Sunteți pe pagina 1din 8

DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI RURALĂ

TEMA: SURSE COMUNITARE DE


FINANȚARE A POLITICILOR DE
DEZVOLTARE REGIONALĂ

Executat: Bostan Valentina (IMAPA anul I)

2018
Conceptul și politica de dezvoltare regională

 Prin intermediul politicii regionale, UE transferă resursele din


zonele bogate spre cele sărace.
 Scopul acestui transfer este de a moderniza regiunile înapoiate
ca acestea să poată ajunge din urmă restul Uniunii.

Politica regională este un instrument de solidaritate financiară și forță


puternică pentru coeziune și integrare economică.
Cea mai mare parte din cheltuielile regionale sunt rezervate regiunilor
cu un PIB sub 75% din media pe UE pentru a le ajuta să-și
îmbunătățească infrastructura și să-și dezvolte potențialul uman și
economic.

Există două mari categorii de fonduri comunitare prin care sunt


finanțate programele de dezvoltare regională, atât în cadrul UE, cât și
în țările în curs de aderare.

A. Din prima categorie fac parte:


1. Fondurile structurale (FEDR, FSE, FEOGA, IFOP)
2. Fondul European de Dezvoltare
B. A doua categorie cuprinde:
- Fondurile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD)
1. Fondurile structurale sunt gestionate de Comisia Europeană și
sunt destinate finanțării programelor pe termen mediu și lung,
pentru:

 Sprijinirea regiunilor cu un grad de dezvoltare mai slab;


 Restructurarea zonelor industriale;
 Combaterea șomajului structural(de durată), inserția
profesională a tinerilor ;
 Promovarea dezvoltării rurale.

FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ (FEDR)

Este destinat zonelor mai puțin dezvoltate, în vederea reducerii


decalajelor dintre regiunile Uniunii Europene.
Obiective:
1. Economii regionale bazate pe cunoaștere și inovare tehnologică;
2. Societatea informațională în serviciul dezvoltării regionale;
3. Identitatea regională și dezvoltare durabilă.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN ( FSE)

Obiectivul principal constă în cofinanțarea programelor destinate


adaptării la modificările pieței forței de muncă, urmărind inserția
profesională a șomerilor și a grupurilor dezavantajate, în special
prin acțiuni de formare și prin sisteme de favorizare a angajării în
muncă.
FONDUL EUROPEAN DE ORIENTARE ȘI DE GARANȚIE
AGRICOLĂ (FEOGA)

♦ Secțiunea ,,Orientare” finanțează cheltuielile de dezvoltare


rurală, prin:
- sprijinirea agriculturii și dezvoltării rurale în statele membre
care prezintă o dezvoltare economică mai slabă;
- promovarea Politicii Agricole Comune în celelalte state ale
Uniunii.

♦ Secțiunea ,,Garanție” este destinată subvenționării agriculturii în


țările membre, prin finanțarea măsurilor de susținere a
prețurilor produselor agricole, ceea ce garantează stabilitatea
prețurilor.

INSTRUMENTUL FINANCIAR DE ORIENTARE A PESCUITULUI


(IFOP)

Măsurile speciale pentru piscicultură apar pe fondul restructurării


majore a sectorului pescuitului și pisciculturii, în vederea:
 Creării unui echilibru de durată între resursele marine și
utilizarea lor;
 Îmbunătățirea dezvoltării pescuitului și produselor piscicole și a
ofertei în acest sector;
 Sprijinirea zonelor dependente de pescuit în scopul revitalizării
lor.
FONDUL EUROPEAN DE COEZIUNE

A fost creat în 1993, pentru a finanța proiectele de ameliorare a


mediului și îmbunătățirea infrastructurii de transport în țările membre
ale Uniunii Europene;

REZERVA DE PERFORMANȚĂ

Este un instrument nou, specific perioadei 2000-2006, cu rolul de a


spori eficacitatea asistenței oferită prin intermediul fondurilor
structurale.

1. FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE


A fost creat în 1957 prin Tratatul CEE, este alimentat prin contribuțiile
statelor membre ale Uniunii Europene și este destinat finanțării
proiectelor de dezvoltare economico-socială a țărilor din Grupul Lome
(CEE și țările - Africa, Caraibe și Pacific).

B. FONDURILE DE PREADERARE
PHARE – AJUTORUL POLONIEI ȘI UNGARIEI PENTRU
RECONSTRUCȚIA ECONOMIEI
A fost creat în 1989 pentru a contribui la restructurarea economică a
Poloniei și Ungariei și este cel mai vechi program de asistență tehnică
și financiară.
Asistența PHARE este concentrată pe 2 priorități:
 Dezvoltarea instituțională
 Sprijinirea investițiilor

INSTRUMENTUL POLITICILOR STRUCTURALE PENTRU PRE-


ADERARE ( ISPA)

Este un program creat în 1999 concentrându-se pe finanțarea


proiectelor de infrastructură în domeniile mediului și transportului,
având în vedere 3 aspecte:
1) Familiarizarea cu politicile și procedurile UE;
2) Alinierea la standardele de mediu comunitare;
3) Extinderea și conectarea la rețelele de transport trans-european.

PROGRAMUL SPECIAL DE ADERARE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI


DEZVOLTARE RURALĂ (SAPARD)

A fost creat în 1999, în scopul sprijinirii dezvoltării rurale și agriculturii


durabile în țările candidate și pregătirii acestora în vederea adaptării
treptate la politica agricolă comună.
PRIORITĂȚI:
 îmbunătățirea procesării și marketingului produselor agricole și
piscicole;
 dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice;
 îmbunătăţirea formării profesionale;
 dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale;
 măsuri de asistenţă tehnică .
Fondurile europene sunt cea mai bună sursă de finanțare pentru cei
care au început o afacere. Deși unii afirmă că primești fonduri
europene cu o mână și dai cu două de fapt realitatea este alta:

(miliarde EURO)
Sume primite Sume plătite
An de la UE către bugetul Sold pozitiv
UE
2012 3,4 1,4 2
2013 6,5 1,4 5,1
2014 5,9 1,6 4,3
2015 6,4 1,4 5
2016 7,4 1,5 5,9
2017 4,8 1,5 3,3
TOTAL 34,4 8,8 25,6

De ce avem nevoie de politica regională?

 pentru a reduce disparitățile sociale și economice;


 pentru a demonstra solidaritate și a menține competitivitate;
 pentru a promova coeziunea socială și economică;
 pentru a reduce decalajele dintre nivelele de dezvoltare în
diferite regiuni;

BIBLIOGRAFIE
Ungureanu George, Mateoc-Sîrb Nicoleta - "Dezvoltare regională și
rurală" , TipoMoldova 2012

http://beta.ier.ro/documente/formare/Politica_regionala.pdf

http://adrnord.md/category.php?l=ro&idc=336

https://fondurile-europene.eu