trebui să se sature de roa-
bucuriei, iar cea mai apropiată senzație prietenii îi mai încurajau să studieze Cu- dele aducătoare de bucurie ale ascultării
fizică ce i-a venit în minte a fost plăcerea vântul sfânt. Alții chiar nu-și pot explica de voia lui Dumnezeu. Viața noastră înce-
pe care o cunoștea de a savura mâncarea de ce și cum s-a întâmplat. Studiul Bibliei pe cu un cuvânt și rămânem în viață prin
cea mai plăcută și mai gustoasă. Aceasta și-a pierdut dulceața, în timp ce alte sco- Cuvânt. Pe măsură ce continuați să vă co-
este o analogie puternic sugestivă, mai puri au câștigat prioritate în timp. Aceas- nectați cu Dumnezeu prin Cuvântul Său,
ales pentru persoanele care au o mare ta este și povestea ta? Îți lipsesc acele bucurați-vă de fiecare bucată. La urma
plăcere să mănânce. vremuri de descoperire și de uimire? Noi urmei, cuvintele Lui sunt mai dulci decât
vom redescoperi dragostea noastră față mierea!
DULCEA LIBERTATE CREȘTINĂ de Cuvântul lui Dumnezeu când vom în-
ÎNSEAMNĂ ASCULTARE cepe din nou să ne disciplinăm pentru a
studia Cuvântul inspirat.
Întrebări pentru
Când Adam şi Eva s-au ascuns de pre-
meditație și discuție
zenţa Lui, Domnul l-a chemat pe Adam cu
un glas dulce: „Unde eşti?” (Geneza 3:9). E CUVÂNTUL DULCE 1. Care carte a Bibliei ți se pare cea mai
o chemare ce revine mereu şi mereu. Re- CARE NE SCHIMBĂ dulce și de ce?
ligia constă din întrebarea lui Dumnezeu Gândul că un copil al lui Dumnezeu 2. Ce strategii sau programe am putea
și din răspunsul omului. A avea credin- poate exercita o influență pozitivă în propune pentru a-i încuraja pe membri
ța creștină înseamnă a avea gândirea, lume ar trebui să ne facă să tresărim. Ce (tineri sau adulți) și pe copii să studieze
Biblia mai mult?
imaginația, limbajul și viața modelate bine demn de luat în seamă ar putea face
de textele biblice – de legea, înțelepciu- oamenii săraci și blânzi, cei care plâng, 3. Cum putem lăsa ca sufletele noastre
să fie umplute cu principiile cerului?
nea, cântecele, Apocalipsa, Evanghelia și precum și cei care încearcă să facă pace,
profeția biblică. Aceste forme literare ale nu să lupte? Nu sunt ei, pur și simplu,
Scripturii constituie identitatea și practi- copleșiți de avalanșa răului? Ce ar putea 1Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 512.
2Bonhoeffer D., The cost of Discipleship, 1937, SCM,
ca creștină. „Cuvintele Sale trebuie să fie realiza cei al căror singur țel îl reprezintă
p. 106.
primite ca o pâine pentru sufletul nostru. foamea după neprihănire și a căror sin-
În orice sferă ar putea fi pus un om, Dom- gură armă o reprezintă curăția inimii? Nu Ștefan Tomoiagă este președintele Bisericii
nul Isus a lăsat pentru noi urmele paşilor sunt oare acești oameni prea slabi pentru Adven­tiste de Ziua a Șaptea din România.

4 Curierul Adventist
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 4 25/09/2018 12:02:12


O
Sabat dimineață mul era mort şi îngropat de peste 40 de
ani. Într-o zi mohorâtă însă, liniştea ci-

De ce
mitirului din Lutterworth (Anglia) a fost
tulburată de o ceată pestriţă de oameni care
s-au apropiat de mormântul lui, înarmaţi cu
sape. Postaţi de jur împrejur, clericii le-au po-

Scriptura?
runcit oamenilor cu sapele să dezgroape rămăşi-
ţele pământeşti ale lui John Wycliffe, un îndrăgit
preot şi un foarte stimat profesor de la Oxford,
decedat la data de 31 decembrie 1384. După
aceea, osemintele sale au fost arse, iar cenuşa a
fost împrăştiată pe râul Swift.
Să ne clădim credinţa Dar ce făcuse acest om pentru a merita o
pe Cuvântul sigur asemenea soartă? De ce a ţinut Biserica Ro-
mano-Catolică să-i şteargă orice urmă? Pentru
al lui Dumnezeu că îndrăznise să spună adevărul şi să pună Cu-
vântul lui Dumnezeu la dispoziţia oamenilor în
limba lor maternă.
TED WILSON Cu un secol înainte de naşterea lui Martin
Luther, Wycliffe a propovăduit: „Puneţi-vă toată
încrederea în Hristos; bizuiţi-vă doar pe sufe-
rinţele Sale; feriţi-vă să căutaţi îndreptăţirea pe
altă cale decât prin neprihănirea Sa.”1

PUTEREA SCRIPTURII
Wycliffe ştia ce putere are Scriptura şi a decis
să ofere o versiune în limba vorbită, pe lângă cea
existentă în latină – limba oamenilor cu carte. În
ciuda opoziţiei vehemente, nu a abandonat lu-
crarea aceasta importantă, motivând că „engle-
zii învaţă cel mai bine legea lui Hristos dacă este
în engleză. Moise a auzit legea lui Dumnezeu în
limba lui; la fel L-au auzit şi apostolii pe Hristos”.2
Biblia tradusă de el a avut o influenţă pro-
fundă, fiindcă a oferit acces direct la Cuvântul
lui Dumnezeu la mii de oameni. În cartea Foxe’s
Book of Martyrs, John Foxe scria: „Deşi trupul său
[Wycliffe] a fost dezgropat, osemintele i-au fost
arse şi cenuşa i-a fost aruncată în apă, Cuvântul
lui Dumnezeu şi adevărul învăţăturii lui, împreu-
nă cu roadele şi succesul acestuia, nu au putut fi
arse; ele rămân vii până în ziua aceasta…”3

BIBLIA LUI TYNDALE


William Tyndale, un profesor înzestrat de la
Oxford şi Cambridge, vorbitor fluent a opt limbi
străine, este probabil cel mai cunoscut tradu-
cător al Bibliei şi martir. El a trăit în Anglia în
secolul al XVI-lea şi era familiarizat cu Biblia lui
Wycliffe. Aceasta, deşi interzisă, circula pe piaţa
neagră, doar că era costisitoare şi greu de găsit.

Curierul Adventist 5
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 5 25/09/2018 12:02:23


Biblia se bucură de o largă răspândire
în secolul acesta, dar este probabil cartea
cel mai puţin citită şi cel mai intens atacată.

Pe la mijlocul secolului al XV-lea, în şi strangulat cu un lanţ gros. Apoi trupul formă mai subtilă, deşi mai există încă în
condiţiile răspândirii tiparului, Tyndale neînsufleţit a fost ars. unele zone ale lumii persecuţie împotri-
şi-a dat seama că sosise timpul pentru o Jan Hus, un preot ceh, a fost un alt va celor care o deţin.
traducere actualizată şi mai accesibilă. Şi, traducător şi martir.4 Alţii ca ei au avut o Unul dintre cele mai nocive atacuri
spre deosebire de Wycliffe, care pornise soartă similară. vine din partea metodei istorico-critice
de la textul latin, el a tradus din textul Ce i-a determinat pe ei şi pe alţi mii de studiere a ei. În cadrul acestei metode,
original grec şi ebraic. de oameni să sufere şi să moară de dra- cititorul decide ce este important şi ce
Din cauza climatului religios din Anglia, gul Scripturii? Nouă astăzi ne mai este nu, ce este demn de încredere şi ce poate
s-a mutat în Germania, unde Reforma era dragă Scriptura? fi înlăturat. Cititorul se poziţionează cu o
în plină derulare şi Martin Luther încheiase În prezent, Biblia se află la îndemâna treaptă mai sus faţă de Scriptură.
traducerea Scripturilor în limba germană. noastră. Şi-a căpătat renumele de cartea Un alt atac subtil o constituie ideea că
Tyndale a lucrat repede şi, până în cea mai vândută din toate timpurile. Este doar specialistul sau teologul ar fi capabil
1525, copiile Noului Testament au fost cea mai tradusă carte de pe glob. Câteva să înţeleagă Biblia; cine nu posedă pre-
introduse ilegal în Anglia, spre necazul dintre cărţile care o compun au fost tra- gătire nu o poate înţelege decât super-
conducătorilor religioşi, care se vedeau duse în 2 932 de limbi. Noul Testament ficial. Ideea aceasta ne trimite cu gândul
incapabili să oprească răspândirea Cu- complet este disponibil în 1 333 de limbi. la declaraţia Bisericii Romano-Catolice,
vântului lui Dumnezeu. A trecut apoi Ambele Testamente au fost traduse în potrivit căreia doar învăţaţii bisericii pot
la traducerea Vechiului Testament, dar, 553 de limbi.5 interpreta Scriptura.
când mai avea puţin să-l termine, a fost Dumnezeu a făcut totuşi următoarea
trădat de un compatriot de-al său. CARTEA CEA MAI ATACATĂ promisiune în Cuvântul Său: „Dacă vreu-
La capătul a 500 de zile de întemni- Biblia se bucură de o largă răspândire nuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea,
ţare într-un castel de lângă Bruxelles, în secolul acesta, dar este probabil cartea s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tutu-
într-o zi din octombrie 1536, a fost scos cel mai puţin citită şi cel mai intens ata- ror cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi
din celulă în curte, a fost legat de un stâlp cată. În general, atacurile asupra ei iau o va fi dată” (Iacov 1:5,6).

6 Curierul Adventist
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 6 25/09/2018 12:02:25


De ce sunt Scripturile atât de importan- cum a tratat Dumnezeu păcatul şi cum menii sunt derutaţi și nu mai știu ce să
te? Să analizăm pe scurt doar trei motive: i-a tratat pe oameni şi ne oferă o per- creadă.
spectivă asupra caracterului şi naturii lui El a arătat că toţi oamenii pot înţele-
BIBLIA ÎL DESCOPERĂ Dumnezeu. ge Cuvântul lui Dumnezeu. El a evidenţiat
PE DUMNEZEU Sfintele Scripturi ca având o autoritate in-
„La început era Cuvântul şi Cuvântul SCRIPTURA ESTE INSTRUCTIVĂ discutabilă, iar noi trebuie să facem la fel.
era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dum- „Biblia este cea mai cuprinzătoare şi Biblia trebuie prezentată ca fiind Cuvântul
nezeu” (Ioan 1:1). Cuvântul lui Dumnezeu cea mai instructivă istorie pe care o deţin Dumnezeului infinit, factorul decisiv în
ne oferă cunoştinţe despre El. Ne arată oamenii”, a scris Ellen White. „Ea [Biblia] orice controversă religioasă și fundamen-
cum tratează El problema păcatului şi a ieşit proaspăt din izvorul adevărului tul tuturor convingerilor doctrinare.”9
faptul că vrea să ne împace cu Sine. Ne etern şi puritatea ei a fost păstrată de o Să ne aducem aminte de martirii cre-
descoperă puterea Sa creatoare, măreţia mână divină de-a lungul secolelor. Ra- dincioşi – de cei dispuşi la sacrificiul su-
Sa, îndurarea Sa, dreptatea Sa şi planuri- zele ei strălucitoare luminează trecutul prem de dragul Scripturii – şi să preţuim
le Sale. „Nu, Domnul Dumnezeu nu face foarte îndepărtat, unde cercetarea uma- Cuvântul viu şi puternic al lui Dumnezeu,
nimic fără să-Şi descopere taina Sa sluji- nă caută în zadar să pătrundă. Doar în prezentându-l şi altora până la venirea
torilor Săi proroci” (Amos 3:7). Cuvântul lui Dumnezeu găsim o relatare lui Isus, când vom putea spune împreună
Primul nostru punct fundamental despre crearea lumii. Aici privim la pute- cu David: „Strâng Cuvântul Tău în inima
de credinţă afirmă următoarele: „Sfân- rea care a aşezat temeliile pământului şi mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!”
ta Scriptură, Vechiul şi Noul Testament, a întins cerurile. Doar aici putem găsi o (Psalmii 119:11).
constituie Cuvântul scris al lui Dumne- istorie a rasei noastre, neştirbită de preju-
zeu, transmis prin inspiraţie divină, prin decata umană sau de mândria umană.”7
oamenii sfinţi ai lui Dumnezeu, care au Aidoma lui Isus, Biblia se ridică dea- Sugestii de rugăciune:
vorbit şi au scris mişcaţi de Duhul Sfânt. supra culturii, prejudecăţii şi mândriei. Ea
1. Cere de la Dumnezeu o mai profundă
În acest Cuvânt, Dumnezeu i-a încre- ne dezvăluie adevărul despre noi înşine, apreciere şi consacrare faţă de Cuvântul
dinţat omului cunoştinţele necesare în despre lumea noastră şi despre univers. lui Dumnezeu.
vederea mântuirii. Sfintele Scripturi con- Ea ne arată cum să avem o relaţie au- 2. Cere binecuvântarea lui Dumnezeu
stituie descoperirea infailibilă a voii Sale. tentică cu Dumnezeu şi unii cu alţii şi ne pentru aceia din comunitatea ta de
Ele sunt norma pentru caracter, criteriul oferă făgăduinţe care ne dau puterea de credinţă care „frâng pâinea vieţii”
de verificare pentru experienţă, revelarea a duce o viaţă spirituală consecventă. cu discernământ.
supremă a doctrinelor şi relatarea demnă „O mare lucrare se poate face prezen- 3. Roagă-te pentru oamenii de pe glob
de încredere a intervenţiilor lui Dumne- tându-le oamenilor Biblia exact aşa cum care nu au acces la Scriptură din cauza
zeu în istorie.”6 citim în ea. […] Sfătuiţi-i să primească Bi- lipsei ei sau din cauza persecuţiei.
blia aşa cum este, să implore iluminarea
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ESTE divină şi apoi, când lumina străluceşte, să 1 „John Wycliffe, Pre-Reformation Reformer” Christian
ADEVĂRUL accepte cu bucurie preţioasele ei raze şi History, Christianity Today, www.christianitytoday.
com/history/people/moversandshakers/john-
„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” să aştepte consecinţele fără teamă.”8 wycliffe.html
(Ioan 14:6). În rugăciunea către Tatăl con- 2 Ibid.

semnată în Ioan 17, Isus a spus: „Sfinţeş- SCRIPTURA, APĂRAREA NOASTRĂ 3 Ibid.
4 Emma Mason, „The murderous history of Bible
te-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este Cuvântul lui Dumnezeu a constituit translations”, BBC History Magazine, www.historyex-
adevărul” (versetul 17). subiectul învăţăturii şi predicării lui Hris- tra.com/article/feature/murderous-history-bible-
Când liderii religioşi L-au luat la între- tos în viaţa Sa pe pământ. „Slujitorii lui translations; „John Huss, Pre-Reformation Reformer”,
Christian History, Christianity Today, www.christiani-
bări, iritaţi de pretenţia Lui că era Fiul lui Hristos trebuie să îndeplinească aceeași tytoday.com/history/people/martyrs/john-huss.html.
Dumnezeu, Isus a apelat la autoritatea lucrare. În zilele noastre, ca și în vechime, 5 Statistică furnizată de Wycliffe Global Alliance, oct.

Scripturii. „Tatăl, care M-a trimis, a mărtu- adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu 2015, citată în Biblica, International Bible Society,
www.biblica.com/resources/bible-faqs/how-many-
risit El Însuşi despre Mine”, le-a răspuns El. sunt ignorate în favoarea teoriilor și ra-
different-languages-has-the-biblebeen-
„[dar] Cuvântul Lui nu rămâne în voi… Să ţionamentelor omenești. Mulţi pretinși translated-into/.
nu credeţi că vă voi învinui înaintea Tatălui; slujitori ai Evangheliei nu acceptă întrea- 6 Adventiştii de ziua a şaptea cred, O expunere biblică

este cine să vă învinuiască: Moise, în care ga Biblie ca fiind Cuvântul inspirat. […] a celor 28 de puncte fundamentale de doctrină
adventistă, ed. 2009, p. 11.
v-aţi pus nădejdea. Căci, dacă aţi crede pe Ei consideră că judecata lor este superi- 7 Ellen G. White, Christian Education, p. 37.

Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el oară Cuvântului, asumându-și autorita- 8 Eadem, Sfaturi pentru o slujire creştină eficientă,

a scris despre Mine” (Ioan 5:37-45). tea de a selecta pasajele pe care doresc ed. 2004, p. 156.
9 Eadem, Parabolele Domnului Hristos, ed. 2015, p. 20.
Scriptura, potrivit spuselor Lui, măr- să le accepte și să le prezinte. Autentici-
turiseşte despre El. Ea dezvăluie planurile tatea divină a Bibliei este desfiinţată. În
şi intenţiile lui Dumnezeu şi explică mo- felul acesta, seminţele necredinţei sunt Ted N.C. Wilson este preşedintele Conferinţei
dul cum a intrat păcatul în lume. Arată semănate până departe, pentru că oa- Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.

Curierul Adventist 7
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 7 25/09/2018 12:02:25


BIBLIA MI-A MODELAT CARACTE-
RUL ȘI M-A FORMAT CA OM.
Sabat după-amiază Alături de părinți, profesori, biserică,
Biblia a avut un rol important în formarea

Îndrăgostit
mea. Dacă ar fi să dau deoparte toate căr-
țile citite de-a lungul timpului și aș păstra
una singură, Biblia mi-ar fi de ajuns. Încă
din copilărie, prin intermediul povestiri-

de Cuvânt
lor biblice, am învățat despre curaj, ones-
titate, încredere, bunătate, familie, valori
pe care le-am păstrat și promovat ori de
câte ori am avut ocazia. Aud destul de
des în ultimul timp vorbindu-se cu multă
nostalgie despre gusturile copilăriei. Știți
„Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele de ce? Pentru că în perioada aceasta a
vieții totul se trăiește mai intens, creierul
mele și o lumină pe cărarea mea.” Psalmii 119:105 este ca un burete care nu se mai satură
să absoarbă lucruri noi. Zilele trecute am
văzut un copil, avea câțiva anișori, sărind
A U R E L N E AȚ U de bucurie în fața unui raft cu dulciuri.
Greu să mai facă un adult lucrul acesta.
Așa a fost pentru mine, copilul, ziua în
care am început să citesc Biblia. Nu mă
mai săturam să descopăr lucruri noi și mă
bucuram de fiecare povestire, pe care o

A
citeam până când o învățam pe de rost.
ți avut vreodată sentimentul că există cineva sau ceva, fie că „Învață pe copil calea pe care trebuie s-o
este vorba de părinți, soție, prieteni, un educator sau o institu- urmeze”, spune înțeleptul, „și, când va
ție, căruia îi datorați totul? Un cuvânt sau un simplu gest pot îmbătrâni, nu se va abate de la ea” (Pro-
avea o influență definitorie în formarea unui om. Voi prezenta câteva verbele 22:6).
dintre motivele pentru care iubesc Biblia, cartea care m-a educat și Privind la ceea ce se întâmplă în soci-
care mi-a schimbat fundamental viziunea asupra vieții. Lista rămâne etatea noastră, nu pot să nu constat lipsa
deschisă, cu provocarea să o completați și să împărtășiți și altora expe- de principii sănătoase, biblice, și lacunele
riența voastră cu Dumnezeu. Fără îndoială, la final vom putea cu toții morale imense ale unor oameni care au
să spunem: „Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt!” (1 Corinteni 15:10) stat departe de Cuvântul lui Dumnezeu.
La fiecare pas poți vedea eșecul unei ge-
BIBLIA M-A ÎNVĂȚAT SĂ VORBESC CU DUMNEZEU. nerații care a făcut tot posibilul să-și țină
Nu știu cât de recent ați trăit o situație în care v-ați simțit nepu- copiii departe de Biblie. Culegem astăzi
tincioși și cum ați rezolvat-o, dar sunt sigur că toți ați avut astfel de rodul deceniilor de promovare a ateis-
momente, din cauza limitelor umane. mului și a îndepărtării de tot ceea ce în-
În urmă cu puțin timp, cineva foarte drag a trecut printr-o situație semna cultură religioasă. Nu e suficient
critică. Este teribil de frustrant când îți dai seama că nu ai cu ce să ajuți. să te numești creștin, să declari lucrul
Dar, mulțumesc Domnului că, în urma studierii Scripturii, am avut totuși acesta, trebuie ca viața și faptele tale să
o opțiune. Mi-am ridicat ochii spre cer și am strigat către El. I-am cerut să demonstreze că Îl cunoști pe Dumnezeu.
intervină și, ca de fiecare dată, a fost acolo. Nu spun lucrul acesta pentru Lăsați copilul din voi să se arunce în
că răspunsul a fost favorabil, ci pentru că există o făgăduință (Țefania brațele deschise ale Domnului, bucu-
3:17) în care cred și care m-a încurajat întotdeauna. Îmi amintesc cu plă- rați-vă de lucrurile frumoase din viața
cere de credința unui prezbiter care, înainte să caute soluții omenești voastră asemenea unui copil și trăiți in-
pentru soția bolnavă, a cerut ungerea, spunând: „Vrem să-L onorăm pe tens fiecare clipă petrecută alături de El.
Dumnezeu, vrem să începem cu El, să hotărască Domnul ce va fi cu noi!” Concentrați-vă pe ceea ce este important
Din experiența personală știu că, prin Isus, pot să-mi depășesc limi- cu adevărat și folosiți cu înțelepciune
tele și să ies învingător în lupta cu păcatul. Toate le datorăm Cuvântu- ocaziile în care aveți posibilitatea să-i
lui, scris și întrupat. Împreună ne-au vorbit despre Dumnezeu și ne-au influențați pe cei de lângă voi. Condu-
arătat o fărâmă din modul în care lucrează. Am înțeles că, în Isus, viața mea ceți-i pe oameni la Hristos și învățați-i
are sens; toate au un rost pentru că există o finalitate. Scriptura m-a ajutat prin exemplul personal ce înseamnă:
să văd dincolo de limitele orizontului uman și să-L descopăr pe Dumnezeu. bunătate, dragoste, răbdare, încredere,
„Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele” (Psalmii 116:1). credincioșie. Retrăiți puritatea copilăriei

8 Curierul Adventist
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 8 25/09/2018 12:02:27


îndepărtând din viața voastră, ura, invi- care ne poate deschide ochii ca să ve- inevitabil în viața fiecăruia, modul în
dia, bârfa, critica, fapte ale firii care nu dem lucrările și minunile Lui. Cu ochii care reacționezi la ceea ce se întâmplă.
au de-a face cu Dumnezeu. Dacă puteți credinței vom vedea îngerii tăbărând în Dacă speranța ta este solidă, în armonie
să zidiți, apucați-vă de treabă, însă dacă jurul nostru și modul minunat în care El cu scopurile lui Dumnezeu, disperarea și
aveți în minte să dărâmați ceva, opriți-vă intervine în viața fiecăruia. panica nu-și vor putea face cuib în min-
și cereți-I Domnului să vă descopere dru- tea ta când treci prin văile întunecate ale
mul pe care să mergeți. „Îmi întind mâi- vieții, nu-ți vor putea tulbura pacea min-
nile spre poruncile Tale, pe care le iubesc, BIBLIA MI-A REDAT SPERANȚA. ții atunci când acolo a fost sădit Cuvântul
și vreau să mă gândesc adânc la orându- Se spune că depresia va fi boala cea Său plin de putere.
irile Tale” (Psalmii 119:48). mai frecventă în viitorul apropiat, acest Cu siguranță aveți deja în minte mul-
lucru arătând clar că lumea în care trăim te alte motive pe care ar fi trebuit să le
este din ce în ce mai nesigură, lipsită de amintesc, poate chiar mai importante.
BIBLIA MI-A ÎNTĂRIT CREDINȚA. speranță și sens. De ce oare în timpul Vă las să completați lista în liniștea că-
„Astfel, credința vine în urma auzirii; acesta, când cunoștințele medicale au minului dumneavoastră, în discuțiile în
iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos” atins un nivel atât de înalt, oamenii nu familie sau chiar acum, împreună cu fra-
(Romani 10:17). În funcție de citirea și pot fi ajutați? Există pastile care să te ții și surorile din biserică. Luați-vă timp
studierea Bibliei, credința va crește sau calmeze, să-ți amorțească simțurile, să-ți să vă amintiți cât de bun a fost Dumne-
se va micșora până la dispariție. În ulti- schimbe dispoziția pentru o perioadă zeu cu noi! Cred că este momentul să ne
mul timp, există o tendință de ridiculiza- scurtă, dar ceva care să schimbe funda- oprim, ca biserică, și să manifestăm față
re a Bibliei, de neîncredere în veridicita- mental modul în care te simți, care să de Cuvântul lui Dumnezeu respectul pe
tea ei, direct proporțională cu o credință vindece mintea și inima încă nu s-a găsit. care ni l-au transmis cu atâta dragoste și
slabă spre deloc. Am prieteni care îmi Conceptul de „speranță”, la un nivel responsabilitate părinții și bunicii noștri.
spun că ei cred în Biblie, dar numai în mult mai profund și mai cuprinzător de- Să redăm Bibliei acel loc pe care ar fi tre-
Noul Testament, că ei cred în Dumnezeu, cât cel folosit de psihologi, nu îl găsim buit să-l aibă în viața noastră și a copiilor
dar într-un Dumnezeu impersonal, care decât în Biblie, unde cuvintele origina- noștri. Am fost învățat ca niciodată să nu
nu se implică, nu răspunde la rugăciuni le traduse prin „speranță” înseamnă „a așez nimic, nici măcar cartea de imnuri,
și care stă acolo în cerul lui, departe! aștepta cu nerăbdare” și „a se aștepta la deasupra Bibliei. A fost modul simplu al
Care este oare diferența dintre scep- ceva bun”. Sunt două elemente pe care părinților mei de a ne transmite respec-
tici și oamenii credinței? De ce Franz Ha- este fundamentată speranța: dorința tul profund pe care îl aveau ei față de
sel, din cartea O mie să cadă, și-a aruncat după ceva bun și baza pentru a crede că Scriptură. Nu complicați lucrurile, lăsați-L
pistolul și l-a înlocuit cu unul din lemn, acel lucru se va împlini. Speranța pe care pe Domnul să vă vorbească în fiecare zi și
asumându-și riscul de a fi prins și execu- o descoperim în Scriptură nu este o sim- veți retrăi minunea întâlnirii cu El.
tat? Biblia spune: „Dacă ați avea credință plă iluzie, deoarece Dumnezeu ne-a dat „Iată Eu stau la ușă și bat. Dacă aude
cât un grăunte de muștar...” (Luca 17:6). o bază solidă pentru a spera: „Niciunul cineva glasul Meu și deschide ușa, voi
Acest om, deși era pe front, citea din Bi- din toate cuvintele bune rostite asupra intra la el, voi cina cu el, și el cu Mine”
blia lui micuță în fiecare zi, în văzul tutu- voastră de Domnul, Dumnezeul vostru, (Apocalipsa 3:20).
ror, fără să-i pese că va fi ridiculizat. Era n-a rămas neîmplinit” (Iosua 23:14).
numit „mâncătorul de morcovi” și „citito- Biblia poate fi numită „Cartea speran-
rul de Biblii”. Dumnezeul lui era acolo, pe ței”; ea ne spune de unde venim, încotro Întrebări pentru
front, nu în liniștea și siguranța cerului! mergem și ce trebuie să facem cu viața meditație și discuție
Am fost impresionat de eroismul lui noastră. „Și tot ce a fost scris mai înain-
Desmond Doss care, neavând nicio armă, te a fost scris pentru învățătura noastră, 1. Are neputința un nume? Amintiți-vă
o împrejurare în care v-ați simțit
a coborât de pe un platou înalt, printr-o pentru ca, prin răbdarea și prin mângâ- neputincios și modul în care ați reușit
ploaie de gloanțe, peste șaptezeci și cinci ierea pe care o dau Scripturile, să avem să mergeți mai departe.
de camarazi răniți, salvându-le viața. De nădejde” (Romani 15:4). Speranța este
2. Ce face diferența dintre sceptici și
unde acest curaj și determinare supra­ o componentă esențială a armurii spi- oamenii credinței? Cum ați aborda pe
omenești? El însuși mărturisește că în rituale: „Dar noi, care suntem fii ai zilei, cineva care nu crede într-un Dumnezeu
tot timpul petrecut pe front, în linia întâi, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa personal?
și-a continuat obiceiul de a citi zilnic din credinței și a dragostei și să avem drept
3. Cum definește Biblia speranța? Ce poți
Biblia pe care o purta cu el pretutindeni. coif nădejdea mântuirii” (1 Tesaloniceni face să redai speranța unui prieten
Și Dumnezeul lui era acolo! 5:8). În luptă, un soldat purta un coif de descurajat, pe cale să plece din biserică
Ceea ce face diferența între o credin- metal peste o căciuliță de piele sau de și hotărât să-i întoarcă spatele lui
ță puternică și una slabă este Cuvântul pânză. Coiful proteja capul, amortizând Dumnezeu?
lui Dumnezeu, care întărește, încurajea- loviturile. Așa cum coiful apără capul,
ză, vindecă și te transpune într-o altă salvând viața soldatului, la fel și speranța
lume, în care alături de Dumnezeu poți protejează mintea, felul în care gândești, Aurel Neațu este secretarul Bisericii
face lucruri imposibile. Biblia este cea cum te raportezi la lucrurile rele care vin Adven­tiste de Ziua a Șaptea din România.

Curierul Adventist 9
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 9 25/09/2018 12:02:27


Duminică

De ce UN MESAJ DIN CER


În jurul anului 605 î.Hr., Domnul i-a
trimis regelui Ioiachim un mesaj impor-

constituie
tant prin intermediul profetului Ieremia:
„Ia un sul de carte şi scrie în el toate cu-
vintele pe care ţi le-am spus cu privire
la Israel, cu privire la Iuda şi cu privire la

Scriptura
toate neamurile, din ziua în care ţi-am
vorbit, pe vremea lui Iosia, până în ziua
de azi! Poate că, dacă va auzi casa lui Iuda
tot răul pe care am de gând să i-l fac, se

autoritatea
vor întoarce, fiecare, de la calea lor cea
rea şi le voi ierta astfel nelegiuirea şi pă-
catul” (Ieremia 36:2,3).
Ieremia a ascultat porunca şi i-a dic-

supremă?
tat lui Baruc cuvintele inspirate de Dom-
nul. Baruc a citit apoi sulul înaintea popo-
rului (versetele 9,10).
La auzul acestei veşti, poporul s-a
alarmat şi i-a spus lui Baruc: „Vom spu-
ne împăratului toate cuvintele acestea”
Sfaturile inspirate sunt astăzi la fel de relevante (versetul 16). Şi l-au sfătuit să se ascundă
împreună cu Ieremia.
ca în vremea când au fost scrise
UN REGE CU O ATITUDINE
ALEJANDRO MEDINA VILLAREAL POSTMODERNISTĂ
Regele lui Iuda a avut o reacţie de
sfidare. Iată ce ne relatează Ieremia: „Îm-
păratul şedea în casa de iarnă, căci era în
luna a noua, şi înaintea lui era un foc de
cărbuni aprinşi. După ce Iehudi a citit trei
sau patru foi, împăratul a tăiat cartea cu
briceagul logofătului şi a aruncat-o în jă-
raticul de cărbuni, unde a fost arsă de tot”

Î
n anul 606 î.Hr., Israelul stătea în faţa uneia dintre cele mai grave (versetele 22,23). Ioiachim se dovedeşte
crize din istoria sa. În doar câţiva ani, regatul lui Iuda avea să fie a avea o atitudine postmodernistă:
distrus. Regele Ioiachim (care a domnit în perioada 609–598 î.Hr.) Nu a fost interesat de Cuvântul lui
a devenit vasal Egiptului, obligându-se să-i plătească un tribut greu Dumnezeu.
(2 Împăraţi 23:35). În anul următor (605 î.Hr.), la bătălia de la Car- A considerat conţinutul lui complet
chemiş, Nebucadneţar al II-lea l-a înfrânt pe faraonul Neco al II-lea, irelevant.
împreună cu armata lui, schimbând peisajul politic al regiunii. Ioiachim L-a considerat lipsit de autoritate.
a fost împins astfel să-şi transfere jurământul de credinţă şi loialitate S-a gândit că se putea descurca şi
de la Egipt la Babilon (2 Împăraţi 24:1). fără sfaturile divine.
Tânărul rege s-a dovedit din păcate slab într-un moment crucial A făcut pasul de la indiferenţă faţă de
pentru poporul lui Dumnezeu. Singurul lui gând era acumularea de Scriptură la distrugerea ei.
bogăţii, fapt ce l-a condus la corupţie, injustiţie şi alte abuzuri Nu a fost conştient că a dat cu picio-
(Ieremia 22). rul ultimei şanse de a evita criza.
De-a lungul istoriei, Satana a instigat
la diverse acţiuni împotriva Bibliei şi a au-
torităţii ei:

10 Curierul Adventist
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 10 25/09/2018 12:02:28


taculoasă şi ultrasentimentală; apariţia Dumnezeu le-a dat-o s-o facă, amintin-
„superstarurilor” creştine, ale căror de- du-și mereu că prorocii din vechime și
claraţii şi interpretări sunt urmate de Mântuitorul lumii, împreună cu apostolii
De-a lungul istoriei, admiratorii lor; şi ridicarea unei biserici Săi, au suferit ocară și persecuţie din pri-
vulnerabile la tot felul de amăgiri şi de cina Cuvântului.”1
Satana a instigat absurdităţi predicate în Numele lui Dum-
nezeu.
la diverse acţiuni CONCLUZII CU PRIVIRE LA
AUTORITATEA SCRIPTURII
împotriva Bibliei COMBATEREA ATITUDINII DE
RESPINGERE A SCRIPTURII
1. Dumnezeu este singurul care
cunoaşte viitorul. El este sursa tuturor
şi a autorităţii ei. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi informaţiilor care apar în Biblie (Isaia
distrus. „Iarba se usucă, floarea cade, dar 46:10; 2 Timotei 3:16).
cuvântul Dumnezeului nostru rămâne 2. Nu ne putem aştepta ca oamenii
în veac” (Isaia 40:8). Regele Ioiachim a să accepte uşor mesajele biblice (Ioan
distrus sulul, însă Dumnezeu i-a porun- 15:18,19).
cit lui Ieremia să scrie un sul nou, la care 3. Societatea postmodernistă tinde
să adauge multe alte avertizări (Ieremia să respingă Cuvântul lui Dumnezeu prin
36:28-31). Nimeni nu poate împiedica atitudinea de indiferenţă şi de dispreţ,
1. În era premodernă: distrugere şi extinderea Evangheliei. Cuvântul lui preferând să se încreadă în teorii şi filo-
persecuţie. Dumnezeu nu depinde de inimile capri- sofii eronate (Apocalipsa 3:17).
2. În era modernă: atacuri ideologice. cioase ale oamenilor (Luca 19:14). 4. Analfabetismul biblic favorizează
3. În era postmodernă: atitudine de Regele Ioachim îşi legase speranţele o experienţă religioasă bazată pe intere-
indiferenţă şi de dispreţ. de Egipt. În anul 598 î.Hr., la încurajarea se personale (Matei 7:21-23).
faraonului, s-a răzvrătit în mod deschis 5. Mesajul lui Dumnezeu va dăinui
împotriva lui Nebucadneţar. Şi-a convins chiar dacă oamenii resping (şi uneori
CONTESTAREA ACTUALĂ A BIBLIEI poporul să lupte împotriva Babilonului distrug) Scriptura (Matei 24:35).
Şi în prezent ne confruntăm cu o se- cu asigurarea că egiptenii aveau să le 6. Biblia posedă autoritate supremă.
rie de crize: existenţială, economică, de vină în ajutor. Rezultatul a fost o nouă in- Noi suntem datori să luăm seama la ce
mediu. În plan familial, ne confruntăm vazie a puternicii armate caldeene. Egip- are ea de spus (Psalmii 119:60).
cu criza de alimente, de sănătate şi de tul nu intenţionase de la bun început să-i
securitate. Unde putem găsi răspunsuri ajute, ci doar sperase să tragă de timp
la problemele noastre? Biblia spune pentru a-şi împlini propriile interese.
Dumnezeu i-a trimis regelui Ioachim Sugestii de rugăciune:
următoarele: „Cheamă-Mă, şi-ţi voi răs-
punde şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri un mesaj de speranţă, de salvare pentru
1. Rugaţi-vă ca Domnul să ne ajute să
ascunse, pe care nu le cunoşti” (Ieremia popor, însă regele l-a respins pentru că înţelegem cum să respectăm şi să
33:3). Da, Cuvântul lui Dumnezeu are so- îşi legase inima de o speranţă falsă. ascultăm de Cuvântul Său.
luţii eficiente pentru provocările vieţii de Ca mesageri ai Cuvântului lui Dum-
2. Rugaţi-vă ca Domnul să ne ajute, ca
zi cu zi! nezeu, nu ne putem aştepta ca propo-
biserică, să rămânem credincioşi Cuvân-
Dar ce face societatea postmodernă? văduirea biblică să fie primită cu braţele tului Său în misiunea de răspândire a
Este indiferentă la Scriptură şi o respinge deschise de toţi oamenii. Mulţi nu vor soliei pentru timpul sfârşitului.
pe motiv că ea nu i se pare a avea au- să audă decât un cuvânt de aprobare a
3. Rugaţi-vă pentru membrii familiei şi
toritate; unii chiar încearcă să distrugă nelegiuirilor lor. Ellen White nota: „Mulţi
pentru prietenii care nu au înţeles şi nu
exemplare ale ei. refuză să ia seama la avertizările repeta- au acceptat deocamdată autoritatea
Sunt benefice aceste atitudini? Nu, te, preferând să-i asculte pe învăţătorii Scripturii.
fiindcă nevoile spirituale ale oamenilor falși care le lingușesc vanitatea și trec cu
sunt reale. În lumea secularizată, ei caută vederea faptele lor rele. În ziua încercării, 1 Ellen G. White, Profeţi şi regi, ed. 2011, p. 302.
să şi le împlinească în locuri greşite. În bi- unii ca aceștia nu vor avea un adăpost si-
serică ne confruntăm cu o altă problemă: gur, nici un ajutor din cer. Slujitorii aleși
analfabetismul biblic! ai lui Dumnezeu să întâmpine cu mult Alejandro Medina Villareal este pastor
Care sunt urmările analfabetismului curaj și răbdare încercările și suferinţele în biserica din Villahermosa, Mexic.
biblic? Apariţia misticismului biblic şi care vin asupra lor prin mustrare, neglija-
înmulţirea miturilor spirituale; dorinţa re și prezentare greșită. Să continue să se
după o experienţă de închinare spec- achite cu credincioșie de lucrarea pe care

Curierul Adventist 11
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 11 25/09/2018 12:02:28


Luni

Cum să citim Un exemplu în acest sens este Ber-


nard din Clairvaux, un abate francez din
secolul al XII-lea, care a compus o predică

Scriptura?
despre „dinţii” miresei din Cântarea cân-
tărilor 4:2. În ea, a susţinut că cele două
rânduri de dinţi simbolizau ordinul su-
perior şi, respectiv, pe cel inferior dintr-o
mănăstire. Predica este interesantă, dar
nu are nicio legătură cu sensul originar al
textului din Cântarea cântărilor 4:2.
„Nu ne ardea inima în noi când… Un fenomen similar are loc astăzi.
ne deschidea Scripturile?” Luca 24:32 Predicatorii îi dau unui pasaj biblic o altă
semnificaţie decât cea originară. Alego-
ria ne vorbeşte mai mult despre abilita-
tea interpreţilor şi despre sensul pe care
FELIX H. CORTEZ ei vor să-l dea decât despre sensul inten-
ţionat al pasajului. Ne leagă de oameni şi
îi înalţă pe oameni.
Biblia spune că Dumnezeu le-a dat
Cuvântul Său tuturor oamenilor şi că
toţi îl pot înţelege, chiar şi copiii (Matei
11:25,26; Ioan 7:17; 2 Timotei 3:14-17).
Alţi cititori îşi pun încrederea în raţiu-

U
nea umană. Da, Dumnezeu ne-a dat ca-
n lucru din Biblie care mă surprinde într-un mod deosebit este pacitatea de a judeca. Şi vrea să ne-o fo-
decepţia totală a ucenicilor în momentul morţii lui Isus pe cru- losim în relaţia cu El (de ex., Isaia 1:18). În
ce. Dacă te gândeşti bine, o să-mi dai dreptate! cazul unor cititori însă, raţiunea neutrali-
În timpul lucrării Sale, Isus a precizat de câteva ori că avea să fie zează puterea Cuvântului lui Dumnezeu.
omorât şi că avea să învieze.1 Cu toate acestea, crucea i-a luat pe uce- În momentul în care o afirmaţie biblică
nici pe neaşteptate, iar când au primit vestea învierii Lui nu le-a venit nu corespunde logicii omeneşti, ei o dau
să creadă! Cum a fost posibil aşa ceva? la o parte, considerând-o o eroare strecu-
Când mă gândesc la eşecul ucenicilor, mă tulbur, pentru că sunt rată în Biblie în cine ştie ce împrejurare.
conştient că şi eu aş putea eşua. Am însă vestea bună că eşecul este Dar Dumnezeu ştie mai multe decât ştim
evitabil. Pe drumul spre Emaus, Isus a explicat cum ar trebui să citim noi. Trebuie să avem încredere în El (Ma-
Biblia. tei 22:29-32; cf. 1 Corinteni 1:18-25)!
Unii cititori îşi pun încrederea în ei în-
şişi. Ei se concentrează asupra cuvintelor
SĂ AVEM CREDINŢĂ ÎN BIBLIE şi pierd din vedere contextul şi intenţia
iniţială a pasajului, asumându-şi incon-
Isus a explicat că motivul eşecului ucenicilor de a înţelege era lipsa ştient rolul de arbitru al interpretării.
lor de credinţă (Luca 24:25). Credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu repre- Spre exemplu, ce vrea să spună 1 Pe-
zintă primul pas către înţelegere (Evrei 11:3). tru 2:21 prin faptul că Isus ne-a lăsat o
Unii cititori cred în biserică sau în conducătorii bisericii. Îi lasă pe pildă ca să călcăm pe urmele Lui? Dacă
ei să gândească în locul lor şi să le explice ce vrea să spună Biblia. Unii ignorăm contextul, am putea desprinde
fac aceasta din comoditate, iar alţii, din convingerea că Biblia ar avea o ideea că ar trebui să ne îmbrăcăm exact
semnificaţie „spirituală” sau „secretă” pe care doar câţiva oameni aleşi la fel ca Isus, să rămânem necăsătoriţi ca
o pot descoperi. Aşa se ajunge la interpretarea alegorică. El şi alte idei similare care i-ar putea veni
în minte interpretului.
Contextul pasajului este totuşi clar.
Dumnezeu a dorit să ne transmită ideea
de a nu comite păcat, de a nu răspunde
cu batjocuri şi de a nu ameninţa atunci

12 Curierul Adventist
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 12 25/09/2018 12:02:30


CITEŞTE TOATĂ SCRIPTURA „li s-au deschis ochii” şi L-au recunoscut
(Luca 24:31).
Un alt motiv pentru care moartea lui
Dar şi reversul este adevărat. Cei
Isus i-a luat prin surprindere pe ucenici
care nu iubesc adevărul vor fi înşelaţi la
este faptul că ei nu au citit „toate Scriptu-
sfârşitul timpului (2 Tesaloniceni 2:9-12;
rile”, ci s-au oprit la anumite fragmente pe
Biblia spune că care le agreau. Lor le plăcea titlul de Fiu al
cf. 2 Timotei 4:3,4).
Înţelegerea nu este destinaţia, ci dru-
omului, fiindcă Îl identifica pe Isus cu fiinţa
Dumnezeu le-a dat cerească din Daniel 7:13,14, care urma să
mul până acolo. Intimitatea cu Dumne-
zeu este rezultatul unei vieţi de asumare
primească stăpânirea şi o împărăţie ce nu
Cuvântul Său tutu- avea să fie nimicită niciodată.
a riscului de a urma sfaturile Sale şi al în-
crederii că Scriptura este adevărată şi că
Însă Scriptura mai spunea şi că Mesia
ror oamenilor şi că avea să moară pentru păcatele poporului
făgăduinţele Lui sunt sigure. Odată ce au
avut această experienţă, ucenicii nu au
(Isaia 53) şi că avea să fie stârpit (Daniel
toţi îl pot înţelege, 9:26). Ucenicii nu au „înţeles” aceste pasa-
mai putut să tacă. Şi nici ucenicii care au
făcut acel drum spre Emaus.
je şi nici avertizările date de Isus, pentru
chiar şi copiii. că ideea aceasta era contrară convingeri-
lor şi dorinţelor lor. Nu aveau urechi pen-
tru aşa ceva. Sugestii de rugăciune:
Isus le-a explicat însă, începând „de la
1. Rugaţi-vă ca Domnul să ne dea urechi
Moise şi de la toţi prorocii, şi le-a tâlcuit să auzim şi voinţa de a pune în practică
în toate Scripturile ce era cu privire la El” ce aflăm din Scriptură.
(Luca 24:27). Şi noi trebuie să procedăm
2. Rugaţi-vă să ne punem încrederea ferm
la fel. A „tâlcui în toate Scripturile” în- 1Prima oară: Marcu 8:31 şi textele paralele. A doua
în Cuvântul lui Dumnezeu.
seamnă a-I cere lui Dumnezeu să ne dea oară: Marcu 9:31 şi textele paralele. A treia oară în
ultima
3. Cacălătorie spre Ierusalim:
adventişti, Marcu 10:32-34
noi considerăm că avem şi o
când suntem maltrataţi. Dacă ignorăm urechi ca să auzim tot ce are de spus Bi- textelemisiune
paralele.specială
Vezi şi Ioan
de12:23,27;
a-i ajuta13:1; 16:4,21,32;
pe oameni
contextul, ne asumăm rolul de factor de- blia, chiar şi acele pasaje care am prefera 17:1. să cunoască soliile celor trei îngeri. Să

terminant al interpretării. să nu fie adevărate sau care nu ne plac. ne rugăm pentru dispoziţia de a aplica
Alţii au abandonat complet credinţa. principiul luării în considerare a întregii
Frustraţi de diversitatea interpretărilor, Biblii – „toate Scripturile” – ca să putem
PUNE ÎN PRACTICĂ CE ÎNVEŢI înţelege şi prezenta altora în mod
unii au ajuns să creadă că nimeni nu adecvat Cuvântul lui Dumnezeu.
deţine adevărul. Dar Scriptura spune că Ascultarea reprezintă ultimul pas în
Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt ca să ne înţelegerea Scripturii. Isus a declarat că
călăuzească „în tot adevărul” (Ioan 16:13). cei dispuşi să împlinească voia lui Dum-
Dumnezeu vrea să ne punem încre- nezeu vor cunoaşte adevărul (Ioan 7:17).
Felix H. Cortez este profesor asociat de literatura
derea în El, nu în biserică, nu în condu- La fel s-a întâmplat cu ucenicii pe drumul Noului Testament şi director al programului de
cători, nu în raţiunea umană, nici chiar către Emaus. Când au stăruit ca Isus să ră- master în religie la Seminarul Adventist de Ziua
în noi înşine, pentru că noi toţi suntem mână cu ei, ca dovadă că acceptaseră cu- a Şaptea de la Universitatea Andrews, Berrien
supuşi greşelii. vintele Sale şi doreau să afle mai multe, Spring, Statele Unite.

Curierul Adventist 13
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 13 25/09/2018 12:02:30


Marți

De ce ÎN FAŢA DECIZIILOR COMPLICATE


Să alegi o casă este relativ uşor. În
viaţă ne confruntăm însă cu numeroase

are un rol
decizii incomparabil mai dificile. „Soţia
mea a primit o ofertă de contract de
muncă în străinătate. Nu va putea veni
acasă decât de două ori pe an. Dar vom

decisiv
putea achita taxele şcolare pentru co-
piii noştri. Să primească oferta?” „Este o
idee bună să lucrăm ca misionari în zone
albe?” „Sunt îndrăgostită de un bărbat

Scriptura?
extraordinar! Cum să aflu dacă Dumne-
zeu vrea să ne căsătorim?”„Soţul meu mă
bate şi îi bate pe copii. Cum să ne prote-
jăm de el?”
Cum putem lua cele mai bune deci-
zii atunci când ne împotmolim într-un
Cum altfel Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu, hăţiş de informaţii, convingeri şi idei
contradictorii? Iar deciziile cele bune din
dacă nu prin istoria Sa din Biblie? perspectivă umană nu sunt întotdeau-
na cele mai bune şi din perspectiva lui
KAREN HOLFORD Dumnezeu!

INVITAŢIA DE A NE APROPIA DE
DUMNEZEU
Biblia nu ne oferă instrucţiuni clare,
pas cu pas pentru toate provocările vieţii.
Chiar ar fi imposibil să scriem un manu-
al pentru absolut toate situaţiile care au

S
oţul meu, Bernie, este în căutarea unei case pentru familia existat vreodată de la începutul istoriei şi
până astăzi. Oamenii, cultura şi dilemele
noastră tânără. Copiii noştri sunt mici şi oraşul este foarte de-
se schimbă odată cu lumea.
parte, aşa că nu pot să-l ajut şi este nevoit să caute singur. Dar se
Totuşi Biblia este mult mai valoroasă
străduieşte să privească fiecare casă prin ochii mei. Cercetează atent
şi mai utilă decât un manual practic des-
fiecare cameră, încercând să-şi imagineze cum ar fi dacă ne-am instala
pre cum să ne trăim viaţa. Este o invitaţie
acolo. Este bucătăria destul de încăpătoare? Este curtea un loc sigur de
de la Dumnezeu de a-L căuta şi de a-L
joacă? Vor fi toţi fericiţi acolo? găsi pe El în fiecare experienţă şi în fieca-
După paisprezece ani de căsnicie şi şapte mutări, Bernie ştie exact re situaţie. Ea abundă în reprezentări de-
ce-mi place. Ştie ce aş aprecia la fiecare casă, ce m-ar deranja şi ce vom taliate ale caracterului Său iubitor. Aceste
putea să modificăm. instantanee seamănă cu diferitele cadre
În cele din urmă, Bernie reuşeşte să găsească o casă în care familia luate într-o tomografie craniană. Doar
noastră va trăi, va iubi, va râde, va plânge şi va învăţa în următorii când punem toate imaginile împreună
11 ani. Când mă ia să-mi prezinte noua casă, sunt foarte entuziasmată. putem construi un model virtual al cre-
Observ că a ales-o ţinând cont de perspectiva mea. Este drept că are ierului şi putem începe să-l înţelegem în
nevoie de multă vopsea şi de o curăţenie straşnică, dar este perfectă. ansamblu.
Când a ales-o, s-a bazat pe tot ce a învăţat din coabitarea cu mine, din Biblia ne ajută să descoperim nume-
ceea ce m-a auzit spunând şi din observarea mea atentă în fiecare zi a roasele faţete ale caracterului lui Dum-
vieţii noastre împreună. nezeu şi să înţelegem ce loc doreşte El să
ocupe în viaţa noastră, cum să-L iubim şi
cum să ne iubim unii pe alţii.

14 Curierul Adventist
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 14 25/09/2018 12:02:31


Prin citirea Bibliei şi prin concentra- oricine iubeşte este născut din Dum-
rea pe caracterul lui Dumnezeu, aşa cum nezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cine
a fost el dezvăluit pe deplin în viaţa lui nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu,
Biblia ne ajută să Isus, ne aşezăm faţă în faţă cu Sursa iubi-
rii din acest univers şi ne schimbăm după
pentru că Dumnezeu este dragoste…
Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dum-
descoperim nu- asemănarea cu El. Cu cât Îl cunoaştem
mai bine, cu atât suntem mai atenţi la
nezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi
unii pe alţii” (1 Ioan 4:7-11).
meroasele faţete îndrumările Sale. Principala noastră motivaţie de a-L
cunoaşte pe Dumnezeu este faptul că
ale caracterului lui PRIN OCHII LUI DUMNEZEU
ne putem bucura de dragostea Sa blân-
dă, răbdătoare, iertătoare, încurajatoare,
Dumnezeu şi să înţe- Cu cât Îl cunoaştem mai îndeaproape înţelegătoare şi generoasă şi că Îi putem
răspunde cu dragoste. Doar în urma
de Dumnezeu, cu atât înţelegem mai clar
legem ce loc doreşte că El ne iubeşte extraordinar de mult pe acestei experienţe suntem pregătiţi să
le împărtăşim oamenilor dragostea Sa şi
noi şi pe semenii noştri. Când ne privim
El să ocupe în viaţa viaţa dificilă prin prisma iubirii şi răbdării să-i ajutăm să-L iubească.
Când viaţa devine insuportabil de
Sale, suntem mai dispuşi să luăm decizii
noastră, cum să-L înţelepte. grea şi când inima ni se frânge, găsim
cea mai mare mângâiere în cunoaşterea
Când ne aflăm în situaţii complicate
iubim şi cum să ne şi nu avem nicio idee ce am putea face, iubirii lui Dumnezeu. În astfel de situ-
aţii, descoperim că Lui Îi pasă profund
putem încerca următorul lucru: să alcă-
iubim unii pe alţii. tuim o listă cu numele tuturor persoane-
lor implicate, să privim asupra fiecăreia,
de tragediile şi de luptele prin care tre-
cem (Psalmii 34:18), că ştie câte lacrimi
inclusiv asupra noastră, prin ochii lui vărsăm (Psalmii 56:8) şi că ne cunoaşte
Dumnezeu şi să ne punem o serie de în- vulnerabilităţile (Psalmii 103:13-18). El
trebări: de-abia aşteaptă să fim cu El în cer şi
Care sunt nevoile spirituale, emoţio- să ne şteargă orice lacrimă (Apocalipsa
nale, relaţionale şi fizice ale acestei per- 21:1-4).
soane?
Într-o ocazie, le-am cerut copiilor Care este cea mai bună cale de a-i
noştri să ne ajute să alcătuim o listă cu arăta acestei persoane dragostea lui Sugestii de rugăciune:
însuşirile lui Dumnezeu. Câteva exemple Dumnezeu?
1. Rugaţi-L pe Dumnezeu să vă ajute să
de însuşiri: „atotputernic”, „înţelegător”, Ce însuşiri ale Sale vrea Dumnezeu
observaţi că El vă conduce cu iubire
„curajos”, „generos”, „creativ”. Am notat să-mi dezvolt în această situaţie? către răspunsurile din Cuvântul Său la
aproape 200 de cuvinte de acest fel în rit- Ce reacţii ale mele i-ar putea încuraja problemele vieţii.
mul în care ei ni le dictau. Atmosfera s-a pe alţii să se apropie de Dumnezeu? 2. Cereţi-I lui Dumnezeu să vă ajute să vă
umplut de entuziasm. Am devenit con- De asemenea, meditaţia cu rugă- asemănaţi tot mai mult cu El pe măsură
ştienţi că Dumnezeu este extraordinar. ciune ne poate îndrepta în direcţia po- ce vă concentraţi atenţia asupra iubirii
Deşi limbajul omenesc nu este capabil trivită. Şi reţine un lucru: chiar dacă nu Sale prezentate în Cuvântul Său.
să descrie frumuseţea, slava şi dragostea luăm decizia perfectă, Dumnezeu tot ne 3. În timp ce studiaţi Cuvântul Său,
Sa, ne-am format o imagine mai detalia- iubeşte şi ne doreşte binele cel mai înalt. rugaţi-vă ca Dumnezeu să vă descopere
El va continua să ne îndrume cu iubire dragostea Sa şi să le-o descopere şi
tă despre El.
altora prin voi.
spre ţinta Sa, în pofida deciziilor noastre
nedesăvârşite, aşa cum a procedat în ve-
FAŢĂ ÎN FAŢĂ chime cu Avraam, cu Sara şi cu Agar; cu 1Ellen G. White, Minte, caracter, personalitate,
ed. 2015, p. 87.
„Întreaga Biblie reprezintă revela- Iosif şi cu fraţii lui; cu David şi Bat-Şeba.
ţia slavei lui Dumnezeu în Hristos”, scria
Ellen White. „Dacă este primită, crezută
CEA MAI MARE DINTRE ELE ESTE Karen Holford este specializată în terapie
şi respectată, Biblia este marele instru- ocupaţională, în terapie de familie şi în
DRAGOSTEA
ment de transformare a caracterului. Ea psihoterapie sistemică. În prezent slujeşte în
constituie marele stimulent, forţa con- Dintre toate însuşirile lui Dumne- cadrul Diviziunii Trans-Europa ca director al
strângătoare care trezeşte la viaţă pu- zeu, cea mai importantă este dragostea: Departamentului Familie.
terile fizice, mentale şi spirituale şi care „Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii,
călăuzeşte viaţa pe căile drepte.”1 căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi

Curierul Adventist 15
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 15 25/09/2018 12:02:31


Miercuri

Scripturile
Îl descoperă
pe Isus
Hristos este descoperit atât în Vechiul,
cât şi în Noul Testament

DAV I D T H O M A S

C
um ni-L descoperă Biblia pe Isus? Se pare că răspunsul
la întrebarea aceasta este destul de vast şi de capti-
vant. Este promiţător şi capabil să ne transforme.
Cărţile biblice care ne ajută în cea mai mare măsură să ne
formăm o imagine despre Isus sunt, evident, evangheliile –
care cuprind relatările despre El. Oricine le-a citit ştie că ele
conţin numeroase istorisiri despre ce a făcut şi a spus El. Aici
găsim consemnate faptele Sale, pe care, dacă le vom analiza,
vom afla cum era El. De asemenea, ne putem forma o idee
despre El din cuvintele Sale. Prin studiul acestor două ele-
mente, aflăm cum ar trebui să ne comportăm noi. Să vedem,
aşadar, pe ce căi ni-L prezintă Biblia pe Isus:

ISTORIA VIEŢII SALE


În primul rând, avem posibilitatea de a citi relatările
despre Isus. Probabil că una dintre cele mai cunoscute este
cea din Ioan 8, cu femeia prinsă în adulter. La o citire atentă,
observăm că lui Isus i-a fost întinsă aici o capcană.
Scena este tensionată: acuzatorii au privirea încruntată,
femeia este înspăimântată şi ruşinată, trecătorii aruncă o
privire curioasă şi, în mijlocul tuturor, stă Isus.

16 Curierul Adventist
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 16 25/09/2018 12:02:33


Ce ne interesează aici este reacţia lui energie, conştient că ele vor ajunge să-l Cine vrea să intre
Isus faţă de femeie din finalul relatării. El transforme.
nu a condamnat-o, nu i-a făcut morală, în Împărăţie va fi
nu i-a divulgat păcatele şi nici nu i-a ară-
tat cu degetul defectele. Nu a alungat-o IDENTITATEA SA
foarte atent în ce
ca pe o persoană nedemnă de a trăi în În al treilea rând, Îl putem cunoaşte
mijlocul unei comunităţi. Dimpotrivă, a pe Isus din afirmaţiile pe care le-a făcut lucruri investeşte
fost blând cu ea. A încercat pe cât posibil despre Sine. Afirmaţiile acestea contea-
recuperarea ei. Gândul Lui a fost cum să-i
redea demnitatea cu care i-a creat Dum-
ză, pentru că prin ele aflăm despre con- timp şi energie,
cepţia Sa despre Sine. Ele se găsesc în
nezeu pe oameni la început.
Comentariul lui Ellen White din car-
special în Evanghelia după Ioan. conştient că ele
În Ioan 5:17,18, Isus declară: „«Tatăl
tea Viaţa lui Iisus cu privire la efectul bu-
nătăţii lui Isus este încurajator: „Cu inima
Meu lucrează până acum şi Eu, de ase- vor ajunge să-l
menea, lucrez.» Tocmai de aceea căutau
zdrobită, ea s-a aruncat la picioarele lui
Isus, exprimându-şi printre suspine iubi-
şi mai mult iudeii să-L omoare, nu numai transforme.
fiindcă dezlega ziua Sabatului, dar şi
rea plină de recunoştinţă şi mărturisin- pentru că zicea că Dumnezeu este Ta-
du-şi păcatele cu lacrimi amare. Acesta a tăl Său şi Se făcea, astfel, deopotrivă cu
fost pentru ea începutul unei vieţi noi, o Dumnezeu.” Avem aici o declaraţie a lui să scape de ea, judecătorul îi face în final
viaţă de cu­răţie şi pace, devotată în sluj- Isus despre Sine. Când o citim, aflăm di- dreptate.
ba lui Dumnezeu.”1 rect de la El despre identitatea Sa. Pilda aceasta este interesantă nu în
Din relatarea aceasta, aflăm cum S-a Isus ne spune că El nu este un om primul rând sub aspectul tensiunii pro-
purtat Isus în faţa răului şi cum a schim- obişnuit, ca noi, şi că este conectat di- duse de inechităţile sociale şi de modul
bat El situaţia în vederea recuperării celor rect cu veşnicia, cu Dumnezeu, pe care de folosire a puterii, cât mai ales din per-
implicaţi. Aflăm că bunătatea deschide L-a numit Tată al Său. Faptul că El a lăsat spectiva lecţiei pe care o transmite prin
deseori calea către schimbare. Şi aflăm să se înţeleagă aici că era divin este do- intermediul antitezei. Mesajul este că ar
despre puterea Lui de a transforma vieţi; vedit de reacţia ascultătorilor Lui. Ei au trebui să fim ca văduva, nu ca judecăto-
aflăm că El caută mereu oportunităţi şi prins ideea şi au luat cuvintele Lui ca pe rul. Care este lecţia? Ea este prezentată la
căi în acest scop. o blasfemie, ca pe o ofensă, şi au căutat începutul pildei: „Ca să le arate că trebu-
să-L omoare. ie să se roage necurmat şi să nu se lase”
Declaraţia făcută de Isus aici consti- (versetul 1).
CUVINTELE SALE tuie un argument în favoarea credinţei Din pilda aceasta, învăţăm că persis-
În al doilea rând, avem posibilitatea creştine în divinitatea Sa, o calitate esen- tenţa şi perseverenţa sunt nişte calităţi
de a studia zicerile lui Isus, aşa cum sunt ţială fără de care nu ar fi putut să ne adu- sau nişte trăsături apreciate de Isus. Sun-
ele consemnate în evanghelii. Ne referim că mântuirea. tem încurajaţi că persistenţa, dacă vom
aici la afirmaţiile Sale scurte, aforistice, avea grijă să ne-o dezvoltăm, ne va fi uti-
şi nu la lecţiile Sale mai ample. Iată un lă în viaţa aceasta agitată de pe planeta
exemplu din această categorie: „Omul PREDICILE SALE Pământ. De prea multe ori, când apare o
bun scoate lucruri bune din vistieria În al patrulea rând, putem afla nume- problemă, chiar şi una minoră, începem
bună a inimii lui, iar omul rău scoate lu- roase lucruri despre Isus din învăţăturile să avem dubii, să ne plângem şi să ne
cruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci Sale de mai mare întindere care au fost întrebăm dacă Dumnezeu ne mai poartă
din prisosul inimii vorbeşte gura” (Luca consemnate în Biblie. Pe unele le-a pre- de grijă. Aici vedem că rugăciunea şi per-
6:45). zentat sub formă de pildă şi câteva au sistenţa formează un aliaj puternic care
Avem aici un adevăr fundamental devenit celebre. Una mai puţin renumită ne ajută să rezistăm. Din această pildă şi
legat de viaţă: noi exteriorizăm ce sto- este cea din Luca 18:1-8. din altele ca ea, învăţăm despre Isus.
căm în interior. Dăm dovadă de bună- Pilda este despre o văduvă, una din-
tate şi de neprihănire dacă ne educăm tre cele mai neajutorate membre ale so-
MĂRTURIA ALTORA
în acest sens. Ne pretăm la fapte rele şi cietăţii, şi despre un judecător nedrept.
greşite dacă suntem absorbiţi de aceste Nereuşind să obţină o decizie favorabilă În al cincilea rând, putem afla despre
lucruri. Este aproape de la sine înţeles că din prima solicitare, văduva nu s-a re- Isus din comentariile persoanelor care
cine vrea să intre în Împărăţie va fi foar- semnat, ci a continuat să revină la jude- L-au însoţit şi care Şi-au format o opinie
te atent în ce lucruri investeşte timp şi cător, cerându-i insistent o rezolvare. Ca despre El. Comentariile acestea sunt va-

Curierul Adventist 17
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 17 25/09/2018 12:02:33


De prea multe ori, şi a urmărit toate acestea din perspectiva
Scripturii existente la data aceea, a ajuns
blestemului pronunţat asupra şarpelui:
„Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie,
când apare o pro- la concluzia că Isus era Dumnezeu, lucru
dincolo de normal pentru mintea ome-
între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi
va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul”
blemă, chiar şi una nească. Dovezile erau însă atât de solide,
încât nu a putut evita concluzia aceasta.
(Geneza 3:15).
Găsim aici, în formă embrionară, fă-
minoră, începem Putem desprinde de aici foarte multe
idei despre Isus. El nu a fost un om între
găduinţa eliberării prin Isus de blestemul
adus de păcat.
să avem dubii, să alţi oameni, ci, ca să folosim chiar cuvin-
tele Sale, a fost Fiul lui Dumnezeu. Cei
Biblia ne informează despre Isus pe
mai multe căi. Ea conţine multe idei, dar

ne plângem şi să care L-au însoţit au fost convinşi de acest


fapt.
are o singură temă principală: Dumnezeu
a intervenit decisiv în istorie prin persoa-
Căile menţionate până aici, care ne na lui Isus Hristos, prin care avem răs-
ne întrebăm dacă ajută să înţelegem cum este descoperit cumpărarea. Să rămânem şi noi în cercul
Isus în Scriptură, sunt evidente şi nu prea celor perseverenţi în credinţă!
Dumnezeu ne mai greu de identificat.

poartă de grijă. Sugestii de rugăciune:


PROFEŢIILE SALE
Un alt element inclus în Scriptură din 1. Rugaţi-vă să citiţi Cuvântul lui Dumne-
zeu cu perseverenţă, cu scopul de a-L
care aflăm despre Isus este puţin mai
cunoaşte pe Mântuitorul nostru Isus
complicat, dar tot atât de util. El derivă Hristos.
loroase pentru că sunt făcute de cei care din concepţia despre El ca Eliberator sau
2. Rugaţi-vă pentru dorinţa de a studia
au fost în preajma Lui şi L-au văzut. Mesia. Biblia cu scopul de a-L cunoaşte mai
Un comentariu deosebit de profund Creştinii susţin că în persoana lui Isus bine pe Isus.
şi de fascinant este cel făcut de Ioan, avem împlinirea numeroaselor şi varia- 3. Rugaţi-vă ca dragostea lui Isus să vă
ucenicul iubit, în Ioan 1:1-3. Multora, ex- telor făgăduinţe – în special din Vechiul constrângă să le vorbiţi altora despre El.
primarea de aici li se pare enigmatică şi Testament – privitoare la Mesia. Când
puţin amuzantă, însă este transmis un Îl punem pe Isus în legătură cu aceste
adevăr extraordinar: „La început era Cu- făgăduinţe, obţinem o multitudine de 1 Ellen G. White, Viața lui Iisus, ed. 2015, pp. 397–398.
vântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi informaţii interesante. O primă informa-
Cuvântul era Dumnezeu” (versetul 1). ţie o găsim în cartea Geneza, în prima David Thomas, doctor în slujire pastorală, este
Ioan, care L-a însoţit pe Isus, L-a văzut făgăduinţă făcută lui Adam şi Evei după decan al Şcolii de Teologie de la Universitatea
cum acţiona, a ascultat învăţăturile Sale ce au păcătuit şi inclusă în subtextul Walla Walla din Statele Unite.

18 Curierul Adventist
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 18 25/09/2018 12:02:33


Colecta Săptămânii
de Rugăciune 2018
C
olecta Săptămânii de Rugăciu- tragere de inimă şi bunăvoinţă” (Exo- le poporului Său pentru a putea locui
ne este o bună tradiție a bise- dul 35:21) au fost invitați să participe între ei. Dar nu tocmai acest act de sa-
ricii noastre. Această colectă, la această colectă. Dumnezeu dorește crificiu de sine, de ajutorare dezintere-
împreună cu cele ale Școlii de Sabat, ca dăruirea să fie din inimă, și nu o sată a altora, ne aduce mai aproape de
constituie coloana vertebrală a finan- simplă tranzacție financiară. Astfel, natura lui Dumnezeu? Isus nu Se agață
țării activităților misionare mondi- după cum darurile poporului Israel de poziția Sa înălțată din ceruri, ci, așa
ale ale Bisericii Adventiste. Potrivit au fost o expresie a recunoștinței lor cum spune apostolul Pavel în Filipeni
înțelegerii noastre a Bibliei, zecimea pentru experiența eliberării din robia 2:7, „S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a
este folosită în principal pentru sala- Egiptului și a legământului pe care luat un chip de rob” ca să ne salveze.
riile pastorilor, pentru instruirea lor Dumnezeu l-a încheiat cu ei, darurile Aceeași atitudine dorește Dumnezeu
și pentru susținerea financiară a altor noastre sunt de asemenea expresia să regăsească și în noi. El dorește să
activități ale uniunilor și conferințe- recunoștinței noastre pentru experi- cooperăm cu El pentru a face posibil ca
lor. Dar în multe țări, sumele adunate ența răscumpărării prin Isus Hristos și și alții să se bucure de experiența pre-
local sunt insuficiente pentru acoperi- pentru bunăvoința lui Dumnezeu față zenței lui Dumnezeu în viața lor. Ellen
rea provocărilor misionare. Acest fapt de noi. Pentru că ne încredem în Dum- White afirma: „Ideea isprăvniciei ar tre-
este adevărat în special pentru țările nezeu, nu trebuie să păstrăm totul bui să aibă o semnificaţie practică asu-
din Orientul Apropiat, din Africa, dar pentru noi, pentru că știm că Dumne- pra tuturor membrilor poporului lui
și din Asia. Din acest motiv, daruri- zeu, care a făcut atât de mult pentru Dumnezeu. [...] Generozitatea practică
le Săptămânii de Rugăciune au fost noi, va avea grijă de noi și în viitor. va da viaţă spirituală miilor de mărtu-
de aproape 100 de ani o parte indis- Dar în acest pasaj, Dumnezeu risitori cu numele ai adevărului, care se
pensabilă a finanțării lucrării noastre menționează un alt obiectiv pe care-l bocesc acum din pricina întunericului
misionare mondiale. De aceea nu aș are în atenție când solicită darurile în care sunt cufundaţi. Îi va transfor-
putea să nu vă mulțumesc pentru noastre. În Exodul 25:8 citim că po- ma din egoişti şi lacomi, închinători
sprijinul financiar generos. porul Israel trebuia să aducă aceste ai lui Mamona, în sinceri şi credincioşi
În Biblie găsim diverse pasaje care daruri de bunăvoie pentru a face „un împreună lucrători cu Hristos pentru
ne invită să aducem darurile noastre locaș sfânt” pentru ca El să locuiască salvarea păcătoşilor.” (Mărturii pentru
lui Dumnezeu. Primul dintre aceste între ei. Într-un anumit sens, este ca și comunitate, vol. 3, p. 387).
pasaje se află în Exodul 25:1,2. Aici, cum Dumnezeu are nevoie de daruri- Avem un Dumnezeu minunat,
Dumnezeu Îi poruncește lui Moise care, în tot ce face, are în vedere doar
să organizeze o strângere de daruri.
bunăstarea și binecuvântarea creatu-
Deoarece Creatorul tuturor lucrurilor
rilor Sale. În acest sens vă mulțumesc
nu are nevoie de sprijinul financiar al
poporului Său, putem concluziona că Generozitatea anticipat pentru darurile voastre și vă
doresc din toată inima binecuvântări-
aceste daruri nu erau exclusiv pentru
finanțarea construirii Sanctuarului. practică va da le îmbelșugate ale lui Dumnezeu.
Este demn de remarcat că aceasta
este prima comunicare din partea lui viaţă spirituală Toate citatele biblice sunt din The Holy Bible, New
International Version, Copyright © 1973, 1978, 1984
Dumnezeu către Moise, când l-a che- by International Bible Society. Used by permission of
mat pe Muntele Sinai, după darea Le- miilor de mărturi- the International Bible Society, 1820 Jet Stream Drive,
Colorado Springs, Colorado 80921-3696, USA.
gii. În acest început al instrucțiunilor
pentru ridicarea sanctuarului, Dum- sitori cu numele
nezeu menționează în mod repetat că
ai adevărului.
Norbert Zens,
va fi un dar de bunăvoie. „Toţi cei cu trezorier, Diviziunea Inter-Europeană

Curierul Adventist 19
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 19 25/09/2018 12:02:35


Joi

Cum să le Simţământul acesta al zădărniciei re-


flectă esenţa problemei răului din lumea
aceasta. Oricât de multe eforturi am de-

inspirăm
pune, oamenii tot vor fi nerecunoscători.
Tot vom asista neputincioşi la suferinţa
celor dragi ai noştri. Într-o zi, tot vom
ajunge faţă în faţă cu moartea, marele

speranţă
nostru inamic.
Din fericire, Biblia descrie situaţia lu-
mii noastre şi ne oferă o speranţă minu-
nată.

oamenilor PLATA PĂCATULUI


Biblia se deschide cu o frumoasă re-
latare despre capodopera lui Dumnezeu.

disperaţi
Totul a fost conceput de Dumnezeu cu
ingeniozitate şi pretutindeni domnea ar-
monia. În Eden, nu se auzise de suferinţă
şi de moarte. Totuşi libertatea omului de-
pindea de loialitatea faţă de Dumnezeu.
Când a ales neascultarea de El, omul şi-a
Suferinţele din prezent ales ca soartă suferinţa şi moartea (Gene-
za 2:16,17; Proverbele 16:25; Iacov 1:15).
nu se pot compara cu slava viitoare Adam şi Eva au fost alungaţi din grădină
şi, odată cu ei, întreaga lume a fost afec-
tată de păcat şi de degradare (Geneza
K E L D I E PA R O S C H I 3:16-24; Romani 8:20-22). Noi, descen-
denţii lor, suportăm consecinţele până
astăzi (Romani 5:18).
Scriptura afirmă că moartea nu este
o parte normală sau naturală a vieţii.
Moartea este ceva nenatural. Ea nu a fost
inclusă în lumea perfectă de la început.
Dumnezeu este sursa vieţii (Geneza 2:7;
Iov 33:4; Ezechiel 37:5), iar moartea este

C
opusul vieţii, suprimă viaţa. Bolile, con-
onştient că îşi petrecea ultimele clipe din viaţă, de pe vârful
flictele armate şi foametea sunt o conse-
muntelui Nebo, Moise examina cu privirea Ţara Făgăduinţei.
cinţă dureroasă a păcatului, care în final
Vedea şesurile mănoase şi podgoriile roditoare, exact aşa cum
duce la moarte. Prin păcatul lui, Adam i-a
făgăduise Dumnezeu. El fusese martor la suferinţele îndurate de permis lui Satana să-i ia locul de stăpâni-
israeliţi în Egipt, la maltratarea lor, şi alesese să răspundă chemării tor al acestei lumi (Iov 1:6; Matei 4:8,9; 2
lui Dumnezeu de a-i scoate din robie. A renunţat la viaţa de lux şi la Corinteni 4:4). Şi, pentru că „plata păca-
perspectivele promiţătoare din Egipt şi „a vrut mai bine să sufere tului este moartea” (Romani 6:23), Sata-
împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o na s-a considerat îndreptăţit să pretindă
clipă ale păcatului” (Evrei 11:25). Muncise ca păstor, după care suporta- stăpânire peste „toţi cei ce se odihneau în
mormânt”.2 După ce a reuşit să-l provoa-
se cârcotirile israeliţilor ani la rând. Acum stătea singur în faţa morţii,
ce pe Moise să păcătuiască împotriva lui
ştiind că n-o să calce în Ţara Făgăduinţei şi că n-o să vadă împlinirea Dumnezeu şi să-l facă să piardă intrarea
promisiunii făcute de Dumnezeu Israelului. Viaţa lui de sacrificiu şi de în Ţara Făgăduinţei (Numeri 20:8-12), a
greutăţi părea fără rost. Atâta osteneală în zadar!1 venit să-i revendice trupul, dar Hristos l-a
oprit (Iuda 9).

20 Curierul Adventist
octombrie
octombrie 2018
2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 20 25/09/2018 12:02:36


De la căderea Apoi ne-a dat cea mai mare dovadă
prin Isus. Multe pasaje din Vechiul Testa-
durerea şi moartea. Putem avea încre-
dere că El Se va ţine de cuvânt. Nu avem
în păcat, de-a ment, printre care şi prima făgăduinţă a
eliberării dată după păcatul lui Adam şi
de ce să disperăm! Dar nici nu putem sta
pasivi, aşteptând ca Dumnezeu să inter-
lungul istoriei, al Evei, arată către Mesia (Geneza 3:15;
Numeri 24:17; Deuteronomul 18:15; Isa-
vină. Este adevărat că suntem chemaţi
să trăim cu privirea aţintită spre lumea
Dumnezeu ne-a ia 53). Lucrarea lui Isus a fost o mostră a
puterii lui Dumnezeu asupra păcatului şi
viitoare, însă avem totuşi o responsabi-
litate pentru lumea prezentă.
promis mereu morţii. Minunile Sale au fost dovada ca-
pacităţii Sale de a le reda vitalitatea celor
Responsabilitatea aceasta presupu-
ne să observăm suferinţa celor din jur, să
și mereu elibe- loviţi de boală şi de suferinţă. Alungarea
demonilor a fost dovada autorităţii Sale
le oferim un umăr pe care să plângă, să
purtăm de grijă nevoilor altora. Presupu-
asupra forţelor răului.
rarea din robia Însă semnificaţia completă a păcatu-
ne să fim credincioşi Legii lui Dumnezeu,
cu încrederea că „frica de Domnul duce
lui şi a morţii au fost dezvăluite la cruce.
păcatului şi a Isus, Fiul lui Dumnezeu fără păcat, a pur-
la viaţă” (Proverbele 19:23; cf. 12:28).
Şi mai presupune să le împărtăşim
tat păcatele întregii lumi. A murit singur,
morţii. zdrobit de durerea separării complete
vestea bună a mântuirii şi frumoasa spe-
ranţă pe care o avem. Dacă nu am avea
de Tatăl. Apoi a înviat a treia zi, demon- speranţa aceasta, destinaţia noastră
strând că are putere asupra morţii, îm- finală ar fi mormântul, oricâtă grijă am
brăcat în viaţa eternă pe care i-a dăruit-o avea ca să ne conservăm viaţa. Să vestim
Dumnezeu omului la început. aşadar victoria lui Hristos asupra păcatu-
Învierea lui Isus reprezintă funda- lui cu entuziasm! Să trăim liniştiţi astăzi,
mentul credinţei noastre. Dacă El n-ar fi cu credinţă în El, ştiind că patria promisă
înviat, n-am avea niciun motiv să credem ne aşteaptă.
într-un viitor mai bun (Ioan 11:25,26;
1 Corinteni 15:13-26). Dar El a înfrânt
moartea şi putem avea certitudinea că
Îşi va împlini şi promisiunea de a Se în-
DARUL LUI DUMNEZEU toarce pentru a-i restitui lumii noastre Sugestii de rugăciune:
frumuseţea de la început. În ziua aceea,
În anii petrecuţi în pustie, Moise a 1. Rugaţi-vă ca speranţa pe care o avem în
„moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici Isus să ardă puternic în inimile noastre.
putut să suporte greutăţile fiindcă a
tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru
contat pe făgăduinţa lui Dumnezeu. A că lucrurile dintâi au trecut” (Apocalipsa 2. Cereţi-i lui Dumnezeu să ne ajute să
fost martor la nenumăratele semne ale 21:4; cf. 1 Corinteni 15:51-53). vorbim în fiecare zi cu cineva despre
puterii Sale şi a fost convins că El Se ţine Moise a crezut făgăduinţa aceasta. El
speranţa noastră.
de cuvânt. De la căderea în păcat, de-a a ştiut că suferinţele din lumea aceasta 3. Rugaţi-vă pentru misionarii noştri
lungul istoriei, Dumnezeu ne-a promis nu se pot compara cu viitorul minunat din întreaga lume şi pentru lucrarea
mereu și mereu eliberarea din robia pă- pe care ni l-a pregătit Dumnezeu. S-a bisericilor locale de răspândire a acestei
catului şi a morţii şi ne-a oferit dovezi că speranţe.
bazat pe această promisiune şi a rămas
este capabil de acest lucru (Deuterono- credincios până la sfârşit. Chiar dacă a
mul 7:9; Evrei 10:23): le-a dat lui Avraam pierdut intrarea în Canaan, Hristos l-a 1 Vezi Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, ed. 2015,
şi Sarei un fiu la o vârstă înaintată (Ge- revendicat drept copil al Său şi i-a dat bi- cap. 43.
2 Ibid., p. 478.
neza 12:2; 21:2,3); i-a scos pe israeliţi din necuvântarea vieţii veşnice (Evrei 11:26;
Egipt în mod miraculos şi i-a ajutat să Romani 8:18).
traverseze Marea Roşie pe pământ uscat
(Exodul 2:23-25; 14:29); i-a menţinut în
viaţă în cei patruzeci de ani petrecuţi în SPERANŢĂ ZI DE ZI
Keldie Paroschi, de origine din Sao Paulo,
pustie, hrănindu-i zilnic cu mană (Deute- În lumea noastră, norma o constituie Brazilia, a studiat teologia la Centrul Universitar
ronomul 8:1-10); le-a dat victorii nenu- păcatul, suferinţa şi moartea. Însă Dum- Adventist din Sao Paulo. În prezent este
mărate în luptă: prin Iosua, prin Debora, nezeu a promis că va face toate lucrurile masterand la Universitatea Andrews din Statele
prin Ghedeon şi prin alţii. noi şi că va înlătura pentru totdeauna Unite.

Curierul Adventist 21
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 21 25/09/2018 12:02:36


Vineri

Cum În aceste condiţii, Domnul atrage


atenţia că „Samaria este pedepsită pen-
tru că s-a răzvrătit împotriva Dumnezeului

să distingem
ei” şi avertizează că locuitorii ei „vor că-
dea ucişi de sabie” (Osea 13:16). Căderea
Israelului este pusă pe seama lipsei a trei
virtuţi principale: „Nu este adevăr, nu este

binele de rău
îndurare, nu este cunoştinţă de Dumne-
zeu” (Osea 4:1). „Cunoştinţa” aceasta lipsea
din cauza neglijării Legii lui Dumnezeu
(Psalmii 119:66) şi din cauză că nu se te-
meau de Domnul (Proverbele 1:7; 2:5).
În îndurarea Sa, Domnul promite re-
facere. Robia va fi ca o călătorie în „pus-
Cine studiază Scriptura ştie să ia decizii tie”, unde Dumnezeu urma să vorbească
înţelepte. pe placul inimii copiilor Săi (Osea 2:14).
Apoi avea să sfărâme puterea vrăjmaşu-
lui şi să-i facă „să locuiască în linişte” (ver-
VA N D E R L E I D O R N E L E S D A S I LVA setul 18). Mesia avea să refacă Israelul
pentru că avea să fie plin de „cunoştinţă”
prin puterea Duhului Sfânt (Isaia 11:2).
Pământul avea să se umple de cunoştin-
ţa lui Dumnezeu prin descoperirea adusă
de Hristos (Isaia 33:6; Habacuc 2:14).
Pentru a obţine această cunoştinţă,
copiii lui Israel trebuiau să studieze şi să
mediteze la legea divină, martora legă-

Î
mântului cu Dumnezeu. Moise le-a făcut
n adolescenţă, am văzut pe un zid nişte cuvinte care m-au lăsat
următoarele recomandări: „Şi poruncile
perplex: „Libertatea nu e mare lucru. Ce îmi doresc eu nu are încă
acestea… să le ai în inima ta”; „să le legi
nume.”
ca un semn de aducere aminte la mâini”
Se pare că lumea noastră a dus relativismul la extrem. Oamenii vor (Deuteronomul 6:6,8). Cugetarea la Le-
să pună punct autorităţii şi tradiţiilor de orice fel. Mulţi vor să fie liberi gea lui Dumnezeu era desfătarea psal-
să-şi modifice anatomia corpului. Pluralismul favorizează cele mai mistului (Psalmii 119:97). El strânsese Cu-
diverse interpretări ale Scripturii. Teologiile postmoderniste îşi propun vântul Lui în inimă ca să nu păcătuiască
să descompună structurile sociale opresive, considerate a fi susţinute (versetul 11). „Cunoştinţa” aceasta depin-
de Biblie, şi promovează emanciparea generală. Opiniile oamenilor de de meditaţia la poruncile lui Dumne-
predomină în defavoarea cunoaşterii adevărului divin. zeu şi de deprinderea de a face binele şi
Cum să facem atunci deosebirea între bine şi rău în epoca aceasta de a fugi de rău.
a relativismului? În acest sens, religia biblică este o
experienţă inteligentă şi instructivă. Stu-
dierea Legii lui Dumnezeu, meditarea
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU la ea şi prezentarea ei altora constituie
principala cale de propagare a cunoştin-
Osea a lucrat ca profet pentru seminţiile din regatul de nord al ţelor despre ce este bine, drept şi sfânt
Israelului cu puţin timp înainte de cucerirea acestuia, în anul 722 î.Hr. pentru poporul lui Dumnezeu şi, prin
Poporul încălcase legământul cu Dumnezeu şi, din cauza idolatriei, intermediul acestuia, în lume. Poporul lui
trecea printr-o criză profundă. Închinarea la viţeii de aur (Osea 8:5,6; Dumnezeu îşi împlineşte rolul de lumină
10:5) făcuţi de Ieroboam I (1 Împăraţi 12) alimenta imoralitatea la fel pentru cei din jur când le împărtăşeşte
ca odinioară la Sinai (Exodul 32:6,7). aceste cunoştinţe.

22 Curierul Adventist
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 22 25/09/2018 12:02:38


Cine iubeşte proroceau întovărăşiţi de harpă, de ală-
ută şi de chimvale” (1 Cronici 25:1). La
Cuvântul lui Dumnezeu îşi doreşte să-l
studieze în profunzime, să se hrănească
Cuvântul lui sinagogă, slujirea Domnului echivala cu
studierea Legii lui Dumnezeu.
cu el şi să rămână în el. Noi ne însuşim şi
iubim adevărul biblic atunci când ascul-
Dumnezeu îşi În Noul Testament, cunoaşterea lui
Dumnezeu este transpusă în învăţătu-
tăm de el.
Ellen White adaugă: „Studiul Scriptu-
doreşte să-l ra lui Hristos (Luca 1:77) şi a apostolilor,
bazată pe Scriptură (2 Timotei 3:16). Ioan
rii este mijlocul divin rânduit să-i aducă
pe oameni într-o legătură mai strânsă
studieze în declară că „viaţa veşnică” stă în cunoaş-
terea lui Dumnezeu şi a lui Isus Hristos
cu Creatorul lor şi să le dea o cunoaşte-
re mai clară a voii Sale.”2 Potrivit ei, „co-
profunzime, (Ioan 17:3). Pentru Pavel, cunoaşterea lui
Dumnezeu formează conţinutul religiei
piii lui Dumnezeu sunt îndrumaţi către
Scriptură ca apărare împotriva influenţei

să se hrănească adevărate (Coloseni 1:9). Respingerea


acestei cunoaşteri are ca efect practica-
învăţătorilor falşi şi a puterii amăgitoare
a spiritelor întunericului”.3 În contextul
rea unor „lucruri neîngăduite” şi o viaţă actual, contrafacerea seamănă atât de
cu el şi să „de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de bine cu adevărul, încât este imposibil să
lăcomie, de răutate” (Romani 1:28,29). facem distincţie între ele fără Scriptură.
rămână în el. Pe de altă parte, cunoaşterea lui În faţa relativismului postmodern,
Dumnezeu duce la „unirea credinţei” şi la poporul lui Dumnezeu trebuie să cu-
„starea de om mare, la înălţimea staturii noască din experienţă personală voinţa
plinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4:13). lui Dumnezeu, aşa cum este ea revelată
Atunci de ce să nu ne dorim să avem în Cuvântul Său. Cunoaşterea practică a
Legea lui Dumnezeu în inimile noastre? eticii cereşti dezvăluite în Scriptură ne
face capabili să discernem între sfânt
şi profan şi să-i ajutăm pe alţii să facă
DRAGOSTEA DE ADEVĂR această distincţie.
Pavel prevesteşte că, în timpul sfârşi-
Între situaţia actuală şi situaţia din tului, Duhul Sfânt Se va retrage de pe pă-
timpul lui Osea există o asemănare evi- mânt. Aceasta din cauză că oamenii care
resping adevărul sunt atât de debusolaţi Sugestii de rugăciune:
dentă. În prezent, în pofida practicilor re-
ligioase şi a citirii Bibliei, etica şi valorile încât ajung „să creadă o minciună”, să
găsească „plăcere în nelegiuire” şi să con- 1. Cereţi-I lui Dumnezeu să ne ajute să ne
biblice care promovează frica de Dum- luăm timp regulat pentru studiul Bibliei.
funde ce este sfânt cu ce este păcătos
nezeu sunt falimentare. Cum ne putem
(2 Tesaloniceni 2:7-11; 2:4; vezi Apocalip- 2. Rugaţi-vă ca Domnul să ne protejeze de
păstra cunoştinţa lui Dumnezeu? amăgire prin studierea Scripturii.
sa 13:3,4).
Ellen White subliniază ideea astfel: 3. Cereţi-I lui Dumnezeu să ne pună în
TRANSMITEREA CUNOŞTINŢEI „Numai cercetătorii conştiincioşi ai Scrip- legătură cu persoane care însetează
turilor care au iubit adevărul vor fi feriţi după adevăr, ca să le putem împărtăşi
LUI DUMNEZEU
de această puternică amăgire ce va cu- cunoştinţele despre El.
În Israel, cunoştinţa lui Dumnezeu ceri lumea.”1
era transmisă prin intermediul închinării Pentru a trata relativismul actual 1 Ellen G. White, Tragedia veacurilor, ed. 2011, p. 514.
şi al activităţii preoţilor, ale căror buze şi dispariţia eticii, nu este suficient să 2 Ibid., p. 56.
trebuiau „să păzească ştiinţa” şi din a predicăm şi să citim din Biblie. Frica de 3 Ibid., p. 488.

căror gură „se aşteaptă învăţătură” (Ma- Dumnezeu depinde de meditarea la Le-
leahi 2:7). gea lui Dumnezeu, care ne-a fost dată
Instruirea altora cu privire la voinţa ca punct de reper în luarea deciziilor din
Vanderlei Dorneles da Silva a slujit ca pastor,
lui Dumnezeu era o activitate constantă. domeniul moral şi etic. editor şi profesor. În prezent este coordonatorul
În Templu, ritualurile şi închinarea aveau Aidoma psalmistului, poporul lui programelor postuniversitare de teologie de
scop instructiv. David i-a pus deoparte Dumnezeu este chemat să iubească ade- la Centrul Universitar Adventist din Sao Paulo,
pe fiii lui Asaf, Heman şi Iedutun, „care vărul (Psalmii 119:97,113). Cine iubeşte Brazilia.

Curierul Adventist 23
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 23 25/09/2018 12:02:38


Sabat dimineață

Importanţa
Scripturii
în timpul
sfârşitului
Pentru a rămâne creştini, este esenţial
să fim bine întemeiaţi pe Scriptură.

ELLEN G. WHITE

L
a Lege şi la mărturie! Căci, dacă nu vor vorbi aşa, nu
vor mai răsări zorile pentru poporul acesta” (Isaia
8:20). Copiii lui Dumnezeu sunt îndrumaţi către
Scriptură, ca apărare împotriva influenţei învăţătorilor
falşi şi a puterii amăgitoare a spiritelor întunericului.
Satana foloseşte toate mijloacele posibile pentru
a-i împiedica pe oameni să cunoască Biblia, deoarece
declaraţiile ei clare demască minciunile lui. Ori de câte ori
are loc o revigorare a lucrării lui Dumnezeu, el porneşte
într-o acţiune şi mai intensă. În prezent, el depune toate
eforturile pentru bătălia finală împotriva lui Hristos şi a
urmaşilor Săi.
Ultima mare înşelăciune se va desfăşura curând în faţa
ochilor noştri, când antihristul va face minuni. Contra-
facerea se va asemăna atât de mult cu adevărul, încât
fără ajutorul Sfintelor Scripturi va fi imposibil să se facă
deosebire între ele. Orice afirmaţie şi orice minune trebuie
să fie verificate cu Biblia.

24 Curierul Adventist
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 24 25/09/2018 12:02:40


Cei care se străduiesc să respecte
toate poruncile lui Dumnezeu vor în-
STUDIUL SERIOS AL PROFEŢIILOR
Când Hristos
Când le trimite oamenilor avertizări
tâmpina opoziţie şi batjocură şi vor re-
zista numai prin puterea lui Dumnezeu.
atât de importante încât Biblia le prezin- a venit pentru
tă ca fiind date de nişte îngeri sfinţi ce
Pentru a trece de încercarea care le stă
în faţă, ei trebuie să înţeleagă voia lui
zboară prin mijlocul cerului, Dumnezeu a face cunoscute
îi cere fiecărei persoane înzestrate cu
Dumnezeu, aşa cum este prezentată în
Cuvântul Său. Îl pot cinsti numai dacă
raţiune să acorde atenţie mesajului. Ju- cuvintele vieţii,
decăţile înfricoşătoare pronunţate împo-
au o concepţie corectă despre caracte-
rul, guvernarea şi planurile Sale şi dacă
triva închinătorilor la fiară şi la chipul ei oamenii de rând
(Apocalipsa 14:9-11) ar trebui să-i deter-
acţionează în armonie cu ele. Numai cei
care şi-au fortificat mintea cu adevărurile
mine pe toţi să studieze mai serios pro- Îl ascultau
feţiile, pentru a afla ce înseamnă semnul
Bibliei vor rezista în marele conflict final.
Fiecare om va ajunge să-şi pună ur-
fiarei şi cum pot evita primirea lui. cu bucurie.
Însă majoritatea oamenilor nu vor să
mătoarea întrebare: „Să ascult mai mult audă adevărul şi preferă fabulaţii. Apos-
de Dumnezeu decât de oameni?” Mo- tolul Pavel, referindu-se la timpul sfârşi-
mentul când va trebui să luăm o decizie tului, declara: „Căci va veni vremea când
bate la uşă. Sunt picioarele noastre fixate oamenii nu vor putea să sufere învăţătu-
pe stâncă, pe Cuvântul neschimbător al ra sănătoasă” (2 Timotei 4:3). Acel timp
lui Dumnezeu? Suntem pregătiţi să apă- a venit. Oamenii nu doresc adevărul Bi-
răm cu fermitate poruncile lui Dumne- bliei, pentru că el vine în conflict cu do-
zeu şi credinţa lui Isus? rinţele inimii lor păcătoase, iar Satana le
oferă minciunile pe care ei le îndrăgesc hotărât să-L condamne şi să-I respingă
Înainte de răstignire, Mântuitorul le-a
atât de mult. învăţăturile. Deşi toate eforturile lor de
explicat ucenicilor că urma să fie omorât
Dar Dumnezeu va avea un popor pe a găsi acuzaţii la adresa Lui au fost fără
şi că va învia din mormânt, iar îngerii au
pământ care va susţine Biblia, şi numai succes, deşi au simţit influenţa puterii şi
fost de faţă pentru a imprima cuvintele
Biblia, ca standard al tuturor doctrine- a înţelepciunii divine însoţind cuvintele
Lui în mintea şi inima lor. Ucenicii însă
lor şi bază a tuturor reformelor. Părerile Sale, s-au încătuşat în prejudecăţi. Au
aşteptau eliberarea de sub jugul roman respins cea mai clară dovadă a mesiani-
şi nu puteau admite că Acela în care se oamenilor educaţi, deducţiile ştiinţei,
crezurile sau hotărârile conciliilor eclezi- tăţii Sale, ca nu cumva să fie constrânşi
concentraseră toate speranţele lor avea să devină ucenicii Lui. Aceşti adversari ai
să sufere o moarte umilitoare. Cuvinte- astice, tot atât de numeroase şi contra-
dictorii ca bisericile pe care le reprezintă, lui Isus erau bărbaţii pe care oamenii fu-
le pe care trebuiau să şi le amintească seseră învăţaţi din copilărie să-i respecte,
glasul majorităţii – niciuna dintre aces-
le-au fost şterse din minte, iar când a în faţa autorităţii cărora fuseseră obişnu-
tea nu trebuie considerată o dovadă pro
venit timpul încercării i-a surprins ne- iţi să se supună orbeşte. „Cum se face”,
sau contra vreunui punct de credinţă.
pregătiţi. Moartea lui Isus le-a spulberat întreba poporul, „că mai-marii şi cărtu-
Înainte de a accepta orice doctrină sau
complet speranţele, ca şi când El nu i-ar rarii noştri nu cred în Isus? Nu L-ar primi
regulă, trebuie să cerem un clar „aşa zice
fi avertizat niciodată. Domnul” în sprijinul acesteia. aceşti oameni evlavioşi dacă ar fi El Hris-
Astfel, viitorul ne este descoperit Satana se străduieşte continuu să re- tosul?” Influenţa unor asemenea condu-
în profeţii tot atât de clar cum le-a fost orienteze atenţia de la Dumnezeu la om. cători a determinat naţiunea iudaică să-L
descoperit ucenicilor prin cuvintele El îi determină pe oameni să-i privească respingă pe Răscumpărătorul ei.
Mântuitorului. Evenimentele legate de pe episcopi, pe pastori, pe profesorii de Mulţi care fac paradă cu marea lor
încheierea timpului de har, precum şi teologie ca pe nişte îndrumători ai lor, în evlavie manifestă acelaşi spirit care i-a
pregătirea necesară pentru acel timp de loc să cerceteze singuri Scripturile ca să influenţat pe acei preoţi şi conducători.
criză sunt prezentate clar. Oamenii însă afle care le este datoria. Apoi, stăpânind Ei refuză să cerceteze Scripturile pentru
înţeleg în măsură aşa de mică aceste mintea acestor conducători, el poate in- a vedea care sunt adevărurile speciale
adevăruri importante de parcă nu le-ar fluenţa masele după voia lui. pentru acest timp. Se laudă cu numărul,
fi fost dezvăluite niciodată. Satana este Când Hristos a venit pentru a face cu- bogăţia şi popularitatea lor şi îi privesc
atent să şteargă din mintea lor orice ar noscute cuvintele vieţii, oamenii de rând cu dispreţ pe apărătorii adevărului, care
putea să „dea înţelepciunea care duce la Îl ascultau cu bucurie. Mulţi, chiar dintre sunt puţini la număr, săraci şi nepopulari,
mântuire” (2 Timotei 3:15), aşa că această preoţi şi conducători, au crezut în El. Dar având pe deasupra şi o credinţă care-i
criză finală îi va găsi nepregătiţi. mai-marii preoţilor şi liderii naţiunii s-au separă de lume.

Curierul Adventist 25
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 25 25/09/2018 12:02:41


Hristos a prevăzut că atitudinea de Trăim în cea mai importantă perioadă viscolul iernii, brazii rămân neschimbaţi,
arogare nejustificată a autorităţii, de care a istoriei acestei lumi. Destinul oamenilor în timp ce ceilalţi copaci îşi pierd frunzele.
au dat dovadă cărturarii şi fariseii, nu va este gata să fie hotărât. Binele nostru vii- Tot astfel, s-ar putea ca, acum, pre-
înceta odată cu împrăştierea iudeilor. El tor şi salvarea altor suflete depind de ca- tinşii creştini să nu se deosebească de
a văzut cu ochi profetici cum autoritatea lea pe care o alegem acum. Avem nevoie creştinii adevăraţi, dar vine timpul când
omenească avea să fie înălţată cu scopul de călăuzirea Duhului adevărului. Orice distincţia va fi clară. Să renască opozi-
de a stăpâni conştiinţa, fapt ce a consti- urmaş al lui Hristos trebuie să se întrebe ţia, să domnească din nou fanatismul şi
tuit un teribil blestem pentru bisericile cu seriozitate: „Doamne, ce vrei să fac?” intoleranţa, să se aprindă persecuţia, şi
din toate perioadele istorice. Hristos i-a (Faptele 9:6). atunci cei cu inima împărţită şi ipocriţii se
condamnat puternic pe cărturari şi pe Trebuie să ne umilim înaintea Dom- vor clătina şi vor renunţa la credinţă, dar
farisei şi i-a avertizat pe oameni să nu-i nului, cu post şi rugăciune, şi să medităm creştinul adevărat va sta tare ca o stâncă,
urmeze pe aceşti conducători orbi, iar cu- mult la Cuvântul Său, în special la scene- credinţa lui va fi mai puternică, speranţa
vintele Sale au fost consemnate în Biblie le judecăţii. Trebuie să căutăm să avem lui va fi mai strălucitoare decât în zilele
ca un avertisment pentru generaţiile ur- acum o experienţă vie şi profundă în ce de prosperitate.
mătoare. (…) priveşte lucrurile care ţin de Dumnezeu.
Nu avem nicio clipă de pierdut. Eveni-
mente de o importanţă vitală se întâm- Sugestii de rugăciune:
DE CE NE-A DAT DUMNEZEU plă în jurul nostru. Ne găsim pe terenul
CUVÂNTUL vrăjit al lui Satana. Nu dormiţi, străjeri ai 1. Rugaţi-vă ca, pe măsură ce studiem
Dumnezeu ne-a dat Scriptura ca să-i lui Dumnezeu! Duşmanul vă pândeşte şi Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt
studiem principiile şi să ştim ce anume este gata în orice moment să sară asupra să ne conducă la oamenii cărora să le
voastră şi să vă facă prada lui în cazul împărtăşim dragostea Sa.
cere El de la noi. Când învăţătorul Legii a
venit la Isus cu întrebarea: „Ce să fac ca să în care vă lăsaţi cuprinşi de nepăsare şi 2. Rugaţi-vă ca gândul nostru să fie
moştenesc viaţa veşnică?”, Mântuitorul somnolenţă. absorbit de caracterul lui Dumnezeu în
l-a trimis la Scripturi, spunând: „Ce este Mulţi au o imagine greşită despre aşa măsură încât lumea cu distracţiile ei
adevărata lor stare înaintea lui Dumne- să nu ne mai atragă.
scris în Lege? Cum citeşti în ea?” (Luca
10:25,26). Neştiinţa nu-l va scuza nici pe zeu. Se felicită pentru faptele rele pe care 3. Rugaţi-vă ca studiul Cuvântului lui
tânăr, nici pe bătrân şi nu-i va scuti de pe- nu le comit, dar uită să-şi amintească de Dumnezeu să ne ajute să-i vedem pe cei
deapsa cuvenită pentru călcarea Legii lui faptele bune şi nobile pe care Dumnezeu cărora putem să le slujim.
Dumnezeu, deoarece Biblia, pe care o au le cere de la ei, dar pe care au neglijat
la îndemână, prezintă cu claritate această să le facă. Nu este suficient să fie pomi
Lege, cu toate principiile şi cerinţele ei. în grădina lui Dumnezeu, ci trebuie să Fragmente din cartea Tragedia veacurilor, ed. 2011,
Nu este suficient să avem intenţii corespundă aşteptărilor Sale şi să aducă pp. 488–495. Adventiştii de ziua a şaptea cred că
bune, să facem ceea ce credem că este rod. El îi trage la răspundere pentru că Ellen G. White (1827–1915) a manifestat darul
n-au făcut tot binele pe care ar fi putut biblic al profeţiei în cei peste 70 de ani ai săi de
corect sau ceea ce pastorul sau preotul
să-l facă prin harul Său, care i-ar fi întărit. activitate publică.
ne spune că este corect. Deoarece în joc
este mântuirea sufletului nostru, trebuie În cărţile din ceruri, ei sunt trecuţi ca unii
să cercetăm personal Scripturile. Oricât care fac umbră pământului degeaba. To-
de puternice ne-ar fi convingerile, oricâtă tuşi nici cazul lor nu este cu totul lipsit de
încredere am avea că pastorul sau preo- speranţă. (…)
tul ştie care este adevărul, nu acestea tre- Când va veni timpul de probă, se va
buie să fie baza siguranţei noastre. Avem descoperi cine sunt cei care au făcut din
o hartă care ne arată toate semnele indi- Cuvântul lui Dumnezeu regula lor de
catoare în călătoria către cer şi nu trebuie viaţă. Vara nu se observă nicio deosebire
să bâjbâim. (…) între brazi şi ceilalţi copaci, dar, când vine

26 Curierul Adventist
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 26 25/09/2018 12:02:41


„La început era
Cuvântul, şi Cuvântul
era cu Dumnezeu,
şi Cuvântul era
Dumnezeu.”
Ioan 1:1

Curierul Adventist 27
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 27 25/09/2018 12:02:43


Sabat după-amiază

Sfânta Fraților, nicio minte sau mână să nu


se angajeze în criticarea Bibliei. Satana
este încântat dacă faceți lucrarea aceas-

Scriptură
ta, dar nu este lucrarea pe care Domnul
v-a arătat că trebuie să o faceți.”2
„Dumnezeu nu a calificat niciun om
limitat să dezlege tainele ascunse și nu
a autorizat niciun om sau categorie de
oameni să rostească hotărâri cu privire la
ce este și ce nu este inspirat.”3 „Dumne-
EDUARD CĂLUGĂRU zeu nu i-a dat niciunui om misiunea de a
rosti judecăți cu privire la Cuvântul Său,
alegând unele lucruri ca fiind inspirate
BIBLIA ESTE INSPIRATĂ și discreditându-le pe altele ca fiind ne-
inspirate. [...] Dumnezeu nu este implicat
Biblia este o carte specială. Este o colecție unică de scrieri in- în lucrarea aceasta.”4 (Scrisoarea 22, 1889;
spirate. Este mesajul lui Dumnezeu pentru noi, oamenii. Un me- Solii alese, cartea 1, 7.1)
saj de care avem mare nevoie, pentru că aici găsim răspunsurile
la marile întrebări ale vieții: De unde venim? Unde mergem? Care BIBLIA ESTE SFÂNTĂ
este sensul vieții? Este un mesaj în care putem avea toată încre- Pe prima pagină citim titlul acestei
derea, pentru că este trimis de Cer: „... oamenii au vorbit de la cărți sau, mai corect, acestei culegeri de
Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt” (2 Petru 1:21). cărți: Biblia, sau Sfânta Scriptură. Biblia
Ellen White face următoarele precizări cu privire la inspirația este sfântă! Am fost învățați să respec-
Scripturii: „Biblia este scrisă de oameni inspirați, dar nu constitu- tăm Scriptura. Dacă este pe masă, dea-
ie modul de gândire și exprimare al lui Dumnezeu, ci al omului. supra ei nu punem o altă carte. Când o
Dumnezeu nu este reprezentat ca scriitor. Adesea, oamenii vor deschidem, răsfoim paginile cu grijă.
spune că o expresie sau alta nu pare să-I aparțină lui Dumnezeu. Suntem atenți unde o așezăm și ne pur-
Totuși, în Biblie, Dumnezeu nu S-a supus pe Sine verificării prin tăm cu respect față de ea.
cuvinte, prin logică sau retorică. Scriitorii Bibliei au fost scribii Biblia ne prezintă un Dumnezeu
lui Dumnezeu, dar nu instrumentul Său de scris. Priviți la dife- sfânt. Însă nu ne aduce doar informații
riții scriitori. Nu cuvintele Bibliei sunt inspirate, ci oamenii sunt despre Dumnezeu. Biblia ne invită să ne
inspirați. Inspirația nu acționează asupra cuvintelor sau expresi- întâlnim cu Creatorul nostru, să avem o
ilor omului, ci asupra omului însuși, care, sub influența Duhului relație cu Tatăl nostru ceresc. Este o mare
Sfânt, primește gânduri. Dar cuvintele primesc amprenta minții diferență între a avea informații despre o
omului. Gândirea divină este împărtășită. Mintea și voința divină persoană și a o cunoaște. Să știi despre
sunt combinate cu mintea și voința omului și, prin urmare, cuvin- ea sau să ai o relație cu ea. Biblia nu are
tele omului sunt cuvintele lui Dumnezeu.”1 drept scop doar să ne pună la dispoziție
Din acest motiv, mulți găsesc motive de critică și caută greșeli. cunoștințe despre Dumnezeu, ci să ne fa-
Însă serva Domnului spune: „Eu iau Biblia exact așa cum este ea, ciliteze o relație profundă cu El. Schimbă-
ca pe Cuvântul Inspirat. Eu cred toate declarațiile făcute în Biblie. rile pe care le experimentăm se bazează
Apar oameni care cred că au găsit ceva de criticat în Cuvântul pe informații, dar mai ales pe o relație
lui Dumnezeu. Ei le prezintă altora criticile lor ca pe o dovadă a personală cu El. Doar acea relație care ne
unei înțelepciuni superioare. Mulți dintre oamenii aceștia sunt face părtași naturii divine poate să con-
inteligenți și învățați. Ei au talent și elocvență, dar toată viața ducă la adevărata sfințenie și adevărata
lor nu au făcut altceva decât să tulbure mințile altora cu privire cunoaștere de Dumnezeu. Dumnezeu
la inspirația Scripturilor. Acești oameni îi influențează pe mulți este sfânt, unic, diferit de toată creația
pentru a înțelege lucrurile așa cum le înțeleg ei. Această lucrare Sa. Doar El este pur, neprihănit. Doar pre-
este transmisă de la unul la altul, întocmai cum a plănuit Satana. zența Sa poate sfinți inima, simțămintele
Astfel, ajungem să înțelegem semnificația deplină a cuvintelor și gândurile.
Domnului Hristos: «Când va veni Fiul omului, va găsi El credință „Toți aceia care cred în Isus Hristos
pe pământ?» (Luca 18:8). ca Mântuitor personal au privilegiul de a
se hrăni din Cuvântul lui Dumnezeu. In-

28 Curierul Adventist
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 28 25/09/2018 12:02:45


la Dumnezeu. Porunca a șasea din Legea Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut
morală interzicea clar acest lucru. Cum pe Tatăl” (Ioan 14:8). Aici este vorba nu
putea Autorul Legii să ceară așa ceva? doar de o întâlnire întâmplătoare, ci este
Așa făceau păgânii, cei care se închinau vorba despre cunoaștere. O cunoaștere a
la diferiți zei. Însă Avraam se închina și Îi Creatorului care ne-a creat după chipul
„În acest timp de slujea Dumnezeului adevărat. Răspunsul
este acela că Avraam Îl cunoștea perso-
Său.
Nu orice întâlnire cu Dumnezeu pro-
pericol, putem să nal pe Domnul. Era aceea cunoaștere
care vine în urma unei relații. El știa că
duce o schimbare, o transformare după
asemănarea cu Dumnezeu. Biblia ne
rezistăm numai Dumnezeul lui, acest Dumnezeu crea-
tor, spre deosebire de ceilalți dumnezei,
prezintă numeroase exemple de oameni
care s-au întâlnit cu Dumnezeu însă nu
dacă avem adevărul putea să-i redea fiul: „Căci se gândea că
Dumnezeu poate să învieze chiar și din
s-au lăsat schimbați de El. Ne gândim la
Balaam, Iuda, Pilat, Ana și Caiafa, tânărul
și puterea lui morți” (Evrei 11:19).
Samuel este unul dintre personaje-
bogat și la mulți alții care deși au avut
acest privilegiu, nu l-au folosit. N-au avut
Dumnezeu.” le luminoase ale Vechiului Testament.
Este închinat de mic Domnului, de către
acea reacție care conduce la schimbare,
așa cum au avut-o ascultătorii lui Petru
părinții săi, Ana și Elcana, și slujește sub din Ierusalim: „După ce au auzit aceste
călăuzirea lui Eli. Samuel este un copil cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă
ascultător. El nu copiază modelul oferit și au zis celorlalți apostoli: «Fraților, ce
de preoții Hofni și Fineas, copiii marelui- să facem?» «Pocăiți-vă, le-a zis Petru...»
preot. Are un caracter diferit. Slujește cu (Faptele apostolilor 2:37,38). Adevărata
plăcere și smerenie. La un moment dat, pocăință conduce la schimbare. La acea
într-o noapte, Dumnezeu îl cheamă la schimbare după chipul lui Dumnezeu
o relație mai profundă a cunoașterii. care este rezultatul unei relații cu El. Este
„Samuel nu cunoștea încă pe Domnul acea schimbare de la „Dumnezeul lui
fluența Duhului Sfânt face ca Biblia, Cu- și Cuvântul Domnului nu-i fusese încă Avraam” la „Dumnezeul meu”.
vântul, să fie un adevăr nemuritor care îi descoperit” (1 Samuel 3:7). El răspunde Biblia ne prezintă oameni care au
dă putere și rezistență spirituală aceluia acestei chemări și devine o binecuvânta- avut o strânsă legătură cu Dumnezeu și
care o cercetează cu rugăciune. «Cerce- re pentru poporul lui Dumnezeu. Începe care au avut privilegiul de a-L vedea di-
tați Scripturile», a declarat Hristos, «pen- o relație personală cu Dumnezeu, relație rect, de a se întâlni personal cu El. Moise
tru că socotiți că în ele aveți viața veș- care devine tot mai puternică. I-a cerut Domnului: „Arată-mi slava Ta!”
nică, dar tocmai ele mărturisesc despre Noul Testament îl prezintă pe Pavel. (Exodul 33:18) și răspunsul pe care l-a
Mine» (Ioan 5:39). Aceia care sapă adânc, Om învățat, dornic să lucreze cu râvnă primit a fost: „Fața nu vei putea să Mi-o
și nu doar la suprafață, vor descoperi pentru Dumnezeu. Însă experiența lui vezi, căci nu poate omul să Mă vadă și să
comorile ascunse ale adevărului. Duhul s-a schimbat dramatic după întâlnirea trăiască! [...] Iar când Îmi voi trage mâna
Sfânt este prezent lângă cercetătorul stă- personală cu Dumnezeu în drumul spre la o parte de la tine, Mă vei vedea pe di-
ruitor. Iluminarea lui strălucește asupra Damasc. El nu mai este același. El în- napoi, dar Fața Mea nu se poate vedea”
Cuvântului, întipărind adevărul în minte treabă: „Cine ești Tu, Doamne?”, iar apoi: (Exodul 33:20,23).
și făcându-l să aibă o importanță nouă și „Doamne, ce vrei să fac?” (Faptele apos- Un alt om este Ilie. Domnul i-a zis:
proaspătă. Cercetătorul este umplut de tolilor 9:5,6) Acest fariseu cunoștea mul- „«Ieși și stai pe munte înaintea Domnu-
un simțământ al păcii și al bucuriei pe te despre Dumnezeu, dar nu-L cunoștea lui!» Și iată că Domnul a trecut pe lângă
care nu l-a avut niciodată înainte. El își dă personal. Acea întâlnire l-a schimbat și el peșteră [...] . Și după foc a venit un susur
seama de valoarea adevărului, așa cum a fost gata să-și dea viața pentru Domnul blând și subțire. Când l-a auzit, Ilie și-a
nu și-a dat seama niciodată înainte. O său. acoperit fața cu mantaua [...]” (1 Împărați
lumină nouă, cerească, strălucește asu- Biblia îți oferă privilegiul să te întâl- 19:11-13).
pra Cuvântului, iluminând fiecare literă nești cu Autorul ei. Doar această întâlni- Petru, Iacob și Ioan au fost alături de
ca și cum ar fi poleită cu aur. Dumnezeu re poate conduce la schimbarea omului Isus la întâlnirea cu Moise și Ilie. „El S-a
Însuși a vorbit minții și inimii, făcând Cu- după asemănarea cu Dumnezeu. Biblia schimbat la față înaintea lor; fața Lui a
vântul să fie duh și viață.”5 este Cuvântul scris care ne facilitează strălucit ca soarele și hainele I s-au făcut
întâlnirea cu acela care este Cuvântul în- albe ca lumina” (Matei 17:2). Ce experi-
BIBLIA FACILITEAZĂ trupat. Iar această întâlnire este de fapt ență pentru acești apostoli! Ce lucrare au
ÎNTÂLNIREA CU DUMNEZEU întâlnirea cu Dumnezeu: „La început era făcut ei mai târziu, cu putere, convingere
De multe ori ne-am gândit la expe- Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și mari sacrificii!
riența lui Avraam și ne-am întrebat de și Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1:1). Iov nu a primit răspuns la întrebările
unde a știut el că acea chemare, de a-l Domnul Hristos îi spune lui Filip: „De atâ- sale, nu a participat la întâlnirile din cer și
aduce jertfă pe fiul său, pe Isaac, era de ta vreme sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, nu a știut ce a cerut Satana în dreptul lui.

Curierul Adventist 29
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 29 25/09/2018 12:02:45


Nu știm cum i-a vorbit Dumnezeu și dacă feți falși, vor fi vise și viziuni false, dar papalitatea își va recâștiga supremația
Iov L-a văzut personal. Dar a putut să de- predicați Cuvântul, nu vă lăsați duși pierdută, iar focurile persecuțiilor vor fi
clare: „Urechea mea auzise vorbindu-se departe de vocea lui Dumnezeu, care aprinse din nou prin concesiile ipocrite
de Tine, dar acum ochiul meu Te-a văzut. este în Cuvântul Său! Nimic să nu vă ale așa-zisei lumi protestante. În acest
De aceea mi-e scârbă de mine și mă po- abată mintea!”9 timp de pericol, putem să rezistăm nu-
căiesc în țărână și cenușă” (Iov 42:5,6). În Un alt pericol este acela de a ne des- mai dacă avem adevărul și puterea lui
primul rând, este vorba de o experiență părți de poporul lui Dumnezeu. Sau, Dumnezeu. Oamenii pot să cunoască
a cunoașterii. O experiență pe care și noi chiar dacă rămânem membri, să nutrim adevărul, numai fiind ei înșiși părtași na-
o putem avea prin intermediul Scriptu- un spirit de critică, de condamnare, să turii divine. Acum avem nevoie de mai
rii. Deși noi nu am avut privilegiul să-L gândim că suntem mai buni, mai curați mult decât de o înțelepciune omeneas-
întâlnim personal pe Dumnezeu, avem decât ceilalți. „Timpul acesta este un că în citirea și cercetarea Scripturilor, iar
Cuvântul Său, Sfânta Scriptură. „Căci Cu- timp de mare pericol pentru poporul lui dacă venim cu inimi smerite la Cuvân-
vântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, Dumnezeu. El conduce un popor, nu o tul lui Dumnezeu, El va ridica pentru
mai tăietor decât orice sabie cu două tă- persoană particulară ici-colo. El are o bi- noi un stindard împotriva elementelor
ișuri: pătrunde până acolo că desparte serică pe pământ, care rămâne în adevăr, nelegiuirii.” 12
sufletul și duhul, încheieturile și măduva, iar când vedem, nu numai bărbați, ci și „Priviți furtunile și calamitățile. Sata-
judecă simțirile și gândurile inimii” (Evrei fete tinere, strigând împotriva bisericii, na acționează în atmosferă, el otrăvește
4:12). Biblia îi oferă cititorului, celui care o ne temem de aceste persoane. Noi știm aerul, iar în privința acesta noi depindem
studiază cu inima deschisă, o experiență că Dumnezeu nu le-a trimis, și totuși ele de Dumnezeu pentru viața noastră —
a cunoașterii și a transformării. aleargă și toți cei ce nu acceptă ideile lor atât cea prezentă, cât și cea veșnică. Pen-
rătăcite sunt acuzați că luptă împotriva tru că ne aflăm în situația aceasta, trebuie
BIBLIA NE PĂZEȘTE Duhului Domnului. Toate aceste lucruri să fim foarte atenți, întru totul consacrați,
Cuvântul lui Dumnezeu este un sunt lucrarea lui Satana, dar lucrarea lui întru totul convertiți, întru totul dedicați
scut pentru cei credincioși (Psalmii Dumnezeu va înainta, chiar dacă, din lui Dumnezeu. Totuși noi parcă stăm ca și
18:30; 30:5). El ne păzește de mul- când în când, vor fi unii care vor lucra di- când am fi paralizați. Fie ca Dumnezeul
te atacuri din partea vrăjmașului. În rect împotriva rugăciunii lui Hristos (din cerurilor să ne trezească!”13
vremea din urmă, „Satana va lucra cu Ioan 17, n. red.).” 10 „Domnul dorește ca slujitorii Săi din
puterea lui iscusită pentru a aduce fa- „Fraților, când vă veți întoarce la ca- zilele noastre să predice vechea învăță-
natismul, pe de o parte, și formalismul sele și bisericile voastre, veți duce cu voi tură a Evangheliei, părerea de rău pentru
rece, pe de altă parte, ca să poată duce spiritul lui Hristos? Veți renunța la necre- păcat, pocăința și mărturisirea. Avem ne-
în rătăcire cât mai multe suflete.”6 Noi dință și la spiritul de critică? Ajungem voie de predici de modă veche, obiceiuri
nu trebuie să ne bazăm pe simță- la un timp când, mai mult ca niciodată, de modă veche, tați și mame în Israel de
mintele noastre. Cuvântul scris este trebuie să strângem rândurile, să lucrăm modă veche.”14
stânca pe care copiii lui Dumnezeu în unitate. În unitate se află putere. În dis-
trebuie să construiască. „«Este scris.» cordie și dezbinare este doar slăbiciune.
Aceasta este singura temelie pe care Dumnezeu nu a plănuit niciodată ca un Sugestii de rugăciune:
pot să stea în siguranță.”7 Impresiile și om sau patru sau douăzeci să ia în mâi-
simțămintele trebuie să fie sub con- nile lor o lucrare importantă și să o ducă 1. Studiul regulat al Scripturii;
trolul rațiunii. Acestea trebuie verifi- mai departe, independent de ceilalți lu- 2. Părtășia, relația personală cu Domnul
cate prin Cuvântul scris. Ellen White crători. Dumnezeu vrea ca poporul Său să Hristos;
ne avertizează: „Emoțiile puternice se sfătuiască, să fie o biserică unită, un în- 3. Unitatea Bisericii Adventiste.
nu sunt favorabile pentru creșterea în treg desăvârșit în Hristos. Singura cale de
har, pentru adevărata curăție și sfinți- a fi în siguranță este să înțelegem sfatul 1 Solii alese, cartea 1, p. 6.
re a spiritului.”8 „Iluminările miraculoa- Cerului, căutând mereu să facem voia lui 2 Ibidem, p. 4.
se nu vor fi date în afara Cuvântului și Dumnezeu, și să ajungem conlucrători cu 3 Ibidem, p. 4.
4 Ibidem, p. 7 (Scrisoarea 22, 1889).
nici nu vor lua locul Cuvântului. Prin- El. Nicio grupare nu trebuie să formeze o 5 Ibidem, cartea 2, p. 19.

deți-vă de Cuvânt, primiți Cuvântul alianță și să spună: «Vom prelua lucrarea 6 Ibidem, p. 7.

scris, care îi va face pe oameni să fie aceasta și o vom face în felul nostru, iar 7 Ibidem, p. 29.
8 Ibidem, p. 17.
înțelepți în vederea mântuirii. Aceasta dacă nu se va face așa cum vrem noi, nu o 9 Ibidem, p. 26.
este semnificația cuvintelor lui Hristos vom susține prin influența noastră, chiar 10 Ibidem, p. 44.

cu privire la faptul de a mânca trupul dacă nu va mai fi făcută deloc.» Acesta 11 Ibidem, p. 216.

Său și de a bea sângele Său. Iar El spu- este glasul lui Satana, nu al lui Dumne- 12 Ibidem, p. 213.
13 Ibidem, p. 28 (Manuscrisul 1, 1890).
ne: „Şi viața veșnică este aceasta: să zeu. Nu ascultați astfel de sugestii!” 11 14 Ibidem, p. 7.

Te cunoască pe Tine, singurul Dum-


nezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe BIBLIA NE AJUTĂ SĂ REZISTĂM
care L-ai trimis Tu (Ioan 17:3). [...] Vom „În aceasta constă criza cea mare care Eduard Călugăru este trezorierul Bisericii
întâlni declarații false, vor apărea pro- vine asupra lumii. Scripturile învață că Adven­tiste de Ziua a Șaptea din România.

30 Curierul Adventist
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 30 25/09/2018 12:02:45


de JULIE WESLAKE

Lecturi pentru copii

În căutarea
comorilor
din Cuvântul
lui Dumnezeu
Biblia se aseamănă cu harta unei
comori. Săptămâna aceasta, vom
studia Biblia împreună şi vom căuta
texte care ne învaţă despre:

O biective prețioase

C redibilitatea Bibliei
O rientare după Cuvânt
M odelarea caracterului
O ferta Cerului – Isus
A vantajul speranței
R oadele dragostei
A sigurare

Julie Weslake a lucrat ca profesor şi director al


Departamentului Copii la Diviziunea Pacificul de Sud.
Pasiunea ei este găsirea de metode prin care bisericile şi
familiile să consolideze credinţa copiilor.

Curierul Adventist 31
Ilustrații de Xuan Le
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 31 25/09/2018 12:02:46


Lecturi pentru copii

Primul Sabat

De ce este Biblia
preţioasă?
Textul biblic: „Strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moli- Într-o istorisire din Matei
ile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde 13:44-46, Isus le-a spus ucenicilor
este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.” (Matei 6:20,21) că cerul este ca o comoară ascunsă
în pământ. Cine descoperă aceas-

G
emma a făcut o cutiuţă specială şi a decorat-o frumos cu imagini. tă comoară este dispus să vândă
Avea de gând să i-o dea cadou bunicii, ca să-i arate că o iubeşte. tot ce are ca să intre în posesia ei.
Ştia unde să o pună: acolo unde îşi ţinea Buna lucrurile de preţ, pe Bucuria de a fi cu Isus în cer şi de a
un raft din camera ei. A aşezat-o cu grijă lângă nişte ornamente şi nişte trăi pentru totdeauna lângă El este
fotografii la care ea se uita des. preţioasă ca o comoară, un obiectiv
Tot pe raft era o carte. Gemma s-a gândit că trebuia să fie o carte specială care merită atins. Când înțelegem
din moment ce se afla pe un raft special. Când a deschis-o însă, a observat că că Biblia ne descoperă care sunt
avea paginile scrise şi subliniate! Ea ştia că nu e voie să mâzgăleşti cărţile şi a adevăratele comori și cum le putem
întrebat-o pe Buna de ce era subliniată şi scrisă cartea ei specială. obține, suntem dispuşi să renunţăm
Buna i-a explicat că era într-adevăr o carte specială, care se numea Biblia, la o mulţime de lucruri şi să urmăm
că citea din ea în fiecare zi, că toate cuvintele ei sunt ca nişte comori şi că sfaturile din Cuvântul lui Dumnezeu.
obişnuia să le sublinieze pe acelea care îi vorbeau într-un mod deosebit despre Atunci vom fi fericiți, atingând nu
Isus şi despre dragostea Lui şi care îi arătau cum să-L iubească pe Isus şi să fie doar obiectivele propuse pentru
ca El. Numai aşa putea să facă faţă fiecărei zile şi să privească viitorul cu spe- viața aceasta, ci ne vom asigura și
ranţă. Şi i-a mai spus că n-ar putea trăi fără să citească zilnic ce avea Dumnezeu destinul veșnic.
să-i spună.
Gemma a ascultat-o captivată. Şi i s-a născut în inimă dorinţa de a-L iubi pe Discutăm
Isus şi de a-L cunoaşte mai bine. Şi-a dorit să strângă şi ea astfel de comori ca Cu ce lucruri să ne petrecem
să fie mai voioasă. A rugat-o pe Buna să-i arate cum să citească Biblia şi cum să timpul şi pe ce lucruri să ne dăm
şi-L facă pe Isus cel mai bun prieten. banii ca să obţinem comorile oferite
Buna s-a bucurat s-o ajute. I-a spus că aceasta era cea mai mare bucurie în Biblie?
a ei. I-a explicat că Biblia se aseamănă cu harta unei comori şi că, atunci când
o citeşti, este ca şi cum ai săpa în pământ ca să găseşti aur, argint sau pietre
preţioase. Ne rugăm
În Matei 6:19-21, Isus ne îndeamnă să nu ne Să-L rugăm pe Isus să ne ajute
strângem comori pe pământ, ci să ne să găsim comorile din Cuvântul Său
petrecem timpul şi să ne cheltu- de care avem nevoie pentru a duce
im banii pe lucrurile impor- o viaţă sfântă. Să-I mulţumim pentru
tante pentru El, ca să ne comorile pe care ni le-a dat deja!
strângem o comoară în
cer. Pentru că unde
este comoara noas- Acţionăm
tră, acolo va fi şi Realizaţi o hartă a camerei
inima noastră! voastre, a bisericii voastre sau a
casei voastre. Ascundeţi în diverse
locuri din cameră/casă/biserică texte
biblice şi indicaţi pe hartă unde pot
fi găsite. Cereţi-le prietenilor sau
membrilor familiei să le găsească
cu ajutorul hărţii şi apoi citiţi-le
împreună.

32
32

CA_10_prelegeri_2018.indd 32 25/09/2018 12:02:49


Lecturi pentru copii

Duminică

lui Dumnezeu auzit de la noi, l-aţi


primit nu ca pe cuvântul oamenilor,
ci, aşa cum şi este în adevăr, ca
pe Cuvântul lui Dumnezeu, care
lucrează şi în voi, care credeţi”
(1 Tesaloniceni 2:13).
Buna a întrebat-o pe Gemma
dacă ştia ce înseamnă cuvântul
„a crede”. Gemma i-a răspuns că
înseamnă să fii convins că tati te
prinde atunci când îţi spune să sari
în zona din piscină cu apă adâncă.
Buna a adăugat că asigurarea că
Biblia este o carte credibilă vine de
la Dumnezeu şi că, atunci când cre-
dem în Cuvântul scris al lui Dumne-
zeu, este ca atunci când descoperim

Citeşte Biblia –
o reţetă şi contăm pe faptul că, dacă
o respectăm, o să ne iasă o prăjitură
bună.

cartea pe care poţi conta! Discutăm


Ce cărţi dintre cele pe care le-aţi
Textul biblic: „Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi citit nu conţin lucruri reale? Ce cărţi
dea înţelepciunea care duce la mântuire prin credinţa în Hristos conţin lucruri reale?
Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să
înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.”
(2 Timotei 3:15,16) Ne rugăm
Să ne rugăm ca Isus să ne ajute

B
una a luat-o pe Gemma lângă ea şi a deschis Biblia la locul unde scrie să ne gândim la istorisirile din Biblie,
că ea este cartea lui Dumnezeu. I-a spus că ea se mai numeşte şi Sfânta utile pentru dezvoltarea noastră, şi
Scriptură pentru că ne vorbeşte despre Dumnezeu şi despre cum putem nu la poveştile neadevărate, făcute
să-L cunoaştem şi să trăim pentru El. Mai departe i-a explicat că Biblia este o doar pentru relaxare în timpul liber.
carte formată din 66 de cărţi mai mici, scrise de oameni diferiţi, care au primit
de la Dumnezeu anumite idei şi cuvinte. Oamenii aceştia au notat ce şi-au
adus aminte despre întâmplări din trecutul îndepărtat, iar unii au scris despre Acţionăm
viaţa lui Isus pe pământ. Unii au scris cântece sau poezii, iar alţii au scris ce Aranjaţi scaunele din încăpere
urmează să se întâmple în viitor. sub forma unui traseu cu obstacole.
Biblia ne spune că mesajele din ea n-au fost compuse de oameni: Scrieţi instrucţiunile pe o foaie de
„Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de hârtie. Cereţi-i cuiva să le citească
la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” (2 Petru 1:21). şi să ajute o persoană legată la ochi
Iar într-un loc ne vorbeşte despre un băiat pe nume Timotei, care a preţuit să parcurgă traseul. Notează de
foarte mult Biblia. Mama lui, Eunice, şi bunica lui, Lois, i-au făcut cunoştinţă cu exemplu câte scări trebuie să urce la
ea. Ştiind cât de valoroasă este, şi-au luat timp în fiecare zi ca să-l înveţe cum stânga, la dreapta sau în faţă pentru
să „sape” în ea pentru a-i descoperi comorile şi a ajunge să-L iubească pe Isus. a înainta.
Datorită acestei cărţi inspirate de Dumnezeu, Timotei a crezut în Isus şi a
avut curaj şi zel să le spună altora despre Isus şi să-i aducă la El.
Împreună cu Sila, le-a vorbit grecilor din Tesalonic despre Biblie, iar aceştia
au renunţat la idolii lor şi au început să-l iubească pe Isus, Dumnezeul viu.
Pavel I-a mulţumit lui Dumnezeu pentru aceasta într-o scrisoare către tesaloni-
ceni: „Mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit Cuvântul

Curierul Adventist 33
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 33 25/09/2018 12:02:49


Lecturi pentru copii

Luni

Explorează
Biblia –
„busola” de
orientare!
Textul biblic: „Tot aşa, nu este voia Tatălui
vostru din ceruri să piară unul măcar din
aceşti micuţi.” (Matei 18:14)

G
emma i-a povestit bunicii ei că s-a dus într-o zi cu
mama la zoo şi că nu au reuşit să găsească locul unde
erau ţinute păsările. Şi că au trebuit să se uite pe harta
grădinii zoologice ca să găsească drumul până acolo. Atunci şi-au dat
seama că se învârtiseră în cerc şi că păsările erau la doar câţiva paşi de ele! Scump Isus, Îţi mulţumim că ne
Buna s-a amuzat şi i-a spus că aşa li se întâmplă şi unor oameni care Îl iubeşti, deşi noi nu merităm să fim
caută pe Dumnezeu, dornici să cunoască voia Lui şi să fie fericiţi în viaţă. Ei iubiţi. Ajută-ne să vedem dragostea
străbat distanţe mari şi fac tot felul de lucruri complicate, când Dumnezeu este Ta în tot ce citim din Biblie!
aproape şi le cere lucruri simple. Tot ce trebuie să facă este să citească Biblia!
Mulţi oameni cred că Biblia este o carte grea. Şi nu au încredere că ea este
Cuvântul lui Dumnezeu. Ori li se pare că este plină de reguli. Discutăm
Cel mai bine este ca, atunci când vrem să citim Biblia, să ne rugăm. În felul În afară de a o citi, ce altceva poţi
acesta, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne va ajuta să o înţelegem. Când a plecat face pentru a afla ce spune Biblia?
la cer, Isus a promis să ne trimită „Duhul adevărului”, care să rămână cu noi
mereu: „Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa
toate lucrurile” (Ioan 14:17,21). Ne rugăm
Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne
Scump Isus, ajută-mă astăzi să înţeleg ce citesc din Cuvântul Tău, Biblia! descopere ce plan are cu viaţa noas-
tră pe măsură ce studiem Cuvântul
Buna i-a mai spus nepoatei ei că şi-ar dori să-i poată oferi o pereche de Său.
ochelari speciali care să o ajute să vadă cum este Dumnezeu în realitate.
Dacă ar exista astfel de ochelari, am vedea că Dumnezeu ne iubeşte extraordi-
nar de mult. Când studiem Biblia, trebuie să o privim prin aceşti ochelari care Acţionăm
ne arată dragostea Sa. Iată de exemplu ce ne spune Biblia despre Dumnezeu: Confecţionaţi o pereche specială
„Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de ochelari „Dumnezeu este dragos-
de noi. Dumnezeu este dragoste şi cine rămâne în dragoste rămâne în te”. Puteţi folosi carton şi o bucată
Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el… Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit de plastic sau celofan. Sau îi puteţi
întâi” (1 Ioan 4:16,19). confecţiona din paie de băut.
Mesajul principal al Bibliei despre Dumnezeu este că El L-a trimis pe Fiul
Său, Isus, ca să moară pentru noi: „Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să
mântuiască ce era pierdut” (Luca 19:10).
Dumnezeu ne iubeşte atât de mult, încât ne va căuta aşa cum îşi caută
un păstor oaia rătăcită şi pierdută. Dumnezeu este atât harta comorii, cât şi
comoara însăşi!

34 Curierul Adventist
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 34 25/09/2018 12:02:50


Lecturi pentru copii

Marți

Discutăm
Aplică Biblia – Dacă ai putea petrece o zi întrea-
gă cu Isus, despre ce ai vorbi cu El?

după Modelul Isus! Unde ai vrea să mergi cu El? Ce ai


vrea să faci împreună cu El?

Textul biblic: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Ne rugăm
Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod, căci, despărţiţi de Mine, Roagă-L pe Isus să-ţi scoată
nu puteţi face nimic.” (Ioan 15:5) astăzi în cale o persoană căreia să-i
împărtăşeşti câteva cuvinte preţioa-

G
emma adora să le facă altora surprize şi să fie de ajutor acasă şi la se pe care le-ai descoperit în Biblie.
şcoală. Câteodată însă, pur şi simplu nu avea chef sau simţea că nu se
putea purta frumos cu cei care o supărau. Îşi dădea silinţa, dar degeaba.
Se întreba dacă Biblia putea s-o ajute să-i iubească pe oameni mai mult şi să ia Acţionăm
decizii bune. Studiază ciclul de viaţă al flutu­
Buna a asigurat-o că toţi oamenii greşesc şi că Biblia conţine o mulţime de relui-monarh sau al unei broaşte.
comori care o pot ajuta. Prima comoară este faptul că trebuie să o citim cu re- Observă schimbările prin care trece
gularitate, chiar dacă nu simţim o schimbare imediată. Isus le-a spus ucenicilor prin puterea lui Dumnezeu. Şi noi ne
că schimbarea se produce doar dacă rămânem permanent conectaţi la El, aşa putem schimba la fel când Îl rugăm
cum o ramură a viţei-de-vie poate produce struguri doar dacă rămâne în viţă pe Isus şi când rămânem conectaţi la
(Ioan 15:5). Şi putem rămâne conectaţi la El în fiecare zi prin citirea Bibliei. În El prin Biblie.
felul acesta, vom reuşi să ne purtăm ca El şi să luăm decizii bune. Viţa-de-vie
face struguri de care se bucură oamenii. La fel şi noi, putem fi o binecuvântare
pentru alţii.
Gemma şi-a adus atunci aminte de o fetiţă sclavă amintită în Biblie, care
i-a spus stăpânului ei bolnav că putea găsi vindecare la Dumnezeu printr-un
profet din poporul Israel. I-a păsat de el şi i-a oferit şi lui din comorile Bibliei. Iar
el, căpitanul Naaman, s-a vindecat. Relatarea se găseşte în 2 Împăraţi 5:1-14.
Mai departe, Buna a adăugat că toate faptele bune pe care le facem vin
de la Isus şi că ar trebui să-I mulţumim pentru ajutor: „Binecuvântat să fie
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi
Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile
noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem
mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se
află în vreun necaz!” (2 Corinteni 1:3,4).
Gemma îşi dorea foarte mult să fie ca Isus. Buna
i-a explicat că este nevoie de o viaţă întreagă ca să fim
ca El şi că doar prin studiu şi rugăciune zilnică ne
putem asemăna Lui din ce în ce mai mult: „Noi toţi
privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava
Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al
Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului”
(2 Corinteni 3:18).
Rămâi conectat la Isus prin citirea cuvin-
telor Sale, şi El îţi va dărui inima Sa, glasul
Său, mâinile şi picioarele Sale, ca să manifeşti
dragostea Sa faţă de alţii!

35

CA_10_prelegeri_2018.indd 35 25/09/2018 12:02:51


Lecturi pentru copii

Miercuri

Cunoaște-L pe Isus În Biblie se mai găsesc şi alte


nume ale lui Isus. Roagă-i pe părinţii
sau pe profesorii tăi să te ajute să

prin studiul Bibliei! descoperi alte câteva. Iată câteva


sugestii:
Mielul lui Dumnezeu:
Textul biblic: „Ea va naşte un fiu şi-I vei pune numele Isus, pentru Ioan 1:29,36
că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” (Matei 1:21)
Alfa şi Omega: Apocalipsa 22:13

E
ste interesant de aflat de ce ne-au ales părinţii numele pe care-l avem Pâinea vieţii: Ioan 6:35.
şi ce semnificaţie are el. Gemma a fost foarte bucuroasă când a aflat că
numele ei semnifică în limba franceză „bijuterie”, iar în limba engleză, Discutăm
„piatră preţioasă”. Înainte să Se nască Fiul lui Dumnezeu, un înger al Domnului Află semnificaţia numelui tău şi
i s-a arătat tatălui Său pământesc, Iosif, şi i-a spus să-I pună numele „Isus”. de ce au ales părinţii tăi să-ţi pună
Numele acesta a fost ales de Dumnezeu deoarece arăta că El avea să fie acest nume.
Mântuitorul lumii.
În Biblie apar mai multe nume ale lui Isus care ne arată cine este El, cum
este El şi ce misiune a îndeplinit. Buna a rugat-o pe Gemma să-i aducă Biblia Ne rugăm
ca să caute versetele unde apar diferitele nume ale lui Isus. După aceea, Să-I cerem lui Isus să ne ajute
au scris pe o foaie de hârtie toate numele găsite. Iată câteva dintre ele: să înţelegem semnificaţia numelor
Sale preţioase în timp ce studiem
Emanuel, Matei 1:23: „«Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu şi-I
Cuvântul Său.
vor pune numele Emanuel», care, tălmăcit, înseamnă: «Dumnezeu este cu
noi.»” Dumnezeu nu a vrut să rămână departe de noi, ci a venit să trăiască
printre noi. Isus a fost Dumnezeu pe pământ. Acţionăm
Fiul lui Dumnezeu, Ioan 3:16: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu Scrieţi pe bileţele de aceeaşi
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci mărime diferite nume ale lui Isus.
să aibă viaţa veşnică.” Când S-a botezat, Isus a primit de la Dumnezeu confir- Confecţionaţi din ele un lanţ şi
marea că este Fiul Său: „Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: «Tu eşti Fiul agăţaţi-l între o imagine a lui Isus şi
Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea»” (Marcu 1:11). o fotografie cu familia.
Fiul omului, Marcu 10:45: „Căci Fiul omului n-a venit ca să I se slujească, ci
El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!” Isus mai este
numit şi Fiul omului. El era Dumnezeu, dar S-a născut dintr-o mamă
pământească, din Maria. El este prin urmare foarte special pen-
tru că a fost concomitent Fiul omului şi Fiul lui Dumnezeu.
Cuvântul lui Dumnezeu, Ioan 1:1,14: „La început
era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvân-
tul era Dumnezeu… Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a
locuit printre noi.” Isus ni L-a descoperit pe Dum-
nezeu. El era Cuvântul lui Dumnezeu. La început,
El a adus la existenţă lumea printr-un cuvânt!
„El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel
Întâi Născut din toată zidirea. Pentru că prin El
au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri
şi pe pământ” (Coloseni 1:15,16). Isus a inspirat
Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, pentru noi
şi, în acelaşi timp, El Însuşi este Cuvântul lui
Dumnezeu! Dacă Îl cunoaştem pe El, Îl
cunoaştem pe Dumnezeu.

36 Curierul Adventist
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 36 25/09/2018 12:02:52


Lecturi pentru copii

Joi

În timp ce se gândea cu dor


la vacanţă, Gemma a încercat
să-şi imagineze cum avea să fie la
revenirea lui Isus. Atunci în sfârşit nu
avea să se mai despartă niciodată
de El şi de Buna. De-abia aştepta să
vină Isus! A sunat-o iar pe Buna şi i-a
povestit toate acestea. Buna a fost
foarte încântată de entuziasmul ei.
— Ce speranţă minunată avem,
Gemma! i-a spus ea. Îmi vine să cânt
de bucurie! Avem speranţa că într-o
zi Îl vom vedea pe Isus venind şi
ridicându-i din mormânt pe cei care
L-au iubit! „Apoi noi, cei vii, care vom

Descoperă în Biblie fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună


cu ei în nori ca să întâmpinăm pe

comoara speranţei!
Domnul în văzduh; şi astfel vom fi
totdeauna cu Domnul” (1 Tesaloni-
ceni 4:17).
Gemma a răspuns că vrea să vină
Textul biblic: „Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru Isus cât mai repede. Tu vrei?
învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea
pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.” (Romani 15:4) Discutăm
Cum i-ai explica unui copil ce
înseamnă să speri?

G
emma se simţea bine la şcoală, dar aştepta întotdeauna cu nerăbdare
sosirea vacanţei. Anul acesta urma să meargă la bunica ei cu avionul.
Mama cumpărase biletele cu câteva luni în avans, însă zilele păreau că Ne rugăm
trec extrem de greu. Fata i-a povestit toate acestea bunicii la telefon. Să ne rugăm ca Isus să ne
Buna a încercat s-o încurajeze. I-a explicat că atunci când aştepţi să se ajute să fim ai Lui în fiecare zi, ca să
întâmple un lucru înseamnă că speri că el se va întâmpla. Îţi faci planuri, cum- putem merge cu El la cer când Se va
peri bilete şi îţi împachetezi hainele. Şi Buna îşi dorea ca vacanţa să vină mai întoarce.
repede! Şi i-a promis s-o aştepte la aeroport şi s-o strângă puternic în braţe.
Buna i-a vorbit mai departe despre speranţa pe care o dă Scriptura. Din
Romani 1:25 aflăm că, după ce Adam şi Eva au decis să asculte de Satana, Acţionăm
oamenii au început să se închine şi să le slujească creaturilor, şi nu Creatorului. Confecţionaţi o cutiuţă pentru
Au început să facă multe lucruri rele şi dăunătoare şi nu şi-au mai luat timp făgăduinţe. Decoraţi-o cu desene şi
ca să-L cunoască pe Dumnezeu şi să aibă încredere în El. Dar Dumnezeu ne abţibilduri. Tăiaţi mai multe bileţele
iubeşte extraordinar de mult şi a făcut un plan ca să-i salveze pe cei dispuşi să de hârtie de aceeaşi lungime şi scri-
se întoarcă la El. Prin acest plan, avea să-l oprească pe Satana să le mai facă rău eţi pe ele textele preferate despre
oamenilor. Fiul lui Dumnezeu avea să vină pe pământ ca bebeluş. Şi avea să-Şi speranţă. Rulaţi-le şi puneţi-le în
dea viaţa pentru păcatele noastre, pentru ca noi să putem fi iertaţi şi să putem cutie. Citiţi câte un text în fiecare zi
locui împreună cu El în cer pentru totdeauna. Apoi Buna i-a citit un pasaj biblic sau oferiţi-i cutiuţa unui prieten.
foarte frumos, unde Isus a spus:
„Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în
Mine! În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Mă
duc să vă pregătesc un loc. Şi… Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine ca, acolo
unde sunt Eu, să fiţi şi voi” (Ioan 14:1-3).

Curierul Adventist 37
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 37 25/09/2018 12:02:53


Lecturi pentru copii

Vineri

Biblia –
ghid moral
și poruncă
a dragostei
Textul biblic: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul
tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot
cugetul tău şi cu toată puterea ta… Să iubeşti pe
aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Marcu 12:30,31)

B
una ştia că în Biblie sunt multe texte preţioase care puteau să o ajute Discutăm
pe Gemma să aleagă ce este bine. Şi i-a amintit să-şi pună ochelarii Unde se găseşte ghidul care să
„Dumnezeu este dragoste”. După aceea, au deschis Biblia şi au început ne ajute să face deosebire între bine
să citească din ea şi să stea de vorbă. şi rău?
În Marcu 12, Isus a spus că porunca cea mai mare este să Îl iubim pe
Dumnezeu cu toată pasiunea, dedicându-I tot timpul şi energiile noastre. Şi
că a doua mare poruncă este să ne iubim aproapele ca pe noi înşine. Buna i-a Ne rugăm
explicat că, atunci când nu ştim ce să facem, ar trebui să ne punem această Să-L rugăm pe Isus să ne ajute
întrebare: „Cum pot demonstra acum că Îl iubesc pe Dumnezeu şi că îmi iubesc să ne cerem iertare de la alţii atunci
semenii?” când le greşim.
— Semenii tăi sunt fratele tău, părinţii, vecinii şi toţi ceilalţi cunoscuţi ai
tăi. Dacă îţi iubeşti fratele, vei vorbi frumos cu el. Când se întâmplă să te superi,
poţi să te retragi până te linişteşti. Dacă vrei să-i arăţi mamei tale că o iubeşti, Acţionăm
atunci vei asculta de ea. În Proverbele 15:1 citim: „Un răspuns blând potoleşte Ia o cutie şi aşază în ea haine
mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia.” pe care ai lipit în prealabil câte o
Gemma a rămas pe gânduri câteva secunde şi apoi s-a dus să o găsească etichetă cu o activitate sau o însuşi-
pe mama ei. Avea să-i ceară iertare pentru câteva lucruri. re. Exemple de acţiuni sau însuşiri:
1 Ioan 2:3-8 ne spune că Îl cunoaştem pe Isus dacă păzim poruncile Lui, bunătate, dărnicie, citirea Bibliei, ru-
dacă păzim Cuvântul Lui şi dacă trăim aşa cum a trăit El. Câteva dintre cele găciunea; joaca pe telefon, egoism,
mai importante porunci au fost date prin Moise israeliţilor şi nouă. Isus a trăit nesinceritate, şiretenie. Sortează hai-
aceste Zece Porunci. Primele patru ne arată cum să-L iubim pe Dumnezeu, iar nele şi pune în „bagajul pentru cer”
ultimele şase, cum să ne iubim unii pe alţii. Buna i-a citit nepoatei sale Cele doar hainele care se potrivesc
Zece Porunci din Exodul 20 şi i le-a explicat. acolo.
Apoi i-a spus:
— Gemma, toţi oamenii fac greşeli. Dar putem să-I cerem lui Dumnezeu să
ne ierte şi avem grijă să nu pierdem legătura cu Isus. El ne-a promis că într-o
zi vom trăi şi îi vom iubi pe alţii la fel ca El. 1 Ioan 3:2 ne spune că atunci când
El Se va întoarce vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea aşa cum este. „Astfel dar,
ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină
de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare”
(Coloseni 3:12).

38 Curierul Adventist
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 38 25/09/2018 12:02:55


Lecturi pentru copii

Al doilea Sabat

Asigurarea fericirii, Buna i-a spus că Isus dorea ca


ea să le vorbească altora despre
dragostea Lui şi să facă fapte bune:
garantată de Biblie – „Tot aşa să lumineze şi lumina voas-
tră înaintea oamenilor, ca ei să vadă

mărturisită și altora faptele voastre bune şi să slăvească


pe Tatăl vostru care este în ceruri”
(Matei 5:16). Este atât de frumos
să fim lumină şi speranţă pentru
Textul biblic: „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele alţii!
mele şi o lumină pe cărarea mea… Învăţăturile Tale sunt „Urmaţi dar pilda lui Dumnezeu
moştenirea mea de veci, căci ele sunt bucuria inimii mele.” ca nişte copii preaiubiţi. Trăiţi în dra-
(Psalmii 119:105,111) goste, după cum şi Hristos ne-a iubit
şi S-a dat pe Sine pentru noi «ca un
prinos şi ca o jertfă de bun miros» lui

S
osise timpul ca Gemma să-şi facă bagajul şi să plece înapoi acasă. Se
Dumnezeu” (Efeseni 5:1).
simţise bine la bunica ei şi îi plăcuse să caute comori în Biblie. Avea să-i
fie dor să mai stea de vorbă cu ea. Buna i-a amintit că acum comorile pe
care le descoperiseră se aflau în inimile lor şi că le putea lua acasă. Gemma Discutăm
avea şi ea o Biblie şi era convinsă că mami şi tati puteau s-o ajute să găsească Despre care opt comori din
şi alte comori. Biblie am discutat săptămâna
Când nu ştim sigur cum să păstrăm legătura cu Isus, putem apela la Cuvân- aceasta?
tul lui Dumnezeu. Biblia se aseamănă cu o candelă sau cu o torţă care ne arată
cum să trăim aşa cum doreşte Isus.
Buna i-a explicat că lumea aceasta nu este casa noastră permanentă, că noi Ne rugăm
toţi aşteptăm cu nerăbdare să plecăm spre casa cerească. Dar, pe măsură ce se Să ne rugăm ca Dumnezeu să
va apropia timpul plecării, tot mai mulţi oameni vor refuza să-L iubească ne ajute să înţelegem mai bine
pe Dumnezeu şi să-L urmeze pe Isus. Cine nu va avea în inimă comorile Bibliei dragostea Sa pentru noi, ca să fim
nu va reuşi să fie bun cu alţii şi să le ofere ajutor. Atunci viaţa va fi foarte grea. fericiți, să-i iubim pe oameni și să le
Isus a spus că El este „Lumina”, „Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14:6). vorbim despre asigurarea mântuirii
Prin jertfa Sa, ne-a asigurat mântuirea și fericirea. Dacă vom păstra legătura și despre Dumnezeul nostru iubitor.
cu Isus prin citirea Bibliei şi prin rugăciune, dragostea noastră pentru El va ră-
mâne puternică. Nu avem de ce să ne facem griji că ne va lipsi ceva. Adevărata
Acţionăm
comoară a Bibliei este aceea că Isus ne iubeşte. El ne-a îndemnat să căutăm
„mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui”, promiţându-ne că toate Realizează un semn de carte
lucrurile necesare ne vor fi date „pe deasupra”. pentru Biblie. Scrie pe el versetele
tale preferate pe care le-am men­
Gemma şi-a amintit atunci de pilda cu omul înţelept care şi-a construit
ţionat săptămâna aceasta. Decorea-
casa pe stâncă şi cu omul neînţelept care şi-a construit
ză-l cu imagini sau cu abţibilduri.
casa pe nisip. Când a venit inundaţia, doar casa
Leagă la un capăt al lui o
de pe stâncă a rămas în picioare. Isus a spus că
panglică frumoasă.
omul înţelept este cel care a auzit cuvintele
Lui şi care le-a pus în practică. Mulţi
oameni aud despre Isus şi des-
pre dragostea Lui, dar nu toţi o
acceptă şi nu toţi sunt dispuşi să
aibă încredere în El şi să trăiască
pentru El.

Curierul Adventist 39
octombrie 2018

CA_10_prelegeri_2018.indd 39 25/09/2018 12:02:57


Convenția Națională ASi România
,,În El era viața, și viața era lumina oamenilor.”
Ioan 1:4

Viață pentru viață!


Vineri, 9 noiembrie 2018
Ora1900 • Program special
(deschidere Convenție, Cuvânt biblic...)

Sâmbătă, 10 noiembrie 2018


Ora1000 • Program special
(proiecte, experiențe, Cuvânt biblic ...)
Ora1900 • Concert
Invitat special
Dr. Theodore N. Levterov

director Patrimoniul White,


profesor asociat de religie,
UnIversitatea Loma Linda

Centrul de Evenimente RAB – Sângeorgiu de Mureș


9–10 noiembrie 2018
Telefon: 0746 25 93 94 E-mail: office@asiromania.ro www.asiromania.ro

CA_10_prelegeri_2018.indd 40 25/09/2018 12:03:03