Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ

8
Str. loan Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, MINISTERUL
Telefon 0251/420961;0351/407395 (407397) EDUCATIEI
Fax: 0251/421824,0351/407396 '
NATIONALE
E-mail: ~dolj®i:;jdolj.ro Web: www.~dolj.ro

NOTA §.f"IY

_ Catre toate unitatile de-invatamant din Craiova ~i-judet- -


in atentia doamnelor/domnilor directori

Ministerul Educatiei Nationale lanseaza, cu prilejul Zilei Nationale de 1 Decembrie,


concursul national de creativitate consacrat celebrarii Centenarului Marii Uniri ,,Recuno~tinta

fauritorilor Marii Uniri".


Competitia se va desfa§ura In perioada 03.12.2018 - 01.02.2019, pe niveluri de invatamant
(pre~colar, primar, gimnazial, liceal), sub coordonarea cadrelor didactice de specialitate.
Concursul cu tema "Recuno~tinJ:ii fiiuritorilor Marii Uniri" se adreseazii tuturor
pre~colarilor ~i elevilor din fnviitamantul preuniversitar, avand urmiitoarele secJ:iuni: creaJ:ie
literarii (versuri, prozii, eseuri), arte vizuale ~i muzicale, creaJ:ii media §i consta in elaborarea
unei lucrari originale, reprezentativa pentru viziunea autorului.
Concurentii au libertatea de a-~i alege formatulde prezentare.
Fiecare lucrare va con tine numele §i prenumele autorului, dasa, unitatea de lnvatamant de
provenienta, sectiunea, titlul lucrarii, §i numele profesorului coordonator.
UnitatiJe de lnvatamant vor depune lucrarile, lnsotite de un tabel centralizator al acestora,
la secretariatul IS) Dolj, pana la data de 01.02.2019.
in vacanta intersemestria!a (2-10 februarie 2019), vor fi selectate cele mai reu~ite lucrari
ale pre§colarilor §i elevilor. in desemnarea premiantilor, ponderea cea mai mare ova avea
originalitatea creatiei.
Autorii lucrarilor ca§tigatoare vor primi recunoa§terea, In mod public, a pozitiei dobandite
In ierarhia nationala a concursului, prin premii, precum ~i prin acordarea Medaliei CENTENAR
§i a DIPLOMEI DE EXCELENTA

Inspector ~colar,
Pmf. Nioolo~