Sunteți pe pagina 1din 3

Înregistrat la C.

L al comunei ____________________
Judeţul Bihor
Nr. ______ din _________________

CONTRACT DE ARENDARE
Părţi contractante:
În temeiul prevederilor art. 1836-1850 din Codul Civil, cu modificările şi completările
ulterioare,
între
ALB IONEL CIPRIAN, cu domiciliul in sat Pestis, nr. 422, oras Alesd, judet Bihor,
identificat cu CI seria XH, nr. 850330 , CNP 1880123050075, în calitate de titular al dreptului de
proprietate conform _______________________________________ denumit în continuare
arendator,
şi
ALB IOANA DANIELA INTREPRINDERE FAMILIALA, cu in LOCALITATEA
Pestis, oras Alesd, nr.246, judet Bihor, inregistrat la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul
Bihor sub nr. F5/246/2018 , avand C.I.F. 38857104, reprezentata legal prin titular Alb Ioana,
denumit în continuare arendaş,
a intervenit prezentul contract, părţile, de comun acord şi în deplină cunoştinţă cu
prevederile legale, convenind următoarele clauze:

1. Obiectul contractului:
ART. 1
(1) Obiectul prezentului contract de arendare îl constituie terenul agricol in suprafata de
1.06 ha avand categoria de folosinta teren agricol situat in blocurile
fizice______________________________________________________, situat în Pestis, judet
Bihor.

2. Scopul contractului:
ART. 2
(1)Terenul agricol va fi utilizat in vederea de catre arendas in scopul exploatarii agricole.

3. Durata contractului:
ART. 3
(1) Prezentul contract de arendare se încheie pentru o durată de 10 ani, începând de la
data de 1.07.2018 dată la care va avea loc şi predarea bunurilor arendate, şi până la data de
1.07.2028.

4. Nivelul arendei, modalităţi şi termene de plată:


ART. 4
(1) Nivelul arendei este de 50 lei/an.
(2) Plata arendei în bani se face la preţul stabilit prin înţelegerea părţilor şi se efectuează la
începutul fiecărui an în data de 20 ianuarie la domiciliul arendaşului.

Contract de arendare
1
5. Drepturile şi obligaţiile părţilor:
ART. 5
(1)Drepturile şi obligaţiile arendatorului sunt următoarele:
a) să predea construcţia şi terenul aferent avut în discuţie arendaşului la termen şi în condiţiile
stabilite de prezentul contract;
b). să primească arenda în bani, stabilită prin prezentul contract;
c) să îl garanteze pe arendaş de evicţiune totală sau parţială, precum şi de viciile ascunse ale
construcţiilor agrozootehnice şi ale terenului aferent pe care le arendează;
ART. 6
(1) Drepturile şi obligaţiile arendaşului sunt următoarele:
a) să primească construcţiile agrozootehnice şi terenul aferent arendate la termen şi în condiţiile
stabilite de prezentul contract;
b) să folosească construcţiile agrozootehnice şi terenul aferent pe care le-au arendat în scopul
desfasurarii activitatilor apicole, în condiţiile stabilite prin prezentul contract;

7. Încetarea contractului:
ART. 7
(1) Contractul încetează de drept la expirarea termenului pentru care au fost arendate
construcţiile agrozootehnice şi terenului aferent.
(2) În cazul morţii arendatorului sau a arendaşului, contractul va continua dacă moştenitorii
majori vor comunica în scris intenţiile lor în acest sens, în termen de 30 de zile de la data decesului,
şi, implicit, doar dacă vor avea acordul scris al celeilalte părţi.
(3) Contractul de arendare poate fi cesionat soţului/soţiei coparticipant/coparticipante la
exploatarea terenului arendat sau descendenţilor lor care au împlinit vârsta majoratului, însă şi
acest fapt putându-se realiza doar cu acordul scris al arendatorului.
(1)Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către arendaş dă dreptul
părţii lezate, arendatorului, de-a cere rezilierea contractului de arendă şi de-a pretinde plata de
daune-interese.
(5) La data încetării contractului, acesta poate fi reînnoit prin acordul părţilor, cu respectarea
prevederilor art. 1848 din Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Forţa majoră:
ART. 8
(1) Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
(2) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.
(3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
(4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de-a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de-a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie,
în vederea limitării consecinţelor.
(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
(6) Arendaşul este exonerat de la plata arendei în cazuri de forţă majoră (de exemplu:
radiaţii, război, cutremure devastatoare, care afecteaza terenul arendat).

Contract de arendare
2
9 Legea aplicabilă contractului:
ART. 9
(1) Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Încheiat astăzi, 1.07.2018, în 3 (trei) exemplare, dintre care unul la arendator, unul la
arendaş şi unul la Consiliul Local al Orasului ALESD unde urmează a fi înregistrat contractul.

Arendator, Arendas,
ALB IONEL CIPRIAN ALB IOANA DANIELA I.F.

Contract de arendare
3