Sunteți pe pagina 1din 6

FINANŢE / FINANCE

EVAZIUNEA FISCALĂ – TAX-EVASION –


CARACTERISTICĂ A STATELOR CHARACTERISTICS OF THE
CONTEMPORANE CONTEMPORARY STATES
Asist univ. Aureliana MAN, Universitatea Univ. assist. Aureliana MAN, University
din Arad, România of Arad, Romania
În plan economic, evaziunea fiscală influenţează In economic aspect, tax-evasion has a negative
negativ desfăşurarea concurenţei, iar în aspect social influence on the development of the competition, and in the
determină creşterea obligaţiilor fiscale, suportate de restul social aspect, it determines the growth of the fiscal obligations
contribuabililor, şi nemulţumiri în rândul populaţiei unei ţări. supported by the rest of the tax-payers and dissatisfactions for
În economia de piaţă, organele fiscale se confruntă cu un the population of a country. In the market economy, the tax
fenomen evazionist ce ia proporţii de masă din cauza tentaţiei organisations are confronted with a tax-evasion phenomenon
de a fi sustrase de sub incidenţa legii, venituri impozabile cât which taxes mass proportions because of the temptation to be
mai substanţiale. taken out of the law’s jurisdiction, very substantial taxed
Cuvinte-cheie: evaziune fiscala, politică fiscală income.
Key-words: tax evasion, tax policy
Sistemele fiscale trebuie să fie echitabile sau cât
mai puţin inechitabile. În realizarea acestui scop The fiscal systems must be well-balanced or the
fundamental, evaziunea fiscală constituie un obstacol least in balanced. In order to achieve this fundamental
important. Implicaţiile evaziunii fiscale sunt atât de purpose, the tax evasion is an important obstacle. The
natură economică, cât şi socială. implications of the tax evasion are both of economic
Unii specialişti definesc evaziunea fiscală ca nature and of social one.
fiind: Some specialists define evasion as being:
- minimalizarea obligaţiilor fiscale în mod legal − minimizing of the tax obligations, legally
şi prin mijloace de dezvăluire deplină faţă de and by open means towards the tax
autorităţile fiscale; authorities;
- aranjamentul afacerilor financiare, în scopul − engagement of the financial affairs, in order
reducerii obligaţiilor, în cadrul legii. to reduce the obligations within the law.
Legea nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii The law nr.241/2005– concerning the fight of tax-
fiscale o defineşte pe aceasta ca fiind „sustragerea prin evasion, defines the tax-evasion as being “defalcation by
orice mijloace, de la impunerea sau de la plata any means, from collecting or the payment of taxes,
impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume contribution and other sums owned to the state budget,
datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului the local budgets, the budget of state social insurance
asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale, de and special funds, by the Romanian or foreign
către persoanele fizice şi juridice române sau străine”. individuals and juridical persons”.
Maurice Duverger afirma că „există evaziune Maurice Duverger stated that ’’there is tax-
fiscală în sensul propriu al termenului, când cel care ar evasion, in the main sense of the term, when one who
trebui să plătească impozitul nu-l plăteşte, fără ca should pay the tax, does not pay it, without that his/her
obligaţia acestuia să fie transmisă asupra unui terţ”. obligation be transmitted to a third party’’. The domain
Domeniul de manifestare al evaziunii fiscale este of manifestation of the tax-evasion is as wide as the
atât de întins, pe cât este de larg şi variat câmpul de application domain of the taxes. However, tax-evasion is
aplicare a impozitelor. Totuşi, evaziunea fiscală se manifested intensively, especially in the domain of direct
manifestă intens, în special, în domeniul impozitelor taxes, influencing their yield. The tax-evasion is, at the
directe, influenţând randamentul acestora. Evaziunea present moment, an economic and a complex social
fiscală constituie, la moment, un fenomen economic şi phenomenon.
social complex. Este imperios necesar, pentru toate It is very necessary, for all the world’s states, that
statele lumii, ca urmările nocive ale acestui fenomen să the harmful consequences of this phenomenon be
fie limitate, micşorate, să-şi piardă din anvergură, în limited, reduced, to lose its proportions, in the conditions
condiţiile în care a devenit clar pentru toată lumea că that it has become clear for everybody that they cannot
ele nu pot fi eradicate. be eradicated.
Evaziunea fiscală are un efect direct şi neîntârziat Tax-evasion has a direct and not-delayed effect
asupra nivelurilor încasărilor fiscale, fapt care conduce on the level of fiscal cashing. This fact leads to an
nemijlocit la dezechilibre în mecanismele pieţei, unbalance in the mechanisms of the market, as well as to
precum şi la îmbogăţirea, în mod ilicit, a practicanţilor making a big fortune of the probationers of this methods
acestei metode de înşelăciune, ce afectează statul şi, în of fraud which affects the state and in the last resort
ultima instanţă, pe fiecare dintre noi, contribuabili everyone of us, the honest tax-payers.

94 Revista / Journal „ECONOMICA” nr.2 (72) 2010


FINANŢE / FINANCE

oneşti. Practicienii au constatat că un sistem fiscal nu The practitioners established that a tax system is
este eficient ori potrivit în funcţie de nivelul mare al not efficient or right, according to the great level of
încasărilor, ci de gradul în care acesta este acceptat de cashing but of its degree that this one is accepted by the
contribuabil, fie el persoană fizică sau juridică. În timp tax-payer, either he is a physical or juridical person. In
s-au dezvoltat numeroase mijloace pentru a ocoli plata the meantime, numerous means were developed to avoid
obligaţiilor fiscale, iar cei ce le utilizează pot fi the payment of the fiscal obligations, and the ones who
împărţiţi în două categorii: use them can be divided in two categories:
- care exploatează insuficienţele actelor − those ones who exploit the insufficiencies of
normative din domeniu. Aceştia practică o the normative act from the domain. They
evaziune fiscală legală – contribuabilul practice a legal tax-evasion, the tax-payer
ocoleşte legea, recurgând la o combinaţie avoids the law resorting to an unpredictable
neprevăzută de aceasta şi, deci, „toleranţa” combination of laws, therefore the “tolerance”
prin scăpare din vedere; by escaping from the view.
- care utilizează procedee ilicite. Aceştia − those ones who use illicit procedures. They
practică o evaziune fiscală frauduloasă practice an illicit tax-evasion. The illicit tax-
(ilicită). Evaziunea fiscală ilicită este o acţiune evasion is a conscious action of the tax-payer,
conştientă a contribuabilului ce încalcă o which encroach upon a legal prescription, with
prescripţie legală cu scopul de a nu plăti the aim of not paying the proper fiscal
obligaţiile fiscale cuvenite. În acest sens se obligations. In this way it is resorted to
recurge la diminuarea obiectului impozabil sau decreasing the taxed object or using other
folosirea altor căi de sustragere. ways of evasion.
1. Evaziunea fiscală legală. Evaziunea fiscală 1. The Legal Tax-evasion. The legal tax-evasion
legală permite sustragerea unei părţi din materia allows the avoidance of a part of the taxed object,
impozabilă, fără ca acest lucru să fie considerat without the fact that this thing be considered
contravenţie sau infracţiune. Frecvenţa acesteia este mai contravention or offence. Its frequency is more obvious
accentuată în perioadele când se modifică sau se in the periods when the is law modified or new laws are
introduc noi legi, precum şi atunci când statul utilizează introduced. This is the same thing when the state uses
în mod intenţionat impozitul în scopul promovării unor deliberately the tax with the aim to promote some
politici economice stimulatoare faţă de anumite stimulating economic policies towards certain socio-
categorii socio-profesionale sau în anumite domenii de professional categories or in certain domains of activity.
activitate. The most frequent facts of legal tax-evasion are:
Cele mai frecvente fapte de evaziune fiscală − the investment of some parts of the achieved
legală sunt: profit in the goods’ acquisition for which the
- investirea unei părţi a profitului realizat în state grants facilities, although its use is not
achiziţii de bunuri, pentru care statul acordă the same as the one thought by the legislator,
facilităţi, deşi utilizarea acestora nu este with the aim for the economic growth and
aceiaşi cu cea gândită de legiuitor, în scopul endowment with modern technology. The use
creşterii economice şi dotării cu tehnologie in certain limits of the legal stipulations
modernă. Folosirea în anumite limite a regarding the philanthropic donations, no
prevederilor legale cu privire la donaţiile matter if these took place or not;
filantropice, indiferent dacă acestea au avut − the lowering from the taxed income, of the
loc sau nu; protocol, commercial or advertising, much
- scăderea din venitul impozabil a cheltuielilor more than those from the application of the
de protocol, reclamă şi publicitate, mult mai legal share;
mari decât cele care rezultă din aplicarea − some economic agents make up liquidation or
cotelor legale; reserve funds much more than it would be
- unii agenţi economici formează fonduri de justified from an economic point of view, thus,
amortizare sau de rezervă mult mai mari decât diminishing the quantum of the taxed income;
ar fi justificat din punct de vedere economic, − making up some payment papers of some
diminuându-se astfel cuantumul venitului sums of money from incomes to purchase
impozabil; some tools, machines, raw materials or other
- întocmirea unor acte de plată a unor sume de goods, not received in reality, because after
bani din venituri pentru achiziţionarea unor the expiry of the imposing period, the sums
utilaje, maşini, materii prime sau alte bunuri, which were fictitiously paid be returned, with
neprimite în realitate, pentru ca după expirarea the consequence of diminution the tax;
perioadei de impunere să-i fie returnate sumele
− granting some tax exemption which are
plătite fictiv, cu consecinţa diminuării
temporary delimitated, in the case of setting up
impozitului;

Revista / Journal „ECONOMICA” nr.2 (72) 2010 95


FINANŢE / FINANCE

- acordarea unor scutiri delimitate temporal, în new commercial societies from the profit tax
cazul înfiinţării de noi societăţi comerciale, de payment,
la plata impozitului pe profit; − when the state is confronted with special
- atunci când statul se confruntă cu dificultăţi financial difficulties the adherent income of
financiare mai deosebite, scoate de sub the bank deposits and those coming from
incidenţa impozitării veniturile aferente placements are beyond heaven taxation. They
depozitelor bancare şi cele provenite din are under the form of financial titles obligatory
plasamente, sub formă de titluri financiare issued by the state;
obligatare, emise de stat; − the existence of tax, where both the physical
- existenţa paradisurilor fiscale, unde îşi and the juridical persons set their home and
stabilesc domiciliul şi sediul social atât social headquarters towards which the
persoane fizice, cât şi juridice şi spre care sunt obtained profits are directed on the territory of
dirijate profiturile obţinute pe teritoriul altor other states, thus eluding.
state, eludându-se astfel fiscul. The legal tax-evasion can be avoided by
Evaziunea fiscală legală poate fi evitată prin correcting and improving the juridical frame through
corectarea şi îmbunătăţirea cadrului juridic prin care which it became possible, although the existence of
aceasta a devenit posibilă, deşi existenţa unor interese some political, economic and social interests determine
politice, economice şi sociale determină tolerarea tacită the silent tolerance of some tax-evasion situations.
a unor situaţii evazioniste. 2. The (Illicit) Fiscal Tax-evasion. The tax-
2. Evaziunea fiscală frauduloasă (ilicită). evasion presupposes the deliberate evasion of the fiscal
Evaziunea fiscală frauduloasă presupune eludarea legislation and it is sanctioned by the law by money and
deliberată a legislaţiei fiscale şi este sancţionată de lege freedom. Being a social phenomenon with implications
prin măsuri pecuniare şi privative de libertate. Fiind un on the financing of public spending, the fiscal tax-
fenomen social cu implicaţii asupra finanţării evasion consists in the illegal, total or partial, hiding of
cheltuielilor publice, aceasta constă în ascunderea the tax subject by the tax-payers, with the aim to reduce
ilegală, totală sau parţială, a materiei impozabile de or eliminate their fiscal obligation.
către contribuabili în scopul reducerii sau eliminării The proceedings by which the tax-evasion is
obligaţiilor fiscale ce le revin. committed are numerous, their determination is
Procedeele prin care este săvârşită evaziunea impossible. Among the most frequent procedures in the
fiscală frauduloasă (ilicită) sunt numeroase, case of evasion embezzlement, there are:
determinarea lor fiind imposibilă. Printre cele mai - the accounting recordings are made so that the
frecvente proceduri, utilizate în cazul evaziunii fiscale results are diminished;
frauduloase, enumerăm: - the introduction in the country with the help of
- înregistrările în contabilitate sunt efectuate imaginary companies, of import goods
astfel, încât rezultatele să fie micşorate; without their original papers, to avoid from
- introducerea în ţară, prin intermediul firmelor- the payment of fiscal obligations;
fantomă, de mărfuri din import fără acte de - not declaring all the goods in the customs or
provenienţă, pentru a fi sustrase de la plata by their sub evaluation, followed by their
obligaţiilor fiscale; value at the market prices and thus, the
- nedeclararea tuturor mărfurilor în vamă sau avoidance from the full payment of the
prin subevaluarea acestora, urmată de customs taxes;
valorificarea lor la preţurile pieţei şi - the partial recording of the income made
sustragerea astfel de la plata în întregime a either by not registering the primary
taxelor vamale; documents, or by recording in them some
- înregistrarea parţială a veniturilor realizate fie imaginary date concerning the price,
prin neîntocmirea documentelor de evidenţă spending, quantity etc.;
primară, fie prin înscrierea în acestea a unor - recording of some prices/values, rents,
date nereale cu privire la preţ, cheltuieli, interests, material guarantees much cheaper
cantităţi etc.; than the real ones in different contracts written
- înscrierea unor preţuri/valori, chirii, dobânzi, by the tax-payer (of sale and buy of some
garanţii materiale mai mici decât cele reale în movable goods, of goods supply, of sponsoring
diferite contracte încheiate de contribuabil (de some activities, of renting or granting to or
vânzare-cumpărare a unor bunuri mobile, de from other physical or juridical persons, of
furnizare mărfuri, de sponsorizare a unor some funds for borrowed trade or credit from a
activităţi, de închiriere ori concesionare la sau certain interest in certain honorary conditions
de la alte persoane fizice sau juridice a unor etc.);
fonduri de comerţ de împrumut sau de credit - non-including some operations which are in
cu o anumită dobândă sau în anumite condiţii the sphere of the VAT in the database of the

96 Revista / Journal „ECONOMICA” nr.2 (72) 2010


FINANŢE / FINANCE

oneroase etc.); tax and not including it in the VAT of all the
- necuprinderea unor operaţiuni ce intră în sfera papers;
TVA în baza de calcul a taxei sau - not making evident and non-avoiding the
necuprinderea în TVA a tuturor facturilor; VAT adherent of the advance payment cashed
- neevidenţierea şi nevirarea TVA aferentă from the clients;
avansurilor încasate de la clienţi; - the avoidance of paying the VAT adherent to
- sustragerea de la plata TVA aferentă the goods’ import by presenting in the
importului de bunuri prin prezentarea în vamă customs of some imaginary documents of
a unor facturi fictive de donaţie ori facturi donation or external under evaluation
externe subevaluate, precum şi neincluderea în documents as well as not including VAT
deconturi a TVA amânată la plata în vamă; discounts, delayed to the customs;
- înfiinţarea de conturi pasive cu nomenclaturi - setting up of passive accounts with imaginary
fictive; list;
- nejustificarea cu documente legale a - not justifying with legal documents of the
înregistrărilor în evidenţa contabilă; recordings and accounting evidence,
- înregistrarea în conturi personale a unor părţi - registering in personal accounts a part from
din beneficiu. the benefit.
Evaziunea fiscală nu se manifestă doar pe plan The tax-evasion is not manifested only on a
naţional, ci şi internaţional datorită accentuării national but also on an international plan, because of the
cooperării economice internaţionale şi a dezvoltării accent put on the international economic co-operation
relaţiilor dintre state cu sisteme fiscale diferite şi cu un and development of the relations between the states with
nivel de fiscalitate diferit. O modalitate des utilizată de different fiscal system and a different level of taxation.
companiile transnaţionale, în scopul sustragerii de la A frequent way used by the trans-national
impunere a unei părţi din profit, o constituie înfiinţarea companies, with the aim of sustaining from taxation of a
unor filiale în ţări unde fiscalitatea este mai redusă şi part of the profit is the setting up of some branches in
organizarea unor relaţii artificiale (de regulă, scriptice) countries where the taxation is low and the organisation
între acestea şi unităţile producătoare aflate pe teritoriul of some artificial relations (as a rule, on the staff)
altei ţări, unde fiscalitatea este mai ridicată. Asemenea between these and the producing units from the territory
oaze fiscale sau paradisuri fiscale se întâlnesc în of another country where the taxation is higher. Such tax
Elveţia, Luxemburg, Panama, Bahamas, Liechtenstein, oasis or tax heaven are met in Switzerland, Luxembourg,
Insulele Cayman etc. Apariţia paradisurilor fiscale a Panama, Bahamas, Liechtenstein, Cayman Island etc.
fost determinată, în unele cazuri, de lipsa resurselor The apparition of tax heaven was determined, in some
interne, compensată de autorităţi prin asigurarea de cases, by the lack of internal resources, setting off by the
facilităţi fiscale firmelor şi instituţiilor financiare authorities by assuring the tax facilities to the companies
interesate în scopul atragerii lor în teritoriu. and interest financial institution, with the aim to attract
Adoptarea legislaţiei offshore duce, de regulă, la them in the territory.
apariţia unor filiale ale băncilor mari de pe continent, a Adopting the offshore legislation brings as a rule
firmelor de consultanţă şi a altor profesionişti necesari the appearance of some branches of big banks from the
lumii afacerilor, cum sunt: brokerii, contabilii, avocaţii, continent, of consultancy companies and other necessary
auditorii, managerii etc. Acest aflux de populaţie de professional men of the world of business such as:
bună calitate are nevoie de locuinţe, transport, brokers, accountants, lawyers, auditors, managers, etc.
telecomunicaţii, distracţii şi celelalte elemente de This rush of good quality population needs housing,
confort la aceleaşi standarde ca în ţările de origine. transport, telecommunications, fun and others elements
Astfel, băştinaşilor li se oferă locuri de muncă şi ocazia of comfort, at the same standards as in their native
unor afaceri avantajoase. countries. Thus, the natives are offered work places and
În ultimii ani, afacerile offshore au cunoscut o the occasion of some advantageous business.
dezvoltare în progresie geometrică, specialiştii In the later years, the offshore business knew a
considerând că jumătate din fluxul financiar mondial se development in geometrical progression, the specialists
derulează prin canalele offshore: bănci, societăţi de considered that, half of the world’s financial flaw is
asigurare, fonduri mutuale, fundaţii şi holdinguri. rewound through offshore channels: banks, insurance
Investiţiile offshore, indiferent de forma sub care se societies, mutual funds, foundations and holding
realizează, sunt constituite cu scopul de a evita companies. The offshore investments, no matter of the
impozitarea veniturilor realizate. Fraudele offshore sunt forms that they are accomplished, are constituted with
legate în special de societăţi pe acţiuni frauduloase, the aim to avoid the taxation of the accomplished
societăţi de investiţii şi bănci dubioase. Simplitatea income. The offshore frauds are linked especially by
formalităţilor de încorporare şi lipsa controlului fraud societies on action, investment societies and
autorităţilor face ca mai toate jurisdicţiile offshore să fie uncertain banks. The simplicity of the enrolment
infiltrate de diferiţi escroci. formalities and the lack of the control of the authorities

Revista / Journal „ECONOMICA” nr.2 (72) 2010 97


FINANŢE / FINANCE

Tehnici de fraudare. Tehnicile de fraudare se pot makes that all the offshore jurisdictions be infiltrated by
clasifica după mai multe criterii: various swindlers.
- fiscal – este criteriul în baza căruia se distinge Tax-evasion Techniques. Tax-evasion techniques
frauda care se sprijină pe aşezarea impozitului. can be classified under many criteria:
Frauda constă în diminuarea bazei impozabile - the fiscal criteria – is the criteria on the basis of
prin minimalizarea veniturilor, beneficiilor sau which we can distinguish the tax-evasion and is based on
cifrei de afaceri ori prin maximizarea fixation of tax; consists in the diminution of the taxed
cheltuielilor deductibile din punct de vedere basis by minimizing the income, the benefits or the
fiscal. Evaziunea fiscală are loc cu ocazia business figure or by maximizing the deductible
plăţii obligaţiilor fiscale şi se referă, în special, spending from the fiscal point of view. The tax-evasion
la taxele vamale (evaziunea vamală) şi taxa pe takes place with the payment of the fiscal obligation and
valoarea adăugată; it refers especially to the customs taxes (the customs
- material – permite să se distingă două mari evasion) and the added value tax.
tehnici de fraudă: prima – ascunderea materiei - the material criteria – allows two great evasion
impozabile, iar cea de-a doua – majorarea techniques to be distinguished: the first, hiding the taxed
cheltuielilor deductibile. Tot în cadrul acestui object and the second, the increase of the deductible
criteriu s-a procedat la distingerea între spending. In this criteria they proceeded in
evaziunea fiscală săvârşită prin acţiune şi cea distinguishing the tax-evasion committed by action and
săvârşită prin omisiune; the one committed by omission;
- subiectiv – ţine de autorii fraudei şi face - the subjective criteria – is about the authors of
distincţia între evaziunea fiscală săvârşită de the fraud and makes the distinction between the
persoanele fizice şi cea săvârşită de persoanele commitment of tax-evasion and the physical persons and
juridice; the one committed by the juridical persons;
- cantitativ – opune frauda artizanală, foarte larg - the quantitative criteria – opposes the artificial
răspândită, fraudei industriale, aceasta din evasion, very widely spread to the industrial fraud, the
urmă putând fi caracterizată ca o componentă latter can be characterized as a component of the
a crimei organizate; organised crime;
- geografic – delimitează evaziunea fiscală - the geographical criteria – delimits the national
naţională de cea internaţională, chiar dacă tax-evasion of the international one, even if the border
graniţa dintre acestea a fost deja surmontată. between those has already been mounted.
Frauda fiscală artizanală are drept caracteristică The artificial evasion has as a major
majoră faptul că este definită mai puţin de modalităţile characteristic, the fact that it is defined less by the ways
de săvârşire sau de amploarea sustragerilor de la plata of commitment or the proportion of the evasion from the
impozitelor decât de modul izolat, pe cont propriu, de payment of taxes than the isolated way, on its own as an
acţiune a autorilor ei. Într-o asemenea situaţie, action of its authors. In such a situation, the perpetrator
făptuitorul acţionează singur sau cel mult în forme takes action by himself or the most in classical forms of
clasice de participare penală, sfera acestor participanţi criminal participation, the sphere of these participants
mărginindu-se la nivelul salariaţilor din firmă, familie, are only due to the employees from the company,
prieteni, parteneri de afacere. Frauda artizanală este un family, friends, business partners. The artificial evasion
fenomen aproape cotidian, mergând de la o banală is an almost daily phenomenon, going from a normal
diminuare a preţului real de vânzare a unui imobil până diminution of the real price of a building, to the
la omiterea înregistrării veniturilor în contabilitate sau omission of the recording of the income from accounting
majorarea cheltuielilor deductibile. or the rise of the deductible spending.
Frauda fiscală industrială se realizează printr-o The industrial tax-evasion is achieved by a
divizare a acţiunii prin care se săvârşeşte frauda, în division of action through which the fraud is made, in
cadrul unei reţele subterane, având rolul de a sprijini şi some underground network, which has the role to protect
acoperi operaţiunile fictive. În acest caz sunt implicate and to cover the imaginary operations. In this case many
mai multe persoane fizice/juridice pentru realizarea, de physical and juridical persons are involved, to achieve,
regulă, de profituri foarte mari prin sustragerea în mod as a rule very big profits, by avoiding from paying the
fraudulos de la plata impozitelor. taxes.
Frauda fiscală este un fenomen, în primul rând Tax-evasion is a social phenomenon, reflecting
social, reflectând prin procedeele sale atât structura by its proceedings both the structure of the society at the
societăţii, cât şi nivelul tehnic al sistemului fiscal al technical level of its fiscal system. No matter of the
acesteia. Indiferent de locul ocupat pe scara socială, place in the social scale, the tax payer uses various
contribuabilul evazionist foloseşte cele mai diverse techniques from the most elementary to the most
tehnici: de la cele elementare până la cele mai sophisticated ones.
sofisticate. Multitudinea de impozite şi taxe pe care The multitude of taxes that the tax-payer must
trebuie să le suporte contribuabilul, persoană fizică sau support, either as a physical or juridical person,

98 Revista / Journal „ECONOMICA” nr.2 (72) 2010


FINANŢE / FINANCE

juridică, dar mai ales mărimea exagerată a acestora, a especially their exaggerated size, led during the time at
condus de-a lungul timpului la identificarea de căi pe identifying ingenious and efficient ways for the
cât de ingenioase şi de eficiente pentru practicant, pe practitioner, both toxic for the collectors and also for us
atât de nocive pentru colectori, dar şi pentru noi toţi. all.

Bibliografie/Bibliography
1. Legea 571/2003 privind Codul fiscal al României
2. Hotărârea Guvernului nr. 664/2008 privind structura accizei totale, exprimată în echivalent euro pentru
1000 ţigarete
3. Georgeta Vintilă; Fiscalitate-metode şi tehnici fiscale. Editura Economică, Bucureşti 2006
4. L. Ţâţu, C. Şerbănescu, D. Cataramă, A. Nica; Fiscalitate de la lege la practică. Editura C.H. Beck,
Bucureşti 2006
5. N. Grigorie Lăcriţa, Man Aureliana, Boiţă Marius. Fiscalitate, probleme şi soluţii. Editura Didactică şi
Pedagogică R.A., Bucureşti 2006
6. N. Grigorie-Lăcriţa, Boiţă M., Man A. Finanţe publice şi fiscalitate, Ed. Sitech, Craiova 2007

Revista / Journal „ECONOMICA” nr.2 (72) 2010 99

S-ar putea să vă placă și