Sunteți pe pagina 1din 11
ROMANIA JUDETUL NEAMT | _ CONSILIUL JUDETEAN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA §1 PROTECTIA COPILULUI Platra Neamt, Str. Alexandru cel Bun, nr. 11, cod 610004 Telefon: 0233/229217; 0283/234930; 0233/213108, Fax : 0229/237439; 02397231555 — ROMANI E-mail: dgespe_neamt@yahoo.com Sees Ne. YS 96R (23.11.2018 ANUNT Directia Generala de Asistent& Sociald si Protectia Copilului Neamt, organizeazi tn ziua de 12.12.2018, ora 10.00, \a seciul institutlel, str. Alexandru cel Bun, nr.11, Piatra Neamt concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante dup$ cum urmeazé: Complex de Servicii de Zi Piatra Neamt ‘* 1 post logoped ~ perioad’ determinatd Centrul de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilitati Piatra Neamt + 1 post instructor educator pentru activitati de resocializare, grad profesional debutant- perioad’ determinats Serviciul de evaluare complexa a persoanei adulte cu handicap + 1 post inspector de specialitate, grad profesional debutant- perioad’ determinats L. Probele stabilite pentru concurs: a) Selectia dosarelor de inscriere; b) Proba scrisa; ©) Interviul; Ii Calendarul de desfasurare a concursulul : 2) __Data limit de depunere a dosarelor de inscriere la concurs, este de 5 zile lucrétoare de la data aparitiel enuntului in Monitorul Oficial partea a Illa, respectiv 03.12.2018, orele 16.00 ; b) __Doserele de inscriere se depun la Registratura Directici Generale de Asistents Sodald § Protectia Copilului Neamt din Piatra ~ Neamt, strada Alexandru cel Bun, nr.i1; © __ Selectia dosarelor de inscriere are loc pe data de 04.12.2018, orele 10.00 iar rezultatele privind selectia de dosare se va afiga pe 05.12.2018, orele 10.00; depunerea eventualelor contestatilor se poate face in maxim 1 2 lucrStoare de la afigarea rezuitatelor, respectiv 06.12.2018 orele 10.00, iar efigarea solutionéril eventualelor contestatii se va realize Pe 06.12.2018, orale 13.00; ®) __Proba scrisi se organizeazi si se sustine pe data de 12.12.2018, ora 10.00, |a seciul institutiei, iar rezultatele obtinute la aceasta prob& se vor afiga pe 13.12.2018, orcle 10.00; cepunerea eventualelor contestatillor se poete face in maxim 1 zi lucrétoare de la afisarea rezultatelor, respectiv 14.12.2018 orele 10.00, iar afisarea solutionSrii eventualelor contestatii se va realiza pe 14.12.2018, orele 15.00; ©) __ Interviul se organizeaza si se sustine pe data de 17.12.2018, orele 10,00, |a sediul institutie, lar rezultatele obtinute la aceasti prob’ se vor afisa pe 18.12.2018, orele 10.00; Gepunerea eventualelor contestatillor se poate face in maxim 1 zi lucrétcare de la afiserea rezultatelor, respectiv 19.12.2018 orele 10.00, iar afisarea solutionérii eventualelor contestatil se va realiza pe 19.12.2018, orele 15,00; f) _Termenul de afisare a rezultatelor finale este data de 20.12.2018, orele 10.00. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedentd, IL. Conditii de participare ta concursul organizat pentru ocuparea postulti temporar vacant; 1. Condifiile generale pe care trebuie sé le indeplineasca candidatii care se inscriu la concurs sunt cele stipulate fn art. 3 din anexa la H.G, nr.286/2011, completat si modificat prin H.G. nr.1027/2014; 2,Conditiile specifice prevazute in fisa postului pentru : + 1 post logoped — studii universitare de licent& absolvite cu diplond, respectiv studii superioare de lungé durata absoivite cu diploma de licent& sau echivalent, ‘in domeniul stinte sociale -specielizare psihologie/psihopedagogie special’; ~ vechime in specialitatea studillor 1 an; + 1 post instructor educator pentru activitati de resocializare, grad profesional debutant- studii universitare de licenfS absolvite cu ciploms, respectiv studii superioare de lungé durat’ absolvite cu diploma de licent& sau echivalent, in domeniile: -stiinte sociale, domeniul de licenta stiinte ale comunicarii/asistent’ socialé/sociologie/psihologie/stiinte ale educatie, ~stlinte umaniste domeniui de licenta limba si lteratur’, -stiinta sportului si educatiei fizice domeniul de licenta educatie fizicd si sport ‘* 1 post inspector de specialitate, grad profesional debutant - studii universitare de licent& absolvite cu diplomé, respectiv studii superioere de lung durata absolvite cu diploma de licent sau echivalent, in domeniul stiinte sociale - specializare asistent& social’; Pentru inscrierea la concurs candidatil vor prezenta si depune, pan& pe data de 03.12.2018, ore 16.00, lz Registratura Directiel Generale de Asistent Sociala si Protectia Copilului Neamt, un dosar de concurs care va contine urmétoarele documente: a) cerere de inscriere la concurs acresat& conducStorului institutiei (eliberat’ de serviciul resurse umene); b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest’ identitatea, potrivit legil, dup’ az; ©) copilie documentelor care sa ateste nivelul studillor si ale altor acte care atest’ efactuarea unor specializéri, precum $i copiile documentelor care atest indeplinirea conditilior specifice ale postului; 4d) carnetul de muncé sau, dupa caz, adeverintele care atest’ vechimea in muncd si in specialitatea studiilor, tn copie, pemtru posturile pentru care se solicitd vechime in munca; ®) cazierul judiciar sau 0 declaratie pe propria réspundere c& nu are antecedente penale care 8-1 facd incompatibil cu functia pentru care candideaz’; f) adeverinté medicala care sé ateste starea de sénatate corespunzitoare eliberat8 cu cel mult 6 luni anterior derulérii concursului de cétre medicul de familie al candidatulul sau de cétre unitatile sanitare abilitate; g) curriculum vitae; h) certificat/adevering& eliberat/& de medic specialist psihiatru. Jn cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere 0 declaratje pe propria raspundere c& nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judicier, cel mal tarziu pang fa data desfasurérii primel probe @ concursului. Actele prevazute la lit. b),c),d) vor fi prezentate si in original (la Serviciul Management resurse umane si salarizare, camera 43) in vederea verificiri conformitétii copilor cu acestea. Bibliografia / tematica este cea afigati gi se poate consulta si la Serviciul Management Tesurse umane $i salarizare, din cadrul D.G.A.S.P.C. Neamt, iar relatii suplimentare se pot obtine la numérul de telefon din entet, interior 124, DIRECTOR GENERAL) Teas. Cristina Pavalntasccus .”\, Sef Serviciu Management —. umane si salarizare, te ail Luminita Teny DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA §I PROTECTIA COPILULU! NEAM! Bibliografic Pentru ocuparea prin concurs a postului de instructor educator pentru activitati de resocializare, grad profesional debutant la Centrul de Reeuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilitati Piatra Neamt 1. Legea nr. 272/2004 privind protecfia si promovarea drepturilor copilului; 2, Hotirarea nr, 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de orgonizare si functionare ale serviciilor publice de esistenfi social si a structurii orientative de personal. ° 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritiile $1 institiile publice; 4. Ordinul nr, 25 / 2004 - pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilitafi Noté: Bibliografia are invedere actele normative cu modificarile si completirile aduse ulterior publicarii. jeneral, 7 evalua