Sunteți pe pagina 1din 28

Sentința nr.1 (Judecătoria Bălți (sediul Central)) , art. 192/1 alin. (2) lit.

a) Cod
Penal+aplicarea art. 364/1 alin. (8) CPP RM, art. 90 Cod penal-suspendarea condiționată
Fabula
S-a constatat că Cocicariov Stepan, acţionând cu intenţie şi urmărind scopul răpirii mijlocului de
transport fără însuşire, la data de 25.09.2018, în perioada de timp a orelor 20.00- 21.30, de
comun acord cu Macovschi Vitalie, după ce au consumat împreună cu Ganasevici Vitalie băuturi
alcoolice, folosindu-se de faptul că ultimul a adormit, fără permisiunea acestuia au luat cheile de
la automobilul de model "'Dacia Logan" de culoare roşie, anul producerii 2009, nr/în YW 509,
care aparţine lui Ganasevici Vitalie, după care ieşind în curtea casei nr.110 din strada Bulgară
mun. Bălţi, s-au apropiat de automobilul susmenţionat, cu cheile ce le aveau au descuiat uşa
mijlocului de transport, au urcat în automobil şi pornind motorul au răpit mijlocul de transport,
fără scop de însuşire, deplasându-se într-o direcţie necunoscută.
Prin acţiunile sale intenţionate, inculpatul a comis infracţiunea prevăzută de art. 1921 alin.2 lit.
a) Cod Penal cu următoarele semne calificative: răpirea mijlocului de transport fără scop de
însuşire, săvârşită de 2 persoane.
Pedeapsa
-Se recunoaşte vinovat în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 192/1 alin. (2) lit. a) Cod Penal
şi se condamnă în baza acestei legi prin aplicarea art. 364/1 alin. (8) CPP RM la o pedeapsă
penală sub formă de închisoare pe un termen de 3/trei/ani.
-Conform art. 90 Cod penal, a suspenda executarea pedepsei cu închisoarea, stabilindu-I lui un
termen de probă de 2 (doi ) ani, şi a obliga pe inculpat ca în termenul stabilit, să nu săvârşească
alte infracţiuniși să achite părții vătămate prejudicial material cauzat.
-Se aplică faţă de inculpate măsura preventivă – obligarea de a nu părăsi ţara, pînă la rămînerea
definitivă a sentinţei, apoi se revocă.
Motivarea Hotărârii:
Instanţa la individualizarea, stabilirea categoriei și termenului pedepsei inculpatului, ține cont de
prevederile art. 7, 61, 75 Cod Penal și anume de gravitatea infracțiunii săvîrşite, de motivul
acesteia, de personalitatea celui vinovat, de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează
răspunderea, de conditiile de viaţă ale familiei acestuia precum și scopul pedepsei aplicate asupra
corectării şi reeducării vinovatului.
Conform art.16 alin. (2) Cod penal infracțiunea imputată inculpatului XXXXXXXXX face parte
din categoria celor mai puțin grave, care se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani, totodată
remarcăm că inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a pedepsei aplicate în virtutea
prevederilor art. 3641 alin. (8) Cod procedura penală. În continuare notăm că din dispoziţiile art.
75 alin. (l) Cod Penal al RM se desprind trei criterii generale cu valoare de principiu. Pedeapsa
aplicată infractorului trebuie să fie echitabilă, legală şi individualizată.
La aplicarea pedepsei, instanţa de judecată conchide că, conform prevederilor art. 76 CP RM, s-
a reţinut în calitate de circumstanţă atenuantă căinţa sinceră.
Conform prevederilor art. 77 CP RM, careva circumstanţe agravante nu s-au stabilit.
Circumstanţe excepţionale care ar determina liberarea de răspundere penală a inculpatului în
baza art. 55 CP, instanţa de judecată nu a stabilit.
La stabilirea cuantumului pedepsei, instanţa de judecată va lua în consideraţie faptul că
soluţionarea cauzei penale, la solicitarea inculpatului a avut loc în baza probelor administrate la
faza urmăririi penale, acesta recunoscînd în totalitate faptele indicate în rechizitoriu, instanţa
constată luarea în calcul a regulilor prevăzute de art. 364/1 Cod de Procedură Penală alin.(8) la
aplicarea pedepsei penale.
Astfel, la stabilirea cuantumului pedepsei sub formă de închisoare în limitele enunţate mai sus pe
lîngă circumstanţele agravante şi atenuante enunţate supra, instanţa de judecată va lua în
consideraţie faptul că inculpatul anterior a fost condamnat antecedent fiind stins/reieșind din din
materialele cauzei deduse judecății/ şi a comis o infracţiune contra relaţiilor sociale din domeniul
patrimoniului, şi-a recunoscut integral vinovăţia şi a solicitat examinarea prezentei cauze în
procedură simplificată ceea ce a dus la examinarea cauzei în termen rezonabil. Astfel, la
stabilirea categoriei şi termenului pedepsei penale ce urmează a fi aplicată faţă de inculpatul,
instanța de judecată va ţine cont de gravitatea infracţiunii săvârșite de inculpat care se atribuie la
categoria celor mai puțin grave, concluzie care rezultă din interpretarea sistemică a prevederilor
art. 192/1 alin. (2) lit. a) Cod penal și art. 16 Cod penal, de persoana celui vinovat, care a
manifestat căința sinceră față de cele comise, anterior a fost condamnat, de faptul că partea
vătămată nu are pretenții materiale
Sentința nr.2 (Judecătoria Edineț, sediul Briceni) art. 192/1 alin.(2) lit. c)+ art. 188 alin.
(1)Cod penal al RM, aplicarea art. 364/1 alin. (8) CPP al RM, art. 84 alin. (1) Cod penal al
RM

Fabula
Inculpatul Buhnaci Eric la data de 26 iulie 2018, aproximativ în jurul orelor 02:15, a pătruns pe
ascuns în gospodăria părții vătămate, care este situată în satul Colicăuţi, raionul Briceni, unde
neavând scop de însuşire, a răpit mijlocul de transport de modelul xxxxxxxxxxxxx care aparţine
cet. xxxxxxxxxx, căuzîndu-i o pagubă materială considerabilă.
Tot el, la data de 22 august 2018 aproximativ la ora 17:30, deplasîndu-se pe str. Latinei din or.
Edineţ, avînd intenţia de profit şi îmbogăţire, cu scopul de a însuşi bunuri din avutul altei
persoane, intenţionat, aplicînd violenţa fizică, l-a atacat pe cet. xxxxxxxxxxxx, a.n. xxxxxxxxxx,
locuitor al or. xxxxxxxxxxxxxxx, manifestată prin lovituri cu mîinele în regiunea capului,
sustrăgînd un lănţişor confecţionat din argint de la acesta, estimat la preţ de 700 lei şi bani în
sumă de 120 lei, astfel proprietarului fiindu-i cauzată o daună materială, în suma de 820 lei MD.
Conform raportului de expertiză judiciară nr. 201819D0124 la cet. Care a fost atacat , s-a
depistat edemul şi echimoza la față, comoția cerebrală au fost produse prin acţiunea traumatică a
unui corp contondent dur, posibil la data şi circumstanţele indicate, se calilică ca vătămare
corporală uşoară cu dereglarea a sănătăţii de scurtă durată.
Pedeapsa
-Pe Buhnaci Eric a-1 recunoaşte vinovat în comiterea infracţiunii prevăzută de art. 192/1 alin.(2)
lit. c) Cod penal al RM, ținînd cont de prevederile art. 364/1 alin. (8) CPP al RM și art. 70 alin.
(31 ) Cod penal al RM, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi)
ani, cu ispășira pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.
-Pe Buhnaci Eric a-1 recunoaşte vinovat în comiterea infracţiunii prevăzută de art. 188 alin. (1)
Cod penal al RM, ținînd cont de prevederile art. 364/1 alin. (8) CPP al RM și art. 70 alin. (31 )
Cod penal al RM, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani și
5 (cinci) luni, cu ispășira pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.
-În conformitate cu art. 84 alin. (1) Cod penal al RM, prin cumul parțial al pedepselor aplicate,
lui Buhnaci Eric i se stabilește, pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 3
(ani) și 8 (opt) luni, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.
-Se include în termenul de ispășire a pedepesei, perioada reţinerii şi termenului de aflare în arest
preventiv, începînd cu data de 22 august 2018, ora 15.20 min., pînă la data de 19 octombrie
2018, ora 13.20 min.
-În baza art. 90 Cod Penal al RM, se dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei sub
formă de închisoare aplicate inculpatului pe un termen de probă de 2 (doi) ani, dacă ea nu va
săvîrşi o nouă infracţiune, îndreptăţind prin comportare exemplară încrederea ce i s-a acordat.

Motivarea Hotărârii
Instanța și-a motivat Hotărârea reieșind din următoarele considerente:
La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de prevederile art.
75 alin. (1), (2) Cod penal al Republicii Moldova
Astfel, circumstanţe ce atenuează răspunderea penală, conform art. 76 CP, în privinţa
inculpatului atît pe marginea episodului I, cît și pe marginea episodului II - căinţa sinceră.
Circumstanţe ce agravează răspunderea penală conform art. 77 CP, în privinţa lui
xxxxxxxxxxxxxx, atît pe marginea episodului I, cît și pe marginea episodului II - nu s-au stabilit.
-Inculpatul este caracterizat satisfăcător la locul de trai, ceea ce se confirmă prin caracteristica
eliberată, din care reiese că, acesta nu este angajat în cîmpul muncii, nu încalcă ordinea publică,
nu are antecedente penale și administrative.
-Plîngeri de la consăteni, în adresa primăriei nu au parvenit. Primăria nu dispune de informații
suplimentare cu privire la caracterul și comportarea cet. Dat în familie și societate.
-La evidență în cabinetul narcologic inculpatul nu se află, ceea ce se confirmă prin certificatele
anexate la materialele cauzei penale .
-La medicul psihiatru inculpatul nu se află, ceea ce se confirmă prin certificatele medicale
eliberate de Centrul Comunitar de Sănătate Mintală.

În această ordine de idei, se reține că, potrivit art. 16 alin. (2) Cod Penal al Republicii Moldova,
infracţiunea imputată inculpatului, pe primul episod, prevăzute de art. 192/1 alin.(2) lit. c) Cod
penal al RM, face parte din categoria celor mai puțin grave, care se pedepseşte, la momentul
comiterii infracțiunii, cu închisoare de la 3 la 5 ani.
Infracţiunea imputată inculpatului, pe al doilea episod, prevăzută de art. 188 alin.(1) Cod penal al
RM, face parte din categoria celor grave, care se pedepseşte, la momentul comiterii infracțiunii,
cu închisoare de la 5 la 8 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 950 la 1350 unităţi
convenţionale.
În conformitate cu art. 364/1 alin. (8) CPP al RM, inculpatul care a recunoscut săvârşirea
faptelor indicate în rechizitoriu şi a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate
în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute
de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunităţii şi de
reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă.
Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă, se aplică pedeapsa închisorii de 30 de
ani.
Sentința nr.3 Judecătoria Chișinău (sediul Centru) art.192/1 al.(1)CP, aplicarea art.364/1
alin.(8) CPP RM
Fabula
În perioada de timp 27decembrie 2017 ora 21:45-28 decembrie 2017 ora 10:00, inculpatul
Gangurean Constantin urmând scopul răpirii mijlocului de transport fără scop de însușire,
aflîndu-se în incinta spălătoriei auto din mun.Chișinău, a răpit automobilul de model,,xxxx,, cu
n/î xxxce aparține lui xxxn, după care l-a abandonat în curtea blocului locativ de pe str. xxx
mun.Chișinău.
Astfel, prin acțiunile sale, Gangurean Constantin a săvîrșit răpirea mijlocului de transport, adică
răpirea mijlocului de transport fără scop de însușire, infracțiune prevăzută de art.192/1 al.(1)CP.
Pedeapsa:
Gangurean Constantin se recunoaşte vinovat în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 192/1
alin.(1) Cod Penal şi se condamnă în baza acestei legi prin aplicarea art.364/1 alin.(8) CPP RM
la o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 500 unități convenționale, ceea ce constituie
25000(douăzeci și cinci mii)lei în folosul statului
Motivarea Hotărârii
Instanța și-a motivat Hotărârea reieșind din următoarele considerente:
-Conform art.16 alin.(3) Cod penal infracțiunea imputată inculpatului Gangurean Constantin face
parte din categoria celor mai puțin grave care se pedepsește cu amendă în mărime -de la 580 la
1350 unități convenționale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, totodată remarcăm că inculpatul
beneficiază de reducerea cu o pătrime sau o treime a pedepsei aplicate în virtutea prevederilor
art.3641 alin.(8) Cod procedura penală.
-La aplicarea pedepsei, instanţa de judecată conchide că, conform prevederilor art.76 CP RM, s-
a reţinut în calitate de circumstanţă atenuantă căinţa sinceră.
Conform prevederilor art.77 CP RM, careva circumstanţe agravante nu s-au stabilit.
- la stabilirea pedepsei penale, instanţa de judecată va ţine cont de gravitatea infracţiunii săvîrşite
- inculpatul a comis o infracţiune mai puțin gravă, de persoana inculpatului.
- Instanța de judecată relevă faptul că, inculpatul Gangurean Constantin nu se află la evidența
medicului narcolog sau psihiatru, este cetățean al RM și neangajat în cîmpul muncii.
-Totodată, se reţine că legiuitorul estimînd in abstracto pericolul social al infracţiunii încriminate
de art. 192/1 alin.(1) Cod Penal, a stabilit în calitate de sancţiune, pedeapsa cu amendă în mărime
de la-580 la 1350 unităţi conventionale, sau cu închisoare de la 1 la 3 ani.
- Inculpatul care a recunoscut săvîrşirea faptelor indicate în rechizitoriu şi a solicitat ca judecata
să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o
treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă
prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă.
În acest sens, instanţa de judecată consideră că scopul educativ şi preventiv al pedepsei aplicate
în cauza penală dată în privinţa lui Gangurean Constantin poate fi atinsă prin aplicarea unei
pedepse penale sub formă de amendă
Sentința nr.4 (Judecătoria Edineţ, Sediul Central) art. 192-1 alin. (2) lit. c) CP RM, aplicarea
art. 84 alin. (4) Cod Penal al RM

Fabula
Inculaptul Tomaș Petru la data de 21.07.2017, aproximativla orele 18:00, fiind în stare de
ebrietate și avînd intenția de a răpi mijlocul de transport, fără scop de însușire, a răpit
automobilul de model „xxxxx” cu n/î xxxxx , care îi aparține lui Patrachi Anatolie Gheorghi,
care era parcat în goospodăria acestuia.

Pedeapsa
- Tomaș Petru se recunoaște vinovat de săvîrșirea infracțiunii prevăzută de art. 1921 alin. (2) lit.
c) CP RM, stabilindu-i pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani şi 4 (patru)
luni, cu ispăşirea pedepsei în penitenciar de tip închis.
-În baza art. 84 alin. (4) Cod Penal al RM lui Tomaş Petru Petru se adaugă parţial la pedeapsa
aplicată prin noua sentinţă partea neexecutată a pedepsei stabilite prin sentinţa Judecătoriei
Edineţ, stabilindu-i pedeapsă definitivă de 4 ( patru) ani închisoare cu ispăşirea pedepsei în
penitenciar de tip închis.

Motivarea hotărârii
Instanța a adoptat Hotărârea reieșind din următoarele considerente:
-Instanța constată, că inculpatul Tomaș Petru a recunoscut vina, a contribuit la stabilirea
adevărului în cauza respectivă.
-Conform art. 76 CP al RM drept circumstanţe ce atenuează răspunderea inculpatului Tomaș
Petru, urmează a fi considerate recunoaşterea vinovăţiei, căinţa sinceră.
Conform art. 77 CP al RM drept circumstanţe ce agravează răspunderea inculpatului Tomaș
Petru instanța a reținut, săvîrșirea infracțiunii în stare de ebrietate, anterior condamnat.
-Ţinînd cont de cele indicate, instanţa consideră, că faptele comise de inculpat prezintă un
pericol social, conform art. 16 CP, infracțiunea de care se învinuiește inculpatul este mai puțin
gravă, care poate fi evitat numai prin numirea faţă de inculpat a unei pedepse sub formă de
închisoare, în limitele prevăzute de articolul incriminat 192/1 alin. (2) lit. c) CP RM, pedeapsa
stabilită cu respectarea prevederilor art. 3641 alin. (8) CPP, conform cărora inculpatul care a
recunoscut săvîrşirea faptelor indicate în rechizitoriu şi a solicitat ca judecata să se facă pe baza
probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor
de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare.
-Astfel, instanţa concluzionează că circumstanţele stabilite de instanţă permit stabilirea pedepsei
inculpatului sub formă de închisoare, fiind considerată adecvată în condiţiile stabilite ale cauzei,
totodată ţinînd cont şi de faptul, că anterior a fost condamnat, fiindu-i stabilită pedeapsă sub
formă de închisoare, pedeapsă corespunzătoare gradului prejudiciabil al faptelor comise de
inculpat şi suficiente pentru restabilirea drepturilor lezate în urma infracţiunii comise, ţinînd cont
de faptul, că pînă la emiterea sentinţei din XXXXXXXXX inculpatul a comis altă infracţiune,
fiindu-i stabilită pedeapsă definitivă în baza art. 264-1 alin. 4) CP un an şi 6 luni închisoare cu
ispăşirea pedepsei în penitenciar de tip închis.
Prin urmare instanţa consideră necesar a adauga parţial la pedeapsa aplicată prin noua sentinţă,
partea neexecutată a pedepsei stabilite prin sentinţa Judecătoriei Edineţ ,aplicîndu-i pedeapsă în
formă de închisoare.
Instanţa critic apreciază solicitarea inculpatului de ai aplica pedeapsă sub formă de amendă,
deoarece în acţiunile inculpatului, instanţa a stabilit starea de recidivă.
Sentința nr.5 (Judecătoria Bălți , sediul Sîngerei) , art. 192/1 alin.1) CP Proces încetat în
legătură cu împăcarea părților
Fabula
Inculpatul Munteanu Ion a săvârşit răpirea mijlocului de transport fără scop de înstrăinare în
următoarele circumstanţe:
La 26 iulie 2016, aproximativ la ora 22:00-23:30, aflîndu-se în satul Bilicenii Vechi, r-nul
Sîngerei, acționînd intenționat, în scopul răpirii mijlocului de transport și fără scop de însușire,
înțelegînd caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, profitînd de faptul că nu este văzut de nimeni
a răpit mijlocul de transport de model ”VAZ 2107” cu n/î STAG 050, care era parcat la acel
moment lîngă poarta gospodăriei Nataliei Macheev, fără scop de însușire, care se afla în posesia
xxx xxx. In timpul deplasării a fost stopat de către angajații poliției și fiind suspectat în consumul
de băuturi alcoolice, a fost înlăturat de la conducerea mijlocului de transport cu plasarea acestuia
la parcarea specială ce aparaține SRL ”Vizit Repar”, situată în or. Sîngerei, str. Independenții 14.
Prin acțiunile sale xx xxxx a săvîrșit, răpirea mijlocului de transport, adică răpirea mijlocului de
transport fără scop de însușire, infracțiunea prevăzută la art.192/1 alin.(1) CP.
Hotărâre Instanței:
Se încetează cauza penală privind învinuirea lui Munteanu Ion în comiterea infracţiunii
prevăzute de art. 192/1 alin.1) CP, cu liberarea acestuia de răspundere penală în rezultatul
împăcării părţii vătămate cu inculpatul
Motivarea Hotărârii:
În şedinţă de judecată, partea vătămată xxx xxx a a declarat, că s-a împăcat cu inculpatul, că nu
are careva pretenţii materiale la inculpat. De asemenea, a menţionat că l-a iertat pe inculpat, nu
dorește să fie atras la răspundere penală şi a solicitat încetarea procesului.
Potrivit art. 109 CP împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii penale pentru o infracţiune
uşoară sau mai puţin gravă, iar în cazul minorilor, şi pentru o infracţiune gravă, infracţiuni
prevăzute la capitolele II–VI din Partea specială.
Totodată, instanţa reţine că infracţiunea prevăzută de art.192/1, alin.1) CP se încadrează în
infracţiunile prevăzute în capitolele respective. În speță instanța de judecată reține că la 16
ianuarie 2015 inculpatul a beneficiat de instituția împăcării pentru infracțiunile prevăzute la art.
155, 179 CP, care nu sunt similare infracțiunii de care la moment se învinuiește inculpatul.
Totodată, instanța reține de la modificarea art. 109 CP (15 iulie 2016) inculpatul nu a beneficiat
de instituția împăcării. Alte impedimente la aplicarea respectivei norme penale nu au fost
stabilite.
Sentința nr.6 (Judecătoria Edineț, sediul Donduşeni) 192/1 alin.(2) lit. a), c) Cod penal,
aplicarea art.364/1 CPPRM
Fabula:
Tudoroi Artur Gheorghe şi Tudoroi Veronica Valentin, la 15 aprilie 2014, în jurul orei 23:00,
fiind în stare de ebrietate alcoolică, prin înţelegere prealabilă, avînd scopul răpirii, fără scop de
însuşire, au pătruns în garajul din gospodăria cet. Molceanu Mihail Tudor, situată în s .Ţaul, r-
nul Donduşeni, de unde au răpit cvadraciclul de model „ArmadA HB-ATV 1251-8T” de culoare
roşie, cu costul de 9000 lei, cu care s-au plimbat prin satul Ţaul raionul Donduşeni, după ce
defectîndu-l, l-au parcat la ei în gospodărie.
Pedeapsa
-Tudoroi Artur Gheorghe se declară vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 192/1
alin.(2) lit. a), c) Cod penal, şi în temeiul acestei legi, cu aplicarea prevederilor art.364/1 Cod de
procedură penală, i se aplică pedeapsa cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, cu executarea
pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.
- În baza art.85 alin.(1) Cod penal, prin cumul de sentinţe, la pedeapsa stabilită se adaugă în
întregime pedeapsa neexecutată, stabilită prin sentinţa judecătoriei Donduşeni din 20 martie
2015, prin care Tudoroi Artur Gheorghe a fost condamnat pentru comiterea infracţiunii
prevăzute de art. 187 alin.(2) lit. b), e), f) Cod penal cu închisoare pe un termen de 4 (patru) ani,
cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis
-Definitiv, i se stabileşte lui Tudoroi Artur Gheorghe spre executare 6(şase) ani 7 (şapte) luni 06
(şase) zile închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.
-Tudoroi Veronica Valentin se declară vinovată de săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.
192/1 alin.(2) lit. a), c) Cod penal, şi i se aplică pedeapsa cu închisoare pe un termen de 2 (doi)
ani cu ispăşirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Conform art.90 Cod penal, pedeapsa
cu închisoare aplicată acesteia, se suspendă pe un termen de probă de 2 (doi) ani, şi nu va fi
executată, dacă condamnatul în termenul de probă fixat nu va săvîrşi o nouă infracţiune şi, prin
comportare exemplară şi muncă cinstită, va îndreptăţi încrederea ce i s-a acordat
Motivarea Hotărârii
Instanța a adoptat Hotărârea reieșind din următoarele considerente:
-Astfel, instanţa a constatat că după caracterul şi gradul prejudiciabil, fapta săvîrşită de Tudoroi
Artur Gheorghe şi Tudoroi Veronica Valentin, potrivit prevederilor art.16 Cod penal este
clasificată drept infracţiune mai puţin gravă, săvîtşită cu intenţie.
-Tudoroi Artur nu este angajat în cîmpul muncii, la locul de trai se caracterizează negativ, nu se
află la evidenţă dispanserică la medicul psihiatru şi narcolog cu antecedente penale nestinse,
condamnat prin sentinţa judecătoriei Donduşeni din 20 martie 2015, pentru săvîrşirea infracţiunii
prevăzute de art.187 alin.(2) lit.b), e), f) Cod penal şi aplicată pedeapsa cu închisoare pe un
temen de 4 ani cu ispăşirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de
500 unităţi convenţionale,
-Tuidoroi Veronica nu este angajată în cîmpul muncii, la locul de trai se caracterizează negativ
(f.d.57, 58, 59, 60,), nu se află la evidenţă dispanserică la medicul psihiatru şi narcolog (f.d.41a),
fără antecedente penale.
-Au recunoscut vina integral şi au solicitat judecarea cauzei penale pe baza probelor administrate
în faza de urmărire penală.
-Circumstanţe atenuante şi agravante, prevăzute de art.76 şi art.77 Cod penal, în privinţa
inculpaților, instanţa de judecată nu a constatat.
În conformitate cu art.85 alin.(1), (3) Cod penal, dacă după pronunţarea sentinţei, dar înainte de
executarea completă a pedepsei, condamnatul a săvîrşit o nouă infracţiune, instanţa de judecată
adaugă, în întregime sau parţial, la pedeapsa aplicată prin noua sentinţă partea neexecutată a
pedepsei stabilite de sentinţa anterioară.
Instanţa ţine cont şi de faptul că infracţiunea prevăzută de art.192/1 alin.(2) lit.a), c) Cod penal,
săvîrşită de Tudoroi Artur la 15 aprilie 2015, pentru care se stabileşte pedeapsa, a fost săvărşită
după pronunţarea sentinţei judecătoriei Donduşeni din 20 martie 2015, prin care a fost
condamnat pentru săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art.187 alin.(2) lit.b), e), f) Cod penal
Sentința nr.7 Judecătoria Chişinău (sediul Centru), art.192/1 alin.(1) Cod penal , aplicarea
art. 364/1 CPP
Fabula
Cet. Lupașcu Alexandru Serghei la data de 21.04.2017, în intervalul orelor 15:30-16:00,
urmărind scopul răpirii automobilului fără scop de însuşire, acţionând cu intenţie directă, a răpit
automobilul de model ”BMW X5”, cu n/î WYZ162, ce aparţine cet. Prodan Diana Afanasii, care
era parcat în faţa blocului locativ din str. Ciuflea, mun.Chişinău și s-a deplasat într-o direcţie
necunoscută.
Pedeapsa
Lupașcu Alexandru Serghei se declară vinovat de săvîrșirea infracțiunii prevăzute în art.192/1
alin.(1) Cod penal şi, în baza acestei Legi, prin prisma art. 364/1 CPP, se condamnă la o amendă
în beneficiul statului în mărime de 800 unitățui convenționale, ceea ce constituie 40000
(patruzeci mii) lei.
Motivarea Hotărârii
Instanța a adoptat Hotărârea reieșind din următoarele considerente:
-La stabilirea pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de gravitatea infracţiunii săvârşite, de
motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanţele cauzei care atenuează ori
agravează răspunderea.
-Așa se ține cont de faptul că, Lupașcu Alexandru că se căieşte sincer de cele comise, a
contribuit la descoperirea infracţiunii, a comis o infracţiune mai puțin gravă și, instanța ținînd
cont de circumstanțele cauzei, de persoana vinovatului, ajunge la convingerea că în privința lui
Lupașcu Alexandru poate fi aplicată o pedeapsă sub formă de amendă.
-Conform art. 364/1 CPP, inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu
şi a solicitat judecata să se facă pe baza probelor administrate la faza de urmărire penală
beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei
cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunităţii și de reducerea cu o pătrime a
limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă.
Sentința nr.8 (Judecătoria Bălți , sediul Fălești) art. 192/1 alin.(2) lit. a, c) CP Proces încetat
în legătură cu împăcarea părților

Fabula
Proca Maxim, la data de la 05.05.2013, în jurul orelor 2230, minorul P M I împreună cu alte
persoane, folosindu-se de faptul că nu sunt observaţi de nimeni, a pătruns în garajul cet. C A M,
amplasat în or. F str. Moldovei 9/1, de unde fără scop de însuşire a răpit automobilul ultimului de
model „VAZ 2104" cu n/î FL AG 621.
Astfel, a săvîrşit infracţiunea prevăzută de art. 192/1 al. 2 lit. a), c) CP Republicii Moldova –
răpirea mijlocului de transport, săvîrşită de mai multe persoane prin pătrundere în garaj.
Hotărârea Instanței
Procesul penal în privinţa lui Proca Maxim, intentat pentru faptul săvîrşirii infracţiunei prevăzute
în art. 192 1 al. 2) lit. a), c) Cod Penal Republica Moldova, încetează, în legătură cu împăcarea
părţilor.
Motivarea Hotărârii
Instanța a adoptat Hotărârea reieșind din următoarele considerente:
-În ședinţa de judecată partea vătămată a solicitat încetarea procesului penal pe motiv că s-a
împăcat cu inculpatul şi nu are pretenţii faţă de acesta. Inculpatul şi reprezentantul legal la fel a
solicitat încetarea procesului în legătură cu împăcarea cu partea vătămată, despre ce a fost depus
cerere în formă scrisă.
-Potrivit dispoziţiei art. 109 al. 1 Cod penal împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii
penale pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, infracţiuni prevăzute în capitolele II-VI
din Partea specială, precum şi în cazurile prevăzute de procedura penală.
-Potrivit art. 16 al. 3 Cod penal, infracţiunea cuprinsă de norma art. 192 1 al. 2) lit. a), c) Cod
Penal se consideră mai puţin gravă. În cazul dat, legea penală admite împăcarea părţilor.
-Din considerentele enunţate instanţa de judecată conchide că procesul penal în cauza dată
urmează a fi încetat.
Sentința nr.9 (Judecătoria Edineţ, sediul Central), art. 192/1 al. 2), lit. ”c” + art. 264/1 al.
4) Cod Penal , aplicarea art. 84 al. 1) Cod Penal
Fabula
Covalenco Alexei Alexei, la data de 13.09.18, în jurul orelor 20:00 a răpit automobilul de model
„Vaz 21070”, cu nr/îm XXXXX care îi aparţine cet. Iutiş Iulian Victor, și care se afla în
gospodăria acestuia, astfel fiindu-i pricinuită părţii vătămate o daună materială considerabilă în
sumă de 15 000 mii lei.
Tot, Covalenco Alexei Alexei, la data de 14.09.18, avînd scopul nerespectării interdicţiei impuse
conducătorilor mijloacelor de transport să conducă în stare de ebrietate reglementate de legislaţia
în vigoare, fără permis de conducere, fiind în stare de ebrietate cu grad avansat, demonstrată în
urma testării cu alcotestul Drager, unde s-a stabilit concentraţia vaporilor de alcool în aerul
expirat de 0,76 mg/L, conform art. 13412 Cod Penal şi a Regulamentului privind modul de
testare alcoscopică şi examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate cu grad avansat,
circula cu automobilul de model „VAZ 21070” cu nr/în XXXXXXX, prin or. Edineţ, str. Florar.
Pedeapsa
Covalenco Alexei se recunoaşte vinovat de săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 192/1 al.
2), lit. ”c” şi art. 264/1 al. 4) Cod Penal, stabilindu-i pedeapsa după cum urmează:
- în baza art. 192/1 al. 2), lit. ”c” Cod Penal – sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru)
ani, cu ispăşirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis;
- în baza art. 264/1 al. 4) Cod Penal – sub formă de închisoare pe un termen de 1 ( un) an, cu
ispăşirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.
În conformitate cu prevederile art. 84 al. 1) Cod Penal, pentru concurs de infracţiuni, prin cumul
total al pedepselor penale aplicate, lui Covalenco Alexei Alexei a-i stabili pedeapsa definitivă
sub formă de închisoare pe un termen de 5 (cinci) ani, cu ispăşirea pedepsei în penitenciar de tip
semiînchis

Motivarea Hotărârii
La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei inculpatului Covalenco Alexei Alexei, instanţa de
judecată, în conformitate cu art. 75 Cod Penal, ţine cont de:
- gravitatea infracţiunilor săvârşite care constituie infracţiune uşoară şi respectiv mai puţin gravă;
-forma vinovăţiei manifestată sub forma intenţiei directe;
-de personalitatea inculpatului care nu este la prima abatere de la lege, fiind condamnat de
Judecătoria Edineţ, în baza art. 187 al. 2) lit.”b”, ”e” şi ”f” Cod Penal, fiindu-i stabilită pedeapsă
sub formă de de închisoare, pe un termen de 3 ani închisoare cu ispăşirea pedepsei în penitenciar
de tip semiînchis;
-Conform art. 76 Cod Penal, drept circumstanţe ce atenuează răspunderea inculpatului
Covalenco Alexei Alexei, instanța nu a stabilit.

Conform art. 77 Cod Penal, drept circumstanţă agravantă pentru inculpatul Covalenco Alexei
Alexei instanţa va reţine faptul săvârşirii infracţiunilor în stare de ebrietate şi faptul că anterior,
acesta a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni similare.
Astfel ţinînd cont de caracterul şi gradul pericolului social al infracţiunii săvârşite, de
personalitatea inculpatului Covalenco Alexei Alexei, de faptul că acesta nu este angajat oficial
în câmpul muncii, nu are un loc stabil de trai, întru asigurarea executării unei sentinţe de
condamnare, şi primordial întru corijarea şi reeducarea inculpatului instanţa de judecată
constată că corectarea şi reeducarea acestuia este posibilă doar în condiţii de izolare a lui de
societate, prin aplicarea unei pedepse privative de libertate sub formă de închisoare, în limita
sancţiunilor prevăzute de art. 1921 al. 2), lit. ”c” şi art. 2641 al. 4) Cod Penal.

În temeiul art. 72 al. 3) Cod Penal, ţinând cont de categoria infracţiunilor săvârşite, care
conform prevederilor art. 16 Cod Penal se atribuie la categoria celor uşoare şi respective mai
puţin grave, inculpatul Covalenco Alexei Alexei urmează să execute pedeapsa închisorii în
penitenciar de tip semiînchis.
Sentința nr.10 (Judecătoria Chişinău, sediul Centru) art.192/1 alin. (1) Cod penal RM;
art.391 al.1 p.1) Codul de procedură penală RM
Fabula
Inculpatul Eriomenco Pavel la data de 30.09.2017, în jurul orei 23.00, aflîndu-se în stare de
ebrietate alcoolică, urmărind scopul răpirii mijlocului de transport tară scop de însuşire, a
descuiat cu cheia uşa automobilului de model „ Şkoda Fabia” cu n/î 1LV 360, care aparţine
cet.XXXXXXXXX şi a fost lăsată de către cel. Maloi Ilie Tudor în ograda casei lui Eriomenco
Pavel de pe Şosea Hînceşti, 78, mun. Chişinău pentru efectuarea curăţeniei chimice în salonul
automobilului de către ultimul.
Ulterior, continuându-și acţiunile sale ilegale, conștientizând ilegalitatea acţiunilor sale şi dorind
survenirea urmărilor, Eriomenco Pavel a urcat la volanul automobilului de model „ Şkoda Fabia”
cu n/î ILV 360 şi a ieşit cu automobilul din ograda casei pe Şosea Hînceşti, 78, mun. Chişinău şi
s-a deplasat pe strada adiacentă, deteriorând automobilul, după care s-a deplasat pe str. Munceşti,
mun. Chişinău unde a fost stopat de către Poliţia Patrulare MAI.
Astfel, acţiunile lui Eriomenco Pavel au fost încadrate în prevederile art. 192/1alin.(1) Cod penal
RM ca răpirea mijlocului de transport fără scop de însuşire.
Hotărârea Instanței:
Se încetează procesul penal intentat în privinţa lui Eriomenco Pavel în temeiul art.192/1 alin. (1)
Cod penal RM în legătură cu împăcarea părţilor.
Motivarea Hotărârii:
Avocatul și inculpatul Eriomenco Pavel au solicitat încetarea procesului penal dat în legătură cu
împăcarea părţilor.
Partea vătămată Procopciuc Ivan a fost de acord la împăcarea cu inculpatul Eriomenco Pavel, a
indicat că prejudiciul material a fost recuperat integral, careva pretenții materiale față de
inculpați nu are, fapt confirmat în formă scrisă și anexată la materialele cauzei penale.
Fapta pentru care este învinuit Eriomenco Pavel este mai puțin gravă, conform prevederilor
art.16 alin.(2) Cod penal RM.
În astfel de împrejurări, urmează a fi aplicate prevederile art.391 al.1 p.1) Codul de procedură
penală RM şi a înceta procesul penal din motiv că inculpatul Eriomenco Pavel cu partea
vătămată Procopciuc Ivan s-au împăcat.
Sentința nr.11 (Judecătoria Edineț, sediul Briceni) art.192-1 alin. (1) Cod Penal, aplicarea
art. 364-1 alin. (8) CPP și art. 90 CP al RM

Fabula
La data de 10.03.2017 Botnari Andrian, aflîndu-se pe teritoriul depozitului ce aparține cet.
Padureț Mina, situat în s. Beleavinți, raionul Briceni, avînd scopul de a se deplasa cu mijlocul de
transport fără scop de însușire, a răpit autocamionul de model ,,ZIL 4331”, cu n/î BR AR 287, ce
aparține lui Padureț Mina, ulterior abandonîndu-l, deoarece s-a defectat.

Pedeapsa
-Botnari Andrian se recunoaște vinovat în săvîrşirea infracţiunii, prevăzută de art. 192-1 alin. (1)
Cod Penal, stabilindu-i o pedeapsă penală, ţinînd cont de prevederile art. 364-1 alin. (8) CPP, sub
formă de închisoare pe un termen de 1 (un) an.
-În baza art. 90 CP al RM se dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate
inculpatului pe un termen de probă de 1 (un) an, dacă nu va săvîrşi o nouă infracţiune,
îndreptăţind prin comportare exemplară încrederea ce i s-a acordat.

Motivarea Hotărârii
La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei inculpatului instanţa de judecată ţine cont de
următoarele considerente:
-Botnari Andrian anterior a fost condamnat, iar antecedentele penale sunt stinse, vina şi-a
recunoscut pe deplin şi se căieşte în cele comise, la locul de trai se caracterizează pozitiv
-Ținînd cont de persoana inculpatului, caracterul și graviditatea infracțiunii săvîrșite, instanța de
judecată consideră, că corectarea şi reeducarea inculpatului este posibilă în afară condiţiilor
privării de libertate, prin suspendarea condiţionată a executării pedepsei în limita unui termen de
probă, potrivit prevederilor art. 90 CP RM.
Sentința nr.12 (Judecătoria Edineț, sediul Ocnița), art. 192/1 alin.1 Cod penal al R.
Moldova
Fabula
La începutul lunii iulie 2014, Crepostnoi Victor, urmărind scopul răpirii mijlocului de transport,
de lîngă gospodaria cet.Chuchiliuc Mihail situată pe str. Feroviarelor 3 or.Ocnița, a răpit
automobilul de model Ford Siera cu n/î ED AS 012 ce aparținea ultimului, deplăsînduse cu el
într-o direcție necunoscută, apoi peste perioadă nestabilită cu automomilul în cauză s-a izbit într-
un pelon de la telefonie fixă.
Astfel, prin acţiunile sale intenţionate Crepostnoi, a săvîrșit răpirea mijlocului de transport, adică
infracţiune prevăzută de art. 192/1 , alin. (1), Cod penal al RM.
Pedeapsa
Crepostnoi Victor se declară vinovat în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 192/1 alin.1 Cod
penal al R. Moldova, stabilindu-i pedeapsă sub formă de amenda în mărime de 500 unități
convenționale ceea ce constituie 10 000 (zece mii) lei.
Motivarea Hotărârii
La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei inculpatului instanţa de judecată ţine cont de
următoarele considerente:
-Drept circumstanţe atenuante potrivit art. 76 Cod Penal, nu au fost stabilite.
Circumstanţe agravante pentru inculpat nu au fost stabilite.
-La stabilirea pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de prevederile art.7, 75 Cod Penal al
Republicii Moldova anume, gradul prejudiciabil al infracţiunii săvîrşite, că infracţiunea comisă
de inculpat face parte din categoria celor mai putin grave
- de fapta comisă, că aceasta atentează asupra relaţiilor sociale referitoare la regimul juridic al
bunurilor straine faptuitorului,
-de persoana celui vinovat: că inculpatul nu a recunoscut vina, prejudiciu nu a fost reparat;
anterior nu a fost supus răspunderii penale pe teritoriul Republicii Moldova, și anume că acesta
poate fi reeducat fără izolarea reală de societate, de libertate.
Reieşind din circumstanţele cazului şi ţinând cont de scopul pedepsei penale, anume, prevenirea
săvârşirii de noi infracţiuni atât din partea inculpatului, cât şi a altor persoane, instanţa de
judecată urmează a stabili pedeapsa nonprivativă de libertate și anume amenda în limitele
sancțiunii prevăzute de Codul Penal
Sentința nr.13 (Judecătoria Bălţi, sediul central)
Fabula
Cet. MELIȘAN OLEG, urmînd scopul sustragerii bunurilor altei persoane, fără scop de însușire,
la data de 03.10.2015 ora 20:00, împreună cu altă persoană, prin alegere de chei, au pătruns în
interiorul garajului nr. 110 amplasat pe teritoriul Asociației de garaje nr.10, din str. Victoriei, m.
Bălți, care-i aparține cet. Carapuz C., de unde, tainic au răpit, fără scop de însușire, automobilul
de model ”Opel Corsa”, cu n/î ”FR AH 487”, care-i aparține cet. Carapuz C., costul căruia
constituie 10 000 lei, după ce cu a/m sustras s-au eschivat de la fața locului, cauzînd astfel celui
din urmă o daună materială în proporții considerabile.
Tot MELIȘAN OLEG la data de 21.11.2015 ora 18:30, aflîndu-se în locuiţa amplasată pe adresa,
mun. Bălţi, str.Vatamanu 8, urmărind scopul sustragerii bunurilor altei persoane, folosindu-se de
faptul că nu este observat de nimeni, prin acces liber, pe ascuns a sustras un polizor unghiular de
model ,,BLACK-DECKER,, la preţ de 1000 lei, după care cu cele sustrase s-a eschivat de la faţa
locului, cauzîndu-i părţii vătămate prejudiciu în proporţii considerabile.
Hotărârea Insanței:
MELIȘAN OLEG se recunoaşte vinovat în săvîrşirea infracţiunilor prevăzute de 186 al.(2) lit. d)
şi 1921 al.2 lit.a), c) Cod penal şi încetează procesul penal în privinţa lui, în corespundere cu
art.109 din Cod penal, în legătură cu împăcarea părților.
Motivarea Hotărârii
Inculpatul a solicitat încetarea procesului penal în legătură cu împăcarea părților, recunoscînd
vina în cele incriminate în rechizitoriu, nedorind examinarea şi cercetarea probelor.
Conform art. 109 din Codul Penal, (1) Împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii penale
pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, iar în cazul minorilor, şi pentru o infracţiune
gravă infracţiuni prevăzute la capitolele II – VI din Partea specială, precum şi în cazurile
prevăzute de procedura penală, dacă persoana nu are antecedente penale pentru infracţiuni
similare comise cu intenţie sau dacă în privinţa sa nu a mai fost dispusă încetarea procesului
penal, ca rezultat al împăcării, pentru infracţiuni similare comise cu intenție în ultimii cinci ani.
Infracţiunile prevăzute de art.art. 186 al.(2) şi 1921 al.(2) Cod penal, de care se acuză cet.
MELIȘAN OLEG, conform art. 16 din codul penal, se clasifică ca infracţiuni mai puţin grave,
este prevăzută de Cap.VI a părţii speciale a codului penal, deci cade sub incidenţa art.109 CP.
În cazul dat instanța consideră aplicabile prevederile art-lor 109 CP și 285 CPP în privința
inculpatului MELIȘAN OLEG, stabilind temei pentru încetarea procesului penal în legătură cu
împăcarea părților.
Sentința nr.14 (Judecătoria mun.Chișinău, sediul Ciocana) art.192/1 alin.(1) din Codul Penal
art.90 din Codul penal al RM

Fabula
Stîngu Mihail la 22 octombrie 2016, aproximativ la orele 18:00, profitînd de faptul că avea acces
la automobilul de model „Volkswagen Caddy”, cu n/î XXXXXXXXX, parcat pe
str.XXXXXXXXXXX, mun.Chișinău, ce aparține cet.G. O., fără scop de însușire, a răpit
mijlocul de transport, după care a comis un accident rutier. Astfel, acțiunile sale au fost calificate
de procuror conform art.1911 alin.(1) din Codul Penal, adică – răpirea mijlocului de transport
fără scop de însușire, cauza penală fiind remisă Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, în vederea
examinării.
Pedeapsa
-Se recunoaște vinovat Stîngu Mihail., IDNP XXXXXXXXXXXX, în comiterea infracţiunii
prevăzute de art.192/1 alin.(1) din Codul Penal şi i se stabileşte pedeapsa închisoare pe un
termen de 1 (unu) an.
-În conformitate cu prevederile art.90 din Codul penal al RM, se suspendă condiționat executarea
pedepsei stabilite lui Stîngu Mihail, pe un termen de probă de 1 (unu) an, termen în care se
obligă inculpatul să nu-și schimbe domiciliul și/sau reședința fără consimțământul organului
competent, urmînd ca prin comportare exemplară şi muncă cinstită să îndreptăţească încrederea
ce i s-a acordat.
Motivarea hotărârii
La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei inculpatului instanţa de judecată ţine cont de
următoarele considerente:
În acest sens, instanța de judecată reține că, reieșind din prevederile art.16 alin.(3) și 192/1
alin.(1) din Codul Penal, S.M. a săvîrșit o infracțiune mai puțin gravă, pentru care legea penală
prevede drept sancțiune – amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau
închisoare de la 1 pînă la 3 ani.
-În conformitate cu prevederile art.77 din Codul Penal, în speță nu s-au constatat careva
circumstanțe agravante, iar conform art.76 alin.(1) din Codul Penal, instanța de judecată reține ca
fiind circumstanțe atenuante – săvîrșirea pentru prima dată a unei infracțiuni mai puțin grave și
căința sinceră în cele comise
-La solicitarea inculpatului, cauza penală a fost examinată prin prisma prevederilor art.3641 din
Codul Penal, în baza probelor administrate în faza de urmărirea penală.
-Ținând cont de circumstanțele menționate supra și având în vedere faptul că, atât inculpatul,
cât și avocatul acestuia în ședința de judecată au susținut imposibilitatea inculpatului de a
achita o eventuală amendă penală, instanța de judecată consideră necesar a-i stabili
inculpatului sancțiunea sub formă de închisoare pe un termen e 1 an, care prin prisma art.72
alin.(3) din codul de procedură penală, urmează a fi executată în penitenciar de tip semiînchis.
-Totodată, avînd în vedere circumstanțele în care a fost săvîrșită infracțiunea și ținînd cont de
personalitatea inculpatului, instanța ajunge la concluzia că în speță sunt întrunite temeiurile
aplicării art.90 din Codul de procedură penală.
Sentința nr.15 (Judecătoria mun. Bălți, sediul Făleşti) art. 192/1 , alin. (1) Cod penal
Fabula
Marian Lilian în perioada nopţii cuprinsă între data de 06 octombrie 2014 spre 07 octombrie
2014, avînd scopul răpirii unui mijloc de transport, fără scop de înstrăinare, acţionînd cu intenţie
directă, prin acces liber, a intrat în automobilul de model “Opel Combo”, cu nr./îm. BL CZ 493,
care era parcat pe teritoriul gospodăriei ţărăneşti ”xxxxNUMExxxx”, amplasată în s. Natalievca,
r-nul Făleşti, cu ajutorul cheii a pornit motorul, după care în mod tainic a părăsit locul comiterii
infracţiunii, deplasîndu-se în direcţia s. Dumbrăviţa, r-nul Sîngrei. Ajungînd pe traseul central
dintre s. Chişcăreni, r-nul Sîngerei şi s. Nicolaevca, r-nul Sîngerei, din considerentul că s-a
deteriorat roata din partea dreaptă, din faţă, a abandonat automobilul pe traseu şi s-a deplsat într-
o direcţie necunoscută.
Pedeapsa
Marian Lilian se declară vinovat de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 192/1 , alin. (1) Cod
penal şi i se aplică pedeapsă cu amendă în mărime de 750 unităţi convenţionale (echivalentul a
15000 lei).
Motivarea Hotărârii
La stabilirea pedepsei inculpatului Marian Lilian, instanţa conducându-se de prevederile art. 61
şi 75 Cod penal, ţine cont de următoarele împrejurări:
- inculpatul a comis o infracţiune mai puţin gravă (art. 16, alin. (2) Cod penal), este caracterizat
pozitiv de la locul de trai;
- nu se află la evidenţa medicului narcolog şi psihiatru
-anterior a fost condamnat, însă antecedentele penale sunt stinse,
- a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, ceia ce a
simplificat evident judecarea cauzei.
-în şedinţă de judecată inculpatul a declarat că se căieşte sincer.
La individualizarea pedepsei instanţa a luat în considerare că pe caz au fost stabilite mai multe
circumstanţe atenuante prevăzute de art. 76 alin.(3) lit. f) Cod penal, precum şi lipsa
circumstanţelor agravante prevăzute de art. 77 Cod penal, care au creat o situaţie personală
pozitivă a inculpatului.
Sentința nr.16 (Judecătoria Edineț, sediul Ocnița) art.192/1 alin (1) Cod Penal al Republicii
Moldova, Încetare procesului în temeiul Legii cu privire la aminstie
Fabula
Snigur Victor, la data de 10 august 2015, aproximativ la ora 16-00/17.00, aflîndus-e în stare de
ebrietate, folosindu-se de faptul că nu este observat de nimeni ș i că proprietarul lipsește, a răpit
mijlocul de transport (motocicleta) de model ”Viper” cu n/î 423 OC AB, de culoare roșie ce
aparține locuitorului s.Paladea r-l Ocnița Peterciuc Mihail, care era parcat în apropierea
magazinului alimentar ”Улыбка” situat în centru s.Bîladeni r-l Ocnița,astfel pricinuind
proprietarului un prejudiciul material considerabil în sumă 24000 lei.

Hotărârea Instanței
-Snigur Victor se recunoaște vinovat în săvîrșirea infracțiunii prevăzute la art.1921 alin (1) Cod
Penal al Republicii Moldova.
-În temeiul art.2 alin.(1) al Legii nr.210 din 29 iulie 2016, privind amnistia în legătură cu
aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, se încetează procesul
penal de învinuire a lui, Snigur Victor, în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.192/1 alin (1)
Cod Penal al Republicii Moldova.

Motivarea Hotărârii
Inculpatul, prin cerere a solicitat aplicarea în privința sa a prevederilor Legii privind amnistia.
Soluţionînd chestiunea aplicării pedepsei, instanţa de judecată ţine cont că, la data de 09
septembrie 2016, a fost publicată Legea privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la
proclamarea independenței Republicii Moldova, prevederile căreia au aplicare în privinţa
inculpatului.
Potrivit prevederilor art. 1 al Legii nr. 210 privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de
la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova, care prevede că prezenta lege se aplică condiționat
și exclusiv persoanelor bănuite, învinuite și inculpate care manifestă căința activă în cadrul
procesului penal și celor condamnate care sunt caracterizate pozitiv pe parcursul executării
pedepsei, perioadei de probațiune sau termenului de probă și sunt evaluate psihologic ca
prezentând risc de recidivă mediu sau redus, dacă aceste persoane cad sub incidența art. 2-9, 11
și 12.
Art. 2 al legii menționate stabilește că procesul penal încetează la faza de urmă rire penală sau de
judecare referitor la infracțiunea săvîrșită pînă la adoptarea prezentei legi pentru care Codul
penal prevede în calitate de pedeapsă principală maximă o pedeapsă nu mai aspră decît pedeapsa
cu închisoare pe un termen de 7 ani. La caz se reține că inculpatul a recunoscut vina solicitând
judecarea cauzei în procedură simplificată, s-a căit de fapta comisă, infracțiunea imputată
acestuia prevedea pedeapsa cu închisoare pe un termen de pînă la 3 ani, precum şi că inculpatul
nu cade sub incidenţa art. 10 din Legea nominalizată, nu există pretenții materiale pretinse şi
nerestituite, ori alte impedimente ce ar împiedica aplicarea amnistiei, instanţa consideră necesar
de a înceta procesul în cauză în legătură cu aplicarea amnistiei.
Sentința nr.17 Judecătoria Edineț sediul Ocniţa, art.264/1 al. (4) Cod penal +art. 192/1 al.
(1) Cod penal, aplicarea art. 84 Cod penal și art. 364/1 al. (8) CPP
Fabula
Banahovschi Serghei, la data de 13 februarie 2017, în jurul orelor 03:10, fără a deține permis de
conducere, a urcat la volanul automobilului de model ,,Mercedes C 220, aflîndu-se în stare de
ebrietate alcoolică, contrar prevederilor art. 14 „a” al Regulamentului Circulaţiei Rutiere, aprobat
prin HG nr.537 din 13.05.2009, care prevede că, conducătorului de vehicole î-i este interzis să
conducă vehicolul în stare de ebrietate alcoolică . Deplasîndu-se prin or. xxxADRESAxxx, str.
xxxSREADAxxx, a fost stopat de către inspectorii poliției rutiere, pe motiv că se deplasa
neregulamentar. În timpul discuției au apărut suspecții privind aflarea în stare de ebrietate a
minorului xxxNUMExxx. Fiind testat cu alcotestul de tip ,,Dragher,, s-a constatat, că în aerul
expirat a inculpatului se conține alcool în cantitate de 0,61 mg/l.
Pedeapsa
Banahovschi Serghei se recunoaşte vinovat de săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art. 264/1 al.
(4) și art. 192/1 al. (1) Cod penal cu stabilirea pedepsei:
-Pe art. 264/1 al. (4) Cod penal amendă în mărime de 788 unități convenționale – 39400-00 lei.
-Pe art. 192/1 al. (1) Cod penal - amendă în mărime de 638 inități convenționale – 31900-00
lei.
În baza art. 84 Cod penal, prin concurs de infracțiuni, prin absorbirea pedepsei mai ușoară de
pedeapsa mai gravă, pedeapsa definitivă se stabilește sub formă de amendă în mărime de 788
unități convenționale – 39400-00 lei.

Motivarea Hotărârii
La individualizarea pedepsei instanţa ţine cont de gravitatea acţiunilor incriminate, de
circumstanţele cauzei care atenuează sau agravează răspunderea, de personalitatea inculpatului
În calitate de circumstanțe atenuante instanța a reținut săvîrșirea infracțiunii de către un minor.
Circumstanţe agravante – nu sunt.
Ca personalitate inculpatul se caracterizează pozitiv, își face studiile la Colegiul Agroindustrial
,,Gheorghe Răducan.
La aplicarea pedepsei instanța ține cont gravitatea faptei imputate, de personalitatea inculpatului,
și, respectînd exigențile, prevăzute la art. 364/1 al. (8) CPP, a aplicat pedeapsa sub formă de
amendă.
Sentința nr.18 (Judecătoria Bălţi, sediul Făleşti), art. 186 alin. (2) lit. c), d) Cod penal+ art.
192/1 alin. (2) Cod penal , cu aplicarea art. 84 alin. (1) și (3) Cod penal și art. 90 Cod penal
Fabula
Gaină Ion în noaptea de 25 spre 26 decembrie 2017, aflându-se în sat. Năvîrneț r-nul Fălești,
având intenția de a sustrage bunurile altei persoane, urmărind scopul de profit, cu cheia de la
lacăt, care a fost găsită în gospodărie, a descuiat ușa de la garajul amplasat în gospodăria lui
Ungureanu Rodica Alexandru, de unde , tainic, a sustras: un polizor electric unghiular fost în
folosință de marca ”Makita” la prețul de 1500 lei, un polizor electric unghiular fost în folosință
de marca ”CMI” fost în folosință la prețul de 1000 lei, o șurubelniță electrică de marca ”SKIL”,
fostă în folosință, la prețul de 300 lei, un moto-ferestrău de model ”URAL”, fost în folosință, la
prețul de 1200 lei, după care fapt, cu bunurile sustrase a părăsit locul comiterii infracțiunii,
pricinuind proprietarului o pagubă materială considerabilă în sumă totală de 5200 lei.
Tot el, la data de 02 mai 2018, aproximativ ora 22:30, aflându-se în sat. Năvîrneț r-nul Fălești,
fără scop de însușire, având intenția de a răpi mijlocul de transport, automobilul de model ”Ford
Fiesta” cu numărul de înmatriculare FLAJ 509, ce aparține lui Tataru Gheorghe, domiciliat în
sat. Năvîrneț r-nul Fălești, care se afla parcat în ograda gospodăriei cet. Tafunea Cristian
amplasată în aceeași localitate, ce reprezintă în sine un spațiu îngrădit, a pătruns în această
gospodărie, a urcat la volanul automobilului sus indicat și cu acest automobil s-a deplasat în
direcția sat. Hîncești r-nul Fălești. La data de 03.05.2018, în jurul orei 06:30, în sat. Năvîrneț r-
nul Fălești, a fost depistat de către colaboratorii de poliție în timp ce conducea mijlocul de
transport răpit.
Pedeapsa
-Gaina Ion se declară vinovat de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 186 alin. (2) lit. c), d)
Cod penal şi i se aplică pedeapsă cu amendă în mărime de 550 unități convenționale,
echivalentul a sumei de 27500 lei.
- Gaina Ion se declară vinovat de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 192/1 alin. (2) Cod
penal şi i se aplică pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 ani și 6 luni.
-Potrivit art. 84 alin. (1) și (3) Cod penal, pentru concurs de infracţiuni, prin cumul total al
pedepselor aplicate inculpatului, acestuia i se stabileşte definitiv peseapsă cu închisoare pe un
termen de 2 (doi) ani 6 (șase) luni şi amendă în mărime de 550 (cinci sute cincizeci) unităţi
convenţionale, echivalentul a 27500 lei (douăzeci și șapte mii cinci sute lei), care urmează a fi
executate de sine stătător.
-Potrivit art. 90 Cod penal, executarea pedepsei sub formă de închisoare se suspendă condiţionat,
fixîndui lui Gaina Ion o perioadă de probațiune de 2 (doi) ani.

Motivarea hotărârii
La stabilirea pedepsei inculpatului Gaina Ion, instanţa conducându-se de prevederile art. 61 şi 75
Cod penal, ţine cont de următoarele împrejurări:
-inculpatul Gaina Ion este caracterizat negativ la locul de trai,
-anterior a fost condamnat
-nu se află la evidenţa medicului narcolog şi psihiatru
-a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, ceea ce a
simplificat evident judecarea cauzei.
- circumstanţe atenuante: căinţa sinceră; contribuirea activă la descoperirea infracțiunii.
-circumstanţe agravante: nu au fost stabilite.
Instanța reține că în ședința de judecată inculpatul a conștientizat caracterul prejudiciabil al
faptelor sale, s-a căit activ și sincer de faptele comise.
Instanţă conchide că pedeapsa sub formă de închisoare care îi va fi aplicată inculpatului urmează
a fi suspendată condiţionat în temeiul art. 90 alin. (1) Cod penal, conform căruia, dacă, la
stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracţiunile săvîrşite cu
intenţie şi de cel mult 7 ani pentru infracţiunile săvîrşite din imprudenţă, instanţa de judecată,
ţinînd cont de circumstanţele cauzei şi de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu
este raţional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiţionată a
executării pedepsei aplicate vinovatului,
Sentința nr.19 (Judecătoria Edineţ, Sediul Central) art. 264/1 al. 4 Cod Penal al Republicii
Moldova + art. 192/1 al. 2 lit. c Cod Penal al Republicii Moldova, aplicarea art. 84 al.1 CP
RM
Fabula
Crijanovschi Anatolie la data de 22.09.2017 aproximativ pe la orele 05.10, avînd scopul de a răpi
mijlocul de transport fară scop de însuşire, a pătruns pe teritoriul "Secţiei Agricultură Funciară şi
Cadastru" amplasat în mun. Edineţ str. Şos. Bucovinei de unde a răpit automobilul de model
”Vaz 2102” cu numărul de îmatriculare ED AG 135 ce aparţine cet. Bogdan Veaceslav a.n.
1961, cu care s-a deplasat prin or. Edineţ şi neisprăvindu-se cu conducerea automobilului pe str.
Independenţei intersecţie cu str. Ştefan Voda s-a tamponat într-un indicator rutier, unde şi a fost
depistat de către angajaţii de poliţie.
Tot el, la data de 23.09.2017, aproximativ pe la ora 05.10, având scopul nerespectării interdicţiei
impuse conducătorilor mijloacelor de transport să conducă în stare de ebrietate reglementate de
legislaţia în vigoare, fară a deţine permis de conducere, încâlcînd prevederile pct.14 lit. a) a
Regulamentului Circulaţiei Rutiere care prevede, că ”Conducătorul de vehicol îi este interzis să
conducă în stare de ebrietate”, aflîndu-se la volanul automobilului de model „Vaz 2102” cu
numărul de îmatriculare ED AG 135, în timp ce se deplasa prin or. Edineţ nu s-a isprăvit cu
conducerea acestuia şi s-a tamponat în indicatorul rutier amplasat pe str. Independenţei
intersecţie cu str. Ştefan Vodă, unde şi a fost depistat de către angajaţii de poliţie. În timpul
verificării actelor la colaboratorul poliţix x consumat băuturi alcoolice.
Fiind supus testării alcooscopice cu aparatul „Drager” s-a stabilit, că concentraţia vaporilor de
alcool în aerul expirat era de 0.79 mg/l ce conform art. 13412 Cod penal şi Regulamentul privind
modul de testare alcooscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi natura
ei, aprobat prin Hotărirea Guvernului nr. 296 din XXXXXXXXX corespunde stării de ebrietate
cu grad avansat.
Pedeapsa
-Crijanovschi Anatolie se recunoaşte culpabil în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 264/1 al.
4 Cod Penal al Republicii Moldova aplicându-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen
de 6 ( Șase) luni cu ispăşirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.
-Se recunoaşte culpabil în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 192/1 al. 2 lit. c Cod Penal al
Republicii Moldova aplicându-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 (Trei) ani
cu ispăşirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.
În conformitate cu art. 84 al.1 CP RM, a stabili lui Crijanovschi Anatolie pedeapsa pentru
concurs de infracţiuni, prin cumul total al pedepselor aplicate, stabilindu-i astfel pedeapsa
definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 3 (Trei) ani și 6 ( Șase) luni cu ispăşirea
pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Motivarea Hotărârii
La stabilirea tipului şi măsurii de pedeapsă a inculpatului, instanţa de judecată a luat în
considerare:
- gravitatea infracţiunii săvârşite: inculpatul a comis o infracţiune uşoară (art. 264 /1 al. 4 CP ) și
una mai puțin gravă (192/1 al. 2 lit. c CP) din intenţie
- persoana vinovată: la locul de trai se caracterizează negativ, a recunoscut vina și s-a căit sincer
-se află la evidență la medicul narcolog , anterior a fost condamnat de mai multe ori pentru
infracțiuni analogice cu stabilirea pedepselor sub formă de închisoare, la fel nu a fost recuperat
prejudiciul material,
-circumstanţele cauzei ce atenuiază sau agravează răspunderea: Ca circumstanţe atenuante
instanţa consideră – recunoaşterea vinei şi căinţa sinceră. Circumastanţe agravante – comiterea
infracțiunii în stare de ebrietate, săvârșirea infracțiunii de către o persoană care anterior a fost
judecată pentru infracțiuni similare
Astfel, ţinând cont de caracterul şi gradul pericolului social al infracţiunii săvârşite, de
personalitatea inculpatului, instanţa de judecată consideră că corijarea şi reeducarea inculpatului
este posibilă numai prin izolarea lui de societate prin aplicarea unei pedepse sub formă de
închisoare în limitele sancţiunii art. 192/1 al. 2 lit. c și art. 264/1 al. 4 Cod Penal R. Moldova
Sentința nr.20 (Judecătoria mun. Chişinău, sediul Centru) art. 192/1 alin. (2) lit. a), c) Cod
Penal, cu aplicarea art. 90 Cod Penal
Fabula
Hinculov Vasile, acţionând împreună cu Eugen Corjan, în perioada de timp de la 02.09.2015 ora
22:30 - pînă la 03.09.2015 ora 08:00, urmărind scopul răpirii mijlocului de transport fără scop de
însuşire, au pătruns în ograda casei din str. Schinoasa Deal nr. 53A, or. Codru, mun.Chişinău, de
unde în mod tainic au răpit automobilul de model „Land Rover Freelander” cu n/î K AA 846, la
preţul de 100000 lei, ce aparţine cet. Sava Griţcan, după care cu bunul răpit au părăsit locul
comiterii infracţiunii.
Apoi, automobilul nominalizat l-au abandonat în pădure din or.Codru, părăsind locul comiterii
infracţiunii, cauzîndu-i prin infracţiune părţii vătămate un prejudiciu material considerabil în
valoare de 100000 MDL.
Pedeapsa
-Hinculov Vasile Eugeniu se declară vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute în art. 192/1
alin. (2) lit. a), c) Cod Penal, stabilindu-i-se pedeapsa închisorii pe un termen de 2 (doi) ani 6
luni.
-Corjan Eugen se declară vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute în art. 192/1 alin. (2) lit. a),
c) Cod Penal, stabilindu-i-se pedeapsa închisorii pe un termen de 2 (doi) ani.
-În temeiul art. 90 Cod Penal pedeapsa sub formă de închisoare aplicată în privința inculpatului
Hinculov Vasile Eugeniu se suspendă condiţionat pe termen de probă de 2 (doi) ani 6 luni.
-În temeiul art. 90 Cod Penal pedeapsa sub formă de închisoare aplicată în privința inculpatului
Corjan Eugen se suspendă condiţionat pe termen de probă de 2 (doi) ani.
Motivarea Hotărârii
Instanța își motivează Hotărârea în felul următor:
-Conform art. 16 alin. (2) CP, infracţiunea imputată lui Hinculov Vasile şi Corjan Eugen este una
mai puțin gravă, care se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 5 ani, însă aceştea beneficiază
conform art. 364/1 alin. (8) CPP RM, de o reducere cu o treime a limitelor de pedeapsă
prevăzute de Lege.
Reieşind din prevederile art. 364/1 alin. (8) CPP RM, pedeapsa maximă sub formă de închisoare,
în cazul dat, va constitui 3 ani 4 luni şi pedeapsa minimă 2 ani (art. 70 alin. (2) CP ), pentru
fiecare.
Avînd în vedere aceste circumstanţe, dar şi scopul legii penale, instanţa de judecată consideră
oportun şi echitabil de a-i stabili inculpaților Hinculov Vasile şi Corjan Eugen pedeapsă sub
formă de închisoare, luînd în considerație circumstanțele cauzei și rolul inculpaților la comiterea
infracțiunii nominalizate.
Totodată, instanţa de judecată a aplicat, la stabilirea pedepsei faţă de inculpaţii Hinculov Vasile
şi Corjan Eugen, prevederile art. 90 CP, avînd în vedere faptul că inculpații pentru prima dată au
comis infracțiune, au recunoscut vina, s-au căit sincer de cele comise, pedeapsa cu închisoare
fiind una prea aspră.
Totodată, instanța de judecată a respins cererile inculpaților Hinculov Vasile şi Corjan Eugen cu
privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 210 cu privire la amnistie, or inculpații nu au recuperat
prejudiciul adus părții vătămate, condiție obligatorie, fiind lipsă vreo cerere în acest sens de la
partea vătămată Grițcan Sava.