Sunteți pe pagina 1din 202

666 L

loovdii/M vmiiaa

v in .> iy ;3a id
V l VIA NI

gvdvsva ioivnv
l staţia de d^stinaţiesda
n- netul de frontiera, in
y - razul exportulyu.
* De nu-tniigQ.:—^
CUPRINS
Capitolul I
Rădăcinile numerologiei ...................... ............... 5
Capitolul II
Ce este n u m e ro lo g ia ............................................ 7
Capitolul III
Numerologiaa şi m a g ia ........................................ 9
Capitolul IV
Numele şi cifrele ................................................... 11
Capitolul V
O privire asupra n um e ro lo g ie i............................. 15
Capitolul VI
Simbolurile luminii ................................................. 20
Capitolul VII
Demascarea cifrelor ............................................ 25
Capitolul VIII
Casa mea — cetatea m e a .................................... 58
Capitolul IX
Creăm iubirea în nouă timpi: cifra nouă
şi nouă luni de g ra v id ita te ................................... 72
Capitolul X
Şapte ani de acasă+7+7+7 sau
tabla înmulţirii cu 7 ................................................. 84
Capitolul XI
Ceasurile viii .......................................................... 106
Capitolul XII
Matriţa psihoenergoinform ativă........................... 133
Capitolul XIII
Cifra de vibraţie in te rio a ră .................................... 144
Capitolul XIV
Semnele dumnezeieşti şi pecetele d ia vole şti.. . 154
Capitolul XV
Interpretarea m a triţe i............................................ 165
Capitolul XVI
Cifra lip s ă ................................................................ 222
Capitolul XVII
Reţeaua de computere ........................................ 232
Capitolul XVIII
Calul, trăsura si v iz itiu l......................................... 242
Capitolul XIX
Omul ...................................................................... 251
Capitolul XX
O m u l-m a sin ă ......................................................... 258
Capitolul XXI
Cel© patru stihii si o m u l....................................... 263
Capitolul XXII
Principiul masculin si feminin sau activ si pasiv
în matriţa psihoenergoinformativă . . . . ! ........... 268
Capitolul XXIII
Ciclul energetic de 9 ani ..................................... 275
Capitolul XXIV
Interpretarea literelor sau a podurilor de trecere 287
Capitolul'XXV
.. Treptele succesului — scara fe r ic ir ii.................. 292
Capitolul XXVI
Importanta numelui................................................ 306
Capitolul XXVII
Manifestarea omului ........................................... 319
Capitolul XXVIII
Cifrele 4, 6 si 8 guvernează R o m â n ia ............... 322
Capitolul XXIX
Fiecare popor îşi merită istoria .......................... 336
Capitolul XXX
Lupta pentru putere sub vibraţia c ifre lo r........... 346
Capitolul XXXI
Paralele incredibile dar adevărate...................... 357
Capitolul XXXII
Cum pe pământ asa si în ceruri ........................ 363
Capitolul XXXIII
: ,c : în cifre şi nume se ascund d e s tin e ........... .. 370
RĂDĂCINILE NUMEROLOGIEI
„Tot ce poate fi cunoscut are număr si
fără de număr nu cunoaştem nimic
PHILOLAUS
umerologia este o stiintă foarte veche, si îsi are originea în
N negura timpului. Foarte mult timp aceasta stiintă despre
numere a'rost tinuta în mare taină de restul oamenilor si eră destinată
unui cerc restrâns de iniţiaţi. Aceştia cunoşteau tainele numerologiei
dar din anumite considerente foarte bine întemeiate nu se grăbeau
să le împartă omenirii. Ei considerau că aceste taine si informaţii sunt
atât de puternice încât dacă ar nimeri în mâinile unor oameni’răi, ar
putea utilizându-îe în scopuri egoiste, să influenţeze în mod negativ
întreaga o m e nire. In a fară de a ceasta s tiin tă n u m e re lo r -
numerologia, era destul de greu de abordat si de aceea era destinată
doar unor minţi luminate.
Metodele de iniţiere erau destul de complicate si necesitau ample
cunoştinţe din alte domenii si stiinte. Acela care era primit în acea
scoafă frebuia să cunoască' matematica, geometria, filosofia,
fiziologia şi multe, multe altele.
Numerologia ca stiintă se regăseşte la toate civilizaţiile vechi.
Nimeni nu poate spune cu exactitate când si unde a apărut pentru
prima dată. Cunoaştem doar că această stiintă a ajuns până la noi
datorită lui Pitagorâ. Acesta este un filosof grec din secolul al Vl-lea
î.e.n. Mesajul esenţial al lui Pitagora: „totul este orânduit după
număr”. Se consideră că matemaxicile si numerologia au acelaşi
părinte: Pitagora, care este cunoscut îndeosebi pentru tabla înmulţirii
şi teorema ipotenuzei, care spune „Intr-un triunghi dreptunghic
pătratul ipotenuzei este egal cu suma pătratelor catetelor”.
Despre PITAGORA se cunoaşte foarte puţin. El s-a născut pe
insula Samos. A făcut călătorii în’ Egipt, Babilon si India unde si-a
însusit cunoştinţele vechi ale orientului. Aproximativ în anul 530 î.e.n.
a organizat 6 frăţie religioasă si o scoală filozofică în Croton - colonie
grecească în sudul Italiei. Viata în’ordinul pseudo-religios înfiinţat de
Pitagora era foarte aspră deoarece catehismul pitagoreic spunea:
„...tru p u l este un veşm ânt străin, iar plăcerea este în toate
împrejurările ceva rău: căci ne-am născut pentru a fi pedepsiţi, să ne
curăţim, şi astfel să evoluăm ...”.
Toţi cei care făceau parte din şcoala lui Pitagora se numeau
pitagoreici si practicau o retragere ’s amanică în fata lumii, care se
numea „askesis” - cuvântul din care a apărut cunoscutul „asceză”.
Regimul de viată era foarte dur cuprinzând cel mult 4-6 ore de somn,
o hrană total naturistă şi foarte multe ore de exersare a tehnicilor
şamanice. Pitagora pregătea astfel iniţiaţi şamani care combinau
„'funcţiile” de mag, naturalist, filosof, tămăduitor, sfătuitor public,
predicator, dintre care ultimii doi erau iniţiaţi în numerologie.
Cetăţenii au fost indignaţi de compu.vamentui iui Pitagora si al
ucenicilor (ui si i-au alungat.’Nici o mărturie scrisă de-a iui Pitagora
sau a ucenicifor săi nu s-a păstrat până în zilele noastre. El credea
în reîncarnare si îîsunt atribuite nişte cugetări destul de ciudate, le-am
zice superstiţii.’ Unele dintre ele arată ca Pitagora se temea de magia
neagră si ştim bine că nu fără motive: „Scuipă pe unghiile si parul
tăiat, dimineaţa asterne-ti patul si netezeşte cu mâinile locul unde ai
dormit; nu purta inele; nu’ răscoli'focul cu sabia; când te încalti începe
cu piciorul drept, dar când îti speli picioarele Începe cu stângul”, lată
încă una, cea mai interesantă: „NU RADE FARA MOTIVE”.
Blajinul Bertrand Rodes aduce în cartea sa „Şamanii lumii antice”
câteva date inedite despre Pitagora. „Mulţi s-âu întrebat de unde
proveneau teoriile lui Pitagora despre reîncarnare si despre diferenţa
intre sufletul nemuritor - scânteia divină si corpul - destinat mortîi.
Răspunsul vine chiar de la el, care afirma că mai trăise si fusese tot
şaman, iar în timpul vieţii în care se numea Pitagora căpătase
cunoştinţa vieţilor anterioare”. Regula de viată în ordinul religios
înfiinţat de Pitagora era determinată de aşteptarea „vieţii de apoi”.
Acest lucru aminteşte de cultul Iui Zam'olxis, care propovăduia
nemurirea sufletului’ si viata de după moarte, asa cum spunea
Herodot: „...dacii se cred nem uritori...1'.
Tabelele tainice aduse de către Pitagora din Egipt aveau o valoare
deosebită, deoarece cu ajutorul lor magii puteau prevesti destinul
fiecărui om.
Cercetând acest domeniu nu as putea spune cu certitudine că
Pitagora este cel care a descoperit'numerologia, deoarece această
stiinfâ se regăseste'si la alte popoare, cum ar fi evreii, sumerienii si
altele. Ca stiinta divină ea este mult mai veche decât acei „zei
civilizatori”. ’Unii numerologi cred că această stiintă a fost adusă pe
pământ de Maeştrii spirituali veniţi de pe alte planete pentru a ajuta
omenirea să-şi găsească drumul corect.
Sfintele Scripturi spre exemplu sunt marcate de simbolistica
numerelor. Biblia este un document cifrat si evreii ne-au transmis
învăţătura lor despre numere prin Cabala. Sfântul A ugustin:
„Neînţelegerea num erelor îm piedică descifrarea multor pasaje
figurate şi mistice din scripturi...”.
Se ştie că Descartes s-a inspirat din numerologia pitagoriană
pentru tratatul lui de geometrie.
" Dacă despre alfabetele popoarelor se mai ştie câte ceva, unele
au chiar şi autori, cum ar fi cel chirilic, nu acelaşi lucru se poate spune
si despre cifre. Un singur lucru este cert: cifra ascunde in spateie ei
ceva mai mult decât un simplu semn grafic. De fapt acelaşi lucru se
poate spune şi despre litere. Nimeni nu ne-a învătat de ce literele si
cifrele se scriu anume aşa şi nu cumva altfel. De ce avem anume
nouă cifre în primul rând matematic şi nu să zicem şaisprezece după
care să urmeze al doilea rând care ar fi compus din combinaţia
priiŢielor şaisprezece.
In această lucrare veţi face o incursiune în acest domeniu
necunoscut si poate veţi afla multe lucruri utile pentru a le aplica cu
folos în viata’de toate zilele.

6
CE ESTE NUMEROLOGIA
„Numărul este cuvântul tainic: el este
undă si lumină, cu toate că nimeni nu
le vede; el este ritm şi muzică cu toate
că nimeni nu le aude. Cifra este
neschimbătoare dar variaţiile ei sunt
fără de hotar. Orice formă de viată
este o manifestare concretă a cifrei".
„Amintirile lui Zeus”
umerologia este o stiintă care se ocupă de studiul cifrelor si al
N numerelor. Unii oameni ar putea spune că există deia o astfel
de ştiintă si că aceasta este matematica. Adevărat! Si totuşi aici
lucrurile stau puţin altfel.
Matematicienii într-adevăr studiază, mai corect lucrează, operează
cu cifrele, dar acestea pentru ei nu înseamnă nimic mai mult decât o
cantitate si sunt văzute ca nişte numere concrete. Pentru ei numărul nu
asqunde în spatele lui nimic mai mult decât o cantitate.
In numerologie numărul înseamnă ceva mult mai mult si este văzut
drept o calitate, o forţă sau un simbol. Numerologia este o stiintă mai
mult metafizică si de aceea numărul reprezintă o valoare abstractă,
metafizică. Această stiintă se interesează de valoarea simbolică a
numerelor care reprezintă o pulsiune a vieţii, o vibraţie, o influenţă.
Deoarece numerologia nu este o stiintă materialistă, concluziile ei
nu pot fi demonstrate pe căile obişnuite. Fiecare ajunge la adevărurile
ei prin propria experienţă. Cunoaşterea acestei stiinte oferă omului
posibilitatea de a-si construi propria soartă, de a 'n u mai trăi la
întâmplare, de a se ’cunoaste pe sine si pe cei din jur în vederea unei
mai bune corelări.
Eu studiez numerologia de la vârsta de 17 ani si până în prezent
m-am convins de mii de ori că este o stiintă divină si oferă răspuns
la o mulţime de probleme ale omului cât şi’ ale omenirii în general.
Până acum am definit două categorii de numere: concret şi
abstract. Numărul concret este acela care ne arată natura unităţilor
care îl compun. Exemplu: 6 km, 4 oameni, 7 case... Acestea sunt
numerele matematicieniior si ne arată doar nişte cantităţi, unităţi de
măsură si multe altele. In lucrarea prezentă, această categorie de
numere nu va face obiectul studiului, zona noastră de interes va fi
îndreptată spre numerele abstracte.
Numărul abstract este acel care vorbeşte de la sine şi se expri­
mă pe el însuşi. Exemplu: cifrele 2,4,8,12,144,555 656... Pentru a
înţelege şi mai bine diferenţa dintre aritmetică şi umerologie,vom
lua următorul exemplu: considerăm un număr oarecare 224197,
un matematician imediat ne va întreba: Ce reprezintă şi ce anume
trebuie făcut cu el? Dacă nu-i vom spune reprezintă numărul si ce
trebuie făcut cu el, atunci numărul dat pentru ei nu va însemna nimic.’
Pentru un iniţiat în numeroloaie acest număr ™Ş&eamnă ceva deja,
vorbeşte de la sine si este viu. Numerologul vede în acest număr o
mulţime de forte si calităţi care sunt adunate la un loc, dar
confopindu-se alcătuiesc o forţă nouă cu calităţi noi.
Trebuie de la bun început să înţelegeţi că numerologia se
interesează de valoarea sim bolică,'calitativă a numerelor, iar
acestea reprezintă o forţă, o pulsiune a vieţii.
In matematică ecuaţia 1 + 2 = 3 nu înseamnă nimic mai mult decât
rezultatul adunării a doua cantităti, pe când în numerologie aceasta
poate însemna ceva: de exemplu: bărbatul (1) + (2) - femeia lui dau
naştere copilului, care reprezintă contopirea lor = (3).
In afară de aceasta numerologul vede într-o cifră un simbol, o
forţă, o energie^pe când matematicianul nu vede decât semnul care
reprezintă numărul: - reprezentarea lui grafică.
Este imposibil de a cunoaşte numerologia ignorând însemnătatea
cuvântului vibraţie. Numerologia este o cercetare desfăşurată
asupra vibraţiilor,’ iar cifrele de la 1 la 9 reprezintă un set, un ciclu
complet de vibraţii. Noi trăim într-o lume în care absolut toate lucrurile
se află într-o permanentă vibraţiei totul pulsează.
Teoria universului vibrator â intrat în ocultism încă din secolul ai
XIX-le$în urma descoperirii naturii luminii si electricităţii. La începutul
secolului fizicienii au demonstrat natura vibratorie a luminii, aratând
că si undele magnetice precum si cele electrice se transmit la fel prin
vibraţie. In aceeaşi perioadă s-â recunoscut că moleculele tuturor
elem entelor se găsesc într-o mişcare de vibraţie permanentă.
Bazându-se pe aceste date, numerologii au elaborat teoria „tot
universul se mişcă si vibrează”.
Elementele âu vibraţii specifice, natura sau esenţa fiecărui obiect
fiind determinată prin lungimea de undă, la fel cum diferitele culori
văzute de noi se definesc prin unde de lumină cu diverse lungimi.
Fizicienii secolului al XlX-lea au contribuit la apariţia acestei teorii, în
principal bazându-se pe analogia cu sunetul, si îndeosebi cu sunetul
m uzical. N um erologii îsi im aginează universul ca un jig a n t
instrument muzical cu o cantitate enormă de coarde. Exista nouă
niveluri de vibraţie, nouă note produse de instrument la care se referă
cifrele de la 1 la 9, -
Fiecare vibraţie cu mărimea proprie, produce un sunet slab care
se contopeşte cu sunetul celorlalte coarde, suma lor creând o undă
comună - vibraţia universului la un moment dat. Numele omului
oglindeşte prin acustica sa nota lui corespunzătoare care îl
caracterizează. Numele păstrează în sine o vibraţie, o informaţie
despre esenţa fiinţei si este capabil să modeleze esenţa fiinţei
omeneşti. Dar în afară de aceasta, omul se găseste sub o influentă
foarte puternică a cifrei sale de naştere, pentru că totalitatea si
tonalitatea comună a vibraţiilor universului lasă o amprentă anuală,
lunară şi zilnică ce determină atât soarta cât şi caracterul omului.
Despre toate acestea vom vorbi mai amănunţit în capitolele
următoare, până aici fiind suficient să înţelegeţi cu ce se ocupă
numerologia.
NUMEROLOGIA SI MAGIA
t

in cele mai vechi timpuri oamenii simţeau un tremur înaintea


D cifrelor. Aceasta se întâmpla chiar si atunci când oamenii nu
foloseau semnele grafice cunoscute de noi astăzi. Ei erau convinşi
că cifrele au o forţă deosebit de mare si pronunţarea lor In zadar, fără
a specifica unitatea de măsură sau alte unităti poate pune în mişcare
puterea subtilă a numerelor. Din cauză că ’nu ştiau să folosească
aceste energii ei se fereau să utilizeze numerele abstracte. De aceea
până la noi au ajuns doar numerele concrete. Numărul - ca simbol,
a rămas uitat în trecut, în negura timpurilor. Dar totuşi există si astăzi
oameni care mai păstrează unele taine ale numerelor. UtilizânduTe
corect eî văd cum înaintea ochilor lor se petrece o adevărată magie,
pe care ei au trezit-o la viată, folosind forţa cifrelor. Dacă cu totii am
ştii să utilizăm corect aceste forte atunci’ probabil viata ar fi fost cu
totul alta. Cifrele au o asemenea forţă încât noi, nici’ nu ne putem
imagina.
Atât ştiinţele matematice cât si numerologia sunt strâns legate cu
magia si atât de necesare ei, încât oricine vrea să se ocupe de magie,
dar nu cunoaşte matematica si numerologia, porneşte din startpe o
cale greşită sî eforturile lui în această direcţie vor fi zadarnice. Toate
fortefe naturii, în lumea noastră, există’ numai datorită cifrelor,
depinzând de acestea, iar orice lucru văzut de noi în această lume
are rădăcinile si bazele lui. Prin intermediul si cu ajutorul ştiinţelor
matematice si numerologice este posibil de â construi ceva foarte
asemănător cu obiectele lumii, chiar si în lipsa tortelor naturii. Asa de
exemplu, în trecut oamenii confecţionau nişte stâtuete.din aur’care
puteau să vorbească, porumbei din lemn care zburau. In acelaşi fel,
prin intermediul geometriei si a opticii oamenii făceau cele’ mai
diverse reproduceri. Reproduceau in aer, la o anumită distantă cu
ajuţorul oglinzilor încovoiate, imaginea celor mai diverse obiecte.
In acest mod, cifrele ascund în sine o imensă forţă şi despre
aceasta ne învaţă nu numai cei mai recunoscuţi filosofi dar'si părinţii
bisericilor. Cât de mare este influenta cifrelor în’ natură se vede chiar
si prin aceea că rădăcina plantei pentafilon” ceea ce înseamnă cinci
petale, ca rezultat al influentei cifrei 5 este bună ca antidot, alungă
spiritele rele si contribuie la împăcare, aşa cel puţin credeau în trecut.
Cifrele au putere asupra întregului univers, tot ce există pe
pământ, în cosmos si în om, chiar si în lumea ideilor este aranjat pe
bază de cifre. Totodată, nu numai cifrele, dar si cunoaşterea
lucrurilor, studierea lor are o importantă putere magică, deoarece
orice cifră este un cuvânt si orice cuvânt este o cifră. După cum se
ştie, în trecut pentru cifre riu existau semne aparte, nici în alfabetul
grecesc nici în cel evreiesc, pentru acestea se foloseau litere, care
aveau si însemnătate numerică. Prin urmare diferite litereputeau să
aibă dublă valoare: drept literă într-un cuvânt sau drept cifra. Această
dualitate avea desigur o importantă mare, pe baza acestor inversări
a cifrelor cu litere şi a literelor cu cifre iniţiaţii puteau prezice soarta
unui^om sau a unui grup de oameni. De acest dorr^niu se ocupa
arifmomanţia. Această stiintă învaţă cum să se analizeze soarta
omului, în funcţie de num ele’pe care îî poartă, cum să se influenţeze
spiritele şi demonii, scriindu-le sau pronuntându-le numele corect
peQtru a avea posibilitatea de a se folosi de’serviciile lor.
în una dintre lucrările sale Corneliu Agrippa scria: „Nimeni nu
trebuie,să se îndoiască în aceea că prin intermediul numelui si a
cinelor se poate cunoaşte viitorul, deoarece Preaînaltul a creat totul
pe bază de cifre, măsuri si greutăţi; de acolo adevărul îsi ia începutul
său: înseamnă că cifrele au apărut nu întâmplător ci pe baza
anumitor cauze, cu toate că noi nu le ştim”.
Omul ca structură divină creat după chip si asemănare este cea
mai miraculoasă creaţie a lui Dumnezeu; de aceea omul reprezintă
microcosmosul (lumea mică, în miniatură) si include în sine toate
cifrele, măsurile, greutăţile, mişcările şi elementele.
Pornind de aici vechile civilizaţii numărau cifrele pe degete, iar în
celelalte zone ale corpului omenesc ei descopereau aceleaşi cifre,
proporţii si armonii. Bâzându-se pe proporţiile corpului omenesc ei
construiau toate bisericile, casele, teatrele, maşinile ajutătoare chiar
şi corăbiile marinăreşti si încă o mulţime de construcţii cu diverse
destinaţii. Aşa Noe ă fost învătat să-si construiască arca, conform
măsurilor corpului qmenesc la ’fel cum si însusi Dumnezeu a creat
)umea,după chipul corpului omenesc. Tocmai din acest motiv lumea
se. numeşte Macrdcosmos - lumea mare si Microcosmos - lumea
mică sau omul.
.^E xistă o mulţime de posibilităţi de a arăta că omul include în sine
ţoate.cifrele si măsurile. Dacă aşezăm un om în asa fei, încât mâinile
cu flejgetele întinse să stea pe o linie orizontală, atunci vom obţine
un paţrat în care punctul central se va afla în partea de jos a
abdomenului. Dimpotrivă, dacă omul va sta cu picioarele depărtatel
cu/mâinile în părţi, dar puţin coborâte în jos, atunci în iurul aceluiaşi
centru se va forma deja 6 stea care va împărţi cercul în cinci părţi
egale; înseamnă că omul conţine în sine şi cifra cinci. Cifrele surit
repartizate în tot corpul omenesc într-o1formă foarte raţională,
alcătuind în acest fel o anumită formulă magică pe care noi încă nu
am descoperit-o.
Numerologia acceptă că fiecare din forţele naturii se manifestă
într-un mod miraculos dacă sunt trezite nu numai de condiţiile fizice
dar s id e acţiunile favorabile ale poziţiilor corpurilor cereşti. Din acest
mp|i’v numerologia a colaborat tot timpul cu astrologia.'
In prezent numerologia continuă să fie o stiintă a iniţiaţilor. In unele
ţări ea este utilizată Ta diferite nivele, iar acei oameni care o
abordeazăTn serios, nu au decât de câştigat, în cele mai diverse
domenii, deoarece ea este aplicabilă începând de la Macrocosmos,
socjetate, familie, individ şi se termină cu nivele subatomice.
• această lucrare mă voi strădui pe cât posibil să redau cât mai
multe din tainele acestei stiinte utile pentru viaţa de zi cu zi. Această
lucrâre-se bazează pe studiile si experienţa proprie de-a lungul anilor.
Toate’exempiele pe care le voi aduce sunt luate din viata mea: cât
si din viata altor oameni reali - clienţii mei pe de o parte cât si din
diverse evenimente de notorietate, pe de altă parte.
f

NUMELE SI
f
CIFRELE
in cele mai vechi timpuri oamenii credeau că atât denumirile
D obiectelor cât si numele oamenilor conţin în ele taina esenţei
acestora. Această credinţă este una dintre cele mai vechi si se
regăseşte la cele mai diverse popoare. Oamenii credeau că numele
serveşte la descoperirea esenţei lucrurilor. In loc să enumerăm
îndelung toate caiitatile lucrurilor,’ noi îl numim printr-un singur cuvânt.
In loc sa spunem : aceasta este o fiinţă mică, care trăieşte in apă, are
pielea verde, se hrăneşte cu moluşte si ţânţari... este mai convenabil
să-i spunem simplu: „aceasta este o broscuţă”.
Capacitatea de a vedea diferenţa dintre denumirea „broscuţă” si
însăşi fiinţa aparţine nivelului contemporan de gândire. Numeroîogu!
vede în nume însumarea tuturor calităţilor ce-l caracterizează pe acest
animal si reflectă esenţa acestuia. Dacă acelaşi animal se va numi
cumva altfel - de exemplu: broască în loc de broscuţă atunci acesta nu
va mai fi ceea ce este, va avea deja alte calităţi şi alta-i va fi esenţa.
De aici pornesc rădăcinile teoriei magice despre aceea că
denumirea lucrului reprezintă dublura în miniatură, copia exactă a
acestuia şi poate fi utilizată drept înlocuitor perfect a însasi obiectului.
Având d e a face cu numele omului si nu cu imaginea acestuia făcută
din lut, străvechii erau convinşi că-i provoacă omului aceleaşi daune;
iar atunci când făceau imaginea omului din ceară o botezau cu
numele căruia i se dorea răul, câteodată numele jertfei se scria chiar
pe suprafaţa păpuşii de ceară.
Metoda clasică ’de distrugere sau de a face rău duşmanului avea
următoarea procedură: trebuia să se scrie numele duşmanului pe o
placă de lut, ceară sau lemn..., să se pronunţe nişte fraze speciale
si apoi placa trebuia îngropată sau arsă.’ (n urma săpaturilor
arheologice au fost descoperite o mulţime de astfel de plăcute, în
Italia, Grecia si în alte zone. „Cum această placă stă sub pământ la
întuneric asa si... să stea” - scrie pe una dintre ele. Uneori pentru a-l
străpunge pe duşman, în numele său scrisjoe ceva, se bătea un cui.
„Eu străpung numele lui care este el însasi”. Unele dintre aceste
plăcute erau destinate unor oameni cărora li se dorea să ajungă în
temniţă. Numele oponentului la judecată se scria pe o placă, după
care 'aceasta era îngropată, pentru ca în momentul judecăţii,
purtătorul numelui să aiba limba încuiată. „Trimit asupra lui apistion
4 zile de boală si acestea să-l bage în pământ”.
De aici a apărut o altă teorie magică care avea la bază concepţia
numelui „adevărat”. Dacă orice om poate nimeri sub influenta
malefică a vrăjitorului numai datorită faptului că acesta îi cunoaşte
numele, viata devine destul de periculoasă si deci trebuie luate
măsuri de protecţie pentru a nu-i da vrăjitorului putere asupra omului.
Aşa s-a ajuns la concluzia că omul trebuie să aibă două nume: unul
pentru fiecare zi, iar altul - cel adevărat - trebuia păstrat în mare taină
de restul oamenilor. Deseori numele „adevărat" nu era cunoscut nici
de proprietarul lui, deoarece acesta era dat de către mamă în şoaptă
imediat după naştere. Dacă vrăjitorul reuşea să descopere numele
„adevărat” al omului, el avea putere să-l distrugă pe acesta scriindu-i
numele j 3e o coajă de copac, pe care apoi o ardea iar cenuşa era
aruncata în vânt. Pe măsură ce focul cuprindea numele sau vântul
îm prăştia cenuşa victima trebuia să moară. Numele adevărat
.conţinea în el toate caracteristicile si însăsi esenţa omului, de aceea,
destrămarea acestuia avea ca urmare şi'destrămarea omului.
Din această cauză numele adevărate ale tuturor zeilor, îngerilor si
demonilor, se păstrau în mare taină. Plutarh ne scrie că încă în timpurile
străvechi, numele zeităţii care ocrotea Roma, se ţinea în foarte mare
taină. Era interzis de a pune întrebări în legătură cu numele zeităţii sau
să te interesezi într-un fel de aceasta. Nu era permis nici să te interesezi
de sexul acesteia. Probabil romanii se temeau că dacă duşmanii ar afla
numele Dumnezeului lor, atunci ar reuşi să îi lipsească pe ei de putere
prin atragerea Dumnezeului de partea’ior sau nimicirea lui.
' In Biblie există o mulţime de exemple unde diverşi îngeri cât si
alte fiinţe îsi ascund numele adevărat. îngerul care se lupta cu laco’v
a refuzat sa-si spună numele. Probabil el considera că dacă lacov îi
va afla numele, n va învinge.
De fapt.tendinta omului de a-si ascunde numele în anumite situaţii
s^a păstrat până în prezent, pe undeva poate din aceleaşi motive: de
a fi m ai.greu de învins. Tot de aici si tendinţa m arii'm ajorităţi a
oamenilor din lumea interlopă de a se folosi de alte nume si porecle
decât cele reale.
. - Legenda egipteană povesteşte despre zeiţa Izida care încerca
să-i ia puterea zeului Soarelui’Ra, pentru a'deveni împărăteasa
pământului. Pentru această zeiţă trebuia să afle numele adevărat al
acestuia. Ra era destul de bătrân si scăpa salivă din gură pe jos.
Izida strângea saliva acestuia, deoarece aceasta păstra legătura
magică şi simpatică cu bătrânul Ra, si o amesteca cu pământul
pentru a' crea din acest amestec un same veninos. Şarpele l-a
.muscat pe Ra si acesta trebuia să moară. După ce au foât încercate
toate medicamentele si după ce s-a văzut că nu dau rezultate Ra a
fost.de acord ca Izida să-i ia numele lui adevărat. „Eu sunt de acord
.ca Izida să intre în mine, si numele meu să treacă din mine în ea” .
L"uându-i numele Izida i-a'luat si esenţa acestuia. Devenind Ra ea
.putea să înfăptuiască conducerea, 'supravegherea superioară.
Printre altele această legendă este o profeţie care nu s-a împlinit încă.
Profeţia se va împlini atunci când Ra - soarele va îmbătrâni suficient
d em ult.
Credinţele vechi în forţa magică a numelui a ajuns până în zilele
noastre. Poate de aceea se îngrijorează părinţii ia alegerea numelui
copilului, simţind pe undeva ca acesta îi va determina caracterul în
jViitoK Pentru ’a fi ajutati în această direcţie, biserica recomandă să i
.se dea copilului numele sfântului care supraveghează ziua în care
acesta ş-a născut, ori un oarecare alt nume de sfanţ sau de mucenic.
Tradiţia iudaică, care în unele locuri se păstrează si astăzi nu
{recomandă de a i se da copilului numele unei rude aflate încă în viată,
deoarece dacă copilul îi va lua numele acel om va muri în curârid.
‘Printre altele s-a observat că copiii cărora li s-au dat nume în cinstea
oricărei rude, în cursul vieţii au o soartă mult mai complicată.
Oamei. jare intră în diverse secte religioase deseori îsi iau un alt
nume pentru a arăta că el a devenit altul şi a început o nouă viaţă. La
fel procedează si aceia care intră în diverse societăţi oculte. Vrăjitoarele
si ele îsi iau uri alt nume, mergând la slujba diavolului. In afară de
această mulţi dintre noi până in prezent sunt adepţii acestei teorii
magice înrădăcinate în noi, precum că însemnătatea cuvintelor si forţa
lor nu depinde de locul si felul în care noi le întrebuinţăm, că asa cuvinte
cum surit „dragoste”, '„iubire”, „totalitarism”, „democraţie” sunt nişte
esenţe, calităţi şi forţe care nu depind de părerea noastră despre ele.
S-ar putea scrie'o adevărată istorie a omenirii urmând cuvintele
de bază pe care le utiliza omenirea în diferite perioade istorice.
Cineva ar spune: cuvintele sunt doar nişte sunete si nu au nici o
influentă asupra omului sau a societăţii ci totul depinde de cum ne
raportam noi la aceste cuvinte. Aceştia gresesc nespus de mult. Eu
pot demonstra teoretic si practic făptui c ă ’ un cuvânt indiferent de
cum îi înţelegem noi, putem în general să nu avem nici o părere, să
nu ne raportam în nici un fel !a unele cuvinte si totuşi cuvântul îsi va
îndeplini misiunea lui exact în conformitate cu esenţa lui.
Unul din cele mai importante exemple de conservare a teoriei
magice a numelor o reprezintă numerologia contemporană. Un
numerolog care se respectă nu o să încerce să vă distrugă pe
dumneavoastră prin intermediul numelui pe care îl aveţi, dar în acelaşi
tim p e! va fi încredinţat că num ele conţine îri sine esenţă
dumneavoastră. Dacă va analiza numele pe care îl aveţi, în conformitate
cu regulile tradiţionale atunci aceasta îi va permite lui să descopere
trăsăturile şi calităţile dumneavoastră precum şi destinul.
Faptul că numele vă diferenţiază de toţi ceilalţi din jur, serveşte
pentru numerolog drept bază de a considera că el conţine în sine si
întruchipează toată individualitatea dumneavoastră. Orice om care vrea
să descifreze numele se ciocneşte de problema următoare: în această
lume există o mulţime de nume,' tot atatea cât si oameni. Să analizezi
toate numele este imposibil, dacă nu o să le reducem pe ele la o
cantitate raţională si limitată după feluri. Pentru aceasta numele se
transformă în cifre de la 1 la 9 {câte odată se mai adaugă si cifrele 11,
22). Această operaţiune îi oferă numerologuiui o cantitate raţională de
categorii cu ajutorul cărora ei poate opera cu mai mare succes.
Mai înainte am vorbit despre simboluri iar acum trebuie să înţelegeţi
că si numele este la fel un simbol. Numele este un sunet concentrat
într-’un simbol care are legătură atât cu lumea prototipurilor cât si cu
lumea fizică si prin intermediul căruia se petrece un schimb de informaţii
în lume. Numele se dă si devine purtător de cunoştinţe, iar dacă o să-l
privim ca pe un sunet atunci el poate deveni cunoscut nouă numai prin
studierea sistemului dat de semne sau de grai pe când dacă îl analizăm
ca pe un simbol atunci o să vedem că esenţa transcendentală a numelui
este în afara oricărui sistem de limbi sau semne; esenţa simbolică este
unică pentru toate graiurile, de aceea la început au fost denumite toate
lucrurile lumii prin denumiri esenţe si prin aceasta se exprima misterul
unităţii omului cu toată lumea creată.
In'susi Dumnezeu i-a dat omului misiunea să numească toate
creaturife Lui cum a dorit Adam, deci i-a dat posibilitatea să participe
si el la crearea lumii.
'^„Ş i Domnul Dumnezeu, Care făcuse o... pământ toate fiarele
câmpului şi toate păsările cerului, le-a adus la Adam, ca să vadă cum
le va numi; asa că toate fiinţele vii să se numească precum le va
numi Adam. Si a pus Adafn nume tuturor animalelor si tuturor
păsărilor'cerului şi tuturor fiarelor sălbatice." Facerea 2/19,'20.
Mai târziu, căderea omului a contribuit la materializarea treptată
a numelor si ele s-au transformat în semne, iar acestea au format
sisteme închise de graiuri j^este care omul nu poate să treacă atât
de uşor. Astfel, a fost rupta legătura firească dintre oameni care se
regăseşte în povestea cu Turnul BabilonuluL. Calea înapoi pentru a
cunoaşte graiul unic este destul de grea şi anevoioasă.
Numeroiogii, cabaliştii, magicienii au rezolvat această problemă
transformâncl sistemele complicate de litere - alfabete, din care se
clădesc numele într-un sistem mult mai comod si comun - sistemul
cifrelor. De aici se consideră că suma numerologică a literelor din
care este alcătuit numele reprezintă esenţa transcendentală a lui.
Deşpre.transformarea literelor în cifre vom vorbi puţin mai târziu.
In numele omului se ascunde o informaţie de o importantă
deosebită., deoarece fiecare dintre noi este prins în cadrul propriului
nume - în lumea aceasta noi purtăm un nume si acesta este cartea
de vizită, manifestarea noastră atât .interioară cât şi exterioară.
Numele de familie reprezintă legătura noastră cu clanul neamului
nostru, naţiunea, poporul de unde venim, funcţia neamului nostru si
ca regula*se determină prin terminaţia numelui de familie. Exemplu:
Petrov, Ivanov, Romanov - ruşi sau slavoni: Rotaru, Moraru,
Ceauşescu ş.a.m.d. - români.
Eu’vreau’să atrag atentia dumneavoastră asupra tainei numelui
pe care îl aveţi, asupra raportării corecte fată de acesta. Numele este
un mare dar,’ el trebuie păstrat si avut fată de el o mare stimă si
respect. Dacă vă veţi schimba humele viata poate deveni cu mult
mai frumoasă, mai bogată, mai fericită, dar asta numai în cazul în
care veţi reuşi din mulţimea de litere să alegeţi anume acea
combinaţie fericită care ar forma o altă combinaţie la’fel de reuşită şi
în cifre. Dacă acest lucru nu se va întâmpla atunci prin modificarea
numelui sau atribuirea unor porecle si iumatăti de nume puteti chema
asupra dumneavoastră o asa cantitate de energie cu asa o vibraţie
care nu de puţine ori poate avea urmări cu totuineasteptate.
Foarte multe în viată depind de numele pe care îl aveţi, sau de
felul în care sunteti numiţi, de aceea nu le permiteţi altora să vă
numească altfel decât doriţi dumneavoastră.
Nu întâmplător lisus a spus: „nu ce intră în om îl spurcă pe ei; dar
ceea ce iese din el spurcă omul” - adică ceva murdar si rău - cuvântul;
numele. Eu vă sfătuiesc să nu evitati magia cuvintelor si să vă dăruiţi
reciproc cuvinte frumoase, să va numiţi unul pe altul cu nume
frumoase. Această magie va avea rezultatele cele mai bune.
Dacă cineva dintre dumneavoastră se va adânci în studierea
esenţelor denumirilor, în chipurile simbolice ale lor, în marele spirit al
esenielor acestora, atunci va înţelege cu totul altfel cele spuse până
acum, va înţelege că numele esfe cel mai mare simbol creat vreodată
si că în cuvânt există întreaga taină a tuturor creaturilor. Doar „la
început A Fost Cuvântul”.
O PRIVIRE ASUPRA NUMEROLOGIEI
Cine a creat lumea? Cine a dat
planetelor şi stelelor mişcare ? Cine a
dat măsura, număr si viată tuturor?
Cine menţine în, permanentă viata?
Acela, care ştiejnceputul şi'Sfârşitul,
Acela, care însăşi este A lfa şi
Omega existentei.
mui tinde să cunoască legile existentei, se naşte, moare, mai
O corect îsi prelungeşte viata în alte dimensiuni,'iarăşi $e naşte
si asa treptat în’tr-o mişcare continuu spiralată tot mai mult se apropie
de Adevăr. Insă adevărul a existat dintotdeauna, si legile existentei
au rămas aceleaşi. Noi treptat si cu încetul ne apropiem de Taine,
deja începe să ne orbească imaginea ce ni se deschide înaintea
ochilor, deja nu mai suntem în stare să înţelegem obiectiv realitatea.
Nu trebuie să gândim sau să credem, că noi suntem aceia care
pentru prima dată ne apropiem de Taine, deoarece Legea este
veşnică - veşnici suntem si noi. Noi acum si mai cu seama în viitor,
doârîncă o dată ne vom întoarce spre noi înşine, spre conştientizarea
Unităţii Existenţei.
Nu de m ult'această idee părea imposibilă, astăzi este deja o
realitate - neobişnuitul, tainicul, înaltul tot mai victorios intră în viata
noastră, lărgind 'dimensiunile conştiinţei noastre. Lumile îndepărtate
devin apropiate, ne deprind t o t ’maî mult cu cuvintele: ocultism,
p a ra p s ih o lo g ie , a stro lo g ie , b io e n e rg ie , ia rând stau a lte le :
numeroiogie, alchimie, magie,...
Noi nimerim într-un ocean de informaţii din cele mai diverse şi
controversate - unde suqî acele repere sf măsuri care ne pot ajută
să deosebim Lumina de întuneric?
Cineva a spus: „Astrologia este fiica astronomiei”. Numeroiogia,
Cabala A strologia, m atem aticile sunt strâns legate între ele.
„A stro lo g ia - stiinta D um nezeilor”. Deoarece num eroiogia si
astrologia sunt fntr-o strânsă legătură eu o consider pe prima tot atât
de divină.
De ce anume acum, în aceastaperioadă se renasc aceste ştiinte
care încă nu cu mult timp \r\ urmă pareau a fi dispărute sau erau’ luate
d re p t „p s e u d o s tiin te ” ? In secolul nostru cosm ic, ele ctron ic,
tehnocratizat... se renasc spiritualitătile străvechi? Este oare aceasta
o eclipsă totală a minţilor, sau o reîntoarcere către izvoarele noastre
spirituale? Poate si una si alta? Poate această reîntoarcere este
firească si se bazează pe ’o anumită lege? Sau au venit timpurile să
apară alţi oameni ca Pitagora, Plutarn, Socrate... sau poate este
timpul în ’care trebuie să se reîncarneze chiar ei?
Cu 18 milioane de ani în urmă, când omenirea a atins ace! nivel
de dezvoltare care se încadrează în închipuirea noastră actuală
despre fiinţa omenească, pe Pământ au venit Dumnezeii, care i-au
făcut pe oameni - Oameni. Astăzi constiin^. omenească acceptă
deja în sine ideea despre existenta a măi multor iumi. Cei drept, noi
încă ne mai imaginăm aceste lumi ca fiind foarte îndepărtate si de
neatins." Noi construim radiotelescoape gigantice si cu ajutorul
undelor radio strigăm tare si permanent: „Noi suntem aici fraţilor din
alte lumi!”
Noi nici nu bănuim că în Cosmos nu există planete moarte, tot ce
este în jur este populat si plin de viată, nu ne dăm seama că fraţii
noştri prin raţiune si duh,’ deja de-lungu! milioanelor de ani strigă cu
voce tare la urechea noastra despre existenta lor. Dar probabil asa
suntem noi, avem urechi si nu auzim, avem’ ochi si nu vedem. C’el
ce nu doreşte să audă nu va auzi niciodată si va continua să-si
imagineze ca este cel mai mare şi ce! mai tare în Univers.
f Conştiinţa omenirii începe deja să accepte ideea că procesele
evoluţioniste sunt inevitabile, ori evoluezi ori dispari din drumul vieţii,
doar înfumurarea omenească nu vrea să accepte că u n d e v a ’în
Cosmos sau poate chiar în jurul Pământului evoluţia a mers ceva mai
departe. Poate procesele evoluţioniste la ei au mers atât de departe,
încât dacă ar fi posibil să ne întâlnim cu ei atunci conştientul omenesc
limitat îî va lua drept nişte Dumnezei.
Ne rămâne să speram că poate fiinţa omenească când va evolua
într-atât încât va deveni ea însăsi un „Dumnezeu pentru fraţii lui mai
mici”, care abia încearcă să aprindă scânteia Dumnezeiască în ei.
• 18 milioane de ani în urmă, fraţii mai dezvoltaţi ai noştri au dat un
impuls evoluţionist omenirii noastre. Omul a devenit raţional, a primit
Cunoştinţe si Libertatea de a alege. Omul a început să conştientizeze
u n ita te a ’ Iul cu Cosm osul, viata lui si Legile E xistentei erau
neîntrerupte si contopite - una reieşea din alfa. Cunoştinţele erau
integre şi atotcuprinzătoare.
Numerologia şi astrologia sunt doar o picătură din acei ocean de
cunoştinţe. Nici o stiintă nu exista aparte, separată, deoarece o
ştiintă separată fără’Iegăturăcu întregul cunoştinţelor era moartă. Eu
cu greu pot să înţeleg cum este posibil că, în urmă cu milioane de
ani erau deja cunoştinţe de care noi abia acum ne apropiem cu atâta
greu. Da, atunci nu'exista teoria relativităţii, nici legile lui Newton, nici
această mulţime de formule care exprimă aceste legi, dar în schimb
era o singură lege care le întrunea în sine pe toate celelalte. Oamenii
simţeau permanent legătură lor cu această Mare Lege.
Pentru ce spun toate acestea? Pentru a răspunde la o întrebare
atât de simpla: De unde a apărut numerologia, astrologia sau
matematica? Aceste stiinte au existat dintotdeauna. De când există
stelele'si planetele, au existat si aceste stiinte care vorbesc despre
legătură dintre diversele fiinţe ale evoluţiei (inclusiv si evoluţia
omenească) cu planetele, stelele, numerele.
Oamenii astăzi înţeleg tot mai mult că noi toti avem o singură casă
- Pământul si că toţi oamenii sunt egali si depind unii de alţii. In
curând, va veni timpul când vom înţelege că noi toti avem o singură
casă - Cosmosul, ca absofut tot ce exista este un întreg, că este doar
o'singură Lege şi un întreg în care vieţuim cu toţii.
- Tim pul^când’pe Terra au venit Marii Dumnezei - Zeii si au început
să trăiască printre oameni se referă la a treia rasă omenească -
lemurienii. ,n a patra rasă - atlantii - s-a întâmplat cea mai mare
dezvoltare si o înflorire a tuturor ’stiintelor D um nezeieşti precum
numerologia, astrologia si altele. Dar s-a întâmplat asâ, încât unii
oameni, ca flinte conştiente si dotate cu liberă voinţă, au început să
utilizeze ştiinţele lor 'împotriva scopurilor evoluţiei. Unii destul de
constienţi’au pornit pe calea magiei negre si cu ajutorul cunoştinţelor
destul d.e ample au început să înmulţească răul. Chiar si numerologia
împreună cu astrologia si alte stiinte au fost folosite în scopuri
personale, egoiste ca re 'e ra u împotriva evoluţiei întregului. Ca
rezultat al acestora - un puternic cataclism care a pus capăt civilizaţiei
atlanticilor. Ştiinţele au devenit secrete si erau primiţi spre iniţiere
doar cei aleâi, cei mai buni dintre cei mai’buni.
Cu multe milioane de ani în urmă, pe Pământ au venit acei Maeştrii
despre.care.am.vorbit mai sus. si de. atunci nu au mai părăsit Pământul.
De atunci şi până în prezent, omenirea nu o singură data a folosit ştiinţele,
chiar si cele Dumnezeieşti împotriva oamenilor, asa s-a întâmplat si se’mai
întâmplă chiar si în secolul nostru. Cerul oamenilor care aveau trecere la
Ştiinţele Dumnezeieşti, s-a îngustat foarte mult, accesul a devenit limitat.
Ştiinţele au devenit tainice, oculte. Cea mai mare parte a omenirii a pierdut
legătura cu Legea Universală. Adâncindu-se în materie conştiinţa omului
a devenit insensibilă la vibraţiile Superioare. Ştiinţele au’ pornit spre
decădere. Deci, ca rezultat al crimei spirituale a nume’rologilor, astrologilor
si a altor oameni legaţi de ştiinţele tainice care au folosit aceste ştunte
împotriva evoluţiei, atâf numerologia, cât şi astrologia, alchimia, magia şi
altele au început a fi prigonite.
Multe veacuri Ia rând numerologii, astrologii erau predaţi Nafimei
- îşL purtau crucea pentru păcatele făcute de cei dinaintea lor.
în perioada noastră, încetul cu încetul se şterge acea pată a
blestemului de pe fata acestor stiinte blestemate. Dar si astăzi unii oameni
tind să pună aceste’stiinte în slujba statului, diverselor organizaţii pentru
a-i ajuta să-si satisfacă dorinţele lor egoiste, să se menţină la putere, să
influenţeze masele si multe altele, foarte putini se gândesc la utilizarea
acestor stiinte pentru a evolua spiritual. Uri exemplu bun în această
direcţie este Rusia. Acolo domeniul paranormalului este foarte dezvoltat,
fată de noi ei au un avans de vreo 35 de ani de studii aprofundate.
Astrologia se utilizează la nivelele cele mai înalte. Revoluţia lor de la 1917
a fost atunci bine organizată cu ajutorul unor astrologi şi numerologi. A
fost totul foarte bine calculat din punct de vedere numerologicsi astrologie
(anul, luna, ziua, chiar şi orele diferitelor acţiuni, locul acţiunilor) si ca
rezultat Palatul de Iarnă â fost cucerit aproape'fără împuşcături. Se spune
că aceiaşi specialişti i-au spus lui Lenin cat va dura acea reformă, însă
Lenin a sperat că urmaşii lui vor face tot posibilul pentru ca reformele
revoluţiei să trăiască veşnic. Mulţi dintre ei parcă îi aud vocea si într-adevăr
fac tot’posibilul pentru supravieţuirea comunismului.
Tot mai mulţi oameni din Rusia îsi dau foarte bine seama că aceste
ştiinţe reprezintă o foarte mare putere si se străduiesc să le încadreze
în diverse structuri sociale, chiar si în armată. O bună parte din firmele
de acolo au în componenta lor pe lângă un avocat sau jurist si un
astrolog consultant. Eu cunosc o firma din Moscova care a ob’tinut
un succes enorm, dar avea în componenta ei 2 astrologi si un
num erolog cu care se consultau permanent în vederea luării
deciziilor. în unele ziare apar anunţuri cum L *i: anaajăm un inginer
^electronist, vărsător din ’67, născut pe data de 9, 18, sau 27.
m'i D ar c h ia r şi acolo mai există încă d e stu lă m u rd ă rie si
superficialitate. Tntr-o tară atât de mare ca Rusia nu sunt specialişti
îndeajuns în aceste domenii, iar aceia care apar sunt angajaţi imediat
de către cineva si aceştia nu se mai pot dezvolta în continuare,
deoarece este imposibil'de a servi la doi Dumnezei în acelaşi timp:
banului şi ştiinţei.
c Procesul revenirii numerologiei, astrologiei... va fi destul de greu
si controversat. Dar în prezent si ştiinţele oculte trăiesc o revizuire
interioară totală. Ele vin tot mai’ mult în întâmpinarea ştiinţelor
tradiţionale pentru a se completa reciproc. Ştiinţele oculte se
transformă, isi schimbă limbajul si terminologiile pentru a fi mai
aproape de neinitiatii din lume. Ca si înainte ştiinţele oculte se
orientează spre viitor, dar deja acum 'apar o mulţime de aşa-zisi
specialişti care nu au nimic în comun cu lumea acestor stiinte si surit
văzuţi că nişte corpi străini în aceste sisteme. Aceşti a'strică'foarte
mujt imaginea acestei lumi cu totul deosebite.
în lumea ştiinţelor oculte nu poţi ajunge, asa, pur si simplu. Aici
este cu totul 'altă lume, cu alte nivele de vibraţie, cu alte viziuni şi
concepţii despre lume si univers în general. Se întâmplă câte odată,
că un om şă intre în această lume dintr-o întâmplare, dar apoi este
dat afară'âi de cele mai multe ori nu fără urmări pentru el. Aceasta
se poate compara cu o aşchie de lemn care întâmplător a nimerit în
palma omului. Dacă aşchia (omul) nu coincide cu sistemul în jurul lui
se va da o luptă (puroîere) si în cele din urmă va fi aruncat, expulzat
în afara sistemului. De fapt,' acest lucru se întâmplă absolut în toate
ştiinţele si domeniile. Orice sistem se fereşte de corpuri străine
pentru a 'n u se îmbolnăvi. Unii oameni, într-adevăr nimeresc în
sisteme străine lor si împotriva lor imediat se declanşează o luptă,
dar pe parcurs aceştia reuşesc să se transforme total după cerinţele
sistemului. Devin o’ celulă ca toate celelalte si în acest caz sistemul
îl primeşte ca pe o parte componentă ne m’ai luptând cu el. Omul
nimerind în lumea sistemului primeşte aceleaşi drepturi ca toti ceilalţi,
dar dobândeşte în acelaşi tim p 's i obligaţiile, responsabilităţile
personale.
*. Se întâmplă si invers, când omul care se află deja într-un sistem
(organizaţie, firmă, institutie^partid...) ia un moment dat din cele mai
diverse motive se transforma într-un corp străin, cu timpul devine tot
mai diferit, viata acestuia din urmă se complică tot mai mult si de cele
mai multe o r i1 nu ştie din ce cauză, până când, în cele din'urmă se
vede expulzat. Astfel de verificare se petrece pretutindeni, asa
procedează chiar si Cerurile. De aceea este imposibil de a deveni
numerolog sau astrolog doar terminând un curs ae specialitate timp
de câteva luni. Calea spre aceste stiinte este mult mai îndelungata
şl reprezintă un anumit mod de viaţă şi'fel de gândire.
această perioadă trimişii Cosmosului din nou atrag atentia
asupra existentei lor în această lume. La începutul secolului prin
trimişii lor, Ei, he-au dat nouă învăţătura Noului Secol, în care se
conţine informaţii de-a dreptul salvatoare pentru omenirea ce caută
ieşirea. Ac. .sta este învăţătura Noii Epoci sau Agni Yoga (d-na
Biâvatskaia si alţii).
Dacă oamenii si-ar da seama de calitatea zilei, lunei, ar putea să
evite o mulţime de neplăceri. Numeroiogia este o stiintă foarte fină
si necesită’ o atitudine destui de serioasă vizavi'de ’ea. In afara
faptului că necesită cunoştinţe si din alte domenii, cere de la
numerolog să unească două izvoare într-unul singur - cunoştinţele
si ce! mai mare îndrumător al nostru - inima. Este necesar ca cele
mai precise calcule să fie trecute prin inimă. Ea îi va spune
numerologului, cu voce slabă, unde este pericolul care trebuie
aşteptat să treacă si unde este bucuria către care trebuie să te
în’d repti. Cu toate acestea înţelepciunea inimii nu trebuie să se
transforme în superstiţii^ iar calculele lui să nu devină un schelet
uscat. In spaţiu vibrează o mulţime de alte circumstanţe si numai
inima poate înţelege plasa nevăzută a cauzelor. Razele cifrelor
intersectează naţiunile, popoarele si personalităţile. Este cu putintă
de a descifra secretul chimismului numerelor. Câteodată este destul
de cjreu de a le descifra si tâlcui, aici inima ne vine în ajutor, dar şi
ea in simţurile ei se acordează ierarhiei.
Numeroiogia este o stiintă si ca orice stiintă ea are de-a face cu
tainele lumii, se bazează pe o anumită filosofle si o anumită viziune
asupra lumii. Astăzi, ca niciodată, există o cantitate destul de mare
de conştiinţe negre ce se tin scai de lumea veche. Ei, din toate
puterile,’ fac tot posibilul pentru a nu permite venirea noului secol,
Noii Ere. Dar Era Vărsătorului es„te aeja aproape si acum se dau
ultimele bătălii între Lumină si Jntuneric. Tot acum oamenii se
autoselecţionează în Lumină si în întuneric. Era următoare va fi o eră
a Marii Alegeri, si ea deja bate la usă.
SIMBOLURILE LUMINII
O mare înţelepciune se transmite prin
■*'■■! simboluri!
Simbolurile sunt cheile Adevărului!
apacitatea de a vedea şi de a descifra simbolurile reprezintă
C o adevărată înţelegere ă lucrurilor, este o stiintă tainică si un
îndrumător în Cale. Lumea este plină de simboluri si însăsi lumea
este un Simbol - Simbolul Dumnezeului, dar adevărul ajfost uitat
treptat si această lume a fost închisă pentru omenire. Nof, oamenii
contemporani, comunicăm mai mult prin intermediul semnelor,
asemănându-ne cu surdo-mutii, iar tot ce este lipsit de semne este
pierdut pentru percepţia primitivă a omului contemporan. In trecut
oamenii comunicau măi mult prin intermediul simbolurilor cu ajutorul
cărora puteau transmite mult mai multă informaţie pe care de multe
ori nu o poţi transmite prin cuvinte sau pagini întregi de texte.
Despre ce vorbesc eu!?
Eu vorbesc despre prăpastia dintre perceperea omului religios si
cel de stiintă, duh si materie, despre perceperea din lumea semnelor
şi acea din lumea simbolurilor!
\ Care este diferenţa dintre simbol si semn? Aceasta este cea mai
importantă întrebare'pe care şi-o pune adeptul ştiinţelor tainice.
Diferenţa constă în aceea,’ că semnul în sine este ceva lipsit de
viată, iar simbolul este dotat, încărcat cu informaţii ascunse si are o
viaţă independentă.
Intr-adevăr: cum a apărut semnul? - el a apărut în urma unei
înţelegeri cu privire la aceea că, o oarecare formă, gest, cuioare,
sunet sau obiect va însemna una sau alta. După ce părţile s-au
înţeles, au ajuns !a o înţelegere comună, se vor folosi de semn în
conformitate cu înţelegerea si nicidecum altfel. Asa de exemplu:
culoarea roşie reprezintă o interzicere o preîntâmpinare, deoarece
aceasta este înţelegerea - regula în circulaţia rutieră. Dacă această
funcţie era să’ fie întărită prin culoarea verde, ea avea să-si
îndeplinească funcţiile cu acelaşi succes cu care o îndeplineşte
culoarea roşie, pentru că în acest sistem nu este importantă culoarea
în sine, ci funcţia pe care trebuie să o îndeplinească după înţelegere,
in realitate culoarea verde sau roşie poartă în sine cu fotul altă
informaţie.
Ce este simbolul? - Este foarte greu de a găsi diferenţa dintre
simbol si semn, deoarece acestea sunt doar diferite niveluri de
viziune asupra lumii. Este practic imposibil de a explica prin cuvinte
diferenţa dintre acestea.
Pentru un iniţiat toate semnele sunt simboluri, iar toate simbolurile
- semne, si totuşi se poate găsi o diferenţă radicală în esenţă -
aceasta este capacitatea simbolurilor de ă purta în ele informaţii
indiferent de părerile oamenilor.

20

..................................mu
Simbolurile în comparaţie cu semnele nu se creează, nu se
compun si nu se întăresc prin contract sau înţelegere între două sau
mai multe părţi, dar se descoperă şi se află. ’
Simbolul este o stea îndepărtata care poate fi nevăzută de către
oameni din cauza capacităţilor limitate ale acestora de a cunoaşte
si a recunoaşte, si cu toate acestea simbolul are o viată proprie,
independentă în straturile arhietipurilor. Atunci când omul’ajunge să
fie pregătit pentru perceperea acelei idei pe care o poartă simbolul -
el se manifestă în lume prin semne, exemple: prin vise, prin semne
cereşti şi de cele mai multe ori se arată numai omului pregătit.
Unele si aceleaşi simboluri noi le observăm în manifestările celor
mai diverse popoare, culturi, religii si tradiţii - ele sunt comune si
atotputernice.
Ele, simbolurile, sunt chipul lui Dumnezeu, ele sunt trimişii, solii
adevărurilor transcendentale care umblă şi îi caută pe acei oameni
care ar putea prin intermediul lor să intre sau cel puţin să se atingă
de lumea adevărată a duhului. Lucrurile create de duh se manifestă
prin simbolurile duhului, dar deoarece toată lumea este din duh,
atunci si orice lucru din această lume se poate cunoaşte prin
simboluri - este necesar doar să recunoaştem în ele sufletul viu.
Aceasta este înţelegerea Esenţei: simbolurile sunt calea spre
această cunoaştere!
Principiul de bază în viziunea simbolică a lumii este principiul
asemănării, exprimat în cuvintele lui Hermes: „cum sus asa s ijo s ’j
adică Totul ce există sub Ceruri, este asemenea Cerurilor.' Daca
această asemănare nu este perfectă se datorează numai căderii
lumii în păcat si imperfecţiunii acesteia ca rezultat al acestei căderi;
asa anul nu are 360 grade cum are cercul dar se aseamănă cu
acesta.
Capacitatea de a compara diverse sisteme si de a vedea în ele
asemănările vii este capacitatea de a gândi simbolic. Tocmai pe
această capacitate se bazează practicile oculte, mantice, si cea mai
perfectă stiintă simbolică - astrologia. Tot pe acest principiu este
c o n s tru ita si M area M atem atica care in tre cu t era m agica
numerologie’, astăzi uitată, cu toate că este o stiintă plina de
frumuseţe şi simbolică.
Cum ’să'renastem aceste stiinte uitate, cum să aducem la viaţă
sensul ascuns în’ trupurile reci’ ale’semnelor si simbolurilor? Trebuie
să recunoaştem existenta individuală a lor, ca pe nişte fiinţe vii, cu
trăsăturile caracteristice lor, să ne învăţăm de a face 6 analogie între
ele si lumea noastră.
Calea spre esenţa simbolurilor este nespus de grea, ele se arată
num ai oam enilor pregătiţi. Interacţiunile si intersecţiile diferitor
sisteme simbolice din această familie a arhietipuriior uneori sunt atât
de multe încât încurcă lucrurile destui de mult, atunci când semnele
ce lucrează în sisteme diferite sunt luate ca purtătoare ale unuia şi
aceluiaşi simbol. In această situaţie ieşirea ne-o arată raţiunea vie şi
intuiţia, 'fantezia şi sincera dorinţă de â cunoaşte.
Sa facem o analiză a unor sisteme simbolice şi a intersecţiilor
acestora. Iată un exem plu de analiză a sem nificaţiei cifrelor
numeroiogice şi a formelor geometrice:
'1. Primul, începutul - aceasta este prima .Jee care ne trece prin
minte când pomenim de acest semn. Dacă privim această cifră,
observăm că se aseamănă cu o săgeată, cu un deget ce arată în sus;
eşte ideea direcţionării, orientării spre scop; impuls spre acţiune;
coloana (vertebrală), un stâlp. 1-ul îl reprezintă pe Adam, deoarece
el a fost primul la nivelul lui de arhietipuri, deoarece mai înainte primul
a fost Dumnezeu. Figura care i se atribuie lui 1 este un punct # c a r e
tinde să devină cerc, sau un fascicul de lumină verticală - - acesta
este Adam, creaţia. Cifra 1 este masculină, dar conţine in sine şi
principiul feminin, deoarece din el a fost creată Eva. De fapt aşa se
şi spune: un bărbat, o femeie, ceea ce demonstrează cele spuse mai
sus. Cifra 1 este Soarele, deoarece Ra=9+1=10=1 Dumnezeu -
4+3+4+5+5+8+5+3=37=10=1. > ^
2 . Figura care o reprezintă pe 2 este o seceră ) , aici sunt
prezente două poluri, două extremităţi şi contrarii; principiul masculin
şi feminin, Yang şi Yin. Aici Dumnezeu creează din principiul masculin
,|Yang” - principiul feminin „Yin". Crearea Evei, Dumnezeu o face din
Coasta lui Adam şi o aduce înaintea lui. Cifra 2 reprezintă această
coastă 7 şi $e mai aseamănă cu luna - secera. De aceea, dacă 1
este b ă rb a t- Adam atunci 2 este femeia - Eva, marea zeiţă Izida,
capul căreia era împodobit cu nişte coarne - simbolul aceleiaşi luni.
2,=v1..+ 1, adică Eva = Adam + El însuşi - coasta lui. în geometrie
cifrei 2 i se atribuie două puncte legate pri’ntr-o linie ceea ce înseamnă
că Adam şi Eva sunt uniţi între ei şi împreună construiesc un întreg.
Deci doi oameni formează deja o linie. O linie care trece prin două
puncte mai simbolizează timpul care nu are început şi sfârşit. Cifra 2
este mai mult feminină dar păstrează în sine şi calităţi masculine. Se
spune: doi bărbaţi, două femei ceea ce nu se mai întâmplă cu restul
cifrelor un bărbat’ o femeie, doi-două, trei-trei...
£■■> 3. Pe lângă duetul bărbat-femeie apare al trei-lea început -
copilul, ca rezultat al contopirii primilor doi, ’i + 2 = 3. Cifra 3 se
aseamănă cu o lună dar aceasta nu mai este fata virgină, ci deja o
fhâm ă! care a lă p te a ză ;- simbolul sânilor 3, este prima form ă
gegmetrică - triunghiul „A,unde f ) HE - femeie, IOD - bărbat, iar VAU
- copil.
->Acest sistem este armonios, dar este orientat spre scop şi este
djnamic, deoarece pentru HE (femeie) şi IOD (bărbatul) - VAU
(copilul) este scopul, schimbarea, este acela care dă o direcţie pentru
prirnjî doi, este o săgeată ce duce spre scop. Ideea triunghiului este
atât de încăpătoare, încât numai despre el unul se poate scrie un
număr destul de mare de tratate şi cu toate acestea să nu epuizăm
toate cunoştinţele ascunse în acest simbol. Deoarece triunghiul - este
Sfânta Treime - simbolul creştinilor şi nu numai al lor.
4 . Reprezintă o cruce -J-sau[ZI- Pătratul este prelungirea logică
a lui A ’: Copilul (VAU) creşte, ajunge la o vârstă oarecare şi îşi aduce
soţia. Sistemul pătratului simbolizează lumea nesfârşitelor naşteri şi
morţi, lumea omului, lumea materiei dense, unde oamenii se
căsătoresc, creează cupluri, nasc copii, şi aceştia repetă calea
-«iaaiaiBM^

părinţilor-.este calea reîncarnărilor infinite, lumea limitată, lumea fără


ieşire a pământului, aceasta este crucea - simbolul lumii fizice, lumea
libertăţii limitate, simbolul m a te rie i^ .
5 . Cinci-ul se aseamănă cu un cerc cu o săgeată într-o parte,
j

aşa în astrologie se desenează simbolul lui M a r te r f. Ideea lui cinci


se ascunde în suma 4 + 1 * unde 4 - O , iar 1 -/*ş i tîgura geometrică
a Iui 5 este pentagrama Pentagrama (steaua cu cinci colţuri) în
sens pozitiv reprezintă încercarea omului de a se smulge, de a evada
din închisoarea iui 4 (pătratului, patrulaterului), este voinţa omului,
este simbolul omului reîncarnat pe pământ, Duhul care îşi doreşte
eliberarea.
Dar tot acest simbol puţin înclinat - este calea involuţiei
a c tiv e , D ia vo lu l În c o rn o ra t care abate om ul din cale şi îl
-■

îndreaptă în in fe rn -^ -.
a M m a rt.

6. Omul - pentagrama stă ia răscruce, la îndoială, aceasta este


ideea lui 6. Ea ne arată două căi diametral opuse pe care le poate
alege omul - pentagrama, V ' ca,ea răului, degradării, sau A - c a le a
binelui, evoluţiei - sinteza lor este actul sexual, actul însărcinării,
fecundării - acesta uneşte în sine Legământul lui Dumnezeu despre
veşnicia omenirii prin naşterea copiilor şi în acelaşi timp păcatul
plăcerilor corporale. Cifra 6 arată principiul senzitiv, senzual al
existenţei pământeşti.
7. Puterea de a trece peste aceste plăceri corporale pentru a te
îndrepta spre ceruri, spre sferele înalte, spre Sfânta Treime - este 7
= 4 + 3, simbolul credinciosului, existentei religioase, care rupe
legătura existenţei fizice dar nu printr-un efort dur de voinţă precum
este al lui 5 = 4 + 1, ci dimpotrivă, prin intermediul Iubirii şi Armoniei
lui trei - 4 + 3 = 7 - prin înţelegerea Lumii Creştine.
8. Aceasta este marea încercare ce ne aşteaptă în cale, este
Dragonul, Vama spre o altă etapă, spre un alt nivel superior, al
optulea câmp al m orţii, Simbolul S corpionului. Două pătrate
suprapuse dintre care unul este puţin răsucit - este simbolul
acestui plan. învingerea în sine a materialităţii autojertfire, marele
post în pustiu - iată denumirile lui 8 - îndurare în numele mântuirii,
calea monahului.
9. Sfârşitul drumului este „9". Simbolul mântuirii, salvării, simbolul
Răstignirii pe Cruce, 5 + 4 - omul pe cruce - este „9", Acesta este
HRISTOS -MÂNTUITORUL. Numai mergând pe cafea i astignirii este
posibilă1Mântuirea, care şi este nivelul superior posibil pe Pământ.
u. flO , Această cifră reprezintă înălţarea la ceruri - 10. Se identifică
cu cifra 0 - simbolul lui Dumnezeu, simbolul absolutului, mântuirii şi
creatorului.
â în semnele elementare ale matematicii se ascunde taina
drumului de iniţiere şi menire a omenirii. Această idee poate fi
dezvoltată la nesfârşit’ operând cu cifrele în cele mai diverse moduri,
comunicând cu cele mai diverse simboluri la cele mai diferite nivele,
începând d e-ta momentul fecundării trecând prin nouă luni de
graviditate şi terminând cu moartea omului; începând cu omul şi
terminând cu stelele. Operând cu aceleaşi metode de calcul ca şi îh
matematica cunoscută de noi toţi, avem posibilitatea de a comunica
cu ' simbolurile şi acestea sunt’ bucuroase să ne deschidă nouă
tainele ce se păstrează în sufletul lor - sufletul viu al Simbolurilor
Luminii.
- v A ic i am vorbit despre simbolistica cifrelor la cel mai înalt nivel, dar
după cum am mai spus cifrele lucrează la toate nivelele, deoarece
legile după care funcţionează celula, omul, statul, planeta, universul
r^sunt identice, Despre celelalte domenii veţi afla în capitolele
următoare. Aici trebuie să înţelegeţi doar că absolut toate procesele
din Cosmosul nostru se petrec pe baza acestor cifre, într-un proces
continuu, de laT la 9 şi apoi saltul de calitate duce procesul pe o altă
treaptă a scării -1 1 ,1 2 ,1 3 ... unde totul se repetă, dar deja la un alt
niVeLsi cu altă forţă, care este compusă din vibraţiile primilor nouă -
ITW jlf + 1 = 2 ,1 3 = 1 + 3 = 4. Chiar dacă procesele se duc până la
infinit, numerologia le poate descompune până la energiile de bază
. pentru ;a vedea ce se întâmplă şi cu ce scop. Să vă dau un exemplu:
şas&r.robi lucrează ia sfărâmat piatră, iar doi supraveghetori îî
supraveghează, Numerologul ştie deja ce se va întâmpla în acest
vor fi urmările, mai cu seamă dacă va şti şi datele de
naştere*ale- fiecăruia atunci poate să spună multe cu lux de

.
amănunte. Dar despre toate acestea puţin mai târziu.
'

. fj . .

■i f ebr. ! ' ■
DEMASCAREA CIFRELOR
i
ilosofii greci erau în căutarea unui principiu pentru a aduce în
F ordine’TJniversul. Descoperirea mtervalurilor muzicale i-a
împins pe pitagorieni spre gândul că, acest principiu care aduce în
ordine universul poate fi matematic. Dacă raporturile dintre notele
muzicale pot fi exprimate prin termeni numerici atunci de ce să nu
reducem toate procesele Universului la aceleaşi cifre. Conform lui
Aristotel, pitagorienii aveau o anume viziuns asupra lumii: „o
combinaţie oarecare de cifre reprezintă dreptatea, altă combinaţie -
spiritul si'raţiunea, a treia - posibilitatea, capacitatea s.a.m.d., toate
celelalte pot fi exprimate prin cifre”.
Pornind de Ia aceasta, Nicomah, pitagorian din secolul I e.n., a
explicat că la baza lumii si a Universului sta o schemă numerică. „Tot
ce este sistematic creat’de natură în Univers, în particularităţi şi în
între g im e este determ inat si adus într-o anum ită o rd ine în
conformitate cu cifrele, după proiectul Creatorului; Deoarece acel
proiect încă de la început a fost gândit sub influenta cifrelor.
Creându-si proiectul iniţial, Dumnezeu - Creatorul a operat cu cifrele,
chiar dacă acestea erau mai mult imaginare,,decât materiale, dar ele
deja reflectau esenţa si sensul proiectului. In conformitate cu ele şi
cu planul artistic Dumnezeu trebuia să creeze totul - timpult obiectele,
mişcarea, cerurile, stelele, si toate formele de transformări”. Teoria
despre aceea că toate manifestările universului sunt legate între ele
printr-un scop sau proiect comun este afirmaţia de bază în magie,
iar încrederea ferma că acest proiect este creat pe bază de cifre este
baza num erologiei. Num erologii adaugă la această afirmaţie
convingerea că denumirea lucrurilor ascunde în ea esenţa lor, iar
tra n s fo rm a re a d en u m irilo r în cifre reprezintă c h e ia 'ta in e lo r
Universului.
Această idee se confirmă prin aceea că toate obiectele materiale
se determină tot prin aceste cifre: 1 - reprezintă un punct, care
teoretic nu are parametrii; 2 - reprezintă o dreapfă (care uneşte două
puncte), aceasta are lungime dar nu are grosime; 3 - triunghi’ (uneşte
trei puncte), acesta are lungime si lăţime dar nu are grosime. Când
deasupra triunghiului se mai adaugă un punct si toate patru se unesc
primim cea mai simplă figură - tetraedru.
Acestor patru cifre, pitagorienii le acordau atentie deosebită si
credeau că acestea sunt izvorul tuturor combinaţiilor numerice si
baza a tot ce există, ele stau la baza desenului numeric a Universului,
sau cum se exprimau mai poetic pitagorienii, „ele sunt izvorul veşnic
al naturii”. Ei se închinau înaintea acestor cifre si le reprezentau în
felul următor:
x
x x
XXX
x x x x
(
K Această figură era cea mai simplă demonstraţie, ilustraţie, ca
1+2+3+4=10. Aceasta era cea mai primitivă metodă de desenare a
cifrelor prin punctuieţe, aşa cum se face pe zarurile de joc.
, Pitagorienii, precum şi’alţi gânditori greci atrăgeau atentia asupra
existentei în univers â perechilor de contram si considerau că
acestea sunt nişte factori importanţi în construcţia' si aranjarea Lui.
Această'convingere este preluată şi de numerologii contemporani.
Calităţile de baza pe care numerologii le atribuie diferitor cifre arată
în felul următor:
1 - Activ, orientat spre scop, aspru, iniţiativă, conducător, ţepos,
autoritar, poruncitor;
- 2 - Pasiv, supus, slab, emotiv, receptiv, sensibil, pătimaş.
3 - Aprins, vesel, artistic, norocos, sclipitor, uşor atinge succes;
4 - Iubitor de muncă, lipsit de iniţiativă, nefericit, chinuit, mate­
rialist, muncă grea şi înfrângeri;
5 - Activ^mobil, întreprinzător, agitat, nervos, sprinten, vioi, n e în ­
crezător, sexual;
, - * 6 - Liniştit, iubitor, nemofturos, aranjat, simplu, grijuliu, casnic,
iubire maternă;
7 - Desprindere de lume, mistic, tainic, romantic, visător, ascet;
8 ■Viata lumească (mireana), succes material sau înfrângere, viată
în societăţi înalte, iubitor de aventură şi risc, darul ocrotirii;
' 9 -Perfecţiune intelectuală şi spirituală.
Este evident’ că cifrele impare posedă nişte calităţi mult mai
interesante si mai aprinse, decât cele pare. Alături de energia lui 1,
strălucirea si succesul lui 3, aventurism ul, m obilitatea lui 5,
înţelepciunea’ lui 7 si perfecţiunea lui 9, cifrele pare sunt pur si simplu
jalnice.
Ace astă împărţire a cifrelor, am primit-o tot de fa greci drept
moştenire Pitagonenii considerau că există 10 perechi ae contrarii
îri uhlv.ers. Printre aceste perechi erau următoarele: par - impar, una
- multe: dreapta - stânga, masculin - feminin, bine - rău. Unu, dreapta,
rrtasculin si binele erau asociate cu cifrele impare; multe, stânga,
feminin şi răul - cifrele pare.
"Atunci când cifrele sunt reprezentate prin puncte, devine d a r că,
cifrele impare sunt masculine iar cele pare - feminine. 3, 5, 7 şi 9 se
reprezintă în următorul fel:
XX XXX
XXX XXX XXX
XX XXX

pe când cele pare 2, 4, 6, 8 se reprezentau astfel:


vv xx xxx
xx 22 xx x x
A A V V Y Y Y

După Plutarh, cifrele impare au un mijloc productiv, pe când cele


pare au o gaură receptivă si asimilatoare, ca şi cum ar fi o ruptură
intre ele înşlle. Calităţile masculine - falice ale cifrelor impare, reies
din acel fapt că ele sunt mai puternice decât cele pare. Dacă o cifră
pară va fi ruptă în două, atunci la mijloc nu va rămâne nimic mai mult,
decât un loc gol {6 : 2 = 3). Să faci acelaşi lucru si cu o cifră impara
nu e s t e d e uşor, deoarece la mijloc tottim pul va rămâne un punct
( 7 : 2 = 3,5) Dacă vor fi unite la un loc o cifră pară si una impară,
a tunci va învinge cea im pară, deoarece re zultatul adunării
totdeauna va fi un număr impar (2 + 3 = 5) Din aceste cauze cifrele
impare au calităţi masculine, iar cele pare - feminine, pasive si
asimilatoare. Unele dintre aceste principii s-au format foarte demult,
atunci când bărbatul conducea si supunea, iar femeia era într-o
situaţie supusă. In rezultat cifrele impare au cucerit monopolul
p re z ’e rrtâ n d u -s e ca e n e rg ii c re a tiv e , a c tiv e , a tră g ă to a re ,
fermecătoare - forte.
O altă urmare a epocii proclamării supremaţiei bărbatului asupra
femeii, o reprezintă si acel fapt că, bărbaţii se asociau cu binele, pe
când femeile cu răul. Pitagorienii afirmau că cifrele pare, fem ininet
oglindesc răul,pentru că pot fi uşor aduse la nimic, rupte în două si
în locul lor nu rămâne nimic, decât un spaţiu gol; pot fi transformate
în haosul din care s-a creat lumea. Ei 'credeau că cifrele pare
reprezintă prin natura lor lucruri goale înăuntru, care nu costă nimic
- totul depinde de ceea ce le umple pe ele, sunt nişte vase care se
sparg uşor si împrăştie conţinutul, se descompun si sunt trecătoare
ca şi toate lucrurile acestei’ lumi. Cifrele impare aveau cu totul altă
valoare. Ele erau considerate sfinte deoarece când încercăm să le
rupem în două, ele lasă totdeauna în urma lor o monadă, o scânteie
dătătoare de viată, o forţă sau 1 - Dumnezeu, cel care neîndoielnic
stă între părţi... îh asa fel ele reprezintă Forţa Superioară în mijlocul
creaţiei salel
Vreau să spun că de atunci si până acum nu s-au schimbat prea
multe în domeniul caracterizării'cifrelor. Ele au rămas aproape fa fel
deoarece străvechii au lucrat atât de mult în această airectie, încât
noi astăzi nu mai avem ce descoperi, ci doar trebuie să redescoperim
stiinta lor. Nu întâmplător cineva a spus: „tot ce este nou este ceva
foarfe bine uitat în trecut”.
Să trecem acum la dem ascarea cifreior asa cum le văd
numerologii astăzi. Vreau să spun că cifrele sunt văzute de către
numerologi câteodată puţin diferit. Aceasta se întâmplă pentru că toti
numerologii vorbesc despre aceleaşi cifre, dar le caracterizează de
la diferite nivele de influentă a acestora. Din această cauză între
numerologi apar păreri contradictorii care de fapt nu ar trebui să
apară, deoarece ei au c^eptate atunci când caracterizează c ifr e ^
fiecare la alt nivel de arhetipuri. O anumită caracteristică are o cifra
în plan material, alta la nivel spiritual şi cu totul alta la nivelul superior.
Deoarece în aceasiă direcţie părerile numerologilor nu coincid
întotdeauna, eu le voi dpscrie aşa cum le văd eu şi cum m-am
obişnuit să lucrez cu ele. Îndelungă experienţă în analiza comparării
cifrelor în viaţa oamenilor îmi permite să fac acest lucru.
Prima cifră pară, oglindeşte calităţile feminine, începutul

2 feminin al răului, si ae aceea este cifra păcatului. Sa nu se


supere doamnele, fiindcă, eu aici nu vreau să spun că
femeia este purtătoare de rău. Cifra si femeia sunt noţiuni
total diferite. Calităţile tradiţional prescrise acestei cifre sunt asociate
cu feminitatea - ascultare, 'supunere, duioşie, blândeţe, răbdare,
modestie. Oamenii cu cifră de vibraţie 2 dobândesc totul în viată prin
diplomaţie si convingere, mai corect spus, prin capacitatea lor ae a
influenta emoţiile altora, exact cum este caracteristic femeilor de a-si
urmări scopurile lor cu ajutorul ispitei, duioşiei si a artei de a convinge
prin. influenta emoţiilor altora. Femeia joacă rolul pasiv, asimilator,
primitor în timpul actului sexual si de aceea 2 - este cifra primirii si
asimilării pasive (în cel mai larg sens al cuvântului). Asa pentru uh
bussines-man cifra 2 - este o zi bună pentru primirea banilor,
veniturilor, câştigurilor sau tot ce se poate spune prin cuvântul „a
primi”. Si invers; este o zi foarte rea pentru a împrumuta bani, pentru
a investi, pentru a cumpăra... tot ce înseamnă „a da”. Cu toate că
aceşti oameni sunt destul de diplomaţi, totuşi au destui duşmani.
Bărbaţii găsesc limbaj comun mai usor’si mai repede cu femeile, iar
acestea mai uşor şi mai repede cu Bărbaţii.
^ Amprenta durităţii, răului si minciunii se ascunde în latura lui 2,
deoarece această cifră este leaată de diavol. 2 reprezintă una dintre
cele mai răutăcioase cifre, iar"toate obiectele destrămate în două,
sfărâmate, rupte în două îl simbolizează pe diavol, deoarece 2 a fost
prima dintre cifre care s-a desprins de Unicul sau Dumnezeu. 1 - cifra
cate îl reprezenta pe Dumnezeu, iar 2 este opusul lui 1, fiind prin
aceasta cifra principalului adversar al lui Dumnezeu. Creştinii din
trecut au observat ca Dumnezeu după a doua zi de creaţie nu a spus
că^aceasîa a fost bine”. Evreii credeau în pericolul acţiunii reperate
■itde>!exemplu:'este periculos să iei de două ori jăratic sau foc din
acelaşi loc (vatră, cuptor...) când în casă se află un bolnav. Animalele
necurate intrau în Arca lui Noe câte două, pe când în acelaşi timp
animalele curate intrau câte şapte. Sfântul Augustin, un cunoscut
numerolog a! trecutului a observat „în arcă erau animale curate şi
necurate, ia fel cum binele şi răul au cea mai nemijlocită participare
jaitairiele bisericii. Acele curate, câte şapte, iar cele necurate - câte
două...' Cele rele cu perechi, deoarece despărtindu-se uşor să
cedeze în tendinţa lor spre erezie”. Scriptura este’o doime: Vechiul
Testament si Nou! Testament; două porţi ale Raiului; în Rai erau doi
pboycminuriati; Pomul Vieţii si Pomul cunoaşterii binelui si răului.
0jftUj;Si*el este o doime; trup si suflet. Palma omenească oglindeşte
destulJd.e bine caracteristica lui doi; palma mângâie, pumnuTfoveste.
Qmukare două mâini, două picioare, două urechi si doi ochi si din
Qjpţl^iinai yechi timpuri, în ştiinţele oculte, se afirma că una dintre
âe£stea două aparţine binelui, iar cealaltă răului, una este creativă,
iarcealaltă distructivă. De aici porneşte ideea de a porni cu un anumit
picior, de a primi sau de a da cu o anumită mână...
rrVAceastă cifră tinde să se repete în toate domeniile mai ales dacă
pentru- prima dată s-a desfăşurat o oarecare acţiune în una din zilele
lun[i egale cu această cifră, cum ar fi; data de 2, 11, 20, 29.
, In p op o r există credinţa precum că ceea ce s*a întâmplat o dată
neâparatse va întâmpla si a doua oară. Acest lucru se referea numai
la întâmplările negative’ cele pozitive nu se vor repeta în mod
automat si a doua oară. Si după cum bine stiti, „un necaz nu vine
nipiodată'singur”. ’
-Sa analizam un exemplu: Un om pe care îl cunosc si pe care o
să-l numim X, la vârsta de 20 de ani a suferit o operaţie de apendicită.
Până aici nimic ^eosebit, însă operaţia i s-a făcut pe data de 2 ale
unei lumi. Pe data de 11 a fost externat. Pentru mine era evident că
dacă prima intervenţie chirurgicală X a avut-o sub influenţa cifrei 2,
aceasta cândva se va repeta, mai aies că si el era născut pe data
de 29 (29 = 2 + 9 - 11 = 1 + 1 = 2 ). Intr-adevăr, după patru ani (2 x
2), pe data de 20.02 (februarie) a mai suferit încă o intervenţie
chirurgicală la un picior. Cifra 2 trebuie foarte bine stăpânită, altfel ea
va face tot posibilul ca ceea ce s-a întâmplat o dată neapărat să se
întâmple si a doua oară chiar dacă sub altă formă. Daca soţul şi-a
permis o 'd a tă să ridice mâna asupra soţiei, dacă nu a înţeles
greşeala pentru ca aceasta să nu se mai repete, atunci neapărat se
va întâmpla şi a doua oară, dar de această dată o va şi lovi.
Cunosc o’ mulţime de cazuri care din nestăpânireă acestei cifre
acţiunea s-a repetat având urmări nu tocmai plăcute. Asa unii au
divorţat de două ori si abia a treia căsătorie a fost reuşită. Dacă
cineva a încercat să se sinucidă, a doua oară această încercare a
venit în mod automat, iar alţii chiar au reuşit să o facă a doua oară.
Cineva poate spune că si ei cunosc cazuri când unii încearcă
aceasta de zeci de ori s i’ nu reusesc. Vreau să spun că aceste
încercări si reuşitele lor mai depind de o mulţime de lucruri cum ar
fi: luna nasterii/anuf, numele pe care îl poarta aceştia si ziua în care
aceştia încearcă să o facă, unii o fac doar înscenând si nu au deloc
în gând să o facă cu adevărat, dar chiar si asa, dacă omul a încercat
această acţiune o dată, neapărat cândva o va încerca si a doua
oară. Dacă’nu vă opriţi nici aici si veţi încerca pentru a treia oară,
atunci a patra va veni, ’de la sine. S-a constatat că marea majoritate
a oam enilor plecaţi din viată prin sinucidere sunt aceia care reusesc
din prima, aar înainte de aceasta au avut gânduri intense de
sinucidere, deci ca si cum ar fi la a doua încercare deoarece prima
s-a petrecut la nivel de gânduri si altă categorie de oameni sunt
aceia care reusesc la a patra încercare. Se observă că în toate
procesele desfăşurate sub cifra 2 există un oarecare automatism,
ceea ce nu se întâmplă sub desfăşurarea cifrelor impare: acestea
de fiecare dată necesită un nou efort.
Această, asa-zisă regulă, lucrează în toate domeniile. Străduiti-vă
să faceţi tot posibilul pentru a vă feri de puterea lui 2 de a se repeta.
2 se repetă si în plan „pozitiv” cum ar fi: dacă ti-a mers o dată, poate
să-ti meargă si a doua, însă ulciorul nu merge de multe ori la izvor,
de aceea nu va sfătuiesc să încercaţi o faptă negativă si a doua oară,
fiindcă ceea ce v-a mers pentru prima oară si ati considerat că este
pozitiv, într-adevăr se poate întâmpla şi a doua oară, dar rezultatul
va fi deja negativ.
Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să încercăm pentru a doua
oară vreo acţiune în genera! - nu! Fiecare are dreptul la o a doua
sansă, dar numai în sens pozitiv: dacă la prima întâlnire v-ati certat,
l’a a doua întâlnire împăcati-vă. Dacă nu ati reuşit să intrati la o
facultate oarecare, să zicem, sau nu ati reuşit sa vă angajaţi, să
obţineţi ceva, să vă împăcaţi cu cineva... este foarte normal să
insistaţi până reuşiţi, tocmai asa oamenii ajung la rezultate foarte
bune; dar nu insistaţi la rău.
'itr,Pentru a înţelege si mai bine, o s ă v ă d L următorul exemplu: Un
tânăr care tindea să arate altora că el este cineva, având o părere
greşită despre asta, tot timpul căuta să fie agresiv fată de alţii, si
numai fată de cei mai slabi decât el. Intr-o seara l-a luat pe unul dintre
colegii iui la bătaie, pentru a arăta celorlalţi că este curajos. După ce
a reuşit să-l bată pe acesta a prins curaj si mai mult, iar de atunci a
devenit si mai agresiv, mai impunător. Carid peste un timp a încercat
să facă acelaşi lucru asupra altui tânăr, Ia prima vedere firav, a avut
un mare ghinion, drept după care a ajuns pe paturile spitalului. Acum
este destul de tânăr dar în viitor organismul îi va aduce aminte de
cele întâmplate şi îndurate acum. Nu trebuia să insiste pentru a doua
oară! Acolo unde apare cifra 2 nu poate fi o armonie totală, neapărat
este nevoie de o a treia forţă care să le împace pe primele doua. De
aceea niciodată doi oameni nu pot merge pe aceeaşi cale (mai cu
seamă dacă sunt de acelaşi sex), daca nu au cu e i’o a treia forţă
care să îi unească. Aceasta poate fi un scop comun, o idee, un ’al
treilea om care stă la mijloc între primii doi... altfel peste un îi'mp
oarecare se vor bate cap în cap exact ca ţapii de pe punte. Chiar
dacă doi oameni merg cumva pe.aceeaşi cale, spre acelaşi scop,
totuşi nu îsi pot materializa ideile; pentru aceasta totdeauna este
nevoie de frei oameni, doi - pro şi unul contra sau invers.
Intr-o familie unde sunt numai doi membri nu va fi niciodată o
armonie totală, pentru aceasta este nevoie de prezenta copilului (al
treilea membru, care îi uneşte mult mai strâns pe primii doi). Oricât
de mult s-ar iubi soţii, Jotusi’sunt contrari, iar copilul împarte aceste
contrarii prin elînsusi. Intr-o familie formată din doi membrii oricât de
mult se iubesc tot atât de mult se duşmănesc între ei astfel menţinând
un.pchilibru până la apariţia copilului.
V In experienţa mea nu o data m-am întâlnit cu puterea lui doi. Doi
specialişti aveau ordin să repare un struna. O zi întreagă si-au bătut
capul în jurul iui, dar fără succes. Fiind ambii aproximativ de aceeaşi
vârstă se contraziceau în părerile lor despre cauza defecţiunii. Nu
voiau să se ajute reciproc deoarece fiecare considera că numai el
are dreptate si se considera fiecare un specialist mai bun decât
celălalt, dar lucrul nu se mişca din loc. A doua zi aceştia ajunseseră
în culmea nervilor si au convenit să ceară sfatul unui specialist. Acest
al treilea a venit, i-â ascultat pe ambii, apoi pur si simplu foarte uşor,
parcă în glumă a spus unde se afla si în ce consta defecţiunea^
imediat îndepărtându-se. Primii doi s-au apucat de lucru si în doua
ore strungul fusese reparatt plecând bucuroşi să raporteze. Printre
altele acel al treilea specialist era considerat’ la întreprinderea dată
cel mai slab.
In aceeaşi zi eu m-am interesat de datele de naştere ale celor doi,
şLa fost foarte interesant să aflu că unul dintre ei era născut pe data
de 2, iar celălalt pe data de 4 (nu iau în consideraţie lunile lor de
naştere). Aceasta a fost o lecţie demnă de luat în seamă.
O coincidentă, va spune cineva. Tot ce-i posibil, dar când ele se
întâmplă pretutindeni si într-un număr destul de mare? Dar dacă
asemenea situaţii pot fi provocate, construite special dinainte ştiind
ce trebuie să se întâmple? In afară de aceasta puteti fi siguri că
întâmplări nu există! Orice întâmplare este doar desfăşurarea unor
legi subtl je care noi nu le cunoaştem sau nu le-am luat în seamă.
Orice întâmplare este un proces foarte bine determinat si structurat
care decurge în afara cunoştinţelor noastre despre el,' este chiar
indiferent si independent de noi, iar ca urmare noi observăm doar
rezultatul - efectul. Daca în această lume precum si în întregul
univers ar exista întâmplări atunci peste tot ar fi un haos total. Din
întâmplare nimeni nu se naşte si nici nu moare. Dacă ar exista
întâmplări atunci dumneavoastră sau poate eu nu mă năşteam, dacă
Cristofor Columb nu descoperea America.
Cifra 2 are totdeauna două fete, odată poate să se manifeste
pozitiv si altă dată negativ, dar ’în general mai mult tinde spre
negativ:' bătui cu doua capete, sabia cu două tăişuri. 2 este
re p re z e n ta tă de d o u ă p u n c te le g a te p r in t r - o 'lin ie , ca re
îndeplineşte funcţia de canal energetic de simpatie sau antipatie
între doi oam eni.'Dacă un punct âr însemna bărbatul, iar celălalt
fem eia, atunci linia care uneşte aceste două puncte este canalul
de simpatie, de iubire prin care aceştia doi fac schimb de energii.
Dacă se permite ca prin acest canal să curgă energiile antipatiei,
urei, violentei, invidiei atunci eu nu îi invidiez pe aceştia doi. Asa,
m u lte fa m ilii ca re si-a u d is tru s a ce st c a n a l de s im p a tie
transform ându-l în cu totul altceva continuă să trăiască numai pe
baza energiilor copilului, care numai el ştie cât suferă.
Tot ce s-a scris până acum nu se refera direct la oamenii născuţi
pe data de 2, ci doar la felul de manifestare ale cifrei 2 în viată
noastră a tuturor, de aceea nu începeţi să vă arătati unul pe celălalt
cu degetul. Despre calităţile oamenilor cu cifra de vibraţie 2 vom
vorbi mai târziu.
Cam acestea sunt referirile făcute la cifra 2 si la modul ei de
manifestare în viata noastră. Desigur despre cifra 2 cât si despre
celelalte cifre se pot scrie volume întregi, însă în această lucrare ne
vom îndrepta mai mult spre partea practică a cifrelor si nu spre cea
filosofică. Toate aceste informaţii trebuie să le priviţi ca pe nişte
procese în care putem fi implicaţi cu totii indiferent de data naşterii.
Deci aici nu este vorba despre oameni concreţi ci doar despre nişte
forţe, procese caracterizate prin cifre, sub influenţa cărora se petrec.
'Despre om nu putem vorbi cu aceeaşi uşurinţă ca despre o cifră
sau forţele acesteia deoarece omul întruneşte în sine cu mult mai
multe forte si puteri. Despre aceasta vă vetl convinge în capitolul
- M atrita’ psihoenergoinform ativă. Cu toate acestea într-un alt
c a p ito l eu mă v o i v e d e a nevo it să v o r b e s c d e s p r e om
caracterizându-l numai după o cifră, dar aceasta o voi face numai
pentru a vă arăta si mai bine fiecare latură a omului reiesind din
cifrele lui pentru ca'la sfârsit să aveţi posibilitatea de-a aduna toate
cunoştinţele într-un întreg’ si să le utilizat) în viata cotidiană pentru
binele personal şi ai altora. Să trecem acum fa o altă cifra pară
pentru a o dem asca şi a o cunoaşte.
Mulţi numerologi ocolesc să spună adevărul despre această

4 cifră. Eu însă o voi descrie asa cum am analizat-o, ca


manifestare în viaţa omului, în cele mai diverse domenii ale
lui. Dacă 2 am spus că este negativă, atunci această
negativitate a ei este doar floricele pe lângă ace poate 4. Această
;cifra se compune din 2 pe două căi diferite (2 + 2; 2 x 2). Dacă
influenţa negativă a lui 2 sub care putem nimeri durează doar
câteva’zile (ca regulă un număr par de zile), atunci influenta lui 4
poate dura ae la patru zile si terminând cu câteva săptămâni, luni
sau chiar ani (în cazul săptămânilor sau lunilor şi anilor, suma lor
aproape întotdeauna este egală cu 4 sau 8 . Exemplu: 22 de zile,
13 săptămâni, 1 an şi 7 luni, 5 ani şl 3 luni...).
4 - este o cifră destul de întunecoasă, pară, fem inină si foarte
răutăcioasă. Este cifra stabilităţii, deoarece pentru a construi un
patrulater sau o piramidă avem 'nevoie de patrupuncte.
Conform numerologiei, totul în lumea noastra este format din
diferite raporturi a patru elemente (stihii) - foc, aer, pământ, apă si
se caracterizează prin raporturi diferite a patru calităţi - fierbinte,
rece,' umezeală şi uscat. Anul este compus din patru anotimpuri
de bază. De ce âm spus patru de bază? Pentru că numerologia
mai are în vedere încă un a n o t im p - intermediar egal cu 18 zile
între anotimpurile de bază. In total -acest anotimp intermediar
durează 72 ae zile, câte 18 zile între fiecare anotimp. Aceasta este
perioada de timp când un anotimp încă nu a plecat definitiv, iar
altul încă nil s-a instalat. Printre altele aceste 18 zile sunt cete mai
periculoase pentru sănătate. Această perioadă ne este lăsată
nouă specfal; în primul rând pentru ca organismul nostru în acest
termen să se readapteze noilor cerinţe si să intre Intr-un alt
a n o tim p , bine p re g ă tit. Dacă în aceste 18 zile nu ajutăm
organismul să se readapteze, să se cureţe, ori cel puţin nu-l
în c u rc ă m vsă o facă el singur, atunci el ’totusi face această
restructurare, dar deja prin eforturi rapide cu transformări totale
pe care noi !e percepem drept îmbolnăviri. De multe ori recurgem
in această perioadă la medicamente si prin aceasta si mai mult îi
încurcăm sa-si facă lucrul, deoarece trebuie să se lupte acum si
cu influenta medicamentelor. Anume în aceste perioade de timp
sunt benefice posturile binecuvântate de religie,
i.; v Istoria creştinilor conţine patru evanghelii; Matei, Marcu, Luca,
ioan. Aceştia reprezintă foarte bine anume aceste patru stihii
(elemente)' din care este compusă lumea. Matei, reprezintă -
pământul, fiindcă el povesteşte despre întruchiparea lui Cristos pe
pământ. Elementul apă - cii Marcu, deoarece acesta subliniază
necesitatea botezului prin apă. Focul - Ioan, deoarece Evanghelia
lui este cea mai spirituală, duhovnicească, cea mai aprinsa. Iar
elementul aer îi esie atribuit lui Luca deoarece Evanghelia scrisă
de el este cea mai lungă.
v : 4 - este tot ce vedem în ju r u r nostru, fiindcă totul este
m aterializarea unor gânduri, fie omeneşti sau ale naturii (natura
gândeşte şi ea). Universul este mental. ’
4 - cifra’ materiei dense si în particular este cifra păm ântului, a
corpurilor tari ce se menţin ’pe baza a patru puncte. Această cifră
reprezintă o cruce care arata cele patru puncte cardinale ale lumii
şi în acelaşi timp aceeaşi cruce simbolizează timpul si spaţiul.
Din acest desen se vede ciar cum omul operează cu timpul si
spaţiul. Dacă privim în partea de jos a crucii observăm semnul
Acesta este timpul pe care omul î-a trăit deja, a acumulat diverse
experienţe si informaţii până în ziua de astazi (punctul încrucişării
celor două axe). De lâ punctul încrucişării axei timpului şi spaţiului
urmează pe verticală în sus timpul pe care omul trebuie sa îl’ mai
trăiască» Acesta este necunoscut, deoarece ziua morţii nu este
programată de nimeni. Omul poate să-si îndepărteze’ sau să-şi
apropie ziua morţii. In stânga de la punctul „azi” pe orizontală este
spaţiul pe care omul deja l-a parcurs lăsând în urma lui diverse
întâmplări si evenimente. De la punctul „azi” pe orizontală în dreapta
este spaţiul pe care omul trebuie să îl mai parcurgă. Diagonala care
trece prin punctul „azi” este însăsi viata omului, care până ia punctul
„azi” arată trecutul iar de la punctul „âzi"pe diagonală în continuare
arată viitorul. Acoladele care se situează in jurul axelor sunt energiile
care conlucrează cu timpul şi cu spaţiul.
Omul din punctul azi urmărind un scop în viitor aruncă o privire
imaginară în spaţiul (unde să se desfăşoare acţiunea) si în timpul pe
care trebuie să: l mai trăiască (c â t’timp va necesita atingerea
scopului). Apoi energiile spaţiului coboară în jos pe axa timpului
pentru a compara ce s-a întâmplat în trecut si care au fost urmările,
pleacă mai departe pe axa spaţiului în trecut şi care au fost urmările,
pleacă mai departe pe axa spaţiului în trecutpentru a-şi aduce aminte
unde s-au întâmplat evenimentele, se ridica apoi pe’axa timpului în
viitor pentru a nu mai comite aceleaşi greşeli si se întoarce iarăşi la
punctul „azi”. Această schemă arata foarte clar că viitorul poate fi
modificat deoarece acesta nu este nimic altceva decât trecutul în
spaţiu si timp plus prezentul. Dacă în trecut în timp şi spaţiu nu ai
făcut nimic, nici astazi nu faci nimic, în viitor vei obţine un nimic. Dacă
trecutul nu se mai poate modifica deoarece el este asa cum este, iar
în viitor totuşi dorim să obţinem ceva atunci punctul de aplicaţie al
forţelor noastre trebuie sa fie „azi”. Faceţi astăzi ceva bun pentru
dumneavoastră si pentru alţii si acest astăzi, mâine va fi ceva trecut,
în timp si în spaţiu. Făcând’ bine în fiecare zi veţi ajunge l£ formula
trecutul plus prezentul este egal cu viitorul. L . jp re această schemă
si modul de conlucrare a energiilor lui 4 se poate scrie o carte
separată, dar eu vă las pe dumneavoastră cititorii să meditaţi asupra
acestei scheme si sunt sigur că veţi descoperi o muftime de
informaţii, cunoştinţe utile atât pentru prezent cât şi pentru viitor.
Tot cifra 4 caracterizează orice structură statală, sistemele dure,
legile, organele de politie, justiţia, medicina s.a.m.d. Statul si el este
o structură a lui 4 deoarece se’bazează pe 4 puncte de baza - baza
piramidei statale.
Priviţi figura de mai jos:

SCOPUL SUPERIOR AL STATULUI


PREŞEDINTELE ŢĂRII
DIRECTOR GENERAL

IDEOLOGIA, POLITICA INTERNA


CULTURA SI
1. EXTERNĂ
Uzine, Fabrici, Firme,
Organizaţii.., Directorii lor INFORMAŢIA
Meşteşugurile populare, Radio, ziare, reviste
Tradiţiile populare
Conştientul colectiv
Conştienta publică
LEGILE OPINIA PUBLICĂ
Procuratura şi organele de Centru de cercetări anuale sociologice
drept legislative şi organele POPORUL Dispoziţia poporului şi preînclinaţiile accestuia
de aplicare a legilor Convingerile şi părerile

Primul punct - informaţia. Acesta reprezintă toate formele de


informaţii - cunoaşterea deplină despre ceea ce se întâmplă în
momentul concret,'în statul propriu si în alte state. De ce are nevoie
poporul în momentul de fata în plan' pozitiv. Acest punct presupune
de ă avea un-volum complet de informaţii despre tot ce se întâmplă
în stat sl de a vedea urmările. La fel presupune de a avea cele mai
diverse’ izvoare de informaţii, inclusiv premoniţiile şi părerile.
•: Al doilea punct de baza al construcţiei piramidale a statului este
cultura, care subsumează toate tipurile’de creaţie sub toate formele,
inclusiv şi producţia uzinelor şi fabricilor, toate formele de producţie
ale bunurilor materiale si culturale, morale, etice, filosofice etc., toate
acestea trebuie să servească la dezvoltarea culturii, adică slujirii
luminii.
Al treilea punct din baza piramidei ÎI constituie legile care
presupune toate legile societăţii, statului cât si legile interioare:
cunoaşterea si respectarea lor lâ toate nivelele de către toti în mod
egal. Vai si amar ae statul în care legile nu sunt egafe pentru toti.
Legile interne ale societăţilor (firmelor, întreprinderilor) nu trebuie să
meargă în contradicţie cu legile statului, iar legile statului nu trebuie
să meargă în contradicţie culegile Cosmosului. Pentru aceasta este
nevoie de a avea jurişti foarte buni, psihologi analişti, observatori la
nivelul organelor legislative si administrative.
Ai p a tru la punct pe care se sprijină piramida statului este opinia .
publică. Aceasta cuprinde diverse studii sociologice, cercetări,
pentru a cunoaşte cu desăvârşire dispoziţia poporului, ideile si
preînclinatiile acestuia si presupune de a avea iot timpul un volum
complet de informaţii despre calităţile poporului, opiniile lui, părerile,
ideile, predilecţiile, Viziunile, zvonurile.
Dacă»toate’ acestea patru sunt în regulă în construcţia statului
atunci neapărat apare si al cincilea punct, punctul superior, vârful
piramidei - scopul. Acesta poate fi orice scop care poate aduce
bunuri materiale si spirituale pentru înflorirea statului. Scopul nu
trebuie să meargă’în contradicţie cu cerinţele actuale ale dezvoltării
civilizaţiei, normele si legile spirituale cosmice si în nici un caz în
contradicţie cu legile 'statului - dacă vorbim de o firmă. Scopul tuturor
firmelort întreprinderilor, organizaţiilor trebuie să coincidă mai mult
sau mai puţin cu projgrama dezvoltării statului. Un alt lucru deosebit
de important este ca scopul trebuie să fie foarte clar determinat si
adus la cunoştinţa fiecărui om - cetăţean al acestui stat. Numai pe
baza acestor’patru puncte piram ida’poate sta vertical si se poate
dezvolta. Daca apare vreo problemă, să zicem în punctul cultură,
atunci centru de greutate ai piramidei se va înclina în această direcţie
si poporul va începe a face o mulţime de acţiuni lipsite de orice
cultură. Acelaşi lucru se întâmplă şi’ cu toate celelalte puncte dacă
acolo ceva nu ’este în ordine.
Si despre această schemă se poate scrie o carte separat, dar eu
vreâu ca cititorii însăsi să mediteze asupra acestei scheme si să se
străduiască să descopere ei înşişi care sunt chiar problemele statului
nostru. In afară de aceasta straduiţi-vă să vă găsiţi locul în această
p iram idă si să vă daţi seam a ’ce depinde în acest stat de
dumneavoastră astăzi, pentru a avea un viitor mai fericit mâine.
Oamenii a căror cifră este 4, sunt tari si impasibili, practici, cu
picioarele plasate bine pe pământ- ei sunt stâlpii societăţii, în aceeaşi
măsură cum pământul este fundamentul civilizaţiei. Ei sunt plictisitori
şi de cele mai multe ori cântăresc mult, au oase mari şi late, sunt
supusi crizelor de m elancolie (ceaţa, prom oroacă,’ ploaie) şi
e x p lo z iilo r de furie (cutrem ure d e 'p ă m â n t, tornade, e rupţia
vulcanilor}. Ei sunt muncitori, gospodari (fermieri, întreprinzători,
ţărani, grădinari) care îndeplinesc munci grele si de rutină, pentru
câştiguri îndoielnice si rezultate nesemnificative. Modul lor de
manifestare se aseamănă cu cel al unui popor, dacă este privit ca o
singură fiinţă. 4 - este o cifră nefericită, fiindcă este legată ae materia
lipsită de viată si plictisitoare, de viata si existenta pământului pe care
mulţi oameni îl vedeau ca pe ceva întunecos, greu, energii grosiere,
viteze mici. Aceasta este lumea păcatului de care omul poate să se
elibereze doar prin intermediul morţii si plecarea în viata luminată a
duhului. Sudoare, necaz, înfrângere este destinul omului pe pământ.
Această cifră devine foarte periculoasă atunci când se combină
cu cifra 8 sau atunci când într-un singur proces se îngrămădesc mai
mulţi de 4. lată un exemplu din viaţa reală:
Patronul unei firme, denumirea căreia este compusă din patru
litere (valoarea numerologică a acestor litere este egală cu 8) pe data
de 4 primeşte patru camioane de marfă. Camioanele veneau dintr-o
; , (
. ţară care era a patra de la.tara patronului. Acesta achitase pentru
marfă 53 milioane lei (8). In conformitate cu contractul pe care îl
aveau. Numărul contractului era 2 2(4).
Pe data de 8 a aceleiaşi luni în firmă au sosit 4 oameni dintr-o
anumită organizaţie^ pentru a verifica calitatea mărfii. In rezultat
marfa a fost apreciata necalitativă si interzisă spre vânzare. Cu toate
acestea în aceeaşi zi la orele 17 (8) patronul dă ordin ca producţia
să se desfacă a doua zi printr-o reţea ae magazine care în sumă erau
patru.
Pe data de 13 (4) această acţiune este descoperită de organele
respective si se deschide o anchetă cu numărul 310 (4) si din toată
firma sunt pedepsiţi aspru patru oameni, printre care si patronul. Abia
pe data de 17 ale lunii următoare lucrurile au revenit la normal.
lată încă o întâmplare cu o aglomeraţie de anumite cifre deloc
întâmplătoare. L aose cţied e po litie numărul căreiaîn suma este egal
cu 4, pe o dată de 4 au nimerit 11 indivizi dintre care 8 întâmplător
erau născuţi pe datele de 4, 13, 22 si 31. Ceilalţi 3 nu erau născuţi
pe aceste date în schimb aveau vârstă de 17,22 si 26 de ani. Desigur
astfel de întâmplări nu se petrec chiar de fiecare dată în zilele de 4,
13,22 si 31, dar totuşi există o tendinţă uşor de apreciat ca sub cifra
vibraţiei 4 si 8 să se întâmple lucruri fiu prea plăcute.
A nalizaţi^eea ce se întâmplă în jurul dumneavoastră în datele
i enumerate,.mai sus, ascultat! ştirile, cititi ziarele, pur si simplu
analizaţi ce se petrece în jurul dumneavoastră si atunci sigur veţi
observa influenţa şi realitatea lui 4.
-Vorbind despre 4 în continuare trebuie să menţionez că Grecia
Antică cunoştea foarte bine acest număr, utilizândii-l în foarte multe
domenii. Dacă 4 reprezintă un dreptunghi, 4 puncte de sprijin, atunci
prin. intermediul lui se poate crea nişte dreptunghiuri mai speciale.
:Anticii cunoşteau secretul acestor dreptunghiuri si le numeau - aurite.
Cu ajutorul acestor dreptunghiuri aurite ei obţineau si cei mai special
număr - numit numărul de aur. Pentru aflarea acestui număr de aur
-eM m părteau lungim ea uneia dintre laturile mari ale acestor
dreptunghiuri la lungimea laturei mici si astfel obţineau numărul de
aur. Acest număr este prezent aproape în toate manifestările artistice
si arhitecturale, sculpturi şi în temple. Despre numărul de aur pe care
anticii îl tratau cu foarte mare stimă si respect se poate vorbi foarte
mult-, deoarece pe acesta îl întâlnim pretutindeni în natură, chiar si în
dim ensiunile unui ou de găină. Numărul este: 16180339..1 si
reprezintă de fapt o proporţie care era folosită aproape în toate
sculpturile, construcţiile, picturile... Chiar si copacii în creşterea lor
folosesc această proporţie. Numărul de aur a fost utilizat chiar si la
construcţia piramidei lui Keops care si ea are o legătură semnificativă
cu cifra 4; la construcţia ei s-au folosit de 2 milioane de pietre a câte
20 de tone fiecare.
% 4 -■- după cum am mai spus reprezintă o cruce, care arată că la
intersecţia acestor două linii apare materia densă. Intr-un singur
punct se contopesc toate cele patru elemente de bază, în raporturi
d ife rite , a s tfe l co m p rim a te dau n a şte re m a te rie i d e n se -
materializarea stihiilor. Această materializare creează chiar si corpul
uman, care are în componenta sa diferite organe, oase, lichide... ce
sunt nu altceva decât aceleaşi elemente combinate în raporturi
diferite, formând diferite nivele de tărie, umezeală, căldură...
în lumea noastră materială noi dăm naştere copiilor tot după legile
lui 4, care simbolizează crucea sau patrii elemente de baza. Acest
proces se reprezintă în felul următor:
1. Bărbatul influenţează asupra femeii, unindu-se,
contopindu-se c’u ea, în timpul actului sexual.
2. El îşi dezintegrează unitatea sa, dându-i femeii o parte din sine.
3. Femeia înfăptuieşte o sinteză, o îmbinare a acelor elemente
pe care le-a primit de la bărbat si a acelor pe care le are ea,
dând naştere copilului.
4. Copilul este o contopire a părinţilor, ca rezultatul unirii
acestora. Dacă înlocuim cuvintele bărbat, femeie, sinteză,
copil cu cele patru elemente de bază vom obţine
următoarea schemă reprezentată mai jos.

Noi ştim cu totii că embrionul omenesc se formează si se naşte


din apă’ după cum rezultă si din desenul de mai sus, dacă aceasta
este asa si dacă toate procesele din Univers se produc pe baza
aceloraşi legi „cum sus asa si jos” atunci de ce n-am accepta ideea
că si primele semne de viată (bacteriile...) nu ar fi apărut pentru prima
dată Ia fel din apă. Nu acelaşi lucru se poate spune si despre om
deoarece acesta este purtător de raţiune. Omul a fost adus pe
pământ (izgonit din rai) ca o specie aparte, pentru o anumită misiune;
iar aceia care i-au adus aici pejDămant au fost mult timp alături de ei
purtându-le de grijă si crea ca si astăzi din când în când ne mai
vizitează, nu neaparat sub forma de O.Z.N.-url.
Dacă urmărim cu atentie prima carte din Biblie - Facerea (prima
carte a lui Moise) atunci putem observa toată desfăşurarea si
interacţiunea primelor patru stihii. Chiar în capitolul ’ î-ll scrie:
„Pământul era netocmit si gol. întuneric era deasupra adâncului si
Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor". Duhul lui
Dximnezeu se purta pe deasupra apelor exao. usa cum cloşca pe
deasupra ouălelor pentru a le cloci. După cum vedem chiar în
versetul 2 deja ne întâlnim cu elementul apa.
n 1/3 „Si a zis Dumnezeu: «să fie lumină!» si a fost lumină”. Aici
deja ne îhtâlnim cu elementul foc - lumină, căldură. Cred că temperatura
de atunci nu era mai mare decât temperatura corpului omenesc, fiindcă
peste 40 grade apa devine moartă, nedătătoare de viaţă, îşi modifică
total structura moleculară si energetică. Mai târziu, în’ ziuă a doua,
Dumnezeu desparte apele cerului de cele ale pământului. După cum
vedem erau toate condiţiile pentru aparitiaprimelor semne de viată atât
în spele pământului cât şi în vaporii de apa ai aerului.
in prima zi de creaţie duhul care este dătător de viată, se purta
pe deasupra apelor, focul menţinea căldura optimă pentru apariţia
vieţii. In aşa fel încât pământul era un incubator gigant.
Mai târziu, când deja era nevoie de alte cerinţe pentru apariţia
lumii vegetale, Dumnezeu a„mai făcut câteva modificări în structurile
energetice informaţionale. In ziua a treia sub influenta mişcărilor
tectonice, apele s-âu adunat la un loc formând mările’ si oceanele
care după contururile lor nu semănau deloc cu cele actuale. Pe
pământ au apărut vegetaţiile care au pornit procesul de fotosinteză,
iar de aici mai departe se'declanşează o mulţime de alte procese si
interacţiuni care parcă aveau menirea de a pregăti toate condiţiile
necesare pentru sosirea omului la un moment dat.
Astfel schema apariţiei vieţii din punct de vedere mecanic arată
cam în felul următor:

FOC
ENERGIE, FORŢĂ,
VOINŢĂ, MIŞCARE,
DUH ’

AER APA
INTEGRARE, UNIRE, }
DIFERENŢIERE, DESPARŢIR
CONTOPIRE, SINTEZĂ,
INDIVIDUALIZARE,
ARMONIE
LIBERTATEA FIECĂRUIA

2 PĂMÂNT
INERŢIE, MATERIE

Numărul 4 arată omul care înglobează în sine cele trei regnuri


inferioare lui. Regnul mineral + vegetal + anima! formează la un loc
un alt regn si arîume cel uman, care după cum se vede este o sinteză,
o.cpntopire a primelor trei.
în ceea ce priveşte cifra 4 diverşi numerologi au scris lucrări
întregi şi totuşi resursele informaţionale ale cifrei patru nu sunt încă
epuizata, L fapt acelaşi lucru se poate spune si despre restul
cifrelor. In biblie 4 arată lucrurile sensibile* In ziu a 'a patra au fost
creaţi luminătorii: Soarele, Luna, stelele. In Noul Testament sunt
descrise am ănunţit 4 învieri si se vorbeşte despre 4 virtuti:
înţelepciune, bărbăţie, dreptate, cumpătare.
’ Aceasta este cea mai tainică, supranaturală, extraordinară cifră.
Ea este cea mai importantă în magie. După tradiţie al şaptelea fiu al
celui de-al şaptelea părinte - posedă calitati magice. Pe / nu îl putem
prim ipe cafea înmulţirii altor cifre, iar înmulţit la altele nu dă ca rezultat
o cifra din primele zece. Anume prin aceasta este deosebită de toate
celelalte deoarece 9 = 3 x 3 , 8 = 4 x 2 , 6 = 2 x 3 , 5 x 2 = 10 si de
aceea este considerată străină pentru celelalte, singuratică si lipsită
de posibilitatea de a contacta cu ele. De aici rezultă că dacă cifra
dumneavoastră este 7 atunci sunteti un om singuratic, desprins de
restul oamenilor şi într-un fel incapabil de a vă exprima pe sine şi
propriile g ân d uri.'
Insă importanta tainică a lui 7 este mult mai străveche decât
aceste concluzii riumerologice.
Marele împărat sumerian Lugulannemundu. care a condus
aproximativ în anii 2500 î.e.n. a construit un templu în oraşul Adab,
în cinstea zeiţei Nintu. Templul avea 7 porţi si 7 u s ija r când acesta
a fost terminat a fost sfintit ae 7 ori, aducând’în jertfa 7 tauri. La cele
mai diverse popoare, din cele mai străvechi timpuri mereu se tot
menţionează cifra 7.
Iov avea 7 fii şi şapte mii de oi;
Turnul Babei eră o construcţie cu 7 terase;
Solomon construieşte templul în timp de 7 ani;
Danie! a fost aruncat înaintea a 7 lei, iar regele l-a văzut pe acesta
plângând în a 7-a zi;
în visul lui losif au apărut 7 vaci slabe şi 7 grase, apoi a văzut 7
spice viguroase şi 7 spice plăpânde;
La sediul lerih’o nului, 7 preoţi poartă 7 trompete: în a 7-a zi aceştia
făceau înconjurul oraşului de 7 ori.
După înmormântarea lui lacov, losif ţine 7 zile de doliu;
în ziua a 7-a: S-a odihnit Dumnezeu'de toate lucrurile sale;
înmulţirea pâinilor a început de la 7;
Când un demon este alungat, se duce si ia cu el alte şapte duhuri
mai rele decât ei (Matei 12,45);
Fratelui trebuie să-i iertăm până de 70 de ori a câte 7 (Matei 18,
21- 22);
7 îngeri cu 7 cupe ale mâniei (Apoealipsa 15);
Fiara cu 7 capete şi 7 coarne (Apoealipsa 17);
7 învieri individuale'sunt menţionate în Biblie (mai sunt menţionate
şi alte învieri colective).
Dezvoltarea vieţii p e pământ necesită 7 planete si 7 scheme de
evoluţie, iar o schema conţine 7 lanţuri. Un lanţ conţine 7 cercuri sau
Manv’atre. Un cerc este compus din’7 perioade mondiale iar în timpul
unei perioade se dezvoltă t rase. Fiecare rasă dezvoltă 7 subrase.
Sunt 7 sfere sau planuri de,existentă, 7 note muzicale, 7 culori ale
curcubeului, 7 zile în săptărtiână, 7 ceakre omul are, 7 găuri sunt în
corp, 7 feluri de ţesuturi si 7 feluri de oase, 7 uri si 7 minuni ale lumii.
Dumnezeu binecuvântează a 7-a zi, iar mai târziu ei creează cei 7
strămoşi.
Despre toate acestea se poate spune foarte multe, mai ales
daca o să apelăm si la alte religii, tradiţii si culturi de la toate
popoarele încât ar fi nevoie de multe pagini pentru a menţiona
toate exem plele legate de cifra 7. Dum neavoastră stiti ’deja
d e stu le si din alte cărţi care au vo rb it în am ănunt' despre
sim bolistica lui 7. Numai’ în Apocalipsă, cea mai populară carte,
cifra 7 se repetă de 54 de ori si daca o să ne oprim la fiecare am
avea nevoie de foarte mult spaţiu.
O mare importantă ce i se atribuie lui 7 este legată de Lună. Prin
popoarele primitive era larg răspândită credinţa, că ciclul vieţii şi al
morţii, înflorirea si ofilirea.plantelor, animaleior'si omului este legată
de Luna crescătoare si descrescătoare, sau' mai bine spus de
ciclurile infinite de renaşteri $i morţi ale acesteia. Marele astrolog
clasic Ptolomeu spunea’: „Luna ca cel mai apropiat corp ceresc îsi
exercită influenta sa din plin asupra tuturor lucrurilor pământeşti,
deoarece cele mai multe din ele, atât însufleţite cât si neînsufleţite,
sunt legate de lună si se schimbă odată cu aceasta; în râuri ba creste,
ba scade nivelul apei, în mări şi oceane odată cu răsăritul si asfinţitul
ei apar fluxuri si refluxuri, plantele si animalele se ofilesc 'si îsi revin
odată cu? ciclurile lunii". învăţaţii de astăzi au demonstrat’ că acest
principiu se exercită si asupra oamenilor. In perioada de lună plină
toată natura se înnoieşte si omul odată cu aceasta dobândeşte puteri
noi. Stările emoţionale ale omului se schimbă considerabil odată cu
fazele lunii.- ’
Cu câţiva ani în urmă, când funcţiona încă Centrul de Cercetări al
Fenomenelor Paranormale „Omul Viitorului", al căruia membru
fondator sunt, problema ciclurilor lunii ne-a interesat destul de mult.
Am începutsa acumulăm informaţii despre influenta acesteia asupra
omului cât si asupra întregii societăţi. Peste un anumit timp mi-am
dat seama că în această direcţie străbunii nostrii ştiau mult mai mult
decât noi, care atunci abia încercam să redescoperim bicicleta. Mai
mult decât atât, ei nu numai că ştiau aproape totul despre puterile
lunii, dar si utilizau aceste cunoştinţe în viata de zi cu zi. Un exemplu
de utilizare a acestor cunoştinţe îl descoperisem în Rusia, în zonele
cu multe păduri. Acolo casele se construiau din lemn, dar copacii
erau tăiaţi numai într-o anumită fază a lunii - atunci când apa din
trunchiul copacului fugea în jos spre rădăcini. Astfel casa din bârne
era mult mai trainică, mai călduroasă si mai sănătoasă. Bârna de
lemn tăiată astfel păstra în ea memoria respingerii apei foarte mult
timp si astfel se evită putrezirea lemnului din care era construită casa.
După aceleaşi principii ale fazelor lunare si ale memoriei lemnului,
Stradivarius îsi confecţiona viorile sale misterioase.
In acelaşi timp am descoperit că nu întâmplător în aceeaşi Rusie
în trecut exista tradiţia de a pregăti mâncarea si a mânca cu linguri
de lemn. Aceştia îi acordau acestei linguri o deosebită atentie. Dar
numai un singur om din tot satul avea dreptul de a confecţiona'aceste
linguri si de reguiă el era un vraci, şaman, preot sfânt, care cunoştea
foarte bine când să se taie copacul, ce fel de copac trebuie să fie,
câte zile l . tină ia uscat., si la vindecarea căror îmbolnăviri ajută o
astfel de lingură. Deoarece acestea erau confecţionate din diverşi
copaci, tăiati în perioade diferite ale fazelor 'lunii, într-adevăr
influenţau sănătatea omului, iar aceştia ie ridicau în slăvi. Fiecare
om avea propria lingură în conformitate cu necesităţile lui. Când
venea un oaspete acesta venea cu lingura lui de acasă - fiecare
cu lingura lui. Astfel erau linguri pentru vindecarea anum itor
îmbolnăviri, pentru a stârni simpatia intr-un om oarecare, pentru a
fi mai calm, pentru a te îmbogăţi si multe altele. Toate acestea
astăzi par o superstiţie, dar vă asigur că nu este deloc aşa.
Mai târziu am început să verificăm dacă aceste credinţe ale
oamenilor erau cumva întemeiate si dacă într-adevăr se pot produce
unele efecte pe aceste baze. înfăptuind un sir de experimente s-a
ajuns la concluzia că acele cunoştinţe erau întemeiate si că
într-adevăr se pot produce efecte de vindecare cu ajutorul lemnului
feluriţilor copaci tăiaţi în diferite perioade ale lunii.
Cercetând datele statistice ale politiei referitoare la criminalitate
s-a stabilit că cele mai diverse crime’ inclusiv sinuciderile ce s-au
petrecut în decursul unui an, nu sunt uniform împărţite în timp şi sunt
strâns legate de fazele lunii.
Se spune că în decursul unui ciclu complet al lunii în organismul
omului se reînnoiesc toate celulele, numai că acestea continuă să
funcţioneze si mai departe ca si cele vechi pe baza unor informaţii si
proiecte nu tocmai armonioase. Cu ce reiese de aici am încercat â
construi o metodă de vindecare bazată pe fazele lunii si am ajuns să
avem rezultate destul de bune cu cheltuieli de energie destul ae mici,
ce-i drept efectul vindecării era mai prelungit în timp, dar se menţinea
stabil mai mult timp, chiar ani de zile până când terapia trebuia
repetată.
In perioada unei luni de zile un grup de oameni selectat! de către
noi veneau în fiecare seară la Centrul „Omul Viitorului” pentru a face
un curs de vindecare, în care erau încadrate mai multe exerciţii,
operaţiuni si tehnici menite să ajute organismul să-si reconstruiască
toate organele interne timp de o lună după o altă schemă, proiect si
informaţii care excludeau vechile scheme si informaţii ce contribuiau
la menţinerea îmbolnăvirii. Peste o lună, oamenii se simţeau mult
mai bine, iar 70% au remarcat vindecarea totală. Restul de 30% erau
oamenii care nu au frecventat regulat şedinţele, nu depuneau
eforturile necesare si care veneau mai mult’din curiozitate, şi deci nu
luau în serios toata această activitate. Aceste şedinţe au'fost mai
târziu repetate încă de câteva ori si de fiecare dată era aproximativ
acelaşi rezultat. Astfel ne convingeam că superstiţii nu există si orice
lucru j>e care noi astăzi îl numim superstiţie are la bază uri mare
adevar, altfel nu ar fi ajuns din vechim e’ până în zilele noastre,
deoarece părintele învăţă copilul transmitându-i numai lucrurile bune
si folositoare care îl vor ajuta să supravieţuiască. Experienţa
părinţilor, chiar si aceea care încă nu era sau nu este demonstrată
ştiinţific - trece lâ copii si asa până ia noi.
Ciclul lunii este tormât din patru faze, fiecare dintre ele având câte
7 zile. Calendarul sumerienilor era construit pe baza acestor faze.
De aici a apărut luna compusă din patru săptămâni a câte 7 zile
flecare; plus zilele suplimentare de la sfârşita ..ecărui ciclu pentru a
cpmpleta acele zile când luna nu se vede’pe cer. In Babilon fiecare
a 7-a zi care determ ina sfârşitul unui ciclu era consacrată
Dumnezeului lunii si aceste zife erau considerate nefericite si
periculoase.
Dacă Lună'conduce viata pe pământ si ciclurile ei sunt compuse
din perioade a câte 7 zile fiecare, atunci după principiu! „precum sus
asa si jos" sau cum „jos asa si sus", viata pe pământ la tel trebuie să
fie împărţită în perioade â câte 7 zile. Conform ocultiştilor până nu
demult, Iar acum conform si stiintei actuale - aceasta asa si este.
Fiziologii au demonstrat: corpul omenesc nu numai că se reînnoieşte
total o dată la 7 ani, dar îsi modifică foarte mult si funcţionalitatea
internă, prin aceasta modîficându-se foarte mult si psihicul uman.
Astfel s-au stabilit nişte perioade de trecere de la o’vârstă la alta, de
la o perioadă a vieţii la alta, fiecare fiind egală cu 7 ani. Prima
perioadă este cei şapte ani de acasă, a doua si restul sunt egale cu
tabla înmulţirii cu 7. 1 -7 , 7 -1 4 , 1 4 -2 1 ,2 1 -2 ’8, 2 8 -3 5 , 3 5 -4 2 , 42
-4 9 , 4 9 - 5B, 5 6 -6 3 ...
■ Ocultiştii consideră că îmbolnăvirile se dezvoltă în conformitate
cu ciclul de 7 zile, cu momente de criză în a 7-a, a 14-a, a 21 -a zi si
acestea au prelungire un timp a câte 3 ,5 zile, jumătatea din 7. Ciclul
menstrual al femeilor, de care depinde viata omenească se petrece
ciclic, 4 x 7 zile şi se prelungeşte în jur de '3, 5 zile.
Prin urfrtare cifra 7 conduce ciclurile si ritmurile vitale: naştere,
creştere, îmbolnăvire, îmbătrânire si moarte. Din aceleaşi motive 7
este considerată cifra perfecţiunii. Fiecare stadiu al dezvoltării omului
se înfăptuieşte si se termina în 7 ani, iar fiecare fază a lunii în 7 zile.
Şapte oarecare’obiecte prezintă un ciclu finalizat. Şapte planete de
bază guvernează evoluţia omenirii, şapte păcate de moarte, şapte
parţi ale feţei...
i vv Calitatea lui 7 în numerologie - o foarte adâncă înţelepciune,
in te re s'fa ţă de religie si fată de filosofie, căutarea adevărului
interior^ ta in a şi m istica izvorăşte din aceste icu n ostin te si
însemnătatea pe care num erologii'o atribuie lui 7, considerând-o
drept o cheie către tainele ascunse ale ritmului vieţii. Perfecţiunea
iui 7 apare de la ideea că Dumnezeu a creat sase zile, iar în ziua
a 7-a totul a atins perfecţiunea si de aceea Dumnezeu s-a odihnit.
Din acest motiv 7 reprezintă evadarea din lume, autoanaliză si
meditaţie.
Unul este cifra lui Dumnezeu, Unicului. Ea îl exprimă pe

I Dumnezeu - tatăl, Creatorul, începutul tuturor lucrurilor în


Univers. Calităţile ce i se atribuie lui 1 reamintesc foarte mult
de Dumnezeuf din Testamentul Vechi - putere si influentă,
creativitate si originalitate, hotărâtor independent, a p ă ră to r’al
propriilor drepturi, refuzul de a colabora cu ceilalţi, imposibilitatea de
a convieţui cu adversarii.
Dacă’ analizăm dezvoltarea omenirii din punct de vedere
numerologie, atunci schema arată în felul următor:
Hh

AICI PENTRU PRIMA DATĂ


SE VORBEŞTE DESPRE
FENOMENUL CLONÂRII
PRIN CLONARE Şl INGINERIE GENETICĂ
A APĂRUT EVA ’ •
©
1 - îl reprezintă pe Dumnezeu în formă de cerc cu un punct în
mijloc ceea ce arată că Dumnezeu este si zero si unu adică acel care
nu are început si sfârşit deoarece este u'n cerc si în acelaşi timp este
individual si unic care1se reprezintă prin punct sau 1. El întruneşte în
sine şi calităţile (+) cercul şi (-) punctul ain centrul cercului.
2 : reprezintă crearea lui Adam după chipul şi asemănarea lui.
3 - arată scoaterea coastei din Adam şi crearea Evei.
4 - reprezintă Adam şi Eva cât şi copilul lor.
Mergând cu acest proces în continuare vom obţine o piramidă -
piramida omenirii. Asa din zero si unu s-a creat fumea, exact ca
programele actuale de calculatoare.
De regulă acolo unde apare 1 totdeauna ceva se întâmplă pentru
prima dată. De fapt absolut tot ce se întâmplă cu noi în cursul vieţii
se întâmplă pentru prima dată. Orice proces începe de la unu, iar în
continuare omul trebuie doar să aibă grijă dacă doreşte ca procesul
să se prelungească ca următorul pas să se înfăptuiască în
conformitate cu cifra 2, 3, 4, s.a.m.d. fără a sări peste cifre cum ar fi
de la 1 direct la 7. Viata este construită în asa fel încât toate procesele
decurg de la 1 spre 9 si daca noi evităm să trecem prin anumite etape
din dorinţa noastră de a ajunge mai repede la rezultatul final (9)
atunci viaţa obligatoriu ne va întoarce înapoi pentru a trece şi prin
procesele’pe care le-am evitat.
în jurul oamenilor lui 1 totdeauna este o stare agitată, psihic
încordată. Chiar dacă aceşti oameni tind să domine pe ceilalţi, în
acelaşi timp ei pot face si’ imposibilul pentru oamenii apropiaţi si
îndrăgiţi de ei. Cei drept, aceştia nu se îndrăgostesc atât de uşor si
nu primesc pe oricine in lumea lor interioară. Acestora nu le este pe
plac viata liniştită si totdeauna tind spre diverse încercări periculoase,
doresc fot timpul sa încerce senzaţii si emoţii puternice, se pun mereu
pe ei înşişi în cele mai diverse încercări. Oamenii lui 1 sunt lideri si
pionieri,’ deoarece 1 - este prima cifră care conduce după sine pe
toate celelalte, primul an este anul noilor începuturi si direcţii. Aceştia
într-un fel sunt mai puternici si conduc, mai drept spus po’t conduce
pe toti ceilalţi, deoarece daca pe 1 îl adunăm la orice cifră pară vom
obţine o cifră impară si invers. Aceştia sunt oameni foarte bine
orientaţi spre scop, cu nişte caractere foartejDuternice, deoarece prin
înmulţire si împărţire la ei însisiLaceastă cifra rămâne ea însăsi, ceea
ce nu se întâmpla cu nici o ’alta cifră. Unii numerologi contemporani
afirmă că oamenii iui 1 sunt mândri si direcţi, dârzi si rezistenţi,
deoarece simbolul lui 1 stă drept şi neîndoit. ’
în Biblie 1 se asociază cu n ©amestecarea. Ziua 1-a a săptămânii,
duminica este aceea în care s-au făcut „lucrurile cele mai de
Căpetenie şi cele domneşti”; Bunavestirea, Naşterea Domnului,
învierea Lui, Pogorârea Duhului Sfânt - iar unii num’eroîogi considera
că în aceeaşi zi va fi si Venirea Domnului si învierea morţilor cea de
obşte.
Este cifra creaţiei. Conform teoriei numerologice 1 chiar

3 dacă este potenţial creativă totuşi este sterilă. Termenul „a


înm ulţi" în afară de sensul pur m atem atic mai are o
semnificaţie reproductivă. Pe 1 cât de mult îl înmulţeşti
„însărcinezi” rămâne tot 1 .2 la fel încă nu rezolvă această problema,
deoarece creează doar perechi de contrarii (X X) si înmulţită cu 1
rezultă tot 2. Pentru împăcarea contrariilor si crearea noiior cifre este
necesară cifra 3, (3 x 2 = 6). Unii numerologi sunt de părere că dacă
Dumnezeu era să fie unul, atunci El niciodată nu ar fi reuşit să devină
Creator si Tatăl. Dacă El ar fi fost doi atunci s-ar fi rupt în două datorită
forţelor contrarii, ceea ce ar însemna moartea tuturor lucrurilor.. De
aceea pentru ca El să poată crea după chipul si asemănarea sa un
număr infinit de fiinţe - cifre, El trebuia să fie 3.3' este prima cifră care
are un început, un’ mijloc si un sfârsit (x x x). Treiul sau triunghiul
reprezintă triunghiul firesc al genitalelor bărbăteşti. O rganul
reproductiv al bărbatului este compus din trei părţi. In conformitate
cu;.principiul „cum sus aşa si jos” şi conform teoriei, după care
Dumnezeu este asemănător cu un1 om gigantic, Dumnezeu ca
Creator al Universului la fel trebuie să fie compus din trei părţi. El
niciodată nu ar fi reuşit să devină Creator si Tată deoarece 1 (falusul)
este neproductiv. De aici apare interpretarea numeroîogică a iui
Dumnezeu din trei părţi, Sfânta Treime - Dumnezeu Tatal, Fiul si
Sfântul Duh. ’
este o cifră puternică, deoarece prin legătura sa cu Treimea,
întruchipează energia productivă sexuala m asculină si forţa
puternica creativă duhovnicească. Pentru un magician aceste forte
sunt una si aceeaşi. Forţa productivă a omului si torta creativă a lui
Dumnezeu prin esenţă este una si aceeaşi forţa manifestată doar ia
nivele diferite. In magie cifra 3 se'utilizează pentru a dobândi o forţă
puternic creativă. Nu este de mirare că 3 este utilizat cu foarte mare
şucces :în farmece de dragoste cu scopul de a trezi simpatia,
dragostea în persoana aleasă. Există chiar si o metodă de calcul,
care permite alegerea cu succes a viitoarei soţii sau sot. Pentru a
găsi cifra fetei cu care tânărul trebuie să se căsătorească, el trebuie
să adune la valoarea numerică a numelui suma datei de naştere si
laktoate acestea să se mai adauge cifra 3. Exemplu: Daniei (humele
de botez) este născut pe data ae 24. (6). Formula este: Daniel +6
(suma din 24) +3 adică 4 + 1 + 5 + 9 + 5 + 3 = 27 + 6 + 3 = 36 = 9.
Deci cifra fetei cu care acesta trebuie să se căsătorească trebuie să
fie egală cu 9. Ceea ce înseamnă că aceasta trebuie să fie născută
pe^una din datele de 9,18, 27, indiferent luna. Este si mai bine dacă
aceasta va fi născută în luna a 9-a sau valoarea numerică a numelui
ei.va fi egală cu 9.
Cifra 2 exprimă o pereche de contrarii si semnifică antagonismul*
opunere, opusul si -diavolul - cei mai important adversar ai lui
Dumnezeu. Conform numeroiogiei, orice dezvoltare se petrece pe
baza împăcării contrariilor. Punctul din mijloc cifra 3 x x x) uneşte
contrariile lui 2, le împacă si le ridică la un alt nivel mai înalt, mult mai
armonios. Exemplu:
x
xx
A ş a d a r 3 este c ifra d e z v o ltă rii a rm o n io a se . D acă cifra
dum neavoastră este 3, atunci aveţi sansa uşor si cu succes să
m e rg e ţi prin v ia tă , fără m ari e fo rtu ri s ă ’ d o b â n d iti b ani si
recunoştinţă. Deoarece trei reprezintă cifra creaţiei' oam enii
acestei cifre simt o necesitate permanentă, puternică de creaţie,
de a face ceva nou, de a se autoexprima. Ei sunt vorbăreţi şi au
o minte ascuţită, ca regulă aceşti nativi sunt destul de creativi.
Această calitate reiese din aceea’ că 3 este cifra triunghiului, prima
figură plată si prin urmare este cifra suprafeţei. De aceea oamenii
acestei cifre ’Ja suprafaţă” sunt fermecători, strălucitori, atrăgători.
Pe de altă parte triunghiul este vinovat în aceea că oamenii lui 3
îsi împrăştie energiile lor în mai multe direcţii, în acelaşi timp ei
privesc trei direcţii diferite. Printre altele s-a observat că cei mai
mujţi dintre încrustaţi sunt oamenii cu cifra trei.
în tradiţia creştina a numeroiogiei 3 exprimă tot ce este mai bun,
perfect si sfânt, deoarece este cifra Sfintei Treimi. Cu toate acestea
legătură lui 3 cu tot ce este mai bun si sfânt este mult mai veche. Ea
provine încă de la cuvântul grecesc prisme gistos” - de trei ori mare,
si .de la latinul „TER FE LD r - de trei ori fericit, cel mai fericit. Din
punctul nostru de vedere treapta superioară a frumuseţii, bunului,
este formată din trei trepte - bun, foarte bun, cel mai bun; îare, foarte
tare, indestructibil... Pitagorienii denumeau pe 3 cifra perfectă, pentru
că aceasta are început, mijloc si sfârsit (xxx) prin urmare are totul,
iar ceea ce este lipsit de început, mijloc si sfârsit nu este perfect.
Cândva, în trecut, 3-ul era lipsit de aceste calităţi, iar acei care nu
erau de acord cu această afirmaţie erau arşi pe rug.
3-ul este cifra care arată un lucru terminat (început, mijloc, sfârşit).
Trei oarecare obiecte exprimă o îndestulare si o finalitate. Eroii din
poveştile populare ale tuturor popoarelor au trei dorinţe, care nu ştiu
de ce’par a fi îndeajuns, iar eroinele au trei pretendenţi la căsătorie...
noi spunem: „ghiceşte din trei ori” bănuind că de trei ori este
îndeajuns. 3 - descrie timpul - trecutul, prezentul şi viitorul, şi spaţiul
- lungime, lăţime şi grosime sau înălţime.
Posibil câ asocierea lui trei cu |,cel mai bun” sau cu „totul” a
provenit de la metodele primitive de enumerare sau mai degrabă din
lipsa acestora. La unele popoare primitive cifrele 1 şi 2 înseamnă
anumite cuvinte, iar cifra 3 se determină prin cuvântul „mult”. In aşa
fel dacă 3 este legat de închipuirile despre belşug, atunci ea putea
fi asociată si cu închipuirea despre „cel mai bun” şi „totul”. In Babilon
pentru determinarea oricărei constelaţii, indiferent câte stele avea
aceasta se foloseau doar de combinarea a trei stele. In Grecia Antică
o importantă deosebită se acorda înmormântării corecte a morţilor,
(
iar, atunci când împrejurările nu permiteau îndeplinirea corectă a
ritualului înmormântării, se considera îndeajuns să se arunce asupra
mortului doar trei mâini de pământ. In folclorul german se consideră
că pentru a descoperi esenţa adevărată a unei fantome, trebuie să
o loveşti de trei ori în frunte.’
Toate cifrele perfecte au o importantă deosebită în numerologie,
deoarece arată de câte ori trebuie să se repete o oarecare acţiune
magică. Deoarece 3 întruchipează noţiunea de „belşug” si '„tot”,
pronunţarea unui text magic de trei ori se consideră în ’ magie
îndeajuns, deoarece aceasta înseamnă că a fost pronunţat de o
infinitate de ori. In toate ritualurile magice, permanent 'întâlnim
instrucţiuni de a repeta anumite acţiuni de trei ori. Câteodată 3 este
legat de 7, care este o altă cifră perfectă. In multe retete medicinale
din vechime se întâlnesc recomandări legate de cifrele 3 si 7; să se
amestece trei componente, medicamentul să fie luat de trei ori pe zi
timp de şapte zile la rând; trei zile la rând de câte şapte ori pe zi să
se repete o anumită acţiune ş.a.m.d.
în viaţa de toate zilele eu am observat că de trei oameni este
nevoie pentru materializarea oricărei idei, pentru a duce la bun sfârsit
orice plan.; Acolo unde trei oameni se unesc pentru acelaşi scop
lucrurile decurg cu mult mai uşor şi mai rapid în direcţia atingerii
scopuluMpr. O familie se poate numi familie cu adevărat abia atunci
când este compusă din trei membri (mama, tata si copilul). Trei firme
asociate intre ele în vederea atingerii unui scop'devin în scurt timp
destul de puternice, mai ales daca se organizează corect din punct
de vedere numerologie. incă din vechime se consideră că trei oameni
pottotul, chiar si imposibilul mai ales dacă unul dintre ei întruchipează
- credinţa, altuf - speranţa si al treilea - iubirea. Credinţa, speranţa si
iubirea pot răsturna muntii.’Pentru învingerea răului la fel este nevoie
de,trei oameni, trei organizaţii, trei ţări...
se Despre importanta lui trei se poate vorbi foarte mult analizând
diverse procese începând de ia al doilea război mondial unde trei ţări
Sr&u unit sub deviza „Libertate, egalitate, fraternitate”. Rusia - stătea
sub .cuvântul „libertate”, America - „egalitate” si Marea Britanie
„fraternitate”. Interesant este faptul că aceste ţări si astăzi îsi menţin
devizele, Rusia este tara care stă sub semnul zodiacal Vărsător,
America - Balanţă si Marea Britanie - Gemeni. Această analiză se
poate prelungi în continuare dar mai bine este ca fiecare să
urmărească de sine stătător importanţa si influenta lui 3 în viata de
toate zilele şl în asa fel veţi descoperi foarte multe lucruri interesante.
. In Biblie cifra 3 se întâlneşte pretutindeni: în a treia zi s-a înfăptuit
separarea pământului de către ape si au fost date ierburi si pomi cu
sămânţă. 3-ul înseamnă egalul si inteligibilul (Maxim Mărturisitorul).
Trei oameni Lau vizitat pe Avraâm ia stejarul Mamori (Facerea 18).
S unt 3 legi generale ale modurilor de vieţuire: cea naturală, cea
scrisă, cea a harului. După legea naturală trebuie să le faci oamenilor
ceea ce vrei ca si ei să-ti faca tie. Legea scrisă ne învaţă să-i socoti
pe toţi egali s i’ să consolidezi forţa dreptăţii. Legea scrisă ne
indeamna să uităm răul. Legea harului învata pe cei călăuziţi să imite
nemijlocit pe Dumnezeu... si „să purtăm de grijă de alţii mai mult
decât de noi înşine, iubind’ chiar si pe duşmanii noştri" (Smeritul
Monah Maxim). Trei cazuri de înviere sunt descrise în Vechiul
Testament si în a treia zi lisus Hristos a înviat din morţi. Trei zile a
stat Saul fără vedere, fără să mănânce si fără să bea nimic când a
fost convertirea iui.
0 altă cifră puternică si magică este 9 deoarece aici se

9 dublează puterea lui 3 (9 = 3 x 3). Intr-o carte de medicină,


scrisă aproximativ în anul 400 î.e.n., în caz de dereglări
ale funcţionalităţii stomacului recomanda: „Apăsaţi pe
burtă puternic cu'degetuf mare al mâinii stângi si p ro nu n ţa ţi’de 9
ori - Adam, betum, a la m , batur, alem, bo turn . Apoi trebuia să se
atingă cu degetul mare de pământ si să scuipe. Cuvintele acestea
trebuiau repetate de 9 ori apoi încă de 9 ori - adică 3 x 9 repetări.
Pliniu si el povesteşte despre o metodă de vindecare a splinei.
„S coateţi splina de la o oaie tânără si asezati-o pe corpul
b o ln a v u lu i în zo na lo c a liz ă rii sp lin e i' a c e s tu ia si re p e ta ţi
următoarele cuvinte: «eu fac aceasta pentru a vindeca splina».
Fraza trebuie repetată de 27 de ori (3 x 9). După aceasta prindeţi
splina de oaie ge un perete al dormitorului şi faceţi în jurul ei uh
cerc cu creta” . In ambele cazuri cuvintele sunt îndreptate spre a
transfera boala pacientului, în primul caz în pământ, iar în cel de-a!
doilea caz într-o splină de oaie. Aceasta trebuia sa fie încercuită,
deoarece s-a aflat într-o legătură simpatică cu bolnavul si acum
putea fi folosită împotriva lui. Cu toate acestea cuvintele vor ayea
efect doar dacă vor fi pronunţate de 27 de ori. j!
Si magicianul epocii Renaşterii Cornelius Agrippa recomanda
următoarea vrăjitorie straşnică.'„Folosiţi trupui unui mort si o bucată
de funie. Cu această funie măsuraţi trupul mortului în următorul fel -
de la cot si până la cel mai lung deget, de la umăr si până Ia cei mai
lung deget şi de la creştet până lataipi. Faceţi aceste măsurători de
trei ori înfăptuind în totalitate 9 măsurători1. îngropat! trupui, dar
păstraţi funia. Orice om pe care îl veţi măsura cu această funie în
acelaşi mod, vafdeveni jertfa nenorocirilor şi sărăciei” .
Scopul adevărat al acestei vrăjitorii este omorârea omului care
este măsurat cu această funie, 9 măsurători au asimilat în ele
substanţa trupului si acum aceasta va fi transferată asupra corpului
viu. Dimensiunile unui lucru, mărimile acestuia exact cum si numele
sau datele de naştere poartă în sine esenţa obiectului. Prin
măsurători se determ ina mărimile si hotarele acestuia, adică
măsurătorile conţin în ele esenţa adevărată a obiectului.
Toate acestea din poziţia noastră par a fi nişte absurdităţi şi cu
toate acestea, nu este chiar asa. Sunt doar o mulţime de vindecători
care vindecă anume prin transferarea bolii de ia pacient la un animal
oarecare (găină, câine, broască) si după un scurt timp când animalul
moare bolnavul imediat se vindeca chiar şi de cea mai cumplită boală.
Eu cunosc Un om care chiar dacă nu este un initiatîn numerologie
totuşi poate spune o mulţime de informaţii utile despre soarta
viitorului copil judecând numai după greutatea acestuia si unele
măsurători pe care el le face. Acesta lucrează la o maternitate si
judecând după greutatea copilului la naştere dă o mulţime de sfaturi
mamelor, iar acestea verifică credibilitatea lui prin viată. Gând
informaţiile acestuia se adeveresc, dar se adeveresc acestea
aproape totdeauna, mamele iarăşi vin la el, pentru a primi ajutor
Acesta din nou cântăreşte copilul, mai face nişte măsurători si
calcule, după care oferă o mulţime de sfaturi si previziuni, care iarăşi
se adeveresc în timp. Când l’-am întrebat cum face aceasta si ce
cunoştinţe foloseşte, mi-a răspuns: „De douăzeci de ani lucrez în
maternitate si tot timpul am analizat ce se întâmplă cu copiii după
naştere, cum se dezvoltă, de care boli se îmbolnăvesc si am racordat
toate acestea la greutatea iniţială a copilului”. In conformitate cu
greutatea copilului poate spune chiar dacă părinţii vor divorţa ori nu,
care sunt problemele de sănătate ale tatălui, cum va învăţă copilul
laşcoală... iar ca metodă de vindecare si corecţie a soartei acesta
propune menţinerea anumitei greutăţi în dependentă de vârstă si de
unele măsurători pe care el le face îh jurul capului,'în jurul gâtului...
Eu sunt convins că viaţa omului devine mai uşoară sau mai grea
într-un fel oarecare si îh dependentă de greutatea pe care o are.
Analizând acest lucru din poziţia nurherologiei am ajuns ia concluzia
fermă că aceasta asa si este. ’C orectându-ne propria greutate cu un
kilogram, două, într-o’ parte sau alta, în dependenta de cifra de
vibraţie pe care o avem, sau în dependentă de ce vrem să obţinem,
putem să corectăm foarte multe si să ne ajutăm în vederea atingerii
unui oarecare scop. De exemplu: o fată se va căsători foarte greu
dacă va avea o greutate care merge în contradicţie cu cifra ei de
vibraţie. Câteodată, soarta formează special asa sifuatii prin care să
se îndrăgostească de cineva care nu-i acordă aten’tîa necesară.
Acest fapt o face pe ea să retrăiască, să plângă, să fie geloasă si
prin urmare-arunca sau adaugă câteva kilograme în plus ceea ce o
va face să fie cu totul alta, după care imediat intervine si căsătoria.
Acestea sunt nişte lucruri destul de subtile pe care noi niciodată nu
le luăm în seamă, si de aici nici nu ne gândim că prin modelarea
greutăţii corpului putem foarte mult să influenţăm propria soartă.
LUând’în consideraţie înălţimea omului - o mărime care nu poate fi
modelată, în schimb putem modifica greutatea, câteodată este
suficient doar un kilogram în plus sau în minus pentru a ajunge la o
anumită cifră a greutăţii corpului care va merge în.concordantă cu
cifra de vibraţie şi prin’ aceasta putem modifica foarte mult propria
viaţă; relaţiile noastre interumane, poziţia celor din jur fată de noi.
- cifră perfecţiunii, deoarece din momentul însărcinării si până
ia naştere omul are de-a face cu cifra 9 - 9 luni de graviditate, după
care începe o nouă viată. 9 termină rândul principal de cifre (din
această poziţie 10 este'doar un ait 1, o repetare a acestuia Ia alt
nivel). 360 de grade descriu o circumferinţă, un ciclu complet, iar 360
pot fi reduse Ia 9.
• Ovidiu povesteşte că în Roma oamenii erau convinşi că spiritele
morţilor se întorc la casele lor în anumite zile ale lunii mai. Pentru a
alunga spiritele, stăpânul casei spălându-si mâinile, ieşea afară
după miezul nopţii si îsi înconjura proprietatea aruncând peste
umărul stâng, fără a privi în urma fasole neagră^repetând de 9 ori
următoarea frază: „eu arunc răscumpărându-ma pe mine si pe ai
mei” . El nu trebuia să privească în urmă deoarece se cre’d ea că
spiritele merg în urma lui strângând fasolea. Fasolea se utiliza
pentru în d e p ^ a re a spiritelor, pentru că acestea au o proprietate, o
acţiune purgativă, iaxativă. Duba aceasta el trebuia să repete de 9 ori:
„spiritele tatilor mei, plecaţi". Repetarea acestor două fraze de câte 9
ori era considerată îndeajuns, având o forţă imensă asupra spiritelor.
Din p u n ct de vedere num erologic 9 exprim ă dezvoltarea
suprema, spirituală si intelectuală. 9 este ultima si cea mai mare
cifră din rândul matematic si deci prin urmare ea determină calităţile
s u p e rio a re . Si în tr-a d e v ă r o a m e n ilo r a ce ste i cifre le este
caracteristic sibjirea idealurilor omenirii. Aceştia, într-un anumit fel,
de trei ori îi întrec pe restul oamenilor şi în ’loc să-si urmărească
scopurile ior egoiste, ei tind cu cea mâi mare forţa să slujească
întregii omeniri. 9 este cifra iniţierii, sfârşitul unei trejrte de dezvoltare
spirituală si începutul altei fazeJ deoarece aceasta cifră este ultima
si imediat după ea începe o alta treaptă de dezvoltare (10 - sfârşitul
primei trepte de dezvoltare si începutul altei trepte calitativ noi, f 1 -
primul pas în această etapă calitativ nouă, 2000 - sfârşitul etapei de
duşmănie, de căutare a duşmanului interior si exterior, sfârşitul
opoziţiei, dezbinării, 2001 - primul pas într: o nouă e ta p ă ’ de
dezvoltare). 9 - este cifra iubirii (iubirii nu dragostei) deoarece în ea
este înmulţită energia sexuală masculină a lui 3. Nativii acestei cifre
pot fi destui de egocentrici, deoarece 9 este o cifră egocentrică. Ea
se întoarce permanent la ea însăsi. Dacă va fi înmulţită la oricare
altă cifră, suma cifrelor rezultatului înmulţirii neapărat’ va fi egal cu
9 ( 9 x 2 = 18 = 1 + 8 = 9; 3 x 9 = 2 7 - 2 ’+ 7 = 9; 9 x 9 = 81...) iar
dacă vom aduna toate cifrele inclusiv 9 atunci rezultatul adunării va
fi egal iarăşi cu 9(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 = 4 + 5 =
9). Cifra 9 poate fi folosită în viata de toate zilele cu foarte mare
succes. De exemplu s-a constataf că dacă insistăm continuu 90 de
secunde cu o rugăminte înaintea cuiva acesta din urmă cedează sau
dacă vrem să convingem pe cineva într-un anumit lucru este nevoie
de a vorbi continuu 90 de secunde despre acea idee, fără a-i da
posibilitatea de a ne întrerupe si în asa fel ideea dumneavoastră va
ajunge mai adânc în capul lui. lată încă o constatare legată de cifra
9. In momentul când vreţi să vă lăsaţi de fumat veţi observa că dorinţa
de a fuma din când în când năvăleşte asupra dumneavoastră. Acest
atac continuă insistent 90 de secunde. Dacă reuşiţi să nu aprindeţi
ţigara în aceste 90 de secunde dorinţa de a fuma va scădea treptat
pană la zero. Peste un timp când aceasta se întoarce din nou (timpul
totdeauna este egal cu 9, dar la diferiţi oameni este diferit: la unii
peste 9 minute, la alţii peste 18 minute...) va ataca iarăşi creierul
dumneavoastră tim p'de 90 de secunde, dacă şi de dată aceasta
rezistaţi atacului si nu aprindeţi o ţigară atunci treptat distanţa între
două atacuri se va lungi. Eu chiar am observat la oamenii fumători
în cele mai multe cazuri distanta în timp între două ţigări fumate este
la fel egală cu 9 până si în secunde (7 minute si 30 de secunde ceea
ce este egal cu 90 de secunde x 5).
Pe când lucram la Centrul „Omul Viitorului” a venit la noi un om
de afaceri care se plângea că firma lui ar putea să se dezvolte mult
mai bine dacă nu ar avea probleme legate de reţinerea banilor,
întârzierea acestora din diverse motive. Personalul era foarte bine
pregătit şi firma avea suficienţi bani pentru afaceri, dar aceştia erau
(reţinuţi permanent pe undeva nefiind în contu» firmei la momentul
potrivit. Analizând toată structura numerologică a firmei am ajuns la
-concluzia că firma acestuia trebuie să opereze cu banii în armonie
cu cifra 9. Această concluzie a reieşit din domeniul de afaceri pe care
;firma îl practica, din numărul de angajaţi si datele de naştere ale
fiecăruia dintre aceştia, din numărul contului pe care îl aveau. La
început afaceristului’concluzia i s-a părut o glumă, dar deoarece nu
trebuia să schimbe foarte multe în relaţiile firmei cu banii a fost curios
să încerce. Era destul de simplu, trebuia doar să urmărească si să
•aibă grija ca în contul lui niciodată să nu fie un număr de bani, suma
cifrelor cărora ar fi alta decât 9. Dacă depunea în contul firmei sau
■scotea o anumită sumă de bani atunci trebuia să îsi poarte de grijă
ca în cont să rămână o altă sumă rezultatul adunării cărora sa fie
egal cu 9. De exemplu: dacă în cont sunt 342000 de dolari suma
acestor cifre este egală cu 9. Dacă în cont mai vin nişte bani el trebuie
să urmărească ca suma cifrelor iarăşi să fie egala cu 9 (342000 +
1530 = 343872 = 9). Acum dacă averii nevoie sa scoatem nişte bani
din cont iarăşi trebuie să urmărească ca suma rămasă să fie egală
.cu;9 (343873 - 6300 = 337572 - 27 = 9). In felul acesta firma lui a
început să lucreze cu banii în conformitate cu cifra 9 si nu a trecut
mult timp până când afaceristul a remarcat că lucrurile acum merg
'cu totul diferit. Mai târziu acesta urmărea atât de mult această cifra
încât dacă vroiai să împrumuţi de la el 200 de dolari, el îti împrumuta
numai 1 8 0 'zicând ca nu are momentan mai mult fa el sau îti
împrumuta în loc de 200, 207 dolari din care 7 puteai să nu îi dai
înapoi. Astăzi atât firma cât si patronul ei duc o viată destul de
'prosperă, dar nu uită în continuare de importanta lui 9.'
Această cifră este pară si feminină, dar este ferită de

6 ghinioanele si nefericirile celorlalte cifre pa rej deoarece ea


este perfecta, desăvârşită. O cifră perfecta, desăvârşită
este aceea care, suma numerelor la care a ce a sta ’ se
lîmpârte cu excepţia ei însăsi este egală cu această cifră. 6 se împarte
(cu-pxceptia lui 6) la 1, 2 si 3, iar T + 2 + 3 = 6. încă în secolul 1 al
terei;noastre Nicomah ştia că 6, 2 8 ,4 9 6 ,8 si 128 sunt cifre perfecte.
^Următorul număr desăvârşit a fost descoperit nu mai devreme de
.mijlocul secolului XV si este 33550336. Deoarece înmulţirea si
adunarea componentelor cifrei 6 dau unul si acelaşi rezultat, această
este considerată cifra stabilităţii si armoniei, o 'cifră care nu se
ţdescompune sub influenta forţelor contrarii interioare. De aici si
oamenii acestei cifre sunf armoniosi, rezistenţi si liniştiţi, iar atunci
când au o problemă interioară provocată de luptă contrariilor trec cu
tmai mare uşurinţă peste aceste probleme decât oamenii lui 2 sau 4.
. - Calităţile' liniştitoare si de predispunere a lui 6 se amplifică acelui
fapt că 6 - cifră iubirii 'feminine si confortului casnic. Aceasta se
explică prin aceea că 6 este compus din 2 (prima cifră feminină) x 3
.(prima cifră masculină) si după cum se ştie in procesul iubirii femeia
sa înmulţeşte de către bărbat.
6 - cifra că sătoriei, fam iliei si casei deoarece tra diţion a l
sexualitatea fem inină prim eşte 6 exprim are legitimă doar în
.căsătorie. Această cifră întruchipează femeia, mama, gospodina
ideală. 2 + 2 + 2 = 6, unde 2 reprezintă contrariile si daca luam din
aceste contrai .1partea cea mai bună a lor atunci vom avea ca rezultat
acea zicătoare p e care o stiti cu totii referitoare la felul cum trebuie
să fie o femeie in societate, la bucătărie şi în dormitor.
Oamenii acestei cifre sunt de nădejde, corecţi, fideli, scufundaţi
în problemele gospodăriei, casei si ale copiilor, inimoşi si iubitori de
muncă (si 6 zile tu vei munci), sunt atenti, se îmbracă frumos si cu
gust, predispusi spre colaborare si compromisuri, vorbesc mult şi
trebuie să recunosc că sunt puţin plictisitori, tot timpul unii si aceeaşi.
Au necesităţi sexuale ridicate si văd In aceasta o plăcere enormă
mai ales arunci când p o t provoca p lă c e re partenerului sau
partenerei. Partea lor periculoasă consta în aceea că dacă cineva îl
scoate pe 6 din balamale atunci acesta poate deveni pentru scurt
timp diabolic de rău, capătă forte imense, nebănuite si în aceste
momente de cumpănă poate înfăptui chiar o crimă. 6 în geometrie
este reprezentat prin steaua lui David, steaua cu şase colţuri, două
triunghiuri suprapuse unul peste altul, primul cu un colt în’ sus si al
doilea cu un colţ în jos.

Atâta timp cât omul lui 6 se găseste în mijlocul acestor două


triunghiuri, el este un om desăvârşit, dacă se plasează în triunghiul
cu coltul în sus el poate deveni mult mai spiritual si mai desăvârşit,
iar dacă cineva ÎI determină să cadă în triunghiul cu coltul îndreptat
în jos, atunci feriti-vă de furia si mânia, sălbăticia lui. 'Prin aceste
două triunghiuri care reprezintă emoţiile, gândurile si faptele atât
pozitive cât si negative într-un echilibru, omul iui 6 conţine in el două
mari contradicţii, mult mai subtile dar si mult mai puternice. 6 trebuie
să urmărească permanent ca gândurile, emoţiile si faptele lui să fie
numai pozitive, orientate în sus. Dacă v a 'n im e ri sub influenta
triunghiului cu coltul în jos (gânduri, emoţii, fapte negative) atunci
poate uşor să înceapă o involuţie activă si să devină foarte periculos.
Această se întâmpla destul de rar deoârece 6 se poate foarte bine
controla si mai mult ca oricare altă cifră tinde spre armonie atât
interioară cât si exterioară. Sasele cel mai mult nu suportă violenta,
intoleranta si prostia omeneâscă. Iubeşte libertatea si este într-un fel
noncomformist. Nu o singură dată âm avut ocazia de a vedea
momente când doi oameni care sunt pe punctul de a se certa sunt
împăcaţi de către un 6 care imediat apare de undeva şi mai târziu se
împrieteneşte cu primii doi.
Este cifra sexualităţii masculine, deoarece este compusă din

5 prima cifră feminină 2 + prima cifră masculină 3, iar în


dragoste femeia se aduna bărbatului, dându-se în voia
acestuia si în plăcerile lui. Dacă 3 - este cifra reproducerii,
atunci 5 - este cifra plăcerilor sexuale, sex în numele sexului. Aceasta
este cifra Don Juanilor - instabilităţii, omului schimbător, iubitor de
risc si aventuri, atras de tot si de toate nu se opreşte la cele atinse,
permanent vrea ceva nou, evită responsabilitatea, câteodată sunt
perverşi, tind să denatureze unele lucruri, să falsifice realitatea.
Unele din calităţile lui 5 se referă nemijlocit la simbolul falie - acţiune,
repeziciune, impulsivitate, iritare, elasticitate, excitare si flexibilitate.
Oamenii acestei cifre au reacţii spontane si prin natura lor nu suportă
responsabilitatea.
»;; Intr-un sens mai larg 5 exprimă sensibilitatea, plăcerile sexuale si
corporale în întregime deoarece este cifra a cinci simţuri, in secolul
a! Xl-ea un călugăr din Mănăstirea Sfântului Victor scrîa: „Din cauză
că există 5 simţuri de cunoaştere, cifra 5 reflectă omul firesc, care
este plin de păcate din cauză plăcerilor corporale si totuşi tinde si
iubeşte tot ceea ce îi aduce plăcere din exterior prin intermediul
acestor cinci simţuri, deoarece el nu ştie de existenta plăcerilor
spirituale”. 5 reprezintă omui firesc nu numai din cauză a’cinci simţuri
dar si din cauza că 5 este cifra naturii. 5 se compune din 1 - potenta
creativă a lui Dumnezeu si 4 - materia iar atunci când materiei i se
adaugă viata apare c a 're zu lta t Lumea Naturii - compusă din
minerale, vegetale, animale si omul. Oamenii acestei cifre sunt
multilaterali', forma lor fiind o stea cu cinci colturi la fel de multilaterală
ca si ei. Din cauză că cinci este plasat între 1 si 9 aflându-se ia mijloc,
oamenii acestei cifre pot fi nervoşi, nehotărâtf, chiar agresivi mai ales
atunci când trebuie să aleagă între două lucruri. Aceştia nu prea
doresc să nimerească în situaţii unde apar compromisuri, se tem ca
de moarte de examene si diverse testări. Ei tind în acelaşi timp
înainte, dar tot timpul privesc înapoi. Pe aceştia ce! mai 'mult îi
afectează si îi influenţează trecutul, mai a le s’dacă în trecut s-a
întâmplat ceva nu prea frumos. De aceea ei cel mai des nimeresc
într-o capcană foarte dificilă între trecut si viitor, prezentul poate
.deveni un adevărat iad.
i; Trupul are cinci simţuri: vederea, auzul, gustul, mirosul, pipăitul, iar
sufletul are si el cinci simţuri: mintea, raţiunea, simţirea înţelegătoare,
.punostinta si stiinta. După Smeritul Monah Maxim numărul cinci este
rotund si’cili'ndric căci înmulţit cu orice număr fără sot dă un număr care
se sfârşeşte cu cinci adică ,’,nu iese niciodată din sine”.
. Trebuie de remarcat că ţările fost comuniste, mai cu seamă Rusia,
atrag o însemnătate deosebită acestei cifre. Unii ocultişti sunt de
părerea că stelele ridicate deasupra Kremlinului cât si deasupra altor
mstitutii nu au fost deloc întâmplător plasate în anumite zone ale
oraşefor si orientate într-o anumită direcţie, ci aveau scopul lor de a
influenţa ’masele prin intermediul energiilor formei. Si în prezent
ocultiştii utilizează forma steluţei cu cinci colturi în celâ mai diverse
scopuriL tot ei spun că clădirea Pentagonufui nu a fost construită
întâmplător asa cum ştim noi.
Este cea mai interesantă, puternică dintre cifre care cel mai
uşor se materializează în viata noastră. Pe baza acestei
^ ^ c i ’f re se pot face o m ulţim e de expe rim en te foarte
in teresa n te ştiind din tim p rezultatul care va urma.
Importanta >u. 8 este determinată prin acel fapt că ea reprezintă suma
4 + 4. 4 : cifra pământului si materiei, de aceea 8 reprezintă viata
socială, succesele si pierderile materiale, exaltările si decăderile
vieţii în stat. Probabilitatea decăderilor, pierderilor, ghiriioanelor la 8
este de două ori mai mare decât la 4, de aceea pentru un 8 este mult
mai posibil un faliment spectaculos, o pierdere imensă sau un
scandal de proporţii, în comparaţie cu 4 care chiar dacă le va avea
nu vor fi atât de mari si în al doilea rând aproape nimeni nu va afla
de ele deoarece 4 lucrează undeva jos, munceşte din greu pentru
câştiguri uneori îndoielnice si neimportante, p e ’când 8 tinde spre
societăţile înalte, îi place, să'fie observat, să conducă si să se tină
cont de el, iar în domeniul câştigurilor preferă să dea’ lovitura,’ să
câştige imediat şi mult în ioc sa muncească timp îndelungat.
Cu toate acestea există si partea bună a lucrurilor; intr-adevăr
acolo unde 4 lucrează din greu pentru un câştig de nimic, 8 poate în
scurt timp să câştige mult mai mult, poate avea un succes enorm
exprimat atât în bani cât si în recunoştinţă, slavă, chiar si dobândirea
puterii. Nu o singură dată am văzut cum omul 8 ieri eră un muncitor
de rând, iar astazi este deja la un post de conducere în aceeaşi
întreprindere, ori are deja propriul bussines.
Numerologii contemporani observă că această dualitate a lui 8
reiese chiar din simbolului grafic două cercuri, unul deasupra
celuilalt. Oamenii lui 8 pot foarte uşor să ajungă foarte sus până la
cele mai înalte nivele de stat, dar în’schimb pot şi foarte spectaculos
să padă în jos până la puşcărie.
In tradiţia creştină 8 reprezintă viată după moarte si nu are nimic
comun cu petrecerea timpului în societăţile înalte. Probabilitatea că spiritul
după moarte va ajunge în rai, în termeni numerologici este „Marele
Succes”, iar coborârea acestuia în iad reprezintă „Marele ghinion’^ marea
nenorocire. 8 simbolizează viata după moarte sau viata după viata fiindcă
stă după cifra 7. 7 - cifra vieţii în lume deoarece aceasta conduce cu
ciclurile de bază ale vieţii pământeşti - naştere, dezvoltare, schimbare,
transformare, moarte, iar 8 urmând'după 7, arată viata lumii de dincolo.
In final 8 reprezintă veşnicia si infinitatea, simbolul matematic al infinitului
reprezintă un opt cuicât pe o’parîe .
In spatele acestui simbol se ascunde si o interpretare anatomică
a acestei cifre. Corpul bărbătesc conţine în el şapte orificii, iar corpul
feminin - opt, dintre care a opta reprezintă prin sine poarta prin care
în lume intra o nouă viată. De aceea 8 reprezintă „viata nouă” si
anume din acest motiv în multe biserici vasul în care se botează copii
are o formă cu 8 colturi, drept simbol că botezul reprezintă poarta
„vieţii noi". Conform tradiţiei ludaiCQj copilul nou născut primeşte un
nume şi începe o viaţă de sine stătătoare în a opta zi după naştere.
8 este format din două cercuri, dintre care cei de sus arată’viaţa
de dincolo de moarte - „viata nouă”, iar cercul de jos - viaţa în lumea
materială. Punctul intersecţiei acestor două cercuri este punctul
reîncarnării - trecerea dintr-o lume în alta, dintr-o formă de viaţă în
alta. In lumea noastră 8 simbolizează viata mireană, deoarece
născându-se fiinţa nou venită în lumea noastră se ciocneşte de două
mari posibilităţi sau probabilităţi - succes, reuşită sau 'înfrângere,
mare nenorocire.
w In acelaşi timp numerologii contemporani, uare printre altele sunt
foarte puţini la număr, insista asupra calităţilor foarte răutăcioase ale
ful-3. E ii'a m studiat îndelung manifestarea lui 8 si am observat o
mulţime de lucruri interesante. Acolo unde apare o aglomeraţie mare
de 8 şi 4 este foarte clar că se va întâmpla ceva Toarte neplăcut.
Câteodată în procese sociale cu rezultate nu prea plăcute pe lângă
cifrele 4 si 8 se întâlneşte si cifra 6 ca una intermediară între primele
două. Oamenii cu cifra de vibraţie 8 sunt permanent urmăriţi de
aceste ghinioane, iar în ziua si în locul unde se acumulează mai mulţi
de 8 si de 4, câteodată si 6 la un loc neapărat se va întâmpla ceva
negativ. Să vă dau un exemplu din trecut, cum a fost urmărit Crippen
de-a lungul vieţii de către cifrele 8 si 4. Acesta s-a născut în anul 1862
(suma cifrelor este egală cu 8). Primele două cifre rămân constante
(1800) si se schimba numai ultimele două cifre care trebuiesc luate
in seama - 62 = 8 . Ultimele două cifre după cum vedeţi formează un
8; iar suma tuturor cifrelor formează al doilea 8 ceea ce agravează
situaţia. Acesta s-a născut pe data de 26 (8). Pentru ultima-dată soţia
lui a fost văzută vie pe data de 31 (4), iar corpul ei neînsufleţit a fost
descoperit într-un subsol pe data de 13 (4). încercând să se salveze
cu fuga, Crippen si-a luat numele de Robinson - 8 litere, dar a fost
recunoscut la bordul vasului „Montroza” (8 litere) pe data de 22 (4)
si readus în Anglia pe vasul „Megantica (8 litere). Oficial el a fost
arestat pe data de 31 (4) iar procesul s-a terminat definitiv pe 22 (4)
octombrie •(octem - în iatină înseamnă opt) si a fost găsit vinovat.
Când Crippen a fost spânzurat el avea 4» de'ani.
- S e mai pot aduce numeroase exemple petrecute sub influenta iui
8 si 4, ca de exemplu: cu«51 de ani în urmă pe data de 6.08 â fost
aruncată prima bombă atomică asupra oraşului Hirosima (8 litere),
revoluţia din Rusia a fost în 1917 (17 = 8), catastrofa cfe ia Cernobâl,
diverse catastrofe, accidente, asasinate, aproape toate s-au petrecut
sub vibraţia cifrei 8. Despre accidentele aeronautice petrecute în
România ’am scris câte ceva în revista fenomenelor paranormale,
dar- la toate acestea voi reveni în alt capitol.
;^ N u cu mult timp în urmă am făcut un pariu cu un om de afaceri
care trebuia să plece în străinătate, precum că nu îi va reuşi afacerea
si pot să descriu cu anumite amănunte ce se va întâmpla cu el. Eu
ştiam deja că acesta este născut pe data de 17 (8) iar în ziua în care
rie-am întâlnit era 13 (4). Acesta trebuia să plece a doua zi în Canada
(6 litere) pentru afaceri. Luând în consideraţie mai multe informaţii
numerice i-am spus acestuia mai multe amănunte încât eu însumi
am rămas şocat când la întoarcere acesta mi-a confirmat că toate
s-ap îndeplinit cu exactitate.
intr-adevăr nu a reuşit să plece a doua zi, au intervenit nişte
probleme care nu puteau fi amânate. Si-a cumpărat bilet la avion
abia în data de 15 (6) si a zburat pe dată de 17 (8). Când stătea la
coadă după bilet era al'patrulea si a avut Ioc în avion pe scaunul 26
(8). Ajuns în Canada s-a cazat îritr-un hotel la etajul 4, camera 494
(8). Pe data de 22 trebuia să semneze un contract important care nu
a fost semnat din cauza neînţelegerilor, însă trebuiau să revină
asupra acestuia pe 26 (8). Conducerea firmei la care plecase era
compusă din patru oameni, iar biroul lor era situat ia etajul 8 fiind al

54
patrulea birt,., de la intrare. Pe usa biroului era o siglă formată din
patru litere. Pe data de 26 a fost programată întâlnirea la orele 15 (6) .
dar acesta a întârziat si a ajuns abia la orele 17 (8). Totuşi contractul
a fost semnat si avea numărul 35 (8). Mai târziu acesta şi-a dat
seama că mai bine nu semna deoarece într-un fel era în dezavantajul
lui, iar suma de bani care trebuia achitată forma în sumă 8. Acesta
s-a aflat îo Canada 13 zile (4). Pentru toate serviciile hotelului a
achitat o sumă de bani egală cu 8. La întoarcere după patru
săptămâni a rupt orice legătură cu firma canadiană.
Acum gânditi-vă este oare întâmplătoare această aglomeraţie de
4 si 8 în această istorie reală. Daca noi toţi am ştii sa citim c ifr e ^
simbolurile si semnele pe care le aduc acestea am putea cu toţii sa
ştim din timp ce se va întâmpla şi care este menirea ascunsă a
oricărui proces, lege de stat, eveniment... Este îndeajuns să
analizăm numai evenimentele din timpul aşa-zisei revoluţii din tara
noastră si vom vedea că aceasta s-a petrecut sub influenta totală a
lui 4 si 8 (1989: 89 = 17 = 8), iar de aici rezultă foarte multe concluzii
(când s-au început primele evenimente, când au luat amploare, când
au fost împuşcaţi soţii Ceausescu, când s-a terminat, câţi au muritj
câte morminte sunt în Cimitirul Eroilor Revoluţiei, câţi revoluţionari
avem în timpul de fată, când s-a format noul guvern,’ când au avut
loc alegerile din 1996...) si veţi vedea puterea si însemnătatea lui 8
dacşi al lui 4.
In parlamentul României la data sărbătorii Sfântului Ion din 1997
(1997 = 26 = 8) erau 53 (8) de oameni cu numele de Ion. Referitor
la oamenii născuţi pe datele de 8,17, 26 indiferent luna, eu manifest
o foarte mare stima, dar văd în ei în acelaşi timp nişte oameni care
trebuie să aibă o responsabilitate deosebit de măre faţă de alţi
oameni pe care aceştia îi conduc direct sau indirect.
Este cifra ucenicilor credincioşi ai lui lisus (1 2 - 1 - luda).

U Oamenii a căror cifră este 11 aduc lumii un mesaj aparte la fel


ca si Apostolii care aduceau vestea despre creştinism.
Aceasta reiese din aceea că 11 vine după 10. Conform teoriei
oriene cifrele de la 1 la 10 sunt cele principale si simbolizează

S 3 lucrurile”, toată lumea creată. Cifra 11 este începutul altei trepte


mult mai înalte care exprimă un plan mai înalt si supranatural de
cunoaştere si izbândă. i 1 se tălmăceşte ca 1 - Dumnezeu adunat,
alăturat la lume - 10, de aceea 11 este cifra destăinuirii, viziunii spirituale,
extazului religios, cifra începutului cunoaşterii lui Dumnezeu. Pe lângă
aceasta 11 mai este cifra mucenicilor’ si martirilor, intraţi în viata
superioară, cerească. Apostolii au fost primii mucenici âi bisericii
creştine. Oamenii acestei cifre trebuie să fie sfinţi şi mucenici,
propovăduitori si învăţători, aceştia stau mult mai aproape de sfinţenie
decât restul oamenilof-simpii tn u’ritori. Aceştia sunt oamenii care trebuie
să propovăduiască împărăţia Cerurilor, ’ să preîntâmpine omenirea
dorind să o ferească de rele, să se opună răului cu înverşunare si să
povestească despre căile lui Dumnezeu.
Pe fata pământului nu sunt atât de mulţi oameni de acest fel, cu
toate că mulţi oameni au ca cifră de vibraţie’p e 11. Aceştia într-adevăr
au reuşit sa facă foarte multe în aceasta direcţie, 'dar marea lor
majoritate sunt preocupaţi de aite probleme personale, mărunte pe*
lângă a ceea ce ar putea să facă. Dacă aceştia nu vor să-si
îndeplinească misiunea lor, atunci pur si simplu de cele mai multe ori
sunt înlocuiţi de alţii, ei fiind scosi din procesul vieţii, prin diverse
accidente... care se formează sub’ cifra de vibraţie 2.’
- Eu am cunoscut un bărbat care nu a vrut să-si îndeplinească
misiunea de prooroc, fiind mai mult interesat ’d e alte plăceri
pământeşti. Cu toate că Dumnezeu îl înzestrase cu toate cele
necesare’ pentru această misiune - era clarvăzător la cel mai înalt
nivel posibil, primise o anumită educaţie pentru acest scop, dar cu
timpul s-a abatut de la calea lui si în anul 1974 ( 7 4 - 11 = 1 ) pe data
de 20 luna a 11-a a părăsit lumea aceasta prin intermediul altui om
care l-a împuşcat din greşeală la o vânătoare la care a participat si
acesta. Da, printre altele,’ acela care l-a împuşcat din greşeală eră
născut pe data de 8 luna a 6-a.
importanta atribuită acestei cifre este legate de numărul de
r W W litere al alfabetului evreiesc, cu numărufde lucruri create în
T / , Vechiul Testament si cu cele 22 de cărţi ale acestuia.
Ocultiştii afirmă cu entuziasm că Testamentul Vechi conţine
22 de cărţi cu toate că tradiţia creştină numără 53. Conform împărţirii
Scripturii ’d ypă tradiţia iudaică sunt 24 de cărţi. Să le enumerăm’ în
conformitate cu tradiţia lor:
Cinci cărţi ale lui Moise plus cartea lui iosua Navi, cărţile -
judecătorilor, Rut, Samuil, cartea Regilor, Paralipomena, cârtea
lezdra;Si Neemia sunt considerate o singură carte; cartea Esterei,
Iov, Psalmii, cartea Pildelor lui Soiomon, cartea Eccesiastrul,
cartea Cântarea Cântărilor, cartea Proorocului Isaia, leremia^
lezechjel, Daniel si 20 de prooroci mai mici intră într-o singura
carte. Insă losif istoric iudeic al secolului I e.n. si câţiva alţi autori
unesc într-o singură carte, lucrarea lui Rut, cartea Judecătorilor,
leremia cu Plângerile lui leremia aducând numărul total la 22 de
cărţi. Anume această cifră îi interesează pe ocultişti, deoarece
aceasta coincide cu numărul de litere din alfabetul evreiesc.
4’ Multe veacuri la rând si creştinii s-au închinat înaintea evritului -
semnele dum nezeieşti si graiul dumnezeiesc, în care vorbea
Dumnezeul Israelului.’ Prin intermediul acestei limbi Dumnezeu nu
numai comunica cu proorocii si patriarhii dându-i legile si poruncile
lui Moise, dar a si creat Universul, pronunţând ordinele Sale în formă
verbală. Şi a zis'Dumnezeu: „Să fie lumină! Si a fost lumină”. Practic
Dumnezeu numai pronunţa cuvântul lum ină’şi numele altor lucruri şi
ele 'de o d ată apăreau deoarece numele conţine în sine esenţa
lucrurilor. ’
Desigur cuvintele pronunţate de Dumnezeu în procesul creaţiei,'
erau în limba ebraică. Contemporanii ebraici si creştinii au calculat
că doar în sase zile Dumnezeu a creat 22 de lucruri’- materia lipsită
de fo rm e ,’nedefinitivată, îngerii, lumina, cerul, j)ă m â n tu l; apa si
aerul în prima zi; tăria cerului - ziua a doua; marile, seminţele si
vegetaţia - ziua a treia; soarele, lumina si stelele - în ziua a patra;
peştii, târâtoarele si păsările - în ziua a cincea, iar în ziua a sasea
- animalele sălbatice, domestice si omul.
Dumnezeu a folosit 22 de litere ale alfabetului evreiesc pentru a
crea 22 de lucruri care simbolizează „tot ce există, deoarece El a
creat totul”. Prin urmare aceste litere conţin în ele toate tainele
creaţiei Universului. Fiecare om în măsura posibilităţilor lui poate prin
interm ediul acestor litere să ajungă în esenţă m ecanism ului
Universului. 22 este cifra creatorului, cifra copiei pământene a
Creatorului Ceresc, care a creat totul cu ajutorul acestei cifre. De
aceea se consideră că cifra 22 întruchipează în sine toată
înţelepciunea Universului, toate cunoştinţele si tainele lui Dumnezeu.
Cărţile chemate să descopere tainele’si înţelepciunea Universului au
fost’ scrise de autori care gândeau îh termeni numerologici si de
aceea nu întâmplător lucrările lor de cele mai multe ori aveau 22 de
capitole. Apocalipsa lui loan, probabil special a fost scrisă în 22 de
capitole si dacă vom analiza fiecare capitol prin prisma unei cifre,
atunci foarte multe lucruri devin mai clare. Lucrarea lui Sfântul
Auaustin la fel este compusă din 22 de capitole cum si lucrările a
multor altor ocultişti şi religioşi.
Teoria si structură numerologiei se consideră ca de provenienţă
grecească, dar principiile ei de bază - credinţa că numele si numerele
conţin în sine esenţa sacră a lucrului, ca toate denumirile pot fi
exprimate prin intermediul cifrelor, că Universul este creat după o
schemă matematică şi că această schemă conţine în sine contrariile
si forţele care le împacă pe acestea, că Dumnezeu este cel mai mare
matematician - îsi găsesc o susţinere puternică în multe alte culturi
si traditiLdar cel ’mai mult o regăsim în teoria magică iudaică numită
Kabala. In această lucrare nu vom vorbi despre KabalaL deoarece
oricine doreşte să o studieze poate cu uşurinţă să găsească o
mulţime de alte lucrări în acest domeniu. Eu’doar vreau să spun că
în Kabala direcţia tălmăcirii cifrelor nu totdeauna corespunde cu
numerologia. Acest lucru este firesc deoarece Kabala este un alt
nivel de viziune a lumii. Dacă în sferele cele mai înalte 1 - este
Dumnezeu, atunci în planul nostru 1 va fi deja omul însusi, iar acesta
îl va vedea pe Dumnezeu ca fiind zero (0) - începutul si sfârşitul,
atotcuprinzător... Si în numerologie cifrele se schimbă cu focurile, au
tălmăcire diferită îh dependentă de nivelul de la care privim asupra
lucrurilor, dar întotdeauna descriu acelaşi proces. Deci cine vrea să
studieze Kabala care de fapt dacă o să o înţelegeţi profund, veţi
descoperi o mulţime de informaţii utile si aplicabile îh viata de toate
zilele, va căuta si va găsi multe’ lucrări în această direcţie, chiar de
autori români. Cine caută găseste, cine bate i se deschide, cine nu,
poate încă nu a venit timpul.
CAPITOLUL Vili

CASA MEA - CETATEA MEA


•' Fiecare dintre noi locuim la o anumită adresă care este compusă
dintr-o mulţime de numere. De exemplu: str. Popescu, nr. 20, bl. A3,
sc. 2, et. 5,’ap. 80. Cine locuieşte la curte are de a face cu un număr
măi mic de cifre, cum ar fi: Popescu - nr. 30.
Toate aceste cifre au o însemnătate deosebită si ne influenţează
destul de mult propria viată, chiar dacă nu observam aceasta câtuşi
de puţin. Unii oameni sunt pur si simplu urmăriţi de vibraţia unei
anumite cifre. Eu cunosc o familie care a trăit cu chirie în vreo cinci
apartamente si fiecare din acestea aveau la bază vibraţia cifrei 4.
Prima dată au locuit într-un apartament cu nr. 4, a doua oară au
închiriat un apartament cu nr. 22, al treilea apartament avea nr. 40
s.a.m.d.-Abia după ce în viata lor a intervenit o schimbare care i-a
făcut să vadă lumea altfel, imediat au scăpat de urmărirea acestei
cifre. Cea mai mare influentă asupra noastră o are numărul
apartamentului în care trăim, imediat după acesta urmează numărul
etajului, a scării si a blocului care au si ele o anumită importantă dar
nu atât de semnificativă în raport cu numărul apartamentului si a
nurpărului pare urmează după denumirea străzii: Popescu - 20. ’
: In afară de aceasta marele oraşe sunt împărţite în sectoare care
au si ele ia bază.un număr oarecare. Numărul sectorului în care
locuim sau muncim la fel are o însemnătate deosebită pentru fiecare
din noi în parte si ne influenţează în mod diferit. In acest capitol veţi
prjmi nişte informaţii generale, deoarece numărul apartamentului cât
şral blocului pot fi compuse aintr-o singură cifră, două sau chiar trei
şi de aici se formează o mulţime îngrozitoare de variante care pentru
â Ie descrie pe toate este nevoie ae un volum întreg. Pentru a face
o Tanaliză corectă a locului de trai sau de muncă este nevoie de a
analiza fiecare caz în parte, numai asa putem cunoaşte cu adevărat
informaţii utile. De aceea aici voi reduce toate cifrele numărului de
apartament la una singură pen tru a obţine un număr limitat de
variante, dar care ne ajută sa descoperim'esenţa informativă ce se
ascunde în spatele unui număr mai mare în cazul în care numărul
apartamentului este compus din mai multe cifre. Dar totuşi trebuie
sa stiti după cum am mai spus că analiza completă si detailată a unei
adrese se face luând în consideraţie fiecare cifră în parte, cât si suma
acestor cifre pentru fiecare caz. Numai asa se pot studia cu adevărat
toate informaţiile si tainele ce se ascund în spatele unei oarecare
adrese si importanta acesteia pentru un anumit om, o familie sau un
grup de’oameni. D’e a face aici asa ceva este imposibil si de aceea
voi aduce la cunoştinţă numai anumite informaţii generale dar care
vă vor fi de mare folos pe viitor.
Să începem cu numărul apartamentului în care trăiti. Oamenii
care locuiesc la curte vor lua în consideraţie numărul casei lor care
se echivalează cu numărul apartamentului la bloc.
N u m ă ru l a p a rta m e n tu lu i nu num ai că vo rb e şte d e sp re
d um n e a vo a stră dar şi exercită o anum ită in flu en ţă asupra
s u b c o n ş tie n tu lu i, co m p o rta m e n tu lu i si faptelor. M ulţi dintre
dumneavoastră aţi observat că vă simţiţi' mai bine sau măi rău în
diferite apartamente pe care le vizitaţi, dăr totdeauna ati pus aceasta
pe seam a atm osferei din interiorul apartam entului cât si pe
proprietarii acestora. Niciodată nu v-ati pândit că această atmosferă
poate fi creată chiar de însusi numărul apartamentului în care
dumneavoastră vă simţiţi mai bine sau mai rău, chiar si în lipsa
proprietarilor. Numărul apartamentului este reprezentarea'unui spirit
care supraveghează casa. Acesta poate avea calităţi mai bune sau
mai rele, iar numărul apartamentului ne ajută să descoperim calităţile
acestui stăpân nevăzut al casei deoarece ei se stabilesc numai' în
apartamentele ale căror cifre le aparţin. Aduceti-vă aminte ce număr
are apartamentul în care dumneavoastră vă simtea-ti cei mai binej
chiar si în lipsa proprietarilor si asa veţi descoperi cifra compatibila
cu dumneavoastră. Dacă într-un’ apartament oarecare v-ati simţit
incomod, ati simtit o atmosferă apăsătoare de parcă vă determina
să ieşiţi din apartament chiar dacă proprietarii acestuia erau nişte
oameni cumsecade, amintiti-vă de numărul apartamentului, si veţi
descoperi cifra incompatibila cu dumneavoastră. Dacă proprietarii
apartamentului sus pomenit sunt compatibili cu cifra apartamentului
atunci ei nu vor simţi aceeaşi stare pe care ati avut-o dumneavoastră,
dar dacă aceştia sunt incompatibili atunci ei ’de Ia bun început au avut
această stare, dar în timp s-au acomodat si această stare s-a
diminuat. Fiecare apartament are propriul lui spirit care primeşte în
interiorul lui numai o anumită categorie de oameni si într-un fel este
bucuros de venirea acestora iar pe alţii îi respinge, îi’atacă deoarece
nu este bucuros de venirea lor. De aici rezulta că nu întotdeauna:
casa mea - cetatea mea. Câteodată propriul apartament poate fi un
adevărat câmp de luptă între dumneavoastră si cifra de vibraţie a
apartam entului sau altfel spus există o incompatibilitate între
dumneavoastră şi duhul apartamentului.
Se poate demonstra că într-un bloc care de obicei este un
patrulater, starea generală a acestuia depinde în mare măsură de
ceea ce se întâmplă într-un singur apartament al blocului. Acest
apartament este o zonă specială de acumulare a energiilor întregului
bloc si de aici, starea emoţională, psihologică, spirituală a oamenilor
care locuiesc în acest apartament se răsfrânge pe o cale nevăzută
asupra stării de spirit, curăţeniei, bunei întreţineri a întregului bloc. In
aceste apartamente ar fi bine să locuiască nişte oameni gospodari,
educaţi, curaţi si liniştiţi deoarece aceste calităţi se vor răsfrânge
asupra întregului bloc. 'Dacă într-un astfel de apartament locuieşte
cineva cu calităţi opuse atunci aceasta se va putea observa pe fata
întregului bloc. Ati observat că într-un bloc care are să zicem trei
scări, fiecare din aceasta va fi întreţinută în mod diferit Cu toate că
blocul este dat în exploatare în acelaşi timp unele din aceste scări
par să aibă o vechime mult mai mare decât vârsta blocului. Pe când
in acelaşi timp scara de alături poate fi cu totul alta, mult mai bine
întreţinută, curată si chiar oamenii par să fie mai educaţi. Aceste
apartamente generând o anumită vibraţie care se răsfrânge asupra
întregului bloc de regulă se află în zona intersecţiei diagonalelor
patrulaterului blocului.
Aşadar pentru a înţelege ce se ascunde în spatele numărului de
apartament este necesar să adunăm toate cifrele din care este
compus si să le reducem la o singură cifră. Să-zicem că locuiţi în
apartamentul cu numărul 76. Este necesar de a aduce acest număr
până la. o singură cifră: 7 6 - 7 + 6 = 1 3 = 1 + 3 = 4. Aşadar cifra de
vibraţie a apartamentului este 4. Şi acum să începem cu începutul.

Vibraţia-
___ 1
___ s_____
Numărul 1 arată începutul si originea energiei, numărul impulsului
primar. Intr-un astfel de apartament se va simţi destul de bine un om
care. tinde să devină conducător, are idei avansate si poate să
deschidă drumul celorlalţi. Este un apartament bun pentru oricine
care încearcă să-si exprime individualitatea, creativitatea, ambiţia si
totuşi uneori aici se poate simţi singuratic, detaşat de restul fum’ii
chiar dacă este înconjurat de o mulţime de prieteni. Intr-un astfel de
apartament se simt foarte bine cadrele militare, poliţiştii, chirurgii,
judecătorii, patronii, inspectorii, neurologii, psihiatrii, scriitorii,
cercetătorii, învăţătorii. Inîr-un astfel de apartament reuşeşti să te
relaxezi numai fizic, dar mintea totdeauna se găseste în căutare, în
mişcare. Cifra de vibraţie a apartamentului impune o permanentă
activitate si„de aceea nu este bun pentru un om mai leneş. Un om
calm, dorndţ cu înclinaţii artistice, diplomaţii nu se vor simţi prea bine
într-un astfel de apartament.
r Partea negativa este aceea că acesta este supus influentei stihiei
focului si de aceea trebuie să fiţi atenti cum vă comportaţi cu focul si
cu toate elementele care-îl pot provoca, deoarece totdeauna exista
pericolul de a se declanşa un incendiu. Poate anume de aceea un
astfel de apartament nu suportă ca în el să locuiască un pompier sau
orice alt om care se ocupă de problema focului. Dacă un asemenea
om totuşi se stabileşte aici atunci această cifră îi va complica nespus
de mult’ viata atât'fam iliară cât si profesională. Intr-un astfel de
apartament'dacă se înfăptuieşte b crimă atunci în cele mai multe
cazuri unealta crimei este o armă de foc sau diverse obiecte tari si
ascuţite la un capăt (cutit, şurubelniţă, stilou, bâtă, toate se
aseamănă într-un fel cu cifra 1). Nu este bine de a face critici si
observaţii în adresa cuiva în acest apartament, deoarece acestea
vor fi mult mai dureroase, se vor memoriza adânc, vor fi înţelese
greşit si oamenii la adresa cărora au venit criticile vor tinde într:un fel
să se ’răzbune sau să demonstreze ceea ce de fapt nu trebuie
demonstrat. Fiţi atenti cu aparatele electrice de orice fel, iar când
plecaţi de acasă este bine să le deconectaţi de la sursa de curent.
- •Este bine să aveţi în casă un oarecare obiect (pictură, desen,
fotografie mai mare, statuetă) care să reprezinte imaginea soarelui
sau a unui leu. Ziua favorabilă pentru a invita mai mulţi musafiri,
pentru distracţie este dum inica. Este si mai bine să aveţi în
apartament în unu! din colturile acestuia o piatră cât de mică de rubin
sau-diamant. Este favorabil prezenta aurului si a culorilor galben,
auriu, portocaliu.
Aveţi grijă ca numărul de invitaţi la diverse serbări si întâlniri să
fie egal cu 10, 19, 3, 12, 21, sau multiplul lui 9 (18, 27...) inclusiv

60

wmmm —BWBBHBEB
proprietar , astfel si ei si dumneavoastră vă veţi simţi mai bine,
petrecerea se va desfăşura mult mai plăcut pentru toti. '
în timpurile străvech’i pe când casele oamenilor fncă nu aveau
adrese, cifre, singura cifră putea fi a şaptea casă de la marginea
satului, a treia casă de la biserică s.a.m.a. la diferite popoare există
diferite obiceiuri, dar care au foarte 'mult în comun. In momentul când
oamenii terminau de construit casa o sfinţeau pe aceasta într-o
anumită zi. Dacă acea zi era duminica atuncioam enii considerau că
lăcaşul lor va fi ocrotit de duhul duminicii, soarelui s.a.m.d. Toate
acestea le făceau absolut neîntâmplător

„Vibraţia
____ -2
i________
Apartamentul sau casa dumneavoastră este una - bună; plin de
bucurie, viată, iubire, spiritualitate. Este un apartament foarte bun
mai ales pentru tinerii căsătoriţi. Acesta poate fi chiar si o cameră de
hotel în care tinerii căsătoriţi’ îsi petrec luna de miere. Acest loc
(apartament) este un lăcaş 'foarte bun pentru a trăi împreună cu
partenerul pe care îl iubiţi cu adevărat, deoarece această vibraţie va
crea o armonie a sentimentelor. încărcătura energetică pozitivă va
lăsa amprenta de-a lungul întregii vieţi dacă tinerii căsătoriţi îsi vor
petrece primele zile sau luna de miere într-un apartament ce se
găseşte sub vibraţia lui 2.
Dacă însă casa în care locuiţi permanent este marcată de cifra 2 atunci
este necesar să luaţi viata mai simplu si fără complexe. Complicând viata
dumneavoastră prin acumulare de complexe si stereotipuri veţi intra în
conflict cu spiritul apartamentului si atunci veţi simţi permanent nevoia de
a pleca de acasă si de a vă întoarce cât mai’târziu posibil, numai gândul
de a reveni vă va crea deja o stare neplăcută. In astfel de apartamente
se întâmplă foarte des sinucideri prin spânzurare sau consumarea celor
mai diverse toxine, medicamente în cantităţi mari.
Aveţi grijă ca toate robinetele să fie ’în ordine si nu uitati să le
în c h id e ţi a tu n c i câ n d nu a ve ţi n e vo ie de apă, d e o a re c e
apartamentele cu astfel de cifre se inundă foarte des.
Se împacă foarte bine cu spiritul acestei cifre care Stăpâneşte
casa toti oamenii cu înclinaţii artistice si cu un bun simt al esteticului,
armoniei si frumosului: creatori d e ’ modă, sculptori, decoratori,
arhitecţi, pictori, dar se împacă la fel de bine cu această vibraţie si
politicienii, diplomaţii, cercetătorii în domeniul medicinei şi a ştiinţelor
oculte.
Este bine să aveţi în interiorul apartamentului imaginea lunii şi o
statuetă ce reprezintă o balanţa, sau chiar poate o balanţă
adevărată. Prezenta unei pietre de opal sau safir cât si a metalului
argint în unul din colţurile apartamentului îmblânzesc spiritul casei.
Aveţi grijă ca numărul de invitaţi să fie egal cu 2 sau multiplu
acestuia sau multiplul lui 7 şi 9.

-
Vibraţia
3 -3
__________ __________

Acesta este un număr destul de controversat. într-un astfel de


apartament poate trăi cu succes numai o familie care se iubeşte cu
adevărat. Acest număr vă cere să gândiţi pozmv si să abordaţi corect
problema vieţii de zi cu zi. Este cel mai bun apartament’ pentru
diverse întâlniri, petreceri, veselii dar aveţi grijă totuşi să nu abuzaţi.
Se poate spune că spiritul apartamentului este destul de gelos si de
aceea nu se recomandă atunci când vă întoarceţi de la serviciu spre
casă să mai intrati si în alte case. Dacă într-un astfel de apartament
soţul îsi înşală so'tiâ sau invers - se va afla neapărat. Acest număr
atrage'spre el foarte mulţi vizitatori, totdeauna cineva îti bate la usă.
Oamenii se simt bine aici, dar fiecare îsi va lăsă în interiorul
apartamentului propria amprentă. Toate scandalurile pornesc din
cauza cuiva din afara casei, acest număr este foarte mult influenţat
din exterior. Fiţi atentî pe cine invitaţi înăuntru deoarece acest număr
este cel mai des prădat. Aici se întâmplă cele mai multe traume din
motive de neatenţie. Apartamentul este dominat de stihia aerului si
de aceea la fe! poate izbucni un. foc aproape din senin. Acesta va ’fi
observat si stins la timp, însă daunele cele mai mari vor fi din cauza
fumului care va umple întregul apartament.
Aici trebuie să predomine dărnicia si sociabilitatea. Fără acestea
este destul de greu de a trăi într-un astfel de apartament.
■. Culoarea favorabilă este albastru, purpuriu si violet. Este bine să
aveţi în casă un acvariu cu peşti ca si una din pietrele - smarald, granat
sau’ ametişt precum si o bucăţică din metalul zinc în unul din colturile
casei. La fel este bine să aveţi’imaginea sau statueta ce reprezintă un
săgetător." • *
Numărul de'inyitati să fie 1 ,3 ,5 sau multipli acestora.

t• ■: • ' V ib ra i________
_________ ţia - 4
Dacă consideraţi că a venit timpul să construiţi o familie să daţi
naşterea unui copil, să vă găsiţi rădăcinile, să va îmbogăţiţi, să vâ
îndepliniţi visurile si dacă sunte’ti nişte oameni seriosi ce luaţi viata
foarte în serios atunci aceasta este cea mai potrivită casă. Aici puteti
fi fericit si iubit dacă priviţi viata foarte serios. Spiritul acestei case se
împacă destul de bine cu’ oamenii muncitori si gospodari, stabili. Este
o casă bună pentru oamenii care sunt cinstifi, iubitori ai căminului
familial şi care doresc să realizeze ceva în plan material prin muncă
cinstită. 'Dacă asa ceva nu se întâmplă, atunci din acest apartament
poţi ajunge direct în puşcărie unde probabil vei fi închis in una din
celulele cu acelaşi număr sau multipli lui, care în sfârsit îti vor oferi o
anumită stabilitate si poate muncă cinstită. Numărul 4 atrage sau îsi
doreşte oameni practici şi seriosi. Dacă se Stabileşte aici cineva
complet opus acestor cerinţe, atunci problemele nu vor avea sfârşit.
’• Pentru a îmblânzi spiritul lui 4 este recomandat să aveţi în
interiorul apartamentului cât mai multe ghivece cupăm ânt si desigur
cu flori, plante în ele. De asemenea se recomanda să aveţi într-unul
dintre colturile casei o bucăţică de plumb. Culorile favorabile sunt
verde închis, maronul. Este bine să aveţi pe un perete imaginea ce
re p re zin tă o fe m e ie , care p oate fl o fo to g ra fie a p ro p rie i
dumneavoastră soţii sau o statuetă care o reprezintă pe Fecioara
Maria.
■ Numărul de invitaţi trebuie să fie egal cu 4, 6, 8 sau multipli lor.
V ibraţia
_____ -5
i_____
Acest apartament este foarte bun pentru oamenii care nu se tem
de schimbări, peripeţii si aventuri, pentru acei pentru care nu este
important să trăiască în’ acest apartament ci doar să se întoarcă în
el. Acest număr oferă foarte multe aventuri sentimentale, conferă
erotism si belşug, necesită de la locuitor cheltuieli mari de energie si
de aceea aveţi grijă la timpul potrivit să vă reîncărcaţi bateriile.
Este o casă pentru oamenii care nu cu no sc’ liniştea. Omul
impulsiv, iubitor de peripeţii, energic, vesel, lipsit de prejudecăţi,
înconjurat tot timpul ae mulfi prieteni va fi primit cu braţele deschise
de spiritul acestui apartament. Aici nu poate trăi un om' deprins cu o
viata monotonă si liniştită. Spiritul lui 5 se înţelege bine cu oamenii
care dezapreciază si ignoră pericolul, cu un spiritlemerar, îndrăzneţ,
neliniştit şi aventurier. Un astfel de om se încadrează perfect în
atm osferă acestui număr. Astfel de oameni pot fi: navigatori,
geografi, exploratori, sportivi, aviatori, vânători, piloţi de încercare,
reporteri, ziarişti, profesori de educaţie fizică, funcţionari în domeniul
public, dansatori etc. Cuvântul cheie aici este’ - mobilitate. Aici
trăieşte bine numai un luptător.
Aientie la incendii sau la tot ce poate declanşa focul deoarece
anume aici există cea mai mare tendinţă a oamenilor de a adormi cu
ţigara nestinsă.
Este necesară prezenta unei pietre de acvamarin, matostat, jasp,
smarald în interiorul apartamentului precum si statueta sau imaginea
unui berbec pe marginea unei prăpăstii. Numărul de invitaţi este bine
să fie egal cu 5, 7, 2 sau multipli acestora.

V ib raţia - 6
Acest număr este destul de bun pentru oamenii care iubesc
confortul familial, îsi iubesc soţiile si soţii, copiii si animalele. Dacă
sunteţi totdeauna gata să săriţi în'ajutorul cuiva, să luaţi parte în
acţiuni de binefacere... acesta’este apartamentul dumneavoastră.
Dacă nu sunteti conducător si nici nu tindeti să deveniţi, dacă sunteti
mai mult prin fire un subaltern care iubeşte să lucreze în colectiv,
atunci sunteti bine venit în acest apartament. Singurul lucru negativ
poate fi acel’că acest număr vă poate face să doriţi prea multe care
nu totdeauna este uşor de realizat în anumite perioade de timp chiar
dacă depuneţi şi nişte eforturi.
Spiritul aces’tui număr are cel mai mult nevoie de armonie. Este
condus de stihia apei si de aceea deîndată cum cineva se ceartă în
acest apartament, imediat de parcă întâmplător se varsă un pahar
cu apă, se strică robinetii, se sparg ţevile la bucătărie sau la baie.
Daca atmosfera nu este armonioasa mult timp în continuu, atunci se
formează toate sanseie ca într-un viitor nu_prea îndepărtat să se
inunde apartamentul din vina dumneavoastră sau a altora.
Spiritul lui 6 se împacă bine cu oamenii a căror activitate este
legată de frumos si estetic. Se poate acomoda si diverşi funcţionari,
dar numai acei care îsi îndeplinesc cu plăcere munca si au un înalt
simt al responsabilităţii si ai obligaţiilor de serviciu. Sunt bine veniţi
si patronii, dar numai acei care sunt generoşi oi mărinimosi, dar în
acelaşi timp, exigenţi şi riguroşi.
Este favorabilă prezenta în’tr-un colt al casei a unei bucăţele de
cupru precum si a pietrelor’- smarald, opal, onix. La fel este favorabilă
prezenta unei imagini sau a unei statuete ce reprezintă un taur sau
un bizon. Este bine să aveţi în apartament un câine sau o pisică.

V ibraţia
___ -7
*____
> Acest număr are dublă valoare. El este bun atât pentru oamenii
care preferă să se retragă din lume pentru inspiraţia divină, pentru a
găsi bogăţia spirituală si nicidecum pe cea materială cât si pentru
oamenii care au hotărât să se ocupe de afaceri, comerţ, b’ussines,
să dobândească bogăţii materiale dar nicidecum cele spirituale.
Dacă sunteţi ferm convinşi în alegerea doar a unei dintre acestea
două care sunt: bogăţia materială sau bogăţia spirituală (nu pe
ambele în acelaşi timp}’atunci sunteti bine venit’în acest apartament
mai ales dacă sunteti ferm convinşi că vreţi să mergeţi pe una din
aceste două căi. Dacă ati ales închiriind un astfel de’ apartament
pentru afaceri ati făcut o alegere bună. Câmpul energetic pozitiv al
acestui număr va va ajuta nespus de mult la acest început de cale.
Printre altele este un apartament bun pentru orice început. Dacă nu
aveţi propriul apartament si trăiti cu chirie atunci închiriaţi un astfel
de apartament atunci când doriţi să începeţi o viaţă nouă. Spiritul
acestui număr se înţelege la fe l’de bine si cu oamenii care sunt în
căutarea perfecţiunii interioare, pentru a putea servi ca îndrumător
si sfătuitor pentru alţii care au nevoie de asa ceva. Acest număr este
supravegheat de două stihii în acelaşi timp: apa si aer, de aceea fiţi
atenti la tot ce rezultă de aici. Aerisiţi apartamentul cât mai des
posibil. Este bine să aveţi vase cu peştişori exotici precum si diverse
păsărele.
: f Plasaţi în unui din colturi o bucăţică de zinc sau o piatră de ametist.
Este favo ra b ilă prezenta im aginilor sau statuetei unei femei
(Fecioara Maria) sau chiar a simbolului astrologie al Fecioarei.
Zilele favorabile sunt duminica si lunea precum şi culori: albastru,
argintiu, gri.
Numărul invitaţilor să fie egal cu 1,7, 5 sau multiplii lor.

Vibraţia
_____ -8
3____

Acest num ăr simbolizează tortele materiale concentrate în


vederea atingerii aspiraţiilor om ului.’8 - ne vorbeşte despre puterea
si .dreptatea supremă care se revarsă asupra omului, sau asupra
fiinţelor umane, când eforturile acestora în bine sau în rău, trebuie
răsplătite corespunzător. Acest număr are cea mai puternica vibraţie
din toată gama numerologică a apartamentelor. Vibraţia este atât de
puternică încât cu greu te poţi sustrage tortei ei. intr-un astfel de
apartament pot trăi bine numai nişte oameni foarte siguri pe ei,
hotărât), îndrăzneţi, luptători. Ca regulă în astfel de apartamente se
stabilesc oamenii care trebuie să-si primească o oarecare răsplată.
De aceea în apartamentele care formează în sumă cifra 8 se petrec
cele mai n,-ite crime bestiale şi greu de explicat. Acelaşi lucru se
întâmplă si în apartamentele cu cifrele 4 si 6, dar la un nivel mult mai
redus. Analizând prin viată puteti descoperi o mulţime de lucruri
interesante si accentuate legate de apartamentele 4’ si 8. Locuitorii
acestor apartamente trebuie să fie foarte atenti si să nu se implice în
cele mai diverse afaceri murdare.
Faceţi un experiment: Priviţi orice film la întâmplare, în care se
povesteşte despre asasinate ’ crime, sinucideri, răpiri de oameni
cu diverse scopuri si în general filmele de acţiune si obligatoriu
veţi întâlni pe ecran numere de apartament, cum ar fi’ 17, 26, 35...
m ultipli lui 8 sau ai lui 4. Aproape că nu există film de acest gen
în care să nu întâlniţi, să nu apară pe ecran aceste cifre înscrise
pe uşile diverselor case si apartamente cu toate că nici unul dintre
producători nu a urmărit acest lucru în mod special. Acest lucru
dem onstrează că chiar şi în filme care sunt o altă realitate, cifrele
apar nu întâmplător.
Vreau să spun că în viată tot ce este legat de aceste cifre se
întâm plă exact ca în film e.'F iţi atenti si nu glumiţi cu cifra 8 , dar
nici cu 6 si 4. V ibraţiile acestora sunt destul de'pu ternice si nu
prea m ulţi o am en i'p o t să le stăpânească. Acolo unde ele apar
a p ro a p e 'to td e a u n a se întâm plă ceva n ep re vă zu t si fo a rte
n e p lă c u t în co n se cin ţă . Daca într-un astfel de a pa rta m e n t
locatarii nu sunt nişte oameni cinstiţi si nu îsi văd de datoriile lor,
atunci rezultatul interacţiunilor vibrâţiiîor va ’fi în mod sigur foarte
neplăcut. M ajoritatea firm elor - fantom e im obiliare au sediile în
astfel de apartam ente, îsi schimbă sediul odată la două-trei luni
într-un alt apartam ent, în alt colt ai oraşului care nu întâm plător
au aceleaşi cifre de vibraţie. Aceştia sunt urm ăriţi de aceste cifre
deoarece peste un tim p ’ obligatoriu le va v e n i'ră sp la ta pentru
înşelătoriile înfăptuite. Cele spuse despre firm ele fantom ă se
întâm plă anume a şa cel puţin in ţara noastră.
Această cifră este condusă de două pianete si ambele lucrează
cu^stihiile pământ: Marte si Saturn. Saturn cojnduce cu două litere: U
si I, dintre care U - arata o ameninţare, iar I - dorinţa de a ieşi din
hotare - efort. Deci atunci când doreşti să ieşi din hotarele bunului
simt imediat vei întâlni si influenta lui U, care te va ameninţa cu
răsplata.
Este bine să plasaţi într-unul dintre colturile casei una din pietrele:
topaz, rubin, safir sau o bucată de fier, plumb. La fe! este bine să
aveţi cât mai multe flori si să îngrijiţi de ele. Imaginea unui scorpion
pe unul din pereţi este protectoare,' la fel cuiorile: roşu şi negru.
Numărul de invitaţi sau de oameni care vă vizitează în aceiaşi
timp să fie oricare altul în afara lui 4, 6 şi 8.

Vibraţia - 9
_ _ _ _ _ _ _ _ _ s_ _ _ _ _ £_ _
Atentie! Acest apartament se găseste atât într-un câmp pozitiv cât
si într-unul negativ. Dacă sunteti un om optimist si energic - totul va
merge bine, dar dacă sunteti un melancolic, plângăreţ si pesimist -
fiţi sigur că nu este un apartament bun pentru dumneavoastră. Acest
număr nu iartă nici pe cei care comit greşeli, dar nici pe cei care sunt
slabi din fire.
Numărul apartamentului este condus de stihia foc si cere de la
locatarii lui altruism si generozitate. Dacă doriţi să vă exprimaţi
dragostea si compasiunea pentru întreaga lum e/s-au să contribuiţi
într-un fel oarecare la dezvoltarea întregii naţiuni pe plarf moral,
spiritual sau economic atunci puteti călca pragul acestui apartament
cu toată încrederea.
Fiţi atenti la instalaţiile electrice si la tot ce poate declanşa foc.
Pietrele favorabile sunt diamantul si topazul, iar metalul - fierul. Se
recomandă prezenta unei imagini sau a unei statuete care reprezintă
un bărbat atletic. Numărul de invitaţi: 4, 7, 9 sau multipli lor.
' Acestea fiind spuse trebuie să mai adaug încă ceva informaţii în
plus. Toate apartamentele cu cifrele de vibraţie 2 , 4, 6, 8 , su n t’mai
mult feminine şi în acestea se simt mai mult atrase femeile. Partea
slabă a omenirii, din mulţimea de apartamente tind să ie aleagă
anume pe acestea deoarece în aceste vibraţii ele se simt în largul
lor. Aceste apartamente sunt conduse de principiul pasiv, asimilare,
atragere si au nevoie de o anume conlucrare cu ele. Apartamentele
cu cifrele Impare, 1,3, 5 ,7 si 9 sunt mai mult masculine, conduse de
principiul activ şi sunt bune pentru afaceri, pentru a nu trăi în ele ci
doar a te4ntoarce în ele, pentru ca peste un timp din nou să pleci în
societate, pe când cifrele pare 2, 4, 6 si 8 sunt mai mult înclinate să
te atragă din societate spre casă, să'te menţină să lucrezi pentru
casă, să dai casei un anumit timp din viata. De aceea probabil
apartamentele ce se află sub vibraţia cifrelor pare sunt mai mult
împodobite, încărcate cu mobilă si au mai puţin spaţiu liber. Bărbaţii
în sensul adevărat al cuvântului cât si femeile mai bărbătoase aleg
nu întâmplător apartamentele cu cifrele impare. Aceasta se întâmpla
desigur numai atunci când omui are de unde să aleagă si nu se
Stabileşte din disperare în primul apartament pe care întâmplarea i
l-a oferit. Dacă ne stabilim cu traiul la întâmplare atunci din aceasta
nu se poate naşte nimic altceva decât o altă întâmplare. întâmplător
vei închiria apartamentul potrivit, întâmplător te vei simţi bine în elt
întâmplător cifra lui va coincide cu alte cifre ale tale, întâmplător vei
avea succes în scopul şi linia de viată propusă.
De aici rezultă că noi trebuie să fim destui de atenţi atunci când
vrem să facem un schimb de apartamente, să cumpăram o casă, să
închidem un apartam ent s.a.m .d., deoarece fie care casă -
apartament îsi are propria ei vibraţie - spirit care poate fi folositor sau
dimpotrivă, pentru noi sau pentru scopul propus si de aici pot apărea
o mulţime de probleme de care noi nici nu bănuim că au o strânsă
legătură cu numărul apartamentului.
Dacă vreţi să vă convingeţi de cele spuse, ceea ce eu nu vă
sfătuiesc să' faceţi - schimbaţi numărul după usa de la intrare a
apartamentului în care dumneavoastră locuiţi. Puneţi un alt oarecare
număr si lăsati-l timp de câteva săptămâni. ’C eea ce se va întâmpla
nu va trece pe neobservate si unora s-ar putea să ie placă, dar de
cele mai multe ori nu deoarece apartamentul dumneavoastră şi-a
primit propriul iui număr încă din timpul de când a fost dată casă jn
exploatare, dar poate si mai înainte - în proiectul de construcţie. In
asa fel va veţi convinge de însemnătatea si importanta numărului pe
care îl aveţi fa uşa de la intrare.
De cefe măi m ulte ori oam enii nu îsi aleg num erele de
apartamente, chiar dacă ar putea să o facă, deoarece nu acordă
acestui lucru vreo oarecare importantă. Din această cauză ei sunt
mânaţi pur si simplu de voia întâmplării si de anumite vibraţii, anume
spre acele apartamente, într-un fel anume repartizate pentru ei unde
si trebuie sa se întâmple cu aceştia anumite lucruri, după voia
întâmplării şi nicidecum a soartef. Soarta nu este o întâmplare. Dacă
oamenii se stabilesc la întâmplare în diverse case, apartamente, din
aceasta nu va ieşi nimic decât o altă întâmplare, poate chiar fericită
dar poate si foarte nefericită, care putea fi evitată dacă omul îsi
alegea corect casa în dependenţă de scopul pe care îl urmăreşte si
ce vrea să obţină de la viaţă cât şi de la el însuşi.
Este adevărat că unii dintre noi atrag atentia asupra numărului de
apartament sau de bloc numai atunci când acest număr este 13
deoarece în tradiţia noastră se consideră un număr ghinionist si deci
nu este bine sa locuieşti într-un astfel de apartament. In 'restul
cazurilor lumea nu acordă nici o atenţie numărului de apartament.
Aceiaşi număr la evrei este considerat norocos, iar la unele triburi
indiene din America Centrală, numărul 13 avea o semnificaţie divină.
Unii numerologi contemporani din tradiţia creştină consideră că
Sfânta Treime plus cele 10 porunci formează împreună numărul 13
care are aceeaşi valoare ca si al lui Hristos plus cei 12 apostoli. De
aici apare semnificaţia pozitivă şi foarte benefică a acestui număr.
Insă !a unele popoare superstiţiile privind ghinionul şi spaima adusă
de numărul 13 este până si astăzi atât de puternică aproape în toată
lumea încât în multe din'hoteluri nu este numerotat etajul 13, în
avioane nu este numerotat locul 13, în cinematografe s.a.m.d. De
exemplu în America. Acolo unde toate străzile sunt numerotate prin
cifre nu veţi întâlni nici o stradă cu numărul 13. Mai mult decât atât
unii oameni preferă să plece de la o petrecere dacă acolo sunt
prezente la un loc 13 persoane.
Se crede că teama de numărul 13 îsi are originea în Cina cea de
taină la care luda a fost cel de-al 13-lea participant. Se spune de
asemenea că ziua de vineri în care nimereşte data de 13 este cea
mai ghinionistă deoarece Hristos a fost răstignit într-o vineri. Un alt
motiv de temere faţă de numărul 13 mai puţin cunoscut, dar validat
de experţi are legătură cu zeiţa norvegiana Freya de la care se trage
cuvântul’englezesc „Friday” (vineri), zilele de 13 si de vineri îi erau
închinate acestei zeiţe. Cum păgânismul îsi avea rădăcinile într-o
tradiţie matriarhală, cea mal mare dintre zeiţele norvegiene, Freya,
a fost în mod special detestată de creştini,’ ca si zilele în care se
oficiau slujbe pentru mărirea ei adică vineri şi 13.'
Ca atare „superstiţia” conform căreia numărul 13 aduce ghinion
are origini mitice mult mai străvechi. Aceste aversiuni fată de numărul
13 nu se restrâng numai la culturile creştine ci le regăsim în multe
alte culturi. Exista un mit norvegian în care se povesteşte despre 12
zei care au organizat un banchet, ia care au neglijat sâ-l invite st pe
Loki - zeul răului. Acesta care a fost al 13-lea oaspete, a distrus
petrecerea si le-a jucat celorlalţi zei o festă, care a avut rezultat
tinoartea unuia dintre ei. într-un alt mit grecesc.aflăm că 12 olimpieni
au organizat o masă festivă^ ia care au uitat să o invite si pe Eris,
zeiţa discordiei. Pentru a se răzbună aceasta le-a trimis zeilor un măr
din’aur pe care a scris: „pentru cea mai frumoasă zeiţă” . Mai departe
legenda spune că între zeiţele participante la festivitate, datorită
a cestu i-m ăr a izbucnit un’ adevărat scandai, care a provocat
izbucnirea Războiului Troian.
: Numerologii antichităţii dispretuiau numărul 13 deoarece el
•urmează după 1 2 / care era asociat cu perfecţiunea. De aici
înseamnă că 13 este nedorit deoarece încalcă limita perfecţiunii.
Vechii romani precum si alte secte indiene credeau de asemenea că
numărul .13 aduce ghinion.
Erau oare întemeiate si mai sunt oare aceste afirmaţii referitoare
la numărul 13? Studiind riumerologia pot spune cu fermitate că sunt
■întemeiate, dar numai în anumite cazuri. Unor oameni cifra 13 le
poartă chiar noroc si se manifestă în viata ior destul de accentuat si
pozitiv. Dar aceştia sunt numai acei oameni care sunt născuţi pe dată
de 4, 13, 22, 31 indiferent luna precum si cei născuţi pe data de 8 ,
17, 26. Pentru restul oamenilor cifra 13 în anumite condiţii poate fi
hinionistă^ lată un caz de influentă pozitivă a cifrei 13 în viata uneia

G intre clientele mele. Numele si prenumele acesteia este format din


13 litere, şi^s-a născut pe data de 13.08.1958 (58 = 13) între orele 17
si 18, într/o localitate a cărei denumire este formata din 13 litere.
Astăzi locuieşte pe o stradă forrnată din 13 litere în aceeaşi localitate
la.numărul 62, bl. 13, ap. 26. In timpul examenului de bacalaureat
cifra 13 a urmărit-o în mod constant si benefic. Aceasta a tras biletul
c u număiUi 13, sala de examinare avea numărui 13, era a 13-a pe
lista de examinare iar Ia celelalte examene a tras biletul nr. 26 si 31
(treisprezece inversat).
nKcAcesta este un caz pozitiv, dar pot aduce încă o mulţime de
exemple petrecute sub influenţa cifrei 13 cu efect negativ.
.'Unii numerologi printre care si eu sunt de părere că oamenii
născuţi pe data de 13 au de îndeplinit o anumită misiune în decursul
acestei vieţi, iar care le este această misiune o arată luna si anul
naşterii, lată si un caz pe care eu îl consider elocvent al manifestaţiei
în plan negativ a cifrei 13. Secolul XX a fost cel mai fierbinte interval
de timp ar mileniului. Anii ’90 - cei mai fierbinţi si secetosi iar anul
1995 eu îl consider că deţine supremaţia absolută a cataclismelor.
Aduceţi-vă aminte de toate revoltele vulcanilor, tornadele, răcirea
brusca a^vremii însoţită de zăpezi în plin sezon estival în Anglia si
alte ţări. in această direcţie există o explicaţie a calităţii acestui ah.
Anul’ 1995 este anul celor 13 apariţii ale lunii pe cer.
Cu toate că americanii se feresc ca de ciumă de numărul 13 el
este totuşi foarte des prezent pe bancnota lor de un doiar dar în
anumite proporţii si simboluri. Poate anume de aceasta dolarul lor
este una dintre cele mai puternice valute.
<' Bine cunoscutul astrolog Florian Onitza în cartea sa „Astre si
dezastre” dezvăluie nişte lucruri destul de interesante legate de cifră
13 -si de semnificaţiile acesteia, atât faste cât si nefaste. Florian
Onitza descoperă ca cifra 13 pentru unii este norocoasă dar pentru
marea majoritate este ghinionistă. Studiind relaţia acestei cifre cu
planetele, el descoperă că 13 nu corespunde periodicităţii nici unei
planete (de exemplu: soarele străbate zodiile într-un an,’ Jupiter în
12, Saturn în 29, Uranus în 84 iar Neptun în 165 de ani). In schimb
studiind mişcarea planetei Neptun care parcurge cercul zodiacal în
165 de ani astrologii descoperă că aceasta este ajunsă din urmă de
Jupiter o dată la 13 ani.
Deci la fiecare 13 ani, între Neptun si Jupiter se repetă pe cer
acelaşi unghi de x grade, o dată într-un semn zodiacal pozitiv iar altă
dată îhtr-un semn negativ. Astfel că ceea ce configuraţia Neptun -
Jupiter creează la un moment dat, după 13 ani poate distruge sau
dimpotrivă poate consolida.
Interesant de menţionat este că cel mai marejDoet român Mihai
Eminescu a murit când Neptun de pe cer se gasea în cruce (90
grade) cu Neptun de ia naştere, iar ju p ite r se gasea pentru a treia
oară într-un unghi malefic fată de Neptun - adica de trei ori câte 13,
ceea ce este egal cu 39 de ani, vârsta la care a murit poetul.
Tot la trei cicluri de 13 ani, adică la vârsta de 39 de ani, Al. loan
Cuza a fost ales Domn al Principatelor Unite. Regele Ferdinand a
murit la 13 ani de la urcarea sa pe tron.
Regele Carol al ll-lea a abdicat la 13 ani de la moartea tatălui său
şi a jn u rit la 13 ani de la abdicarea sa.
între prima si a doua urcare pe tron a Regelui Mihai sunt 13 ani.
El a abdicat la vârsta de 26 de ani, adică la 2 cicluri de 13 ani.
Doctor Petru Groza a murit după 13 ani de la numirea sa ca
preşedinte al guvernului revoluţionar.
Gheorghe Gheorghiu Dej moare şi el la 13 ani de la alegerea sa
ca prim-ministru. ’
Cifra 13 are implicaţii extrem de interesante în desfăşurarea
evenimentelor din Europa după primul război mondial. Daca la anul
1918, când s-a terminat războiul, adunăm 13 ani, obţinem anul 1931,
an când criza economică atinge apogeul si după care încep
înarmările.
Pregătirile de război si al doilea război mondial au durat 13 ani. .
Armistiţiul după al 2-lea război mondial s-a încheiat îh 1944, la două
cicluri de 13 ani, adică exact la 26 de ani (8) de la terminarea primului
război mondial, în 1918.
Destinele lui Hitier si Napoleon sunt asemănătoare si legate de
aceeaşi cifră 13. Intre acţiunile lui Hitier si ale lui Napoleon sunt 129
de ani,’ adică 10 cicluri a câte 13 ani, ast’fei:
• 1804 - Napoleon este proclamat împărat al francezilor.
• 1804 + 129 = 1933 - an în care Hitier preia puterea.
• 1812 - Napoleon, luptând împotriva ruşilor se îndreaptă spre
Moscova.
• 1812 + 129 = 1941 - Hitier începe războiul împotriva ruşilor
si el la rândul lui la fel se îndreaptă spre Moscova.
• 1815 - Napoleon suferă înfrângerea de la Waterîoo.
*1815 + 1 2 9 -1 9 4 4 Hitier suferă înfrângerea în Rusia.
• Hitier moare la 13 ani de la preluarea puterii.
• Misteriosul 13 îi răpune si pe Mussolini după două cicluri de
13 ani de la organizarea'Partidului Fascist.
In România mişcarea legionară a fost distrusă la 13 ani de
- - v ia înfiinţare. Conducătorul ei Codreanu a murit la trei cicluri
'Vi de 13 ani adică la vârsta de 39 de ani.
> Liga Naţiunilor a fost distrusă de misteriosuM 3 la 13 ani de
- la înfiinţare. Creată în 1920 după primul război mondial
având acelaşi rol ca si O.N.U. de astăzi, se desfiinţează în
• r - -1933. După alţi 13 arii exact în aceeaşi zi şi în aceeaşi lună,
•. ir -. O.N.U. îşi ţine prima şedinţă la 10 ianuarie' 1946.
n • După 2 cicluri de 13 ani de la înfiinţarea O.N.U. este primită
si China în această organizaţie.
• Rână si zborurile spaţiale sunt urmărite de acest agent
• misterios al destinului. Primul satelit artificial al Pământului a
fost lansat de către fosta U.R.S.S. în 1957. După 13 ani de
la această lansare americanii au trimis primii oameni pe
" - lună.
• Din aceste câteva exemple - câteva pentru că ele pot continua,
vizând fiecare tară si continent în parte apare o concluzie sigură si
aceasta este că misteriosul 13 nu are nici o preferinţă si se manifestă
indiferent de personalităţi sau sisteme politice. El apare ca o expresie
a.unei legi naturale, necunoscută de noi, dar carejn anumite condiţii
se impune ia fel ca şi legea gravitaţiei sau a dilatării corpurilor.
Ce-i drept yă celasi lucru se poate spune si despre alte cifre cum
ar fi 4,(13 =• 1 + 3 ’ - 4) 6 si 8, sau multipfi acestora. Voi descrie
manifestarea acestor cifre, în alt capitol.
Să mai analizăm câteva cazuri şocante privind simbolistica lui 13.
lată câteva date culese de Castori Derys asupra coincidentei cifrei
13 în viaţa câtorva scriitori.
fi?. • Henri Beraud a fost premiat pe 13 noiembrie 1992 de fraţii
,’Goncourd. El scrisese 13 lucrări până la acea dată si locuia
,i Z pe strada Rochechouard, nr. 67 (6 + 7 = 13).
d : >. La moartea lui Oscar Wilde 13 persoane s-au descoperit
îptr-un dormitor de periferie, în faţa unui sicriu cu nr. 13.
•' Intr-o vineri, 13, 1907, d ’Annunzi’o a fost victima unui
ivuT" accident în urma căruia si-a pierdut un ochi. Taxiul în care
■T acesta a mers avea nr. 1’3. Şoferul i-a cerut ca plată 13 lire.
Seara la masă, au fost 13 părsoane. In august 1912 poetul
a avut un mare eşec. Se înţelege de ce, pe una din cârti,
* d ’Annunzio a dat 'dedicaţia:’ „Archon, 2 ianuarie, 1912 plus
1" iar în manuscris pagina 13 era notată cu pagina 12 bis.
■* Alfred de Musset care se temea în acelaşi timp si de ziua
de vineri si de cifra 13, s-a îngrijorat când’ a văzut că voiajul
lui împreună cu Georges Sand începe pe data de 13. Si
într-aaevăr această călătorie a marcat începutul rupturii în
. relaţia celor 2 .
* Richard Wagner ale cărui nume si pronume au împreună 13
litere, născut în 1813, mort pe data de 13 februarie 1883, a
pus în scenă „Tannhauser” la Paris pe data de 13 februarie
.1861, opera care a fost reluată mai târziu pe data de 13 mai
'•'.,.1895.
* Paul l schannel, născut pe 13, s-a născut într-o vineri 13
si pe data de 13 a fost desemnat candidat la preşedenţia
Republicii Franceze. Numele si prenumele acestuia
totalizează împreună 13 litere.’
* Edmond Rostand -1 3 litere - era al 13-lea titular al fotoliului
cu numărul 13 de la Academie.
lată încă un caz de predestinare nefastă a numărului 13. Etajul
13 al unei clădiri din Amsterdam a luat foc de 38 de ori în doar 3 ani.
Recent această clădire a fost demolată, cu toate că era plasată
într-un cartier select si de viitor. Blocurile aveau o rezistentă
deosebită, iar solul eră foarte bun si totuşi s-a ajuns la concluzia
demolării acestei clădiri din cartierul Bonrieffer din vestul capitalei
Olandeze. Clădirea demolată avea 20 de etaje, adăpostea 6 firme
de asigurări si alte opt companii. Statul olandez a plătit despăgubiri
substanţiale 'pentru declanşarea „exodului” către alte clădiri, dar
motivul acestei intervenţii se anunţa deosebit de serios: în ultimii trei
ani etajul 13 a luat foc de 38 de ori. De fiecare dată stabilirea cauzelor
incendiilor a creat probleme mari. Aparent nimeni nu avea nici o vină
şi totuşi conform legilor, cineva sau ceva favoriza într-un fel oarecare
aceste bizare fenom ene. Trebuie de m enţionat că incendiile
izbucneau doar noaptea, atunci când toate birourile erau încuiate. In
toate aceste 38 de incendii s-au pierdut bunuri în valoare de 800
milioane de dolari. Statul olandez a dispus demolarea clădirii şi a
favorizat obţinerea de spaţii noi pentru firmele sinistrate.
De aici se vede foarte clar cum cifrele ne influenţează în cele mai
d ive rse feluri si deci trebuie să fim mai atehti în alegerea
apartamentelor si caselor, să nu judecăm numai după aspectul lor
exterior sau interior, dar si după numărul pe care acestea le au.
Numai în aşa fel vom putea face din casa noastră o adevărată cetate.
Aici am 'vorbit mai mult despre cifra 13, nu numai ca număr de
apartament dar în general, deoarece această cifră provoacă spaima
multor oameni din cele mai vechi timpuri, însă toate celelalte cifre se
manifestă la fel de accentuat în anumite condiţii, doar că noi le trecem
cu vederea.
CAPITOLUL IX

CREĂM IUBIREA ÎN NOUĂ TIMPI: CIFRA


NOUĂ S I NOUĂ LUNI DE GRAVIDITATE
în Egiptul antic iubirea era ocrotită de nouă zeităti. în India,
ritualurile magice care erau menite să trezească energia feminină,
la-'fef erau identificate cu nouă zeităti, fiecare simbolizând una
dintre cele nouă orificii ale corpului omenesc. In China, ziua a noua
din luna a noua, se considera că este foarte benefic de a te ridica
pe cel mai înalt munte sau deal din împrejurime, pentru a creste
multiplu potenta bărbatului. In Persia si Tibet limbajul cunoaşterii
corpului feminin se baza pe explicarea a nouă stării, dispoziţii ale
iu b irii:- '•
P':Jată cum sunt explicate aceste dispoziţii în cartea „Tainele
sexului” .
■*}'Prima stare se numea - uşoară, superficială. Femeia respira
adânc si din când în când îsi înghite saliva. Dacă ea începe să
şoptească diverse cuvinte amoroase si să-si sărute partenerul,
aceasta însernna că s-a trezit în ea următoarea stare, numită -
dispoziţia inimii.
Dacă aceasta îsi strânge iubitul în braţe, înseamnă că s-a ajuns
la'faza următoare -' dispoziţia pancreasului.
J^Oand organul, lăsat pentru sex devenea mai umed - dispoziţia
rinichilor. v '
■~,!A tun ci când p artenera se atingea cu lim ba ei de lim ba
partenerului, era primul semn că s-a ajuns la faza .următoare -
dispoziţia oaselor. ... j
!:,MQacâ partenera începea să-si strângă cu picioarele ei partea de
jos a corpului partenerului - senin că s-a trezii dispoziţia musculară.
' ’ Dispoziţia sângelui aducea cu ea următoarele semne - partenera
începe să atingă cu mâinile organul sexual al bărbatului si dacă
degetele ei începeau să alunece pe pieptul fui, aceasta însemna că
s-a ajuns la a opta fază si aceasta este tocmai culmea ei. A opta
dispoziţie se numea - corporala si fără aceste faze, considerau
străvechii, femeii nu i se produce altceva decât rău.
Se consideră că un bărbat adevărat era obligat într-un fel de a o
trece pe iubita lui prin toate aceste opt faze, lăsând-o câte puţin timp
în fiecare dintre aceste stări, pentru ca femeia să savureze din
plăcerile lor.
Şi în sfârşit a noua fază venea numai atunci când partenera se
dăruia bărbatului uitând despre tot si despre toate. în această stare,
femeia îsi simţea partenerul prin plămâni, inimă, pancreas, rinichi,
muşchi, sânge, prin oase şi prin tot corpul.
Magicienii de atunci considerau si aveau dreptate, că urmărirea
treptata şi corectă a acestor nouă’ faze poate trezi în parteneră
senzaţia'intuitivă, viziuni intuitive a vieţilor trăite. Femeia poate
declanşa din subconştientul ei anumite tipete cât si anumite viziuni
interne, aprins colorate din vieţile anterioare, ceea ce o face pe ea
să retrăiască nişte sentimente sexuale cu totul aparte.
La rândul lor bărbaţii trebuiau să stăpânească foarte bine tehnica
a nouă mişcări - aceasta era părerea înţelepţilor. Prima trebuia să se
asem ene,’ precum un ostaş adevărat care trece prin rândurile
adversarilor. A doua mişcare trebuia să se asemene cu un cal
neîmblânzit- care trece un râu rapid, dar nu prea adânc. Precum
zborul pescăruşului ce zboară pe deasupra valurilor, trebuia să se
asemene cea de-a treia mişcare. A patra trebuia să fie identică cu
mişcările unei vrăbii ce strânge orezul din nisip. A cin cea - precum
piatra aruncată în mare. Cum este mişcarea unui şarpe ce se târâie
spre apă, trebuia să se asemene ce a ’d e-a sasea mişcare. A şaptea
- cu un şobolan speriat care se aruncă în gaura lui. A opta - precum
un soim’care înşfacă din zbor un şoricel. S\ în sfârsit, cea de-a noua
mişcare trebuia' să se asemene cu o pâhză umflată, plină, a unei
corăbii care merge drept şi îndrăzneţ în întâmpinarea valurilor.
Numerologii chinezi numeau creaţia lui 7 înmulţit cu 9 - numărul
unităţii sexuale. în cultura mondiala, a intrat din China „Cartea
Schimbărilor”. Aceasta este compusă din simboluri hexagrame, care
sunt alcătuite din linii întregi si întrerupte, ce semnifică energiile
masculine si feminine. A 63-a hexagrama (7x9) poartă numele „după
terminare”.’Această hexagramă vorbeşte despre aceea, că îndată
după extaz, energiile feminine si masculine se găsesc într-o stare de
echilibru firesc, si că orice mişcare din această stare trebuie începută
şi înfăptuită cu 6 foarte mare’ atenţie. „
O importantă deosebită i se atribuie iui 9 . Intr-un tratat daoist
„Reţetele tainice ale dormitorului” se subliniază metoda de a face
dragoste de nouă ori a câte nouă cicluri fiecare. Aceste cicluri erau
Considerate cea mai înaltă treaptă a ritmurilor armoniei cosmice,
împăraţilor chinezi li se recomandă de a avea în fiecare noapte nouă
femei în conformitate cu acelaşi ritm cosmic. O astfel de metodă de
a face dragoste se considera, nu numai că întăreşte mintea şi forţa,
dar măreşte şi nivelul raţiunii.
Mulţi num erologi consideră că taina misterioasă a cifrei 9
porneşte anume de la aceea că formarea corpului viitorului om în
pântecele mamei durează nouă luni.
Numărul 9 exprimă amplificarea eternităţii divine şi aproape în
toate ritualurile arhaice întâlnim repetarea de câte trei ori a câte trei
(3 x 3 = 9), a unor acţiuni ceremoniale. Pitagorienii reprezentau
numărul 9 printr-o schemăpătratică, pe care o regăsim în aşezarea
bobilor pentru descântec. Nouă simbolizează împlinirea armonioasă
a oricărei acţiuni rituale. Cu această cifră np întâlnim aproape în toate
poveştile populare ale tuturor popoarelor. în numerologie ciclurile de
9 ani’ marchează schimbări importante în viata omului la fel cum
fiecare a noua zi sau a noua săptămână.
De aceea v â rs te le de 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, su n t
considerate drept nişte praguri tem porare. Aceste praguri aduc
cu sine sfârşitul unei etape a vieţii om ului si începutul alteia
ca lita tiv noua. In tradiţia magică ocultă numărul 9 sim bolizează
marele agent magic, fluidul universal ce străbate toate etajele
cosm ice, infernul si Paradisul dantesc sunt divizate fiecare pe
câtenouăniveluri.Traditiabudistă considera câ numărul 9 este cifra
celor care participă ia iniţiere. Ei află că „adevărata cunoaştere, cea
su p ra u m a n i, îm prăştie’tenebrele doar prin puterea numărului 9” .
9 mai are o influentă si asupra destinului uman deoarec
graviditatea durează nouă funi, iar poziţia fătului în burta mamei
aminteşte de semnul grafic al lui 9. Textele vedice numesc corpul
uman „cetatea cu noua porţi”, aceste porţi simbolizează cele nouă
orificii naturale ale corpului prin intermediul cărora în corpul omenesc
pot să pătrundă o mulţime de spirite care vor dori să ducă o formă
de viata parazitară în interiorul corpului omenesc.
Multipli lui 9 sunt totdeauna compuşi din cifre, suma cărora dă tot
9 :1 8 , 27, ..., dar vom observa si dubla reflectare: 27-72, 36-63,
45-54... Fără îndoială cifra 9 este plină de mistere. 9 - se prezintă la
o înmulţire ciudată: 123456789 x 9 = 1111111101 = 9 .
S-a observat că orice sugestie sau autosugestie repetată de nouă
ori are rezultate mult mai bune. Orice acţiune repetată de nouă ori
se memorizează mult mai bine. Acest lucru este firesc deoarece în
lumea noastră toate procesele pornesc de la 1 si curg spre nouă.
Dacă la momentul trecerii de la 9 spre altă etapă de dezvoltare sau
perfecţiune nu depunem un efort suficient pentru a ridica procesul
pe alta scară superioară atunci ne întoarcem din nou la 1 si mai
repetăm procesul încă o dată dar cu altă viteză si uşurinţă. Săltarea
procesului de la 9 mai sus trebuie să se asemene cu un soc adiţional.
Dacă acesta nu se întâmplă sau nu este suficient noi ne abatem de
ia linia propusă. Prin aceasta se explică acel fapt că noi în viata de
toate zilele începem să facem un lucru si terminam cu a face cu’totul
altceva, .câteodată contrar opus. De aceea nu există linii drepte în
lungea noastră ci doar cercuri, spirale.
începem cu a face dragoste si terminăm cu a avea copii. Dar cel
mai bine procesul de la 11a 9 se oglindeşte în perioada gravidităţii,
în care embrionul parcurge întreguiproces numerologic atât în cifre
cât si în figuri geometrice.
3ă urmărim acest proces încă de la bun început.

1.1. • ( • ) ------► ADAM, SIMBOLUL SOARELUI

3. III. A .

4. IV. < □

5: V' > ? < ^ SAU RĂSUCITĂ*

6. VI. >

8 . V -H I. OO O

9. X - 1, 9 s a u În t o r s
1 - reprezintă bărbatul care peste un timp oarecare întâlneşte
femeia, iubita fui si între aceştia doi apare un canal de simpatie’, o
funie nevăzută care îi leagă pe aceştia doi, un canal telepatic dacă
vreţi, deoarece se ştie că îndrăgostiţii au o posibilitate de a schimba
între ei informaţii telepatice, deci se înţeleg. Opoziţia care ar trebui
să apară între aceştia doi se transformă in atracţie. Acestea sunt
încadrate în simbolul lui 2.
3 - după toate acestea între primii doi apare o anumită formă de
comunicare si înţelegere reciprocă. Trăiesc aceleaşi gânduri si
sentimente. Gândurile, emoţiile si faptele lor (triunghiul) nu merg în
contradicţie.
4 - îndrăgostiţii încep a se schimba, câteodată chiar şi la nivel
material, unul pentru altul şi apar interese comune (pătratul).
5 - după o anumită perioadă de timp când iubirea se răceşte între
aceşti doi relaţia poate să se întărească dar se poate întâmplă şi asa
ca sî cum dracul şi-a băgat coarnele (pentagrama inversată). ’
6 - Procesul la acest nivel arată că aceştia doi în urma conflictelor
lor se p o t despărţi, fiecare în direcţia lui sau se pot uni si mai mult
trăind intr-o armonie perfectă chiar dacă sunt sexe opuse, chiar dacă
au diferite forme de gândire, chiar dacă văd lumea fiecare în felul iui.
Dacă la sistemul lui 4 fiecare vrea să se prezinte mai mic sau egal
cu celălalt, fiecare tinde să îndeplinească dorinţele si plăcerile
celuilalt, atunci la sistemul lui 5 apare opoziţia care pe care, suntem
ambii egali, care este mai mare, care este mai mic? In sistemul lui 6
însă apare ideea: eu sunt mai mare, eu am prioritate, eu trebuie să
fiu ascultat. Ca regulă aici cedează femeia deoarece este p o a te mai
înţeleaptă si mai răbdătoare. Dar aceasta nu este„o regula generală
deoarece de foarte multe ori cedează si bărbaţii. In asa fel procesul
la nivelul 6 arată că numai prin cedări sau compromisuri putem trăi
în armonie. Dar pentru a ajunge la compromisuri si cedări reciproce
trebuie mai întâi ca procesul sa ajungă la treaptă â şaptea care este
compus din 5 + 2, ceea ce înseamnă că între primii doi, datorită
cedărilor reciproce apare o altfel de iubire si anume iubirea spirituală
care deja nu mai este atât de mult legată de iubirea corporală,
plăcerile lui 4.
La treapta a opta (5 + 3) aceştia doi capătă deja o anumită formă
de relaţie spirituală, a d ic ă :^ + A
Daca până aici lucrurile au decurs bine atunci pe aceştia doi nu-i
mai poate despărţi nimeni deoarece ei doresc cu adevărat să-si
creeze o familie si să dea naştere unui copil (pătrat suprapus peste
alt pătrat), materie din materie.
La tre a p ta a noua a p ro ce su lu i aceştia co n ştie n tize a ză
necesitatea lor de a avea copii, de a-si duce <yucea deoarece nouă
este compus din 5 + 4 adică omul pe cruce ( ^ ).
Anume aici de multe ori se întâmplă acel lucru când unul îsi
doreşte copilul iar altul nu, şi atunci aceştia doi pot avea nevoie de
mai mult timp pentru a trece prin această etapă a procesului. Fiecare
dintre noi trecem cu viteze diferite etapele procesului. Dacă si aici
totul a decurs cu bine atunci procesul trece la o altă treaptă a scării
de evoluţie, între aceştia doi si procesul reîncepe din nou de la 1 si
iarăşi continuă spre nouă. Orice greşeală la orice nivel al procesului
poate distruge întreg procesul şi omul este nevoit sa o ia de la capăt.
Nimeni'nu poate sa sară peste <etape le procesului deoarece viata
obligatoriu ne va întoarce înapoi pentru a călca si acele praguri pe
care le^am sărit. Această afirmaţie este valabilă’în toate procesele
vieţii omeneşti, a societăţii, statului, cosmosului, s.a.m.d. Acest lucru
se aseamănă cu un om'care urcă de la un etaj’ la altul călcând pe
fiecare treaptă, studiind-o, dându-i o atentie aparte si care pas cu
pas înaintează în sus. Este posibil ca acest om să dorească si chiar
să reuşească în fugă să sara peste trepte făcând paşi mai mări, dar
odată si odată obligatoriu se va împiedica si se va rostogoli în vaje
până iâ prima treaptă ceea ce va ti destul 'de dureros pentru el. In
asa fel plin de dureri si vânătăi viata îl va obliga să urce treptele încet
dar,,sigur şi să calce’ pe fiecare treaptă în parte. Numai asa, dând
atenţia cuvenită fiecărui proces (trepte), va reuşi să ajungă sus.
Toate sistemele politice şi statale care au căzut au făcut aceste
greşeli iar acuma sunt nevoite să înceapă de acolo de unde s-a comis
greşeala, s-a sărit peste trepte. Dacă ne întoarcem din nou la relaţia
mte’rumană, la primii doi descrişi mai sus care au ajuns ia concluzia
de.., a da naştere unui copil vom observa că ei vor începe acelaşi
proces,1dar deja la un alt nivel si vor călca pe fiecare treaptă în parte
atât ei cât şi embrionul.
m Continuarea ^cestui proces arată în felul următor:

9. 10. 11. 12 ... SAU

SAU —*

’j 12. O O
13. ©
‘ ‘A-10T-bărbatul trebuie să aibă o capacitate absolută de a însărcina,
aceasta se reflectă în simbolul iui 10. Aceasta înseamnă că bărbatul
trebuie să fie capabil de a prelungi acest proces, de a prelungi linia
neamului, deci trebuie să fie un fel de creator.
- bărbatul dezintegrează integritatea sa dându-i femeii oj>arte
din sine.şi împreună cu aceasta si forţa iui creativă. Cifra 1 daca vreţi
se maP aseamănă cu un spermatozoid sau cu simbolul astrologie
„leu” . ’
,1 2 - spermatozoidul parcurge calea lui spre ovul pentru a îl
,îh.sărcina;'in-
^ t ^ - c i f r a c u dublu sens ori malefică ori benefică si arată că
spermatozoidul a intrat în interiorul ovulului si a creat toate condiţiile
pentru dezvoltarea sarcinii. In continuare acest proces se dezvoltă
trecând prim fiecare fază aparte ajungând până la 20 apoi 30, 40,
şva.rri.d. Aici eu nu voi descrie întregul proces fiziologic de dezvoltare
î'i. 'Ut-l-V'. • ^ }
a embrionului ueoarece nu este obiectul acestei cărţi, dar fiecare
dintre dumneavoastră poate studia anumite cărţi în acest domeniu
şi veţi vedea că au legătură cu sistemul numerolbgic.
în' acel timp în care embrionul îsi parcurge calea lui de la 1 la 9 de
la 10 la 20, 30, 40, s.a.m.d. repetând prin dezvoltarea lui întregul
proces de evoluţie â pământului si a omului mama trece si ea
printr-un proces de ia 1 la 9, dar cu altă viteză, câte o lună la fiecare
etapă. In aceeaşi perioadă de timp, nouă luni de zile embrionul trece
cu o viteză destul de mare prin toate procesele care sunt echivalente
cu milioane de ani. Cine vrea să studieze procesul de dezvoltare al
embrionului va afla o mulţime de lucrări şi se va convinge că eu am
dreptate.
Din cele mai vechi timpuri oamenii dădeau atenţie deosebită nu
numai embrionului dar mai ales femeii gravide. La cele mai diverse
popoare întâlnim recomandări referitoare la femeia gravidă si toate
aceste recomandări au ceva în comun referitor la cum trebui să se
comporte o femeie însărcinată. Oamenii ştiau că spiritul copilului vine
din altă lume si că trebuie să te comporţi cu acesta în mod corect.
La fel ei ştiau că copilul în cele nouă luni de graviditate aude, vede
si ştie totul despre ceea ce se întâmplă în exterior, adică în sufletul
mamei. La fel erau încredinţaţi că embrionul are o legătură strânsă
cu lumea de dincolo, ştie'totul despre viata lui interioară, este
conştient de sine, ştie ce se întâmpla în atâra corpului mamei, îi
cunoaşte gândurile si emoţiile acesteia. Aceste lucruri au fost deja
demonstrate ştiinţific’.
în ultimii ani învăţaţii din Rusia cât si din alte ţări, prin cercetările
lor confirmă realitatea celor mai fantastice manifestări ce nu pot fi
explicate din poziţia ştiinţelor tradiţionale. Una dintre aceste
manifestări este reîncarnarea sau altfel spus implantarea spiritului
în em brionul omenesc.
In acest domeniu au lucrat mulţi ani la rând mai mulţi oameni
de stiintă din Rusia. Dar cel care â ajuns la succese remarcabile
în această direcţie si care a mers pe o cu totul altă cale pentru a
explica acest fenomen este doctorul psiho-terapeut, germanul
Tortvald Defietson. Acesta este directorul unui institut particular
de psihologie netraditională din Munchen si este cunoscut nu
numai în Germania, dar şi peste hotarele ei ca autorul m ultor
lucrări ştiinţifice în dom eniul psihologiei ezoterice.
Ultima carte a lui T. Defietson „Viata ca o sansă” a atras o
a te n tie d e o s e b ită p rin c o n c lu z iile e x tr a o rd in a re , c h ia r
senzaţionale pe care le face doctorul bazându-se pe experienţa
sa destul de amplă în practica psiho-terapiei.
Metoda lui astăzi este practicată si de alţi psiho-terapeuti.
Doctorul din Lunchen este primul care â încetat' sa lege la un Ide
„călătoria în timp” , călătoria conştientului în timp cu hipnoza aparent
obligatorie. în loc de hipnoză ei practică meditaţia. Somnolenta,
moieseala, inevitabilă.pnn hipnoză, frânarea conştientului, dispar în
practica meditaţiei. In starea de meditaţie pacientul la fel nu
reacţionează la iritanţii exteriori, dar în schimb începe să se asculte
pe sine însăşi. Aflâ’ndu-se într-o conştientă deplină, pacientul
povesteşte cu lux de amănunte tot ceea ce se întâmplă înaintea
vidpo-ecranuluicreierului.
Intr-o astfel de stare omul poate să-si aducă aminte nu numai
unele evenimente din viata lui, dar poate să se întoarcă într-un trecut
foarte îndepărtat. Ca regulă aceasta se întâmplă la a doua sau a
treia şedinţă. Cât de fantastic sună aceasta, dar totuşi pacientul se
întoarce în timp si înregistrează din nou, retrăieşte toate emoţiile,
simţurile, mirosurile, aude si înţelege tot ce s-a petrecut cu el într-un
timp foarte îndepărtat. Ce-f drept, câteodată pentru a atinge aceste
efecte, şedinţele trebuiesc repetate nu o singură dată.
Daca „călătoria” conştientului în timp se prelungeşte,.atunci se
poate ajunge până la momentul... propriei însărcinări! In aceste
momente pacientul conştient retrăieşte si simte, vede întregul
proces de creare a propriului corp. Lâ început el vede dormitorul
propriilor părinţi, retrăieşte împreună cu ei intimitatea lor si într-un
anumit moment simte si vede cum este atras în jos printr-o pâlnie
energetică, cum se roteşte după acele ceasornicului prin această
pâlnie şi se descoperă pe sine din nou într-un loc întunecos si limitat.
Interesant este faptul că această descriere a acestui proces este
identică ia toti,pacienţii si coincide cu spusele unor clarvăzători
precum că în'jurul unei femei care peste un timp va fi însărcinată
deasupra capului la o înălţime de aproximativ 2 m se află o gogoaşă
energetică, asemănătoare cu aceea pe care o depun fluturii, numai
că ;are dimensiuni mai mari, si aceste dimensiuni sunt aproximativ
egale cu mărimea unui copil la naştere.
„Prezenta la propria însărcinare pentru mulţi oameni pare o
absurditate', - spune dr. Defletsonj - dar acest fapt va deveni firesc,
dacă noi o.să ne învăţăm să despărţim noţiunea ae conştient cu cea
de corp. Intr-adevăr însă conştientul omenesc este’ prezent !a
crearea corpului său material, exact la fel ca si la înmormântarea
acestuia”.
Vieţii embrionului în timpul aflării lui în burta mamei psihologii i-au
dat o !âtentie deosebită. Prin cercetări minuţioase ei au stabilit, că
pentru mulţi viitori copii - aceasta este perioada de acumulare a
cunoştinţelor negative. După cum afirmă oamenii, care au avut
experienţa călătoriei conştientului în trecut, este greu de imaginat
câtă durere si frică retrăieşte embrionul în burta mamei mai ales
atunci când aceasta încearcă să scape de el.
Dacă embrionii ar avea posibilitatea să-si scrie toate retrăirile lor
într-un jurnal, atunci probabil textele de pe paginile acestuia ar arăta
în.felul următor:
„... cinci octombrie. Astăzi a început viata mea. Părinţii mei încă
nu ştiu despre acest lucru. Eu sunt mai mic decât o sămânţă de măr,
dar'eu deja sunt eu. Cu toate că încă nu m-am format dar totuşi eu
ştiu că voi fi fetiţă.
19 octombrie. Eu am mai crescut, dar sunt încă destui de mică,
pentru a face ceva de sine stătător. Mama face pentru mine absolut
iotul, dar cel mai distractiv este ace! fapt că mama totuşi încă nu
ştie, că mă poartă pe mine aici, chiar sub inimă, si mă hrăneşte pe
mine prin propriul ei sânge.
23 octomune. in curând eu voi începe să cresc mai intens. De
neimaginat, aproximativ peste un an eu deja o să zâmbesc. Mai
târziu voi începe să vorbesc. Eu ştiu care cuvânt îl voi pronunţa
primul: „M a m a . Cine a spus că eu încă nu sunt un om adevărat? Eu
sunt deja om, la fel cum o fărămitură micuţă de pâine este totuşi
pâine adevărată.
27 octombrie. Astăzi inima mea a început să bată absolut de sine
stătător. Din acest moment ea va bate blând de-a lungul întregii vieţi.
Inima mea va bate de 36.000.000 milioane de ori (a) în fiecare ah.
Mai târziu după mulţi ani'de viată ea va obosi şi se va opri, şi eu voi
muri. Dar acum nu este sfârşitul ci doar începutul vieţii mele.
12 noiembrie. Astăzi încep să se formeze mâinile mele. Acestea
sunt atât de mici încât îmi este groază să mă uit la ele. Cândva, peste
un timp ele posibil vor cânta la o vioară sau vor crea picturi.
20 noiembrie. Astăzi medicul pentru prima oară i-a adus mamei
vestea că eu trăiesc aici la ea sub inimă. Tu eşti fericită mamă? Va
trece o perioadă de timp si eu mă voi legăna în braţele tale, iar tu mă
vei mângâia cu mâinile tale puternice şi mult mai mări decât ale mele.
25 noiembrie, Mama şi tata încă nu ştiu că eu sunt deja o fetiţă
mică. Dar poate că ei aşteaptă să aibă’ un băieţei? Sau poate doi
gemeni? Nu-i nimic eu voi fi aceea care îi voi impresiona.
10 decembrie. Fata mea s-a format complet. Eu sper că voi
semăna cu mama.
13 decembrie. Acum eu aproape că pot să văd, dar totuşi este
destul de întuneric în jur. Nu peste mult timp ochii mei vor vedea
lumea plină de lumina soarelui. Oare cum araţi tu mamă?
24 decembrie. Mamă eu văd cum bate inimă ta. Interesant, tu auzi
oare cum bate inima mea? Sunt foarte curioasă să ajung la acel
moment când voi sta în braţele tale si voi putea să mă ating de fata
ta, să privesc în ochii tăi. Tu mă aştepti pe mine la fel cum te aştept
şi eu pe tine, spune-mi e adevărat’ mamă?
28 decembrie. Mamă, de ce te-ai permis tu lor să mă ucidă? Nouă
avea să ne fie atât de bine împreuna...”
Acesta ar fi un caz nereuşit însă acum să vorbim despre cele
reuşite pe care de fapt le-a studiat dr. Defeitson.
Conform învăţămintelor religioase, spiritul se ujieşte cu corpul
doar la a treia lună de dezvoltare a embrionului. Insă absolut toţi
pacienţii, fără excepţie si pur si simplu alţi oameni care au
experimentat sunt convinşi ca această unire se petrece în acelaşi
timp cu reîncarnarea în momentul trecerii prin pâlnie.
Defeitson consideră că părinţii trebuie să înţeleagă adevărul
acesta care peste un timp oarecare posibil v a ’ devină o ştiintă
elementară. Desigur embrionul este mic, neajutorat si lipsit de
cuvinte. Dar această stare umilitoare se referă la corpul lui fizic.
Spiritul însă se reîncarnează într-un corpulet microscopic si aduce
cu sine în acel moment întreaga maturitate si cunoştinţe acumulate
de-a lungul nenumăratelor reîncarnări. Mai mult decât atat este foarte
probabila si evidentă situaţia când nou născutul poate fi mult mai
mtelept si mai în vârstă decât proprii părinţi. De aceea eu consider
că nu există nici un motiv de a comunica cu copii nostrii într-o limbă
copilărească lipsită de sens. In realitate copiii înţeleg din momentul
naşterii destul de profund sensul cuvintelor si al prepoziţiilor, chiar si
a acelora care nu ar trebui vorbite în prezenta lor. Dr. Defletson este
de-părere că educarea copilului trebuie făcută din acea zi de când
părinţii pentru prima dată au conştientizat existenta reală a lui. Cu
alte cuvinte.este posibil si chiar necesar de a comunica cu copilul ce
se găseste încă în pântecele mamei, iar la naşterea acestuia să-i
demonstreze bucuria întâlnirii cu el. Copilul poate si trebuie pregătit
pentru procesul naşterii, trebuie să-i propuneţi n’u numai muzică
frumoasă dar şi să-i'citiţi în această perioadă literatură bună. Printre
altele copiii încâ nenăscuti reacţionează foarte bine la muzica clasică
şi sunt înspăimântaţi si îngroziţi de sunetele muzicii rock. Probabil
.este normal acest'lucru. E u 'd e exemplu numesc muzica rock
agresiune sonoră împotriva omenirii” Atunci când sună muzica rock
a'unui oarecare grup si dacă observăm ceea ce se întâmplă în sala
care poate fi un câmp deschis atunci veţi observa că aici nu se
întâmplă nimic altceva decât „o satanizare’a mediului înconjurător” .
Consider că prin faptul că un copil ştie că nu este dorit si prin frica
lui în fata naşterii se explică o mulţime de incidente petrecute în timpul
naşterii! Concluzia dr. lui Defletson sună absolut senzaţional:
conştientul embrionului nu are hotare si are trecere în trecut, prezent
şi viitor. El îşi vede viata proprie ca pe un rând de diapozitive care se
schimbă rapid asemănătoare cu ceea ce văd oamenii care au avut
experienţa vieţii,vextracorporale sau cu alte cuvinte moartea clinică.
Embrionul cunoaşte nu numai problemele vieţii viitoare a lui, dar si
acel fapt, că aceste cunoştinţe vor dispare aproape în totalitate în
momentul naşterii, odată cu prima răsuflare ae sine stătătoare, iar
restul cunoştinţelor se vor ascunde treptat în subconştient pe măsură
ce se va închide fontanela. Prin ritmul propriilor răsuflări puiul de om
intră în circuitul timpului care nu avea hotare pentru conştientul lui
până la momentul naşterii.
•I Asa stau lucrurile cu embrionii care în cursul lor de dezvoltare trec
un proces întreg de la unu spre nouă. Dar ce trebuie si cum trebuie
să se comporte mama în toate aceste nouă luni. Aici voi descrie
foarte pe scurt acest proces, deoarece acesta poate deveni subiectul
unei alte lucrări.
Prima lună de graviditate. în această lună îndată duj)ă ce a aflat
depropria însărcinare, femeia trebuie să tindă imediat sâ-si pună sub
control gândurile si emoţiile negative. Din cele mai vechi timpuri
femeii i se recomanda să-si scoată toate inelele de pe deget în afară
deVdecjetul inelar si toate lanţurile din jurul gâtului. Se recomanda
începând din această lună purtarea cerceilor. In afară de aceasta e
obligată sa întrerupă orice relaţie sexuală cu propriul sot, iar acesta
trebuia să se străduiască să-si’ facă soţia de a fi mândră si plină de
bucurie de propria graviditate.’
A doua luna. Se considera că prima lună este guvernată de soare,
iar a doua de lună. De aceea femeii în a doua îună de graviditate i
se propunea să bea mai multe lichide, să stea în preajma fântânilor
arteziene, în mijlocul naturii în preajma lacului sau a mării. Se
recomanda în această perioadă numai emoţii pozitive.
^ A'treia lună. în această lună embrionul capătă prima formă
(triunghiul). Anume în această perioadă în vechime se considera că
în interiorul embrionului se petrece o reacţie care este nedescifrată
şi astăzi, în urma căreia embrionul se dezvoltă în continuare ca gen
masculin. Dacă această reacţie nu are loc atunci embrionul va
rămâne fetită. De aceea anume în această lună femeii i se propunea
să se concentreze mai mult asupra dorinţei de a avea la naştere un
băietei sau o fetită. Ce-i drept de foarte multe ori femeii i se impunea
să consum e diverse mâncăruri pregătite din diverse organe
interioare ale animalelor considerate masculine, pentru a da naştere
unui băieţel.
A patra lună . Se consideră o lună grea si nefastă care este
însoţită de toxicoze si alte probleme fiziologice. De aceea în
această lună.gravida trebuia să fie destui de atentă la consumul
de a lim e n te jn afară de aceasta se recomandă plimbatul desculţ
pe pământ. In această perioadă este bine ca femeile gravide sa
plece la ţară.
A cincea lună . în această perioadă embrionul este complet
form at si se recomandă o comunicare intensă cu embrionul ca si
cu un om matur. Aici femeia trebuie să se îmbrace în cele mâi
frumoase haine si să fie împodobită cu cele mai diverse bijuterii.
Certurile si scandalurile declanşate în această lună aduc c e i mai
mare daună viitorului copil.
A şasea lună. Femeia trebuie să trăiască această jje rio a d ă
într-o arm onie interioară aproape totală. Trebuie sa acorde
suficient timp meditaţiei si imaginaţiei. In această perioadă este
bine să primească cadouri. In vechime în această lună femeii i se
interzicea să privească spre animale, să le atingă, deoarece are
posibilitatea de a Ie lua mana. Tot în această perioadă şi mai corect
de la a patra până la a şasea lună femeile gravide devin mai
agresive. Mulţi dintre noi cunoaştem cum se comporta cu noi în
anumite momente profesoara care era gravidă în acest interval.
A şaptea lună. G ravida trebuie să fie lipsită de orice efort fizic
(ridicarea greutăţilor^ munci fizice grele...) iar viata acesteia
trebuie să fie organizată în asa fel încât să fie desprinsă de
p ro b le m e le s o c ie tă ţii, se rv ic iu lu i si să tră ia scă o v ia tă în
conform itate cu cifra' 7 (să gândească la nivele înalte despre
Cosm os, religie, filosofie, sa asculte muzică bunăt poezii...)
Intr-un cuvânt aceasta trebuie să ducă un fel de viata mai mult
m editativă. Toţi cunoaştem că unii copii se nasc în această lună
si au posibilita’t ea de a1trăi In continuare ceea ce nu se întâm plă
cu cei născuţi în luna a opta.
A opta luna. Este considerată o lună de două ori mai periculoasă
decât luna a patra. Acestea sunt nişte afirmaţii din punct de vedere
num eroiogic. Din nou gravida trebuie să’ fie foarte atentă la
produsele pe care le consumă, să se lipsească de inele si bijuterii
rămânând doar cu cerceii. Anume în această perioadă, ca niciodată
este necesar ca femeia să fie idolatrizată, să primească o mulţime
de complimente si susţineri din partea soţului. Cât mai frecvent are
nevoie ae a i se reaminti că este frumoasa pentru a depăşi mai uşor
com plexul pe care si-l formează din cauza burţii. In această
perioadă în vechime femeia era considerată aducătoare de rău si
de aceea nu i se permitea nici chiar să gătească pentru soţul ei,
nem aivorbind că nu i se permitea să se afle .îici prin preajma
animalelor. L atei se considera si se mai considera si astăziîn unele
zone că fe m e ia în aceasta lunădegraviditatepoate,'prin intermediul
gândurilorsale negative,chiarsăprovoacem oarteacuiva.D eaceea
toti umblau în jurul ei precum în jurul unei regine si nimeni nu vroia
s a o enerveze sub nici oform ă. A bsoluttoţi tindeau să-i intre în voie,
chiardacă^âteodatăm ofturileacesteiaerâuaberante.B ioterapeuţii
afirmă că intr-adevăr femeia în a opta lună de graviditate poate'fi
periculoasă.
A noua lună. Această lună este cea finalizatoare după care
fem eia intră într-un alt proces, la un nivel mai înalt devenind mamă,
iar em brionul care încă demult timp în urmă a devenit făt, acum
devine nou născut - om.
Medicina tradiţională cunoaşte numai acea latură a dezvoltării
em brionului care este legata nem ijlocit de fiziologia acestei
materii, acestui proces, dar nu spune nimic despre cealaltă latură
de dezvoltare psiho-energoinformativă a viitorului om. O să aduc
ceva informaţie aici, pe scurt, despre ceea ce se întâmplă cu latura
enşrgetică a embrionului în perioada gravidităţii.
încă din primele zile până la sfârşitul primei luni pe lângă
dezvoltarea materială a embrionului se petrece o dezvoltare si o
modificare a /n a trite i psihoenergoinformative cu care acesta’ va
trebui să tră ia scă ’ viata lui după naştere pentru a îndeplini o
anum ită misiune. In asâ fel din prim ele’zile pană la sfârşitul primei
luni se dezvoltă si se modifică, mai corect se pun bazele psihicului
viito ru lu i c o p il,'c a ra c te ru lu i, p erson a lităţii, p rin cip iu lui activ,
ego-ului. Mama prin comportamentul ei si felul dejgândire, precum
’s rp rin calitatea lumii interioare din această luna şi din celelalte
•anterioare, poate interveni pentru a modifica în sens pozitiv toate
calităţile ce se dezvoltă în viitorul copil atât în prima lună cât si în
restul’.
- în a doua lună de dezvoltare se petrece o modificare si o
a d a p ta re a siste m u lu i bonenergetic, a prin cip iu lui pasiv, a
emoţiilor, a noţiunilor de bine si rău, a viitorului om pentru condiţiile
de viaţă în care acesta se va naşte.
C e ' capacitate va avea viitorul copil de a se autocunoaste,
autodezvolta, de a acumula cunoştinţe, de a memoriza depinde
de aceea ce se petrece în a treia luna de graviditate.
Care vor fi capacităţile corpului, ce nivel de imunitate va avea,
care informaţie este ereditara şi se va declanşa cândva în cursul
vieţii în anumite condiţii (si care vor fi aces'te condiţii) si care
inform aţie genetică ereditară nu va trebui să se declanşeze
niciodată în decursul întregii vieţi, indiferent de condiţii - la toate
acgstea se pune bazele în luna â patra.
In luna a cin ce a se clă d e sc bazele v iito a re lo r p rin c ip ii
interioare, legi interioare, intuiţiei, ceea ce îl va face pe copil mult
mai individual. In luna a sasea se creează principiile care îl vor
face pe viitorul copil să se descurce în viată de unul singur ori să
'aibă nevoie permanent de ajutor, va fi ’un om materialist, cu
picioarele bine înfipte în pământ, ori va fi de natură aeriană,
rom antică oi visătoare depinde de ceea ce se întâmplă ci> femeia
gravidă în â şasea lună.
în luna â şaptea în structurile energetice ale copilului, se
formează principiile care îl vor face pe el în viitor să iubească
oamenii, sa iubească copiii, să aibă mai mulţi sau mai putini copii,
într-un cuvânt capacitatea de reproducere şi de legătură a lui cu
Cosmosul. Calitatea acestei luni formează predispoziţii care îl vor
face pe viitorul copil să fie mai religios sau nu, să privească viata
mai filosofic sau pur material.
Care va fi calitatea simţului de datorie, capacitatea de a iubi,
n e c e s ita te a de a fi necesar cuiva, ca pa cita te a de a servi
intereselor omenirii nu numai celor proprii se formează în luna a
opta. Probabil anume din acest motiv copii născuţi în luna a opta
nu trăiesc mult deoarece nu au simţul datoriei complet format si
de aceea la cea mai mică greutate'cedează si părăsesc lumea
noastră. Ezoteriştii spun că aceşti copii imediat se reîncarnează
prin intermediul altei perechi de oameni si începe procesul de
creare al propriului corp încă o dată de ia început. Poate de aceea
copiii născuţi în luna a şaptea supravieţuiesc, iar când ajung la
maturitate sunt puţin diferiţi de restul. Mulţi dintre ei au devenit
scriitori, filosofi, religioşi... pentru că au aces’te calităţi formate bine
în structurile energetico-informative.
In luna a noua se formează viitoarele capacităţi mentale
(structuri informaţionale) mintea de ia natură, capacitatea de a
pricepe, de a înţelege, de a însuşi.
La sfârşitul acestei luni se petrece procesul naşterii si ceea ce
vedem noi'înaintea noastră esie doar 10% din ceea ce se numeşte
om. Restul 90% sunt structuri psiho-energoinformative, încă foarte
rarefiate, dar care se comprimă, se încarcă cu informaţii noi odată
cu tim pul şi odată cu trezirea sau activarea centrelor1energetice
de jos în sus. Acestea după cum stiti sunt şapte Ia număr.
CAPITOLUL X

ŞAPTE ANI DE ACASĂ TABLA


ÎNMULŢIRII CU 7
■V .< *
într: un alt capitol am vorbit deja despre semnificaţiile lui 7. Aici mă
voi strădui de a mai aduce si alte referiri la această cifră. Avem şapte
zile în săptămână si şapte planete văzute cu ochiul liber - planetele
septenerului. Fiecăreia dintre aceste planete îi corespunde o zi a
săptămânii si o vocală din alfabetul nostru. In asa fel; soarele (i), luna
(e), marte (â - strigăt de durere, cuvântul cheie - oaste), mercur (ă -
gândire, cuvântul cheie - nerv, noutate), Jupiter (î - ieşire din hotare,
cuvântul cheie - dărnicie), Venus (o - mirare, cuvântul cheie iubire),
Saturn (u - e primul sunet de ameninţare, cuvântul cheie onoare). In
asa fel zilele săptămânii începând de’la duminică având fiecare câte
o vocală se aranjează astfel:

Duminica $ Soare - împărat (i)

Luna ( - mama (e) EMOŢIE

Marte ( Ţ ^ Ş ^ r i m ă strigăt de durere,

Mercur Ş 'N§ ^ T"Emă 9ândire' NERV'

- (î) exprimă tendinţa de a ieşi din


hotare, această vobală i se '
atribuie si lui Saturn CUVÂNTUL
CHEIE -'DĂRNICIE

Venus
9 - (o) exprimă o mirare - IUBIRE

Saturn

Această reprezentare este deosebit de importantă deoarece ne


arată legăturile dintre zilele săptămânii.
DUMINICA

Aşadar observăm că prima jumătate a zilei de duminică, adică de


la oră 00 până ia ora 12.00 are un potenţial energetic crescător iar
de la ora 12.00 până la ora 00.00 potenţialul energetic descreşte. In
afară de aceasta, prima jumătate a zilei are o legătură strânsă cu
ziua de joi, iar a doua cu ziua de miercuri, de aici se poate spune că
ceea ce se întâmplă cu dumneavoastră în prima jumătate a zilei de
duminică se va răsfrânge în a doua jumătate a zilei de joi, iar ceea
ce se întâmplă cu dumneavoastră m a doua jumătate a zilei de
duminică se va răsfrânge în prima jumătate a zilei de miercuri.
Acelaşi lucru se întâmplă si cu restul zilelor si puteţi observa aceasta
dacă urmăriţi schema prin liniile care unesc zilele’.
In decursul vieţii am analizat permanent ce se întâmplă cu
oamenii conform acestei scheme. Să zicem că dumneavoastră vă
certati cu cineva în a doua jumătate a zilei de duminică. Aceeaşi
problemă va apărea din nou în prima jumătate a zilei de miercuri,
atunci când potenţialul energetic si informaţional al acestei zile este
în creştere. Problema va reapare dar deja cu o dublă forţă, fie la nivel
exterior, fie la cel interior si aceasta vă obligă să treceti’ din nou prin
aceeaşi problemă pentru â o rezolva.
T o t’în conformitate cu această schemă oamenilor li se creează
impresia că anumite zile sunt norocoase si altele sunt ghinioniste. In
esenţă fiecare zi este norocoasă dar numai pentru anumite acţiuni
si în acelaşi timp toate zilele sunt ghinioniste dar numai pentru alte
acţiuni. De exemplu: în business, o hotărâre, un contract, o înţelegere
luată în prima jumătate a zilei de miercuri nu va duce la'succes
deoarece are legătură directă cu a doua jumătate a zilei de duminică
- zi de odihnă, în care s-a odihnit chiar si Dumnezeu s f a doua
jumătate a zilei de miercuri la fel nu este favorabilă pentru astfel de
acţiuni deoarece are legătură cu prima parte a zilei de sâmbătă - zi
la fel nu chiar bună pentru activităţi. Dacă vreţi să vă odihniţi bine
într-o zi de duminică atunci prima jumătate a zilei de miercuri’cât si
a doua jumătate a zilei de joi trebuie trăite într-un anumit fel si chiar
este necesar în aceste perioade să vă programaţi şi modul de
odihnă al zilei de duminică.
Fiecare zi a săptămânii este guvernată de o anumită planetă si
aceasta se descoperă chiar în denumirea zilei. Dacă vom înlocui
denumirea zilelor cu planetele atunci prin intermediul aceleiaşi
scheme vom descoperi modul de interacţiune al planetelor.
Despre această schemă se poate vorbi încă destul de mult
trecând si peste domeniul numerologiei, însă, deoarece această
lucrare are un scop determinat mă voi opri aici în descifrarea pe mai
departe a acestei scheme pentru a nu trece în domeniul astrologiei.
Să trecem acum la alte informaţii care au legătură cu cifra 7. După
cum a spus fiecărei planete îi corespunde o anumită zi din
săptămână, o anumită vocală din alfabet iar acum vom vedea că
acestea mai au corespondente si în segmentele coloanei vertebrale
a zonei cervicale care este compusă din şapte elemente. Celelalte
segmente ale coloanei vertebrale au si ele literele lor. Fiecărei litere
după cum stiti îi corespunde o cifră si de aici putem spune că si
fiecare segment al coloanei vertebrale are cifra lui. In general trebuie
spus: coloana vertebrală este construită după principiul ierarhic si nu
întâmplător este împărţită în cinci părţi, cifra a 5 simţuri - cifra omului
perfect), fiecare dintre ele având uri anumit număr de segmente.
După cum bine ştiţi coloana vertebrală arată în următorul fel:

S O A R E - D U M IN C A 'l
LUNA-LUMI
MARTIE-MARŢI ; jj
: : : : : : ::r.-i
------------------- ,0Usj. I
------------------- -
1. Zona c^.vicală - şapte segmenti care reprezintă sistemul
ierarhic în următorul fel:
- şapte planete văzute cu ochiul liber;
- şapte culori ale curcubeului;
- şapte zile în săptămână;
- şapte feluri de ţesuturi si şapte feluri de oase în organismul
omenesc; ♦
2. Regiunea toracică care are de fiecare parte a segmentului câte
o vertebră - 12 semne zodiacale, fiecare cu principiul masculin si
feminin, 12 luni în an, 12 ore Yang si 12 Yin care formează împreună
ziua şi noaptea.
3 / Regiunea lombară - cinci elemente primare în stare Yang,
aceste cinci segmente ale regiunii limbare sunt mobile, active - Yang.
4. Regiunea sacrală - cinci elemente primare în stare Yin, aceste
cinci segmente nu sunt mobile, sunt suaate între ele, pasive - yin.
5. Regiunea coccidiană - patru stihii care formează lumea
materială, patru anotimpuri de bază, patru direcţii ale lumii. ■
Observam că însăsi coloana vertebrală a omului este concepută
de către Creator conform ierarhiei: 7 planete ale septenerului, 12
semne zodiacale fiecare cu elementele bărbat - femeie - 24 de
vertebre, 5 elemente primare în starea Yang, cinci elemente primare
în stare Yin si patru stihii. Chiar momentul naşterii se petrece conform
aceleiaşi ierarhii deoarece primele segmente ale coloanei vertebrale
care pătrund în lumea noastră sunt cele 7 din zona cervicală, apoi
restul. Primul segment al coloanei vertebrale (atlas) care susţine
craniul i se atribuie Soarelui - duminica deoarece soarele este acela
care menţine sistemul nostru. Ai doilea segment i se atribuie Lunii si
zilei de luni, iar celelalte în continuare - conform zilelor săptămânii.’
interesant este faptul că, dacă nu vom lua în considerare ultimul
os al zonei coccidiene care se presupune că este un rudiment, atunci
numărul de segmente ale coloanei vertebrale va fi 32. Acesta este
un număr foarte semnificativ deoarece ne întâlnim cu el pretutindeni:
32 de acizi ARN si 32 de acizi ADN, 16 figuri albe si 16 figuri negre
pe tabla de sah '= 32, 32 de cărţi pentru ghicit etc. Acestui ultim
segment al coloanei vertebrale nu întâmplător i se atribuie litera H.
Această literă nu poate fi strict ataşată nici de consoane nici de
vocale deoarece sunetul pe care îl produce se formează la fel ca si
sunetele vocalelor prin expirarea liberă a aerului, dar nu poate ’fi
considerată nici consoana deoarece sunetul se formează fără
participarea coardelor vocale.
în momentul când rostim, cântăm anumite litere sau sunete,
cuvinte sau fraze noi supunem unui masa] vibrational anumite
segmente ale coloanei vertebrale, care sunt răspunzătoare de
anumite zone ale corpului si de anumite p/ocese fiziologice. Din acest
motiv lisus Hristos spunea: „Nu ceea ce intră în om spurcă omul, dar
ceea ce iese din el, spurcă omul." adică sunetul, cuvântul, vibraţia pe
care acesta o produce atât în exteriorul cât si în interiorul organismului.
Pronunţaţi cu voce tare cuvintele: crimă, omor, război, revoluţie,
răzbunare si veţi vedea că în toate aceste cuvinte se pune accentul
pe litera R' (rupjură, ruinare, moarte, distrugere). Aceste cuvinte
formează o stare neplăcută, iar atunci când le pronunţăm simţim cum
ele formează o vibraţie care cade de la gât în jo~. Pronunţaţi la fel cu
voce tare cuvintele: omenie, iubire, fericire, Cosmos... si veţi simţi că
acestea si multe altele prin vibraţia lor urcă în sus spre gât si cap,
deci vă 'înaltă. Anume din acest motiv există acele m antre
miraculoase, repetarea sau cântarea corectă a lor pot ajuta chiar si
la vindecarea unor boli. Tot asa se explică si vindecarea de cancer
într-un timp de o lună de zile a unui om care a pronunţat aproape
continuu cuvintele: „MEMENTO MORI” - Adu-ţi aminte de moarte.
Dacă fiecare literă este ataşată de un anumit segment al coloanei
vertebrale - răspunzător mai mult sau mai puţin de anum iteprocese
fiziologice, de direcţionarea anumitor impulsuri, energetice in corpul
omenesc, atunci de ce să nu credem că pronunţarea anumitor
cuvinte care formează diverse sunete nu ar fi în stare să producă
anumite efecte. Eu, de exemplu am cunoscut oameni care reuşeau
prin pronunţarea anum itor cuvinte (descântece) să oprească
sângele dintr-o rană destul de adâncă. La început am pus aceste
fenomene pe baza sugestiei pe care acesta într-un mod oarecare
o făcea asupra pacientului. Dar mai târziu, am observat că aceleaşi
efecte se produc si atunci când pacientul se află într-o stare de
inconştientă, Tot de la acei oameni am aflat că există anumite
combfnatii’de sunete si cuvinte care sunt capabile să îngheţe apele
sau să topească zăpada. De aici am înţeles si în cursulvietii m-am
convins că acele descântece, asa zise’ băbeşti au valoarea lor, iar
unele dintre ele sunt destul de puternice în direcţia atingerii unui
efect anume. Mai târziu, analizând acest domeniu, m-am convins
nu o singură dată că astfel de sunete precum: ca, chi; co, ra.j ri, ro
pronunţate.des pot opri o- hemoragie doar prin vibraţia lor fără ca
aceste sunete să fie încadrate în cuvinte mai complicate precum:
„soarele răsare, roata se răstoarnă...". Chiar si asa cuvinte cum
sunt: COCA COLA pot opri o hemoragie dacă sunt pronunţate tare
punându-se accentul pe „Co" si „Ca". Unele descântece se bazează
pe accentuarea altor sunete şî sunt capabile să producă un cu totul
alt efect. De exemplu accentuând vocalele: a, i, ă, u, din acest
descântec veţi contribui la vindecarea durerilor de cap, ameţelilor şi
deochiuiui.
„O pasăre albă cu dalba în cer
Zboară din pom în pom
A căzut din cer o picătura pe piatră
Piatra a crăpat
A căzut în apă - apa a secat
A căzut pe robul iui Dumnezeu (numele)
-

(numele) - s~a vindecat’


Interesant este făptui că fiecare dintre noi poate compune de sine
stătător diverse descântece, mai puternice sau mai slabe dacă va
îndeplini anumite cerinţe pentru fiecare caz sau îmbolnăvire în parte.
Probabil cu totii ati observat că în lăcasele sfinte părinţii bisericilor
făcându-şi slujba cântau anumite texte'religioase punând accentul
de fiecare data pe vocalele: o, a, ă si altele. Aceste şapte vocaie au
legătură cu sferele înalte şi de aceea în momentul cântării oamenii
mai sensibili simt într-un fel aceste vibraţii înalte. In aceiaşi timp am
observat că frazele descântecelor, care trebuie să fie construite
corect si care. sunt alcătuite din trei, şapte, nouă cuvinte, au un
e fe ct cu m ult mai puternic decât frazele construite dintr-un
oarecare alt număr de cuvinte.
Să trecem acum la o altă semnificaţie, la fel de importantă a
cifrei 7 care într-un fel anume are legătură si cu cele spuse mai
sus.
Teoria informaţională a apărut în anii '50, în timpul înfloririi
ciberneticii si a convingerii că totul în lumea aceasta trebuie si
poate fi măsurat. In acea perioadă învăţaţii încercau să măsoare
absolut totul, iar psihologii ca si pitagorieniî vorbeau numai despre
cifre. Această preocupare avea motivele ei. In arena vieţii a aparut
teoria informaţiei, în care mulţi au întrezărit o metodă universală
de analiză a activităţii omului. Maşinile de calcul lucrau tot mai
repede, volum ul memoriei lor creştea proporţional, nu cu zilele ci
cu orele si de aici fiecărui, învătât căruia îi trecea prin minte să
compare o maşină cu creierul uman sau invers nu se putea abţine
de la ispită si formula pe hârtie o oarecare cifră gigantică care după
părerea lor însemna volumul memoriei omeneşti. Cifrele exprimau
lucruri cum ar fi: cantitatea de informaţii pe care omul este capabil
de a o prelucra într-o secundă; acest număr era înmulţit cu numărul
de secunde al vieţii omeneşti, la numărul de neuroni'si la numărul
de molecule din neuroni, efc.
A trecut timpul si învăţaţii au început să-si dea seama că maşina
este construita cu totul’ altfel si lucrează’ pe baza altor principii
decât creierul uman. In acelaşi timp ei îsi dădeau foarte bine
seama că toate prelucrările creierului nu întotdeauna pot fi numite
prelucrări de informaţii. Toate cifrele astronomice ale învăţaţilor
s-au risipit, dar în schimb s-au redus doar la câteva cifre care
intr-adevăr aveau legătură cu manifestările si procesele fiziologice
reale, ce exprimau impulsul nervos, volumul memoriei de scurtă
durata, volumul memoriei de lungă durată etc.
Capacitatea limitată a memoriei de scurtă durată era cunoscută de
psihologi încă în secolul al XlX-lea, dar nimeni nu o măsurase în mod
special, lată însă, la începutul anilor ’50, psihologul american Georges
Miller si-a propus acest lucru. El a descoperit că un operator care
într-adevăr este ocupat de prelucrarea informaţiei este capabil, dîntr-o
singură dată să memoreze în medie (7 + 2) formate din câte două cifre
fiecare, opt numere (7 + 1) formate din câte trei cifre fiecare, şapte litere
ale alfabetului şi cinci cuvinte egal de complicate. Totul se învârtea în
jurul iui 7. Dar'în acelaşi timp fiecare grupă de informaţii posedă un
volum neuniform de valoare informativa: şapte litere din alfabet purtau
în sine de trei ori mai multă informaţie decât opt cifre, iar cinci cuvinte -
au o valoare informaţională de sase ori mai mare decât aceleaşi opt
numere. De aici Miller a tras concluzia: volumul memoriei este limitat
nu prin cantitatea informaţiei ci prin numărul de componente din care
aceasta este formată. In’ portmoneu! acestei memorii încap şapte
monede. Sunt aceştia dolari sau lei, memoriei îi este indiferent deoarece
ea se interesează nu de sensul informaţiei ci numai de caracteristicile
exterioare a acesteia - culoare, formă, volum. De sensul informaţiei se
interesează memoria de lungă durată, care cântăreşte si valorifică
acele informaţii care îi sunt aduse ei de către memoria de scurtă durată.
Miller si nu numai el. a numit-o magică. El a.,, mă că această

7 cifră îi urmăreşte la fiecare pas şi se ciocneşte de aceasta în


fiecare zi. Intr-adevăr acest lucru nu este o exagerare: noi la
fel ne ciocnim de cifra 7 în fiecare zi. „De şapte ori măsoară si
o dată taie", „şapte păcate - o singură judecată”, „unul cu sapa, şapte
cu mapa” sau '„unul cu lopata, iar şapte cu lingurile”, „şapte nu-l aşteaptă
pe unul", „şapte stele în frunte", ,,’sapte vineri în săptămână”, „de şapte
ori am mâncat, dar la masă nu am stat". Cu cât mai mult ne adâncim
în negura timpurilor cu atât mai mult ne întâlnim cu cifra 7. Grecii a ntici.
aveau şapte înţelepţi si şapte minuni ale lumii. Cifra 7 este probabil cea
mai des întâlnită în Sfintele Scripturi. Dumnezeu face un legământ cu
oamenii prin intermediul curcubeului (7 culori) si acesta este cel mai
important legământ: „după cele 7 zile a venit apele potopului pe pământ”
- Facerea 7,10
Cifra 7 oglindeşte organizarea materiei la toate nivelele chiar si la
nivel atomic. învelişul electronic al atomilor posedă 7 nivele
energetice iar tabelul periodicităţii al lui Mendeleev este construit din
7 perioade şi respectiv 7 grupe, în ordinea creşterii greutăţii atomice
ale elementelor, Apocalipsa Iui loan este cea mai îmbibată cu
simbolistica lui 7. Omul are şapte ceacre - focare iar sistemul cosmic
străbate fiinţa umană prin cele şapte usi: 2 ochi, 2 urechi, 2 nări si o
gură. In vechime după ce mortul era înmormântat, în acel loc timp'de
49 de zile (7 x‘ 7) se aduceau produse alimentare deoarece se
considera că spiritul omului se mai hrăneşte încă cu energiile
acestora. Noi pomenim morţii noştri si facem 'parastas chiar si in ai
7-lea an. Se poate aduce aici încă foarte multe exemple legate de
s e m n ific a ţiile lui 7, deoarece ne întâlnim cu a ceasta cifră
pretutindeni, în orice colt al lumii, în diverse tradiţii si culturi, chiar si
in unele construcţii de arhitectură.
Psihologii si istoricii consideră că în procesul de evoluţie alături
de o mulţime de constante psihofizice, cum ar fi viteza transmiterii
impulsului nervos, în om s-a dezvoltat si o aşa mărime constantă
cum este volumul memoriei de scurtă durată. In timpul miilor de ani
această constantă legată de cifra 7 si*a exercitat influenta asupra
modului de viată, tradiţiilor culturale, viziunilor asupra esteticului si
religiilor. Omului îi era’ mai uşor si mai convenabil să gândească
despre lucruri omogene, daca numărul lor nu depăşea cifra 7.
Oportunitatea si utilitatea acestei limitări este neîndoielnică.
Daca înaintea ecranului nostru mental s-ar îngrămădi un număr
nelimitat de idei si viziuni, atunci noi pur si simplu nu am fi capabili
să gândim. Nu am fi capabili nici să comparăm informaţia vecne cu
cea nouă, să facem deosebire între acestea si să transformăm
moneda de aramă în una de argint iar pe aceasta la rândul ei să o
transformăm în una de aur, adică a-i reda informaţiei o anumită
formă, convenabilă pentru păstrarea în depozitele’ memoriei de
lungă durată. Această memorie spre deosebire de cea de scurtă
durată este capabilă de-a păstra în sine orice cantitate de informaţie,
adică depăşeşte cu mult cifra 7 si poate să o păstreze acolo de-a
lungul întregii vieţi şi poate nu numai.
De aici se vede si se poate demonstra oricând că un om nu poate
stăpâni din punct de vedere mental lucruri cu legături mai mari de 7
obiecte, foarte rar plus 2. Altfel spus, omul nu poate simultan să
stăpânească mai mult de şapte concepte, entităti, idei, funcţii fără ca
depăşirea acestui n um ăr’sa nu ducă la creşterea rapidă a erorilor
generate de rezolvarea problemei. Dacă numărul elementelor este
mai mare de 7, foarte rar plus doi, rezolvarea problemei, stăpânirea
procesului, îndeplinirea funcţiei devin foarte dificile. Foarte putini
oameni pot.rezolva o problemă cu şapte elemente jd Iu s doi, fără a
creste numărul de erori, iar dacă asa ceva se întâmpla atunci această
rezolvare este rezultatul unor minţi organizate ierarhic. La un om
obişnuit se observă distribuţia cvas’iegală a celor 7 componente ale
inteligenţei.
Toate aceste sem nificaţii legate de cifra 7 sunt destul de
importante dar cel mai interesant este că noi nu ştim a utiliza această
forţă în viata de zi cu zi. Ce-i drept există anumiţi oameni care cunosc
si utilizează forţa lui 7 dar numai în scopuri egoiste şi câte odată chiar
împotriva altora. De exemplu prin a pune pe umerii cuiva mai mult
de şapte obligaţii, funcţii, etc., pentru a-i arăta acestuia si altora că
nu este un conducător bun.
Cele mal bune echipe de lucrători si în acelaşi timp cele mai
eficiente, s-a observat ca sunt formate din 5 + 1 (sef echipă) lucrători
sau 6 + 1. De aici dacă doriţi ca un lucru să fie dus la bun sfârsit, ca
un proces să fie bine controlat fără să apară greşeli, nu puneţi pe
umerii cuiva mai mult decât şapte sarcini ci dimpotrivă străduiti-va să
fie si mai mic decât şapte.’ Dacă la o oarecare linie de producţie
lucrătorii vor avea de îndeplinit mai mult decât şapte operaţiuni atunci
la capătul liniei va ieşi nu un automobil dar probabil cu totul altceva.
Daca numărul de operaţiuni, elemente etc., depăşeşte numărul
şapte, gradul de erori va arăta în felul următor:

Această afirmaţie este aproape o lege a lui 7 si trebuie urmărită


în absolut toate domeniile de activitate ale omului; organizarea
lo c u rilo r de m u n că, o rg a n iz a re a e ch ip e lo r, c o m p le x ita te a
problemelor, timpul de lucru...
Să trecem acum la tabla înmulţirii cu 7 pentru a vedea cum
lucrează această cifră în viata omului si cum creează diverse
categorii de vârstă. Pentru aceasta va trebui să priviţi schema de mai
jos - steaua cu şapte braţe cu care deja sunteti cunoscuţi, numai că
in acest caz în locul zilelor săptămânii vor fi categoriile de vârstă.
După cum vedeîi din imagine fiecare categorie de vârstă este
egală cu şapte ani, 'dintre care 3,5 ani - potenţialul energetic creste
şi următorii 3,5 ani - potenţialul energetic descreşte. In asa fel viata
omului este împărţită în cicluri a câte 7 ani care schimbă foarte mult
nu numai funcţionalitatea internă a' organismului, dar si sistemul,
psihic, iritdlectiiai, spiritual, etc. Din aceeaşi schemă observaţi că
prima jumătate a perioadei 0-7 se va regăsi în a doua perioadă a
categoriei de vârstă 28-35, iar a doua jumătate adică următorii 3,5
ani care au potenţial energetic descrescător se vor regăsi în prima
perioadă, cu potenţial energetic crescător adică în primii 3,5 ani ai
categorie de vârstă 21 -28. In asa fel viata cât si istoria se repetă ciclic.
Unele probleme nerezolvate îritr-o anumită categorie de vârstă apar
în altă categorie de vârstă sub altă formă şi cu un alt potenţial
energetic. In aşa fel omul cuprins între 49-56 de ani într-un fel anume
repeîa din nou vârsta de la 0-7 ani dar deja într-o nouă formă a
corpului. Omul cuprins între anii 56-63 ca si cum trece din nou
perioada de la 7-14 ani dar deja la un alt nivel'.

PRIMA ETAPĂ
7 x 1 = 7.
Această ecuaţie vorbeşte despre cei 7 ani de acasă. Este prima
etapă a vieţii omeneşti pe care o petrece în sânul familiei. Primii
şapte ani de viajă sunt foarte si foarte importanţi pentru tot restul
vieţii, deoarece în această perioadă se comit prea multe greşeli în
direcţia copilului, el le va luape toate acestea cu el si le va amplifica
în fiecare categorie de vârsta în moduri diferite. In această perioadă
copilul este un mic soare, este foarte pur, neîmbibat încă cu prostiaj
minciuna, viclenia si alte caiităti omeneşti. In primii ani de viata
copilul este încă un înger si mai întreţine chiar relaţii cu alte lumi mâi
ales în primii 3,5 ani. In'prim ii sap'te ani dacă copilul - băiat se
îmbolnăveşte de aceasta se face vinovată mama iar dacă copilul
este fetită si aceasta se îmbolnăveşte în primii 7 ani de viată de acest
lucru se’face mai mult vinovat tatăl.' In toată această perioadă copilul
trece pr... 7 faze diferite şi fiecare dintre acestea trebuie să fie
parcurse cu atentie si corect, deoarece în acest interval de timp
copilul îsi form ează’ propriul lui psihic, eul interior, modul de
manifestare al caracterului si a energiilor lui. Se ştie că există şapte
feluri de energii, iar „energiile soarelui - energiile psihice ating
pământul în 7 minute. In aceşti 7*ani copilul este Toarte strâns legat
de energiile si activitatea soarelui, care formează în el anumite
calităţi. Copilul trebuie să fie în casă ca un mic împărat, un mic soare
şi el chiar pretinde în aceşti ani că toate lucrurile să se învârtă în jurul
l’ui. Nu este recomandabil să faceţi copilului o mulţime de interdicţii,
deoarece ei tot va trece peste ele după un timp dar'deja poate într-un
mod greşit. In Japonia, tara care ne este superioara nouă din mai
multe motive printre care si educaţia copiilor, părinţii se străduiesc
să nu interzică copiilor nimic dar în acelaşi timp să răspundă deschis
ia toate întrebările pe are acesta le pune. Primii 7 ani este perioada
în care copiii pun cele mai multe întrebări deoarece vor să afle si să
cunoască chiar si acele lucruri pe care noi considerăm că încă nu
trebuie să le ştie ’si de aceea îl minţim. Mai târziu el va creste, dar îsi
va aduce aminte 'de faptul că primii oameni care l-au minţit au fost
proprii lui părinţi. Aceştia permanent îl învăţau că nu este bine să
m inţi, să f uri... dâr în acelaşi timp ei însăsipermanent făceau acestea.
De aici copilul învaţă că trebuie totuşi sa minţiţ să furi, s i bârfeşti...
dar trebuie să spui altora că nu este bine să faci acestea, in Japonia,
dacă un copil vă întreabă: Se poate să bag degetele în priză?
Acestuia i se va răspunde cu siaurantăLcă este posibil şi chiar se
poate dar nu vor uita să mai adauge'ca dacă va face acest lucru
curentul electric din priză îl va electrocuta si ca rezultat el va muri. I
se va explica copilului că el nu trebuie să moară deoarece a venit să
trăiască, să crească, să făurească binele... si în asa fel părinţii vor fi
siguri că micuţul nu va băga degetele în priză sub nici o formă, chiar
si in lipsa supravegherii. In asa fel si părinţii sunt mai liniştiţi în această
privinţă şi copilul a căpătat cunoştinţe. Dacă copilului’ i se interzice
ceva,’să'se joace cu chibritele de exemplu, i se interzice pur si simplu
fără a i se explica motivele atunci puteti fi siguri ca la prim a ocazie o
va face si atunci va fi mult mai rău'atât pentru el cât şi pentru
dumneavoastră mai ales dacă o va face în lipsa dumneavoastră.
Primii şapte ani necesită o legătură foarte strânsă a copilului cu
realitate si părinţii iar aceştia trebuie să depună un efort de educaţie.
Aceştia riu tr.ebuie să-si educe copiii la întâmplare ci anume trebuie
să-si educe copilul prin modelarea voinţei si nu a spiritului asa cum
se întâmplă la noi. In această perioada spiritul copilului nu trebuie
traumatizat prin diverse interdicţii. Acestea trebuie să lipsească în
general, însă părinţii permanent trebuie să modeleze doar voinţa
copilului fără a atinge spiritul deoarece voinţa copilului este de zeci
de ori mai puternica decât a unui adult. Dacă urmăriţi schema de
mai sus observaţi că fiecare categorie de vârstă este compusă din
7 ani si are momente de criză la sfârşitul a 3-5 ani. De exemplu în
categoria de vârstă 28-35 de ani perioada critică va fi 28 + 3,5 -
31,5. Acestea sunt perioadele de cumpănă în care oamenii se pot
îmbolnăvi sau au cea mai mare posibilitate de a trece prin diverse
accidente, despărţiri, divorţuri, intervenţii chirurgicale... Primii şapte

i ţ;
ani sunt aceia în care grija tată de copii stă pe umerii celor maturi.
Acest proces se poate prelungi până atunci când omul va dobândi
o independentă sociala sau până când va ajunge în perioada
maturitatii psihice (acest lucru se poate întâmpla în anii de copilărie
iar în unele cazuri nu se întâmplă niciodată). Perioada primilor şapte
ani este timpul conflictelor, interioare si exterioare si în acelaşi timp
este perioada de autoexprimare. Acest! 7 ani, în' dependentă cu
educaţia pe care o primeşte copilul îsi formează trăsătura generală
de manifestare proprie de-a lungul întregii vieţi. In familiile în care
permanent se subliniază: copilul nostru este deosebit, nu este asa
cum sunt toti, este mai frumos, mai talentat si de aceea trebuie să
aveţi un anumit comportament fată de el, trebuie să faceţi excepţii
pentru el, deoarece el însăsi este 6 excepţie, atunci la un asemenea
copil, într-o formă intensiva se vor dezvolta liniile caracterului isteric
sau o programare a viitoarei personalităţi isterice. Ca regulă aceste
’ calităţi în viitoarele personalităţi se dezvoltă în familiile cu o stare
materială foarte bună sau în familiile fără tată (educaţia feminină a
copilului), si în familiile care mult timp si-au dorit un copil si în sfârsit
îi au. Dar acelaşi lucru se întâmplă si în'familiile ce au condiţii contrar
opuse. O personalitate isterică se 'dezvoltă si atunci când în primii
şapte ani copilul este lăsat într-o parte, când părinţii îi preferă pe alţii,
când este lipsit de atentie si grijă (atunci când’ se înfăptuieşte’ o
educaţie fără participarea'm am ei, si copilul devine un fel de
cenusâreaâă în casa copilăriei). Intr-o altă categorie de vârstă anume
aceştia vor fi pacienţii spitalelor de nevrotici. S-a observat că în
aceste spitale bolnavii de isterie în marea lor majoritate au avut
structuri familiale de acest tip.
■Despre educaţia copiilor în primii şapte ani de viată s-au scris
nenumărate cărţi problema constă în aceea că noi încă continuăm
să educăm copiii la întâmplare, fără a tine cont de o mulţime de lucruri
foarte importante în această direcţie.1
Aţi observat că în primii ani de viată copiii îsi manifestă dorinţa si
tendfnta de a strica jucăriile. Este absolut normal să-i cumpăraţi o
mulţime de jucării pe care el din dorinţa si voinţa de a cunoaşte le’va
strica. Lăsati-I să ie strice, dar si să le repare asa cum ’vrea el
deoarece aceste pagube vor fi nespus de mici pe lângă acelea care
le va face în viitor dacă acum nu le va face pe primele. Va fi copilul
în viitor un om mai mult fizic, emoţional sau intelectual sau cu alte
cuvinte va fi aceasta un om al necesităţilor, un om al motivaţiilor sau
un om a! scopului, depinde în mare măsură de primii şapte ani de
acasă. Primii 3, 5 ani din această categorie se va regăsi cu toate
problemele acesteia în a doua perioadă a categoriei de vârstă 28-35
de ani. Perioada de la 3-5 am până la 7 ani se va regăsi si se va
manifesta din nou, dar deja sub o altă formă în primii 3 , ’5 ani a
categoriei de vârstă 21 -28 ani. Să zicem că în perioada de la 3 ,5 ani
la 7 ani copilul a fost foarte mult alintat, I s-a permis totul chiar mai
mult decât era nevoie, era în centrul atenţiei tuturor oamenilor I se
spunea permanent că este deosebit, desfept si talentat ceea ce a
contribuit la formarea unui anumit nivel de caracter, mod de a fi, un
anumit ego cu care acesta va merge prin viată. In primii 3, 5 ani a
categoriei de vârstă 21-28 ani acesta va fi nevoit ca si cum să
dem oni, jze încă o dată că într-adevăr este asa. Dacă acesta
întâlneşte probleme care pot avea cele mai diverse origini el pentru
prima data se va ciocni de imposibilitatea de a se manifesta ca
personalitate deoarece aici realitatea este deja alta. El va fi nevoit
să se reconstruiască, să se vadă pe sine cu totul alţi ochi, ceea ce
este destul de dureros. Dacă nu reuşeşte să se transforme atunci
devinş un om care se întoarce la părinţi si prelungeşte să fie copilul
lor. Cu alte cuvinte toate problemele care apar in primii 3-5 ani a
categoriei de vârstă 21-28 ani au cea mai strânsă legătură cu ceea
ce s-a întâmplat, cu modul de educare si multe altele petrecute în
perioada de la 3-5 ani la 7 ani. De aici când un psihoterapeuî are un
pacient cuprins între vârsta de 28 de ani + 3-5 acesta trebuie să caute
rezolvarea problemei anume în această primă perioadă.

A DOUA ETAPĂ
7 x 2 ^ 14 = 5
A doua etapă este la fel de importantă precum prima aşa şi toate
celelalte. Aici omul se află sub influenta lui 5 si acest proces cere de
la el anumite eforturi. La sfârşitul primei categorii de vârsta, si
începutul celei de-a doua corpul copilului suferă o mulţime de
schimbări, modificări, adaptări fiziologice, transformări interioare si
exterioare. Dacă în prima categorie de vârstă copilul trăia mai mult
din baza energiilor primei ceacre - muladhara, care răspunde de
partea instinctivă (a mânca, a respira, a dormi, a se autoapăra si sex
- la vârsta de până la şapte ani noţiunea de sex se manifestă prin
necesitatea de a fi mângâiat, tinut îri braţe, alintat) în această a doua
perioadă copilul începe a trăi si din baza energiilor ceacrei a doua -
Wadhistana, care abia acum începe să se activeze iar manifestarea
energiilor primei ceacre capătă deja o formă mai accentuată (două
puncte legate printr-o linie, abia la sfârşitul celei de a treia categorii,
14-21, aceasta va căpăta prima forma - triunghiul si vor tinde deja
să se manifeste într-o anumită formă). Dacă în primă perioadă s-au
pus bazele eu-lui interior, psihicului, ego-ului omului care de-a lungul
întregii vieţi va duce în mană un drapel pe care va fi înscris cu litere
mari cuvântul - EU, si acest drapel la fiecare este de diferite culori si
mărimi la fel si inscripţiile de pe el deoarece unii au înscris pe drapel
cu litere mari - EU SUNT LUMEA, LUMEA ESTE EU atunci în
această a doua categorie de vârstă se pun bazele, temeliile £i
principiile corpului, precum şi sănătăţii până la adânci bătrâneţi. Ih
perioada de la 7-14 cu momentul critic’la 10,5 ani este foarte favorabil
şi recom andabil, dacă doriţi ca viitoarea personalitate să fie
programată cu o sănătate puternică până la adânci bătrâneţi, atunci
oferiţi-i copilului posibilitatea de a lucra foarte mult asupra corpului si
nu asupra vioarei sau pianului. Este foarte necesar în aceasta
perioada se înveţe foarte multe mişcări complicate, să-si coordoneze
mişcările, să înveţe de a conduce cu corpul în spaţiu (rostogoliri,
salturi, înot, gimnastică), dacă nu vreţi ca peste un 'timp oarecare
când va atinge o anumită vârstă acesta să cadă jos ia prima
alunecare exact ca o bârnă, frângându-şi tot ce este posibil.
Eu am observat că oamenii în vârstă care îf, t erioada de la 7 la
14 ani au depus eforturi în această direcţie astăzi nu cad atât de uşor
atunci când Ie alunecă piciorul iarna. Sunt capabili chiar si ia o vârstă
înaintată să facă o mulţime de mişcări coordonatoare si complicate
pentru a se menţine în poziţie verticală, iar dacă totuşi cad atunci
aceasta se întâmplă fără a avea vreo daună serioasă. In acelaşi timp
alţi oameni la cea mai mică alunecare a piciorului cad într-un mod
grav în asafel încât îşi frâng mâinile si picioarele. In a doua categorie
ae vârsta trebuie să ’fim foarte atenţi la emoţiile copiilor, la noţiunile
de bine si rău, mult - puţin, cald - rece, dur - blând, deoarece’ toate
acestea el le va lua cu sine în viaţă. Dacă aici se comit greşeli într-o
altă perioadă a vieţii ele se vor manifesta exact asa cum au fost puse
bazele.

A TREIA ETAPĂ
7 x 3 = 21 = 3
Dacă în prima perioadă s-au pus bazele psihicului, felului de a
gândi... în a doua etapă s-au format principiile sănătăţii corporale şi
emoţionale atunci a treia perioadă este aceia care le amplifică pe
primele două şi în acelaşi timp este perioada trecerii la fapte,
Dacă în prjma perioadă omul se putea asemăna cu un punct, în
a doua cu două puncte unite printr-o linie atunci în a treia perioadă
omul capătă prima formă geometrică - triunghiul, care este compus
din trei laturi ce reprezintă gândurile, emoţiife şi faptele. 7 x 3 , adică
perioada de ia 14 la 21 de ani cu momentul critic la 17, 5 ani este
cea mai complicată şi mai controversată perioadă din viata omului
în care permanent se petrece o luptă între gânduri, emoţii sMapte,
între felul de a fi pe care acesta l-a dobândit în prima perioadă &i între
emoţiile cele mai controversate - dobândite în perioada a doua, cât
sL între fap te le care rezultă din acestea două. Anum e aici,
adolescenţii cel mai mult se ceartă cu părinţii deoarece apare pentru
prima dată un fei de incompatibilitate între gândurile, emoţiile si
faptele lor cu aceleaşi lucruri aie părinţilor. Pentru prima dată în corpul
adolescenţilor se petrec adevărate revoluţii hormonale si de aici ei
încep să-si dorească iar mama nu ie dă voie. Deoarece adolescentul
ieste deja'o formă, părinţii trebuie să comunice cu ei ca de la egal la
egal, fără a le interzice ceva dar în acelaşi timp trebuie săli se explice
absolut toate lucrurile de care aceştia au nevoie. In a treia perioadă
se pun bazele si principiile propriei sexualităţi, felului de a vedea viata
sexuală de-a lungul întregii vieţi. Cu toţii ştim că în această perioadă
apare pubertatea, se dezvoltă mai intensiv organele genitale, atât la
partea masculină cât si la cea feminină. La cea mai mare parte a
/fetelor apare ciclu! menstrual si se dezvoltă într-un mod mai intensiv
glandele mamare. corpul capătă anumite forme. Maturii trebuie să
acorde o atentie deosebită acestei laturi, deoarece dacă aici se vor
comite greşeli’ în viitor ei se vor comporta greşit în această directiej
vor avea idei si concepţii greşite, iar de la aceasta într-o mare măsura
va depinde fericirea lor in viitor. Se cunoaşte faptul că un număr
foarte mare de divorţuri se înfăptuiesc din motive sexuale iar ia divorţ
aceştia argumentează acţiunile lor prin cu totul alte motive.
Abia la ârsitul acestei perioade omul începe să se manifeste cu
totul altfel în societate şi este privit cu alţi ochi de restul oamenilor.
La 18 ani pot avea carnet de conducere! la 18 ani devine prin- lege
major, responsabil de toate acţiunile saleJ devine cetatean al
societăţii lui. La 19-20 de ani pleacă la armata, aici cât si în cazurile
precedente observaţi semnificaţia lui 9 şi 2.
Privind lucrurile din punct de vedere numerologic eu sunt de
părere că un băiat trebuie să înceapă viata sexuală adia la 21 de ani
(7 + 7 + 7) pe când fetele deoarece se' maturizează din punct de
vedere fiziologic mai rapid - abia la 18 ani {6 + 6 + 6). Doar ia aceste
vârste atât băieţii cât si fetele sunt pregătiţi fiziologic, intelectual si
spiritual pentru â intra în această lume cu totul noua si a lua de aici
partea cea mai bună a lucrurilor. Foarte mulţi adolescenţi de astăzi
încep viata sexuală cu mult mai înainte, dar aceasta nu înseamnă că
au fost şi pregătiţi pentru asta din toate punctele de vedere. Cu timpul
la o anumită vârstă, organismul, psihicul, spiritul vor crea acestora
suficiente probleme în această direcţie. De exemplu dacă în perioada
14-21 de ani adolescentul a călcatjgresit în viata sexuală atunci în
perioada 49-56 are toate şansele sa devină impotent.

A PATRA ETAPĂ
7 x 4 = 28=10
De aici si până la 28 de ani începe dezvoltarea personalităţii în
sensul adevărat al cuvântului. Pe lângă triunghi mai apare un punct
deasupra acestuia si omul devine o piramidă, cu trei laturi, acum nu
mai este o formă plată care avea doar lungime si lăţime ci mai capătă
încă o dimensiune - înălţime, volum. Până la această perioadă
oamenii se manifesta precum nişte personalităţi, fiecare în felul lui
dar încă nu putem spune că aceşti oameni sunt cu adevărat nişte
personalităţi, deoarece a cea stă ' calitate nu jeste cristalizată, se
pierde uşor'si uşor poate fi înlocuita cu altele. In perioada 21-28 se
verifică şi se’întăreşte tot ce s-a pus la temelie în perioada 0-7, sau
dimpotrivă se ruinează totul prin apariţia conflictelor dintre lumea lui
interioară şi cea exterioară, dintre el si lume. dintre ceea ce îşi doreşte
si ceea ce i se oferă, dintre necesităţile vieţii lui imaginare' si
necesităţile vieţii reale. Dacă în perioada 0-7 ani nu a fost creat un
fundament trainic al viitoarei clădiri care începe să se construiască -
întreaga construcţie nu va rezista si se va dărâma. Dacă în prima
perioadă copilul îsi dezvoltă eul interior si alte calităţi în cadrul familie^
acum se vede nevoit să întărească acele calităţi sau să le înlocuiască
cu altele, dezvoltându-si personalitatea în cadrul societăţii. Dacă în
prima perioadă el avea nevoie de părinţi, rude pentru a se manifesta
înaintea lor, acum are nevo[e de prieteni, colegi si în general de
societate pentru a se afirma. In prima perioadă omul avea nevoie să
primească sprijin de la părinţi, acum are nevoie de sprijinul si
înţelegerea societăţii pentru a se exprima, a crea a învăţa... pentru â
deveni în viitor un om de folos, o personalitate, nu numai pentru
propria lui familie si cercului de cunoscuţi si prieteni dar şi pentru
întreaga societate.’De aceea anume în această perioadă este bine
ca structurile statale să ofere toate condiţiile necesare pentru
dezvoltarea pozitivă a viitoarelor personalităţi. ;ă asa ceva nu se
întâmplă atunci în această perioadă, 21-28 ani, omul foarte uşor
poate lua o altă cale, de foarte multe ori negative, iar mai târziu
acelaşi stat va avea de suferit ca urmare a acestei alegeri, deoarece
aceştia vor tinde să-si manifeste propria lor personalitate deja într-un
mod eronat, neplăcut si chiar agresiv, egoist considerând ca aceasta
este cea mai bună cale. Cele mai multe crime sau încălcări ale legii
sunt înfăptuite anume de oamenii cuprinşi între aceşti ani ca rezultat
al tendinţei lor de a-si arăta vitejia si eroismul. Acestea sunt
într-adevar nişte calităţi care aparţin unei personalităţi numai că ia ei
vitejia si eroismul sunt înţelese si manifestate greşit. Cei drept în
prezent se observă o „întinerire” â criminalităţii, in foarte multe ţări,
dar aceasta se datorează greşelilor comise în â doua si a treia etapa
de dezvoltare a omului. Lâ sfârşitul perioadei 21-28 care se
construieşte din temeliile primei etape 0-7, omul cât de cât se
cunoaşte pe el, unii se cristalizează mai mult ca personalitate, alţii
mai pu’tin independentă de o muitime de factori, atât al trecutului cât
si ai prezentului, atât interiori cât si exteriori. Omul cunoaşte câte
ceva dar nu are experienţa vieţii si 'totuşi tinde să se aşeze'pe sine
în centrul tuturor lucrurilor. Una dintre porunci spune: ,’C unoaste-te
pe tine însăţi”. Pentru oamenii cuprinşi între aceşti ani această
poruncă nu li ,şe pare suficientă deoarece pentru ei â cunoaşte atât
pe ei înşişi cât si multe alte lucruri presupune - a putea. Ei doresc să
ştie si săjDoată, dar nici aceasta nu este de ajuns, deoarece îsi mai
doresc sa facă, astfel încât pentru ei „a sti” presupune „a putea” iar
aceasta presupune a face. Sunt aceia care cel mai uşor se revoltă,
primesc plăcerea să atragă-şi pe alţii din urma lor atât la bine cât şi
la rău deoarece în asa fel îsi1pot manifesta propriul eu. Aceştia tind
să se afirme chiar si prin modul de a conduce automobilul, dacă îl au
la această vârstă. Conduc cu viteză si de multe ori agresiv, ca si cum
ar vrea să spună lumii: priviţi acesta sunt eu, adm irati-m ă,
observati-mă, sunt viteaz si curajos. A fijauternic si impunător este
ideea spre care tind cei mai mult. Daca unii n u ’reusesc să facă
aceasta prin alte mijloace cum ar fi forţa intelectuală atunci tind să
se manifeste prin intermediul corpului - forţei fizice, agresiunii,
intoleranţei.
Printre acei care conduc tara vom întâlni foarte putini oameni de
această vârstă deoarece puterea încă nu este tărâmul lor, cu toate
că ar fi bine să fie mai mulţi si dintre acestiaLafiându-se acolo la un
f.el. de stagiatură, pentru că mai târziu, în1alta perioadă a vieţii când
vo rcunoaste mai bine principiile spirituale si vor avea o experienţă
mai bogată a vieţii trăită pe propria piele’ să devină conducători
adevăraţi nu numai din punct de vedere economic, dar si spiritual. In
această perioadă oamenii cei mai mult au necesitatea si tendinţa de
a se da mari si tari, de a se afirma si dacă în stat nu există căi normale
de afirmare, aceştia totuşi se vor’afirma, îsi vor spune cuvântul dar
deja într-un mod eronat’. S-a observat că oamenii care ajung în
această perioadă de timp să devină bogaţi prin cele mai diverse căi,
ortodoxe sau mai puţin, de cele mai mulfe ori pierd aproape tot ce
au detinut la vârsta de 42-49 de ani.
Desig. jespre toate aceste etape se poate spune foarte multe,
dar scopul meu este de a vă da doar un alt unghi de vedere asupra
procesului de evoluţie al omului si anume din punct de vedere
numerologic. Fiecare om are trei roluri: 1. cel natural - sexul masculin
sau feminin;
2. roiul social - poziţia socială a omului în ţara în care locuieşte,
locul lui.în societate.
3. rolul superior - cosmic, cel mai important pentru ce este născut
acest om, care este funcţia şi menirea lui cosmică. La toate aceste
întrebări ne răspunde în aceeaşi ordine - ziua, luna si anul naşterii.
Acest rând de cifre nu este nimic altceva decât un cifru secret,
codificat, poate de la o usă oarecare, usa intrării în domeniul
cunoaşterii omului. Avem acest cifru înscris pretutindeni, în buletine
de identitate, paşapoarte, certificate de naştere, certificate de
căsătorie, dar nimeni sau foarte pu.tini se gândesc la aceea că aceste
cifre apar acolo nu întâmplător si că vorbesc despre ceva. De
exemplu: în actul de căsătorie surit înregistrate datele ambilor soţi.
Aici aceste cifre deja vorbesc foarte mult despre viitoarea familie,
despre organizarea ei, compatibilităţi si incompatibilităţi. Deoarece
mă ocup ae acest domeniu sunt sigur că ele nu apar acolo doar
pentru a ne reaminti câtî ani avem. Cândva, în trecut, oamenii
acordau o aîentie mai deosebită acestor cifre si de aceea le înscriau
pretutindeni, chiar si pe piatra de înmormântare. Noi astăzi facem
acelaşi lucru dar am pierdut secretul si taina cifrelor exact asa cum
în cazul celui de al doilea nume dintr-un capitol anterior.

A CINCEA ETAPĂ
7x5=35=8
Această perioadă verifică tot atât de puternic că si în cazul,
anterior temeliile lui 0 - 7 si a lui 7 -1 4 ani. Dacă în a două perioadă
a lui 7 - 14 copilul a avut’ oarecare îmbolnăviri legate de un organ
sau un sistem de organe, atunci aceleaşi îmbolnăviri pot reapare
din nou sub o altă formă în prima perioadă’a ciclului 28-35. Ca regulă
ele apar în punctul critic adică 28 + 3 ,5 ani. in popor, există credinţa
precum că dacă omul trece peste această vârsta mai departe totul
va fi mai uşor. Perioada 28 - 35 îl impune pe om cel mai mult să
tindă spre bunăstare materială. Daca toţi ar avea posibilitatea în
acest interval să-şi cumpere sau să-si construiască o casă, viata ar
fi cu totul alta. 28 -' 35 de ani împinge cu o forţă deosebit de puternică
omul spre noţiunea de a poseda, de a avea - bunuri materiale. Cea
mai chinuitoare si dureroasă problemă în această perioadă care îl
frământă pe om este problema bunăstării materiale. Ca niciodată
omul tinde spre o stabilitate materială. Viaţa apare înaintea acestora
în cu totul alte culori si idei. Dacă în acest’ timp din cele mai diverse
motive nu este posibilă rezolvarea acestei probleme, mai târziu,
pentru marea majoritate este destul de greu de a o rezolva,
deoarece deia intervin alte probleme pe carele aduce timpul si care
sunt legate de evoluţia lui. Partea masculină tinde foarte mult spre
putere dar deja spre o cu totul altă putere cu mult diferită în
com paraţie cu perioada 21-28. A ceştia tind să-şi m anifeste
personalitatea într-un mod mai acce. .uat, nu numai prin forţa
intelectului, forţei fizice, agresiunii dar şi prin torta banilor şi a
bunurilor pe care le posedă. Fiecare tinde sa arate altora într-un fel
oarecare că el deja este cineva deoarece are o maşină, poate un
apartament, multe alte bunuri si bani - indiferent prin ce căi si miHoace
sunt dobândite. Acestea din urmă ei vor prefera să le ascunda, dar
nu vor face acelaşi lucru şi cu bunurile pe care le posedă.
în această perioadă tinerele familii au nevoie ca niciodată de
propriul lor apartament unde să-si construiască o relaţie de sine
stătătoare şi să lucreze pentru binele casei lor.
Forţa de a dobândi bunuri materiale în acest timp este cu totul de
o altă calitate decât în toate perioadele care vor urma. Câteodată
aceasta se aseamănă cu avaritatea, lăcomia si alte calităţi negative,
cfar numai în acele cazuri când în perioada 0 - 7 si 7 - ’14 au fost
acumulate informaţii greşite despre partea materială a vieţii.

A ŞASEA ETAPĂ
7 x 6 = 42 = 6*
Dacă o să numim această perioadă prin numai câteva cuvinte
atunci ea se va numi - perioada armoniei familiale. Ce se va întâmpla
în această perioadă, care va fi nivelul de armonie, în cea mai mare
măsură depinde de ceea ce s-a întâmplat în perioada 7 -1 4 ,1 4 - 21.
Să zicem că un adolescent a început viata sexuală îa vârsta de 15
ani. Desigur în această perioadă el nu eră suficient de bine pregătit
pentru a înţelege corect această latură a vieţii. înainte de aceasta în
perioada 7 - 14 nli a făcut eforturi suficiente pentru dezvoltarea
corpului. Având aceste probleme numai unul dintre soţi, va fi suficient
ca in perioada 35 - 42 să nu mai fie posibilă o armonie familială. Aici
am vorbit doar despre două elemente care pot distruge armonia
familială dar ca atare astfel de cauze, scăpări, greşeli petrecute în
perioada 7 - 1 4 , 1 4 - 21 pot fi de ordinul sutelor sj de aici fiecare caz
trebuie studiat în parte. Dacă în perioada a doua si a treia totul a mers
bine, acum familia doar se va întări, dacă nu familia are toate sansele
să se destrame sau să trăiască în continuare fiecare consumând
energiile celuilalt. Dacă în perioada 7 - 14 nu s-a lucrat suficient
asupra corpului fizic atunci în perioada 35 - 42 asupra bărbaţilor
năvălesc o mulţime de îmbolnăviri închipuite sau adevărate. ’ Un
cunoscut de al meu chiar este convins că, dacă te trezeşti dimineaţa
după 40 de ani si nu te doare absolut nimic înseamnă că eşti mort.
Tot în această perioadă unii bărbaţi încep a-si face probleme legate
de potentă sau dobândesc probleme de sănătate legate de prostată
sau organele genitale în general. Aceste manifestări sunt drept
rezultate a greşelilor comise în perioada 14 - 21, poate drept urmare
si acelui fapt ca a început viata sexuală la vârsta de 15 ani cum în
exemplul de. mai sus. Astăzi se observă o întinerire a pacienţilor cu
îmbolnăviri de prostată şi acesta este rezultatul aceloraşi procese.
Dacă în perioada 7 - 14 nu s-a lucrat suficient asupra corpului
acum procesele de evoluţie îi oferă omului încă o sansă dar va trebui
să muncească deja de două ori mai mult, pentru a compensa si acele
eforturi care trebuiau depuse în perioada 7 - 1 4 . Daca nici acum nu
do. este să repare greşelile, atunci nu„are nici un motiv să se aştepte
la o viată îndelungata şi sănătoasă. îndelungată poate fi deoarece
deRinde şi de alţi factori dar sănătoasă nu.
In această perioadă oamenii încep a simţi tot mai puternic
necesitatea prezentei pe lângă ei nu pur si simplu a unei partenere
de viată ci anume prezenta unui om cu care te simţi armonios. Aici
oamenii se uită cu alţi ochi la toate acelea ce înseamnă partenera
de viată si deja îsi doresc de la partenere cât si de la parteneri
prezenta în aceştia a cu totul altor calităţi care pot crea o armonie
sufletească Aceeaşi oameni în altă perioadă de timp cum ar fi 14 -
21 nu dădeau acestor calităţi nici o atentie si foarte uşor le treceau
cu vederea. Atunci viata avea alte necesităţi fată de parteneriL iubit
sau iubită. Acum, însă dimpotrivă, nu se mai'dă nici o importanta sau
valoare calităţilor avute la 14 - 21 de ani. Acum viata are cu totul alte
cerinţe de la partenerii de viaţă.

A ŞAPTEA ETAPĂ
7x7=49=13 = 4
în această perioâdă omul întoarce statului, societăţii într-o formă
sau alta tot ceea ce a primit el de la societate, în perioada 21 - 28.
Trebuie de menţionat că acest ciclu verifică, întăreşte sau distruge
informaţiile acumulate în perioada 21 - 28 dar si 1’4 - 21. Dacă in
perioada 21 - 28 omul doar pretindea la o anumită formă de putere i
acum are toate sansele să dobândească puterea în societate, sau
puterea asupra societăţii atât în plan pozitiv cât si în plan negativ. I
Dacă o să analizăm orice parlament inclusiv si al nostru vom observa |
că ele sunt formate din oameni cuprinşi între vârstele 42 - 49 precum
si 49 - 56. Punctul critic al acestei perioade intervine la vârsta de 45, I
5 ani.
Aici omul îsi accentuează propria personalitate dar într-un mod
spiritual. Daca perioada 21 - 28 ridică întrebările: Ce vei face în
viitor? Ce cale vei urma? Ce meserie vei avea? în ce domeniu vrei
să te dezvolţi? Acum, perioada 42 - 49 ridică alte întrebări: Ce ai
făcut până acum? Ai urmat o cale corectă? Ai avut succes în
meseria ta? Ai sădit un pom, ai dat naştere unui copil, ai săpat o
fântână? Toate acestea devin destul de chinuitoare si dureroase.
Problemele spirituale încep tot mai mult să frământe omul, deoarece
a cea sta este perioada cea mai bună pentru dezvoltarea si
accentuarea calităţilor spirituale.
Tot ce adobândlt omul până âcum va revărsa în această perioadă
I asupra lumii într-un mod mai spiritual. Omul priveşte cu totul alţi ochi
tot ce se întâmplă cu el în interiorul lui si în jurul lui. Aici omul nu se
mai mulţumeşte cu o formă de comunicare cu alţii pur informaţională,
ci începe deja să simtă nevoia unei comunicări la un nivel spiritual.
Desigur, acestea se vor întâmpla în asafel numai la acei oameni care
nu au avut probleme grave în perioada 21 - 28 dar şi 14 - 21.
Dacă omul a trecut cu succes prin toate celelalte perioade cu
momentele lor critice şi acum are deja o casă, o bunăstare materială
suficientă, o parteneră de viată în armonie cu el, adică o familie
tra in ică , acum are toate şansele să se concentreze asupra

101
spiritualităţii, dacă nu ei va fi nevoit să privească permanent în urmă
pentru a-sî rezolva problemele de acolo. Altfel, nu poate înainta.
Dacă o sâ analizăm din acest punct de vedere viata altor oameni
remarcabili vom observa că cele mai mari descoperiri, lucrări de artă
şi creaţie... din tot timpul au fost făcute de oamenii cuprinşi între
aceşti ani. De aici şi mai departe omul nu se mai concentrează atât
de mult asupra problemelor materiale ci dimpotrivă începe a căuta
răspuns la multe întrebări si probleme în interiorul său. De aici omul
într-un fel, chiar inconştient finde să devină înţelept si dă o valoare
mai mare bunurilor spirituale decât celor maferiaie.’ Privit dintr-un
anumit unghi aici omul se manifestă la fel ca si în perioada 21 - 28
de ani, numai că la cu totul alt nivel, mai mult sau mai puţin spiritual
în fiecare caz aparte. Printre altele aceştia pot deveni foarte buni
învăţători şi îndrumători pentru cei mai tineri, 21 - 28 ani.

A OPTA ETAPĂ
7 x 8 = 5 6 = 11 = 2
Ceea ce se poate cu uşurinţă dobândi într-o anumită perioadă
este cu mult mai greu de a 'a tin g e aceleaşi obiective în altă
perioadă. Viata este aranjată în asa fel încât toate lucrurile trebuie
s ă se întârrjple într-o anumită perioadă de timp. Toate au timpul
lor. In lum ea noastră tim pul este acela care aduce cu stne
inform aţia despre ce trebuie să se întâmple cu forma. După ce s-a
„te rm in a t” ciclul d ezvo ltă rii sp iritu ale acum in tervine o altă
perioadă de tim p care aduce cu sine complet aite facilităţi. De fapt
ciclul spiritualităţii nu se'term ină aici, el decurge în continuare,
num ai că asupra acestui proces se mai situează sL altu l care
necesită de la om deja si aplicarea altor forte si caiităti. In această
perioadă omul ajunge în punctul de unde â pornit. Ef mai trăieşte
încă o dată perioada celor şapte ani de acasă, mai corect spus,
doar primii 3,5 ani dar d e ja ’într-o nouă formă a corpului. De aici
omul intră un cu totul altă viată, ca si cum ar începe o viată nouă,
ca şi cum s-ar naşte din nou,’ numai că de data aceasta naşterea
nii porneşte din pântecele mamei ci din pântecele societătii.'Omu!
iese în evidentă si este văzut de restul lumii cu alţi ochi. După ce
a atins un anumit nivel de spiritualitate si a trecut pragul spre o
altă calitate a vieţii, acum a venit timpul pentru manifestarea activă
a spiritualităţii Iui. Punctul critic în această perioadă se atinge la
vârsta de 52, 5 ani. Punctul critic se poate manifesta diferit la
diferiţi oameni. Unii se pot îmbolnăvi, alţii retrăiesc doar o reviziune
interioară care poate fi chiar mult mai dureroasă si îndelungată în
timp decât o intervenţie chirurgicală. Dar poate fi si destul de
plăcută, exaltantă - depinde, de la caz la caz.
Funcţia principală a acestor oameni trebuie să fie - unirea
oam enifor, iar ca lita te a cea m ai a ccen tua tă tre b u ie să fie
spiritualitatea si diplomaţia. Dacă însă un om nu s-a format destul
de bine în alte perioade atunci funcţia acestuia poate deveni
dezbinarea lumii si a naţiunilor iar caracteristica principală - lipsa
de diplom aţie. Perioada respectivă este strâns legată de intervalul
28 -3 5 dar’ si 21 -2 8 .
A NOUA ETAPĂ
7 x 9 = 63 = 9
Perioada 56 - 63 are punctul critic la 59, 5 ani si este strâns legată,
reprezentând într-un anumit fel o copte a perioadei 7 - 1 4 ani.
Probabil, ati observat, că anumiţi oameni cuprinşi între aceşti ani, dar
si 63 - 70 se transformă în nişte copii. Acest lucru se întâmplă numai
ia acei care nu au fost destul de stabili si activi în perioada 7 - 1 4 .
Dacă în aceasta a doua perioadă de viata, copilul mai era încă destul
de mult ocrotit si alintat de către părinţi atunci în perioada 56 - 63 -
70 aceste instincte, dorinţe, calităţi se trezesc din nou la viaţăj
transform ându-l pe om în acelaşi copil, mofturos si alintat. In afara
de aceasta, perioada este strâns legată în acelaşi timp si de ciclul
35 - 42, care era „răspunzător de crearea unui’ anum it nivel de
armonie familială. In asa fel începând de la perioada 49 - 56 viaţa
începe a-i întoarce omului toate cele bune si rele, cei drept într: o
altă formă. Ciclul 56 - 63 este foarte important pentru viata de mai
departe. Aici oamenii trebuie să acorde o importantă deosebită
mobilităţii propriului corp, dar si a armoniei fam iliale. Dacă în
perioadă 7 - 1 4 omul abia creştea, se dezvolta atunci din 56 - 63
omul începe să se ruineze. Dacă conlucrează corect cu propriul
corp în această perioadă omul poate prin anumite eforturi să-i
menţină organismul într-o stare mult mai bună si va fi ajutat în
această direcţie de forţele subconştientului deoarece această
perioadă este b cşpie la'alt nivel a ciclului 7 - 1 4 . Omul trebuie să
facă cât mai multa mişcare fizică. Este foarte necesar de a face
plimbări îndelungate, dar nu de fa o farmacie ia alta ci poate de la
un parc la altul. Dacă în această perioadă care este marcată de
sim bolistica lui 9 totui va merge bine atât din punct de vedere
spiritual cât si fizic atunci omul poate să-si prelungească destul de
mult viata, dacă nu imediat după această va urma o altă perioadă
63 - 70’ în care cei mai mulţi oameni părăsesc lumea noastră
materială, fizică şi pleacă în lumea lui 7 - spirituală.
în asa fel vedeţi cât de importante sunt aceste perioade ale vieţii
si cât de strâns sunt legate una de alta. In fiecare dintre aceste
perioade adică o dată la 7 ani, se petrece o reînnoire totală a
organismului, ceea ce înseamnă că peste 7 ani noi vom avea cu totul
alt organism. Toată problema constă în aceea că organismul se
reconstruieşte pe baza schemelor, proiectelor si informaţiilor vechi
care conţin în ele diverse erori si informaţii despre îmbolnăvire, insă
dacă omul trăieşte corect acesfe perioade de timp, eliminând din el
treptat informaţiile negative „îşi divinizează venin ur atunci poate intra
într-o altă perioadă cu un organism mult mai bun, lipsit de informaţii
negative si dacă aceiaşi lucru se va întâmpla si în restul perioadelor
atunci omul poate treptat să ajungă la o armonie sau poate chiar
perfecţiune a corelărilor între spirit şi trup.'
Aici eu am descris pe scurt ceea ce se întâmplă cu omul în
diverse categorii de vârstă, privind lucrurile numai din punct de
vedere numerologic, dar orice fiziolog poate com pleta aceste
informaţii cu altele noi din domeniul fiziologiei omului în diferite
perioade de viată. Dacă o să priviţi schema de mai jos vă veţi da
toarte bine seama de problemele c o m p a tib ile i vârstelor între sot -
soţie, între - învăţător - elev... La fel veţi observa cine de cine are
nevoie si în acelaşi fel veţi descoperi din ce cauză astăzi unii oameni
mai în vârstă tind să se căsătorească cu dom nişoare mult mai tinere
decât ei. Dacă vă veţi întoarce prin liniile care unesc diferite categorii
de vârstă în trecutul acestora, veţi descoperi în ce perioadă de viată
aceştia au avut probleme şi de ce origine erau acestea.
după părerea mea, diferenţa de vârstă între sot-sotie nu trebuie să
fie mai mare decât 7 ani sau îri unele cazuri nu mai măre decât 12 ani.
Altfel aceştia doi se vor afla în categorii de vârstă total diferite, vor avea
necesităţi'si unghiuri de vedere asupra lumii, vieţii si a lor însusi total
diferite, vor avea diferite nivele de înţelegere a moralităţii, esteticului si
frumosului. De aici pentru a trăi împreună obligatoriu va fi nevoie ca unul
din parteneri să se schimbe după cerinţele celuilalt. Dacă acesta se
schimbă, înseamnă că nu mai este el însăşi, nu-si trăieşte viata din plin,
nu acumulează acele informaţii si experienţe care pot’fi acumulate de
către el numai în anumite perioade. De aicTcând unuLdintre ei va intra
în altă categorie de vârstă, procesul îl va arunca înapoi. In asa fel aceştia
se pot despărţi, iar căsătoria lor nu poate dura mai mult decât 7 anî, în
cazul în care şi unul şi altul â-au căsătorit în anii de hotar.
Trebuie să mai adaug pe lângă aceasta, că fiecare categorie de vârstă
Isi are propriile jocuri, cu propriile reguli. Cuvântul „jocuri” aici trebuie
înţeles atâr la propriu cât si la figurat Dacă partenerul de viată este cu
mult mai mare atunci vei fi nevoită să joci jocul lui cu regulile acestuia
deoarece el în ale tale s-a jucat în trecut El ştie regulile jocurilor tale, le
cunoaşte, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre tine deoarece nu
cunoşti jocul lui si nici regulile in conformitate.cu care acesta se joacă.
Acest lucru este absolut normal deoarece într-adevăr nu ai de unde să le
cunoşti, oricât de inteligentă ai fi. Una este să înveţi carte si alta este să
înveti’minte. Carte putem învăţa în toate perioadele vieţii iar mintea vine
cu timpul, îmbrăcând o altă calitate vn fiecare categorie de vârstă.
Fiecărei perioade i se atribuie una din zilele săptăm ânii, care
este condusă la rândul ei de către o planetă. Dum inica - Soarele;
Luni - Luna; Marti * Mare... Fiecare dintre aceste perioade este
guvernată ae aceste planete, altfel spus în perioada 1 - 7 copilul
ca si cum trăieşte într-o zi de dum inică care durează 7 ani, 7 -
14 : într-o zi d e ’luni şi sub influenţa Lunii şi aşa în continuare.
Despre steaua cu şapte braţe se poate scrie foarte mult,
adunând a ici inform atii’tot mai noi din cele mai diverse sfere de
viată si activitate ale omului, însă eu mă voi opri aici deoarece
consider că ceea ce am vrut să spun am spus-o deja si în afară
de aceasta este cu neputinţă de a vorbi despre o oarecare cifră
sau <figură geom etrică într-o singură carte. Cauza este sim plă:
nici un sim bol, cifra sau form a geom etrică niciodată nu poate fi
interpretată în întregime. Ele pot fi doar experim entate sau trăite
în acelaşi fel cum trebuie experim entata, de exem plu ideea
cunoaşterii de sine. Fiecare simbol îsi are legile lui si viata
independente si se .interpretează diferit în diferite sistem e de
sim boluri si !â diferite nivele. Fiecare dintre dum neavoastră însă
este liber să cerceteze si să descopere alte lucruri interesante
si utile atât despre num ărul 7 cât si despre toate celelalte.
52.5
3,5 ANi

7 x 3 = 21 f 3 Dezvoltarea sferei sexuale.


7 x 4 = 28 =*10 Dezvoltarea personalităţii, eui exterior.
Bun ăstarea m ateri al ă, te nd inţa spre
7 x 5 = 35 = 8 societăţile Jnalte, viaţa activă şi periculoasă.
întărirea sau distrugerea armoniei
7 x 6 = 42 = 6 familiale, tendinţa spre echilibru si
armonie interioară.
\
Tendinţa de a ieşi din ordinea „normală”
7 x 7 = 49 = 13 = 4 a lucrurilor, dezvoltarea spiritualităţii.
Tendinţa spre diplomaţie, spre consolidarea
stării dobândite pe plan material şi social.
7 x 8 = 5 6 = 11 = 2 Apare dorinţa de a lua totul de la capăt, de
a mai încerca încă o dată.
Finalizarea procesului si încheierea
7 x 9 = 63 = 9 bilanţului. Poarta spre 6 nouă calitate a
vieţii.'
Omul a ajuns de unde a pornit la to a te .
cele trei nivele: emoţional, intelectual şi
7 x 10 = 70 spiritual. Primul pas într-o altă calitate ’a
vieţii care deja nu mai este un 7 pur şi
simplu dar este deja un 7 la absolut 70.

105
CAPITOLUL XI

CEASURILE VII
în lumea noastră totul este trecător, totul curge si de aceea nu
putem intra în acelaşi râu de două ori. Timpul aduce cu sine noi
informaţii despre ce trebuie să se întâmple cu formele nu numai în
jurul nostru, dar si în interior. Noi toti suntem conectaţi la un ceas
universal, pe cadranul căruia în dreptul'fiecărui minut si fiecărei ore
stau desenate nişte simboluri, care poartă în ele toată informaţia
despre tot ce trebuie să se întâmple. Pe lângă aceasta noi înşine
suntem construiţi ca un ceas, mecanismul căruia este foarte
complicat. Fiecare secundă de pe acest cadran aduce cu sine
schimbări la nivelele submoleculare. Fiecare minut aduce cu sine
.altă schimbare Ia un nivel ierarhic mai înalt - ce trebuie să se întâmple
în diverse organe, fiecare oră aduce cu sine ce trebuie să se întâmple
cu sistemele de organe, iar fiecare zi, ce trebuie să se întâmple cu
noi în general.
Sistemul ritmurilor noastre este aranjat în ierarhii. La cel mai jos
etaj se situează ritmurile celulare si subcelulare. Din ritmurile
generate de-belule se formează alte ritmuri mai complicate ia alt etaj
superior şi anume cel al ţesuturilor. Acestea la rândul lor, generează
si formea’ză ritmurile orcanelor. Fiecare etaj superior nu este o sumă
mecanică a ritmurilor, dar este un ritm calitativ nou.
La cea mai înaltă treaptă ierarhică a ritmurilor se situează
hipotalam usul/E I este acela care dirijează întreaga orchestră a
ritmurilor. încă cu mult timp în urmă s-a observat că această parte a
creierului este situată la graniţa dintre lumea exterioară si interioară:
pe de o parte, el este o componentă a sistemului nervos, iar pe de
alta - ceva asemănător cu o glandă endocrină. Ca un component al
sistemului nervos el primeşte semnale din exterior, iar ca o glandă
influenţează asupra proceselor interioare, eliminând sau producând
hormoni speciali care sunt adresaţi hipofizei, iar de aici pleacă mai
departe adresându-se glandei tiroide, suprarenalelor si altor organe.
Este foarte posibil ca chiar hipotalamusul să fie acela care corelează
factorii exteriori cu lumea interioară a organismului. Dacă totuşi
trebuie să căutăm în organism ceasul biologic atunci probabil trebuie
căutat în hipotalamus.
Omului nu totdeauna îi este uşor să menţină regimul sau ritmul
prescris lui de către natură. Mulţi îsi doresc să se trezească iarna cu
o oră-două mai târziu, dar programul zilei si al vieţii nu !e dă o astfel
de posibilitate şi atunci mecanismul lor de adaptare trebuie să se
încordeze, să depună efort suplimentar. Acest lucru nu ie aduce lor
nici o daună, dimpotrivă, îi face mai antrenaţi, mai puternici si îi
menţine în formă. Omul care nu a dormit suficient'se simte cu totul
altfef, totul îi cade din mâini, se întâmplă câteodată ca acesta, o zi
întreagă să aibă o stare de disconfort, toată ziua este pierdută, dar
astfel de abateri sunt si . ele necesare si folositoare, pentru ca
organismul să nu paseze înaintea altor abateri mai serioase, pentru
care probaDil va fi necesară o încordare mai puternică a tuturor
forţelor spirituale şi fizice.
Atunci când somnul nu este suficient de îndelungat pentru
acumularea noilor energii, se acumulează oboseala si atunci toate
ritmurile activităţii de menţinere a vieţii se încetinesc si organismul
începe a chemă ajutoare, ’dar deja nu din partea ritmurilor zilnice ci
anume*din partea celor săptămânale si lunare. Ritmurile sezoniere
!e simt pe pielea lor absolut toti oamenii si animalele (îoti ştim cum
se comportă diverse păsări si animale’ în momentul schimbării
sezonului). Dar în afară de ritmurile sezoniere toate organismele mai
sunt supuse si ritmurilor anuale (multe animale îşi schimbă pielea,
solzii, blana, se mută cu locurile etc.). Ritmurile anuale sunt de mai
multe feluri: bianuale, trianuale, şapte ani, ciclu de 12 ani... 70 de ani
-1 4 0 de ani. Ciclurilor de doi ani’le sunt supuse unele plante şi pomi
care dau roade o dată !a doi ani. Sportivii de performanţă sunt supuşi
ciclurilor de trei ani care le formează lor curba ascendenta si
descendentă a succeselor. Oamenii creativi sunt supusi mai mult
ciclurilor de şapte ani. La fiecare şapte ani omul creativ simte o
creştere a forţelor spirituale, a capacităţii de lucru, a imaginaţiei, apoi
urmează o cădere si iarăşi un salt. Acestui ritm de şapte’ ani era
supus Wagner, Kant’ Rembrant, Goethe si mulţi alţii, iar bioritmologii
contemporani par a fi de acord cu această idee.
De-a iungui a aproape 30 de ani, nu se opresc discuţiile aprinse
între bioritmologi referitoare la ritmurile de mai multe zile, care au fost
descoperite la începutul mileniului nostru. Pe atunci medicul
Gherman Svoboda din Austria, a publicat în Leiptz lucrarea ştiinţifică
în care el scria despre observaţiile iui de-a lungul anilor de practică
si a observaţiilor speciale asupra unor evenimente. Toti oamenii,
afirma el, răcesc si se îmbolnăvesc nu oricând ci anume în intervale
de timp multiplu lui 23 sau 28 de zile. Acelaşi lucru se întâmplă şi în
cazul crizelor de inimă. In afară de aceasta Svoboda era convins că
oamenii trăiesc nu ia întâmplare o anumita sumă de zile. Cantitatea
de zile trăite ale omului va fi egală cu un număr care va fi multipli lui
23 sau 28. Analizând viata a o mulţime de oameni eu am observat
că în cele mai multe cazuri aceasta afirmaţie este adevărată, chiar
şi în cazul oamenilor care au sfârşit prin sinucidere.
Nu peste mult timp medicul german Wilhelm Fliss a venit cu
aceleaşi afirmaţii. Unii si aceeaşi pacienţi, scria el, se adresau la el
cu crize de astm, tuse si alte îmbolnăviri la intervale de timp deloc
întâmplătoare, ci anume'în intervale de timp de 28 sau 23 de zile sau
m ultipli a cestora. Fliss presupunea că ritm ul de 23 de zile
întruchipează în sine principiul masculin, iar ciclul de 28 de zile -
principiul feminin. Mai târziu, ritmul de 23 de zile a fost numit fizic, iar
cel de-ai doilea de 28 de zile - emoţionai. Al treilea ritm de 33 de zile
a fost descoperit de inginerul austriac Alfred Teltser. Acesta afirma:
capacitatea studenţilor de a asimila materialul de studiu şi calitatea
răspunsurilor lor sunt supuse ciclului de 33 de zile. Acesta este ritmul
exaltărilor si căderilor activităţii mentale si de aceea a fost numit
intelectual.’
Imaginati-vă trei sinusoide cu perioadele în 23, 28 si 33 de zile.
Toate trei se declanşează în mod automat în momentul naşterii
noastre si parcurg întreaga noastră viată uniform, rără a ieşi din faze.
in zilele care corespuna punctelor superioare ale sinusoidei fizice,
noi simţim un flux de forţă, de putere si vitalitate. Dacă acest moment
coincide cu luna crescătoare, fluxul de forţă este dublu. După 11,5
zile tonusul nostru coboară rapid, iar încă peste 11,5 zile In general
coboară la zero. Dacă acest moment coincide cu faza * Luna
descrescătoare atunci ne simţim de două ori mai epuizaţi. Acelaşi
lucru se întâmplă si în sfera emoţiilor noastre si a intelectului. Ih
punctul de sus af sinusoidei - predomină dispoziţia bună, se
m obilizează capacităţile creative, munca creativă,’ pe când în
punctele de jos - totul este exact invers. Se consideră, că atunci când
sinusoida trece prin punctul zero intervine ziua critică: organismul se
restructurează, totul în el este nestabil si casant. Dacă două
sinusoide trec în acelaşi timp prin punctul zero - ziua este de două
ori mai critică, dacă prin acelaşi punct trec trei linii ziua este
considerată foarte periculoasă. Infr-o astfel de zi nu se recomandă
să faceţi absolut nimic. In Japonia, acolo unde fiecărui lucrător de la
o întreprindere mare i se tine contul ritmurilor lui, într-o astfel de zi,
omului i se dă liber. Dacă’este conducător de autobuz, pilot, etc. în
aceste zile este scos din graficul de lucru, ziua lui este plătită, dar nu
este primit la serviciu.
Izvorul riţrpurilor zilnice este rotatia pământului. Viata urmează
aceste ritmuri din ziua naşterii primei molecule ADN. Ritmul zilnic a
intrat în trupul si sângele tuturor organismelor, si a devenit aproape
independent de schimbările exterioare. Studiind’bioritmurile, învăţaţii
din toate timpurile au plasat diverse organisme în întuneric complet,
si altă dată intr-un spaţiu permanent luminat^ au întreţinut în jurul
acestora una si aceeaşi temperatură si au mai făcut încă o muliime
de experimente. In urma tuturor experimentelor s-a observat că în
anumite condiţii ceasurile vii încep sa meargă mai repede sau rămân
în urmă. La început se credea că acest fenomen se întâmplă din
cauza îngreunării căilor de acces a semnalelor exterioare, care
tre bu ia u să im pună bioritm urilor un anum it interval de tim p
aducându-le informaţia despre 24 de ore. Mai târziu, bioritmologii au
înţeles că mediul si condiţiile în care apare vreo oarecare abatere
sunt absolut nefireşti. Poate oare nefirescul să fie o condiţie propice
pentru manifestarea firescului? Unde oare, mai repede se’manifestă
ritmul firesc - în laborator, sub lampa de iluminat sau în câmp, sub
lumina soarelui?
S oarele si păm ântul, păm ântul si luna - corelarea lor si
interacţiunile istau la baza ritmurilor noastre. Toate procesele noastre
interioare trebuie să fie acordate în timp, iar pentru o astfel de
acordare este necesară influenta firească a mediului ritmic. Nici un
alt ritm interior nu poate înlocui pentru organism influenta disciplinată
şi armonizată a naturii, a Cosmosului. Atunci când s-a încercat de
către diverşi savanţi să tină un organism simplu într-un mediu
permanent iluminat sau într-un întuneric permanent precum si în alte
regimuri de întuneric si lumină care nu erau egale cu 24 de ore sau
cu un alt număr multiplu lui 24, viata organismelor a devenit cu mult
mai scurtă. Mai este oare necesara vreo oarecare altă demonstraţie
a le g ătu rii. ^astre cu activitatea soarelui, zilelor şi nopţilor şi a rolului
hotărâtor în organizarea vieţii?
Trei bioritmuri - fizic, emoţional si intelectual - orânduindu-se
determină punctul culminant de activitate a corpului, spiritului si
mintii. Aduceti-vă aminte de simbolistica lui 3 si veţi înţelege ce
legătură are riumerologia cu bioritmologia.
Trei împăraţi sunt în capul omului - subconştientul, conştientul si
supraconstienfu! - cedând locul unul altuia, dar fără ’a pierde
le g ă tu rile ’ si înţelegerile reciproce, contribuie la dezvoltarea
arm onioasă a personalităţii si a unităţii corpului, spiritului si
intelectului. Insă, dezvoltarea poate fi progresiva numai in acel caz
când porneşte din direcţia egocentrism ului in conştient spre
altruismul conştientizat. Etapele aproximative ale acestui proces
sunt următoarele: egocentrism (a primi fără a depune muncă) -
egoism (a stăpâni, a domina şi a supune puterii) - altruism (a apăra,
a umple de bucurie, a perfecţiona viata, a sluji adevărului si dreptăţii).
De cele mai multe ori la oameni nu se observă o astfel de dezvoltare,
acest lucru este mai mult haotic decât ordonat. Din acest motiv omul
face un pas înainte apoi doi în urmă, un pas în dreapta, doi în stânga
si iarăşi patru înainte, doi în urmă... păşind de cele mai multe ori pe
loc sau învârtindu-se în jurul unui centrii de greutate. Biblia spune că
o astfel de mişcare pe loc, care nu are dezvoltare sau continuitate -
este un păcat pentru care trebuie să plătim. Acest păcat este valabil
si pentru nivelele statale, numai ca aici plăteşte întregul pentru
păcatul său.
Funcţionalitatea fiecărui organ îsi are propriul ritm. Pe lângă
aceasta'toate ritmurile organismului sunt strâns legate între ele, ceea
ce îi permite o funcţionalitate normală a tuturor organelor şi
sistemelor pentru o adaptabilitate cât mai optimă pentru condiţiile de
supravieţuire sau existentă. De exemplu: ritmul pulsaţiilor inimii se
găseste într-o legătură directă bilaterală cu numărul de inspiraţii si
expiraţii, si daca respiraţia se încetineşte, acest lucru imediat
încetineşte şi ritmul pulsaţiilor inimii.
Toate funqtiile organismului necesită cheltuieli de energie si în
fiecare zi într-un termen foarte bine determinat, în anumite ore fiecare
organ intern contribuie la refacerea energiilor. Transmiterea energiei
organelor interioare se înfăptuieşte într-un timp de două-trei ore,
atunci când acestea se află în faza lor de activitate maximă. Din zi
în zi, după cum mărturiseşte linia sinusoidală infinită, neîncălcând
ritm ul z iln ic natural, după fiecare două» ore se înfă p tu ie şte
transmiterea si transmutarea energiilor vitale dintr-un canal biologic
în altul, dintr-u’n punct biologic activ in altul. Eneraosistemele corpului
nostru au o mulţime de intrări si ieşiri la suprafaţa pielii si acestea
sunt aşa-numitele puncte de acupunctura.
C ef mai important bioritm este cel zilnic. Acesta ne face pe noi să
adormim regulat. Acest lucru în general este clar pentru toti, ceea ce
nu este clar este când să ne ducem la culcare? La ce oră? Cercetările
arată că timpul cel mai favorabil pentru aceasta este între ore 21.00
si 22.00 (după orele de iarnă), deoarece între orele 22.00 - 23.00 se
înfăptuieşte una dintre căderile fiziologice. Dacă omul nu adoarme
dintr-un motiv oarecare până la orele 24.00 atunci la ora 24.00 acest
lucru se reuşeşte cu greu. Acest ciclu al somnului este mai ales
accentuat la'oamenii ce se chinuie cu insomniile si la oamenii de
vârstă înaintată. Foarte des anume aceste ore sunt utilizate de alţi
oameni, pentru un oarecare lucru creativ, deoarece într-adevăr, de
la ora 24.00-1.00 noaptea intervine unul din punctele culminante ale
capacităţii noastre de lucru. Cu toate acestea, această activitate nu
este firească si în următoarele zile aceşti oameni vor simţi o scădere
rapidă a capacităţii de lucru. Astfel de’încălcări ale ritmului firesc al
naturii, al somnului contribuie la apariţia îmbolnăvirilor de inimă -
hipertonie si îmbolnăviri oncologice. Nu este un secret că oamenii în
cea mai mare parte a lor trăiesc împotriva bioritmurilor naturii si
grăbesc prin aceasta procesul de îmbătrânire.
S-a observat că între orele 5.00-6.00 dimineaţa intervine cea mai
importantă creştere fiziologica, care aduce o capacitate maximă de
lucru a omului, ’d ar£u părere de rău omul contemporan în aceste ore
încă mai doarme. In trecut ţăranii aveau aproape un ritual de a se
trezi o dată cu răsăritul soarelui adică între oreie 5.00-6.00.
Cercetările au arătat că există si unele ritmuri în interiorul zilei cum
ar fi cel al alimentaţiei, cuprins între 4-6 ore, când simţul foamei apare
permanent în-'anumite ore ca si cum acestea a r’ fi fixate: ae la
5.00^6.00, 11.00-12.00, 16.00-t7.00, 20.00-21.00 iar aceia care
lucrează şi pe7timp de noapte simt foamea şi între orele 24.00-1.00.
-Secretul longevităţii este ascuns într-o viată simplă, firească si
într-un somn normal. Se ştie că toti longevivii, mănâncă prost, adică
..puţin, însă dorm bine, adică profund si nu obligatoriu-muli. Omul este
offiinţăxare este programata să aibă’ activitate pe timp de zi, nu este
un nocturn. De aceea, în perioada luminată a zilei nivelul reacţiilor
fiziologice creste la maxim, iar în perioada întunecoasă noaptea
aceleaşi proceseislăbesc substanţial.
Ritmul zilnic al organismului omenesc se determină prin diferite
funcţii fiziologice (acestea sunt mai mult de o sută), care îsi manifestă
intensitatea lor intr-o anumită perioadă la maxim si în alta la
minimum.
Să vedem acum care este p e rio d icita te a o s c ila ţiilo r de
intensificare a proceselor fiziologice în organismul omenesc.
1.00- 3.00. Sunt orele de activitate maximală ale vezicii biliare.
Sunt nişte ore destul de grele pentru ficat deoarece are o activitate
intensa si se înfăptuieşte acum o curăţenie a organism ului
eliberându-l de substanţele nocive. Pe lângă aceasta ora 1.00 este
punctul maxim al contractiilor uterine. Ora 2.00 - numărul de globule
albe creste, vigilenta atinge punctul său minim. Ora 3.00 - punctul
minim a f temperaturii corporale. Organismul devine mai rece si în
jurul aceleiaşi ore se petrece încetarea fun cţio nă rii glandelor
suprarenale. ’
1.00- 4.00 Tensiunea arterială si num ărul ră suflărilor sunt
minimale. Corpul se odihneşte. Fizic suntem complet epuizaţi si ca
niciodată suntem sensibili la durere. Anume în aceste ore dacă
copilul dumneavoastră plânge fiţi siguri că are vreo durere. Ora 4.00
este aceea la care se produc cele mai multe crize de astm si de gută,
şi cele mai multe naşteri spontane.
1.00- 5.00. Scade temperatura corpului. Cantitatea zahărului In
sânge este minimală. Corpul lucrează la cele mai mici viteze, însă
simţul auzului se ascute si reacţionează foarte ferm la gălăgie. De la
o ra '5.00 si aproximativ până !â ora 8.00 începe să crească nivelul
secreţiilor' hormonale.
Oră 2.00 noaptea - Contracţia bruscă a capilarelor şi a arterelor.
De la 2.00-5.00 - Activitate fiziologică minimală {omul este slăbit).
Capacitate de lucru minimală a plămânilor, pulsul şi respiraţia acum
sunt cele mai încetinite.
De la 3.00-5.00 - Activitatea maximală a ficatului.
Ora 3.00 - Cea mai scăzută tensiune arterială.
Ora 4.00 - Cea mai scăzută intensitate a pulsului (puls minimal).
Creierul se alimentează cu o cantitate minimală de sânge. Este ora
la care cel mai des mor oamenii.
4.00- 5.00 - Activitate maximală a măduvii oaselor. Tensiunea încă
este scăzută, creierul încă se alimentează cu o cantitate scăzută de
sânge.
Ora 5.00 - Temperatura corpului este minimală. Rinichii sunt liberi
si nu elimină nimic, trezirea din somn îl face pe om să fie activ. La
aceeaşi oră după cum am mai spus începe să crească nivelul
secreţiilor hormonale.
5.(30-6.00 - Apare senzaţia de foame. Chiar dacă noi vrem să
dormim, cornul nostru deja se trezeşte. Tensiunea arterială creste.
La orele 6.00 până la aproximativ 8.00 - încep să apară durerile
reumatice.
5.00- 7.00 - Activitate maximală a plămânilor. Inima pulsează mai
repede. ;
6.00- 7.00 - Sistemul imunoiogic al corpului devine deosebit de
puternic.
Ora 7.00 - Punctul maxim al secreţiei de hormoni A de stres.
7.00- 9.00 - Activitate maximă a intestinului gros. In acelaşi timp
se produce o scădere a activităţii stomacului si duodenului. Ora 8.00
până aproximativ la 12.00 - creşte ritmul cardiac. Apar cele mai multe
simptome de infarct.
Ora 9.00 - Conţinutul adrenalinei în sânge este maxim. Creste
activitatea psihică.’De la ora 9.Q0 si până la 11.00 se atinge punctul
maxim al activităţii intelectuale. In jurul orei 9.00 scade sensibilitatea
la dureri, tensiunea arterială scade până la minimum. Inima lucrează
în toată forţa.
8.00- 12’.00 - Primul salt al capacităţii de lucru (omul este puternic).
8.00- 9.00 - Corpul este odihnit, ficatul a eliberat organismul nostru
de substanţele otrăvitoare. Intre aceste ore alcoolul este foarte
dăunător pentru ficat. *
9.00- 10.00 - Cantitate maximală a zahărului în sânge. Ora 10.00
- alcoolul se acumulează foarte repede în sânge. Punctul maxim al
secreţiilor acide din stomac.
9.(30-11.00 - Activitate maximală a stomacului.
Ora 10.00 - Omul este cel mai puternic, creşte până la maximum
capacitatea şi forţa de muncă.
11.00- 12.00 - Apare senzaţia foamei. inir> continuă să lucrez
ritmic.
Ora 11.00 - Scade atenţia şi apar primele semne de oboseală.
Ora 12.00 - Tensiunea arteriala cât si temperatura corpului se află
în creştere.
11.'00-12.00 - Activitate maximală a pancreasului si a vezicii
biliare. Ficatul se odihneşte si în sânge ajunge o cantitate mică de
glucogen.
Ora 12.00 - Este timpul activităţii maximale a punctelor biologice
active legate de stomac si duoden. Simţul foamei ajunge la maxim,
însă este bine să luaţi masa cu o oră mâi târziu.
Ora 13.00 - Scade rapid capacitatea de lucru a organelor
circuitului sanguin. Prima perioadă de activitate a trecut, acum
începe să se simtă oboseala.
13.00- 15.00 - Activitate fiziologică minimă (omul devine slăbi
Activitate maximală a inimii. Atentia scade până la punctul său minim
şi randamentul intelectual este foarte scăzut.
Ora 14.00 - Secreţia de insulină atinge punctul maxim. Scade
numărul de globule albe.
15.00- 17.00 - Activitate maximală a intestinului subţire.
Ora 15.00 • Forţa musculară este maximă. Efectul anesteziilor
locale durează mai mult decât dimineaţa (30 de minute în loc de 12).
15.00- i 9.00 - A doua perioadă de creştere a capacităţii de lucr
Organele de simt sunt activate până la maxim, mai ales mirosul si
gustul.
Ora 16.00 - Cantitate maximală a azotului în sânge. Cantitatea
zahărului îh sânge creşţe!
16.00- 17.00 - Apare din nou o senzaţie puternică a foamei.
1 6.0 0- 18.00 - In sânge se găseste cei mai înalt nivel d
hemoglobină. Punctul maxim al temperaturii corporale.
Ora 17.00 - Al doilea punct culminant al capacităţii de lucru.
17.00- 19.00 - Activitate maximală a vezicii urinare. Este
perioadă foarte rea pentru oamenii bolnavi de diverse alergii.
Stabilitatea psihică ajunge la zero. Oamenii devin nervoşi si pot porni
certuri aprinse din cauza fleacurilor.
17.00- 20.00 - Activitate maximală a nodulilor limfatici si a vezi
biliare.
17.00- 21.00 - Punctul maxim al atenţiei şi al activităţii intelectuale.
'O ra 18.00 - Temperatura corpului este maximala. Numărul de
pulsaţii ale inimii este si el maxima! (puls maximal). Capilarele se
dilatează. In sânge se conţine multă adrenalină. Activitatea psihică
scade treptat. Scade senzaţia durerii fizice.
19.00- 21.00 - Activitate maximă a rinichilor, tensiunea arteria
creste, încep durerile de cap.
Ora 20.00 - Cantitatea de azot în sânge este minimală. La această
oră corpul nostru îsi atinge greutatea lui maximală. Reacţiile devin
foarte rapide.
20.00- 21-00 - Apare senzaţia de foame. Starea psihică devin
normală. In acest timp capacitatea memoriei devine mai mare.
20.0^-22.00 - Organismul are receptivitate maximă Ia aspirinăj
antiinflamatorii si la medicamentele contra ulcerului. Este secretata
cea mai redusă cantitate de acid în stomac.
Ora 21.00 - Scade brusc capacitatea de lucru a organelor
circuitului sanguin, scade forţa de lucru a muşchiului cardiac.
2 1 .0 0 - 22.00 - S ingurătatea este greu de su po rta t. A p a r.
sentimente de nelinişte,.teamă, îngrijorare si acestea devin tot mai
accentuate.
21.00- 23.00 - Activitate maximă a sistemului vascular. Sângele
este îmbibat cu globule albe. Temperatura corpului scade.
Ora 22.00 - Apar dificultăţi respiratorii, din cauza diminuării
caiibrului bronhiilor.
22.00- 23.00 - Decădere fiziologică, organismul se restructurează
şi se pregăteşte pentru ciclul de noapte.
Ora 23.00-24.00 - Scade vigilenţa, apare tendinţa spre somn.
24.00- 1.00 - Este punctul culminant al productivităţii false a
oamenilor de tip nocturn, care sunt deprinşi si le place să lucreze
mental noaptea. Tot între aceste ore nocturhii'resimt simţul foamei.
La aceste ore este punctul maxim al secreţiei hormonilor de creştere
şi se petrece o stocare a rezervelor de zahăr şi grăsime.
Fiecare om trebuie să cunoască perioadele faste si nefaste
pentru el pentru a se corela corect cu acestea. Trebuie sa ascultăm
de propriul organism mai ales în perioadele grele ale zilei. De
exemplu: probabilitatea maximă de apariţie a unui infarct este ia
orele 9.00., 17.00 - 18.00 si ora 2.00 noaptea. De aceea; cardiaci
trebuie să înceapă lucrul după ora 9.00 si să îl termine înaintea orei
17.00.
Organismul nu doreşte si nu suportă să fie forîat de a încălca
regimul zilnic - ritmul. Ritmul îi este caracteristic naturii si scopul
nostru trebuie să fie de a trăi în pace şi armonie cu acest reaim.
Iubiţi soarele. Soarele este sănătatea noastră si forţa vitală. Fără
razele solare pe păm ânt nu ar fi existat viată. Noi suntem copiii
Soarelui. Treziti-va dimineaţa si întâmpinaţi răsăritul soarelui, salutaţi
primele raze ale iui, scăldafi-v’ă în ele, respiraţi cu ele.
Ati observat vreodată ca florile care sunt luminate de primele raze
ale soarelui, în momentul răsăritului acestuia, cresc mult mai bine si
sunt mai pline, aecât acelea care se întâlnesc cu razele solare abia
după ce acesta se ridică sus. Voghinii, nu întâmplător preferă să
întâlnească primele raze ale soarelui, meditând-pe malul mării sau
pe un vârf de munte. S-a demonstrat si se poate demonstra oricând
că nou născuţii care se îmbolnăvesc de rahitism, se vindecă fără nici
un fel de medicament dacă sunt scosi mai multe dimineţi la rând afară
si expuşi primelor raze solare. De ce se întâm plă’ acest lucru?
Deoarece, odată cu răsăritul soarelui anume sub asa o refracţie a
razelor solare, în aer, se găseste o cantitate?foarte măre de vitamina
D. Astfel nou născutul respirând. acest aer consumă mai multă
yitamină D decât ar consuma dintr-un kilogram de grăsime de peste.
In cultura noastră s-a păstrat până în prezent un anumit ritual; care
demonstrează că în trecut am cunoscut aceste secrete. Astăzi ne
folosim doar de partea mecanică a ritualului si nu mai ştim nimic
despre valoarea Iui informativă. De exemplu: lâ tară atunci când un
copilaş nu doarme prea bine, plânge aproape mereu - unele bătrâne
le sfătuiesc pe tinerele mame să iasă cu micuţul în braţe afară odată
cu răsăritul soarelui, să înconjoare casa de 7 ori pronunţând un
anumit descântec. Bătrânele recomandă ca ritualul să fie îndeplinit
3, 7-sau 9 zile la rând în dependentă de gravitatea problemei. După
îndeplinirea acestui ritual, vreau să spun că micuţul într-adevăr se
linişteşte şi intră în normalitate.
Descântecul si înconjurul casei nu au o valoare atât de mare pe
lângă faptul că m’icutul este trezit şapte zile la rând odată cu răsăritul
soarelui;-lucru care’ îl aduce pe acesta în sincronism cu ritmurile
zilnice şi cu absorbirea anumitor substanţe ce se găsesc în aer numai
odată cu răsăritul soarelui, mai târziu sub un alt unghi de reflecţie a
razelor solare, aceleaşi substanţe atât de necesare copilului se
descompun. De aici, tinerele mame ar fi putut să obţină aceleaşi
rezultate fără a mai înconjura casa si a pronunţa descântecul, daca
-ar fi fost conştiente de aceste amănunte. Nes’tiind de serviciile pe
care le oferă răsăritul soarelui, ele pun accent anume pe importanta
descântecului si înconjurului casei. Ce-i drept, descântecul are.si ’e!
o anumită importantă dacă este pronunţat cu voce tare. In asâ fel
^este mult mai bine ca ritualul să fie îndeplinit fără a mai înconjura
casa ci doar să?iesi afară odată cu răsăritul soarelui în acea parte a
casei care va^fi prima luminată de soare, să întorci copilul cu fata
spre^acesta tinându-l asa un anumit timp si apoi dacă doriţi să
pronunţaţi şi descântecul, dar cu voce tare. •’
Noi în'trecut am cunoscut o mulţime de astfel de secrete, dar cu
timpul am pierdut însemnătatea lor informaţională păstrând doar
ritualul adica doar partea mecanică a lui. Acefaşi lucru s-a întâmplat
si cu'rugăciunile pe care astăzi le rostim în mod automat, mecanic si
în acelaşi timp habar nu avem ce facem de fapt.
.> Mamele de la ţarăpână în prezent ştiu că nu este bine de a lăsa
afara hăinuţele nou născutului pentru â se usca la asfinţitul soarelui,
de.oarece acesta nu se va simţi bine în aceste hăinuţe mai târziu, iar
dacă acestea vor fi lăsate afară pe timp de noapte, micuţul nu va
dormi bine si va plânge toată noaptea. Eu am avut ocazia de a
experimenta aceste credinţe si am ajuns la concluzia că sunt foarte
adevărate. Este mai greu de 'a explica mecanismul acestor lucruri,
dar fiecare experiment demonstra de fiecare dată că atunci când
hăinuţele copilului rămâneau după asfinţitul soarelui afară pentru a
se usca, copilul dormea mai prost. Imediat cum acestea eraii luate
de pe sfoara sl aduse în casăJ micuţul se liniştea si dormea mult mai
bine. până dimineaţa. Daca dimineaţa micuţul era îmbrăcat în
hăinuţele care totuşi au prins asfinţitul soarelui întinse pe sfoară,
acesta manifesta din nou o agitaţie si’neliniste. Experimentele au fost
repetate de multiple ori şi cu alţi’ nou-nâscuti si de fiecare dată
rezultatele erau aceleaşi. ’ ’ •
"Experimentele erau'efectuate în cadrul centrului de cercetări a
fenomenelor paranormale „Omul Viitorului” cu acordul părinţilor.
Probabil copilul are o legătură simpatică cu propriile hăinuţe si ceea
ce se întâmplă cu ele la asfinţitul soarelui printr-un canal simpatic
nevăzut se răsfrânge şi asupra copilului. A doua zi acesta se simte
rău în ele pentru că probabil sub un anumit unghi al razelor solare
pe acestea se depun anumite energii care ii sunt dăunătoare
micuţului si acesta fiind mult mai sensibil la aceste energii sau
depuneri - 'manifestă agitaţie. Dar si maturii sunt sensibili la anumite
influente. De exemplu, se ’stie că dacă dormi în timpul apusului de
soare, îa trezire vei avea dureri de cap.
Din numărul total de influente care vin spre pământ din Cosmos
unele dintre cele mai puternice sunt schimbările ritmice ale strălucirii
soarelui. In iluminatorul nostru se petrec neîntrerupt diverse procesej
care se manifestă sub formă de explozii - protuberante, care modifica
influentele totale ale activităţii solare si ale radiaţiilor asupra
atmosferei pământului. ’ ’
Viata demonstrează că în perioadele maxime de activitate ale
soarelui apar de exemplu* înrăutăţirea rapidă a stării bolnavilor si a
oamenilor slăbiţi, a bolnavilor de hipertensiune, fluxul bolnavilor spre
spitale creste considerabil, creste numărul de accidente rutiere si de
producţie. ’ Activitatea solară'm odifică câmpurile m agnetice’ ale
pământului şi acest lucru desigur se reflectă şi asupra omului.
Intensitatea activităţii solare are un ciclu scurt, de 27 de zile si
este legat de rotaţia soarelui în jurul axei sale. Ciclul de 27 de zile,
foarte clar se observă în dinamica accidentelor rutiere.
In Soare se petrece o interrelatie complicată a ciclurilor de ordine
joasă si a celor de ordin înalt. Există ciclul de jumătate de an, când
num ărul ce! mai mare de furtun i m agnetice se o b se rvă în
martie-aprilie si septembrie-octombrie. Mai există cicluri de 5-6 ani,
de 1 1 ,2 2 ,3 3 ,’etc.
Activitatea solară influenţează asupra capacităţilor mintale ale
oam enilor. Este co n firm a t'fa p tu l creşterii activităţii creative a
oamenilor în momentele de activitate maximă ale soarelui.
Cercetătorii au ajuns la concluzia, că, chiar greutatea si lungimea
nou-născuţilor depinde de numărul petelor în soare: dacă sunt mai
multe pete’ în soare greutatea si lungimea nou-născutului este mai
mică.
Activitatea solară traversează întreg pământul si s-a observat că
în general, cutremurele de pământ sunt cu atât mâi puternice cu cât
mai multe şi mai des apar pete în soare.
Acestea sunt nişte informaţii generale referitoare la ritmurile
biologice, dar deja, chiar de aici’se pot trage o mulţime de concluzii
care pot fi utilizate cu succes în viata de toate zilele. De exemplu:
abordaţi cele mai dificile proiecte între ora 9.00-11.00 dimineaţa; este
timpul cei mai potrivit pentru diverse planuri si gânduri creative.
Durerile sunt mai puţin intense si de aceea este bine să vizitaţi între
aceste ore medicul dentist. In această perioadă de timp forţa creativă
a omului ajunge la maxim, iar memoria de scurtă durata este mult
mai ascuţita. Sau, iată, si alte concluzii: timpul cel mai potrivit pentru
discuţiile serioase în familie este între orele 21.00-22.00. In acelaşi
in te rv a l de tim p e ste p erioa d a c e a mai fa v o ra b ilă p entru
administrarea unor medicamente. Aspirina de exemplu, provoacă
mai puţine Jeziuni mucoasei stomacului, decât dacă ar fi luată
dimineaţa. In jurul orei 20.00, este timpul cel rtiai potrivit pentru
diverse tratamente împotriva ulcerului gastric şi al altor îmbolnăviri.
Analizând bioritmurile omului, observăm si .ncepem a ne da
.seama din ce cauză încă strămoşii noştri aveau reguli cum ar fi:
„dimineaţa este mai bine decât seara”, a’d ică atunci când nu puteau
găsi rezolvarea unei probleme o lăsau pentru dimineaţă deoarece
considerau că dimineaţa-este mai înţeleaptă decât sea’ra. Sau iată
încă un proverb: „culcă-te devreme sl scoală-te devreme, astfel vei
fi sănătos, bogat şi înţelept”. Probabil; strămoşii noştri chiar dacă nu
ştiau să^explice ştiinţific ceea ce se intâmpia’ în jurul lor, în schimb
simţeau şi analizau efectele bioritmurilor în viaţa lor.
f^ăcârid legătura între toate ritmurile si analizându-le pe acestea
din punct de vedere numerologic am obtmut şapte perioade de bază
care se aranjează în mod diferit, în diferite zile’ale săptămânii. Aceste
şapte perioade pe care le-am numit - şapte chel ale succesului - sunt
friai bune decât price horoscop. In decursul anilor, oamenii care au
urmărit aceste şapte perioade, mi-au confirmat că într-adevăr sunt
folositoare. Aici voi reda aceste şapte perioade, pe scurt, pentru a le
utiliza în viata de toate zilele.
Oamenii atenti au descoperit nu odată pentru ei lucruri uimitoare.
Cineva începe â observa că într-o anumită perioadă de timp si în
anumite condiţii totul îi reuşeşte si problemele parcă se rezolva de la
sine, pe când într-o altă perioadă, indiferent de condiţii, totul merge
pe jpos, viaţa.$e transformă într-o ratare permanentă.’
In prezent există o stiintă întreagă, poate mai mult înrudită cu
astrologia, care se ocupă cu studierea acestor perioade faste si
nefaste.
Cosmobioritmologia, în urma cercetărilor de-a lungul anilor, a
remarcat şapte ritmuri de bază. Fiecare din ele răspunde de anumite
deprinderi, capacităţi şi haruri ale oamenilor si îi marchează pe ei la
un anumit interval d e ’timp în dependentă de poziţiile planetelor si
fazele lunii. Priviţi tabelul ae mai jos.
Fiecare perioadă este aproximativ de trei ore si jumătate. Ca
orice m anifestare ciclică, perioadele acum uleâza. maxim de
activitate. Cea mai puternica manifestare a perioadelor este în
ultima jum ătate de oră.
Acordaţi câteva minute în fiecare zi acestor chei minunate ale
sănătăţii si succesului dumneavoastră si veţi învăţa uşor să simţiţi
trecerea linei perioade în alta, influenta lor subtilă si fina, dar destul
de adâncă asupra subconştientului, emoţiilor si faptelor.
Ora Duminică Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă
■ 00.00*03.30 7 3 6 2 5 1 4
03:30-07.00 1 4 7 3 6 2 5
07.00-10.30 2 5 1 4 7 3 6
10.30-13.45 3 6 2 5 1 4 7
13.45-17.15 4 7 3 6 2 5 1
-17.15-20.45 5 1 4 7 3 6 2
20.45-24 6 2 5 1 4 7 3
Este perioada nefavorabilă pentru lucru monoton, în schimb este
o perioadă foarte favorabilă pentru munca intelectuală cu orientare
practică atât în ştiinţele aplicative cât si în direcţia înfăptuirii lucrărilor
de cercetare ştiinţifică. O perioadă bună pentru pregătirea lecţiilor si
rezolvarea problemelor de contabilitate, planificarea călătoriilor si
deplasărilor de serviciu. Este bine pentru a face noi cunoştinţe si â
vă îm prieteni, deoarece se întăreşte si se lă rg e ş te 'p u te rn ic
autoritatea omului, prestigiul si reputaţia Iui’în lumea înconjurătoare.
Se amplifică si se dezvolta legăturile c’u persoanele oficiale, oamenii
cu slujbe si cu posturi înalte devin mai loiali si mai înţelegători. Uşor
şi repede 'se completează şi se iscălesc testamentele şi tot felul ’de
acte oficiale.
Nu este bine pentru a începe vreun oarecare lucru, activitate
nouă, a începe activitatea la un nou loc de muncă, de a planifica noi
începuturi si planuri de creaţie si de muncă. Cu alte cuvinte, nu este
bine de făcut orice manifestare pentru prima dată. în această
perioadă este foarte bine să vă ţineţi limba după dinţi! Să nu supăraţi
pe nimeni şi să nu spuneţi nimănui’scopurile şi dorinţele dvs.
Este foarte periculos pentru intervenţii chirurgicale. Nu este bine
să plecaţi pentru prima dată într-o călătorie sau deplasare. Strict nu
se recomandă să treceti de la un apartament la altul pentru un nou
loc de trai sau să vă transferaţi la un alt loc nou de muncă, serviciu,
sau să treceţi de la un post la ’altul, transferul de putere.
Trebuie evitat din toate puterile tot ce este legat de codul penal şi
lumea interlopă, la fel si orice acţiune cât de mică ar fi ea, dacă are
legătură directă sau indirectă cu ceva ilegal.
Evitati orice înţelegere sau contracte. Lăsaţi pentru un timp la o
parte logodna si căsătoria. Nu cumpăraţi animale domestice, păsări
si alte anim ale’ Perioada este nefavorabilă pentru cercetări, căutări
în planul duhovnicesc şi metafizic.

PERIOADA 2
Este foarte favorabilă pentru activităţile scenice, teatrale,
cinematografice, pentru muzică, literatură,’ dramaturgie, poezie,
sculpturi, picturi, balet si altele. Toate acestea se vor bucura de un
succes si mai mare dacă va fi lună plină. încercările artistice într-o
' fază cu lună plină, vor merge mult mai rapid, mai uşor si cu mai mult
succes sub influenta perioadei a doua, până la o altă luna plină. Toate,
proiectele si planurile pot fi terminate cu succes aproximativ în
decursul acestei luni, adică de la o lună plină până la alta. De fapt,
această lege cosmo-biologică se referă la toate perioadele. Este bine
de a vă acnita datoriile, de a face ordine financiară, de a face afaceri,
operaţiuni comerciale sau activităţi individuale cu aspect financiar
comercial. Această perioadă aduce câştiguri simţitoare. Puteţi
câştiga si în rezultatul unor deplasări, J>uteţi cumpăra animale
domestice si alte cumpărături de care va veţi folosi mult timp. In
această perioadă nu se observă influenţe nefaste.
,în această perioadă oamenii devin mai vioi si mai activi. Mintea
devine mai ascuţită. Este perioada foarte favorabila, mai ales pentru cei
născuţi în zodia’Gemenilor si Fecioarei. Medicamentele influenţează
mai bine. se îmbunătăţeşte starea de sănătate. O perioadă bună pentru
mici deplasări şi distracţii.
, Este o perioadă nefavorabilă pentru acei care vor să dea sfaturi sau
pentru acei ce vin cu oarecare propuneri nu jjre a bine gândite. Evitati
orice-.situaţie care poate duce spre duşmănie, antipatie, deoarece
acestea vor avea q urmare, foarte neplăcută. Concentrati-vă asupra
problemelor care necesită cheltuieli de energie mintală. Este o perioadă
bună pentru urmărirea rezultatelor sportive si pentru diverse distracţii.
Străduiti-vă de a nu permite colegilor, prietenilor, de a vă povesti
dumneavoastră despre problemele familiale, sufleteşti si financiare ale
lor.-Nu vă implicaţi în problemele altora, nu daţi sfaturi deoarece se vor
răsfrânge asupra dumneavoastră. Relaţia între oameni trebuie să fie
pur profesională sau superficială, de maximă detaşare. Gânditi-vă
foarte bine înainte de a lua o decizie deoarece mintea, în această
perioadă, vă va aduce mai multe metode sî posibilităţi de rezolvare a
problemelor. Trebuie doar să o alegeţi pe cea mai bună.

e . ----
PERIOADA
-- -—--- *-----4
,v-:Este o perioadă foarte biffiă pentru tot ceea ce este legat de predarea
lecţiilor,* manifestarea cunoştinţelor concrete, mai ales despre tainele
naturii,--capacităţile fenomenale ale omului, influenta Cosmosului si
Universului; orice propagandă, ideologie, reclamă, destăinuiri, pentru â
cere si a da sfaturi. Destul de accentuat se manifestă capacităţile precum
clarviziunea, clarauzirea si alte fenomene. Perioada este’ favorabilă
perţtru .orice ocupaţie cu caracter duhovnicesc si pentru orice formă de
creaţiei Aceasta este cea mai bună perioadă pentru intervenţii
chirurgicale, gândire, meditaţii filosofice, activitatea literară, toate lucrurile
au un tina! benefic, mai ales pentru cei care sunt legaţi de mare sau orice
alte spaţii cu apă.
. Este nefavorabilă pentru a începe ceva nou, continuat! să faceţi ceea
ce ati mai făcut, ce este deja început. Nu împrumutaţi bani deoarece foarte
greu f veţi putea primi înapoi. Nu completaţi şi nu semnaţi acte, hârtii de
valoare,"contracte.’ Nu scrieţi scrisori, pentru’ nu veţi fi înţeleşi asa cum
trebCiie: Nu jucaţi jocuri de noroc chiar ae veţi câstiga’bani, ’se vor întoarce
îrnpotrfvadumneavoastră. Nu vă logodiţi si riu va căsătoriţi. Toate acestea
se vor.ţra'nsforma
' " 'Ik . •
în pierderi, cheltuieli si
*
vor avea un final neplăcut.

i • p e r io a d a 5
'"E s te favorabilă-m ai mult pentru oamenii spirituali. Puteti să
începeţi noi forme de activităţi si manifestări mai ales dacă avem’lună
plina $âu lună nouă. Puteti sâ vă gândiţi si să efectuaţi planuri pentru
viitorul Îndepărtat. Este bine pentru a contacta persoane juridice sau
persoane cu funcţii înalte în stat. Este o perioadă bună pentru orice
formă de acţiuni juridice, completarea si iscălirea actelor notariale.
Puteti să isc...ci contracte de lungă durată. Fiţi atenti cu focul
provocat de sub’ş îanţeie explozive.

PERIOADA 6
O perioadă bună, a cărei influentă este îndreptată mai mult asupra
propriei personalităţi si stări de sănătate. Se caracterizează printr-un
flux de en'ergii, simfui fericirii, bucurie si optimism, încredere în
propriile puteri si posibilităţi. O perioadă bună pentru activitate
socială, p e n tru ’ cooperare si acţiuni întreprinzătoare, afaceri
comerciale. Trei ore si jumătate foarte favorabile pentru discuţii.
Oferiţi cât mai multe cadouri şi cuvinte frumoase.
Nefavorabilă, cu rezultat destul de neplăcut, pentru acei ce îsi
cheltuiesc forţele vitale nesocotit sau folosesc m edicam ente
puternice, pentru cei care sunt prieteni cu. alcoolul, drogurile,
perversiunile sexuale.

PERIOADA 7
Favorabilă pentru lucrui fizic, pentru a face curăţenie generală în
apartament, a repara automobilul, sau altă aparatură casnică. Puteti
continua cercetările ştiinţifice în domeniul ştiinţelor aplicative.
influenta negativa c a ’reaută este îndreptată asupra corpului si a
organismului în întregime. Traumele fizice lasă urme mal adânci în
memorie. Evitati să primiţi daruri, cadouri si alte forme de mici atentii.
Evitati orice relaţii cu concurenţii si oponenţii, adversarii si duşmanii,
la fel relaţiile cu organele juridice, organizaţiile notariale şi'cu avocaţii.
Nu o’ dată am analizat viata si activitatea oam enilor ’în
conformitate cu ritmurile biologice. Stabileam diverse întâlniri cu
diverşi oameni, pentru cele mai diferite scopuri, în anumite intervale
de timp pe care eu ie consideram utile şi favorabile pentru atingerea
scopului. Timpul pentru o întâlnire îl stabileam în conformitate cu
informaţiile pe care ni ie prezintă nouă bioritmologia. De exemplu:
acolo unde aveam nevoie ca partenerii, colegii si alţi oameni să aea
dovadă de mai mult optimism stabileam întâlnirea în asa fel încât
discuţia să se înceapă intre orele 12.00 si să se termine la ora 14.00,
Cu toate acestea observam că oamenii se comportau diferit. Unii
într-adevăr dădeau dovadă de optimism în acest interval de timp, iar
alţii încercau să-si manifeste optimismul abia pe la ora 16.00, după
ce ne despărţeam de restul oamenilor, dar continuam să fim
împreună cu câţiva dintre ei. Sau, din povestirile clienţilor mei aflam
informaţii care, ’ câteodată mergeau în contradicţie cu învăţăturile
bioritmologiei. De exemplu: un bărbat se plângea de o oarecare
incom patibilitate între el si soţie, deoarece, in conformitate cu
spusele lui, de foarte multe ori simţea necesitatea de a face dragoste
între orele 6.00-8.00 dimijieata. Soţia de fiecare dată îl respingea
motivând în diferite feluri. In schimb ea însăsi îsi dorea acelaşi lucru
între orele 8 .00- 10.00 dimineaţa, ceea ce este absolut normal din
punct de vedere bioritmologic.’ in perioada de la 8.00 la 10.00 a
dimineţii, creste secreţia de testosteron, (hormoni sexuali masculini)
si alţi hormoni feminini care ajung la punctul culminant la orele 9.00.
Pentru soţie acest lucru era normal, dar deja sotu, j a acela care nu
mai avea chef. Studiind bioritmologia m-am convins că perioadele de
timp care aduc cu sine diverse schimbări fiziologice si psihice,
emoţionale şi intelectuale nu sunt unele si aceleaşi pentru toti oamenii.
Bioritmologia, oferă mai mult o informaţie generala, egală pentru toti
oamenii, dar noi, totuşi suntem diferiţi. Atât bioritmologia cât si medicină
privesc omul jnai mult ca pe un corp’fizic si învăţăturile lor se referă mai
mult ia corp. Insă, după cum am mai spus si înainte, corpul reprezintă
doar 1/3 din tot ce se numeşte om. Acest raport sp urmăreşte
pretutindeni în natură. 1/3 din viată noi dormim, 1/3 dm pămânf o
reprezintă uscatul, iar restul este apă, etc. Medicina, chiar de multe ori
ignoră noţiunea de spirit, privindu-l pe om doar ca o bucată de carne
vie, cu toate că în fiecare din noi există'acel ceva care ne face individuali
si diferiţi de ceilalţi, si,acest ceva nu se poate pune numai pe seama
proceselor fiziologice. Intr-adevăr, putem da un randament mult mai bun
pentru a ne simţi cu adevărat în formă dacă organizăm programul vieţii
si al activităţilor’după ceasuljoropriului corp. Organismul uman posedă
mecanisme’care guvernează somnul, starea activă - de veghe, precum
si alte aspecte ale vieţii de zi cu zi, dar nu trebuie uitat că si spiritul uman
posedă mecanisme care guvernează atât procesele fiziologice cât si
alte procese spirituale, si acest mecanism la rândul lui este guvernat
de un alt ceas interior. Astfel putem spune că în corpul omenesc există
în acelaşi timp două ceasuri: primul răspunde de dezvoltarea corectă
în timp a proceselor fiziologice, iar cel de al doilea stabileşte si urmăreşte
dezvoltarea corectă în timp a proceselor spirituale.’ Spre această
concluzie m-a împins analiza îndelungată a activităţii omului. De
exemplu: am observat că unii oameni stând la masă si mâncând, pe
lângă aceasta ceva din interior îi împinge să mai răsfoiască si un ziar în
acelaşi timp, să urmărească o emisiune radio sau televizată, ceea ce
nu se întâmplă cu acelaşi om, adică nu-si manifestă asemenea dorinţe
într-o altă perioadă de timp. Acest lucru m-a adus la concluzia că omul
pe lângă necesitatea de a-si alimenta corpul fizic mai are si necesitatea
de a acumula informaţii, prin răsfoirea ziarelor. Acumularea informaţiei
nu este o trăsătură a corpului fizic ci anume a corpului spiritual, minfal.
De aici îmi apare întrebarea: Ce este oare mai bine si mai util pentru om
în acel moment, să acumuleze informaţii ori să-si alimenteze corpul?
Tot prin analiză, am observat că oamenii, sunt diferiţi si se comportă
diferit în cadrul aceluiaşi interval de timp. Unii sunt mai’ mult trup si îsi
manifestă mai mult dorinţele si necesităţile acestuia, pe când alţii surit
mai mult spirit si la fel îsi manifestă dorinţele si necesităţile spirituale.
Primii te ascultă doar cu corpul, ceilalţi te ascultă mai mult fcu urechea
mintii, sunt maLspirituali, prelucrează mai bine informaţia si îsi creează
viziuni mintale. In asa fel am ajuns la concluzia că steaua cu sase colturi
(steaua evreiască sau steaua lui David) trebuie să conţină în sine
răspunsul ia aceste întrebări, deoarece anume ea reprezintă dualitatea
omului. Triunghiul cu coltul în jos semnifică corpul fizic care tinde spre
plăceri corporale, păcat si moarte, iar triunghiul cu 'co ltul în sus
reprezintă,corpul spiritual, care tinde în sus, spre lumea spirituală, spre
mântuire. împreuna suprapuse ele semnifică armonia si echilibrul care
trebuie să fie, am spus corect trebuie să fie - între trup si spirit.
Dacă om u este compus din trup si spirit, atunci, probabil în anumite
perioade de timp ale zilei omul va avea necesităţi, manifestări fiziologice
legate de corp si de necesităţile acestuia si în alfa perioadă va avea alte
manifestări şi necesităţi legate de corpul spiritual.
Să privim acum steaua lui David reprezentată mai jos, în centrul
căreia eu am plasat cifra 6 . Aceasta vrea să spună ca în perioada
zilei, aveam 6 ore Yang si 6 ore Yin. Noaptea, la fel este compusă
din 6 ore Yang si 6 ore Yin, în total ele formează 24 ore (6) - cifra
armoniei dintre trup si spirit
Orele care sunt Yang pentru corpul fizic sunt în acelaşi timp - Yin
pentru corpul spiritual. Si invers orele care sunt Yin pentru corpul
fizic, sunt Yang pentru cdrpul spiritual. Steaua lui David, arată calea
cea mai perfecta pentru dobândirea armoniei, tinereţii corporale si
frumuseţii spirituale pentru fiecare om în parte.
Pentru a înţelege cum să folosiţi corect această scjiem ă trebuie
să luaţi în consideraţie luna naşterii dumneavoastră, in jurul stelei,
eu am’aranjat cele 12 ore după sistemul de 12 ore, care sunt legate
de c e le 12 lu n i a le a n u lu i. G ă s iti-v ă luna de n a ş te re a
dumneavoastră. Să zicem că sunteţi născut în luna a 12-a. In acest
caz, pentru a afla care din aceste două triunghiuri reprezintă pentru
dumneavoastră - corpul fizic si care pe cel spiritual, este necesar de
a face un pas înainte, după conturul schemei, adică un pas spre unu.
După cum vedeţi, figura este compusă din două triunghiuri: primul -
cu vârful în sus, are la colturi cifrele: 12, 4, 8, iar celălalt cu vârful în
jos are la colturi cifrele: 10,’ 2 , 6 . Făcând un pas înainte vă intersectaţi
in punctul 1 cu triunghiul 10, 2 ; 6 care va reprezenta pentru
dumneavoastră - corpul fizic, iar triunghiul cu vârful în sus va arăta
corpul spiritual.
12 ore al Pentru cei născuţi Pentru cei născuţi
cadranului în lunile 1 2 ,1 ,4 , ’ în lunile 2 ,3 , 6, ’
ceasornicului si 5,8,9 7,10,11
în acelaşi timp9
12 luni ale anului

6 6

Dacă sunteti născut în luna a treia la fel este necesar de a mai


face un pas înainte adică spre 4 şi în punctul în care vă opriţi şi
care este un component al unuia dintre triunghiuri va reprezenta
la fel corpul fizic. în asa fel, oamenii născuţi în luna a 12-a, a 1-a,
a 4-a, a 5-a, a 8-a, a' 9-a vor avea drept corp fizic triunghiul cu
vârful în jos, iar oamenii născuţi în luna a 2-a, a 3-a, a 6-a, a 7-a,
a 10-a, a 11-a triunghiul care vă semnifica corpul fizic va fi cel cu
vârful în sus.
" ^'.Deci, pentru a afla care din cele două triunghiuri reprezintă corpul
fizic,a! dumneavoastră este necesar de a merge pe conturul schemei
încă un pas înainte după acele ceasornicului pornind de la luna
dumneavoastră de naştere. Respectivul punct va aparţine corpului
fizic si pentru a le deosebi mai uşor este n ecesar’să haşuraţi
triunghiul care vă reprezintă corpul fizic.
De-aici veţi observa că în anumite ore vor ieşi la suprafaţă
tendinţele si necesităţile corpului fizic si în altă perioadă de timp,
adică peste două ore Vor ieşi la suprafaţă necesităţile si tendinţele
spiritului. Intervalele de timp.’de manifestare* a proceselor corporale
vşucele, spirituale sunt egale a câte două ore, iar schema arata când
aceste necesităţi cresc si descresc. Două ore predomină corpul si
aite ;două ore predomina spiritul. Interesant este faptul că daca
adunăm cifrele: 1 2 ,1 ,4 , 5, 8, 9 vom obţine numărul 39 iar acesta va
fi egal-cu 3 ceea ce înseamnă că trinitatea este prezentă aici, sau
altfel, spus, există două forte contrare si a treia care le împacă pe
rimele două. Acelaşi lucru se va întâmpla si cu celelalte numere: 2,

§ 11.
h^Orice activitate efectuată de noi în mod hazardat, va consuma
mai multă energie ba din corpul fizic, ba din corpul spiritual, chiar
d a c ă n u simţim aceasta. Si invers, orice activitate înfăptuită de noi
va r fi îndreptată /mai mult spre dezvoltarea corpului sau spre
dezvoltarea spiritului, în dependentă de orele la care le înfăptuim
şi de luna în care suntem n ăscu ţi.’in diferite ore ale zilei, fiecare
dintre noi, în mod diferit avem nevoie, ba de încordarea corpului
fiz ic si u tiliza re a e ne rg iilor si ca p a cită ţilo r a cestu ia , ba de
.încordarea corpului spiritual. De exemplu: un om născut în luna a
12: a va avea drept corp fizic triunghiul 10, 2 ,6 (interesant este că
suma cifrelor 10, 2, 6 este egala cu 9 - adica aduce corpul la
perfecţiune, iar această perfecţiune are nevoie de echilibru între
corpul 'fizic si cel spiritual. Triunghiul cu. vârful în sus, 8 , 4 ,1 2 = 24
= 6 - cifra care vorbeşte despre acest echilibru. 9 - cifra perfecţiunii
corpului în sistemul dat plus 6 - echilibrul dintre corpul fizic si ce!
spiritual = 15 = 6 - adică aduce omul în general la un echilibru fizic
şi mental, spiritual). De aici se vede că acestui om îi va fi mai uşor
să opereze cu informaţia, să discute cu oamenii, să stud ie ze .’să
memoreze de la ora 11.00 ziua până la ora 13.00. Trebuie să
observaţi că această capacitate la asemenea om, are tendinţa
crescătoare de la ora 11.00 spre 12.00 si descrescătoare de la
12.00 spre 13.00. La ora 13.00 intervine spre activitate deja mai
mult corpul fizic cu o tendinţă crescătoare de la 13.00 la 14.00 si
descrescătoare de ia 14.00 lâ 15.00. Orele de trecere de la o formă
de activitate la alta sunt periculoase şi aduc cu ele cele mai multe
cumpene, deoarece timp de aproxim ativ 30 de minute omul nu
este. pe deplin, nici sub influenta corpului, nici sub cea a energiilor
spiritului. Această perioadăj adică 15 minute până la sfârşitul
primelor 2 ore ce aparţin unui triunghi si următoarele 15 minute de
intrare într-un alt triunghi, ciclul d e ’ două ore este periculos,
deoarece omul nu este pe deplin.nici trup nici spirit si de aceea
este foarte vulnerabil, este supus greşelilor si accidentelor,
g a fe lo r. In a c e a s tă u ltim ă p e rio a d ă a c e s tu ia îi e s te mai
recomandabil s. de ocupe mai mult de activităţi fizice decât mentale.
Alergatul, munca fizică, sportul In această perioadă consumă energiile
corpului si noi nu obosim atât de mult, iar activitatea pe care o facem
va Ti îndreptată pe deplin în direcţia dezvoltării corpului fizic. Dacă în
aceasta perioada, omul va juca o partidă de sah, are toate posibilităţile
de a o pierde, pe când dacă va tace acelaşi lucru între orele 11.00 -
12.00, are to^tă posibilitatea de a o câştiga, deoarece anume în această
perioadă spiritul este foarte vigilent'si poate aduce la suprafaţă o
mulţime de informaţii despre cum trebuie jucată partida. Desigur, este
posibil ca.omul să câştige partida si între orele 13.00-15.00 deoarece
acest lucru depinde sî de alt factor, dar totuşi va fi încurcat destul de
mult să se concentreze, de activitatea corpului. In acest timp, omul
poate să joace, dar în acelaşi timp în mod automat si necontrolat intervin
gânduri legate de hrană, 'diverse dorinţe, senzaţii interioare si alte
mofturi ale corpului deoarece acum este timpul 'lui să-şi manifeste
dorinţele. Am observat că numărul de ţigări fumate de către fumători
este mai mare în perioadele ce aparţin fnunghiului-corp fizic.
Să analizăm acum mai amănunţit cum ar trebui să fie organizat
programul de activitate al oamenilor născuţi în lunile 1 2 ,1 ,4 , 5, 8 , 9,
care au drept corp fizic triunghiul cu vârful îh jos din steaua lui David.
Cea mai potrivită oră pentru a pleca la culcare, este ora 10.00
seara spre 1i .00, adică 22.00-23.00, dar deoarece ne vom folosi de
sistemul de 12 ore vom numerota orele cu a.m. si p.m. După cum
vedeţi în schema de la ora 9.00 până la ora 10.00 p.m. capacităţile
corpului fizic sunt în creştere si de aceea între aceste ore unui astfel
de om îi va fi mai greu să’adoarmă, deoarece corpul îi este încă destul
de activ. De la ora 10.00 până la ora 11.00 p.m. activitatea omului
este în scădere şi de aceea este bine ca la orele 10.30 p.m. omul să
se afle deja în pat, pentru ca îjn următoarele 30 de minute corpul să
atingă maximum de relaxare. In asa fel, între orele 11.00-11.15 p.m.
va interveni somnul, iar între 11.45’ p.m. si 12.15 a.m, omul va vedea
primele vise, pe care, ca regulă nu le va memora. Este posibil ca
omul să viseze si între orele 1.00-3.00 a.m. Acestea pot fi destul de
colorate, vii si straşnice, care îl pot trezi pe om din somn. Dacă, între
aceste ore v’-ati trezit din somn speriat si transpirat din cauza unui
coşmar, atunci’puteti fi siguri că visul povesteşte despre ceea ce se
întâmplă la nivelul' corpului si sunt vise corporale. Intre orele
1.00-3.00 a.m., somnul nu este atât de adânc, omul se răsuceşte de
pe o parte pe alta, iar la nivelul corpului se petrec o mulţime de
procese de adaptare pentru a doua zi cu capacitate crescătoare de
la 1.00 la 2.00. a.m. si descrescătoare de la 2.00 la 3.00 a.m. Acest
interval de timp, de somn îi este repartizat corpului. Imediat după
aceasta intervine a doua parte sau o altă serie de vise care, la fel pot
fi memorate sau nu, în dependentă de cât de bine s-a odihnit si s-a
transformat organismul în perioadă 1.00-3.00 a.m. independentă de
profunzimea somnului omul poate avea vise care să atingă nivelul
conştientului si atunci acesta le va memora, dar poate avea si vise
care să nu iasă la suprafaţa conştientului si din acest motiv nu vor fi
memorate. Astfel, unii oameni îsi creează impresia că ei nu au vise.
Vise au absolut toti oamenii, numai că nu îoti le memorează. Este
demonstrat că, dacă un om prin anumite 'tehnici este lipsit de
p o s ib ilita te a de a avea vise, atunci acesta .^a rte rapid se
îmbolnăveşte, iar dacă acest proces continuă, omul poate chiar să
m oară. In' perioada 3.00-5.00 a.m., se petrece o prelucrare
g ra n d io a s a a tu tu r o r in fo r m a ţiilo r, d in to a te s tru c tu rile
psihoenergoinformative. Tot aici, visele au cu totul o altă calitate, sunt
abstracte, conţin foarte multe simboluri si se referă la structurile
psihoenergoinformative ale omului. Aceste vise sau mai corect spus
unele din ele, pot fi premonitorii, foarte rar vorbjesc despre trecut si
tot mai mult se orientează în viitor sau prezent. In această perioadă
nici un adolescent nu va avea vise erotice în urma carora să
ejaculeze deoarece asa ceva se poate întâmpla la adolescent numai
în perioada de la 1.00’ la 3.00 a.m. - perioada corpului. Este posibil,
ca un adolescent să aibă vise erotice si în perioada 3.00-5.00 a.m.
cu capacitate crescătoare de la 3.00 ’la 4.00 a.m. si probabilitate
descrescătoare de ia 4.00 spre 5.00 a.m., dar aceste visd vor fi cu
totul de altă calitate, nu vor duce la ejaculare în somn, ci vor vorbi
mai mult despre idealurile conştiente si inconştiente ale acestuia,
despre dorinţele si necesităţile psihicului lui, ’ despre viziunile lui
asupra acestui subiect, asupra femeilor şi a lut în relaţia cu ele.
De exemplu: un om poate avea un vis în care el aleargă pe un
câmp înflorit, între orele 1.00-3.00 a.m. Acest vis, va vorbi poate
despre unele procese care în momentul de fată se petrec la nivelul
corpului în mod‘ âccelerat, dar care au menirea de a fi favorabile si
necesare corpului. Sau poate vorbi despre necesitatea corpului de
a fi supus eforturilor fizice care vor aduce aceleaşi succese pozitive.
Ca si cum corpul ar şopti conştientului sau spiritului-omului că are
nevoie de mai multă mişcare. ’•
Acelaşi vis, văzut înfre 3v00-5.00 a.m. vorbeşte deja despre cu
totul alte lucruri, cum ar fi: necesitatea spiritului de a părăsi în zilele
următoare o oarecare zonă de activitate, zona de interes care
aparent este ca un câmp cu flori, dar în realitate este o zonă negativă,
Sau, dimpotrivă tendinţa spiritului de a trece mai repede peste o
oarecare problemă, zonă de interes, pentru a ajunge la altă zonă, la
altă etapă de dezvoltare puţin mai complicată, dar si mai interesantă.
Dacă aceasta este asa, atunci în următoarele zile omul poate avea
un alt vis în care el se'vede urcând un munte, destul de complicat în
care permanent există pericolul de a cădea în prăpastie.
Aproape toti oamenii văd două vise comune pentru toti. Primul
este acela când omul se vede si se simte căzând într-o prăpastie,
foarte adâncă, de multe ori împreună cu patul. Când mai rămân
câţiva zeci de metrii până ia capătul prăpastie! oamenii se trezesc
brusc si înspăimântaţi. Al doilea fel de vis este acela în care oamenii
se văd si se simt capabili de a zbura pe deasupra satului, oraşului,
etc. Interesant este faptul că aproape toti oamenii se văd la fel,’cum
îsi iau un avânt de multe ori din deal la vale, fac o săritură,
îndepărtează mâinile precum aripile unei păsări si încep a zbura în
direcţia dorită. Aceste două vise, oamenii îe pof vedea în ambele
faze, atât în faza corpului cât si în cea a spiritului. Dacă un om se
vede căzând într-o prăpastie’între orele 1.00-3.00 a.m. aceasta
vorbeşte despre aceea că la nivelul corpului se întâmplă nişte lucruri
care vor avea efect negativ asupra sănătăţii acestuia, de aceea după
trezire omul . ; multe ori inconştient tinde să oprească o oarecare
activitate a sa. Dacă activitatea’nu este oprită, omul continuă să se
afle într-o zonă pericu!oasă_pentru sănătate ca regulă peste un timp
se îmbolnăveşte, de o boala gravă sau mai puţin grava. Visul care n
prezintă pe om zburând între aceste ore vorbeşte despre aceea că
in aceste momente care au ca durată de cele mai multe ori doar
câteva zegi de secunde, cu toate că omului îi pare că zboară ore în
sir - la nivelul corpului se petrec schimbări si modificări radicale
pentru întreţinerea sănătăţii. In acest interval de timp corpul de la
sine îsi rem odifică, revrzuie toate program ele interioare de
funcţionare ale organelor si ale sistemelor de organe. Ca si cum se
petrece o suspendare a programelor vechi care conţineau informaţii
despre îmbolnăvire si înlocuirea lor cu altele, care nu mai conţin
informaţii despre îmbolnăvire. Desigur acest lucru se întâmplă numai
atunci când omul înainte de aceasta cu câteva zile sau săptămâni a
făcut un efort oarecare în această direcţie, inconştient - la întâmplare
- sau conştient, neîntâmplător.
Aceleaşi vise, văzute în perioada 3.00-5.00 a.m. vor avea
aproximativ aceleaşi semnificaţii numai că vor fi legate de corpul
spiritual. De exemplu: omul întâmplător sau neîntâmplător si-a
rezolvat o problemă care îi teroriza spiritul şi acum el se vede eliberat
de greutatea acesteia, aducându-i conştientului informaţia despre
această eliberare, într-o formă plăcută, manifestată prin senzaţia de
zbor ca si cum ar spune un mare si profund „mulţumesc” pentru
această eliberare. Ca regulă după un'astfei de vis, retrăit între aceste
ore, omul se trezeşte si mulţi pot remarca că se simt ca si cum s-a
schimbat peste noapte. Perioada de ia 3.00 la 5.00 a.m.’ca regulă
este cea mai încărcată de diverse vise informaţionale, care arată
starea actuală sau starea care se va atinge în mod automat peste
câteva zile drept rezultat al acţiunilor anterioare.
Imediat după aceasta omuf intră într-o altă fază a somnului unde
deja, iarăşi corpul o ia mai înainte. Această perioadă este cuprinsă
Intre 5.00j 7.00 a.m. Pentru oamenii născuţi în lunile 12, 1,4 , o, 8 ,9 ,
acesta este timpul în care ei trebuie să se'trezească pentru a pleca
la serviciu. Cu toate că omului îi sunt necesare opt ore de somn,
pentru aceştia ar fi bine să se trezească între orele 5.00-6.00 a.m.
sau 7.00-8.DO a.m. Aceştia sunt oamenii pe care îi vedem dimineaţa
încă dormind în m etrou/autobuze... în timpul mersului spre serviciu.
Pentru ei acest lucru este absolut normal, deoarece în cursul nopţii
au avut sase ore de odihnă a spiritului si numai 3.00-4.00 pentru
odihna corpului. Pentru a echilibra acest dezechilibru ei continuă să
doarmă si in drum spre serviciu. Pentru aceştia este cel mai bine să
se trezească între orele 7.00 sj 8.00 a.m. atunci când spiritul se află
într-o capacitate crescătoare. In asa fel o perioadă suplimentară de
la 5.00 la 7.00 a.m. de odihnă a cornului ii va face pe aceştia să se
simtă într-o formă fizică mai bună. Să zicem că omul s-a trezit între
orele 7.00-8.0Q a.m. Corpul deja este odihnit si omul deodată devine
activ spiritual. Intre orele 7.00-9-00 a.m. este bine ca acesta să se
gândească la planul zilei care urmează, să analizeze fiecare etapă
sau treaptă a acestuia deoarece capacitatea de a gândi, analiza,
observa va avea o linie crescătoare de la 7.00 la 8.00 a.m. si
descrescătoare de la 8.00 la 9.00 a.m. Dacă vorbim despre durata
somnului atunci trebuie să stiti că omului îi sunt necesare doar 4-5 ore
de somn, dintre care 4 ore trebuie să fie somn curat 2 ore pentru corp
si 2 ore pentru structurile psihoinformative. Restul de o oră se compune
din 30 minute de relaxare înainte de a adormi si 30 de minute de stat
în pat după trezire sau de gimnastică mintală sau corporală în
dependentă de ora trezirii. Unii oameni trebuie să-si înceapă ziua cu o
gimnastică a mintii si apoi cu cea a corpului fizic’pe când alţii exact
invers. In dependenţă de triunghiul în care s-a produs trezirea. Trebuie
spus5că toti oamenii’ mari, savanţi etc., nu dormeau mai mult de 4 ore.
Nu este râu dacă dormim si mâi mult, trebuie doar să urmărim ca
perioadele de somn repartizate corpului si structurilor informaţionale să
fie aproximativ aceleaşi ca durată, altfel ele vor tinde să se echilibreze
în cursul zilei, dar totuşi 4 ore de somn sunt suficiente pentru om si nu
prezintă nici un pericol pentru sănătate „dacă adormim în perioada
descendentă a energiilor fizice-corporale. In continuare, micul dejun se
recomandă a fi luat între orele 9-1£ a.m. atunci când, din nou ies la
suprafaţă necesităţile corporale. In această perioadă energia din
alimentele m icului'dejun vor fi îndreptate direct spre necesităţile
organismului. Dacă omul va lua micul dejun la ora 9,15 a.m., alimentele
se vor afla în stomac pentru prelucrare încă timp de 45-60 de minute.
In acest interval adică de la 9.00 la 10.00 a.m. nrana va fi digerată cu
totul altfel decât într-o altă perioadă. Atentie! micul dejun trebuie să fie
mic, în sensul adevărat al cuvântului. Dacă omul va consuma prea
multe alimente si hrană grea atunci o mare parte din energiile corpului
vor fi îndreptate spre prelucrarea acestora si omul nu va avea suficientă
energie si pentru alte activităţi fizice. In as’a fel omul devine mai leneş
si/capacitatea lui de muncă scade puternic. Tot în această perioada,
sunt recomandabile exercitiilefizice: gimnastică-sport, deoarece numai
în aşa fel veţi utiliza energiile corpului pentru propria lui dezvoltare.
Următoarea perioada cu capacitate crescătoare de la 11.00 a.m.
la Î 2.00 p.m. si descrescătoare de la 12.00 la 1.00 p.m. este perioada
spiritului, capacităţilor si forţelor mintale. Aici; omul gândeşte mult
mai bine, este mulf mai atent atât la el însusi cat si la aJtii si în acelaşi
timp scade considerabil probabilitatea unei oarecare greşeli sau
accident de producţie. Aici omul poate lua asupra sa cu mâi mare
uşurinţă rezolvare# anumitor probleme care necesită un efort
mental. Această perioadă pentru oamenii născuţi în lunile numite mai
sus, este un timp potrivit pentru aţine diverse discursuri, lecţii, pentru
a preda materiale, pentru a discuta cu alţii, pentru a lua’ hotărâri,
pentru a analiza proiecte, etc.
' Perioada care intervine imediat după aceasta si care are linie
crescătoare de la 1.00 la 2.00 p.m. şi descrescătoare de la 2.00 la
3.00 p.m. este din nou timpul de manifestare a propriului corp. Aici
se recomandă, în perioada de la 1.00-1,30 p.m. un prânz consistent,
bogat în vitamine si alte substanţe nutritive necesare organismului.
Dacă vă veţi alimenta în aceasta perioadă riscul de a vă îngrăsa
devine minim deoarece organismul imediat va prelucra toate
substanţele transformându-le în energie pe care, mai târziu, o va
utiliza în’cele mai diverse scopuri si direcţii. Dacă, însă, din anumite
motive veţi lua prânzul la fel de consistent si bogat în elemente
nutritive între orele 11.00 a.m. şi 1.00 p.m. atunci riscul de a vă
îngrăsa, de a căpăta celulita etc., devine maxim, deoarece în această
perioadă corpul este limitat !a îndeplinirea funcţiilor lui, iar spiritul nu
are nevoie de astfel de energii provenite din'hrana materială, de
aceea substanţele nutritive se depozitează pentru necesităţile
corpului într-o aftă perioadă si asa se îngraşă, mai ales dacă acest
lucru se repetă continuu. Pe lângă aceasta, calitatea produselor
alimentare folosite între oreie 12.00- 1.00 p.m. vă vor afecta suficient
de mult starea interioară, psihică, spirituală între aceleaşi ore. Timpul
dintre 11.00 a.m. si 1.00 p.m. este repartizat altei forme de hrana si
anume spirituală,'intelectuală, emoţională. Daţi-i spiritului în acest
interval de timp drept hrană - o idee bună, un gând plăcut, un
sentiment de iubire si armonie, o senzaţie plăcuta si hrănitoare.
Trebuie să stiti că omul are trei forme de hrană. (Pe parcursul
capitolului urmăriţi permanent simbolistica lui 3, 4, 5 etc.).
1. Aerul care' conţine în sine anumite substanţe care pot fi
folositoare sau dăunătoare, chiar şi hrănitoare.
2. Produsele alimentare materiale, de origine animală sau
vegetală, inclusiv apa care şi acestea la rândul lor pot avea anumite
calităţi la fel de folositoare sau dăunătoare.
Si â treia formă de hrană, cea a spiritului - sunt senzaţiile, emoţiile,
gândurile. Acestea la fei pot fi de diferite calităţi si au'efect pozitiv
sau negativ asupra spiritului nostru. Deoarece toti tindem spre o
armonie spirituala si corporală atunci trebuie să avem grijă ca aceste
tre ijo rm e de alimentaţie să fie şi ele echilibrate şi calitative.
între orele 2.00-3.'00 p.m .,'om ul începe a deveni mai leneş,
randamentul lui în planul îndeplinirii muncilor fizice se află într-o linie
descrescătoare, iniervalul de la 3.00 la 5.00 p.m. aduce cu sine iarăşi
spiritul deasupra corpului. Cineva ar spune că spiritul totdeauna se
afiă deasupra corpului, fiind convinşi de acest lucru. Cu toate acestea
aici lucrurile nu stau chiar aşa. Sunt’ perioade când spiritul într-adevăr
are o forţă mai mare de a'modifica si a controla corpul pe când în
alte perioade acest lucru se întâmplă invers, deja corpul predomină
spiritul. Anume din acest motiv acel flămând nu se înţelege cu omul
satul. De foarte multe ori am observat că de exemplu un om tinde să
se certe cu cineva în perioada 1.00-3.00 p.m. si nu odată m-am
convins că această necesitate îi era dictată de procesele fiziologice
interioare ale corpului. Poate, în perioada 1.00-2.00 p.m. acesta s-a
alimentat cu un produs necalitativ, care a afectat mersul normal a!
proceselor fiziologice. Acum, în perioada 2.00-3.00 corpul ca şi cum
se răzbună si omul devine agresiv. De foarte multe ori a fost suficient
să-i propun acestuia doar un pahar cu apă si agresivitatea dispare.
Desigur, spiritul permanent se afiă deasupra corpului, dar lucrul
acesta se întâmplă numai la oamenii foarte spirituali, care din păcate
sunt foarte puţini. La 90% din oameni acest proces se rânduieşte din
două în două bre.
Să presupunem că omul termină serviciul la ora 4,30 p.m. si
imediat după aceasta va interveni perioada de la 5.00 la 7.00 p.m.
care din nou este repartizată corpului. Aici este. bine ca omul să
cineze între oreie 5-6 p.m., să se odihnească puţin între 6.00-7.00

n
p.m. dar nu prea mult deoarece începând cu or*. /.00 p.m. si mai
departe va interveni somnul.
Perioada următoare 7.00-9.00 p.m. este favorabilă pentru discuţii
fa m ilia le , re z o lv a re a d iv e rs e lo r p ro ble m e d e o a re ce acum
capacitatea de a înţelege si a fi înţeles este cu mult mai mare - omul
este mai spiritual. Deci, dacă doriţi să găsiţi un limbaj comun mai bun
cu soţul sau soţia dumneavoastră discutaţi cu el în această perioadă,
deoarece între’ orele 9.00-11.00 p.m. el sau ea va fi mai mult corp
decât spirit si atunci totul va fi analizat si primit într-un mod mai egoist
sau egocentric, adică prin prism a' plăcerilor sau neplăcerilor
corporale. In aşa fel am ajuns de unde am pornit si aici omul iarăşi
trebuie să se pregătească de somn între orele 10,30-11.00 p.m.
Fiecare perioadă este egală cu două ore si are momente de crize
în o re le ae v â rf, a tu n c i câ nd lin ia c re s c ă to a re tre c e în
descrescătoare. In aşa fel oamenii născuţi în lunile: 1 2 ,1 ,4 , 5, 8 , 9,
vor avea ca ore de crize pentru starea psihică - orele: 12.00 p.m.,
4.00 p.m., 8.00 p.m., 12.00 a.m., în conformitate cu schem a
prezentată mai jos.

6
"-T riu n g h iu rile albe sunt p erioa d ele de a c tiv ita te p sihică,
intelectuală şi spirituală. Cu punctele de criză în vârfurile: 2 , 12, 4 si
8 v 1 2 > 4 + 8’~ 24 = 6 ceea ce înseamnă că psihicul omului are însăsi
capacitatea de a se autoregla pentru a ajunge la o armonie în cursul
zile i/D a că omul are o muncă intelectuală aceste perioade marcate
prin triunghiurile albe sunt cele mai favorabile pentru desfăşurarea
unei astfel de munci. Cu toate acestea perioadele au si momentele
.critice în jurul orei 12 plus sau minus 1b minute, ora 4.00 p.m. 15
minute şi la fel ora 8.00 p.m. In aceste intervale de timp creierul ca
şi cum se blochează, dacă omut se concentrase destul de mult timp
asupra unei probleme. In momentele de criză este foarte favorabil
de a lăsa problema într-o parte timp de 10-15 minute si de a v ă ocupa
de o cu totul altă acţiune. După ce trec aceste 30 de minute critice
. care de multe ori sunt însoţite de o încordare psihică, omul are
capacitatea de a se reîntoarce asupra problemei cu o nouă forţă,
creierul s-a deblocat. In perioadele marcate prin triunghiurile albe
este bine să cititi, să studiaţi, să rezolvaţi probleme care necesită
efort intelectual sau psihic, să comunicaţi, să vizionaţi filme,
spectacole - într-un cuvânt tot ce este legat de activităţi psihice,
mentale, spirituale. Să stiti că, dacă, un om dintre cei enumeraţi mai
sus tinde să se certe,'să fie agresiv în perioadele marcate prin
triunghiuri albe atunci face acest lucru din cauza unor probleme
psihice, intelectuale sau spirituale si modul de a-l calma sau de a
găsi un limbaj comun cu el reiese de la sine. In aceleaşi perioadeţ
este recomandabil, de a primi diverse consultaţii, de a vizita medici
psihiatrii si psi hote râpe uti. Dacă un medic aplică o metodă de .
tratam ent’ asupra corpului, rezultatele vor ti cu mult mai mici
deoarece medicamentele de sinteză cât si masajul, acupunctura,
acupresura, cromoterapia, magnetoterapiâ trebuiesc efectuate Ja
aceşti oameni în perioadele marcate prin triunghiurile negre. In
schimb, toate, ţorm ele de terapii care sunt îndreptate asupra
psihicului si spiritului cum ar fi: hipnoterapia, sugestia, logoterapia,
influentele’bioterapeutice (masajul fără contact - energetic) dau un
rezultat cu mult.maj bun si mai rapid jn perioadele marcate prin
triunghiuri albe. 9 in acest rriotiv maseurul, să zicem, trebuie să invite
pacientul pentru; o consultaţie în perioadele de timp marcate prin
triunghiuri albe deoarece pacientul va fi mult mai receptiv, va povesti
mai multe despre sine, despre modul lui de viată, va aduce mai multe
informaţii utile maseurului pentru a aplica corect metodele si tehnicile
de masaj, dar va trebui să aplice tehnicile si metodele ’de masaj
asupra pacientului Igi în perioadele de timp marcate prin triunghiurile
negre ale acestiţîa. In aceste intervale, corpul va fi mult mai deschis
si receptiv la toate operaţiunile aplicate asupra lui. O intervenţie
chirurgicală nu este bine sâ fie înfăptuită în orele triunghiurilor negre
mai ales pe linia crescătoare deoarece acest lucru va fi un adevarat
soc pentru corpul fizic, rana va sângera mai mult si operaţiunea
chirurgicală va fi îngreunată. Desigur, acest lucru nu este valabil în
toate form ele de intervenţii chirurgicale. O intervenţie a unui
stom ato lo g, în orele triu n g h iu rilo r negre mai a le s ’ pe liniile
crescătoare va fi mult mai dureroasă pentru pacient si anume în
aceste ore medicul, dar nu numai, poate băga în om o frică corporală
fată de cabinetele de stomatologie si stomatologi în general. Mai
târziu, omul va fi perfect conştient de'necesitatea adresării lui la un
stomatolog, dar în momentul când va intra pe usă va simţi o frică
corporală legată de intervenţia care urmează. Frica si ea este de
două feluri: se teme corpul si altă dată se teme spiritul, precum si
noţiunea de vitejie este ae două feluri. Intr-o anumită situaţie corpul
esfe destul de viteaz şi se aruncă în pericol. Altă dată acelaşi lucru
vine din partea spiritului. De aceea întâlnim oameni, care în anumite
situaţii sunt destul de curajoşi iar în altele, care au si alte intervale de
timp m cursul zileiţ pot deveni destui de fricoşi. Nu există oameni
permanent curajoşi sau permanent fricoşi, aceste noţiuni depind de
o mulţime de factori interiori si exteriori si de perioadele de timp în
care ele pot să se manifeste. Dacă ati’întâlnit un om permanent
curajos care se aruncă pe negândite, eroic, să astupe cu propriul
piept ambrazura cu mitraliera sau permanent sunt fricoşi - aceştia cu
s ig u ra n ţă s u n t oam eni p sih ic b olnavi sau cu d e re g lă ri de
funcţionalitate a sistemelor fiziologice ale corpului.
Atunci când omul tinde să facă dragoste în triunghiurile negre, cu
orele lor specifice, atunci puteti fi siguri că aceasta este o dorinţă pur
carnală, pe când, dacă acesta tinde spre acelaşi lucru în ’orele
marcate prin triunghiuri albe - înseamnă că această este o tendinţă
mai mult spirituala, care totuşi până la urmă, chiar dacă va ’fi
îndeplinită prin interm ediul corpului experienţa si inform aţiile
căpătate vor fi transferate mai mult în zona spiritului decât a corpului.
De aici, desigur, calitatea actului sexual depinde în mare măsură de
orele ia care este înfăptuit.
* Desigur, toate cele spuse până acum nu sunt foarte strict limitate
în aceste ore, deoarece ceea ce se întâm plă cu corpul se
răspândeşte într-un anumit fel si asupra spiritului, iar ceea ce se
întâmplă cu spiritul se răspândeşte si asupra corpului. De aici, există
diverse tehnici de operare cu' propriul corp fizic care trebuiesc
înfăptuite în perioadele triunghiurilor negre, dar care vor avea rezultat
si asupra spiritului când va veni timpul orelor marcate cu triunghiuri
albe/In asa fel, într-adevăr este posibil, prin tehnici de dezvoltare ale
trupului sâ contribuim si la dezvoltarea spiritului. Dar totuşi este mai
bine ca fiecare lucru să se întâmple atunci când îi este luî dat să se
întâmple cu uşurinţă în conformitate cu ritmurile naturii.
Nu o data am 'observat mai ales în sporturile de echipă, că
rezultatul unei sau altei echipe depinde în mare măsură de timpul în
care se petrece meciul si de calitatea majoritară a membrilor echipei.
Să zicem că două echipe de fotbal dispută meciul între orele
6.00-7.00 p.m. Prima echipă este majoritar formată din oameni
născuţi în lunile: 12, 1, 4, 5, 8 , 9, iar membrii celeilalte echipe sunt
majoritari născuţi în lunile: 2 , 3, 6, 7, 10, 11. De aici cea de-a doua
echipă are mai multe sanse de a câştiga deoarece în intervalul de
timp 5.00-7'00 p.m. chiar dacă ei nu’ sunt atât de rezistenţi fizic în
schimb au o voinţă si un spirit mult mai puternic decât â! primei
echipe. In afară de aceasta, prim a echipă se va asemăna mai mult
cu nişte maşini care în mod automat aleargă pe câmp. pe când a
d o u a ’echipă'se va asemăna mai mult cu nişte jucători de sah, care
p e 1lângă efortul fizic au capacitatea d e ’ a pune la contribuţie
imaginaţia, intuiţia, forţa spiritului si chiar de multe ori unele forte
psihicedezvoltaîe în această zonă ’d e-a lungul timpului, dar care au
rămas nebănuite, neconştientizate.
' Până aici am vorbit pe scurt despre unele informaţii referitoare
la diferite momente ale vieţii oam enilor născuţi în lunile 12, 1 ,4 ,
5, 8 , 9. Pentru oamenii născuţi în lunile: 2, 3,’ 6 , 7, 10, 11 toate
in fo rm a ţiile răm ân aceleaşi num ai că se schim bă orele de
manifestare ale xap a citătilo r fizice si intelectuale, în conformitate
cu schem a de mai jos.

‘ După cum vedeţi ultimii au cu totul alte ore pentru efort fizic si cu
totul alte ore pentru eforturile mentale. Dacă primii au ore de vârî, de
criză, de blocare mentală la orele: 12 15 minute, 4.00 p.m. si 8.00
p.m., atunci aceştia din urmă ajung la aceleaşi momente da criză la
ora: 10.00 a.m., 2.00 p.m., 6.00 p.m. si 10.00 p.m. Primii ajung la
culmea oboselii fizice la orele 8.00 a.m. 15 minute, 2.00 p.m., 6.00
p.m. si 8.00 p.m. pe când cei din urmă ating aceeaşi oboseală fizică
intre orele: 12.00 p.m., 4.00 p.m. 8.00 p.m. si 12.00’ a.m. Atât pentru
unii cât si pentru ceilalţi în orele de v â rf a activităţii fizice este nevoie
de putină odihnă, relaxare, timp de până la 15 minute pentru a ajuta
corpul de a primi cea de a doua răsuflare.
Analizând aceste informaţii, ajungem la o concluzie destul de
interesantă: dacă o echipă din patru lucrători va fi compusă din doi
oameni născuţi în una din lunile: 12, 1, 4, 5, 8, 9, iar ceilalţi doi în una
din lunile: 2,3 /6 , 7,10,11 atunci lucrul lor sau randamentul va fi destul
de scăzut. Când primii doi vor avea o forţă si capacitate de muncă,
ceilalţi doi vor avea chef de vorbă si discuţii, ia’r peste două ore aceştia
îsi vor schimba locul. In acest caz/totul depinde de al cincilea om - sef
echipă, care prin luna naşterii lui poate fi de partea primilor doi său
celorlalţi doi. Astfel devine clar cine pe cine va forţa mai mult într-o
anumită direcţie si cine vor fi nemulţumiţi. De aceea nici nu sunt bune
echipele formate’din 4+1.
Steaua lui David, luată drept simbol mai conţine în sine încă o
mulţime de informaţii, si din alte domenii a le ’ vieţii si activităţii
omeneşti. In aceiasi’ timb ne aduce spre cunoştinţă’ o mulţime de
informa'tii referitoare la relaţiile interumane la cele mâi diverse nivele,
în dependentă de preponderenta form ării echipelor, firm elor,
societăţilor din oameni născuţi în anumite luni.
După cum am spus, Steaua lui David reprezintă cele 12 ore
compuse din sase ore Yin si sase ore Yang. Pe lângă aceasta acelaşi
simbol mai reprezintă cele 1'2 segmente ale coloanei vertebrale din
zona toracică, unde fiecare segment are câte o vertebră Yin si Yang.
Pe lângă aceasta, Steaua iui David, ne mai arată cele 12 luni si cefe
12 sisteme-zodiacale, dar si cele 12 canale energetice de bâză în
sistemul de acupunctura. A’ici la fel, avem 6 canale Yin si 6 canale
Yang. Dacă îi atribuim fiecărei luni a anului un canal energetic vom
obţine următoarea reprezentare:
’1. Constelaţia Berbec - planeta Marte, stihia foc, canal energetic -
rinichi.
2 . C onstelaţia Taur - planeta Venus, stihia Pământ, canal
energetic pericârd sau organele sexuale (pericardul este un înveliş
ai inimii).
3. Constelaţia Gemeni - p la n e ta Mercur, stihia Aer, canal
energetic trei focare sau trei părţi ale corpului.
4. Constelaţia Rac - Luna, stihia Apă, canal energetic - vezica
biliară.
5. Constelaţia Leu - Soare, stihia Foc, canal energetic - ficat
6. Constelaţia Fecioară - planeta Mercur „ stihia Pământ, canal
energetic - plămâni.
7. Constelaţia Balanţă ■planeta Venus -stihia Aer, cana! energetic
intestinul gros.’
8 . Constelaţia Scorpion - planeta Marte - stihia Apă, canal
energetic stomac.
!:; 9. Constelaţia \ Săgetător - planeta Jupiter - L.,nia Foc, canal
energetic splină.-
10. Constelaţia Capricorn - planeta Saturn - stihia Pământ, canal
energetic - inima.
11. Constelaţia Vărsător - planeta Saturn - stihia Aer, canal
energetic intestinul subţire.
12. Constelaţia P eşti1planeta Jupiter - stihia Apa, canal energetic
v-' vezica urinară.’
" Astfel în conformitate cu Steaua lui David, vom primi orele de
maximă si minimă activitate a celor 12 canale energetice, si deci a
circulaţiei energiei prin corpul omenesc de-a lungul a 24 de’ore.
Nr. Orele de Denumirea Yin-Yang Planeta Semn zodiacal
activitate canalului
!1 0.1-0.3 Ficat Yin Soare Leu
2 0.3-0.5 Plămâni Yin Mercur Fecioara
3 0.5-0.7 Intestin gros Yang Venus Balanţa
4 O.7-0.9 Stomac Yang Marte Scorpion
5 0.9-11 Splină Yin Jupiter Săgetător
6 11-13 Inimă Yin Saturn Capricorn
7 13-15 Intestin subţire Yang Saturn Vărsător
8 15-17 Vezica urinară Yang Jupiter Pe;ti
'9 17-19 ; Rinichi Yin Marte Berbec
10 19-21 Pericard Yin Venus Taur
vase sex
11' S 21-23 Trei focare Yang Mercur Gemeni
12 23-0.1 Vezica biliară . Yang Luna Rac
;;'i‘;!.Daca vom reprezenta aceste date din,tabelul de mai sus în
interiorul Stelei lui David, atunci vom obţine o imagine si mai
Interesantă care ne va arăta si mai bine interacţiunea dintre canalele
energetice, lată cât de complicat, si cât de multă informaţie poate să
ne ofere nouă, un simplu simbol, privit din punct ’de vedere
numerologic. Dar aceasta încă nu este totul deoarece după cum am
mai spus, un simbol niciodată nu poate fi descifrat până la capăt.
CAPITOLUL XII

MATRITA PSIHOENERGOINFORMATIVA
1
Mulţi dintre dumneavoastră sunt familiarizaţi cu noţiunea de
matrită'. Aceasta este o unealtă, în care s-a executat negativul formei
care urmează să fie dată unui material prin deformare plastică, sub
presiune, este o formă în care se toarna o viitoare piesa, ce trebuie
să fie dintr-un anumit material.
E chivalentul m atriţei psihoenergoinform atjve a om ului, în
astrologie este horoscopul. Dacă în horoscop se încadrează poziţia
tuturor planetelor la momentul naşterii, atunci în matrită se înscriu
toate cifrele care au venit în contact cu fiinţa nou născută în prima zi
de viaţă.
Astrologia ia în consideraţie anul, luna, ziua, ora si chiar minutul
naşterii pentru, a crea horoscopul precis al unui'oarecare om.
Nu’m erologia, nu ia în consideraţie minutul si nici ora naşterii,
deoarece consideră că fiecare secundă are calitatea ei, iar toate la
un loc creează calitatea minutului. 60 de minute ce au diferite calităţi,
formează calitatea orei. iar acestea la rândul lor si în acelaşi fel
creează calitatea zilei. Numerologul se interesează de calitatea zilei
în care s-a născut omul si nu de oră, deoarece acestea după cum
am spus au creat calitatea zilei. Exact ca si în medicină. Numerologul
se interesează de calitatea unei singure picături de sânge - zjua
pentru a şti ce se întâmplă în întregul organism - matriţa omului.
Dacă astrologul studiază poziţia planetelor în momentul naşterii,
atunci numerologul studiază poziţia cifrelor care vin în impact c u ’fiinta
nou născutăj marcând-o pentru tot restul vieţii. Numerologul se
concentrează asupra cifrelor tot atât de mult ca si astrologul asupra
planetelor. Numerologia nu merge în contradictie’cu astrologia si nici
cu alte stiinte oculte, ci este doar un alt nivel de viziune asupra lumii,
omului si Universului. Există însă si o diferenţă între astrologie si
numerologie si anume: prima consideră drept cauză a tuturor
lucrurilor - mişcarea planetelor pe cer, formarea de către acestea a
anumitor unghiuri fata de pământ care creează posibilitatea de a se
întâmpla un anumit lucru pozitiv sau negativ. Numerologia consideră
că omul în sine este cauza tuturor cauzelor. Vreau să spun că ambele
afirmaţii sunt corecte dacă sunt privite din unghiuri de vedere diferite.
După mine, omul, fiecare în parte este creat după o anumită
matriţa individuală, compusă din două părţi - mama si tata, natură şi
cosmos, lum ea materială sau lumea materiei dense sl lumea
nematerială sau lumea materiei fine. La suprapunerea acestora se
formează o anumită formă, care conţine în sine anumite calităţi,
purtătorii căreia suntem fiecare în parte.
Dacă unui inginer o să-i dăm să studieze o matrită industrială, el
după dimensiunile acesteia îsi va da seama cum va arăta piesa care
se va forma în această matrită. Dacă o să-i dăm însăsi piesa turnată,
atunci acesta îsi va putea dă seama de calităţile si formele matriţei.
Ştiind dimensiunile matriţei si calităţile acesteia inginerul ne Va
descrie viitoarea formă cu lux de amănunte, iar d ac* va cunoaşte si
materialul din care se va confecţiona piesa, atunci poate să spună
si mai multe lucruri cum ar fi: rezistenta piesei la temperaturi, presiuni,
îndoire, calitatea materialului, umiditatea si multe altele. Acelaşi lucru
îl face si un numerolog asupra omului. Pentru mine ziua, luna si anul
naşterii reprezintă aceleaşi dimensiuni ale matriţei om ului’ ca si
pentru un inginer dimensiunile piesei. Informaţiile pe care eu le
primesc, le înţeleg, le integrez si pe baza cărora îmi formez concluzii
pentru: a cunoaşte construcţia matriţei sunt aceleaşi trei ca si în
astrologie - ziua,’luna si anul naşterii, numai că eu nu le transform în
planete ci le studiez aşa cum sunt ele.
i!;; Dacă Dumnezeu ă creat şi a aranjat totul după cifre (măsuri,
greutăţi, unităţi, dimensiuni...) atunci înseamnă că si omul este creat
fot după aceleaşi proporţii si principii ca si întregul Univers. Datele
de naştere reprezintă un anumit cod, cifru secret, pentru fiecare om
; şi ascunde in ei toate forţele, capacităţile si calităţile omului,
intr-adevăr, în corpul omenesc se regăsesc'toate cifrele, unele într-o
.măşură:mai mare altele într-o măsură mai mică, dar sunt prezente
absolut toate. As .spune chiar, că în corpul omenesc se regăsesc
toate dimensiuni'^, cjreutătiie, mărimile sistemului nostru solar si
poate nu numai,, iftsa la un’ nivel, la o scară mult mai mică. Chiar si
inima omului estaîflclinată într-o parte sub un anumit unghi si acesta
este egal cu înclinaţia axei pământului. Dacă se va schimbă unghiul
de înclinaţie a afcei pământului, atunci sunt sigur că se va schimba
şi unghiul’de încjinatie a! inimii omului, iar acest lucru va determina
şi unele schimbări fiziologice şi psihice în interiorul omului.
’ . Despre ce ne-vorbesc nouă cifrele zilei, lunii si anului naşterii?
•pExem plu: 21.02.1971
- 'Z iu a - n a ş t e r ii ne a ra tă c a lită ţile in te rio a re , a sc u n s e si
caracteristicile Eu-ului. Aceasta redusă până la o singură cifră, 21 =
2 + 1: = 3 - formează cifra de vibraţie personală si ne arată forma
carapterului omenesc, lumea interioară a omului, nivelul de vibraţie
interioară la care se petrec toate procesele chiar si cele fiziologice
ale omului, nota muzicală interioară care este 6 componenta a
muzicii universului, forţa interioară. Este cifra de bază pentru ceie
mai.diyerse evenimente de zi cu zi ale omului. Acesta este omul ca
atare aşa cum este şi nu cum îşi imaginează el că ar fi.
Lună naşterii, 02j arată felul prin care omul se va manifesta în
societate în’ exterior, cum se vor manifesta calităţile lui interioare
asupfa lumii înconjurătoare. Această cifră mai arată care este funcţia
.omului în societate, poziţia j>e care acesta trebuie să o ocupe’ si
. programul pe care trebuie sa îl îndeplinească.
^ Anul naşterii vorbeşte despre menirea cosmică a acestui om.
pentru ce este trimis aici. ce trebuie să înveţe, ce aşteaptă cosmosul
de la el. După cum vedeţi trinitatea este prezentă si în datele de
naştere aie omului şi vorbesc despre trei nivele care se corelează
în tre ^e le prin d ife rite nivele de vibraţii, lungim i de undă si
contopindu-se toate împreună formează esenţa omului. Altfel spus
ziua.naşterii.este matrita mamă, luna naşterii este materialul din care
se formează piesa, iar anul naşterii reprezintă a doua parte a matriţei
şi anume cea numită tată. La'suprapunerea acestora se formează
toate calităţile „. capacităţile omului. Rezultatul suprapunerii acestor
componente ale matriţei nu se văd cu ochiul omului, deoarece forma
primită este mai mult psihoenergetică decât materie densă.
Dacă o să ne permitem să comparăm omul cu o unealtă^de
exemplu: o daltă, atunci ziua naşterii va vorbi despre calităţile
ascunse ale instrumentului, diverse caracteristici, cât este ’d e
ascuţită, cât este de tare, unde penate fi folosită. Luna naşterii
vorbeşte despre modul $1 posibilităţile de utilizare corecta ale
acesteia, în ce lucrări poate ti folosită si în care nu, iar anul naşterii
vorbeşte despre scopul si menirea apariţiei acestui instrument, care
este programul lui final,’ care poate fi exprimată doar prin câteva
cuvinte: această daltă a participat la sculptura statuii lui... Cu alte
cuvinte ziua naşterii, este însăşi instrumentul, instrumentul pur,
neadus încă la condiţia de a lucra’cu el. Luna naşterii, este culoarea
în care este vopsit instrumentul, arată diverse aplicaţii care se mai
fac pe lângă instrument cum ar fi: o daltă roşie sau o daltă neagră,
cu mâner de lemn, plastic sau metal... In acelaşi timp luna naşterii
reprezintă si ambalajul instrumentului cât si paşaportul tehnic al
acestuia. Anul naşterii vorbeşte despre’ - unde se va folosi
instrumentul - soartă acestuia. Desigur, aceasta este o comparaţie
alegorică, dar am făcut-o special pentru a înţelege mai bine
informaţia pe care o aduc cifrele zilei, lunii şi anului naşterii.
Cum’ să construiţi, sau mai corect cum $â descoperiţi matrita unui
oarecare om? Pentru aceasta este necesar mai întâi de toate să
cunoaşteţi datele exacte de naştere ale persoanei interesate. Să
presupunem că persoana respectivă este născută pe data de
17.06.1973. Dumneavoastră deja aveţi ia îndemână primul rând de
cifre care poartă în el anumite informaţii, dar pentru a afla matriţa
omului, după care ei este „turnat” este necesar să mai faceţi cu
aceătea câteva operaţiuni.
Scrieţi pe o coală de hârtie datele de naştere.
17.06.1973. Acestea trebuiesc adunate.’
1.1 + 7 + 6 + 1 + 9 + 7 + 3 = 34. Această sumă este primul număr
operativ
2.3 4 = 3 + 4 « 7. Reduceţi primul număr operativ până la o singură
cifră şi veţi obţine al doilea număr operativ, in cazul nostru este' /.
3. Din primul număr operativ scădefi prima cifră a zilei de naştere
înmulţită cu 2 . In cazul nostru: 34 -1 x ’2 = 32. Cifra 32 este al treilea
număr operativ.
4. Adunaţi cifrele celui de al treilea număr operativ si veţi obţine
cei de al patrulea număr operativ: 3 + 2 = 5.
5. Niciodată să nu faceţi mai mult de patru operaţiuni, (4 - simbolul
lumii noastre materiale). D’acă prin adunarea celui de al treilea număr
operativ veţi obţine un număr mai mare decât nouă, atunci acesta
va trebui sa rămână neatins. Exemplu: să zicem că ai treilea număr
operativ este 39J adunându-le veţi obţine cifra 12 care va trebui să
rămână neatinsa si va reprezenta cei de al patrulea număr operativ
chiar dacă este format din două cifre şi este mai mare decât 9.
Astfel obţinem un rând de cifre, un'cod, un cifru. Acesta arată în
felul următor: 17.06.1973.34.7.32.5. Dacă acelaşi rând de cifre îl vom
scrie vertical vom primi următoarea schemă:
DATELE DE BAZĂ
1 7 - ziua naşterii, cifra de vibraţie (8)
06 - luna naşterii, forma de manifestare în exterior a omului
1973 - menirea şi programa cosmică a omului
34 - primul număr operativ, se formează din suma tuturor cifrelor
datei de naştere.
7 - al doilea număr operativ, se compune din suma primului număr
operativ.
32 - al treilea număr operativ, se compune din primul număr
operativ minus prima cifra a ziiei de naştere înmulţită cu 2 .
5 -s e compune din suma celui de al treilea număr operativ si poate
fi fQrmat dintr-o singură cifră sau din două.
In faza următoare trebuie să construiţi un pătrat împărţit în 9
căsuţe în care se vor înscrie to^te cifrele’ obţinute în urma 'tuturor
operaţiunilor de caicul prin care ati stabilit codul. 1/2 sau toate
informaţiile despre matrifa acestui om. înscrieţi cifrele după modelul
prezentat mai jos, fiecare cifră în căsuţa ei.
m U
11 4 m 777

■ 2 if H ;
5

iii ®r Hg :
333 6

Aceasta este matriţa psihoenergoinformativă a omului si cuprinde


toate dimensiunile, tortele, capacităţile, energiile, proprietăţile si
caracteristicile unei anumite form e,'purtătorul căreia e s te ’ omul
născut pe data de 17.06.1973.
Prevăd indignarea unor oameni care ar dori să pună următoarea
întrebare: Daca în această zi pe pământ s-au născut, să zicem 2.000
de copii, înseamnă oare aceasta că toti vor avea aceeaşi soartă?
Răspund: Nu si nul, pentru că nu pe foţi îi vor chema Napoleon,
Lemn, Stalin său Ceausescu, si în al doilea rând toti aceşti 2.000 de
copii s-au născut din mame şi taţi diferiţi, vor trăi în diferite ţări, cu
diferite nivele climaterice si culturi, iar toate acestea îsi vor pune
amprenta si vor contribui la frânarea sau dezvoltarea anumitor calităţi
care sunt egaie din start si comune pentru toti cei 2.000. Toti, acesii
2.000 de copii vor avea aceleaşi calităţi iniţiale, dar fiecare dintre ei
vor dezvolta anumite forte interioară pentru a supravieţui în medii
diferite si vor fi.nevoiţi să frâneze alte calităţi pentru acelaşi scop.
Acest lucru se va petrece în mod separat si individual pentru' fiecare
dintre aceştia 2.000, fiind condiţionaţi de o’mulţime de factori cum ar
fi calităţile părinţilor, cifra de’ vibraţie a tării, oraşului, adresei,
numărufui apartamentului si numărului de oam eni’ ce trăiesc în
j
acelat. apartament în prezent sau în momentul naşterii. Altfel spus,
toti aceştia vor avea aceleaşi capacităţi si calităţi ascunse In ei, dar
fiecare le va manifesta în exterior în moduri diferite în conformitate
cu mediul de viată, dorinţele si scopurile acestora. Pe lângă aceasta
fiecare dintre ei,'în cursul vieţii, la diferite vârste vor intra în relaţii si
cu alte cifre, cum ar fi cifra de vibraţie a tării în care trăieşte, cifră de
vibraţie a familiei de unde provine, cifra de vibraţie a paşaportului pe
care îl va primi, apartamentului în care va trăi, cifra de vibraţie a
propriei iui familii si multe altele îi vor obliga pe toti să se adapteze
unor moduri de viată diferite, dar utilizând aceleaşi'forte si energii pe
care ie au de la naştere si sunt egale pentru toti cei 2.000. In ai
cincilea rând, fiecare dintre ei va declanşa nişte procese diferite de
cauze si efecte în care vor fi implicaţi în decursul vieţii, astfel fiecare
dintre aceştia îsi va crea propria soartă, dar pe 'baza aceloraşi
capacităţi şi caracteristici primite în momentul naşterii.
Pentru a înţelege si mai bine, voi vorbi puţin în imagini si analogii.
Să comparăm’pe ace'sti 2.000 de copii cu nişte aparate de'fotografiat
care sunt de o anumită marcă, sunt produse într-o serie de 2.000 de
exemplare, într-o singură zi pe toată suprafaţa pământului. Toate
sunt făcute la fel, producţie de serie, toate au aceleaşi caracteristici
tehnice si aceleaşi calităfi. Odată ieşite de pe banda de producţie a
fabricii naturii si 'cosmosului, toate aceste aparate (oameni)’ vor
nimeri H conditii diferite si vor fi utilizate diferit. Astfel, fiecare aparat
(om) va avea’ soarta diferită, fie că el este folosit la capacitate
maximă, fie că stă undeva în dulap si este utilizat doar la sărbători,
ocazii, dar toate vor fi la fel (dar nu permanent omul ba este conştient
de sine, ba nu ca si cum doarme în stare de veghe). Diferenţa, dintre
un aparat si om este că acesta din urmă este conştient de sine, (dar
nu permanent: omul ba este conştient de sine^ 'ba nu, ca si cum
doarme In stare de veghe) si poate să dorească să se implice si în
alte procese mai complicate care necesită prezenta în om a altor
energii si calităţi pe care acesta poate nu le are. In aceste cazurit
o m u t îsf modifică soarta si mai mult si se poate asemăna cu acelaşi
aparat,'dar care deja este conştient si încearcă la un moment dat sa
fie altceva decât este predestinat. Adică îsi ia asupra lui misiunea de
a deveni o armă, să zicem, sau un ciocan. Acesta poate va reuşi să
lovească în ceva de două-trei ori, dar apoi va trebui să se repare pe
ei însusi sl va cpnsuma destul timp pentru a se întoarce la funcţia
normală â lui. Nii întâmplător se spune că în Univers fiecare lucru îşi
are locul lui, foarte bine determinat. Dacă omul îsi îndeplineşte cu
succes misiunea lui, el va fi fericit, dacă nu - atunci’va simţi pe pielea
lui toate nefericirile care se vor abate tocmai peste el. Dacă aparatul
de fotografiat nu mai vrea să fie eî însusi, nu-si îndeplineşte funcţiile
lui, atunci noi ori îi aruncăm într-o parte si uitam de el, în acest caz
viata va merge pe undeva, pe alături de el, ori îl vom desface pentru
a vedea care îi este problema, ceea ce pentru aparat va fi destul de
dureros. Sau poate îl vom desface pentru piese de schimb, ceea ce
pentru aparat este si mai rău. Acum, înlocuiti-văpe dumneavoastră
cu cuvântul Cosmos, iar aparatul de fotografiat inlocuiţi-1 cu un om
oarecare si veţi vedea o foarte mare asemănare în relaţiile om -
aparat si îh relaţiile om - Cosmos. Această analogie este aplicabilă
n ir numai omului, dar si familiei, societăţii, c^ilizatiei. Trebuie să
înţelegeţi că noi toţi suntem diferiţi, dar în acelaşi timp toti suntem
egali deoarece avem aceleaşi corpuri, prin care circulă acelaşi sânge
si care funcţionează pe baza aceloraşi legi care sunt egale atât
pentru regnul animal cât si pentru specia umană. Poate din acest
motiv nu este bine să provocăm moartea corpului unui animal
nemaivorbind de cel al omului. Cu toate că avem aceleaşi corpuri
fizice, care îndeplinesc funcţia de conductor al energiilor cosmice -
suntem diferiţi, ne manifestăm si influenţăm lumea înconjurătoare în
moduri diferite, deoarece corpurile noastre, de la un om la altul au
capacităţi diferite de a conduce prin ele aceleaşi energii ce vin din
cosmos,'care sunt egale pentru toti. Fiecare dintre noi primeşte, sau
poate primi numai anumite doze de energii cosmice, cu'diferite
lungimi de undă pe care trebuie să ie realizeze într-un anumit fel si
să le întoarcă într-un mod creativ iarăşi spre Dumnezeu. Cosmosul
este foarte înţelept si nu pune pe umerii1omului ceea ce e! nu va putea
să ducă. De aceea’ nu poate fiecare dintre noi deveni în cursul unei
vieţi un Eminescu sau un alt geniu. Pentru aceasta Cosmosul, care
este mental si raţional repartizează un anumit timp si spaţiu unde
fiecare să apără cu anumite calităţi aie matriţelor lor pentru a reuşi
să se realizeze, îndeplinind prin aceasta o anumită misiune fată de
Cosmos, dar,şi faţă de ei însuşi. Dacă vreţi, înlocuiţi cuvântul Cosmos
cu Dumnezeu sau absolut, esenţa aceluia nu se va modifica. Eu am
observat că-oamenii - genii s-au'născut în anumite intervale de timp
si aceste intervale sunt ciclice. Următorul ciclu va începe după anul
£000 si va aduce cu el un nou val de genii care vor avea menirea să
propulseze omenirea pe o nouă treaptă de dezvoltare mentalăj
spirituală, culturală etc. Aceştia vor face o mulţime de descoperiri
care pot Ti comparate cu descoperirea electricităţii si a altor mari
descoperiri ale trecutului. Dar în acelaşi timp se vor naşte oameni
aproape reduşi mentali şi cu o mulţime de probleme. Probabil pentru
minte si înţelepciune este o energie constantă în plan cosmic care
ă r fi trebuit sa fie repartizată egal pentru toti. Un geniu absoarbe
p ro ba b il mai m ultă energie din volum ul' total si constant al
înţelepciunii şi lasă în urma Tui 10 sau 100 sau 1.000'de proşti.
■’ Intorcându-ne la matrita noastră, trebuie să spun câteva cuvinte
despre rândul de cifre pe care l-ati obtinut în urma calculelor.
1 17.06.1973.34.7.32.5 •
17 - ziua naşterii, arată calităţile interioare ale omului, nivelul
psihic, structura 'interioară a Eu-liii si se numeşte cifra de vibraţie
personală sau interioară.
06 - arată cum omul utilizându-si forţele interioare se va manifesta
în exterior, în relaţiile lui cu alţii, în plan social, interuman, funcţia si
poziţia acestuia fată de legile societăţii, moravurilor si tradiţiilor.
Aceasta se numeşte cifra de vibraţie a planului social, cifra socială
sau cifra de vibraţie exterioară. Această cifră este cel mai bine
descrisă prin simbolurile zodiacale.
1973 - arată pentru ce omul a venit în planul materiei dense, care
este formula lui de corelare cu Cosmosul, funcţia si menirea cosmică
şi se numeşte cifra planului cosmic. Aceasta este compusă din patru
cifre şi numerologul trebuie să le studieze pe fiecare în parte, dar
\
deoarece primele două rămân neschimbate în decursul a o mie de
ani si valoarea lor este 1, se studiază numai ultimele două 73 « 10
- 1.73 ne arată că acest om are misiunea de a-si aduce raţiunea (7)
lui într-o anumită formă (3) si ordine care trebuie să fie egală cu 1,
deci să o aducă spre o noua calitate ce conţine în sine un impuls, o
direcţie, un început creativ, să fie unic şi conducător - liber.
34 - primul număr operativ. Acesta’ arată forţele care vor forma
drumul vieţii, reperele în drumul spre scop, instrucţiunile referitoare
la care trebuie să fim atenti si de ce să ne sprijinim în cale, pietrele
de care ne putem împiedica,’dar si pe care le putem folosi pentru a
construi ceva.
7 - al doilea număr operativ, drumul vieţii, scopul, ce trebuie să
îndeplinească omul, .unde trebuie să ajungă, pentru ce a venit - ne
arata această cifră. In cazul nostru acesta trebuie să devină liber
conducător (73 =î 7 + 3 = 10 = 1)
Pe plan spiritual - 7 al doilea număr operativ. Chiar dacă acesta
nu-si va îndeplini misiunea, totuşi într-un anumit fel va fi original în
direcţia spiritului lui.
32 - al treilea num ăr operativ. Ne arată problemele Karmice ale
trecutului pe care în această viată omul va trebui ori să le repare
- s ^ le treacă cu succes, ori să ie mai repete încă o dată^ dacă nu
a înţeles încă destul de bine lecţia.-Daca nu reuşeşte sa rezolve,
să repare greşelile sau măcar să se conştientizeze atunci într-o
viitoare viată omul va avea aici altă cifră ’mai mare, dar care va
include în ea si greşeala nereparată si altele pe care omul le va
com ite în viată aceasta. Următorul număr poate fi să zicem 41
suma căruia va fi tot 5.
5 - al patrulea număr operativ, arată prin ce mijloace se rezolvă
datoria karmică, prin ce forţă pot fi reparate greşelile comise în altă
viată. In cazul dat, problemele karmice se rezolva prin sexul opus si
prin forţă de sinteza, intuiţie a individului.
Astfel primim următoarea coloană:
17. - cifra de vibraţie interioară;
06 - cifra de vibraţie exterioară - socială;
1973 - cifra de vibraţie cosmică;
34 - 7 - drumul vieţii’şi din ce este alcătuit acesta;
32 - 5 - datoria ka’rmica sau numărul karmic, care arată că cele
mai mari greşeli individul le va face prin intermediul sexului opus, prin
forţa de sinteză si prin intuiţia de care nu va asculta. Greşelile pot fi
evitate dacă individul va asculta mai mult de vocea intuiţiei şi dacă
se va încadra perfect în relaţia cu alţii fără a dori sa-i modifice’. Toate
acestea la un loc formează matriţă psihoenergoinformativă. La ce
este bună si ce informaţii ne oferă nouă aceasta matriţă, ce ne arată
si unde o putem folosi. Eu voi enumera numai ce informaţii ne oferă
nouă matrita individuală a omului, dar la ce este bună vă veţi da
seama fiecare în parte. Deci, în matrita pe care eu am dat-o ca
exemplu mai sus se conţin următoarele informaţii:
1. - calitatea psihica si forţele psihice ale’ omului, nivăiul de
caracter. Forţele instinctelor, structura sistemului vegetativ. Funcţiile
instinctive.
• 2. - calitatea de comunicare, contemplare i>i forţele sistemului
ecobiomembral, calităţile si formele sistemului emoţional. Sfera
psihoemoţională.
3. - calitatea si capacitatea de autocunoastere, autostudiere,
autodezvoltare, memorie, cunoştinţe si conştientă, mintea de la
natură.
v 4. - calitatea sănătăţii corporale, programată încă de la naştere,
to a te fo rm e le de im u n ita te a le o r g a n is m u lu i (p s ih ic ă ,
ecobiomembrală, informativă... fiziologică etc.) Capacitatea corpului
de a se lupta împotriva morţii lui, sistemul motric al omului si
capacităţile acestuia.
* 5. - calitatea si capacitatea de sinteză a omului cu tot felul de
energii si informaţii, cu lumea înconjurătoare, cu alţi oameni, intuiţia,
vocea interioară. ’
6. - calitatea si capacitatea de a fipractic, de a fi cu picioarele pe
pământ. Tendinţă către bunurile şi plăcerile materiale.
7. - calitatea si capacitatea’ de a raţionaliza procesele vieţii.
Nivelul de raţiune, forţa de a raţiona a individului, legătura acestuia
cu Cosmosul sau cu nivelele de energii superioare.
8. - calitatea simţului de datorie, forţa de a iubi, nivelul de libertate
interioară si exterioară. Calitatea si capacitatea omului de a se simţi
util şi necesar pentru alţii.
’9. - calitatea si forţa intelectului, capacitatea de a acumula
informaţii şi gradul de complexitate a acestora.
10. -'capacitatea de realizare a concepţiei spirituale în decursul
vieţii. Poziţia fată de religie sau religia în general. Forţa de a privi
lucrurile din diverse poziţii filosofice.
11. - capacitatea de realizare a concepţiilor despre iubire în
propria familie. Felul de a privi noţiunea de familie, gradul de
dependentă sau independentă fată de aceasta. Forma de relaţie
între el şi partener sau parteneră. ’
12. - capacitatea de realizare a concepţiilor despre bunurile
materiale si de acumulare a acestora. Predestinarea omului de a fi
bogat sau sărac.
Modul de acumulare a acestora, adică a bogăţiei materiale sau
sărăciei.
■ 13. - predominarea calităţilor masculine si modul de manifestare
al omului conform acestor calităţi.
14. - predominarea calităţilor feminine. Felul de comportament si
gândire in diferite situaţii în conformitate cu aceste calităţi.
■' 15. - armonizarea calităţilor masculine şi feminine sau modul de
echilibrare a energiilor Yin şi Yana.
16. - p re d is p u n e re a 'o m u lu i sp re a n u m ite îm b o ln ă v iri,
independenţa de calitatea matriţei acestuia.
17. - predispunerea orientării profesionale, independentă de
forma si calitatea matriţei.
18. ’- calitatea întâietăţii, capacitatea de a fi liber si necesitatea
sau tendinţa de a conduce pe alţii. Modul de a conduce pe alţii.

140
19. - cai..utea de subaltern sau predispoziţia omului de a fi supus
si ascultător. Modul de a se supune si cum se răsfrânge, cum acceptă
poziţia de supus.
20. - capacitatea de a fi de sine stătător, de a nu fi nici îiber^ nici
subaltern. Forma si modul de dezvoltare a acestor capacitati în
conformitate cu matriţa fiecăruia.
21. - motivaţia celor mai diverse fajDte atât pozitive cât si negative
în conformitate’cu categoria de vârsta în care se află omuf sau se va
afla. Ce energii, al cărui sistem va utiliza pentru a-si motiva conduita,
succesul sau insuccesul.
22. - stabilirea calităţilor moştenite de copii de la părinţi nu pe cale
genetică ci psihoenergbinformâtivă.
23. - oferă informaţii pentru dezvoltarea capacităţilor proprii.
Acestea sunt doar câteva din informaţiile pe care’le oferă matriţa
omului dârele, de fapt, sunt mai multe, mâi ales în direcţia cunoaşterii
omului.
Matrita psihoenergpinformativă poate fi utilizată în cele mai
diverse dom enii, lata pe scurt cum poate fi folosită matrita
psihoenergoinformativă în domeniul uman si profesional. In această
direcţie matrita ne ajută la aprecierea calităţilor puternice si sensibile
ale personalităţii, cu scopul de a realiza un program fix de comportare
profesională pentru a garanta bunăstarea si prosperitatea. Pentru
aceasta este nevoie de:
T . A însuşi calităţile proprii şi ale altora.
2 . A însuşi ordinea de prevenire a bolilor.
3. Aînsusi ordinea si modul de a nu aduce pagube personale si
altora.
4. A însuşi ordinea de organizare a modului de viaţă.
în familie:
1. Modul de corelare dintre sot si soţie - cu scopul de a crea o
familie puternică - prima celulă a statului’.
2 . Ordinea si orientarea copilului către o nouă profesiune în viitor
pentru a nu comite greşeli de orientare a copilului într-o direcţie în
care el niciodată nu ’va avea succes dacă nu are ca lită ţile
psihoenergoinformative necesare.
3. Ordinea si modul de organizare a bunăstării materiale stabile
în familie.
4. Ordinea şi modul de organizare a litigiilor familiale cu cheltuieli
financiare minime.
5. Ordinea de organizare a relaţiilor familiale în structura litigiului
familial.
6 . Ordinea de introducere pe etape de dezvoltare a litigiului
familial, cu scopul de a atinge un succes stabil.
în firme, organizaţii:
1. A evita conflictele social-psiholoaice din colectiv.
2. A efectua organigrama locurilor de muncă în corespondentă cu
ca lită ţile individuale ale m atriţelor psihoenergoinform ative’ ale
fiecăruia si în conformitate cu pregătirea profesională a angajaţilor.
> - 3. Prin analiza priorităţilor de vârstă îrîw u p a , si a calităţilor lor
social-psihologice, a descoperi direcţia intereselor superioare în
colective şi posibilităţile lor de creştere cât si Rezolvarea lor.
4. £ construi un plan precis al serviciilor garantate.
5. In pianul serviciilor: a-şi găsi coechipierul, partenerul, asociaţii.
6 . A lucra astfel cu partenerul încât să fie garantată stabilitatea si
succesul.
7. Selecţionarea, repartizarea şi avansarea în post a personalului.
8. ' Prioritatea grupelor de vârstă în componenta personalului si
motivarea de conduită (prioritatea social-psihologica de calitate â
p erson a lităţilor din interiorul grupelor). Căutarea si alegerea
partenerului’precum si lucrul cu acesta în conformitate cu matriţele
psihoenergoinformative ale directorilor.
Pe lângă aceasta cu ajutorul matriţelor psihoenergoinformative
stocate înfr-o bancă de date se pot face studii foarte interesante în
domeniu! asistenţei sociale şi asigurărilor, ocrotirii sănătăţii si în alte
domenii de interes naţional'cum ar fi: orientarea în perspectivă a
complexului tehnico-stîintific, crearea locurilor de muncă, diverse
analize în cele mai diverse ramuri economice etc.
Pentru a răspunde la toate aceste întrebări numerologul are
nevoie de următoarele informaţii:
- Numele şi prenumele persoanei interesate;
Data, luna anul naşterii;
,

Locul (localitatea) naşterii;


Naţionalitatea părinţilor;
Limba maternă şi limba de comunicare;
Studiile (profilul, specialitatea);
Adresa instituţiei de învăţământ;
Adresa locului permanent de trai;
: Adresa focului de muncă;
Funcţia, postul ocupat (profilul);
Grupă sanguină.
Atunci când numerologul cunoaşte aceste date referitoare numai
la o singură persoană, el va cunoaşte deja foarte multe informaţii
utile pentru clientul său. Dacă numerologul cunoaşte toate datele
referitoare Ia familia acestuia cât si ia familia din care provine - el va
cunoaşte orice problemă legată cfe clientul lui mult mai amănunţit si
mai profund. Dacă însă, un grup de numerologi, bine pregătiţi
conlucrează într-o organizaţie - 6ancă de date - unde ar avea
posibilitatea de a se stoca datele de naştere ale tuturor oamenilor
dintr-o organizaţie oarecare, firmă sau stat atunci numerologul poate
să cunoască încă o mulţime de informaţii utile si necesare nu numai
pentru fiecare membru’ al organizaţiei’, dar si pentru organizaţie,
firmă, stat în general. Ultimul lucru este posibil numai în cadrul unei
organizaţii special întemeiată în acest scop. Această organizaţie
poate fi ’o bancă de date care ca rezultat al stocării, analizei'si
prelucrării informaţiei, la sfârşitul acestor studii poate cunoaşte îh
mod amănunţit tot ce se întâmplă si din ce motive, care’ sunt
posibilităţile de rezolvare ale problemelor... nu numai în cadrulfirm eij
organizaţiei... dar si în exteriorul lor. Datele de naştere precum si
celelalte infc .tatii enumerate mai sus, ale tuturor oamenilor dintr-o
singură firmă se compun într-o matrită psihoenergoinformativă mai
mare care este matrita firmei. Din calităţile individuale ale fiecărui
om se compune o matrită mai mare care poartă în sine nu numai
calităţile membrilor ci s i’ calităţile, capacitatile firmei compusă din
acest) oameni.
Câteodată, este suficient de a studia matrita numai a directorului
firmei pentru a sti care sunt calităţile si capacităţile firmei, ca si în
medicină, unde'pentru a cunoaşte ce se întâmplă în corp nu se
studiază fiecare celulă sau organ în parte. Este suficient să analizăm
o picătură de sânge pentru a sti ce se întâmplă în organism si care
vor fi rezultatele. Este de ajuns să studiem numai matrita directorului
pentru a cunoaşte tot despre calităţile, posibilităţile si viitorul firmei.
Acest lucru este valabil numai în acel caz ’cârid numărul de
membri-angajaţi njj depăşeşte 7 oameni, foarte rar 12 oameni
inclusiv directorul. In toate celelalte cazuri, este necesar un studiu
amănunţit numerologic al fiecărui angajat.
CAPITOLUL XIII

CIFRA DE VIBRAŢIE INTERIOARĂ


în capitolul precedent am vorbit despre cum se construieşte o
matriţă psihoenergoinformativă. Până a ajunge să descifrăm mâtrita
este nevoie mai întâi să ne ocupăm de înţelegerea altor lucruri
premergătoare. In acest capitol, ne vom ocupa de cifra de vibraţie
persona!ăt care după cum siiti se compune din data zilei de naştere.
Astfel daca omul este născut’ în datele de 7, 16, 25 va avea că cifră
de vibraţie cifra 7.
Ce este cifra de vibraţie interioară?
Pentru a înţelege acest lucru vom vorbi iarăşi în imagini si analogii.
Imaginaţi-vă un bot de lut pe care un creator abia trebuie sa înceapă
să-l prelucreze. Acest bot de lut pus pe masa olarului, care încă nu
are nici o formă, dar are’ deja caracteristici si calităţi este cifra de
vibraţie interioară. Ce va face creatorul din acest b o t’de lut (o cană,
o vază, un.ulcior), depinde de luna naşterii sau de cifra de vibraţie
exterioară. Unde va fi folosit acest obiect si care este funcţia lui
depinde de anul naşterii sau cifra de vibraţie cosmică. Cam asâ stau
lucrurile cu cifrele de vibraţie.
Oamenii njj se nasc întâmplător la o anumită dată sau alta. Ziua
naşterii este supusă si controlată de aceleaşi legi supreme, de
Dumnezeu - Tatăl, Fiul si Sfântul Duh, în lumea noastră cu trei
coordonate. Si totul în lumea noastră conţine trei etape, 3 etaje,
inclusiv copadii, oamenii, cristalele. Totul are'început, mijloc si sfârsit.
Orice organ în corpul omenesc este compus sau se împarte în trei
părţi şi tot corpul e compus din trei părţi:
Capul - conducerea;
2. Tot ce se găseşte deasupra diafragmei;
3. Tot ce este sub’ diafragmă.
Fiecare parte sau etaj aparţine mai mult unei anumite lumi.
1. Lumea supremă, mentală, psihoinformativă;
2. Lumea intermediară între lumea psihică, energetică si cea
materială, ordinară;
3. Lumea materială.
Chiar degetul, mâna," piciorul la fel sunt construite din trei părţi.
Absolut în tot există Dumnezeu - Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
La fel şi datele de naştere ale omului sunt construite din trei
elem enter’ziua naşterii, luna si anul. Fiecare dintre aceste date
poartă o anumită informaţie deoarece nu sunt întâmplătoare, despre
o anumită lume şi este strâns legată cu ea.
Ziua naşterii este strâns legată de lumea m aterială, tot ce se
găseste sub diafragmă si povesteşte despre calităţile ascunse ale
omului, de cerinţele lui interne, axă lui spirituală, nivelul vibrational
la care se vor manifesta procesele lui interne. Această cifră arată
omul asa cum el este sub cer - diafragma. Arată nivelul vibrational
al lui aici pe pământ de sub cer.
Luna r.^ te rii este legată de lumea intermediară, între viata
supremă, cosmică si materială. Are influentă asupra organelor ce se
găsesc deasupra diafragmei si povesteşte cum se va manifesta omul
in relaţiile cu semenii lui, colectiv, societate. Aceasta arată modul prin
care acesta va fi influenţat de toti factorii cosmici, dar si cum el însusi
va influenta diverse procese cosmice sau naturale cum ar fi ploaia,
furtuna, cutremurele...
Anul naşterii vine din lumea supremă, are influentă asupra
capului, a trăsăturilor feţei si povesteşte despre funcţia suprema a
acestui om pe pământ, pentru ce este'creat, menirea'lui, felul lui de
a contribui la procesul menţinerii vieţii si armoniei. Arata, formula de
legătură a acestuia cu universul, Dumnezeu, absolutul si modul de
interacţiune.
Anul naşterii este compus din două părţi: una care rămâne
constantă 1’ ; 9 {o mie nouă sute) şi a doua care se schimbă mereu
44 (patruzeci si p a tru P rim a este'legată de subconştient (19..) si a
doua J44) este legata de conştient sau de partea 'dreaptă s» cea
stânga ale creierului.
Fiecare om îşi are ciclul său personal?
Din punct de vedere numerologic, timpul se mişcă într-un ciclu
necontenit de la 1 la 9. 1900 dau in suma „1" - acesta este timpul
începuturilor dezvoltării, descoperirilor, invenţiilor. Influenta „1"
provoacă forte puternice, agresive, care neîndoielnic urmăresc
scopul lor si nu sunt predispuse spre colaborare si compromisuri.
Aceasta este timpul războaielor, al revoluţiilor necontenite. Urmarea
caracteristică influentei „1” asupra lui 19: au fost cele două războaie
mondiala, războiul rece, succesele revoluţionarilor în creaţie si
stiintă. Decada a şaptea a acestui veac incomod: anii 196(0 au
modificat influenta fui „ 1” în partea autoanalizei si frânării activităţii.
Aceasta a născut un interes viu pentru ocultism, magie, tendin’ta
statelor de a da atenţie la politica internă si dezvoltare. A crescut
interesul către psihoanaliză mai ales după principiile Iui Freud, unde
autoanaliza este factorul terapeutic principal.
Anii 1960 - au fost timpul armoniei, balansului (influenta lui „6”)
mai ales în comparaţie cu anii nevoiaşi si instabili 40 (influenta lui
„5”) în timpul cărora viata oamenilor era în risc, călătorii si evenimente
neaşteptate. Până în acest timp lumea ieşea cu greu,'se căţăra din
întuhecoşii şi săracii ani ai lui ’30.
în cad’rufveacuriior si decadelor fiecare an aduce ceva nou, zilele
si lunile în interiorul anului la fel pot fi împărţite în cicluri. Acestor
cicluri li se supune totul în acest Univers. In afară de aceasta, fiecare
îsi are ciclul său personal. Pentru a găsi si numărul ciclului, adunaţi
ziua si luna naşterii la anul curent. Dacă s’u nteti născut, de exemplu,
pe octombrie 1966, atunci numărul ciclului dumneavoastră în
1995 va fi „1”: anul următor 12 + 10 + 1996 = 2018 = 2 + 1 + 8 = 11
= 1 + 1 = 2.
Ca rezultat ati obtinut cifra individuală a anului. După calităţile
cifrelor puteti să ’vă daţi seama cam cum va fi anul si la ce să 'vă
îndreptaţi atentia. De exemplu: în anul „7” o să vă simţiţi desprinşi de
restul oamenilor, vă urmăreşte singurătatea, nu suntefi mi^ltumiti de
viata proprie si înconjurătoare. Aaresati-vă unor sfere mai înalte -
religie, filosofîe, citiţi mai mult si gândiţi mai pozitiv .a viitor. Deoarece
»7" este cifra tainelor, puteţi intra într-6 relaţie amoroasă tainică.
Cum am mai spus, datele de naştere sunt împărţite în trei părţi,
ziua, luna si a n u l ele se manifestă în diferite planuri ale vieţii
omeneşti/ Anul naşterii povesteşte despre menirea omului în plan
cosmic,’ cum trebuie să se manifeste el în societate, care este funcţia
lui. Ex.: Dacă v-aţi născut în 1930, atunci următorul an important
pentru viata dumneavoastră în viata obştească care are si o influentă
asupra vieţii familiale si spirituale,’ va fi 'anul 1943. (1930 = 13:1930
+'13 = 194’3).
! Exemple din istoria Franţei.
" Iar dacă un oarecare an important în soarta omului sau a poporului
o să-l adunăm la suma cifrelor acestui an, o să primim următorul an
im portant De exemplu: istoria Franţei.
-Căderea lui Robespierre 1794
»■' Adunarea 1 + 7 + 9 + 4 = 21
Căderea lui Napoleon 1815
Adunarea , 1+8+1+5=15
s- Căderea lui Carol 1815
Alt exemplu: 1830
Venirea la’tron a lui Ludovic al 1772
• XVI-lea
17
Executarea lui Ludovic al XVI-lea 1789
■ir:- Sau să ne adresăm la istoria
, Angliei:
Venirea la tron a lui George I 1714
13
Venirea la putere a Iui George II 1727
Sau se mai poate face şi o astfel de analiză:
-L u do vic al IX-lea al Franţei s-a născut în 1215 —9
Caro! al Vll-lea în 1302 = 6
Ludovic al Xll-lea în 1461 = 1 2
v; Henric al ÎV-lea a murit în 1610 = 8 ce înseamnă 2 x 4
Ludovic al XlV-lea a ajuns la tron în 1643 = 14 si a murit în 1715 =
14 în vârstă de 77 ani = 14
• Ludovic al XVIII-leas-a născut în 1755 = 18.18 este cifra ultimului
împărat care este egală cu cifra primului venit înmulţită cu 2.
Cifra de vibraţie arată pecetea aplicată de puterile tainice ale
Universului în momentul naşterii dumneavoastră, în decursul întregii
vieţi ea va aveaJo influentă deosebită asupra dumneavoastră, nu
este exclus ca cifra de vibraţie să fie în dezarmonie cu cifra totală a
codului dumneavoastră personal. Dacă cifra de vibraţie interioară
este mai mare decât cifra totală atunci omul va trăi mâi uşor si mai
confortabil, va avea mai mult succes în prima jumătate a vieţii.'Dacă
cifra totală esie mai mare decât cifra de vibraţie interioară atunci omul
va aveasuccesîn a d o u a ju m ă ta te a vieţii. De exem plu: Boris Eltîn
este născut pe data de 1.02.1931. După cum vedeţi are cifra de
vibraţie interioară egaiă cu 1. Dacă vom aduna toate num erele
la un’loc vom primi num ărul 17 ceea ce înseamnă că cifra totală
este 8. Cifra 8 este mai mare decât cifra 1 si de aceea este
normal ca acest om să aibă mai mult succes în a doua jum ătate
a vieţii. Printre altele atât cifra 1 cât si cifra 8 îl caracterizează
foarte bine pe preşedintele Rusiei.
Când omul se naşte intră în această lume într-o anum ită zi.
Ziua respectivă a re ’ anum ite calităţi, tem peratură, um iditate,
lungim e de undă, radiaţii solare. Toate aceste calităţi ale zilei de
naştere îsi pun am prenta lor asupra lumii interioare a om ului.
C io c n in d u -s e de aceste c a lită ţi ale zile i cu care om ul se
întâlneşte pentru prima dată el ie’ asim ilează şi pleacă cu ele în
drum ul 'vieţii avându-ie pe acestea la bază. Abia mai târziu, omul
va intra într-o altă calitate a lunii si încă mai târziu - într-o altă
calitate, a anului. Vorbind despre cifra de vibraţie Interioară
trebuie să înţelegeţi că aceste calităţi sunt ascunse în lum ea
interioară a om ului. Omul se p o a te 'm a n ife sta diferit, dar în
adâncul lui el va fi caracterizat sau va avea calităţile cifrei de
vibraţie interioară respectivă.

CIFRA DE VIBRAŢIE
■ ■ - —
1
>------
-----------------------------------------------

Oamenii cu cifra de vibraţie „1" sunt înzestraţi cu capacităţi


d e o s e b ite de o rie nta re . Lo’r le este ca ra c te ris tic ă te n d in tâ
neîndoielnică de a atinge un anumit scop al lor. Aceştia sunt oamenii
fideli unui lucru oarecare. Ei au un caracter puternic. Sunt creativi,
încăpăţânaţi, iubitori de sine, câteodată agresivi, si totdeauna se
bazează numai pe ei însăsi. Ei se pot concentra repede si au o
m e m o rie bună, dar aceasta este mai m ult s e le c tiv ă ’. Sunt
conducători, creatori, iniţiatori si inventatori. Tot timpul tind ia ceva
nou, deosebit. Sunt foarte independenţi si nu pot să se supună
ordinelor altora, nu pot să colaboreze cu alţii. Ei nu primesc sfaturi si
ca de obicei refuză să le îndeplinească. Unii din aceşti oameni pot
asculta diferite sfaturi, dar mai târziu vor face cum vor ei. Nu
întotdeauna vor fi plăcuţi în convorbire, mai puţin îi interesează
prietenia si dragostea. Ca regulă au foarte putini prieteni apropiaţi
d e o a re ce 'a u tendinţa de a domina. Daca ei sunt vorbăreţi si
simpatici, aceasta se' datoreste faptului conştientizării for că numai
asa vor avea de câştigat într-o situaţie oarecare. încearcă să
conducă totul iar câteodată ajung la tiranie. Aceştia de foarte multe
ori tind să creadă că numai ideeaTor este adevărată si bună, celelalte
nu contează. Sunt direcţi si spun adevărul în fată, atunci când ceva
nu le convine. Pentru aLsi atinge un scop de cele mai multe ori ei
sunt de părere că scopul scuza mijloacele. Partea bărbătească se
consideră superiori femeilor, iar femeile cu această cifră de vibraţie
consideră că toti bărbaţii sunt la fel. Multor oameni cu cifra cte vibraţie
1 le place Tntr-iin mod inconştient să inspire frică si de aceea pot’ fi
. --întâlnit!printre poliţişti, diverşi conducători sau oameni de rând dar
' ca re a u u n co m p o rt’a m entim punător.

CIFRA DE VIBRAŢIE 2
:< H aparţin calităţi tradiţionale considerate feminine. In lumea lor
interioară sunt nişte naturi moi si gingaşe. Ei sunttăcuti, diplomaţi si
iubitori de pace, âu un caracter’lin, iubesc liniştea si armonia. C a d e
obidei au nevoie de conducător si devin nişte executanţi foarte buni,
cinstiţi, atenţi, mai ales atunci când îsi primesc dozele necesare de
. complimente sau laude. Ca regulă eî sunt cei care merg în urmă si
nu'acel care merg primii. Dacă doresc să obţină ceva pentru dânşii,
acţionează cu convingerea si diplomaţia caracteristică, nu presează
si'-nu' constrâng. Sunt modeşti si timizi, se îndoiesc si exprimă
nehotărâre. Pentru a face un pas totdeauna au nevoie de un impuls
suplimentar din direcţia altor oameni, dar numai din direcţia acelora
pe care ei îi consideră superiori lor, lideri sau autorită’ti. Un om
autoritar, mai ales cu un post înalt poate foarte uşor să conducă si
să manipuleze oamenii cu cifra de vibraţie 2. Cu toate acestea ei
conţin în sine si partea a doua a monedei’, care se poate exprima în
cruzime, răutate, răzbunare. Dacă tind să se răzbune atunci de
regulă o fac prjn căi oculte sau cu mâini străine. înţelesul „pe planul
doi”, numerolobic se ia nu numai ca o metaforă da’r si ca o mărturie
a existenţei, laturei între cifra 2 şi subordonare, dependenţă. Aceşti
oameni âu două fete, două personalităţi, numai că este foarte greu
de aro cunoaşte pe cea de a doua deoarece ei o camuflează foarte
bine. Femeile’;cu cifra de vibraţie 2 au o imensă capacitate de a-si
atinge scopurile prin influenţarea emoţiilor si gândurilor sexului opus.
Exterior,'noi o. putem vedea ca pe o femeie foarte gingaşă, plăcută,
.. câteodată naivă, dar în lumea ei interioară în acelaşi Timp ea poate
fi'cu totul alta. A doua latură a ei iese la suprafaţă abia atunci când
’ şi-a îndeplinit scopul.

CIFRA DE VIBRAŢIE 3
------------------------------------------------------S------------
Dacă cifra dumneavoastră este „3” sunteti un om energic! mobil
• si aveţi o imaginaţie bogată. Cu orice ocazie vă exprimaţi cu sânge
jrece dar cu vioiciune. Treiul sclipeşte si străluceşte. Sunt nişte naturi
cu mintea ascuţită, veseli si cel mai des au succes în viata. Foarte
/ ‘d es "sunt alintat! de către natură si dotati cu capacităţi mai ales în
■jdomepiul artelor. Ei îsi însusesc toful uşor si simplu, si de obicei sunt
. norocoşi. Se formează impresia că lor li se dă totul'fără muncă, ca
Şi cu m ’ le cade din cer. Mândrii si independenţi, câteodată sunt
ambiţioşi si iubitori de putere, pot deveni în condiţii favorabile
'dictatorii Neajunsurile lor se trag de acolo că îsi aruncă puterile In
foarte multe direcţii, încep mai multe lucruri dar'foarte puţine le duc
: până la capăt. Marea majoritate au nevoie de un efort destul de mare
pentru a-si însusi ceva valoros (serios), ei tind foarte mult spre
popularitate şi patologic au nevoie de încurajarea celor difi jur. ireii
sunt destul de frumoşi, dar tind să-şi aleagă prietenii care să nu fie
la fel -de frumoşi ca ’ ei, pentru a se simţi cu o treaptă superiori
acestora. Au o forţă puternică în a minţi. Dacă un trei te minte atunci
minciuna lui va fi grandioasă si greu de necrezut. De cele mai multe
ori ei înşişi cred cu adevărat 50% din propria lor minciună, iar restul
50% se'vede nevoit să o creadă interlocutorul lor. De multe ori „trei"
povestesc altor oameni una si aceeaşi întâmplare despre ei înşişi
care niciodată nu a avut loc în realitate, dar deoarece aceştia o repetă
permanent, în lumea lor interioară ei cred că această întâmplare s-ar
fi întâmplat cu adevărat. Sunt predispusi să creadă propriile lor
minciuni. Sunt atraşi mai mult de forme si mai puţin de conţinutul lor.
De aceea când îsi’ cumpără un oarecare obiect se interesează în
primul rând de strălucirea, culoarea, forma obiectului si abia apoi se
interesează de calitatea sau conţinutul obiectului. Principalul lucru
este să bucure ochiul. De aceea oferiti-i cadouri frumoase si plăcute
pentru ochi, şi el va fi satisfăcut.

CIFRA DE VIBRAŢIE 4
------------ :...... . .....------ - î ---—
Cifra oamenilor practici, robusti (solizi), care nu se pot înflăcăra si
nici nu p o t înflăcăra (entuziasma) pe alţii. In ei nu există scânteia
creativa, în schim b ei pot deveni foarte buni organizatori si
administratori. Liniştiţi, cu picioarele plasate bine pe pământ, sunt
permanent respectabili si sunt consideraţi stâlpii societăţii. Le place
munca grea, de rutină. Cu părere de rău.'ei sunt posomorâţi, severi,
suspiciosi, au înclinaţia de a-i presa pe cei din jur si nu aprobă pe
nimeni care nu se aseamănă cu ei. Pe lângă aceasta lui „4” îi sunt
caracteristice îmbolnăvirile ce se nasc din crize de melancolie sau a
expldziiior din senin, a furiei si violentei. „4” nu este prea norocos în
viată şi „succesul” nu i se da de loc ’usor. Tot ce dobândesc aceşti
oameni vine de la munca grea, minuţioasa si îndelungată. După
tradiţie „4” este cifra sărăciei, nefericirii si a’ înfrângerilor. Marea
majoritate a numerologiior preferă să ocolească cu tăcere aceste
pâlţi, dar nu toate acestea caracteristica totală a lui „4” nu este din
cele favorabile.


CIFRA DE VIBRAŢIE 5
----------------------------------------------------------------------- L-S-----------------

Sunt nişte personalităţi cu mult mai interesante. Sunt văzuţi drept


nişte oameni nerăbdători, destepti si fără astâmpăr, foarte nervoşi.
De cele mai multe ori sunt oameni scunzi si foarte activi. Aceştia sunt
mai mult nervi decât muşchi. Pe ei îi atrag toate lucrurile ciudate si
neobişnuite. Iubesc călătoriile, le place să tacă cunoştinţă cu oameni
noi si'perm anent să-si schimbe atmosfera. „5”-ul poate totul, dar
foarte rar ajungeJa perfecţiune într-un anumit domeniu deoarece
este nestatornic si nu se opreşte numai la un lucru. Riscul le aduce
o anumită formă’de plăcere interioară. Sunt foarte buni vânzători,
comercianţi, aventurieri aprinşi si cel mai mult, nu le place să fie
responsabili de ceva, se feresc de aceasta ca dracul de tămâie. Nu
sunt atenti cu cei din jur si fac totul pentru a-si îndeplini dorinţele.
Sunt personalităţi multilaterale, cu greu se lăsă analizaţi si sunt
im previzibili. Foarte mult iubesc sexul. Viata lor sexuală este
interesantă, dar nestabilă. Partea întunecoasă a naturii lor îi poate
scoate la iveală ca pe nişte oameni cu lipsă de măsură si chiar
perverşi. Simbolul geometric care caracterizează cifra 5 'este o
steluţă cu cinci colţuri sau pentagrama. De aceea oamenii lui 5 au
tendinţa de a crede’că ei sunt deosebiţi „cu stea în frunte”. Sunt foarte
mândri de. personalitatea lor, şi nu ezită cu orice ocazie să afirme
acest lucru. Multi.dintre aceştia se consideră pe ei înşişi ideali si de
aceea „normal” trebuie să albă succes la femei. Devlri afemeiâti si
tind să-i intereseze ideea despre sine prin sexul slab. De multe ori
chiar au plăcerea de a cuceri o femeie deja căsătorită prin scoaterea
?n evidenţă a laturilor negative ale soţului acesteia. Dar nu va uita să
sublinieze calităţile lui asa-zise pozitive care îl diferenţiază de soţul
acesteia. „5”-ul ’într-un anumit fel întruchipează în sine calităţile
oarnenilor cu cifra de vibraţie 2 şi 3. Tind sa se afirme prin sex, 'iar
dacă la sfârşitul actului sexual nu-şi primeşte complimentul necesar
pentru a i se întări ideea lui că este cel mâi bun, si dacă acest lucru
se întâmplă permanent în relaţia cu partenera lui, 'aceştia pot deveni
foarte repede chiar impotenţi,’mai ales atunci când partenera în loc
de compliment îi oferă un semn de dezamăgire. Dacă în viitor va
întâlni o altă partenera care îi va oferi semne de admiraţie în această
direcţie el se va lega de aceasta si îşi va părăsi fosta parteneră sau
. soţia,’ dar numai pe plan sexual. Aceasta nu înseamnă că va distruge
sau vafdestrăma familia, deoarece au simţul familiei.

T^ CIFRA DE VIBRAŢIE 6
Qv ‘ -------------------------------»-------
■;h’‘ Este cifra armoniei, confortului casnic, familial si al fericirii. „6” sunt
echilibraţi, cuminţi, liniştiţi si de nădejde. Ei sunt înzestraţi cu un talent
deosebit’în întreţinerea relaţiilor de prietenie si în viata familială. Sunt
fideli, gingaşi, tandri, idealişti, cinstiţi. In comparaţie cu „5" sunt integri
şj: puţin conservatori, în comparaţie cu „3” sunt’înzestraţi cu o mai
mare strălucire. Pe ei îi aşteaptă’ un succes deosebit în domeniul
artelor, pedagogiei, psihologiei. Cu toate că sunt buni muncitori,
atracţia adevarată spre muncă le lipseşte. Plăcerea adevărată le
este provocată de un cerc liniştit de prieteni si casnici. Câteodată ei
pot fi teposi, mândri de sine, încăpăţânaţi, agitati si îngâmfaţi. Nu le
plac momentele acute în viată, nu vor să creeze tensiuni în’tre ei si
alţii şi tind foarte mult spre o armonie interioară şi exterioară. .


CIFRA DE VIBRAŢIE 7
---------------- --------------- l -------
; Este cifra învăţatului, filosofuluij misticului, ocultismului. „7” este
zăvorât în natura lui. Ei iubesc si tind să se îndepărteze de la viata
agitată, nebună, de toate zilele într-o formă anumită de singurătate
ce-ioferâ posibilitatea de a se gândi si a medita. Suntseriosi, măreţi,
pot conducă si nu pot suporta prostiile omenirii si ale oamenilor
usura.ticUPe ei nu îi interesează nici banii, nici confortul personal.
„Ta-le este înzestrat cu un talent foarte ascutit si atotpătrunzator, ceea
ce-îi face să fie stranii şi neînţeles! de restul. Si nu întotdeauna sunt
capabili să-si exprime propriile gânduri si de regulă nu le face plăcere
să li;se pună întrebări sau să intre în discuţii cu oricine asa cum o
face „5”-ui. Uneori în adâncul lor sunt foarte nefericiţi, dezamăgiţi,
pesimişti si atunci se comportă melancolic. Bărbaţii în aceeaşi
situatie’se comportă îngâmfat, cu simţul superiorităţii personale si cu
un sarcasm dezgustător. Mulţi dintre 1,7" au impresîa că ei sunt aleşi
de D um nezt- pentru o anumită misiune si deci au mai multe
avantaje sau cel puţin trebuie să aibă în comparaţie cu alţii deoarece
ei sunt aleşi. Tind si vorbesc tot timpul despre lucruri ideale, dar în
acelaşi timp ei înşişi sunt departe ae aceste noţiuni. Deoarece „7”
este interiorizat si visător nu totdeauna poate' sâ-si exprime cu
claritate sentimentele de iubire. El poate să iubească cu adevărat în
şinele lui, dar va trebui să asteptati mult timp până a vă da seama
de aceasta. Nu sunt stabili în’ profesiile si meseriile care tin mai mult
de rutină. Au nevoie de muncă creativă'. Aceştia tot timpul gândesc
chiar si atunci când par a fi relaxaţi si de aceea de foarte multe ori
au nevoie de a fi lăsaţi într-o parte de a rămâne cu ei înşişi. Au un
mod de gândire netraditional, noncomformist, dar totuşi le este greu
să exprime prin cuvinte ceea ce văd ei cu ochiul mintii. Ei mai uşor
văd ce vor să spună decât să spună prin cuvinte. Aceştia supun
controlului raţiunii absolut totul chiar şi noţiunea de iubire. Sunt foarte
răzbunători, dar se răzbună cu mâna lor.’ Nici peste o sută de ani nu
uită dacă i-ai făcut ceva rău, dar aşteaptă momentul potrivit pentru
a se răzbuna.

.
CIFRA DE VIBRAŢIE 8
------------------------ >
------
Cifra puterii si bogăţiei dar si a aprecierii lumeşti. Aceasta este
cifra succesului’ sau insuccesului material. „8” este puternic, dur,
practic, busines - man sau politician norocos, dar drumul vieţii lui
niciodată nu este simplu. Nu este capabil de a acum ula bani,’ aşa
cum uşor si fără de grijă o face „3”-ul. Cariera lui se tine pe lupta,
eforturi, pericole si munca grea. „8”-ul este foarte calculat si
planificat. Câteodată se formează impresia că aceştia nu fac nici
un pas fără a urmări ceva, vreun câştig oarecare. Ei pot fi
neplăcuţi, pragmatici, egoişti dar totdeauna principiali. Au un
caracter nu prea atrăgător,’ nu prea plăcut, si uneori singuri cu
părere de rău înţeleg acest lucru, dar nu pot face nimic pentru a
se schim ba. Aproape totdeauna după chipul lor rece si întunecos
sa^ascunde un entuziasm uimitor, fantastic, năravuri proprii si un
om cu spirit de răscoală. Ei sunt capabili să atingă succese
uim itoare, dar din cauză că iubesc viata periculoasa, tot timpul
plină de peripeţii se ciocnesc de posibilitatea eşecului ca efect.
Sunt ferm ecători, au un şarm deosebit al tor si linii frumoase ale
corpului. Dacă vor să facă ceva atunci tind să b facă cel mai bine,
dacă tind.să dobândească ceva, atunci să dobândească totul ori
nim ic - acum sau niciodată. Tot timpul tind să ajungă în societăţile
înalte sau să deţină posturi. Cel mai mult nu le plac oamenii
bârfitori, linguşitori si neserios! cu toate că ei înşişi au aceste
calităţi, dar le’ manifestă numai într-yn cerc fo a rte ’ restrâns de
oam eni, „nu scot gunoiul din casă". In cercul lor de prieteni, în
sensul adevărat al cuvântului sunt foarte vorbăreţi, distractivi,
oam eni în jurul cărora ceilalţi se simt bine, pe când în lume ei vor
apărea ca nişte oameni care nu iubesc prea mult vorbăria, sunt
severi si direcţi. Pentru un „8” nu constituie o problemă de a repezi
sau a brusca un alt om dacă acesta nu face parte din cercul lui
foarte restrâns de prieteni. Multora le face o deosebită plăcere să
se certe cu cineva mai ales atunci când are motive. Partea
feminină iubeşte eroinele principale din diverse mme si prim eşte o
s a tis fa c ţie d e o s e b ită a tu n ci când e ro in e le p rin c ip a le prin
com portâm entuliorsesitueazădeasuprabărbatilor sau dau dovadă
de m ar multă desteptăciune sau chiar viclenie.’ Foarte multe femei
CU cifra de vibraţie 8 îsi doresc să cunoască la perfecţie una din
luptele marţiale său un oarecare domeniu prin care să se afirme cel
puţin de la ’egal la egal cu bărbaţii. Nu suportă să fie înjosite sau
jignite; iar dacă asa ceva se va întâmpla fiţi siguri că se vor răzbuna
şi vor'lupta împotriva dumneavoastră cu aceeaşi armă.

: U i t '- " '


CIFRA DE VIBRAŢIE 9
---------------------------------------------------------------SL----------- -
*v;^Cifra intelectualităţii si a spiritualităţii crescute. Sunt mistici si
idealişti, cu un unghi’ măre de viziune asupra lucrurilor si a lumii,
romantici, pasionaţi, impulsivi si cu legături multilaterale. Ei sunt
oam eni îndrăzneţi si au un anumit Tarmec, mai mult mental,
intelectual. Le este ataşată dorinţa imensă de a ajuta pe alţii, de a
• sluji ideilor şi scopurilor umanitare. Domeniul lor este ’stiinta,
pedagogia, aHele plastice si ştiinţele aplicative. Sunt hotărâţi, au o
voinţa dezvoltată, sunt inspiraţi si pot inspira si pe alţii. Dar de cele
m a i’ multe ori devin obiectul glumelor contem poranilor care îi
consideră pe aceştia nebuni, netrebnici si ieşiţi din normele comune.
S unt e m o tiv i/ tot tim pul se îndrăgostesc’ si sunt dezam ăgiţi.
Bătrâneţea, nenorocirea, sărăcia, desfigurarea (or proprie cât s i’a
altoraFle inspiră o groaza adevărata. Intr-o dispută ei pot fi
.nerăbdători:, Dorinţa Tor de a face bine se poate exprima într-o
/ înfumurare egocentrică. Câteodată se pare că sunt prea ocupaţi cu
dragostea*către omenirea*întreagă pentru a se mai ocupa de un
^individ oarecare. Cu toate acestea tipul numerologic al lui „9” este
.' plăcut, atrăgător si inspirat. Pentru ei totul trebuie sa aibă o logică si
-nu' fac nimic dacă lucrul este lipsit de logică. Atunci când se apără
pot aduce o mulţime de argumente logice dar nu si întotdeauna
ra ţio n a le i .>• . ’ ' - • ,
,••*’ Acum voi aduce ca exemple a cifrelor de vibraţie interioară ale
unor personalităţi din domeniul muzicii, cinematografiei si ale
Sportului, După muzica pe care aceştia o cântă, după rolurile pe care
Ie joacă, vă: veţi putea da seama de calităţile acestora care sunt
d e s c ris e ‘ mai sus. Vreau să spun că ceea ce scrie mai sus
caracterizând cifra de vibraţie este spus pe scurt si de aceea se poate
^creea impresia căpersonalitătiie nu coincid cu descrierile de mai sus.
C u toate acestea in interiorul lor, ei sunt exact asa, dar în exterior se
hpot*manifesta diferit deoarece fiecare poate fi condiţionat dejD
! mulţime de factori printre care si grija fata de propria lor’imagine. In
afărafde aceasta unii oameni înglobează’în sine si calităţile altor cifre
■de vibraţie tot asa cum cifra 9 poate fi pură sau poate fi compusă din:
.-W W 9. 'Astfel, ’un om poate conţine în sine si calităţile lui 1 plus
' calităţile lui 8 ca si cum ar fi o personalitate compusă din două
-personalităţi mai mici mai puţin accentuate, dar care împreună
formează câlitatea lui 9, în cazul nostru.
: i- Personalităţi cu cifra de vibraţie interioară egală cu 1: AndyG hostj
Ero‘s Ram azzotti, Nicolae Dîaconu - artist popular (ceramica
figurativă}, d i II Medley, Bobby Hatfield - formaţia Rigteous Brothers,
Francis Buchhoiz - formaţia Scorpions, Brian' May, John Deacon -
ambii din formaţia Queen, Pauia Abdui, Jason Bradford Priestley,
Ştefan Edberg - ’tenisman, Jason Donovan, Marlyn Monroe, Debbie
Harry, Rod Siewart, Jodie Foster, Ştefan Bănică ir., Omar Sharif,
Gabriei Cotabită, Pameia Anderson’ Monica Anghel, Vasile Seicaru,
Laura Stoica, Edith Gonzales, Alexandra Nichita - pictoriţă, Lbredana
Groza.
Personalităţi cu cifra de vibraţie interioară egală cu 2: Sophia
Loren, Ingrid Beraman, Michael Jackson, Jon Bon Jovi, Lorenzo
Lamas, Manuela Flărăbor, Petre Magdin, Lisa Stanfield, Gabriela
Carteris, Thomas Muster, Jennifer Capriati, Michelle Pfeiffer, Demi
Moore, Gordon Matthe Summer - Sting.
Personalităţi cu cifra de vibraţie egală cu 3: Vali Sterian, Daniela
Gyorfy, Laviniă Miloşevici, Silvia Dumitrescu, Aurelian Temişan,
Am ola Schwarzenegger, Michael Schumacher, Mylene Farmer,
Nicolas Bikalo, Marian Carey, Shannen Doherty, lan Ziering, Eddie
Murphy, Mei Gibson, Charlie Sheen, Chris de Burgh, Kiefer
Sutherfand, Marlon Brando, Alee Baidwin, Warren Beatty, Dolph
Lundgren, Tom Cruise, Unda Gray, Phii Collins.
Personalităţi cu cifra de vibraţie interioară egală cu 4: Carmen
Trandafir, loan Gyuri Pascu, Richard Gere, Vanilia Ice, Richard
Chamberlain, Adrian Plesca - Timpuri noi, Anthony Perkins, Michael
Chang, Boris Becker, Coran ivanisevici, Steve Wonder, Dan
Petrescu, Alice Cooper, Gary Moore.
Personalităţi cu cifra de vibraţie interioară egală cu 5: Joan
Crawford, Mădălina Manole, Bobby Brown, Gregory Peck, Spencer
Tracy, Raquel Welch, Bruce Springsteen, Fredaie Mercury, Richard
Grieco, Steffi Graf, Bogdan Stelea, Daniel Prodan, Marius Lăcătuş,
Gheorghe Hacji, Brian Adam, Richard Dean Anderson.
Personalităţi cu cifra de vibraţie interioară egală cu 6: Steve
McQueen, Clăudia Cardinale, Leonardo da Vinci, llie Dumitrescu,
Betty Boo, Samantha Fox, Brian Austin Green.
Personalităţi cu cifra de vibraţie interioară egală cu 7: Doru
Stănculescu, Claudia Schiffer, David Copperfield, Aretha Franklin,
Louise Veronica Madonna Ciccone, Elton John, Francis F. Coppola,
Wîtchele Torr, George Michael, Tori Speling, Gabriela Sabatini, Dieter
Bohlen - Blue System, Dorinei Munteanu, Prince.
Personalităţi cu cifra de vibraţie interioară egală cu 8: Diana Ross,
Dr. Alban, Roch Voisine, David Hasselhoîr, Sinead O’Connor,
Claudiu Bleont, Sofie Marceau, Jim Courier, James Dean, Elvis
Presley, Maria Mckee, Lenny Kravitz, TinaTurner, Florin Răducioiu.
Personalităţi cu cifra de vibraţie interioară egală cu 9: Greta
Garbo, Cristian Mincuiescu, Jean Paul Beimondo, Tom Hanks, Kim
Wilde, Sandra, Grant Show, Patrick Swayze, Arantxa Sanches, John
Lennon, George Harrison, Roberto Baggio, Johnny Deep, Michael
Andrew Fox, Billy Joel, lonut Lupescu, Gheorghe Popescu, Juiia
Roberts, Daniel lordăchioaie.'
CAPITOLUL XIV

, SEMNELE DUMNEZEIEŞTI SI PECETELE


d ia v o l e ş t i’
: v > f
D a c ă jn capitolul precedent, am vorbit despre cifra de vibraţie
interioarăj aici a venit rândul să vorbim despre cifra de vibraţie
exterioara sau cifra lunii de naştere. Dacă vom dori să caracterizam
această cifră ar trebui să vorbim despre caracteristicile semnelor
zodiacale.. Aici eu nu voi caracteriza diferite semne zodiacale
deoarece în această direcţie dum neavoastră aveţi suficiente
inform aţii din nenum ăratele cărţi de astrologie, Oricine poate
cumpără o carte de astrologie si acolo veţi găsi toate descrierile si
caracteristicile semnelor zodiacale. Si totuşi aici, vom vorbi despre
aceleaşi 12 semne Zodiacale, dar văzute diritr-un alt unghi de vedere
şi. anume numerologic. Voi caracteriza si voi descrie acele semne
dumnezeieşti şi peceti diavoleşti favorabile si nefavorabile diferitelor
semne zodiacale,.
. „Să ai frică de roşcaţi şi de cheliosiT - se spuneîntr-unui din textele
ezoterice de pe ^rem ea’M Zarathiistra. Ceva asemănător întâlnim
s u ri ait text vechii din India. Acesta spune: „Omul fără păr sau chel
dacă ajunge împărat - nenorocire pentru tară”. La cele mai diverse
popoare, din cele mai vechi timpuri existau credinţe legate de cele
mai diverse neajunsuri fizice. Astăzi, noi considerăm că acele
credinţe erau mai mult nişte superstiţii, însă în aceiaşi timp cu totii
şlim'ce<s-a întâmplat în lume odată cu venirea la putere a lui Lemn
care avea chelie, a multor altora si apoi a iui Goroaciov. Un om cu
chelie - Lenin a construit comunismul, reformând prin aceasta toate
structurile statale, iar mai târziu un alt om cu chelie - Gorbaciov a
distrus, comunismul, reformând din nou toată structura statală. Se
spune că Cesar a fost ucis pentru că începea să îi apară cheiie. Din
cefe mai vechi timpuri, se consideră că din urma unui şchiop sau a
unui cocoşat nu trebuie aşteptat nimic mai mult decât nefericire. De
la bun început vreau să subliniez că în acest capitol vom vorbi numai
despre neajunsurile fizice înnăscute si jiu dobândite în cursul vieţii
în urma unor îmbolnăviri sau accidente. In vechime cel mai rău semn
era considerat deformarea tălpii piciorului, schiopătarea si picioarele
strâmbe.
rV în Rusia, de exemplu încă de pe timpurile lui Zarathustra, este
moştenită tradiţia de a nu considera adevărate mărturiile la judecată
ale'oam enilor 'şchiopi, gârbovi, roşcaţi si cu privirea încrucişată.
Printre altele, această cerinţă a funcţionat în legile despre judecată
până în timpurile lui Petru cel Mare
: . Să vedem ce se ascunde în spatele tuturor acestor lucruri?
Este vorba oare numai despre „superstiţiile” trecutului asupra
cărora omul secolului XX zâmbeşte ironic si le desconsideră sau se
ascunde ceva mai mult şi mai important.
: Să încercăm să ne clarificăm.
De ce oare, pe satana întotdeauna, si în toate culturile îl vedeau
ca pe un şchiop?
Apropo, puteti dumneavoastră oare să vă imaginaţi un înger sau
un heruvim şchiop si gârbov, pleşuv si cu ochii încruci’sati, unul care
priveşte spre dumneavoastră, iar'altufîn altă direcţie, uri ochipriveste
in cer si altul în pământ? Este greu de imaginat un astfel de inaer.’Si
foarte bine că este greu si chiar imposibil ae a vizualiza un astfel efe
înger cu atât de multe defecte fizice. Aceasta înseamnă, că
dum neavoastră încă nu ati pierdut definitiv simţul legăturilor
exteriorului omului cu ceva foarte important si semnificativ care în
mod vădit se oglindeşte pe corpul lui. Anume,’ aceste lucruri despre
care am vorbit mai sus. nu sunt nimic altceva decât acele peceţi
diavoleşti. Ele sunt cele mai diverse si foarte numeroase, dar
principalele sunt 12. Exact atâtea sunt si cele pe care le considerăm
semne dumnezeieşti, care mărturisesc despre diferite daruri şi
harisme aplicate asupra omului.
Coincidenta, cu numărul de elemente zodiacale nu este deloc
întâmplătoare. In general, nu este de dorit ca cineva să aibă pe corpul
lui o oarecare pecete, lăsată de diavol. Si totuşi, dacă cineva o are
aceasta nu este încă chiar asa de străsnic. ’ Mult mai rău şi de
nepermis este să aveţi pe corp’, o pecete aplicată de diavol anume
în acel Ioc care are o legătură directă cu semnul zodiacal sub care
sunteti născut.
BERBECUL - primul semn al zodiacului, reprezintă viata si
temperamentul. Este semnul activ al lui Marte, primul semn mobil şi
primul semn de foc. El determină un caracter ambiţios, impulsiv,
idealist, risipitor, curajos, inconstant. Oamenilor născuţi sub semnul
zodiacal - Berbec, nu ie este permis si se consideră un semn rău dacă
au părul de culoare roşcată. Acest semn mărturiseşte despre aceea
că acest om a rupt si a încălcat legătura cu spiritele neamului şi acum
este lipsit de protecţia lor. Se consideră că aceşti oameni sunt’karmic
pedepsiţi şi sunt oamenii care au datorii karmice îndelungate,
Omul roşcat, născut sub semnul zodiacal Berbec, poate fi cucerit
sau posedat de diavol mult mai uşor si mai repede decât oricare altul.
Acesta trebuie să fie si să se afle într-o luptă permanentă cu
diavolismul, mai ales dacă culoarea părului este roşcată aprinsă.
Acestor oameni nici într-un caz nu le este permis să se relaxeze si
să urmeze orbeşte, fără a gândi, unele deprinderi autoprogramate.
Ea nivel genetic, oamenii p o t deveni roşcaţi în două cazuri - dacă
în neamul lui mult timp la rând s-au înfăptuit căsătorii de rudenie,
adică s-au amestecat cu sângele si acum acest semn al sângelui
apare în culoarea părului. Al doilea motiv este acela, dacă omul
aparţine unei oarecare etnii foarte vechi, care, foarte mult timp nu
s-a amestecat cu altul.
Cu părere de rău, Berbecii roşcaţi se întâlnesc destui de des, ceea
ce a dat multor astrologi motivul de a considera culoarea roşcată a
părului drept element distinctiv pentru acest semn zodiacal. Si,
intr-adevăr, acest semn poate fi considerat un element distinctiv ’al
primei peceţi diavoleşti aplicată asupra Berbecului. Aşa a fost, de
exemplu Van Gogh, care era născut în 30 martie sub semnul zodiacal
Berbec si care avea culoarea părului rosu-aprins, plecând din viaţă
la vârsta de 37 de ani. în continuare, nu voi numi si alte nume, dar
dumneavoastră sunteti liberi de a descoperi denumirile de semne si
peceti sau de a le aplica asupra multor personalităţi ale prezentului
si' trecutului, de a le descoperi asupra prietenilor si apropiaţilor si
desigurcă şi asupra dumneavoastră.
TAURUL - ai doilea semn zodiacal, prezidează bogăţiile si
bunurile materiale. Este semnul pasiv al lui Venus, primul semn fix
si primul semn de pământ. El dă încetineală si fixitate în idei, o voinţă
tenace ce poate merge până la încăpăţânare, orgoliu si imaginaţie
şi ^înclinaţie spre dragoste şi plăcerile simţurilor.
’mOamenilor născuţi sub semnul Taur le e’ste de nepermis să aibă
burta mare, să fie pântecoşi. Noi, contemporanii ne-am deprins să
; ne?comportăm tolerant fată de acei care au pântecele mare si să
facem glum a pe seama lor numindu-le pântecele - bătătura muncii
sau rucsac. însă, în sensul adevărat, acesta nu este nicidecum o
bătătură a muncii, ci doar si nimic mai mult decât un element distinctiv
al'Vampirismului (de cele mai multe ori inconştient), se vorbeşte
despre aceea că unui astfel de om nu îi sunt suficiente energiile si
aproape este incapabil de a asimila tradiţiile spirituale. „Pentru
pântecele plin >- învăţătura este chin”. Acesta este un om foarte
aşezat, cu picioarele bine înfipte în pământ.
- ' pineva, vajntreba:
In acest caz, ce atitudine trebuie să avem fată de părinţii pântecoşi
din >cadrul bisericii? ,
Puteţi să aveţi cele mai diverse atitudini, dar nu trebuie să uitati că
din cele’mai vechi timpuri si până în prezent, în unele culturi, oamenii
cu burta mare tiu sunt prea bine văzuţi, în general, dar tot aceştia sunt
si mai rău văzuţi, mai ales atunci când sunt născuţi sub semnul zodiacal
Taur, deoarece burta mare mai ales la aceştia, este considerată o
pecete diavolească. Aduceti-vă aminte că pe vremea revoluţiei din
1917, când se dădeau lupte împotriva religiei, pe toate piacardele de
atunci părinţii bisericilor erau desenaţi cu burta mare. Fiecare, poate si
trebuie să facă tot ce îi stă în putinţă pentru a scăpa de burta mare.
'• GEMENII - al treilea semn zodiacal, prezidează schimbările,
călătoriile scurte precum si familia. Este semnul activ al lui Mercur,
primul semn schim bător’si primul semn de aer. Cel născut sub
semnul lui este iscusit, elocvent, savant si subtil, cu puternice
activităţi mentale.
* “ La Gemeni, elementul principal care trebuie să fie înnăscut si care
este considerat o pecete diavolească se consideră păru! 'foarte
c â rlio n ţa t, a proa p e ca ia cei de culoare. A cea stă pecete,
mărturiseşte despre o îndepărtare a acestora fată de muncă,
infantilism , nestabilitate, gânduri superficiale. In general, se
consideră că, la gemeni cu cât este părul mai cârlionţai cu atât mai
mult aceştia nu suportă munca şi sunt simulanţi aprinşi şi tipici.
• 'RAC - al patrulea semn zodiacal. Racului îi este de nepermis să
fie'schiop.. Şchiopătarea înnăscută precum si picioarele strâmbe,
degete încrescute la picioare vorbeşte despre’aceea că acest om, a
f,o$t cândva într-o alta viaţă un purtător conştient al diavolismului.
!;VDacă bărbatul schioapătă de piciorul drept, iar femeia de cel
stâng, atunci se considera că aceştia au fost jertfe ale diavolismului
- satanismului, iar acum atrag spre sine aceleaşi jertfe, adică
creează în jurul lor un câmp energetic pasiv de repetare a răului.
Subliniez - nu de opunere fată de rău, ci anume de repetare a lui.
Aceştia, prin prezenta lor creează un mediu hrănitor pentru orice
forma de rău care apare în jurul lor.
Dacă bărbatul schioapătă de piciorul stâng, iar femeia de dreptul
aceasta serveşte drept indicaţie si preîntâmpinare că aceşti oameni
sunt slujitorii activi (de multe ori inconştient) ai forţelor întunericului.
Astfel de oameni reprezintă nişte catalizatori ai proceselor negative.
Ce-i de făcut, daca omul într-adevăr, s-a născut cu acest semn
distinctiv nu prea bun?
In vechime, se considera, că un astfel de om este ca sj obligat să
nu se căsătorească şi să plece pentru a trăi în mănăstire.'In timpurile
de astăzi, aceşti oameni trebuie din simţul datoriei să ia asupra lor
cele mai grele obligaţii, însărcinări, cele mai grele munci. Acestora, le
este interzis categoric să se ocupe de diverse vindecări si tămăduiri,
deoarece ei vor atrage în direcţia lor chinuri groaznice înaintea morţii.
De ce această preîntâmpinare se cere, în primul rând - Racilor?
Deoarece Racul arată si vorbeşte despre provenienţa omului, despre
strămoşii lui, „rădăcinile", care se regăsesc în casa acestuia.
Adresându-ne mitologiei, nu vom putea trece neobservat acei
fapt, că şchiopătarea era un element distinctiv (mai corect unul din
elementele distinctive) nu numai al lui Satan, dar si al iui Hefest
(Hefaistos).
Hefest - în mitologia grecească era zeul focului si ai fierarilor, fiul lui
Zeus (dumnezeirea superioară, Tatăl zeilor si al oamenilor) si al Herei
(regina cerurilor si apărătoarea căsătoriilor si a neamurilor). Părinţii nu
prea îl iubeau pe’Hefest si într-o zi l-au aruncat din Olimp pe suprafaţa
Pământului. Hefest a devenit şchiop de ambele picioare si era
desfigurat.
Acesta a fost aruncat din Olimp pentru că l-a ajutat pe Prometeu
să fure focul ceresc si înainte de vreme l-a dat oamenilor. Adică, prin
esenţă Prometeu a debutat anume în rolul de purtător al luminii, cel
care â furat focul si l-a dat pe acesta fiinţelor cu spiritele neluminate,
care nu au reuşit (de fapt nici nu aveau cum!) să se folosească corect
de acesta.
Prometeu a rupt oamenii din roata reîncarnărilor şi oamenii
deodată au primit cu mult mai mult decât aveau nevoie ia' acel timp.
A c e s t lu cru a c o n trib u it la d e s p ă rţire a o m u lu i de lu m e a
înconjurătoare si i-a adus pe aceştia spre mândrie, deformarea
psihicului, spre âtotpermisiune şi ruinarea moravurilor.
Oamenii nu trebuiau să primească focul în forma lui finală. Ei
trebuiau să înveţe înainte de toate să-l aprindă pe acesta în interiorul
lor de la focul duhovnicesc pe care, noi astăzi, îl numim „scânteia
dumnezeiască”. De aici, mitul despre Prometeu de la bun început
era^ asimilat ca un mit despre Lucifer.
in antichitate, oamenii acordau o foarte mare atenţie deformării
tălpilor; deoarece talpa poartă în sine amprenta a ceea ce este cel
mai tainic si sacramental în om. După construcţia picioarelor si a
tălpilor acestora, se poate spune despre om, tot ceea ce el ascunde
si chiar aceea ce el insusi nu cunoaşte despre sine.
Deformările înnăscute ale tălpilor si mai ales ale oeaetelor picioarelor
se consideră un indiciu foarte grav deoarece astfel de oameni pot
reprezenta adevăraţi iniţiatori ai unor cercuri întregi si noduri satanice
karmice, pe care aceştia tind să le pună pe gâtul altor oameni. Dacă,
la un băietei, sunt crescute degetele de la piciorul drept, iar la o fetită -
la stângul,’ aceasta înseamnă că această funie karmică se va strânge
chiar pe gâtul lui si acesta poate fi asemănat cu un iepuraş care a
nimerit în plasă.
Dacă la ambele picioare sunt degetele crescute - aceasta este sî
mai rău. In acest caz, se considera că acesta, este un drăcusor
reîncarnat.
•:',c Un alt indiciu destul de important, lipsa podoabei capilare. Există
o regulă din vechime, care spune: „cnelia se dă de la diavol, părul
de la Dumnezeu”.
Părul de pe capul omului serveşte drept nişte microantene
cosmice, care ne pun pe noi în legătură cu îngerul păzitor (părui de
pe alte părţi ale corpului, indiferent de. zona corpului are altă
semnificaţie)’. Se consideră, dar puteti fi siguri, că prezenta părului
pe cap îi dă omului o susţinere nevăzută, ce vine din lumea Luminii,
din lumea Strămoşilor, mâi ales atunci când omul în sine îndeplineşte
funcţia de conductor al Luminii.
Din aceste,emotive, în antichitate, oamenii erau foarte precauţi si
atenti fată de„cei care cheleau înainte de 45 de ani, Aceştia puteau
să devină aproape inconştient conductori ai informaţiilor satanice,
transmiţători ai întunericului.
Anume de aici, din aceste stiinte se trage obiceiul de a bărbieri
capul, care să regăseşte Ia diferite popoare. Părinţii Zarathustrieni,
reoţii budisti din Tibet - lama, părinţii catolici si mulţi, mulţi alţii îsi

g ărbieresc capul,, pentru a păstra rădăcina părului, deoarece anume


prin rădăcini se înfăptuieşte legătura omului cu strămoşii plecaţi în
altă lume.
Chelia sau lipsa totală a părului este de neiertat pentru LEU, mai
ales pentru Leul tânăr. Omul chel poate fi unui absolut.normal, bun,
inteligent si cumsecade. Dar chelia - este simbolul ruperii legăturii cu
Cosmosul, refuzul de conlucrare creativă cu el. Chelia înainte de
vreme sau cum i se mai spune chelia tânără * este un semn al
dezicerii de lumea superioara. Perspectiva unui astfel de om este de
a descoperi şi de a realiza acel bagaj (posibil ca acest bagaj să fie
destul de solid) al potenţialului creativ care la el încă s-a mai păstrat.
Reînnoirea forţelor creative ce vin din Cosmos la un astfel de om deja
nu va mai fi posibilă în decursul acestei vieţi. Probabil, în altă viată
aceştia au avut un păr foarte des si o iegătură'foarte strânsă cu forţele
creative ale Cosmosului. Au dobândit informaţii foarte vaste, 'dar
si-au utilizat cunoştinţele într-o direcţie greşită’ si poate chiar
periculoasă nu numai pentru ei, dar si pentru semeni. Dacă acest
lucru nu ar fi fost blocat de către Cosmos, atunci un astfel de om în
viata actuală ar fi fost posibil, prin cunoştinţele si tortele pe care !e
deţine să devină periculos poate chiar pentru întreaga omenire. De
aceea C osm osul întrerupe această conlucrare îa o anumită vârstă
prin eliminarea parului de pe cap si astfel obligă acest om să utilizeze
m viitor propriul lui potenţial fără a'-l mai putea reînnoi. Scopul acestui
om este ue a trăi o viaţă pământeană normală si a nu râvni înainte
si nici în sus, deoarece’el si-a pierdut deja demnităţile împărăteşti. In
schimbul cuşmei împărăteşti capul lui este „înfrumuseţat” de o
plesuvie sau chelie, lată de ce conducătorii pleşuvi sau cheiiosi erau
consideraţi „nenorocire pentru ţară şi pământ”.’
Tot din aceste motive, în trecut nici cel cu pântecele mare, nici cel
pleşuv sau chei nu putea nicidecum să devină patriarh.
Ce trebuie să facă un om care a chelit prea devreme?
Trebuie să poarte barbă si mustată, acestea măcar, cât de cât, îl
vor ajuta pe om să-sLcompe’nseze lipsa podoabei capilare.
Pentru FECIOARA stampila diavolească este considerată lipsa
lobului urechii. Acesta este simbolul dependentei, răzbunării,
ticăloşiei si a vorbelor goale.
BALANŢEI nu îi este permis să aibă o distantă prea mare între
dinţi sau să aibă strungăreaţă. Balanţele cu strungăreaţă, cu dinţii
strâmbi, încurcă noţiunile de Bine si Rău, îsi potîndreptăti’orice fapta
rea a lor si se pot camufla în orice situaţie.’Cel mai rău este faptul că
aceştia sunt gata să vadă negrul drept’alb si albul - negru, iar acest
lucru nu este nimic altceva decât un exerciţiu diabolic.
Foarte des oamenii cu strungăreaţă sau nu ştiu cum să înceapă
un lucru, sau nu văd cum să-l termine pe acesta. Ei, foarte des aruncă
ta jumătate de cale si părăsesc cele mai strălucitoare proiecte sau,
si mai rău, urmărind un scop benefic, ajung ia rezultate îngrozitoare,
diametral opuse.
Aceeaşi informaţie, cu toate că într-un raport mai mic, se referă
si la acei’ cu d in ţii’de lapte. Părinţii trebuie să acorde o atentie
deosebită copiilor cărora mcă nu le:a crescut cel de al doilea rând
de dinţi, deoarece aceştia la fel prin intenţii bune pot să ardă casa.
Pentru SCORPIONI pecetea diavolească o reprezintă cocoaşa
sau pur si simplu gârbovirea. Printre altele, foarte mulţi astrologi sunt
înclinaţi să considere gârbovirea un semn distinctiv ăl Scorpionilor.
Gârbovenia, mărturiseşte despre aceea că. energiile kundaline la
un astfel de om nu circulă normal si ca rezultat acesta primeşte o
forţă neîmblânzită si o cantitate enormă de energie netransformată.
Trebuie să mai reamintesc, încă o dată, că aici este vorba doar
despre defectele înnăscute ale coloanei vertebrale.
Cocoaşa, din partea de jos a coloanei vertebrale îl îndoaie pe om
aproape sub un unghi de 90 de grade si îl iipseste pe acesta de
posibilitatea de a merge, iar acest lucru vorbeşte 'despre aceea că
acest om este un purtător al unei karme străine. Adică, într-o viată
anterioară acesta a luat asupra lui merite si onoruri străine său
neajunsuri străine, pentru care a si fost pedepsit cu această formă
de gârtţovire.
Cea mai gravă, este considerată cocoaşa în partea de sus a
coloanei vertebrale si anume pe gât, deoarece într-o astfel de formă
forţele cosmice pedepsesc oamenii care într-o altă viată au fost
vampiri în cel mai adevărat sens al cuvântului. Vreau să spun că aici
nu este vorba despre acei vampiri cunoscuţi de prin filmele de
groază, ci de oamenii care consumau sângele animalelor şi poate chiar
şi al oamenilor. Astfel de cocoşaţi au o forţa fizică imensă si o capacitate
enormă de a influenţa pe cei’dih jur. Pe’aceştia în trecut, totdeauna îi
trimeteau acolo unde era necesară o imensă .ezistentă fizică si cu
astfel de lucruri ei se descurcau foarte bine. Foarte7des, aceştia
puteau .fi întâlniţi în fierării, însă toate „creaţiilor lor de artă” nu o
singură dată erau sfinţite pentru a şterge păcatul care plutea
deasupra lor.
In fiecare om ce are o cocoaşă înnăscută există o imensă forţă
. stihinică, ce poate fi nu numai puf fizică, dar si de o altă natură, o cu
totul altă forţă cu care de cele mai multe ori el însusi nu se împacă
si nu ştie ce ’sa facă cu aceasta. Această a doua forţă, se transmite
prin ereditate si aduce pe lume oameni revoltători, răi,’ vicleni si foarte
des posedaţi de duhurile stihiilor.
De aceea în trecutul îndepărtat, cocosatilor li se interzicea de a
avea copii. Posedarea de către demoni â oricărui om cocoşat este
subliniată nu o singură dată în multe texte vechi.
.■ Se consideră ca omul cocoşat sau pur si simplu gârbov nu poate
avea o creativitate deplină, deoarece el într-’un mod impus va proiecta
prin creaţie complexele sale, a neajunsurile fizice asupra altor oameni.
Omufcare este lovit din naştere de acest ghinion trebuie să meargă
cât mai des posibil la spovedanie, mult mai des decât oricare alt om
neatins de un astfel de neajuns. Pe lângă aceasta trebuie să sj>un, că
fiecare om.trebuie să aibă grijă de a sta într-o poziţie corectă fără a se
gârbovi, deoarece aceasta încurcă foarte mult la circulaţia corectă a
energiilor interioare. Dacă cineva observă că începe să se gârboveze
imecnat trebuie să facă tot posibilul pentru a scăpa de aceasta si a aduce
coloana vertebrală într-o stare care coincide cu cuvântul - coloană si nu
arc. Dacă cuiva începe să i se arcuiâscă coloana vertebrală aceasta
vorbeşte despre aceea că, omul parcă ar duce în spate o greutate
nevăzută care îi îndoaie. Un astfel de om, de regulă, are o mulţime de
probleme interioare de origine spirituală pe care nu le mai poate duce
si de aceea se îndoaie. Acesta ca nimeni altul trebuie să se
spovedească, să treacă prin taina spovedaniei pentru a-si rezolva
problemele,„pentru a-si înlătură păcatele grele care îl încovoâie.
SĂGETĂTORULUI îi este necesar să-si privească propria palmă
- dacă în palmă nu există prestolui (adică’ linia inimii si a capului ca
şi cum sunt unite într-una si depărtarea între ele este practic egală
cu zero) atunci aceasta mărturiseşte despre aceea că acest om nu
are bunul simt si îi lipsesc legile interioare. Un astfel de om posedă
nişte calităţi mentaie deosebite, dar chiar prin aceasta reprezintă o
pradă uşoară pentru demoni.
Lipsă prestolului din palmă vorbeşte despre demonism, este
capabil de a-si îndreptăţi orice faptă rea sau chiar criminală sau
printr-o oarecare „lege” şi este capabil de orice infracţiune sau crimă.
CAPRICORNUL nu are dreptul de a avea pleoapele umflate ca
şi cum ar fi pline cu apă, mai ales pleoapa de sus. Acesta este semnul
invidiosului si al plagiatorului, care trăieşte pe contul altora exact ca
un parazit şi care atrage asupra sa meritele si onorurile străine. La
un astfel de om, scopul totdeauna, scuză mijloacele si este capabil
de a face orige pentru a-l atinge.
Pentru VĂRSĂTOR cel mai rău element distinctiv îl reprezintă
încrucişarea ochilor - astigmatism înnăscut. Este de două ori mai rău
dacă acest astigmatism nu poate fi corectat în cursul vieţii. Ochii
încruciwuti, mărturisesc despre cinism si despre capacitatea de a
distruge bazele, de a distruge credinţa. Aici avem toate motivele de
a vorbi de „ochiul rău” si despre legătura acestuia prin căi nevăzute
şi neconştientizate cu vrăjitoria.
Oamenii născuţi în PESTE, obligatoriu trebuie să poată pronunţa
corect litera „r”. Omul cate are o astfel de pronunţie graseiată si
aceasta nu poate fi corectată - este un mare încurcă-lume, un cărăuş
si un împărtitor inconştient ai răului, purtător de întunecime si uh
difuzor al microbilor spirituali. Acest neajuns le este caracteristic
oam enilor cfeştepti, vicleni, nestatornici, capabili de a lovi pe
neaşteptate în spate.
Pe lângă aceste 12 semne zodiacale mai există încă un semn
zodiacal ascuns, al treisprezecelea.
Corespondentul celui de al 13-lea semn este cea mai gravă
pecete diavolească aplicată pe corpul omenesc.
Acestea sunt - petele înnăscute care prin mărimea lor depăşesc
o monedă de 100 de lei. Omul care are pe corpul lui o astfel de pecete
este cu adevărat „pecetluit” si se consideră că acesta şi-a rupt orice
legătură cu Dumnezeu şi este botezat de Satan.
Cele mai periculoase pete înnăscute, din totdeauna, erau
considerate acelea de culoare roşie sau culoarea vinetei. Petele
înnăscute de culoarea pistruilor au si ele o însemnătate, dar nu sunt
negative, pe când acelea de cuibare roşie, neagră sau vânătă
dintotdeauna erau văzute ca peceti ale satanei. Dacă acestea din urmă
sunt plasate pe partea dreapta a corpului bărbatului sau stânga corpului
femeii, atunci acest lucru vorbeşte despre aceea că, în jurul unui astfel
de om se creează permanent un cumplit câmp negativ si acesta într-un
fel îi obligă pe alţi oameni să ispăşească pentru păcatele primilor.
Dacă pata înnăscută este de culoare roşie, atunci în jurul omului
totdeauna apar chinuri, haos, ruinare, posibil chiar război. Omul cu o
pată înnăscută de culoare vânătă este considerat drept hot al
succesului altora. El fără ca să îsi dorească acest lucru devine’ un
accelerator, un catalizator al tuturor proceselor negative. De ia aceştia
vine o răceală, inspiră tristete şi în jurul iui totdeauna cineva moare.’
Dacă aceeaşi pată, de culoare vânătă, este situată pe partea
„fericită a corpului” (dreapta Ia bărbaţi si stânga la femei) atunci
aceasta înseamnă că toate aceste lucruri îi vor aduce lui însuşi noroc
şi fericire. Acesta va fi capabil să se ridice pe contul nefericirii altora,
lui îi va fi bine atunci când altora le va fi foarte greu si de cele mai
multe ori fără să îşi dorească creează greutăţi şi necazuri altora
pentru a se simţi el'însuşi mai bine.
Dacă pata se situează pe „partea nefericită” a corpului (stânga la
bărbaţi si dreapta la femei), atunci aceasta arată ca aceleaşi Torte
vor fi îndreptate împotriva lor, viata le va fi deformată, sunt ameninţaţi
de singurătate, respinşi de ceilalţi oameni şi pasibili de suferinţe.’
Nu trebuie însă să credeţi că este suficient să vă izbăviţi său să
înlătu ra ţi aceste pete înnăscute într-un oarecare cabinet de
cosmetică şi de îndată totul va dispare.
Semnele de pe corpul omenesc sunt doar nişte signaturi, nişte
etichete, ce mărturisesc despre prezenta unei său altei probleme.
Dacă înlăturaţi printr-o formă oarecare pata înnăscută, aceasta nu
înseamnă că va dispărea si problema, ia Tei cum nu se va întâmpla
nimic cu otrava dintr-o eprubetă dacă o sa dezlipim eticheta de pe
eprubeta în care aceasta este turnată. Singurul lucru care se poate
întâmpla în acest csU este acela că va creste probabilitatea de a vă
otrăvi din greşeală iu conţinutul eprubetei.’
Pe lângă toate semnele satanice enumerate mai sus, mai sunt
încă o mulţime de semne suplimentare, mai mici ca mărime, dar la
fel de importante şi care necesită un studiu aparte, în conformitate
cu matriţa psih oe ne rg o informativă a fiecărui om.
Unele dintre acestea sunt de exemplu, gropitele de pe părţile
laterale ale feselor. Oricărui conducător, de orice'rang ar fi el, nu îi
este permis să aibă astfel de gropiţe pe partea laterala a feselor.
Printre altele, părul de pe această parte delicată a corpului
reprezintă simbolul sălbăticiei, imposibilităţii de a se conduce cu sine
şi lipsa convingerilor ferme.
Necoincidenţa ombilicului cu axa de simetrie verticală a corpului,
adică, plasarea acestuia mai la dreapta sau Ia stânga vorbeşte
despre o dependentă puternică a acestui om, de ideile, sugestiile si
concepţiile altuia.
Lipsă taliei la femei, vorbeşte despre despotism si nerăbdare. O talie
prea subţire Ia bărbaţi, vorbeşte despre pierderea meritelor bărbăteşti.
. Onhul’ cu nişte glezne foarte subţiri si cu nişte solduri dezvoltate
este^acela pe care nu trebuie să te'bazezi, deoarece acesta poate
să cedeze şi să se „ruineze” în momentul cel mai important.
Omul cu o bărbie foarte dezvoltată reprezintă sem nul de
nesatisfacere a mândriei de sine, a înfumurării, în numele căreia un
astfel de om este capabil fără de milă să jertfească orice.
Vreau să spun ca astfel de semne distinctive sunt în total 32.
Oricare dintre noi poate descoperi pe corpul lui, măcar un singur
semn dintre acestea. Dacă asa ceva se întâmplă, încă nu este foarte
rău. Este cu mult mai rău si mai periculos dacă la un singur om se
descoperă deodată trei sau mai multe peceti diavoleşti si dacă mai
poartă pe corpul lui unul din semnele de neiertat pentru'semnul lui
zodiacal, sub care s-a născut.
Dacă, în acelaşi timp, se descoperă şapte elemente distinctivej
un astfel de om poate fi considerat o adevarată întruchipare a unei
arme în mâinile răului.
Dacă om ui este dotat cu oarecare harismă, acest lucru la fel este
însemnat pe corpul lui. Orice harismă (fie ea mare, mijlocie sau mică),
va fi completă si se va manifesta referitor numai cu o singură condiţie
- lipsa totală a semnelor înnăscute despre care a fost vorba mai sus.
Un semn important harismatic este considerat desenul format din
alunite care reprezintă o stea cu şapte braţe sau constelaţia Ursa
Mare, care si ea este compusă din şapte stele. Pe lângă aceasta,
acest desen’trebuie să fie format din 'alunite de aceleaşi dimensiuni
şi culori şi trebuie să fie plasat pe fese pe piept sau pe umeri.
Un semn foarte puternic se consideră si desenul format din alunite
de aceeaşi mărime si culoare, pe spate, pe mâini si pe partea laterală
a abdomenului (de la ombilic mai jos), care reprezintă constelaţia
Oriu.i. Aceasta este o harisma împărătească si trebuie să se
manifeste în primii şapte ani de viaţă.
Un triunghi dublu în „câmpul lui Kleptun” din palmă - este un semn
al harismei magice.
Harisma luptătorului este însemnată printr-o figură în forrriă de
triunghi compus din alunite aproximativ egale aşezate pe omoplaţi.
Triunghiul trebuie să fie echilateral si cu un colt îndreptat în sus. La
tei de puternic si cu aceeaşi semnificaţie, este acelaşi semn, plasat
pe braţe sau pe cap sau şi'mai bine după urechi.
Harisma forţei creative o sugerează un inelus argintiu deschis
(numai argintiu deschis!), în jurul irisului. Un astfel de om este
înzestrat cu capacitatea de a interveni în mod benefic în soarta altor
oameni şi îi poate transforma pe aceştia printr-o forţă creativă chiar
şi atunci’când ei nu îşi doresc acest lucru.
Lobul urechii puternic accentuat vorbeşte despre capacitatea
acestui om de a avea un sprijin şi ajutor nevăzut din alte lumi.
Pavilionul mare si ascutit fn partea superioară a urechii vorbeşte
despre capacitatea omului’de a fi conducător spiritual.
O linie ce formează un inel complet în jurul degetului arătător
vorbeşte despre prezenta harismei magice. Acesta este purificatorul,
eliberatorului care pose'dă magia şi forţa cuvântului.
Harisma credinţei se descoperă prin aluniţele (alunele) deosebit
de mari de la rădăcina unghiilor la marea majoritate a degetelor.
Dacă aceste aluniţe sunt de culoare albă iar sub ele se întrezăresc
altele de culoare’ roz atunci acest om dacă va zice muntelui:
„miscă-te!” - muntele se va mişca.
Prezenta „M untelui m agic” de la ceafă la baza craniului,
mărturiseşte despre capacitatea de a regenera forţa vitală si despre
ajutorul care va veni în direcţia acestui om în minutele grele.
Semnul distinctiv al harismei este situat pe fată, asa-numitele
sprâncene drepte, săgetătoare (nu arcuite, ci drepte câ nişte aripi
desfăcute). Dacă un om are astfel de sprâncene înseamnă că
posedă harisma apărătorului.
O aluniţă dubla la încheietura braţului vorbeşte despre legătura
cu altă lume (lumea luminii) si ajutorul nevăzut de’acolo. Dacă aceste
alunite se află la depărtarea iatimii unui deget, una de alta atunci
acest dar este şi mai puternic.
Oamenii cu o pată în frunte precum la Gorbaciov, indiferent de culoarea
acesteia, au darul de a întoarce poporul spre tradiţie si izvoarele lui. Dacă
aceştia nu vor să-si îndeplinească misiunea atunci roata istoriei practic îi
distruge. Culoarea’unei astfel de pete vorbeşte despre felul si modul prin
care acesta va acţiona pentru a întoarce poporul la temeliilor’lui.
Gropita foarte’ accentuată de deasupra buzei superioare la femei
vorbeşte'despre darul acesteia de a iubi foarte aprins, are dorinţe aprinse
si se dăruieşte cu totul numai unui singur bărbat. Iubeşte aprins numai
un singur orri, dar aceeaşi calitate setransfomnăîntr-un iad adevărat dacă
acesta o înşeală sau au căzut înaintea ei si nu mai este geniu si nici
împărat.
Două linii verticale deasupra nasului care duc în sus spre frunte
vorbesc despre darul omului de a se pune în pielea altuia si prin

ies
aceasta să îl înţeleagă pe altul si să îl asculte. Dacet un om va avea
aici trei linii acestea vor vorbi'despre aceea că, acesta nu este
permanent unul şi acelaşi, este schimbător st înşelător, are multe
probleme în viată si este superficial. Dacă deasupra nasului veţi
vedea numai o singură linie verticală atunci acesta este un om puţin
mai,dur, care nu se poate pune în locul altuia chiar dacă îl înţelege
si îl ascultă. Este dur si se bazează pe el însusi. Pe un astfel de om
nu este bine să-l scoateţi din balamale deoarece atunci toate
energiile pe care acesta le’are le va îndrepta printr-un singur canal
în.direcţia dumneavoastră si vă va distruge exact asa cum o lentilă
trecând'lum ina prin sine poate să arda o hârtie.'In continuare
enumerăm semne distinctive ale unor calităţi.
^ M a su l foarte mare arată o forţă potenţială mare.
Nasul moale - arată un om moale.
Nasul tare, lemnos - arată un om tare, dur.
Nasul foarte ascutit - arată un om fanatic care insistă permanent
în unul şi aceiaşi punct.
Trebuie să spun că harismele nu sunt nişte talente si nici acea
calitate sau capacitate care poate fi învătafă. Acestea sunt nişte
începuturi dumnezeieşti ascunse în om. Dumnezeu le dă pe acestea,
dar tot El le poate lua înapoi din diverse motive şi în diverse condiţii.
’ Dacă pe corpul omului, sunt prezente în acelaşi timp si pecetfle
diavoleşti si semnele de marcare dumnezeiască, atunci simbolurile
harismei servesc reamintirii despre canalul pierdut, de legătura
directă cu lumea superioară. O astfel de harismă prin anumite
mijloace şi condiţii poate fi readusă la viaţă.
Cu adevărat însemnat de Dumnezeu se consideră numai acel om
care nu are pe corpul lui nici unul din elementele înnăscute - peceti
diavoleşti si are minimum trei simboluri ale harismei. După cum vedem
corpul riostru este capabil de a ne povesti foarte multe lucruri despre noi
înşine. Corpul nostru - reprezintă un fel de paşaport cosmic, iar în acesta
este înscrisă informaţie, de sute de mii de ori mai multă decât ati citit până
acum. La exteriorul corpului cât si în interiorul lui se regăsesc toate cifrele
Universului, dimensiunile, mărimile, etc.
■-.Analizând num eroloaic d iferite cifre ale co rpului om enesc
(înălţime, talie, diametrul capului, lungimea degetelor) se cunoaşte
o mulţime de lucruri interesante despre persoana respectivă. Astfel,
studiihd.numeroJogia, funcţia si corelarea diferitelor cifre si numerele
din corpul omenesc, eu am îrivătat să îndepărtez efectele negative
ale comotiei cereprale doar într-o singura şedinţă, care durează
15-20 de minute. In asa fel, am reuşit nu o singura dată să reîntorc
oameni care în urma c’omotiilor cerebrale ajungeau la delir sau erau
pe punctul de a fi aşezaţi în scaunul cu rotile. Metoda este simplă.
Este nevoie doar de a măsura diametrul capului; a cunoaşte aceste
cifre, a le suprapune si a lucra cu ele pentru a sti ce trebuie de făcut
în fiecare caz în parte'.
CAPITOLUL XV

INTERPRETAREA MATRIŢEI
în capitolul „Matrita psihoenergoinformativă" ati aflat cum se fac
toate calculele necesare pentru a construi o matrita si cum trebuie
să se înscrie corect cifrele primitş în căsuţele mat’ritei. După ce ati
utilizat tehnica necesară de calcul si ati înscris în'ordine corectă
cifrele în căsuţele dedicate lor - matrita este gata şi acum trebuie să
o interpretaţi. Acest lucru este cel mai’greu, deoarece o să vă întâlniţi
cu o mulţime de combinaţii si variante diferite, tot atât de multe câte
si zilele care au trecut pana în prezent începând de la naşterea iui
Hristos. insă dacă o să luaţi în consideraţie anumite principii, pe care
le veţi afla, acest lucru va deveni mult mai simplu.
Priviţi matriţele pe care dumneavoastră vi ie-ati calculat. în primul
rând observaţi că în diferite căsuţe aveţi diferite cantităti de cifre
înscrise, pe când în altele acestea lipsesc.’ Despre căsuţele fără cifre
în interiorutlor, despre semnificaţia si importanta lor vom vorbi puţin
mai târziu. In al doilea rând, trebuie săstiti că matrita se interpretează
numai de ia stânga spre dreapta, de sus în jos iar pe diagonale la
fel, de la stânga spre dreapta şi de sus în jos. Singura excepţie o are
aparent diagonala 3-5-7, dar aceasta se supune doar principiului -
de la stânga spre dreapta. In al treilea rând, trebuie să ştiţi că matrita
psihoenergoinformativă se interpretează si funcţionează la mâi
multe nivele de existentă ale omului; cifrele si cantitatea lor au
însemnătate si valori informaţionale diferite la nivele diferite. Altfel
spus, cifrele âu vaiente diferite în dependentă de scara sau nivelul
la care lucrăm cu ele. Una va însemna cifra 1 fa nivel Cosmic, altceva
la nivelul societăţilor omeneşti, la nivelul individului va avea o altă
însemnătate si cu totul alta lâ nivelul organelor interne. Cifrele sunt
doar nişte simboluri îmbibate cu informaţii, sunt purtătoare de
informaţii, principii; legi, dar acestea au putere diferită si se aplică
diferit lâ nivele diferite. în acest capitol veţi afla numai despre
aplicarea lor la nivelul omului.
Pentru a descifra si a înţelege informaţiile ascunse într-o matrită
psihoenergoinformativă, trebuie mai înainte de toate să cunoaşteţi
informaţiile cuprinse în fiecare căsuţă în parte.
Trebuie să spun că fiecare căsuţa este de fapt un centru deţinător
de anumite funcţii, poate fi văzută drept un computer care are un
program individual de funcţionare si de corelare cu celelalte
căsute-computer. Pe lângă aceasta fiecare computer-căsută are viteze
proprii de funcţionare, unele au viteze mai mici cum este sistemul iui 9,
altele au viteze foarte mari - cum este sistemul lui 1 de exemplu.
Un alt principiu constă în aceea că în cadrul fiecărei căsuţe supt
întemniţaţi un număr mai mare sau mai mic de EU-ri interioare. In
felul acesta matrita poate fi văzută drept o puşcărie compusă din
nouă celule. Acele căsuţe în care cifra lipseşte arată faptul că „EU”-I
de acolo a fost eliberat din detenţie pe durata acestei vieţi, deoarece
în viata anterioară s-a comportat exemplar si a fost amnistiat. Insă
dacă în perioada vieţii actuale va încălca legile naturii, Cosmosului...
poate oricând să nimerească din nou în celuia care u **steaptă. intre ■
celula liberă si amnistiat există chiar o interacţiune în care prima face
tot posibilul de a-f atrage pe „EU"-I eliberat în' interior.
Matrita într-un anumit fel reprezintă temnita în care sunt încuiaţi o
m ulţim e'de „ELT-ri interioare si acestea formează esenţa omului.
Ceea ce se manifestă în exterior pentru ochiul si urechea altora - este
purtătorul de cuvânt - personalitatea. •
! £ : Esenţa omului reprezintă acele calităţi pe care le avem încă de la
naştere.-.
T 'r’Rerspnalitatea reprezintă acele calităţi, trăsături si tendinţe pe
care? le-am dobândit în cursul vieţii prin educaţie, învăţătură,
nfjpralitate, tradiţie, dorinţe şi scopuri, Imaginaţie şi aspiraţii,
iîif Cei mulţi totdeauna întemniţaţi tind să evadeze,’ iar ceilalţi la fel de
> mulţi care formează personalitatea îi tin înconjuraţi pe primii' ca într-o
! carapace şi servesc drept străjeri. De aceea câteodată este atât de greu
; să. discuţi cu câte un om care si-a imaginat, numai el ştie ce despre
sine,,dar de fapt este departe de a fi ceia ce şi-a imaginat.
; . fr-tijreb u ie să mai stiti că fiecare „EU” din’ cadrul unei căsuţe are
aceeaşi viteză de reacţie ca si a fraţilor lui din cadrul aceleiaşi căsuţe,
dar,ărean,schimb dorinţe diferite. Fiecare întemniţat din ca’drul unei
; c e lu le a re dorinţe diferite si tinde din răsputeri să le realizeze,
î Deoarece, în 9 0 % ^ in oameni voinţa este un rezultat al dorinţei,
l însearţm ăcă fieca/e „EU” are nu numai dorinţe diferite, dar si diferita
i forţa deryoinţă, pentru realizarea primelor.
ii 'Câte dorinţe, tot atâtea voinţe. Un „EU” hotărăşte un lucru
oarecare într-un moment oarecare si imediat în momentul următor
ies.e-la>suprafată un alt „EU" care jaune în aplicare hotărârea, se
• opupe, sau o anulează. De aceea oamenii încep cele mai diverse
lucruri; şi nu le duc aproape niciodată la bun sfârşit, promit si nu se
tftu.de cuvânt, jură si apoi a doua zi încalcă jurământul. Omul este
format din mai multe „EU”-ri si de aceea un „EU” promite iar un ait
„EUtrhici nu a auzit de promisiunea făcută si deci nu poartă nici o
răspundere pentru promisiunea făcută de primul „EU”.
aAsa ajungem.la ideea că omul nu este integru si atunci când te
j adresezi unui om oarecare trebuie probabil să specifici cu care din
; - „EU’j-uri vrei să discuţi. Tocmai din acest motiv noi ne adresăm altora
■ cix Dumneavoastră, adică ne adresăm la mai mulţi deodată. Insă ar
! fi potrivit să ne adresăm cuiva concret din mulţimea de „EU”-uri. de
I exempJuwvreau să discut cu „EU"-I tău spiritual, de restul nu am
nevoie, sau, aş dori să vorbesc cu „EU”-ul tău intelectual, emoţional
sHnstinctiv, a du -ite rog la vorbitor, sau la bară, independentă de ce
doreşti să obţii şi ia ce nivel să se petreacă discuţia.
. -Singurul d m ’la ca re to ti „EU" se cunoşteau între ei si mai târziu
I s-au transformat într-un singur „EU", apoi si mai târziu' a reuşit să
evadeze din închisoare a fost Hristos. De fapt El nu a fost unicul, au
maLfosîfSi alţi Fii ai Domnului pe care îi întâlnim si în alte religii. Din
; acest^mo’tiv noi îl numim sau ne adresăm către l$US H R IS ÎO S cu
TU”. Acelaşi lucru ÎI facem si la adresa lui Dumnezeu în rugăciunile
noastre, deoarece aceştia sunt integri, au un singur „EU” si ae aceea
sunt puternici.
Omul o b il ,it nu este integru si se frânge în interiorul lui sub
presiunea d ive rşilo r „EU"-uri care nici nu se cunosc între ei.
Fiecare din aceştia form ează diferite linii de cauze si efecte, iar
atunci când două, trei sau mai multe linii ale cauzelor si efectelor
se intersectează, omul ajunge Ia dispersare, stă la răscruce de
drum uri şi nu ştie pe care să pornească. In tim pul aşteptării luării
unei decizii m’ai ferme care nu îi va aparţine fiin ţe i’ om eneşti, ]n
interiorul lui se dă o adevărată lupta între mai mulţi „EU". In
concluzie care din aceasta va învinge, acea acţiun e ’ o va face
om ul chiar dacă mai târziu când ia suprafaţă va teşi un alt „E U ” ,
va regreta crezând că era mai bine dacă proceda altfel. Omul îşi
im aginează că el poate proceda asa cum îsi doreşte că este liber
în acţiunile, emoţiile si gândurile lui nebă'nuind că de fapt este
total supus influentelor mai m ultor „EU"-uri. Aceste influente sunt
interioare, dar p e ’ lângă acestea mai sunt încă o mulţime de
factori si influente exterioare cum ar fi cele sociale, naturale,
Cosm ice, planetare...
M atrita psihoinform ativă ne ajută să cunoaştem mai bine
fiecare fiinţă în parte mult mai uşor şi mai rapid decât face
a cşastă psihologie contem porană.’
;v. înţelegând corect aceste principii cât si altele care vor urma pe
parcurs va fi destul de uşor să vă descoperiţi pe sine cât si pe alţii
asa cum sunteti fără a vă imagina prea multe lucruri inutile, b’a
chiar poate dăunătoare, malefice. Cunoscându-vă calităţile si
proprietăţile propriilor matrite vă va fi mult mai uşor să vă da’ti
seam a de locurile puternice si slabe ale flintei dum neavoastră veţi
face cunoştinţă cu rnultim ea’de „EU”-uri pe’ care îi aveţi cu scopul
de a-i organiză într-un singur „EU” sau cei mult trei, patru si poate
chimir de a evada.
in acest capitol cât si în următoarele voi descrie fiecare căsuţă
privindu-le din cele mai diverse unghiuri si nivele. Cititorul, fiecare
in parte îsi va lua din mulţimea de informaţii în mod cert doar aceea
care îi este convenabilă sau îi place mai mult unui anumit „E U ” al
lui. Un oarecare cititor poate studia lucrarea fără a-si da seam a cu
ajutorul „EU’’“Ului intelectual si acesta să fie mulţumit, în schim b
„EU"-ul instinctiv poate să nu’fie satisfăcut s.a.m.’d. De aceea eu
recomand ca fiecare carte să fie studiată de mai multe ori pentru
a da posibilitatea ia cât mai mulţi r EU" de a o cunoaşte. Altfel spus
trebuie orice carte să o aducâti în puşcărie trecând prin toate
riscurile si în afară de aceasta ia anumite intervale de timp să aveţi
grijă de â o plasa dintr-o celulă în alta, pentru ca si alţi deţinuţi să
o cunoască. Există o cale mai simplă şi mai rapida; trebuie să cititi
cartea cu voce tare în asa fel încât să vă faceţi auzit de întemniţaţii
a două-trei celule deodată. Mai târziu treceti lângă,aite două-’trei
celule st mai cititi-o odată să vă audă st ceilalţi. In asa fel veţi
cunoaşte mult mai bine si veţi stăpâni informaţia nu numai din
aceasta carte, dar si din oricare alta care vă interesează sau de
către care sunteţi atraşi prin centrul magnetic al dum neavoastră.
A şadar să trecem lâ a descifra fiecare căsuţă în parte, pentru
I
,1 a vedea de cine este ocupată şi din ce este compusa, care îi sunt
funcţiile la cele mai diferite nivele.
Căsuţa lui 1 reprezintă izvorul acţiunilor irL pendente sau
individualitatea. In acelaşi timp căsuţa lui 1 ne vorbeşte
j— J d e s p re încărcătura energetică primită de la natură, sistemul
psinic'al omului, energiile psihice, caracterul, Ego-ul si este foarte
mult legat de activitatea si procesele care se petrec îh Soare. Mai
mult decât atât, acest sistem se alimentează cu energiile Soarelui.
După naşterea lui Hristos, această cifră este prezentă în absolut
toate matriţele si va mai fi prezentă până în anul 2000, după care se
vorinaste oameni în matriţele cărora cifra 1 va lipsi, dar aceasta nu
va însem na că acei oameni vor fi lipsiţi de energiile psihice sau de
caracter si individualitate.
^CPrivitde la un alt nivel, sistemul lui 1 este prima celulă a puşcăriei
e$e'nţ'ei‘omului în care este închis un „EU” doi sau mai m ulti/A cest
lucru’î! aflaţi din numărul de cifre înscrise în căsuţa lui 1 obţinute în
urma calculului efectuat corect.
'-/A celaşi sistem privit de la un alt nivel, reprezintă centrul instinctiv
al omului. Centrul instinctiv este legat de întreaga activitate a
sistemului vegetativ si de activitatea senzorială obişnuită (vederea,
auzbl/ mirosul, sensibilitatea tactilă, termică...).
\ Activitatea vegetativă se ocupă de digestia hranei, activitatea
cardiacă, respiraţie si altele de acest gen - toate sunt funcţii
yegetative. Acest centru reprezintă natura inferioară, funcţiile fizice.
Im interiorul centrului respectiv se încadrează toate funcţiile
instinctive, adică toate acelea cu care ne-am născut fără* a le învăţa
în mod special, cum ar fi scrisul sau mâncatul cu lingura. In interiorul
acestuia totul se petrece spontan, deoarece este condus de cifra 1
- cifra impulsului atât primar cât şi de celelalte feluri.
^ P e n t r u a înţelege si mai bine vom vorbi iarăşi în analogii si
comparaţii. !mâginati-vă*că în această celulă-căsută este închis un
„EU idoi sau mai mulţi. Insă aici nu se trimit orişicine ci numai acei
oameni impulsivi, orgolioşi, fără prea multă minte. Aceştia trăiesc
num ai bazându-se pe instinct, au dorinţe instinctive, scopuri,
gâijduri.V. mai pe scurt - un fe) de descreieraţi.
în matrita fiecărui om astfel de deţinuţi pot fi 1,2, 3 ,4 , sau si mai
mulţi. Acest număr depinde de câţi astfel de infractori a avut fiinţa în
vietfle anterioare.
‘ tJacă într-o viată anterioară fiinţa a comis mai multe greşeli de
acest gen acum va avea în aceasfă celulă un număr mai măre de
deţinuţi unde fiecare îsi va exprima propriile dorinţe si scopuri si de
aceea’fiintei îi va fi cu mult mai greu de a-i stăpânişi de a-i organiza
în.câţi mâi putini „EU” posibil. Când aceştia s e ’iau la bătaie în
interiorul celulei, omul devine foarte agitat, impulsiv si poate comite
O mulţime de greşeli. Dorind să-i supună pe cei din interior, omul va
dori să-i supună şi pe cei din exterior, adică pe oamenii din jurul lui.
Fiind agresiv cu cei din interior, va fi agresiv şi cu cei din jur.
Sistemul lui 1 are o viteză nespus de mare si de. aceea aici
lucrurile decurg mult mai rapid decât să zicem în centrul intelectual
- Ş. Din acest motiv noi nu reuşim să analizăm funcţiile instinctive.
De exem plu:dacă vom dori să analizăm fiecare mişcare a condusului
bicicletei, neapărat vom cădea, deoarece mintea nu tine pasul cu
mişcările (daca ele nu sunt înfăptuite foarte lent), care sunt controlate
de alţi centri ..«uit mai rapizi. Apropo, condusul bicicletei nu este o
funcţie a sistemului instinctiv -1 ci mai degrabă aparţine sistemul lui
3 şi 4, dar despre ele vom vorbi ceva mai târziu.
Să trecem acum la analiza acestui sistem în dependenţă de
numărul de cifre încadrate în interiorul lui.
1
„DÂ-MLO PACE CĂ-ŢI DAU ZECE”.
Dacă în căsuţa lui 1 este prezentă doar o singură cifră, aceasta ne
arată un om cu un sistem psihic format dintr-un singur canal si de aceea
are tendinţa în primul rând de a absorbi în interior diverse energii care
pot să-i satisfacă propriul lui Egou. Imaginati-vă un om care sta singur
intr-o celulă. Acesta-este nespus de plictisit şi doreşte să mai comunice
cu câte cineva, dar pentru aceasta nu vrea sa iasă în libertate ci
dimpotrivă consideră că toată lumea este datoare să îl viziteze, să
discute cu el, să îl jelească, alinte... in afară de aceasta chiar dacă îl
vizitezi nu poţi sta prea mult cu el deoarece acesta este foarte plictisitor,
mai tot timpul se plânge, se consideră pe sine învins, ratat, îti absoarbe
rapid energiile pe care i le poţi oferi si simţi nevoia ae a pleca cât mai
repede. Cu aproximaţie aşa se manifestă un astfel de sistem.
Vorbind despre calităţile unui om cu o astfel de caracteristică a
matriţei trebuie spus că acesta este un egoist foarte fin, într-atât de fin
încât’ la o primă analiză sau contact cu el nu ai observa aceasta
niciodată. La prima vedere poate să pară cu totul altul si nimeni
niciodată nu va avea impresia si nici motive sa creadă că el poate fi un
egoist. Egoismul acestuia se manifestă foarte subtil chiar pentru sine.
Din acest motiv, chiar persoana în cauză nu va fi de acord niciodată cu
o asemenea caracterizare, dar nici oamenii care îl cunosc, deoarece
egoismul acestuia se manifestă foarte fin şi într-o formă ascunsă.
Aceştia se tem foarte mult de viitor,’ dar nici în prezent nu se
descurcă prea bine, deoarece au un sistem psihic foarte slab care
nu îsi doreşte confruntări psihice între el si alţii, sub nici o formă
„Dă-'mi o pace.că-ţi dau zece”. In schimb mulţi dintre aceştia
dobândesc succese’ destul de mari în cercetarea trecutului (istorie,
săpături arheologice si în general toate profesiile mai blânde unde
nu ai prea mulţi şefi, ei preferă în general să nu aibă şefi dacă asa
ceva este posibil).
Deoarece la un asemenea om întemniţatul stă singur într-o celulă,
neavând nici o ocupaţie ascultă tot timpul ce se mai aude pe afară.
Simte foarte bine când se apropie vreun scandal oarecare, vreo
ceartă într-un cerc de oameni în care se află si el si deja din timp
tinde să părăsească locui cu pricina. Acesta nu' iubeşte deloc
momentele acute ale vieţii.
Dacă întemniţatul stă închis de unul singur, nu prea are experienţă
de comunicare şi corelare psihică cu alţii. Din acest motiv omul
purtător al unei astfel de matrite deseori, în anumite momente
specifice, se comportă ca un copil nevinovat şi curat ca lacrima.
Pfindcă stă deja de mult timp de unul singur’în celulă, nu a povestit
nimănui pentru ce a ajuns acolo, se complace în această situaţie si
de aici omul nu este prea deschis spre colaborări, nu permite să
pătrunzi în lumea lui interioară şi doreşte să reuşească totul de unul
singur. Acesta acceptă ajutorul altuia dacă îi ei>^ oferit fără prea
multe'scopuri si cerinţe. Dar de cele mai multe ori trebuie să u itică
l-ai ajutat, deoarece vă uita si el înaintea ta. Câteodată când aceştia
întâlnesc pe cineva cu aceleaşi calităţi ale matriţei în această căsuţă
- tind de a se da mari şi tari înaintea lor. Ce-i drept de cele mai multe
ori se fac de râs chiar’ si înaintea acestora. Oricât de masivi ar fi ei,
prin esenţa lor nu pot nicidecum inspira frică sau teamă. Dacă
reusesc sa facă acest lucru, atunci on o fac prin intermediul altor
sisteme, ori prin intermediul personalităţii foarte puternice pe care
si-au dezvoltat-o, dar în acelaşi timp, prin esenţa lor ei sunt cu totul
a lţii’r mult mai moi, dornici de a fi îngrijiţi, afinaţi, ocrotiţi, câteodată
cHiarfricosi deoarece au o frică înnăscută de a hu-si traumatiza prea
muit'Sistemui psihic.
;V Dacă vom studia omul numai din poziţia acestei căsute-sistem,
atunci putem spune că acesta nu poate rezista prea mult diverselor
presiuni psihice. Unii pot rezista foarte bine la cele mai diverse
influenţe asupra corpului (torturi, dureri, lovituri...) dar cedează foarte
repede înaintea presiunilor psihice. Aceştia sunt oamenii care
nicidecum nu pot spune cuvântul - NU! Daca este rugat insistent să
facă un anumit lucru, să cedeze, să cadă de acord... si această
insistentă a dumneavoastră persistă mai mult de 90 de secunde fără
întrerupere, adică, nu îi daţi voie să spună nimic timp de 90 secunde
ci doar să fie^aîent ia insistentele dumneavoastră - atunci acesta
obligatoriu va'ceda, va cade de acord, se va hotărî, dar niciodată nu
va uita să pună o oarecare condiţie, oricât de mică. Condiţia îi este
necesară lui pentru a se rrtptiva mai târziu, în caz că aceasta a fost
încălcată câtuşi de puţin. In-afară de aceasta condiţia îi mai este
necesară pentru a-şi satisface propriul Ego. Aceştia pot fi uşor
corupţi, atat ia propriu cât şi ia figurat, pentru că aşa sunt ei prin
esenţă şi natura lor. Pentru a nu părea corupt, ef se implica în
desfăşurarea acţiunilor, dar deja va urmări cu siguranţă un scop
propriu care poate fi contrar cu restuljgrupului. Totdeauna are grija
să-şi acopere spatele pentru a se apara in momentele mai dificile,
mai1ales când ştie că lucrul sau acţiunea nu este tocmai curată. Sa
m u se; supere acele persoane a căror matrită este alcătuită astfel,
deoarece această calitate poate fi una foarte bună în anumite situaţii
şi pe care ar dori-o şi alţii.
" Majoritatea acestor oameni au tendinţa de a se îmbolnăvi de
diverse boli cu caracter psihosomatic şi de aici în mod inconştient
tind să-şi protejeze sistemul psihic, adică se feresc de diversele
situaţii psihic încordate: scandaluri, certuri, riscuri, confruntări si
posturi cu responsabilitate crescută.
Puteţi găsi un limbaj comun cu aceştia, dacă le oferiţi doza
necesară de complimente, admiraţie, respect, de care ei au patologic
nevoie şi dacă în acelaşi timp nu tindeti de a-i pune în poziţia de
subaltern si discutaţi de ia egal la egal. Dar totuşi este mai bine dacă
o să'-i oferiţi posibilitatea de a pare puţin mai mări si importanţi decât
dumneavoastră - aşa veţi rezolva mult mai repede’toate problemele.
In afară de această, dată viitoare el vă va aştepta cu bucurie să vă
ajute cu ce poate, dar si să-si primească următoarea doză de
complimente şi admiraţie din partea dumneavoastră, care va trebui
să fie la fe» de plăcute ca si data trecută, altfel va simţi că ceva nu-i
în ordine.
Ei evită orice formă de autoritarism cu toate că în realitate ei tind
foarte des să fie autoritari. Ultima afirmaţie nu este valabilă pentru
toti oamenii, deoarece poate fi foarte mult modificată de calităţile
restului căsuţelor. De aceea nu vă grăbiţi să trageti concluzii si poate
să vă arătati’cu degetul.- In general niciodată nu'stii cu cine’ai de a
face, deoarece fiinţa poate să se găsească în oricare din aceste 9
căsuţe, atunci când discuţi cu el si chiar numai în qadrul unei singure
căsuţe acesta poate fi ba’ unul bă altul. Câteodată te poţi afla lângă
un om timp de săptămâni întregi si cu toate acestea să nu-l cunoşti
prin metode 'obişnuite, deoarece el poate să se găsească timp
îndelungat întrjo căsuţă sau alta si să facă pe intelectualul timp de
câteva săptămâni, chiar ani, astfel nu poţi afla si alte laturi ale lui.
Studiul numerologic însă permite cunoaşterea rapidă a tuturor
calităţilor omului, fără a supune persoana interesată diverselor teste
psihologice. Numerologic se pot afla mult mai multe informaţii decât
v o rji descrise în această lucrare.
în general vorbind oamenii cu un singur 1 pot fi asemănaţi cu un
burete care absoarbe totul spre el, au un psinic slab şi de aceea li
se re c o m a n d ă e v ita re a m o m e n te lo r d ific ile ; n e c e s ită un
comportament fin si blând vizavi de psihicul si Egoul lor.
11
„CUM VOI CU MINE, AŞA Şi EU CU VOI”
Aceştia sunt nişte oameni cu un sistem psihic format deja din
două canale. Ei tind ca si primii să acumuleze energii psihice, dar
pot în aceiaşi timp si să ofere altora. La ei egoismul este exprimat
intr-o măsură mai mică, dar si mai pe observate în acelaşi timp.
De fapt, aceştia ştiu că sunt puţin egoişti şi nu se supără dacă le
spui aceasta’, ba chiar dimpotrivă - confirma. La nivel psihic aceşti
oameni se manifestă după o regulă simplă „cum voi cu mine, asa
si eu cu voi”, „ce îmi daţi voi miet aceea vă dau si eu vouă”. Aces’ta
este principiul lor. Daca doriţi sa vă aflaţi în relaţii de prietenie cu
a c e ş tia , a tu n c i tre b u ie să s titi că ’ce v o r’ p rim i ei de Ia
dum neavoastră tot aceea vă v’o r’ da înapoi, în aceeaşi măsură
chiar dacă prin alte forme si mijloace. Când se ceartă cu cineva,
îsi schimbă nu numai părerea dar si partenerul în generai. Ca
manifestare a energiilor psihice, poate fi când prea Liniştit, când
prea im pulsiv si agresiv. Caracterul lor, egoul, forţele psihice sunt
foarte mult marcate de simbolistica lui 2 şi de aceea un astfel de
om se manifestă dublu în diferite situaţii, că şi cum ar avea o dublă
personalitate.
In general toti oam enii au multiple personalităţi; unele se
m anifestă în exterior, altele rămân ascunse în interior şi nu pot fi
observate prin metode obişnuite. De multe ori unii oameni au
personalităţi diferite care la fel nu se cunosc între ele.
Niciodată nu poţi să ştii la ce se gândeşte un asemenea om cu
1.1 deoarece în inferiorul lui în celula lui 1 acesta are 2 deţinuţi.
Unul din aceştia poate fi de acord cu o anumită hotărâre, p e ’cârid
celălalt - nu. Aceştia doi tot timpul se ceartă între ei si nicidecum
nuj>ot ajunge la o hotărâre. De aici un astfel de totdeauna se
a fla la îndoială, nestiind ce să facă. Această stare îi aduce pe ei la
disperare. Din acest motiv ei nu preferă discuţiile care conţin cele
mai?diverse aluzii neclare ci preferă să li se spună totul clar în fată
pentru a ştii exactce au de întreprins. Nu le suntpe placul lorvorbele
cughicitori.
-Este foarte interesant să analizezi aceşti oameni mai ales
atunci când trebuie să ia o decizie sau când fac cumpărături, de
exem plu. O parte din ei spune DA pe când cealaltă spune la fel
de ferm - NU. Până când aceşti doi deţinuţi se ceartă, el aşteaptă
ori vocea altui detinut din oarecare altă celuîă, ori aşteaptă sfatul si
impulsul de la o a!făj>ersoană. Este foarte interesant să observi acele
momente de nehotărâre pentru a-ti da seama ce se întâmplă de fapt
si cu adevărat în interiorul lui. Câteodată aceştia sunt foarte încrezuţi
în sine si altă dată în aceleaşi condiţii exprimă o neîncredere si
nehotărâre aproape totală.
i*.: Psihicul lor nu este încă suficient de puternic si de aceea în
funcţie de situaţie pot fi viteji, îndrăzneţi si duri, iar atunci când
situaţia este puţin mai com plicată devin brusc calmi si iaşi.
Totdeauna însă vor tine să motiveze în folosul lor. Foarte des
aceştia privesc si au idei si unghiuri de vedere total diferite la
interval doar.dp 6 zi. Cu acei oameni care au un singur de 1 este
mult mai simplu si mai uşor, ştii cum sunt, îti place sau nu - asta
este, te deprihzi cu dânşii si ştii la ce să te âstepti, cât de mult te
poţi baza si în ce direcţie'. Cu oamenii ce au doi de’ 1 însă este mult
mâi com plicat. Niciodată nu poţi ştii ce se întâmplă în mintea lor,
nu prea te poţi baza pe dânşii, 'deoarece astăzi este unul, mâine
este altul câteodată total diferit. Astăzi spune că ceea ce vrea să
facă sau face deia - este bine, mâine va spune despre aceleaşi
lucruri că sunt rele. Nu prea au principii proprii, sunt foarte mult
influenţaţi de către alţii si în bine si în rău în dependentă de calităţile
din restul căsuţelor. T
1 * M ultora dintre aceştia le este caracteristică linguşeala si
slugărnicia, dar num ai’ în momente speciale când doresc să-si
atingă anumite scopuri.
Atât aceştia cât si primii despre care am vorbit, pot foarte uşor
în anumite situaţii sa trădeze interesul multora, pentru a-si salva
propria piele. E i’ ştiu că nu au ce căuta cu argum entele înaintea
celor care au bastonul de cauciuc în mână si în astfel de situaţii
se retrag, pe când oamenii cu patru sau cinci de 1 vor aduce
îm potriva bastonului, un baston mai mare. Acestora dacă ceva nu
le reuşeşte, aduc imediat un ciocan mai mare.
Cineva ar spune că până în prezent am vorbit doar despre
calităţile negative ale acestora doi. Intr-adevăr, despre calităţile
b u n e ’ale acestora se pot spune foarte multe, dar oeoarece ele
sunt sau trebuie să fie fireşti nu am vorbit prea mult despre ele.
Vedeţi dum neavoastră, atunci când omul face o faptă buna sau îsi
exteriorizează cele mai bune calităţi ale sale aproape nimeni nu
le observă, deoarece sunt fireşti, omeneşti, iar atunci când faci o
faptă urâta imediat se aruncă'în ochii tuturor -deoarece nu este
firesc, o m w d s c ş i nu place nimănui. De cele mai multe ori acestea
nu plac nici celui care le-a săvârşit.
lată o calitate foarte bună. Când un astfel de om ajunge să fie
conducător devine unul foarte bun mai ales pe post de director
adjunct. Desigur aici este vorba numai de acele cazuri când omul
a ajuns la postul respectiv prin esenţa lui nu prin personalitate. Nu
este aoelasi lucru. Vedeţi dumneavoastră - unii oameni aiung
bogaţi, vestiţi prin esenţă lor, alţii prin personalitate. E mai bine
d a că 'se ajunge prin esenţă, personalitatea nu reflectă calităţile
adevărate ale fiinţei, uşor se pierde si poate fi modificată pierzând
odată cu această tot ce a obtinut.
111
„CINE TE MÂNGÂIE CU BLÂNDEŢE, E ÎN STARE SÂ TE
Şl OMOARE”
Izvorul acţiunilor independente la aceştia este format deja din trei
canale. In loc de trei de 1 în această căsuţă puteti desena un triunghi
şi acesta vă va descrie cu lux de amănunte’caracteristicele acestui om.
Dacă vorbim despre centrul instinctiv al acestora trebuie să
spunem că ei au nişte instincte mult mai echilibrate. Activitatea
senzorială obişnuită ’a acestora nu se modifică foarte mult sub
influenta emoţiilor, imaginaţiei si a altor factori exteriori, cum se
întâmplă la primii doi care pot chiar să orbească sub anumite presiuni
psihice, sau să-si piardă parţial sau total auzul si altele. Aceştia sunt
Toarte sensibili lâ diverse influente psihice si pot într-un anumit fel
să-şi stăpânească instinctele şi chiar să conducă în aceeaşi măsură
cu ele. Activitatea sistemului lui 1 nu este conştientă si nici hu trebuie
să devină, aici vorbim despre funcţia vegetativă, instinctivă. Ea se
p e tre ce în mod co nştie n t, in d ifere n t de a ctivita te a noa stră
intelectuală, dar în acelaşi timp noi trebuie să fim conştienţi si să
controlăm senzaţiile noastre.
Aceştia din urmă reusesc să-si controleze mai mult sau mai puţin
senzaţiile, nu numai p e'cele normale, dar si pe cele paranormale
într-o anumită măsura pentru fiecare în parte. Oamenii cu trei de 1
totdeauna ştiu si simt clar ce se petrece in sufletul altuia. Pe aceştia
este foarte greu să-i păcăleşti prin intermediul cuvintelor. Ei nu cred
în cuvinte si nu le atribuie nici o importantă, in timp ce te ascultă si
nu dau prea mare atentie cuvintelor simt aproape perfect ce se
întâmplă în interiorul tău când rosteşti cuvintele respective. Să nu
credeţi niciodată că ati reuşit să-i păcăliţi, sau să-i purtati în jurul
degetului. Chiar dacă fa sfârsit va spune j da, asta nu înseamnă că
ati reuşit să-i păcăliţi. Ei pur si simplu din incomoditate preferă să nu
scoată’ adevărul despre dumneavoastră la suprafaţă, aar trebuie să
ştiţi că deja şi-au schimbat atitudinea fată de acel care a încercat să
fl mintă. Chiar dacă ştiu că ati încercat’ să-i duceţi de nas nu sunt
răzbunători, iartă totul cu uşurinţă, în afara unor lucruri, principii, pe
care nu va întârzia să vi le spună. Acestea sunt pentru fiecare individ
diferite. Unul nu iartă dacă este păcălit cu bani, altul nu iartă minciuna
prietenelor, etc.
Cu aceşti oameni găsesti totdeauna uşor un limbaj comun. Sunt
deschişi, câteodată prea deschişi pentru colaborare. Le face plăcere
să ajute pe alţii, cel mai mult preţuiesc sinceritatea si urăsc falsul si
minciuna. Sunt toleranţi cât tim p’nu sunt călcaţi pe coadă sau nu 'li
se presară, sare pe rană. Daca reuşiţi să-i scoateţi din balamale,
atunci feriti-vă cât mai departe de furia lor.
Sunt nişte oameni liniştiţi si echilibraţi din punct de vedere psihic. Ei
au trei deţinuţi în celula respectivă, doi permanent se dondănesc, iar al
treilea îi împacă pe primii doi. întotdeauna doi din aceştia sunt pro si
unul contra sau invers, de aceea aceştia sunt mult mai hotărât! fn
vederea luării deciziilor importante. Nu st'auprea mult pe gânduri si ştiu
foarte bine ce au de făcut. Desigur aici cat şi în continuare vorbesc
numai despre oamenii normali, tară diferite deficienţe de la naştere.
Acestora nu le face plăcere atunci când din întâmplare jignesc
într-un fel sau altul pe cineva, fie acesta chiar si un necunoscut,
trecător. Dar nici nu le place când alţii fac acest’lucru. Deseori se
aşează între ciocan si nicovală pentru a împăca părţile beligerante.
Apolo unde există o atmosferă psihic încordată nu este locuTcel mai
potrivit pentru ei si de aceea fără a jigni pe cineva, foarte diplomatic
si fără muite explicaţii si motivaţii se vor retrage însă într-o companie
unde-starea si atmosfera psihică este plăcută, aici se vor simţi în
apele lor si foarte repede vor deveni centrul atenţiei. Tendinţa lor cea
mal accentuată este de a nu supăra pe nimeni nicicând, in viata de
z rc u zi aceasta;este o calitate in unele situaţii - pozitivă si în altele
nOtocmai. A doua calitate accentuată este ca aceştia în timpul unei
discuţii totdeauna au o legătură inversă cu lumea interioară
emoţională a interlocutorului for.
■’iS unt cei mai buni sfătuitori si foarte multă lume tinde să-si
împărtăşească cu aceştia gândurile, ideile si problemele lor. Ei au
darul de a asculta nu numai cu urechea fizica, dar si cu cea spirituală
sau psihică. în preajma lor toată lumea se simte confortabil,
deoarece ei nu tind de a se da mai mari şi mai importanţi decât restul.
Nu Ie place să fie în poziţia de supus, subaltern deoarece sunt
nonconformisti, originali si independenţi. Atunci când totuşi nu au
încotro, ştiu foarte bine sâ-şi aleapă şeful. Superiorul trebuie să fie
cu adevărat mai bun în toate. Daca asâ ceva nu se întâmplă, imediat
îsi pierd tot respectul fată de sef. Mai departe el va lucra pentru sef,
d a r:deja cu totul alt elan şi dăruire.
Fiţi atenti; aceştia explodează foarte greu, nu fiecare poate să-i
scoafă din 'balamale, dar totuşi dacă explodează atunci devin un
adevărat uragan, tornadă, bombă de mare capacitate capabilă să
distrugă nu numai pe agresor, dar si pe oricine iese în cale pentru a-1
o p ri/S -a observat că cele mai odioase crime în mare majoritate au
fost comise de aceşti oameni si anume în aceste stări. în starea de
furie profundă a acestora li se declanşează chiar forte fizice si psihice
nebănuite nici de către ei. Sunt capabili de foarte multe dacă încerci
să-ţi baţi joc de ei într-un mod nepermis. Aceştia pot mai bine ca
oricine să mângâie foarte fin şi delicat, dar pot face si lucruri cumplite
daca îi călcaţi pe coadă. Despre ei se spune în zicafa populară „Cine
te mângâie cu iubire acela e capabil sa te şi omoare .
Ca regulă ei sunt foarte paşnici si oferă această stare si altora In
mod inconştient. Au de ia natură o deosebită forţă de a linişti si a
calma si în preajma lor parcă toate problemele dispar. Aceştia nu dau
mare impouanţă trecutului şi prezentului, trăiesc mai mult în viitorul
optimist.
Am spus că aceştia au trei canale informative la nivelul lor psihic.
Cum funcţionează aceştia? Imaginati-vă cum pe un canal acesta
primeşte energii si le prelucrează în'interiorul lui. Pe un alt canal,
informaţiile deja prelucrate se îndreaptă în exterior, în cazul nostru
spre interlocutor. Apoi pe al treilea canal energiile interlocutorului se
îndreaptă iarăşi spre el, aducând cu ele noi informaţii despre cele ce
se întâmplă îh interiorul partenerului. Astfel aceştia au tot timpul
legătură inversă cu partenerul, ştiu cum reacţionează cele mai
diverse cuvinte ale lui în interiorul acestuia si daca au simtit că ceva
nu este bine, reuşesc să anticipeze acest lucru cu mult înainte ca
dumneavoastră sâ o daţi pe fata. Imediat vor aborda altă tehnică, ori
vor veni cu explicaţii suplimentare, pentru a nu vă supăra si în acelaşi
timp să se facă înţeles. Dacă va considera că nici una nici alta nu
este bine, atunci imediat va schimba tema sau orientarea discuţiei.
Trebuie să stiti că aceste hotărâri nu le iau din punct de vedere
intelectual, deoarece viteza de reacţie a sistemului intelectual este
cu mult mai mică decât a sistemului’ lui 1. Hotărârile se iau cu mult
înainte ca mintea să înţeleagă ce s-a petrecut de fapt. Senzaţia este
aceea care ordonează’schimbarea în aceste momente, iar vifeza de
reacţie a acestora este cu mult mai mare. Intelectul nu poate ţine
pasul cu ele. De aici oamenii cu 111 se bazează foarte mult’ pe
senzaţiile lor interioare si chiar atunci când nu vă pot demonstra prin
cuvinte sau logică că un anumit lucru este bun sau rău, totuşi ştiu
aceasta exact.
Nu uitati: într-o conversaţie, mingea tot timpul se află la ei.
1111
„DACA SE TEME DE MINE, MÂ STIMEAZĂ"
1111 - astfel de oameni se întâlnesc puţin mai rar si despre ei se
poate spune deja că au o anumită forţă psihica. Aceştia pot
inconştient să influenţeze alţi oameni prin felul lor de a fi si privesc cu
deosebită plăcere atunci’ când reusesc aceasta. Au un caracter
puternic, marcat de o voinţă puternică. Aceştia ştiu si sunt de acord
că oamenii trebuie să aibă frica de Dumnezeu, dar în acelaşi timp sunt
de părerea că până a avea frică de Dumnezeu oamenii'trebuie să
aiba frică de ei. Deviza lor este: „Dacă se teme de mine înseamnă că
mă stimează”. Au darul si forţa psihică necesară pentru a se pune în
rolul unui şarpe care se uită cu o privire hipnotică în direcţia broscuţei,
si are o plăcere deosebită atunci când aceasta rămâne hipnotizată şi
într-un fel tremură de frică înaintea personalităţii lui. Ei tind să se
exprime în cele mai diverse feluri, să fie admiraţi si recunoscuţi, să se
tina cont de ei. Cea mai mare lovitură pentru aceştia este să le spună
cineva că sunt nişte nimicuri. Intr-un mod nu prea evident aceştia tind
să devină lideri, să conducă pe alţii în asa fel încât toate lucrurile să
se întâmple anume asa cum îsi doresc aceştia. De foarte multe ori
aceştia sunt foarte ambiţioşi, au capacitatea de a da un ordin care
mai 'târziu ei înşişi descoperă că este greşit, dar deoarece ordinul a
fost dat de către el atunci trebuie ca acesta să fie executat chiar dacă
rezultatul va fi negativ. Aceştia nu acceptă să dea înapoi sau să-şi
recunoască propriile greşeli. Cuvântul lor trebuie rie lege si trebuie
să fie executat întocmai.' Dacă cineva i se opune unui astfel de om
tntr-un mod nu tocmai diplomatic va avea posibilitatea să simtă pe
pielea- lui toată forţa psihică a acestuia exprimată prin furie si
răzbunare. Aceştia devin tirani foarte uşor, despoti si dictatori. Dacă
nu au posibilitate de a-si m anifestă aceste calităţi în lumea
înconjurătoare atunci o vor face în propria lui familie. Copilul va trebui
să capete o anumită meserie, să intre la o anumită facultate, să facă
anumite acţiuni, fiindcă aşa doreşte acesta si asa crede el că va fi
binejDentru’copil si îl interesează mai puţin părerile si ideile acestuia.
Daca copilul, soţia si alţii sunt de acord'cu ordinele acestuia atunci
foarte uşor deviî cel puţin prieten pentru el, dacă nu, imediat vei fi
văzut cel mai mare duşman al acestuia.
■Pentru aceştia este'foarte important să ştie tot ce se petrece în
jurul lor, să ţină totul sub control si toate lucrurile să se petreacă
conform donntelor si concepţiilor acestora. Foarte des au idei fixe
despre anumite lucruri si tin la acestea până la moarte. Cercul lui de
prieteni este compus numai din oameni care gândesc la fel deoarece
nu poate suporta pe cei care gândesc diferit, sau din oameni pe care
acesta îi poate subordona si conduce, chiar si la prosti. Astfel de om
este. puternic, volitiv, iar influenta lui este îndreptată preponderent
asupra lumii exterioare, asupra oamenilor din jur.
:-.;Dacă aceştia tind să facă un oarecare lucru atunci vor să îl facă
cel mai bine orî să nu îl facă în general, cu toate că de cele mai multe
ori binele se transformă într-un rău. Pentru a atinge un anumit scop,
în vederea exprimării propriei personalităţi, câteodată pot fi duri cu
alţii, mai ales atunci cana cineva le stă în cale. Totdeauna au ceva
în'ei la nivel de psihic şi caracter care îi diferenţiază foarte mult de
ceilalţi. Mulţi oameni cu un singur 1 se simt în'preajm a lor cumva
inferiori. Dacă la un interogatoriu a cel care interoghează va avea
patru de 1, iar acel care este interogat va avea un singur 1 atunci
acesta din urmă practic va fi incapabil de a rezista presiunilor psihice
din partea primului, va ceda si va spune totul. Dacă lucrurile nu se
vor întâmpla aşa atunci acel cu patru de 1 poate chiar să-l aducă pe
cel cu un singur 1 la distorsionări psihice si chiar la nebunie.
Independent de restul cifrelor înscrise în matrita putem avea oameni
cu un sistem psihic format din 4 de 1, dar care să fie cu totul alţi
oameni şi energiile psihice aie acestora datorită unui anumit fel de
educaţie’, poziţie socială, scop si datorie să se manifeste într-o altă
formă,’ mult mai blândă si cu toate acestea în anumite situaţii
favorabile, calităţile descrise mai sus pot ieşi la suprafaţă într-un mo’d
mai accentuat sau mai puţin accentuat. Oamenii cu 1111 sunt un fel
de luptători. Desigur ca această calitate depinde si de restul
căsuţelor, dar în general ei se manifestă puţin mai dur'decât primii
trei^ Sunt adepţii legii de fier si ai ordinii totale.
' ♦ Intr-o discuţie, omul cu 111 ştie toate locurile slabe.si puternice a
partenerului în lumea impulsurilor interioare ale acestuia, dar nu tinde
să lovească în cele slabe, pe când omul cu 1111 imediat cum
descoperă un Ioc mai slab, va lovi acolo si acest lucru chiar îi va
provoca satisfacţie. Aceste lovituri pe corzile slabe ale lumii
impulsurilor interioare, fiecare din acestea o vor face în mod diferit;
unii atacă ,tr-o formă glumeaţă si nu prea dureroasă, alţii atacă
direct şi dureros.
Dacă aceştia au vreo problemă oarecare în interiorul lor, printr-o
formă anumita aceasta se răsfrânge asupra celorlalţi si sunt capabili
să modifice dispoziţia altora în conformitate cu starea lor interioară.
Când sunt suparăţi aceştia devin greu de suportat, dar totuşi într-un
mod fantastic aceştia fără a spune vreun cuvânt te fac să te implici
în starea lor şi să te simţi într-un fel chiar vinovat parcă de starea lor.
Nu suportă criticile, pe când ei înşişi tind să critice permanent pe
câte cineva. Le place nespus de mult să ştie că de dânşii depind
anumite lucruri, că doar ei ştiu cum şi le pot rezolva si doresc sa se
vadă fruntaşi ai unor grupuri de oameni. Ştiu a crea probleme la care
numai ei ştiu răspunsul. Sunt foarte burii şefi mai aies acolo unde
este nevoie de ordine şi disciplină. Acestora le plac momentele
încordate ale vieţii şi chiar le caută în mod special, pe lângă aceasta
le place să ţină pe alţii într-o stare psihic încordată. In aceste
momente ei se vad mâi tari decât alţii si automat se plasează
deasupra lor. Sunt cei mai buni oameni pentru rezolvarea conflictelor
altora. Au tendinţe expansioniste si tind cu toată forţa spre cei
puternici ai lumii, in dependenţă de calitatea altor căsuţe pot tinde
spre cei puternici material, intelectual, social sau dacă nu, atunci pot
tinde chiar spre cei puternici ai lumii interlope. Aceştia se identifică
foarte uşor cu eroii lor si tind să ajungă ca aleşii lor.’
11111
„UN RĂZBOI BUN, E MAI BUN DECÂT O PACE REA"
Âsţfel de oameni se întâlnesc si mai rar. Aceştia au apărut într-un
anumit interval de timp deoarece’era nevoie de ei, mai continuă să
apară şi astăzi, dar aproape întotdeauna au un scop foarte precis,
care se vede din rândul de cifre pe care îl obţinem prin tehnica de
calcul cunoscute deja. Unii dintre ei sunt adevăraţi - Stalin si în
preajma lor nu te simţi prea bine. Aceştia tind cu tot dinadinsul să
conducă masele sau grupuri mici de oameni deseori pentru câştiguri
personale, dar aşa programe au foarte putini oameni si aceştia de
regulă reuşesc sa facă absolut totul pentru a le realiza. In viata de
toate zilele, dumneavoastră o să întâlniţi astfel de oameni', dar
aceştia vor fi puţin diferiţi în comparaţie cu cei descrişi mai sus. In
orice caz aceştia’vor fi nişte indivizi des’tul de greu de abordat si foarte
controversaţi! Aceştia sunt adepţii ordinei prin forţă, duritate si
totalitarism. 'Câteodată sunt extremişti radicalisti si vor că cuvântul
să fie cuvânt, iar fapta să fie faptă. Dacă nu reuse’sc să devină şefi,
atunci toată energia lor psihica se revarsă asupra persoanelor'din
preajmă. Lângă ei este destul de greu, deoarece aceştia nu pot
suporta ca cineva să le iasă din cuvânt sau să-i contrazică. Dacă îi
vei spune acestui om că vei face ceva si nu te vei tine de cuvânt, a
doua oară, mai bine să nu apari în fata’ lui. Acesta vede viata ca o
adevărată luptă şi de aceea este destul de sever cu alţii, dar si cu el
însuşi. Pentru a’ înţelege ce este o prietenie adevărată între doi
bărbaţi - trebuie să 'te împrieteneşti cu un astfel de om. Cu toate că
aceşti oameni sunt destul de rari, sunt destul de duri si fermi, în
acelaşi timp pot să dea sau să facă tot posibilul chiar si imposibilul
pentru omul apropiat lui, mai ales în m om ente- grele. Poate chiar
să-si dea viaţa fără nici o ezitare pentru a-şi salva prietenul.
Până la urmă, sistemul psihic format din cinci canale este
îndreptat spre interior, de aceea el dă o importantă deosebită lumii
lui interioare si.rămâne într-un fel egoist. Este cumva asemănător cu
omul cu un singur 1, dar are mult mai multă agresivitate interioară si
duritate. Sunt foarte intolerant! fată de acei oameni care nu le sunt
pe plac, spun tot ce au de spus'în fată, fără ezitări. Manifestările
psihicului lor se manifestă si se aseamănă foarte mult cu trăsăturile
planetei Marte. Dacă nu reuşesc să îsi satisfacă dorinţele, mai ales
cele sexuale, devin destul de agresivi si tind să dea vina pe toată
lumea înconjurătoare, numai pe ei înşişi nu. Dacă, o să întâlniţi un
asemenea om, nu vă grăbiţi să luaţi o‘ anumită poziţie faţă de el,
deoarece omul nu este compus numai din energiile’ psihice, ci în
componenta lui intră mult mai multe feluri de energie care prin
corelarea lor pot foarte mult să accentueze, să amplifice, sau să
frâneze manifestarea acestora.
De exemplu: Adolf Hitler avea un sistem psihic, format din două
canale, adica doi de 1, dar ştim cu totii ce a reuşit să facă si unde a
putpt să ajungă.
In afara de aceasta; este foarte important nu numai mediul în care
omul trăiestp, dar chiar si numele acestuia, fiindcă, dacă pe un
oarecare ohî ii vom numi cu o oarecare poreclă, atunci prin aceasta,
putem modifica într-un anume fel psihicul acestuia. De aceea,
câteodată, este benefic ca omul să fie numit altfel si altă dată este
destui de rău si poate aduce chiar spre deformări ale personalităţii.
Să zicem că uh om cu un singur 1, care are un psihic slab, va mai fi
numit pe lângă această cu o poreclă, cum ar fi: „Molatecul” sau ceva
de acest gen. In acest caz, noi si mai mult îi vom slăbi puterea
caracterului. Dimpotrivă, un om cu patru de 1 sau cu cinci de 1, dacă
va fi numit, printr-o poreclă: „viteazul” - să zicem, sau „mafiotul” ,
atunci vom contribui si mai mult la amplificarea forţei caracterului
acestuia. După cum vedeţi, poreclele îşi au rostul lor. Nu trebuie să
uitati, cuvântul are putere’ conţine energii si poate provoca în viată
mecanisme destul de puternice si complicate. Cu aceste energii, eu,
nici măcar nu vă sfătuiesc să experimentaţi deoarece au făcut-o alţii
îndeajuns si cunosc efectele.
111111
su-i Acesta este.un sistem foarte puterrîic si este orientat spre exterior.
Aceşti oameni, trebuie să fie destul de ’atenti la ceea ce gândesc,
deoarece au o tortă deosebit de mare de a influenta mersul normal
al lucrurilor. Experimentele pe care eu le-am efectuat, m-au convins
că utilizând o anumită psihotehnică, aceşti oameni pot provoca cu
uşurinţă diverse situaţii care se realizează într-un timp scurt,
câteodată, chiar înaintea ochilor lor. Situaţiile negative le pot provoca
mult mai repede si cu o mai mare uşurinţa decât pe cele pozitive. De
exemplu: acesta se gândeşte foarte intens că un oarecare trecător
pe care îl alege din timp si îl tine în raza de vedere - când va ajunge
'in dreptul lui se va împiedica şi va cădea. De cele mai multe ori,
independent de calităţile trecătorului, lucrurile se întâmplă exact aşa.
Cu aceste experimente nu se glumeşte, deoarece toate durerile
provocate la căaere, dispoziţia stricată si multe altele se întorc spre
cel care a provocat, situaţia respectivă si îl lovesc mult mai puternic,
chiar dacă sub o altă formă.
Cu toate că aceşti oameni au un caracter despotic si foarte dificil
în acelaşi timp, după cum am mai spus, pot face totul pentru omul
apropiat’ si iubit de ei, ce-i drept, puţini sunt aceea care se pot
îndrăgosti'de aceştia.
1111111
Se întâlnesc si mai rar, au un scop foarte precis, iar omul purtător
al unui astfel de sistem, poate deveni fanatic religios, ideologic etc.
Ce-i drept fanatic, poate deveni oricine, aceştia insă ca şi cum se
nasc special pentru asta. Majoritatea acestor oameni sunt născuţi
pe datele de 01 si 11, a lunilor 1 si 11, a anilor 1911, 1969';
Numerologic este foarte greu de a sti exact cum se va manifesta un
astfel de sistem psihic. începând de la cinci de 1 si în sus, energiile
psihice ale acestor oameni, pot lua diverse forme de manifestare,
pot lucra pe câteva planuri concomitent, se pot transforma în alte
energii, pot corela cu câteva lumi paralele si de aceea este practic
imposibil de ştiut exact cum se va manifesta omul, într-o situaţie
oarecare, mat ales dacă nu ştim si alte date în cifre despre el, cum
ar fi: adresa la care locuieşte, numărul de telefon, numărul de
înmatriculare al maşinii, dalele de naştere ale părinţilor, grupa
sanguină, etc. Un lucru este cert, aceşti oameni sunt complet
imprevizibili în modul lor de manifestare. începând de la trei de 1 în
sus, oamenii conţin în ei toate mecanismele necesare pentru a
m anifesta în anumite situaţii capacităţi paranorm ale legate de
energiile psihice. Dacă un o’m cu trei de 1, pentru a trezi la viată
capacităţile paranormale psihice are nevoie de un anumit timp si
tehnici - omul cu 4 de 1 are nevoie de mai puţin timp pentru a atinge
aceleaşi.rezultate, iar oamenii cu 5 de 1, practic, conţin în ei tot ce
este necesar pentru aceasta, doar trebuie să ştii un'de si cum să
apeşi pe unul din multele butoane interioare, pentru ca fenomenele
parsipsihice să iasă la evidenţă.
întregul sistem psihic al omului lucrează şi poate să se manifeste
în conformitate cu jâbliţa înmulţirii cu unu. Sistemul psihic sau căsuţa
lui 1 este marcată de'stihia foc, planeta Soare si se manifestă ca
atare, cu mici modificări, independent de numărul'de canale cu care
această căsuţă operează. Cu alte cuvinte, independent de numărul
de cifre din această^căsuţă, omul poate fi asemanat cu un mic soare
care doar luminează, d a r’nu dă căldură si pentru a lumina are nevoie
ca cineva, permanent să-i arunce doza’necesară de combustibil. în
cazul oamenilor cu 2 de 1, - aceştia pot fi asemănaţi cu un soare
puţin mai mare care luminează, dar care în anumite situaţii si condiţii
oferă si căldură. Cei cu 3 de 1 - luminează permanent, oferă căldura
permanent, fără a aştepta de a primi ceva în loc. Cei cu 4 de 1 -
luminează si pot încălzi, dar în anumite situat» te pot pârjoli dacă te
opui lor saii nu eşti de acord cu ei. Lumina si căldura lor este mult
mai puternică. Ei* o oferă selectiv si în anumite situaţii se poate
transforma într-o adevărată arşiţă.
în căsuţa lui 2 se găsesc informaţiile cu privire la structura
sistemului bioenergetic - ecobiomembral, (a energiile pe care
_ _ _ omul le poate restitui prin intermediul produselor alimentare
şi prin comunicarea cu alţii. Aici se includ toate informaţiile pe care
dumneavoastră le cunoaşteţi despre noţiunea de bioenergie.
-Dacă sistemul lui 1 reprezintă psihicul omului, izvorul acţiunilor
independente, individualitatea, energiile psihice care formează
diferite forme de impulsuri spre acţiune; la un nivel mai înalt II
reprezintă pe Adam; la alt nivel şi mai înalt - Dumnezeu Tatăl -
principiul activ al Universului (atentie! acesta încă nu este Dumnezeu
creatorul ci doar primul principiu al LUI care este activ si poate
provoca orice proces). 2 - este principiul pasiv al LUI, iar contopirea
lor şi împăcarea contrariilor - 3, este Dumnezeu Creatorul sau Tată,
Fiu si Sfântul Duh. 1 - în planul nostru reprezintă propriul ego, energia
ascunsă în el, directionează foarte mult dezvoltarea personalităţii si
caracterului.
2 - Reprezintă sistemul bioenergetic, emoţiile care pot fi pozitive
sau negative. Dacă 1 este inconştientul atunci’2 este subconştientul.
Căsuţa lui 2 reprezintă capacitatea omului de a se adapta la
diverse cerinţe ale mediului care oferă posibilitatea întreţinerii
existentei si în acelaşi timp conduce procesele comportamentale
începând cfe la o la n e le interioare, trecând prin sistemele de organe
şi* ajungând papa la conducerea proceselor de comportare ale
âmului in general. Acest sistem energetic este strâns legat de toate
procesele care se întâmplă pe Lună.Toate cele patru faze de lucru
ale Lunii se răsfrâng foarte mult asupra funcţionalităţii acestui sistem.
Ţ Dacă 1 este un punct care.tinde să devină cerc,’sau este un cerc
care.tinde să devină un punct - 2 este deja o linie care uneşte două
puncte, unul interior si altul exterior, în cazul când vorbim despre un
singur om. De aici, sistemul lui 2 sau structura ecobiomembrală are
influentă atât în interiorul corpului cât si în exteriorul lui. Acesta
în d e p lin e ş te funcţia de tam pon (buffer) si este prim ul care
reacţionează la cele mai mici schimbări ale mediului înconjurător la
niveL energetic. Dacă în mediul înconjurător se schimba fondul
energetic, intr-un fel oarecare, atunci sistemul ecobiomembral este
: primul care face tot posibilul pentru a se adapta noilor cerinţe si prin
aceasta poate influenta nu numai emoţiile si dorinţele noastre, dar si
comportamentul. Un ’om mai sensibil’ deodată poate simţi dorinţă
încărcată cu o emoţie puternică de a părăsi un loc oarecare, chiar
dacă nu conştientizează că acest loc este pentru ei nefavorabil.
Acest sistem,' prin modelarea emoţiilor câteodată conduce unele
dorinţe şi comportamente aie noastre, la nivel subconştient, dar
. aceasta se întâmplă numai la oamenii foarte sensibili sau care si-au
dezvoltat o anumită sensibilitate pentru a recepţiona si a înţelege
mesajele ce vin de aici. Anume, acest sistem, ne face pe noi
câteodată să simţim o antipatie sau atracţie fată de un om sau altul
c h ia r dacă nu co nştie n tizăm totd e au n a m o tive le. S istem ul
bioenergetic poate fi'm odelat foarte mult prin puterea de voinţă.
Energiile căsuţei lui 2 pot fi îndreptate în interiorul corpului asupra
unui anumit organ şi pot fi îndreptate în exterior spre un alt om sau
organ al acestuia. 'Cunoscând anumite tehnici speciale se poate
ajunge destui ue departe în această privinţă. Eu m-am convins, nu o
singură dată, că în dependentă de numărul de canale - cifre care se
conţin în această căsuţă se ’pot obţine anumite efecte si dobândi
anumite calităţi si capacităţi chiar bio’terapeutice, dacă omul vrea să
lucreze asupra iui. Nu toti oamenii pot deveni bioterapeuţi, dar toti pot
în diferite feluri să-si utilizeze propriile energii în viata de toate zilele
cu foloase -pentru ei. Deoarece oamenii sunt nişte fiinţe destul de
leneşe, preferă să înghită o pastilă care îi distruge si mai muit, dar în
altă formă si pe alte cai, decât să-si utilizeze propria putere energetică
care este destul de mare, chiar si la cei mai slabi oameni din punct
de vedere energetic.
Sistemul lui 2 are un anumit nivel de memorie, operează cu
informaţiile trecutului atât apropiat cât si îndepărtat, dar lucrează
numai pentru prezent si pentru un viitor nu prea îndepărtat - de la o
lună pană la trei. Anume, din acest motiv este foarte important ca în
fiecare dimineaţă să ne ocupăm nu numai de îngrijirea corpului fizic,
dar si d§ igienă acestui sistem care pentru om este un fel de înger
ăzifor. In Biblie, despre acest sistem se vorbeşte ca despre Eva.

g istemul ecobiomembral are propria lungime de undă ce diferă de


ia om la om si prin funcţia lui ne ocroteşte de o mulţime de influenţe
energetice negative.
in ultimul timp apar tot mai mulţi oameni cu capacităţi bioterapeutice,
drept dovadă că acest sistem devine foarte activ sub influenta a o
mulţime de factori cum ar fi agresivitatea din jurul nostru, problemele
sociale, frica de viitor, etc., care trezesc ia viata acest sistem menit să
protejeze nu numai corpul fizic, dar si psihicul omului. La unii oameni
aceste energii se trezesc si devin atâf de active, încât pot oferi protecţie
şi altora. Anume, din acest motiv, în trecut oamenii îşi doreau foarte mult
să aibă în localitate, în jurul lor cât mai mulţi oameni de acest gen, fiind
convinşi că aceştia pot îndepărta răul de la casele lor si proteja întregul
sat numai prin prezenta lor. Aceasta, într-adevăr este asa, dar numai
cu condiţia ca aceşti oameni să fie cinstiţi, mult mai curaţi,''mai buni, mai
spirituali decât restul, deoarece un sistem bioenergetic puternic dar cu
o frecventăjoasă (negativă) poate face o mulţime de nenorociri atât
omplui purtător cât şi celor din jur.
In funcţie de gradul de dezvoltaret fineţe si spiritualizare a acestui
sistem el,'se poate comporta în trei feluri. Deoarece acest sistem
este sistemul lui Eva, este feminin, se comportă în conformitate cu
cele trei Marii din Biblie: ori ca Maria mama, Maria - sora sau ca Maria
Magdaiena. In ultimul caz este vorba despre oamenii care îsi
utilizează sistemul bioenergetic în direcţia magiei negre.
Am spus mai înainte ca cifra 2 este începutul râului. Sistemul
ecobiomembral la fel poate fi începutul unui foarte mare rău dacă nu
este stăpânit cum trebuie si mai ales dacă este puternic. Pentru a nu
se întâmpla asa ceva, trebuie să nu îi daţi voie Evei (emoţiilor şi
imaginaţiei) sâ muşte din fructul interzis atunci când vrea eâ,
deoarece aceasta vă face tot posibilul să-i dea din mărul interzis şi
lui Adam si în acest caz psihicul omului se va îndrepta în aceeaşi
direcţie. Cu alte cuvinte trebuie să vă stăpâniţi foarte bine vointâj
dorinţele si imaginaţia pentru ca acestea să nu vă ofere gânduri’ si
emoţii negative si chiar să fiţi posedaţi de ele. Dacă o să va permiteţi
să aveţi gânduri negative, peste un timp veţi face o. o faptă negativă.
Dacă nu văputeti încă stăpâni simţurile si emoţiile'înseamnă ca este
periculos sa începeţi a lucra asupra dezvoltării acestui sistem. Eu
cunosc nu un singur om care a devenit într-un fel robul acestor
energii, cu nişte dorinţe foarte ciudate si un comportament deviat de
la normalitate.
Ocupaţiile în această direcţie trebuie să fie făcute cu foarte mare
atentie, autocontrol si răbdare, autostudiere, prin intermediu!
anumitor tehnici speciale si nicidecum nu poţi deveni bioterapeut
terminând doar nişte cursuri de câteva luni care totdeauna suni pur
informaţionale.
Unii oameni devin de la sine foarte buni terapeuţi, fără nici o
şcoală de specializare, dar aceasta graţie lumii lor interioare de o
anumită structură si anumită v iz iu n e ’ cât si înţelegere asupra
lucrurilor.
■' Acest sistem-căsută privit din altă poziţie controlează funcţiile
emoţionale ale esenţei noastre si poate fi numit - centrul emoţional.
Acesta conduce atracţia (nu iubirea), ura, invidia, suspiciunea,
plăcutul, neplăcutul... ’ ;
Sistemul respectiv are propria lui minte, intelect si o viteză foarte
mare de reacţiune. Viteza acestuia este aproximativ egală cu cea a
centrului instinctiv - 1. De aceea noi de foarte multe ori reuşim să
avem o emoţie sau alta vizavi de un om oarecare înainte de â gândi
ceva-despre eHa nivelul nostru intelectual. Trebuie spus că sistemul
lui 2 păstrează în interiorul lui numai emoţiile pozitive. Cele negative
se nasc tot aici, dar apoi sunt transferate spre păstrare si prelucrarea
altor sisteme, cum ar fi cel a iui 3 şi 4 .
i: Centrul emoţional - 2, funcţionează aproximativ la aceeaşi viteză
cu a centrului instinctiv - 1, rareori se observă o viteză mai'mare a
centrului emoţional. Centrul intelectual inferior - 3 este cel mai lent
apoi urmează funcţiile instinctive - 1 si motorii - 4. 3 este centrul
intelectual inferior care acumulează cunoştinţe si experienţe nu
numai de la primele trei centre, dar şi de la centrul intelectual superior
- 9. Cu ajutorul centrului 9 noi învăţăm a conduce automobilul, iar
apoi când am deprins suficient toate operaţiunile, acestea sunt
preluate parţial de sistemul intelectual inferior - 3 si sistemul funcţiilor
motorii - 4. Mai departe noi vom conduce maşina fără a depune cel
mai mic efort intelectual, vom face acest lucru aproape maşinal. Cum
veţi reacţiona vreodată într-un moment critic de circulaţie rutieră,
depinde de câte informaţii se conţin în sistemul lui 3 despre cele mai
diverse variante critice si modalităţi de a le rezolva eficient, corect si
rapid. In sistemul lui 3 trebuie să se păstreze o mulţime de variante
posibile, periculoase şi felul în care trebuie procedat corect pentru a
vă salva pe dumneavoastră cât si pe alţii. Dacă aici se păstrează un
număr de variante şi standarde foarte mic, atunci sunteti un şofer rău
şi-va trebui să gândiţi cu sistemul lui 9 de fiecare data când vă veţi
întâlni cu o situaţie critică. Deoarece sistemul lui 9 are o viteză infim
de mică pe lângă a lui 3 accidentul va fi inevitabil, deoarece în
fracţiunile de secunde critice nu veţi reuşi nicidecum să descoperiţi
manevra corectă şi vă veţi pierde timpul’ cu procesul gândirii în loc
să faceţi totuşi ceva. Dacă prin procesul învăţăturii sistemul lui 3 ar
fi ştiut de o asemenea posibilitate sau de alta asemănătoare, acum
ar’ fi luat o d e c iz ie cât de cât co re ctă cu m ult în a in te ca
dumneavoastră să vă daţi seama ce s-a întâmplat sau ce se
întâmplă. In asa fel vă alegeţi doar cu o mică sperietură, dar si
aceasta vine si se amplifica abia atunci când începeţi a analiză
situaţia prin sistemul lui 9. Numerologia permite să descoperim ce
conducător avem la volan si ne poate descrie cu lux de amănunte
calităţile acestuia şi modul de comportament al lui pe autostrăzi.
Trebuie să stiti că prin intermediul lui 9 noi învăţăm, studiem,
comparăm, analizăm, cercetăm, de aceea aceste lucruri presupun
un efort intelectual si ni se dau cu greu. Cu ajutorul lui 3, noi deja
ştim, avem răspunsuri gata formate, răspundem automat, standard,
fără a depune efort intelectual. Cu alte cuvinte sistemul lui 9 este un
aparat care acumulează cunoştinţe, iar atunci când acestea sunt
învăţate le introduce în computerul iui 3. Acesta din urmă ştie tabla
înmulţirii, poezii, teorii, anecdote...
Dar să ne întoarcem la sistemul lui 2.
Toate emoţiile neplăcute, violente, deprimante, presante, tulburătoare
sunt negative.’ Toate emoţiile negative sunt absolut inutile si nu servesc
nici unui scop util, nu ne'aduc spre cunoştinţă lucruri noi’ nu ne aduc
energie ba chiar dimpotrivă - consumă ca’ntitâti uriaşe de energii vitale
pentru noi, pe lângă aceasta au capacitatea de a crea iluzii neplăcute,
iluziile pot nu numai să distorsioneze sănătatea fizică si mentală, dar pot
să ne ia viata în general. Emoţiile negative apar ca rezultat al atitudinii
intelectuale eronate saujgresite fată de anumite lucruri. Imediat cum ne
schimbăm atitudinea fata de’ceva sau începem a gândi într-o altă formă
- emoţiile negative dispar. Acestea din urma într-o anumită formă ne sunt
necesare nouă, deoarece ne arată unde nu suntem perfecţi sau slabi,
indică locurile vulnerabile ale noastre si în acelaşi timp ne indică în ce
direcţie si fată de care lucruri trebuie să ne revizuim unghiul de.vedere,
modul de gândire sau să ne modificăm atitudinea.
Foarte multe emoţii negative sunt învăţate prin imitaţie si acestea se
păstrează în sistemul iui 4. Alte emoţii negative se ascund în firea
noastră, putem fi preînclinati spre diferite forme de frică, furie. Acestea
sunt diferite şi nu provin din’ imitaţie şi se păstrează în sistemul lui 3.
Emoţiile negative se bazează totdeauna pe anumite forme de
s lă b ic iu n e , pentru că în general la baza lor stă un fel de
auto-induîgentă, permisiune, complacere şi indulgenţă.
Omul se identifică cu toate lucrurile care îl înconjoară mai ales
atunci când apare cel mai mic element emoţional. Toate formele de
identificare sunt legate de anumite atitudini’ mentale fată de lucruri
(suntem prea absorbiţi detucruri, ne pierdem în e!e, suntem cuceriţi,
posedaţi, absorbiţi, n’u mai suntem noi înşine - asta se numeşte
identificare) este un fel de ataşament. ’Lipsa identificării este
non-atasament, a nu fi copleşit de evenimente. Dacă în căsuţa lui 1
erau întemniţaţi nişte bărbaţi violenţi si impulsivi. în căsuţa lu i’2 sunt
întemniţate nişte femei care au nimerit aici din cauză greşelilor
com ise’pe liniă emoţiilor. Aici la fel pot fi întemniţate una, doua sau
mai multe persoane într-o singură celulă, sau aceasta poate fi liberă
în general. Dacă cifra lipseşte in căsuţa lui 2, atunci celulă este liberă,
sigilată, consevată, dar oricând poate să se deschidă pentru vreo
infractoare care va nimeri aici în cursul vieţii cuuale. Dacă asa ceva
se întâmplă, atunci omul de cele mai multe ori are nevoie de ajutor
din partea psihoterapeutului sau psihologului. Dacă acesta va
interveni corect are toate sansele să elibereze persoana arestată
sau să o scoată pe cauţiune, dacă nu atunci omul se va măcina încă
mult timp din cauza întemniţării unei oarecare emoţii în interiorul
puşcăriei lui.
'Să trecem acum la descifrarea fugitivă a calităţilor înscrise în
căsuţele sistemului lui 2 pe care o voi face la un alt’ nivel, dar acel
cititor care va gândi prin intermediul analogiilor poate descoperi încă
o mulţime de anexe si trăsături interesante.
2
Reprezintă un sistem energetic format dintr-un singur canal si
dacă este doar unul atunci este normal să fie îndreptat spre sine. Acestor
oameni le recomand să dea o deosebită atentie gimnasticii si diverselor
sporturi. Un astfel de sistem totdeauna tinde să acumuleze energii din
mediul înconjurător, din alimente si de la alţi oameni, inclusiv. Unii oameni
sunt de părere că aceştia sunt nişte vampiri energetici si de aceea trebuie
să ne ferim de ei. Nu sunt vampiri, deoarece nu fac aceasta în mod
conştient şi de aceea ei niciodată nu vor reuşi să absoarbă mai multă
energie decât este normal, iar dumneavoastră, mai corect sistemul
energetic aK'dumneavoastră niciodată nu va furniza mai multă energie
decât poate să dea fără nici un pericol pentru el. Există într-adevăr vampiri
energetici, dar aceştia pot fi oameni cu cele mai diverse sisteme
energetice, ştiu să facă acest lucru în mod conştient şi sunt bine antrenaţi.
' Despre omul cu un singur 2, nouă adesea ni se formează impresia
că acesta este un leneş. Parţial este adevărat, dar nu din cauză că
acesta ar fi un leneş adevărat ci pur si simplu acesta nu are prea multe
energii pentru a le'epuiza aiurea în cursul zilei. Acesta, într-un mod
inconştient îşi programează activitatea în asa fel încât să cheltuie cât
mai puţină energie pentru a atinge un scop oarecare. Dacă un oarecare
alt om este capabil să cheltuiască în cursul zilei o mulţime de energii
fără nici un sdop (să se plimbe mult pe jos fără nici un scop, să
vorbească mult, să fie fizic activ) si nicidecum nu oboseşte spre seară,
chiar dimpotrivă este capabil sa mai facă încă cevai (oamenii cu 222)
alături de el omul cu un singur 2 va fi spre seară frânt de oboseală si
nu îşi va dori nimic mai mult decât să fie lăsat în pacepentru a se odihni
în poziţie orizontală. Aceşti oameni sunt mult mai tacuti decât restul,
probabil intuiesc că anume prin vorbire se consumă cele mai multe
energii. Anume de aceea, oamenilor răniţi, traumatizaţi, epuizaţi, li se
recomandă să nu vorbească prea mult.
f Acestor oameni nu le place să vorbească prea mult si tind să evite
companiile şi aglomeraţiile de oameni. In momentele de intimitate ei
tind mai mult sa primească de la partener sau parteneră decât să
ofere, orice schimbare a diferiţilor parametri energetici din mediul
înconjurător îi afectează pe aceştia modificându-ie dispoziţia si
comportamentul. Pentru ei nu este bine să lucreze undeva unde âr
fi izolaţi de restul oamenilor, cu toate că ei tind anume spre asta.
Eu îi sfătuiesc pe aceştia, în fiecare dimineaţă să toarnejDeste ei
o găleată de apă rece câ gheaţa, astfel îsi vor’trezi la viaţa fiecare
celulă a corpului lor. Sâ facă cât mai mult sport pentru a deprinde
organismul şi sistemul bioenergetic să opereze cu o cantitate mai
mare de energie. Aceşti oameni cad cel mai uşor pradă diverselor
vrăjitorii si operaţiuni magice din cauza sistemului bioenergetic slab.
Imi dau foarte bine seama de ce am spus numai ceva despre vrăjitorii
si magii si vă asigur că toate acestea există si sunt cât se poate de
reale. Oamenii cu un singur 2 se îmbolnăvesc'foarte des de boli luate
de la alţii, deoarece sistemul energetic al lor absoarbe energie din
mediul înconjurător aproape tot timpul $i odată cu aceste energii ei
absorb si informaţiile pe care acestea le conţin. Foarte uşor, aceştia
pot fi de’o chiaţi si simt foarte bine când cineva îi priveşte în ceafa.
Metodele cefe mai potrivite de tratament pentru aceştia sunt cele
b io en e rge tice , acupunctura, acupresura, masaj si cele mai
dăunătoare sunt cele bazate pe medicamente de sinteză.
Câteodată aceştia tind să se certe neapărat cu cineva şi ca regulă
cu omul apropiat, sau doresc inconştient, neintenţionat sâ enerveze
pe cinevat să-si facă soţul sau soţia geloasă, să contrazică pe cineva
chiar daca ştie din start că nu are dreptate. Toate acestea le face
numai pentru a stabili un contact, un canal de legătură între el si alţii
pentru a-şi reînnoi propriile energii.
Dacă aceştia acumulează prea multe energii si informaţii negative
care' nu îi surit Iui necesare si nu le mai poate suporta, ei vor tinde să
le elimine în exterior. Pentru ei acest lucru nu este atât de simplu
deoarece sistemul lor mai mult absoarbe decât elimină si pentru
aceasta ei trebuie să facă un efort suplimentar. Când presiunea
energiilor interioare este mai mare decât in exterior atunci acestea se
scurg în afară, el simte o eliberare şi chiar o plăcere. Necunoscând
m ecanism ul adevărat al acestui proces el m em orează prin
intermediul lui 3 doar că eliberarea a survenit după ce a reuşit să joace
pe nervii cuiva, să enerveze pe cineva si data următoare va tinde să
facă acelaşi lucru pentru a atinge acelaşi rezultat, li sfătuiesc pe
aceştia cât si pe cei cu 3 de 2 să-si cumpere mai bine un ursuleţ de
plus’si să lovească cu pumnii în el până îsi vor descărca nervii complet.
E ste’o tehnică foarte utilă de echilibrare a energiilor şi în afara de
aceasta toată lumea este mulţumită, cu excepţia ursuleţului. Ca atare
exprimarea emoţiilor negative, nu este un lucru bun. Noi ne învăţăm
şi copiii să-şi manifeste emoţiile negative dar în acelaşi timp este
singura cale’ pentru omul obişnuit care nu si-a propus sa evolueze.
Este mult mai bine de a le controla şi a le stăpâni înainte ca acestea
să apară. Astfel le.conservăm energia pe care o putem folosi în alte
scopuri creative. Insă acest lucru este foarte dificil pentru omul
obişnuit, de aceea se preferă răul cel mai mic - vărsarea emoţiilor
negative asupra oricărui obiect. Este totuşi mai bine decât să verşi
emoţiile asupra altor oameni care nu au nici o vină, că în lumea tâ
interioară ceva nu este în regulă, că gândeşti greşit, că eşti slab.
22
Reprezintă un sistem format din două canale dintre care unui
primeşte, iar altui poate în anumite condiţii psihoemotionale să
elibereze o anumită cantitate de energie. Prihtr-o anumită pregătire
care durează în unele cazuri până la doi ani, acesi om poate deveni
un tămăduitor destul de bun, dar şi psiholog, psihoterapeut, maseur.
Oamenii gresesc atunci când’ spun că un oarecare om este un
tămăduitor mai bun pentru că are mai multă energie sau este mai
puternic. Vreau să spun că arta sau darul vindecării nu se bazează
pe cantitatea de energie pe care omul o poate acumula sau furniza
ci numai si numai pe calitatea acestei energii, indiferent cât de slabă
ar fi aceasta; calitatea energiei nu numai ca lungime de undă, dar si
calitatea informaţională a energiei este cel mai important lucru si
nicidecum vreun oarecare alt parametru.
•A cest om se află tot tim pul într-o legătură reciprocă cu
interlocutorul lui; poate pătrunde destul de adânc în sferele
emoţionale, spirituale si psihice ale omului cu care discută. Sunt
destul de sensibili si aproape totdeauna simt ce gândesc si ce
atitudine au alţii faţa de ei. Sunt comunicativi şi repede îsi fac noi
cunoştinţe. N u’preâ iubesc singurătatea, dar totuşi câteodată simt si
îsi doresc foarte mult să rămână pentru puţin timp izolaţi si adânciţi
în ei înşişi. La fel de bine se simt atât în spatii închise cât si îh libertate.
Au grija de ei, dar în acelaşi timp pot oferi si altora o mulţime de emoţii
si senzaţii frumoase. Preferă mai mult discuţiile mai emoţionale decât
cele pur inform aţionale. Emoţiile atât proprii cât si ale altora
înseamnă mulLpentru ei. Rămân satisfăcuţi atunci când au reuşit să
atingă sfera ejnoţională ale altora sau alţii'pe ale lor.
/= .-în câteva cuvinte putem spune că structurile bioenergetice ale
acestora sunt menite să creeze noi canale de legătură cu alţi oameni
de aceea ei tind mai mult în locurile în care se află mai mulţi oameni.
Pentru marea’ majoritate a oamenilor aceştia sunt nişte oameni
plăcuţr în convorbire, veseli, si într-un fel distractivi. Starea
emoţională a acestora depinde de ceea ce se întâmplă în jurul lor.
Lăsâţi-vă impresionat şi aşa îi veţi face pe aceştia să fie ai voştri.
f Acestora le place sa creeze emoţii în alţi oameni.
C 222
r:’ Aceştia sunt oamenii care tind să fie total independenţi si liberi.
Sur>t fp’arte comunicativi, energici si activi. Mai tot timpui 'tind să
vorbească, teiul sau modul lor ae exprimare este prin vorbe. Pot fi
n iş te o ra to ri d e s tu l de buni, unii c h ia r p o se d ă si c a lită ţi
extrasenzoriale, conştientizate sau nu. Aceştia au foarte multe
cunoştinţe, dar prieteni adevăraţi foarte puţini.’ De fapt, acest lucru
nici nu prea îi îngrijorează. Ei privesc viata mult mai simplu si nu au
frică de viitor, totul este floare la ureche. Când într-un cerc de oameni
veţi observa un om vesel, energic, care vorbeşte destul de mult,
deseori într-o formă comică şi acest iucru nu îl oboseşte - să stiti ca
este unui cu trei de 2. Aceştia tind să fie împăcaţi si să se aibă bine
cu toată lumea. Cea mai mare pedeapsă pentru ei este să nu-i băgaţi
în seamă şi să nu vorbiţi cu ei.
Au necesităţi sexuale ridicate si iubesc destul de mult sexul opus.
Bărbaţii se înţeleg mai bine cu femeile si găsesc în ele un sprijin, iar
femeile exact' invers. Tot ce este nou si'distractiv, interesant si tainic
Ti atrage pe aceştia. Ei nu pot să lucreze undeva, stând într-un cabinet
oarecare o.ice ar face ei acolo si se descurcă mai bine în teren,
deoarece nu pot sta într-un singur loc.
Lângă ei te sim tiprotejatsi mult mai optimist, culorile negre dispar
. de la sine si deodaia viata pâre mult mai frumoasă. Pot avea succese
deosebite’în diverse domenii ale sportului, mai ales acolo unde se
cere să fii sprinten, iute, ager si e nevoie de multă energie. Dar se
descurcă la fel de bine si în diferite domenii ale artelor, mai ales acolo
unde trebuie să vorbească mult, să întreţină relaţii cu publicul.
Aceştia foarte uşor pot inspira un public, pof să-i facă să râdă si să
plângă. Pentru 'aceştia nu exista usi încuiate toate se deschid
înaintea lor mai ales atunci când sunt ei înşişi si bine dispusi. Partea
negativă a lor poate ieşi la suprafaţă atunci' când le apare’ un gând
* negru în minte, deoarece au destule energii pentru a realiza orice.
Un astfel de om a fost Adolf Hitler.
Dacă oamenii cu trei de 1, cu patru şi mai mulţi au în raporturi
proporţionale puteri psihice si îsi pot materializa gândurile sau
a ltfe l spus posedă o forţă a gândului, ceea ce gândesc se
îndeplineşte si mai ales gândurile negative, atunci oamenii cu trei
de 2 si mai âu forţa cuvântului. Pentru aceştia este suficient să
spună’ cu voce tare o dorinţă sau un blestem pentru ca omului
caruia îi sunt adresate să i se’întâmple un lucru pozitiv sau negativ.
Cu alte cuvinte aceştia pot blestema, iar cuvântul rostit de ei are
o mai mare forţă său impact asupra psihicului altui om. De aici
reiese că aceşti oameni din neatenţie pot răni foarte uşor prin
cuvinte pe altcineva. Aceasta este o’ calitate care nu le aparţine
tuturor oamenilor. Dumneavoastră probabil ati observat că atunci
când sunteti numiţi cu cele mai urate cuvinte de către un anumit
om nu vă supăraţi deloc, iar câteodată chiar vă amuză, pe când
altă dată, un alt o’m fără nici măcar să vă fi numit cu vreun cuvânt
urât, v-a jignit si v-a rănit foarte adânc. Dacă asa ceva s-a
întâm plat, a tu n cia ce la a fost un om cu trei de 2 .
Pentru oamenii cu trei de doi cuvântul nu este ciocan, dar
loveşte mult mai dureros, cuvântul lor nu este cutit, dar răneşte si
sângerează mult mai mult timp. De aceea, aceşti oameni trebuie
să fie destul de atenţi la cuvintele pe care le pronunţă.
Este un adevărat centru de atracţie, este în centru! atenţiei,
este admirat si iubit deoarece acesta-împarte energiile lui fără a
tine cont. Sunt înclinaţi spre sexualitate şi flirt. Iubesc foarte mult
sexul opus şi de aceea foarte des îşi înşeală soţia sau soţul.
De c e le ’ mai multe ort provoacă îmbolnăvirea ficatului, are
sensibilitate spre hepatită, dereglări ale celor mai diverse secreţii.
Unii au o hiperfuncţie a ficatului şi a vezicii biliare.

2222 ş i 22222
Se întâlnesc mai rar si de regulă sunt nişte oameni foarte
contradictorii. Aproape tot! deţin calităţi extrasenzoriale si puteri
paranorm ale m anifestate’ sau’ nu, conştientizate sau nu’, dar le
sunt caracteristice acestora. Dintre aceşti oameni este destul de
uşor de a pregăti în term eni scurt nişte’ specialişti foarte buni în
această direcţie. Dacă sunt răi la suflet atunci âu o forţă foarte
uternică de a biestema, adică de a-si materializa energia cuvântului.

E acă un astfel de om într-un moment de ură pronunţă nişte cuvinte rele


împotriva oricărei alte persoane, atunci, aproape totdeauna cu acea
persoană se întâmplă ceva negativ chiar dacă nu întocmai cu vorbele
acestuia. Anume din acest motiv aceştia au o viată foarte complicată -
energiile se întorc spre cel care le-a trezit la’ viată. Dacă printre
dumneavoastră este un astfel de om, îl sfătuim să fie foarte atent la
propriile cuvinte, chiar mai mult decât la propriile gânduri, deoarece
deţine forţa cuvântului $i dacă folosiţi aceasta putere în plan negativ
puteţi fi siguri că veţi plăti pentru aceasta. Străduiti-vă mai bine să
spuneţi tuturor oamenilor numai cuvinte bune si să le doriţi numai binele
pentru’că în asa fel într-adevăr o să aveţi de câştigat.
Experimental a fost demonstrat că, aceşti oameni în momentul când
privesc cu invidie sau ură o plantă, de exemplu, atunci aceasta într-un
timp scurt moare. In anumite condiţii aceştia pot deveni adevăraţi
agenţi ai satanei. Desigur, acest lucru se'referă numai la oamenii
care se află pe o cale activă de degradare. Marea majoritate a
acestora sunt nişte oameni ca toti ceilalţi numai că pot avea unele
tendinţe, comportamente, emoţii si stări psihoem otionalet mai
ciudate, decât la restul şi anume’ diri acest motiv sunt imprevizibili.
Deoarece nu există sau'este foarte greu de stabilit nişte hotare fixe
pentru normalitate, aceştia trebuie luaţi ca atare. Comportamentul
lor ciudat se accentuează destul de muft mai ales în timpul eclipselor
de lună, când aceştia pot face o mulţime de fapte de care mai târziu
după ce a trecut eclipsa nu îşi aduc aminte sau nu le pot explica.
Analizele mele mi-au arătat că aceştia sunt foarte mult supusi
influenţelor Lunii, iar unii pot să devină’ chiar lunatici după cum se
spune în popor. Conform unor date statistice la care eu am ajuns,
am stabilit, ca în timp de doi ani de ziie oamenii care s-au înecat în
cele mai diverse locuri, 74% erau oameni cu cifra 2 lipsă sau cu trei
de 2 şi patru de doi.
Aceştia au o foarte mare forţă de seducţie şi de obicei tind să
seducă’oamenii bogaţi. Dintr-o mulţime de oameni aceştia se atrag
şi atrag spre ei oamenii cu trei de 6.’ De fapt, această calitate le este
caracteristică si celor cu trei de 2. Oamenii cu trei de 2, cu patru si
cinci de 2 , au 6 viaţă sexuală foarte abundentă şi suficiente energii
sexuale pe care aceştia tind să le epuizeze anume pe această cale.
Un om cu trei de 2 şi’cu patru de 2, va sta alături de persoana iubită
doar atâta tim p cât aceasta va fi capabilă să prim ească sau
câteodată chiar să suporte o astfel de viaţă sexuala intensă. Când
partenerul sau partenera nu mai este capabilă sau nu mai poate
rezista unei asemenea intensităţi, de regulă aceştia o părăsesc si
pleacă la altul sau alta.
2 - sistemul energetic este îndreptat în interior. Aceştia tind să
acumuleze si nu pot cu aceeaşi forţă să ofere. Aceştia nu au
suficiente energii şi nu sunt foarte activi fizic.
22 - aceştia tincf să primească de ia oameni diverse energii, dar
în aceeaşi rhăsură pot si oferi. Au capacitatea de a-si modifica prin
voinţă stările lor interioare, dar si stările interioare psihoemotionaie
ale partenerului, interlocutorului; iubitului. Cu alte cuvinte, energiile
lor lucrează atât în interior cât sit
în exterior.
222 - pe aceştia mai puţin îi interesează să primească de la alţii,
dar în acelaşi timp oferă permanent fără a tine cont o mulţime de
energii nu mimai în direcţia unui om ci deodată mai multora. 'Aceştia
pot influenta stările psihoemotionale si energetice ale unor cantităţi
mai mari de oameni prin felul for de a fi, de a vorbi, de a iradia. Au 6
forţă de a se autovindeca si a-si restabili energiile în timp scurt. La
aceştia, sistemul energetic este’ îndreptat în interior până la urmăLşi
de aceea, dacă îsi permit să aibă emoţii negative se pot îmbolnăvi
sau îsi pot crea ei înşişi îmbolnăviri.
2^22 - aceştia a u'un sistem energetic, în final îndreptat spre
exterior si prin anumite tehnici pot influenta sau chiar modifica nu
numai stările interioare ale altor oameni, dar chiar si structura
moleculară a materiei. Aceştia au capacitatea de â introduce
informaţii despre îmbolnăvire în alţi oameni în aceeaşi măsură cum
pot introduce informaţii despre vindecare. Totul depinde de calitatea
spirituală a lor care 'formează diferite calităţi informaţiei cu care
sistemul lor operează.
222 si 2222, dacă nu sunt destul de spirituali se pot îmbolnăvi de
o mulţime de boli legate de ficaţft.vezică biliară, limfă, calitatea
sângelui, adică îmbolnăviri ale sângelui şi ale sistemului hormonal.
Ar trebuie să mai spun încă o mulţime de lucruri interesante
despre sistemul lui 2 , despre metodele de lucru asupra acestuiaj
despre o mulţime de experimente pe care le puteti face pentru a va
convinge de puterile acestei forme de energie, dar acestea vor fi
obiectul unei alte lucrări.
i i i Căsuţa lui 3 reprezintă un sistem care are drept funcţie
J menţinerea legăturii şi corelării dintre sistemul lui 1 şi 2. Acest
sistem îndeplineşte’ funcţia de legătură dintre centru si
eriferie, egal si cu mediul înconjurător apropiat prin activizarea lui
2. Cu alte cuvinte acesta este un centru care se ocupă de legăturile
şi corelările energiilor interioare ale omului cu cele exterioare;
corelează funcţionalitatea organelor interioare în conformitate cu
ceea ce se întâmplă în exterior. Are o forţă mai mare asupra părţii
stângi a creierului. Acesta este acel sistem care nu ne permite noua
să murim după un stres sau o spaimă, soc, care ne face pe noi să
luăm o^aanumită poziţie, de multe ori inconştientă în momentele
critice. In acelaşi timp, pe unii oameni îi face sâ îsi piardă cunoştinţa
într-un moment’ dificil si pe alţii îi face sâ fie mâi activi în aceleaşi
situaţii. Căsuţa iui 3 se află tot timpul în căutarea celor mai diverse
soluţii pentru’a supravieţui sau a trece peste unele momente dificile,
din punct de vedere psifio-energetic. Răspunde de corectitudine, nu
numai în felul de exprimare al omului, dar si de corectitudinea corelării
sistemului 1 si 2.
Acest sistem se ocupă în mod intensiv de acumularea a tot felul
de in form a ţii, co nştie n tizate sau nu, intuitive, de stocare si
prelucrarea â informaţiilor, de selectarea acestora în grupe cum ar fi:
in form a ţii utile penfru viată si inform aţii inutile^ pe unele le
d e p o z ite a z ă în d e p o z ite le m em oriei de lu n ga durată si a
subconştientului, pe altele în depozitele memoriei ae scurtă durată.
Tot timpul, chiar si în perioadele de somn, acesta prelucrează
informaţii despre ceea ce se întâmplă în exterior si a ceea ce „e întâmplă
în interior, suprapune informaţiile, trage învăţăminte si concluzii, iar apoi
transmite informaţiile corpul ui’pentru ca acesta să ia'deciziile necesare,
modificând prin activizare sau frânare anumite organe si sisteme de
organe, procese fiziologice şi psihoenergetice.
Este un fel de sef pentru 1 si 2, de aceea în anumite situaţii poate
interveni şi modifica activitatea acestora. De exemplu: un om poate
fi după rriatrîta lui un egoist fin, dar în anumite condiţii ale vieţii,
această calitate poate fi destructibilă în relaţiile cu alţii. Sistemul fui
3, veghează acest lucru si dacă această calitate este considerată a
fi dăunătoare pentru a supravieţui, atunci influenţând sistemul lui 2J
adică emoţiile, si structura ecosbiomembrală si prin aceasta modifica
şi.caracterul sau psihicul omului. Acesta va rămâne la fel de egoist,
dar se va* manifesta deja cumva altfel, în conformitate cu cerinţele
vieţii sau> ale mediului, la un moment dat. Când va dispărea
problema, se vor schimba cerinţele fată de om si fată de noţiunea de
supravieţuire, acesta iarăşi se va manifesta ia fel ca în trecut.
. D acă’sistemul lui 2 este feminin si pasiv, este legat de Lună si
necesită un impuls sau un efort pentru a-i dezvolta, sistemul lui 3
este masculin activ, iar planeta de care este dependent este planeta
M e rc u r.în s ă ş i denumirea planetei deja povesteşte foarte mult
despre m odufde lucru, al acestuia. Cum o picătură de mercur lichid,
la atingere se desfacă în mai multe bile iar peste un timp se strânge
iarăşi intr-una mare, aşa si acest sistem oferă omului posibilitatea de
a se’ face frate cu dracul până trece puntea.
.3 .-,
\t Este un sistem format dintr-un singur canal informaţional- îndreptat
spre, om. Acesta acumulează diferite informaţii 'despre mediul
înconjurător prin intermediul sferei lui 1 si 2, dar nu se descurcă prea
bine in prelucrarea si stocarea informaţiei. De aceea un astfel de om
nu se descurcă prea bine în diverse situaţii complicate. Când acestea
apar în viata lui, el preferă să închidă ochii, să ignore problema ca si
cum nu ar exista. Pe ei îî nemulţumeşte dezordinea si haosul, deoarece
îsi dau bine seama că nu au prea multe puteri de organizare a haosului.
Nu suntnici prea iubitori de muncă si se bazeaza pe formula: „vreau
lucrez, vreau nu lucrez"; totul depinde de dispoziţie. Nu se împacă prea
bine cu oamenii dezordonaţi, n u sunt .prea burii organizatori. Aceştia
suntloamenii care aşteaptă situaţii gata rezolvate, hotărâri luate de
altcineva^Cu cât este’mai complicată problema cu atât mai mult aceştia
se blochează, se interiorizează. Dacă totuşi trebuie să ia o oarecare
hotărâre,*atunci au nevoie de foarte mult timp pe care acest sistem îl
foloseşte>'pentru a prelucra, procesa o mulţime de informaţii ale
experienţei din trecut. Se analizează o mulţime de experienfej se
compara si abia atunci când procesul interior s-a terminat si a fost găsită
o anumită soluţie care este compusă din informaţiile si’ experienţele
proprii, omul se decide la o anumită faptă. Aceştia sunt intr-un’ fel
stereoîipi, nu sunt prea inventivi si nu pot lua decizii rapide, lucru care
este,foarte necesar în anumite meserii. Cu cât aceştia sunt mai mult
siliţi să ia. o decizie rapidă cu atât mai mult creste probabilitatea de a lua
o. decizie greşită. Aceasta, nu înseamnă, că astfel de oameni sunt
neputincioşi, boa, _i ei au nevoie de mai mult timp pentru a lua o
decizie fermă. Dacă sunt siliţi si au puţin timp ia dispoziţie ei totuşi
pot lua o decizie, dar ei înşişi nu’ vor fi convinşi până la capăt, că ceea
ce fac este cu adevărat bine.
Marea majoritate a acestor oameni au primul copil fetită, iar al
doilea poate să fie în egală măsură atât băiat cât si fata. Au părul mai
rar în cap, iar unii sunt preînclinati spre a cheli. Acelaşi lucru se
întâmplă si cu cei cărora în general cifra 3 le lipseşte. Aproape toţi
oamenii cu chelie, în matriţele lor, duc lipsă de cifră 3. Printre altele
s-a observat că aproape toti oamenii cu chelie au primul copii fată.
Cu cât mai mulţi 3 are omufîn matrita lui, cu atât mai des este părul
în cap si cu atâf mai mult sunt înzestraţi cu calitatea de a forma copii
de gen masculin. Desigur, acest lucru depinde de cantitatea şi
calitatea lui 3 a ambilor soţi. După cum vedeţi, există o legătură destul
de strânsă între cantitatea de 3, podoaba capilară si genul primului
copil. Accentuez că sexul viitorului copil depinde de căsuţa lui 3 a
ambilor soţi si este vorba doar despre primul copil, sau mâi corect,
despre graviditate. Dacă femeia a fost gravidă, dar a intervenit cu
avortul, atunci, a doua graviditate - ăl doilea copil, depinde în
form area sexului lui, deja încă de o m ulţim e de alţi factori
suplimentari. Există încă câteva metode de a descoperi sexul
viitorului copii, lată câteva din ele.
Pentru a prestabili sexul viitorului copil trebuie să apelaţi la o
tehnică de calcul destul de simplă: vârsta mamei în momentul
concepţiei plus luna concepţiei = cu un număr impar, atunci sexul
copilului va fi: masculin. Dacă vom aduna vârsta mamei în momentul
fecundării cu luna concepţiei si ca rezultat vom avea un număr par,
atunci sexul va fi: feminin.’ Exemplu: Soţia dvs., să zicem că are 22
de ani si se află în a patra lună de graviditate, însemnă că fecundarea
a avut loc în luna a 11 -a (noiembrie). 22 + 11 = 33 - este un număr
impar = băiat.
lată încă o metodă de calcul pentru a afla acelaşi lucru pe căi
numerologice.
Trebuie adunaţi anii de naştere ai soţilor şi ultimele două cifre ale
anului de concepţie. Exemplu: Sa zicem ca ambii soţi sunt născuţi
în anul 1954. •
1954 = 1 + 9 + 5 + 4 = 19 = 10 = 1 -soţul
1954 = 1 + 9 + 5 + 4 = 19 = 10 = 1 - soţia
1 + 1 = 2 - cifra anilor de naştere a ambilor
Să zicem că soţia a conceput în anul 1972 = 7 + 2 = 9
9 + 2 = 1 1 = 2 - ’se va naşte o fetită
Dacă numărul obtinutîn rezultatuf calculului era unul impar, sexul
copilului avea să fie 'masculin.
Aici se poate calcula si mai simplu: 1954 + 1954 + 72 = 3980 = 3
+ 9 + 8 = 20 = 2 - număr’par - fată.
Să luăm un alt exemplu: soţul este născut în anul 1941 şi soţia
1945 si ne interesează ce avea să se nască la ei dacă anul de
concepţie ar fi fost 1965.
194f + 1945 + 65 = 3951 = 18 = 9 = trebuia să se fi născut un
băiat.
>-• Mai există încă o metodă numerologică de pre ^bilire a sexului
viitorului copil. Este necesar de a aduna zilele de naştere ale ambilor
soţi cu luna concepţiei. Exemplu: Soţul este născut pe data de 24,
indiferent luna.
Soţia este născută pe data de 22,
Luna concepţiei'este octombrie -1 0
24 + 22 + 10 = 56 = 11 - 2 - sex feminin
Unele studii precizează că acei copii care sunt singuri la părinţi
au tendinţa să conceapă băieţi, iar cei care au mai avut fraţi mai mari,
au tendinţa de a concepe fete. Dacă în familie au fost doi copii de
sex masculin, primul, în marea majoritate, ajunge să aibă primulcopil
- băiat, iar fraţii lor mai mici, de regulă, au primul copil, fată. Intre două
surori relaţia este inversă.
Copilul,’ atunci când vine spre a-si forma viitorul corp în burta
viitoarei mame, deja ştie de ce sex trebuie să se nască, de aceea în
a treia săptămâna de graviditate declanşează un anumit proces în
urma căruia se dezvolta în continuare un’ embrion de sex masculin.
Dacă acel proces, încă nedescifrat de stiintă; nu are loc, embrionul
se dezvolta în continuare fetită. Dar totuşi există metode si acestea
nu sunt toate care ne permit totuşi să prestabilim sexul viitorului copil.
Aici am dat doar câteva metode ’n umerologice, dar ca atare sunt mai
multe (medicale,./astrologice...).
Oamenii cu un singur 3 memorează mai greu diverse informaţii
care nu pot fi imaginate, de aceea ei au mai mult succes în stiintefe
umaniste decât în stiinteie exacte cum ar fi matematica, chimia, etc.
Informaţiile care nu pot fi imaginate, văzute cu ochiul mintii, aceştia
tind să le înveţe pe de rost şi ae aceea uită repede toate informaţiile
de care nu se folosesc. Dacă poate să-si imagineze foarte aprins
despre ce este vorba, atunci astfel de’ informaţii nu le pot uita
niciodată, deoarece si-au format un adevărat film’ imaginar despre
ele. Aceştia au nevoie ca informaţiile să li se dea lor foarte frumos
ambalate, în diverse imagini si emoţii, astfel nu le vor uita niciodată;
deoarece sistemul lui 3 foarte’rapid si exact va găsi aceste informaţii
în depozitele memoriei si fo a rte ’ rapid le va aduce la nivelul
conştientului.
dacă o să îl rugăm pe acest om să-si aducă aminte ceva despre
el Ia vârsta de 4-6 ani nu va reuşi atât de uşor, deoarece a uitat multe
lucruri din trecut.
, Cu alte cuvinte acesta este un om care are un calculator nu prea
performant si rapid, cu un volum mic de memorie si de aceea el tot
timpul trebuie sa înlocuiască unele informaţii învechite şi inutile, cât
si pe acelea de care nimeni nu s-a folosit mult timp, care nu coincid
cu oarecare scop, cu altele tot mai noi care sunt necesare acum
pentru un anumit lucru. De aceea, câteodată se formează impresia
că aceşti oameni nu cunosc nimic mai mult, în afara domeniului lor,
pot vorbi numai despre acesta, iar în rest sunt total neajutoraţi.
Oamenii cu un singur 3 se folosesc în timpul vieţii numai de
informaţiile si experienţele proprii, de aceea de multe ori le este greu
să înceapă ’o noua acţiune sau să facă un oarecare lucru pentru
prima dată deoarece afci încă nu au experienţă.
Cândva, ao^sti oameni au fost în centrul atenţiei Centrului „Omul
Viitorului" si am’ avut posibilitatea de a-i studia mai profund. Am
selectat 10 copii care aveau această calitate si care la scoală
mergeau prost în materie de matematică, chimie si fizică. Dar, în
acelaşi timp învăţau destul de bine istoria, biologia’etc. Criteriul de
selecţie a fost doar această calitate - un singur 3.
Pentru noi era clar că aceşti copii învaţă mai rău la aceste materii
deoarece aici informaţia li se dădea într-un mod sec, fără încărcătură
imaginativă si de aceea nu puteau să o memoreze, deci nici să
opereze cu aceasta. Pentru a rezolva această problemă existau
două posibilităţi, ori îi ajutam să înţeleagă materia ori îi ajutam să îşi
dezvolte memoria. Noi am ales cea de-a doua cale, deoarece eră
zona noastră de interes. Trebuia să ie dezvoltăm capacitatea de
memorie, dar nu oricum ci anume prin imaginaţie. Am alcătuit un
anumit program de lucru cu ei, am construit tehnica jocurilor cu
aceştia, în formă de psiho-tehmci si am pornit ia drum. Peste trei
săpfăm âni aceştia faceau adevărate minuni. Erau capabili să
memoreze până la 40 grupări de cifre a câte trei cifre în grup, adică
un rând de 120 de cifre pe care îl memorau în câteva minute şi îl
repetau de la capăt spre coadă si invers, de la mijloc spre început si
de ia coadă spre mijloc. Când aceste demonstraţii le-au văzut nişte
specialişti în psihologie si psihiatrie, au spus că acest lucru nu este
normai şi este imposibil.’
Mai târziu, aceşti elevi se descurcau destul de bine în procesul
învăţăturii, iar unii profesori au început să vină după,sfaturi cu privire
la predarea materialului şcolar.
33
Sunt oamenii care pot acumula foarte uşor informaţii şi tot atât de
uşor pot opera cu ele. Ei memorează mai uşor si mai rapid ceea ce
vad sau aud, la fel şi ceea ce simt si pot 'să readucă la nivel de
conştient toate aceste informaţii. Au o înclinaţie mai mare şi aptitudini
fată’de ştiinţele exacte, pot deveni matematicieni talentati’si chimisti,
dâr totuşi uită foarte repede informaţiile pe care nu le folosesc des.
Aceştia,’ pentru a memora ceva pentru totdeauna au nevoie de a
povesti cuiva materia ce trebuie memorată, de aceea tin minte numai
lecţiile ia care au trebuit să răspundă în timpul scolii. Pentru ei
„repetarea este mama cunoaşterii". Tot tim p u l’ au nevoie să
răscolească, să întoarcă de pe o’ parte pe alta informaţiile ca pe un
stog de fân pentru a nu se strica sau aprinde. Sunt mai tocilari şi tind
să cunoască un oarecare lucru mult mai adânc decât primii.
Oamenii cu do^de 3 au capacitatea de a memora nu numai stările
lor interioare, dar si ale altora, de aceea pot uşor intra în chipul sau
im aginea altui om. Unii dintre aceşti elevi memorează toate
mişcările, felul de a vorbi, vocea, starea interioară a profesorului,
dacă acesta este pentru elev atractiv, iar când este chemat sa
răspundă deseori nu fac altceva decât să îsi copieze profesorul. Ei
nu ştiu foarte bine materialul, în schimb ştiu foarte bine cum a fost
predat acesta de către profesor si deseori repetă cuvânt cu cuvânt.
Au o imaginaţie mai bogată decât primii, învaţă mai uşor deoarece
au o memorie’ bazată pe imagini, pe care adesea ei înşişi le creează
si nu aşteaptă să fie primite din altă parte ca în odzul primilor. în timpul
orelor aceştia dau impresia că nu'sunt atenti, de parcă se gândesc
în altă parte, câteodată sunt observaţi că privesc undeva în gol. Puteti
fi linistJti, deoarece anume în acele momente ei memorează cel mâi
bine si sunt preocupaţi de crearea imaginilor, legate de materie, chiar
daca va fi întrebat sa repete ultimele cuvinte spuse de profesor si
acesta nu le va sti. Ei primesc informaţii pe două canale concom itent
de aceea inconştientul lor aude absolut iotul, iar conştientul se ocupa
de crearea viziunilor interioare. Anume aceste informaţii, el mai târziu
va avea posibilitatea să ie găsească foarte u ş o r’în depozitele
memoriei deoarece sunt frumos ambalate, au denumiri exacte si sunt
înscrise suplimentar şi pe o bandă vizuală - imaginară.
• Dacă aceşti oameni ştiu câte ceva, totdeauna tind să îi înveţe.si
pe alţii, dar dacă într-uri domeniu oarecare cineva le aduce riiste
contrâargumente puternice, atunci ei pot ceda uşor poziţia lor si tind
să înveţe mai departe. Ei tot timpul sunt în căufarea cunoştinţelor,
atât pozitive cât si negative. Cu ce erau de acord si convinşi acum
un an, astăzi pot’să nu mai fie având cu totul alt punct de vedere.
Au tendinţa de a se contrazice permanent cu cineva, dar fac
aceasta pentru a afla si alte puncte de vedere, iar dacă îl satisfac,
atunci el însusi va reda aceste păreri altui om ca pe ale lui proprii si
va fi tot at^t de convins în ceea ce spune. Cu alte cuvinte, acesta
tine la o idâe oarecare si o apără doar până când apare cineva care
îl contrazice aducându-i argumente puternice si atunci el îsi va
revizui punctul de vedere. Foarte rar are idei fixe si numai în acele
direcţii unde deja nimeni nu îl poate contrazice. Unii dintre aceştia
au idei fixe, dar acestea se bazează pe experienţa vieţii lor. Prin felul
lor de a fi sunt nişte oameni care se ocupă de acumularea informaţiei
şi transmiterea sau răspândirea ei, dar în interiorul lor rămâne mai
putină. Formează impresia că aceştia ştiu totul despre tot si
totdeauna tln să-si dea părerea chiar dacă nu stăpânesc bine
informaţiile.’
în viată se bazează pe experienţa lor, dar învaţă si din experienţa
altora, de cele mai multe ori aceştia sunt oamenii apropiaţi, prietenii,
rudele, etc.
333
Sunt oamenii pare sapă adânc într-un domeniu oarecare. Dacă
nu se ocupă de ştiinţe atunci devin pedanţi, migălosi si cel mai des
se exprima îa;termeni pretenţioşi. Adesea’fac ooservâtii oricui si se
antrenează în orice discuţii indiferent de temă. Tind să cunoască totul
despre tot si în mare măsură reusesc. Cunosc unele lucruri destul
de adânc că să formeze impresia’că este un specialist în domeniu.
Se descurcă destul de bine, chiar foarte bine în momentele dificile în
comparaţie cu alţii. Sunt încrezuţi în ceea ce fac si de cele mai multe
ori sunt convinşi că fac bine. Au nevoie de foarte’putin timp pentru a
lua o decizie hotărâtoare. Dacă gresesc în hotărârea lor, nu regretă
când descoperă aceasta în timp. Ştiu foarte bine ce au de făcut în
diferite momente ale vieţii.
Am observat că aceştia primesc informaţii si din alte nivele
Informaţionale
i
decât cele'cunoscute de noi toti.’
>
Sunt convinşi
t
că cei
mai p u e rn ic om este acela care este mai bine informat, care
cunoaşte mai multe si are mai multe informaţii despre tot ce^se
întâmplă în jurul lui. Informaţia de tot felul este cea mai mare bogăţie
pe care o consideră ei. Au 6 capacitate imensă de a se îndrepta pe
cele mai diverse căi, aducând cele mai diverse informaţii chiar şi
ştiinţifice în vederea sprijinirii dreptăţii lor. Pot să facă dm cel mâi
corect om unul cel mai greşit si invers, pot pe cel mai greşit om să îl
facă drept, corect.
Dacă se întâmplă să aibă primul copil fată, atunci aceasta va fi
mult mai băieţoasa.
Aceştia nu au nevoie să li se explice foarte mult un oarecare
lucru, ei prind totul din zbor si nici nu le place p re a multă vorbă.
Pentru aceştia este valabilă zicala: „vorba multa, sărăcia omului".
Pentru ei a ’sti, înseamnă a putea, iar a putea presupune a face.
Tind foarte mult să experimenteze în viaţă diverse emoţii tari, să
se încerce pe ei înşişi, în diverse situaţii’, câteodată cu adevărat
periculoase, dar totdeauna pericolul este foarte bine controlat de
raţiunea lor.
'M ajoritatea lo r în anii de scoală nu au învătat prea bine, cu
toate că puteau. Ei se plictisesc repede si li se form ează impresia
că la scoală se vorbesc nişte lucruri pe care ei le ştiu dem ult intr-un
fel oarecare, şcoala însă îi obligă să spună aceste lucruri în alţi
termeni. La început ei nu iubesc diversele term inologii, dar mâi
târziu vorbesc numai prin intermediul lor. Aceştia nu prea se
întâlnesc în arte, mai mult în ştiinţe exacte, avocatură, politică.
Dacă devin profesori atunci sunt foarte migăloşi şi ţin cont de o
mulţime de amănunte. Intr-un fel, îi silesc pe ceilalţi să înveţe si sunt
înclinaţi să se facă ascultaţi prin orice mijloace.
Dacă la aceştia ceva nu merge bine în viată au capacitatea de a
se autostudiasi'autocunoastesi prin aceasta se pot corecta în diferite
direcţii.
3333 - 33333
Se întâlnesc destul de rar. Pot fi nişte oameni destul de plăcuţi,
dar fiecare dintre aceştia sunt marcaţi de soartă prin necesitatea lor
de a dobândi o anumită experienţă într-un domeniu oarecare ales.
Au nişte dorinţe foarte persistente si tind să le realizeze prin orice
mijloace. Daca o astfel de femeie sau bărbat va simţi necesitatea de
a experimenta în domeniul sexualităţii, atunci nimeni si nimic nu îi
poate opri. Desigur, pot fi opriţi dacă’sunt izolaţi sau ameninţaţi cu
moartea, dar aceasta nu înseamnă că ei s-au dezis de aceste dorinţe
si aceasta le poate provoca o mulţime de neplăceri si perturbaţii la
diferite nivele. Unii pot ajunge chiar să vadă cum îi vizitează cineva
în diverse chipuri, cu care întreţin relaţii.
Astfel de oameni am întâlnit pretutindeni, în cele mai diverse
domenii de activitate, dar tot timpul au fost nişte oameni oarecum
diferenţiaţi de restul prin felul lor de a gândi, de a fi ei înşişi, ceva
inexplicabil îi diferenţiază foarte mult. Unu dintre aceştia au 6 anumită
calitate inexplicabila care te atrage foarte mult spre ei, iar alţii cu
aceeaşi forţa te resping oricât de mult ai vrea să îi iubeşti.
. -■lată un exemplu aî . laturii negative a acestor oameni. Odată,
întâmplător, am făcut cunoştinţa cu trei bărbaţi. Când oarecum
ne-am acomodat unii cu aitii^ la'un moment dat aceştia au început
să îm i vorbească despre religie si ceva în jurul acesfei teme. Pană
la urmă am aflat că aceştia erau membru fondatori ai unei secte
sataniste si dacă în locul meu era un om nu prea bine întărit în
credinţa creştină, nu sunt sigur că nu avea să ie dea dreptate si poate
chiar sa treacă de partea lor. Aceştia cunoşteau foarte bine Biblia si
operau cu informaţiile de acolo în’cele mai’ diavoleşti moduri, vrând
sa îmi demonstreze că Dumnezeu este un nimic si că adevărata
putere îi aparţine lui Satan, că anume el este stăpânul adevărat al
lumii; că Dumnezeu cere prea multe lucruri greu de înfăptuit si nu ne
dă nimic în schimb decât nişte promisiuni, pe când Satan cefe puţin
de la noi dar oferă în schimb multe lucruri pe care deja le-au atms’si
le posedă.
Vreau să spun că şeful acestei secte era un om care avea în
m atrita lui cinci de 3 : iar adjunctul lui avea patru de 3. Cel de ai
treilea om avea un singur 3 în matrita lui si era mai mult o slugă,
un servitor pentru primii doi.
Trebuie să înţelegeţi că acest exemplu nu trebuie generalizat si
aplicat asupra tuturor oamenilor cu astfel de calităţi. Acei care au
aceste capacităţi tfebuie doar să fie mai atenti la calitatea informaţiei
pe care ei o acumulează în calculatorul lor, deoarece aceasta poate
deveni ia un moment dat periculoasă pentru evoluţia lor, poate servi
drept capcana în care omul nimereşte si apoi îi este foarte greu să
deosebească din mulţimea de informaţii si variante oferite de propriul
lui „calculator” unde este binele si unde este răul, ce este bine si ce
este rău, deoarece logica le poate împăca pe toate.
Sper că dumneavoastră ati înţeles deja care este funcţionalitatea
acestui.sistem si cum acesta poate influenta datorită informaţiilor pe
care le deţine comportamentul nostru. Dacă veţi privi încă o ’d ată în
matrita o să vedeţi că prima coloană din stânga este compusă de
sus în jos de sistemele lui 1 ,2 şl 3.
1 - reprezintă gândul care porneşte din propria noastră
personalitate, din eu-ul interior;
' 2 - emoţiile, care sunt provocate de aceste gânduri si care
1v modifică întregul sistem bioenergetic nu numai prin vibraţie
ci şi prin culoare;
3 - reprezintă experienţa pe care o dobândim din corelarea
sau interacţiunea primelor două, adică este o faptă ce se
. - realizează din conceptele primelor două sisteme, chiar
.'?"v dacă această faptă se petrece la nivel imaginativ, în lumea
interioară. 3 poate si el datorită unei experienţe pe care o
deţine să influenţeze în reacţie inversă sistemul lui 2, iar
acesta la rândul lui - sistemul lui 1.
' Dacă priviţi în matrită observaţi că 3 este învecinat cu 2 si la
sistemul lui 1 'poate ajunge numai prin modificarea sistemului lui 2.
A ltfel spus, 1 - un gând negativ naşte în sistemul lui 2 o emoţie
n e g a tiv ă c a re im e d ia t se ră s frâ n g e a s u p ra s is te m u lu i
ecosbiomembral, modificându-i nu numai lungimea de undă si
culoarea, dar chiar şi forma, iar acesta îl ajută pe 3 să facă fapta
negativă pem.u a acumula experienţă, adică informaţii în practică.
Acest proces este strict necesar pentru sistemul lui 3 pentru a sti pe
viitor ce este bine pentru corp si ce este rău. Acest sistem poate fi
ajutat să dobândească informaţii si prin alte căi si mijloace. De
exemplu: raţiunea poate nespus'de'mult să modifice acest proces^
dar această se întâmplă numai atunci când fiinţa omeneasca
intervine cu*raţiunea si nu se lasă condusă de impulsurile interioare.
Cu părere de rău, 'm area majoritate a oam enilor preferă să
acumuleze experienţă palpabilă, in practică, pe propria lor piele. Ca
rezultat, aceştia se îmbolnăvesc fiindcă sunt supusi stresului.
Stresul pentru noi este cel mai iute condiment la hrana de toate
zilele. Vreau sa va dau si un alt punct de vedere asupra sistemului
lui 3 care este răspunzător de căutarea si descoperirea diverselor
mijloace de Ieşire din situaţii dificile.
Am spus puţin mai su s’că 3 este acel care face fapta necesară
conform dorinţelor lui 1 si 2. Trebuie să înţelegeţi că aceasta nu este
încă o faptă propriu-zisa a omului ci doar o acţiune a energiilor la
nivelul interior al omului, la nivel de organe si celule pe care omul
nici nu o realizează. Fapta se realizează la nivel interior, obligând
organismul să ia anumite măsuri câteodată chiar împotriva naturii lui,
se modifică procesele interioare datorită lui 1 si 2 cat si acţiunii lui 3,
iar de aici noi nimerim în faza de stres a organismului, iar apoi si a
psihicului.
Stresul este provocat de situaţii dificile la care 3 nu are experienţa
si nici informaţiile necesare. Noi niciodată nu vom reuşi să scăpăm
de situaţiile dificile pentru că însăsi viata este foarte dificilă. Dar noi
putem să ne schimbăm punctul de ve’dere asupra acestor situaţii,
diminuându-ie foarte mult acestora forţa.
Conform stiintei clasice, în momentul întâlnirii cu diverse pericole
şi dificultăţi, stresul este acel care ne mobilizează, iar de aici, lipsa
totală a stresului este egală cu „moartea". Acţiunea dăunătoare a
stresului în conformitate cu această concepţie’ este următoarea: la
început stresul mobilizează, adică organismulîsi modifică activitatea^,
se adaptează la situaţie, la influenta adusă de stres, iar apoi daca
aceasta influentă decurge în continuare se ajunge la un moment de
epuizare a capacităţilor de adaptabilitate a organismului si noi ne
îmbolnăvim. Această concepţie, nu ne răspunde si mai’ mult la
întrebarea: în ce constă dauna emoţiilor negative legate de o
necesitate nesatisfăcută?
Specialiştii în domeniul medicinii si psihologiei nu pot răspunde la
întrebarea: 'De ce stresul legat de o’ speranţa sfărâmată duce spre
îmbolnăvire cu o probabilitate mult mai ridicată decât să zicem stresul
legat de o rană fizică sau o suprasolicitare a structurii musculare în
timpul unor lucrări grele din punct de vedere fizic? Devine îndoielnic
si acel fapt că stadiul de epuizare apare ca rezultat al influenţei
Tndelungaie a factorului nebenefic. Analizele făcute de-a lungul vieţii
contrazic aceste concluzii ale medicinei.
Pentru a evita cu succes îmbolnăvirile, trebuie în primul rând să
ştim măcar unele cauze generale ce împiedică organismul să se
opună influenţelor negative de tot felul.
Una din cauzele principale este considerată stresul em otional-
stare încordată provocată de retrăiri neplăcute cum ar fi: supărarea,
starea de alertă, frica, tristeţea, deprimarea, descurajarea.
• In m edicină există un dom eniu aparte care se num eşte
psihosomatic. Medicina psihosomatică cercetează îmbolnăvirile
organelor interne care nu au găsit o ieşire în comportamentul omului
prin emoţiile negative. Aceste îmbolnăviri poartă denumirea de -
psihosomatice (soma - în greceşte, corp). La baza oricărei emoţii
negative stă într-un fel sau altul o'necesitate, o dorinţă nesatisfăcută
(în nrană, securitate, sex, tendinţa spre autoexprimare, tendinţa spre
un oarecare obiect sau haină...)’.
M otivul p rincipal de apariţie a stresului em oţional - este
co nflictu l interior dintre doua necesităţi sau plăceri egal de
puternice, dar necompatibile între ele. Cu’ alte cuvinte, sistemul 1
vrea un lucru, iar 2 cu totul altceva, dar tot atât de puternic; 3 nu
ştie ce are de făcut si ca«rezu!tat apare stresul, conflictul interior
între 1 şi 2 , 1 şi 3 sau 3 şi 2 .
Eu consider’că nu fiecare stres este negativ si nu totdeauna acesta
trebuie evitat. înainte de toate, acest lucru este ireal. Pentru a atinge un
scop oarecare este nevoie de a trece peste o mulţime de obstacole,
ceea ce înseamnă, a retrăi de fiecare dată o tensiune emoţională.
Stresul nu numeai că este inevitabil, dar ce este mai interesant, el este
c h ia r necesar. S tresu l a ctivează ca p a cita te a a d a p ta b ilită ţii
organismului. Lipsa totală de stres ar însemna - moartea.
Stresul provocat de o speranţă sfărâmată, de speranţa care te-a
părăsit este cu mult mai periculos decât orice muncă fizică
istovitoare. . ‘
Pe timp. de război, în trecut si în prezent, când toată tara se
găseste intr-o stare de stres imens, cantitatea de îmbolnăviri
psihosomatice nu numai că nu creste, dar scade considerabil.
Analizând unele date statistice si documente din trecut s-a observat
că la mulţi oameni din lagărele de concentrare din timpul celui de al
doilea război mondial, îmbolnăvirile au dispărut cu totul, însă după
eliberare sau după sfârşitul războiului îmbolnăvirile s-au reîntors. La
fel s-a observat că îmbolnăvirile psihosomatice apar la oamenii care
si-au atins scopul dorit (lucrare ştiinţifică, carieră, realizarea unor
planuri de creaţie), dacă imediat'după atingerea superscopului nu
apare altul.
Acel fapt care părea indiscutabil, referitor la aceea că emoţiile
pozitive sunt pozitive, iar cele negative sunt negative, probabil
trebuie revizuit. Există câteva particularităţi în comportamentul
omului aflat într-o stare de stres.
1. Reacţiile acestuia la senzaţii neplăcute (înţepătură,
lovitură...) sunt destul de active şi agresive, sau:
2 . 0 pasivitate aproape totală cu toate indiciile de frică si
neajutorare.
Influenta de bază asupra sănătăţii nu are semnul em oţiilor ci
anume gradul de activitate al om ului’în situaţia concretă sau gradul
de exprim are al activităţii de cercetare, de căutare a ieşirii din
situaţie.
Ce înseamnă această activitate de explorare, de căutare?
AceasU aste tendinţa omului ori de a schimba situaţia, ori de a-si
schimba atitudinea lui fata de situaţie. Atunci când omul nimereşte
într-o situaţie care nu îl satisface, el ori începe să caute mijloace si
metode menite să schimbe situaţia ori capitulează înaintea ei. La
animale, activitatea de explorare se manifestă în agresiune ori în
fugă. Printre altele, animalele care sunt lipsite de posibilitatea de
a Tugi {sunt închise în cuşti) când sunt aduse într-o situaţie de
stres, unele devin agresive, iar altele cad jos si se prefac moarte.
Pentru om sunt caracteristice atât primele cat si alte forme de
activitate explorativă, cum ar fi: planificarea anum itei acţiuni
îndreptată spre un anumit scop, si viziunea fructificării scopului,
aprecierea situaţiei poate da situaţiei o importantă prea mare sau
poate să nu o ia’în seama... ’
Capitularea care reprezintă prin esenţa ei refuzul de a căuta, de
a explora este anume acea forţă care se manifestă în depresiune,
frică si senzaţia neajutorării. Poate apărea o stare de alertă care este
legată de senzaţia unei groaze de neînvins si presimţirii apropierii
unei catastrofe inevitabile. Vă daţi seama ce sie mtâmplăîn interiorul
acestui om?
în urma nesatisfacerii fată de situaţia formată în psihicul omului
(1) apare ori o activitate de explorare (impuls), ori refuzul de a căuta
ieşirea. Anum e aici apare un lucru interesant, deoarece un
asemenea comportament se întâlneşte si în lipsa emoţiilor negative,
înaintea omului care si-a atins scopul si care este destul de mulţumit
(are emoţii pozitive) de situaţia lui actuală se deschid doua variante.
1. De ’a-şi pune în faţa alt’scop, de exemplu în creaţie;
2. Să seliniştească bprindu-se la cele atinse până acum.
Si iată, anume aici în acest ultim caz, prin refuzul cu bună stiintă
de â explora în continuare încep să se desfăşoare „îmbolnăvirile
succeselor", diferitele psihosomotoze. depresii între stări, lipsă de
speranţe noi si altele care sunt capabile să-l aducă pe om chiar
până în pragul sinuciderii. In acelaşi timp, dacă omui îşi pune
înainte alte scopuri si probleme ce trebuiesc rezolvate fie chiar şi
complicate - sanătafea lui va rămâne neatinsă.,Cu alte cuvinte,
aceasta dem onstrează că omul trebuie aici, pe pământ, să fie
într-o veşnică căutare pentru a nu se autoelimina din procesul vieţii
si pentru a fi activ în direcţia menţinerii vieţii, păcii şi armoniei.
Atata tim p'cât omul nu se înlătură de la aceasta explorare, însăsi
Cosmosul va tine si va avea grijă de el. Astfel omul poate să îsi
menţină nu numai sănătatea, ci poate chiar să îşi lungească viaţă.
Aşadar, factorul de bază care influenţează sănătatea noastră, nu
este emoţia ci anume caracterul comportamentului, prezenta sau
lipsa activităţii de explorare.
Pentru gândurile si emoţiile noastre negative noi ne răsplătim la
alt nivel decât cel fiziologic, cu toate că si acestea într-un anumit fel
pot perturba sănătatea. Reiesind din această concluzie, putem
spune destul de îndrăzneţ că este mult mai bine de a retrăi diverse
emoţii negative, stări interioare neplăcute care ne provoacă să
explorăm, decât să ne aflăm într-o stare relaxantă, comodă, pasivă,
fiind mulţumiţi de noi înşine si de lumea înconjurătoare..
Activitatea ridicată de explorare joacă un important roi biologic,
crescând stabilitatea organismului la influentele nefaste ale stresului.
Mamele divorţate, care singure îsi hrănesc familia se îmbolnăvesc
mult mai rar decât femeile care nu lucrează nicăieri, duc o viată destul
de lejeră si comodă. Aici este un adevărat paradox, ar trebui să se
îmbolnăvească celelalte, fără bărbaţi si cu copii care se văd nevoite
să muncească din greu si nu de rareori în condiţii foarte rele. Mie mi
se pare destul de sugestivă vorba din popor care spune despre
oarecare om că este atât de ocupat si atâtea are de rezolvat, încât
„nu mai are timp să fie bolnav", lin cunoscut, crede că femeia cât si
bărbatul cu cât au mai mult timp liber, cu atât mai multe prostii le trec
prin minte. Cred că are dreptate într-un fel.
Nostradamus care lucra în mijlocul focarului de infecţie a rămas
neatins de boală, acelaşi lucru se întâmplă si astăzi cu medicii care
salvează vieţile omeneşti’în cele mai puternice zone de infecţie. Omul de
ştiinţă care permanentiertfeste timpul lui liber petrecându-l în laboratoare,
de cele mai multe ori pune de fumuri, gaze si diverse toxine, pentru a face
o descoperire ştiinţifică devine longeviv si îh acelaşi timp alt om de stiintă
care a ieşit la pensie, foarte repede devine bătrân, ofilit si neajutorat’dacă
nu îsi găseste alta preocupare fie chiar şi prin gospodărie.
Concepţia activităţii explorative ne permite să bănuim că, chiar dacă
stresul este îndelungat, stadiul de epuizare după stadiul de încordare, de
presiune nu e£te obligatoriu. Pcfcibil ca stadiul de epuizare al organismului
să apară numai atunci când activitatea de explorare se schimba cu stadiul
refuzului de a explora, când laşi mâinile în jos si cazi la pământ, când nu
mai vrei să fii activ si deoarece noi avem liberul arbitru - fiecare face ce
vrea cu propria viaţa.
Cineva a spus: „frica este motorul vieţii" si într-adevăr este as a,
numai că nu frica în sine ci anume acea calitate a omului de a o în v in g
de a trece peste ea, devenind prin aceasta mai puternic, mai activ. Daca
am sta înaintea fricii si ne-am uita la ea, atunci aceasta nu numai că ne
va băga în pământ, dar ne va împinge să ne băgăm acolo unii pe alţii.
In literatura de specialitate, eu nu prea am găsit multe informaţii
despre mecanismele cerebrale ale activităţii de explorare. Mă îndoiesc
că este posibil de a lega această formă de activitate de vreun oarecare
centru al creierului. Numerologia însă m-a ajutat să înţeleg acest
mecanism al omului, iar referitor la creier cred că activitatea explorării este
legată de conţinutul de noradrenalină din creier.
Studiind unele experimente ştiinţifice care aveau cu totul alt scop,
mi-au apărut câteva gânduri în această direcţie. S-a observat că la
unii şobolani care aveau pe ei nişte conductoare electrice de
neînlâturat şi care erau regulat electrocutat!, le apăreau o stare de
neajutorare'care se exprima în pierderea aproape totală a oricărei
activităţi. Nivelul de noradrenalină în creierul şobolanilor ce cădeau
la pământ si se prefăceau morţi scădea foarte’mult în comparaţie cu
acei şobolani care reacţionau destui de agresiv la aceleaşi
electrocutări. Aceştia din urmă chiar căutau sa smulgă de pe ei
conductoarele electrice. Atunci când şobolanilor pasivi li se injecta
umpreparat farmaceutic care nu permitea scăderea noradrenalinei
din urmă, deveneau activi în situaţiile de stres si îsi menţineau
această activitate chiar si atunci când erau din nou electrocutaţi.
Probabil ar trebui de introdus si în farm aciile noastre un
asemenea preparat pentru oamenii meniţi să menţină activitatea de
explorare, ae căutare a ieşirii din situaţii neplăcute.’ Cele spuse puţin
mai sus se acordează acelui punct de vedere, conform caruia, rolul
cei mai important în apariţia depresiunilor ÎI are - micşorarea
c re ie ru lu i, prin s c ă d e re a ’ unor anum ite elem ente Î n ’ el, iar
nonadrenalina este unul dintre ele.
ACTIVITATE DE EXPLORARE

ACTIVITATE DE REFUZUL DE A EXPLORA


EXPLORARE
LIPSA DE ACTIVITATE.
DEPRESIUNE ADANCA
REACŢII ACTIVE LA CE SE NIVELUL DE
INTAMPLA IN JUR SI IN NORADRENALINA ESTE
INTERIOR SCĂZUT
MOARTEA - LIPSA TOTALA
A NORADRENALINEI

Omul privit din poziţia sistemului lui 3 se aseamănă cu o picătură de


mercur lichid care dacă este lovită (stresul, situaţie neplăcută) se
desface în mai multe picături mai mici. Unii oameni fac tot posibilul ca
picăturile de mercur să se strângă iarăşi la un loc (activitate de
explorare), iar alţii asa si rămân dezbinaţi îri mai multe picături (refuzul
de a explora) si lasă’ acest proces în voia întâmplării. Cu toate acestea
omul nu se termină aici deoarece mai conţine în el si alte forme de
energie care si ele intervin în diferite situaţii ale vieţii, c’reându-i soarta,
care nu este altceva decât evoluţia lui încadrată în procesele de evoluţie
ale Cosmosului. Soarta poate’ fi foarte mult, cniar total modificată,
deoarece stelele predispun, iar omul hotărăşte până la urmă ce are de
făcut, deoarece numai el este cauza şi efectul tuturor lucrurilor.
Să nu credeţi că am uitat prin cele spuse mai sus de Dumnezeu,
dar trebuie să înţelegeţi că Dumnezeu nu hotărăşte în locul nostru.
Dacă vrem, cu toţii intr-o lunăjDUtem să ne autodistrugem total si
Dumnezeu nu va interveni daca aceasta a fost alegerea noastră.

S-ar putea să vă placă și