Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Liceul tehnologic „Virgil Madgearu”

Domeniul de pregătire de bază: Comerț Aviz Director,


Calificare profesională: Tehnician în activități de comerț Prof.
Modulul: M 2- Economia întreprinderii
Nr de ore/an :102
Nr. ore /săptămână: din care: T:68 LT: 34
Clasa: a-IX-a G Aviz Responsabil Comisie Metodică,
Profesor: Robert Visa Prof.
Programa aprobată prin Anexa 2 la O.M.E.N. 3915 din 18.05.2017
Plan de învăţământ aprobat prin Anexa nr. 1 la OMENCS nr. 4457 din 05.07.2016
SPP aprobat prin Anexa nr. 4 la OMENCS nr. 4121 din 13.06.2016
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019

Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii


Nr. Obs
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .
(0) (1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
T LT IP
1. 4.1.1. Descrierea 4.2.1. Aplicarea unui 4.3.1. Adoptarea Introducere în materie; Testare inițială 2 1 S1
fenomenelor, comportament civic în cu 1.1.Fenomene şi procese economice:
proceselor şi operaţiilor situaţii date privind responsabilitate, ● Descrierea fenomenelor, proceselor şi 2 1 S2
economice prin fenomenele, procesele înţelegere şi operaţiilor economice ;
raportare la diferite şi operaţiile respect a ● Influenţa evenimentelor contemporane în 2 1 S3
evenimente economice; fenomenelor, economia de piaţă.
contemporane din 4.2.2. Diferenţierea proceselor sau Tipuri de unităţi economice:
istoria naţională, tipurilor de unităţi operaţiilor ● Delimitări terminologice: întreprindere,
europeană şi economice, după economice ; societate, firmă, unitate economică; 2 1 S4
internaţională; criterii date; 4.3.2.Argumentar ● Caracteristicile si definirea întreprinderii în
4.1.2. Descrierea 4.2.3 Identificarea ea avantajelor şi economia de piaţă. 2 1 S5
tipurilor de unităţi efectelor organizării dezavantajelor ● Mediul întreprinderii;
economice după criterii procesuale în cadrul diferitelor tipuri ● Tipologiile unităţii economice: 2 1 S6
date; întreprinderii de unităţi - forma de proprietate;
4.1.4.Prezentarea 4.2.4. Identificarea economice, într- - forma juridică; 2 1 S7
componentelor funcţiunilor la nivelul un mod - modul de asociere;
structurii întreprinderii independent şi - obiectul de activitate;
organizatorice. 4.2.5.Stabilirea poziţiei responsabil - structură operativă
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Obs
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .
(0) (1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
T LT IP
proprii într-o structură 4.3.3.Asumarea Organizarea structurală:
organizatorică dată poziţiei proprii în ● Conceptul de structură a întreprinderii; 2 1 S8
4.2.6.Identificarea cadrul unei ● Tipuri de structuri organizatorice:
elementelor de bază a structuri -Structura organizatorica ierarhică 2 1 S9
structurii organizatorice. -Structura organizatorica funtională
2 1 S10
organizatorice: post, -Structura organizatorică ierarhic functională
funcţie, pondere
2 1 S11
ierarhică, ● Elemente de bază ale structurii organizatorice
compartiment, nivel - postul 2 1 S12
ierarhic, relaţii - fişa de post 2 1 S13
organizatorice - funcţia, 2 1 S14
4.2.7.Diferenţierea - ponderea ierarhică, 2 1 S15
fişelor de post pe - compartimentul, 2 1 S16
domenii de activitate - nivelurile ierarhice 2 1 S17
- relaţiile organizatorice
Recapitulare 2 1 S18
SEMESTRUL II

4.1.5. Descrierea 4.2.7.Diferenţierea 4.3.5. Implicarea Spaţiile la nivelul unităţii economice:


2. spaţiilor la nivelul fişelor de post pe activă în ● Spaţiile la nivel de depozit: 2 1 S19
unităţii economice. domenii de activitate monitorizarea - Spaţiul privind recepţia mărfurilor, a materiilor
4.1.6. Prezentarea 4.2.8.Identificarea fluxurilor în prime; 2 1 S20
fluxurilor de circulaţie spaţiilor la nivel de cadrul unei unităţi - Spaţiul privind depozitarea, păstrarea,
într-o unitate unitate economică. economice. condiţionarea ambalajelor şi a stocului de marfă. 2 1 S21
economică. 4.2.9.Diferenţierea
fluxurilor de circulaţie ●Spaţiul de contact cu clienţii:
într-o unitate - raioane, 2 1 S22
economică. - culoare de circulaţie,
4.2.10. Aplicarea - spaţii de prezentare, spaţii de aşteptare.
principiilor şi
proceselor matematice
de bază în determinarea ●Fluxurilor de circulaţie într-o unitate economică:
spaţiilor aflate la informaţiilor, mărfurilor, personalului, clienţilor 2 1 S23
nivelul unei unităţi
economice.
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Obs
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .
(0) (1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
T LT IP
3. 4.1.7. Descrierea 4.2.11. Identificarea Tipuri de resurse:
resurselor la nivelul tipurilor de resurse la 4.3.6. Adoptarea ● resursele umane; 2 1 S24
unei unităţi economice nivelul unităţii unui ● resurse materiale;
4.1.8.Clasificarea economice comportament ● resurse financiare; 2 1 S25
proceselor tehnologice 4.2.12.Aplicarea independent şi ● resurse informaţionale;
la nivelul unei unități proceselor tehnologice responsabil în ● resurse de timp.
economice la nivelul locului de alegerea
4. muncă resurselor Organizarea procesuală:
necesare realizării ● elemente componente; 2 1 S26
proceselor ● efecte (funcţiunea, activitatea, sarcini, 2 1 S27
economice; atribuţii);
4.3.7. Respectarea ● procese economice:
etapelor de -aprovizionare, depozitare, 2 1 S28
realizare a unui -producţie, comercializare, 2 1 S29
proces -rentabilitatea şi eficienţa proceselor economice; 2 1 S30
economic.
5. 4.1.9. Prezentarea 4.2.13. Calcularea
noţiunilor legate de: Resurse umane la nivelul unităţii economice:
productivităţii muncii 4.3.8.Colaborarea
productivitatea muncii, la nivelul unităţii cu membrii 2 1 S31
motivaţia muncii, ● productivitatea muncii;
economice. echipei de lucru, 2 1 S32
managementul ● motivaţia muncii;
4.2.14.. Utilizarea în
timpului, ● managementul timpului;
managementului scopul îndeplinirii 2 1 S33
managementul ● managementul proiectului.
timpului în aplicarea sarcinilor de la
proiectului procedurilor locul de muncă. Recapitulare finală 2 1 S34
operaţionale la nivelul 4.3.9. Asumarea,
6. unui loc de muncă în cadrul echipei,
a responsabilităţii
pentru sarcina de
lucru primită.
TOTAL 68 34

S-ar putea să vă placă și