Sunteți pe pagina 1din 46
11 Proiectarea instalatiilor | de gaze naturale combustibile 111. Regele de distributie si instalatii exterioare de gaze naturale combustibile 11.1.1. Treptele de presiuni admise in sistemele de alimentare cu gaze naturale combustibile In sistemele de alimentare cu gaze naturale combustibile (fig. 11.1) compuse din conducte de transport, stafii de predare, sistemul de distributie Fig. U1, Schemt de principin a ‘unt sistem de alimentare ew gaze: 7 ro or Spor 3 eta de ret Sia! 6st Bey facet! er esate fre ede mele ~ pm Ip, % ce fk instalajiile de utilizare, se folosesc urmitoarele trepte de presiuni exprimate in Suprapresiuni: — presiune inalti: peste 6 har (= 6 kef/em*); — presiune medio: intre 2 5 6 bar (= 2—6 keffem*) ; presiune redust: intre 0,2 si 2 bar (= 0,2—2 kgfjem?); 493 — presiune intermediara: 0,05 gi 0,2 bar (= 500—2000 mmH0), = presiune joasi: sub 0,05 bar = 50 mbar (= 500 mmIT,0). In sistemele de distributic se vor utiliza numai treptele de presiune medie si redusi. Utilizarea presiunii joase se admite numai pentru extinderi de lun- rime mici, in retele existente. Sistemele de distribufie vor fi proiectate, cu regulator la abonat, in func- fie de marimea localitatii, de repartizarea consumatorilor gi cerinjele de pre- siune ale acestora, intr-una din principalele variante indicate mai jos tetea de repartitie cu regim de presiune medie gi retea de distributie cu regim de presiune redust ; ~ fir retea de repartiie, cu refea de distributie de presiune redus’. In instalafiile de utilizare a gazelor din unitifi industriale (fig. 11.2) se vor folosi, de reguli: — in instalafiile exterioare: treptele de presiune medie, redusi, interme- diari gi Joasd: —'in instalafiile interioare: treptsle de presiune redusi, intermediara gi joast. Treapta de presiune joasi se va utiliza numai in de mici anverguri, cu asigurarea menfinerii fluctuati limita intervalului de reglabilitate al arzitoarelor. Folosirea treptei de presiune medie in instalafiile interioare se admite numi in cazul existentei unor agregate de utilizare care funetioncazi la accasta presiune azul unor instalatit lor de presiune, in Fig. 11.2, Schema de principiu a unc in stalafii de utilizare industriald a gazslor: Jerod apart; 2-simin do von 3 tangent, J sate de tela 3. aati exer fe Haasan ty “aie mak oe AiO cerebral ttle Ra. In instalafiile de utilizare a gazelor din clidiri cu caracter civil se pot folosi: —in instalatiile exterioare: treptele de presiune redust, intermediari i joast; — in instalatiile interioare: treptele de presiune intermediara gi joasd. 494 Presinnea prevéizuti in instalafiile interioare va corespunde presiunii do regim a arzittoarelor folosite. in instalafiile pentru clidiri de locuit se va folosi numai presiunea joasiy atit in instalafille exterioare cit si in cele interioare, Se excepieazi de la prevederile de mai sus centralele termice, montate fn clidivi separate sau in clidiri civile (inclusiv de locuit), dotate eu instalagit de ardere pentru presiune redusa, pentru care se admite utilizarea presinn dle max 0,5 bat, cu conditia intranii conductei din exterior Reteaua de repartitie va fi, de reguli, inelari si daca este posibil, ali mentari in dow’ puncte. Pentru sectoare sau localiti{i in care intreraperea cu gaze nu avea consecinte importante, refeaua de repartitie poate fi p Refeava de distributie va fi ramificati sau inelara, in functie de consi- detente tehnico-economice, de cerinje fanctionale si de situatia local. De reguli, stajiile de sector vor fi interconectate, pe treapta de presiune din ava pe cel mai convenabil dintre trascele curente de distributie Ta conductele relelei de repartitie se vor racorda numai consumatorii importanti (intreprinderi, institutii san dotatii), al ciror debit nominal dep: geste 400 mijh, in Bucuresti si 200 mfyh in celelalte localitti, restul consuma- forilor urmind 2 fi racordati la refeaua de distributie. In cazuri speciale, cind aceasta sulufionare nu este posibila, in condifii economice, intreprinderile de distribufie a gazelor vor putea admite, pe baza unor jastificiri tehnico-cconomice, racordarea uner consumatori mai mici la reteana de repartitic. 11.4.2. Alegerea traseelor, conditit pencru amplasarea sl echiparea conductelor Traseele retelelor si instalatiilor exterioare vor fi, pe cit posibil, rectilinit ‘Trasecle vor fi marcate prin inscriptii sau prin aplicare de plicuje imdicatoare pe constructii si stilpi din vecinatate. La stabilirea traseclor se va da prioritate siguran{ei fai de estetici. Conductele refelelor de distributie vor fi, de reguli, subterane. Instala- ile exterivare se vor monta, de preferinti, aerian, pe peretii exteriori ai ilor, pe estacade etc. Pe cladirile avind categoria A sau B pericol de incendiu se admite numai montarea instalafiei proprii de alimentare cu gaze naturale. In zone construite, aglomerate cu diverse instalatii subterane (orase, intreprinderi etc.), cind nu este asigurat controlul seapiilor de gaze cu detec toare, pe refele de distributie, respectiv instalatiile exterioare, se vor monta risuflitori deasupra fiecirui teu de brangament gi deasupra sudurilor de pozitie. Pentru refelele subterane la care se prevede controlul pierderilor de gaze cu detectoare, se recomand’ ca in locul risuflatorilor sii sc monteze tuburi de control. Se vor mai prevedea rasuflatori sau tuburi de control — deasupra fivcirei ramifica{ii (subterane) a conductelor de gaze; in Jocul in care conductele de gaze ies din pimint, ling’ un perete ; la capelele tuburilor de protectie ale conductelor de gaze; la intrarea sau iesirea din cli 495

S-ar putea să vă placă și