Sunteți pe pagina 1din 4

a c tu a l.consistent.

prac tic

CONEXIUNI SALVATOARE
13 OCTOMBRIE 2018

Referinţa biblică: Daniel 7:25; 2 Tesaloniceni


2:3-7; Apocalipsa 12:6
Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 3 şi 4.
Legile naturii

conexiuni salvatoare
9

Text-cheie
Flash „Căci taina fărădelegii lucrează
deja; trebuie doar ca cel care-l
„Satana ştia bine că Sfintele Scripturi îi vor face pe oameni în stare
împiedică acum să fie dat la o
să discearnă amăgirile lui şi să-i înfrângă puterea. Chiar Mântuito-
parte.”
rul lumii a rezistat atacului său prin Cuvânt. La orice atac, Hristos
(2 Tesaloniceni 2:7)
prezenta scutul adevărului veşnic, spunând: «Stă scris!»” (Tragedia
veacurilor, p. 51)

Adolescenti 4_2018.indd 9 29/06/2018 08:37:54


Ce părere ai?
Răspunde la următoarele întrebări cât de repede poţi: Nu vă amintiţi că v-am
spus aceste lucruri când eram
1. Unde este Biblia ta în acest moment? cu voi? Voi ştiţi ce-l împiedică să
fie descoperit acum, înainte de
vremea lui. Căci taina fărădelegii
2. Când ai citit ultima oară din Biblie? lucrează deja; trebuie doar ca cel
care-l împiedică acum să fie dat la
o parte.”
3. Care este pasajul biblic preferat?
Caz (2 Tesaloniceni 2:3-7)


4. Pentru ce preţ ţi-ai vinde Biblia, dacă ci-
în „Iar femeia a fugit în deşert, unde
avea un loc pregătit de Dumnezeu,
neva ţi-ar oferi banii pe loc?

studiu pentru ca acolo să poată fi hrănită
timp de o mie două sute şaizeci de
zile.”
(Apocalipsa 12:6)
Știai că? „Va rosti cuvinte jignitoare
împotriva Celui Preaînalt
şi îi va asupri pe sfinţii Ce-
conexiuni salvatoare

nainte de inventarea tiparului, lui Preaînalt. Se va gândi să


unui scrib priceput îi lua 10 schimbe vremurile hotărâte
luni să copieze Biblia. Oricine prin lege, iar sfinţii vor fi daţi în
dorea o Biblie trebuia să aş- mâna lui timp de un an, doi ani
tepte aproape un an până la livra- şi o jumătate de an.”
rea comenzii. (Daniel 7:25)
După standardele de azi, copistul
era plătit ca orice alt muncitor, pro- „Nimeni să nu vă înşele în ni-
babil undeva între 1 200 şi 1 500 de ciun fel, pentru că acea zi nu
lei pe lună. Dacă respectivul mun- va veni înainte să vină aposta-
cea cinci zile pe săptămână, opt zia şi înainte să fie descoperit
10 ore pe zi, timp de 10 luni, valoarea omul fărădelegii, fiul distru-
Bibliei tale se ridica la 12 000-15 000 gerii, cel care se opune şi
de lei. Dar stai, n-am pus la socotea- se înalţă pe sine deasupra
lă costurile de producţie. Preţul unui oricărui aşa-zis dumnezeu
produs nu înseamnă doar salariul celui sau obiect al închinării. El
care face respectivul produs. Mai trebu- se va aşeza în Templul
ie adăugate costurile pentru lui Dumnezeu, decla-
electricitate, taxe, impo- rându-se pe sine în-
zite etc. Când te duci la suşi Dumnezeu.
service, nu-l plăteşti doar
pe mecanic cu 20 de lei, ci
plăteşti 60-80 de lei, ca să se
acopere şi celelalte cheltuieli.
Dacă aplicăm acelaşi principiu
şi la copierea de mână a unei
Biblii, aceasta ar putea costa chiar
şi 40  000-60  000 de lei. (http://cgg.
org/index.cfm/fuseaction/Library.sa –
„How Much Is the Bible Worth To You?”)

Adolescenti 4_2018.indd 10 29/06/2018 08:37:54


Fişă Repere
de „Să nu credeţi că am venit să anulez Legea sau Profeţii! Nu
studiu am venit să anulez, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun,
câtă vreme nu vor trece cerul şi pământul, nici măcar o
În ce măsură şi în ce mod descriu aceste verse- iota sau o parte a vreunei litere nu va fi înlăturată din
te perioada Evului Mediu Întunecat? Lege, înainte să se întâmple toate lucrurile.” (Matei
5:17,18)
„Să aveţi aceeaşi lege atât pentru străin, cât şi
pentru băştinaş, căci Eu sunt Domnul, Dum-
nezeul vostru.” (Leviticul 24:22)
Când o organizaţie religioasă se comportă ca şi când ar avea
aceeaşi putere ca Dumnezeu Însuşi, ce efect are acest lucru „Să împliniţi poruncile Mele, să păziţi le-
asupra oamenilor conduşi de respectiva organizaţie? gile Mele şi să le înfăptuiţi, ca să trăiţi în
siguranţă în ţară. Ţara îşi va da rodul, iar
voi veţi mânca şi veţi trăi în siguranţă
în ea.” (Leviticul 25:18,19)
„Cuvântul Tău este o candelă pentru

conexiuni salvatoare
De ce crezi că Dumnezeu ne-a spus din timp că se vor întâmpla aces- picioarele mele şi o lumină pe căra-
te lucruri? rea mea.” (Psalmii 119:105)

Ce înseamnă „taina fărădelegii lucrează deja”?

Care sunt „vremurile hotărâte prin lege” pe care va încerca această


Cu alți ochi
putere să le schimbe? 11
„Pasărea are o onoare pe care
omul nu o are. Omul trăieşte în
capcanele legilor şi tradiţiilor lui;
dar păsările trăiesc în conformitate
Este posibil să fie vorba despre o instituţie care, la început, a cu legea naturală a lui Dumnezeu,
fost curată în intenţii, dar a devenit coruptă din cauza pu­ care face ca Pământul să se învârtă în
terii, având totuşi în interiorul ei oameni buni şi temători jurul Soarelui.” – Kahlil Gibran, poet şi scrii-
de Dumnezeu? Explică.
tor de origine libaneză, secolele XIX-XX

„Nu puterea corupe. Teama corupe…, poa-


te teama de a pierde puterea.” – John Steinbeck,
Pe cine sau ce reprezintă femeia? Cum a avut scriitor şi câştigător al Premiului Nobel pentru Literatură,
grijă Dumnezeu de ea? Cum va avea grijă secolul XX
de noi?
„Cei mai răi duşmani ai noştri nu sunt cei neştiutori şi nici
cei simpli, oricât ar fi de cruzi; cei mai răi duşmani sunt cei
inteligenţi şi cei corupţi.” – Graham Greene, scriitor englez, secolul XX

Adolescenti 4_2018.indd 11 29/06/2018 08:37:54


Experienţa ta zilnică
Sabat şi trebuie citită numai de condu- simţi că parcă întreaga lume e îm-

S untem obişnuiţi să avem acces cătorii bisericii. potriva ta, scoate-ţi Biblia şi jurna-
liber şi uşor la Biblie. Pasaje din Ţi-ar plăcea un asemenea Dumne- lul şi vezi ce schimbări importante
ea sunt folosite în literatură, po- zeu? poate produce Cuvântul lui Dum-
ezie, în industria de divertisment nezeu în perioade dificile.
sau în discursuri. Majoritatea din- Luni
tre noi avem câteva Biblii acasă.
Numără câte Biblii ai acasă chiar T extul-cheie se referă la „taina
fărădelegii” care acţiona deja
când Isus S-a înălţat de pe pă-
Miercuri
Î n general, se crede că, după ce
Isus a murit pe cruce, Legea lui
acum şi câte traduceri poţi găsi
pe internet. Dacă brusc n-ai mai mânt. Învaţă acest text pe de rost Dumnezeu nu a mai contat. Citeş-
avea acces la o Biblie – de niciun şi gândeşte-te cum a pătruns pe te versetele de la rubrica Repere.
fel: online, acasă, la bibliotecă sau nesimţite în viaţa noastră ideea Aşa par să stea lucrurile? De fapt,
la biserică – i-ai simţi lipsa? Ai vrea că Legea lui Dumnezeu nu mai există făgăduinţe că viaţa noas-
să faci rost de una? Sau nici nu contează. Concepţia conform tră va fi mai bogată şi mai ferici-
i-ai observa dispariţia? În Psalmii căreia „legile sunt făcute pentru tă, dacă vom urma îndrumările
119:105 se spune: „Cuvântul Tău a fi încălcate” este deosebit de lăsate de Dumnezeu. Citeşte cele
este o candelă pentru picioarele periculoasă. Uită-te la ştiri şi cal- Zece Porunci. Există vreo lege
conexiuni salvatoare

mele şi o lumină pe cărarea mea.” culează câte relatări sunt despre care crezi că nu contează? De ce
Cum poate Biblia să fie chiar as- legi şi reguli încălcate. Analizea- crezi că ar putea, totuşi, să conte-
tăzi un veritabil îndrumător pe ză-le separat şi observă cât de ze şi astăzi? Cum s-ar îmbunătăţi
calea ta? nevinovate par, apoi gândeşte-te viaţa noastră? Dacă moartea lui
la urmări. Cum crezi că îţi poţi ma- Isus a şters, într-adevăr, aceste
Duminică nifesta independenţa şi viziunea legi, suntem liberi să facem toate

S e spune că puterea absolută personală fără a intra în opoziţie acele lucruri?


co­rupe în mod absolut. În Evul cu Legea lui Dumnezeu?
Me­diu, Biserica Catolică deţinea
con­trolul suprem asupra Europei. Joi
Marţi
C
Conducătorii corupţi erau mai in- um citeşti tu din Biblie? Un

E
teresaţi să controleze oamenii de- llen White arată în citatul de verset aici, un verset dincolo?
12
cât să-i înveţe. Fără acces la Biblie, la rubrica Flash că Isus a folo- Îi crezi pe părinţi sau pe profesori
credincioşii nu aveau cum să ştie sit Scripturile pentru a Se opune pe cuvânt cu privire la ce spune
adevărul despre Dumnezeu. ispitelor Diavolului. Uneori, con- Biblia în general? Iată o provoca-
În spatele fiecărei greşeli făcute siderăm că ispitele sunt evidente, re: Propune-ţi să citeşti Biblia din
de oameni, din cauză că nu aveau de exemplu să furi ceva sau să scoarţă în scoarţă ca să vezi cu
Biblia care să-i îndrume, exista omori pe cineva. Totuşi, Diavolul ochii tăi ce şi cum spune. Odată
o concepţie despre Dumnezeu. e mai deştept de atât. Vine la noi făcut acest lucru, nu vei mai fi la
Care era aceasta? aducându-ne teamă, disperare, fel niciodată. Garantat.
1. Dumnezeu a schimbat Sabatul singurătate şi furie. Biblia nu este
într-o altă zi. o carte cu reguli; este o carte de Vineri
C
2. Biserica are autoritate absolută, promisiuni şi speranţă, iar Diavo- e influenţă are Biblia asupra
egală cu cea a lui Dumnezeu, şi lul nu vrea să avem acces la pute- vieţii tale? Cum ar putea să-ţi
poate decide cine este mântuit şi rea ei. îmbunătăţească viaţa? Dacă în
cine nu. Începe astăzi să scrii într-un jurnal timpul Evului Mediu, creştinii ar
3. Trebuie să dobândeşti iertarea fiecare promisiune pe care o gă- fi plătit pe o Biblie echivalentul a
fie cu bani, fie prin fapte repetate seşti în Biblie. Recapitulează-le cât 300 de milioane de lei, ce crezi că
de un anumit număr de ori. poţi de des. Memorează versete- poate conţine ea încât să valoreze
4. Biblia este prea complicată pen- le care au o semnificaţie specială atât de mult?
tru a fi înţeleasă de oamenii simpli pentru tine. Data viitoare când

Adolescenti 4_2018.indd 12 29/06/2018 08:37:55