Sunteți pe pagina 1din 3
we 228 /b.ohor8 Tone! Florian LIXANDRU Se aviesst Directa Generali Jurdie Director General, (Crina Miia CIO! Director, a Citre INSPECTORATELE §COLARE JUDETENE! INSPECTORATUL §COLAR AL MUNICIPIULU! BUCURESTI In ateojin dosmneldomavius Inspector Scolar General ef: acordrcaconceul deel al persaralue date din nsoimantalpreunvestor 1. Avand In vedere situa conceilor compensate in bani de elie personal didctic din “viii preuniversitar de an perioaéaiunie-augut 2018 conf datlor validate prograzl EduSAL, ISMISMB vor dspuns msi de verifiare « celor sermalate, transmize prin adresa compartinentuel ain. 9022018, in temen de 60 deze Inspectorate gcolare vor transite le Ministerl Educaii Naina, compartineatul audit, raul verifier. 1 Penruevtarea apariji de stl de stu, ule de n2min su obliga dea respects reverie Leg 53/2003 ~ Codl miei Aut. 14, alin (1) ,Afectarea concedlull de olin se reallseasd i Baza nel program colective sou indvidulestabilte de angojator cu contultorea sindatlnl tow dpa at, 2 cat eae TmpereInatmiat Prinar Ces sosonstnconsn bitecnateagee engineers, 12) @ a Tre teed meet KON) reprecentantilorsalritilor, petra programiilecolective, or cx contutarea sara ‘entra programa indvihate. Programarca se face rns la srg arut calederistic pentru anal wor.” > “rt 149, Salata exe obliga 58 efectueze n nar concede olin in perioada in care {fost programat, eu exceptastutlor expres prevzie de loge sau ata! san, dn moi ‘bietve,concedial mu poate ft eects, > An. ISI, alin @) Angjetorl poate rechema slaratl dn conceal de odin in caz de fer ‘maja sou pert interese urgent care inpun prezenasalaraall alu de med, In acest (car angoatoral ave oblgaia de o sypora toate chlluiilesalariatul gi ole familie sale, Iecesre in vederearevenr ta lou! de munca, precum si evenualeleprejudlct serie de ‘cesta ex ware afurerperliconcedilu de odin > ‘Ax. 146, (1) Cond deo se efctsand in fecare a (2) In cae care salvia, din mative usifiat, mu poate efeciua, tnapral Sau partial, concedial «4 etna anual care avea deta n aa colendaritie respects x acordal persoone neon ‘angajatral este obliges acorde concen! dod nefectut imo peroada de 18 ln need wana! wndor cla In care a niscut dep la conceal de oii cul Personal didactic de preéae,conducere, ndrumare gi contol din invajimdntl preuniversta benefciaat de concedi anual cu plat, in conformtate eu prevederle an. 267 din Lega educate najorale ex. 12011 ex modifies complete ulerioae gi art. | alin. (1) $1 (7) din Nome ‘metodologiceprivindefectuareaconcediua de odin al personal didactic dn tvejdny, probate rin OMECTS ws, 5.559201, ast: + Cadeele ddactice dia tnvtimnalpreuniversiar boners de concedis aul cu plat fn perioadavacanjelor scolar, cio dural de 62 del ertoae, * eraonalul de conducere din inpectortle seclare gi din casele corpului didactic, prcum 51 peronal de indrumare conto in inspectors scolarebene(cand de concedivde oii, conform Leal or. $372003 ~ Codel Mune, repeblcat, cu modiicarie si completille slteronre, Consul de administrate al Fiectel unit de invlhimint va interne masurilenecesare ce Inwegul personal didactic de predare gi de conducere din earl uri de lnvljimnt st efectueze ‘concede odind in periaada vacanfeler yeolare, cu ssgurare personal didactic recesar penis sesfgurareaexamenelr rationale Reamiatin fopule8 ptrvtprevederilor at 1, alin. (6) gat. 9 din Nome metdolosce probate pris OMECTS m. 5338/2011: ced anual da dreptu a efetuarea concediallrestant, eu ports, iol solar wemitor; 1 orice conventie prin are se resun( nttalitate sau in parte, la deepal la concedial de tannd este nl de drept Coacediul de odin se mentions tn condica de prezenh sin gle nae de pont Rechemarea din concedl de odin se foe, nscri,pesru stun emelnsjustieate, dup cum umes Pentru personal! din unite de invpimint, de etre direct entra diecordiretor adjunct, de ce inspector scolar general Pentrinspector generaVinspector genera adjunct CCD, de etre Miniter Edu National. ln azul echemii din concede ong efectures scsi va seprogramat ulterior. Scena te ‘Unite de tnvayimnt va itecmi o evident distintt a tutror rechemisilor din coneediu de codihns, vind obliga tenaiteri acestla lar la ingpetortlgelar cu apaliza cuzelor eae au general ntrerperea concedi, Pouivt ar. $2 alin(7) din Legea educfeh nationale nz.12011: * 7) Inspectorate scolare defen sInspctorand Solar al Municipal Bueweqtrealzeacd audiarea periodic a resurse ‘mane din ind preaniversor,Reculatele udu 2e ade la cunogtinaeelor in causa. cowsla de adminisaple al unt de bvdtimare 9! Minster Educel, Ceretari, Tneretlul Sportal ‘Astfel nspectoratal ¢clar prin compartimental audit are obligafa verti anuale a tuturorrechemarilor din corcedinl de odihna gi concede nofetust. In stat exceptional potvit at 146, alin) dn Legear. 532003: “3) Compensarea in ban ‘a concedull de odihnd reefectat exe permis mum in eal Ine contractllIndvdal de jin cazal compensiit in bani a concedilai de odiind neefctst, i Tsstaree contactul Individual do muses, unl de Tnvdfimint vor ietoduce in. programal EDUSAL namical documenul de aprobare a rechemsrii din conceal de odin, pentru drectoriiector adjunct respective adsl do tansmiee ele ispetoratl yolare pet celle catepri de persona, at inspecortle au obliga verfchriacestordutecu aportul de audit, daca uleir mua fostefeciuat concedi de odin Pens conducerea iaspctoseorscolerecaslor corp didactie,in cz compen cu bani ‘conceal de odie nefectut In inetarea contact! individual ge munch, acetes vor introduce {in progamul EDUSAL numa documentulu de aprobar aechemri din conceal de ohn dela -MEN, da lero na fost eectuat coneedil de odin DIRECTAGEVERALA DIRECTIAGENERALA —DRECTIAGENERALA _OIRECTIA OENERALA Tauasmu'* —Bavexrnennume —_ ORECTIAGENEEA sth STRATEGIC SiOLITIC: IWATAMANTRRIMAR secuNaxsurenonst “NOME unis Slenmiaziat touearie =z ssa == WF a NS