Sunteți pe pagina 1din 24

Anexa nr. 2.44. la Ordinul ministrului educaŃiei şi cercetării nr. 5398 / 17.10.

2006

MINISTERUL EDUCAłIEI ŞI CERCETĂRII


CONSILIUL NAłIONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAME ŞCOLARE PENTRU CLASELE A IX-A – A XII-A

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

Filiera vocaŃională, profil sportiv


Disciplina sportivă de specializare: ŞAH
COMPETENłE GENERALE

1. Valorificarea la nivel maxim, în competiŃii, a potenŃialului fizic, tehnic,


tactic, psihologic şi teoretic, dobândit prin pregătirea sportivă practică.
2. Optimizarea componentelor pregătirii sportive proprii, prin integrarea
cunoştinŃelor şi a metodologiei însuşite în pregătirea sportivă practică.
3. Manifestarea calităŃilor de organizator, arbitru şi conducător al activităŃilor
de instruire şi de concurs/competiŃionale a grupelor de iniŃiere în disciplina
sportivă în care s-a specializat.
4. Evaluarea obiectivă a randamentului sportiv propriu, al partenerilor şi al
adversarilor.
5. Manifestarea constantă a unui comportament bazat pe respect faŃă de
reguli, adversari, organizatori, arbitri şi spectatori.

VALORI ŞI ATITUDINI

• DorinŃa de autoperfecŃionare şi perseverenŃă în atingerea şi depăşirea obiectivelor de


instruire şi de performanŃă prestabilite.
• Manifestarea spiritului competitiv în activităŃile de antrenament şi competiŃionale.
• SimŃul datoriei şi responsabilitatea în pregătire şi concurs.
• Respect faŃă de reguli, parteneri, adversari, arbitri, spectatori.
• Manifestarea spiritului de fair-play, atât în activitatea sportivă cât şi în viaŃa socială.
• Disponibilitate pentru colaborare cu partenerii, pentru iniŃierea şi menŃinerea
relaŃiilor inter-umane.
• Obiectivitate în aprecierea randamentului propriu, al coechipierilor şi al adversarilor.
• OpŃiunea pentru o viaŃă sănătoasă şi echilibrată, pentru adoptarea unui regim de
activitate care să îmbine armonios efortul fizic cu cel intelectual, solicitarea cu
refacerea, timpul ocupat cu cel liber.

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaŃională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 2
ŞAH, niveluri valorice: începători, avansaŃi, performanŃă
NOTA DE FUNDAMENTARE

la disciplinele sportive care se predau în învăŃământul sportiv cu program integrat


şi suplimentar

Programele şcolare pe disciplină sportivă pentru învăŃământul sportiv cu program integrat şi


suplimentar, documente reglatoare componente ale curriculumului naŃional, au fost elaborate în
conformitate cu:
- asumarea de către România a Planului detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemului
educaŃional şi de formare profesională din Europa, ratificat de Consiliul Europei de la
Barcelona în 2002 şi a DeclaraŃiei miniştrilor europeni ai educaŃiei şi formării profesionale şi
a Comisiei Europene cu privire la consolidarea cooperării europene în formarea
profesională – „DeclaraŃia de la Copenhaga”, convenită la Copenhaga 2002;
- obiectivele actuale ale reformei învăŃământului din România, vizând finalităŃile, curriculumul şi
structura învăŃământului preuniversitar obligatoriu şi post-obligatoriu, stabilite în conformitate
cu prevederile Legii învăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- nevoia de adaptare a curriculumului naŃional la schimbările din structura învăŃământului
preuniversitar: apartenenŃa claselor a IX-a şi a X-a, deopotrivă, la învăŃământul obligatoriu şi la
cel liceal;
- valorificarea experienŃei pozitive privind proiectarea curriculumului pornind de la competenŃe
ca achiziŃii finale ale învăŃării, prin care se asigură accentuarea dimensiunii acŃionale în
formarea elevilor;
- rolul şi statutul pregătirii sportive practice într-o disciplină sportivă, stabilite în planurile cadru
de învăŃământ pentru învăŃământul preuniversitar obligatoriu şi post-obligatoriu în care
funcŃionează clase cu program sportiv integrat, cât şi pentru secŃiile din unităŃile de învăŃământ
cu program sportiv suplimentar.

Noile programe şcolare, pentru fiecare disciplină sportivă, au următoarea structură:


- Nota de fundamentare, elaborată în scopul prezentării relaŃiei dintre programele şcolare şi
documentele de politică educaŃională şi curriculară pe care acestea se fundamentează.
- Nota de prezentare, în care se detaliază rolul disciplinei de învăŃământ şi statutul specific al
acesteia în cazul curriculum-ului naŃional, precum şi contribuŃia disciplinei de învăŃământ la
cele opt domenii de competenŃe-cheie stabilite la nivel european.
- CompetenŃe generale, cu un nivel accentuat de complexitate, definite pentru a evidenŃia
achiziŃiile finale de învăŃare ale elevilor la sfârşitul etapei de şcolarizare.
- Valori şi atitudini, promovate prin învăŃare, pe întreg parcursul etapei de şcolarizare.
- CompetenŃe specifice, cărora le sunt asociate conŃinuturi – reprezentând nucleul funcŃional al
programei şcolare – definite pentru fiecare grupă de nivel de instruire: începători, avansaŃi,
performanŃă.
- Sugestii metodologice, elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic adecvat
competenŃelor, valorilor şi atitudinilor prevăzute în programele şcolare.

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaŃională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 3
ŞAH, niveluri valorice: începători, avansaŃi, performanŃă
NOTĂ DE PREZENTARE
Prezentul document conŃine programele şcolare pentru disciplina Pregătire sportivă practică,
clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaŃională, profil sportiv, specializarea ŞAH, nivelurile de pregătire:
ÎNCEPĂTORI, AVANSAłI, PERFORMANłĂ.

Obiectivul general al disciplinei Pregătire sportivă practică într-o disciplină sportivă constă în
dezvoltarea aptitudinilor bio-psiho-motrice şi formarea capacităŃii elevilor de a acŃiona asupra acestora
în vederea valorificării lor la nivel maxim în activitatea sportivă competiŃională, specifică categoriei de
vârstă şi nivelului de instruire, pe fondul menŃinerii permanente a stării optime de sănătate, asigurării
unei dezvoltări fizice armonioase şi manifestării unei capacităŃi motrice favorabile inserŃiei
profesionale şi sociale.
Disciplina Pregătire sportivă practică contribuie, prin exersarea cunoştinŃelor, abilităŃilor şi
atitudinilor pe care le dezvoltă, la pregătirea elevilor în domeniile de competenŃe cheie, definite la nivel
european: comunicare în limba maternă, comunicare într-o limbă străină, matematică şi ştiinŃe,
tehnologia informaŃiei şi a comunicaŃiilor, a învăŃa să înveŃi, competenŃe interpersonale, interculturale,
sociale şi civice, spirit antreprenorial şi sensibilitate la cultură.
Pregătirea sportivă practică într-o disciplină sportivă şi participarea în concursuri pun elevul în
situaŃii concrete de:
• comunicare în termeni specifici disciplinei sportive, în limba română şi în limbi străine cu
profesorul antrenor, cu colegii de antrenament/echipă cu adversarii şi arbitrii;
• sesizare a modificărilor de natură morfologică, funcŃională şi psihică, generate de procesul de
antrenament, precum şi a substratului biochimic şi fiziologic al reacŃiilor organismului în efort;
• analizare a aspectelor biomecanice ale procedeelor tehnice specifice disciplinei sportive de
specializare şi acŃionarea, după caz, pentru ameliorarea unor componente ale acestora;
• căutare, stocare şi comunicare, prin mijloacele tehnologiei informaŃiei şi a comunicaŃiilor, de
date vizând: componentele şi metodologia pregătirii de specialitate în disciplina sportivă
practicată, performanŃele actuale realizate pe plan naŃional şi mondial, tehnologii eficiente ale
instalaŃiilor şi echipamentelor din domeniul specialităŃii etc.;
• iniŃiere şi întreŃinere de relaŃii interpersonale, autocontrolul relaŃiilor personale în concordanŃă
cu comportamentele acceptate şi interzise în disciplina sportivă practicată, medierea situaŃiilor
conflictuale care pot să apară pe parcursul antrenamentelor şi al concursurilor;
• conştientizare a relaŃiei dintre drepturi şi obligaŃii, a implicaŃiilor legitimării sportive, ale unui
angajament sau contract, a corelaŃiei dintre performanŃele realizate şi susŃinerea materială de
care beneficiază, înŃelegerea statutului de sportiv profesionist;
• utilizare a unor categorii de metode şi mijloace eficiente de perfecŃionare a componentelor
pregătirii sportive, precum şi a instrumentelor de evaluare ale acestora, care pot fi folosite
independent, corespunzător evoluŃiei personale a parametrilor pregătirii sportivului.

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaŃională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 4
ŞAH, niveluri valorice: începători, avansaŃi, performanŃă
În planurile pentru învăŃământul sportiv integrat, clasele I a XII-a, pregătirea sportivă practică este
prevăzută în aria curriculară EducaŃie fizică şi sport cu un volum de ore săptămânal repartizat pe clase,
după cum urmează:

Planul-cadru de învăŃământ pentru clasele I – a VIII-a


ÎnvăŃământ sportiv integrat
Aria I II III IV V VI VII VIII
curriculară/disciplina
EducaŃie fizică şi sport 6-8 6-8 6-8 6-8 6-9 6-9 6-9 6-9

Planul-cadru de învăŃământ pentru clasele a IX-a – a X-a


Ciclul inferior al liceului
Filiera vocaŃională – profil sportiv
Clasa a IX-a Clasa a X-a
Aria curriculară/ Disciplina
TC CD TC+CD CDS TC CD TC+CD CDS
EducaŃie fizică şi 2 8 10 2 8 10
sport
EducaŃie
2 - 2 2 - 2
fizică 2* 2*
Pregătire
sportivă - 8 8 - 8 8
practică
* Notă: orele de educaŃie fizică prevăzute în TC şi CDS se alocă pregătirii sportive practice

Planul-cadru de învăŃământ pentru clasele a XI-a – a XII-a


Ciclul superior al liceului
Filiera vocaŃională – profil sportiv
Toate specializările
Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Aria curriculară Disciplina
TC CD TC+CD CDS TC CD TC+CD CDS
EducaŃie fizică şi - 12 12 - 12 12
sport
Pregătire 2-5 2-5
sportivă - 12 12 - 12 12
practică
Notă: 2 ore din CDS se alocă pregătirii sportive practice.

Plan de învăŃământ
Cluburi sportive şcolare
Pregătire sportivă
Grupa Începători AvansaŃi PerformanŃă
Nr. de ore săptămânal 4-6-8 8-10-12 12-14-16

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaŃională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 5
ŞAH, niveluri valorice: începători, avansaŃi, performanŃă
Întrucât practica avansată, naŃională şi internaŃională, în domeniul pregătirii sportivilor de
performanŃă a confirmat ca formaŃie eficientă de instruire grupa de nivel valoric, programa de pregătire
sportivă practică a fost concepută pe cele trei grupe de nivel valoric, respectiv de începători, de
avansaŃi şi de performanŃă, precizându-se pentru fiecare grupă competenŃele specifice şi conŃinuturile
aferente, corespunzător vârstei optime a elevilor şi stadiului de pregătire în aceiaşi grupă specific
fiecărei discipline sportive.
Din această programă obligatorii sunt competenŃele generale şi specifice, valorile şi atitudinile
prevăzute, conŃinuturile aferente fiecărei competenŃe specifice putând fi completate, înlocuite,
dezvoltate corespunzător particularităŃilor grupei şi competenŃei profesionale a cadrului didactic.
În învăŃământul sportiv integrat grupele se constituie din elevi din clase diferite, având un caracter
deschis, promovările la grupele de nivel superior realizându-se corespunzător capacităŃii de
performanŃă manifestată obiectiv, în concursuri, de către fiecare elev.
Potrivit prevederilor planurilor de învăŃământ pentru ciclul liceal cu program sportiv integrat, nu se
constituie grupe de începători.

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaŃională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 6
ŞAH, niveluri valorice: începători, avansaŃi, performanŃă
DISCIPLINA SPORTIVĂ:ŞAH
NIVEL VALORIC: ÎNCEPĂTORI

CompetenŃe specifice şi conŃinuturi


C.G. 1 - Valorificarea la nivel maxim, în competiŃii, a potenŃialului fizic, tehnic, tactic, psihologic şi teoretic,
dobândit prin pregătirea sportivă practică
CompetenŃe specifice ConŃinuturi
Indici somato-funcŃionali:
• troficitate musculară
• tonicitate musculară
• elasticitate toracică
• capacitate vitală / debit respirator
• integritatea aparatului locomotor
• integritatea analizatorului vizual
• mobilitate articulară
CalităŃi motrice de bază:
• Viteza:
- de reacŃie / de execuŃie / de deplasare / de repetiŃie
• ForŃa:
- generală
• Îndemânare: coordonare segmentară
1.1.
• RezistenŃă: generală
Realizarea eforturilor generale
• Mobilitate : articulară/stabilitate articulară
impuse de antrenamente şi
Optimizarea nivelelor calitative de funcŃionare si de conlucrare a
întreceri.
mecanismelor psihice (se va Ńine cont de vârsta elevului):
• percepŃia
• reprezentarea
• memoria
• comunicarea verbală
• gândirea
• imaginaŃia
Deprinderi si priceperi motrice necesare:
• aşezarea corectă a pieselor pe tabla de şah
• efectuarea corectă şi rapidă a mutărilor
• utilizarea corectă a ceasului de control al timpului de joc la
competiŃii.
• notarea cu uşurinŃă şi corectitudine a unei poziŃii sau partide de şah.
• exerciŃii fizice pentru oxigenarea creierului
Nivelul de specializare în funcŃionarea mecanismelor psihice pentru şah:
• percepŃia specifică
• reprezentarea specifică
• memoria specifică
1.2.
• limbajul specific
SusŃinerea eficientă a efortului
• gândirea specifică
specific solicitărilor în
antrenamente şi întreceri. • imaginaŃia specifică
• de percepŃie a elementelor de spaŃiu privind tabla de şah
• de memorare a elementelor de spaŃiu ale tablei de şah
• de reprezentare a elementelor de spaŃiu

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaŃională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 7
ŞAH, niveluri valorice: începători, avansaŃi, performanŃă
CompetenŃe specifice ConŃinuturi
Aptitudini şi abilităŃi specifice, generate de mecanismele psihice,
specializate:
• de utilizare a limbajului şahist la memorarea elementelor de spaŃiu cât
şi la reproducerea acestora
• de percepŃie rapidă a amplasării pieselor pe elementele de spaŃiu
• de memorare rapidă şi precisă a poziŃiilor de şah
• de reprezentare suficient de clară a poziŃiilor memorate
• de reproducere rapidă, precisă şi completă a poziŃiilor de şah
memorate şi reprezentate, utilizând şi limbajul şahist
• de observare a relaŃiilor de interacŃiune între piesele proprii şi între
piesele adverse
• de observare a relaŃiilor de interacŃiune între piesele proprii şi cele
1.2. [continuare] adverse
SusŃinerea eficientă a efortului • de observare şi apreciere a valorilor relative ale pieselor proprii şi
specific solicitărilor în adverse
antrenamente şi întreceri.
• de anticipare si evaluare corectă a unor schimburi
• de anticipare şi evaluare corectă a poziŃiilor rezultate după cel puŃin o
mutare efectuată
• de aplicare corectă a procedeelor tehnico-tactice
• de a rezolva combinaŃii simple, tematice
• de a găsi unele soluŃii combinative în unele situaŃii din partidele proprii
• de a respecta principiile de joc accesibile
• de a găsi idei de joc corecte în poziŃii de şah mai simple
• de a valorifica un avantaj mare, material şi/sau poziŃional în partidele proprii
• de a simŃi intenŃiile adversarului şi a lua decizii corespunzătoare
• de a asimila recomandările antrenorului
• de a reacŃiona cu inteligentă în situaŃii necunoscute
Procedee tehnico-tactice de bază:
• atacul simplu.
• atacul dublu.
• atacul triplu
• şahul prin deschidere
• atacul prin deschidere
• atacul în raze „X”
• şahul dublu
• legarea şi semilegarea
• schimbul
1.3. • sacrificiul
Utilizarea adecvată în întreceri • blocarea si autoblocarea
concursuri a procedeelor tehnice • interferarea, interpunerea, închiderea
însuşite. • deschiderea unei coloane
• deschiderea unei linii
• deschiderea unei diagonale
• eliberarea unui câmp
• distrugerea apărătorului
• îndepărtarea, distragerea, apărătorului
• atragerea
• străpungerea
• ameninŃarea
• lovitura dublă
• susŃinerea
PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaŃională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 8
ŞAH, niveluri valorice: începători, avansaŃi, performanŃă
CompetenŃe specifice ConŃinuturi
Procedee si metode tehnico-tactice specifice, în fazele de joc :
• centralizarea regelui în finaluri simple şi combinate
• metoda opoziŃiei
• metoda triunghiului
• respingerea regelui advers în final
• pierderea de tempo
• câştigul de tempo
• centralizarea figurilor uşoare
• protecŃia figurilor proprii
• protecŃia regelui prin rocadă
• ocuparea şi controlul centrului cu pioni
1.3. [continuare]
• stânjenirea figurilor adverse
Utilizarea adecvată în întreceri
• mărirea razei de acŃiune a figurilor proprii
concursuri a procedeelor tehnice
însuşite. • colaborarea pionilor
• colaborarea pionilor cu figurile uşoare
• colaborarea figurilor uşoare cu cele grele
• colaborarea figurilor grele cu pionii
• colaborarea regelui cu pionii
• crearea unui pion liber
• dublarea pionilor adverşi
• colaborarea regelui cu una dintre figurile grele în finalurile tehnice de mat
• colaborarea regelui cu perechea de nebuni în finalurile tehnice de mat
• matul pe ultima linie
• ocuparea coloanelor deschise cu turnurile
ocuparea diagonalelor deschise cu nebunii
AcŃiuni tactice individuale de atac (cu o singură piesă):
• matul într-o mutare utilizând şahul direct la rege
• matul într-o mutare utilizând şahul prin deschidere
• acŃiuni de gonire prin atac a unei figuri adverse
1.4. • acŃiuni de atac asupra unor piese imobilizate urmate de capturări
IniŃierea oportună a acŃiunilor AcŃiuni tactice individuale de apărare (cu o singură piesă):
tactice individuale în întreceri. • mutări de apărare preventivă a unor figuri sau pioni proprii
• mutări prin care se realizează schimbul unei piese proprii aflate în
apărare cu una care se află în atac a adversarului
• mutări de control preventiv a unor câmpuri, coloane, linii sau
diagonale, importante pentru asigurarea apărării
AcŃiuni tactice colective de / în atac ( cu mai multe piese):
• combinaŃii de mat
• combinaŃii cu câştig de material
• matul cu turnul (final)
• matul cu dama (final)
1.5. • matul cu două turnuri (final)
Integrarea, pe parcursul
• matul cu doi nebuni (final)
antrenamentelor şi al
• acŃiuni de atac care realizează o presiune poziŃională asupra unor
întrecerilor, în acŃiunile tactice
slăbiciuni adverse
colective, conform sistemelor de
joc stabilite. • acŃiuni de atac supranumeric asupra unei figuri (pion) imobilizate, în
scopul capturării
• acŃiuni de atac asupra regelui rămas în centrul tablei de şah
• acŃiuni de atac în zona rocadei adverse
• acŃiuni tactice de mat în faza finală a partidei de şah
• acŃiuni de subminare a centrului de pioni advers
PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaŃională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 9
ŞAH, niveluri valorice: începători, avansaŃi, performanŃă
CompetenŃe specifice ConŃinuturi
AcŃiuni tactice colective de / în apărare (cu mai multe piese):
• acŃiuni de apărare pasivă prin regruparea adecvată şi la timp a unor forŃe
suficiente
• acŃiuni de apărare prin schimburi de figuri
1.5. [continuare]
• acŃiuni de apărare prin crearea forŃată a unei situaŃii de pat a regelui propriu
Integrarea, pe parcursul
• acŃiuni de apărare prin declanşarea unui contraatac mai rapid
antrenamentelor şi al
întrecerilor, în acŃiunile tactice • acŃiuni de apărare preventivă prin procedee de protecŃie, susŃinere, stânjenire
colective, conform sistemelor de Sisteme de joc (se recomandă ca sistemele de joc să fie cât mai simple
joc stabilite. (din câteva mutări esenŃiale) cu precizarea principiilor şi ideilor de bază,
specifice):
• sisteme de joc mai liniştite, bazate pe aplicarea unor principii accesibile
• sisteme bazate pe declanşarea unui atac rapid
sistem „turneu” cu timp limitat
• dorinŃa de victorie
• combativitate
• tenacitate
• concentrare
• curaj
1.6.
• stăpânire de sine
Manifestarea în întreceri a
• eliminarea sentimentului de teamă faŃă de adversar
trăsăturilor psihice dominante,
specifice şahului. • stabilitatea proceselor afective
• memorie şahistă
• gândire logică, fundamentată, realistă
• rezistenŃă la stres
• vedere combinativă
• imaginaŃie
C.G.2 - Optimizarea componentelor pregătirii sportive proprii, prin integrarea cunoştinŃelor şi a
metodologiei însuşite în pregătirea sportivă practică
CompetenŃe specifice ConŃinuturi
2.1. • program de creştere a masei musculare active
Ameliorarea independentă a
• metode/procedee de creştere a troficităŃii
indicilor somato-funcŃionali,
• metode / procedee de creştere a tonicităŃii
conform programului dat de
antrenor. • determinarea indicilor morfo-funcŃionali
2.2.
• program de acŃionare a mecanismelor psihice
MenŃinerea la nivel optim a
• nutriŃie adecvată
calităŃii funcŃionării
mecanismelor psihice • determinarea şi aprecierea calităŃii funcŃionării mecanismelor psihice
Metode şi mijloace de dezvoltare:
• a forŃei generale
• a vitezei de reacŃie, de execuŃie, de repetiŃie, de deplasare
2.3. • a rezistenŃei la eforturi aerobe
Creşterea nivelului de
• a îndemânării
manifestare a calităŃilor motrice
• a mobilităŃii şi a supleŃei
proprii, conform recomandărilor
profesorului/antrenorului. • a aptitudinilor
• a abilităŃilor
• a elementelor estetice
• a modelelor

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaŃională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 10
ŞAH, niveluri valorice: începători, avansaŃi, performanŃă
CompetenŃe specifice ConŃinuturi
Procedee tehnice şi tactice recomandate individual:
• repetarea procedeelor tehnice şi tactice deficitare
2.4. AcŃiuni tehnice şi tactice recomandate individual:
Creşterea nivelului tehnic şi • probleme de şah pe teme deficitare
tactic individual • rezolvarea unor combinaŃii tematice cu grad ridicat de dificultate
• analizarea/jucarea cu antrenorul a anumitor poziŃii de şah din partidele
de concurs ale elevului, care n-au fost abordate sau jucate corect
C.G.3 - Manifestarea calităŃilor de organizator, arbitru şi conducător al activităŃilor de instruire şi
competiŃionale / de concurs a grupelor de iniŃiere în disciplina sportivă în care s-a specializat
CompetenŃe specifice ConŃinuturi
3.1.
• caracteristicile demonstrării corecte şi eficiente
Manifestarea calităŃilor de bun
• procedee de organizare a colectivului pentru exersare
demonstrant al procedeelor
tehnice de bază. • tehnici de arbitraj

C.G.4 - Evaluarea obiectivă a randamentului sportiv propriu, al partenerilor şi al adversarilor


CompetenŃe specifice ConŃinuturi
4.1. • factorii care condiŃionează performanŃa
Identificarea factorilor care
• cauzele care reduc randamentul
generează randamentul sportiv
• criterii de apreciere a randamentului
optim şi a celor care îl
diminuează. • specificul autocaracterizării, caracterizării şi evaluării randamentului
4.2.
• criterii de analiză
Analizarea obiectivă a
• specificul analizei de caz
rezultatelor din întreceri.
C.G.5 - Manifestarea constantă a unui comportament bazat pe respect faŃă de reguli, adversari,
organizatori, arbitri şi spectatori
CompetenŃe specifice ConŃinuturi
• regulament de concurs
5.1.
• greşeli frecvente
Respectarea în întreceri a
• greşeli de arbitraj
regulilor stabilite.
• criterii de evaluare a arbitrajelor
• relaŃii specifice de subordonare
5.2.
• caracteristicile rolurilor de responsabil de grupă, căpitan de
Manifestarea respectului faŃă de
echipă,arbitru
antrenori şi partenerii de
• comportamentul în concurs
antrenament.
• situaŃiile critice din concurs

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaŃională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 11
ŞAH, niveluri valorice: începători, avansaŃi, performanŃă
DISCIPLINA SPORTIVĂ: ŞAH
NIVEL VALORIC: AVANSAłI
CompetenŃe specifice şi conŃinuturi
C.G. 1 - Valorificarea la nivel maxim, în competiŃii, a potenŃialului fizic, tehnic, tactic, psihologic şi teoretic,
dobândit prin pregătirea sportivă practică
CompetenŃe specifice ConŃinuturi
Indici somato-funcŃionali:
• troficitate musculară
• tonicitate musculară
• elasticitate toracică
• capacitate vitală / debit respirator
• integritatea aparatului locomotor
• integritatea analizatorului vizual
• mobilitate articulară
CalităŃi motrice de bază:
• Viteza:
- de reacŃie / de execuŃie / de deplasare / de repetiŃie
• ForŃa:
- generală
1.1. • Îndemânare: coordonare segmentară
Realizarea eforturilor generale • RezistenŃă: generală
impuse de antrenamente, întreceri • Mobilitate : articulară/stabilitate articulară
şi concursuri. Optimizarea nivelelor calitative de funcŃionare si de conlucrare a
mecanismelor psihice (se va Ńine cont de vârsta elevului):
• percepŃia
• reprezentarea
• memoria
• comunicarea verbală
• gândirea
• imaginaŃia
Deprinderi si priceperi motrice necesare:
• aşezarea corectă a pieselor pe tabla de şah
• efectuarea corectă şi rapidă a mutărilor
• utilizarea corectă a ceasului de control al timpului de joc la competiŃii.
• notarea cu uşurinŃă şi corectitudine a unei poziŃii sau partide de şah
• exerciŃii fizice pentru oxigenarea creierului
Nivelul de specializare în funcŃionarea mecanismelor psihice pentru şah:
• percepŃia specifică
• reprezentarea specifică
• memoria specifică
• limbajul specific
1.2.
• gândirea specifică
SusŃinerea eficientă a efortului
• imaginaŃia specifică
specific solicitărilor în
Aptitudini şi abilităŃi specifice, generate de mecanismele psihice, specializate:
antrenamente, întreceri şi
• manifestarea spiritului de observaŃie asupra poziŃiilor de şah concrete
concursuri.
• reacŃionarea cu inteligenŃă la ivirea unei situaŃii noi, neprevăzute
• de a învăŃa de la antrenor
• de a învăŃa şi din experienŃa proprie
• de a avea reprezentări suficient de clare, după ce a efectuat mintal un
număr oarecare de mutări

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaŃională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 12
ŞAH, niveluri valorice: începători, avansaŃi, performanŃă
CompetenŃe specifice ConŃinuturi
Aptitudini şi abilităŃi specifice, generate de mecanismele psihice, specializate:
• de a evalua suficient de bine rezultatele obŃinute în urma unor
operaŃiuni tactice
• de a anticipa cu uşurinŃă mutarea de răspuns a adversarului şi
1.2. [continuare] următoarea mutare proprie
SusŃinerea eficientă a efortului • de a anticipa ideile de joc ale adversarului
specific solicitărilor în
• de a avea idei proprii care să stea la baza declanşării unor acŃiuni
antrenamente, întreceri şi
tactice simple
concursuri.
• de a concepe planuri de joc simple sau complexe
• de anticipare a unor planuri adverse, mai ales în situaŃii dificile când
este chiar obligat să facă acest lucru
• de a rezolva situaŃii problematice în partida de şah
• de a aplica cu uşurinŃă procedeele tactice în situaŃii concrete de joc
Procedee tehnico-tactice de bază:
• atacul simplu.
• atacul dublu.
• atacul triplu
• şahul prin deschidere
• atacul prin deschidere
• atacul în raze „X”
• şahul dublu
• legarea şi semilegarea
• schimbul
• sacrificiul
• blocarea si autoblocarea
• interferarea, interpunerea, închiderea
• deschiderea unei coloane
• deschiderea unei linii
• deschiderea unei diagonale
• eliberarea unui câmp
1.3. • distrugerea apărătorului
Utilizarea eficientă în concursuri şi • îndepărtarea, distragerea, apărătorului
competiŃii a procedeelor tehnico- • atragerea
tactice însuşite. • procedee bazate pe motivul supraîncărcării
• străpungerea
• ameninŃarea
• lovitura dublă
• susŃinerea
Procedee si metode tehnico-tactice specifice, în fazele de joc :
• metoda opoziŃiei
• metoda triunghiului
• respingerea regelui advers
• centralizarea figurilor uşoare
• protecŃia figurilor proprii
• protecŃia regelui prin rocadă
• ocuparea şi controlul centrului cu pioni
• stânjenirea figurilor adverse
• mărirea razei de acŃiune a figurilor proprii
• colaborarea pionilor
• colaborarea pionilor cu figurile uşoare
• colaborarea figurilor uşoare cu cele grele
PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaŃională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 13
ŞAH, niveluri valorice: începători, avansaŃi, performanŃă
CompetenŃe specifice ConŃinuturi
Procedee si metode tehnico-tactice specifice, în fazele de joc [continuare]
• colaborarea figurilor grele cu pionii
• colaborarea regelui cu pionii
• crearea unui pion liber
• dublarea pionilor adverşi
• blocada
• matul pe ultima linie
1.3. [continuare] • ocuparea coloanelor deschise cu turnurile
Utilizarea eficientă în concursuri şi • ocuparea diagonalelor deschise cu nebunii
competiŃii a procedeelor tehnico- • zugzwangul
tactice însuşite. • supraapărarea câmpurilor cheie
• limitarea mobilităŃii figurilor adverse
• crearea de avanposturi
• distrugerea protecŃiei regelui
• atacul lanŃului de pioni
• transferul atacului de la o bază la alta
• manevra poziŃională
• sacrificiul poziŃional
AcŃiuni tactice individuale de atac (cu o singură piesă):
• acŃiuni de gonire prin atac a unei figuri adverse
• acŃiuni de atac asupra unor piese imobilizate urmate de capturări
• acŃiuni de urmărire, de fugărire a unei piese adverse nesusŃinute şi
neprotejate, dar stânjenite şi / sau limitate parŃial, cu una dintre
1.4.
figurile grele sau chiar cu regele în scopul capturării
IniŃierea oportună a acŃiunilor
AcŃiuni tactice individuale de apărare (cu o singură piesă):
tactice individuale în concursuri
• mutări de apărare preventivă a unor figuri sau pioni proprii
• mutări prin care se realizează schimbul unei piese proprii aflate în
apărare cu una care se află în atac a adversarului
• mutări de control preventiv a unor câmpuri, coloane, linii sau
diagonale, importante pentru asigurarea apărării
AcŃiuni tactice colective de / în atac ( cu mai multe piese):
• combinaŃii de mat
• combinaŃii cu câştig de material
• matul cu turnul (final)
• matul cu dama (final)
• matul cu două turnuri (final)
• matul cu doi nebuni (final)
1.5. • matul cu cal şi nebun ( final)
Integrarea oportună, în condiŃii de • acŃiuni combinative care strică echilibrul, sau chiar răstoarnă situaŃia
concurs, în acŃiunile tactice în partidă
colective, conform sistemelor de • acŃiuni de atac care realizează o presiune poziŃională asupra unor
joc stabilite. slăbiciuni adverse
• acŃiunea de atac a perechii de nebuni în jocul de mijloc
• acŃiuni de atac supranumeric asupra unei figuri (pion) imobilizate,
în scopul capturării
• acŃiuni de atac asupra regelui rămas în centrul tablei de şah
• acŃiuni de atac în zona rocadei adverse
• acŃiuni tactice de mat în faza finală a partidei de şah
• acŃiuni de subminare a centrului de pioni advers

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaŃională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 14
ŞAH, niveluri valorice: începători, avansaŃi, performanŃă
CompetenŃe specifice ConŃinuturi
AcŃiuni tactice colective de / în apărare (cu mai multe piese):
• acŃiuni de apărare pasivă prin regruparea adecvată şi la timp a unor
forŃe suficiente
• acŃiuni de apărare prin schimburi de figuri
• acŃiuni de apărare prin crearea forŃată a unei situaŃii de pat a regelui
propriu
• acŃiuni de apărare prin declanşarea unui contraatac mai rapid
• acŃiuni de apărare preventivă prin procedee de protecŃie, susŃinere
sau stânjenire
1.5. [continuare] • acŃiuni de apărare prin combinarea susŃinerii cu contraatacul
Integrarea oportună, în condiŃii de • acŃiuni de apărare prin combinaŃii
concurs, în acŃiunile tactice • acŃiuni de integrare, reprezentate de planurile de joc specifice, în
colective, conform sistemelor de fazele finale de joc din partida de şah, bazate pe analiza şi aprecierea
joc stabilite. poziŃiilor şi pe calcularea variantelor
Sisteme de joc (se recomandă ca sistemele de joc să fie cât mai simple
(din câteva mutări esenŃiale) cu precizarea principiilor şi ideilor de
bază, specifice):
• sisteme bazate pe stilul de joc poziŃional cu respectarea principiilor
de bază ale jocului
• sisteme bazate pe declanşarea unui atac rapid
• sisteme bazate pe declanşarea unui atac prin surprindere (cu rocade
inverse)
• sistem turneu cu timp limitat
• dorinŃa de victorie
• combativitate
• tenacitate
• concentrare
• curaj
1.6. • stăpânire de sine
Manifestarea în întreceri a • eliminarea sentimentului de teamă faŃă de adversar
trăsăturilor psihice dominante, • stabilitatea proceselor afective
specifice şahului. • memorie şahistă
• gândire logică, fundamentată, realistă
• rezistenŃă la stres
• vedere combinativă
• imaginaŃie
• simŃ poziŃional
C.G.2 - Optimizarea componentelor pregătirii sportive proprii, prin integrarea cunoştinŃelor şi a
metodologiei însuşite în pregătirea sportivă practică
CompetenŃe specifice ConŃinuturi
2.1. • program de creştere a masei musculare active
MenŃinerea la nivel optim şi • metode/procedee de creştere a troficităŃii
ameliorarea independentă a • metode / procedee de creştere a tonicităŃii
indicilor somato-funcŃionali • evaluarea indicilor morfo-funcŃionali
• program de stimulare a mecanismelor psihice
2.2.
• nutriŃie adecvată
MenŃinerea la nivel optim a
• odihnă activă
calităŃii funcŃionării mecanismelor
psihice • aprecierea calităŃii funcŃionării mecanismelor psihice

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaŃională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 15
ŞAH, niveluri valorice: începători, avansaŃi, performanŃă
CompetenŃe specifice ConŃinuturi
Procedee tehnice recomandate individual:
• a forŃei generale
• a vitezei de reacŃie, de execuŃie, de repetiŃie, de deplasare
2.3. • a rezistenŃei la eforturi aerobe
PerfecŃionarea independentă a • a îndemânării
tehnicii de execuŃie a procedeelor • a mobilităŃii şi a supleŃei
specifice disciplinei • a aptitudinilor
• a abilităŃilor
• a elementelor estetice
• a modelelor
Procedee tehnice şi tactice recomandate individual:
• repetarea procedeelor tehnice şi tactice deficitare-individualizare
• exersarea permanentă a jocului de şah
• studierea aplicării procedeelor în „finaluri”
• aplicarea procedeelor tehnice şi tactice cu indici crescuŃi de viteză şi
precizie
AcŃiuni tehnice şi tactice recomandate individual:
• probleme de şah pe teme deficitare
2.4.
• rezolvarea unor combinaŃii tematice cu grad ridicat de dificultate
Creşterea nivelului tehnic şi tactic
• analizarea/jucarea cu antrenorul a anumitor poziŃii de şah din
individual
partidele de concurs ale elevului, care n-au fost abordate sau jucate
corect
• rezolvarea unor combinaŃii tematice folosindu-se piesele din faŃa
antrenorului, pentru anticiparea planurilor adversarului
• probleme de şah cu timp limitat
• studierea partidelor model
• calculul variantelor
• exerciŃii de aplicare a criteriilor de apreciere a poziŃiilor de şah
C.G.3 - Manifestarea calităŃilor de organizator, arbitru şi conducător al activităŃilor de instruire şi
competiŃionale / de concurs a grupelor de iniŃiere în disciplina sportivă în care s-a specializat
CompetenŃe specifice ConŃinuturi

3.1. • caracteristicile demonstrării eficiente


Manifestarea calităŃilor de bun • procedee de organizare a colectivului pentru exersare
demonstrant si de organizator al • forme de organizare a concursurilor
exersării. • tehnici de arbitraj

C.G.4 - Evaluarea obiectivă a randamentului sportiv propriu, al partenerilor şi al adversarilor


CompetenŃe specifice ConŃinuturi

• factorii care condiŃionează performanŃa


4.1.
• cauzele care reduc randamentul
Identificarea factorilor care
• criterii de apreciere a randamentului
generează randamentul sportiv
propriu şi a celor care îl diminuează. • componentele autocaracterizării, nivelului de pregătire şi
evaluarea randamentului
4.2. • criterii de analiză
Analizarea obiectivă a rezultatelor • specificul autoanalizei
din concursuri. • analiza de caz

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaŃională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 16
ŞAH, niveluri valorice: începători, avansaŃi, performanŃă
C.G.5 - Manifestarea constantă a unui comportament bazat pe respect faŃă de reguli, adversari,
organizatori, arbitri şi spectatori
CompetenŃe specifice ConŃinuturi
• regulament de concurs
5.1.
• greşeli de arbitraj
Respectarea în întreceri şi concursuri
• criterii de evaluare a arbitrajelor
a prevederilor regulamentelor oficiale.
• abaterile frecvente de la prevederile regulamentare
• caracteristicile rolurilor de responsabil de grupă , căpitan de echipă
5.2. şi arbitru
Manifestarea constantă a respectului • relaŃii specifice de subordonare
faŃă de antrenori, parteneri, adversari, • comportamentul în concurs
arbitri şi spectatori. • situaŃiile critice din concurs
• relaŃiile cu oficialii concursurilor

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaŃională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 17
ŞAH, niveluri valorice: începători, avansaŃi, performanŃă
DISCIPLINA SPORTIVĂ:ŞAH
NIVEL VALORIC: PERFORMANłĂ

CompetenŃe specifice şi conŃinuturi

C.G. 1 - Valorificarea la nivel maxim, în competiŃii, a potenŃialului fizic, tehnic, tactic, psihologic şi teoretic,
dobândit prin pregătirea sportivă practică
CompetenŃe specifice ConŃinuturi
Indici somato-funcŃionali:
• troficitate musculară
• tonicitate musculară
• elasticitate toracică
• capacitate vitală / debit respirator
• integritatea aparatului locomotor
• integritatea analizatorului vizual
• mobilitate articulară
CalităŃi motrice de bază:
• Viteza:
- de reacŃie
- de execuŃie
- de deplasare
- de repetiŃie
• ForŃa:
1.1. - generală
Realizarea eforturilor generale • Îndemânare: coordonare segmentară
impuse de antrenamente, • RezistenŃă: generală
întreceri, concursuri şi • Mobilitate : articulară/stabilitate articulară
competiŃii.
Optimizarea nivelelor calitative de funcŃionare si de conlucrare a
mecanismelor psihice (se va Ńine cont de vârsta elevului):
• percepŃia
• reprezentarea
• memoria
• comunicarea verbală
• gândirea
• imaginaŃia
Deprinderi si priceperi motrice necesare:
• aşezarea corectă a pieselor pe tabla de şah
• efectuarea corectă şi rapidă a mutărilor
• utilizarea corectă a ceasului de control al timpului de joc la
competiŃii.
• notarea cu uşurinŃă şi corectitudine a unei poziŃii sau partide de şah
• exerciŃii pentru oxigenarea creierului
Nivelul de specializare în funcŃionarea mecanismelor psihice pentru şah:
1.2. • percepŃia specifică
SusŃinerea eficientă a efortului • reprezentarea specifică
specific solicitărilor în • memoria specifică
antrenamente, întreceri, • limbajul specific
concursuri şi competiŃii • gândirea specifică
• imaginaŃia specifică

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaŃională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 18
ŞAH, niveluri valorice: începători, avansaŃi, performanŃă
CompetenŃe specifice ConŃinuturi
Aptitudini şi abilităŃi specifice, generate de mecanismele psihice,
specializate:
• manifestarea spiritului de observaŃie asupra poziŃiilor de şah concrete
• reacŃionarea cu inteligenŃă la ivirea unei situaŃii noi, neprevăzute
• de a învăŃa de la antrenor
• de a învăŃa şi din experienŃa proprie
• de a avea reprezentări suficient de clare, după ce a efectuat mintal un
număr oarecare de mutări
1.2. [continuare] • de a evalua suficient de bine rezultatele obŃinute în urma unor
SusŃinerea eficientă a efortului operaŃiuni tactice simple
specific solicitărilor în • de a anticipa cu uşurinŃă mutarea de răspuns a adversarului şi
antrenamente, întreceri, următoarea mutare proprie
concursuri şi competiŃii. • de a anticipa ideile de joc ale adversarului
• de a avea idei proprii care să stea la baza declanşării unor acŃiuni
tactice simple
• de a concepe planuri de joc simple
• de anticipare a unor planuri adverse, mai ales în situaŃii dificile când
este chiar obligat să facă acest lucru
• de a rezolva situaŃii problematice în partida de şah
• de a rezolva combinaŃii simple sau probleme de şah cu temă clară
• de a aplica cu uşurinŃă procedeele tactice în situaŃii concrete de joc
Procedee tehnico-tactice de bază:
• atacul simplu.
• atacul dublu.
• atacul triplu
• şahul prin deschidere
• atacul prin deschidere
• atacul în raze „X”
• şahul dublu
• legarea şi semilegarea
• schimbul
1.3. • sacrificiul
Utilizarea optimă în concursuri şi • blocarea si autoblocarea
competiŃii a procedeelor tehnice • interferarea, interpunerea, închiderea
însuşite. • deschiderea unei coloane
• deschiderea unei linii
• deschiderea unei diagonale
• eliberarea unui câmp
• distrugerea apărătorului
• îndepărtarea, distragerea, apărătorului
• atragerea
• străpungerea
• ameninŃarea
• lovitura dublă
• susŃinerea

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaŃională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 19
ŞAH, niveluri valorice: începători, avansaŃi, performanŃă
CompetenŃe specifice ConŃinuturi
Procedee si metode tehnico-tactice specifice, în fazele de joc :
• centralizarea regelui în finaluri simple şi combinate
• metoda opoziŃiei
• metoda triunghiului
• respingerea regelui advers în final
• pierderea de tempo
• câştigul de tempo
• centralizarea figurilor uşoare
• protecŃia figurilor proprii
• protecŃia regelui prin rocadă
1.3. [continuare] • ocuparea şi controlul centrului cu pioni
Utilizarea optimă în concursuri şi • stânjenirea figurilor adverse
competiŃii a procedeelor tehnice • mărirea razei de acŃiune a figurilor proprii
însuşite. • colaborarea pionilor
• colaborarea pionilor cu figurile uşoare
• colaborarea figurilor uşoare cu cele grele
• colaborarea figurilor grele cu pionii
• colaborarea regelui cu pionii
• crearea unui pion liber
• dublarea pionilor adverşi
• blocada
• matul pe ultima linie
• ocuparea coloanelor deschise cu turnurile
ocuparea diagonalelor deschise cu nebunii
AcŃiuni tactice individuale de atac (cu o singură piesă):
• matul într-o mutare utilizând şahul direct la rege
• matul într-o mutare utilizând şahul prin deschidere
• acŃiuni de gonire prin atac a unei figuri adverse
• acŃiuni de atac asupra unor piese imobilizate urmate de capturări
1.4. • acŃiuni de urmărire, de fugărire a unei piese adverse nesusŃinute şi
IniŃierea oportună a acŃiunilor neprotejate, dar stânjenite şi / sau limitate parŃial, cu una dintre
tactice individuale în concursuri figurile grele sau chiar cu regele în scopul capturării
şi competiŃii. AcŃiuni tactice individuale de apărare (cu o singură piesă):
• mutări de apărare preventivă a unor figuri sau pioni proprii
• mutări prin care se realizează schimbul unei piese proprii aflate în
apărare cu una care se află în atac a adversarului
• mutări de control preventiv a unor câmpuri, coloane, linii sau
diagonale, importante pentru asigurarea apărării

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaŃională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 20
ŞAH, niveluri valorice: începători, avansaŃi, performanŃă
CompetenŃe specifice ConŃinuturi
AcŃiuni tactice colective de / în atac ( cu mai multe piese):
• combinaŃii de mat
• combinaŃii cu câştig de material
• matul cu turnul (final)
• matul cu dama (final)
• matul cu două turnuri (final)
• matul cu doi nebuni (final)
• matul cu cal şi nebun ( final)
• acŃiuni combinative care strică echilibrul, sau chiar răstoarnă situaŃia
în partidă
• acŃiuni de atac care realizează o presiune poziŃională asupra unor
slăbiciuni adverse
• acŃiunea de atac a perechii de nebuni în jocul de mijloc
• acŃiuni de atac supranumeric asupra unei figuri (pion) imobilizate, în
scopul capturării
• acŃiuni de atac asupra regelui rămas în centrul tablei de şah
• acŃiuni de atac în zona rocadei adverse
• acŃiuni tactice de mat în faza finală a partidei de şah
• acŃiuni de subminare a centrului de pioni advers
1.5.
AcŃiuni tactice colective de / în apărare (cu mai multe piese):
Declanşarea / finalizarea optim ă,
în concursuri şi competiŃii, a • acŃiuni de apărare pasivă prin regruparea adecvată şi la timp a unor
acŃiunilor tactice colective, forŃe suficiente
conform sistemelor de joc • acŃiuni de apărare prin schimburi de figuri
stabilite. • acŃiuni de apărare prin crearea forŃată a unei situaŃii de pat a regelui
propriu
• acŃiuni de apărare prin declanşarea unui contraatac mai rapid
• acŃiuni de apărare preventivă prin procedee de protecŃie, susŃinere sau
stânjenire
• acŃiuni de apărare prin combinarea susŃinerii cu contraatacul
• acŃiuni de apărare prin combinaŃii
• acŃiuni de integrare, reprezentate de planurile de joc specifice, în
fazele finale de joc din partida de şah, bazate pe analiza şi aprecierea
poziŃiilor şi pe calcularea variantelor
Sisteme de joc (se recomandă ca sistemele de joc să fie cât mai
concrete,se aleg Ńinându-se cont de individualitatea fiecărui jucător, se
aplică în funcŃie de adversari şi să conŃină multe variante teoretice bine
analizate):
• sisteme bazate pe stilul de joc poziŃional
• sisteme bazate pe declanşarea unui atac rapid
• sisteme bazate pe declanşarea unui atac prin surprindere (cu rocade
inverse)
• sisteme bazate pe stilul de joc denumit „resortul restrâns”
• sistem turneu cu timp limitat

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaŃională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 21
ŞAH, niveluri valorice: începători, avansaŃi, performanŃă
CompetenŃe specifice ConŃinuturi
• dorinŃa de victorie
• combativitate
• tenacitate
• concentrare
• curaj
1.6. • stăpânire de sine
Manifestarea în întreceri,
• eliminarea sentimentului de teamă faŃă de adversar
concursuri şi competiŃii a
• stabilitatea proceselor afective
trăsăturilor psihice dominante,
specifice • memorie şahistă
• gândire logică, fundamentată, realistă
• rezistenŃă la stres
• vedere combinativă
• imaginaŃie
• simŃ poziŃional
C.G. 2 - Optimizarea componentelor pregătirii sportive proprii, prin integrarea cunoştinŃelor şi a metodologiei
însuşite în pregătirea sportivă practică.
CompetenŃe specifice ConŃinuturi
• program de creştere a masei musculare active
• procedee de menŃinere a greutăŃii corporale optime
2.1. • metode/procedee de creştere a troficităŃii
Ameliorarea independentă a • metode / procedee de creştere a tonicităŃii
indicilor somato-funcŃionali. • alimentaŃia specifică zilelor de concurs
• procedeele de evaluare a indicilor morfo-funcŃionali şi criteriile de
apreciere a acestora
2.2.
Maximizarea nivelului de • program de evaluare a mecanismelor psihice
manifestare a calităŃilor motrice • nutriŃie adecvată
proprii, conform recomandărilor • program de odihnă activă, de protecŃie a zonelor mentale solicitate
profesorului/antrenorului sau din • aprecierea calităŃii funcŃionării şi conlucrării mecanismelor psihice
proprie iniŃiativă.
Procedee tehnice recomandate individual:
• a forŃei generale
2.3. • a vitezei de reacŃie, de execuŃie, de repetiŃie, de deplasare
PerfecŃionarea independentă a • a rezistenŃei la eforturi aerobe
tehnicii probei în care se • a îndemânării
specializează, prin adaptare la • a mobilităŃii şi a supleŃei
particularităŃile morfologice, • a aptitudinilor
funcŃionale şi motrice personale. • a abilităŃilor
• a elementelor estetice
• a modelelor

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaŃională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 22
ŞAH, niveluri valorice: începători, avansaŃi, performanŃă
CompetenŃe specifice ConŃinuturi

Procedee tehnice şi tactice recomandate individual:


• repetarea procedeelor tehnice şi tactice deficitare - individualizare
• exersarea permanentă a jocului de şah
• studierea aplicării procedeelor în „finaluri”
• aplicarea procedeelor tehnice şi tactice cu indici crescuŃi de viteză şi
precizie
AcŃiuni tehnice şi tactice recomandate individual:
2.4. • probleme de şah pe teme deficitare
Creşterea nivelului tehnic şi tactic • rezolvarea unor combinaŃii tematice cu grad ridicat de dificultate
individual • analizarea/jucarea cu antrenorul a anumitor poziŃii de şah din partidele de
concurs ale elevului, care n-au fost abordate sau jucate corect
• rezolvarea unor combinaŃii tematice folosindu-se piesele din faŃa
antrenorului, pentru anticiparea planurilor adversarului
• probleme de şah cu timp limitat
• studierea partidelor model
• calculul variantelor
• exerciŃii de aplicare a criteriilor de apreciere a poziŃiilor de şah

C.G.3 - Manifestarea calităŃilor de organizator, arbitru şi conducător al activităŃilor de instruire şi


competiŃionale / de concurs a grupelor de iniŃiere în disciplina sportivă în care s-a specializat
CompetenŃe specifice ConŃinuturi
3.1. • procedee de demonstraŃie şi de explicaŃie a conŃinutului predat
Manifestarea calităŃilor de bun
• procedee de organizare a colectivului pentru exersare
demonstrant, de organizator şi
• forme de organizare a concursurilor şi competiŃiilor
conducător al exersării, cât şi de
arbitru. • tehnici de arbitraj

G.4 - Evaluarea obiectivă a randamentului sportiv propriu, al partenerilor şi al adversarilor


CompetenŃe specifice ConŃinuturi
• factorii care condiŃionează performanŃa
4.1.
• cauzele care reduc randamentul
Determinarea, pe etape, a
• criterii de apreciere a randamentului
factorilor care diminuează
randamentul sportiv propriu. • componentele autocaracterizării, nivelului de pregătire şi evaluarea
randamentului
4.2.
• criterii de analiză
Analizarea obiectivă a rezultatelor
• specificul autoanalizei
din competiŃii şi raportarea lor la
obiectivul de performanŃă prestabilit. • analiza de caz

C.G.5 - Manifestarea constantă a unui comportament bazat pe respect faŃă de reguli, adversari, organizatori,
arbitri şi spectatori
CompetenŃe specifice ConŃinuturi
5.1. • regulament de concurs
Respectarea prevederilor • greşeli de arbitraj
regulamentare specifice fiecărui • criterii de evaluare a arbitrajelor
concurs. • abaterile frecvente de la prevederile regulamentare
5.2. • caracteristicile rolurilor de responsabil de grupă, arbitru
Manifestarea constantă a
• relaŃii de subordonare
respectului faŃă de antrenori,
• comportamentul în concurs
parteneri, adversari, arbitri şi
spectatori şi a spiritului de • situaŃiile critice din concurs
fair-play. • relaŃiile cu oficialii concursului

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaŃională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 23
ŞAH, niveluri valorice: începători, avansaŃi, performanŃă
SUGESTII METODOLOGICE
Realizarea scopului pentru care au fost create structurile de învăŃământ sportiv integrat şi suplimentar,
respectiv afirmarea în sportul de performanŃă a elevilor cu aptitudini este condiŃionată preponderent de:
- desfăşurarea permanentă a unei activităŃi de selecŃie a copiilor şi elevilor cu aptitudini prin observare şi
evaluări obiective a unui număr cât mai mare de subiecŃi, punând accent corespunzător modelului de selecŃie
specific fiecărei discipline sportive, pe componentele fizico-motrice cu un pregnant caracter de determinare
genetică, cum sunt:
• dimensiunile longitudinale ale corpului;
• conformaŃia scheletului;
• indicii de viteză de reacŃie şi de execuŃie;
• capacităŃile coordinative şi predominanŃa unor caractere temperamentale.
- asigurarea pe parcursul procesului de pregătire sportivă a unei selecŃii continue, având ca termen obiectiv
pentru promovare în grupe de nivel superior vârsta psihologică şi fiziologică, parametrii motrici condiŃionanŃi
ai performanŃei şi nivelul performanŃei obŃinute în concurs;
- înŃelegerea antrenamentului sportiv ca un proces de adaptare şi readaptarea permanentă la stimuli progresiv
crescuŃi ca intensitate, complexitate şi volum, cu precădere pe linia factorilor care condiŃionează în cea mai
mare măsură capacitatea generală de performanŃă;
- asigurarea continuităŃii procesului de pregătire sportivă de-a lungul întregului an, în învăŃământul sportiv integrat şi
suplimentar vacanŃele şcolare constituindu-se în prilejuri de intensificare a pregătirii;
- analiza atentă şi responsabilitatea profesorului antrenor în determinarea specializării sportivului pe probă sau post,
astfel încât să asigure acestuia posibilităŃi maxime de valorificare a potenŃialului personal;
- asigurarea unui volum optim de concursuri pentru fiecare grupă de nivel, astfel încât pregătirea să fie
motivată şi obiectivizată sistematic prin rezultatele din competiŃii;
- stabilirea conŃinuturilor pregătirii tehnico-tactice în concordanŃă cu evoluŃia actuală a acestora pe plan mondial;
- stabilirea unor trasee individuale, de pregătire sportivă cu precădere pentru subiecŃii cu caracteristici atipice
vârstei sub aspectul înălŃimii, lungimii segmentelor etc., dar deosebit de eficiente pentru disciplina sportivă
respectivă;
- asigurarea progresivă, pe măsura creşterii solicitării din antrenamente şi concursuri, a mijloacelor de susŃinere
energetică, de recuperare şi de refacere;
- asigurarea sistematică a controalelor medico-sportive, în funcŃie de rezultatele cărora să se adapteze procesul
de instruire;
- sprijinirea materială (alimentaŃie, echipament performant, distincŃii) a elevilor cu performanŃe sportive
deosebite.

La clasele cu program sportiv din învăŃământul primar, gimnazial şi liceal, catedrele/profesorii vor stabili pentru
fiecare grupă şi pentru fiecare semestru instrumentele de evaluare (probele de control) care să vizeze calităŃile motrice
dominante în disciplina sportivă respectivă, raportate la probele de selecŃie, nivelul de stăpânire a unor procedee
tehnice şi după caz a acŃiunilor tactice, cât şi capacitatea globală de performanŃă, astfel încât să poată acorda trei
calificative pe semestru în învăŃământul primar şi câte patru note pe semestru în învăŃământul gimnazial şi liceal,
inclusiv pentru elevii cuprinşi în clasele mozaic.

Proiectarea didactică atât în învăŃământul sportiv integrat cât şi la cluburile sportive şcolare, poate fi realizată
sub forma eşalonării anuale a unităŃilor de învăŃare, a planificărilor calendaristice semestriale şi a proiectării
unităŃilor de învăŃare la grupele de începători şi sub forma planului de pregătire anual şi a planurilor de
pregătire pe etapă la grupele de avansaŃi şi de performanŃă.

La grupele de performanŃă şi înaltă performanŃă, în afara documentelor prezentate în alineatul anterior se


recomandă şi elaborarea planului de perspectivă multianual, cât şi a planurilor individuale de pregătire pentru
elevii cu perspective deosebite.

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a IX-a – a XII-a, filiera vocaŃională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare 24
ŞAH, niveluri valorice: începători, avansaŃi, performanŃă