Sunteți pe pagina 1din 20

Cadrul legislativ privind

igiena şi securitatea
muncii

Legea nr. 319 / 2006


Cuprins
 Cadrul legislativ privind igiena şi
securitatea muncii
 Scopul Legii nr. 319 / 2006
 Domeniu de aplicare al Legii nr. 319 / 2006
Termenii si expresii din Legea nr. 319 /
2006
 Obligatiile angajatorilor
 Servicii de prevenire si protectie
 Instruirea lucratorilor
 Obligatiile lucratorilor
Cadrul legislativ privind igiena şi
securitatea muncii cuprinde :
 Codul muncii – Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003
 Legea nr. 319 / 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în
muncă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 646 din 26
iulie 2006
 Hotărârea de Guvern 1425/ 2006- Norme metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.
319/ 2006
 Hotărârea de Guvern nr. 1146 / 2006 cerinţele minime de
securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către
lucrători a echipamentelor de muncă
 Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22
decembrie 2005 privind protecţia mediului.
Cerinţele prevăzute de
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, nr.
319/14.07.2006
 Scopul legii
 Prezenta lege are ca scop instituirea de
masuri privind promovarea imbunatatirii
securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor.
Domeniu de aplicare

 Prezenta lege se aplica in toate sectoarele de


activitate, atat publice, cat si private.
 Prevederile prezentei legi se aplica
angajatorilor, lucratorilor si reprezentantilor
lucratorilor.
Termenii si expresiile din lege de
mai jos au urmatorul inteles
 lucrator - persoana  angajator - persoana
angajata de catre un fizica sau juridica ce se
angajator, potrivit legii, afla in raporturi de
inclusiv studentii, elevii munca ori de serviciu
in perioada efectuarii cu lucratorul respectiv si
stagiului de practica, care are
precum si ucenicii si alti responsabilitatea
participanti la procesul intreprinderii si/sau
de munca; unitatii;
Termenii si expresii-definere
 securitate si sanatate  loc de munca - locul
in munca - ansamblul destinat sa cuprinda
de activitati posturi de lucru, situat
institutionalizate avand in cladirile intreprinderii
ca scop asigurarea si/sau unitatii, inclusiv
celor mai bune conditii orice alt loc din aria
in desfasurarea intreprinderii si/sau
procesului de munca, unitatii la care lucratorul
apararea vietii, are acces in cadrul
integritatii fizice si desfasurarii activitatii;
psihice, sanatatii
lucratorilor si a altor
persoane participante la
procesul de munca;
Termenii si expresii- definire
 accident de munca -  Accidentele de munca se
vatamarea violenta a clasifica, in raport cu
urmarile produse si cu
organismului, precum si numarul persoanelor
intoxicatia acuta accidentate, in:
profesionala, care au  a) accidente care produc
loc in timpul procesului incapacitate temporara de
de munca sau in munca de cel putin 3 zile
indeplinirea indatoririlor calendaristice;
de serviciu si care  b) accidente care produc
provoaca incapacitate invaliditate;
temporara de munca de  c) accidente mortale;
cel putin 3 zile  d) accidente colective,
cand sunt accidentate cel
calendaristice, putin 3 persoane in acelasi
invaliditate ori deces; timp si din aceeasi cauza
Termenii si expresii- definire
 boala profesionala -  echipament individual
afectiunea care se de protectie - orice
echipament destinat a fi
produce ca urmare a purtat sau manuit de un
exercitarii unei meserii lucrator pentru a-l
sau profesii, cauzata de proteja impotriva unuia
agenti nocivi fizici, ori mai multor riscuri
care ar putea sa ii puna
chimici ori biologici in pericol securitatea si
caracteristici locului de sanatatea la locul de
munca, precum si de munca, precum si orice
suprasolicitarea supliment sau accesoriu
proiectat pentru a
diferitelor organe sau indeplini acest obiectiv;
sisteme ale
organismului, in
procesul de munca;
Termenii si expresii-definire
 prevenire - ansamblul de dispozitii sau masuri luate
ori prevazute in toate etapele procesului de munca, in
scopul evitarii sau diminuarii riscurilor profesionale;
 eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau
vatamari ale organismului, produs in timpul
procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de
serviciu, situatia de persoana data disparuta sau
accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in
care au fost implicate persoane angajate, incidentul
periculos, precum si cazul susceptibil de boala
profesionala sau legata de profesiune;
Termenii si expresii
 alti participanti la procesul de munca -
persoane aflate in intreprindere si/sau unitate,
cu permisiunea angajatorului,
 reprezentant al lucratorilor cu raspunderi
specifice in domeniul securitatii si
sanatatii lucratorilor - persoana aleasa,
selectata sau desemnata de lucratori, in
conformitate cu prevederile legale, sa ii
reprezinte pe acestia in ceea ce priveste
problemele referitoare la protectia securitatii
si sanatatii lucratorilor in munca;
Termenii si expresii
 eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau
vatamari ale organismului, produs in timpul
procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de
serviciu, situatia de persoana data disparuta sau
accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in
care au fost implicate persoane angajate, incidentul
periculos, precum si cazul susceptibil de boala
profesionala sau legata de profesiune;
 echipament de munca - orice masina,
aparat, unealta sau instalatie folosita in
munca;
Termenii si expresii-definire
 incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar
fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic,
emisiile majore de noxe, rezultat din
disfunctionalitatea unei activitati sau a unui
echipament de munca sau/si din comportamentul
neadecvat al factorului uman care nu a afectat
lucratorii, dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea
urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca
pagube materiale;
 servicii externe - persoane juridice sau fizice din
afara intreprinderii/unitatii, abilitate sa presteze
servicii de protectie si prevenire in domeniul
securitatii si sanatatii in munca, conform legii;
Obligatiile angajatorilor
 În cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul
are obligatia sa ia masurile necesare pentru:
 a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii
lucratorilor;
 b) prevenirea riscurilor profesionale;
 c) informarea si instruirea lucratorilor;
 d) asigurarea cadrului organizatoric si a
mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in
Servicii de prevenire si protectie
 Angajatorul desemneaza unul sau mai multi
lucratori pentru a se ocupa de activitatile de
protectie si de activitatile de prevenire a
riscurilor profesionale din intreprindere si/sau
unitate, denumiti lucratori desemnati.
Instruirea lucratorilor
 a) la angajare;
 Angajatorul trebuie sa
asigure conditii pentru  b) la schimbarea locului
ca fiecare lucrator sa de munca sau la
primeasca o instruire transfer;
suficienta si adecvata in  c) la introducerea unui
domeniul securitatii si nou echipament de
sanatatii in munca, in munca sau a unor
special sub forma de modificari ale
informatii si instructiuni echipamentului existent;
de lucru, specifice  d) la introducerea
locului de munca si oricarei noi tehnologii
postului sau: sau proceduri de lucru;
 e) la executarea unor
lucrari speciale.
Obligatiile lucratorilor
 Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare
activitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa, precum si cu instructiunile
primite din partea angajatorului, astfel incat
sa nu expuna la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala atat propria
persoana, cat si alte persoane care pot fi
afectate de actiunile sau omisiunile sale in
timpul procesului de munca.
Obligatiile lucratorilor
Lucratorii au urmatoarele obligatii:
 a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele,
substantele periculoase, echipamentele de transport
si alte mijloace de productie;
 b) sa utilizeze corect echipamentul individual de
protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau
sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
 c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la
modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate proprii, in special ale
masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si
cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
Obligatiile lucratorilor
 d) sa comunice imediat angajatorului si/sau
lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre
care au motive intemeiate sa o considere un pericol
pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si
orice deficienta a sistemelor de protectie;
 e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de
munca si/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoana;
 f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii
desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face
posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte
dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii
sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii
lucratorilor;
Obligatiile lucratorilor
 g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu
angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a
permite angajatorului sa se asigure ca mediul de
munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri
pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de
activitate;
 h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile
legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in
munca si masurile de aplicare a acestora;
 i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de
munca si inspectorii sanitari.