Sunteți pe pagina 1din 8

DISCIPLINA : NUMELE SI PRENUMELE: DATA :

CHIMIE ANORGANICA + ORGANICA ___________________________ ______________

TEST GRILA
METALE + NEMETALE + LEGATURI CHIMICE + SOLUTII + ECHILIBRE ACIDO-BAZICE
+ COMPOZITIA SI STRUCTURA COMPUSILOR ORGANICI

Pentru fiecare item alegeţi răspunsul sau raspunsurile corecte:

1. Care dintre seriile de mai jos indica ordinea 7. Sunt cupluri acid / bază conjugată, mai puțin:
scaderii caracterului nemetalic: a. HCl / Cl-
a. F>Cl>Br>I b. HSO4- / H2SO4
b. S>O>Br>Cl c. H2O / H3O+
c. F>Br>O>S d. H2PO4- / HPO4-2
d. F>N>O>S e. S-2 / HS-
e. F>O>N>C
8. Sunt divalente elementele:
2. Sunt adevărate afirmaţiile: a. din perioada a 2-a
a. atomul de carbon este tetravalent b. din grupa a VI-a A
b. atomul de oxigen este divalent c. din perioada a 6-a
c. atomul de hidrogen este monovalent d. din grupa a II-a A,
d. atomul de azot este pentavalent e. Mg, Ba si Ca
e. atomul de halogen este heptavalent
9. Legătura de tip σ:
3. Bazele cele mai tari sunt ale metalelor dintre a. este legătura covalentă simplă
grupurile: b. se poate forma între atomul de carbon şi alţi
a. K si Ca atomi sau grupe de atomi care pot ceda un electron
b. Na si Cu c. nu este prezentă în compuşii organici
c. Mg si P d. se poate forma între carbon C şi clor Cl
d. Ni si Cs e. nu se poate forma între carbon C şi hidrogen H
e. Cd si K
10. Care serie nu cuprinde molecule polare :
4. Conțin numai oxizi acizi, cu exceptia: a. CO2, H2O, Br2, HCN
a. CuO, P2O5, NO2 b. PH3, CH4, SO3, HI
b. SO2, Na2O2, CO2 c. NH3, CO, HBr, N2O5
c. H2O, CO, SiO2 d. CCl4, NO2, SO2, HNO3
d. N2O5, SO3, BeO e. CO2, CCl4, Br2, N2
e. CO2, P2O5, SiO2
11. După modul în care se leagă atomii de carbon
5. Unghiul dintre valenţele atomului de C între ei, catenele pot fi:
hibridizat sp2 are valoarea: a. catene saturate
a. 109o28’ b. catene secundare
b. 120o c. catene nesaturate
c. 105o d. catene principale
d. 180o e. catene aromatice
e. 107o
6. Pentru primul compus organic sintetizat dintr-
un compus anorganic se poate afirma:
a. conţine în molecula 1 atom de O
b. molecula conţine numai legături simple
c. suma tuturor atomilor din molecula este 7
d. conţine 2 grupări amino (-NH2)
e. se numeşte cianat de amoniu (uneori uree)

Pagina | 1
12. Sunt reale substanţele, cu excepţia: 17. La ionizarea substanței H2SO4, Ka poate fi:
a. C2H2O4 a. Error: Reference source not found
b. C2H2Cl b. Ka mare, deoarece este un acid tare
c. CH2=O c. Ka mic, deoarece este un acid tare
d. C3H6N d. Ka mic, deoarece este un acid slab
e. C4H4O2NS2 e. Error: Reference source not found
13. Metamfetamina (metilamfetamină) este un 18. Referitor la baze sunt adevărate afirmațiile, cu
narcotic psiho-stimulent care excepția :
cauzează stări de euforie și a. au gust acru și sunt corozive,
are structura b. nu conțin atomi de H în moleculă,
Sunt adevărate afirmaţiile: c. cele tari ionizează total în soluție apoasă,
a. conţine în moleculă 80,54% C d. pot prezenta și caracter amfiprotic,
b. conţine 2 atomi C secundari e. Mg(OH)2 si Zn(OH)2 sunt baze amfotere,
c. atomul de N este hibridizat sp2 19. In cazul moleculei de
acetaminofen (paracetamol) se
d. conţine 3 perechi electroni π poate afirma că:
e. conţine în moleculă 15 atomi de H a. are N.E. = 4
14. Șirul HF, HNO3, H2CO3, indică: b. atomul de azot este hibridizat sp2
a. scăderea procentului de H din compozitie, c. are masa moleculară egală cu 139 g/mol
b. scăderea tăriei acizilor , d. conţine în moleculă 4 perechi de electroni π
c. creșterea procentului de H din compozitie, e. contine 21,19% O (procente de masa)
d. cresterea fortelor de atractie dintre ioni, 20. Nu pot fi elemente organogene:
e. scaderea procentului de O din compozitie,
a. neonul şi argonul
15. Analiza elementală calitativă urmăreşte: b. oxigenul
a. separarea şi identificarea substanţei c. sulful
respective d. gazele rare
b. transformarea substanţei respective în alţi e. atomii metalici
compuşi 21. O hidrocarbură conţine 85,71% C are masa molară
c. identificarea speciilor de atomi care M = 56 g/mol. Care este formula brută şi moleculară a
compun substanţa organică analizată hidrocarburii:
d. stabilirea compoziţiei procentuale a. CH4
e. formare AgBr (galben) pentru atomi Br b. C4H8
16. Referitor la compusul cu c. CH2
structura alăturată sunt d. C2H6
e. CH2 şi C4H8
adevărate afirmaţiile:
a. are un atom de carbon 22. Prezintă numai legături covalente, compușii:
nular a. SO2, H2S, NH4Cl
b. are un atom de carbon cuaternar b. O2, HClO, HNO3
c. are catenă ramificată c. CCl4, Cl2, NH3,
d. are doi atomi de carbon secundari d. Br2, CO, NH4OH
e. are un atom de carbon primar e. PH3, SO3, CS2,

DISCIPLINA : NUMELE SI PRENUMELE: DATA :


CHIMIE ANORGANICA + ORGANICA ___________________________ ______________

TEST GRILA
METALE + NEMETALE + LEGATURI CHIMICE + SOLUTII + ECHILIBRE ACIDO-BAZICE
+ COMPOZITIA SI STRUCTURA COMPUSILOR ORGANICI

Pagina | 2
Pentru fiecare item alegeţi răspunsul sau raspunsurile corecte:

NR. ITEM A B C D E
1 X X
2 X X X
3 X
4 X X X
5 X
6 X X
7 X X X
8 X X X
9 X X
10 X
11 X X X
12 X X X
13 X X X
14 X
15 X X X
16 X X
17 X X
18 X X
19 X X
20 X X
21 X X X
22 X X X

Pagina | 3
a. F>Cl>Br>I b. S>O>Br>Cl c. F>Br>O>S d. F>N>O>S
23. Varianta care indică corect şirul cu sensul creşterii polarităţii moleculei este:
a. HF, NH3, CH4, H2O, H2S, c. CH4, H2S, NH3, H2O, HF,
b. HF, H2O, H2S, NH3, CH4, d. NH3, CH4, H2S, H2O, HF,

24.
25.
26.
27.

28. Sirul care indică substanţe formate numai prin legaturi covalente este:
a. NaCl, H2, CO2 b. HBr, Br2, NH4Cl, c. O2, MgS, H2O, d. Cl2, P4, [NH4]+,
29. La adăugarea a 2-3 picături de turnesol soluţia care se colorează în albastru este:
a. saramură b. suc de lămâie c. oţet d. apă+săpun
30. Substanţele amfotere (amfiprotice / amfionice):
a. în prezenţa unui acid creşte pH-ul soluţiei c. în prezenţa unei baze creşte pH-ul soluţiei
b. în prezenţa unui acid scade pH-ul soluţiei d. în prezenţa unei baze creşte pOH-ul soluţiei
31. Volumul de apă ce trebuie evaporat din 0,5 L soluţie de 3 M pentru a obţine o soluţie de 5 M este:
a. 0,1 L b. 0,2 L c. 0,3 L d. 0,4 L
32. Daca o solutie are pH = 13, concentratia acesteia va fi:
a. 10-13 mol/L b. 10-9 mol/L c. 10-5 mol/L d. 10-1 mol/L
33. În teoria Brönsted-Lowry acidul este o substanţă care:
a. are tendinţa de a lega un proton de hidrogen c. prin cedarea unui proton trece in baza sa conjugată
b. are tendinţa de a ceda electroni neparticipanţi d. prin cedarea unui proton trece in acidul conjugat
34. Concentraţia ionilor de hidrogen dintr-o soluţie de 0,1 M a unui acid cu Ka = 2,14 ۰ 10-5 este:
a. 1,46 mol/L b. 1,46 ۰ 10-1 mol/L c. 1,46 ۰ 10-2 mol/L d. 1,46 ۰ 10-3 mol/L
35. Specia chimica (HSO4)- este:
a. baza conjugata a acidului sulfuric c. obtinuta prin disocierea acidului sulfuros
b. acidul conjugat al apei din sistem d. un acid poliprotic (polibazic)
36. Raportul volumetric in care trebuie sa se amestece o solutie (S1) de 8% H2SO4 (ρ = 1,73 g/cm3) cu o
solutie (S2) de 30% H2SO4 (ρ = 1,22 g/cm3) pentru a se obtine in final o solutie (S3) H2SO4 de 10%;
a. V1:V2 = 11,56:1,64 b. V1:V2 = 1:2 c. V1:V2 = 1,64:11,56 d. V1:V2 = 2:6
37. 438 g CaCl2 hidratata pierde prin procesul de calcinare (eliminare de apa) 216 g apa.
Formula chimica a cristalohidratului supus calcinarii, este:
a. CaCl2 ۰ 2H2O b. CaCl2 ۰ 4H2O c. CaCl2 ۰ 6H2O d. CaCl2 ۰ 8H2O
38. pOH-ul unei solutii este 3, iar dupa adugarea a 2-3 picaturi metiloranj solutia se va colora in:
a. albastru b. galben c. rosu d. portocaliu

Pagina | 4
39. Masa de acid azotic necesara neutralizarii a 20 mL soluţie NaOH 0,1 M este:
a. 0,126 g b. 0,252 g c. 0,063 g d. 0,001 g
40. Dizolvarea este un proces fizic realizat prin:
a. reactie chimica c. imprastierea de particule printre alte particule
b. amestecarea de ulei cu apa d. hidratarea cristalelor intr-un solvent nepolar

PARTEA II : CHIMIE ORGANICA 45 puncte

1.
1.

2.

3.

4.

5.

Pagina | 5
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Pagina | 6
12. In zaharoza puntea eterica se formeaza prin eliminare de apa intre gruparile OH ale
monozaharidelor componente, din pozitiile:
A. 1-1
B. 1-3
C. 1-4
D. 1-2
E. 2-4
13.

14.

15.

Se dau masele atomice, rotunjite:

Cu = 64 ; Al = 27 ; N = 14 ; Ca = 40 ; O = 16 ; Na = 23 ; H = 1 ; Br = 80 ; C = 12 ; S = 32 ; Cl = 35,5

!! SUCCES !!

Pagina | 7
BAREM DE NOTARE
TEST VERIFICARE
ATOM (structură + proprietăţi periodice) + LEGĂTURI CHIMICE

SUBIECTUL I 32,5 puncte

A. 1) 3 orbitali, 2) neutru, 3) polară, 4) izotopi, 5) diferiţi, ........ 1 x 1,4p

B. 1 – g; 2 – b; 3 – c, e; 4 – f; 5 – d; 6 – a; ......................................1 x 1,5p

C. 1 – F, 2 – A; 3 – F; 4 – A; 5 – F; 6 – F; 7 – A; 8 – A; 9 – F; 10 – A; .......1 x 1,5p

SUBIECTUL II 22,5 puncte

Nr. Răsp. Nr. Răsp. Nr. Răsp.


1 a 6 c 11 d
2 a 7 a 12 a
3 b 8 c 13 d
4 c 9 d 14 a
5 c 10 c 15 d
.......................1 x 1,5p

SUBIECTUL III 35 puncte


1.
a) raţionament.........3p; ZA = 8 ZB = 11 şi ZC = 17.......... fiecare Z x 1p,
b) configuraţia electronică...... 1 x 0,5p , poziţia în S.P.(grupă ...... 1 x 0,5p şi perioadă ...... 1 x 0,5p),
blocul de elemente ...... 1 x 0,5p şi valenţa pentru fiecare element ...... 1 x 0,5p,
c) caracterul chimic ...... 1 x 0,5p şi caracter electrochimic ...... 1 x 0,5p ,
d) procesul de ionizare pentru fiecare element chimic
(modelare ...... 1 x 1p şi scrierea ionului format ...... 1 x 0,5p) ,
e) A şi B ...... x 1p,

2.
a. KMnO4 raţionament ...... x 1p scriere formulă ...... x 0,5p
b. H2O2 raţionament ...... x 1p scriere formulă ...... x 0,5p
c. Na2HPO4 raţionament ...... x 1p scriere formulă ...... x 0,5p
d. (SO4)-2 raţionament ...... x 1p scriere formulă ...... x 0,5p

3.
a) Cl2 = leg. covalentă nepolară, simplă ..... x 1p ; MgO = leg. ionică ...... x 1p ;
CO2 = 2 leg. covalente polare, duble C = O ..... x 1p ; N2 = leg. covalentă nepolară, triplă..... x 1p ;
NH4Cl = - 3 leg. covalente polare, simple N – H ...... x 1p
- 1 leg. covalent – coordinativă N → H ...... x 0,5p
- 1 leg. ionică NH4+ şi Cl ............................ x 0,5 p
b) Cl2 modelare ...... x 1p ; MgO modelare ...... x 1p ;
CO2 modelare ...... x 1p + explicaţie molecula nepolară ...... x 1p
N2 modelare ...... x 1p ; NH4Cl modelare ...... x 2p

Pagina | 8