Sunteți pe pagina 1din 4

a c tu a l.consistent.

prac tic

CONEXIUNI SALVATOARE
8 DECEMBRIE 2018

Referinţa biblică: 1 Corinteni 12:4-28


Comentariu: Tragedia veacurilor,

Am, pot şi vreau!


capitolele 18, 19 și 20

conexiuni salvatoare
41

Text-cheie
Flash „Există o diversitate de daruri,
dar este acelaşi Duh. Există o
„Asemenea marii Reforme, din secolul al XVI-lea, Mişcarea Adven- diversitate de posibilităţi de
tă a apărut în diferite ţări ale creştinătăţii în acelaşi timp. Atât în slujire, dar este acelaşi Domn.
Europa, cât şi în America, bărbaţi ai credinţei şi ai rugăciunii au Există, de asemenea, o diver-
fost conduşi la studiul profeţiilor şi, urmărind raportul inspirat, sitate de lucrări, dar este ace-
laşi Dumnezeu, Cel care face
au văzut dovada convingătoare că sfârşitul tuturor lucrurilor era
ca toate acestea să lucreze în
aproape.” (Tragedia veacurilor, p. 356, 357)
fiecare.”
(1 Corinteni 12:4-6)

Adolescenti 4_2018.indd 41 29/06/2018 08:37:59


Ce părere ai?
Citeşte următoarele definiţii şi decide-te cu care eşti de acord. Ex- Toate acestea sunt făcute
plică şi de ce. de unul şi acelaşi Duh, care dă
• Slujirea ţine, în principal, de sentimentele faţă de Dumnezeu fiecăruia în parte, aşa cum vrea.
şi de atitudinea faţă de lucrarea Lui. Conform cu 1 Corin-
teni 13:1-3, folosirea darurilor spirituale fără niciun pic Aşa cum trupul este unul şi are mul-
de dragoste nu înseamnă nimic. Devotamentul au- te mădulare, iar toate mădularele
tentic manifestat în slujire şi închinare este esenţial
pentru o lucrare eficientă. Caz trupului, deşi multe, sunt un trup,
la fel este şi cu Hristos. Noi toţi am
• Calitatea noastră de administratori ai resur-
selor încredinţate de Dumnezeu ţine de res- în fost botezaţi într-un singur Duh,
într-un singur trup, fie iudei, fie

studiu
greci, fie sclavi, fie oameni liberi, şi
ponsabilitatea de care dăm dovadă. După tuturor ne-a fost dat să bem din-
ce am identificat şi am înţeles mai bine în tr-un singur Duh.”
ce constau darurile spirituale, trebuie să
„Există o diversitate de „Voi sunteţi trupul lui Hristos şi fie-
fim responsabili în modul în care le fo-
daruri, dar este acelaşi care este un mădular al lui. Dumne-
losim. În 1 Corinteni 12:1 ni se reamin-
Duh. Există o diversitate zeu a desemnat în biserică mai în-
teşte că este datoria noastră să iden-
de posibilităţi de slujire, dar tâi apostoli, în al doilea rând profeţi,
tificăm care sunt darurile spirituale,
este acelaşi Domn. Există, în al treilea rând învăţători, apoi pe
deoarece vom fi traşi la răspundere
de asemenea, o diversitate cei care fac minuni, apoi pe cei care
conexiuni salvatoare

pentru modul în care le folosim


de lucrări, dar este acelaşi au daruri de vindecare, de ajutora-
(1 Petru 4:10; Matei 25:14-30).
Dumnezeu, Cel care face ca re, de administrare şi pe cei ce au
toate acestea să lucreze în fi- darul feluritelor limbi.”
ecare.
Prezenţa Duhului este făcută (1 Corinteni 12:4-13,27,28)
cunoscută fiecăruia pentru bi-

Știai că? nele tuturor. Unuia îi este dat


prin Duhul un cuvânt de înţe-
lepciune, altuia – un cuvânt de
iecare dintre noi este cu
adevărat unic. Ştiai că avem cunoaştere, potrivit cu acelaşi
în corp în jur de 100 de tri- Duh, altuia – credinţă, prin
42 lioane de celule? Şi pentru acelaşi Duh, altuia – daruri
fiecare celulă există o amprentă ADN de vindecare, prin acelaşi
care conţine 6 gigabytes de memo- singur Duh, altuia – înfăp-
rie. Deci fiecare dintre noi poate stoca tuirea de minuni, altuia
600 de trilioane de gigabytes de me- – profeţia, altuia – discer-
morie. Impresionant, nu? De asemenea, nerea duhurilor, altuia
moleculele de ADN se pot – felurite limbi, altuia
combina într-o infini- – interpretarea lim-
tate de feluri. Numărul bilor.
exact este 10 la puterea
2.400.000.000. Nimeni nu
mai e ca tine. Dumnezeu te-a
făcut deosebit(ă)!
Tu ai un stil personal şi o pasiu-
ne aparte pentru misiune. Fap-
tul de a-ţi înţelege darurile şi stilul
unic te vor ajuta să îţi dezvolţi relaţia
cu Dumnezeu şi să reuşeşti în lucrarea pe
care o faci.

Adolescenti 4_2018.indd 42 29/06/2018 08:37:59


Fişă Repere
de „Daţi şi vi se va da! O măsură plină, îndesată, clătinată şi care se
studiu revarsă va fi pusă în poala voastră. Căci cu ce măsură măsu-
raţi, vi se va măsura.” (Luca 6:38)
Încercuieşte darurile pe care le enumeră Pavel „Tot astfel şi noi, care suntem mulţi, suntem un sin-
în acest pasaj. Cine dă aceste daruri? Care dintre gur trup în Hristos, iar în mod individual ne suntem
ele este cel mai bun şi/sau cel mai important? Argu- mădulare unii altora. Avem diferite daruri, după
mentează-ţi răspunsul cu texte biblice. harul care ne-a fost dat: dacă darul cuiva este
profeţia, să-l folosească după măsura credin-
Găseşte definiţii/descrieri pentru următoarele daruri spiri- ţei sale.” (Romani 12:5,6)
tuale: „Ca nişte buni administratori ai harului fe-
• Înţelepciune lurit al lui Dumnezeu, fiecare să slujească
pe alţii potrivit cu darul pe care l-a pri-
mit!” (1 Petru 4:10)
• Cunoştinţă
„Tu mi-ai întocmit rărunchii; Tu m-ai
ţesut în pântecele mamei mele.”
• Credinţă (Psalmii 139:13)

conexiuni salvatoare
„Aşadar, luaţi-i talantul şi daţi-i-l ce-
lui ce are zece talanţi! Căci oricui are,
• Vindecare i se va da mai mult şi va avea din
abundenţă, dar, de la cel ce n-are,
• Discernământ (capacitatea de a face distincţie între duhuri) se va lua chiar şi ce are!” (Matei
25:28,29)

Cine slujeşte la tine în biserică? Reciteşte 1 Corinteni 12:7. Ce ar spune


Pavel despre răspunsul tău?

Cu alți ochi
43
Care ar putea fi câteva dintre darurile tale spirituale? Dacă nu ştii, „Ceea ce eşti este darul lui Dum-
cum poţi afla? nezeu pentru tine; ceea ce faci din
tine este darul tău pentru Dumne-
zeu.” – proverb danez

„Faci parte din biserică – trupul lui


Cum crezi că ar arăta biserica dacă toată lumea şi-ar neglija Hristos – şi prezenţa ta în biserică are
darurile spirituale şi nu le-ar pune în valoare? un impact vizibil. Când începi să slujeşti
cu devotament, conform voinţei clare a lui
Dumnezeu pentru viaţa ta, te vei bucura de
roade personale şi de împlinire.” – Bruce Bugbee,
Discover Your Spiritual Gifts the Network Way

Adolescenti 4_2018.indd 43 29/06/2018 08:37:59


Experienţa ta zilnică
Sabat Luni Matei 25:28,29 ____

Ideea de slujire şi ideea că sun-


tem administratori ai tuturor
resurselor încredinţate de Dum-
C iteşte textul-cheie şi învaţă-l pe
de rost. După cum ai observat,
conţine un anumit tipar:
Luca 6:38
Psalmii 139:13
____
____
1 Petru 4:10 ____
nezeu sunt deseori greşit înţelese. • diversitate de daruri
Pentru unii, slujirea înseamnă să-i Romani 12:5,6 ____
acelaşi Duh
laşi pe alţii să-ţi dicteze cum să
• diversitate de posibilităţi de slu­ 1. Cei care dau primesc mai
trăieşti. Iar pentru alţii, adminis-
jire mult decât dau.
trarea resurselor încredinţate de
acelaşi Domn 2. Cu siguranţă că aritmetica lui
Dumnezeu presupune doar admi-
nistrarea banilor. • diversitate de lucrări Dumnezeu e diferită de cea
acelaşi Dumnezeu învăţată la şcoală
Definiţiile de la rubrica Ce părere
ai? se aseamănă cu ideile tale? Ce ne spune acest lucru despre 3. Trebuie să fiu eu însumi (în-
Prin ce diferă? Cum ai rescrie de- Duhul Sfânt? Despre Isus? Şi des- sămi)
finiţiile? pre Dumnezeu Tatăl? 4. Dumnezeu mă cunoştea di-
Slujire: nainte de a mă cunoaşte eu
însumi (însămi)
conexiuni salvatoare

5. Spiritul slujirii
Administratori ai resurselor încre- Joi
Marţi
C
dinţate de Dumnezeu: um îţi va influenţa viitorul fap-
Î n pasajul de la rubrica Flash,
Ellen White afirmă că oameni
din diferite ţări, care nu avusese-
tul de a înţelege darurile spiri-
tuale pe care le ai? Dar viitoarea
carieră, cum îţi va fi influenţată?
ră contact unii cu alţii, ajungeau
Duminică la aceleaşi concluzii cu privire la
Dar alegerea partenerului de via-

C iteşte pasajul biblic şi apoi răs-


punde la întrebările de la Fişă
de studiu. Contextul acestei scri-
a doua venire a lui Isus Hristos.
De ce? Pentru că studiau cu toţii
ţă? Lucrarea pentru Dumnezeu?

aceeaşi carte – Cuvântul lui Dum-


44 sori este acela al existenţei unor
nezeu – şi erau conduşi de acelaşi
membri care credeau că darurile
Spirit.
lor spirituale erau superioare da-
rurilor altora. Deveniseră mândri. În situaţii diferite, în locuri diferite,
Acesta a şi fost unul dintre motive- Dumnezeu oferă înţelepciunea
le accentuării iubirii, în 1 Corinteni necesară pentru împrejurarea
13. Fără dragoste, darurile noastre respectivă. Discernământul este Vineri
unul dintre darurile spirituale pro-
nu ar avea nicio importanţă.
Dar ce faci dacă nu-ţi plac daru-
mise de Dumnezeu. Cercetează şi
află ce înseamnă să ai darul spi-
C e capacitate cu care am fost
înzestrat(ă) de Dumnezeu sau
ce experienţă personală pot oferi
rile pe care le ai? Sau toţi ceilalţi ritual al discernământului. Cum comunităţii mele? În ce mod mă
par să aibă daruri mai bune decât poate fi folosit acest dar pentru văd slujindu-le cu entuziasm – şi
ale tale? Dacă ne folosim darurile a-i sluji pe cei din jur? plăcere – altora?
dintr-o inimă plină de iubire, pot
acestea – mari sau mici – să aibă Miercuri
C
un impact veşnic asupra celor din iteşte versetele biblice de la
jur? Explică. rubrica Repere. Există câteva
teme evidente cuprinse în aceste
texte. Trece în dreptul fiecărui text
numărul temei care îi corespunde.

Adolescenti 4_2018.indd 44 29/06/2018 08:37:59