Sunteți pe pagina 1din 96

ANALIZA

activităţii financiare şi productive a întreprinderilor de

alimentare cu apă şi canalizări al Asociaţiei “Moldova

Apă-Canal” pe anul 2002.

1
Cuprins

1. Introducere 3
2. Analiza activităţii de producere întreprinderilor de alimentare cu apă şi 4-5
canalizări, membrilor Asociaţiei “Moldova Apă-Canal” pe anul 2002.
Anexa I
таб.1 Indicatori de producţie a sistemelor de alimentare cu apă pe anul 2002 în comparaţie 6-7
cu anul 2001.
таб.2 Indicatori comparative privind alimentarea cu apă de întreprinderile Asociaţiei pe 8-10
anii 2001-2002.
таб.3 Datele statistice privind funcţionarea sistemelor de canalizare în localităţi pe anul 11-13
2002.
таб.4 Datele statistice (1-gospodaria) privind exploatarea apei de întreprinderile, membrii 14
Asociaţiei.
3. Monitoring economico-financiară a întreprinderilor de alimentare cu apă şi
canalizări pe anul 2002.
Analiza volumelor vânzărilor fixe 15-16
Analiza rezultatelor financiare 17-18
Analiza situaţiei patrimonială 18
Analiza surselor de mijloace 19
Analiza lichidităţii 19
Analiza fluxului mijloacelor băneşti 20
Analiza eficienţii folosirii activelor şi rentabilitatea activităţii de gospodărie 20
Analiza cheltuielilor de exploatare şi tarife 20-21
Analiza creanţelor debitoare şi creditoare 22-25
Analiza resurselor umane şi salarii 25-26
4. Concluzii 27
Anexa II
таб.1 Structura vânzărilor fixe 2002. 28
таб.2 Dinamica vânzărilor fixe 2001-2002. 29
таб.3 Dinamica vânzărilor fixe 1997-2002. 30
таб.4 Dinamica rezultatelor financiare până la impozitare (2001-2002.) 31
таб.5 Dinamica rezultatelor financiare până la impozitare 1996-2000. 32
таб.6 Analza rezultatelor financiare 2002. 33-34
таб.7 Analiza situaţiei patrimoniale (coeficient imobilizării) 35-36
таб.8 Parte patrimonială destinaţiei de producere 37-38
таб.9 Parte unităţii active mijloacelor fixe 39-40
таб.10 Active pe termen lung (caracteristica uzuri mijloacelor fixe pe 01.01.2003.) 41
таб.11 Analiza uzuri mijloacelor fixe pe grupe 01.01.2003г. 42-43
таб.12 Active nete (patrimoniu net) 44-45
таб.13 Active nete curente (mijloace proprii circulante) 46
таб.14 Analiza surselor de mijloace (coeficient autonomiei) 47-48
таб.15 Analiza surselor de mijloace pe 01.01.2003г. (structura capitalului propriu de 49
împrumut)

2
таб.16 Corelaţie între activele nete şi capitalul statutar 50
таб.17 Analiza lichidităţii (coeficient lichidităţii curente) 51-52
таб.18 Coeficient lichidităţii absolute 53-54
таб.19 Analiza fluxului mijloacelor băneşti 55-56
таб.20 Randamentul mijloacelor fixe (coeficient exploatării mijloacelor fixe) 57
таб.21 Rotaţie mijloacelor circulante 58
таб.22 Analiza rentabilităţii a activităţii de gospodărie 59-60
таб.23 Rentabilitatea economică 61
таб.24 Tarife la servicii de alimentare cu apă pe 01.03.2003. 62
таб.25 Tarife la servicii de canalizare pe 01.03.2003. 63
таб.26 Structura cheltuielilor întreprinderilor pe 2002. 64-65
таб.27 Corelaţie între tariful industrial şi tariful la apă pentru populaţie 66
таб.28 Corelaţie între tariful industrial şi tariful la canalizare pentru populaţie. 66
таб.29 Structura venitelor la apă şi canalizare 2002. 67
таб.30 Calcularea rezultatelor financiare la apă şi canalizare 2002. 68-69
таб.31 Calcularea tarifului mediu 2002. 70
таб.32 Cheltuieli activităţii operaţionale 2002. 71-72
таб.33 Fondul remunerării muncii (ponderea în vânzările nete şi cheltuieli) 73
таб.34 Datorii creditoare a întreprinderilor 2002. 74-75
таб.35 Datorii debitoare a întreprinderilor 2002. 76-77
таб.36 Analiza debitoarelor şi creditoarelor în comparaţie cu 01.01.2002. 78-79
таб.37 Analiza datoriilor debitoare şi creditoare pe termenul formării 80-81
таб.38 Colectarea datoriei debitoare 82-83
таб.39 Analiza datoriilor debitoare la vânzări nete 84
таб.40 Analiza achitării serviciilor comunale de populaţie 85
таб.41 Analiza achitării serviciilor comunale 86
таб.42 Analiza creanţei la salarii 2002. 87
таб.43 Fluxul mijloacelor băneşti 2002. 88-89
таб.44 Analiza fluxului mijloacelor băneşti 2001-2002. 90
таб.45 Analiza resurselor umane pe numărul de personal 91
таб.46 Dinamica salariului mediu 2001-2002. 92
таб.47 Calcularea salariului mediu pe 2002. 93
таб.48 Dinamica salariului mediu în RM (1998-2002.) 94
таб.49 Volumul vânzărilor nete mediu anual pe 1 lucrător. 95

3
ANALIZA
activităţii financiare şi productive a întreprinderilor de alimentare cu apă şi canalizări al
Asociaţiei “Moldova Apă-Canal” pe anul 2002.

Introducere

Raportul dat este alcătuit conform sistemei reprezentării rapoartelor contabile şi statistice,
determinat de Departamentul statisticii şi sociologiei al Republicii Moldova.

În componenţa raportului de gestiune financiar, care este folosit analizând anul 2002 sunt
incluse următoare rapoarte financiare:

- bilanţul contabil (formă № 1);


- raportul privind rezultatele financiare (formă № 2);
- raportul privind fluxul capitalului băneşti (formă № 3);
- raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (formă № 4);
- anexa la bilanţul contabil (formă № 5);
- anexa la raportul privind rezultatele financiare (formă № 6).

Au fost folosite rapoarte statistice:

- 1- apeducte-canalizare (anual) «Funcţionarea sistemelor de alimentare cu apă şi de


canalizare»;
- 1- gospodăria de alimentare cu ape;
- 5-с - «Consumuri şi cheltuieli a întreprinderilor»;
- 1-т (anual) – «Raport pe muncă».

În afară de elemente sus menţionate au fost folosite anchete specializate pe tarife, calculări
pentru serviciile comunale prestatoare în total, între саге populaţia, structura datoriilor debitoare şi
creditoare.

Raporturi financiare şi anexe la ei, cu excepţia raportului privind fluxul mijloacelor băneşti,
alcătuit pe baza metodei calcului.

Au fost analizate 40 întreprinderi de alimentare cu apă şi canalizare în republica, (din ele 24


întreprinderi de alimentare cu apă specializate, cele alte direcţii al gospodăriei comunal locative cu
multe domenii) pe perioada 2001-2002.

Toate întreprinderile sunt proprietatea de stat, care au următoare forme legislativ-


organizatorice: 31 întreprinderi municipale, 3 societăţi pe acţiuni şi 6 întreprinderi de stat.

4
ANALIZA
activităţii de producţie a întreprinderilor de alimentare cu apă şi canalizări
Asociaţiei “Moldova Apă-Canal”pe anul 2002

În anul 2002 în componenţă Asociaţiei “Moldova Apă-Canal” au întrat 40 întreprinderi de


alimentare cu apă şi canalizare, care exploatez 674 staţii de pompare şi 469 sonde arteziene, cu
capacitatea – 229 mii.м.c./zi, în afară de această captare de apă de suprafaţă cu capacitate – 561
mii.м.c./zi, adică capacitate captării de apă a rămas la nivelul anului 2001 şi constituie în general 790
mii.м.c./zi.

Lungime reţelei de alimentare cu apă şi apeductului constituie – 3623 кm, în comparaţie cu


3523 кm în anul 2001, adică lungimea reţelei este mărită cu 100 кm din cauza construcţiei
apeductului în or. Chişinău (tabl.1)

În ultima perioadă de întreprinderile a fost vândut în reţeaua – 120,4 mln.m.c de apă, între care din
priză proprie este captată – 113,9 mln.m.c provenite din alte părţi – 6,5 mln.m.c, totodată este
realizat consumătorilor – 69,7 mln.m.c, ce constituie – 57,8 % din volumul apei pompate de priză de
apă, adică apă este pompată, practic la nivelul anului 2001 (58 %), dar realizarea apei consumătorilor
este redusă cu 11,6 % (tabela №2), deşi exploatarea capacităţii prizelor de apă proprii constituie 39
% (datele sunt prezentate cu evidenţa apeductului Soroca-Bălţi).

Cheltuieli neproductive, pierderi de apă şi cheltuieli pentru necesităţi tehnologice în anul 2002 au
constituit 50,8 mln.m.c în comparaţie cu 52,9 mln.m.c în anul 2001, dar în general aceste cheltuieli
constituie 42 % din volumele apei pompate şi provenite din alte surse, ce demonstrează uzura mare
conductelor exploatate cu toată că volumele apei realizate consumătorilor sunt reduse (datele
cheltuielilor apei necontorizate şi pierderilor sunt indicate în tabele fără contorizare consumului apei
pentru necesităţi tehnologice).

Consumul specific energiei electrice în general pe întreprinderile la un m.c. apei realizate


rămâne la nivelul anului 2001, însă la câteva întreprinderi el a crescut în 1,5 – 2 ori.

Aşa cu exemplu în Drochia el a constituit – 4,07 кWh/m3 în comparaţie cu - 2, în Căuşeni –


2,12 кWh/m3 în comparaţie cu 0,54, în Ştefan Vodă – 2,44 în comparaţie cu - 1,6 şi aşa mai departe.

Situaţia analogică cu reducerea volumelor s-a creat cu evacuarea apelor uzate. Aşa cu
capacitatea sistemelor de canalizare – 665 mii.m3/24 ore şi lungimea colectorilor aproape de 2- кm
(1917 кm) evacuarea generală apelor uzate la construcţii de tratare a constituit 77,2 mln.m3 în
comparaţie cu 91,8 mln.m3 sau cu 16 % mai puţin , dar de la abonaţi sunt evacuate doar – 54,127
mii.m3, adică 23,0 mln.m3 sau 29,8 % scurgerilor provin din apele subterane, de zăpadă şi apele
ploilor în rezultatul proceselor tehnologice la suprafaţă construcţiilor de tratare. Utilizarea
capacităţilor construcţiilor de tratare cu fluxul volumelor neachitate a apelor uzate nu depăşeşte
32 %.(tabl. №3)

În anul 2001 volumul apelor uzate a constituit – 38 %, cu toate că reducerea volumului dat a
constituit 8,0 % în anul 2002 în comparaţie cu anul 2001, acest factor nu reprezintă condiţie normală
a colectorilor şi căminelor de vizitare, pentru că volumele date depăşesc volumele normative mai
mult de 2 ori din cauza reparaţiilor importune, schimbarea şi reconstrucţie sistemelor de canalizare.

Volumul tratării normative a apelor uzate a constituit 78,9 % în comparaţie cu 89 %.


Reducerea volumului normativ a epurării este legată de evacuarea apelor uzate fără tratare în Soroca
şi creşterea cantităţii apelor uzate tratate insuficient în Orhei, Căuşeni, Ungheni şi alt. ( tabela №4).

5
Rezultatele lucrului al Asociaţiei “Moldova Apă-Canal” demonstrează reducerea continuată a
volumelor serviciilor prestatoare.

Reducerea volumelor a serviciilor prestatoare a avut doi factori principale – reducerea


producţiei industriale şi trecerea la sisteme de alimentare cu apă locale dintr-o parte şi evidenţa
volumelor serviciilor prestatoare în legătura cu contorizare în fondul locativ şi corespunzător
utilizarea mai mult raţională din creşterea tarifelor.

Totodată reducerea investiţiilor de stat şi starea financiară a întreprinderilor “Apă-Canal”, a


adus la agravarea situaţiei tehnice reţelelor şi construcţiilor de alimentare cu apă şi canalizare şi
reducerea cantităţii şi calităţii serviciilor prestatoare pentru consumători.

Rezultatul situaţiei date este că multe localităţi sunt asigurate cu apă numai câţiva ore în zi, se
înrăutăţeşte calitatea apei pe indicatori bacteriologice, creşte numărul avariilor şi procentul general
pierderilor de apă, se reduce asigurarea şi siguranţă alimentării cu apă comunală. Deconectări de
energie foarte dese planificate ( sau în formă de sancţiuni) la fel influenţează situaţia dată.

Aşa, spre exemplu, în Călăraşi apă este alimentată de 3 ori pe 2 ori în zi ; în Străşeni – 2 ori
în săptămână şi nu mai mult de 10 întreprinderi, între care Chişinău alimentez apă 24 de ore.
Apeductul interraional Soroca-Bălţi, spre exemplu n-a furnizat apă patru luni (de la 1 iunie până la 1
octombrie) la fel din cauza datoriilor pe energie şi alt.

Situaţie financiară critică a stării întreprinderilor de alimentare cu apă şi canalizare, care aduce
dintr-o parte la reducerea volumelor şi calităţii serviciilor prestatoare şi din alte parte necesită
creşterea tarifelor la serviciile date, cu scopul sprijinii activităţii reţelelor de inginer şi construcţiilor
Situaţia dată provoacă numeroase reclamaţii de la populaţie, pentru că până acum nu sunt rezolvate
multe întrebări.

În special, problema achitării pentru instalaţie contoarelor şi plată pe consumul de apă efectiv,
şi deservire şi reparaţii reţelelor în interiorul blocurilor şi altele. Tot aşa de actual se devină problema
reconstrucţiilor şi modernizarea construcţiilor de epurare care activează a apeductului în Leova,
Cantemir, Cahul, pentru că instalaţii de epurare şi dezinfectării apei nu este asigurată cu calitatea
necesară în timpul viitor.

Cum a fost menţionat, nivelul foarte jos a investiţiilor este utilizat pentru lichidarea situaţiilor
de accidente nu permit dezvoltarea şi modernizarea domeniului dat, introducerea tehnologiilor noi,
echipamentul, regenţii, şi totodată atragerea creditelor externe la moment dat numai se planifică, dar
capitalul planificat în programa de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din republica până la
anul 2006 sunt ireale ( pentru anul 2002 a fost planificat 73,9 mln. lei, de fapt la câţiva judeţe nu a
fost alocate nici 50% capitalului).

Situaţie analogică s-a creat cu sisteme de canalizare în multe localităţi.

În Teleneşti construcţii create înainte au fost distruse cu totul, descompletate şi scoase din
exploatare. Mai mult decât atât, multe construcţii de canalizare, unde a fost începută, la fel sunt
desfăcute şi nu pot fi restabilite (reconstrucţie în Ştefan Vodă, Sîngerei, Orhei, Nisporeni şi altele) şi
continue se distruge. Mijloace de mizerie alocate din fondul ecologic în Călăraşi, Comrat, nu rezolv
problema sistemelor de canalizare în general.

Situaţia de crizis în care este direcţia gospodăriei de alimentare cu apă şi canalizare este
rezultatul reformei de transmitere întreprinderilor de alimentare cu apă şi canalizare în subordonare
autorităţilor publice locale, baza legislativ-normativă insuficientă, lipsa investiţiilor pentru renovarea
şi dezvoltarea fondurilor fixe.

Această situaţie demonstrează indicatorii economico-financiale pe rezultate anului 2002.

6
RAPORT STATISTIC: Funcţionarea sistemelor de alimentare cu apă a anilor 2002
Tabl. 1
Capacitatea Apă captată Consumul
Inclusiv: (mii m.c.)
mii m.c. mii m.c. de energie
Lungimea Număr. Captată Volumul Apă Consumul

Pierderi
Pompare electrică pe Valoarea
apeduct şi staţiilor din alte a apei furniz. de energie Numărul

subterane

suprafaţă

populaţie
arteziene

bugetare
artezien.

consum.
%
arteziene staţiile 1 m.c. de bilanţului

altor
reţelelor pompare sisteme tehnol. mii electrică pers.

de
unităţi de apă mii lei
km total mii m.c. mii m.c. m.c. mii kwh
tratare furnizată
kwh/m.c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Municipiul Chişinău 1584,3 186,0 79,0 57,8 384,8 2476,9 88511,4 37,5 2712,8 39,9 52054,2 33071,6 3958,5 15024,1 84594,1 1,62 468841,3 1486
S.A."Apă-Canal Chişinău" 1534,8 180,0 75,0 54,9 384,8 1933,5 88511,4 37,5 2711,8 40,0 51662,5 32736,8 3954,0 14971,7 83883,1 1,6 468788,4 1452
Î.M. DGLC Stăuceni 31,5 20,0 1,0 0,5 - 191,4 - - - 13,0 164,7 150,3 2,6 11,8 318 1,9 362 10
Î.M. RCL Cricova 18,0 4,0 3,0 2,4 - 352,0 - - 1,0 35,0 227,0 184,5 1,9 40,6 393 1,7 1628 18
Judeţul Chişinău 178,5 41,0 34,0 24,4 0,0 761,9 0,0 46,5 5,4 54,0 364,0 332,7 18,9 12,5 890,1 2,44 17474,6 163
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 61,6 11,0 10,0 5,5 - 309,4 - - 5,4 39,0 182,3 168,7 8,0 5,6 424,3 2,37 6092 25
Î.M. “Comunservice” Criuleni 53,2 13,0 10,0 3,7 - 324,2 - - - 67,0 105,2 98,0 5,0 2,3 309,7 2,94 2681,1 45
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 53,2 15,0 13,0 15,0 - 128,3 - - - 60,0 51,3 43,8 3,7 3,8 144,0 2,8 5223 16
ÎMDC Cojuşna 7,0 1,0 1,0 0,2 - - - - - - - - - - - - - -
Î.M.C.“Floreni-service” 3,5 1,0 - - - - - 46,5 - 45,0 25,2 22,2 2,2 0,8 12,1 0,48 79,5 5
Judeţul Bălţi 412,9 145,0 108,0 55,4 0,0 4131,0 0,0 5993,1 1439,3 42,0 4427,7 3491,9 540,9 394,9 10050,8 2,12 101040 358
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 263,6 91,0 58,0 48,3 - 3364,6 - 5902,1 1439,1 43,0 3803,0 2950,0 490,7 362,3 8928,7 2,34 75625 280
D.P."Apă-Canal" Făleşti 41,4 23,0 21,0 3,2 - 231,6 - - - 12,0 203,4 183,1 18,3 2,0 456,4 2,2 9960 22
Î.M. “GC” Glodeni 34,9 - - - - - - 91,0 - 56,0 39,7 33,1 6,0 0,6 36 1,0 770 9
D.P."Apă-Canal", Rîşcani 28,9 18,0 16,0 2,0 - 185,8 - - - 36,0 117,1 90,3 - 26,8 323,3 1,74 5732,9 28
D.P."Apă-Canal", Sîngerei 44,1 13,0 13,0 1,9 - 349,0 - - 0,2 24,0 264,5 235,4 25,9 3,2 306,4 1,2 8951,8 19
Judeţul Cahul 80,8 10,0 0,0 0,0 24,0 0,0 1819,5 0,0 352,3 19,8 1107,0 905,7 87,5 113,8 2451,2 2,21 24499,8 111
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 70,2 8,0 - - 17,4 - 1758,1 - 341,3 20,0 1065,0 870,3 81,8 112,9 2260,2 2,12 20764,7 83
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 10,6 2,0 - - 6,6 - 61,4 - 11,0 13,0 42,0 35,4 5,7 0,9 191,0 4,5 3735,1 28
Judeţul Taraclia 57,8 21,0 17,0 2,9 0,0 419,4 0,0 0,0 6,4 52,0 193,1 166,3 4,4 22,4 406 2,03 11011 30
D.P."Apă-Canal" Taraclia 57,8 21,0 17,0 2,9 - 419,4 - - 6,4 52,0 193,1 166,3 4,4 22,4 406 2,0 11011 30
Judeţul Edineţ 167,9 26,0 15,0 6,4 40,0 268,5 969,4 0,0 78,6 41,0 647,2 360,3 13,6 273,2 3403,1 2,79 65474,8 102
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 91,3 11,0 5,0 2,9 32,0 75,3 969,4 - 78,6 44,0 506,1 225,0 10,8 270,3 3005,3 3,11 50170,8 68
Î.M. “GC” Briceni 27,8 5,0 4,0 1,2 8,0 70,0 - - - 14,0 60,0 58,0 - 2,0 191,7 3,19 11359,5 14
Î.M. “LC” Lipcani 29,2 3,0 2,0 1,5 - 20,2 - - - 15,0 17,1 15,1 1,5 0,5 77,4 4,5 1758 9
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 19,6 7,0 4,0 0,8 - 103,0 - - - 37,0 63,9 62,2 1,3 0,4 128,7 1,24 2186,5 11

7
Tabl. 1 (continuare)

Capacitatea Apă captată Consumul


Inclusiv: (mii m.c.)
Lungimea mii m.c. mii m.c. Consumul de energie
Număr. Captată Volumul

Pierderi
apeduct Pompare Apă de electrică Valoarea
staţiilor din alte a apei Numărul

subterane

suprafaţă

populaţie
arteziene

bugetare
artezien.
şi

consum.
%
arteziene staţiile furniz. energie pe 1 m.c. bilanţului

altor
pompare sisteme tehnol. pers.

de
reţelelor unităţi de mii m.c. electrică de apă mii lei
total mii m.c. mii m.c.
km tratare mii kwh furnizată
kwh/m.c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Judeţul Lăpuşna 150,3 32,0 23,0 8,5 3,7 468,7 221,5 0,0 24,5 33,0 435,4 413,5 17,0 5,9 838,3 1,92 26085 91
Î.M. "Apă-Canal"Basarabeasca 30,0 10,0 9,0 1,0 - 332,5 - - - 31,0 227,7 217,3 7,4 3,0 151,4 0,66 839,5 20
Î.M.DPGLC Leova 37,0 3,0 - - 3,7 - 221,5 - 24,5 47,0 92,0 84,2 6,8 1,0 264,9 2,87 7777,2 30
Î.M. “GAAC” Hînceşti 83,3 19,0 14,0 7,5 - 136,2 - - - 15,0 115,7 111,0 2,8 1,9 422 3,6 17468 41
Municipiul Orhei 225,4 66 52 24,94 0 1522,1 0 343,6 14,03 42,3 1062,6 882,3 69,0 111 2251,9 2,11 53118 127
Regia "Apă-Canal" Orhei 160,9 30 22 18,9 - 1395,5 - 16,6 13,63 48 709,2 566,5 36,8 106,0 1266,3 1,79 32599,9 62
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 27,0 7 5 1,64 - 10,9 - 327 - 13 294,0 266,6 23,8 3,7 723,9 2,46 9349 36
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 24,0 16 15 2,6 - 89,8 - - 0,4 56 38,5 29,3 8,4 0,8 221,7 5,7 7258,2 13
Î.M. “Şoldăneşti-Service” 13,5 13 10 1,8 - 25,9 - - - 19 20,9 19,9 - 0,6 40,0 1,5 3910,5 16
Judeţul Soroca 291,0 40 28 20,5 96 1414,9 7058,9 91,0 238,9 16,4 6924,2 789,2 39,1 103,6 13241,4 1,91 59102,7 259
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 70,5 12 10 3,9 - 228,3 - - 4,0 4,4 121,7 103,3 - 18,4 929 7,63 22662,8 50
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” 47,2 4 - - 96 - 7058,9 - 220,9 12 5993,0 - - - 10601 1,76 9812,9 109
S.A.“Service Comunale” Floreşti 112,0 11 8 6 - 499,0 - - 10,6 49 240,0 172,5 - 68,2 547,4 2,28 15034 45
Î.M. “DAC” Soroca 61,3 13 10 10,6 - 687,6 - 91,0 3,4 26,0 569,5 513,4 39,1 17,0 1164 2,04 11593 55
Judeţul Tighina 151,5 36 33 11,2 0 426,6 0 0 0,2 37,7 265,4 248,5 11,5 5,4 913,1 3,4 24494 52
Î.M. “GCL” Căuşeni 91,5 11 10 4,8 - 230,7 - - 0,2 18 189 179,1 6,2 3,7 488,9 2,58 14109 26
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 19,5 20 18 5,0 - 168,9 - - - 70 50,4 44,1 5,3 1,0 411,3 8,16 7693 19
D.P."Apă-Canal" Căinari 40,5 5 5 1,4 - 27,0 - - - 3,7 26,0 25,3 - 0,7 12,9 0,5 2692 4
Judeţul Ungheni 136,5 31 27 4,8 12,7 216,7 1667,0 0 106,4 16,8 1461,1 1113,4 179,1 168,6 2516,5 1,72 30060 157
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 67,5 1,0 - - 12,7 - 1667,0 - 106 15 1306 988 156 162 1565 1,2 16971,2 82
Î.M. “GAAC” Nisporeni 19,0 7 7 1,9 - 71,0 - - 0,4 49 35,5 32,8 1,7 1,0 100,6 2,83 1880 24
Î.M. “GCL” Călăraşi 50,0 23 20 2,9 - 145,7 - - - 17 1196 92,3 21,4 5,5 18509 7,1 112087 51
Gagăuzia 185,9 40 53 12,4 - 1542,3 0 0 4,6 483 792,9 734,9 32,2 25,8 2928,5 3,69 117951 112
Î.M. “Su-Canal” Comrat 81,9 21 18 7,6 - 975,7 - - - 50 490,5 453,9 24,9 11,7 1970 4,0 92217 47
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 59,8 31 29 3,0 - 443,5 - - 4,6 45 244,5 226,2 5,4 12,9 768,5 3,14 12641,1 33
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 44,2 7 6 1,8 - 123,1 - - - 52 57,9 54,8 1,9 1,2 190,0 1,54 13093 32
Total: 3622,8 674 469 229,2 561,2 13649,0 100247,7 6511,7 4988,03 37,9 69734,7 42509,3 4971,7 16261,3 124485 1,79 999132 3018
Total fără
3575,6 670 469 229,2 465,2 13649,0 93188,8 6511,7 4762,5 39,5 63741,7 42509,3 4971,7 16261,3 113884 1,78 989319,1 2909
Apeduct Soroca-Bălţi

8
Indicii de producţie privind alimentatea cu apă pe anii 2001-2002
Tabl. 2

Apă сaptаtă Apă furnizată % +/- Consumul %


Pierderi şi consumul de Consumul de energia de energia electrică

2002/ 2001

2002/ 2001

2002/ 2001
mii m.c. % mii m.c. % apă necontorizat electrică mii kWh mii kWh/m3 (apă
captată din izvor)
2001/ 2001/
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
2002 2002
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Municipiul Chişinău 99462,7 91062,3 91,6 56540,6 52054,2 92,1 42914,0 36296,3 - - 94645,5 84594,1 - - -
S.A."Apă-Canal Chişinău" 98825,7 90519,9 91,6 56072 51662,5 92,1 42733,6 36145,6 84,6 -15,4 94104,4 83883,1 0,95 0,93 97,9
Î.M.DGLC Stăuceni 257 191,4 74,5 214 164,7 77,0 43 26,7 62,1 -37,9 21,1 318 0,08 1,7 2125
Î.M. RCL Cricova 400,0 352 88 254,6 227 89,2 137,4 124,0 90,2 -9,8 520,0 393 1,3 1,1 84,6
Judeţul Chişinău 792,4 808,2 102 574,6 364 63,3 217,8 439,0 201,6 +101,6 960 890,1 - - -
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 226,8 309,4 136 181,2 182,3 100,6 45,6 121,7 266,9 +166,9 378 424,3 1,7 1,4 82,3
Î.M. “Comunservice” Criuleni 350,5 324 92 237,9 105,2 44,2 112,6 219,0 194,5 +94,5 350,2 309,7 1,0 0,96 96,0
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 102,9 128,3 124,7 57,9 51,3 88,6 45 77,0 171,1 +71,1 169 144 1,64 1,12 68,3
ÎMDC Cojuşna 72,6 - - 70 - - 2,6 - - - 41,4 - 0,6 - -
Î.M.C. “Floreni-service” 39,6 46,5 117 27,6 25,2 91,3 12 21,3 177,5 +77,5 18,5 12,1 0,5 0,3 60,0
Judeţul Bălţi 11972,8 10124,1 84,6 7071,4 4427,7 62,6 4901 4257,1 86,9 -13,1 11600 10050,8 - - -
Î.M. Regia "Apă-Canal" Bălţi 10969 9266,7 84,5 6422,4 3803,0 59,2 4546,6 4024,6 88,5 -11,5 10600 8928,7 0,97 0,96 99,0
D.P."Apă-Canal" Făleşti 181,9 231,6 127,3 154 203,4 132,0 26 28,2 108,5 +8,5 360,8 456,4 1,98 1,97 99,5
Î.M."GC" Glodeni 309 91 29,4 104 39,7 38,2 205 51,3 25,0 -7,5 10,0 36 0,03 0,4 1333
D.P."Apă-Canal" Rîşcani 146,6 185,8 126,7 114,6 117,1 102,2 32 68,7 214,7 +114,7 253,3 323,3 1,73 1,74 100,6
D.P."Apă-Canal" Sîngerei 366,3 349 95,3 276,4 264,5 95,7 89,7 84,3 94,0 -6,0 309 306,4 0,84 0,88 104,9
Judeţul Cahul 2130,9 1819,5 85,4 1437 1107 77,0 693,9 360,2 51,9 -48,1 2514 2451,2 - - -
Î.M."Apă-Canal" Cahul 2007,2 1758,1 87,6 1338,6 1065 79,6 668,6 351,8 52,6 -47,4 2328,2 2260,2 1,38 1,29 93,5
Î.M."Apă-Canal" Cantemir 123,7 61,4 49,6 98,4 42 42,7 25,3 8,4 33,2 -66,8 186 191 1,5 3,1 206,7
Judeţul Taraclia 370 419,4 113,4 223 193,1 86,6 150 220,9 147,3 +47,3 342 406 - - -
D.P."Apă-Canal" Taraclia 370 419,4 113,4 223 193,1 86,6 150 220,9 147,3 +47,3 342 406 0,92 0,97 105,4
Judeţul Edineţ 1404,2 1237,9 88,2 781,5 647,2 82,8 623,7 590,8 94,7 -5,3 3319 3403,1 - - -
Î.M."Apă-Canal" Edineţ 1165,7 1044,7 89,6 587,5 506,1 86,1 578,2 538,6 93,2 -6,8 2818 3005,3 2,42 2,88 119,0
Î.M."GC" Briceni 71 70 98,6 59 60 101,7 12 10,0 83,3 -16,7 226 191,7 3,18 2,74 86,2
Î.M."LC" Lipcani 74 20,2 27,3 62 17,1 27,6 12 3,1 25,8 -74,2 113 77,4 1,53 3,83 250,3
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 96,5 103 106,7 73 63,9 87,5 23,5 39,1 166,4 +66,4 162 128,7 1,7 1,25 73,5

9
Tabl.2 (continuare)

Apă captată Apă furnizată % +/- Consumul de %


Pierderi şi Consumul
energia electrică
consumul de energia

2002/ 2001

2002/ 2001

2002/ 2001
mii kWh/m3
mii m.c. % mii m.c. % de apă electrică
(apă captată
necontorizat mii kWh
din izvor)
2001/ 2001/
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
2002 2002
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Judeţul Lăpuşna 646,9 690,2 106,7 463,3 435,4 94,0 183,3 230,3 145,8 +45,8 1029,9 838,3 - - -
Î.M."Apă-Canal" Basarabeasca 324,1 332,5 102,6 246,4 227,7 92,4 77,4 104,8 135,4 +35,4 344 151,4 1,06 0,46 43
Î.M.DPGLC Leova 165,4 221,5 133,9 85,1 92 108,1 80,3 105,0 130,8 +30,8 198,5 264,9 1,35 1,20 88
Î.M. "GAAC" Hînceşti 157,4 136,2 86,5 131,8 115,7 87,8 25,6 20,5 80,1 -19,9 487,4 422 3,09 3,09 100
Municipiul Orhei 1772,0 1865,7 105,3 1192 1062,6 89,1 579,7 802,8 138,5 +38,5 2259 2251,9 - - -
Regia "Apă-Canal" Orhei 1189,5 1412,1 118,7 787,8 709,2 90,0 401,7 702,9 175,0 +75,0 1323,7 1266,3 1,11 0,9 81
Î.M."Apă-Canal" Rezina 402,8 337,9 83,9 338,4 294 86,9 64,4 44,0 68,3 -31,7 650 723,9 1,6 2,14 133
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 154,2 89,8 58,2 44,9 38,5 85,7 109,3 50,9 46,6 -53,4 227 221,7 1,5 2,47 164
Î.M. “Şoldăneşti Service” 25,5 25,9 101,6 21,2 20,9 98,6 4,3 5,0 116 +16,0 57,8 40,0 2,2 1,54 70
Judeţul Soroca 7865,7 8564,8 108,9 7056,4 6924,2 98,1 805,2 1401,9 174,1 +74,1 12094,2 13241,4 - - -
Î.M."Apă-Canal" Drochia 271,5 228,3 84,1 159,3 121,7 76,4 112,3 102,6 91,4 -8,6 548 929 2,0 4,07 203
SA Apeductul Soroca-Bălţi 6109* 7058,9* 115,5 5858* 5993* 102,3 251,1 845,1 336,6 +236,6 9497 10601 1,63 1,50 92
SA “Service Comunale” Floreşti 540,4 499 92,3 330,9 240 72,5 209,5 248,5 118,6 +18,6 632,6 547,4 1,2 1,09 90
Î.M. "DAC" Soroca 944,8 778,6 82,4 708,2 569,5 80,4 232,3 205,7 88,5 -11,5 1416,6 1164 1,5 1,19 99
Judeţul Tighina 860,9 426,6 49,6 406 265,4 65,4 454,6 161,0 35,4 -64,6 779 913 - - -
Î.M."GLC" Căuşeni 523 230,7 44,1 227 189 83,3 296 41,5 14,0 -86,0 280,3 488,9 0,54 2,12 39
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 251,1 168,9 67,3 121,5 50,4 41,5 129,6 118,5 91,4 -8,6 404 411,3 1,6 2,44 152
D.P."Apă-Canal" Căinari 86,8 27 31,1 57,8 26 45,0 29 1,0 3,4 -96,6 95 12,9 1,09 0,48 44
Judeţul Ungheni 2326,7 1883,7 81,0 1952,8 1461,1 74,8 373,9 316,2 84,5 -15,5 2234 2516,5 - - -
Î.M."Apă-Canal" Ungheni 2089 1667 79,8 1784 1306 73,2 305 255,0 83,6 -16,4 1477 1565 0,74 0,94 127
Î.M."GAAC" Nisporeni 77,2 71 92,0 37 35,5 95,9 40,2 35,1 87,3 -12,7 98 100,6 1,27 1,42 112
Î.M."GLC" Călăraşi 160,5 145,7 90,8 131,8 119,6 90,7 28,7 26,1 90,9 -9,1 658,9 850,9 4,1 5,84 142
Gagauzia 2138 1542,3 72,1 1137 792,9 69,7 1001 754,0 75,3 -24,7 4057 2928,5 - - -
Î.M. "Cу-Канал" Comrat 1278,8 975,7 76,3 647,9 490,5 75,7 630,9 485,2 76,9 -13,1 2549 1970 2,0 2,02 101
Î.M."Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 618,3 443,5 71,7 372,3 244,5 65,7 246 203,6 82,8 -17,2 1201,3 768,5 1,94 1,73 89
Î.M."Apă-Canal" Vulcăneşti 240,9 123,1 51,1 116,8 54,8 46,9 124,1 65,2 52,5 -47,5 306,9 190 1,27 1,54 121
TOTAL 131743,2 120445 91,4 78835,6 69734,8 88,4 52907 45728 86,6 -13,4 135833,6 124484,9 1,03 1,04 101
Total, fără Apeductul Soroca-Bălţi 125634,2 113386,1 90,2 72977,6 63741,8 87,3 52647 44985,4 85,4 -14,6 126336,6 113883,9 1,01 1,00 99,4

10
Datele dе alimentare şi realizare de apă de întrepriderile Asociaţiei “Moldova Apă-Canal” în 2001-2002

140
mln.m.c. 131,700
120,400
120
2002 2001
100
78,800
80 69,700

60
46,800
40 42,500

20

apa captata 2001


realizarea
2002
realizarea pentru
populatie

11
RAPORT STATISTIC: Funcţionarea sistemelor de canalizare din anul 2002
Tabl. 3

Colectate ape uzate-total


sistemelor de canalizare

Ape uzate provenite din

Ape uzate provenite din


pompare a apelor uzate

Inclusiv de la populaţie
Consumul Consumul

de la abonaţi (mii m.c.)

Ape fluviale, freatice şi


Ape uzate recepţionale
Numărul sistemelor de

provenite din dezgheţ

Numărul lucrătorilor

respectivă (persoane)
procesele tehnologice
Numărul staţiilor de
Valoarea

Suprafaţa terenului

operaţiile tehnolog.

Epurate insuficient
canalizare (unităţi)

nămolos (mii m.p.)

Lungimea totală a
Capacitatea de energie specific de Ape uzate
medie

din activitatea
Stabilită electrică energie preluatede

% normativ
anuală de

(mii m.c.)

(mii m.c.)

(mii m.c.)

(mii m.c.)

(mii m.c.)

(mii m.c.)
(unităţi)
de instalaţii p/u electrică alte

(km)
bilanţa
de curăţire transportarea p/u Sistemuri
sistemului
a apelor uzate şi epurarea transportarea de
de
(mii m.c. apelor şi epurarea canalizare
canalizare
în 24 ore) uzate total unui m.c. (mii m.c.)
(mii lei)
(mii kwh) (mii m.c.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Municipiul Chişinău 6 448,8 329,9 932,5 25 62510,98 475296,5 44748 30538,2 8990 3863 19915,1 0,3 4910 12914 79 162 1515
S.A."Apă-Canal Chişinău" 4 446,8 328 900,8 24 62158,00 468788 44395 30311 8990 3863 19897 0,2 4910 12723 79,5 - 1452
Î.M. DGLC Stăuceni* 1 - - 24 1 161,98 219,5 161,98 150,3 - - 51 0,3 - - - 162 43
Î.M. RCL Cricova 1 2 1,9 7,7 - 191,00 6289 191 76,9 - - 17,6 0,1 - 191 0 - 20
Judeţul Chişinău 7 7,5 5,8 187,4 11 320,50 23037,4 290 183,6 - 7,1 205,5 0,7 4,1 - - 228 67
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 3 7,5 5,8 93,8 5 74,50 20247 62 47 - 7,1 131,6 1,61 4,1 - 100 - 36
Î.M. “Comunservice” Criuleni 1 - - 23,9 1 36,70 1331,9 36,7 27,2 - - 15,3 0,4 - - - 36,7 9
Î.S."Apă-Canal" Străşeni* 1 - - 31,7 1 126,00 1218 126 87,2 - - 36,7 0,3 - - - 126 8
ÎMDC Cojuşna* 1 - - 30 3 24,6 17,5 24,6 - - - 13,6 0,6 - - - 24,6 6
Î.M.C.“Floreni-service”* 1 - - 8 1 40,70 223 40,7 22,2 - - 8,3 0,2 - - - 40,7 8
Judeţul Bălţi 5 63 401,6 199,1 13 9147,00 69842,2 4133,3 2703,5 1513,8 3499,9 4046,8 0,4 114,7 40,5 -98,5 134,7 158
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 1 60 400 140 6 8899,50 57397,2 3885,8 2520,6 1513,8 3499,9 3778,5 0,42 114,7 - 100 - 103
D.P."Apă-Canal" Făleşti 1 - - 23 1 77,40 3007,2 77,4 51,4 - - 9,5 0,1 - - - 77,4 6
Î.M. “GC” Glodeni 1 - - 182 3 57,30 4096 57,3 44 - - 7,2 1,3 - - - 57,3 16
D.P."Apă-Canal", Rîşcani 1 2,4 1,5 13,7 2 68,70 4180,5 68,7 44,1 - - 148,7 2,16 - - 100 - 24
D.P."Apă-Canal", Sîngerei 1 0,6 0,1 4,2 1 44,10 1161,3 44,1 43,4 - - 38,1 0,8 - 40,5 - - 9
Judeţul Cahul 2 17,2 8,7 58,3 4 916,40 21445 916,4 571,2 - - 432,3 0,5 - 60,4 - - 86
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 1 13,7 6,3 49,4 3 856,00 18589 856 518,8 - - 432,3 0,5 - - 100 - 66
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 1 3,5 2,4 8,9 1 60,40 2856 60,4 52,4 - - - - - 60,4 93,4 - 20
Judeţul Taraclia 1 6,9 2,2 13,4 4 64,40 4882 64,4 34 - - 58,7 0,9 - 14 78 - 31
D.P."Apă-Canal" Taraclia 1 6,9 2,2 13,4 4 64,40 4882 64,4 34 - - 58,7 0,9 - 14 78 - 31
Judeţul Edineţ 5 32,8 19 91,2 10 518,30 55688,9 518,3 246,8 - - 1053,8 2 - 130,6 74,7 - 112
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 2 20 10,6 50,2 5 384,40 30709,9 384,4 127,2 - - 949,3 2,47 - - 100 - 77
Î.M. “GC” Briceni 1 10 8 27 3 56,00 21053 56 45 - - 82,6 1,47 - 56 0 - 15
Î.M. “LC” Lipcani 1 0,4 0,4 2,8 1 3,30 2879 3,3 3,3 - - 9,3 2,8 - - 100 - 9
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 1 2,4 - 11,2 1 74,60 1048 74,6 71,3 - - 12,6 0,17 - 74,6 0 - 11

12
Tabl. 3 (continuare)

Colectate ape uzate-total


sistemelor de canalizare

Ape uzate provenite din

Ape uzate provenite din


pompare a apelor uzate

Inclusiv de la populaţie
Consumul Consumul

de la abonaţi (mii m.c.)

Ape fluviale, freatice şi


Ape uzate recepţionale
Numărul sistemelor de

provenite din dezgheţ

Numărul lucrătorilor

respectivă (persoane)
procesele tehnologice
Numărul staţiilor de
Valoarea

Suprafaţa terenului
canalizare (unităţi)

operaţiile tehnolog.

Epurate insuficient
nămolos (mii m.p.)

Lungimea totală a
Capacitatea de energie specific de Ape uzate
medie

din activitatea
stabilită electrică energie preluatede

% normativ
anuală de

(mii m.c.)

(mii m.c.)

(mii m.c.)

(mii m.c.)

(mii m.c.)

(mii m.c.)
(unităţi)
de instalaţii p/u electrică alte

(km)
bilanţa
de curăţire a transportarea p/u Sistemuri
sistemului
apelor uzate şi epurarea transportarea de
de
(mii m.c. apelor şi epurarea canalizare
canalizare
în 24 ore) uzate total unui m.c. (mii m.c.)
(mii lei)
(mii kwh) (mii m.c.)

Judeţul Lăpuşna 3 8,7 6,4 43,2 10 501,40 27251,4 501,4 369,3 - 25,2 475 0,9 - 116,7 77,8 - 85
Î.M. "Apă-Canal", Basarabeasca 1 1,3 0,3 6,3 5 342,30 761,4 342,3 284,1 - 20,2 132,7 0,38 - -86,1 74,8 - 32
Î.M.DPGLC Leova 1 4,7 4,2 12,6 3 29,60 9196 29,6 22,7 - - 83,3 2,8 - 29,6 0 - 22
Î.M. “GAAC” Hînceşti 1 2,7 1,9 24,3 2 129,50 17294 129,5 62,5 - 5 259 2 - - 100 - 31
Municipiul Orhei 3 13,1 27,3 92,7 6 1126,30 36188 821,9 547,5 - 304,4 699,1 0,6 - 895,4 0 230,9 75
Regia "Apă-Canal" Orhei 1 10 25 58 3 815,20 22211,1 559,2 315,9 - 256 610 1 - 815,2 0 - 47
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 1 - - 27 1 230,90 3662,7 230,9 212,5 - - 45,5 0,2 - - - 230,9 14
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 1 3,1 2,3 7,7 2 80,20 10314,2 31,8 19,1 - 48,4 43,6 0,5 - 80,2 0 - 14
Î.M. “Şoldăneşti-Service” - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Judeţul Soroca 3 19,1 24,4 104,5 8 554,80 40359,8 554,8 349,4 - - 409,2 0,7 - 271,9 51 - 136
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 1 3,5 1,9 45,3 4 124,20 7429,8 124,2 78,2 - - 127,4 1,03 - - 100 - 51
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S.A.“Service Comunale” Floreşti 1 5,3 2,5 5,8 2 158,70 765 158,7 69,6 - - 221,8 1,4 - - 100 - 35
Î.M. “DAC” Soroca 1 10,3 20 53,4 2 271,90 25280 271,9 201,6 - - 60 0,22 - 271,9 0 - 50
Judeţul Tighina 3 7,8 37873 77,4 6 162,80 9960 162,8 115,2 - - 66,3 0,4 - 162,8 0 - 67
Î.M. “GCL” Căuşeni 1 5,7 7,7 44,5 4.0 94,10 5562 94,1 71 - - 62,8 0,7 - 94,1 0 - 46
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 1 1,5 2 24,6 - 64,90 3358 64,9 42,2 - - 3,5 0,1 - 64,9 0 - 13
D.P."Apă-Canal" Căinari 1 0,6 0,2 83 2 3,80 1040 3,8 2 - - - - - 3,8 0 - 8
Judeţul Ungheni 3 23,4 22,6 101,9 5 1154,80 52708,1 1118,6 792 1,6 7,2 1692,2 1,5 1,6 936 18,9 - 157
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 1 15 6,2 60,8 1 936,00 37607.0 936 652 - - 1248 1,33 - 936 0 - 71
Î.M. “GAAC” Nisporeni 1 1,2 5,8 6,8 2 106,80 2273,7 98 80,8 1,6 7,2 40,6 0,38 1,6 - 100 - 49
Î.M. “GCL” Călăraşi 1 7,2 10,6 34,3 2 112,00 12827,4 84,6 59,2 - - 403,6 3,6 - - 100 - 37
Gagăuzia 3 16,5 11,4 47,4 7 548,90 39838,8 357,3 211,2 3,1 79,7 959 1,7 - - 100 - 82
Î.M. “Su-Canal” Comrat 1 5,7 4,3 16,4 1 371,70 17978,3 180,1 111,9 - 79,7 570 1,53 - - 100 - 27
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 1 7 2,8 13,4 3 141,40 12489 141,4 68,3 1,8 - 376 2,7 - - 100 - 38
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 1 3,8 4,3 17,6 3 35,80 9371,5 35,8 31 1,3 - 13 0,36 - - 100 - 17
Total: 44 664,8 86,9 1949 105 77526,58 851616 54187,2 36661,9 10508,5 7779,5 30013 0,4 5030 15270,7 78,9 755,6 2571
fără : 353,3
total : 77173,3
NOTĂ: volumul apelor uzate, r emarcat cu * este pompat în sisteme de canalizare a or.Chişinău

13
Datele despre evacuarea şi tratare normativă apelor uzate a întreprinderilor Asociaţiei pe anii 2001-2002

2002 2001

93,100
100
82,600
3
млн.м

80 77,200

61,200 57,900
60

54,200
40

20

0
2001
Evacuarea apelor uzate

Volumul apelor uzate


2002
tratate normativ
Evacuarea apelor uzate
de la abonente

14
Raport statistic "1-gospodăria" în anul 2002
Табл. 53
Normativ
Captatori Evacuate
biologică
premită Pierderile la Ape uzate % Transmis
Netratat
Denumire organizaţiei în total transportare (mii evacuate, total evacuate de epurare epurare (mii
e
pe an m/c) (mii m/c) la captată (mii m/c) % insuficient (mii m/c)
(mii
(mii m/c) m/c)
m/c)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Municipiul Chişinău 91063,3 36296,3 62511 68,6 49434,7 79 12914,3 162*
S.A."Apă-Canal Chişinău" 90519,9 36145,6 62158 68,7 49434,7 79,5 12723,3
Î.M.DGLC Stăuceni 191,4 26,7 162* 84,6 162*
Î.M. RCL Cricova 352 124 191 54,3 191
Judeţul Chişinău 808,4 439 302,5 37,4 74,5 25 228
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 309,4 121,7 74,5 24,1 74,5 100
Î.M. “Comunservice” Criuleni 324,2 219 36,7 11,3 36,7
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 128,3 77 126* 98,2 126*
ÎMDC Cojuşna 24,6* 24,6*
Î.M.C. “Floreni-service” 46,5* 21,3 40,7* 87,5 40,7*
Judeţul Bălţi 10123,6 4257,1 9141 90,4 8979,8 98 32,5 134,7
Î.M. Regia "Apă-Canal" Bălţi 9266,7 4024,6 8899,5 96 8899,5 100
D.P."Apă-Canal" Făleşti 231,6 28,2 77,4 33,4 0 77,4
Î.M."GC" Glodeni 91 51,3 57,3 63,0 0 57,3
D.P."Apă-Canal" Rîşcani 185,8 68,7 68,7 37,0 68,7 100
D.P."Apă-Canal" Sîngerei 348,5 84,3 44,1 12,7 11,6 22 32,5
Judeţul Cahul 1819,5 360,2 916,4 50,4 856 93,4 60,4
Î.M."Apă-Canal" Cahul 1758,1 351 856 48,7 856 100
Î.M."Apă-Canal" Cantemir 61,4 8,4 60,4 98,4 0 60,4
Judeţul Taraclia 419,4 220,9 64,4 15,4 50 77,6 14,4
D.P."Apă-Canal" Taraclia 419,4 220,9 64,4 30 50 78,0 14,4
Judeţul Edineţ 1237,8 590,8 518,3 41,9 387,7 74,8 130,6
Î.M."Apă-Canal" Edineţ 1044,7 538,6 384,4 36,8 384,4 100
Î.M."GC" Briceni 70 10 56 80 0 56
Î.M."LC" Lipcani 20,2 3,1 3,3 16,3 3,3 100
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 102,9 39,1 74,6 72,5 0 74,6
Judeţul Lăpuşna 690,2 230,3 501,4 72,8 385,7 77,7 115,7
Î.M."Apă-Canal" Basarabeasca 332,5 104,8 342,3 102,9 256,2 74,8 86,1
Î.M.DPGLC Leova 221,5 105,0 29,6 13,8 0 29,6
Î.M. "GAAC" Hînceşti 136,2 20,5 129,5 95,1 129,5 100
Municipiul Orhei 1865,7 802,8 1126,3 61,2 895,4 230,9
Regia "Apă-Canal" Orhei 1412,1 702,9 815,2 57,7 0 815,2
Î.M."Apă-Canal" Rezina 337,9 44 230,9 68,3 0 230,9
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 89,8 50,9 80,2 89,3 0 80,2
Î.M. “Şoldăneşti Service” 25,9 5,0
Judeţul Soroca 1505,9 556,8 554,8 36,9 282,9 51 271,9
Î.M."Apă-Canal" Drochia 228,3 102,6 124,2 54,6 124,2 100
SA Apeductul Soroca-Bălţi
SA “Service Comunale” Floreşti 499 248,5 158,7 31,8 158,7 100
Î.M. "DAC" Soroca 778,6 205,7 271,9 34,9 0 271,9
Judeţul Tighina 426,6 161,0 162,8 38,2 0 162,8
Î.M."GLC" Căuşeni 230,7 41,5 94,1 40,8 0 94,1
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 168,9 118,5 64,9 38,4 0 64,9
D.P."Apă-Canal" Căinari 27 1 3,8 14,1 0 3,8
Judeţul Ungheni 1883,7 316,2 1154,8 61,3 218,8 18,9 936
Î.M."Apă-Canal" Ungheni 1667 255 936 56 0 936
Î.M."GAAC" Nisporeni 71 35,1 106,8 150,4 106,8 100
Î.M."GLC" Călăraşi 145,7 26,1 112 76,870281 112 100
Gagauzia 1542,3 754,0 548,9 35,5897 548,9 100 0
Î.M. "Cу-Канал" Comrat 975,7 485,2 371,7 38,095726 371,7 100
Î.M."Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 443,5 203,6 141,4 31,882751 141,4 100
Î.M."Apă-Canal" Vulcăneşti 123,1 65,2 35,8 29,082047 35,8 100
TOTAL 113339,9 44985,4 77502,6 68,3 61219,5 78,9 271,9 15263,1 402,3
Fără Chişinău 22820,0 8839,8 15344,6 67 11784,8 76,8 271,9 2539,8 402,3

Notă: Volumul apelor uzate, care este remarcat cu *, este pompat în sistemul de canalizare a or.
Chişinău şi evedinţiat în îndicatori a or. Chişinău; volumul apei remarcat cu * este pompat din
sistemul de alimentare cu apă or. Chişinău.

15
MONITORING
economico-financiară a întreprinderilor
de alimentare cu apă şi canalizări 2003.

Analiza volumelor vânzărilor nete

Pe perioadă de gestiune a întreprinderilor de alimentare cu apă şi canalizări, este obţinut


venitul din vânzarea produselor, mărfurilor şi prestarea serviciilor pe suma 389145,6 mii. lei, (tabelă
№ 1) (diagramă «Structura vânzărilor nete pe anul 2002.”).

Structura vânzărilor nete pe anul 2002 (mii. lei)

realizarea marfurilor
alte 2343
alta activitate11522
739
pe antreprize de
constructii realizarea productiei
2399 8676

canalizare
95377

apa
268083

Ponderea venitelor din servicii prestatoare pe alimentare cu apă prevalează în volumul


general a vânzărilor şi este 68,9 %, pe canalizare - 24,5 %.

16
Pe parcursul anului 2002 întreprinderile n-au asigurat creşterea constantă a volumului general
vânzărilor, care în perioadă de gestiune a fost în comparaţie cu anul 2001 cu 4197 mii. lei mai puţin
(tabelă № 2) (diagramă «Dinamica vânzărilor nete»).
Dinamica vânzărilor nete

393343 3 8 9 1 4 5 ,6

400000
suma in
MDL

200000

0
2001 2002

p e a n ii

Reducere volumelor vânzărilor nete în comparaţie cu perioadă trecută se explică în general prin
scăderea volumelor realizărilor de alimentare cu apă de 11 % şi evacuarea apelor uzate de 5,4 %. În
acelaşi timp întreprinderile au recompensat parţial scăderea volumelor vînzărilor datorită
reexamenării tarifelor. Până la anul 2002 creşterea anuală stabilă a vânzărilor nete a fost în medie
(tabelă № 3) (diagramă « Dinamica vânzărilor nete în anii 1997-2002.»).
Dinamica vânzărilor nete (mii.lei)
400000
393343 389145,6
350417
350000

295894,8
300000
269168,6

235985,8
250000
indicatorii

200000

150000

100000

50000

0
1997 1998
1999 2000
2001
pe anii 2002

17
Analiza rezultatelor financiare

Mai mult de 80 % de întreprinderi de alimentare cu apă şi canalizări, care sunt membrii


Asociaţiei au terminat anul 2002 cu rezultatele negative pe suma generală 26866 mii.lei şi doar 7
organizaţii au obţinut profitul în suma de 1586 mii.lei.
Însă, cum se vede în (tabela № 4) (diagramă «Dinamica rezultatelor financiare pînă la
impozitare în 2001-2002.) în anul 2002 soldul pierderilor a costituit 25279,5 mii.lei şi au fost redus
în comparaţie cu anul 2001 cu 6628,6 mii.lei sau cu 21 %.
Dinamica rezultatelor financiare până la impozitare
40000
32844,2
30000

20000
16513
10000
rezultate financiare

7317
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
-10000 -9887,7
-25279,5
-20000

-30000
-31908
-40000
-42637,3
-50000
pe anii

Dinamica rezultatelor financiare este în 1996-2002 este prezentată în (tabelă № 5) (diagramă


“Dinamica rezultatelor financiare»).

Dinamica rezultatelor financiare

2001 2002

-5000

-10000
indicatorii

-15000

-20000

-25000

-25279,5
-30000
-31908
-35000

18
Pentru explicare cauzelor reducerii preţului (creşterea pierderilor) este necesar de examinat
rezultatele financiare pe tipurile de activitate (tabelă № 6).

Parte mai mare a pierderilor (42%) este alcătuită din rezultatele financiare din activitatea
operaţională.
Din activitatea de investiţii pierderile au constituit 5933 sau 23,4 % şi din activitate
financiară – 8807 mii.lei (34,8 %).
În perioada de gestionare cele mai importante factori, care au influenţat negativ rezultate din
activitate operaţională au fost scăderile volumelor serviciilor prestatoare îndelungate şi schimbarea
structurei consumătorilor, de asemenea întârzierea introducerii tarifelor noi din cauza creşterii
preţurilor la resursele de energie, şi creşterea nivelului minim a salariului în ţară.
Rezultatul financiar negativ din activitate de investiţii sa format din cauza depăşirii
cheltuielilor de venituri, legate cu plecarea mijloacelor fixe.
Pierderi din activitate financiară sunt obţinute ca diferenţă înregistrată pe an a deferenţii valutare
negative şi pozitive.

Analiza situaţiei patrimonială

Pe perioada de gestiune (în comparaţie cu perioada trecută) întreprinderile au mărit valoarea


generală patrimonială , care se află în ordonarea întreprinderii pe suma 7023 mii. lei (3167114-
3174137). În acelaşi timp volumul vânzărilor sa redus, ce demonstrează reducerea eficienţii a
utilizării activelor avute.
În structura patrimonială a întreprinderilor predomin activele pe termen lung: coeficient
imobilizării pe 01.01.2003 a constituit 0,85 şi în comparaţie cu anul trecut sa redus cu 3 %
(indicatorii din tabela № 7).
Pe parcursul perioadei de gestiune la întreprinderile s-a observat tendinţa creşterii patrimoniului
destinaţiei de producţie de la 65,1 până 75,1 (tabela № 8). Acesta este un indicator bun şi destul de
mare. De asemenea s-a crescut partea sectorului activ a mijloacelor fixe ( maşine şi utilaj) de la 0,41
până la 0,51 (tabela № 9).
Caracterizez activele pe termen lung a întreprinderilor, aici trebuie de remarcat, pentru că
elementele lor generale sunt mijloace fixe.
Coeficientul uzurei pe sfârşitul perioadei de gestiune a constituit 44,5 % ( tabela № 10).
În raport pe perioada trecută el sa scăzut cu 3,97 (44,53-48,50).
Cu toate acestea scăderea a aut loc din cauza introducerii 111,61кm reconstruite a reţelelor de
alimentare cu apă А.О. “Apă-Canal Chişinău”, ce a atras scăderea procentuală a uzurei în general pe
întreprinderi de alimentare cu apă şi canalizări.
Fără mun.Chişinău procentul uzurei mijloacelor fixe vor fi crescut cu 4,09 % (42,09-38 %).
În tabela № 11 este caracterizată uzura mijloacelor fixe pe grupe. De aici urmează, că uzura
construcţiilor şi utulajuluii constituie mai mult de 50 %, mijloacele de transport – 67 %.
Pe parcursul anului 2002 (cu 15,3 %) a crescut suma activelor curente (430156:372992). Această
creştere se caracterizează prin creşterea părţii a datoriilor debitoare în structura activelor curente.
Calculări efectuate demonstrează, că la întreprinderile sa înregistrat reducerea patrimoniului
net, formată din sursele proprii a patrimoniului (tabela № 12) cu 210523 mii.lei (1898917-1688394).
Totodată, parte compusă separată a indicatorului activele curente nete (tabela № 13) a crescut
pe aceiaşi perioada şi a constituit la sfârşitul anului 2002г. - 124286 mii.lei.

19
Analiza surselor de mijloace

Situaţia financiară întreprinderilor se caracterizează prin reducerea constantă în comparaţie cu


începutul anului a coeficientului autofinanţării de la 0,75 până la 0,69 ( tabela № 14).
La sfârşitul perioadei de gestiune parte capitalului propriu în suma generală a surselor de
mijloace a constituit în mijlociu pe întreprinderi de alimentare cu apă şi canalizări 69 % (diagrama
«Structura surselor de mijloace la începutul anului 2003»), ce depăşeşte puţin nivelul minimal 50 %.

Structura surselor de mijloace la începutul anului 2003

surse de
imprumut
31%

capitalul
propriu
69%

Cu toate acestea din punct de vedere a întreprinderilor diapazonul acesta este destul de
considerabil şi constituie de la 11 % până la 98 % (tabela № 15).
Corelaţie între activele nete şi capitalul statutar la majoratatea întreprinderilor este mai mare
de 1,0, dar în general pe domeniul alimentării cu apă şi canalizări coeficientul a constituit 3,6 (tabela
№ 16).
În structura surselor de împrumut predomină parte activelor pe termen lung 59 %
(440222:745889).

Analiza lichidităţii

Coeficient lichidităţii curente la început şi sfârşit anului 2002 a constituit 1,28-1,41 (tabela №
17).
Totodată cu tendinţa indicatorului dat prevăzut, n-a permis să obţinem intervalul optim (2-
2,5).
Coeficient lichidităţii absolute (0,012- la început, şi 0,017 – la sfârşitul anului de raportare
(tabela № 18) demonstrează insuficienţa nivelului în comparaţie cu coeficient optim (0,2-0,25).
Valoare scăzută coeficientului lichidităţii curente şi absolute se explică prin creşterea rapidă
datoriilor în comparaţie cu creşterea activelor curente.
În special se observă creşterea datoriilor creditoare faţa de furnizorul pe plata comercială nu
achitată la termen, faţa de buget nu se achite impozite.
În alte cuvinte coeficientul lichidităţii absolute se înţelege ca capacitate a întreprinderii de
achitat datoriile curente.

20
Analiza fluxului mijloacelor băneşti

Fluxul mijloacelor băneşti net din activitatea operaţională nu se caracterizează prin stabilitate.
Ca regulă, încasările băneşti nu sunt suficiente pentru asigurarea necesarilor în achiziţie
activelor pe termen lung şi creşterea stocurilor de mărfuri şi materiale.
Aşa dar, coeficientul suficienţii mijloacelor băneşti în anul 2002 a constituit numai 0,384
(tabela № 19), ce este considerabil mai jos de nivelul necesar (1) şi la majoritatea întreprinderilor a
domeniului a fost “negativ”.

Analiza eficienţii utilizării activelor şi rentabilitate gospodăriei comunale

Cu toate că nivelul uzurei mijloacelor fixe la întreprinderile se observă cu oscilaţie diferitor tendenţii
în eficienţa utilizării lor( tabela № 20).
În mijlociu la fiecare lei a mijloacelor fixe potriveşte 0,123 lei vânzărilor nete. Randamentul
(coeficientul eficienţii mijloacelor fixe din punct de vedere a întreprinderilor vibrează de la 0,010
până la 0,241 lei.
Caracterizând eficienţa utilizării activelor curente a întreprinderii, trebuie de menţionat
încetinirea circulaţiei (tabela № 21).
Cauza principală prelungirii termenului circulaţiei activelor curente este acumularea
datoriilor debitoare nu achitate în timp. În mijlociu la întreprinderile termenul circulaţiei activelor
curente a constituit 372 zile. Totuşi sunt aşa întreprinderi la care termenul circulaţiei activelor
curente a constituit 174-2081zile.
La schimbarea indicatorilor de rentabilitate se observ tendenţii cu următorul caracter.
Aşa, semnificativ sa redus profitul brut (tabela № 22).
Dacă în anul 2001 la fiecare lei din vânzări întreprinderile au obţinut în mediu 30 bani, în
anul 2002 ele au obţinut 28 bani, ce demonstrează reducerea profitului serviciilor prestatoare. La
50 % întreprinderilor vânzările nete în general au fost nerentabile.
Totuşi, luând în consideraţie circulaţie îndelungată activelor curente şi nerentabilitate
predominantă a întreprinderilor până la impozitare, rentabilitate activelor este negativă la 33
întreprinderi de alimentare cu apă şi canalizare. (tabela № 23).

Cheltuieli de exploatare şi tarife

Tarife la servicii de alimentare cu apă şi canalizare sunt prezentate pe fiecare luată aparte
întreprindere (tabele №№ 24, 25).
Nivelul tarifelor medii în sectorul de alimentare cu apă se variază de la 2,55-8,85 lei la 1 м3,
pe canalizare de la 1,15-10,05 lei la 1 м.c
Analiza tarifelor medii pe alimentare cu apă a prezentat, că la 44 % întreprinderilor tariful este de
la 2,55-4,50 lei la 1 m.c, la 49 % întreprinderilor şi la 7 % întreprinderilor a depăşit
6,50 lei la m.c.
Tariful mediu la servicii de canalizare la 32 % întreprinderilor se află în diapazonul de la
1,15-3,50 lei la 1 m.c., la 37 % întreprinderilor - 3,50-6,0 lei la 1 m.c., şi la 31 % întreprinderilor
mai mare de 6,0 lei la 1 m.c.
În general la întreprinderile sunt 2 grupe de consumătorii, dar în Sîngerei, Cantemir, Soroca,
Floreşti, Criuleni au prezentat tarife avantajoase pentru organizaţii termice, buget şi categoriilor slab
asigurate.
Structura rezultatelor de exploatare este prezentată în tabela № 26.

21
Procentul cheltuielilor la energie electrică constituie în mediu 25,1 %, uzura – 10,7 %,
retribuirea muncii cu asigurări sociale – 18,5 %, alte cheltuieli – 24,4 %, alte cheltuieli materiale–
16,6 %, servicii – 4,7 %.

Structura cheltuielilor a întreprinderii pe 2002

24% 25%

4%
14% 17%
11% 5%

energie electrica cheltuieli materiale servicii


uzura fondul retribuirii muncii asigurare sociala
alte

La 22 % întreprinderi cheltui la energia electrică au constituit mai mult de 30 % de la cheltuieli


întreprinderii, cheltuieli la retribuirea muncii cu asigurări sociale în structura cheltuielilor la 28 %
întreprinderilor a constituit mai mult de 40 %.
Corelaţie între tariful industrial şi tariful pentru populaţie în tabele №№ 27, 28.
Tariful la alimentare cu apă pentru organizaţii este mai mare cu 3,85 ori decât pentru
populaţie, tariful la canalizare cu 4,97 ori.
Tabela № 29 caracterizează structura veniturilor aparte la alimentare cu apă şi la canalizare.
Venituri de la alimentare cu apă pe perioada de raportare au constituit 268083 mii. lei, între
care de la populaţie - 91840 mii.lei (34,2 %), de agenţii economici – 176243 mii.lei (65,8 %).
Venituri de la canalizare în general au constituit 95377 mii.lei, între care de la populaţie -
28180 (29,5 %), de la agenţii economici – 67197 mii.lei (70,5 %).
Cu toate că există subvenţionare încrucesată tendinţa nerentabilităţii continue se păstrează,
deoarece autorităţile publice locale foarte des adopte tarife lipsite de echilibru pe grupe
consumătorilor.
Pe perioada de raportare 2002 în general la întreprinderile de alimentare cu apă şi canalizare
pierderile de la realizare 1 м3 de apă au constituit 1 lei (5,21-4,21), pierderile de la realizarea 1 m.c.
la canalizare au constituit 0,01 lei (1,75-1,76) ( tabele №№ 30, 31).
Cheltuieli din activitate operaţională au constituit 425250 mii.lei, între care preţul de cost din
vânzări – 282064 mii.lei (67 %), cheltuieli perioadei – 143032 mii.lei (33 %).
Structura detaliată cheltuielilor din activitatea operaţională din punct de vedere
întreprinderilor este prezentată în tabela № 32.
Greutatea specifică fondului retribuirii muncii a vânzărilor nete a constituit 16,8 % (tabela №
33). Sunt aşa întreprinderi, la care indicatorul este 50 % şi mai mult (Cricova – 54,5, Cantemir – 85,8,
Lipcani – 101, Donduşeni – 81,8, Ştefan vodă – 56,6, Căinari – 107, Vulcaneşti – 53,7).
Greutatea specifică fondului retribuirii muncii a cheltuieli a constituit 15,3, întreprinderile la care
greutatea specifică este mai mult de 35 % (Cojuşna – 38,4, Lipcani – 38,8, Donduşeni – 55,7).

22
Analiza datoriilor debitoare şi creditoare

În anul curent la întreprinderile, prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare s-a


creat situaţia financiară foarte dificilă din cauza lipsei mijloacelor băneşti.
Lipsa mijloacelor băneşti s-a creat din cauza reducerii venitului de la organizaţii industriale,
neachitarea serviciilor comunale de populaţie şi organizaţii bugetare .
Datorii debitoare la sfârşitul perioadei de gestiunea constituit 350,5 mln.lei, din care datorii
organizaţiilor bugetare a constituit – 25.3 mln.lei (7.2%), populaţie - 133,8 mln.lei (38,2 %),
complexul termoenergetic 40,8 mln.lei (11.6 %) , alte agenţi economici – 150, 6mln.lei (43,0%)
(tabela № 34).
Structura datoriei debitoare pe 01.01.2003

complexul
termoenergetic
12% agentii econo
43%

populatie
38%

organizatii
bugetare
7%

Datorii creditoare a întreprinderilor prestatoare de servicii comunale faţa de furnizorii a


constituit 275,5 mln.lei, din care 34,5 % este datorie complexului termoenergetic (energia electrică,
termoenergie, gaz, apă şi canalizare), 4,9 % - buget, 3,7 % - retribuirea muncii, 7,2 % -asigurare
socială, 50,5 % - alte agenţi economici (tabela № 35).
Datorii creditore pe anul 2002

energia electrica
22%

apa si canalizare
12%

diverse
50%
budget
5%
asigurarea sociala
retribuirea munci 7%
4%

Datorii debitoare pe anul 2002 în comparaţie cu 2001 au crescut cu 1,7 mln.lei (0,5 %), între
care şi populaţia cu 2 %, complexul termoenergetic cu 5 %, agenţii economici cu 5 %, totodată cu
această datorii organizaţiilor bugetare sa redus cu 14 % (tabela № 36).

23
Analiza mişcărilor structurale a datoriilor debitoare pe consumatori

50%
43%
45%
38% 38%
indicatori 40% 36%
35%
30%
25% 21%
20%
15% 12%
10% 7%
5%
5%
0%
populatia buget complexul termoenergetic agentii economici

consumatori
2001 2002

Rezultatul situaţiei financiare nestabile a întreprinderilor este creşterea datoriilor creditoare, în


comparaţie cu anul 2001г. datorii s-au mărit cu 13,3 mln.lei (5,1 %), între care alte creditori cu 4 %,
asigurare socială cu 2 %, pentru apa achiziţionată şi canalizare cu 4 %.

Analiza mişcărilor structurale a datoriilor creditoare

60%
50%
50% 46%

40%
indicatori

29%
30%
22%
20%
10%12%
10% 6% 5% 4% 4% 5% 7%

0%
energie apa si buget salariu asigurare alte creditori
electrica canalizare sociala
datorii creditoare
2001 2002

Din 350,5 mln.lei a datoriilor debitoare, expirate cu plată mai mult de un an a constituit
147,6 mln.lei (42,1 %), de la 3 până la 1 an – 105 mln.lei (30 %), până la 3 luni - 45,1 mln.lei
(12,9%) şi la care termenul de plată n-a venit – 52,8 mln.lei (15%)

24
Datorii debitoare pe termeni de formare

temenul nu a
venit
15% mai mult de 1
pina la 3 luni an
13% 42%

de la 3 luni pina
la un an
30%

Din 275,5 mln.lei a datoriei creditoare expirate cu plată mai mult de un an a constituit 137,0
mln.lei (49,7 %), de la 3 până la un an – 63,9 mln.lei (23,2 %), până la 3 luni – 35,1 mln.lei (12,7
%), şi la care termenul de plată nu a venit – 39,4 mln.lei (14,4 %) (tabela № 37).

Datorii creditoare pe termenii de formare

termenul n-a
venit
14%
pina la 3 luni
mai mult de 1
13%
an
50%
de la 3 luni
pina la 1 an
23%

Termenul colectării încasărilor, create la 01.01.2003 este 299 zile, această înseamnă că
organizaţiile aproape un an au prestat serviciile gratis.
Aşa, cel mai mare termen prestării serviciilor, practic aproape gratis, este la următoare organizaţii:
Rezina – 1306 zile (3,5 ani), Cojuşna – 1262 zile (3,5 ani), Căinari – 850 zile (2,3 ani), Briceni –
967 zile (2,6 ani), Cricova – 796 zile (2 ani), Glodeni – 610 zile (1,7 ani), Cantemir – 588 zile (1,5
ani) (tabela № 38).

25
În medie la întreprinderile Asociaţiei datorii creditoare constituie 90,1 % din veniturile anuale, adică
cu venitul anual în suma de 389,1 mln.lei datorii creditoare au constituit 350,5 mln.lei, şi la în câteva
organizaţii datorii debitoare sunt mai mult de venitul anual, şi anume: în DPGLC Glodeni în 5,6 ori,
Briceni – 2,8 ori, Stăuceni – 1,7 ori, Lipcani – 1,4 ori, Leova – 1,2 ori, D.P. “Apă-Canal” Cantemir –
1,8 ori, Rezina – 3,6 ori, Ştefan-vodă – 1,3 ori, Căinari – 2,6 ori, Nisporeni – 1,5 ori, Comrat – 1,3 ori
(tabela № 39).

În tabela № 40 sunt prezentate datorii populaţiei pentru servicii pe lună. În medie pe


domeniul datorii populaţiei a constituit 14 luni, în cîteva organizaţii datorii au constituit mai mult de
20 luni, anume: DPGLC Leova , Glodeni, IM «Apă-Canal” Străşeni, Rezina, Nisporeni, Comrat şi
altele.

Datorie generală a agenţilor economici şi populaţiei pentru servicii comunale prestatoare la


01.01.2003 a constituit 8 luni, la câteva organizaţii este mai mult de un an: Î.M. Străşeni, Sîngerei,
Lipcani, Ştefan Vodă, Nisporeni, Comrat, Ceadîr Lunga (tabela № 41)
În acelaşi timp e necesar de remarcat ca factor pozitiv, reducerea datorii faţa de buget cu 1,6
mln.lei şi 100 % retribuire salariului în general pe domeniului.
Cu complet au retribuit salariul pe anul 2002 şi au achitat anumite datorii pe anii trecute 21
întreprinderi.
Însă, 20 organizaţii nu numai n-au retribuit muncă, dar şi au mărit datorie în comparaţie cu
începutul anului - Bălţi – cu 107,6 %, Vulcaneşti – 65,6 %, Căinari – 31,8 %, Rezina – 36,3 %,
Rîşcani – 31,9 %, Criuleni – 69,9 %, Basarabească de 2,5 ori, Lipcani de 3 ori.
Datorii la salariu în mediu a constituit 2 luni (tabela № 42).
Cea mai mare datorie au următoare organizaţii: mai mult de un an - Căinari – 145,2 mii.lei,
Teleneşti – 307,2 mii.lei; un an - Străşeni – 314,3 mii.lei, Rîşcani – 72,3 mii.lei, Donduşeni –
112,9 mii.lei (tabela № 42).
Tabela № 43 prevede fluxul mijloacelor băneşti, venitul în anul 2002 a constituit 434,4
mln.lei, cheltuieli – 434,7 mln.lei, restul mijloacelor pe 01.01.2003 г. – 5,1 mln.lei.

În anul 2002 venitul mijloacelor băneşti în comparaţie cu anul 2001 sa mărit cu 64,8 mln.lei
(17,5%), şi cheltuieli cu 63,2 mln.lei (17,1%) (tabela 44)
Analiza fluxului mijloacelor băneşti

600000

434386,3 432678,7
450000
369571,1 369494,6

300000

150000

0
venit cheltuieli
2001 год 2002 год

Analiza resurselor umane şi salariului

Pe situaţia 01.01.2003 la întreprinderile, membrii Asociaţiei, numărul salariaţilor a constituit


6076 persoane, între care 4772 – lucrători; 1304 – slujbaşi.
În comparaţie cu anul 2001 numărul salariaţilor s-a redus cu 153 persoane, între care –
lucrători cu 139 persoane, slujbaşi cu 14 persoane(tabela № 45).

26
Dinamica schimbării numărului de personal

5000

4036
3848
4000
numarul personalului

3205
3000

2000
1304
831 805
1000

0
2001 numarul mediu scriptic muncitor functionar
categorii
2002

Salariu mediu lunar în mediu a constituit 913 lei, în comparaţie cu anul 2001 creşterea a
constituit 110 lei (13,7 %). În general pe republica creşterea a constituit 172 lei (33,3 %) (tabele №№
46, 47).
Numai 5 organizaţii (12,2 %) au primit mai mult decât pe Republica Moldova, la 16
organizaţii (40 %) salariu este considerabil mai jos decât pe Moldova (Vulcaneşti – 350 lei, Făleşti –
398 lei, Nisporeni – 418 lei, Sîngerei – 436 lei, şi aşa mai departe).
Aşa salariu jos la întreprinderile este provocat din cauza atitudinii negative a primăriei la
creşterea fondului retribuirii muncii a întreprinderilor de alimentare cu apă şi canalizare, motivând
acest fact lipsei mijloacelor băneşti.
Dinamica salariului mediu în Republica Moldova este anexată în tabela № 48.
Dinamica salariului mediu la un lucrător

1600

1400 1339
1187
1200
suma in MDL

1000 913
803 797
800 702

600

400

200

0
salariu m ed iu a salariu m ed iu a salariu m ed iu a
lu crato ru lu i m u n cito ru lu i fu n ctio n aru lu i

2001 c a teg o rii


2002

Volumul vânzărilor nete mediu anual la un lucrător în anul 2002 a constituit 2002г. 64,3
mii.lei. Cel mai mare venit la un lucrător a fost în următoare organizaţii : Chişinău– 129 mii.lei, Bălţi
– 88,9 mii.lei, Apeductul Soroca-Bălţi – 83,6 mii.lei, Еdineţ– 38,1 mii.lei, Stăuceni – 33,2 mii.lei,
Ungheni – 30,8 mii.lei. Indicatorii daţi caracterizez nivelul productivităţii muncii la întreprinderile
(tabela 49 )

27
CONCLUZII:
Astăzi problemele financiare a întreprinderilor de alimentare cu apă şi canalizare fac
activitatea lor mai complicată, posibilitatea autoconservării domeniului alimentării cu apă se pierde,
începând cu calitatea apei şi terminând cu tehnologia productivităţii.

Sunt epuizate toate mecanisme gospodăriei interne a stabilităţii financiare, ce se


caracterizează prin eficienţa fondurilor scăzută, creşterea datoriilor debitoare şi creditoare, amânarea
salariului.

Situaţia devine mai gravă din cauza creşterii preţurilor la reactive, conductele şi alte materiale.
Lipseşte baza legislativa pentru lucrul sincronic la piaţa serviciilor, spre deosebire de alte domenii.

Probleme grave apar din cauza lipsei subvenţiilor şi investiţiilor capitale.

Analiza situaţiei economice şi tehnice a întreprinderilor confirmă că pentru perfecţionarea activităţii


a întreprinderilor de alimentare cu apă şi canalizare şi găsirea metodelor ieşirii din situaţie de crizis,
este necesar complexul metodelor.

Analiza economico-financiară efectuată, care descrie activitatea întreprinderilor de alimentare


cu apă variat, permite de a găsi metodele luării hotărârii administrative pentru ieşirea din situaţia de
crizis şi reacţionare operativă la schimbări în domeniul alimentării cu apă şi canalizare.

Aşa dar, soluţionarea problemelor de perfecţionare lucrărilor a întreprinderilor de alimentare


cu apă şi canalizare este un obiectiv real, ce va permite creşterea eficienţii, stabilităţii şi siguranţei a
domeniului de alimentare cu apă.

În general alimentare cu apă şi canalizare localităţilor din Moldova este ca şi a fost una din
cele mai importante probleme de stat, ea necesită metoda cumpănită de stat şi nu numai eforturile
proprii a le autorităţilor publice locale şi întreprinderilor.A pregăti un apel către Prezidentul,
Parlamentul, Guvernul cu propunerile de perfecţionarea lucrului in domeniul de alimentare cu apă şi
canalizare.

28
Structura vânzărilor nete pe anul 2002
Tabl. 1

inclusiv
Total
Denumirea organizaţiei Vânzări din din din inclusiv din contracte de alte feluri de
nete realizarea realizarea prestarea
apă canalizarea alte construcţie activitate
produselor mărfurilor serviciilor
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 283600 283600 214610 61750 7240
Î.M.DGLC Stăuceni 1430 1430 584 169 677
Î.M. RCL Cricova 1124 1124 502 547 75
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 1484 53 1412 793 619 19
Î.M.
1134 99 647 365 277 5 55 333
“Comunservice”Criuleni
Î.S."Apă-Canal"Străşeni 1092 170 922 369 553
ÎMDC Cojuşna 125 125 125
Î.M.C. “Floreni-service” 285 259 109 71 79 26
Judeţul Bălţi
Î.M. Regia "Apă-Canal"
32713 32713 23677 9036
Bălţi
D.P."Apă-Canal" Făleşti 631 52 579 467 112
Î.M."GC" Glodeni 717 717 189 422 106
D.P."Apă-Canal" Rîşcani 1085 1085 604 422 59
D.P."Apă-Canal" Sîngerei 792 59 733 652 81
Judeţul Cahul
Î.M."Apă-Canal" Cahul 4958 4958 3395 1563
Î.M."Apă-Canal" Cantemir 318 303 180 123 15
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 1469 72 1397 831 566
Judeţul Edineţ
Î.M."Apă-Canal" Edineţ 6663 1245 4634 2597 2037 646 138
Î.M."GC" Briceni 767 767 247 306 214
Î.M."LC" Lipcani 128 128 101 27
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 722 722 260 311 151
Judeţul Lăpuşna
Î.M."Apă-Canal"
2004 2004 694 1310
Basarabeasca
Î.M.DPGLC Leova 1159 1159 428 221 510
Î.M. "GAAC" Hînceşti 1613 1613 540 1073
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 5116 5116 2848 2268
Î.M."Apă-Canal" Rezina 1896 1896 1363 533
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 473 473 223 250
Î.M. “Şoldăneşti Service” 407 364 115 249 43
Judeţul Soroca
Î.M."Apă-Canal" Drochia 1478 1478 796 682
SA Apeductul Soroca-Bălţi 9201 8578 454 169 169
SA “Service Comunale”
2392 2392 972 1109 311
Floreşti
Î.M. "DAC" Soroca 3810 3810 1718 2092
Judeţul Tighina
Î.M."GLC" Căuşeni 2384 2384 661 559 1161
D.P."Apă-Canal" Ştefan
1085 1085 500 385 200
Vodă
D.P."Apă-Canal" Căinari 124 117 55 62 7
Judeţul Ungheni
Î.M."Apă-Canal" Ungheni 4740 4740 2543 2197
Î.M."GAAC" Nisporeni 925 925 362 391 172
Î.M."GLC" Călăraşi 3699 101 51 1714 792 778 144 1646 187
Gagauzia
Î.M. "Cу-Канал" Comrat 2840 2840 1880 960
Î.M."Apă-Canal" Ceadîr-
2092 88 1981 819 1162 23
Lunga
Î.M."Apă-Canal" Vulcăneşti 470 470 242 228
TOTAL: 389145 8679 2343 374985 268083 95377 11522 2399 739
Fără Chişinău 105545 8679 2343 91385 53473 33627 4282 2399 739

29
Dinamică vânzărilor nete (mii.lei)
Tabl. 2

Denumire organizaţiei
2001 2002 Ritmul creşterii Ritmul sporului
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 292387 2831430 97% -8787
DPGLC Stăuceni 1182 1124 121% 248
Î.M. RLC Cricova 1178 84 95% -54
Judeţul Chişinău
D.P."Apă-Canal" Anenii Noi 1432 1484 104% 52
Î.M. “Comunservice” Criuleni 1578 1134 72% -444
D.P."Apă-Canal" Străşeni 833 1092 131% 259
D.P."Apă-Canal" Cojuşna 178 125 70% -53
Î.M. “Floreni-service” 273 285 104% 12
Judeţul Bălţi
D.I.P."Apă-Canal" Bălţi 29157 32713 112% 3556
D.P."Apă-Canal" Făleşti 559 613 113% 72
DPGLC Glodeni 1061 717 68% -344
D.P."Apă-Canal" Rîşcani 1030 1085 105% 55
D.P."Apă-Canal" Sîngerei 627 792 126% 165
Judeţul Cahul
D.P."Apă-Canal" Cahul 3609 4958 137% 1349
D.P."Apă-Canal" Cantemir 450 318 71% -132
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 1142 1470 129% 328
Judeţul Edineţ
D.P."Apă-Canal" Edineţ 6359 6663 105% 304
DPGLC Briceni 898 767 85% -131
DPGLC Lipcani 197 128 65% -69
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 654 722 110% 68
Judeţul Lăpuşna
D.P."Apă-Canal" Basarabeasca 1432 2004 140% 572
Î.M.DPGLC Leova 1090 1159 106% 69
Î.M. "GAAC" Hînceşti 1731 1613 93% -118
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 5748 5116 89% -632
D.P."Apă-Canal" Rezina 2149 1896 88% -253
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 498 473 95% -25
Î.M. “Şoldăneşti Service” 588 407 69% -181
Judeţul Soroca
D.P."Apă-Canal" Drochia 1571 1478 94% -93
Apeductul Soroca-Bălţi 8516 9201 108% 685
Î.I. “Service Comunale” Floreşti 2059 2392 116% 333
Î.M. "DAC" Soroca 4303 3810 89% -493
Judeţul Tighina
D.P."Apă-Canal" Căuşeni 3863 2384 62% -1479
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 1051 1085 103% 34
D.P."Apă-Canal" Căinari 190 123,6 65% -66,4
Judeţul Ungheni
D.P."Apă-Canal" Ungheni 4496 4740 105% 244
D.P."Apă-Canal" Nisporeni 783 925 118% 142
D.P."Apă-Canal" Călăraşi 3113 3699 119% 586
Gagauzia
D.P."Apă-Canal" Comrat 3166 2840 90% -326
D.P."Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 1665 2092 126% 427
D.P."Apă-Canal" Vulcăneşti 547 470 86% -77
TOTAL: 393343 389145,6 99% -4197,4
Fără Chişinău 100956 105545,6 105% 4589,6

30
Dinamica vînzărilor nete (mii. lei)
Tabl. 3

Denumire organizaţiei 1997 1998 1999 2000 2001 2002


Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 136149,5 173320,3 189574 255729 292387 283600
DPGLC Stăuceni 710,8 1159 783 1228 1182 1430
Î.M. RLC Cricova 1045 1011 1330 1553 1178 1124
Judeţul Chişinău
D.P."Apă-Canal" Anenii Noi 699,4 870,3 2482,9 1889 1432 1484
Î.M. “Comunservice” Criuleni 1886,1 1482,3 1159,2 1617 1578 1134
D.P."Apă-Canal" Străşeni 917,2 577,2 959,5 809 833 1092
D.P."Apă-Canal" Cojuşna 289,6 290,5 167,8 188 178 125
Î.M. “Floreni-service” 451,1 163 253,1 238 273 285
Judeţul Bălţi
D.I.P."Apă-Canal" Bălţi 20709,8 23870,7 22032,9 28132 29157 32713
D.P."Apă-Canal" Făleşti 1083,6 980,9 1075,2 613 559 631
DPGLC Glodeni 2101,1 1815,6 2614,9 1384 1061 717
D.P."Apă-Canal" Rîşcani 1254,1 1133,6 1470,5 922 1030 1085
D.P."Apă-Canal" Sîngerei 870,4 740 844,1 802 627 792
Judeţul Cahul
D.P."Apă-Canal" Cahul 3972,1 3401,5 4795,1 3991 3609 4958
D.P."Apă-Canal" Cantemir 1112,1 858,9 1569,9 678 450 318
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 1271,9 1101,9 1295 1290 1142 1470
Judeţul Edineţ
D.P."Apă-Canal" Edineţ 10505,9 7566,6 9616,4 6868 6359 6663
DPGLC Briceni 1748,6 1640 1898 959 898 767
DPGLC Lipcani 234,1 340,5 386,7 207 197 128
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 975,7 730,6 639,2 708 654 722
Judeţul Lăpuşna
D.P."Apă-Canal" Basarabeasca 1113,9 1250,2 1762,3 2214 1432 2004
Î.M.DPGLC Leova 1654 1152 1112 1347 1090 1159
Î.M. "GAAC" Hînceşti 1262 1241 1101 1430 1731 1613
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 2818,2 3226,6 4571,9 5218 5748 5116
D.P."Apă-Canal" Rezina 2606,7 3207 3982,3 1872 2149 1896
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 349,3 414,9 238 335 498 473
Î.M. “Şoldăneşti Service” 230,1 222,8 362,5 476 588 407
Judeţul Soroca
D.P."Apă-Canal" Drochia 2405 2235,8 2408,6 1251 1571 1478
Apeductul Soroca-Bălţi 12369 12372 11576 2869 8516 9201
Î.I. “Service Comunale” Floreşti 3328 2426 2086 2099 2059 2392
Î.M. "DAC" Soroca 3625 4186 4073 3333 4303 3810
Judeţul Tighina
D.P."Apă-Canal" Căuşeni 2757,9 1440,1 2038,8 2031 3863 2384
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 1500,5 1149,6 1429,5 1396 1051 1085
D.P."Apă-Canal" Căinari 409 500,5 420,8 372 190 123,6
Judeţul Ungheni
D.P."Apă-Canal" Ungheni 4829,4 4991,4 6057,1 4458 4496 4740
D.P."Apă-Canal" Nisporeni 1041,1 836,9 1043,3 873 783 925
D.P."Apă-Canal" Călăraşi 1965,3 1203,1 1016,5 1860 3113 3699
Gagauzia
D.P."Apă-Canal" Comrat 1537,5 1311,5 2663,8 4427 3166 2840
D.P."Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 1636,9 2067 2184 2034 1665 2092
D.P."Apă-Canal" Vulcăneşti 558,9 679,8 820 717 547 470
TOTAL: 235985,8 269168,6 295894,8 350417 393343 389145,6
Fără Chişinău 99836,3 95848,3 106320,8 94688 100956 105545,6

31
Dinamica rezultatelor financiare pînă la impozitare(mii. lei)
Tabl. 4

Denumire organizaţiei 2001 2002 Ritmul sporului

Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" -13145 -4713 8432
DPGLC Stăuceni -68 -168 -100
Î.M. RLC Cricova -490 84 574
Judeţul Chişinău
D.P."Apă-Canal" Anenii Noi -344 -533 -189
Î.M. “Comunservice” Criuleni -364 -186 178
D.P."Apă-Canal" Străşeni -332 -239 93
D.P."Apă-Canal" Cojuşna -88 -80 8
Î.M. “Floreni-service” 88 -136 -224
Judeţul Bălţi
D.I.P."Apă-Canal" Bălţi -5786 -4722 1064
D.P."Apă-Canal" Făleşti -240 -313 -73
DPGLC Glodeni -1041 -188 853
D.P."Apă-Canal" Rîşcani -14 -504 -490
D.P."Apă-Canal" Sîngerei -159 -129 30
Judeţul Cahul
D.P."Apă-Canal" Cahul -313 359 672
D.P."Apă-Canal" Cantemir -257 -366 -109
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia -324 -495 -171
Judeţul Edineţ
D.P."Apă-Canal" Edineţ -762 865 1627
DPGLC Briceni -87 -133 -46
DPGLC Lipcani -149 -200 -51
D.P."Apă-Canal" Donduşeni -132 -191 -59
Judeţul Lăpuşna
D.P."Apă-Canal" Basarabeasca -253 24 277
Î.M.DPGLC Leova -11 10 21
Î.M. "GAAC" Hînceşti 409 133 -276
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 167 -363 -530
D.P."Apă-Canal" Rezina -570 -2208 -1638
D.P."Apă-Canal" Teleneşti -335 -130 205
Î.M. “Şoldăneşti Service” -216 -372 -156
Judeţul Soroca
D.P."Apă-Canal" Drochia -291 -690 -399
Apeductul Soroca-Bălţi -600 -2762 -2162
Î.I. “Service Comunale” Floreşti 932 -313 -1245
Î.M. "DAC" Soroca -892 -379 513
Judeţul Tighina
D.P."Apă-Canal" Căuşeni -1625 -2870 -1245
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă -384 -323 61
D.P."Apă-Canal" Căinari -179 -231,5 -52,5
Judeţul Ungheni
D.P."Apă-Canal" Ungheni -12 -306 -294
D.P."Apă-Canal" Nisporeni 15 -56 -71
D.P."Apă-Canal" Călăraşi -98 111 209
Gagauzia
D.P."Apă-Canal" Comrat -2565 -1806 759
D.P."Apă-Canal" Ceadîr-Lunga -1013 -424 589
D.P."Apă-Canal" Vulcăneşti -380 -336 44
TOTAL: -31908 -25279,5 6628,5
Fără Chişinău -18763 -20566,5 -1803,5

32
Dinamica rezultatelor financiare până la impozitare(mii. lei)

Tabl. 5

Denumire organizaţiei 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 14913 30888 17522 -26199 11096 -13145 -4713
DPGLC Stăuceni -0,2 -66 -61 -17 -68 -168
Î.M. RLC Cricova 6 24 8 -107 -337,3 -490 84
Judeţul Chişinău
D.P."Apă-Canal" Anenii Noi 109 99 39 -198 -490 -344 -533
Î.M. “Comunservice” Criuleni 145 100 -100 -440 -144 -364 -186
D.P."Apă-Canal" Străşeni -37 -91 -595 -280 -525 -332 -239
D.P."Apă-Canal" Cojuşna 30 48 5 -47 -53 -88 -80
Î.M. “Floreni-service” 26 14 -2 -129 88 -136
Judeţul Bălţi
D.I.P."Apă-Canal" Bălţi 1832 -666 -1144 -7411 -202 -5786 -4722
D.P."Apă-Canal" Făleşti 156 140 24 -120 -106 -240 -313
DPGLC Glodeni 287 -145 -206 -308 -964 -1041 -188
D.P."Apă-Canal" Rîşcani 167 139 -123 -112 -327 -14 -504
D.P."Apă-Canal" Sîngerei 34 105 -54 -52 -80 -159 -129
Judeţul Cahul
D.P."Apă-Canal" Cahul 112 6 24 202 -663 -313 359
D.P."Apă-Canal" Cantemir 54 4 10 24 -538 -257 -366
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia -206 -37 -208 -132 -219 -324 -495
Judeţul Edineţ
D.P."Apă-Canal" Edineţ 508 814 -1731 -674 -1523 -762 865
DPGLC Briceni 124 257 -194 145 0,6 -87 -133
DPGLC Lipcani -9 10 27 55 -76 -149 -200
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 91 85 -18 -45 -53 -132 -191
Judeţul Lăpuşna
D.P."Apă-Canal" Basarabeasca 376 144 212 108 55 -253 24
Î.M.DPGLC Leova 6 -221 -6 -272 -344 -11 10
Î.M. "GAAC" Hînceşti -87 -45 -82 -273 -30 409 133
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 225 -489 -41 -94 -7 167 -363
D.P."Apă-Canal" Rezina -571 519 151 45 -531 -570 -2208
D.P."Apă-Canal" Teleneşti -35 -307 -277 -419 -351 -335 -130
Î.M. “Şoldăneşti Service” -76 1,4 16 33 -618 -216 -372
Judeţul Soroca
D.P."Apă-Canal" Drochia -86 -692 250 -209 -551 -291 -690
Apeductul Soroca-Bălţi -1622 -22 -1870 -2918 -6453 -600 -2762
Î.I. “Service Comunale” Floreşti 90 544 -353 -691 -608 932 -313
Î.M. "DAC" Soroca 481 130 -2261 -1810 -1738 -892 -379
Judeţul Tighina
D.P."Apă-Canal" Căuşeni 96 165 -584 101 -594 -1625 -2870
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă -68 218 -323 -115 -99 -384 -323
D.P."Apă-Canal" Căinari -112 -96 -168 -246 -105 -179 -231,5
Judeţul Ungheni
D.P."Apă-Canal" Ungheni 42 627 25 32 -80 -12 -306
D.P."Apă-Canal" Nisporeni -38 168 -36 31 -76 15 -56
D.P."Apă-Canal" Călăraşi -196 79 -343 -220 -454 -98 111
Gagauzia
D.P."Apă-Canal" Comrat -116 191 -226 27 -1091 -2565 -1806
D.P."Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 59 179 17 16 -596 -1013 -424
D.P."Apă-Canal" Vulcăneşti -197 -43 -4 -1,3 -267 -380 -336
TOTAL: 16513 32844,2 7317 -42637,3 -9887,7 -31908 -25279,5
Fără Chişinău 1600 1956,2 -10205 -16438,3 -20983,7 -18763 -20566,5

33
Analiza rezultatelor financiare pe anul 2002г. (mii. lei) Tabl. 6

Rezultatul din Profitul


Rezultatul din Rezultatul din Rezultatul din
activitate Rezultatul (pierdere)
activitate activitate de activitate
economico- excepţional până la
operaţională investiţii financiară
financiară impozitare
1 2 3 4 5 6 7
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 14795 -7260 -12269 -4734 21 -4713
Î.M. DGLC Stăuceni -168 - - -168 - -168
Î.M. RCL Cricova 84 - - 84 - 84
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi -588 55 - -533 - -533
Î.M. “Comunservice” Criuleni -328 142 - -186 - -186
Î.S."Apă-Canal" Străşeni -809 570 - -239 - -239
ÎMDC Cojuşna -107 27 - -80 - -80
Î.M.C.“Floreni-service” -143 - 7 -136 - -136
Judeţul Bălţi
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi -4719 -3 - -4722 - -4722
D.P."Apă-Canal" Făleşti -439 13 113 -313 - -313
Î.M. “GC” Glodeni -188 - - -188 - -188
D.P."Apă-Canal", Rîşcani -504 - - -504 - -504
D.P."Apă-Canal", Sîngerei -129 - - -129 - -129
Judeţul Cahul
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 359 - - 359 - 359
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir -456 -19 109 -366 - -366
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia -495 - - -495 - -495
Judeţul Edineţ
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ -1786 - 2651 865 - 865
Î.M. “GC” Briceni -119 -14 - -133 - -133
Î.M. “LC” Lipcani -204 4 - -200 - -200
D.P."Apă-Canal" Donduşeni -272 81 - -191 - -191

34
Tabl. 6 (continuare)

Rezultatul din Profitul


Rezultatul din Rezultatul din Rezultatul din
activitate Rezultatul (pierdere)
activitate activitate de activitate
economico- excepţional până la
operaţională investiţii financiară
financiară impozitare
1 2 3 4 5 6 7
Judeţul Lăpuşna
Î.M. "Apă-Canal", Basarabeasca 24 - - 24 - 24
Î.M.DPGLC Leova 10 - - 10 - 10
Î.M. “GAAC” Hînceşti 119 - 14 133 - 133
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei -429 66 - -363 - -363
Î.M. "Apă-Canal" Rezina -2312 - 104 -2208 - -2208
D.P."Apă-Canal" Teleneşti -412 5 277 -130 - -130
Î.M. “Şoldăneşti-Service” -372 - - -372 - -372
Judeţul Soroca
Î.M. "Apă-Canal" Drochia -835 145 - -690 - -690
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” -2742 -18 - -2760 -2 -2762
S.A.“Service Comunale” Floreşti -351 - 38 -313 - -313
Î.M. “DAC” Soroca -405 27 -1 -379 - -379
Judeţul Tighina
Î.M. “GCL” Căuşeni -2711 -159 - -2870 - 2870
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă -327 - 4 -323 - -323
D.P."Apă-Canal" Căinari -232 - - -232 - -232
Judeţul Ungheni
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni -339 33 - -306 - -306
Î.M. “GAAC” Nisporeni -56 - - -56 - -56
Î.M. “GCL” Călăraşi -432 408 135 111 - 111
Gagăuzia
Î.M. “Su-Canal” Comrat -1770 -36 - -1806 - -1806
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga -435 - 11 -424 - -424
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti -336 - - -336 - -336
Total: -10559 -5933 -8807 -25299 +19 -25280

35
I. Analiza situaţiei de avere (coeficientul imobilizării, parte activelor pe termen lung)
Tabl. 7
2001 2002
2002г.
active pe termen active pe termen
total active coeficientul total active coeficientul 2001г.
lung lung
(mii.lei imobilizării (mii.lei) imobilizării (% creşteri)
(mii.lei) (mii.lei)
1 2 3 4 5 6 7 8
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 694040 960936 0,72 794635 1118867 0,71 99
Î.M. DGLC Stăuceni 21294 23322 0,91 21328 23737 0,90 99
Î.M. RCL Cricova 52959 55960 0,95 55440 58099 0,95 100
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 25534 27041 0,94 25203 26448 0,95 101
Î.M. “Comunservice” Criuleni 70977 71976 0,99 70756 71416 0,99 100
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 7127 8694 0,82 7269 8607 0,84 102
ÎMDC Cojuşna 83 516 0,16 80 527 0,15 94
Î.M.C.“Floreni-service” 13805 14651 0,94 10018 10683 0,94 100
Judeţul Bălţi
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 52897 70045 0,76 50704 70010 0,72 95
D.P."Apă-Canal" Făleşti 37549 38343 0,98 37486 38237 0,98 100
Î.M. “GC” Glodeni 60981 65161 0,94 60884 65014 0,94 100
D.P."Apă-Canal", Rîşcani 50791 51623 0,98 50803 51585 0,98 100
D.P."Apă-Canal", Sîngerei 33557 34488 0,97 33321 34270 0,97 100
Judeţul Cahul
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 12693 15586 0,81 12281 15239 0,81 100
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 8359 9774 0,86 8172 8881 0,92 107
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 16111 17410 0,93 15957 17380 0,92 99
Judeţul Edineţ
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 26942 30227 0,89 30199 33983 0,89 100
Î.M. “GC” Briceni 113137 115336 0,98 29246 31566 0,93 95
Î.M. “LC” Lipcani 16234 16465 0,99 16163 16380 0,99 100
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 52717 53373 0,99 52662 53283 0,99 100

36
2001 2002
2002г.
active pe total active pe total
coeficientul coeficientul 2001г.
termen lung active termen lung active
imobilizării imobilizării (% creşteri)
(mii.lei) (mii.lei) (mii.lei) (mii.lei)
1 2 3 4 5 6 7 8
Judeţul Lăpuşna
Î.M. "Apă-Canal", Basarabeasca 1646 3004 0,55 2022 3896 0,52 96
Î.M.DPGLC Leova 12687 14052 0,90 12549 13980 0,90 100
Î.M. “GAAC” Hînceşti 16353 17589 0,93 16269 17514 0,93 100
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 16607 19690 0,84 16857 19471 0,87 104
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 8473 16110 0,53 10161 17186 0,59 111
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 5972 6312 0,95 6273 6533 0,96 101
Î.M. “Şoldăneşti-Service” 34351 35535 0,97 34227 35399 0,97 100
Judeţul Soroca
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 17737 19199 0,93 17738 18837 0,94 101
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” 68648 81357 0,84 65652 80898 0,81 96
S.A.“Service Comunale” Floreşti 112351 115827 0,97 22915 26210 0,87 90
Î.M. “DAC” Soroca 21518 24911 0,86 21242 25244 0,84 98
Judeţul Tighina
Î.M. “GCL” Căuşeni 111675 116170 0,96 42773 46316 0,92 96
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 103495 104889 0,99 94435 95967 0,98 99
D.P."Apă-Canal" Căinari 3468 3860 0,90 3497 3840 0,91 101
Judeţul Ungheni
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 21797 25811 0,84 21526 25121 0,86 102
Î.M. “GAAC” Nisporeni 31095 32444 0,96 30714 32213 0,96 100
Î.M. “GCL” Călăraşi 71091 72906 0,98 70970 72738 0,98 100
Gagăuzia
Î.M. “Su-Canal” Comrat 105830 111267 0,95 104247 108183 0,96 101
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 8958 11897 0,75 8813 11308 0,78 104
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 18784 19551 0,96 18641 19217 0,97 101
Total: 2160316 2533308 0,85 2004128 2434283 0,82 96

37
Parte patrimonilă a destinaţiei de producţie
Tabl. 8
2001 2002
Parte Parte
mijloace uzură ТМЗ total patrimonilă mijloace uzură ТМЗ total patrimonilă Abatere
fixe (mii. (mii. active a destinaţiei fixe (mii. (mii. active a destinaţiei (+,-)
(mii.lei) lei) lei) (mii.lei) de producţie (mii.lei) lei) lei) (mii.lei) de producţie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 1028943 629956 13281 960936 42,9 1321422 634007 66511 1118867 67,3 24,4
Î.M. DGLC Stăuceni 29282 8012 27 23322 91,3 29338 8034 29 23737 89,8 -1,5
Î.M. RCL Cricova 67025 69909 109 55960 -5 69909 14933 123 58099 94,8 99,8
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 27371 2245 119 27041 93,3 27426 2631 133 26448 94,2 0,9
Î.M. “Comunservice” Criuleni 91589 21202 328 71976 98,2 91366 21199 240 71416 98,5 0,3
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 6435 4320 27 8694 24,6 6699 4492 15 8607 26,3 1,7
ÎMDC Cojuşna 7819 7755 11 516 14,5 7822 7761 8 527 13 -1,5
Î.M.C.“Floreni-service” 18313 4508 6 14651 94,2 12070 2052 28 10683 94 -0.2
Judeţul Bălţi
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 147368 95221 858 70045 75,6 147157 97203 963 70010 72,7 -2,9
D.P."Apă-Canal" Făleşti 16689 11977 62 38343 12,4 16713 12043 52 38237 12,3 -0,1
Î.M. “GC” Glodeni 82270 23292 95 65161 90,6 82270 23389 89 65014 90,7 0,1
D.P."Apă-Canal", Rîşcani 63417 16944 36 51623 90,0 63515 17068 78 51585 90,1 0,1
D.P."Apă-Canal", Sîngerei 10734 6395 70 34488 12,7 10616 6512 68 34270 12,2 -0,5
Judeţul Cahul
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 40576 28069 381 15586 82,6 40578 28482 142 15239 80,3 -2,3
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 13723 6429 182 9774 76,4 13625 6519 103 8881 81,1 4,7
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 37187 26925 148 17410 59,7 37160 27056 168 17380 59,1 -0,6
Judeţul Edineţ
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 81255 57069 582 30227 81,9 81923 57703 756 33983 73,4 -8,5
Î.M. “GC” Briceni 127137 14129 50 115336 98,0 32333 3213 29 31566 92,3 -5,7
Î.M. “LC” Lipcani 30785 14799 53 16465 97,4 30782 14870 38 16380 97,3 -0,1
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 69894 19304 58 53373 94.8 69851 19305 127 53283 95,1 -0,3

38
Tabl. 8 (continuare)

2001 2002
Parte Parte
patrimonilă patrimonilă
mijloace uzură ТМЗ total mijloac uzură ТМЗ total Abatere
a destinaţiei a destinaţiei
fixe (mii. (mii. active de
e fixe (mii. (mii. active de
(+,-)
(mii.lei) lei) lei) (mii.lei) (mii.lei) lei) lei) (mii.lei)
producţie producţie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Judeţul Lăpuşna
Î.M. "Apă-Canal", Basarabeasca 6448 5060 495 3004 62,6 7035 5271 48 3896 46,5 -16,1
Î.M.DPGLC Leova 19176 10446 60 14052 62,5 19176 10582 24 13980 61,6 -0,9
Î.M. “GAAC” Hînceşti 28712 28758 63 17589 77,2 28758 15234 84 17514 77,6 0,4
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 56911 43201 395 19690 71,6 57245 43726 631 19471 72,6 1,0
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 14122 6997 57 16110 44,5 14021 6913 90 17186 41,8 -2,7
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 18373 12564 19 6312 93,5 18743 12625 25 6533 94,0 0,5
Î.M. “Şoldăneşti-Service” 43264 10313 137 35535 93,1 43140 10314 132 35399 93,1 -
Judeţul Soroca
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 30491 12832 24 19199 92,1 30511 12852 27 18837 93,8 1,7
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” 117486 50344 285 81357 82,6 117604 52704 239 80898 80,5 -2,1
S.A.“Service Comunale” Floreşti 131753 37143 313 115827 81,9 24806 10456 340 26210 56 -25,9
Î.M. “DAC” Soroca 42451 42330 186 24911 73,4 42330 23148 138 25244 76,5 +3,1
Judeţul Tighina
Î.M. “GCL” Căuşeni 144863 39057 260 116170 91,3 60291 23393 274 46316 80,2 -11,1
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 130563 34884 56 104889 91,2 119151 32532 60 95967 90,3 -0,9
D.P."Apă-Canal" Căinari 4353 1023 27 3860 86,9 4490,6 1124 27 3840 88,3 1,4
Judeţul Ungheni
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 54514 32819 303 25811 85,2 54803 33487 447 25121 86,6 1,4
Î.M. “GAAC” Nisporeni 45235 16316 38 32444 89,2 44800 16273 118 32213 88,9 -0,3
Î.M. “GCL” Călăraşi 115442 46050 84 72906 95,2 115428 46257 137 72738 95,2 -
Gagăuzia
Î.M. “Su-Canal” Comrat 122550 18845 78 111267 93,2 122510 20386 91 108183 94,4 1,2
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 25784 18629 113 11897 61,0 25869 18886 95 11308 62,5 1,5
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 23833 6118 44 19551 90,8 23827 6255 33 19217 91,6 0,8
Total: 3174137 1542189 19520 2533308 65,1 3167114 1410840 72760 2434283 75,1 10,0
39
Cotă din parte activă mijloacelor fixe
Tabl. 9
2001 2002
Abatere
maşine şi maşine şi
total mijloace cotă din total mijloace cotă din (+,-)
echipamentul echipamentul
fixe (mii.lei) parte activă fixe (mii.lei) parte activă
(mii. lei) (mii. lei) (7-4)

1 2 3 4 5 6 7 8
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 711560 1028942 0,69 1001527 1321422 0,76 +0,07
Î.M. DGLC Stăuceni 36 29282 0,01 58 29338 0,01 -
Î.M. RCL Cricova 142 67025 0,01 193 69909 0,01 -
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 13297 27371 0,49 13351 27426 0,49 -
Î.M. “Comunservice” Criuleni 3993 91589 0,05 3993 91366 0,05 -
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 1495 6435 0,24 1508 6699 0,23 -0,01
ÎMDC Cojuşna - 7819 - - 7822 - -
Î.M.C.“Floreni-service” 3633 18313 0,20 1153 12070 0,10 -0,10
Judeţul Bălţi
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 102158 147368 0,70 101974 147157 0,70 -
D.P."Apă-Canal" Făleşti 9958 16689 0,60 10042 16713 0,60 -
Î.M. “GC” Glodeni 6351 82270 0,08 6351 82270 0,08 -
D.P."Apă-Canal", Rîşcani 6877 63417 0,11 6919 63515 0,11 -
D.P."Apă-Canal", Sîngerei 8760 10734 0,82 8643 10616 0,82
Judeţul Cahul
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 14566 40576 0,36 14566 40578 0,36 -
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 1682 13723 0,13 1579 13625 0,12 -0,01
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 19151 37187 0,52 19177 37160 0,52 -
Judeţul Edineţ
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 32532 81255 0,40 32982 81923 0,41 0,01
Î.M. “GC” Briceni 3678 127137 0,03 3678 32333 0,12 +0,09
Î.M. “LC” Lipcani 2913 30785 0,10 2907 30782 0,10 -
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 3003 69894 0,05 3021 69851 0,05 -

40
Tabl. 9 (continuare)
2001 2002 Abatere
maşine şi maşine şi (+,-)
total mijloace cotă din total mijloace cotă din
echipamentul echipamentul
fixe (mii.lei) parte activă fixe (mii.lei) parte activă (7-4)
(mii. lei) (mii. lei)
1 2 3 4 5 6 7 8
Judeţul Lăpuşna
Î.M. "Apă-Canal", Basarabeasca 3105 6448 0,49 3502 7035 0,50 0,01
Î.M.DPGLC Leova 6383 19176 0,34 6383 19176 0,34 -
Î.M. “GAAC” Hînceşti 16371 28712 0,57 16416 28758 0,57 -
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 35568 56911 0,63 35373 57245 0,62 -0,01
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 702 14122 0,05 558 14021 0,04 -0,01
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 4534 18373 0,25 4815 18743 0,26 0,01
Î.M. “Şoldăneşti-Service” 476 43264 0,02 476 43140 0,02 -
Judeţul Soroca
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 10726 30491 0,36 1334 30511 0,05 -0,31
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” 45984 117486 0,40 46397 117604 0,40 -
S.A.“Service Comunale” Floreşti 16782 131753 0,13 16620 24806 0,67 +0,54
Î.M. “DAC” Soroca 18080 42451 0,43 17959 42330 0,43 -
Judeţul Tighina
Î.M. “GCL” Căuşeni 32784 144863 0,23 32344 60291 0,54 +0,31
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 6732 130563 0,06 6732 119151 0,06 -
D.P."Apă-Canal" Căinari 4075 4353 0,94 4212 4490,6 0,94 -
Judeţul Ungheni
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 35254 54514 0,65 35571 54803 0,65 -
Î.M. “GAAC” Nisporeni 2122 45235 0,05 2137 44800 0,05 -
Î.M. “GCL” Călăraşi 9497 115442 0,09 9525 115428 0,09
Gagăuzia
Î.M. “Su-Canal” Comrat 82409 122550 0,68 82526 122510 0,68 -
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 8038 25784 0,32 8106 25869 0,32 -
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 11142 23833 0,47 11140 23827 0,47 -
Total: 1285407 3174137 0,41 1587735 3167114 0,51 +0,10

41
Active pe termen ling
Caracteristica uzurei mijloacelor fixe 1.01.2003 (mii. lei)

Tabl. 10

costul mijloacelor Valoare rămasă


Denumire organizaţiei uzura % uzura
fixe mijloacelor fixe
Municipiul Chişinau
S. A. "Ара-Canal Chişinau" 1321422 634007 687415 47,98
Î.M.DGLC Stăuceni 29338 8034 21304 27,38
T.M. RCL Cricova 69909 14933 54976 21,36
Judeţul Chişinau
I.M."Apă-Canal" Anenii Noi 27426 2631 24795 9,593
T.M. "Comunservice" Criuleni 91366 21199 70167 23,2
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 6699 4442 2257 66,31
ÎMDC Cojuşna 7822 7761 61 99,22
Î.M.C. "Floreni-service" 12070 2052 10018 17
Judeţul Bălţi
Î.M. Regia "Арă-Canal" Bali 147157 97203 49954 66,05
D.P."API-canal" Făleşti 16713 12043 4670 72,06
Î.M."1C" Golden 82270 23389 58881 28,43
D.P."API-canal" Rîşcani 63515 17068 46447 26,87
D.P."API-Dana" Sîngerei 10616 6512 4104 61,34
Judeţul Cahul
Î.M."Apă-Canal" Cahul 40578 28482 12096 70,19
Î.M."API-canal" Cantemir 13625 6519 7106 47,85
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 37160 27056 10104 72,81
Judeţul Edineţ
Î.M."Apă-Canal" Edineţ 81923 57703 24220 70,44
Î.M."GC" Briceni 32333 3213 29120 9,937
Î.M."LC" Lipcani 30782 14870 15912 48,31
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 69851 19305 50546 27,64
Judeţul Lapuşna
Î.M."Apă-Canal" Basarabeasca 7035 5271 1764 74,93
Î.M.DPGLC Leova 19176 10582 8594 55,18
Î.M. "GAAC" Hînceşti 28758 15234 13524 52,97
Municipiul Orhei
Regia "Арă-Canal" Orhei 57245 43726 13519 76,38
Î.M."Apă-Canal" Rezina 14021 6913 7108 49,3
D.P."API-canal" Teleneşti 18743 12625 6118 67,36
.M. "Şoldaneşti Service" 43140 10314 32826 23,91
Judeţul Soroca
Î.M."API-canal" Drochia 30511 12852 17659 42,12
SA Apeductul Soroca-Balţi 117604 52704 64900 44,81
SA "Service Comunale" Floreşti 24806 10456 14350 42,15
Î.M. "DAC" Soroca 42330 23148 19182 54,68
Judeţul Tighina
Î.M."GDC" Cauşeni 60291 23393 36898 38,8
D.P."Apa-Canal" Ştefan Vodă 119151 32532 86619 27,3
D.P."Apa-Canal" Căinari 4490,6 1124 3366,6 25,03
Judeţul Ungheni 0
Î.M."Apa-Canal" Ungheni 54803 33487 21316 61,1
Î.M. "GAAC" Nisporeni 44800 16273 28527 36,32
ÎTDMM."GDC" Călăraşi 115428 46257 69171 40,07
Gagauzia 0
Î.M. "Су-Канал" Comrat 122510 20386 102124 16,64
Î.M."Apa-Canal" Ceadîr-Lunga 25869 18886 6983 73,01
Î.M."Apa-Canal" Vulcăneşti 23827 6255 17572 26,25
TOTAL: 3167113,6 1410840 1756273,6 44,55
Fără Chişinău 1845691,6 776833 1068858,6 42,09

42
Analiza uzurei mijloacelor fixe pe categorii 01.01.2003г. (mii.lei)

Tabl. 11

Clădiri construcţii Instalaţii de transmisie mijloace de transport

valoarea valoarea valoarea valoarea


uzură % uzură % uzură % uzură %
mijloacelor mijloacelor mijloacelor mijloacelor
calculată uzura calculată uzura calculată uzura calculată uzura
fixe fixe fixe fixe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 97830 29442 30 207762 137662 66 1001527 460215 46 12313 5956 48
Î.M. DGLC Stăuceni 27217 7358 27 1643 403 25 58 14 24 420 259 62
Î.M. RCL Cricova 58468 8053 14 11139 6737 60 193 116 60 83 27 33
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 4481 853 19 9150 393 4 13351 1274 10 284 81 29
Î.M. “Comunservice” Criuleni 75127 13212 18 9788 3524 36 3993 2684 67 1717 1220 71
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 548 313 57 4300 2457 57 1508 1349 89 343 323 94
ÎMDC Cojuşna 3707 3707 100 3283 3283 100 - - - 696 676 97
Î.M.C.“Floreni-service” 9723 31 - 948 687 72 1153 1111 96 242 223 92
Judeţul Bălţi
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 13550 4891 36 30158 18569 62 101974 72505 71 1457 1229 84
D.P."Apă-Canal" Făleşti 3412 2455 72 2465 1778 72 10042 7187 72 794 623 78
Î.M. “GC” Glodeni 1942 971 50 16 6 38 6351 1952 31 912 116 13
D.P."Apă-Canal", Rîşcani 882 515 58 3004 1484 49 6919 3791 55 47 47 100
D.P."Apă-Canal", Sîngerei 212 109 51 1617 471 29 8643 5851 68 145 82 57
Judeţul Cahul
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 4355 1829 42 20461 16556 81 14566 8971 62 1178 1111 94
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 10263 4854 47 1472 773 53 1579 706 45 310 186 60
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 9928 2637 27 7006 4655 66 19177 18744 98 1047 1020 97
Judeţul Edineţ
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 15301 9767 64 33201 23318 70 32982 24336 74 439 283 64
Î.M. “GC” Briceni 689 504 73 27966 509 2 3678 2201 60 - - -
Î.M. “LC” Lipcani 802 189 24 1376 618 45 2907 1171 40 148 141 95
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 56467 15267 27 10134 2955 29 3021 1023 34 222 60 27

43
Тabl. 11 (continuare)
clădiri construcţii Instalaţii de transmisie mijloace de transport
valoarea valoarea valoarea valoarea
uzură % uzură % uzură % uzură %
mijloacelor mijloacelor mijloacelor mijloacelor
calculată uzura calculată uzura calculată uzura calculată uzura
fixe fixe fixe fixe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Judeţul Lăpuşna
Î.M. "Apă-Canal",
320 244 76 2969 2267 76 3502 2610 75 209 130 62
Basarabeasca
Î.M.DPGLC Leova 4611 1837 40 7612 2608 34 6383 5574 87 539 539 100
Î.M. “GAAC” Hînceşti 4752 1777 37 6932 2965 43 16416 9948 61 657 543 83
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 5436 1872 34 15674 9176 59 35373 32006 90 741 673 91
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 1794 718 40 11076 5452 49 558 194 35 528 510 97
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 982 661 67 12914 9243 72 4815 2695 56 31 27 87
Î.M. “Şoldăneşti-Service” 37186 6178 17 4987 3318 67 476 344 72 478 465 97
Judeţul Soroca
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 14276 4573 32 2689 1489 56 1334 6591 50 226 198 88
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” 9483 1901 20 60726 14594 24 46397 35299 76 - - -
S.A.“Service Comunale”
447 281 63 7027 5481 78 16620 4201 26 713 493 70
Floreşti
Î.M. “DAC” Soroca 10319 2752 27 13015 7732 60 17959 11632 65 1034 1030 100
Judeţul Tighina
Î.M. “GCL” Căuşeni 20220 12526 62 6373 1718 27 32344 8760 27 1355 390 29
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 93624 16227 18 17763 11419 65 6732 3922 59 955 950 100
D.P."Apă-Canal" Căinari 50 44 88 - - - 4212 859 21 272 271 100
Judeţul Ungheni
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 7536 2826 38 11658 7109 61 35571 23513 67 38 38 100
Î.M. “GAAC” Nisporeni 13052 4694 36 29280 10639 37 2137 808 38 219 91 42
Î.M. “GCL” Călăraşi 89166 25437 29 16013 13277 83 9525 6853 72 725 690 96
Gagăuzia
Î.M. “Su-Canal” Comrat 4697 867 19 34310 5770 17 82526 13604 17 148 142 96
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-
118 67 57 17058 11816 70 8106 6441 80 587 562 96
Lunga
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 2801 801 29 9388 1023 11 11140 3937 36 503 494 99
Total: 715774 193240 27 674353 353934 53 1587735 794992 50 32755 21899 67
Fără Chişinău 617944 163798 27 466591 216272 47 586208 33477 58 20442 15943 78

44
Active nete (avere netă).
Тabl. 12
mii.lei.
2001 2002
datorii pe datorii pe Abatere
total datorii pe active total datorii pe active
termen termen (+,-)
active termen lung nete active termen lung nete
scurt scurt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 960936 241165 137466 582005 1118867 341830 138527 638510 56505
Î.M. DGLC Stăuceni 23322 - 2053 21269 23737 - 2635 21102 -167
Î.M. RCL Cricova 55960 49 2362 53549 58099 419 1812 55868 2319
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 27041 475 27157 -591 26448 420 27222 -1194 -603
Î.M. “Comunservice” Criuleni 71976 556 1104 70316 71416 556 531 70329 13
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 8694 - 4306 4388 8607 - 4459 4148 -240
ÎMDC Cojuşna 516 - 640 -124 527 - 731 -204 -80
Î.M.C.“Floreni-service” 14651 - 833 13818 10683 - 768 9915 -3903
Judeţul Bălţi
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 70045 50 22845 47150 70010 50 27614 42346 -4804
D.P."Apă-Canal" Făleşti 38343 32950 675 4718 38237 32999 864 4374 -344
Î.M. “GC” Glodeni 65161 72 6062 59027 65014 72 6103 58839 -188
D.P."Apă-Canal", Rîşcani 51623 30 891 50702 51585 18 1418 50149 -553
D.P."Apă-Canal", Sîngerei 34488 29258 360 4870 34270 29258 391 4621 -249
Judeţul Cahul
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 15586 115 2172 13299 15239 115 1132 13992 693
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 9774 104 1493 8177 8881 105 1091 7685 -492
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 17410 8898 20007 6505 17380 9048 2368 5964 -541
Judeţul Edineţ
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 30227 3047 8600 18580 33983 4039 10761 19183 +603
Î.M. “GC” Briceni 115336 127 1268 113941 31566 227 1294 30045 -83896
Î.M. “LC” Lipcani 16465 237 210 16018 16380 237 325 15818 -200
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 53373 240 646 52487 53283 240 844 52199 -288

45
Tabl. 12 (continuare)

2001 2002
datorii pe datorii pe Abatere
total datorii pe active total datorii pe active
termen termen (+,-)
active termen lung nete active termen lung nete
scurt scurt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Judeţul Lăpuşna
Î.M. "Apă-Canal", Basarabeasca 3004 117 902 1985 3896 117 1771 2008 23
Î.M.DPGLC Leova 14052 3954 752 9346 13980 3955 511 9514 168
Î.M. “GAAC” Hînceşti 17589 - 1282 16307 17514 - 1144 16370 63
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 19690 244 2187 17259 19471 415 2330 16726 -533
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 16110 1159 8688 6263 17186 2773 10386 4027 -2236
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 6312 459 1092 4761 6533 869 1043 4621 -140
Î.M. “Şoldăneşti-Service” 35535 - 2050 33485 35399 - 2285 33114 -371
Judeţul Soroca
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 19199 383 1898 16918 18837 383 2246 16208 -710
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” 81357 - 17493 63864 80898 357 20873 59311 -4553
S.A.“Service Comunale” Floreşti 115827 8509 2702 104616 26210 341 2988 22881 -81735
Î.M. “DAC” Soroca 24911 3020 6251 15640 25244 3902 6398 14944 -696
Judeţul Tighina
Î.M. “GCL” Căuşeni 116170 593 7859 107718 46316 593 9805 35918 -71800
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 104889 143 1089 103657 95967 143 1372 94452 -9205
D.P."Apă-Canal" Căinari 3860 - 463 3397 3840 137 536 3167 -230
Judeţul Ungheni
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 25811 228 1844 23739 25121 283 289 24549 +810
Î.M. “GAAC” Nisporeni 32444 2218 1583 28643 32213 2218 2421 27574 -1069
Î.M. “GCL” Călăraşi 72906 1721 2051 69134 72738 1822 1671 69245 111
Gagăuzia
Î.M. “Su-Canal” Comrat 111267 2129 3936 105202 108183 2130 2584 103469 -1733
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 11897 67 3532 8298 11308 94 3278 7936 -362
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 19551 5 895 18651 19217 57 846 18314 -337
Total: 2533308 342692 291699 1898917 2434283 440222 305667 1688394 -210523

46
Active nete curente (rotaţia mijloacelor proprii), mii. lei
Tabl.13

2001 2002
active datorii pe active active datorii pe active
curente termen scurt nete curente termen scurt nete
1 2 3 4 5 6 7
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 266897 137466 129431 324232 138527 185705
Î.M. DGLC Stăuceni 2028 2053 -25 2409 2635 -226
Î.M. RCL Cricova 3001 2362 639 2659 1812 847
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 1507 27157 -25650 1245 27222 -25977
Î.M. “Comunservice” Criuleni 999 1104 -105 660 731 -70
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 1567 4306 -2739 1338 4459 -3121
ÎMDC Cojuşna 433 630 -207 447 731 -284
Î.M.C.“Floreni-service” 846 833 +13 665 768 -103
Judeţul Bălţi
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 17148 22845 -5697 19306 27614 -8308
D.P."Apă-Canal" Făleşti 794 675 -119 751 864 -113
Î.M. “GC” Glodeni 4181 6062 -1881 4130 6103 -1973
D.P."Apă-Canal" Rîşcani 832 891 -59 782 1418 -636
D.P."Apă-Canal" Sîngerei 931 360 -571 949 391 -558
Judeţul Cahul
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 2893 2172 +721 2958 1132 1826
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 1415 1493 -78 709 1091 -382
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 1299 2007 -708 1424 2368 -944
Judeţul Edineţ
Î.M. "Apă-Canal" Edineţ 3285 8600 -5315 3784 10761 -6977
Î.M. “GC” Briceni 2199 1268 931 2320 1294 1026
Î.M. “LC” Lipcani 231 210 21 217 325 -108
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 656 646 10 621 844 -223
Judeţul Lăpuşna
Î.M. "Apă-Canal" Basarabeasca 1358 902 456 1874 1771 103
Î.M.DPGLC Leova 1365 752 613 1431 511 920
Î.M. “GAAC” Hînceşti 1236 1282 -46 1245 1144 101
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 3083 2187 896 2614 2330 284
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 7637 8688 -1051 7025 10386 -3361
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 340 1092 -752 260 1043 -783
Î.M. “Şoldăneşti-Service” 1184 2050 -866 1172 2285 -1113
Judeţul Soroca
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 1642 1898 -256 1099 2246 -1147
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” 12709 17493 -4784 15246 20873 -5627
S.A.“Service Comunale” Floreşti 3476 2702 774 3295 2988 307
Î.M. “DAC” Soroca 3393 6251 -2858 4002 6398 -2396
Judeţul Tighina
Î.M. “GCL” Căuşeni 4495 7859 -3364 3543 9805 -6262
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 1394 1089 305 1532 1372 160
D.P."Apă-Canal" Căinari 399 463 -64 343 536 -193
Judeţul Ungheni
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 4014 1844 2170 3595 289 3306
Î.M. “GAAC” Nisporeni 1349 1583 -234 1499 2421 -922
Î.M. “GCL” Călăraşi 1815 2051 -236 1768 1671 97
Gagăuzia
Î.M. “Su-Canal” Comrat 5437 3936 1501 3936 2584 1352
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 2939 3532 -593 2495 3278 -783
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 767 895 -128 576 846 -270
Total: 372992 291699 81293 430156 305667 124286

47
II. Analiza surselor de mijloace. Coeficient autonomiei (autofinanţare)
Tabl. 14

2001 2002
capitalul total valuta coeficient capitalul total valuta coeficient %
propriu bilanţului autonomiei propriu bilanţului autonomiei creşterii
(mii.lei) (mii.lei) (2 : 3) (mii.lei) (mii.lei) 5:6
1 2 3 4 5 6 7 8
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 582305 960936 0,61 638510 1118867 0,57 94
Î.M. DGLC Stăuceni 21269 23322 0,92 21102 23737 0,89 97
Î.M. RCL Cricova 53179 55960 0,95 55869 58099 0,97 103
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi -591 26448 - -1194 26448 - -
Î.M. “Comunservice” Criuleni 70315 71976 0,98 70130 71417 0,99 101
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 4388 8694 0,51 4149 8607 0,49 96
ÎMDC Cojuşna -124 516 - -205 527 - -
Î.M.C.“Floreni-service” 13818 14651 0,95 9915 10683 0,93 98
Judeţul Bălţi
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 47149 70045 0,68 42347 700010 0,61 90
D.P."Apă-Canal" Făleşti 4719 38343 0,13 4373 38237 0,12 93
Î.M. “GC” Glodeni 59028 65161 0,91 58839 65014 0,91 100
D.P."Apă-Canal", Rîşcani 50701 51623 0,99 50149 51585 0,98 99
D.P."Apă-Canal", Sîngerei 4870 34488 0,15 4621 34270 0,14 94
Judeţul Cahul
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 13299 15586 0,86 13992 15239 0,92 107
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 8177 9774 0,84 7686 8881 0,87 104
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 6505 17410 0,38 5964 17380 0,35 93
Judeţul Edineţ
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 18580 30227 0,62 19182 33983 0,57 92
Î.M. “GC” Briceni 113942 115336 0,99 30045 31566 0,96 97
Î.M. “LC” Lipcani 16019 16465 0,98 15818 16380 0,97 99
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 52487 53373 0,99 52200 53283 0,98 99

48
Tabl. 14 (continuare)

2001 2002
capitalul total valuta coeficient capitalul total valuta coeficient %
propriu bilanţului autonomiei propriu bilanţului autonomiei creşterii
(mii.lei) (mii.lei) 5:6 (mii.lei) (mii.lei) 5:6
1 2 3 4 5 6 7 8
Judeţul Lăpuşna
Î.M. "Apă-Canal", Basarabeasca 1984 3004 0,66 2008 3896 0,52 79
Î.M.DPGLC Leova 9345 14052 0,67 9515 13980 0,68 102
Î.M. “GAAC” Hînceşti 16306 17589 0,93 16370 17514 0,94 101
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 17262 19690 0,88 16726 19471 0,86 98
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 6264 16110 0,39 4027 17186 0,24 62
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 4762 6312 0,76 4622 6533 0,71 94
Î.M. “Şoldăneşti-Service” 33486 35535 0,95 33114 35399 0,94 99
Judeţul Soroca
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 16919 19199 0,89 16209 18837 0,86 97
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” 63863 81357 0,79 59666 80898 0,74 94
S.A.“Service Comunale” Floreşti 104616 115827 0,91 22882 26210 0,88 97
Î.M. “DAC” Soroca 15641 24911 0,72 14944 25244 0,60 84
Judeţul Tighina
Î.M. “GCL” Căuşeni 107718 116170 0,93 35918 46316 0,78 84
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 103658 104889 0,99 94452 95967 0,99 100
D.P."Apă-Canal" Căinari 3397 3860 0,88 3167 3840 0,83 95
Judeţul Ungheni
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 23739 25811 0,92 24549 25121 0,98 107
Î.M. “GAAC” Nisporeni 28649 32444 0,89 27565 32213 0,86 97
Î.M. “GCL” Călăraşi 69133 72906 0,95 69245 72738 0,96 101
Gagăuzia
Î.M. “Su-Canal” Comrat 105202 111267 0,95 103470 108183 0,96 101
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 8298 11897 0,70 7936 11308 0,71 102
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 18650 19551 0,96 18315 19217 0,96 100
Total: 1898927 2533308 0,75 1688192 2434283 0,70 94

49
Analiza mijloacelor fixe 01.01.2003.
(structura capitalului de împrumut propriu)
Tabl. 15

Pondere Pondere
Capital Datorii pe Datorii pe Valuta
capitalului surselor de
propriu termen lung termen scurt bilanţului
propriu împrumut
mii.lei mii.lei mii.lei mii.lei
% %
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 638510 341830 138527 1118867 57 43
Î.M.DGLC Stăuceni 21102 2635 23737 89 11
Î.M. RCL Cricova 55869 419 1812 58099 96 4
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi -1194 420 27222 26448
Î.M. “Comunservice” Criuleni 70130 556 531 71417 98 2
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 4149 4459 8607 48 52
ÎMDC Cojuşna -205 731 527
Î.M.C. “Floreni-service” 9915 768 10683 93 7
Judeţul Bălţi
Î.M. Regia "Apă-Canal" Bălţi 42347 50 27614 70010 61 39
D.P."Apă-Canal" Făleşti 4373 32999 864 38237 11 89
Î.M."GC" Glodeni 58839 72 6103 65014 91 9
D.P."Apă-Canal" Rîşcani 50149 18 1418 51585 97 3
D.P."Apă-Canal" Sîngerei 4621 29259 391 34270 13 87
Judeţul Cahul
Î.M."Apă-Canal" Cahul 13992 115 1132 15239 92 8
Î.M."Apă-Canal" Cantemir 7686 105 1091 8881 87 13
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 5964 9048 2368 17380 34 66
Judeţul Edineţ
Î.M."Apă-Canal" Edineţ 19182 4039 10761 33983 56 44
Î.M."GC" Briceni 30045 227 1294 31566 95 5
Î.M."LC" Lipcani 15818 237 325 16380 97 3
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 52200 240 844 53283 98 2
Judeţul Lăpuşna
Î.M."Apă-Canal" Basarabeasca 2008 117 1771 3896 52 48
Î.M.DPGLC Leova 9515 3955 511 13980 68 32
Î.M. "GAAC" Hînceşti 16370 1144 17514 93 7
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 16726 415 2330 19471 86 14
Î.M."Apă-Canal" Rezina 4027 2773 10386 17186 23 77
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 4622 869 1043 6533 71 29
Î.M. “Şoldăneşti Service” 33114 2285 35399 94 6
Judeţul Soroca
Î.M."Apă-Canal" Drochia 16209 383 2246 18837 86 14
SA Apeductul Soroca-Bălţi 59666 357 20873 80898 74 26
SA “Service Comunale” Floreşti 22882 341 2988 26210 87 13
Î.M. "DAC" Soroca 14944 3902 6398 25244 59 41
Judeţul Tighina
Î.M."GLC" Căuşeni 35918 593 9805 46316 78 22
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 94452 143 1372 95967 98 2
D.P."Apă-Canal" Căinari 3167 137 536 3840 82 18
Judeţul Ungheni
Î.M."Apă-Canal" Ungheni 24549 283 289 25121 98 2
Î.M."GAAC" Nisporeni 27565 2218 2421 32213 86 14
Î.M."GLC" Călăraşi 69245 1822 1671 72738 95 5
Gagauzia
Î.M. "Cу-Канал" Comrat 103470 2130 2584 108183 96 4
Î.M."Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 7936 94 3278 11308 70 30
Î.M."Apă-Canal" Vulcăneşti 18315 57 846 19217 95 5
ВСЕГО: 1688192 440222 305667 2434283 69 31

50
Corelaţie între activele nete şi capitalul statutar. (mii.lei)

Tabl. 16

2002

corelaţie activelor
total datorii pe datorii pe termen capital
nete şi capitalului
active termen scurt lung statutar
propriu

1 2 3 4 5 6
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 1118867 341830 138527 61376 10,40
Î.M. DGLC Stăuceni 23737 - 2635 - -
Î.M. RCL Cricova 58099 419 1812 20 2793
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 26448 420 27222 1,5 -796
Î.M. “Comunservice” Criuleni 71416 556 531 5657 12,4
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 8607 - 4459 5 830
ÎMDC Cojuşna 527 - 731 69 -2,9
Î.M.C.“Floreni-service” 10683 - 768 - -
Judeţul Bălţi
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 70010 50 27614 52195 0,8
D.P."Apă-Canal" Făleşti 38237 32999 864 171 25,6
Î.M. “GC” Glodeni 65014 72 6103 1032 57
D.P."Apă-Canal", Rîşcani 51585 18 1418 11167 4,5
D.P."Apă-Canal", Sîngerei 34270 29258 391 89 51,9
Judeţul Cahul
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 15239 115 1132 14436 0,9
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 8881 105 1091 8289 0,9
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 17380 9048 2368 18,9 316
Judeţul Edineţ
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 33983 4039 10761 94 204
Î.M. “GC” Briceni 31566 227 1294 14 2146
Î.M. “LC” Lipcani 16380 237 325 4 3954
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 53283 240 844 712 73
Judeţul Lăpuşna
Î.M. "Apă-Canal", Basarabeasca 3896 117 1771 1391 2,8
Î.M.DPGLC Leova 13980 3955 511 28 339
Î.M. “GAAC” Hînceşti 17514 - 1144 13092 1,2
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 19471 415 2330 18260 0,9
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 17186 2773 10386 7784 0,5
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 6533 869 1043 55 84
Î.M. “Şoldăneşti-Service” 35399 - 2285 3935 8,4
Judeţul Soroca
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 18837 383 22446 46 409
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” 80898 357 20873 70860 0,8
S.A.“Service Comunale” Floreşti 26210 341 2988 13809 1,6
Î.M. “DAC” Soroca 25244 3902 6398 22190 0,7
Judeţul Tighina
Î.M. “GCL” Căuşeni 46316 593 9805 30005 1,2
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 95967 143 1372 22 4293
D.P."Apă-Canal" Căinari 3840 137 536 6 528
Judeţul Ungheni
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 25121 283 289 25168 0,9
Î.M. “GAAC” Nisporeni 32213 2218 2421 10 2757
Î.M. “GCL” Călăraşi 72738 1822 1671 69788 0,9
Gagăuzia
Î.M. “Su-Canal” Comrat 108183 2130 2584 77 1344
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 11308 94 3278 8556 0,9
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 19217 57 846 19548 0,9
Total: 2434283 440222 305667 459981 3,6

51
III. Analiza lichidităţii, coeficient de lichiditatea curentă (coeficient general achitării de lichiditate)
Tabl. 17
2001 2002
coeficient de coeficient de
active datorii pe termen active datorii pe termen creştere
lichidităţii lichiditate
curente scurt curente scurt %
actuale actuală
(mii. lei) (mii. lei (mii. lei) (mii. lei)
(2 : 3) (5 : 6)
1 2 3 4 5 6 7 8
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 266896 137466 1,95 324232 138527 2,34 120
Î.M. DGLC Stăuceni 2028 2053 0,99 2409 2635 0,92 93
Î.M. RCL Cricova 3001 2362 1,27 2659 1812 1,47 116
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 1507 27157 0,06 1245 27222 0,05 84
Î.M. “Comunservice” Criuleni 999 1104 0,91 660 531 1,25 138
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 1567 4306 0,37 1338 4459 0,30 81
ÎMDC Cojuşna 433 640 0,68 447 731 0,62 92
Î.M.C.“Floreni-service” 846 833 1,02 665 768 0,87 86
Judeţul Bălţi
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 17148 22845 0,75 19306 27614 0,70 94
D.P."Apă-Canal" Făleşti 794 675 1,18 751 864 0,87 74
Î.M. “GC” Glodeni 4180 6062 0,69 4130 6103 0,68 99
D.P."Apă-Canal", Rîşcani 832 891 0,94 782 1418 0,56 60
D.P."Apă-Canal", Sîngerei 931 360 2,59 949 391 2,43 94
Judeţul Cahul
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 2893 2172 1,34 2958 1132 2,62 196
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 1415 1493 0,95 709 1091 0,65 69
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 1299 2007 0,65 1424 2368 0,01 94
Judeţul Edineţ
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 3285 8600 0,39 3784 10761 0,36 93
Î.M. “GC” Briceni 2199 1268 1,74 2320 1294 1,80 104
Î.M. “LC” Lipcani 231 210 1,10 217 325 0,67 61
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 656 646 1,02 621 844 0,74 73

52
Tabl. 17 (continuare)

2001 2002
coeficient de coeficient de
active datorii pe termen active datorii pe termen %
lichiditate lichiditate
curente scurt curente scurt creşterii
actuală actuală
(mii. lei) (mii. lei) (mii.lei) (mii. lei)
(2 : 3) (5 : 6)
1 2 3 4 5 6 7 8
Judeţul Lăpuşna
Î.M. "Apă-Canal", Basarabeasca 1358 902 1,52 1874 1771 1,06 70
Î.M.DPGLC Leova 1365 762 1,82 1431 511 2,80 154
Î.M. “GAAC” Hînceşti 1236 1282 0,97 1245 1144 1,09 113
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 3083 2187 1,41 2614 2330 1,13 81
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 7637 8688 0,88 7025 10386 0,68 78
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 340 1092 0,32 260 1043 0,25 79
Î.M. “Şoldăneşti-Service” 1184 2050 0,58 1172 2285 0,52 90
Judeţul Soroca
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 1462 1898 0,77 1099 2246 0,49 64
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” 12709 17493 0,73 15246 20873 0,73 100
S.A.“Service Comunale” Floreşti 3476 2702 1,29 3295 2988 1,11 86
Î.M. “DAC” Soroca 3393 6251 0,55 4002 6398 0,63 115
Judeţul Tighina
Î.M. “GCL” Căuşeni 4495 7859 0,58 3543 9805 0,37 64
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 1394 1089 1,28 1532 1372 1,12 88
D.P."Apă-Canal" Căinari 399 463 0,87 343 536 0,64 74
Judeţul Ungheni
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 4014 1844 2,18 3595 289 12,4 569
Î.M. “GAAC” Nisporeni 1349 1583 0,86 1499 2421 0,62 72
Î.M. “GCL” Călăraşi 1815 2051 0,89 1768 1671 1,06 120
Gagăuzia
Î.M. “Su-Canal” Comrat 5437 3936 1,39 3936 2584 1,53 110
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 2939 3532 0,84 2495 3278 0,77 92
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 767 895 0,86 576 846 0,68 79
Total: 372992 291699 1,28 430156 305667 1,41 111
Variant optimal – 2,0-2,5

53
Coeficient de lichiditate absolută
Tabl. 18
2001 2002
coeficient de
datorii pe termen datorii pe termen coeficient de
mijloace lichiditate mijloace Deviere
scurt scurt lichiditate absolută
băneşti absolută băneşti
(mii. lei) (mii. lei) (5 : 6)
(2 : 3)
1 2 3 4 5 6 7 8
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 2319 137466 0,016 2719 138527 0,019 0,003
Î.M. DGLC Stăuceni 35 2053 0,017 11 2635 0,004 -0,013
Î.M. RCL Cricova 59 2362 0,024 81 1812 0,044 0,020
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 11 27157 - 30 27222 0,001 0,001
Î.M. “Comunservice” Criuleni - 1104 - 9 531 0,016 0,016
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 56 4306 0,013 4 4459 - -0,013
ÎMDC Cojuşna - 640 - 0,5 731 - -
Î.M.C.“Floreni-service” 6 833 0,007 16 768 0,021 0,014
Judeţul Bălţi
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 329 22845 0,014 663 27614 0,024 0,010
D.P."Apă-Canal" Făleşti - 675 - 26 864 0,030 0,030
Î.M. “GC” Glodeni 13 6062 0,002 24 6103 0,004 0,002
D.P."Apă-Canal", Rîşcani 10 891 0,011 10 1418 0,007 -0,004
D.P."Apă-Canal", Sîngerei - 360 - 1 391 - -
Judeţul Cahul
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 9 2172 0,004 21 1132 0,018 0,014
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 1 1493 - 29 1091 0,027 0,027
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 2 2007 - 5,0 2368 0,002 0,002
Judeţul Edineţ
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 5 8600 - 179 10761 0,016 0,016
Î.M. “GC” Briceni 15 1268 0,012 117 1294 0,090 0,078
Î.M. “LC” Lipcani 2 210 0,009 5 325 0,015 0,006
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 5 646 0,008 - 844 - -0,008

54
Tabl. 18 (continuare)
2001 2002
coeficient de coeficient de
datorii pe termen datorii pe termen
mijloace lichiditate mijloace lichiditate Deviere
scurt scurt
băneşti absolută băneşti absolută
(mii. lei) (mii. lei)
(2 : 3) 5:6
1 2 3 4 5 6 7 8
Judeţul Lăpuşna
Î.M."Apă-Canal",Basarabeasca 62 902 0,069 4 1771 0,002 -0,067
Î.M.DPGLC Leova 10 752 0,013 69 511 0,135 0.122
Î.M. “GAAC” Hînceşti 15 1282 0,012 158 1144 0,138 0,126
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 138 2187 0,063 106 2330 0,045 -0,018
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 18 8688 0,002 41 10386 0,004 0,002
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 10 1092 0,009 4 1043 0,004 -0,005
Î.M. “Şoldăneşti-Service” - 2050 - 2 2285 - -
Judeţul Soroca
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 1 1898 - 5 2246 0,002 0,002
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” 15 17493 - - 20873 - -
S.A.“Service Comunale” Floreşti 21 2702 0,008 171 2988 0,057 0,049
Î.M. “DAC” Soroca 8 6251 0,001 6 6398 - -0,001
Judeţul Tighina
Î.M. “GCL” Căuşeni 18 7859 0,002 7 9805 - -0,002
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 6 1089 0,006 15 1372 0,011 0,005
D.P."Apă-Canal" Căinari 9 463 0,019 - 536 - -0,019
Judeţul Ungheni
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 37 1844 0,020 120 289 0,415 0,395
Î.M. “GAAC” Nisporeni 1 1583 - 7 2421 0,002 0,002
Î.M. “GCL” Călăraşi 29 2051 0,014 192 1671 0,115 0,101
Gagăuzia
Î.M. “Su-Canal” Comrat 77 3936 0,019 182 2584 0,070 0,051
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 21 3532 0,006 35 3278 0,011 0,005
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 5 895 0,006 15 846 0,018 0,012
Total: 3378 291699 0,012 5090 305667 0,017 +0,005
Variant optimal – 0,2-0,25

55
Analiza fluxului mijloacelor băneşti (coeficient suficienţei mijloacelor băneşti) 2002.
Tabl. 19
achiziţionare Mărire (mii. cub.м) coeficient
fluxul net mijloacelor achitarea
activelor pe suficienţei
băneşti 01.01.2002 01.01.2003 dividendelor
termen lung mijloacelor băneşti
mii.lei (mii.lei) (mii.lei) (mii.lei)
mii.lei 2:[3+(5-4)+6]
1 2 3 4 5 6 7
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 29978 27474 13281 66511 - 0,371
Î.M. DGLC Stăuceni -24 - 27 29 - negativ
Î.M. RCL Cricova 22 - 109 123 - 1,571
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 19 - 119 133 - 1,357
Î.M. “Comunservice” Criuleni 8 - 328 240 - negativ
Î.S."Apă-Canal" Străşeni -504 - 27 15 - negativ
ÎMDC Cojuşna - - 11 8 - negativ
Î.M.C.“Floreni-service” 10 - 6 28 - 0,455
Judeţul Bălţi
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 373 - 858 963 - 3,55
D.P."Apă-Canal" Făleşti 25 - 62 52 - negativ
Î.M. “GC” Glodeni 11 - 95 89 - negativ
D.P."Apă-Canal", Rîşcani - - 36 78 - negativ
D.P."Apă-Canal", Sîngerei 1 - 70 68 - negativ
Judeţul Cahul
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 12 - 381 142 - negativ
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 27 - 182 103 - negativ
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 26 - 148 168 - 0,13
Judeţul Edineţ
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 174 - 582 756 - 1,0
Î.M. “GC” Briceni 101 - 50 29 - negativ
Î.M. “LC” Lipcani 2 - 53 38 - negativ
D.P."Apă-Canal" Donduşeni -5 - 58 127 - negativ

56
Tabl. 19 (continuare)
achiziţionare Mărire (mii. cub.м) coeficient
fluxul net mijloacelor achitarea
activelor pe suficienţei
băneşti 01.01.2002 01.01.2003 dividendelor
termen lung mijloacelor băneşti
mii.lei (mii.lei) (mii.lei) (mii.lei)
mii.lei 2:[3+(5-4)+6]
1 2 3 4 5 6 7
Judeţul Lăpuşna
Î.M. "Apă-Canal", Basarabeasca -58 - 495 48 - negativ
Î.M.DPGLC Leova 60 - 60 24 - negativ
Î.M. “GAAC” Hînceşti 143 - 63 84 - 6,80
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei -32 260 395 631 - negativ
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 23 - 57 90 - 0,70
D.P."Apă-Canal" Teleneşti -6 - 19 25 - negativ
Î.M. “Şoldăneşti-Service” 2 - 137 132 - negativ
Judeţul Soroca
Î.M. "Apă-Canal" Drochia -4 - 24 27 - negativ
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” -13 - 285 239 - negativ
S.A.“Service Comunale” Floreşti 190 - 313 340 - 7,03
Î.M. “DAC” Soroca 278 40 186 138 - negativ
Judeţul Tighina
Î.M. “GCL” Căuşeni 26 - 260 274 - 1,86
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă -45 - 56 60 - negativ
D.P."Apă-Canal" Căinari -9 - 27 27 - negativ
Judeţul Ungheni
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 52 - 303 447 - 0,36
Î.M. “GAAC” Nisporeni 6 - 38 118 - 0,08
Î.M. “GCL” Călăraşi 162 - 84 137 - 3,06
Gagăuzia
Î.M. “Su-Canal” Comrat 105 - 78 91 - 8,08
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 14 - 113 95 - -
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 10 - 44 33 - negativ
Total: 31134 27774 19520 72760 - 0,384
Nivelul necesar – 1,0

57
Randamentul mijloacelor fixe (coeficient exploatării mijloacelor fixe)
Tabl. 20
Valoarea mijloacelor fixe Coef. exploatării
Vânzări nete
01.01.2002 01.01.2003 mijloacelor fixe
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 283600 1028942 1321422 0,241
Î.M.DGLC Stăuceni 1430 29282 29338 0,048
Î.M. RCL Cricova 1124 67025 69909 0,016
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 1484 27371 27426 0,054
Î.M. “Comunservice” Criuleni 1134 91589 91366 0,0123
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 1092 6435 6699 0,166
ÎMDC Cojuşna 125 7819 7822 0,015
Î.M.C. “Floreni-service” 285 18313 12070 0,018
Judeţul Bălţi
Î.M. Regia "Apă-Canal" Bălţi 32713 147368 147157 0,222
D.P."Apă-Canal" Făleşti 631 16689 16713 0,037
Î.M."GC" Glodeni 717 82270 82270 0,009
D.P."Apă-Canal" Rîşcani 1085 63417 63515 0,017
D.P."Apă-Canal" Sîngerei 792 10734 10316 0,074
Judeţul Cahul
Î.M."Apă-Canal" Cahul 4958 40576 40578 0,115
Î.M."Apă-Canal" Cantemir 318 13723 13625 0,023
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 1470 37187 37160 0,039
Judeţul Edineţ
Î.M."Apă-Canal" Edineţ 6663 81225 81923 0,082
Î.M."GC" Briceni 767 127137 32333 0,009
Î.M."LC" Lipcani 128 30785 30782 0,004
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 722 69894 69851 0,01
Judeţul Lăpuşna
Î.M."Apă-Canal" Basarabeasca 2004 6448 7035 0,297
Î.M.DPGLC Leova 1159 19176 19176 0,06
Î.M. "GAAC" Hînceşti 1613 28712 28758 0,056
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 5116 56911 57245 0,089
Î.M."Apă-Canal" Rezina 1896 14122 14021 0,135
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 473 18373 18743 0,025
Î.M. “Şoldăneşti Service” 407 43264 43140 0,009
Judeţul Soroca
Î.M."Apă-Canal" Drochia 1478 30491 30511 0,048
SA Apeductul Soroca-Bălţi 9201 117486 117604 0,078
SA “Service Comunale” Floreşti 2392 131753 24806 0,031
Î.M. "DAC" Soroca 3810 42451 42330 0,089
Judeţul Tighina
Î.M."GLC" Căuşeni 2384 144863 60291 0,023
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 1086 130563 119151 0,009
D.P."Apă-Canal" Căinari 123,6 4353 4491 0,028
Judeţul Ungheni
Î.M."Apă-Canal" Ungheni 4740 54514 54803 0,087
Î.M."GAAC" Nisporeni 925 45235 44800 0,021
Î.M."GLC" Călăraşi 3699 115442 115428 0,032
Gagauzia
Î.M. "Cу-Канал" Comrat 2840 122550 122510 0,023
Î.M."Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 2092 25784 25869 0,081
Î.M."Apă-Canal" Vulcăneşti 470 23833 23827 0,019
ВСЕГО: 389146 3174137 3167114 0,123

58
Rotaţie mijloacelor circulante
(durată circulantei)
în anul 2002
Tabl. 21

Vânzări active curente Durabilitatea


nete 01.01.2002г. 01.01.2003г. Circulantei (zile)
1 2 3 4 5
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 283600 266896 324232 375
Î.M. DGLC Stăuceni 1430 2028 2409 559
Î.M. RCL Cricova 1124 3001 2659 907
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 1484 1507 1245 334
Î.M. “Comunservice” Criuleni 1134 999 660 264
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 1092 1567 1338 479
ÎMDC Cojuşna 125 433 447 1268
Î.M.C.“Floreni-service” 285 846 665 957
Judeţul Bălţi
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 32713 17148 19306 201
D.P."Apă-Canal" Făleşti 631 794 751 441
Î.M. “GC” Glodeni 717 4180 4130 2081
D.P."Apă-Canal", Rîşcani 1085 832 782 268
D.P."Apă-Canal", Sîngerei 792 931 949 427
Judeţul Cahul
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 4958 2893 2958 212
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 318 1415 709 1204
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 1470 1299 1424 334
Judeţul Edineţ
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 6663 3285 3784 191
Î.M. “GC” Briceni 767 2199 2320 1062
Î.M. “LC” Lipcani 128 231 217 630
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 722 656 621 319
Judeţul Lăpuşna
Î.M. "Apă-Canal", Basarabeasca 2004 1358 1874 290
Î.M.DPGLC Leova 1159 1365 1431 434
Î.M. “GAAC” Hînceşti 1613 1236 1245 277
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 5116 3083 2614 200
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 1896 7637 7025 1395
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 473 340 260 228
Î.M. “Şoldăneşti-Service” 407 1184 1172 1565
Judeţul Soroca
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 1478 1462 1099 312
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” 9201 12709 15246 547
S.A.“Service Comunale” Floreşti 2392 3476 3295 510
Î.M. “DAC” Soroca 3810 3393 4002 350
Judeţul Tighina
Î.M. “GCL” Căuşeni 2384 4495 3543 607
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 1085 1394 1532 486
D.P."Apă-Canal" Căinari 1236 399 343 -
Judeţul Ungheni
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 4740 4014 3595 289
Î.M. “GAAC” Nisporeni 925 1349 1499 554
Î.M. “GCL” Călăraşi 3699 1815 1768 174
Gagăuzia
Î.M. “Su-Canal” Comrat 2840 5437 3936 595
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 2092 2939 2495 468
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 470 767 576 515
Total: 389146 372992 430156 372

59
Analiza rentabilităţii activităţii gospodare
(Rentabilitate vânzărilor)
Tabl. 22
Anul 2001 Anul 2002
Venit Vânzări nete rentabilitate Venit Vânzări nete rentabilitate
(mii.lei) (mii.lei) (%) (mii.lei) (mii.lei) (%)
1 2 3 4 5 6 7
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 116731 292387 40 107209 283600 38
Î.M. DGLC Stăuceni 95 1182 8 253 1430 18
Î.M. RCL Cricova -248 1178 - 221 1124 20
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi -74 1432 - -111 1484 -
Î.M. “Comunservice” Criuleni 11 1578 1 -17 1134 -
Î.S."Apă-Canal" Străşeni -114 833 - 17 1092 2
ÎMDC Cojuşna 36 178 21 45 125 36
Î.M.C.“Floreni-service” 35 273 13 -33 285 -
Judeţul Bălţi
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi -2864 29157 - -411 32713 -
D.P."Apă-Canal" Făleşti -135 559 - -235 631 -
Î.M. “GC” Glodeni -888 1061 - -158 717 -
D.P."Apă-Canal", Rîşcani 122 1030 12 15 1085 2
D.P."Apă-Canal", Sîngerei 43 627 7 182 792 23
Judeţul Cahul
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 101 3609 3 621 4958 13
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir -222 450 - -301 318 -
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia -18 1142 - +155 1470 11
Judeţul Edineţ
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 339 6359 6 -374 6663 -
Î.M. “GC” Briceni 354 898 40 240 767 32
Î.M. “LC” Lipcani 26 197 14 3 128 3
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 51 654 8 10 722 7

60
Tabl. 22 (continuare)

Anul 2001 Anul 2002


Venit Vânzări nete rentabilitate Venit Vânzări nete rentabilitate
(mii.lei) (mii.lei) (%) (mii.lei) (mii.lei) (%)
1 2 3 4 5 6 7
Judeţul Lăpuşna
Î.M. "Apă-Canal", Basarabeasca -11 1432 - 491 2004 25
Î.M.DPGLC Leova -100 1090 - -8 1159 -
Î.M. “GAAC” Hînceşti 474 1731 28 205 1613 13
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 1524 5748 27 798 5116 16
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 4 2149 1 -353 1896 -
D.P."Apă-Canal" Teleneşti -76 498 - -61 473 -
Î.M. “Şoldăneşti-Service” -80 588 - -114 407 -
Judeţul Soroca
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 50 1571 4 -148 1478 -
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” 770 8516 9 -1604 9201 -
S.A.“Service Comunale” Floreşti 1107 2059 54 583 2392 25
Î.M. “DAC” Soroca 14 4303 1 213 3810 6
Judeţul Tighina
Î.M. “GCL” Căuşeni -58 3863 - - 2384 -
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă -71 1051 - -9 1085 -
D.P."Apă-Canal" Căinari -111 190 - 3 123,6 3
Judeţul Ungheni
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 379 4496 9 121 4740 3
Î.M. “GAAC” Nisporeni 141 783 18 197 925 22
Î.M. “GCL” Călăraşi 986 3113 32 972 3699 27
Gagăuzia
Î.M. “Su-Canal” Comrat -2268 3166 - -1447 2840 -
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga -645 1665 - -37 2092 -
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti -141 547 - -97 470 -
Total: 115269 393343 30 107036 389146 28

61
Rentabilitate economică
(rentabilitate activelor)
Tabl. 23

Venit până la Active


Rentabilitate
impozitare 01.01.2002. 01.01.2003. %
(mii.lei) (mii.lei) (mii.lei)
1 2 3 4 5
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" -4713 960936 1118867 -0,46
Î.M. DGLC Stăuceni -168 23322 23737 -0,72
Î.M. RCL Cricova 84 55960 58099 0,15
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi -533 27041 26448 -2
Î.M. “Comunservice” Criuleni -186 71976 71416 -0,3
Î.S."Apă-Canal" Străşeni -239 8694 8607 -3
ÎMDC Cojuşna -80 516 527 -15
Î.M.C.“Floreni-service” -136 14651 10683 -1
Judeţul Bălţi
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi -4722 70045 70010 -6,7
D.P."Apă-Canal" Făleşti -313 38343 38237 -0,8
Î.M. “GC” Glodeni -188 65161 65014 -0,3
D.P."Apă-Canal", Rîşcani -504 51623 51585 -0,9
D.P."Apă-Canal", Sîngerei -129 34488 34270 -0,4
Judeţul Cahul
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 359 15586 15239 2,3
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir -366 9774 8881 -0,39
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia -495 17410 17380 -2,85
Judeţul Edineţ
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 865 30227 33983 2,7
Î.M. “GC” Briceni -133 115336 31566 -0,19
Î.M. “LC” Lipcani -200 16465 16380 -1,2
D.P."Apă-Canal" Donduşeni -191 53373 53283 -0,36
Judeţul Lăpuşna
Î.M. "Apă-Canal" Basarabeasca 24 3004 3896 0,70
Î.M.DPGLC Leova 10 14052 13980 0,08
Î.M. “GAAC” Hînceşti 133 17589 17514 0,76
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei -363 19690 19471 -1,86
Î.M. "Apă-Canal" Rezina -2208 16110 17186 -13,2
D.P."Apă-Canal" Teleneşti -130 6312 6533 -2,0
Î.M. “Şoldăneşti-Service” -372 35535 35399 -1,05
Judeţul Soroca
Î.M. "Apă-Canal" Drochia -690 19199 18837 -3,6
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” -2762 81357 80898 -3,4
S.A.“Service Comunale” Floreşti -313 115827 26210 -0,4
Î.M. “DAC” Soroca -379 24911 25244 -1,52
Judeţul Tighina
Î.M. “GCL” Căuşeni -2870 116170 46316 -3,54
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă -323 104889 95967 -0,3
D.P."Apă-Canal" Căinari -231,5 3860 3840 -6,0
Judeţul Ungheni
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni -306 25811 25121 -1,21
Î.M. “GAAC” Nisporeni -56 32444 32213 -0,18
Î.M. “GCL” Călăraşi 111 72906 72738 0,16
Gagăuzia
Î.M. “Su-Canal” Comrat -1806 111267 108183 -1,65
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga -424 11897 11308 -3,66
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti -336 19551 19217 -1,74
Total: -25279,5 2533308 2434283 -1,02

62
Tarifele la serviciile de alimentare cu apă
(potrivit situaţia de 01.03.2003), lei/m3
Табл. 24

Tarif Puţin Complexul Apă


Organizaţia Populaţia Diverşi Buget
mediu asigurate termoenergetic tehnică
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 3,83 2,65 7,86 2,65 7,77
DPGLC Stăuceni 3,3 2,4 11,3
Î.M. RLC Cricova 3,57 2,1 8,72
Judeţul Chişinău
D.P."Apă-Canal" Anenii Noi 3,89 3,5 12,36
Î.M. “Comunservice” Criuleni 4,51 4,51 4,51
D.P."Apă-Canal" Străşeni 5,06 5 20
D.P."Apă-Canal" Cojuşna 3 3 3
Î.M. “Floreni-service” 4,55 3,49 12,43
Judeţul Bălţi
D.I.P."Apă-Canal" Bălţi 5,56 5,56 5,56
D.P."Apă-Canal" Făleşti 3,3 2,9 11
DPGLC Glodeni 6,06 5,05 12,77
D.P."Apă-Canal" Rîşcani 5,9 3,4 12,54
D.P."Apă-Canal" Sîngerei 3,39 2 17,28 6
Judeţul Cahul
D.P."Apă-Canal" Cahul 3,8 2,28 11,26
D.P."Apă-Canal" Cantemir 6,36 6,36 8,45 3,18
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 4,65 4 11,65
Judeţul Edineţ
D.P."Apă-Canal" Edineţ 5,68 3,4 7,96
DPGLC Briceni 3,6 3,5 21,5
DPGLC Lipcani 5,89 3,5 24
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 4,76 3,86 12,5
Judeţul Lăpuşna
D.P."Apă-Canal" Basarabeasca 3,84 2,5 33,75
Î.M.DPGLC Leova 3,36 3 22,55
Î.M. "GAAC" Hînceşti 4,96 3,6 31,35
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 3,91 3 8,4
D.P."Apă-Canal" Rezina 6,11 4,95 20,54
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 4,48 3,5 19,08
Î.M. “Şoldăneşti Service” 6,01 5,4 12,57
Judeţul Soroca
D.P."Apă-Canal" Drochia 6,13 6 10
Î.I. “Service Comunale” Floreşti 6,03 5 7,12 11 5,55
Î.M. "DAC" Soroca 3,36 2,4 10,2 8
Judeţul Tighina
D.P."Apă-Canal" Căuşeni 3,5 2,5 30,1
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 8,85 5,8 37,89
D.P."Apă-Canal" Căinari 3,59 3,59 3,59
Judeţul Ungheni
D.P."Apă-Canal" Ungheni 2,55 1,53 5,62
D.P."Apă-Canal" Nisporeni 8,57 3,9 25,66
D.P."Apă-Canal" Călăraşi 7,24 4 19,11
Gagauzia
D.P."Apă-Canal" Comrat 5,79 4,34 39,28
D.P."Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 4,94 3,5 35,84
D.P."Apă-Canal" Vulcăneşti 4,76 3,8 26,2

63
Tarifele la serviciile de canalizare
(potrivit situaţia de 01.03.2003), lei/m3
Тabl. 25

Fabrica de
Tarif Cu sondă Puţin Complexul
Organizaţia Populaţia Diverşi Buget conserve
mediu proprie asigurate termoenergetic
"Orhei VIT"
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 1,86 0,55 5,33
DPGLC Stăuceni 1,29 1,26 12,9
Î.M. RLC Cricova 5,16 1,3 8,01
Judeţul Chişinău
D.P."Apă-Canal" Anenii Noi 9,18 2,9 29,93
Î.M. “Comunservice” Criuleni 4,99 4,21 15,33 2,75
D.P."Apă-Canal" Străşeni 4,73 2 10
D.P."Apă-Canal" Cojuşna 10,05 3 10,76
Î.M. “Floreni-service” 2,66 1,58 3,96
Judeţul Bălţi
D.I.P."Apă-Canal" Bălţi 2,14 0,6 2,14 11,13
D.P."Apă-Canal" Făleşti 1,15 1,1 3,55
DPGLC Glodeni 8,9 8 15,11
D.P."Apă-Canal" Rîşcani 6,86 3,6 11,39
D.P."Apă-Canal" Sîngerei 3,44 2 19,67 3,5
Judeţul Cahul
D.P."Apă-Canal" Cahul 1,97 1,18 3,84
D.P."Apă-Canal" Cantemir 2,53 2,53 4,53 1,27
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 7,87 4 17,42
Judeţul Edineţ
D.P."Apă-Canal" Edineţ 4,78 2,8 6,76
DPGLC Briceni 3,62 2,9 15
DPGLC Lipcani 8,18 3,5 22,5
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 4,46 3,8 12
Judeţul Lăpuşna
D.P."Apă-Canal" Basarabeasca 4,29 2,25 31,25
Î.M.DPGLC Leova 4,42 4 20,53
Î.M. "GAAC" Hînceşti 7,61 1,7 13,54
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 3,42 0,75 10,25
D.P."Apă-Canal" Rezina 2,39 2 8 7,79
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 4,32 3,12 11,94 17
Î.M. “Şoldăneşti Service”
Judeţul Soroca
D.P."Apă-Canal" Drochia 3,49 2 10 17,75
Î.I. “Service Comunale” Floreşti 6,73 4 9,69 11,6 6,09
Î.M. "DAC" Soroca 5,46 2,6 26 19,5
Judeţul Tighina
D.P."Apă-Canal" Căuşeni 4,63 2,3 24,8
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 4,78 3 12,18
D.P."Apă-Canal" Căinari 8,23 3,59 22,08
Judeţul Ungheni
D.P."Apă-Canal" Ungheni 3,24 1,94 6,3
D.P."Apă-Canal" Nisporeni 4,14 2,55 8,67
D.P."Apă-Canal" Călăraşi 6,45 3 13,32
Gagauzia
D.P."Apă-Canal" Comrat 4,48 2,69 17,89
D.P."Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 8,22 2,5 12,73
D.P."Apă-Canal" Vulcăneşti 6,26 4 25,12

64
Structura cheltuielilor a întreprinderilor pe anul 2002 pe raportul 5-с
Tabl. 26
(%)
Cheltuieli materiale
Inclusiv: Servicii Fondul
Asigurare socială Alte
organizaţiilor din Uzura retribuirii
Total Cheltuieli la energie Alte calculată cheltuieli
acelaşi aspect muncii
electrică cheltuieli
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 37,4 34,4 3,0 5,1 10,7 12,5 3,6 30,7
Î.M. DGLC Stăuceni 75,1 12,8 62,3 3,5 1,4 14,2 4,8 1,0
Î.M. RCL Cricova 32,8 13,8 19,0 3,1 9,8 33,9 9,9 10,5
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 31,7 21,1 10,6 2,9 19,4 26,6 7,6 11,8
Î.M. “Comunservice” Criuleni 31,2 24,0 7,2 10,1 12,1 21,2 6,2 19,2
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 22,2 10,6 11,6 18,1 6,9 16,7 4,8 31,3
ÎMDC Cojuşna 17,0 6,9 10,1 - 2,6 38,6 11,2 30,6
Î.M.C.“Floreni-service” 39,6 3,4 36,2 10,9 6,5 30,2 8,8 4,0
Judeţul Bălţi
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 66,1 21,8 44,3 4,9 6,8 10,9 3,2 8,1
D.P."Apă-Canal" Făleşti 45,2 36,3 8,9 5,9 9,5 24,5 7,1 7,8
Î.M. “GC” Glodeni 59,8 9,5 50,3 2,4 10,0 21,1 6,2 0,5
D.P."Apă-Canal", Rîşcani 38,4 27,2 11,2 2,4 9,9 36,8 10,6 1,9
D.P."Apă-Canal", Sîngerei 36,4 23,7 12,7 8,7 12,5 22,2 6,7 13,5
Judeţul Cahul
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 50,6 37,7 12,9 1,1 8,9 27,6 7,4 4,4
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 27,1 17,9 9,2 2,8 18,9 35,5 10,5 5,2
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 29,2 20,2 9,0 6,5 9,2 29,5 8,6 17,0
Judeţul Edineţ
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 58,3 30,4 27,9 0,8 7,5 16,2 4,7 12,5
Î.M. “GC” Briceni 30,1 19,9 10,2 3,2 10,4 37,9 11,0 7,4
Î.M. “LC” Lipcani 22,8 18,3 4,5 1,0 23,4 34,1 9,9 8,8
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 20,3 15,1 5,2 4,8 3,7 42,5 12,3 16,4

65
Tabl. 26 (continuare)
Cheltuieli materiale
Inclusiv: Servicii Fondul Asigurare
Alte
organizaţiilor din Uzura retribuirii socială
Total Cheltuieli la energie Alte cheltuieli
acelaşi aspect muncii calculată
electrică cheltuieli
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Judeţul Lăpuşna
Î.M. "Apă-Canal", Basarabeasca 34,3 12,0 22,3 2,4 10,5 37,8 11,0 4,0
Î.M.DPGLC Leova 46,2 20,7 25,5 1,6 10,8 30,6 8,9 1,9
Î.M. “GAAC” Hînceşti 44,6 33,2 11,4 4,0 7,7 29,8 8,7 5,2
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 47,2 23,7 23,5 4,3 9,9 28,5 8,3 1,8
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 55,1 18,0 37,1 4,5 7,3 18,2 5,4 9,5
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 31,1 21,6 9,5 1,8 12,5 23,8 6,9 23,9
Î.M. “Şoldăneşti-Service” 30,3 17,4 12,9 1,0 16,8 32,6 9,2 10,1
Judeţul Soroca
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 37,7 27,5 10,2 6,9 5,6 25,9 7,5 16,4
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” 59,6 52,3 7,3 1,2 15,9 7,6 2,2 13,5
S.A.“Service Comunale” Floreşti 33,4 18,7 14,7 4,6 11,8 28,8 8,4 13,0
Î.M. “DAC” Soroca 40,1 21,3 18,8 2,1 13,7 26,9 7,6 9,6
Judeţul Tighina
Î.M. “GCL” Căuşeni 25,5 18,7 6,8 2,3 14,0 16,9 2,1 39,2
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 38,3 27,7 10,6 3,2 13,3 30,2 8,8 6,2
D.P."Apă-Canal" Căinari 18,9 3,6 15,3 1,9 28,5 33,8 10,1 6,8
Judeţul Ungheni
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 49 34,4 14,6 3,9 14,4 22,2 6,4 4,1
Î.M. “GAAC” Nisporeni 25,8 15,8 10,0 0,4 21,1 30,6 8,9 13,2
Î.M. “GCL” Călăraşi 56,6 22,6 34,0 1,3 5,8 25,5 7,1 3,7
Gagăuzia
Î.M. “Su-Canal” Comrat 40,1 35,9 4,2 1,3 43,3 11,1 3,2 1,0
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 47,2 33,3 13,9 3,9 10,1 28,7 8,3 1,8
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 24,6 15,9 8,7 7,3 20,5 30,1 8,7 8,8
Total: 41,7 25,1 16,6 4,7 10,7 14,4 4,1 24,4

66
Corelaţie între tariful industrial şi tariful pentru populaţie
pe perioadă de gestiune anului 2002.

Alimentare cu apă
Tabl. 27

Apă realizată Corelaţie între


Venituri din Tariful mediu
pentru toate tariful industrial
Indicatori realizare la 1 m3
categorii şi tariful pentru
(mii.lei) (lei)
(mii. m3) populaţie
1 2 3 4 5
Total: 63742,3 268083 4,21
înclusiv:
-populaţie 42509 91840 2,16
- agenţii economici 21233,3 176243 8,30 8,30 : 2,16 = 3,84

Canalizare
Tabl. 28
Venitul de la Tariful Corelaţie între
Evacuarea
evacuarea şi epurarea mediu la 1 tariful industrial
apelor uzate
Indicatori apelor uzate m3 şi tariful pentru
(mii. m3)
(mii.lei) (lei) populaţie
1 2 3 4 5
Total: 54187,2 95337 1,76
înclusiv:
-populaţie 36661,9 28180 0,78
- agenţii economici 17525,3 67157 3,83 3,83 : 0,77 = 4,97

67
Structura veniturilor în alimentare cu apă şi canalizare pe raportul în anul 2002.

Tabl. 29
Alimentare cu apă Canalizare
Inclusiv din Venitul de la Inclusiv din
Venituri de la populaţie: evacuarea şi populaţie:
distribuirea epurarea apelor
apei, total mii.lei % uzate mii.lei %
(mii.lei)
1 2 3 4 5 6 7
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 214610 64853 30,2 61750 19906 32,2
Î.M. DGLC Stăuceni 584 204 34,9 169 99 58,6
Î.M. RCL Cricova 502 289 57,6 547 65 11,9
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 793 591 74,5 619 155 25,0
Î.M. “Comunservice” Criuleni 365 278 76,2 277 131 47,3
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 369 219 59,3 553 174 31,5
ÎMDC Cojuşna - - - 125 - -
Î.M.C.“Floreni-service” 109 76 69,7 71 36 50,7
Judeţul Bălţi
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 23677 10188 43,0 9036 1512 16,7
D.P."Apă-Canal" Făleşti 467 320 23,7 112 62 55,4
Î.M. “GC” Glodeni 189 111 58,7 422 153 36,3
D.P."Apă-Canal" Rîşcani 604 286 47,4 422 149 35,3
D.P."Apă-Canal" Sîngerei 652 423 64,9 81 61 75,3
Judeţul Cahul
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 3395 1653 48,7 1563 481 30,8
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 180 117 65 129 83 67,5
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 831 560 67,3 566 115 20,3
Judeţul Edineţ
Î.M. "Apă-Canal" Edineţ 2597 652 25,1 2037 356 17,5
Î.M. “GC” Briceni 247 201 81,4 306 121 39,5
Î.M. “LC” Lipcani 101 101 100 27 27 100
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 260 240 92,3 311 271 87,1
Judeţul Lăpuşna
Î.M. "Apă-Canal" Basarabeasca 694 445 64,1 1310 553 42,2
Î.M.DPGLC Leova 428 253 59,1 221 91 41,2
Î.M. “GAAC” Hînceşti 540 349 64,6 1073 101 9,4
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 2848 1561 54,8 2268 237 10,5
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 1363 1231 90,3 533 411 77,1
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 223 86 38,6 250 58 23,2
Î.M. “Şoldăneşti-Service” 115 108 93,9 - - -
Judeţul Soroca
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 796 621 78,0 682 171 25,1
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” - - - - - -
S.A.“Service Comunale” Floreşti 972 546 56,1 1109 274 247
Î.M. “DAC” Soroca 1718 1233 71,8 2092 525 25,1
Judeţul Tighina
Î.M. “GCL” Căuşeni 661 451 68,2 559 167 29,9
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 500 254 50,8 385 127 32,9
D.P."Apă-Canal" Căinari 55 38 69,1 62,0 3,0 4,8
Judeţul Ungheni
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 2543 1048 41,2 2197 815 37,1
Î.M. “GAAC” Nisporeni 362 184 50,8 391 207 52,9
Î.M. “GCL” Călăraşi 792 326 41,1 798 180 23,1
Gagăuzia
Î.M. “Su-Canal” Comrat 1880 1088 57,9 960 93 9,7
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 819 485 59,2 1162 116 9,9
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 242 171 70,7 228 94 41,2
Total: 268083 91840 34,2 95377 28180 29,5
Fără Chişinău 53473 26987 50,5 33627 8274 24,6

68
Calculare rezultatelor financiare pe alimentare cu apă şi canalizare în a. 2002
Tabl . 30
Alimentare cu apă Canalizare

Tariful Preţ de cost Venituri Realizarea Venituri de la Realizarea Tariful


Cheltuieli Cheltuieli Preţul de cost
mediu mediu de la apă apei canalizare apelor uzate mediu
(mii.lei) (mii.lei) mediu
(1 м3) (mii. m3) (mii.lei) (mii. m3) (mii.lei) (mii. m3) (1 м3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 4,15 4,82 248839,7 214610 51662,5 59996 61750 44395 1,39 1,35
Î.M. DGLC Stăuceni 3,55 3,64 600 584 164,7 169 169 161,98 1,05 1,05
Î.M. RCL Cricova 2,21 2,55 579 502 227,0 392 547 191 2,87 2,05
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 4,34 4,15 757 793 182,3 725 619 62 9,99 11,69
Î.M. “Comunservice” Criuleni 3,47 7,06 742,8 365 105,2 237,7 277 36,7 7,55 6,48
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 7,19 20,7 1061,6 369 51,3 707,8 553 126 4,39 5,62
ÎMDC Cojuşna - - - - - 240 125 24,6 5,09 9,75
Î.M.C.“Floreni-service” 4,32 9,14 230,5 109 25,2 97,8 71 40,7 1,75 2,40
Judeţul Bălţi
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 6,23 7,86 29897,3 23677 3803 8396,7 9036 3885,8 2,33 2,16
D.P."Apă-Canal" Făleşti 2,30 1,71 348,7 467 203,4 181,4 112 77,4 1,45 2,34
Î.M. “GC” Glodeni 4,76 219,0 870,8 189 39,7 490,2 422 57,3 7,37 8,55
D.P."Apă-Canal", Rîşcani 5,16 5,55 649,9 604 117,1 517,9 422 68,7 6,15 7,53
D.P."Apă-Canal", Sîngerei 2,47 2,46 650,5 652 264,5 226,6 81 44,1 1,84 5,13
Judeţul Cahul
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 3,19 3,14 3346,3 3395 1065 1306,2 1563 856 1,83 1,52
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 4,29 14 588,2 180 42 185,6 123 60,4 2,04 3,07
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 4,31 4,03 780 831 193,1 437 566 64,4 8,79 6,78
Judeţul Edineţ
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 5,13 6,87 3478,8 2597 506,1 2168,3 2037 384,4 5,30 5,64
Î.M. “GC” Briceni 4,12 6,25 375 247 60,0 337,9 306 56 5,47 6,03
Î.M. “LC” Lipcani 5,91 5,91 101 101 17,1 27 27 3,3 8,19 3,3
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 4,07 7,61 486,5 260 63,9 271,7 311 74,6 4,17 3,64
Judeţul Lăpuşna
Î.M. "Apă-Canal", Basarabeasca 3,05 3,01 686 694 227,7 1294 1310 342,3 3,83 3,78
Î.M.DPGLC Leova 4,65 5,31 488,6 428 92,0 275,4 221 29,6 7,47 9,30
Î.M. “GAAC” Hînceşti 4,67 7,67 887,5 540 115,7 1680,9 1073 129,5 8,29 12,98

69
Tabl. 30 (continuare)

Alimentare cu apă Canalizare

Tariful Preţ de cost Venituri Realizarea Venituri de la Realizarea Tariful


Cheltuieli Cheltuieli Preţul de cost
mediu mediu de la apă apei canalizare apelor uzate mediu
(mii.lei) (mii.lei) mediu
(1 м3) (mii. m3) (mii.lei) (mii. m3) (mii.lei) (mii. m3) (1 м3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 4,02 4,08 2895,9 2848 709,2 2398,4 2268 559,2 4,06 4,28
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 4,64 7,21 2121,2 1363 294 471,7 533 230,9 2,31 2,04
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 5,79 14,1 542,2 223 38,5 363,7 250 31,8 7,87 11,44
Î.M. “Şoldăneşti-Service” 5,50 11,37 237,7 115 20,9 - - - - -
Judeţul Soroca
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 6,54 12,05 1466,5 796 121,7 849,9 682 124,2 5,50 6,84
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” 1,54 2,13 12798,1 9201 5995,0 - - - - -
S.A.“Service Comunale” Floreşti 4,05 4,62 1109 972 240 983,2 1109 158,7 6,99 6,20
Î.M. “DAC” Soroca 3,02 4,70 2679,4 1718 569,5 1876,6 2092 271,9 7,70 6,90
Judeţul Tighina
Î.M. “GCL” Căuşeni 3,50 6,07 1146,9 661 189 827,2 559 94,1 5,94 8,79
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 9,92 17,22 867,9 500 50,4 275,8 385 64,9 5,94 4,24
D.P."Apă-Canal" Căinari 2,12 7,48 194,5 55 26 57,6 62 3,8 16,32 15,2
Judeţul Ungheni
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 1,95 2,07 2697,9 2543 1306 2457,8 2197 936 2,35 2,62
Î.M. “GAAC” Nisporeni 10,20 9,69 344 362 35,5 298,2 391 98 3,99 3,0
Î.M. “GCL” Călăraşi 6,62 11,44 1368,7 792 119,6 866,3 778 84,6 9,20 10,2
Gagăuzia
Î.M. “Su-Canal” Comrat 3,83 6,63 3251 1880 490,5 1325 960 180,1 5,33 7,36
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 3,35 5,33 1302,9 819 244,5 1132,8 1162 141,4 8,22 8,0
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 4,18 9,81 567,9 242 57,9 270,8 228 35,8 6,37 7,56
Total: 4,21 5,21 332043 268083 63742,3 94820 95377 54187,2 1,75 1,76
Fără Chişinău 6,89 4,43 83203 53473 12080 34824 33627 9792 3,43 3,56

70
Calculare tarifului mediu pe raportul în a. 2002
Tabl. 31

Alimentare cu apă Canalizare


Venituri Realizarea Tariful Evacuare apelor Tariful
Venituri
mii.lei mii. m3 mediu 1m3 uzate mii. m3 mediu 1m3
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 214610 51662.5 4.15 61750 44395 1.39
Î.M.DGLC Stăuceni 584 164.7 3.55 169 161.9 1.05
Î.M. RCL Cricova 502 227 2.21 547 191 2.87
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 793 182.3 4.34 619 62 9..99
Î.M. “Comunservice” Criuleni 365 105.2 3.47 277 36.7 7.55
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 369 51.3 7.19 553 126 4.39
ÎMDC Cojuşna - 125 24.6 5.09
Î.M.C. “Floreni-service” 109 25,2 4.32 71 40.7 1.75
Judeţul Bălţi
Î.M. Regia "Apă-Canal" Bălţi 23677 3803 6.23 9036 3885.8 2.33
D.P."Apă-Canal" Făleşti 467 203.4 2.30 112 77.4 1.45
Î.M."GC" Glodeni 189 39.7 4.76 422 57.3 7.37
D.P."Apă-Canal" Rîşcani 604 117.1 5.16 422 68.7 6.15
D.P."Apă-Canal" Sîngerei 652 264.5 2.47 81 44.1 1.84
Judeţul Cahul
Î.M."Apă-Canal" Cahul 3395 1065 3.19 1563 856 1.83
Î.M."Apă-Canal" Cantemir 180 42 4.29 123 60.4 2.04
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 831 193.1 4.31 566 64.4 8.79
Judeţul Edineţ
Î.M."Apă-Canal" Edineţ 2597 506.1 5.13 2037 384.4 5.30
Î.M."GC" Briceni 247 60 4.12 306 56 5.47
Î.M."LC" Lipcani 101 17.1 5.91 27 3.3 8.19
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 260 63.9 4.07 311 74.6 4.17
Judeţul Lăpuşna
Î.M."Apă-Canal" Basarabeasca 694 227.7 3.05 1310 342.3 3.83
Î.M.DPGLC Leova 428 92 4.65 221 29.6 7.47
Î.M. "GAAC" Hînceşti 540 115.7 4.67 1073 129.5 8.29
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 2848 709.2 4.62 2268 559.2 4.06
Î.M."Apă-Canal" Rezina 1363 294 4.64 533 230.9 2.31
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 223 38.5 5.79 250 31.8 7.87
Î.M. “Şoldăneşti Service” 115 20.9 5.50
Judeţul Soroca
Î.M."Apă-Canal" Drochia 796 121.7 6.54 682 124.2 5.50
SA Apeductul Soroca-Bălţi 9201 5995 1.54
SA “Service Comunale” Floreşti 972 240 4.05 1109 158.7 6.99
Î.M. "DAC" Soroca 1718 569.5 3.02 2092 271.9 7.70
Judeţul Tighina
Î.M."GLC" Căuşeni 661 189 3.50 559 94.1 5.94
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 500 50.4 9.92 385 64.9 5.94
D.P."Apă-Canal" Căinari 55 26 2.12 62 3.8 16.32
Judeţul Ungheni
Î.M."Apă-Canal" Ungheni 2543 1306 1.95 2197 936 2.35
Î.M."GAAC" Nisporeni 362 35.5 10.20 391 98 3.99
Î.M."GLC" Călăraşi 792 119.6 6.62 778 84.6 9.20
Gagauzia
Î.M. "Cу-Канал" Comrat 1880 490.5 3.83 960 180.1 5.33
Î.M."Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 819 244.5 3.35 1162 141.4 8.22
Î.M."Apă-Canal" Vulcăneşti 242 57.9 4.18 228 35.8 6.37
TOTAL 268083 63742.3 4.21 95377 54187.2 1.76

71
Cheltuieli din activitatea operaţională în a. 2002
Таbl. 32(mii.lei)
Cheltuieli de perioadă Greutate specifică
costului vânzărilor
Costul Total cheltuieli cheltuielilor din
Cheltuieli Cheltuieli Alte cheltuieli
vânzărilor operaţionale activitatea
comerciale administrative operaţionale
operaţională
(%)
1 2 3 4 5 6 7
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 176391 7318 24478 80932 289119 61
Î.M. DGLC Stăuceni 1177 - 270 151 1598 74
Î.M. RCL Cricova 903 - 279 629 1811 50
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 1596 - 211 267 2074 77
Î.M. “Comunservice” Criuleni 1151 2 275 61 1489 78
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 1074 433 291 135 1933 56
ÎMDC Cojuşna 80 - 100 61 241 34
Î.M.C.“Floreni-service” 318 - 101 9 428 75
Judeţul Bălţi
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 33124 698 2597 1875 38294 87
D.P."Apă-Canal" Făleşti 866 - 187 17 1070 81
Î.M. “GC” Glodeni 875 - 132 - 1007 87
D.P."Apă-Canal", Rîşcani 1071 118 177 293 1659 65
D.P."Apă-Canal", Sîngerei 611 - 296 29 936 66
Judeţul Cahul
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 4338 - 315 - 4653 94
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 620 - 149 6 775 80
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 1315 - 400 283 1998 66
Judeţul Edineţ
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 7037 - 420 997 8454 84
Î.M. “GC” Briceni 527 - 349 11 887 60
Î.M. “LC” Lipcani 125 - 211 - 336 38
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 712 - 269 80 1061 68

72
Таbl. 32 (continuare)
Cheltuieli de perioadă Greutate specifică
costului vânzărilor
Costul Total cheltuieli cheltuielilor din
Cheltuieli Cheltuieli Alte cheltuieli
vânzărilor operaţionale activitatea
comerciale administrative operaţionale
operaţională
(%)
1 2 3 4 5 6 7
Judeţul Lăpuşna
Î.M. "Apă-Canal", Basarabeasca 1514 - 400 67 1981 77
Î.M.DPGLC Leova 1167 - 107 - 1274 92
Î.M. “GAAC” Hînceşti 1408 - 220 53 1681 84
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 4319 405 747 235 5706 76
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 2249 46 344 1760 4399 52
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 534 - 172 200 906 59
Î.M. “Şoldăneşti-Service” 521 - 190 75 786 67
Judeţul Soroca
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 1626 - 342 349 2317 71
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” 10805 13 364 1616 12798 85
S.A.“Service Comunale” Floreşti 1809 - 672 296 2777 66
Î.M. “DAC” Soroca 3597 366 374 274 4611 78
Judeţul Tighina
Î.M. “GCL” Căuşeni 2484 543 530 1840 5397 46
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 1095 - 361 206 1662 66
D.P."Apă-Canal" Căinari 120 - 103 132 355 34
Judeţul Ungheni
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 4620 - 495 477 5592 83
Î.M. “GAAC” Nisporeni 729 - 163 93 985 74
Î.M. “GCL” Călăraşi 2727 3 577 913 4220 65
Gagăuzia
Î.M. “Su-Canal” Comrat 4287 - 296 33 4616 93
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 2129 - 382 15 2526 85
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 567 - 121 150 838 68
Total: 282064 9945 38467 94620 425250 67
Fără Chişinău 105673 2627 13989 13688 136131 78

73
Fondul retribuirii muncii. Greutatea specifică în vânzări nete şi cheltuieli pe anul 2002
Таbl. 33
Fondul Greutatea specifică Greutatea
Total
retribuirii Vânzări nete din frm în vânzări specifică frm în
Denumire organizaţiei cheltuieli
muncii (mii.lei) nete cheltuieli
(mii.lei)
(mii.lei) % %
1 2 3 4 5 6
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 38591,2 283600 13,6 289119 13,3
Î.M.DGLC Stăuceni 230 1430 16,1 1598 14,3
Î.M. RCL Cricova 613,3 1124 54,5 1811 33,9
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 530,2 1484 35,7 2074 25,6
Î.M. “Comunservice” Criuleni 489,7 1134 43,1 1489 32,9
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 303,6 1092 28 1933 15,7
ÎMDC Cojuşna 92,6 125 74 241 38,4
Î.M.C. “Floreni-service” 129,5 285 45,4 428 30,3
Judeţul Bălţi
Î.M. Regia "Apă-Canal" Bălţi 4213,5 32713 12,8 38294 11,0
D.P."Apă-Canal" Făleşti 258,2 631 40,8 1070 24,1
Î.M."GC" Glodeni 245,6 717 34,3 1007 24,4
D.P."Apă-Canal" Rîşcani 462 1085 42,5 1659 27,8
D.P."Apă-Canal" Sîngerei 214,3 792 27,1 936 22,9
Judeţul Cahul
Î.M."Apă-Canal" Cahul 1285,1 4958 25,9 4653 27,6
Î.M."Apă-Canal" Cantemir 274,4 318 85,8 775 35,4
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 596,4 1469 40,6 1998 29,8
Judeţul Edineţ
Î.M."Apă-Canal" Edineţ 1372,6 6663 20,6 8454 16,2
Î.M."GC" Briceni 336,1 767 43,8 887 37,9
Î.M."LC" Lipcani 130,4 128 101,5 336 38,8
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 590,6 722 81,8 1061 55,7
Judeţul Lăpuşna
Î.M."Apă-Canal" Basarabeasca 750,3 2004 37,4 1981 37,9
Î.M.DPGLC Leova 377 1159 32,5 1274 29,6
Î.M. "GAAC" Hînceşti 497,4 1613 30,8 1681 29,6
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 1547,2 5116 30,2 5706 27,1
Î.M."Apă-Canal" Rezina 470,3 1896 24,8 4399 10,7
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 215,8 473 45,6 906 23,8
Î.M. “Şoldăneşti Service” 90,1 401 22,1 786 11,5
Judeţul Soroca
Î.M."Apă-Canal" Drochia 615 1478 41,6 2317 26,5
SA Apeductul Soroca-Bălţi 966,5 9201 10,5 12798 7,6
SA “Service Comunale” Floreşti 1033,3 2392 43,2 2777 37,2
Î.M. "DAC" Soroca 1266,8 3810 33,2 4611 27,5
Judeţul Tighina
Î.M."GLC" Căuşeni 1210,9 2384 50,8 5397 22,4
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 614,3 1085 56,6 1662 37,0
D.P."Apă-Canal" Căinari 133,1 124 107 355 37,5
Judeţul Ungheni
Î.M."Apă-Canal" Ungheni 1152,3 4740 24,3 5592 20,6
Î.M."GAAC" Nisporeni 330,8 925 35,8 985 33,6
Î.M."GLC" Călăraşi 1138,3 36,99 30,8 4220 27,0
Gagauzia
Î.M. "Cу-Канал" Comrat 754,2 2840 26,5 4616 16,3
Î.M."Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 723,7 2092 34,6 2526 28,7
Î.M."Apă-Canal" Vulcăneşti 252,3 470 53,7 836 30,2
TOTAL 65098,9 389145 16,8 425748 15,3
Fără Chişinău

74
ANALIZA datoriilor debitoare a întreprinderilor Asociaţiei "Moldova Apă-Canal" pe anul 2002 (mii lei)
Таbl. 34

Inclusiv:
inclusiv: inclusiv:
Total Agenţii
întrepr. de Buget de Populaţia
economice alte judeţean local
termof. electrică stat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Municipiul Chişinău 259145,2 148641,5 36538,7 112102,8 11612,6 6194,1 5418,5 98891,1
S.A."Apă-Canal Chişinău" 254323,2 148120,2 35318 111802,2 11150,0 6044,0 5106,0 95053
Î.M. DGLC Stăuceni 2368,5 323,6 220,7 102,9 257,6 74,6 183,0 1787,3
Î.M. RCL Cricova 2453,5 197,7 197,7 205,0 75,5 129,5 2050,8
Judeţul Chişinău 3870,9 1154,7 54,0 1100,7 684,6 231,4 80,7 372,5 2031,6
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 1081,9 637,0 54,0 583,0 58,5 27,0 31,5 386,4
Î.M. “Comunservice” Criuleni 410,9 80,0 80,0 35,9 25,4 1,3 9,2 295,0
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 1318,5 85,7 85,7 179,9 179,0 0,4 0,5 1052,9
ÎMDC Cojuşna 438,2 322,2 322,2 81,9 79,0 2,9 34,1
Î.M.C.“Floreni-service” 621,4 29,8 29,8 328,4 328,4 263,2
Judeţul Bălţi 23922,3 12648,3 1351,4 58,1 11238,8 4226,3 75,9 1555,4 2595,0 7047,7
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 17658,6 8390,5 461,8 56,6 7872,1 3962,2 - 1399,6 2562,6 5305,9
D.P."Apă-Canal" Făleşti 673,2 383,2 301,7 81,5 88,5 70,1 17,8 0,6 201,5
Î.M. “GC” Glodeni 4017,1 3114,7 3114,7 64,6 4,2 58,4 2,0 837,8
D.P."Apă-Canal", Rîşcani 693,6 338,2 294,4 43,8 11,3 9,6 1,7 344,1
D.P."Apă-Canal", Sîngerei 879,8 421,7 293,5 1,5 126,7 99,7 1,6 70,0 28,1 358,4
Judeţul Cahul 3085,5 1884,1 135,0 1,7 1747,4 137,4 29,7 39,9 67,8 1064,0
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 2507,7 1534,4 1534,4 124,2 29,2 39,9 55,1 849,1
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 577,8 349,7 135,0 1,7 213,0 13,2 0,5 12,7 214,9
Judeţul Taraclia 1250,9 227,9 227,9 139,5 3,4 111,5 24,6 883,5
D.P."Apă-Canal" Taraclia 1250,9 227,9 227,9 139,5 3,4 111,5 24,6 883,5
Judeţul Edineţ 5692,5 631,0 631,0 3011,4 11,4 1184,6 1815,4 2050,1
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 2849,6 467,6 467,6 1129,0 8,4 1120,6 1253,0
Î.M. “GC” Briceni 2174,0 100,5 - - 100,5 1679,9 1679,9 393,6
Î.M. “LC” Lipcani 174,5 9,6 9,6 119,5 3,0 116,5 45,4
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 494,4 53,3 53,3 83,0 64,0 19,0 358,1
Judeţul Lăpuşna 4147,4 1394,9 48,1 23,5 1323,3 237,4 56,2 83,6 97,6 2515,1
Î.M. "Apă-Canal", Basarabeasca 1809,3 973,1 48,1 23,5 901,5 64,2 3,0 31,9 29,3 772,0
Î.M.DPGLC Leova 1337,2 168,1 168,1 79,2 30,7 36,3 12,2 1089,9
Î.M. “GAAC” Hînceşti 1000,9 253,7 253,7 94,0 22,5 15,4 56,1 653,2

75
Таbl. 34 (continuare)

Inclusiv:
inclusiv: inclusiv:
Total Agenţii
întrepr. de Buget de Populaţia
economice alte judeţean local
termof. electrică stat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Municipiul Orhei 9102,9 2797,2 968,8 3,0 1825,4 269,9 187,6 82,3 6035,8
Regia "Apă-Canal" Orhei 1877,1 443,2 63,0 3,0 377,2 59,0 10,0 49,0 1374,9
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 6894,0 2304,0 905,8 1398,2 113,5 110,5 3,0 4476,5
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 231,2 26,0 26,0 39,5 39,5 165,7
Î.M. “Şoldăneşti-Service” 100,6 24,0 24,0 57,9 27,6 30,3 18,7
Judeţul Soroca 22712,0 18660,1 1475,4 17184,7 356,9 84,7 257,6 14,6 3695,0
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 1065,8 630,2 338,4 291,8 95,2 40,0 55,2 - 340,4
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” 15005,8 15005,8 15005,8 - - - - -
S.A.“Service Comunale” Floreşti 2784,1 1451,6 122,0 1329,6 185,3 8,0 172,3 5,0 1147,2
Î.M. “DAC” Soroca 3856,3 1572,5 1015,0 557,5 76,4 36,7 30,1 9,6 2207,4
Judeţul Tighina 5035,7 698,4 5,0 693,4 1880,3 59,0 234,0 1587,3 2457,0
Î.M. “GCL” Căuşeni 3262,2 507,2 507,2 1596,0 37,0 - 1559,0 1159,0
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 1457,1 141,1 5,0 136,1 275,0 22,0 234,0 19,0 1041,0
D.P."Apă-Canal" Căinari 316,4 50,1 50,1 9,3 9,3 257,0
Judeţul Ungheni 5627,3 1112,5 131,0 981,5 852,3 52,3 373,7 426,3 3662,5
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 3029,5 881,5 131,0 750,5 246,0 28,0 218,0 1902,0
Î.M. “GAAC” Nisporeni 1374,1 159,7 159,7 119,1 0,3 3,6 115,2 1095,3
Î.M. “GCL” Călăraşi 1223,7 71,3 71,3 487,2 24,0 370,1 93,1 665,2
Gagăuzia 6869,6 1487,6 76,9 1410,7 1886,1 412,3 1419,4 54,4 3494,9
Î.M. “Su-Canal” Comrat 3662,4 1184,4 76,9 1107,5 320,1 159,6 160,5 - 2157,9
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 2365,3 229,0 229,0 1472,2 233,8 1215,9 22,5 664,1
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 528,4 71,7 71,7 34,3 18,9 15,4 422,4
Î.M. “GLC” Vulcăneşti 312,5 2,5 2,5 59,5 - 43,0 16,5 250,5
Total: 350461,2 191338,2 40784,3 86,3 150467,6 25294,7 7398,0 5340,4 12556,3 133828,3
Fără Chişinău 96138,0 43218,0 4466,3 86,3 38665,4 14144,7 1354,0 5340,4 7450,3 38775,3

76
ANALIZA datoriilor creditoare a întreprinderilor Asociaţiei "Moldova Apă-Canal" pe anul 2002
Таbl. 35
Inclusiv:
inclusiv: inclusiv:
complex. faţă
Total apă bugetul fondul alţi
termo- energ. energ. de bugetul bugetul salariu
gaz şi de social creditori
energ. electr. term. buget judeţean local
canaliz. stat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Municipiul Chişinău 141121,6 16901,8 14120,1 1441,3 - 1340,4 2045,1 917,7 1,4 1126,0 1546,7 3442,6 117185,4
S.A."Apă-Canal Chişinău" 136674,4 13000,0 13000,0 - - - 1926,0 800,0 - 1126,0 1505,2 3386,9 116856,3
Î.M. DGLC Stăuceni 2635,3 2432,1 1091,7 - - 1340,4 1,4 - 1,4 - 35,4 19,4 147,0
Î.M. RCL Cricova 1811,9 1469,7 28,4 1441,3 - - 117,7 117,7 - - 6,1 36,3 182,1
Judeţul Chişinău 7474,9 4057,3 2096,6 - 490,7 1470,0 984,6 675,9 - 308,7 1454,8 592,9 385,3
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 786,8 - - - - - 258,7 65,6 - 193,1 394,1 107,4 26,6
Î.M. “Comunservice” Criuleni 730,5 140,2 103,8 - - 36,4 64,4 45,6 - 18,8 218,4 93,8 213,7
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 4458,4 2814,4 1962,8 - - 852,2 501,9 430,0 - 71,9 689,9 314,3 137,9
ÎMDC Cojuşna 731,2 390,0 10,0 - - 380,0 115,3 93,5 - 21,8 150,4 69,8 5,7
Î.M.C.“Floreni-service” 768,0 712,7 20,6 - 490,7 201,4 44,3 41,2 - 3,1 2,0 7,6 1,4
Judeţul Bălţi 36389,3 30816,7 12868,6 - - 17948,1 1104,2 345,3 3,0 755,9 801,1 857,2 2810,1
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 27613,6 24557,8 12533,5 - - 12024,3 167,3 - - 167,3 4,5 598,0 2286,0
D.P."Apă-Canal" Făleşti 864,1 311,2 311,2 - - - 198,8 198,4 - 0,4 146,8 52,3 155,0
Î.M. “GC” Glodeni 6103,1 5926,4 2,6 - - 5923,8 3,7 - 3,0 0,7 57,9 114,1 1,0
D.P."Apă-Canal", Rîşcani 1417,5 16,7 16,7 - - - 538,5 - - 538,5 421,9 72,3 368,1
D.P."Apă-Canal", Sîngerei 391,0 4,6 4,6 - - - 195,9 146,9 - 49,0 170,0 20,5 -
Judeţul Cahul 2223,2 330,0 200,9 129,1 - - 202,4 18,4 39,0 145,0 905,1 313,6 472,1
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 1132,3 312,8 183,7 129,1 - - 39,0 - 39,0 - 188,9 183,5 408,1
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 1090,9 17,2 17,2 - - - 163,4 18,4 - 145,0 716,2 130,1 64,0
Judeţul Taraclia 2368,1 722,9 722,9 - - - 211,5 150,0 61,5 - 764,1 272,1 397,5
D.P."Apă-Canal" Taraclia 2368,1 722,9 722,9 - - - 211,5 150,0 61,5 - 764,1 272,1 397,5
Judeţul Edineţ 13223,5 7511,0 6839,5 86,5 - 585,0 298,3 46,0 130,6 121,7 2744,4 713,9 1955,9
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 10760,8 6668,7 6668,7 - - - 142,6 - 82,8 59,8 1866,8 365,2 1717,5
Î.M. “GC” Briceni 1294,4 752,8 81,3 86,5 - 585,0 29,9 - - 29,9 322,9 140,7 48,1
Î.M. “LC” Lipcani 324,1 52,5 52,5 - - - 54,2 - 47,8 6,4 105,3 95,1 17,0
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 844,2 37,0 37,0 - - - 71,6 46,0 - 25,6 449,4 112,9 173,3
Judeţul Lăpuşna 3425,3 104,8 104,8 - - - 1053,4 876,3 101,1 76,0 949,5 231,4 1086,2
Î.M. "Apă-Canal", Basarabeasca 1770,6 - - - - - 942,7 875,9 - 66,8 736,1 77,6 14,2
Î.M.DPGLC Leova 510,4 55,5 55,5 - - - 55,2 - 48,8 6,4 196,1 105,0 98,6
Î.M. “GAAC” Hînceşti 1144,3 49,3 49,3 - - - 55,5 0,4 52,3 2,8 17,3 48,8 973,4

77
Таbl. 35 (continuare)

Inclusiv:
inclusiv: inclusiv:
complex. faţă
Total apă bugetul fondul alţi
termo- energ. energ. de bugetul bugetul salariu
gaz şi de social creditori
energ. electr. term. buget judeţean local
canaliz. stat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Municipiul Orhei 13889,7 8805,1 1207,2 - 29,3 7568,6 1191,9 626,2 - 565,7 1966,0 769,5 1157,2
Regia "Apă-Canal" Orhei 2329,6 34,0 34,0 - - - 326,3 - - 326,3 994,0 233,6 741,7
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 10385,7 8729,9 1161,3 - - 7568,6 647,8 540,6 - 107,2 445,1 191,4 371,5
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 1042,8 11,9 11,9 - - - 196,6 68,6 - 128,0 506,7 307,2 20,4
Î.M. “Şoldăneşti-Service” 131,6 29,3 - - 29,3 - 21,2 17,0 - 4,2 20,2 37,3 23,6
Judeţul Soroca 32505,2 22238,9 19423,5 - - 2815,4 2627,8 290,0 1892,2 445,6 4187,4 642,0 2809,1
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 2245,9 99,5 99,5 - - - 547,7 224,5 225,4 97,8 589,7 88,5 920,5
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” 20873,4 18759,0 18759,0 - - - 920,9 64,1 851,4 5,4 554,5 268,8 370,2
S.A.“Service Comunale” Floreşti 2987,8 - - - - - 992,4 - 805,4 187,0 1181,2 93,7 720,5
Î.M. “DAC” Soroca 6398,1 3380,4 565,0 - - 2815,4 166,8 1,4 10,0 155,4 1862,0 191,0 797,9
Judeţul Tighina 11712,8 177,0 177,0 - - - 2237,2 1697,0 238,5 301,7 2479,1 1164,4 5655,1
Î.M. “GCL” Căuşeni 9804,8 - - - - - 1912,5 1642,0 - 270,5 1888,4 516,0 5487,9
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 1372,2 13,0 13,0 - - - 262,5 - 238,5 24,0 462,4 503,2 131,1
D.P."Apă-Canal" Căinari 535,8 164,0 164,0 - - - 62,2 55,0 - 7,2 128,3 145,2 36,1
Judeţul Ungheni 4380,7 120,9 88,2 32,7 - - 1448,8 1210,2 - 238,6 1180,8 358,0 1272,2
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 289,2 - - - - - 110,4 98,0 - 12,4 33,9 96,9 48,0
Î.M. “GAAC” Nisporeni 2420,2 32,7 - 32,7 - - 1242,8 1112,2 - 130,6 535,1 96,4 513,2
Î.M. “GCL” Călăraşi 1671,3 88,2 88,2 - - - 95,6 - - 95,6 611,8 164,7 711,0
Gagăuzia 6794,4 3265,1 3265,1 - - - 181,0 - 129,5 51,5 677,5 828,5 1842,2
Î.M. “Su-Canal” Comrat 2584,2 770,5 770,5 - - - 126,0 - 126,0 - 87,7 318,6 1281,4
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 3277,6 2479,4 2479,4 - - - 27,6 - - 27,6 350,6 283,4 136,6
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 836,1 14,9 14,9 - - - 23,1 - - 23,1 208,0 172,6 417,5
Î.M. “GLC” Vulcăneşti 96,5 0,3 0,3 - - - 4,3 - 3,5 0,8 31,2 53,9 6,8
Total: 275508,6 95051,5 61114,4 1689,6 520,0 31727,5 13586,2 6853,0 2596,8 4136,4 19656,5 10186,8 137028,2
Fără Chişinău 138834,3 82051,5 48114,4 1689,6 520,0 31727,5 11660,2 6053,0 2596,8 3010,4 18151,3 6799,2 20172,0

78
ANALIZA datoriilor debitoare şi creditoare a întreprinderilor Asociaţiei “Moldova Apă-Canal” pe anul 2002
Таbl. 36
Datoriile debitoare Datoriile creditoare
potrivit situaţia la: devieri potrivit situaţia la: devieri
01.01.2002 01.01.2003 mii lei % 01.01.2002 01.01.2003 mii lei %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Municipiul Chişinău 255405,8 259145,2 3739,4 1,5 140795,7 141121,5 325,8 0,2
S.A."Apă-Canal Chişinău" 250607,5 254323,2 3715,7 1,5 136380,7 136674,3 293,6 0,2
Î.M. DGLC Stăuceni 1965,6 2368,5 402,9 20,5 2052,9 2635,3 582,4 28,4
Î.M. RCL Cricova 2832,7 2453,5 -379,2 -13,4 2362,1 1811,9 -550,2 -23,9
Judeţul Chişinău 4768,6 3870,9 -897,7 -18,8 7605,7 7474,9 -130,8 -1,7
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 1376,0 1081,9 -294,1 -21,4 722,2 786,8 64,6 8,9
Î.M. “Comunservice” Criuleni 671,9 410,9 -261,0 -38,8 1103,9 730,5 -373,4 -33,8
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 1484,3 1318,5 -165,8 -11,2 4306,1 4458,4 152,3 3,5
ÎMDC Cojuşna 422,0 438,2 16,2 3,8 640,4 731,2 90,8 14,2
Î.M.C.“Floreni-service” 814,4 621,4 -193,0 -23,7 833,1 768,0 -65,1 -7,8
Judeţul Bălţi 22388,2 23922,3 1534,1 6,9 30833,4 36389,3 5555,9 18,0
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 15936,4 17658,6 1722,2 10,8 22845,6 27613,6 4768,0 20,9
D.P."Apă-Canal" Făleşti 731,5 673,2 -58,3 -8,0 674,5 864,1 189,6 28,1
Î.M. “GC” Glodeni 4072,6 4017,1 -55,5 -1,4 6062,1 6103,1 41,0 0,7
D.P."Apă-Canal", Rîşcani 786,5 693,6 -92,9 -11,8 891,4 1417,5 526,1 59,0
D.P."Apă-Canal", Sîngerei 861,2 879,8 18,6 2,2 360,0 391,0 31,0 8,6
Judeţul Cahul 3735,3 3085,5 -649,8 -17,4 3665,1 2223,2 -1441,9 -39,3
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 2503,4 2507,7 4,3 0,2 2171,9 1132,3 -1039,6 -47,9
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 1231,9 577,8 -654,1 -53,1 1493,2 1090,9 -402,3 -26,9
Judeţul Taraclia 1148,3 1250,9 102,6 8,9 2006,2 2368,1 361,9 18,0
D.P."Apă-Canal" Taraclia 1148,3 1250,9 102,6 8,9 2006,2 2368,1 361,9 18,0
Judeţul Edineţ 5601,6 5692,5 90,9 1,6 10717,8 13223,5 2505,7 23,4
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 2697,8 2849,6 151,8 5,6 8599,6 10760,8 2161,2 25,1
Î.M. “GC” Briceni 2133,8 2174,0 40,2 1,9 1267,5 1294,4 26,9 2,1
Î.M. “LC” Lipcani 176,1 174,5 -1,6 -0,9 204,7 324,1 119,4 58,3
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 593,9 494,4 -99,5 -16,8 646,0 844,2 198,2 30,7
Judeţul Lăpuşna 3684,6 4147,4 462,8 12,6 2937,4 3425,3 487,9 16,6
Î.M. "Apă-Canal", Basarabeasca 1233,5 1809,3 575,8 46,7 902,2 1770,6 868,4 96,3
Î.M.DPGLC Leova 1295,7 1337,2 41,5 3,2 752,4 510,4 -242,0 -32,2
Î.M. “GAAC” Hînceşti 1155,4 1000,9 -154,5 -13,4 1282,8 1144,3 -138,5 -10,8

79
Таbl. 36 (continuare)

Datoriile debitoare Datoriile creditoare


potrivit situaţia la: devieri potrivit situaţia la: devieri
01.01.2002 01.01.2003 mii lei % 01.01.2002 01.01.2003 mii lei %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Municipiul Orhei 10425,0 9102,9 -1322,1 -12,7 11964,0 13889,7 1925,7 16,1
Regia "Apă-Canal" Orhei 2550,9 1877,1 -673,8 -26,4 2184,5 2329,6 145,1 6,6
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 7562,7 6894,0 -668,7 -8,8 8687,6 10385,7 1698,1 19,5
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 311,4 231,2 -80,2 -25,8 1091,9 1042,8 -49,1 -4,5
Î.M. “Şoldăneşti-Service” - 100,6 100,6 100,0 - 131,6 131,6 100,0
Judeţul Soroca 20184,7 22712,0 2527,3 12,5 28343,7 32505,2 4161,5 14,7
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 1436,5 1065,8 -370,7 -25,9 1897,6 2245,9 348,3 18,4
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” 12407,6 15005,8 2598,2 20,9 17493,4 20873,4 3380,0 19,3
S.A.“Service Comunale” Floreşti 3141,7 2784,1 -357,6 -11,4 2701,9 2987,8 285,9 10,6
Î.M. “DAC” Soroca 3198,9 3856,3 657,4 20,6 6250,8 6398,1 147,3 2,4
Judeţul Tighina 5911,8 5035,7 -876,1 -14,8 9410,8 11712,8 2302,0 24,5
Î.M. “GCL” Căuşeni 4215,8 3262,2 -953,6 -22,6 7859,1 9804,8 1945,7 24,8
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 1332,3 1457,1 124,8 9,4 1088,7 1372,2 283,5 26,0
D.P."Apă-Canal" Căinari 363,7 316,4 -47,3 -13,0 463,0 535,8 72,8 15,7
Judeţul Ungheni 6447,9 5627,3 -820,6 -12,7 5478,6 4380,7 -1097,9 -20,0
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 3674,5 3029,5 -645,0 -17,6 1844,4 289,2 -1555,2 -84,3
Î.M. “GAAC” Nisporeni 1309,7 1374,1 64,4 4,9 1583,1 2420,2 837,1 52,9
Î.M. “GCL” Călăraşi 1463,7 1223,7 -240,0 -16,4 2051,1 1671,3 -379,8 -18,5
Gagăuzia 9105,8 6868,6 -2237,2 -24,6 8463,8 6794,4 -1669,4 -19,7
Î.M. “Su-Canal” Comrat 5278,9 3662,4 -1616,5 -30,6 3935,7 2584,2 -1351,5 34,3
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 2805,1 2365,3 -439,8 -15,7 3532,0 3277,6 -254,4 -7,2
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 717,0 528,4 -188,6 -26,3 895,2 836,1 -59,1 -6,6
Î.M. “GLC” Vulcăneşti 304,8 312,5 7,7 2,5 100,9 96,5 -4,4 -4,4
Total: 348807,6 350461,2 1653,6 0,5 262222,2 275508,6 13286,4 5,1
Fără Chişinău 98200,1 96138,0 -2062,1 -2,1 125841,5 138834,3 12998,2 10,3

80
Analiza datoriilor debitoare şi creditoare pe termenii formării
potrivit situaţia la 01.01.2003.
Таbl.37
Datorii debitoare Datorii creditoare
Înclusiv: Înclusiv:
Total datorii experiate Total datorii experiate
la sfîrşitul La care termenul la sfîrşitul La care termenul
anului Pînă la 3 De la 3 luni Mai mult anului Pînă la 3 De la 3 luni Mai mult
achitării n-a venit achitării n-a venit
luni pînă la 1 an de 1 an luni pînă la 1 an de 1 an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 254323,2 46134 31586 66477 110126,2 136674,3 32978,0 11085,0 18843,0 73768,3
Î.M. DGLC Stăuceni 2368,5 2368,5 - - - 2635,3 2635,3 - - -
Î.M. RCL Cricova 2453,5 750,2 513,0 870,3 320,0 1811,9 753,2 184,0 149,3 725,4
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 1081,9 202,8 225,0 29,9 624,2 786,8 123,8 204,0 393,0 66,0
Î.M. “Comunservice” Criuleni 410,9 50,0 41,3 90,3 229,3 730,5 82,7 102,2 220,0 325,6
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 1318,5 - 64,8 428,5 825,2 4458,4 36,3 193,4 338,0 3890,7
ÎMDC Cojuşna 438,2 - - 16,1 422,1 731,2 - - 140,4 590,8
Î.M.C.“Floreni-service” 621,4 - 12,0 10,7 598,7 768,0 7,6 28,9 75,2 656,3
Judeţul Bălţi
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 17658,6 152,5 2308,5 11375,2 3822,4 27613,6 6,2 8754,0 15431,2 3422,2
D.P."Apă-Canal" Făleşti 673,2 47,9 152,7 75,2 397,4 864,1 49,2 99,2 130,1 585,6
Î.M. “GC” Glodeni 4017,1 147,8 411,9 1090,2 2367,2 6103,1 77,5 227,5 1303,3 4494,8
D.P."Apă-Canal", Rîşcani 693,6 - 29,4 367,2 297,0 1417,5 - 380,3 325,7 711,5
D.P."Apă-Canal", Sîngerei 879,8 - 103,6 178,0 598,2 391,0 - 46,0 60,3 284,7
Judeţul Cahul
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 2507,7 508,9 343,8 406,5 1248,5 1132,3 374,9 265,4 39,0 453,0
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 577,8 2,5 29,6 243,4 302,3 1090,9 - 61,3 170,2 859,4
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 1250,9 - 454,5 794,3 2,1 2368,1 - 489,1 992,7 886,3
Judeţul Edineţ
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 2849,6 422,0 323,1 374,1 1730,4 10760,8 822,3 1138,1 3166,5 5633,9
Î.M. “GC” Briceni 2174,0 - 106,6 432,4 1635,0 1294,4 253,0 110,4 130.7 1000,3
Î.M. “LC” Lipcani 174,5 13,2 28,2 31,8 101,3 324,1 24,4 65,8 195,9 38,0
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 494,4 - 194,8 66,7 232,9 844,2 - 133,7 350,2 360,3

81
Таbl. 37 (continuare)
Datorii debitoare Datorii creditoare
Inclusiv: Inclusiv:
Total datorii expirat Total datorii expirate
La care termenul La care termenul
la sfârşitul De la 3 luni la sfârşitul De la 3 luni
achitării n-a Până la 3 Mai mult achitării n-a Până la 3 Mai mult
anului până la 1 anului până la 1
venit luni de 1 an venit luni de 1 an
an an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Judeţul Lăpuşna
Î.M. "Apă-Canal", Basarabeasca 1809,3 141,2 237,0 380,2 1050,9 1770,6 77,6 - 6,3 1686,7
Î.M.DPGLC Leova 1337,2 - - 1317,9 19,3 510,4 - 485,8 - 24,6
Î.M. “GAAC” Hînceşti 1000,9 - 133,4 260,9 606,6 1144,3 97,5 24,1 6,3 1016,4
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 1877,1 - 703,6 842,2 331,3 2329,6 - 1467,1 550,6 312,5
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 6894,0 15,0 455,1 1459,4 4964,5 10385,7 - 429,9 1742,6 8213,2
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 231,2 - 8,4 95,4 127,4 1042,8 - 78,4 182,0 782,4
Î.M. “Şoldăneşti-Service” 100,6 - 51,4 49,2 - 131,6 - 34,1 97,5 -
Judeţul Soroca
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 1065,8 - 324,9 535,0 205,9 2245,9 - 1223,0 631,2 391,7
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” 15005,8 - 3140,1 9091,0 2774,7 20873,4 - 3640,1 11426,9 5806,4
S.A.“Service Comunale” Floreşti 2784,1 - 166,6 1187,3 1430,2 2987,8 - 135,7 - 2852,1
Î.M. “DAC” Soroca 3856,3 49,5 602,1 1536,4 1668,3 6398,1 164,3 1110,4 752,6 4370,8
Judeţul Tighina
Î.M. “GCL” Căuşeni 3262,2 - 653,3 919,2 1689,7 9804,8 - 916,6 2167,8 6720,4
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 1457,1 9,4 4,4 258,7 1184,6 1972,2 17,9 18,6 566,7 769,0
D.P."Apă-Canal" Căinari 316,4 - - - 316,4 535,8 - - 188,4 347,4
Judeţul Ungheni
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 3029,5 - 390,0 760,1 1879,4 289,2 148,4 21,7 2,0 117,1
Î.M. “GAAC” Nisporeni 1374,1 80,5 131,2 345,3 817,1 2420,2 79,1 97,7 273,5 1969,9
Î.M. “GCL” Călăraşi 1223,7 908,3 146,9 59,7 108,8 1671,3 143,8 458,7 106,6 962,2
Gagăuzia
Î.M. “Su-Canal” Comrat 3662,4 - 611,4 1055,6 1995,4 2584,2 - 1042,2 383,2 1158,8
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 2365,3 789,5 343,2 1232,6 - 3277,6 562,5 315,0 2131,6 268,5
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 528,4 24,7 9,6 50,7 443,4 836,1 76,3 83,5 203,0 473,3
Î.M. “GLC” Vulcăneşti 312,5 - 37,5 190,8 84,2 96,5 1,3 13,0 57,4 24,8
Total: 350461,2 52818,4 45078,9 104985,4 147578,5 275508,6 39393,1 35163,9 63930,3 137021,3
Fără Chişinău 96138 6684,4 13498,9 38508,4 37452,3 138834,3 6415,1 24078,9 45087,3 63253,0

82
Încasări datoriilor debitoare
Таbl. 38
2001 2002
Încasări Încasări
Datorii debitoare Vânzări datoriilor Datorii debitoare Vânzări datoriilor schimbări pe
pe facturi nete debitoare pe zile pe facturi nete debitoare pe zile zile
(mii. lei) (mii. lei) (2/3)x365 (mii. lei) (mii. lei) (5/6)x365

1 2 3 4 5 6 7 8
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 253139 292387 316 239133 283600 310 -6
Î.M. DGLC Stăuceni 1925 1182 595 2293 1430 588 -7
Î.M. RCL Cricova 2784 1178 865 2450 1124 796 -69
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 1332 1432 339 1073 1484 266 -73
Î.M. “Comunservice” Criuleni 658 1578 153 396 1134 128 -25
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 1484 833 653 1312 1092 442 -211
ÎMDC Cojuşna 418 178 858 432 125 1262 +404
Î.M.C.“Floreni-service” - 273 - - 285 - -
Judeţul Bălţi
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 12947 29157 164 11607 32713 131 -33
D.P."Apă-Canal" Făleşti 537 559 350 532 631 310 -40
Î.M. “GC” Glodeni 1224 1061 423 1198 717 610 +187
D.P."Apă-Canal", Rîşcani 571 1030 204 637 1085 215 +11
D.P."Apă-Canal", Sîngerei 525 627 307 443 792 204 -103
Judeţul Cahul
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 2136 3609 219 2507 4958 186 -33
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 1109 450 901 512 318 588 -313
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 1017 1142 325 1102 1470 274 -41
Judeţul Edineţ
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 2529 6359 146 2738 6663 150 +4
Î.M. “GC” Briceni 1941 898 792 2033 767 967 +175
Î.M. “LC” Lipcani 102 197 190 123 128 350 +160
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 54 654 33 32 722 18 -15

83
Таbl. 38 (continuare)

2001 2002
Încasări Încasări
Datorii debitoare Vânzări datoriilor Datorii debitoare Vânzări datoriilor schimbări pe
pe facturi nete debitoare pe zile pe facturi nete debitoare pe zile zile
(mii. lei) (mii. lei) (2/3)x365 (mii. lei) (mii. lei) (5/6)x365

Judeţul Lăpuşna
Î.M. "Apă-Canal", Basarabeasca 701 1432 179 951 2004 175 -4
Î.M.DPGLC Leova 292 1090 99 247 1159 80 -19
Î.M. “GAAC” Hînceşti 970 1731 204 879 1613 201 -3
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 2497 5748 161 1763 5116 128 -33
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 7508 2149 1278 6779 1896 1306 +28
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 294 498 215 217 473 168 -47
Î.M. “Şoldăneşti-Service” 942 588 588 923 407 828 +240
Judeţul Soroca
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 898 1571 212 1059 1478 263 +51
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” 12202 8516 525 14864 9201 591 +66
S.A.“Service Comunale” Floreşti 3064 2059 535 2780 2392 427 -108
Î.M. “DAC” Soroca 3069 4303 263 3783 3810 363 +102
Judeţul Tighina
Î.M. “GCL” Căuşeni 3161 3863 299 1867 2384 288 -11
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 1221 1051 427 1347 1085 456 +29
D.P."Apă-Canal" Căinari 364 190 700 288 123,6 850 +150
Judeţul Ungheni
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 3650 4496 299 3027 4740 234 -65
Î.M. “GAAC” Nisporeni 475 783 223 364 925 146 -77
Î.M. “GCL” Călăraşi 1381 3113 164 1184 3699 117 -47
Gagăuzia
Î.M. “Su-Canal” Comrat 5111 3166 591 3575 2840 460 -131
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 2436 1665 537 2228 2092 391 -146
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 488 547 329 425 470 332 +3
Total: 337126 393343 314 319193 389146 299 -15

84
Analiza datoriilor debitoare la vânzări nete
Таbl. 39
(mln. lei)
Greutatea specifică
Vânzări nete Datorii creditoare datoriilor debitoare la
vânzări nete
1 2 3 4
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 283600 254323,2 89,7
Î.M. DGLC Stăuceni 1430 2368,5 165,6
Î.M. RCL Cricova 1124 2453,5 218,3
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 1484 1081,9 72,9
Î.M. “Comunservice” Criuleni 1134 410,9 36,2
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 1092 1318,5 120,7
ÎMDC Cojuşna 125 438,2 350,6
Î.M.C.“Floreni-service” 285 621,1 217,9
Judeţul Bălţi
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 32713 17658,6 54,0
D.P."Apă-Canal" Făleşti 631 673,2 106,7
Î.M. “GC” Glodeni 717 4017,1 560,3
D.P."Apă-Canal" Rîşcani 1085 693,6 63,9
D.P."Apă-Canal" Sîngerei 792 879,8 111,1
Judeţul Cahul
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 4958 2507,7 50,6
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 318 577,8 181,7
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 1470 1250,9 85,1
Judeţul Edineţ
Î.M. "Apă-Canal" Edineţ 6663 2849,6 42,8
Î.M. “GC” Briceni 767 2174,0 283,4
Î.M. “LC” Lipcani 128 174,5 136,3
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 722 494,4 68,5
Judeţul Lăpuşna
Î.M. "Apă-Canal" Basarabeasca 2004 1809,3 90,3
Î.M.DPGLC Leova 1159 1337,2 115,4
Î.M. “GAAC” Hînceşti 1613 1000,9 72,1
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 5116 1877,1 36,7
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 1896 68940,0 363,6
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 473 231,2 48,9
Î.M. “Şoldăneşti-Service” 407 100,6 24,7
Judeţul Soroca
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 1478 1065,8 72,1
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” 9201 15005,8 163,1
S.A.“Service Comunale” Floreşti 2392 2784,1 116,4
Î.M. “DAC” Soroca 3810 3856,3 101,2
Judeţul Tighina
Î.M. “GCL” Căuşeni 2384 3262,2 136,8
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 1085 1457,1 134,3
D.P."Apă-Canal" Căinari 123,6 316,4 256,0
Judeţul Ungheni
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 4740 3029,5 63,9
Î.M. “GAAC” Nisporeni 925 1374,1 148,6
Î.M. “GCL” Călăraşi 3699 1213,7 33,1
Gagăuzia
Î.M. “Su-Canal” Comrat 2840 3662,4 129,0
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 2092 2365,3 113,1
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 470 528,4 112,4
Total: 389145,6 350461,2 90,1
Fără Chişinău 105545,6 96138,0 91,1

85
ANALIZA achitărilor populaţiei pentru servicii comunale pe anul 2002
Таbl. 40
Anul 2002г. Devierile
Datoriile Datoriile
Plata Datoria
la situaţia la situaţia Plata
în calculării pe luni
din 01.01. calculat achitat din 01.01. % în %
sumă (mii lei) (luni)
2002 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Municipiul Chişinău 96995,1 82755,7 80859,7 98891,1 1896,0 2,0 6896,3 14 97,7
S.A."Apă-Canal Chişinău" 93649,4 80067,8 78664,2 95053,0 1403,6 1,5 6672,3 14 98,2
Î.M. DGLC Stăuceni 1626,6 1078,7 918,0 1787,3 160,7 9,9 89,9 20 85,1
Î.M. RCL Cricova 1719,1 1609,2 1277,5 2050,8 331,7 19,3 134,1 15 79,4
Judeţul Chişinău 2391,8 1840,5 2200,7 2031,6 -360,2 -15,1 153,5 13 119,6
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 403,2 745,0 761,8 386,4 -16,8 -4,2 62,1 6 102,3
Î.M. “Comunservice”
411,1 516,7 632,8 295,0 -116,1 -28,2 43,1 7 122,5
Criuleni
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 1258,3 393,3 598,7 1052,9 -205,4 -16,3 32,8 32 152,2
ÎMDC Cojuşna 34,1 - - 34,1 - - - - -
Î.M.C.“Floreni-service” 285,1 185,5 207,4 263,2 -21,9 -7,7 15,5 17 111,8
Judeţul Bălţi 5180,6 13033,0 11165,9 7047,7 1867,1 -36,0 1086,1 6 85,7
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 3619,2 11191,6 9504,9 5305,9 1686,6 46,6 932,6 6 84,9
D.P."Apă-Canal" Făleşti 197,5 378,6 374,6 201,5 4,0 2,0 31,6 6 98,9
Î.M. “GC” Glodeni 818,5 443,9 424,6 837,8 19,3 2,3 37,0 23 95,7
D.P."Apă-Canal", Rîşcani 218,6 534,4 408,9 344,1 125,5 57,4 44,5 8 76,5
D.P."Apă-Canal", Sîngerei 326,8 484,5 452,9 358,4 31,6 9,7 40,4 9 93,5
Judeţul Cahul 933,4 2022,7 1892,1 1064,0 130,6 14,0 168,6 6 93,5
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 728,2 1822,4 1701,5 849,1 120,9 16,6 151,9 6 93,4
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 205,2 200,3 190,6 214,9 9,7 4,7 16,7 13 95,2
Judeţul Taraclia 763,9 676,3 556,7 883,5 119,6 15,7 56,4 16 82,3
D.P."Apă-Canal" Taraclia 763,9 676,3 556,7 883,5 119,6 15,7 56,4 16 82,3
Judeţul Edineţ 1938,8 2049,7 1938,4 2050,1 111,3 5,7 170,8 12 94,6
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 1093,5 1008,4 848,9 1253,0 159,5 14,6 84,0 15 84,2
Î.M. “GC” Briceni 422,0 400,5 428,9 393,6 -28,4 -6,7 33,4 12 107,1
Î.M. “LC” Lipcani 51,9 61,3 67,8 45,4 -6,5 -12,5 5,1 9 110,6
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 371,4 579,5 592,8 358,1 -13,3 -3,6 48,3 7 102,3
Judeţul Lăpuşna 2057,1 1532,9 1074,9 2515,1 458,0 22,3 127,8 20 70,1
Î.M. "Apă-Canal",
429,9 520,2 178,1 772,0 342,1 79,6 43,4 18 34,3
Basarabeasca
Î.M.DPGLC Leova 1003,7 539,8 453,6 1089,9 86,2 8,6 45,0 24 84,0
Î.M. “GAAC” Hînceşti 623,5 472,9 443,2 653,2 29,7 4,8 39,4 17 93,7
Municipiul Orhei 5200,7 3524,8 2689,7 6035,8 835,1 16,1 293,7 21 76,3
Regia "Apă-Canal" Orhei 1302,7 1798,1 1725,9 1374,9 72,2 5,5 149,8 9 96,0
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 3726,5 1549,6 799,6 4476,5 750,0 20,1 129,1 35 51,6
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 171,5 150,8 156,6 165,7 -5,8 -3,4 12,6 13 103,8
Î.M. “Şoldăneşti-Service” - 26,3 7,6 18,7 18,7 100,0 2,2 8,5 28,9
Judeţul Soroca 3116,1 3355,4 2776,5 3695,0 578,9 18,6 279,6 13 82,7
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 421,1 580,1 660,8 340,4 -80,7 -19,2 48,3 7 113,9
S.A. “Apeductul Soroca-
- - - - - - - - -
Bălţi”
S.A.“Service Comunale”
1152,8 1014,8 1020,4 1147,2 -5,6 -0,5 84,6 14 100,6
Floreşti
Î.M. “DAC” Soroca 1542,2 1760,5 1095,3 2207,4 665,2 43,1 146,7 15 62,2
Judeţul Tighina 2861,9 1725,1 2130,0 2457,0 -404,9 14,1 143,8 17 123,5
Î.M. “GCL” Căuşeni 1675,4 1019,1 1535,5 1159,0 -516,4 -30,8 84,9 14 150,7
D.P."Apă-Canal" Ştefan
921,0 665,0 545,0 1041,0 120,0 13,0 55,4 19 66,9
Vodă
D.P."Apă-Canal" Căinari 265,5 41,0 49,5 257,0 -8,5 -3,2 3,4 - 120,7
Judeţul Ungheni 3480,3 2876,6 2694,4 3662,5 182,2 5,2 239,7 15 93,7
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 1936,0 1863,0 1897,0 1902,0 -34,0 -1,8 155,2 12 101,8
Î.M. “GAAC” Nisporeni 912,7 439,1 256,5 1095,3 182,6 20,0 36,6 30 58,4
Î.M. “GCL” Călăraşi 631,6 574,5 540,9 665,2 33,6 5,3 47,9 14 94,2
Gagăuzia 3411,8 2180,9 2097,8 3494,9 83,1 2,4 181,7 19 96,2
Î.M. “Su-Canal” Comrat 1879,7 1151,0 872,8 2157,9 278,2 14,8 95,9 23 75,8
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-
805,5 601,2 742,6 664,1 -141,4 -17,6 50,1 13 123,5
Lunga
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 485,8 254,2 317,6 422,4 -63,4 -13,1 21,2 20 124,9
Î.M. “GLC” Vulcăneşti 240,8 174,5 164,8 250,5 9,7 4,0 14,5 17 94,4
Total: 128331,5 117573,6 112076,8 133828,3 5496,8 4,3 9798,0 14 95,3
Fără Chişinău 34682,1 37505,8 33412,6 38775,3 4093,2 11,8 3125,7 11 89,1

86
ANALIZA
achitărilor pentru servicii comunale pe anul 2002
Таbl. 41
Datoriile Anul 2002г. Datoriile Devierile
la la
Plata Datoria
situaţia situaţia Plata
în calculării pe luni
din calculat achitat din % în %
sumă (mii lei) (luni)
01.01. 01.01.
2002 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Municipiul Chişinău 252236,6 331736,9 362642,3 221331,2 -30905,4 -12,3 27644,7 8 109,3
S.A."Apă-Canal Chişinău" 248543,0 328280,6 358818,1 218005,5 -30537,5 -12,3 27356,7 8 109,3
Î.M. DGLC Stăuceni 1965,6 1903,4 1500,5 2368,5 402,9 20,5 158,6 15 78,8
Î.M. RCL Cricova 1728,0 1552,9 2323,7 957,2 -770,8 -44,6 129,4 7 149,6
Judeţul Chişinău 4607,4 4211,5 5162,4 3656,5 -950,9 -20,6 351,0 10 122,6
Î.M."Apă-Canal" Anenii
1219,5 1503,4 1763,6 959,3 -260,2 -21,3 125,3 8 117,3
Noi
Î.M. “Comunservice”
671,9 1242,8 1503,8 410,9 -261,0 -38,8 103,6 4 121,0
Criuleni
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 1483,5 921,7 1172,4 1232,8 -250,7 -16,9 76,8 16 127,2
ÎMDC Cojuşna 418,4 195,6 181,9 432,1 13,7 3,3 16,3 26 93,0
Î.M.C.“Floreni-service” 814,1 348,0 540,7 621,4 -192,7 -23,7 29,0 21 155,4
Judeţul Bălţi 16525,7 33395,9 34805,9 15115,7 -1410,0 -8,5 2783,0 5 104,2
Î.M."Regia Apă-Canal"
12307,6 30032,6 31287,7 11052,5 -1255,1 -10,2 2502,7 4 104,2
Bălţi
D.P."Apă-Canal" Făleşti 537,0 611,1 615,8 532,3 -4,7 -0,9 50,9 10 100,8
Î.M. “GC” Glodeni 2042,4 864,6 871,0 2036,0 -6,4 -0.3 72,1 28 100,7
D.P."Apă-Canal", Rîşcani 786,5 1154,7 1247,6 693,6 -92,9 -11,8 96,2 7 108,0
D.P."Apă-Canal", Sîngerei 852,2 732,9 783,8 801,3 -50,9 -6,0 61,1 15 106,9
Judeţul Cahul 2759,0 6981,8 6831,6 2909,2 150,2 5,4 581,9 5 97,8
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 2135,5 6478,4 6106,2 2507,7 372,2 17,4 539,9 5 94,3
Î.M. "Apă-Canal"
623,5 503,4 725,4 401,5 -222,0 -35,6 42,0 10 144,1
Cantemir
Judeţul Taraclia 994,8 1559,4 1423,3 1130,9 136,1 13,7 130,0 9 92,3
D.P."Apă-Canal" Taraclia 994,8 1559,4 1423,3 1130,9 136,1 13,7 130,0 9 92,3
Judeţul Edineţ 5314,6 6250,8 6155,0 5410,4 95,8 1,8 520,9 10 98,5
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 2529,1 4634,3 4435,2 2728,2 199,1 7,9 386,2 7 95,7
Î.M. “GC” Briceni 2133,8 767,2 844,4 2056,6 -77,2 -3,6 63,9 32 110,1
Î.M. “LC” Lipcani 176,1 128,3 129,9 174,5 -1,6 -0,9 10,7 16 101,2
D.P."Apă-Canal"
475,6 721,0 745,5 451,1 -24,5 -5,2 60,1 7 103,4
Donduşeni
Judeţul Lăpuşna 3396,4 5864,9 5323,3 3938,0 541,6 15,9 488,7 8 90,8
Î.M. "Apă-Canal",
1131,2 2788,8 2197,3 1722,7 591,5 52,3 232,4 7 78,8
Basarabeasca
Î.M.DPGLC Leova 1295,7 1283,3 1242,3 1336,7 41,0 3,2 106,9 12 96,8
Î.M. “GAAC” Hînceşti 969,5 1792,8 1883,7 878,6 -90,9 -9,4 149,4 6 105,1
Municipiul Orhei 10268,5 7963,6 9343,6 8888,5 -1380,0 -13,4 663,5 13 117,3
Regia "Apă-Canal" Orhei 2448,8 5370,6 6141,6 1677,8 -771,0 -31,5 447,5 4 114,4
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 7508,3 1950,2 2579,6 6878,9 -629,4 -8,4 162,5 42 132,3
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 311,4 493,8 574,0 231,2 -80,2 -25,8 41,1 6 116,2
Î.M. “Şoldăneşti-Service” - 149,0 48,4 100,6 100,6 100,0 12,4 8 32,5
Judeţul Soroca 19624.4 19851.6 16957.3 22518.7 2894.3 14.7 1654.4 14 85.4
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 1319,6 1659,0 1886,9 1091,7 -227,9 -17,3 138,3 8 113,7
S.A. “Apeductul Soroca-
12202.2 11038.8 8376.9 14864.1 2661.9 21.8 919.9 16 75.9
Bălţi”
S.A.“Service Comunale”
3063,9 2933,7 3217,3 2780,3 -283,6 -9,3 244,5 11 109,7
Floreşti
Î.M. “DAC” Soroca 3038,7 4220,1 3476,2 3782,6 743,9 24,5 351,7 11 82,3
Judeţul Tighina 4710,2 4775,6 6073,9 3411,9 -1298,3 27,6 397,9 9 127,2
Î.M. “GCL” Căuşeni 3132,5 3331,7 4698,7 1765,5 -136,7 -4,4 277,6 6 141,0
D.P."Apă-Canal" Ştefan
1214,0 1327,0 1211,0 1330,0 116,0 9,6 110,6 12 91,3
Vodă
D.P."Apă-Canal" Căinari 363,7 116,9 164,2 316,4 -47,3 -13,0 9,7 33 140,5
Judeţul Ungheni 6179,0 7401,4 8238,6 5341,8 -837,2 -13,5 616,8 9 111,3
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 3674,5 4740,0 5385,0 3029,5 -645,0 -17,6 395,0 8 113,6
Î.M. “GAAC” Nisporeni 1361,0 947,5 855,3 1453,2 92,2 6,8 79,0 18 90,3
Î.M. “GCL” Călăraşi 1143,5 1713,9 1998,3 859,1 -284,4 24,9 142,8 6 116,6
Gagăuzia 8890,0 5645,4 7675,8 6859,6 -2030,4 -22,8 470,5 15 136,0
Î.M. “Su-Canal” Comrat 5278,9 3151,1 4767,6 3662,4 -1616,5 -30,6 262,6 14 151,3
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-
2805,1 1648,7 2088,5 2365,3 -439,8 -15,7 137,4 17 126,7
Lunga
Î.M. "Apă-Canal"
501,2 633,6 615,4 519,4 18,2 3,6 52,8 10 97,1
Vulcăneşti
Î.M. “GLC” Vulcăneşti 304,8 212,0 204,3 312,5 7,7 2,5 17,7 18 96,4
Total: 335506.6 435638.8 470633.0 300512.4 -34994.2 -10.4 36303.3 8 108.0
Fără Chişinău 86963.6 107358.2 111814.9 82506.9 -4456.7 -5.1 8946.6 9 104.2

87
ANALIZA restanţei la salariu a colaboratorilor întreprinderilor-membrilor
Asociaţiei “Moldova Apă-Canal” pe anul 2002
Таbl. 42

Anul 2002г. Devieri


Datoriile la Datoriile la Fondul
Datoriile
situaţia situaţia lunar de Plata
în pe luni
din calculat achitat din % retribuire în %
sumă aparte
01.01.2002 01.01.2003 a muncii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Municipiul Chişinău 3350,7 39453,4 39361,5 3442,6 91,9 2,7 3287,8 1 99,8
S.A."Apă-Canal Chişinău" 3176,8 38591,2 38381,1 3386,9 210,1 6,6 3215,9 1 99,5
Î.M. DGLC Stăuceni 18,0 230,0 228,6 19,4 1,4 7,8 19,2 1 99,4
Î.M. RCL Cricova 155,9 632,2 751,8 36,3 -119,6 -76,8 52,7 1 118,9
Judeţul Chişinău 572,5 1553,0 1532,6 592,9 40,8 7,1 129,4 5 98,7
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 146,3 532,2 571,1 107,4 -38,9 -26,6 44,4 2 107,3
Î.M. “Comunservice” Criuleni 55,2 490,2 451,6 93,8 38,6 69,9 40,9 2 92,1
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 284,7 303,7 274,1 314,3 29,6 10,4 25,3 12 90,3
ÎMDC Cojuşna 78,1 93,3 101,6 69,8 -8,3 -10,6 7,7 9 108,9
Î.M.C.“Floreni-service” 8,2 133,6 134,2 7,6 -0,6 -7,3 11,1 1 100,4
Judeţul Bălţi 588,1 5707,9 5438,8 857,2 269,1 45,8 475,7 2 95,3
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 288,1 4501,6 4191,7 598,0 309,9 107,6 375,1 2 93,1
D.P."Apă-Canal" Făleşti 89,0 258,2 294,9 52,3 -36,7 -41,2 21,5 2 114,2
Î.M. “GC” Glodeni 123,3 245,9 255,1 114,1 -9,2 -7,5 20,5 6 103,7
D.P."Apă-Canal", Rîşcani 54,8 487,9 470,4 72,3 17,5 31,9 40,7 12 96,4
D.P."Apă-Canal", Sîngerei 32,9 214,3 226,7 20,5 -12,7 -37,7 17,9 1 105,8
Judeţul Cahul 381,6 1559,8 1627,8 313,6 -68,0 -17,8 130,0 2 104,4
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 244,1 1285,1 1345,7 183,5 -60,6 -24,8 107,1 2 104,7
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 137,5 274,7 282,1 130,1 -7,4 -5,4 22,9 6 102,7
Judeţul Taraclia 255,2 596,5 579,6 272,1 16,9 6,6 49,7 5 97,2
D.P."Apă-Canal" Taraclia 255,2 596,5 579,6 272,1 16,9 6,6 49,7 5 97,2
Judeţul Edineţ 792,8 2439,2 2518,1 713,9 -78,9 -10,0 203,3 3 103,2
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 521,0 1372,6 1528,4 365,2 -155,8 -29,9 114,4 3 111,4
Î.M. “GC” Briceni 146,7 336,1 342,1 140,7 -6,0 -4,1 28,0 5 101,8
Î.M. “LC” Lipcani 23,4 130,4 58,7 95,1 71,7 în 3 10,9 9 45,0
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 101,7 600,1 588,9 112,9 11,2 11,0 50,0 12 98,1
Judeţul Lăpuşna 304,7 1634,1 1707,4 231,4 -73,3 -24,1 136,2 2 104,5
Î.M. "Apă-Canal", Basarabeasca 0,3 743,1 665,8 77,6 77,3 în 25,8 62,0 1 89,6
Î.M.DPGLC Leova 248,2 390,2 533,4 105,0 -143,2 -57,7 32,5 3 136,7
Î.M. “GAAC” Hînceşti 56,2 500,8 508,2 48,8 -7,4 -13,9 41,7 1 101,5
Municipiul Orhei 904,2 2370,9 2505,6 769,5 -134,7 -14,9 197,6 4 105,7
Regia "Apă-Canal" Orhei 452,3 1546,5 1765,2 233,6 -218,7 -48,3 128,9 2 114,1
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 140,4 517,8 466,8 191,4 51,0 36,3 43,1 4 90,2
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 311,5 215,8 220,1 307,2 -4,3 -1,4 18,0 17 102,0
Î.M. “Şoldăneşti-Service” - 90,8 53,5 37,3 37,3 100,0 7,6 5 58,9
Judeţul Soroca 1013,3 3958,7 4330,0 642,0 -371,3 -36,6 329,8 2 109,3
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 82,1 628,1 621,7 88,5 6,4 7,8 52,3 2 99,0
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” 414,9 994,0 1140,1 268,8 -146,5 -35,3 82,8 3 114,7
S.A.“Service Comunale”
152,0 1033,3 1091,6 93,7 -58,3 -38,4 86,1 1 105,6
Floreşti
Î.M. “DAC” Soroca 364,3 1303,3 1476,6 191,0 -173,3 -47,6 108,6 2 113,3
Judeţul Tighina 1022,8 2033,2 1890,6 1164,4 142,6 14,0 169,4 8 93,0
Î.M. “GCL” Căuşeni 490,0 1247,2 1221,2 516,0 26,0 5,3 103,9 5 97,9
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 421,6 649,6 568,0 503,2 81,6 19,4 54,1 9 87,4
D.P."Apă-Canal" Căinari 110,2 136,4 101,4 145,2 35,0 31,8 11,4 13 74,3
Judeţul Ungheni 415,0 2642,8 2699,8 358,0 -57,0 -13,7 220,3 2 102,2
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 144,2 1151,8 1199,1 96,9 -47,7 -32,8 96,0 1 104,1
Î.M. “GAAC” Nisporeni 100,8 327,4 331,8 96,4 -4,4 -4,3 27,3 3 101,3
Î.M. “GCL” Călăraşi 170,0 1163,6 1168,9 164,7 -5,3 -3,1 97,0 2 100,5
Gagăuzia 578,1 1892,4 1641,9 828,6 250,5 43,3 157,7 5 86,8
Î.M. “Su-Canal” Comrat 212,7 785,0 679,1 318,6 105,9 49,8 65,4 5 86,5
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 211,3 722,1 650,0 283,4 72,1 34,1 60,2 5 90,0
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 104,2 276,7 208,2 172,6 68,4 65,6 23,1 7 75,2
Î.M. “GLC” Vulcăneşti 49,9 108,6 104,6 53,9 4,0 8,0 9,0 6 96,3
Total: 10177,9 65841,9 65833,7 10186,1 8,2 0,1 5486,8 2 100,0
Fără Chişinău 7001,1 27250,7 27452,6 6799,2 -201,9 -2,9 2270,9 3 100,7

88
FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEŞTI pe anul 2002 (mii. lei)
Таbl. 43

Venitul mijloacelor Consumul mijloacelor


Total
Sold la Plăţi
Mijloace venitul Personalul şi Impozit pe Procurarea Sold la
Numele întreprinderii 1.01.2002 Alte venituri Ieşire activelor Plaţi Plata băneşti Total
băneşti din Credit Alte venituri mijloace asigurare venit Alte plăţi activelor pe 1.01.2003
mijloacelor pe termen lung furnizorilor dobânzilor privind cheltuieli
vânzări lor socială termen lung
credite
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 2319,1 244784,6 14481 102,3 61038,6 17976,1 338382,6 121164,2 47791,2 5285,4 10847 44200,1 27474,2 81220,6 337982,7 2719
DPGLC Stăuceni 35,1 835,2 324,3 - - - 1159,5 340,2 274 17,1 - 552,1 - - 1183,4 11,2
Î.M. RLC Cricova 58,9 2032,5 1017,3 - - - 3049,8 1940,9 992,1 48,2 - 46,9 - - 3028,1 80,6
Judeţul Chişinău
D.P."Apă-Canal" Anenii Noi 11,2 1438,7 - 1438,7 696,9 513,1 61,8 147,9 1419,7 30,2
Î.M. “Comunservice” Criuleni 0 1279 117,4 - - - 1396,4 458 627 21,1 - 281,5 - - 1387,6 8,8
D.P."Apă-Canal" Străşeni 55,6 666 1 - - 452,8 1119,8 883,8 210,2 - - 77,3 - - 1171,3 4,1
D.P."Apă-Canal" Cojuşna 0,1 207,8 - - - - 207,8 49,6 135,4 - - 22,5 - - 207,5 0,4
Î.M. “Floreni-service” 5,8 406,1 - - - - 406,1 118 224,7 8,6 - 45 - - 396,3 15,6
Judeţul Bălţi - - -
D.I.P."Apă-Canal" Bălţi 328,6 26186,2 686,8 - - - 26873 20342,8 4830,1 - - 1327 - 39 26538,9 662,7
D.P."Apă-Canal" Făleşti 0,3 675,9 176,8 - - - 852,7 520,3 271 4,4 0,2 31,5 - - 827,4 25,6
DPGLC Glodeni 13 599 58,2 - - - 657,2 353,5 183 12,9 - 96,8 - - 646,2 24
D.P."Apă-Canal" Rîşcani 9,4 970,3 57 - - - 1027,3 769 209 - - 48,6 - - 1026,6 10,1
D.P."Apă-Canal" Sîngerei 0,1 763,4 8,4 - - - 771,8 479,6 257,4 - - 33,9 - - 770,9 1
Judeţul Cahul - - -
D.P."Apă-Canal" Cahul 8,8 3715,2 - - - - 3715,2 2664,7 966,9 - - 71,2 - - 3702,8 21,2
D.P."Apă-Canal" Cantemir 1,3 617,3 - - - - 617,3 343,8 148,7 51 - 46,5 - - 590 28,6
Judeţul Taraclia - - -
D.P."Apă-Canal" Taraclia 1,9 1119,3 166,5 - - - 1285,8 771,3 342,5 - - 169,3 - - 1283,1 4,6
Judeţul Edineţ - - -
D.P."Apă-Canal" Edineţ 4,5 1054,5 780,5 - - - 1835 1279,5 263,4 9,3 11,6 97,1 - - 1660,9 178,6
DPGLC Briceni 15,5 644,6 1,3 - - - 645,9 265 126,5 150,6 - 2,5 - - 544,6 116,8
DPGLC Lipcani 2,1 161 - - - - 161 103,6 55 - - - - - 158,6 4,5
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 4,7 663,2 260,3 - - - 923,5 150,3 499,3 21,8 - 256,7 - - 928,1 0,1
Judeţul Lăpuşna - - -
D.P."Apă-Canal" Basarabeasca 61,6 1522 - - - - 1522 575,7 939,8 36,6 - 27,9 - - 1580 3,6
Î.M.DPGLC Leova 9,5 1453,8 - - - - 1453,8 979,3 414,7 - - - - - 1394 69,3
Î.M. "GAAC" Hînceşti 14,5 2067,4 12,6 - - - 2080 1084,7 627,7 29,1 - 195,3 - - 1936,8 157,7
Municipiul Orhei - - -
Regia "Apă-Canal" Orhei 137,6 5294,2 21,9 - - - 5316,1 3448,7 1689,2 42,5 - 167,7 - - 5348,1 105,6
D.P."Apă-Canal" Rezina 18,5 1121,7 1509,8 - - - 2631,5 2131,9 362,4 26,4 - 88,2 - - 2608,9 41,1
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 10,1 613,4 - - - - 613,4 375 147,9 5,4 - 91,6 - - 619,9 3,6
Î.M. “Şoldăneşti Service” 0,1 102,1 1 - - - 103,1 50,7 50,3 - - - - - 101 2,2

89
Таbl. 43 (continuare)

Venitul mijloacelor Consumul mijloacelor


Total
Sold la Plăţi
Mijloace Alte venitul Personalul şi Impozit pe Plata Procurarea Sold la
Numele întreprinderii 1.01.2002 Ieşire activelor Plaţi băneşti Total
băneşti din venituri Credit Alte venituri mijloace asigurare venit dobânzilo Alte plăţi activelor pe 1.01.2003
pe termen lung furnizorilor privind cheltuieli
vânzări mijloacelor lor socială r termen lung
credite

Judeţul Soroca - - -
D.P."Apă-Canal" Drochia 1,4 1679,7 - - - - 1679,7 692,2 - - 984 - - 1676,2 4,9
Apeductul Soroca-Bălţi 15,1 6344,6 29,9 - - - 6374,5 4575,7 1251,1 17 - 545,7 - - 6389,5 0,1
Î.I. “Service Comunale” Floreşti 21,4 1685 720,9 - 43,6 - 2449,5 1126,3 737,3 85,4 - 266,8 - 84,5 2300,3 170,6
Î.M. "DAC" Soroca 8,2 2746,2 3,8 - - - 2750 1939,7 357,6 - 28,7 145,5 - 280,6 2752,1 6,1
Judeţul Tighina - - -
D.P."Apă-Canal" Căuşeni 17,6 2608,1 167,8 32 - - 2807,9 1209,1 1086,2 - 45,7 409,1 - 68,7 2818,8 6,7
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 5,5 1147,5 51,1 - - 54,9 1253,5 561 592,5 - - 90,4 - - 1243,9 15,1
D.P."Apă-Canal" Căinari 9 314,4 - - - - 314,4 157,2 103,1 7,9 - 55,1 - - 323,3 0,1
Judeţul Ungheni - - -
D.P."Apă-Canal" Ungheni 36,7 4983,5 33,5 - - 29,4 5046,4 3547,6 1374,7 - - 41,7 - - 4964 119,1
D.P."Apă-Canal" Nisporeni 1,2 582,7 - - - - 582,7 270 227,5 - - 79,5 - - 577 6,9
D.P."Apă-Canal" Călăraşi 29,4 4370,1 105,5 - - - 4475,6 2785 1127,1 59,2 - 342,1 - - 4313,4 191,6
Gagauzia - - - - -
D.P."Apă-Canal" Comrat 76,7 3219,1 402,8 - - - 3621,9 2543,2 800,7 34,2 - 138,8 - - 3516,9 181,7
D.P."Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 20,8 2036,1 12,6 - - - 2048,7 1447,3 490,6 35,1 - 61,7 - - 2034,7 34,8
D.P."Apă-Canal" Vulcăneşti 4,7 549,1 - - - - 549,1 292,7 181,5 - 64,6 - - 538,8 15
DPGLC Vulcăneşti 0,5 173,2 12,9 - - - 186,1 40 115,1 3,3 - 28 - - 186,4 0,2
TOTAL: 3376,1 333433,7 21222,9 134,3 61082,2 18513,2 434386,3 182835,8 72289,7 6074,3 10933,2 51378,1 27474,2 81693,4 432678,7 5083,7
Fără Chişinău 1057 88649,1 6741,9 32 43,6 537,1 96003,7 61671,6 24498,5 788,9 86,2 7178 0 472,8 94696 2364,7

90
Analiza fluxului mijloacelor băneşti
Таbl. 44
Venitul Cheltuieli
Deviere Deviere
2001 2002 2001 2002
Suma % Suma %
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 292686 338382,6 45696,6 15,6 292715,1 337982,7 45267,6 15,5
Î.M.DGLC Stăuceni 899,8 1159,5 259,7 28,9 867,7 1183,4 315,7 36,4
Î.M. RCL Cricova 2769,2 3049,8 280,6 10,1 2792,5 3028,1 235,6 8,4
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 1365,9 1438,7 72,8 5,3 1363,3 1419,7 56,4 4,1
Î.M. “Comunservice” Criuleni 1611,6 1396,4 -215,2 -13,4 1616,5 1387,6 -228,9 -14,2
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 402,4 1119,8 717,4 178,3 354,1 1171,3 817,2 230,8
ÎMDC Cojuşna 37,4 207,8 170,4 455,6 37,3 207,5 170,2 456,3
Î.M.C. “Floreni-service” 267 406,1 139,1 52,1 268 396,3 128,3 47,9
Judeţul Bălţi
Î.M. Regia "Apă-Canal" Bălţi 22314,3 26873 4558,7 20,4 22060,9 26538,9 4478 20,3
D.P."Apă-Canal" Făleşti 573,3 852,7 279,4 48,7 574 827,4 253,4 44,1
Î.M."GC" Glodeni 644,4 657,2 12,8 2,0 644,5 646,2 1,7 0,3
D.P."Apă-Canal" Rîşcani 791,6 1027,3 235,7 29,8 794,1 1026,6 232,5 29,3
D.P."Apă-Canal" Sîngerei 551 771,8 220,8 40,1 550,9 770,9 220 39,9
Judeţul Cahul
Î.M."Apă-Canal" Cahul 4022,3 3715,2 -307,1 -7,6 4025,5 3702,8 -322,7 -8,0
Î.M."Apă-Canal" Cantemir 805,9 617,3 -188,6 -23,4 816,6 590 -226,6 -27,7
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 906,7 1285,8 379,1 41,8 908,4 1283,1 374,7 41,2
Judeţul Edineţ
Î.M."Apă-Canal" Edineţ 914,3 1835 920,7 100,7 910,4 1660,9 750,5 82,4
Î.M."GC" Briceni 267,7 645,9 378,2 141,3 263,4 544,6 281,2 106,8
Î.M."LC" Lipcani 240,2 161 -79,2 -33,0 242,6 158,6 -84 -34,6
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 765,9 923,5 157,6 20,6 763,6 928,1 164,5 21,5
Judeţul Lăpuşna
Î.M."Apă-Canal" Basarabeasca 1545,7 1522 -23,7 -1,5 1506,6 1580 73,4 4,9
Î.M.DPGLC Leova 840,1 1453,8 613,7 73,1 903,4 1394 490,6 54,3
Î.M. "GAAC" Hînceşti 1770,6 2080 309,4 17,5 1820,4 1936,8 116,4 6,4
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 5194,8 5316,1 121,3 2,3 5070,2 5348,1 277,9 5,5
Î.M."Apă-Canal" Rezina 2128,9 2631,5 502,6 23,6 2192 2608,9 416,9 19,0
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 634,3 613,4 -20,9 -3,3 669,7 619,9 -49,8 -7,4
Î.M. “Şoldăneşti Service” 412,4 103,1 -309,3 -75,0 425,4 101 -324,4 -76,3
Judeţul Soroca
Î.M."Apă-Canal" Drochia 1178 1679,7 501,7 42,6 1177,9 1676,2 498,3 42,3
SA Apeductul Soroca-Bălţi 2898,5 6374,5 3476 119,9 2883,6 6389,5 3505,9 121,6
SA “Service Comunale” Floreşti 766,9 2449,5 1682,6 219,4 745,5 2300,3 1554,8 208,6
Î.M. "DAC" Soroca 2556,2 2750 193,8 7,6 2548,9 2752,1 203,2 8,0
Judeţul Tighina
Î.M."GLC" Căuşeni 3623,2 2807,9 -815,3 -22,5 3760,9 2818,8 -942,1 -25,0
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 1268,2 1253,5 -14,7 -1,2 1269,2 1243,9 -25,3 -2,0
D.P."Apă-Canal" Căinari 162,8 314,4 151,6 93,1 153,8 323,3 169,5 110,2
Judeţul Ungheni
Î.M."Apă-Canal" Ungheni 3495 5046,4 1551,4 44,4 3494 4964 1470 42,1
Î.M."GAAC" Nisporeni 475 582,7 107,7 22,7 479,1 577 97,9 20,4
Î.M."GLC" Călăraşi 3150,5 4475,6 1325,1 42,1 3135,3 4313,4 1178,1 37,6
Gagauzia
Î.M. "Cу-Канал" Comrat 2487 3621,9 1134,9 45,6 2503,8 3516,9 1013,1 40,5
Î.M."Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 1251,5 2048,7 797,2 63,7 1256,8 2034,7 777,9 61,9
Î.M."Apă-Canal" Vulcăneşti 657,8 549,1 -108,7 -16,5 692,2 538,8 -153,4 -22,2
DPGLC Vulcăneşti 236,8 186,1 -50,7 -21,4 236,5 186,4 -50,1 -21,2
TOTAL: 369571,1 434386,3 64815,2 17,5 369494,6 432678,7 63184,1 17,1
Fără Chişinău 76885,1 96003,7 19118,6 24,9 76779,5 94696 17916,5 23,3

91
Analiza resurselor umane pe numărul personalului (2001-2002)
Таbl. 45
Inclusiv
Total
Muncitori Salariaţi
deviere deviere deviere
2001 2002 2001 2002 2001 2002
suma % suma % suma %
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 2193 2228 35 1,6 1706 1729 23 1,3 487 499 12 2,5
DPGLC Stăuceni 43 40 -3 -7,0 30 29 -1 -3 13 11 -2 -15
Î.M. RLC Cricova 99 93 -6 -6,1 80 74 -6 -8 19 19 0 0
Judeţul Chişinău
D.P."Apă-Canal" Anenii Noi 88 81 -7 -8,0 64 57 -7 -11 24 24 0 0
Î.M. “Comunservice” Criuleni 115 83 -32 -27,8 98 72 -26 -27 17 11 -6 -35
D.P."Apă-Canal" Străşeni 62 53 -9 -14,5 45 36 -9 -20 17 17 0 0
D.P."Apă-Canal" Cojuşna 14 12 -2 -14,3 10 9 -1 -10 4 3 -1 -25
Î.M. “Floreni-service” 22 18 -4 -18,2 17 14 -3 -18 5 4 -1 -20
Judeţul Bălţi
D.I.P."Apă-Canal" Bălţi 396 384 -12 -3,0 314 302 -12 -4 82 82 0 0
D.P."Apă-Canal" Făleşti 57 54 -3 -5,3 48 49 1 2,1 9 5 -4 -44
DPGLC Glodeni 74 68 -6 -8,1 56 53 -3 -5 18 15 -3 -17
D.P."Apă-Canal" Rîşcani 76 77 1 1,3 60 61 1 1,7 16 16 0 0
D.P."Apă-Canal" Sîngerei 41 39 -2 -4,9 33 31 -2 -6 8 8 0 0
Judeţul Cahul
D.P."Apă-Canal" Cahul 183 187 4 2,2 145 149 4 2,8 38 38 0 0
D.P."Apă-Canal" Cantemir 64 42 -22 -34,4 49 32 -17 -35 15 10 -5 -33
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 107 91 -16 -15,0 79 62 -17 -22 28 29 1 3,57
Judeţul Edineţ
D.P."Apă-Canal" Edineţ 181 176 -5 -2,8 158 153 -5 -3 23 23 0 0
DPGLC Briceni 57 56 -1 -1,8 50 46 -4 -8 7 10 3 42,9
DPGLC Lipcani 27 26 -1 -3,7 22 21 -1 -5 5 5 0 0
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 76 70 -6 -7,9 54 49 -5 -9 22 21 -1 -4,5
Judeţul Lăpuşna
D.P."Apă-Canal" Basarabeasca 60 62 2 3,3 48 54 6 13 12 8 -4 -33
Î.M.DPGLC Leova 119 118 -1 -0,8 101 103 2 2 18 15 -3 -17
Î.M. "GAAC" Hînceşti 86 87 1 1,2 70 71 1 1,4 16 16 0 0
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 203 206 3 1,5 156 159 3 1,9 47 47 0 0
D.P."Apă-Canal" Rezina 67 71 4 6,0 49 52 3 6,1 18 19 1 5,6
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 48 43 -5 -10,4 34 32 -2 -6 14 11 -3 -21
Î.M. “Şoldăneşti Service” 37 34 -3 -8,1 30 28 -2 -7 7 6 -1 -14
Judeţul Soroca
D.P."Apă-Canal" Drochia 105 96 -9 -8,6 81 71 -10 -12 24 25 1 4,2
Apeductul Soroca-Bălţi 112 109 -3 -2,7 90 88 -2 -2 22 21 -1 -4,5
Î.I. “Service Comunale” Floreşti 187 182 -5 -2,7 141 140 -1 -1 46 42 -4 -8,7
Î.M. "DAC" Soroca 224 213 -11 -4,9 189 176 -13 -7 35 37 2 5,7
Judeţul Tighina
D.P."Apă-Canal" Căuşeni 174 178 4 2,3 159 154 -5 -3 15 24 9 60
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 91 80 -11 -12,1 69 59 -10 -14 22 21 -1 -4,5
D.P."Apă-Canal" Căinari 35 23 -12 -34,3 28 17 -11 -39 7 6 -1 -14
Judeţul Ungheni
D.P."Apă-Canal" Ungheni 153 153 0 0,0 112 114 2 1,8 41 39 -2 -4,9
D.P."Apă-Canal" Nisporeni 74 74 0 0,0 62 62 0 0 12 12 0 0
D.P."Apă-Canal" Călăraşi 192 188 -4 -2,1 151 151 0 0 41 37 -4 -9,8
Gagauzia
D.P."Apă-Canal" Comrat 107 107 0 0,0 84 84 0 0 23 23 0 0
D.P."Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 88 84 -4 -4,5 67 59 -8 -12 21 25 4 19
D.P."Apă-Canal" Vulcăneşti 68 62 -6 -8,8 54 49 -5 -9 14 13 -1 -7,1
DPGLC Vulcăneşti 24 28 4 16,7 18 21 3 17 6 7 1 16,7
TOTAL: 6229 6076 -153 -2,5 4911 4772 -139 -3 1318 1304 -14 -1,1
Fără Chişinău 4036 3848 -188 -4,7 3205 3043 -162 -5 831 805 -26 -3,1

92
Dinamica salariului mediu pe organizaţii Asociaţia (2001-2002) (lei)

Таbl. 46
Inclusiv
Total
Muncitor Salariaţi
deviere deviere deviere
2001 2002 2001 2002 2001 2002
suma % suma % suma %
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 1283 1462 180 0,1 1131 1262 131 12 1819 2157 339 19
DPGLC Stăuceni 381 446 65 0,2 374 376 3 1 397 606 209 53
Î.M. RLC Cricova 545 550 5 0 499 497 -2 0 771 768 -3 0
Judeţul Chişinău
D.P."Apă-Canal" Anenii Noi 490 545 56 0,1 391 458 67 17 753 753 0 0
Î.M. “Comunservice” Criuleni 434 475 41 0,1 386 432 46 12 728 693 -34 -5
D.P."Apă-Canal" Străşeni 419 550 131 0,3 347 457 110 32 667 845 179 27
D.P."Apă-Canal" Cojuşna 446 643 197 0,4 367 445 79 21 646 1236 590 91
Î.M. “Floreni-service” 420 540 119 0,3 353 423 70 20 650 1006 356 55
Judeţul Bălţi
D.I.P."Apă-Canal" Bălţi 972 954 -17 -0 868 842 -26 -3 1356 1386 30 2
D.P."Apă-Canal" Făleşti 353 398 46 0,1 319 357 37 12 509 607 98 19
DPGLC Glodeni 352 365 13 0 297 302 4 1 539 576 37 7
D.P."Apă-Canal" Rîşcani 471 558 87 0,2 385 500 115 30 788 767 -22 -3
D.P."Apă-Canal" Sîngerei 425 436 11 0 376 346 -31 -8 625 714 89 14
Judeţul Cahul
D.P."Apă-Canal" Cahul 435 585 151 0,3 380 521 140 37 646 831 185 29
D.P."Apă-Canal" Cantemir 496 457 -38 -0 239 365 127 53 1304 694 -610 -47
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 442 559 116 0,3 410 425 15 4 515 849 335 65
Judeţul Edineţ
D.P."Apă-Canal" Edineţ 583 654 70 0,1 520 589 68 13 1007 1081 74 7
DPGLC Briceni 498 509 11 0 399 418 19 5 1155 978 -177 -15
DPGLC Lipcani 241 402 161 0,7 198 297 99 50 450 867 417 93
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 515 879 364 0,7 371 628 258 69 803 1367 564 70
Judeţul Lăpuşna
D.P."Apă-Canal" Basarabeasca 896 1060 164 0,2 733 1023 290 40 1500 1297 -203 -14
Î.M.DPGLC Leova 267 299 33 0,1 208 262 54 26 661 523 -138 -21
Î.M. "GAAC" Hînceşti 463 488 25 0,1 403 422 18 5 719 772 54 7
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 664 661 -2 -0 583 592 9 2 982 885 -97 -10
D.P."Apă-Canal" Rezina 483 576 93 0,2 404 497 92 23 750 816 66 9
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 413 418 5 0 338 286 -52 -15 595 803 208 35
Î.M. “Şoldăneşti Service” 398 203 -195 -0 310 150 -159 -51 750 428,6 -321 -43
Judeţul Soroca
D.P."Apă-Canal" Drochia 521 558 36 0,1 468 519 51 11 678 667 -11 -2
Apeductul Soroca-Bălţi 823 732 -91 -0 830 799 -32 -4 801 450 -351 -44
Î.I. “Service Comunale” Floreşti 344 444 100 0,3 338 438 101 30 403 484 82 20
Î.M. "DAC" Soroca 576 568 -8 -0 600 536 -64 -11 464 677 212 46
Judeţul Tighina
D.P."Apă-Canal" Căuşeni 534 523 -11 -0 438 515 77 18 994 560 -434 -44
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 541 602 61 0,1 451 486 35 8 861 981 120 14
D.P."Apă-Canal" Căinari 325 482 157 0,5 212 412 200 95 1063 682 -381 -36
Judeţul Ungheni
D.P."Apă-Canal" Ungheni 566 624 58 0,1 498 544 46 9 754 857 103 14
D.P."Apă-Canal" Nisporeni 301 418 117 0,4 220 304 84 38 775 1240 465 60
D.P."Apă-Canal" Călăraşi 352 510 158 0,5 316 452 136 43 484 744 261 54
Gagauzia
D.P."Apă-Canal" Comrat 615 622 7 0 640 665 24 4 533 470 -63 -12
D.P."Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 640 718 78 0,1 582 730 148 25 825 690 -135 -16
D.P."Apă-Canal" Vulcăneşti 314 350 36 0,1 287 300 13 4 411 553 142 35
DPGLC Vulcăneşti 323 445 122 0,4 304 345 41 13 369 681 312 84
TOTAL: 803 913 110 0,1 705 797 93 13 1172 1339 167 14
Fără Chişinău 540 591 51 0,1 475 530 55 11 790 824 34 4

93
Darea de seamă pe muncă pe anul 2002
Таbl. 47
Efectivul salariaţilor Nr. mediu al Fondul remuneraţii Salariul mediu lunar
(persoane) salariaţilor(pers) personal(mii lei) p/u un lucrător(lei)
Numele Întreprinderii Inclusiv Inclusiv Inclusiv Inclusiv
Total Total Total Total
muncitori salariaţi muncitori salariaţi muncitori salariaţi muncitori salar
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 2228 1729 499 2199 1707 492 38591,2 25853,4 12737,8 1462 1262 2157
DPGLC Stăuceni 40 29 11 43 30 13 230 135,4 94,6 446 376 606
Î.M. RLC Cricova 93 74 19 93 75 18 613,3 447,4 165,9 550 497 768
Judeţul Chişinău
D.P."Apă-Canal" Anenii Noi 81 57 24 81 57 24 530,2 313,2 217 545 458 753
Î.M. “Comunservice” Criuleni 83 72 11 86 72 14 489,7 373,2 116,5 475 432 693
D.P."Apă-Canal" Străşeni 53 36 17 46 35 11 303,6 192 111,6 550 457 845
D.P."Apă-Canal" Cojuşna 12 9 3 12 9 3 92,6 48,1 44,5 643 445 1236
Î.M. “Floreni-service” 18 14 4 20 16 4 129,5 81,2 48,3 540 423 1006
Judeţul Bălţi
D.I.P."Apă-Canal" Bălţi 384 302 82 368 292 76 4213,5 2949,5 1264 954 842 1386
D.P."Apă-Canal" Făleşti 54 49 5 54 45 9 258,2 192,6 65,6 398 357 607
DPGLC Glodeni 68 53 15 56 43 13 245,6 155,7 89,9 365 302 576
D.P."Apă-Canal" Rîşcani 77 61 16 69 54 15 462 324 138 558 500 767
D.P."Apă-Canal" Sîngerei 39 31 8 41 31 10 214,3 128,6 85,7 436 346 714
Judeţul Cahul
D.P."Apă-Canal" Cahul 187 149 38 183 145 38 1285,1 906,1 379 585 521 831
D.P."Apă-Canal" Cantemir 42 32 10 50 36 14 274,4 157,8 116,6 457 365 694
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 91 62 29 89 61 28 596,5 311,1 285,4 559 425 849
Judeţul Edineţ
D.P."Apă-Canal" Edineţ 176 153 23 175 152 23 1372,6 1074,2 298,4 654 589 1081
DPGLC Briceni 56 46 10 55 46 9 336,1 230,5 105,6 509 418 978
DPGLC Lipcani 26 21 5 27 22 5 130,4 78,4 52 402 297 867
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 70 49 21 56 37 19 590,6 278,9 311,7 879 628 1367
Judeţul Lăpuşna
D.P."Apă-Canal" Basarabeasca 62 54 8 59 51 8 750,3 625,8 124,5 1060 1023 1297
Î.M.DPGLC Leova 118 103 15 105 90 15 377 282,9 94,1 299 262 523
Î.M. "GAAC" Hînceşti 87 71 16 85 69 16 497,4 349,1 148,3 488 422 772
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 206 159 47 195 149 46 1547,2 1058,7 488,5 661 592 885
D.P."Apă-Canal" Rezina 71 52 19 68 51 17 470,3 303,9 166,4 576 497 816
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 43 32 11 43 32 11 215,8 109,8 106 418 286 803
Î.M. “Şoldăneşti Service” 34 28 6 37 30 7 90,1 54,1 36 203 150 429
Judeţul Soroca
D.P."Apă-Canal" Drochia 96 71 25 92 68 24 615,6 423,6 192 558 519 667
Apeductul Soroca-Bălţi 109 88 21 110 89 21 966,5 853 113,5 732 799 450
Î.I. “Service Comunale” Floreşti 182 140 42 194 171 23 1033,3 899,6 133,7 444 438 484
Î.M. "DAC" Soroca 213 176 37 186 144 42 1266,8 925,8 341 568 536 677
Judeţul Tighina
D.P."Apă-Canal" Căuşeni 178 154 24 193 161 32 1210,9 995,8 215,1 523 515 560
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 80 59 21 85 65 20 614,3 378,9 235,4 602 486 981
D.P."Apă-Canal" Căinari 23 17 6 23 17 6 133,1 84 49,1 482 412 682
Judeţul Ungheni
D.P."Apă-Canal" Ungheni 153 114 39 154 115 39 1152,3 751 401,3 624 544 857
D.P."Apă-Canal" Nisporeni 74 62 12 66 58 8 330,8 211,8 119 418 304 1240
D.P."Apă-Canal" Călăraşi 188 151 37 186 149 37 1138,3 807,8 330,5 510 452 744
Gagauzia
D.P."Apă-Canal" Comrat 107 84 23 101 79 22 754,2 630,1 124,1 622 665 470
D.P."Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 84 59 25 84 59 25 723,7 516,7 207 718 730 690
D.P."Apă-Canal" Vulcăneşti 62 49 13 60 48 12 252,3 172,6 79,7 350 300 553
DPGLC Vulcăneşti 28 21 7 20 14 6 106,9 57,9 49 445 345 681
TOTAL: 6076 4772 1304 5949 4674 1275 65206,5 44724,2 20482,3 913 797 1339
Fără Chişinău 3848 3043 805 3750 2967 783 26615,3 18870,8 7744,5 591 530 824

94
Dinamica salariului mediu în Republica Moldova
Таbl. 48

Deviere
(+) - creştere;
1998 1999 2000 2001 2002 (-) - reducere
la 1998 la 2001
lei % lei %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL pe republică 251 303 407,9 519,2 691,9 440,9 175,7 172,7 33,3
Industrie 420,8 472,9 683,4 818,8 1017,7 596,9 141,8 198,9 24,3
Gospodărie comunală(gaz, energie,
532 580,1 720 809,8 1135,7 603,7 113,5 325,9 40,2
apă, încălzire)
Construcţie 416,5 466,8 539,8 730,3 867,3 450,8 108,2 137 18,8
Comerţ 265,1 287 363 432,1 611,8 346,7 130,8 179,7 41,6
Transport 380,4 462 638,8 786,8 1060 679,6 178,7 273,2 34,7
Buget
Educaţie 195 250,3 387,4 464,2 76,8 19,8
Medicina 184,6 227,6 311,8 436,3 124,5 39,9
Bancuri 1131,1 2661,8 2353,1 2521 2555,3 1424,2 125,9 34,3 1,36
Aparat de stat 390,3 471 517,7 740 988,7 598,4 153,3 248,7 33,6
Alte domenii 243 298,8 388,5 511,1 122,6 31,6
Întreprinderile"Apă-Canal" 461 528 753 803 913 452 98,05 110 13,7
Fără Chişinău 310 357 533 540 591 281 90,65 51 9,44

95
Volumul mijloacelor nete mediu anual la 1 lucrător
Таbl. 49

Vânzări Numărul Vânzări nete la


nete personalului 1 lucrător
(mii.lei) (pers.) (mii.lei)
1 2 3 4
Municipiul Chişinău
S.A."Apă-Canal Chişinău" 283600 2199 129,0
Î.M. DGLC Stăuceni 1430 43 33,2
Î.M. RCL Cricova 1124 93 12,1
Judeţul Chişinău
Î.M."Apă-Canal" Anenii Noi 1484 81 18,3
Î.M. “Comunservice” Criuleni 1134 86 13,2
Î.S."Apă-Canal" Străşeni 1092 46 23,7
ÎMDC Cojuşna 125 12 10,4
Î.M.C.“Floreni-service” 285 20 14,2
Judeţul Bălţi
Î.M."Regia Apă-Canal" Bălţi 32713 368 88,9
D.P."Apă-Canal" Făleşti 631 54 11,7
Î.M. “GC” Glodeni 717 56 12,8
D.P."Apă-Canal", Rîşcani 1085 69 15,7
D.P."Apă-Canal", Sîngerei 792 41 19,3
Judeţul Cahul
Î.M. "Apă-Canal" Cahul 4958 183 27,1
Î.M. "Apă-Canal" Cantemir 318 50 6,4
Judeţul Taraclia
D.P."Apă-Canal" Taraclia 1470 89 16,5
Judeţul Edineţ
Î.M. "Apă-Canal", Edineţ 6663 175 38,1
Î.M. “GC” Briceni 767 55 13,9
Î.M. “LC” Lipcani 128 27 4,7
D.P."Apă-Canal" Donduşeni 722 56 12,9
Judeţul Lăpuşna
Î.M. "Apă-Canal", Basarabeasca 2004 59 34,0
Î.M.DPGLC Leova 1159 105 11,0
Î.M. “GAAC” Hînceşti 1613 85 19,0
Municipiul Orhei
Regia "Apă-Canal" Orhei 5116 195 26,2
Î.M. "Apă-Canal" Rezina 1896 68 27,9
D.P."Apă-Canal" Teleneşti 473 43 11,0
Î.M. “Şoldăneşti-Service” 407 37 11,0
Judeţul Soroca
Î.M. "Apă-Canal" Drochia 1478 92 16,1
S.A. “Apeductul Soroca-Bălţi” 9201 110 83,6
S.A.“Service Comunale” Floreşti 2392 194 12,3
Î.M. “DAC” Soroca 3810 186 20,5
Judeţul Tighina
Î.M. “GCL” Căuşeni 2384 193 12,4
D.P."Apă-Canal" Ştefan Vodă 1085 85 12,8
D.P."Apă-Canal" Căinari 123,6 23 5,4
Judeţul Ungheni
Î.M. "Apă-Canal" Ungheni 4740 154 30,8
Î.M. “GAAC” Nisporeni 925 66 14,0
Î.M. “GCL” Călăraşi 3699 186 19,9
Gagăuzia
Î.M. “Su-Canal” Comrat 2840 101 28,1
Î.M. "Apă-Canal" Ceadîr-Lunga 2092 84 24,9
Î.M. "Apă-Canal" Vulcăneşti 470 60 7,8
Total: 389145,6 5929 64,3
Fără Chişinău 105545,6 3730 28,3

96