Sunteți pe pagina 1din 4

a c tu a l.consistent.

prac tic

CONEXIUNI SALVATOARE
22 DECEMBRIE 2018

Referinţa biblică: Evrei 8:1-6; 9:11-15,18-25


Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 23, 24

Curăţenie generală

conexiuni salvatoare
49

Text-cheie
Flash „El mi-a dat mie răspunsul:
«Până vor trece două mii trei
„În serviciul simbolic, atunci când marele-preot intra în Locul Prea- sute de seri şi dimineţi; apoi
sfânt, întregului Israel i se cerea să se adune în jurul sanctuarului Sfântul Lăcaş va fi curăţit.»”
şi, în modul cel mai solemn, să-şi umilească sufletele înaintea lui
Dumnezeu, ca să primească iertarea păcatelor lor pentru a nu fi (Daniel 8:14)
daţi afară din adunare. Deci, cu mult mai important este ca, în
această zi reală a ispăşirii, să înţelegem lucrarea Marelui-Preot al
nostru şi să ştim ce ni se cere să facem.” (Tragedia veacurilor, p.
431)

Adolescenti 4_2018.indd 49 29/06/2018 08:38:00


Ce părere ai? mij-
loceşte este
mai bun, legământ
Citeşte cu atenţie următorul scenariu şi răspunde la întrebările care
îl succed: imaginează-ţi că eşti condamnat pentru o faptă deose- care a fost dat ca o lege, ba-
bit de gravă. Pedeapsa are trei variante: condamnare la moarte, zat pe promisiuni mai bune.”
închisoare pe viaţă fără drept de eliberare condiţionată sau „Însă atunci când Hristos, ca Mare-
o altă variantă care este la latitudinea judecătorului. În Preot al lucrurilor bune care au
ziua stabilirii pedepsei, judecătorul îi cere avocatului venit, a intrat în cortul mai mare
şi perfect care nu este făcut de
tău şi procurorului să se întâlnească separat, pentru
a discuta despre sentinţă. Caz mâini – adică nu este parte a aces-
tei creaţii – nu cu sânge de capre şi
Ce ai face în timp ce aştepţi? Marchează una
dintre variantele de mai jos: în de viţei, ci cu propriul Lui sânge, a
intrat o dată pentru totdeauna în
__ Aş plânge isteric după mama.
__ M-aş ruga fierbinte la Dumnezeu să aibă studiu Locul Preasfânt, obţinând astfel o
răscumpărare veşnică. Dacă sân-
milă de mine şi să mă elibereze. gele caprelor şi al boilor şi stropirea
„Lucrul cel mai impor-
__ Aş aştepta calm să se întoarcă avo- cu cenuşa unei junici îi sfinţeşte pe
tant din ceea ce am spus
catul şi să mă pună la curent cu noile cei pângăriţi (având în vedere cură-
este că avem un astfel
date. ţirea trupului), cu cât mai mult sân-
de Mare-Preot, care S-a
__ Aş trage un pui de somn. gele lui Hristos – care, prin Duhul
aşezat la dreapta tronului
__ I-aş cere iertare Domnului. veşnic, S-a dat pe Sine, fără pată, lui
Măreţiei, în ceruri, slujitor în
conexiuni salvatoare

Dumnezeu – va curăţi conştiinţa


Locul Sfânt şi în adevăratul
noastră de faptele moarte, pentru

Știai că?
Cort, ridicat de Domnul, nu
a ne închina Dumnezeului celui
de oameni. Fiecare preot este
viu! De aceea, El este mijlocitorul
desemnat să aducă atât daruri,
unui nou legământ, pentru ca ace-
n vechiul sistem evreiesc cât şi jertfe. Astfel, a trebuit ca
ia care sunt chemaţi să poată primi
de jertfe, păcatele erau spă- şi Acesta să aibă ceva să aducă.
moştenirea veşnică promisă, întru-
late prin vărsare de sânge. Aşadar, dacă era pe pământ,
cât a avut loc o moarte care-i răs-
Păcătosul aducea la templu atunci nu mai era preot, în-
cumpără din neascultările comise
un animal, îşi mărturisea păcate- trucât există preoţi care aduc
sub primul legământ. [...]
le pe capul animalului, acesta era daruri potrivit cu Legea. Ei
De aceea, nici chiar primul legă-
omorât, iar sângele lui era luat de slujesc într-un sanctuar care
mânt n-a intrat în vigoare fără sân-
preot şi stropit pe perdeaua care se- este o copie şi o umbră a ce-
50 ge, pentru că, atunci când fiecare
para Locul Sfânt de Locul Preasfânt. lui ceresc – aşa cum i-a fost
poruncă le-a fost spusă de Moise
Prin aceasta, păcatul păcătosului era arătat lui Moise atunci când
tuturor celor din popor, el a luat
transferat asupra animalului nevino- urma să ridice cortul. Lui
sânge de viţei şi de capre, cu apă,
vat şi apoi asupra sanctuarului. Isus a i-a spus: «Vezi să faci totul
lână cărămizie şi isop, şi a stropit
fost animalul – mielul – înjunghiat pen- după modelul care ţi-a
sulul însuşi şi tot poporul, spunând:
tru păcatele noastre. fost arătat pe munte!»
«Acesta este sângele legământului
În unele cazuri, păcatul Însă acum El a obţi-
pe care vi l-a poruncit Dumne-
era transferat asupra nut o lucrare mult
zeu.» În acelaşi fel a stropit cortul
preotului însuşi. Dumne- mai deosebită, în
şi obiectele folosite la închinare.
zeu a poruncit ca preoţii să aceeaşi măsură
Potrivit Legii, aproape totul este
mănânce o parte din carnea în care şi le-
curăţit cu sânge, iar fără vărsare
animalelor jertfite, astfel încât, gământul
de sânge nu este iertare. Aşadar, a
în mod simbolic, să poarte pă- pe care
fost necesar să fie curăţite cu aces-
catele israeliţilor: «De ce n-aţi El îl
te jertfe, copiile lucrurilor cereşti,
mâncat jertfa pentru păcat în Lă- dar lucrurile cereşti însele aveau
caş, căci aceasta este preasfântă şi nevoie de jertfe mai bune decât
Dumnezeu v-a dat-o vouă ca să purtaţi acestea.”
vina adunării şi să faceţi ispăşire pentru ea îna- „Nu este ca şi cum Hris-
intea Domnului?»” (Leviticul 10:17) tos ar fi intrat

Adolescenti 4_2018.indd 50 29/06/2018 08:38:00


în-
tr-un loc
sfânt făcut de om, o
imagine a celui adevărat,
ci El a intrat chiar în ceruri, ca
Repere
să Se înfăţişeze acum pentru noi în „Dumnezeule, calea Ta este sfântă! Care zeu este atât de
prezenţa lui Dumnezeu. Nu că El trebuia mare ca Dumnezeu?” (Psalmii 77:13)
să Se jertfească din nou şi din nou, aşa cum „Dar El, fiindcă rămâne în veci, are o preoţie permanen-
marele preot intră în Locul Preasfânt în fiecare tă. De aceea, El poate să-i mântuiască pe deplin pe
an cu sânge care nu este al lui.” cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, întrucât El
trăieşte veşnic ca să mijlocească pentru ei.” (Evrei
(Evrei 8:1-6; 9:11-15,18-25)
7:24,25)

Fişă
„Aceasta să fie o poruncă veşnică pentru voi:
în a zecea zi a lunii a şaptea să vă smeriţi
sufletele şi să nu lucraţi nimic, nici voi, nici
de băştinaşul şi nici străinul care locuieşte în
mijlocul vostru.” (Leviticul 16:29)
studiu „Cine este cel care-i va condamna?
Hristos Isus, Cel care a murit şi care,
Marchează în pasajele biblice elementele care sunt noi pentru tine. mai mult decât atât, a fost înviat, este
Când te gândeşti la Isus, ţi-L imaginezi ca Mare-Preot, împodobit cu la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceş-

conexiuni salvatoare
toate veşmintele preoţeşti? De ce da sau de ce nu? te pentru noi.” (Romani 8:34)
„Căci în El locuieşte trupeşte toa-
tă plinătatea dumnezeirii şi în El,
Marchează acele versete în care este exprimată dragostea lui Isus. care este capul oricărei stăpâniri şi
Autorul Epistolei către evrei încearcă să facă în capitolele 8 şi 9 o legă- autorităţi, sunteţi şi voi compleţi.”
tură între serviciul de la sanctuarul lui Moise şi al israeliţilor şi sanctua- (Coloseni 2:9,10)
rul din cer. Sesizezi legătura? Subliniază versetele în care îl surprinzi pe
autor comparându-le.
Conform Scripturii, de ce este important sângele pentru salvarea
noastră?
Cu alți ochi 51
Ce înseamnă să fii eliberat de păcat? „Nu există om atât de bun care,
dacă ar fi să-şi raporteze gânduri-
le şi faptele la legile în vigoare, să
nu merite să fie spânzurat de 10 ori
Precizează două lecţii învăţate din pasajul biblic al acestui într-o viaţă.” – Michel de Montaigne, învă-
studiu. ţat francez din perioada Renaşterii, secolul al
Lecţia 1: XVI-lea

„Jur credinţă steagului creştin şi Salvatoru-


lui a cărei împărăţie o reprezintă; un Salvator
crucificat, înviat şi care va reveni, cu viaţă şi li-
Lecţia 2: bertate pentru toţi cei care cred.” – Dan Quayle, fost
vicepreşedinte al Statelor Unite

Adolescenti 4_2018.indd 51 29/06/2018 08:38:00


Experienţa ta zilnică
Sabat lui asupra sanctuarului. Îţi imagi- pentru marele moment? Cu ce te

R ezolvă neapărat exerciţiul de la nezi sunetele care se auzeau în vei îmbrăca?


rubrica Ce părere ai?. Ideea de a preajma Templului? Îi poţi vedea
fi condamnat la moarte sau la în- pe preoţi cu hainele pătate de Miercuri
chisoare pe viaţă i-a adus pe mulţi
oameni în pragul disperării. Chiar
sânge?
O dată pe an, marele-preot Îi ce- C are dintre textele de la rubrica
Repere îţi captează cel mai bine
atenţia? Analizează Psalmii 77:13.
şi cei mai înrăiţi criminali au cedat rea lui Dumnezeu iertare pentru
aşteptându-şi rândul la execuţie. întreaga naţiune, pentru a curăţa La ce „cale” se referă regele David?
Templul de toate păcatele. (Citeş- Despre ce „cale” aflăm când pri-
Citeşte Matei 12:36,37. Te sperie
te Leviticul 16:29,30.) Acum înţe- vim la sanctuarul lui Dumnezeu?
aceste versete? De ce?
legem ce vrea să spună Daniel în Pentru a înţelege mai bine afirma-
Acum citeşte Ioan 5:24. Îţi dă acest ţia regelui David, citeşte şi verse-
text mai multă speranţă? Argu- textul-cheie. Totuşi, acest verset
are o subtilitate. Templul la care se tele 7-11. Regele David se întreba
mentează. dacă Dumnezeu îl va părăsi pen-
referă Daniel era în ruină în acea
Acum citeşte Romani 8:1. Ce me- tru totdeauna. Răspunsul? Nu. De
perioadă, aşa că profeţia lui face
saj puternic îţi transmite acest unde şi-a dat seama? S-a uitat la
trimitere la un moment din viitor
verset? ce se întâmpla în cadrul slujbelor
în care Dumnezeu va curăţa un
conexiuni salvatoare

alt templu. În lumina pasajului bi- de la sanctuar. Prin intermediul


Duminică blic studiat în această săptămână, acelor slujbe, Dumnezeu oferea

P robabil că ai observat din pasa-


jul biblic faptul că sistemul de
jertfe era unul care făcea destul
unde este localizat acest sanctuar?
Lucrarea de curăţare se des­­fă­şoa­
o cale de îndepărtare a păcate-
lor, de îndreptare a situaţiei între
omenire şi El, de eliberare de vină.
deranj şi mizerie – animalele erau ră în prezent. Ce ar trebui să facem
Acest act de iubire i-a atins inima
omorâte, se vărsa sânge şi apoi se în timp ce Isus revizuieşte situaţia
lui David şi ar trebui să atingă şi
şi stropea. De ce crezi că a instituit fiecărui om, pentru a Se asigura că
inima noastră.
Dumnezeu un sistem atât de bru- este demn să fie mântuit?
tal pentru a-i curăţa pe oameni de
păcat? Marţi Joi

52
Dacă ai avea un animal de casă şi,
prin ceva ce tu ai făcut, acesta ar C iteşte cu atenţie rubrica Flash.
Înţelegi ce vrea să spună?
Ş tii toate detaliile despre sanc-
tuar şi despre ceea ce face
Isus pentru noi în cer? E bine să
trebui să moară, cum te-ai simţi? Citeşte Matei 22:1-14. De ce a fost cunoşti multe lucruri, dar a-L cu-
Imaginează-ţi că Isus este acel ani- împăratul supărat pe invitatul noaşte pe Isus este mai important
mal care a murit din cauză că tu ai care a venit îmbrăcat cu ce nu tre- decât a ştii care sunt rolurile Sale.
făcut ceva rău. Acum cum te simţi? buia? Citeşte Ioan 15 şi apoi întreabă-te:
Citeşte Isaia 53:6. Isus a murit pen- Împăratul pusese la dispoziţia Prin ce ar fi viaţa mea diferită dacă
tru păcatele noastre şi, de fiecare mu­ safirilor vestimentaţia potrivi- Isus şi eu am fi foarte, dar foarte,
dată când păcătuim, sângele Său tă, dar acest om a ales să poarte apropiaţi?
ne acoperă. Exact asta face El ce a avut el chef. Când te prezinţi
acum în cer. înaintea unui împărat, nu faci în- Vineri
Ţ
totdeauna ce-ţi place. i-e frică de judecata finală?
Luni În Ziua Ispăşirii, israeliţii trebuiau De ce nu te rogi şi nu-I ceri lui

G ândeşte-te la ce ai învăţat ieri


despre sanctuar. Acum citeşte
cu atenţie textul-cheie şi memo-
să se asigure că erau „îmbrăcaţi”
adecvat pentru a-l întâlni pe îm-
părat; trebuiau să aibă haina de
Dumnezeu chiar acum să îndrep-
te relele din viaţa ta şi să puteţi
avea o relaţie aşa cum trebuie?
rează-l. În interiorul sanctuarului nuntă a neprihănirii, oferită de În două propoziţii, descrie cum ai
se stropea cu sânge, ca simbol Dumnezeu. Nu se puteau îmbră- arăta, ce ai simţi şi cum ai acţiona
pentru transferul păcatului omu- ca aşa cum aveau ei chef. Eşti gata dacă te-ai teme de judecata finală.

Adolescenti 4_2018.indd 52 29/06/2018 08:38:01