Sunteți pe pagina 1din 5

FEDERAJIA SINDICAT ELOR DIN ADMINISTRAJIA NATIONAL.A A PENITE N CIARELOR


Strada Maria Ghiculeasa Nr. 47 023761 Bucurqti +402 1.24.'t39.~ fsanpC!:Msanp.ro

\kmhr.i a ( \mfL:tkr:1\ici \ati!l11afc SimliL·al,.: - <·:-...:s ( \1rtd A I .h \


i\lcmhni a Fl:dcrat_ic-i l--.u ropcnc a hmqinnarilor din ,\ d111111i~tra~ia Puhlict - 1-1 "R( H-FI )OP -~
Nr. 265/23.10.2018
Exemplar 1 din 2

Domnului comisar fef de penitenciare Marian DOBRICA


Director general
Administratia Nationala a Penitenciarelor

$timate domnule director general,


Avand in vedere Nota de cercetare administrativfJ nr. X26024/PIIS/2018 a
Penitenciarului la~i. va
solicitam sa ne comunicati functia, gradul, numele !j,i
prenumele persoanelor care se fat Vinovate de clasarea unui numar impresionant
de dosare de cercetare a abaterilor disciplinare ale detinutilor.
Totodata, va solicitam sa dispuneti un control amanuntit la Penitenciarul la~i
pentru a identifies daca exista ~i alte situatii similare in anii precedenti,
Tn vederea unei bune colaborari, va oferim deschiderea noastra spre un
aialog oonstructiv, oazat pe iner-eaer-e $i respest.

Sorin DUMITRA$CU
Pre$edinte ~ ~ ~ ,
Federatia Sindic 'Jt~\enitenciarelor
~"\-::- 'I! ,
,::1,f'} l<
,;:;.• tl) I
-;;;:~·:;..

Page 1 of 1

ROMANI A

ExeJilplar nr. ·t
Nr. 12491/DIP/ /!/
12.2018

Oomnului Sori n DUIVIITRA!?CU


Pre~edinte
Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor

Stimate domnule pre$edinte,

Urmare a sesizarii dumneavoastra, inaintata Administrafiei Nationale a


Penitenciarelor, inregistrata cu nr.12491/23.10.2018 prin care ati solicitat informatii in
legatura cu clasarea unui numar semnificativ de dosare disciplinare ale de\inu\ilor din
Penitenciarul la~i. va comunicam urmatoarele:
Cu ocazia verificarilor efectuate la Penitenci.arul la~i au fast analizate dosarele de
cercetare disciplinara clasate in perioada 2017 - 2018. Mentionam ca au putut fi verificate
doar acele dosare disciplinare intocmite detinu\Hor care se mai aflau la Penitenciarul la~i la
momentul verificarilor, avand in vedere ca, de 19 rnceputul anului 2018 ~i pana la data
efectuarii verificarilor un numar de aproximativ 650 de detinu\i au fost transferati la alte
unitati penitenGiare, astfel YnGat cifra dosarelor disciplinare clasate sau rn cares-a hotarat
nesanctionarea la Penitenciarul la~i. nu poate fi stabilita cu exactitate.
De asemenea, s-au verificat masurile dispuse de conducerea unitatii ca urmare a
constatarilor cuprinse Tn Nota de cercetare interna nr. X/26024/PIIS/02.04.2018, prin care
au fast identificate deficiente privind modul de functionare a activitatilor specifice comisiei
de disciplina.
La momentul controlului s-a urmarit daca deficientele constatate prin nota de
cerc~tare interna se mai regasesc ~i dupa data de 02.04.2018, data la care conducerea
unitatii a fntreprirys demersuri de remediere.
S-a constatat ca,
intr-o stngura situatie s-a rnregistrat nerespectarea termenelor
prevazute de art.103, alin. (4) ~i {5) din 254/2013, dupa data de 02.04 .2018, insa au fost .rn .
continuare identificate dosare disdpiinare i n care s-a dispus clasarea , de~i probatoriui
administrat ~i evidentiat in referatul de cercetare disciplinara, impunea aplicarea de
sanctiuni disciplinare, pentru sava.r~irea unor abateri disciplinare foarte grave de care se
faceau vinovati detinutii cercetati disclplinar.
Pentru deficientele inregistrate cu privire la practica disciplinara existents la nivelul
Penitenciar1.1lui la~i fn anul 2011, deficiente constand Th nerespectarea termenelor
prevaz.ute de prevederile legale in materie, administrarea probelor in cursul cercetarii
disciplfnare, intocmirea rapoartelor de incident ~i stabilirea vinovatiei/nevinovatiei sunt
r~sponsabile urmatoarele persoane:
• persoanele care au indeplinit functia de director adjunct siguranta detinerii ~i
regim penitenciar ~i implicit calitatea de prqedinte al comisiei de disciplini detinup,
conform prevederilor art. 103, alin.{2) din Legea nr. 254/2013;
• persoanele care au avut calitatea de membru in comlsia de d1sciplina
detinuti1conform prevederilor art. 103, alin.(2} din Legea nr. 254/2013;
Subliniem faptul ca
asupra acestor persoane care se fac vinovate de inregistrarea
deficientelor anterior mentionate. nu mai poate fi atrasa raspunderea disciplinara, intrucat
Str. Maria Ghlculeasa nr.47, sector 2 Bucureitl, RomAnia, tel.ffal< :02H508.21 .501 021-242.05.05
www,aop,gov.to

ROMANIA
1018·:'.010 ! SA~OATCRIM IM PREUNA

art. 71, alin. (4) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut
special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, prevede ca "Sancfiunea
disciplinara se aplica fn maxim 90 de zile calendaristice de la sesizarea abaterii, dar
nu mai tarziu de un an de la data comiterii faptei."
in ceea ce prive~te acelea~i deficiente perpetuate ~i in anul 2018 (cu precadere in
prima parte a acestuia), raspunderea asupra dosarelor disciplinare clasate nejustificat,
revine:
• persoanei care a indeplinit functia de director adjunct siguranta detinerii ~i
regim penitenciar ~i implicit calitatea de pre,edinte al comisiei de disciplina detinuti;
• persoanelor care au avut calitatea de membrii ai comisiei de disciplina
detinuti, in conformitate cu art. 103 alin. (2)2 din Legea nr. 254/2013.
Fata de cele prezentate; Administratia Nationala a Penitenciarelor va dispune
masurile legale corespunzatoare, sens in care vor fi sesizate comisiile de disciplina
competente, in cazul fiecarei persoane responsabile de deficientele privind modul de
functionare al comisiei de disciplina detinuti constituita la nivelul Penitenciarului la~i.
deficiente inregistrate in cursul anului 2018.
Cat priveste gradul, numele, prenumele ~i functia persoanelor mentionate mai sus,
acestea vor putea fi comunicate de unitatea penltenciara, cu respectarea prevederilor
legale in materia prett3otiei datelor 01.1 caraGter persenal l?i liser1.1l1.1i asses al cetateniler la
informatiile de interes public, dupa finalizarea cercetarii disciplinare ~i stabilirea vinovatiei
fiecatui membtu al comisiei de disciplina detinuti ·din cadtul Penitenciatului la~i.

Cu stim~.

i ·. ' . \ '
'c"·Comisar
.
fef1~
.1 .
ian DOBRICA

Administra: itenciarelor

Comisar sef de oenitenciare Gabriel ILIE


ctor
Iara

i { 2) Comlsia de disc,pJin~ esfe formata din d,rectorui adjunct pentru s,guranta dejinerH §I regim
penitenciar, fn _
calitate de pre§edinte, directoru/ adjunct pentru educatie §i asistentll psihosocialil §i un ofiter
desemnat de dlrectorui penltenciaru/ui, tn caiftate de membri.
Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucure~i. Romania, tel./fax :021-608.21 .50/ 021-242.05.05
www.anp.gouo.

•• • ••• • • .••••
. I•
•: • •
•~· •'; 411 I i.. ... •
.. •ill

..... . ...
t .. • • • • • • • •
1:.:
~ ! . 44 ~ .·~.:
.. . .....: ..•
. .'
:
~
ii • : • ••• • '
. . t; ·.
- ••

Ro~~,~r!~
\'!110 2(1191 - -

Oomnului $carlii Dorin- Gheorghe


Pre~edinlele Sindicatului ,.IURIS" la~i

Stimate aamnLile pre~ctint~.

Referitor la adresa Nr. ·


. b d cetare administrathhl Nr.
a de constatarile din procesul ver aI e ce~ . ·tatii astfel incat
-..
. au os
r ~t d·gi'luse
1
,.,
m~suri prompte de catre d1reGtoru 1 uni
• • ( ) au
,
fost
.
remed1ate.
disfunctionafitatile identrficate in modul de lucru din anul anterior 2017
- -
Aceste masuri sunt: . . . . +· lnspectie
• Transmiterea rezultatUIUi cercetarii admm1strat1ve ta Dires~ia
Penitenc1ara: . . . . . _ • . . . •r entru
• Atenttonarea membrilor com1s1e1 de d1sc1phna ~1 a of1terrtor desemna, P
efeduarea cercetarii disciplinare;
• Reinstruirea personalului privind modalitatea de intocmire a rapoartelor de
mcident
• oesemnarea. incepand cu data de 02.04.2018, a unui s1ngur oflter pentru
efeetuarea cercetarii disciprinare GE>nf0rm ~tatultii de organizare;
• Realizarea unor analize trimestriate privind starea ~i statistica discipllnara de
catre membrii echipelor muflidisciplinare.
Ulterior, au fost adoptate masuri de e~(?ientizare a actlvitatii de oonstatare a
aba~rilor discjQfinanr
• pe func!ia de of~er dessmnat pentru efectuarea cercetarii disciplinare a fost

,i
t1tulari,:at un absorvent al Academiei de F'oliiie ,,Atexandru loan cuza- 8UeU fe$ti",
care a fost coordonat ~i indrumat direct (chiar in prezent) de c~tre un ofi1er cu
studii juridice. Cei doi ofiteri nu indeplinesc ;i alte sarcini, astfel incat,
neindeplinirea cu profes1or1a1tsm a att,bufiilot nu s-ar justifica;
• s-a elaborat un studiu privind fenomenul agresivitatii in perieada 01 .03.2018-
31.05 .2018. avand ca suport. sanctiunile aplicate de\inutilor din penitenciar,
Concluziile stutllUIUi au fast prelucrate cu intreg personalul unitatii. care a fast
reinstruit cu privire fa modalitatea de intg~mire a rapoartelor de inclaent, a notelor
d.e_i~!~r~-~-re . ~is-~ _atras aten(ia asupra fermit~\ii rn
lucrul cu detinutul ti asupra
~unoa~lern leg1slat1e1. .
• A fost intocmita g sa;a de date electronlca. aspect care facilileaia gestionarea
dosarelor de disciplina:

• Comisiile rnutt,discipt1nere re.sponsab,le cu gesnonarea asresr.. .ta:., in fr'eij .:.,i;


penrtenciar st.mt furtctionate, ~edinfefe de fucru $.t dezbatari!e ca.zun~or~prc.t ·e~a
reafitandu·se in mod rear;
• Cola5orarea cu Judecatorul de supraveghere a pedepsetor este fu~~.:.Cl~a·a.
bilateral!~· transparent&. astfef incat numaruf sotu!1Hor in contrad;ct.ie c.... ce::.z e
com,siilor de discipfina sun.t aproape inexisfente.
fotodatA. prec.izim d expunere.a lit Umpul prezent a dish.lnt~ona1itati10r am
anwf 201·1. id~n&ifi(:~te cfe catre conducerea penitenciarutui. ~i prepagarea acestora
ca fi cum ar fi aspecte de actuafitate. sunt de natura sa destabilizeze personalul
din cadrul compartimentutur dfsciprina d·e linUfi ,1 sa te discrediteze imaginea, d~i
i~i FndeflHnesc: cu profesfonafism atributrne pre.vizute in ti,a postuluf.