Sunteți pe pagina 1din 3
MINISTERUL DEZVOLTARIT REGIONALE $1 ADMINISTRATIEI PUBLICE ROMANIA ORDIN Nr ASM cf onend2: A, 2018 pentru modificarea Anexei 10.8 “Model orientativ contract de finantare”din cadrul Anexei "Ghidul solicitantului, Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul POR 2014 +2020”, aprobata prin ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1021/2015 Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013 Tinand cont de prevederile Hotdrarii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului institutional de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de investiti si pentru asigurarea continuitatii cadrului institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 cu modificdrile si completarile ulterioare, precum si de prevederile Hotdrdrii Guvernului nr 399/201 privind regulile de eligibiitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020, Avand in vedere Decretul Presedintelui Roméniei nr. 76/2018 pentru numirea Guvernului Roméniei, Ludnd in considerare prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 1/2018 pentru aprobarea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, {in temeiul art. 12 alin. (6) din Hotdrarea de Guvern nr. 51/2018 privind organizarea i functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, VICEPRIM - MINISTRUL, MINISTRUL DEZVOLTARII REGIONALE $1 ADMINISTRATIEI PUBLICE emite urmatorul: ORDIN: Art. I. Cu data prezentului ordin, Anexa 10.8 "Model orientativ contract de finantare" din cadrul Anexei "Ghidul solicitantului, Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020", aprobat& prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale $i administratiei publice nr. 1021/2015, cu modificérile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin, Art. ~ Dispoziti finale si tranzitorii (1) Prevederile prezentului ordin intra in vigoare incepand cu data public&rii acestuia, ul www.inforegio.ro, cu indicarea in clar a datei respective. | MINISTERUL DEZVOLTARI REGIONALE $1 ADMINISTRATIEI PUBLICE (2) Pentru toate apelurile lansate in cadrul POR 2014-2020 la data publicérii prezentului ordin, Anexa 10.8 "Model orientativ contract de finantare" de mai sus se aplic’ pentru proiectele pentru care nu a fost demarata etapa de contractare la nivelul Ministerului Dezvolt8r Regionale si Administratiei Publice. (3) Pentru proiectele aflate in contractare [a nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Anexa 10.8 "Model orientativ contract de finantare" de mai sus se aplicd pentru proiectele aflate in contractare la nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionale si ‘Administratiei Publice, numai in cazul in care se solicit clarificdri in cadrul etapei de contractare dupa data intréril in vigoare a prezentului ordin. (4) Pentru contractele de finantare in vigoare la data publicarii prezentului ordin, acolo unde este cazul, in termen de maxim 30 zile lucratoare, se realizeazé demesurile necesare pentru Intocmirea actelor aditionale in vederea actualizérii acestora, in sensul coreléril cu confinutul anexei la prezentul ordin. (5) Directia generala Programul Operational Regional din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, precum si Organismele intermediare pentru POR 2014-2020 vor duce la indeplinire prevederile prezentulul ordin, in conformitate cu prevederile procedurale in vigoare. VICEPRIM - MINISTRU, MINISTRUL DEZVOLTARII REGIONALE $I ADMIN! Paul STANESCU Page 2 of 3 ROMANIA MINISTERUL DEZVOLTARIL REGIONALE $1 ADMINISTRATIEI PUBLICE ROMANIA Lou Lon Of6) — secneroncenena, (o063 / Lol P — eneiastown Tm clo A SECRETAR GENERAL ADJUNCT Camelia COPORAN W0f 208 DIRECTIA GENERALA JURIDICA, RELATIA CU PARLAMENTUL SI AFACER! EUROPENE Miia Minaela BRATU >) / DIRECTOR GENERAL (lt ) Luminita ZEZEANU SEFUL AUTORITATII DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL : bef gu DINEETIA AUTORIZARE PROIECTE - § ADELA VOICU 2 \ SEF SERVICIU SAP bs gS Laurentiu CAPRIAN if SERVICIUL EVALUARE $I CONTRACTARE PROIECTE SEF SERVICIU Oru 09 ebifece, Page 3 of 3

S-ar putea să vă placă și