Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE VANZARE CU OPTIUNE DE RASCUMPARARE

Articolul 1. Partile contractului


(1) Intre subsemnaţii:
1. D ........................................................................., domiciliat în
...................................................., str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara
.........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ...................., născut la data de (ziua, luna,
anul) ...................................................... în (localitatea) ................................. sector/judeţ
................................, fiul lui ............................... şi al ........................, posesorul buletinului
(cărţii) de identitate seria ........... nr. .......................... eliberat de .........................., cod numeric
personal ..............................., în calitate de vânzător, pe de o parte, şi) şi
2. S.C. .....................................................................................................
S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ................................ str.
................................. nr. ......................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament .......,
judeţ/sector ......................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului
........................................., sub nr. ............................................, din ............................................,
cod fiscal nr. ......................... din ........................, având contul nr.
..................................................... deschis la ...................................................., reprezentată de
..................................................., cu funcţia de ..........................., în calitate de cumpărător, pe
de altă parte,au convenit să încheie prezentul contract de vânzare-cumpărare cu respectarea
următoarelor clauze:

Articolul 2. Cauza contractului


(1) Vanzatorul incheie prezentul contract de vanzare cu optiune de rascumparare in scopul
obtinerii sumei de 500.000 LEI reprezentand contraprestatia cumparatorului X. Banii
obtiunuti in urma perfectarii contractului urmeaza a fi folositi in scopul stingerii unei
creante fata de Z, izvorata dintr-un contract de imprumut in valoare de 475.000 LEI. Restul
sumei va fi utilizata in scopul achiztionarii unor cadouri de craciun pentru familie si prieteni.
(2) Cumparatorul incheie prezentul contract de vanzare cu optiune de rascumparare in scopul
obtinerii contraprestatiei vanzatorului, reprezentata de transmiterea dreptului de
proprietate asupra imobilului situat în …. cu … camere de locuit şi dependinţe, anexele
gospodăreşti, curte etc., precum şi dreptul de proprietate asupra terenului aferent în
suprafaţă de ...................... mp. Cumparatorul are in vedere si posibilitatea inchirierii
imobilului in cazul neexercitarii dreptului de rascumparare in termenul stabilit prin
prezentul contract.

Articolul 3. Obiectul contractului


(1) Vânzătorul declară că îi vinde cumpărătorului nuda proprietate a imobilului
situateîn......................................................,str........................................................................
nr. ................, compus din ...................... camere de locuit şi dependinţe, anexele
gospodăreşti, curte etc., precum şi dreptul de proprietate asupra terenului aferent în
suprafaţă de ...................... mp. Imobilul este înscris în cartea funciară a localităţii ………… cu
nr. cadastral ……. conform încheierii nr………eliberată de Biroul de cadastru şi publicitate
imobiliară ……… Schita imobilului este atasata inscrisurilor privind dreptul de proprietate.
(2) Eu, vânzătorul, am dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului mai sus descris prin
moştenire de la ............................................................... decedat(ă) la data de
............................. şi mi-a fost eliberat certificatul de moştenitor nr. ..................................
din .................................... în dosarul nr. ..................... de către .................. .
(3) Pretul vanzarii este de 500.000 LEI sumă pe care eu, vânzătorul, am primit-o în întregime de
la cumpărător astăzi, data autentificării contractului.
(4) Vanzatorul declara sub sanctiunea legii penale pentru fals in declaratii ca apartamentul ce
se vinde:
a) se afla in intregime in proprietatea sa, nefiind instrainat sub nici o forma, vreunei alte
persoane, pana la data incheierii prezentului contract;
b) nu a fost scos din circuitul civil prin trecere in proprietate publica, nu este seches- trat si
nici urmarit, nu face obiectul vreunui litigiu, este liber de orice sarcini, fiind in mod legal si
continuu in proprietatea si posesia sa, de la data dobandirii si pana in prezent, garantand
pe cumparator impotriva oricarei evictiuni in conformitate cu prevederile art. 1337 din
Codul civil.
c) Imobilul are taxele şi impozitele achitate, după cum rezultă din certificatul de atestare
fiscală nr…….. din data de …. eliberat de …..
d) Imobilul nu este grevat de sarcini şi nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor
persoane, după cum rezultă din extrasul de Cartea Funciară pentru autentificare nr. …… din
data de …., eliberat de Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară ........

Articolul 4. Efectele contractului


(1) Transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului sus-mentionat are loc astazi data
autentificarii prezentului contract, fara indeplinirea altei formalitati, totodata efectuand
u-se predarea catre cumparator a actelor de proprietate in original.
(2) Vânzarea se face cu opţiunea pentru vânzător de a răscumpăra imobilul vândut în termen
de 2 ani de la data autentificării contractului (12.01.2018-12.01.2020) .
(3) Dacă vânzătorul îşi va exercita opţiunea de răscumpărare, el are obligaţia să restituie
cumpărătorului preţul primit de la acesta, precum şi toate cheltuielile ocazionate de
autentificare şi de îndeplinire a formalităţilor de publicitate, precum şi a tuturor cheltuielilor
necesare şi a celor utile în limita sporului de valoare adus bunului, ce au fost făcute de
cumpărător.
(4) Cumpărătorul are obligaţia restituirii bunului.
(5) Până la termenul de opţiune de răscumpărare, dreptul de proprietate al cumpărătorului se
va nota în Cartea Funciară în temeiul art.898 pct.1 Cod civil.
(6) - In cazul exercitarii dreptului de optiune, vanzatorul se obliga sa-l notifice pe comparator
sau pe subdobanditorul dreptului de proprietate.
- In termen de doua saptamani de la data notificarii, vanzatorul se oblige sa
consemneze atat pretul primit de catre comparator, cat si cheltuielile ocazioate de
incheierea contractului si a formalitatilor de publicitate.
- Vanzatorul se obliga la restituirea cheltuielilor necesare si utile efectuate de catre
comparator.
(7) In cazul neexercitarii dretpului opţiunea de catre vanzator în termenul stabilit, dreptul
cumpărătorului se consolidează şi acesta va fi înscris în partea a II-a (B) a cărţii funciare, în
calitate de proprietar al imobilului.
(8) Vanzatorul raspunde pentru viciile ascunse ale bunului doar pe durata existentei dreptului
de rascumparare (2 ani).
(9) Vanzatorul nu raspunde pentru evictiunea provenita din partea unui tert, decat pe durata
existentei dreptului de rascumparare.
(10) Impozitul asupra venitului realizat din transferul proprietăţii imobiliare se plăteşte de
vânzător în condiţiile Codului fiscal.
(11) In cazul refuzului nejustificat al cumparatorului de restituire a dreptului de proprietate,
acesta va fi obligat la plata cu titlu de penalitati in valoare de:
- 0.05% din valoarea bunului pentru fiecare zi de intarziere, in primele 30 de zile de la data
consemnarii pretului vanzarii, la care se adauga celelalte cheltuieli ale vanzarii
- 0.10% din valoarea bunului pentru fiecare zi de intarziere, dupa primele 30 de zile de la
data consemnarii pretului vanzari (…), dar nu mai tarziu de 90 de zile
- 1% din valoarea actualizata a bunului, dupa 90 de zile de la data consemnarii pretului
vanzarii (…), pana la data executarii obligatiei.

Articolul 5. Dispozitii finale


(1) Lucrările de publicitate imobiliară se vor îndeplini de notarul public, potrivit dispoziţiilor
Legii nr.7/1996.
(2) Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva
biroului notarial, un exemplar pentru Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară, .....
exemplare s-au eliberat părţilor.

Vânzător, Cumpărător,

PROMISIUNE UNILATERALĂ DE CUMPĂRARE

I. PĂRŢILE
Art.1 - Subsemnatul, x, cu domiciliul în Botoşani str. ŞtefancelMare, nr.4, ap.17, posesoare …
- Subsemnata, y …, în calitate de beneficiar al promisiunii.
II. OBIECT
Art.2În baza manifestării de voinţă, promitentul va încheia cu beneficiarul promisiunii un
contract de vânzare având ca obiect bicicleta Bianche Oltre XS,
proprietate a beneficiarului, dacă acesta va dori să vândă.
III. DATA ŞI LOCUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE VÂNZARE
Art.3Contractul de vânzare a bunului mobil se va încheia până la data de 15.12.2013.
Art.4Locul încheierii contractului de vânzare este domiciliul beneficiarului.
IV. PREŢUL BUNULUI MOBIL
Art.5Preţul de vânzare al bunului mobil, aşa cum a fost stabilit de părţi prin prezenta
promisiune unilaterală de cumpărare este de 2000 RON (două mii lei), care se va indexa cu rata
inflatiei prevazuta de BNR.
V. CONŢINUTUL CONTRACTULUI
Art.6 Promitentul are dreptul de a deveni proprietar asupra bunului, de a primi bunul,
accesoriile sale şi tot ce este necesar folosinţei sale perpetue , în cazul încheierii contractului.
Art.7 Promitentul are obligaţia săa chite preţul convenit.
Art.8 Beneficiarul are dreptul sa ceara incheierea contractul de vânzare a
bunului întermenul stabilit .Beneficiarul are dreptul de a cere şi de a
primi preţul convenit.
Art.9 Promitentul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul. In acest caz,
promitentul se obliga sa plateasca beneficiarului 25% din valoarea bunului la data exercitarii
dreptului de dezicere.
VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art.10 În cazul în care promitentul refuză să-şi execute obligaţia asumată, acesta
datorează beneficiarului promisiunii suma de 200 RON (două sute lei) cu titlu de daune
interese.
Art. 11În cazul în care beneficiarul promisiunii nu îşi manifestă voinţa de a vinde până la data de
15.12.2013, la expirarea acestui termen se va stinge şi obligaţia promitentului.
VII. FORŢA MAJORĂ
Art. 12 Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi producerea
evenimentului în termen de 15 zile şi să ia de îndată toate masurile posibile pentru a limita
consecinţele. Încetarea cazului de forţă majoră trebuie notificată celeilalte părţi în interval de 5
zile.
Art. 13 Partea care invoca forta majora este tinuta sa dovedeasca existent evenimentului
imprevizibil si invincibil, ce nu putea fi in mod rezonabil prevazut la momentul incheierii
prezentului contract.

S-ar putea să vă placă și