Sunteți pe pagina 1din 12

1) PROMISIUNE UNILATERALA DE VANZARE

Între subsemnaţii:
1. Primus domiciliat în Iasi CNP xx xx xx in calitate de promitent şi
2. Secundus domiciliat în Botosani CNP yy yy yy în calitate de beneficiar, a
intervenit prezentul contract în următoarele condiţii:

Articolul 1. Obiectul contractului


(1) Subsemnatul, Primus promit să vând lui Secundus dacă acesta se va
arăta interesat să cumpere, imobilul, proprietatea mea, situat în Iasi, Strada
Libertatii, nr. 54 cu nr. cadastral 27XXXX-C1-U26 înscris în cartea funciară a
localităţii Iasi, conform extrasului de carte funciară pentru informare nr. Xx2222-
C2-U3 eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, compus din
parcela in suprafata de 1.000 mp inscrisa in C.F cu nr. 27xxx-c1-u26, cu nr
topografic 176422.
(2) Suprafata totala a terenului este de 5.000mp reprezentand teren
arabil/construibil, fiind aplasat in intravilanul localitatii Iasi, jud. Iasi, conform
Certificatului de urbanism nr. 1888822 din data de 10.11.1998.
(3) Subsemnatul, Primus declar că am dobândit dreptul de proprietate
asupra imobilului în baza certificatului de mostenitor, dreptul fiind înscris în
Cartea Funciară prin încheierea nr. 220033 emisă de Biroul de cadastru şi
publicitate imobiliară.

Articolul 2. Pretul vanzarii


(1) Preţul vânzării va fi stabilit la data incheierii contractului de vanzare
in forma autentica, prin raportare la pretul aurului cotat la Bursa de valori
Bucuresti. Valoarea unei actiuni va fi echivalentul pretului pe mp.
(2) Cumparatatorul Secundus, se obiga ca, in cazul incheierii contractului
de vanzare, sa suporte taxele de notariale, T.V.A-ul, precum si alte cheltuieli
ocazionate de transmiterea dreptului de proprietate.
(3) Pretul de vanzare va fi achitat de catre cumparator in termen de 30
zile lucratoare de la data inscrierii dreptului de proprietate al Cumparatorului in
Cartea Funciara.
(4) Cumparatorul va vira pretul vanzarii integral, in lei, la cursul de
schimb leu/Euro al Bancii Nationale Romane valabil la data facturarii, in contul
bancar al Vanzatorului nr. RO02BTRLRONCTR0326610701, deschis la Banca
Transilvania.

Articolul 3. Alte dispozitii


(1) Prezenta promisiune este valabilă până la data de 01.02.2019,
perioadă în care, eu Primus titular al dreptului de proprietate al imobilului ce face
obiectul pomisiunii, mă oblig să nu înstrăinez imobilul şi nici să nu constitui
vreun drept real sau drept de creanţă asupra acestuia.
(2) Subsemnatul, Secundus solicit notarea în cartea funciară a acestei
promisiuni în temeiul art.906 Codul civil.
(3) La data de 01.02.2019, dacă beneficiarul îşi va manifesta intenţia de a
cumpăra, noi, părţile Primus si Secundus, ne obligam in mod expres sa încheiem
contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică.
(4) Eu, Secundus, in calitate de beneficiar-cumparator, ma oblig sa
platesc suma de 3.000 RON cu titlu de pret al indisponibilizarii bunului in
termenul prevazut pentru ridicarea optiunii.
(5) Eu, Primus, in calitate de promitent-vanzator, ma oblig ca, in cazul in
care voi refuza in mod nejustificat sa-mi consimt la incheierea vanzarii in forma
autentica, sa platesc dublul sumei primite cu titlu de pret al indisponibilizarii.
(6) Eu, Primus, imi rezerv dreptul ca, in cazul in care cotatia la bursa a
aurului in ziua incheierii contractului este la cel mai mic nivel din ultimele 12 luni,
sa pot desfiinta in mod unilateral contractul prezent, prin plata a de 10 ori
valoarea unei actiuni a aurului cotata la BVB.
(7) Subsemnatul, Secundus în calitate de beneficiar al promisiunii
unilaterale ce mi-a fost făcută de către Primus, declar că am luat cunoştinţă de
faptul că aceasta este valabilă până la data de 01.02.2019 şi mă oblig să plătesc
preţul la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
(8) Subsemnatul Secundus dacă, în termenul stabilit, mă voi decide să
cumpăr imobilul, mă oblig să-i comunic promitentului intenţia mea de a cumpăra,
şi data la care doresc să închei contractul de vânzare-cumpărare.
(9) Contractul se stinge prin decesul uneia dintre partile sale.

Tehnoredactat la data de 10.12.2018, în 4 exemplare, din care un exemplar


pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru BCPI, 2 exemplare s-au
eliberat părţilor.
Promitent, Beneficiar,

2)PACTUL DE OPTIUNE

Între:

Maximus cu domiciliul în Focsani, CNP xyz, în calitate de ofertant, şi Augustus cu


domiciliul în Calafat , CNP yzx în calitate de beneficiar, s-a încheiat
prezenta convenţie în următoarele condiţii:

Articolulul 1. Obiectul contractului


(1) Subsemnatul Maximus ofertant, mă oblig să transmit beneficiarului
Augustus dreptul meu de proprietate asupra , terenului meu situat în Iasi, Strada
Libertatii, nr. 54 cu nr. cadastral 27XXXX-C1-U26 înscris în cartea funciară a
localităţii Iasi, conform extrasului de carte funciară pentru informare nr. Xx2222-
C2-U3 eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, compus din
parcela in suprafata de 1.000 mp inscrisa in C.F cu nr. 27xxx-c1-u26, cu nr
topografic 176422.
(2) Eu, Maximus, in calitate de ofertant, mă oblig să menţin prezenta ofertă
de vânzare până la data de 31.02.2019, adica doua saptamani de la dată
scadentei obligatiei de restituire a sumei imprumutate de la Augustus, la care se
adauga dobanda legala de 6,8% prevazuta de BNR. Această ofertă este irevocabilă
în termenul mai sus menţionat.
(3) Eu, Maximus, in calitate de promitent-vanzator, declar că am luat
cunoştiinţă de art.1668 Cod civil, potrivit căruia nu pot dispune de bunul care face
obiectul prezentei convenţii până la data la care beneficiarul îşi va exprima
opţiunea sau până la expirarea termenului pentru care am emis oferta de
vânzare.
(4) Beneficiarul are obligatia de a comunica decizia sa pana la data de
31.02.2019.
(5) În cazul în care beneficiarul va accepta oferta, acceptarea trebuie făcută
tot prin înscris autentic, la fel ca si prezentul contract. De asemenea, un exemplar
original al înscrisului îmi va fi comunicat în condiţiile menţionate mai sus.
(6) In cazul ridicarii optiunii, creanta initiala se va considera stinsa prin
preluarea cu titlu de vanzare a bunului promis in contul datoriei. In cazul in care
valoarea imobilului nu este suficienta pentru a acoperi cuantumul creantei
initiale, beneficiarul-cumparator isi rezerva dreptul de a urmari si alte bunuri din
patrimonial promitentului-vanzator.
(7) In cazul neexercitarii dreptului de optiune, beneficiarul isi rezerva
dreptul de a urmari silit alte bunuri ale debotorului in contul datoriei nerestituite.
De asemnea, in cazul in care valoarea imobilului transmis prin ridicarea pactului
este insuficienta pentru a acoperi valoarea creantei initiale, beneficiarul are
dreptul de urmari alte bunuri din patrimonial promitentului –vanzator, pana la
concurenta creantei initiale, la care se adauga dobanzile,penalitatile de intarziere
sau majorari de intarziere.

Articolul 2. Pretul de vanzare

(1) Preţul la care se va face vânzarea este reprezentat de contul datoriei


avand ca obiect restituirea sumei de 500.000 RON de catre promitentul-vanzator
catre beneficiarul-cumparator, la care se adauga dobanda legala de 6,8%
prevazuta de BNR si eventualele penalitati de intarziere sau majorari de
intarziere.
(2) Promitentul-vanzator Maximus, se obiga ca, in cazul ridicarii optiunii, sa
suporte taxele de notariale, T.V.A-ul, precum si alte cheltuieli ocazionate de
transmiterea dreptului de proprietate.

Articolul 3. Transimiterea dreptului de proprietate

(1) Modul de dobândire a dreptului de proprietate:


Eu, oferantul, declar că am dobândit proprietatea asupra terenului prin
cumpărare în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 212313
de notarul public Numa Pompilius.
Dreptul meu de proprietate a fost înscris în Cartea Funciară cu încheierea nr
123123 emisă de Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Iasi.
(2) Transmiterea dreptului de proprietate; formalitatile de publicitate
imobiliara:
a) Consimt ca în acest caz, dreptul de proprietate asupra bunului imobil să
fie înscris în Cartea Funciară având ca titular beneficiarul şi mă oblig să remit
acestuia titlul de proprietate, documentaţia cadastrală şi orice alte înscrisuri aflate
în posesia mea care vor fi necesare acestuia.
b) Dreptul de proprietate asupra Terenului se transmite beneficiarului-
cumparator in momentul ridicarii pactului de optiune prin acceptarea prezentului
contract; toate impozitele, taxele si contributiile in legatura cu terenul cad in
sarcina cumparatorului.
c) Partile sunt de acord asupra faptului ca prezentul pact poate fi transmis
prin mecanismul cesiunii de contract. Promitentul isi da acordul prin prezentul
pact la o eventuala cesiune realizata de catre beneficiarul-cedent.
d) Eu, ofertantul declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile
Codului penal privind falsul în declaraţii următoarele:
- nu sunt în niciuna dintre situaţiile prevăzute de lege care atrag
incapacitatea de a vinde;
- bunul imobil care face obiectul acestei convenţii este în proprietatea
mea exclusivă, nu a fost înstrăinat, nu este sechestrat , grevat de sarcini, servituţi
şi urmăriri de orice natură, conform extrasului de carte funciară pentru
autentificare nr. Xx xx eliberat de Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară Iasi,
nu este clasat ca monument istoric, ansamblu sau sit arheologic, nu face obiectul
unor litigii sau unor proceduri administrative de retrocedare a proprietăţii în baza
legilor speciale, nu face obiectul unor contracte de închiriere/arendare şi nu a fost
scos din circuitul civil.
- impozitele şi taxele datorate către stat achitate conform certificatului de
atestare fiscală nr. ... eliberat de .............
- nu am formulat vreo altă ofertă de vânzare şi nu am încheiat cu altă
persoană fizică sau juridică vreun alt pact de opţiune sau promisiune de vânzare -
cumpărare a bunului respectiv şi mă oblig ca, pe toată durata acestei oferte, să
nu-l grevez de sarcini sau servituţi, să nu formulez alte oferte de vânzare şi să nu
închei acte de înstrăinare, pacte de opţiune sau promisiuni de vânzare cu un terţ.
- NU GARANTEZ PENTRU EVICTIUNILE PROVENITE DIN PARTEA TERTILOR,
DECAT IN TERMEN DE 3 ANI DE LA DATA RIDICARII OPTIUNII.
- GARANTIA PENTRU VICII ASCUNSE ESTE INLATURATA, INDIFERENT DE
NATURA SAU GRAVITATEA VICIULUI.
e) Impozitele şi taxele datorate către stat achitate conform Certificatului de
atestare fiscală nr. ..., eliberat de ............. , acestea fiind în sarcina mea până la
data la care se va realiza transferul dreptului de proprietate în patrimoniul
beneficiarului.
(3) Eu, Maximus, in calitate de vanzator, imi rezerv dreptul de a denunta
in mod unilateral contractual, fara punerea in intarziere a beneficiarului-
cumparator, si fara a oferi vreo justificare, platind dublul valorii imprumutului
de la Augustus, la care se adauga triplul dobanzii legale raportat la dublul valorii
imprumutului.
(4) Eu, Maximus, ma oblig sa nu constitui un drept de folosinta, un drept
real asupra bunului si sa nu efectuez orice alt act de administrare cu privire la
bunul care face obiectul prezentului contract, pe toata durata pactului.
Ma oblig sa nu incal clauza de inalienabilitate legala instituita de art.
629(2) sub sanctiunea obligarii la plata de daune-interese in valoare de 100.000
RON.
(5) Predarea bunului va avea loc în termen de 10 zile de la data la care
acceptarea ofertei de către beneficiar îmi va fi comunicată . Mă oblig să-l
înştiinţez pe beneficiar cu privire la primirea comunicării în vederea îndeplinirii
obligaţiei de predare a bunului .
(6) Mi s-a adus la cunoştinţă de către notarul public obligaţia de a plăti
impozit pe venitul rezultat din transferul proprietăţii imobiliare, conform Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare , în cazul în
care beneficiarul va accepta oferta mea şi se va realiza transferul proprietăţii în
patrimoniul său.
(7) Subsemnatul Augustus beneficiar mă oblig să-mi exprim opţiunea cu
privire la acceptarea sau refuzul ofertei, în termenul stipulat de ofertant şi să
comunic acestuia opţiunea mea în condiţiile cerute de acesta.
(8) În cazul în care voi accepta oferta, cumpărarea bunului se va face cu
preţul stabilit, în condiţiile menţionate în cuprinsul acestui act.
(9) Notarul public instrumentator al prezentului act va îndeplini formalităţile
de notare în Cartea Funciară a dreptului de opţiune al beneficiarului, conform
art.902 alin.2 punctul 12 Cod civil.

Articolul 4. Dispozitii finale


(1) Notarul public va indeplini toate formalitatile necesare notarii pactului
in Cartea funciara pentru asigurarea opozabilitatii fata de terti.
(2) Dreptul de opţiune se va radia din oficiu din Cartea Funciară dacă până
la data expirării termenului de opţiune nu s-a înscris în Cartea Funciară o
declaraţie de acceptare a ofertei însoţită de comunicarea acesteia, conform
art.1668 alin.3 Cod civil.
(3) Conform convenţiei părţilor, onorariul notarial pentru autentificarea
acestui înscris este în sarcina beneficiarului optiunii.
(4) Partile sunt de acord ca, in caz de deces al uneia dintre ele, dreptul de
optiune al beneficiarului sa se transmita (indiferent de calitatea lor).
(5) Partile sunt de acord ca, in caz de deces al promitentului-vanzator,
dreptul de dezicere sa se transmita si succesorilor, indiferent de calitatea lor.
Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru
arhiva biroului notarial, ...... exemplare s-au eliberat părţilor.

3) ANTECONTRACT DE VANZARE
Între:

1. Iustinian, denumită în continuare promitent-vânzător, si 2. Iulian , denumit în continuare


promitent-cumpărător. (in continuare, Promitentul Vânzător şi Promitentul Cumpărător vor fi
denumiţi împreună “Părţile contractante”).

I. Preambul
Promitentul Vânzător este proprietarul exclusiv al terenului situat în
__________________________________________________, în suprafaţă de 5.000 mp,
precum şi al construcţiilor amplasate pe acesta, în suprafaţă totală 500mp. Terenul este înscris
în Cartea Funciară a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară _______________sub C.F. nr.
__________, cu nr. topografic/cadastral __________. Imobilul se învecinează la Nord
cu____________________________, la Sud cu ___________________________, la Vest cu
__________________________ şi la Est cu ____________________________.

În continuare, terenul sus-menţionat şi construcţiile amplasate pe acesta sunt denumite


împreună “Imobilul”.

Art. 1. Obiectul Antecontractului


(1) Obiectul prezentului Antecontract îl reprezintă obligaţia părţilor de a încheia în viitor un
contract de vânzare-cumpărare autentic (denumit în continuare Contractul de vânzare-
cumpărare) cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra Imobilului

(2) Părţile se obligă prin prezentul Antecontract să încheie Contractul de vânzare-cumpărare în


condiţiile acestui act în cel mult 4 luni de la data semnării lui, sub condiţia ca Promitentul
Vânzător să îi pună la dispoziţie Promitentului Cumpărător, în cadrul termenului menţionat mai
sus, un exemplar original al extrasului de Carte Funciară, precum şi al unui certificat fiscal, care
să ateste că Imobilul se află în proprietatea exclusivă a Promitentului Vânzător şi nu este grevat
cu sarcini, respectiv că a achitat toate taxele şi impozitele aferente la zi şi integral.

Art. 2. Preţul de vânzare


(1) Preţul de vânzare al Imobilului (denumit în continuare Preţul de vânzare)va fi stabiliat
de catre Sextimius in cel mult 3 luni de la data incheierii prezentului contract; in caz
contrar, obligatia ii va reveni lui Claudius, care trebuie sa stabileasca pretul vanzarii pana
la implinirea temrenului de 4 luni stipulate in contrat; taxele fiscale, TVA, vor fi plătite de
către Promitentul Cumpărător Promitentului Vânzător în echivalentul în RON, potrivit cursului
de schimb EURO-RON al băncii ____________________ la data efectuării oricărei plăţi (în
schimbul unei facturi fiscale emise şi înmânate de către Promitentul Vânzător Promitentului
Cumpărător cel târziu la data efectuării respectivei plăţi, pentru situaţia în care Promitentul
Vânzător este persoană fizică autorizată sau are personalitate juridică). Preţul de vânzare este
compus din:

a) preţul de vânzare al terenului si preţul de vânzare al construcţiilor.

(2) Un avans în cuantum de 100.000 din Preţul de vânzare, a fost achitat astăzi, data
încheierii prezentului Antecontract, de către Promitentul Cumpărător Promitentului Vânzător,
prin plată în numerar/transfer bancar în contul Promitentului Vânzător
nr.________________________________, deschis la Banca
______________,Sucursala/Agenţia____________________, urmând ca diferenţa să fie achitată
la data semnării Contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică în aceleaşi condiţii
precum cele aplicabile achitării avansului.

(3) Promitentul cumparato va suporta integral cheltuielile legate de încheierea prezentului


Antecontract.

Art. 3. Obligaţiile, declaraţiile şi garanţiile Promitentului Vânzător


(1) Promitentul Vânzător se obligă să obţină un extras de Carte Funciară actual, care să
confirme dreptul său de proprietate asupra Imobilului, în termenul prevăzut la art. 1 alin. 2.
(2) Promitentul Vânzător declară şi garantează la data încheierii prezentului Antecontract, aşa
cum va declara şi garanta şi la data încheierii Contractului de Vânzare-Cumpărare în formă
autentică a Imobilului, că:

(a) Deţine imobilul în mod legal şi în proprietate exclusivă, fiind înregistrat pe numele său în
mod valabil la autorităţile fiscale precum şi în cărţile funciare aferente.

(b) Imobilul se află în circuitul civil, este liber de orice sarcini, servituţi, sau alte drepturi în
favoarea terţilor, în special drepturi de concesiune, preempţiune, prim refuz sau orice drepturi
de folosinţă, şi că asupra Imobilului nu există pretenţii cu privire la restituire sau
reîmproprietărire, nici alte notificări ori litigii şi nici nu există vreo ameninţare din partea
vreunei persoane, autorităţi locale sau centrale de a acţiona în sensul celor de mai sus;

(c) Imobilul este liber de orice ocupanţi.

(3) Promitentul Vânzător se obligă ca, în termenul prevăzut la art. 1 alin. 2, să nu înstrăineze
unei terţe persoane Imobilul sau o parte din acesta şi să nu îl greveze cu drepturi/sarcini în
favoarea unei terţe persoane, indiferent de natura acestora.

(4) Promitentul vanzator se obliga sa nu exercite privilegiul legal asupra imobilului pentru plata
sumelor prevazute cu titlu de pret al acestui.

(5) Promitentul comparator isi asuma riscul contractului de la data platii pretului imobilului,
indiferent daca a avut loc remiterea materiala a bunului.

(6) Promitentul cumparator se obliga la plata sumei de 5.000 cu titlu de indisponibilizare a


bunului pe toata durata temermenului prevazut in contrat pentru incheirea contractului.

(7) Părţile mandatează notarul public instrumentator al acestui Antecontract/Promitentul


Vânzător se obligă să noteze promisiunea de vânzare în favoarea Promitentului Cumpărător
care decurge din acest Antecontract, precum şi interdicţia de înstrăinare şi grevare a Imobilului
în Cartea Funciară la Biroul de Carte Funciară/Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
competent şi să prezinte o dovadă scrisă corespunzătoare Promitentului Cumpărător în termen
de maximum________ zile lucrătoare de la încheierea prezentului Antecontract.

(8) Promitentul Vânzător se obligă să predea Promitentului Cumpărător la data încheierii


Contractului de vânzare-cumpărare documentaţia topografică şi cadastrală de specialitate cu
privire la Imobil. Promitentul Vânzător se obligă să predea Promitentului Cumpărător, la data
încheierii Contractului de vânzare-cumpărare, şi o documentaţie completă cu privire la toate
construcţiile sub- şi supraterane amplasate pe teren şi garantează pentru exactitatea acesteia.

Art. 4. Penalităţi
(1) În cazul în care Promitentul Vânzător refuză să încheie contractul de vânzare-cumpărare ori
nu îşi va îndeplini în totalitate sau la timp obligaţiile prevăzute în prezentul Antecontract, acesta
se obligă să achite Promitentului Cumpărător dublul avansului primit in interval de 15 zile
lucrătoare de la împlinirea termenului obligatiei de incheiere a contractului.

(2) În cazul în care Promitentul Cumpărător refuză încheierea Contractului de vânzare-


cumpărare în condiţiile prevăzute în prezentul Antecontract, acesta va pierde avansul achitat în
favoarea Promitentului Vânzător. Dispoziţiile de mai sus nu se aplică dacă refuzul Promitentului
Cumpărător de a încheia Contractul de vânzare-cumpărare este urmarea neîndeplinirii în
totalitate sau la timp de către Promitentului Vânzător a obligaţiilor prevăzute în prezentul
Antecontract.

Art. 6. Dispoziţii finale


Prezentul antecontract a fost încheiat astăzi, ______________________________, la
_______________________, în ___ exemplare originale, câte ___ pentru fiecare parte
contractantă.

(1) Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau
cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.
(2) Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract se va solutiona de catre
judecatoria IASI.

Promitent Vânzător, Promitent Cumpărător,

4) Pact de preferinta

Între:

1. ___________, domiciliat în _______, str. _____________ nr. ___, bloc ____, scara __,
etaj __, apartament __, judeţ _______, născut la data de __/__/____ în ________, judeţul
_________, fiul lui _____________ şi al _____________, posesorul cărţii de identitate seria __
nr. ______ eliberata de _______________, cod numeric personal ___________________, în
calitate de promitent

şi

2. ___________, domiciliat în _______, str. _____________ nr. ___, bloc ____, scara __,
etaj __, apartament __, judeţ _______, născut la data de __/__/____ în ________, judeţul
_________, fiul lui _____________ şi al _____________, posesorul cărţii de identitate seria __
nr. ______ eliberata de _______________, cod numeric personal ___________________, în
calitate de beneficiar al pactului.

Art. 1 Obiectul contractului


(1) Prin prezentul pact de preferinţa, promitentul se obliga fata de beneficiar ca, in cazul in care
ia hotărârea de vânzare a terenului situat în ___________, jud. _________ în suprafaţă de
_______mp înscrisă în Cartea Funciară cu ___ nr. ________, cu nr. topografic ________ sa
acorde beneficiarului un drept de preferinţa, in condiţii egale si la un preţ egal.
(2) Promitentul a dobândit suprafaţa de teren ce face obiectul contractului, in baza
___________________________________.

Art. 2 Durata pactului de preferinţa


(1) Pactul se va mentine pe toata durata vietii preemptorului, potrivit art. 1740.
(2) In cazul in care promitentul ia hotărârea de vânzare a terenului, va notifica oferta de
vânzare beneficiarului precum si data la care se va incheia contractul de vânzare cumpărare.
(3) In cazul in care beneficiarul doreşte sa incheie contracul de vânzare cumpărare, va negocia
impreuna cu promitentul preţul bunului si condiţiile de vânzare ale acestuia.

Art. 3 Preţul imobilului


(1) Partile sunt de acord ca pretul sa fie stabilit de catre vanzator, la data comunicarii ofertei de
vanzare.
Art. 4 Data si locul plaţii
Suma reprezentând preţul imobilului , se va achita la momentul indelpinirii tuturor conditiilor
de validitate ale contractului de vanzare, la domiciliul vanzatorului.

Art. 5 Conţinutul pactului de preferinţa


(1) In situaţia in care un terţ doreşte sa incheie un contract de vânzare cumpărare a bunului,
promitentul are obligaţia sa notifice beneficiarului condiţiile si preţul oferit de terţ pentru ca
beneficiarul sa poată cumpăra la preţ egal si in condiţii egale.
(2) In cazul refuzului beneficiarului de a cumpăra, promitentul este liber sa vanda terţului dar
la un preţ mai mare decât cel oferit de benficiar.
(3) Beneficiarul isi rezerva dreptul de a ataca in instanţa contractul de vânzare cumpărare dintre
promitent si terţ doar daca acesta a fost incheiat prin frauda sau in complicitate cu terţul cu
scopul fraudării drepturilor beneficiarului.

(4) Clauzele contractualui incheiat cu un tert care au drept scop impiedicarea promitentului de
a-si exercita dreptul de preemptiune, nu produc efecte fata de acesta.

(5) Promitentul poate incheia un contract de vanzare-cumparare avand ca obiect acest bun,
doar sub conditia stipularii unei clauze prin care sa se prevada obligatia comunicarii contractului
incheiat intre promitent si cumparatorul ales de el , in termen de 10 zile.
(6) Contractul dintre promitent si cumparatorul ales de el se va incheia doar sub conditia
suspensiva a neexercitarii dreptului de preemptiune de catre preemptor, in termen de 30 de
zile.

Art. 7 Încetarea pactului de preferinţa


(1) Prezentul pact de preferinţa isi inceteaza efectele prin decesul preemptorului.
(2) Prezentul pact de preferinţa poate inceta inainte de termen prin acordul pârtilor.

Art. 8 Riscul pactului de preferinţa


(1) Riscul pieirii bunului ramane in sarcina promitentului-vanzator pana la data autentifcarii
contractului de vanzare-cumparare.
(2) In cazul in care promitentul refuza sa isi execute obligaţia asumata, acesta datorează
beneficiarului pactului de preferinţa, daune interese in suma de _________, reprezentând 25%
din preţul contractului.

Art. 9 Forţa majora

Forţa majora exonerează părţile de răspundere in cazul executării necorespunzatoare sau cu


intarziere a obligaţiilor asumate prin prezentul pact de preferinţa.

Art. 10 Soluţionarea litigiilor.

Orice litigiu decurgând din sau in legătura cu acest pact de preferinţa, inclusiv referitor la
validitatea, intrepretarea, executarea ori desfiinţarea acestuia, se va soluţiona de către
instanţele judecătoreşti competente.

S-ar putea să vă placă și