Sunteți pe pagina 1din 3
Teste de pregatire (42 de puncte) Citeste cu atentie textul urmator: {Doina. Compunere narativa) + Toate subiectle sunt obigatoril Se acord 10 puncte in oi ° Pentruredactarea lucie acoda 12 puncte. Vez pagiil 1 © Timpul de lurvetectiv est de 20. Jelui-m-as codrului, Codrului, voinicului Codrul are frunza verde Sipe mine nu md vede, Nu md vede, nu md crede... — Codre, codre, dusman esti! Tu voinicit -amagesti, fiaduni sii primesti, Tu-t predai, iar nu-i feresti. Cate codru de frumos Cu frunza verde, umbros, larna putrezeste jos Sivoinici sed la gros”. Gelui-m-as codrului, doina popular’) *105, groaséi(s.n.; pop. $i fam.) ~ inchisoare. Scrie réspunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos: Noteaza cate un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: aduni, feresti, umbros. (0 Explica rolul virgulei din secventa: Nu md vede, nu mé crede... « Transcrie doua cuvinte/grupuri de cuvinte din text care se refera la codru. « Transcrie din text un epitet si o repetitie. « Prezinté, in 30-50 de cuvinte, semnificatia secventei: larna putrezeste jos /Sivoinicii sed lagros. ( Redacteaza o compunere, de 150-250 de cuvinte, in care si motivezi apartenenta la specie a doinei populare Jelui-m-as codrului. in compunerea ta, trebuie: 58 precizezi patru trasaturi ale doinel populare; t sa ilustrezi doua trasaturi ale doinei populare, valorificénd textul dat; ( sai un continut adecvat cerintei; Q sa respecti precizarea privind numérul de cuvinte. ( Teste de pregatire (42 de puncte) (Semnificatia titlului. Compunere narativa) Toate subiectee sunt obligatari. Se acord 10 puncte dn off Penta redactarea lucie acon 12 puncte. Yagil 156 Timpul de ur eect este de 2 Fe Citeste cu atentie textul urmator: Florife culese in pahare plang $i visénd ta fluturi la tivezi cu soare Florile culese in pahare mor. Tristele potire picurd-asa jalnic Pete de iumind, Lunca toaté crede ca sunt doar petale. Numai eu stiu insd cd sunt lacrimi grele, Sfarmétturl de suflet. Un bondar le-aduce vestide la surori. Creste nostalgia vestedelor flor Florile culese, florile de camp Mor de nostalgie, mor visand la fluturi, La livezi, la soare. (Eugen Ionescu, Florife) Scrie réspunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos: identifica in text trei cuvinte care apartin campului lexical al sentimentelor. (6, Rescrie doar cuvintele monosilabice: soare, si, vesti, asa, surori, la, lunca. 6 Selecteaza doua cuvinte care intra in componenta unor repetitii din text. (6) Transcrie, din textul dat, trei structuri specifice descrierii, care sé contina perechea substantiv- adjectiv. (6) Explicd, in maximum 5 randuri, semnificatia versurilor: Numai eu sti insé ca sunt lacrimi grele, / Sfarmaturi de sufiet. (6; Redacteaza o compunere, de 150-250 de cuvinte, in care s& prezinti semnificatia titlului poeziei Florile, de Eugen lonescu, prin raportare la conjinutul fragmentului citat. in compunerea ta, trebuie: sd ilustrezi relatia dintre titlul si continutul fragmentului descris; (4 sd evidentiezi doud mijloace artistice prin care este sustinuta ideea sugerata de titlu; (ar sd ai o structura adecvata tipului de text si cerintei: (25 8 te Inscrii in limitele de spatiu indicate, (25 ‘ (Semnificatia mesajului. Prezentarea unel activitsti scolare) Toate subiectele sunt obligatoril, Se acordé 10 puncte din oic Pentruredacarea luis cod 12 puncte, Vezipagine {42 de puncte) Timp de turn efectv ese de 2 oe Citeste cu atentie textul urmator: Din somnut orb de noapte-ntunecoasét De unde-au stat departe de frumos Se reintorc livezile acasa In rochii inflorite pang jos. E primévard, iardsi primavardl Pe fiecare margini de fagas Jsi scot strémosii degetele-afard, De ghiocei, de crini, de toporasi. Se simte iardsi mirosul campiet Din nou aruncé soarele pojar La cdntecut inalt al ciocdrliei les roadele cu capetele-afar’ Arunca ziua peste tot cu vrabii In codri cucii iard-au néiveilit Se bat cu gatul pasdirile-n sabit $i glasurile-si dau Ia ascutit. (Virgil Carianopol, Primavara) Sctie réspunsul pentru fiecare dintre cerinfele de mal jos: Extrage, din strofa a treia, doua cuvinte care contin diftongi si un cuvant care contine hiat. ( Motiveaza folosirea virgulet in versul De ghiocei, de crini, de toporasi. ( Transcrie dou’ figuri de stil diferite din prima strofa si numeste felul acestora. ( Mentioneaza dous trasaturi ale genului liric, prezente in textul citat, ( Prezinta, in 30-50 de cuvinte, semnificatia titlului poeziei citate. (¢ Redacteaza o.compunere, de 150-250 de cuvinte, in care s8-ti prezinti opinia despre semnificatia mesajului poeziei Primavara, de Virgil Carianopol. In compunerea ta, trebuie: sa formulezi o opinie despre semnificatia mesajului poeziei; t 38-41 sustii opinia formulatd prin doua argumente potrivite, valorificand textul dat; t sai un continut adecvat cerintei formulate; G sa respecti precizarea privind numarul de cuvinte, @