Sunteți pe pagina 1din 88

nr.12 (185)

teUintel

mAnistmnBouNTtN

GRoTADrilmirim

:

I

],lr'rtv,lrtmel.l"t:

\-

:

o" ,1J#:3il3.X|]' $p'oa- ispravr

inAncentenar

si tare

*::it*",r,*t:',#"HF,f,$[ iilfljtr,:?.11_J:

*:i[ri:j*nni','' "+lx ti[::'''"'xi=,.T],*;

mozvie,tone

:"*

de*;,l#lli#

il3,1,:1#if

iniomanitatea

'.d;?'^'t.d;,^iilnlu,u

{**}i*:i?,+f$ili:il m}*","###xr;f1fr

:T#JfrliXltT?Jx?y::lll

'ili i:"i;;rcar aspru?npri-

a:;Hrd*';il#i?rdj;il,'!il:i; I?:Ti';'ffi ;

"i,". irlnt"r.e.;'H#

gele

fi?"i::

Carol 5i le promitr

fl:,i,il,T?iT:: ;:;,;*n:

fliiil?til;';lx;:Jh:.,Tfi;i":!'dli[tx:fiihJ,",lTl,I

fii*1i,-r,;l:iaffi;;il,hii!*ka*i::

irr;;i?#l'$*

:i:;#n*ffifiJi,

*

J#tr:=!:l.'t

r,"#ti:,iini;

|"rWlT,lH,;;*T*"x1,i1,"':ri!li?Hi::

trLlll3t"Hrlri

rlu_ predeces o*,

ffiH',Tili;,.lJffii,J1ii.#

5;1?ffiffi"#*?f; !,q',ffiti,'iitp.iln[riiiii*]$:-.T Ilff*uffi#*;, rffitr; ^

ratadvers,ort',

ru'os:;,? ffii"'.ilf.1:#'.?#f*l;jT

abandonatd deproprieta

,"*ru;:tti;$,,

,,,;r:**#ililiiii?TlH#

r

:

i

I :|;lrr'i

illl

decembrie2Ol8

Reportaj:lstoriatrait;

impreuni

Dreaptapomenire:

Ladespa(ireadePirintele

NicofaeBordaSiu

7

22

Popasuriduhovnice;ti: Buna

VestiredinBolintin Vale

\/ocrirodin RnlintinVale

28

Interviu:,,Fariajutorullui

Dumnezeu,nuamfi

eliberdrii"

Amintiriesenliale:Cincizile

inBasarabia

:StoP-cadru

ajunslaziua

70

Eroiaufost

basarabean

Dragicititori. Avemo vestefoartebunS:

pesite-ulnostru

(www"lumeacredintei'com) a

opliunea deaputeavizualizarevistelenoastreinformatelectronic' Agadar'

laoriceori

poatevizualizaoricenumSrdore;tedin

pdf,launpretmaimicdec6tvariantatipiriti'

Aceasti

piimul rind derominii cregtin-ortodocgi din

carecosturileserviciilor pogtaleaucrescutenorm'Plata

Redaclia

apirut

orice persoanidinorice !ari,

revistelenoastre,in format

t".itit"t" sperimsafie accesati in

Jiaspora, in condiliile in

sefaceprintr'unsitespecializat,incondiliidesiguranladeplini' Lecturi Plicuti!

www.lumeacred

intei.com

decembrie2018 / l-ri:','fl i

{-llilll}llll'Lll

wwwlumeacredintei,com

www.lumea<redintei.com

t. RLIltN'J ll

/ decembrie2Ot8

SFtNTtTU-S-A!

SFINTITU-S'A!

de€embrie 2018 / i- t':lili'{

Clttl l}l}r'l L:1

www.lum€a(redintei'com

TU $TII CAREESTEVARSTAREATA A FICATTJLUITAU?

ALEXANDRU

35ani

ALEXANDRU

FCRTIFIKAT"

rornrprnbrsarre-f.Yr

w"-

Ficat fortificat.

u FOQT}TIKAT.#,hT

Grap,a

SC TerapiaSA

Fortitikat forle

fosfolipidr

'd

r

750 rn!, crr nJrrdizr t ",

i$;",l;?? T',1 y,',i IiJ"f; i,'I"'illi',1',1 i' tt tc:1tt\l

tsen 1iale. ingrc(-i j\'n i a,

ir

are

in cornpcriria

aSUl,l PHAnilA

Stt Fabncii nn 124. ClL,-fiacoca 4OO 632. Eomania

smpany

SFINIITU-s-A!

decembrie 2Ol8 / l'LillLtA

l"!{iri}l\r'l

lr!

:'T.

if

td

, 'J t

*

www.lumeacredintei'com

It

{!

www.lumeacredintei.(om

'll\I

I/decembrie2018

SFTNTITU'S-A!

decembrie 2018 / j f Ul'!

f :{llll!

i Ll

www"iurneacredintei.com

FAR'fr'Gffi

'@redu*edezv*ltareabacteriilnr 'gicalmeae6rapiddurereain g&t

/,.rfrdjgks*drh4,

:::!1s{'qe'ryeF

/-#&*&ep- ',

1ffi,iffi

';i;1q qra:.,:;;:

.--e[@p-

@i

A{erteatlnl nedir.m.nteli ssprt.llb.rai;ri pre!.tiplie

inl0lmiliilordepeanbalaj.Da(iipr.

adulli !i ddolrtrenlipene12antetied€opn!tilelaintetvalde2-3orr,in (az de!c!itate,pdn;lamaximumE !31!1.:f

24ore{maximun4 pailleldJd.lr:(enti).DuratatratamentuluiDutr€bubsAdeFleajca5 tile.ilu re re.c.a.::

utilizareai[tlmpulraf(in!,a0t:l liti d€DUbli(itatQit,24lOl01.09.20lg

nledl{ali.Selecomdnda

(itirea !uatenliei proipe.lul!r

a!

a

manifenirlrepli.ute,adiesnllvimedi{ului5aufarna(,rtului.oozau:uar; tr{r!

:{'::

Tdrapia

,ffir

v/

SLl\

PHARMA

sFrNTlru-s-A!

de<embrie 201I

qruiw-l s:meecred

iniei.€8ffi

wwwlumeacredintei com

I l:l) t\

i Ut / decembrie 2o18

EPISIOtAR

decembrie 2018 / ri rld]:r'1f 3l'flll!'1'l:i

www.lumeacredintei'com

? irlllFi

i:llI decembrie2o18

CARTEADE (APATAI

CelemairecenteaparifiiIaEdituraLumeaCredinfei

ffenl1iln fifiJrl*tiii

{tb * I eyt* r. {8

o* rii n r'rt

www.lumeacredintei.com

fri iturar'*vist*in*a:tr* igi?mch*i*ee!rx*i pr*lific +ed* **na *curn.Tr*- in r*vist*aici,f*arte

-crn p* seurt,ei**rng:ariliit* r*l* m*i r*ccnt*"

Ediliaa IV-aa cdrtjilui Dan Cia-

Ionescuaa-

chir Gdndaridespre

pdrutcuo postfalbsemnatddeRdzvan

Codrescu(,,Ieqireadinlegend[.Stadiul

editariiluiNaelonescu")qiarepeco-

oerti bustullui NaeIonescurealizatde

iculotorulDumitruPasima. Un excelentsfudiuistoricdesore principalulanimatoralRuguluiApnns.

SandaTador(PdrinteleDaniil) - ideo-

Iogiileextemiste ;i poli,tiapoliticd,ne

esteoferitdeistoriculGeorgeEnache,

venindinspnjinuldosaruluidecanoni-

zareaflatla Comisiaabilitati a Sfentu-

^lue

luiSinod.

x';*iiiri:l;r$:iri:';ft ;.

d**Ph

ffi

ffi.ffi

srilr

ldi

. i hW lJl

'

:

!irj!;r!i'r

:1

-

:::'

'*;adic.t";

!tu |

1 k

r$i

!!*A{

n9.

!i:i

r A*,!

i

{leirt!

!'dm

ru#{tu

lii.

d]i

r 11siir*{

I iilu,ik

| g*trSn*i

uli

O fidell ucenicda PlrinteluiCon-

stantinGaleriu(1918-2003),prof.Ar-

gentinaGrimadi, arealizatunfiumos

ilustratvolum omagial,intitulat Cen- tensr Romdnia,CentenarPdrintele

Galeriu(cel ,,de unleatcu

Jara").

Tdndraqiasiduanoastrdcolabora-

toare,plasticianaRalucaPrelipcea-

nu, esterealizatoareavolumuluisem- nificativ ntttulat Dd-mi, tinere,inima

/c/, despretinereleainepuizabilSaOr- todoxieigiprovocdrilevremurilorpe carele tr[im.

in fine,colecf;a ,,Ceie maifrumoase

predici"(ingrijitor:MariusVasileanu) seimbogdJeqtecuvolumetitluri noi,de- dicatenrazniculuiSfintului Nicolae (6 decembrie)qiprazniculuiBotezu- lui Domnului i6 ianuarie).printrepre-

dicatoriiantologalinumdrdndu-se(ii

inqiralfabetic):SofianBoghiu,Nicolae

Bordagiu,MacarieDrdgoi,Constantin

Galeriu,VasileGordon,CleopaI1ie.Se-

rafimMan,Teofi1P6rdian,AntoniePla-

mddeal6,VasileVasilacheetc. (R. C./

rl\.lll/decembrie20l8

21

DREAPIAPOMENIRE

La despd4ireadePdrintele

Nicola'eBordatiu

?:re*ad*-* d*u* v{n*ri ;llun!!r:*i*axbri*,c** pr*xnie*i5f*ntuiui i*r*rh i'**et*r!*, P* iae**sui ai ;as*lea, avenlt'F*

rr**gt*Pt*te,*94eilrY"l

*st* r**duit?n*eeest;*

lum** e*elerli?n P*eat'

$i-a ?ntins*r*ne-!i"*e* gin*rnileas$P*r:tr* a ating* p* e!n*v**t*rtd*

elraglMi-*fr-lglthn*se p**"1*nt*.:ld* su!: Piei**r* ***d al.lt*flatvcstca,?n

dn*mspr*sPita!,str*-

fulg*r*teielr:e*ie*l*bi1*

pi*r'e**r*.l{t-l*l'*;x ?n

:t*rcs*ex*ntifie g*lul,

e*l 6::.;!inP* nx*ffi*nt.

L*er!rnileimiii:**da*

*br*jii,?ntr'-*dt"tr*r* *n:*!it*,Sntr*rr*g:t*e**ar dine**din c*ndd*

ncst*P*nitelc susPine"

Aril pi*rclut rin Pirin-

g*, &n]

m*lt maiit,4ar*,Arrrpi*rdutu*

vixnug*teir!a!)*m*r.li,arr"lpierd*tun.n*gd*

pl*rc*utun&**r:ie,*n: g*iere*ut*r:

priet*i:,u*.frat*nrai*"lare' '"

n:*ejei 5! u* *x*rnpl*,aixpi*r**t un

j*rt{* p*::trusem*n!' un

ne*b$s;tslujlt*r"*llui!*Lrsl"fn*zeil fs".'v*rst6cicapr**peuns*e*1"Am

pl*n**thueuri*?;:':part*$lt*

s;iv*rb*as** sxfietuiui pr!neuvint*faf*d*

*r*g*stei

glniled;tat*

i* ;oq*t*gc* an:e*gi;gatlnt*rirca?*er*din!5gir"rnrug*t*r?ne*rur!'

farae***l!!*s:*r!, *m pi*rdut.i*il-nae* ?tla

euvi*t*,ampi*rdxteSld*r*

p*rint*gtigie'pcv*q*i b.l&nqle,an'lpi*re{xt*.*neiei*pedie r:nie*

tr--*::rpi*ne*ut 6:* p*rintelel\ieela*S*rdagiu""'{ns*&v€ar,'l

22 decembrie 2018 / Lf,VE"f

CR9S]NTll

www.lumeacredintei,con

[aspital

A plecatgrdbitl Fdrdsd

vrea s[ superesau sd isto- veasc6oe cineva.Domnul nostruIisus Hristos i-a rAn- duit totul cu grijd. Aqa in- cdt nici pdrinteleNicolae sd

nu sufereprea mult in urma acesteinemiloaseafecliuni (care nu gi-a frcut simlita prezentaprin nici un simp- tom, deqiseinstalasedeceva vreme).Chiar dacbsesim{ea uneori mai obosit.odrintele Nicolae nu conteneasdslu- jeascd semenilorqi lui Dum- nezeu.Cei apropiali am pus aceasteobosealda sape sea-

ma v6rstei (94 de ani), dar aveamsdafldm cu tofii, prea tdrziu pentru a se mai putea

faceceva.cdera

decdtatdt. L-am gisit la secliaTe- rapie Intensivd a Spitalu- lui Floreasca,plecat dintre

noi de numai cOtevaminu- te. Trupul sdu era cald inc6. Avea un chip senin qi zAm- bitor, invdluit de o lumind caldd,gdlbuie, asemenilu- minii candelelor.Pdreacd doarme,againcdt intristarea mea s-a transformat intr-o

neobisnuitdbucurie.Privin-

du-I, am realizat cd pirinte-

le a plecat intr-o vineri, ase- meneaMdntuitorului gi cam pe la acelaqiceasal zilei. Era totodatd o zi de ordznu- ire a Sfdntului Ierarh Necta- rie, la carepdrinteleaveao deosebitdevlavie. Cu grijd

qi discrefie

insuflaseqinouI. Nu mai in-

cdpeanici o indoiald!Dum- nezeurdnduisetotul oerfect pentruneobositulLui sluji-

tor,NicolaeIoan.Acestmo-

ment tragic, pe negdndite,

mai mult

pbrintelene-o

www.lumeacredintei,com

ll

-fllliTll

/ de<embrie2018

23

DREAPTAPOMENIRE

deveniseo experienldunicd de intdrire in credin{[. Duod numaicdtevami- nute de la sosireanoastr6,a venit qi preotul Adrian gi di- aconulMihai de la Biserica Sfdntul Silvestru, coslujitori p6ni de curAndcu pirintele

Nicolae.pentrua-qiluard-

mas-bun.Au inceput sdmur-

murerugdciunilecesuntrdn-

duite a se spunein astfel de momente.Cdt timp folosi- toarele cuvinte se revdrsau din gura tinerilor pdrinfi, am

observatcd trupul pdrintelui

Nicolae serdceaneobiqnuit de repede,degiigi pdstrase constantdc[ldura o vreme. Un lucru obignuit, am pu- tea spune,insd cevaminunat aveamsdconstatmai tdrziu. $i nu doareu!

[apriveghere

Sambata.ajungila pri- veghi, dupd ce am depuso ierbddeflori. am mersla si- triu oentru a sArutaSf6.nta Evanghelieferecatdin argint ce stdteaaqezatdpe tru- pul pdrintelui qi mdna sace

de(embrie 2018 / l.!

:ltlA

l. l1F-llllil ill

linea strAnsCrucealui Hris- tos.Chipul eraascunssubun procov6!,dupdcum esteran- duit preolilor. Am inleles cd

a fostvoialui Dumnezeu ;i

aodrintelui sd-lmai vedemo datd,cu o zi inainte,la spital.

CAndam sirutat insd mdna

dragului nostru pdrinte, am

rdmasincremenitsdconstat

cd era din nou caldd,avAnd

aceeaqiculoareqi aspectca

a celei pe caream sdrutat-o

deatAteaori pe cdndpdrinte-

le erain viat[. Emotiile m-au

cuprins din nou, insofite de

amintiri. Erau atdt de multe

lucruri qi lucrdri pe carepd- rinteleNicolaeni le daruise decdndl-am cunoscut,incdt

nu puteamsdconcepcd s-a

retrasdefinitivde l6ngdnoi. Bisericaerape jumdta-

te plind cu oameni tdculi,

inldcrima{i qi cu priviri ple- eate,ce ascultauin linigte Psalmii lui David, rostili fbrd incetare pentru omul minu- nat cene pdrdsisepe to{i.Alli

oamenicontinuausEsoseas-

cb oentru a aduceun ultim

omagiu probabil celui din urmd membru al Rugului Aprins,plecatdintrenoi. Caliva apropialimi-au confirmat cd mdna pdrinte-

lui eraintr-adevdrcalddsi cd nuerao rncnrpulre.lncercam

in neputinla mea s6 in{eleg

ceva cd poateDumnezeu

a voit sdne arateun semnal

veEnicieidesprecare chiar

El ne-avorbit prin Evanghe-

lia lui Ioan: ,,Adevdrat, ade- vdratzic voud:Cel ceascul-

tb cuvdntulMeu qi credein

Cel ce M-a trimis are viatd

veqnicf,qi lajudecatd nu va veni,ci s-amutatdin moarte laviafd"(Ioan5,24) sau ,,Eu

www,lumeacredintei,cor

sunt Lumina lumii; cel ce Imi urmeazdMie nu va um- bla in intuneric, ci va avea lumina vielii" (Ioan 8, 12). Era cevamistic ce seconsu- ma chiar subochii noqtri,dar in aceleclipe pdreafiiesc!

Laslujbaderimas-bun

Fdr[ sd exagerezqi sdfiu doar orbit de dragosteape carei-o port pdrintelui, pot spunecd slujbade la inmor- mantareasa a fost ceamai frumoasdslujbd la care am

asistatvreodatd. $i credeJi-

m6,cE am asistat la multe slujbeaparte:deinscdunarea unorarhierei,dehirotonirea unor preo{i,la celedenoap- te din Sfdntul Munte Athos saudin sihdstriiqi din altelo- curi sfinte,insd aceasti sluj- bd a avut cevadeosebit.Era un Duh ce umpleabiserica

wwwlumeacted intei.com

Sfdntul Silvestru de o lumi-

ni nemaiintdlnitde cald6.

vra!6!

In timpul predicilor ce

fost linute rdnd pe rdnd

c6trearhierei.un cooil in

Deqibisericaeraarhipli- au

nd,

cdci vreme de trei-patru

ore

am stat lipili unul de al-

tul,

nici nu am simlit cum a

trecuttimpul. Serviciulreli-

gios a fost linut de un nume-

ros alai de preoli venili de

prin toata l4ra5i nu numai. conduqi de Inaltpreasfintitul Timotei Prahoveanul,Epi- scop-vicar Patriarhal qi de Preasfinlitul Galaction, Epi- scop al Alexandriei gi Te- leormanului( apropiatpri- eten al pdrintelui Nicolae). Din cAndin cdnd, afldndu-

md la o oarecaredistanld de

sicriu, vedeammdnadreap- td a pdrinteluistrangdndiu putereCrucealui Hristos, de carenu conteneamsdmdmi- lunez. Cum ardtade ,,vie"! In culorile unui om aflat in

de

vdrstddetrei ani, desprecare aveam sd aflu de la doamna preoteasd Rodica Bordagiu

cd senumeqteEfrem, fiu al

unuia dintre preolii prezenJi, a exclamatin auzulmai mul-

persoane: .,Mdnapdrinte-

estecalddl".lbrdsd-ispu-

tor

lui

nd

ca

gerii ei

dine.Parintele parcd voiasd

ne ajute pe 1o!i s6 credem

neindoili i-nInvierea Dom- nului qiin ImpdrdliaSa.Mi- am amintitmdrturiaparin-

telui despreviala de apoi.

cinevaacestlucru, ci doar

o constatare,in urma atin-

Era incd o certitu-

pe

care o povestisecdnd-

va

la ddnsulacasl, dar gi de

relatareasa despreaceas- td experienJdla un post de

t

l

a;;1 lEi

/ de<embrie2OlI

radio. inregistrareaPoate fi gdsitd Pe internet ElPen- tru acuratelea cuvlntelor vor redaun fragment mal Jos. Cu 20 de ani in urmd' pdrintelesuferise aldturi de doamna PreoteasA un ac- cident erav de maEinl, in urma c-Aruia qi-a Pierdut cunoqtinfa. Atunci, Povestea sfintia sa,avdzvt cum

"s-a deschisin cer caun cilindru, ca un tunel, in care era o lu-

lumind,

1onu veneain jos, ci eaera in interiorul acestui cilindru inconiurat de cer. Iar eu ve- deamgi cerul,dar gi cilindrul

Am vdzutatuncttn

dar lumina de aco-

acesta

acestcilindru luminos.niqte unll

inseri. careerau Prlnql

aJ altii

aveau in mijlocul lor o cru- ce. O cruce mare, aqacum

sunt troilele de la rdscruce de drum. Simleam cum md absoarbe acesttunel qi ml fb- ceasdmd ridic cdtreaceas-

td cruge

ca intr-o hord 9i

mind foarle

pot compara cu cevamate-

rial. oentru cd eta o luml-

nd ouiernicd, frumoasd' dar dulce. Eu Puteam. sd P.rivesc

in ea. In soare Privlnd nu te

Dotiuita,nici la aceste re- h"itou." carefac sdfie Po- sibild imPrimarea nu te Poll uita. Ele lumtneazd, ele dau

Puternicd. Nu o

s6-iurmez Pe in-

;i

mintea mea atuncl

seri. In

iri-a venit aceastd cdnta- re carezice: <Mutatu-te-ai

la via.td qi de Pe Pdmdnt la cer>.N-am sfArqitaceastd cdntare in gdnd,cdndam au-

zit voceasotieimele

M-am

decembrie 2018 / 1

1. \'l lrA i.iil'|)lNl

Ll

*

.'.

".

r:;,,.,,'"i#

-*

trezit

demullumire sufleteascd' Nu

Dotspune,dar

cAtedureriam

aooi am constatat cd centu- ri cu careeramlegat de sca- un. datoritd fo(ei de lovitur[ si a inertiei. mi-a ruPtintes-

si eraunigtedurer:

Eram aqaintr-o stare

nu slmteam

in mine-desi

iinele

insrozitoarePe careaPoiam inEeoutsdle simt.Eramaqa. cu un fel de regretcd nu ma:

continuam aceastd cSldtorie pecareo incePusem in urma

ineerilorsi in cilindrul ace-

lumind. Ei, de cdnds-a

laie

petrecutacestf,apt5i am vd' zut drumul luminos cdtrecer'

nu-mi mai Pasd de moar'

te. Poatesdvini oric6nd!$

nu fac o declaralie, aqa

circumstanld. ci o m6rturi' sesccu toatAsmerenla ql cr

dt

www.lumeacredintei.cor

toatdfrica deDumnezeu". Aqa am in{eles cdtpd- rintele a fost ceamai com- pletdpildi desprecredinla in Dumnezeupentru noi qi poatepentrucel cevor u[na.

Precum ne intdrea in timpul

vielii. prin cuvinrele ;i

vestirilesalealese.asaam sim{it qi acum,dupd.imediata satrecereIaDomnul, cdvrea sdne asiguredeviala veqnicd gi dupdaceastdplecare.

A fost inhumat in ci- mitirul din ostrovulCerni- cdi, ldng[ fralii lui din Ru- gul Aprins, precum pdrinlii Benedict Gliuq 9i Dumitru

St5niloae

tele Nicolae ludndu-9ir5-

mas-bun de la noi cu un

po-

Il

vdd pe pdrin-

zdmbet cald, o sdrutare pe

frunteqi obiqnuitul:

SA-1i

reTl

a!'r

tt

www.lumea<redi ntei,com

dea Dumnezeu sdndtatesi bucurie!". Drag pdrinte, fie ca Lu- mina Bldndda lui Dumnezeu sdprimeascdsufletul sfinliei

voastrein impdrdlia Sa, ,,ca un curcubeu plin de cu-

lori

"!

Vegnici pomenirel

LaurentiuCOSMOIU

#!:

l,:*:

{^

'.*gI

r -. i RatJNTEt

/ decembrie2018

POPASURTDUHOVNI(E5rl

BunaVestiredinBolintinVale

:,n ari {*:t gifut-a{iprirnlt"{it4*t*i25,35}.int*r*sa*t* sehin":bx-

'.rrir.tui'! urn*n*:&,{in*5tr*!:tu,st*r*tulM*n*stirii*u**

Vesil"ir*

, :r',:,i: '.rel*,*:le e*l cct'*?!g:rlm*5t*g:c*;:m*r:iiv**i{i ei:ixr'#ix

:: ;;.':ia

i;rii. ld** singur,cagard*,ii st* *l*t*ri SfSnt*llerarh

', : i r.:',: j,-,:rir:i

: t::-.r,-:,i,

' :

= . -to-. :in iirrb*rn*art*e!n via!*.l*tui c s* ?{isei:imhirn*du!d* * q=rreii,s* :*hin:bip*r*p*ctiv* 1i *t*nri in**5:il* ?n!*l*givi*{x*!tf*i1

ajut*t*rul,t*s:r*duit*rxl1:*liiinspilin:*nt*t*ev***1"*

i':i:.,=::ii ; r*:ti nu*r*l* *e*:l*iEr**xnie*r**!*c*ii 9iili**

''lL,l*ii3 *:1e3,:finlii pr*:elrinrh*sp*i;:"1*?rlb*euri*'*$* {Llffl

,

[ucrareaSf6ntului

Nectatie

Aqa a fbcut qi pdrintele George Bota din Zdrneqti,

cel carea finut cuvAntulchiar in ziuaocrotitoruluimdnds- tirii. oe 9 noiembrie.cu oca- zia prLznuirri Sfhntului Nec-

tariedin Eghina.Acest

incercatde Dumnezeu prin

Preot

,:-

'I

propriul copil, aflatpe buza morlii la numaiopt luni. a trait in propriaviatdminu-

operafie,iar c6ndtoatecele legatede sdndtates-auisPrd- vit, a ztdit qi o catedraldin

neadatoratdSfdntuluiNec-

Zdrneqt| Toate cu sprijinul

tarie, prin care a lucrat cu

directal licdtoruluide mi-

d[rnicie Dumnezeu.A tre- buit sd donezeo parte de fi- catpentrupruncul amenin{at,

nuni din Eghina! Cu rug6- ciuni fierbinli, cu Paraclisul llcut cu timp ;i hra timp.

a

strdnsintr-un timp record

cu

nddejdeanezdruncinatd

o

sum[ uriagdde bani pentru

cd

Dumnezeulnostru este

Htuiiffiri'-;

decembrie2olS/ li

l1f.1l

ltf.|)1\

I li

www.lumeacredintei.con

insuqi Dumnezeul vielii. Iar mdrturialui din aceazi solar6de noiembrie mi-a mersdirectla inim6,ciLci 9i eu gtiucu precizie,la rdndu- mi. desoretot ceeacevorbea

pdrinteie

de ce pirintele EPiscoP Ambrozie i-a dat cuvdntul la acea mare sirbdtoare, asa am putut constatacd tactulmisionar Ei Pastoral al Episcopului este real, produce e.fe91eO,amenii aveaulacrimiin ochi duPa predic6, se simiea un fior bun,o adierede entuziasm

fatd de sfinli, fa!1 de Cer, fatd de sacerdofii Prezenli.

Aqa am 9i inleles

Momente

de

vibrafie

comunitar[,

de tandrele

publici, pecaredoarBiserica le mai poategenerain zlua de azi. Numai Biserica- mamd mai gtiede coPiii ei' numai eaii mai mdng6iela piept.in rest,traimo starede orfelinatin aer liber,intr-o atmosferl toxic[, invr[jbit[ pAnd la ur6 iar aceastatinde spreo starecristalind. Purd. din odcate Oricum ar fi, romd- nii au invierea in codul lor

www.lumea€r€dintei"cos

genetic, credinla este Pen- tru ei sursb a rezlstenlel

incdpdlAnate, este izvorul nesecatal speranleigi al bu- curiei depline, cereqti.Do- vadd prezen{acreEtinilorin numdr foarte mare la aceas-

td mdndstire,in toiul sdPt6-

mAnii. Iar cuvdntul EPisco-

oului Ambrozie a fost,

-obicei, la mareindlfime. Dar

nu aceeaamefitoare,carenu

Drindeconcrete{ea lucrurilor, saturatdde propria suPerbie,

ca de

ci

aceainalfimecareintin-

de

mAna qi te ajutdsdurci, la

rdndu-{i. Sunt Pe cale sd de- vin un fan declaratal acestui

tip de discurs,careizvordgte

din inimi Ei careareca tintd inima celorlal1i.Exactcara-

chetasol-aer-so1,cuvdntul

pleacddin suflet,1intit,i5i ia bnersiede la Duhul qi aPoi arcr'lzeazdla punct fix! Nu sunt vorbe mari, este doar

realitateaunei Persoane cin- stitd sufleteqte (unii ar zice chiarpreacinstitd Pentru vre- murile de azi).carerespecte fiinlial persoanadin fata sa Deferenlacredc6este Punc- tul forle al acestuiierarhta-

nir, delicateteasufleteasca poatefi trasaturalui funda- mentaldde caracter.Si intre rdnile lumii de azi, Purulen- te pi toxice, aceasti atitu- dine esremandcereascd' Diferen![ mare intre un st6- pdn de suflete qiun stbPdncu suflet,adicdun real slujitor al celor mul1i.

Profesoare,bancheri,

miluitorigimiluili

MdndstireaBuna Vestire din Bolintinestenou-noula. Totul pare r6nduit, ordonat de o minte clard, care a avut in vedere gi funclionalitatea deplind,dar qi confortul cul- tii. Locul e cu des[vdrqire frumos, surprinzf,tor chiar

r'.rl)l!'l

l.l / decembrie2018

POPASURTDUHOVNICESTI

pentru monotonla stepe-

lor careimpresoardcapita- la.Aici, la Bolintin.situalia e radical schimbat[, in sen- sulci locaqulestea;temutla poaleleuneipaduriistorice. fapt careii creeazdun qann aparte.O usoardunduirea

reliefului,freamdtularbori-

lor seculariqi gata,efectulde

oazdduhovniceascaestega-

rantall Dar chiar aqaqi este,

credincioqiivin aiciin numdr

mare- recenta fost chiar un

,,desant" al ascoriqtilorclu- jeni, in aqafel incdt pdrin- tele stare!a inchiriat came- re la motelul din proximitate,

Jepeautostrada.Cer remuri rinca)trdim,vremuri in care tineriiiau cu asaltsfintenia din lavreleacesteanoi sau vechi, o cautd cu ardoarein viala exemplarda unor mo- nahi,o atingin racleleunde scdnteiazdmolcom mine- ralele cereqtiale sfintelor moaSte.lar cdlugdrii rds- pund prompt acestuiasediu cu vorbe inlelepte,cu rug6- ciuni,cu o masdcalddqi un aqternutcurat.DeEistarelul Mina este singurul (supra) vieluitor al mdndstirii,lipsa

i-amvdzut pe pdrinteleNi- colae Edmond Popa qi pe pdrintelestare!de la Coma-

na, Mihail, iar exemplificd-

rile pot continua

preoli din eparhieau primit

din mdnavlddicului distinc{ii

si medalii.iar cuvinteleros-

iite qi rostuite pentru fiecare

in parte au reprezentatade- vdrata distinc{ie, adevdra- tul balsamal recunoagterii unor meritedeosebite.Bine, senzaliazilei (pentrumine)

a fost prezenlaunui preot

Anumili

careesteqi in consiliul de administratie al unei bdnci importante - mare Ji-e 916- dina. Doamne! Bun. sd ne inlelegem: omul a avut un

clerical6ireprogabild,insd

insolitul situalieim-apuspe sdnduri.Adicd dacd omul icesta, avdndla dispozilie toate cele ale vielii in con- fort qi siguranld,a alessI im- partdtimpul qi energiasa cu cei cdliva locuitori ai unut satprbfos qi sdrac Ei CAmpia Romdn6,inseamnl cd oferta lumii, a veacului 6stuia,nu ajunge ;i iqimaitrebuieceva. Mai precis,Cineva

obqtii nu impiedicd bunul mersal lucrurilor.Bun6oard, masade hrama fostpregdti- td de o mdnd de femei cre-

dincioase,majoritateaprofe- discurs excelentqi o linutd

soare.careaurobotitcaniqte albinule sprea desfbtacu bu- cate sdrbdtoreqticdtevasute de oameni.Preasfinlitulchiar a glumit cu ele,pe drumul de la bisericd la trapezf,,spu- ndndcd arein urmalui cea mai viteazdoastecregtind - qi ercunumai femei! La eve- niment au participat spon-

sori

numeroqipreoli din eparhia Giursiului. La loc de cinste

;i

binefbcdtori.dar 5i

decembrie2018 i L l-- :;l i::,\L.lt i:illlL ! l:l

0areundeorfiurmele

vechiim6nistiri?

Da, spuneammai de- vreme cd locul estemiri-

fic, cd avem de-a face cu

un arealvalah tipic. Dar pe

aici, pe undeva, a mai fost o mdndstire cu ceva vre- me inainte. Ba chiarin zo-

rii Evului de Mijloc rom6-

nesc esteconsemnatfaotul

cd Pilea.logofhtpe vremea

lui Mircea cel B6trdn, dar

www.lumeacredintei.com

qi a fiului sdu,Mihail, este ctitor ,,de la iarbd" al sfdn- tului 1oca9.La 15 martie 1433,AlexandruAldea emi- le primul hrisov careatestd

existentamdndstirii:,,1433

(69411Martie- Tdrgovigte- Hrisovullui Alexandruma- relevoievod,ce-l damdnds-

tirii din PbdureaceaMare.

undeesteBunar,estire.pes-

te apaArgeqului.impotrira Bucqanilor,casd-ifie satuce

sanume$teBolintinu jumata- te. i oroci". Stareade prosperitate a locaquluiaflatintre pdmdn- tun mAnoase;ipaduri se- culare nu a durat dec6t vreo doudveacuri.Dupddomnia lui Mihai Viteazui,rurcii 5i- aufEcutdecapin Muntenia. Cdlugirii au fostnevoili, de

fricaosmanliilor.sdingroa-

pe actelede danii, dar si odoareledepregal mandsti-

rii, obiectedecult foarteva- loroase.Din pdcate,aceste ,,scule" s-aupierdutpentru

totdeauna

car urmaa;ezdmantuluinu

a fost gAsit6,parc6au intrat

toate in pdmdnt. De multd vreme cei de aici incearcd, cu toatemijloacele,sd dea

deurma ruinati a vechii m6- ndstiri, dar orice efort pare a

fi in zadar.Eu suntconvins,

ins6,cdatuncicAndDumne-

zeuqi ctitorii de odinioara vor dori, aceastava iestdin

,,imersiune" gi va fi ca ule- iul la suprafalaapei. PAna

atunciins5,planuriledivrne

sunt altele. Pronia lucreazd, acum doar cu prezentul gi

viitorul, l5s6ndtrecutul intr-

o penumbrd misterioasS. Insdprezentulqi viitorul sesimtbineimpreuna.iarcei doi - Episcopulsi starerul^- lac o treabdminunata!ln

preajma lor si a lucrdrii lor duhovnice;ti oamenii se

simtbine,sfin1iisuntveseli,

haruladieincetisor,fforile

de toamnd iSi. deap6nd melancolia.Creqtinii-sunt ceatd, sunt adunare, sunt turm[ vie, inteligentd.Cum

sdnu te bucuri?!

Insd nici ma-

RdzvanBUCUROTU

t r?,1Ull l l:rt/ de(embrie 2Ot8

3l

Sisericilede pdmdnt si nuieledin Dobrogea

- ,-,i'rc*1*5f*r:tc"ri{.i1&g:*st*l&*dr*i,*r*

*j*nsin l*e*l'i**;*rc

,-i.,-i:!rnb*eurs*l*i li* lntr-*e*t!t*16earsr.*h*ar*:pr*

:.ii:r':, +r-r r*r*as*

=-,.1:-ri

vr*m**i*i,g*ndinejn*tai**l*elintct-

eare*r* p*rr"rlt-*l* pns,-l*s*::ejv*ntu? SSr*f;tr*a**Se&lAvialA.i* rnultev*tr*

,1.:i,-:i,lixp&

f*t* 5i

pumn*a*c-l *

!de*;*ri

r*nduit

er*gti*5s*fie?ntreglt*eutr*i

is*

$ti*

e*;:e!e'l**rclln 5:*m*nt, slu;!*l* 5i ap*'

toatl zonaDobrogei, in locu- rile in careaveasaseconture- ze celmai autenticcreqtinism. Duod ce am strdbdtut rezewiljanaturald de la Cana- rauaFetii, nigtegroteimense au ap6rutpe Perelii stAnco$i. care parcd au rdsdrit din P6- mdnt.Acesta a fost Pentru o vreme locul de ruglciune al pustnicilor carevieluiau in preajmaSfintilorCasian 9i Gherman.Simtindricoarea grotelor,fiorul rugdciuniian- iestralete facesdtrdie$tiin

:r: j - -::

j)::

.iesitfie;ai

ala:rcr v*trc {i*tlr*gcne*:* faccsSer*eiea{*t c**e {e sal*6iu!*gt*

*iei *st* r:L:in*euv*l"ltat*e*ntinll&f** er*gtinisr:lxli;itir:;3*uriu' $i

p*r:tr* *a i*eurii**{*stca r:ins*cl*h;*rs* fi* d**p*triv*

d* rug**i*n* 6i !inigtit**r*v*trc #* ;:*pas,

e* *ieJ,i* rn*rgin**1*r*ii,**br*ge*

*i:*r!*:*!*,c*r:str*!t*ni

Felerin pepimfintul

creltinalDobrogei

Parcurgdnddrumul care leasd Constantade Ostrov, un idevdrat giragde poPasuri spiritualeamPlificdsfinlenia acestorlocuri.Am zdbovit o vreme in PeEteraSfAntu- lui Aoostol Andrei, unde du- hul loculur se simt^e Pdnd in adAnculsufletului.In sbPdtu- raaceastadestancd. Prin ruga- ciunifierbin1i,sfintul avinde- catmultesuferinletruPe5ti qi sufleteEti,duPdcarea strdbdtut

5;l:-ri:iitd*-a tunEulan!i*r,ciarv!*!aaust*r*a.tr$lt*rii*r

_i.-'-ii -.ir==ze

duh cu locul creqtinat gi fie- care paste facesagdnde5ti caesiecu putinldcalocul Pe careil atingi s6 Poarte urme alepaqilorsfinlilorrugdtoriai acestormeleaguri. Am gdsit multe valenle alevieguiriipusmicegti PeP6- m6nt dobrogean,dar am Por- nit-o la druminaintedeldsarea

serii.DeEieradesruldet6rziu.

mi-amziscdtrebuiesdrajung qi la MdndstireaLiPnila, aco- lo undeamfhcutunimPresio- nantpopasderugdciune.Aici,

lvww.lumeacredintei.com

la marginealumii, timpul pri-

vegheriinu cunoagtelimite,

iar o cliod triitdin acestelo-

curi rdm6neparte din tine in-

tru veqnicie.

Bisericacuprispe de lari delalzvoarele

Intotdeaunaam const-

derat pdmdntul Dobrogei sfdnt qi binecuvdntat, dar trebuie sd recunosc faotul

cd Si oameniicaretrdiesipe

acestemeleagurisedeosebesc

devietuitoriialtormeleaguri.

Locurile acesteaaustereour

gi

simpluddltuiescdestine.

O

astfelde comunitateesteqi

ceadin localitatealzvoarele, acoloundediinuie o bisericd

de

nuiele, carc dateazdde

nu

se stie cdnd si carc aratd

precumo lSrancd dobrogeand, careqi-apastratautenticitatea portului, dar qi prospelimea infiliq[rii. Bisericulauitatdparcdde timp in co$ul acestade lume are o frumusele tipic arhaicd. Bisericulade nuiele delalz-

voarele are hramul Sfdntul Dimitrie qi-n dimine{ile se- nine ale pustiei dobrogene tr[iegti senzatjacd din perelii albi chiarizvordqtemir. Micd

qi fhri turld,bisericaaretoate

celelalteelementealeoricdrui

ldcagortodox:un altarsemi-

circular,pronaos,naos,prid-

vor gi icoanevechi,foarteva- loroase.Bollile suntde lemn, grinzilefiindprursetotcucuie

din lemn.iaroridvorul estede

fapt o prispd de lar5, carese

dezlipestede pdm6nt printr- o singurd treaptd,.Perelii sunt

ftculi din impletiturddenuie-

le, careulterior au fost bulgd-

rite Ei lipite cu pdm6ntqi apd.

M6-ntrebdecdnddateazdoare

www.lumeacredintei"com

.l 1:l] ll. j j:il / decembrie2018

t1

REPORTAJ

aceastAbijuterie din Pdmdnt qi nuiele, desprecarenu se qtienici mdcarce comurutate

crestindaancorat-o PePimdnt dobrogean, aici, in drumul :-nire Dun6re El mare. Cu multumireadea mai fi -.iltrSCUt un lucruinedit,am

bisericutacu perelii

:l-isi:

-rs

:31 -r. scrrmdc bun-rdmascd- i;3 ;:1-rpotni!a careI'egheaza

p:r;i idca5ulancestal.

: hclurali. ridicdnd Privi-

PemalullaculuiOltina

vegheazihisericaveche

dinSatuNou

Plecdnddin Izvoarele,am pornit-ospreOltina.DuPd ureogase-laptekilometride mers,ampopositin SatuNou, acoloundene-ambucuratde

ceade-adouabisericulidenu-

iele.Bisericavechea satului,

avdndhramul In6[area Dom- nului, facepartedin triunghiul celortrei bisericidenuieleale locului. incd dela infrare,imPactul a fost oarecum diferit gi asta datoritd unei uqi care nu avea nimic in comun cu frumusetea$i vechimea

decembrie2018/ i-L'!J ir:\ f lt L:')t'i\'l ii i

bisericufei.Ulterior am aflat cdbisericu{aa suPravieguitcu ereu stAPaniriiotomane.tar Isa originalasedegradasein timp, motiv penhu carecineva

a alut mai pulin insPirataidee

Dar

de a adduga ,,altceva".

impactul negativ a Pierit in

curand, odatd ce am intrat in

xrwuJ,lumeaeredintei'com

ldca$ulacelacald qi Primitor,

asemeneaunei cdsu{e

{ar6,

Icoanele picurau lumin6,iar pa$iiaudevenit ;ovaielnici. oorindu-sein binecuvdntatd

ingenunchere.

de

innegritd de timP.

UnaltfeldechiP

albisericiivechi

delaStrunga

Mai rimdseseceade-atre- ia bisenculade Pdmant 5i nu- ielelacareimi proPusesemsd aiuns.Am innoPtatlaM6,nds- tirea*Lipnita, iar'adouazimai- caOnufriam-adusla Strunga.

Am merscaledevreozeceki-

lometri, oprindu-nedin cdnd

in cdnd si admirdm

mirific al pustieicareveghea-

zd oe malul Lacului Oltina. Mdndstireaceanoudeste impresionantd. dar Pe mine

md interesabisericutaceave-

che.Inilial aceastafusesecon- struitd din pdmdnt Ei nuiele de stuf,dar in timP s-adeterio-

rat, iar sdteniiau tot Peticit-o odndcdndaureclddit-odin c6- ramiAa,in 1926.Izul ancestral semai pdstreazdinsd,iar du-

hul careemanddin cele Patru

icoanevechi de lemnte mdn- sdie in semnde binecuvdnt. Un veqmdnt preolesc care dateazdde Peste un secolst[ mdrturiea Lirurghiilor9i Pri- vesherilordeodinioard,iar de lainaica Filareta am aflatcd lapiciorul SfinteiMeseseafl6

oomelnicele ctitorilor bulgari

ai agezdmdntului. Ne-amai

rdmasdeci Povestea trecutu- lui. pentru cd exteriorulbise- riciinu mai arenimic din far- mecul lutului gi al nuielelor de stuf careau statla temelia ori-

Peisajul

ginall a aqezdmdntului.

www.lumeacredintei.com

Cu bucuria de a fi PdEit in toateceletreibisericidenuiele de pepdmdnrulDobrogei.dar si iu tristeteaunornefericite

interventii ale semenilor,cu o

---.--:

starecare,pus6in balanP,in- clin6 spreparteaftumoasda lucrurilor, agaam Pdr6sitP6- mdnrulcre$tinal Dobrogei. MarianaBORLOVEANU

r tLl:.llll\

llLl/decembrie2018

SFlNTtROMAilI

#amf;ltSf,hastrul - bdtr0nul

inleleptalBucovlnel

.

'

:

.-:'

:,',.: ,rrll,*l"*t*{*st*zia?acilNn*

ltin: 1i n!*in* gi-xrl! g:**tr*t

' ,r . :ii!r ?.**t*C*n**!*r'ii!***i"*S*ll* *l* t"ir*n"lii s*x !* V*t;c*r:.e.iac*

-.,; ,:1::;,:riir*t*r*t*f il*ntlud**ixiii*str*t*Qir*9i [:ir*i*!*1*?n

'.

:

:

:::r

;;r:-:;i+tfiint.l]*r:!il5!hastnlxl,c**!

**s3:re*i v*;tri"i: ,,:{r:sj

,i,-:--:.-,,i!i,-:::=ri:irr:pirlti;aigi nr*rai*l M*t'*ix!$t*f*n.ln?r-*vx"*rn*

e;-- :-;Liiils{ri5p*ntru t*td*aur:4, pr"lnfapt* <**vit*ji*,er}* r::*ifru-

ffi**sap*gi*i ** ist*r!*etreac**t*i rniei !Sril*ar*, 5i$v:t*i*aniil * av:.;t

un r*l spiritualc,i*n*tagac*uit per:truag:*r*r**ae*stcla 11 * er*din!*i

*tr*r::nry*gti.P*

i!* {**t

Jivin* i*rpira{i*p*ntru *r*u;*lei**:arit*r $t*lar:

== ::-::+:::rr*t*l* *n C*lt*jinh*;'teEu;"*p*ir

}*ng*f*!*{ eq;vi*s 5i srn*ritd* a vi*{ui,F*rir:t*i*il*;:i-

in*q*fiatd* *u}:ul 5f*nt ** iev*rd* ptl{*r*,e**?n!*!*6:eiun* 9!

*e*p*rind *stf*i

r*lti*e ryt*liitrc*rt,;,i?*.

decembrie2018/ I i

t.g

sis951

sqrqdfl.i

Dascilulsiha;trilor

SfAntulDaniil a fost mai int6i de toate un mare das-

cdl gipovlfuitor al mona-

hilor. In Moldova secolului

15,el a devenitun adevdrat exemplu de urmat, creAndo migcareisihastdfbrd egal qi revigordndpentruo perioadd

lungddetimpvialaduhovni-

ceascddin mdndstirigi schi- turi. O intreagdgeneraliede

sihaqtriqi rugitori la Dom-

nul nostru Iisus Hristos s-au

ridicat atunci, u^rmAndu-lpe SfdntulDaniil. Insdnu ugor a aiuns sfdntul la o aseme- nei insuqireprimitd de la Dumnezeu S-afbcut cilugdr la Md- ndstireaSfAntulNicolae din Ridduli pe la vdrstade l5 ani

(in apropiereaacesteimdnds-

tiri sendscuseqi copilSrise),

orimind numelede David.

inv6lase deja Ceaslovut qi Psaltirea pe de rost, iar pos-

tul, smereniaqi rugdciunea

inimiieraudejabinedeprin-

se de t6ndrul monah. Avea

ca indrumdtorqi duhovnic

pe Sfintul Ierarh Leontie de la Rddduli.Deqi foartetdndr,

erablAnd.suoustuturor ce-

lor din obqteqi indelungos-

tenilor.Dormeafoartepulin. stdndziua qi noapteamai mult in bisericdpentru a se ruga. Dupi cdliva ani, a fost

alesvas al Duhului Sfhnt,fi-

ind fbcut oreot ieromonah si

cdodtdnd'darulde a face mi- nuni.Oamenrrau inceputsh vind sd-l cautein numdr tot mai mare, qtiind cd prin ru- glciunile lui cdpdtauvinde- care.alinareasuferinlelor ;i rezolvareamultor orobleme. Adeseaeracautai ;i numai

www.lumeacredintei.(om

oentru a da sfat. clci era de o rardinlelepciune 5i inainte- vdzd|orcu duhul.De teamd sdnu caddin slavadegartd,

a luat binecuvdntare de la

Episcopulde Radduli 5i s-a mutat la Mdndstirea SfAn- tul Lavrentie,dar nici aici nu a scdpatde credinciosii ce veneaus6-1caute.A pri- mit schimamare.ludndnu- melede Daniil.iar apois-a retrastimo de 14ani in addn- cul pddurllordepe valearA- ului Secudin judegl \eam1. $i aici a fost aflat de cei in nevoi, iar sf6nru1a decissd

seretrag[ in nordul Mol{o-

vei.prinsihastriaPutnei.In-

drumatdeDumnezeu,cuvio-

sul gi-as[pat cu daltao chilie

in pereteleunei stAnci.Ziua qi noapteaprivegheain ru- gdciunineincetategi cugeta

laDumnezeu. lindnd post 5i dormind foarte pu{in pe un mic scaundelemn.Dumini- ca sdvdrqeaSfdntaLiturghie qi seimp6fi6qeacu Trupul gi Sdngelelui Hristos.iarapoi 11pnmeape ce1careveneau la el pentru vindecareabo- lilor saupentru cuvinte de folos.

| !'ltLllll\

l'iri / de(embrie2Ol8

37

sFrNTrROMAilt

Cu o astfel de trdire,.

rdposatului domnitor. Auzi-

SfantulDaniilSihastrulain- sedecevavremedespremi-

spirat un numbr foarte mare de monahi ce au alesviaJa pustniceascS.Cei mai mul1i numeaudeja SfbntulDani- il cel Bdtr6n.Altii il numeau Sfdntul Daniil Schimona- hul, cdci in jurul vArsteide 50 de ani devenisep[rinte, povSluitor si candelSce rds- pdndealumina Duhului pen- tru toti sihastrii din nordul Moldovei.

il

Sfetniculvoievodului

Pentru cd harul obrinte- lui schimnicsefrcuse cunos- cut in toat[ lara Moldovei, in anul 145l, dupdmoartealui Bogdan Vodd, a fost ciu- tat pentru intdia oard de fiul

nunile qi inlelepciuneaSfdn- tului Daniil. $tefan seaflape atunci in mare primejdie qi strdmtorare,fiind in clutarea unuilocferit.Pentrua aiun- ge la chiliaPdrinteluiDaniil Sihastrul,sespunecd Duhul Sfhntl-a cii5,uzit,cici nu era un locpreaaccesibil.Ajuns aici ins6, a primit multe cu- vinte de mdngdiere qi incu- rajare din partea sfdntului, prorocindu-i-sec[ va ajunge domn al Moldovei in curdnd. Anii au trecut. iar in orimS- vara anului 1457,binecre- dinciosul $tefan a ajunspe scaunulMoldovei, asacum ii prevestisesfdntul,prin daru1 lui Dumnezeu ce se afla in

decembrie2O18/ Ll-jl{lA

{l ltEtlNf

EI

el. Din acel moment, $tefan l.a alespe Sfrntul Daniil in- tdi-sfetnic gi duhovnic.Ve- nea adeseala chilia pustni- cului pentru a sespovedigi impdrtdgi, dar qi pentru a-r ceresfatdesprecum sdapere tara gi credinlasffAmoqeasca detot mai mullii pdgdnicare le atacau.Cuviosul il incu- raja de fiecare dat[, indem- ndndu-l sd lupte pentru a- pdrareavalorilor creqtine. incredinfdndu-lcddacl va n- dica dupdfiecareluptd cdteo bisericdsprelaudalui Hris- tos va birui in toate rdzboa- iele. Dupb ce BizaSul cdzu- se nu demult sub ocupalia turceascI, $tefan cel Mare a ascultatneindoiosinlelepteie cuvinlealeduhovniculuisdu.

www.lumea(redintei.cotr

apilrandde fiecare dati cu vi- tejie Bisericalui Hristosqi Moldova pentruaproape ju- mdtatede secolgi construind peste40 debiserici. S-a intdmplat odatd ca domnul $tefan, pe cdnd se afla la chilia cuviosului,

sd

fie indemnat sI zideas-

cd

o mAndstirede cilusS-

ri in apropiere,sub hrariul

Adormirii Maicii Domnu-

lui. $tefan Vodd a ales im- preuni cu sffintul locul, iar in anul 1466s-aincenut ridica-

rea Mdndstirii Putira.Aqa de

mult il iubeaqi-i respectacu-

v6ntul $tefan Vodd.

O alti dovadd a impor-

tanleipe carea avut-ocuvio-

sul

doxea avut loc in anul 1476, c6nd $tefan cel Marea pier- dut bdtdliade la R5zboieni

in apdrareacredinlei orto-

impotriva turcilor. A mers pentru a se spovedi gi a cere sfat la chilia sfdntului, care se mutasepentru mai multl liniqte in codrii seculari din jurul Voronefului. Iatd intr-

un

ldrii

cronicarul Ion Neculce:

,,$i bdtand Stefan-vodd in ugasihastrului,sI-i des- cuie, au r[spunsu sihastrul

sd aqtepte $tefan-vodd afa-

rd

fragment din Letopiseful Moldovei ceconsemna

pdnd g-a istovi ruga. gi

dupdce q-auistovit sihastrul ruga, l-au chematin chilie pre

$tefan-vodd.$i s-auispovedit

$tefan-vodd la

intrebat $tefan-vodd pre si- hastru ce va mai face, ci nu

poatesdmai bati cuturcii: in-

china-va

Iar sihastrul au dzis sI nu o

inchine, cI rdzboiul este al

ddnsul. $i-au

[aralaf'trci, au ba?

lui,

numai, dupSce vaizbdn-

di,

sI facdo m[ndstire acolo,

www.lumeacredintei.(om

in numele Sfdntului Gheor- ghie, sdfie hramul bisericii". Crezdnd $tefan in cuvin- telesihastrului,a luatbine- cuvdntaregi a adunatoastea pentru aizgoni pe turci. Asa cum Sfrntul Daniil ii proro- cise, Stefana ieqit biruitor. Dupd, 12 ani, in anul 1488. aducdndu-;i amin- te $tefan cel Mare de frgbduinla dat[ lui Dumne- zeugi SfhntuluiDaniil Sihas- trul, a zidit din temelie poa- te ceamai frumoasi bisericd a neamuluinostru,ceaa M6- ndstirii Voronel,pe carea in- chinat-o Sfrntului Mare Mu-

cenic Gheorghe.La data de l4 septembriea aceluia;i an, biserica a fost sfinlitb de Mitropolitul Gheorghe, in prezenfafericililor ei ct! tori $tefan Voievod qi Cuvi- osul Daniil Sihastrulqi azeci de mii de credincioqi,c51u- giri, pustnici,clerici qi dre- gltori ai ldrii. Tot in aceastd zi, Sfbntul Daniil a fost ales de sfatul obqtii Voronelului egumen al mdnlstirii, chiar dacd avea o vdrstd foarte

:

\i!

inaintat6. De atunci, vreme de aproape zece ani sfdntul a fost cuv6nt de povald pen- tru cdlugdri qi sihaqtri,dar 5i pentrucredinciogiilaici. Degi petreceamai mult re- tras in chilia sa de sub Stdn- ca $oimului, cdci era mult rugdtor la Domnul qi iubi- tor de liniqte, cobora la m6- ndstirepentrua mdrturisipe fiii duhovniceqti,dar gi pen- tru a tSmldui pe cei bol- navi careseadunaude prin sate qi orage,ddnd totodatd sfat in{elept tuturor. Sepoa- te spuneneindoielnicastfel cdviata Sfhntului Daniil Si- hastrul nu a fost numai una de mare rugdtor la Dumne- zeu qi de addnctrditor in co- muniune cu Hristos Lumina lumii. dar gi de jertfelnic iu- bitor deoameniqimareapd- rdlor al dreptei credinfe. Cu ale Sfdntului Cuvios Daniil Sihastrul rugdciunr, Doamne Iisuse Hristoase. Fiullui Dumnezeu,miluieste- nepenoi,phcatoqii!Amin!

LaurentiuCOSMOIU

f aREIIINTEI

/ decembrie2Ot8

I

li

li

FILEDEJURNAT

ffiesffirfrtwH€endeSws,

rdsdritulcelde joS

-

ir,., 6 iii lsi {l**ri, s{tr*;ir**L*{*d r*}*i fulS*tu lrii hi** m* !* i,

'X*t *t&t** m*liv* d*ib*e*ri*. *i;'rr*l* d*

, ,::;:.:ti'lr,:vl.tull.:*r*rii*1*nn!i** tin l*n!,erestiniir:r.;r**1

: ; rlr.*ct*in

:;tlrpr-rlin**z,il*t rc,*!rnutrt".

" f**r*n:***l**r

, .:i:ti.-r:iii_iil

,it:it*;;;:l:{*r'.A};*tr".:rid* drng*:t**p**tra:*

attt{}eL*{" it\{*{!"lrt*4 #re**5{*#

t3f*tfii

*

. j::--'iii; i'"r::ti::,5bi.iilnui*

pLlrilv*$ prf* vitr*giil*

vr*cut'ii*t'."

incepu,J.noi"-u,i"ffi'htiil:ftTJ:xi,]ff,fu*:tx'*n:',a**,

tul Muntefird ami spovedila

opol.Crizaucraineand,consi-

der,nu trebuiesdne angajeze pe un tdrAm incd miscdtor,

cuvenindu-se sd ne vedem

cu fermitate de ale noastre. Neinlelegerile, cu siguranli,

siei?)impdrtdgindu-mdacolo

intoarcere,mdrturisindcd an ficut un pdcat(impotrivaRu-

GAndurileimi zboardneconte- nit sprecelmai importanteve- nimental rominitdlii din anul centenar:sfinlirea Catedralei Mdntuirii Neamului.

Totmaicorrplicatinsdcu Agtept cu emolie sfinlirea

vor trece

Catedralei de c6tre Patriar- hul Ecumenic qi cel dintdi

mentuluiincauzd.Un talmeg- hramal acesteiaaldturidePa- Se va retrage Patriarhu.

balmeq de biserici poleite,

politicienipebuzaiadului,tro- bucura, de asemenea, s6-1 lui Nalional de Strategiedela

pare,pugcdrii

tr-ralintru reflectareaeveni-

crestinesculnostruspa{iuvir-

*

triarhul Ierusalimului.M-aq

vdd la sfinfirechiargipe vld- dicaVladimir de la Chigindu

Kiril? FondatorulInstitutu-

Moscova,StanislavBelkor,-

ski,scriepeblogulpersonalci

Primescme-

saje dintre cele mai diverse

decembrie2o18 I I i.'i'lt:r! { tfilllX

I i.r)

pr.crs.!umeacredintei"eor

PatriarhulKiril a fbcutun onm passpreretragereadin fruntea Bisericii OrtodoxeRuse,pier- zdnd,cadiplomatal Bisericii,

,,meciul crucial" al vie{ii sale - legatdeautocefaliaBiseri-

cii Ucrainei.Mzita la Istan-

bul.depe3I augusta.c

Belkovski, a fost edificatoare in acestsens,prin ameninlSrile de-adreptullaicela adresaPa- triarhului Bartholomeu $i in- cercareade a-l convingepe

int6istdtdtorulPatriarhieiCon-

stantinoooluluicd ucrainenii viseazilid sereintoarcdin sd- nul Bisericii Ruse.

scrie

*

Mitropolitul

Tihon

($evkunov) estevdzut la Mos-

cova, astdzi,ca viitor Patriarh

al Bisericii Ruse.Dacddes-

prePatriarhulKiril sespunecd

estetributareduca{ieisovieti-

ce,Tihon esteconsiderata fi ,,un vdrfde lanceal eliteipost-

sorietice".O declarael insuqi deschis,lasAndlao parteori- ceurmd de evlavie: ""Sunt un

birocrat ;i un manager".

Credinciogiidin Rusiaau insf,motive intemeiatedein- grijorarein privinla Mitropoli-

tului tot mai plin devervd:Ti- honnumeqte,in ultimaweme,

www.lumeacredint€i,com

aeroporturilordin Rusia.Pen-

mi aeroportul $eremetievo de

1aMoscovaa rezewatnume-

le de,,Dostoievski".

7

in ultima lun6, in sudul Ucrainei(ceeace s-ardori a

fi statulindependentNovo- rusia) a fost lansatdqi pro- movati ostentativo harl6 cu eparhiilekievene,ce lineau

de PatriarhiaConstantinopo-

lului, la data intrdrii acesto- ra.in urmdcu pestetrei se-

cole, sub tutela Patriarhiei Moscovei,E drept.arrnate-

le rusegtiau fostprezentein

:

,, i

Lhll1

-|ll / decembrie2018

FItE DEJURNAT

hatmanatul sudic cu 10-15 ani mai inaintede aga-zisa transmiterea eparhiilor kie-

vene. O intrebare la ordinea zilei in capitalaucraineani:

s5 fi

dul M6rii Negre, in secolele al 10-1ea qi al 1l-lea,decne-

zatulMoscovei- incdneap6- rut pe harta lumii? .*

Prin decizia Sinodu- lui PatriarhieiEcumenice din I I octombriea. c., scrie publicatia ucraineandGoIos UA, taatecele trei Biserici Ortodoxeexistente Pe terito- riul Ucrainei au fost lichida- te. Toli Episcopii lor, inclu- siv conducdtoriiacestora,au, in prezent, statutul de EPi- scooi ai Prestolului Patriar- hieiEcumenice.

+t

linut eparhiile din nor-

intdlnirea

dintre

pregedinteleucraineanPetro Poroqenko qi episcoPatulPa- triarhiei Moscoveidin Ucrai- na.de oe datade l3 noiem- brie a. c., nu a mai avut loc,

urmdnda fi, celmai probabil, reprogramatd.Vlddicii ucrai-

neni au preferat sd nu vind

la reuniunea cu propriul lor preqedintedoar pentru c5 setem de preqedinteleunui statvecin, care,timp de mai mulli ani, a fost principalul

sponsor politic al structuri-

lor Patriarhiei Moscovei din

Ucraina (credo.ru). Cu toa-

te acestea,trei dintre ierar-

hii BisericiiRusedin Ucrai-

nas-auprezentatlaintdlnirea

cu Porogenko,declar6ndcd

vor avea,la Sinodul credrii noii BisericiUcrainene,cel pulin zece mandate ale ie- rarhilor ce lin de Patriarhia

Moscovei intru suslinerea noii structuri bisericeqti.

,C

Persoanenecunoscuteau

aruncat,in zorii zilei de 15

noiembriea.c.,doudcocktai-

Iuri Molotov asupraBiseri-

cii SfhntulAndreidin Kiev -

scrie site-ul oficial al poliliei

din canitalaUcrainei.

au

incercat s6-i relind pe

Paznicii

bisericii

decembrie2018 / L1-:L1f.AaRIDINTEI

rdufbcdtori,dar acegtiaaufo- losit cartugecu gaz,reuqind sdscape. Pe 7 noiembrie a. c.,

preqedintelePetroPoroqenko

a semnato legeprin careBi-

serica Sfdntul Andrei, un simbol al capitaleiUcrainei,

a fost trecutdsubobldduirea Patriarhiei Ecumenice.

l3

Publica{iaucraineand,Ves-

ti prezittd ultimele date ,,din

culiselecredriinoii Biserici de la Kiev": FilaretDeni- senko renuntd la patriarhat,

dar doreqtes[ r[m6nd ,,Pa- triarh onorific", vizdnd pos- tul de preqedinteal Sfdntului Sinod,propun6ndsdfie ales caPahiarh actualulMitroPo- lit Epifanie; Makari Maletici

(conduc6torulceleide-adoua

structuriecleziasticeucrai-

nene) declard cd nu ar Pu-

teaconduceBisericaUcrai-

neana,cerdnd sd fie ales un candidat din rdndurile ierar-

hilor PatriarhieiEcumenice:

PregedintelePoroqenkogi-ar dori ca Patriarhpe Mitropo-

litul Simeonal Vinilei; Patri-

arhiaConstantinopolului,se crede, ar miza, pentru inalful

rang de Patriarhal Kievului. peinfluentul sduArhiepiscop

iov Ghecea.Dupd ultimele

informafii din capitala Ucrai-

nei,datacredriinoii Bisericii locale a fost amdnat[ pentru

9-10decembriea.c.

Vin sdrbitorile, Naqterea Domnului. Ni le dorim cu

tolii unele pline de pace.La

mul1i ani, dragi cilitori ai Lu-

mii Credinleil

Gheorghildcloclol

www.lumeacredintei,com

Tentatii pestetot, ?nfiecarezi chiir ii la meselefestive!

cs

t.

fir:bilin a!utfrtrila s6 turic{ion*i:e *ornrai, *timulind secfetia naiuraia a acestia